TOB1 14 - Informační centrum ČKAIT

Transkript

TOB1 14 - Informační centrum ČKAIT
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
Odborný časopis pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov
Vydavatel: CZB Cech pro zateplování budov ČR, o. s.
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI
CONTENTS
The Green Savings programme
1st call of the Ministry of the Environment of the Czech Republic
for the submission of applications for the New Green Savings
Programme – the sub-programme New Green Savings
Programme – Family houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Laws, Technical Regulations,
Standards and Recommendations
Thermal performance of buildings and standardization . . . . . . . . . . . 3
Jan Kolomazník
Certified materials for as-built documentation are basis for energy
evaluation of a building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Marie Báčová
Overview of selected ČSN issued in October 2013 to February 2014 9
Jan Kolomazník
Energy Savings, Economy, Efficiency
Economics and appearance of a high energy consumption
of buildings – myths and facts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Josef Chybík
Realization and Quality of Buildings, their use
The impact of point thermal bridges in mounting components accross
the thermal insulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Roman Šubrt
Reporting Damages 2010 – lessons learnt. Characteristic sources
for damage during construction, materials, joints and installation . . 51
Martin Heßler
Materials and Products for Buildings
Bisotherm material use for construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ETICS with increased mechanical resistence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Jan Loukotka
Projection, Theory, Surveys
Experimental temperature measurement in the window sill . . . . . . . 32
Marek Zozulák, Dušan Katunský
Impact of the floor heating on the heat transfer via the ground . . . . 39
Tereza Zimová
Experimental results for diffusion properties of several types of
nanotextiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Petr Kučera, Jaroslav Řehánek
Education – Conferences – Reviews
Subsidies will help construction recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Roofs Prague 2014 exhibition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Publication review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Marie Báčová
Publication review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Marie Báčová
Info Service
Exhibitions and fairs in the Czech Republic –
January-June 2014 – annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2030 climate and energy goals for a competitive, secure
and low-carbon EU economy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A new site about passive houses: all the information
for amateurs and experts in one place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Foreign magazines – selected topics . . . . . . . . . . . . .6, 10, 45, 50, 55
Informace ČKAIT
Seminars of ČKAIT Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Seminars of SVI ČKAIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MPO (the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic)
workshop, an occasion of the third year of CPR regulation validity . 43
OBSAH
Zelená úsporám
1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám –
podprogram Nová zelená úsporám – Rodinné domy . . . . . . . . . . . . . 2
Právo, technické předpisy, normy a doporučení
Stavební tepelná technika a technická normalizace . . . . . . . . . . . . . . 3
Jan Kolomazník, ÚNMZ, Praha
Ověřená dokumentace skutečného provedení stavby je podkladem
pro energetické hodnocení budovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Marie Báčová, ČKAIT, Praha
Přehled vybraných ČSN vydaných v říjnu 2013 až únoru 2014 . . . . . 9
Jan Kolomazník, ÚNMZ, Praha
Energetické úspory, ekonomika, efektivnost
Ekonomika a vzhled energeticky velmi náročných budov –
mýty a skutečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Josef Chybík, Fakulta architektury VUT v Brně
Provádění a jakost staveb, provoz budov
Vliv bodových tepelných mostů upevňovacími prvky napříč
tepelnou izolací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Roman Šubrt, Energy Consulting, České Budějovice
Zpráva o škodách 2010 – poučení z chyb. Typické zdroje závad
při konstrukci, materiálech, napojovací spáře a montáži . . . . . . . . . 51
Martin Heßler, Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
Materiály a výrobky pro stavby
Výstavba pomocí materiálů firmy Bisotherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ETICS se zvýšenou mechanickou odolností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Jan Loukotka,Caparol CZ+SK, České Budějovice
Navrhování, teorie, průzkumy
Experimentálne meranie teploty v parapete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Marek Zozulák, Dušan Katunský, Stavebná fakulta Technickej
univerzity v Košiciach, Katedra fyziky budov
Vliv podlahového vytápění na prostup tepla zeminou. . . . . . . . . . . . 39
Tereza Zimová, diplomant, FSv ČVUT, Praha
Experimentální výsledky difuzních vlastností několika druhů
nanotextilií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Petr Kučera, Jaroslav Řehánek, Centrum stavebního
inženýrství, Praha
Vzdělávání – konference – recenze
K oživení stavebnictví dotace pomůžou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Veletrh Střechy Praha 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Recenze publikace – Stavba a nový občanský zákoník . . . . . . . . . . 46
Marie Báčová, ČKAIT, Praha
Recenze publikace – Ochrana autorských práv u děl
architektonických a urbanistických . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Marie Báčová, ČKAIT, Praha
Informační servis
Výstavy a veletrhy v ČR v 1. pololetí 2014 – doplnění . . . . . . . . . . . . 8
Cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 pro
konkurenceschopné, bezpečné a nízkouhlíkové hospodářství EU . . 26
Nový web o pasivních domech: všechny informace pro laiky
i odborníky na jednom místě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Výběr ze zahraničních časopisů . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 10, 45, 50, 55
Informace ČKAIT
Semináře ČKAIT Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Semináře SVI ČKAIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Seminář MPO při příležitosti tříletého období platnosti
nařízení CPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Titulní fotografie: Iceland's Gorgeous Passive Solar Hof House, Skagafjörður Fjord, Studio Granada Architects. Pasivní solární dům s geotermálním
vytápěním.

Podobné dokumenty

sborník konference

sborník konference NANOSPIDER), aplikace (např. při ochraně povrchů dřeva, předmětů v depozitářích, ochrana pískovců, a historických omítek, zlepšení vlastností cementových kompozitních materiálů) a identifikace jeji...

Více

1 Úvod - VMProceedings

1 Úvod - VMProceedings Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2015

Více

Pozvánka

Pozvánka směřování v oborech stavební fyziky, udržitelné výstavby a zdravého vnitřního prostředí. Integrovaným návrhem budovy lze dosáhnout snížení energetické náročnosti a tedy i dopadů na životní prostřed...

Více

3_MANUAL_def 3_CZ_final_oprava - Fakulta architektury VUT v Brně

3_MANUAL_def 3_CZ_final_oprava - Fakulta architektury VUT v Brně Ve stávajícím architektonickém vzdělávání nejsou studenti FA systematicky vedeni k navrhování řešení, která směřují k trvale udržitelnému rozvoji sídel. Tomuto tématu se věnují jen některé předměty...

Více

Propozice Cz - Českomoravská kynologická jednota

Propozice Cz - Českomoravská kynologická jednota Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele nelze považovat za prvního, který je přihlášen do třídy štěňat, dorostu a veteránů. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v ...

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA Cavalier King Charles Spaniel BOB – black

KLUBOVÁ VÝSTAVA Cavalier King Charles Spaniel BOB – black CAJC - barva black and tan pes Cortéz ze Zámku Lešná, číslo 211,maj. Mgr.Eduard Belšán fena Zeppelin Bonimo, číslo 220, maj.Jolana Báčová barva blenheim pes Crane Naše radost, číslo 226, maj.Petra ...

Více