Informační leták o systému GENASIS - Da Vinci

Transkript

Informační leták o systému GENASIS - Da Vinci
RECETOX
Poskytovatelé dat
Na globální úrovni
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX
Masarykova univerzita, ČR (MONET: pasivní monitoring ovzduší v Evropě, Africe a Asii)
Environment Canada (GAPS: globální pasivní monitoring ovzduší)
FURG, Brazílie (LAPAN: pasivní monitoring ovzduší v Latinské Americe)
NILU, Norsko (EMEP: monitoring ovzduší v Evropě)
UNEP/WHO (globální monitoring mateřského mléka)
Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum,
vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a jejího vlivu na prostředí
a zdraví člověka. Předmětem zájmu jsou perzistentní a pseudoperzistentní organické polutanty, toxické
kovy a jejich specie, antropogenní látky i přírodní toxiny (cyanotoxiny).
Globální data
o kontaminaci prostředí
a lidských tkání
Vědecká činnost Centra je realizována ve vědeckých programech
Na národní úrovni
Environmentální chemie a modelování
Organická fotochemie a supramolekulární chemie
Proteinové inženýrství
Ekotoxikologie
Masarykova univerzita, RECETOX (monitoring vnějšího a vnitřního prostředí)
ÚKZÚZ (monitoring půd)
Staňte se součástí sítě uživatelů GENASIS
www.genasis.cz
Informační systém GENASIS vznikl
na Masarykově univerzitě ve spolupráci
Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
a Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU)
Adresa
Kontakty
RECETOX
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
Tel: +420 549 49 50 91
[email protected]
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
Globální systém pro uchování, sdílení, společnou prezentaci a další využití dat zaměřených
na toxické látky umožňujících hodnocení vlivu kontaminace životního prostředí na lidské zdraví
Vědecké programy jsou podporovány nejmodernější výzkumnou infrastrukturou
centralizovanou do samostatných jednotek (corefacilities)
Laboratoře stopové analýzy
Informační systém GENASIS
Databáze ELSPAC
prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
ředitelka centra RECETOX
Výzkumná infrastruktura RECETOX je zařazena do cestovní
mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
ředitel centra RECETOX v letech 1990–2013
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel Institutu biostatistiky a analýz
Interpretujte
své výsledky
v kontextu
ostatních
Využijte
možnosti
zviditelnit
svá data
2 000 000 naměřených koncentrací
desítky milionů informací v podobě metadat
Spatial distribution
Cíl a vize GENASIS
stavební materiály, zařízení interiéru,
obaly, kosmetika, oblečení,...
Vnitřní prostředí
domy, byty, školy, kanceláře,
výrobní prostory, veřejné prostory,...
barevné rozlišení typů lokalit
zobrazení důležitých informací o lokalitě
možnost výběru lokalit do dalších analýz
Chceme přispět k vytvoření rozhraní pro podporu efektivní komunikace
mezi vědou a legislativou
Chceme, aby data akumulovaná v různých projektech sloužila veřejnosti
Chceme, aby nedocházelo k duplicitám a prostředky byly vynakládány účelně
Zapojte se
Harmonizujte
Vizualizujte
Filtrujte
Analyzujte
Informace o dostupnosti dat
Chceme umožnit uživatelům poskytovat data tam, kde budou užitečná
Potraviny
potraviny a pitná voda
Vliv kontaminace
prostředí chemickými
látkami na lidské zdraví
Chceme, aby se s daty pracovalo účelně a zvýšila se informovanost a transparentnost
Vnější prostředí
ovzduší, voda, půda, rostliny,...
Propojení dat z celého světa
Chceme podpořit národní a mezinárodní spolupráci
GENASIS umožňuje společnou prezentaci a interpretaci validních dat pocházejících
z různých dlouhodobých i krátkodobých monitorovacích programů a od více
partnerských institucí
Chceme vytvořit systém, který umožní uživatelům vyhledávat relevantní
informace z osvědčených zdrojů
Snadný a rychlý import
GENASIS poskytuje podporu při harmonizaci, validaci a importu dat z dlouhodobých
monitorovacích programů
Uživatelé systému GENASIS
mezinárodní organizace (UNEP, WHO)
státní správa ČR (vláda, MŽP a jemu podřízené organizace, regionální samospráva)
Lidské tkáně
mateřské mléko, krev, sliny,...
Chemické látky mohou vstupovat
do lidského těla třemi expozičními cestami:
dietární, inhalační a dermální.
Expozice člověka těmto látkám může mít
negativní vliv na lidské zdraví.
instituce zodpovědné za monitoring prostředí
průmyslové podniky hodnotící dopady svých technologií na životní prostředí
společnosti zabývající se likvidací odpadů a revitalizací kontaminovaných míst
vědecko-výzkumné instituce
odborná i laická veřejnost
Available data
Bezpečně a na jednom místě
GENASIS poskytuje zabezpečené uložení a zálohování vložených dat a jejich
vizualizaci v součinnosti s pořizovateli a vlastníky dat
původ vzorku
čas a délka odběru
analyzované látky
Summary statistics
Statistika naměřených koncentrací zvolené látky
• umožňuje volbu centrální hodnoty (průměr; medián)
umožňuje volbu rozpětí (min/max; 5./95. percentil)
řazení dat dle centrální hodnoty, počtu hodnot, lokality
Výběr a filtrování dat
GENASIS je doplněn o interaktivní on-line prohlížeč dat, který umožňuje data třídit,
filtrovat, vizualizovat, analyzovat a interpretovat
Výstupní analýzy
GENASIS poskytuje data pro společné analýzy environmentálních i zdravotních
rizik, které jsou relevantní pro veřejnou a státní správu, i pro privátní
a průmyslový sektor; zpracování výstupů je rychlé a efektivní
Time series analysis
Analýza časových řad a porovnání trendů na lokalitách
statistická významnost trendů
proložení exponenciálním trendem
porovnání trendů koncentrací naměřených na lokalitách
Vizualizace a analýza dat
Výrobky denní potřeby
Prostorové rozdělení vybraných lokalit v mapě

Podobné dokumenty