2013 - Městský Obvod Michálkovice

Transkript

2013 - Městský Obvod Michálkovice
MICHÁLKOVICKÝ
ROÈNÍK XXII
l
ZDARMA
l
ÈÍSLO 146
Aktuality
z mìstského obvodu
Požadavky na kapitálový rozpoèet
zaslány
9/2013
www.michalkovice.cz
MichalFest pøivítal
témìø šest stovek návštìvníkù
Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly
Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový rozpoèet mìsta
Ostravy. Tento materiál slouží jako
podklad pro tvorbu rozpoètu mìsta. V
našich požadavcích na pøíští rok je
opìt na prvním místì rekonstrukce
chodníkù na ulici ÈSA. Kromì této akce
je zaøazena celá øada oprav a rekonstrukcí dalších komunikací nebo tøeba
projekt modernizace kulturního domu
(výmìna dveøí, elektro-instalace, apod.)
Oprava památníku obìtem
1. svìtové války
V prùbìhu letních mìsícù probìhla
oprava památníku umístìného pøed
katolickým kostelem. Na opravu získaly
Michálkovice dotaci Statutárního mìsta Ostravy. Oprava již byla akutní,
nebo pøi zcela neodborném zásahu,
provedeném v minulosti byly povrchy
kamene natøeny naprosto nevhodnou
fasádní barvou, což zpùsobovalo kondenzaci par a narušování pojivových
složek kamene. Docházelo tak nevratnému poškození památníku.
Michálkoviètí hasièi budou
zajišovat prevenci na Baníku
Na základì žádosti FC Baník Ostrava
uzavøel mìstský obvod dohodu s tímto
klubem, jejímž pøedmìtem je zabezpeèování požární prevence na ligových
utkáních tohoto klubu, a to v pøípadì,
že hasièi nebudou plnit své úkoly,
vyplývající ze zákona o požární
ochranì. Dohoda byla uzavøena na tøi
úvodní utkání a v pøípadì, že obìma
stranám bude vyhovovat, mùže být
prodloužena na celou sezónu. Mìstský
obvod tak získá další zdroj pro
financování potøeb hasièské jednotky.
Pokraèování na str. 2
Michálkovice mají za sebou první roèník multižánrového hudebního festivalu
MichalFest. V pátek 5. èervence 2013 se v
nádherném industriálním areálu NKP
Dùl Michal setkalo sedmnáct kapel s nìkolika stovkami divákù, aby si všichni spoleènì užili patnáctihodinového maratónu
skvìlé muziky a vynikající zábavy. Michalfest odstartoval krátce pøed polednem a
prvním vystupujícím pøihlíželo pouze nìkolik desítek divákù, v prùbìhu odpoledne se však areál zaèal naplòovat a kolem
páté odpolední bylo možno napoèítat témìø šest stovek divákù. V té chvíli organizátorùm spadl kámen ze srdce, nebo bylo
jasné, že jejich nìkolikamìsíèní práce
nebyla zbyteèná, protože co by to byl za
festival, kdyby nedorazili lidé zvìdaví na
výkony umìlcù.
Festival se odehrával na dvou pódiích,
nazvaných v souladu s duchem areálu jako
„Hajcman stejdž“ a „Štajger stejdž“, na
nichž se vystøídalo v prùbìhu dne, jak již
bylo uvedeno výše, 17 hudebníkù èi hudebních skupin. Line-up festivalu byl vytvoøen tak, aby diváci nezažili monotónnost. Støídaly se tak jednotlivé žánry. V
programu festivalu nechybìli ti, kteøí jsou
populární v celé zemi, jako tøeba písnièkáø Pavel Dobeš, kapela Mòága a Ždorp
èi skupina Úspìch. Vedle nich byly zaøazeny kvalitní kapely mající koøeny v Os-
travì èi blízkém regionu, vystupující na
prestižních hudebních festivalech, mnohdy ocenìné tituly z nejrùznìjších hudebních pøehlídek.
Ani jedna kapela nezklamala a každá
pøinesla nìco osobitého a dokázala svým
zpùsobem oslovit návštìvníky festivalu.
Monty se svým okouzlujícím hlasem, Bandaband se svou nezamìnitelnou show v
kostýmech, Marow probouzející svým
hudebním výkonem rytmus v tìle, Kazachstán se svou artrockovou expresivitou,
Retro Jokers se svým živým rock'n'rollem,
stejnì jako všichni další dokázali rozproudit všechny návštìvníky. Nejvìtší hvìzdy
pak diváky zcela nadchly a mohli jsme sledovat jak za spokojeného vrtìní svými tìly
v rytmu hudby prozpìvují známé texty
Mòágy èi Pavla Dobeše.
Dobrou náladu nepokazil ani d隝,
který pøišel pøed desátou veèer. Malý zádrhel v podobì vypálení generátoru v dùsledku deštì pøerušil koncert jediné zahranièní úèastnice Simony Martausové
doprovázené skupinou KebUp Band, což
byla velká škoda, protože prvních pár písní jejich koncertu všechny pøítomné nadchlo. Pøítomní muzikanti však dokázali
zabavit publikum improvizovaným unplugged koncertem do té doby, než se
díky rychlé pomoci pracovníkù NKP Dùl
Pokraèování na str. 2
2/2013
MichalFest pøivítal
témìø šest stovek návštìvníkù
Pokraèování ze str. 1
Michal podaøilo zajistit náhradní pøipojení elektøiny. Pak již
mohly zbývající kapely odehrát
své koncerty. Souèástí festivalu
byl také nádherný ohòostroj, který byl spuštìn krátce pøed dvaadvacátou hodinou.
Pøijít s novým hudebním festivalem není jednoduché a zdaleka není zaruèeno, že se taková
akce chytí, nebo v dnešní dobì
je nabídka obdobných aktivit
pomìrnì pestrá. Šest stovek návštìvníkù prvního roèníku je tak
možno považovat za úspìch a vytváøí souèasnì pøedpoklad, aby
festivalová historie tohoto „èerstvì zrozeného dítìte“ neskonèila již v kojeneckém vìku. Vzhledem k výše uvedenému pevnì
vìøíme, že se festival stane trvalou událostí nejen Ostravského
kulturního kalendáøe.
Velký dík patøí vedení a pracovníkùm NKP Dùl Michal za to,
že pøijali nabídku spolupráce pøi
AKTUALITY
z mìstského obvodu
Pokraèování ze str. 1
Mìstský obvod poøídil fotopast
Mìstský obvod se rozhodl poøídit fotopast a posléze poskytnout
toto zaøízení Mìstské policii Ostrava. Zaøízení bude napojeno na informaèní systém MP Ostrava a mùže být umísováno na rùzných rizikových místech obce (nežádoucí vstupy na pozemek, místa ohrožená
krádežemi, èerné skládky, apod.). Strážníci MP Ostrava budou moci
aktuálnì vyhodnocovat poøízené snímky a ihned reagovat na protizákonné chování.
Høištì na hasièské zbrojnici
V srpnu bylo ukonèeno výbìrové øízení na zhotovitele víceúèelového høištì v areálu hasièské zbrojnice, na které získal mìstský obvod
finanèní prostøedky ve výši témìø 1,2 mil. Kè v rámci mimoøádného
dotaèního øízení mìsta Ostravy v loòském roce.
Žádost o vyèlenìní stok
Mìstský obvod požádal mìsto, které má dle Statutu mìsta Ostravy kompetence v oblasti odvádìní odpadních vod, o vyèlenìní stok v
rámci výstavby plošné kanalizace v Michálkovicích. Jedná se o vyèlenìní dvou stok tak, aby mohly být realizovány samostatnì. Jedna z
nich je potøebná pro rekonstrukci hasièské zbrojnice a druhá pro
øešení nevyhovující situace na hranicích našeho obvodu se Slezskou
Ostravou (ulice Sládeèkova a okolí).
Ostrava – evropské mìsto sportu
Michálkovice zaslaly žádost o dotaci v rámci dotaèního øízení Ostrava – evropské mìsto sportu. Žádáme o finance na projekt „Sportovní den pro všechny“, který by byl plný zábavných a sportovních
aktivit pro celou rodinu. Nyní nezbývá než èekat, zda bude nᚠprojekt podpoøen.
Rozšíøení ploch se zákazem konzumace alkoholu
Starosta zpracovává návrh na rozšíøení veøejných ploch, na nichž
bude zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Dosavadní vymezení ploch lze považovat za nedostateèné, nebo nezahrnuje všechny
hlavní komunikace v Michálkovicích ani komunikace, po kterých chodí dìti do školy. Návrh nové úpravy bude projednán zastupitelstvem
a posléze pøedložen k rozhodnutí zastupitelstvu mìsta.
Redakce
poøádání MichalFestu a areál na
tuto akci skvìle pøipravili. Obrovské podìkování patøí všem, kteøí
festival podpoøili dotacemi a finanèními dary, nebo bez jejich
podpory by nebylo možno takovou akci uspoøádat. Nejvýznamnìjším podporovatelem akce byl
Jiøí Tumakov, jehož finanèní podpora pro festival byla klíèová. Významnì pøispìli i další dárci, zejména Z+M servis spol. s.r.o., Profi Plan s.r.o., Smart painting s.r.o.,
Jankostav, s.r.o., Rostislav Mitrus
èi GRATTIS spol. s r.o. Na realizaci akce získal mìstský obvod
rovnìž dotaci Statutárního mìsta Ostravy a pøíspìvek Nadace
Landek Ostrava. Nezanedbatelná byla rovnìž finanèní èi vìcná
(napø. mediální) podpora všech
dalších subjektù (viz níže uvedený rámeèek).
V neposlední øadì je nutno
pøipomenout také ty, kteøí festival podpoøili svou prací. Jedná
se zejména o èleny pøípravného
týmu, kteøí pøípravì festivalu vìnovali nemalou èást svého volné-
ho èasu v letošním roce. Tento
pøípravný tým byl tvoøen Jirkou
Zahutou, Jirkou Tumakovem,
Pavlem Piatkovským, Dášou Illichmannovou, Danem Fojtíkem,
Simonou Fojtíkovou, Martinem
Juroškou a Michalem Rekem. Do
organizace se na místì samotném zapojil organizaèní tým èítající na tøi desítky dalších dobrovolných pracovníkù, kteøí zajišovali nejrùznìjší potøebné úkoly. Podìkování patøí také školní
jídelnì, která pøipravila gulášek
pro vystupující a panu Rudovi
Juroškovi za jeho vynikající domácí sádlo se škvarkama, po kterém se všichni v zázemí mohli
utlouct.
Ti všichni pøispìli k tomu, že
se mohli dobøe pobavit diváci, že
kapely byly s festivalem spokojené, že v zázemí byla pohodová
atmosféra, a že, jak pevnì doufám, se již všichni tìší na pøíští
roèník našeho michálkovického
hudebního festivalu MichalFest!
Martin Juroška
Dìkujeme partnerùm MichalFestu
NKP Dùl Michal; Jiøí Tumakov s.r.o.; Statutární mìsto Ostrava; Nadace Landek Ostrava; Z+M servis spol. s.r.o.; Profi Plan
s.r.o.; Smart painting s.r.o.; Jankostav, s.r.o.; Rostislav Mitrus;
PROGRAM - MISE MÉDIA, s.r.o.; RENGL, s.r.o.; Moravskoslezský deník; GRATTIS spol. s r.o.; JOHNNY SERVIS s.r.o.; Èeská
spoøitelna, a.s.; Leszek Chodura; Dagmar Košmidrová; Vladimír
Kozel; TomᚠTchuø - autofolie Celsia, s.r.o.; Zdenìk Švùb; EKOFAS, s.r.o.; Libor Wilczek; Stanislav Kadluba; Antonín Èada –
ORIO; Radegast, Kofola.
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník • Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106,
tel. 599 415 104, www.michalkovice.cz, e-mail: [email protected] • IÈO: 00845451/16 • Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek •
Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel,
Mgr. T. Mikulská. • Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] •Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: 605 914 948,
e-mail: [email protected] • Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava • Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. • Uzávìrka pøíštího èísla: 10. 9. 2013
2/
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
Za dobu od uzávìrky minulého èísla Michálkovického zpravodaje se rada mìstského obvodu sešla na ètyøech øádných a dvou mimoøádných zasedáních. Na nich mimo jiné projednala následující záležitosti:
• Schválila umístìní dopravních zrcadel na køižovatce
ulic Skøivanèí – Gogolova, na køižovatce ulic Bláhova – Petøvaldská a na ulici Na Vìtérce.
• Schválila stanovisko
mìstského obvodu Michálkovice
k možnostem regulace loterií.
• Souhlasila s uzavøením
smlouvy o pronájmu techniky na
festival MichalFest se spoleèností JOHNNY SERVIS.
• Rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo na projekt „Renovace
památníku obìtem I. svìtové války“ s fyzickou osobou Martin
Bocek, Vendrynì.
• Schválila písemnou výzvu
k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu „Oprava komunikace ul. Èihalíkova“ a jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky.
• Schválila písemnou výzvu
k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu „Rekonstrukce komunikace Na Vìtérce“ a jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky.
• Schválila písemnou výzvu
k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu „Oprava komunikace ul. Charvátova“ a jmenovala
komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky.
• Seznámila se a projednala výsledky konkursního øízení na
obsazení místa øeditele Základní
školy U Køíže 28. Na jejich základì jmenovala do funkce øeditele
ZŠ Mgr. Jiøího Slepièku, a to s
úèinností od 1. srpna 2013.
• Schválila písemnou výzvu
k podání nabídek k veøejné zakázce na stavbu „Zateplení èásti bytového domu èp. 577 na ul. Bláhova è.3“ a jmenovala komisi pro
Bydlení v bytech RPG
V èervnu minulého roku jsme vás, vážení spoluobèané, informovali o ukonèeném spoleèném jednání vedení mìstského obvodu Michálkovice se zástupci spoleènosti RPG byty, v rámci kterého bylo
podepsáno memorandum o vzájemné souèinnosti a spolupráci pøi
zajišování bytových potøeb pro obèany mìstského obvodu Ostrava –
Michálkovice.
Byly domluveny varianty bydlení, jako je standardní, sociální a za
spolupráce nájemce pøi zvelebování bytu. Dále byly dohodnuty základní podmínky pro získání konkrétního bytu od RPG byty na území Michálkovic a konkrétní postupy pøi realizaci pøidìlování volných
bytù.
Hlavní myšlenkou této spolupráce je uspokojit za pøijatelných
podmínek další èást obèanù, kteøí z rùzných dùvodù potøebují øešit
svoji bytovou situaci a pøitom chtìjí zùstat i nadále v našem obvodì.
Pøehled o uvolnìných bytech dostává od jejich majitele, tedy od
spoleènosti RPG byty, pracovnice ÚMOb Michákovice paní Dagmar
Škrobánková (tel.: 599 415 109), která zájemcùm poskytne bližší informace. Je škoda, že možnost získat takto byt, za pøijatelných podmínek, které plynou z podepsaného memoranda, není dosud obèany
dostateènì využívána.
Všeobecnì platí, že každý majitel bytu pronajímá nebo prodává
svùj majetek podle svého uvážení tak, aby to bylo pro nìj ekonomicky
výhodné. Mìstský obvod, na základì platných zákonù, nemá jakoukoliv možnost soukromému majiteli domu cokoliv naøídit, popøípadì zakázat pronajmout byt komukoliv. Jinak tomu není ani u bytù ve
vlastnictví RPG. Je proto èásteèným úspìchem to, že spoleèné jednání mezi RPG a naším mìstským obvodem vedlo v oblasti pronájmu ke
konkrétnímu výsledku.
Bylo by proto dobré, kdyby obèané využili této možnosti a informace o ní šíøili dále. Je to jedna z cest, jak pomoci lidem, kteøí by rádi
samostatnì bydleli. Souèasnì tak mùžeme ovlivnit to, aby naše okolí
netvoøily neobsazené èi vybydlené bytové domy, popøípadì aby tyto
byty nebyly nìkdy obsazovány nájemníky, kteøí nedbají základních
principù lidského soužití.
Vladimír Kozel
3/
vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky.
• Seznámila se se Zprávou
o výsledku hodnocení pøimìøenosti a úèinnosti systému finanèní kontroly mìstského obvodu v
roce 2013 a schválila návrh opatøení k odstranìní zjištìných nedostatkù.
• Schválila podání pøihlášky na poskytnutí úèelové dotace
v rámci projektu Ostrava – Evropské mìsto sportu 2014 na realizaci projektu „Sportovní den pro
všechny“.
• Schválila organizaèní zabezpeèení cyklu divadelních
pøedstavení „Divadlo u stolu“.
• Rozhodla o pøidìlení veøejných zakázek na stavby „Opra-
va komunikace ul. Èihalíkova“,
„Rekonstrukce komunikace Na
Vìtérce“, „Oprava komunikace
ul. Chleborádova“, „Oprava komunikace ul. Kurnického“ a
„Oprava komunikace ul. Holandskᓠspoleènosti SWIETELSKY
Stavební s.r.o.
• Rozhodla o pøidìlení veøejných zakázek na stavby „Oprava komunikace ul.Tvrdého“ a
„Oprava komunikace ul. Vrublova“ spoleènosti JANKOSTAV,
s.r.o.
• Schválila smlouvu o výpùjèce prostøedkù výpoèetní
techniky mezi ÈR – Ministerstvem práce a sociálních vìcí a
SMO Mìstským obvodem Michálkovice.
Jiøí Kašpárek
JUDr. Pavel Božek
tajemníkem
Na základì výsledkù výbìrového øízení byl s úèinností ode dne
24. èervna 2013 jmenován tajemníkem Úøadu mìstského obvodu Michálkovice JUDr. Pavel Božek (*1975). Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha. Zamìstnancem statutárního mìsta
Ostravy je od roku 2002, kde v rámci Magistrátu mìsta Ostravy jako
právník prošel nìkolika odbornými agendami, a to zejména pøestupkovou, státoobèanskou, matrièní a stavebnì správní.
(red)
Pozvání na zasedání zastupitelstva
Dne 25. záøí 2013 v 17.00 hodin se v zasedací místnosti michálkovické radnice uskuteèní zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice. Zastupitelstvo bude projednávat mimo
jiné zásady pro poskytování dotací z rozpoètu Michálkovic na
pøíští rok, vyhodnocení dosavadního hospodaøení mìstského
obvodu podle schváleného rozpoètu, vyhodnocení projektu MichalFest 2013 a návrh na rozšíøení oblastí se zákazem konzumace alkoholu na veøejných prostranstvích. Lze pøedpokládat, že
ke schválení budou pøedloženy rovnìž žádosti mìstského obvodu o poskytnutí dotací.
Jménem zastupitelstva srdeènì zvu všechny obèany.
Martin Juroška, starosta
MICHÁLKOVICKÉ LÉTO léto pr o dìti a baví se i dospìlí
Stalo se již tradicí, že každou
prázdninovou støedu se v dobì
od 15,00 do 17,00 hodin vìnuje
jedna z místních organizací na-
šim dìtem. Pøiznám se, že v dobì
vzniku této myšlenky jsem nedoufala v úspìch této akce. Myslela
jsem, že „pecivály“ od poèítaèù
pøece nikdo ven nedostane.
Opak je však pravdou. Vždy se
najde nìkolik dìtí, které program místních organizací pøiláká. Mnohdy pøicházejí také rodièe, kteøí místo, aby si od dìtí odpoèinuli, tak jsou sami zvìdaví, co
je pro jejich ratolesti pøipraveno.
Poprvé se letos se svým programem pøedstavil Dùl Michal a
modeláøský klub MIKY, kteøí nejprve pøedvedli jízdu modelù autíèek, a potom následovala prohlídka Národní kulturní památ-
ZŠ U Køíže má nového øeditele
Autoøi fotografií: František Bolfík a Dagmar Illichmannová
ky Dolu Michal, kde dìti dostaly
stejnì jako havíøi svaèinu v podobì chleba se sádlem, která ovšem
více chutnala rodièùm než dìtem. Nebudu vám dále vyprávìt,
jak se dìti bavily všechny ty prázdninové støedy, ale chtìla bych
tímto podìkovat, za finanèní
podporu Mìstu Ostrava a za skvìlý program, který pøipravili Dùl
Michal a modeláøský klub MIKY,
turistický oddíl Placatý kámen,
Sdružení zdravotnì postižených
- Klub rybáøù Michálkovice, FC
Slavia Michálkovice, Sbor dobrovolných hasièù Michálkovice a
pracovníci kulturní komise Mìstského obvodu Michálkovice. Po
letech lze øíci, že tato nenásilná
prezentace slouží také jako nábor
nových èlenù do všech tìchto
místních organizací.
Za kulturní komisi
Dagmar Illichmannová
Michálkovický tajuplný les aneb
„S èerty nejsou žerty“
Do nového školního roku nastupuje naše základní škola s novým
øeditelem. Na základì výsledkù výbìrového øízení jím byl jmenován
pan Mgr. Jiøí Slepièka. Pan Slepièka má dlouholeté profesní zkušenosti. V roli uèitele prošel základními i støedními školami, nejdéle
uèil na víceletém gymnáziu. Poslední léta pùsobil jako školní inspektor Èeské školní inspekce, což mu umožnilo dùkladnì se seznámit s
problematikou regionálního školství. Pan øeditel bydlí v Ostravì-Hrabové a mùže se opøít o pevné rodinné zázemí. Manželka vyuèuje na
základní umìlecké škole, oba synové jsou studenty Ostravské univerzity.
Redakce Michálkovického zpravodaje požádala nového øeditele
školy o rozhovor:
Co vás pøimìlo k tomu, že jste se ucházel o pozici øeditele na naší škole?
Mí bývalí žáci se mne èasto dotazovali, jestli jsem ještì u inspekce,
protože mne mìli v pamìti pøedevším jako uèitele èeského jazyka a
dìjepisu. Po mnohaletém pùsobení u Èeské školní inspekce jsem
skuteènì zaèal uvažovat o návratu do „živého“ školství. Vzhledem ke
svým zkušenostem jsem volil cestu konkurzního øízení na funkci øeditele školy, ke které mám myslím dobré pøedpoklady. Michálkovická škola mne zaujala nejen polohou v klidném místì, ale hlavnì tím,
že je to bìžná škola v malém mìstském obvodu, který školu trvale
podporuje a bude mít zájem na jejím dalším rozvoji.
Jaké jsou vaše pøedstavy èi cíle pøi øízení naší školy?
Do funkce jsem nastoupil od 1. srpna, první pøedstavy jsem již
konfrontoval s bìžnou realitou, vèetnì té finanèní. Nicménì základním cílem zùstává zajištìní kvalitního vzdìlávání pro žáky našeho
mìstského obvodu. Chtìl bych, aby žáci chodili do školy rádi, nalezli
v ní výborné vyuèující, kteøí se jim budou vìnovat nejen v rámci bìžné výuky, ale i mimo ni, tøeba v rámci zájmového vzdìlávání. Nabídku
kroužkù pøipravujeme.
Jak se tìšíte na ženský kolektiv?
To, že muži-uèitelé ve školách chybìjí, je všeobecnì známá vìc.
Není ale všem dnùm konec, nìjaký šikovný uèitel se èasem objeví.
Práce s ženským kolektivem má svá specifika, ale povinnosti si nakonec musejí plnit všichni stejnì. Tìším se a vìøím v dobrou spolupráci.
4/
Taky jste si všimli, že se prázdniny neúprosnì skonèily? Nakupujete dìtem do školy nové pomùcky a øíkáte si, jak se èas žene
stále rychleji dopøedu? Tak zpomalte a pøijïte se s námi vrátit
èasem do pohádky.
Na sobotu 7. záøí 2013 je pro
dìti pøipraven tajuplný les, kde
,,S èerty nejsou žerty“. Zaèínáme
v 9:30 v prostorách restaurace U
Hada a pokraèujeme putováním
v lese, kde na dìti èeká jedenáct
stanoviš s pohádkovými postavami: Dorota Máchalová, kníže,
princezny a nebudou chybìt Petr
a èerti.
Dìti budou s pohádkovými
bytostmi plnit úkoly a ty šikovné
si odnesou sladkou odmìnu. Po-
slední soutìžní kartièku vydáme
v 11:30 hod.
Vstupné je zdarma. Poøadatelem tajuplného lesa je kulturní komise mìstského obvodu
Michálkovice a celý den probìhne v režii Bc. Jany Zetkové. Pøijïte si s námi prodloužit prázdniny a zatoulat se do pohádky.
A. Podrygalová
Zrakovì postižení kuželkáøi
12. kvìtna nám skonèila sportovní sezona roku 2012/2013, kdy
jsme se zúèastnili mistrovství Èeské republiky. Anna Paulusová získala bronzovou medaili ve své kategorii s poètem 669 bodù. Byla nominována na mistrovství Evropy, které se konalo v srbském lázeòském
mìsteèku Apatín. S èíslem 651 postoupila do finále a skonèila jako
sedmá 1278 poraženými kuželkami.
Jako vloni, tak i letos jsme se zúèastnili nìkolika turnajù jak doma,
tak i na Slovensku, v Nitøe, Košicích a Trnavì, doma to bylo v Ratíškovicích, Blansku, Praze èi v Rokycanech.
Novou sezonu jsme zaèali Moravsko-slezským turnajem, který se
konal v èervnu v Brnì. 24. srpna plánujeme již 19. roèník turnaje
Michálkovická kuželka.
Zdenìk Paulus
AKCE
V
KULTURNÍ DÙM
l
MICHÁLKOVICÍCH
Telefon 596 231 565
www.michalkovice.cz
Každé pondìlí a støeda od 18.30 hodin Cvièení žen
(Vstupné 70,- Kè se platí na místì)
Každá støeda od 20.00 hodin Zumba s Žanèou
(Vstupné 60,- Kè se platí na místì)
19. 9. 19.00 – The best of aneb Deset rokù variotù – Pøedstavení Pøíležitostného ochotnického souboru Rychvald. Veselé ohlédnutí za historií jednoho ochotnického hereckého souboru. Vstupné 50,- Kè
20. 9. 19.00 – Michálkovické vinobraní 2013 – zábavný veèer u dobrého vína a cimbálovky. Vstupné 40,- Kè.
26. 9. 17.00 – Legenda o hadím králi a zakletých princeznách – Repríza divadelního pøedstavení michálkovických ochotníkù. Pohádka
nejen pro dìti. Vstupné 40,- Kè, dìti 20,- Kè.
6. 10. 17.00 – Ander z Košíc – Programová novinka svérázného lidového vypravìèe. Pøedprodej v Kulturním domì Michálkovice. Vstupné 90,- Kè v pøedprodeji, 130,- Kè na místì.
SDH MICHÁLKOVICE
www.sdhmichalkovice.cz
14. 9. 9.00 Paralelní útoky - soutìž mladých hasièù v požárním útoku
5. 10. 9.00 Michálkovická trojka - soutìž tøíèlenných týmù v požárním útoku v maskách, soutìže se mohou zúèastnit i nehasièi
ROZLOUÈILI JSME SE
Dnes píšeme slova nejt잚í, kdy s bolestí v srdci
oznamujeme všem pøíbuzným, pøátelùm a známým,
že nás dne 21. èervence 2013 navždy opustila
ve vìku nedožitých 83 let naše milovaná maminka,
babièka, prababièka a teta, paní
V Ì R A R I C H T E R O VÁ
Zarmoucená rodina
V Z P O M Í N Á M E
Dne 16. srpna 2013 vzpomínáme druhé výroèí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, tchána,
dìdeèka, bratra, švagra a strýce pana
LUBOMÍRA MACHÁTA
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka
a synové s rodinami.
Dne 9. záøí 2013 vzpomínáme druhé výroèí úmrtí
naší milované manželky, maminky, babièky, tchynì,
sestry, a tety, paní
L J U B Y O T I S KO V É
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Nikdy nezapomene manžel, dcery s rodinami a bratr.
Vzpomínám na své rodièe
HILDU BARTOŠOVOU, která zemøela 28. 8. 1973, a
FRANTIŠKA BARTOŠE,
který zemøel 1. 2. 1966.
5/
Dcera Dana a vnuk Aleš s rodinou
¨
KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz
16. 9. - 20. 09. - Dopravní znaèky místo princezen v pohádkách Petra
Stolièného - ètení pohádek v rámci Týdne mobility
18. 9. - Pod Piastowskou vìží - návštìva Èeského i Polského Tìšína,
prohlídka tiskárny Finidr a posezení v kavárnì Avion v rámci Klubu
Generace
25. 9. 16.00 Sbírka plná Babièek - beseda se sbìratelem Babièky Boženy Nìmcové
30. 9. - 4. 10. Týden knihoven - hry, soutìže, kvízy pro dìti v pùjèovních hodinách
2. 10. 17.00 - Køest III. dílu Kapitol z historie Michálkovic Ing. J.
Kašpárka - v rámci Týdne knihoven
Do konce záøí - Sklenìná paráda z Vizovic - výstava sklenìných drobností manželù Obšívaèových
Do konce záøí - Svatby objektivem umìlce - výstava fotografií Michala
Szydlowského
Do konce záøí - Ještì jednou èarovìníky - výstava fotografií z návštìvy
zahrady Jana Slámy
Do konce záøí - Jièínský notýsek - Manka, Rumcajs, Cipísek - výtvarná
pohádková soutìž pro dìti
Do konce záøí - Záøí prozáøí Svìtluška -podpoøte nevidomé v rámci
celostátní akce
Do konce øíjna - Jièín - mìsto pohádky - výstava fotografií známého
èeského mìsta
Do konce roku - Lékárny v èase Jaroslavy Hoøanské - výstava fotografií historických lékáren, receptù a zajímavostí ze sbírek šéfredaktorky
Èasopisu èeských lékárníkù
DÙL MICHAL
www.dul-michal.cz
Každý ètvrtek od 10.00 do 11.30 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin –
Výtvarná dílna pro všechny, pod vedením uèitele Oldøicha Pelikána
10. 9. 17.00 Vernisហvýstavy fotografií s industriální tématikou a
pøedevším Dolem Michal. V rámci vernisáže vystoupí skupina
Blues´n´Bass.
14. 9. Projížïka historickým trolejbusem k Dolu Michal u pøíležitosti
Dne evropského dìdictví. Prohlídky Dolu Michal budou za snížené
vstupné.
21. 9. 9.00 První závod RC automobilù øízených rádiem o názvu
Havíøský pohár.
28. 9. Ples Ostravské univerzity v areálu dolu.
Po celý mìsíc nabízíme edukaèní program urèený pro dìti prvního
stupnì základních škol, nebo pro pøedškolní dìti s názvem Po stopách havíøe s permoníkem Michalem. Program je vhodný i pro rodièe s dìtmi. Na edukaèní program doporuèujeme zájemcùm se pøihlásit emailem, nebo telefonicky.
FC SLAVIA
www.fcmichalkovice.com
31. 8. 10.00 Starší žáci Michálkovice - FC Odra Petøkovice
31. 8. 11.45 Mladší žáci Michálkovice - FC Odra Petøkovice
01. 9. 17.00 Dorost Michálkovice - Slavoj Rychvald
14. 9. 10.00 Starší žáci Michálkovice - SK Šenov
14. 9. 11.45 Mladší žáci Michálkovice - SK Šenov
14. 9. 16.30 Muži Michálkovice - Hrušov
15. 9. 16.30 Dorost Michálkovice - Markvartovice
28. 9. 10.00 Starší žáci Michálkovice - TJ Vítkovice - Svinov
28. 9. 11.45 Mladší žáci Michálkovice - TJ Vítkovice - Svinov
28. 9. 16.00 Muži Michálkovice - Hlubina „B“
29. 9. 16.00 Dorost Michálkovice - Slovan Ostrava
05. 10. 15.30 Muži Michálkovice - Tøebovice „B“
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù
¨ KNIHOVNA
MICHÁLKOVICE
Milí ètenáøi,
léto je èas výletù a my jsme
vás již minule zvaly na dva zajímavé výlety. Fotografie a informace
z návštìvy zahrady èarovìníkù
Jana Slámy Vám poskytneme až
v pøíštím èísle, a pro ty, kteøí do
Hrabové nemohli nebo nechtìli
jet, bude v knihovnì k dispozici
výstavka fotografií.
Další pozvánka se týká výletu
klubu Generace do Èeského a
Polského Tìšína, který se koná ve
støedu 18. záøí. Prohlédneme si
tiskárnu FINIDR, obì tìšínská
námìstí a zájemci vystoupají na
Piastowskou vìž. Kolegynì z èeskotìšínské knihovny nás pozvaly
na návštìvu literární kavárny Avion – Noiva. Podaøilo se jim obnovit tradici prvorepublikové
kavárny s dobrou kávou a pøíjemnou obsluhou, dnes navíc s bohatými kulturními aktivitami.
Evropský týden mobility od
všechny moderní, ale pøece jen
se sem tam najde taková, kde se
zastavil èas a tehdy pookøeje každý milovník krásných starých
vìcí. Jaroslava Hoøanská, šéfredaktorka Èasopisu èeských lékárníkù, pøipravila výstavu Vùnì apatyky. Uvidíte historické fotogra-
16.-20. záøí nám poslouží k tomu,
abychom dìtem pøiblížily pohádky Petra Stolièného. Místo princezen, strašidel, èarodìjù v nich
jsou hlavními hrdiny dopravní
znaèky. Že takové pohádky neznáte? Pøijïte si je s dìtmi poslechnout!
Na støedu 25. záøí v 16.00
jsme pozvali na besedu pana Jaroslava Kreibicha, který k nám
zavítá až z východních Èech. Pan
Kreibich je znalec spisovatelky
Boženy Nìmcové, a o jejím životì ví snad vše. Navíc sbírá všechna vydání její nejzásadnìjší a nejslavnìjší knihy Babièka. Pokud se
chcete zúèastnit poutavého vyprávìní a dozvìdìt se, kolik a jakých Babièek pan Kreibich vlastnì má, urèitì se zastavte.
Výstavy
Jistì každý z vás chodí do nìjaké lékárny. Dnes jsou témìø
fie, recepty a rùzné jiné zajímavosti z tohoto oboru. Kochat se
mùžete již od záøí.
Každoroènì se na zaèátku
školního roku koná v Jièínì nìkolikadenní festival Jièín-mìsto
pohádek. Protože Jièín je daleko
a málokdo z nás má možnost se
na festival rozjet, udìláme si pohádkové dny pøímo v naší knihovnì. Budete si moci prohlédnout
fotografie tohoto krásného východoèeského mìsta a dìti se
mohou zúèastnit pohádkové soutìže a ètení pohádek o slavném
loupežníku Rumcajsovi. Od 2. do
16. záøí pøijïte na akci Jièín v Michálkovicích!
Máte rádi fotografie? Zjistit,
jak vidí svatby profesionální fotograf, mùžete u nás v knihovnì
do konce záøí. Pøedstavujeme
Michala Szydlowskeho.
Pokud si pøi slovì svìtluška
6/
vybavíte svítícího brouèka, máte
pravdu, ale tentokrát nepùjde
jen o nìj. Spoleènì podpoøíme
celostátní organizaci Svìtluška,
která se vìnuje nevidomým obèanùm. Bìhem záøí si u nás budete moci vybrat propagaèní
pøedmìty této organizace a pøispìt tak tìm, kteøí to potøebují.
Od 1. øíjna, pouze jeden mìsíc, budou v knihovnì k prohlédnutí nádherné meditaèní obrazy
ostravské výtvarnice Sylvy Èeslarové. Malíøka každoroènì vydává
také kalendáøe.
Zveme vás…
Každoroènì pro vás v Týdnu
knihoven (letos probìhne od 30.
záøí do 5. øíjna) máme nìjaké
pøekvapení. Tentokrát to bude
køest, ale ne jen tak ledajaký!
Budeme køtít knihu - lépe øeèeno tøetí díl knihy: Kapitoly z historie Michálkovic. Ing. Jiøího
Kašpárka všichni znáte nejen
jako èlena Rady obce, šéfredaktora Michálkovického zpravodaje, kronikáøe, neúnavného propagátora historie obce, prùvodce oblíbených vycházek… Ke
slavnostnímu køtu nové knihy se
sejdeme ve støedu 2. øíjna v 17
hodin.
Mladá ostravská autorka Nela
Rywiková (* 1979, pracovala jako
restaurátorka a konzervátorka,
dnes žije a pracuje v Ostravì, kde
momentálnì píše povídkovou
knihu o lidech z Beskydska) vydala v nakladatelství Host svoji
prvotinu Dùm èíslo 6. Knihu
máme v naší knihovnì, líbila se
nejen nám, ale i kritikùm. Neváhaly jsme a s autorkou jsme domluvily besedu na støedu 16. øíjna v 16.00. Pokud jste fandové
èeského románu s detektivní zápletkou, rozhodnì si besedu nenechte ujít.
Na závìr pro vás máme další
øíjnovou upoutávku: Koncem øíjna plánujeme besedu s Karlem
Kostkou, který používá autorský
pseudonym Cubeca. Je majitelem soukromé školy ve Vsetínì,
pøednáší èasto v cizinì, píše kni-
hy a ještì stihne i malovat obrazy. IQ s hodnotou 206 jej øadí
mezi nejchytøejší obyvatele ÈR,
jeho další vlastností je skromnost.
Pokud si pøejete poznat tohoto
zajímavého a všestranného èlovìka, pøijïte k nám na besedu. V
knihovnì si mùžete vypùjèit nìkteré z knih tohoto autora.
Hezký zbytek léta a tìšíme se
na Vás.
Vaše knihovnice:
Ivana Timková
Marie Kryštofová
SHD Michálkovice
V kvìtnu jste jistì zaznamenali avizovaný postup všech našich
kategorií do krajského kola v
požárním sportu. Tak jako vloni
se ve vysoké konkurenci nedaøilo a prakticky všechny naše týmy
skonèily støíbrné. Jedinému družstvu se podaøilo opìt postoupit,
a to ženám. Ženy reprezentují
naše Michálkovice na konci srpna v Mladé Boleslavi na Mistrovství ÈR v požárním sportu.
Žáci standardnì mají pøes
prázdniny volno, nicménì díky
úspìchùm v pøedešlých letech
byla našim žákùm opìt nabídnuta možnost zúèastnit se na tøi týdny tábora v Polsku, èehož jsme
samozøejmì využili. Aby našim
nejmenším nebylo líto, vyjeli zaèátkem prázdnin do polských
Warszowic, k našemu družebnímu sboru, na závody, kde si užili
domácí dìtskou soutìž. Druhá
polovina prázdnin je již ve znamení tréninkù a pøíprav na podzimní èást sezóny.
Naše ženy nezahálely a v
rámci pøíprav na MÈR se vìnovaly a soutìžím v požárním útoku (družstvo je složeno nejenom
z žen, které byly vybrány do republikového družstva). Posbíraly nìkolik prvenství na nìkolika
soutìžích.
Muži se plnì vìnovali pøípravám na olympiádu, a to na úkor
hodli jsme se této olympiády zúèastnit v tradièních disciplínách
v kategorii muži A. Tomuto „odvìtví hasièiny“ se naše mužské
družstvo vìnuje asi ètvrtým rokem. V prùbìhu let došlo v družstvu k nìkolika zmìnám a v prùbìhu let se povedlo získat nìkolik cenných trofejí i na samotném
Mistrovství ÈR. Kvalifikace a samotná olympiáda byla posvìcena našim sborem a sponzory
(K.B.K. fire, s.r.o., aj.), kterým dìkujeme, protože bez takto získaných finanèních prostøedkù bychom se nemohli této velké události zúèastnit. Do Francie bylo na
tuto disciplínu vysláno 7 týmù,
které se kvalifikovaly na loòském
Mistrovství ÈR v klasických disciplínách. My jsme patøili mezi ty
nejménì zkušené týmy a nováè-
soutìží v požárním útoku. K tréninkùm a soutìžím v požárním
útoku jsme se vrátili v polovinì
prázdnin, kdy šanci dostali hlavnì nováèci v našich øadách a soutìží se úèastnili hlavnì pro zisk
zkušeností do dalších soutìží.
Letos se ve francouzském
mìsteèku Mulhouse konal již 15.
roèník hasièské olympiády. Roz-
ka. Nejlepší umístìní zaznamenala naše výprava pøed 8 lety, kdy
se èeský tým celkovì umístil v
první dvacítce.
Ve Francii jsme strávili sedm
dní a už první trénink napovìdìl,
že to nebudeme mít jednoduché.
Na prvním tréninku jsme nasbírali spoustu trestných bodù. Druhý trénink již byl úplnì o nìèem
7/
jiném, útok CTIF jsme pøedvedli
v celkem slušném èase a štafetový èas byl výborný. Po dvou dnech
NAŠE PRVNÍ
O LY M P I Á D A
ky v olympijském domì. ÈR je
obecnì v posledních letech
úspìšná celosvìtovì ve všech oblastech hasièského sportu, ale co
se týèe tradièních disciplín, zatím
žádné z družstev se nedokázalo
pøiblížit výsledkùm družstev z Rakouska, Slovinska nebo Nìmec-
tréninkù jsme mìli prostor koncentrovat se na samotný závod a
èas poznat místní krajinu, obyvatele a zvyky. Za sebe mohu øíci,
že bych se tam kdykoliv vrátil znovu a byla jen škoda, že vše skonèilo po sedmi dnech. Využili jsme
volný èas maximálnì - navštívili
jsme místní zoo, vyzkoušeli místní jídlo nebo jsme zúèastnili festivalu v ulicích. Po pìti dnech nás
èekal den D, kdy jsme chtìli pøedvést, to co jsme se za roky tréninku nauèili. Už tu byl nástup, pøíprava na disciplínu, samotný nástup na stav doprovázen plnou
fandící tribunou všech národností (nejvíce jsme zaznamenali asi
Slovince). U stavu nás již èekali s
pøísnými výrazy mezinárodní rozhodèí. Nᚠvelitel ze sebe vychrlil
nauèené základní povely a už
nám bìželo 5 minut pøípravy na
disciplínu. Jakmile bylo vše pøipraveno, zaujali jsme pøedepsané postavení a již jsme èekali, až
dozní základní povel ve francouzštinì. Útok CTIF se nám celkem
podaøil, èas pøes 40 sekund se
øadil mezi nejlepší z èeských
družstev a znamenal by cca 16
pøíèku v celkovém poøadí. Bohužel rozhodèí, tak dlouho hledali,
až našli chybièku, která nás stála
5 trestných sekund a odsouvala
nás do 3-4 desítky výsledkové listiny. I tento výsledek byl pro nás
výborný, znamenal tøetí nejlepší
èas èeské výpravy, a pokud by se
nám povedlo navázat na tento
útok skvìlou štafetou, byli bychom spokojeni. Na štafetu CTIF
(8x50 metrù s pøekážkami na
nìkterých úsecích) jsme nastupovali bezprostøednì po ukonèení první disciplín s jasným cílem,
pøedvést co nejlepší èas. Což se
nám nakonec povedlo, èas 55.44
se øadil mezi cca 15 nejlepších
pøedvedených èasù na této olympiádì a pro nás znamenal v celkovém souètu útoku a štafety celkové 26. místo (pøed námi se
umístil 20. Vlènov A a 25. Frýdek
Místek) z celkového poètu 74
družstev z celého svìta. U tradièních disciplín se poèítá nejenom
nejlepší umístìní tøí prvních
družstev, ale také celkové poøadí, kdy se rozdìlují zlaté, støíbrné a bronzové medaile po tøetinách celkového poøadí. Bohužel
na nás vyšla „první“ støíbrná medaile. Teï nás trestných 5 sekund
mrzelo o to víc. Nicménì, kdyby
nám nìkdo na zaèátku nabídl
tento výsledek, brali bychom ho
všemi deseti. Michálkovice si za
26. místo pøivezly domù støíbrnou medaili a vepsali se do statistik hasièských olympiád jako
další, kteøí pøedvedli výborný výsledek a pøiblížili se svým èasem
rakouským, slovinským a nìmeckým družstvùm. Z Francie si odvážíme spoustu zkušeností a rad,
které se budeme snažit využít na
dalších trénincích. Na konci záøí
nás èeká Mistrovství ÈR v tradièních disciplínách, kde bychom
chtìli navázat na tyto èasy. Dìkujeme všem, kteøí nám drželi palce.
Rostislav Holec
F C S L AV I A M i c h á l k o v i c e
Dorost po „nepovedeném“
podzimu sahal po postupu
Na zaèátku jarní èásti sezóny 2012/2013 èekalo na trenéry dorostu Slavie, Honza a Kolarovièe, nìkolik složitých úkonù. Michálkovice posílili David
Románek, Petr Laštùvka a z
Radvanic Jakub Koneèný. Dùležité bylo najít jim to správné
místo a to se èasem povedlo.
Soutìž, vzhledem k povìtrnostním podmínkám zaèala
pozdìji a pøíprava na høišti taky.
Bylo to dost poznat v prvním
zápase s Klimkovicemi, který
naši kluci po obrovské smùle
(2x støídání zranìného brankáøe) prohráli. K potìšení všech
pøíznivcù to byla na jaøe první
a poslední prohra. Pak zaèala
neskuteèná šòùra zápasù bez
prohry. Podaøilo se nám porazit do té doby suverénní Slovan
a dorostenci Slavie ztratili jen
dva body za remízu v tvrdém
utkání na Hlubinì. Michálkovice se tak staly nejlepším týmem
jara a pøedvedenou hrou si získaly i fanoušky, kteøí navštìvovali domácí zápasy v nevídaném
poètu. Postupem èasu se vykrystalizovala tato sestava: Sliwka L. Markovský, Malý, Tumakov,
Koneèný -Laštùvka, Botoš, Polok, P. Blažek, M. Šleis - Romá-
nek. Z lavièky dostávali pøíležitost Put, Zboøil, Tišler, Kozmon,
Horáèek. Støelecky se neskuteènì prosazoval David Románek,
kterému staèilo na vstøelení 22
branek pouhých 10 zápasù.
Zdatnì mu sekundoval se 16
brankami kapitán Martin Botoš,13 vtøelil Marek Šleis a 11
Patrik Blažek. Moc nám pomohly i jarní posily Kuba Koneèný a
Petr Laštùvka. Podìkování za
úspìšné jaro však patøí všem,
nebo v nìkolika zápasech, které nezaèínaly zrovna šastnì, se
prokázal týmový duch.
Jinak nemùžeme zapomenout na pomoc paní Radky Zboøilové, Dušana Janírka a Davida
Románka s dopravou na zápasy. Bohužel, postup do Krajské
soutìže nám unikl o prsa a tak
se o dobré výsledky v nové sezónì pokusíme témìø s novým týmem. Sedm hráèù pøechází do
kategorie mužù a tak nám nezbývá nic jiného, než zmobilizovat spoleènì všechny síly a v pøípravì zapasovat do týmu nové
posily ze žákù i z jiných oddílù.
Kádr vypadá nadìjnì a myslím
si, že v pøeboru se hráèi opìt
neztratí!
Ivan Kolaroviè
Muži sestoupili
do nižší soutìže
Když se poèátkem roku zaèalo první mužstvo pøipravovat
na tu dùležitìjší èást sezóny, vše
bylo podøízeno jedinému cíli záchranì v okresním pøeboru.
8/
Pøíprava samotná vùbec nevypadala špatnì, zapojili se i navrátilci do týmu, kteøí v pøedcházejících sezónách nedostávali prostor a chtìli se znovu pøedvést.
Pøípravná utkání naznaèovala
zlepšenou formu a pouze jedna
porážka poukazovala na skuteènost, že by se po nevydaøeném
podzimu (pouze 7 bodù za 1
výhru a 4 remízy) mohlo koneènì objevit to kýžené svìtýlko na
konci tunelu.
Samotná porce jarních mistrovských zápasù zaèala famóznì - výhrou nad Ludgeøovicemi
- a optimismus v týmu zaèal narùstat. Ale už druhá konfrontace ukázala, jak je fotbal ošidný a
následné venkovní utkání jsme
prohráli. Nicménì mìla následovat šòùra tøí domácích maèù
s celkem hratelnými soupeøi a
cíl byl stanoven jasnì - 9 bodù.
Pomoci mìlo i slávistické publikum, které po podzimu na tým
nezanevøelo a opìt si našlo cestu na michálkovické høištì.
nám tam "nìco spadlo", ihned
jsme inkasovali - dá se øíci - z
nièeho. A tímto zpùsobem jsme
pøišli o body (celkem 5) i v podstatì vyhraných zápasech, kdy
jsme absolutnì nezvládli jejich
závìry a neudrželi vedení nìkolik desítek vteøin pøed koncem.
V soubojích se silnou trojicí jsme
nemìli až na utkání s Hlubinou
šanci, navíc debakl s Tøebovicemi jsme si zavinili svým pøístupem sami. Takže na oko "krásná a pohledná" hra (jak jsme
mnohdy a mnohde slyšeli) pøinášela neplodný fotbal se spoustou zahozených šancí (5-6 šancí
na jednu vstøelenou branku je
opravdu velký luxus, který jsme
si nemohli dovolit). Naše støelecká impotence naopak smìrovala k bodovým ziskùm soupeøù,
kteøí mnohdy z minima realizo-
Avšak pravý opak se stal pravdou. Co ze skuteènosti, že jsme
byli lepší než soupeøi, když jsme
nepromìòovali vyložené šance,
navíc jsme produkovali pokutové kopy proti nám, dokonce
jsme si pøi vší smùle støíleli i vlastní branky. Naopak protivníci využívali fakt, že do èeho kopli, to
nám spadlo do brány (nebo
jsme si gól dali sami, jak již bylo
uvedeno). Kdyby byl fotbal klasifikován jako krasobruslení, tak
bychom zjevnì nikdy neprohráli, ponìvadž bychom sbírali body
za umìlecký dojem. Jelikož
tomu tak není, tak jsme pouze
za krásnou hru bez rozhodujících branek neobdrželi nic. A
tahle "filosofie" pokraèovala i
nadále. Vstøelit gól byla neuvìøitelná komplikace, a pokud už
vali maximum. Takže i v návaznosti na skuteènost, že v jarní
èásti jsme vybojovali celkem 14
bodù, se nakonec lámal chleba
v nᚠneprospìch a výsledkem
byl sestup do nižší soutìže.
Pouèení je jasné, fotbal se na
krásu nehraje, radìji je tøeba
hrát nepìknì, nicménì vyhrát
alespoò 1:0. Navíc nás èeká pouze 8 soutìžních utkání v každé
polovinì, èili pro návrat musíme
ve všech zápasech udìlat maximum, jelikož body budou mít
cenu zlata a každý se bude poèítat. Jsem pøesvìdèen, že tým se
náležitì z tìchto skuteèností pouèí a po roce nasmìruje opìt své
kroky do okresního pøeboru, èili
do soutìže, kam michálkovická
SLAVIA historicky patøí.
Dušan Janírek
Indiánská vesnice
na hasièárnì
Ve dnech 8. až 12. èervence
nás v prostorách michálkovické
hasièské zbrojnice navštívil kmen
indiánù Michal-el-sol. Byly to michálkovické dìti, které se rozdìlily do ètyø rodù – Žlutí Bizoni,
Rudí Vlci, Modøí Sokoli a Zelení
Medvìdi.
Jednalo se o pøímìstský tábor, který se nesl v duchu indiánù a jejich zpùsobu života (5
etap tábora), celý tábor byl
motivován hrou ,,Michachítá“.
Pro malé indiány byly pøipraveny hry, které rozvíjely jejich bystrost, ostražitost, zvýšení fyzické
F O T O F. B O L F Í K
Firefest oslavil
své první pùlkulatiny
Na pùdì michálkovické hasièské zbrojnice se letos již popáté
uskuteènil Firefest Ostrava, hudební festival dramaturgicky zamìøený na bluegrass, folk a country. Na festivalovém pódiu se pøedstavilo celkem devìt vystupujících, kteøí nadchli pøítomné diváky.
Mezi stálice festivalu patøí skupina Goodwill Ostrava. Je to kapela, která v loòském roce zvítìzila v celoevropské soutìži kapel
na evropském festivalu European World of Bluegrass v Holandsku
a jako taková letos vystupovala na festivalu v Nashvillu, který je
právem považován za Mekku country a western music. Kapela opìt
nezklamala a svým vystoupením nadchla všechny milovníky této
„jižanské hudby“.
Nezklamaly samozøejmì ani další kapely, jako tøeba bluegrassovi Wyrton èi Silent Rain, písnièkáø René Souèek èi známé folkové uskupení Hrnek. Když ke skvìlé muzice pøipoèteme i to, že organizátoøi mìli pøipraven zajímavý doprovodný program (konì,
malování na oblièej èi skákací hrad pro dìti), není divu, že všichni
ti, kteøí si našli cestu na pátý roèník Firefestu nemuseli vùbec litovat.
-mj-
kondice, ale hlavnì rozvíjely týmového ducha. Souèástí programu byla realizace sportovních a
rukodìlných èinností jako tøeba
výroba totemù, postavení indiánské vesnice, výroba èelenek, náhrdelníkù a kožených váèkù. Bìhem pìti dní se rody vypravily za
poznáním do místní knihovny a
do ostravské ZOO. Indiánská vesnice byla rovnìž navštívena jízdním oddílem Mìstské policie
Ostrava a dìti si jako správní indiáni mohly vyzkoušet i jízdu na
koni. Na dìti èekalo rovnìž opékání párkù, které k táborùm neodmyslitelnì patøí. Nachystány
pak byly i další atrakce, jako tøeba kolo štìstí, kde si malí indiáni
a malé indiánky mohli vytoèit svùj
dárek. Na závìr tábora dìti obdržely odmìny za své výkony a
mohly si pochutnat na dortech
ve tvaru týpí èi indiánské vesnice.
Za úspìch celého táborového týdne patøí podìkování zejména všem, kteøí se dìtem každodennì vìnovali: Hlavní vedoucí
Petøe Juroškové, oddílovým vedoucím Janì Zetkové, Nikole Tomanové, Rostislavu Holcovi, Mar-
Gala Ander Show -
programová novinka svérázného
slovenského lidového vypravìèe.
KULTURNÍ DÙM
MICHÁLKOVICE
6. øíjna 2013
v 17.00 hodin
Vstupné: 90,- Kè
v pøedprodeji,
130,-Kè na místì
Pøedprodej v KD
Michálkovice
FOTO
9/
J.
KAŠPÁREK
ku Szwejdovi, Zuzanì Kirmanové, Filipì Zetkové, Monice Skoumalové a Robinu Pffaiferovi, za
pøípravu a realizaci programu
Jarmile Dluhošové a Simonì
Krausové, za pomocnou ruku
Honzovi Vokovi a fotografu Františku Bolfíkovi. Indiánské mòamky každý den pro dìti chystala
Hanka Skoumalová a obìdy obstarávala školní jídelna ZŠ Michálkovice, kterým patøí také velký dík. Podìkování patøí i starostovi Michálkovic Martinu Juroškovi, zejména za zajištìní finanèní dotace na tábor (tábor byl finanènì podpoøen Statutárním
mìstem Ostrava), èi zajištìní návštìvy jízdního oddílu Mìstské
policie Ostrava. Jako podìkování dostal pan starosta od dìtí
vlastnoruènì vyrobenou vlajku s
indiánskými obrázky a s podpisy
všech indiánù. V neposlední øadì
patøí podìkování samozøejmì
michálkovickým hasièùm za vzornou pøípravu areálu hasièárny.
Všem tedy ještì jeden obrovský dík a srdeèné pozvání všem
indiánùm, ale i novým tváøím na
pøímìstský tábor 2014.
Aneta Podrygalová
Zmìny v trolejbusové
dopravì
Od 1. záøí 2013 vstupují v platnost zmìny v trolejbusové dopravì jako druhá etapa celkové optimalizace mìstské hromadné
dopravy v Ostravì. Optimalizace
je reakcí na zhoršené možnosti
financování Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) z rozpoè-
PRODEJ
PALIVOVÌHO
DØEVA
Smrk:
špalky 30 cm 670,- Kè/1prm/s
štípaný
850,- Kè/1prm/s
štípaný
Buk:
1.200,- Kè/1prm/s
Tvrdá kulatina á 2mb
1.200,- Kè/1prm/r
Doprava pro obvod
O. Michálkovice á 200,- Kè
Za 4 prm 1x pytlík tøísek zdarma
Tel.: 725 987 422
tu statutárního mìsta Ostravy v
dùsledku zmìny rozpoètového
urèení daní schváleného Parlamentem ÈR a tím snížení pøíjmù
statutárního mìsta Ostravy.
Optimalizací trolejbusové
sítì nedojde k úplnému zrušení
žádné ze stávajících linek. Linky
102, 104 a 108 budou zachovány
ve stávající trase. U ostatních linek dojde k takové úpravì trasování, aby byla zvýšena efektivita
trolejbusové dopravy provozované DPO. Pøi návrhu nové trolejbusové sítì bylo vycházeno z detailních dopravních prùzkumù.
Zároveò bude do systému zapojena nová trolejbusová tra vedená kolem železnièní zastávky Ostrava – Stodolní na Novou Karolinu.
Podrobné informace o zmìnách v trolejbusové dopravì naleznete na www.kodis.cz a
www.dpo.cz.
Bc. Petr Havránek
Magistrát mìsta Ostrav
Zprávy Mìstské policie Ostrava
Podezøelí z vloupání do vozidla
Dne 27. 6. 2013 vyjíždìli strážníci mìstské policie ke køižovatce v
Ostravì-Michálkovicích, kde se dle oznámení na tísòovou linku mìli
dva muži pokusit o vloupání do zaparkovaného vozidla. Když strážníci dorazili na místo, spatøili dva mladíky procházející po ulici. Jeden z
nich, když spatøil strážníky, odhodil na zem do trávy nìjaký pøedmìt.
Pozdìji bylo zjištìno, že se jednalo o šroubovák. Oba muži (27 a 28
let) byli zadrženi. Mezitím bylo nedaleko zjištìno vozidlo, do nìhož
bylo násilnì vniknuto. Oba popírali, že by se dopustili èehokoli protizákonného, dušovali se, že by nikdy nic takového neudìlali. Oznamovatel si však byl jistý tím, že právì tyto muže vidìl pøi vloupání do
vozidla. Strážníci oba výteèníky pøedali pøivolaným policistùm.
Seniorka na ulici poznala muže, který ji okradl
Dne 3. 7. 2013 zavolala na tísòovou linku 83letá žena z OstravyMichálkovic, která poznala muže, jež jí pøed nìkolika dny okradl.
Když šla nakoupit, všimla si na ulici muže, který jí pøed mìsícem doma
nabízel k prodeji vajíèka a v nestøežené chvíli jí z bytu odcizil finanèní
hotovost. Když strážníci dorazili na místo, 66letého muže zadrželi.
Dotyèný popíral, že by kdy nìkoho okradl a popíral, že by kdy prodával vajíèka. Žena však trvala na tom, že muže bezpeènì poznala. Strážníci podezøelého muže pøedali pøivolaným policistùm.
Mladistvý za volantem auta pod vlivem alkoholu
Dne 8. 7. 2013 spatøili strážníci mìstské policie v Ostravì-Michálkovicích osobní motorové vozidlo, které projíždìlo kolem nich zcela
neosvìtlené. Protože se øidiè dopustil pøestupku, strážníci vozidlo
zastavili. Za volantem sedìl teprve 17letý mladík, který pochopitelnì
nemìl øidièský prùkaz. Auto si pùjèil od matky. V autì s ním jel stejnì
starý kamarád. Pøi projednávání pøestupku z mladíka strážníci navíc
cítili alkohol, proto u nìj provedli dechovou zkoušku s pozitivním
výsledkem (0,21 promile). Mladík pøiznal vypití jednoho piva. Jízdou
bez øidièského oprávnìní, pod vlivem alkoholu a bez rozsvícených
svìtel se dopustil hned nìkolika pøestupkù najednou. Celou vìc nyní
bude øešit správní orgán. Mladíkovi hrozí vysoká pokuta a zákaz øízení motorových vozidel.
Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava
Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích 596 231 101
Policie ÈR - 158 l Mìstská policie Ostrava - 156
www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty,
kované, prùmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kè. Dále dvoukøídlá, sekèní.
Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru.
Dodáváme také vstupní dveøe do úèelových prostor.
Zajistíme montáže.
www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kè/kus. Množstevní slevy.
Sazenice i vyšší stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínìní. Rùzné výšky.
Mulèovací tkanina. Doprava po celé ÈR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KØEPELKY: Prodáváme líhnì, klece,
krmivo, napájeèky, krmítka
a další doplòky pro chov drùbeže.
www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace støech – støechy na klíè, opravy.
Pokrývaèství – pokládky krytin, zateplení støech.
Klempíøství – okapy, svody,
oplechování øíms a komínù.
Tesaøství – støešní konstrukce, krovy, pøístøešky,
støešní okna.
Vítìzslav Kanclíø, Hrabovská 5/39, Ostrava-Nová Bìlá,
tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00
Hromadné svozy odpadních vod pokraèují
Hromadné svozy odpadních vod, které pro obèany dohodl mìstský obvod se spoleèností OVAK, a.s., obèané využívají. Od bøezna do
èervence využilo této služby pøes dvacet obèanù. Hromadný vývoz vyjde levnìji než individuální, proto opakujeme základní informace.
Službu je možno objednat tøemi zpùsoby:
• na tel. èíslech 597 475 434, 597 475 411, 607 504 283,
• na e-mailové adrese [email protected]
• novì i na on-line formuláøi (odkaz naleznete na webových
stránkách mìstského obvodu)
Služba je realizována každý tøetí pátek v mìsíci a nejbližší termíny
jsou:
• 20.9.3013, • 18.10.2013, • 15.11.2013, • 20.12.2013, •17.1.2014
OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ
probìhne ve dnech
6. záøí 2013 od 13.00 do 19.00 hodin
a 7. záøí 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
v ordinaci MVDr. Ivo Šimoníka, CSc.
(u Hasièské zbrojnice).
Cena: 100,- Kè

Podobné dokumenty

duben - TEPLÁ

duben - TEPLÁ námìstí. Spoleènì s Krajskou správou a údržbou silnic by v letošním roce mìla probìhnout výstavba úseku cca 100 m dlouhého na každou stranu od mostku, který je u zdravotního støediska. Dojde k vybu...

Více

4/2011 - Městský Obvod Michálkovice

4/2011 - Městský Obvod Michálkovice Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, PhDr. P. Hamza, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, E. Peterková, R. Holec l Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] l Techn...

Více

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. • Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: mic...

Více

7-8/2013 - Městský Obvod Michálkovice

7-8/2013 - Městský Obvod Michálkovice MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník • Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel. 599 415 104, www.michalkovice.cz, e-mail: [email protected] • ...

Více

2/2011 - Městský Obvod Michálkovice

2/2011 - Městský Obvod Michálkovice Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, PhDr. P. Hamza, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, E. Peterková, R. Holec l Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] l Techn...

Více

Týnišťský zpravodaj - červen 2014 - Spolek přátel města Týniště nad

Týnišťský zpravodaj - červen 2014 - Spolek přátel města Týniště nad n 8. Finanční krytí dodávky scénického osvětlení a ozvučení za níže uvedené podmínky: Odsouhlasení dodávky projektantem a po dodávce zařízení bude toto uskladněno dle návrhu dodavatele v bodu 1b, 2...

Více