Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí

Komentáře

Transkript

Raný kapitalismus v Anglii a Nizozemí
5 HD200
SEMINÁŘ
PODMÍNKY KURZU
• 70% účast na seminářích (maximálně 3 absence) = 10
účastí – při více absencích je nutné dodat omluvenku!!
• absolvování průběžného testu na semináři (není
podmínkou pro splnění kurzu)
2
PRŮBĚH VÝUKY NA SEMINÁŘÍCH
• Každý týden máte povinnost přečíst jeden odborný text,
který bude umístěn na ISISU
• Text byste měli ovládat tak, abyste byli schopni volně
diskutovat o tématu, které je v textu rozebráno
• Na každém cvičení budete aktivně zapojeni do výuky
3
TESTY
Průběžný test – přihlášení přes ISIS
• Pouze jeden termín!!
• 8. týden výuky
• Termín byl stanoven na pátek 8.11. od 16:15
Závěrečný test
• Více termínů
• Není předtermín
4
RANÝ KAPITALISMUS V PORTUGALSKU
www.wikipedia.org
5
PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ I
• Nedostatek drahých kovů - evropská naleziště
drahých kovů vyčerpána → nedostatek →zlato jako
platidlo luxusního zboží z Orientu
• 1453 – Turci ovládli Cařihrad – kontrola spojení s
Indií – obchod s Orientem není skrz tradiční cesty
možný
6
PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ II
• Obchodní cesty do Orientu jsou rizikové – Janov a
Benátky podporují Španělsko a Portugalsko v
zámořských objevech → nové cesty za zbožím
• Nové lodě s hlubokým ponorem, ovladatelnější –
čtyři stěžně
• Znalost astronomie – kompas, astroláb, Země je
kulatá – glóbus
• Touha po zisku, nově nabyté moci a území
7
MAPA ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA
8
www.wikipedia.org
POČÁTEK ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ
• Začínají za vlády Jindřicha Mořeplavce
• 1415 - expanzivní zahraniční politika státu zamířila nejprve na
severozápad Afriky, kde dobyly maurskou Ceutu
• 1487 - Bartolomeo Diaz – obeplul Mys Dobré Naděje
• 1498 - Vasco de Gama – doplul k Indii
• 1511 - Malakka a Siam, 1512 - Moluky (Indonésie), 1513 jihočínský kanton
• Obsadili Indii a Afriku – na jejich pobřeží zakládají faktorie
(obchodní stanice)
9
FERNÃO DE MAGALHÃES
• 1480– 27. dubna 1521
• portugalský mořeplavec,
který sloužil španělské
koruně
• 1505 - poslán do Indie
www.wikipedia.org
• 1506 – doplul do Východní
Indie
• 1511 poslán do Maroka ilegálně obchodoval s Maury
10
DŮSLEDKY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ I
http://wallpaper-wide.ru/cz/preview.php?hd=11529&px=1920x1080
• Dovoz nových surovin - koření, drahé kovy, dřevo,
otroci, slonovina, pepř (Záp. Afrika )
• Ze zámořských objevů
stát zbohatl → dochází
k oživení měst, pomalé
přetváření pozdně
středověkých
hospodářských poměrů
v raně novověké
11
DŮSLEDKY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ II
• Stát určuje cenu importu, vytváří monopolní svazky
s obchodními domy a vyhrazuje právo rozhodovat o
zásadách koloniální politiky
• Země se stala na koloniích značně závislou
• Obyvatelé mají velký zájem o službu u námořnictva,
popř. v koloniálních oddílech → v některých oblastech
dochází téměř k vylidnění venkova, k úpadku řemesel ve
městech
12
DŮSLEDKY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ III
• Zámořské objevy přinesly státu nesmírné bohatství, se
kterým Portugalci neuměli hospodařit a důsledky
kolonialismu zapříčinily pozdější hospodářský úpadek –
nakupuje luxusní orientální zboží
• Rozvoj světového obchodu, import nových výrobků do
Evropy
• Obohacení zemědělství o nové plodiny a postupy
• Ztráta pozice středomořských měst, vzestup měst ležících u
Atlantiku (Porto, Antverpy, Bordeaux, Londýn, Hamburk)
13
TROJÚHELNÍKOVÝ OBCHOD
finální výrobky,
přistěhovalci
suroviny,
drahé kovy,
daně
finální výrobky
otroci
otroci, drahé kovy,
suroviny
14
www.wikipedia.org
RANÝ KAPITALISMUS VE ŠPANĚLSKU
www.wikipedia.org
15
PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ
• Předpokladem pro uskutečnění zámořských objevů bylo
dokončení reconquisty – vyhnání Maurů ze Španělska
dobytím Granady v roce 1492
• Kastilští námořníci jsou v zámořských objevech
konkurenti Portugalska
• Na trůnu Ferdinand II. Aragonský a Isabela Kastilská
16
FERDINAND II. ARAGONSKÝ
• 10. března 1452 - 23. ledna 1516
• král aragonský, sicilský, kastilský,
neapolský, sardinský a navarský
• Snaha spojením Kastílie a
Aragonie vytvořit jednotný
španělský stát
www.wikipedia.org
• podporoval inkvizici –sjednotit
katolíky a stíhat kacíře
17
ISABELA KASTILSKÁ
• Isabela I. Katolická
• 22. dubna 1451 - 26.
listopadu 1504
• kastilská a aragonská
královna
www.wikipedia.org
• Souhlasila s cestou do Indie
Kryštofa Kolumba – úspěch
zámořských
18
FERDINAND & ISABELA
• Společně učinili ze Španělska jednu z nejsilnějších zemí
Evropy
• Za jejich vlády začínají zámořské objevy
• Dochází ke sjednocení Španělska
19
MAPA ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ ŠPANĚLSKA A
PORTUGALSKA
20
www.wikipedia.org
ZÁMOŘSKÉ OBJEVY I
• říjen 1492 – Kryštof Kolumbus objevil Ameriku
(Bahamské ostrovy) – přesvědčen, že doplul do Indie
• 1497-1504- Amerigo Vespuci zmapoval
• 1515-18 - Vasco de Balboa objevil Yucatan (civilizace
Mayů), v roce 1519 Panamu
• 1519 – Hernando Cortés – objevil Mexiko, říši Aztéků, v
roce 1521 –říši Aztéků dobyl a do Evropy odsud dováželi
spousty drahých kovů
21
ZÁMOŘSKÉ OBJEVY II
• 1519-22-Fernando de Magalhaes objevil Moluky
• 1529 – byla v Zaragoze podepsána třetí smlouva o dělení
světa - diplomatické dohody mezi Španělskem a
Portugalskem
• Španělsko přenechalo Portugalsku Moluky a soustředilo
se sami na získávání drahých kovů z Ameriky
22
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁMOŘSKÉ OBJEVY
• Fernão de Magalhães (1519-22) ve španělských
službách objel svět - důkaz, že země není placatá
• Francisco Pizarro González (1532) dobyl říši Inků
• Hernán Cortés objevil Yucatan (1519) a bohatství říše
Aztéků
• Do Evropy, konkrétně do Španělska, míří obrovské
množství zlata
23
ZISK ZE ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ
•
Do Evropy dováží:
 Nové koření, čaj, kávu, kakao, jižní exotické ovoce, třtinový cukr,
luxusní látky
 Doposud neznámé plodiny: jutu, bavlnu, tabák
 Ze zemědělských plodin: kukuřici, brambory, rajčata, fazole,
kaučuk, cukrovou třtinu, kakao, krocany a krůty
•
•
Amerika převzala obiloviny, koně, ovce a krávy
Obchod s otroky, snaha šíření křesťanství a evropské
kultury do Ameriky
24
NEGATIVNÍ DOPAD ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ
Do Evropy se šíří nemoci
 z Ameriky do Evropy syfilis
 z Evropy do Ameriky chřipka, spalničky a neštovice
Cenová revoluce
 Od 60. let 16. století do 30. let 17. století se nadměrně
zvyšovaly ceny zboží v Evropě
25
OBCHODNÍ DOPADY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ I
• V polovině 16. stol. se díky zámořským objevům stává
Španělsko velmocí, jejíž postavení končí třicetiletou
válkou
• Ovlivněn evropský obchod, výroba a peněžnictví,
kulturní a politický vývoj
• Rychle rostlo množství směňovaného zboží, vytváří se
podmínky pro vznik celonárodních trhů
26
OBCHODNÍ DOPADY ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ II
• Intenzivnější obchodní styky mezi vzdálenými oblastmi
• Začal rozvoj celosvětové dělby práce a světového
obchodu (nové výrobky v E)
• Obohacení zemědělství o nové plodiny a postupy
• Do Španělska plynou po objevení Říše Inků proudy zlata
(1533)
27
CENOVÁ REVOLUCE I
• Růst cen zboží v Evropě v průběhu 16. až 17. století
• Vyvolána levnou těžbou a dovozem zlata a stříbra
z Ameriky
• Dostatek zlata → ražba nových mincí → zvyšování cen
→ mzdy se zvýší až se zpožděním
28
CENOVÁ REVOLUCE II
• Poklesla hodnota mezd a feudálních platů
• Zvýhodněni feudálové hospodařící ve vlastní režii, rolníci
a podnikatelé ve městech
• Rozdílné životní podmínky mezi západní a východní
Evropou – růst cen v západní Evropě je vyšší než růst
mezd → klesá životní úroveň
29
CENTRA OBCHODU
• Nová centra: Lisabon, Sevilla,
Antverpy – koncentruje se
obchod s domácími výrobky,
antverpská obchodní burza →
určují se ceny zámořského
obchodu
Archiv autora
• Po objevení Ameriky se
přesunula střediska dálkového
obchodu ze Středomoří
k pobřeží Atlantiku
30
CENTRA OBCHODU II
• Konec 16. století – Antverpy ztrácí výlučné postavení,
na jejich místo nastupuje Amsterodam, Londýn a
francouzské přístavy
• Centra obchodu se přesouvají směrem k Atlantiku,
středomořský obchod upadá (vyjma Benátek,
Florencie, Janova)
• S přesunem obchodních center ze Středozemí
k pobřeží Atlantiku, obchodních cest na moře se
přesunulo i těžiště hospodářského pokroku
31
VZESTUP ŠPANĚLSKA
 Díky rozsáhlé koloniální říši se stává největším a
nejmocnějším státem – patřil jim jih Itálie, Sicílie,
Nizozemí, Burgundsko, Karibik, Mexiko, Brazílie a Jižní
Amerika
 Politický vliv v severní Itálii a Francii
 Vysoký obnos plynul do státní pokladny ze zámořských
objevů, daní a obchodu s ovcemi
32
PÁD ŠPANĚLSKA I
•
Španělsko ze zámořských objevů nabylo bohatství,
které neumělo využít
•
nehospodaří → investuje do války
•
Uskutečnilo špatné investice, neschopnost přeměnit
peníze v trvalé zisky
•
Vedou dlouhodobé a nákladné války, kdy bojují na
několika frontách a financují boje z koloniálních zisků
(válka v Nizozemí a v Itálii)
33
PÁD ŠPANĚLSKA II
• Vybíralo daně pouze od měst – do státní pokladny plyne
málo peněz
• Karel V. si půjčoval v bankovních domech (Fuggerové)
• Vyhlášen čtyřikrát státní bankrot
• Šlechta buduje velkolepé paláce a vede velice nákladný
život, který si nemůže vzhledem ke špatnému
hospodaření s penězi dovolit
34
PÁD ŠPANĚLSKA III
• Neexistuje volný obchod – příliš cel, šlechta určuje ceny
zboží, vysoký stupeň korupce
• Fanatický katolík Filip II. Podporuje války a další výboje
Španělska → investuje do předem prohraných válek
35
TEXT: NEWITT, M. (2009),
THE FIRST EUROPEAN MARITIME EMPIRE.
1. Co vedlo Portugalce k objevení Indie?
2. Kdo byl Pedro Alvarez Cabral a jaký byl jeho přínos v zámořských objevech?
3. Co bylo jeho hlavním posláním, resp. proč chtěli Portugalci prozkoumat
Indický oceán?
4. Jaké komodity byly v Indii při obchodování s Portugalskem žádané?
5. Portugalci se snažili rozšířit svou sféru vlivu i v Asii. Jak byl realizován
obchod se vznikem Estado de Índia?
6. Jaký význam pro evropské státy mělo objevení a kolonizace Indie?
7. Jaký význam v zámořských objevech plnila smlouva z Tordesillas?
8. Jaký význam spatřuje autor článku v této smlouvě?
36
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=HDmhIa4zjgs
37

Podobné dokumenty