Zručský a senecký zpravodaj - Zruč

Komentáře

Transkript

Zručský a senecký zpravodaj - Zruč
Zručský a senecký
zpravodaj
Léto 2015
XVII. ročník
Berušky z naší MŠ na návštěvě v ZOO Plzeň
1
Vážení občané,
léto je v plném proudu, na začátku prázdnin nás
ochromila rekordní vedra, při kterých se nedalo skoro nic
dělat (ani zpravodaj), jen se naložit do vody. Počasí bývá
čím dál více nevyzpytatelnější a možná i díky němu jsme
si ani neuvědomili, že už se datum přehoupl do druhé
poloviny roku 2015. V té první se pořádá nejvíce akcí,
které asi už nemusíme jmenovat. Pojďme si je jen
připomenout. Všimli jste si, že kromě tradičních akcí
jako je slet čarodějnic či pouť se u nás stále stavějí
májky? A to hned dvě, jedna u bytovek v Senci a druhá
u hasičárny ve Zruči. Za to jejich "stavbařům" patří dík.
Také čáp má v naší obci stále napilno, na první vítání
bylo pozváno 18 nových občánků se svými rodiči.
O budoucnost naší obce určitě nemusíme mít obavy.
Jinak pro informaci uvádíme, jakou úsporu energií naši
občané ušetřili při sběru elektrozařízení odevzdaných ve
sběrném dvoře, kterou nám poskytla společnost Asekol.
Doufáme tak, že nikdo z našich občanů již nepochybuje,
jak důležitý je sběr nejen elektrospotřebičů,
ale i ostatních odpadů.
Příjemné prožití prázdnin a dovolených a klidné chvilky při čtení zpravodaje
přeje redakce.
2
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v letošním letním zpravodaji Vás opět seznámím
s investičními akcemi v obci. V dubnu jsme dokončili
rekonstrukce ulic Květné a Smíchovské, na které jsme
dostali dotaci. Nyní budeme žádat o její proplacení.
Také se podařilo opravit ulici Polní, na kterou jsme
byli vybráni jako náhradní projekt pro přijetí dotace.
Začalo se s opravou kanalizace u základní školy,
která bude dokončena i s úpravou povrchu do konce srpna.
Naší obci byla přidělena dotace na kompostéry a svozové auto na
kontejnery. V současné době probíhá výběrové řízení. Věříme, že se vše
podaří včas dokončit a dostaneme kontejnery i auto během září.
Požádali jsme o stavební povolení na ulici Pekařskou a V Zátiší.
O prázdninách se bude pracovat v Masarykově základní škole
a mateřské škole na úpravách okolí, kotelen a i vnitřních prostor.
Ještě bych chtěl požádat ty občany naší obce, kteří zde trvale bydlí
a jsou přihlášeni v jiných obcích, aby se přihlásili k trvalému pobytu.
Pro informaci, jedná se o 200 – 250 osob. Na tyto obyvatele
samozřejmě obec nedostává příspěvky od státu. Přicházíme tak
přibližně o 1.6 až 2 miliony Kč ročně. Každý si jistě dokáže spočítat, co
jsme již mohli v naší obci vybudovat za tyto peníze, které místo nás
dostávají okolní obce a hlavně město Plzeň.
Závěrem Vám přeji příjemné prožití letních dovolených, snad bez
velkých teplotních šoků a různých smrští.
Miroslav Král, starosta obce
Něco o odpadech, úklidu a údržbě v naší obci :
Vážení spoluobčané, chtěl bych poděkovat všem, kteří v období štěpkování
ořezané větve a křoví dávali vedle bio kontejneru. Vyhověli jsme i občanům,
kteří měli tohoto materiálu hodně a přijeli jsme štěpkovat na domluvené místo.
Dále chci poděkovat všem, kteří sekají trávu před domem a starají se o pořádek
okolo svého bydliště. Rád bych Vás všechny požádal o sešlapávání plastových
lahví a ukládání tříděného odpadu tak, aby byly kontejnery maximálně využity.
Jde přece o naše obecní peníze.
S přáním krásného léta Vás zdraví místostarosta Libor Trávníček
3
Životní prostředí
Ze strany 2 - Enviromentální vyúčtování od společnosti Asekol:
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí. Občané celkem v roce 2014 odevzdali do sběrného dvora 115
televizorů, 8 monitorů a 647,56 kg drobného elektra. Došlo tak k úspoře
energií a surovin uvedených na certifikátu. Například je spočítáno, že
úspora 156,55 m3 vody představuje stejné množství vody na 2102
sprchování. Úspora 1469,41 l ropy se rovná spotřebě stejného
množství potřebného k ujetí 21 609 km v běžném osobním
automobilu. Při odevzdání 10 ks vysloužilých monitorů se ušetří
takové množství energie, které stačí na chod počítače po dobu cca 5
let. Recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče (i ty nejmenší)
má proto obrovský význam a vyplácí se. Informace o uvedených
úsporách vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která s naší
obcí dlouhodobě na recyklaci vytříděných elektrozařízení spolupracuje.
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní, třídí všechny odpady, a tak
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí.
K odpadovému hospodářství bohužel musíme konstatovat, že stále
"bojujeme" s nepořádkem na stanovištích. V současné době je kritizován
opakovaný nepořádek na stanovišti Na Pile, kde kontejnery stojí u silnice
a je u nich odkládán odpad, který do nich vůbec nepatří. Například
papírové dětské pleny, odpad z kuchyně, zahradní nábytek, shnilá jablka.
Znovu naše občany upozorňujeme - viz zpravodaj č.1/2015, že od
letošního roku mohou odpady, které nelze dát do popelnice či vytřídit
do separu či do bia, odevzdat do sběrného dvora zcela zdarma a
nemusí daný odpad pohodit u kontejnerů.
4
Včelařský kroužek mládeže
Včelařský kroužek mládeže byl ve Zruči - Senci založen v r. 2012.
Letos již potřetí se tři nejpilnější členky zúčastnily 18. 4. oblastního
kola soutěže Zlatá včela v Chudenicích, okr. Klatovy. Soutěží se v pěti
disciplínách: test teoretických včelařských znalostí, botanika (určování
včelařsky významných rostlin), znalost včelařských pomůcek,
mikroskopování a včelařská praxe.
Děvčata z našeho kroužku znamenitě obstála. V mladší kategorii byla
Klárka Lontscharová druhá, v kategorii starších žáků se Marie
Lontscharová umístila na sedmém místě a Tereza Knížková byla třetí,
čímž se kvalifikovala do celostátního finále soutěže. To se konalo
15. - 17. května v Nasavrkách. Terezka i tam se ctí obstála a náš
včelařský kroužek skvěle reprezentovala jak ve vlastní soutěži, tak
i v mimosoutěžních sportovních disciplínách.
Ing. Pavel Polívka, vedoucí VKM
Družstvo, které reprezentovalo VKM Zruč-Senec v Chudenicích. Zleva
Tereza Knížková, Klára Lontscharová, Marie Lontscharová a vedoucí
kroužku Pavel Polívka.
5
Obecně závazná vyhláška č.1/2012
Na četné požadavky občanů včetně nejasností, kdy se má v obci
dodržovat klid, otiskujeme v plném znění obecně závaznou vyhlášku
obce č.1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,
která platí od 12.4.2012. Zároveň informujeme, že vyhláška byla již
uvedena ve zpravodaji č.2/2012. Žádáme tímto naše občany, aby
citovanou vyhlášku dodržovali a předešli tak zbytečným sporům
a stížnostem.
Vyhláška o hluku
Obec Zruč – Senec
Obecně závazná vyhláška obce Zruč – Senec č. 1 /2012
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Zruč-Senec se na svém zasedání dne 26.3.2012 usneslo
vydat na základě ust. § 10 písm.a) a ust. § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření
opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život a vytváření
estetického vzhledu obce.
2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a
směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými
narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana
je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným
celkem.
Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
6
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je :
a) rušení nočního klidu,
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 3
Omezení činnosti
1) Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy
2) Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6.00 hodin do 9.00 hodin
a od 12.00 hodin do 22.00 hodin veškerých prací a činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. motorových pil, sekaček na trávu,
cirkulárek apod.
3) Každý je povinen zdržet se o státem uznaných svátcích veškerých prací
a činností viz. čl.2
Čl. 4
Výjimky z působnosti obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Zruč-Senec může udělit výjimku z působnosti čl. 2 a 3
této obecně závazné vyhlášky při konání kulturních, sportovních a jiných
společenských akcí a to na základě žádosti pořadatele akce podané nejméně 30
dnů před termínem jejího konání.
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
postihováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
v platném znění.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím
vyhlášení
Libor Trávníček, místostarosta
Ing. Miroslav Král, starosta
7
TJ Zruč - oddíl kopané
Muži A
Áčko má za sebou první rok v nejvyšší krajské soutěži a ukázalo, že
na ni má. Střed tabulky je solidní umístění a dobré je, že se o udržení
nebojovalo do posledního zápasu. Příslibem do další sezony je i ta
skutečnost, že nebýt různých zranění, mohlo áčko atakovat i vyšší příčky.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tým
Dynamo ZČE
Vejprnice
Koloveč
Holýšov
Chotíkov
Přeštice
Rozvadov
Zruč
Rapid
Domažlice B
H. Týn
Bolevec
Rokycany B
Hor.Bříza
Horažďovice
Černice
Záp
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
+
0 Skóre
20 8 2 82:28
21 4 5 85:41
19 1 10 98:55
13 11 6 54:55
15 4 11 72:60
14 3 13 56:44
11 6 13 57:59
10 7 13 48:58
9 9 12 36:42
8 10 12 43:49
9 6 15 36:78
9 5 16 48:59
11 2 17 51:66
9 6 15 64:75
9 4 17 38:66
9 2 19 43:86
Body PK (Prav)
74 6 (23)
70 3 (22)
59 1 (13)
52 2 (5)
51 2 (4)
46 1 (0)
42 3 ( -6)
41 4 ( -8)
40 4 ( -9)
39 5 (-11)
37 4 (-12)
36 4 (-13)
(-10)
35
34 1 (-12)
33 2 (-14)
31 2 (-16)
Muži B
Béčko se (možná trochu nečekaně) až téměř do konce sezony pralo o
vítězství v městském přeboru a možnost postupu do I.B třídy. Nakonec je
z toho „jen“ druhé místo. To je ovšem obrovský úspěch! Některá
vítězství se sice nerodila lehce, střelecky nebylo béčko příliš produktivní,
ale nejlepší obrana v soutěži vše vynahradila.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tým
Bukovec
Zruč B
Malesice
Union
Dýšina
Lhota B
Smíchov
Slovan Spoje
Litice
Rapid B
Letná
Černice B
Druztová
Chotíkov B
Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
+
17
16
13
15
15
12
13
10
9
9
8
8
7
1
0
4
3
9
7
3
3
2
6
4
3
4
4
6
0
5
7
4
4
8
11
11
10
13
14
14
14
13
25
Skóre
Body PK (Prav)
78:39
58 3 (16)
48:35
53 2 (12)
61:37
52 4 (9)
100:46
52
(13)
85:54
48
(9)
69:66
42 3 (0)
84:55
42 1 (2)
57:44
39 3 ( -3)
54:55
32 1 ( -8)
66:65
32 2 ( -9)
52:74
31 3 (-11)
50:68
31 3 (-11)
47:63
31 4 (-12)
19:169
3
(-36)
8
Dorost
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tým
Kasejovice
Křimice
Dobřany
Chlumčany
Zruč
Střížovice
Lhota
Losiná
Bolevec
Záp
24
24
24
24
24
24
24
24
24
+
21
18
15
14
10
8
5
4
3
0
2
1
1
3
2
4
3
2
2
1
5
8
7
12
12
16
18
19
Skóre
Body PK (Prav)
135: 26
66 1 ( 32)
104: 46
56 1 ( 19)
80: 64
47 1 ( 7)
62: 35
46 1 ( 9)
73: 59
33 1 ( -1)
41: 66
30 2 (-11)
65:101
20 2 (-18)
36:105
14
(-22)
42:136
12 1 (-25)
První rok obnoveného týmu dorostu se nesl hlavně ve znamení sbírání
zkušeností. Střed tabulky asi reálně odráží možnosti, i když hoši po
podzimu mysleli o něco výše. Další sezona bude velkou neznámou,
neboť v soutěžích dorostu došlo k výrazným změnám. Zrušeny byly
okresní soutěže a všechny dorostenecké týmy v kraji budou hrát krajskou
soutěž, rozdělenou do pěti skupin, a krajský přebor. Dorostence tak čekají
noví soupeři. Velkým pozitivem je to, že se někteří dorostenci prosadili
do mužských týmů áčka a béčka.
Starší žáci
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tým
SENCO B
ZČE B
Zruč
Slovan Spoje
Dýšina
Plzenec
Bolevec
Touškov
Letná
Prazdroj
Záp
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
+
24
21
19
15
14
11
7
6
6
5
0
2
1
2
0
1
1
2
4
0
1
1
5
6
12
12
15
18
17
21
21
Skóre
Body PK (Prav)
123: 29
75 1 ( 35)
135: 32
64
( 22)
88: 45
61 2 ( 20)
85: 66
45
( 3)
60: 51
43
( 4)
70:103
35 1 ( -8)
50:102
25 2 (-19)
46: 76
22
(-17)
33:114
18
(-24)
55:127
17 1 (-23)
Bohužel tuto kategorii jsme pro příští sezonu nemohli vzhledem k
nedostatku hráčů přihlásit. Už během uplynulé sezony měli trenéři
Zdeněk Hojer s Petrem Maříkem na některé zápasy problém dát
dohromady potřebný počet hráčů. Nicméně i ve světle těchto komplikací
byla uplynulá sezona úspěšná. Žáci skončili na třetím místě s výrazným
bodovým náskokem na další týmy.
9
Starší přípravka
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tým
SENCO
Blovice
Chrást
Smíchov
Prazdroj
Letná
Touškov
Zruč
Záp + 0 - Skóre
Body PK (Prav)
14 12 0 2 86: 36
36
( 15)
14 11 0 3 69: 39
33
( 12)
14 8 3 3 67: 39
29 2 ( 6)
14 8 2 4 72: 36
27 1 ( 5)
14 7 2 5 48: 48
24 1 ( 2)
14 4 1 9 37: 55
13
( -8)
14 2 0 12 15: 56
6
(-15)
14 0 0 14 20:105
0
(-21)
Sezona starší přípravky se výsledkově určitě nedá hodnotit pozitivně,
ale v této kategorii jde především o získávání zkušeností a fotbalových
dovedností. V příští sezoně jdou kluci pod vedením Petra Hucla ml.
do kategore mladších žáků.
Mladší přípravky
Áčku sezona vyšla náramně, podzimní část soutěže vyhrálo a v jarní
finálové skupině se umístilo na 4. místě (z 10 účastníků).
Druhý tým skončil po podzimu na sedmém místě (z 10 účastníků) a v
jarní skupině poslední, ovšem v tomto týmu hrají především nejmladší
ročníky, takže jde opět především o sbírání zkušeností.
Hoši pod vedením Tomáše Vávry a Aleše Boháče také zaznamenali
úspěchy v nejrůznějších turnajích, kterých se účastnili. V zimě např.
vyhráli halovou ligu mládeže v konkurenci týmů jako jsou Rokycany,
Tachov nebo Viktorka. A vítězství sbírali i na jiných akcích.
Minipřípravka
Minipřípravka, nově pod vedením Jardy Riedla a Pepy Rollingera,
zatím nehraje soutěžní utkání a bohužel ani pro příští sezonu jsme ji
nemohli do soutěže přihlásit. Nejde však o to, že bychom neměli dostatek
hráčů, nýbrž o to, že naopak při ohromném počtu (i 30 kluků) jsou dva
trenéři prostě málo. Bohužel se nám doposud nepodařilo nikoho
přesvědčit, aby se ke klukům přidal. Proto znovu žádáme kohokoli, kdo
by měl zájem se přidat, aby se obrátil na trenéry nebo jakéhokoli člena
fotbalového oddílu. Při současném počtu kluků bychom potřebovali
alespoň dva, ale lépe tři další trenéry.
10
Stará garda
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tým
Zruč
Plasy
Chrást
Kožlany
Třemošná
Druztová
Záp
10
10
10
10
10
10
+
8
6
4
3
3
2
0
0
0
3
2
1
2
2
4
3
5
6
6
Skóre
33:15
38:22
25:22
35:38
18:33
19:38
Body PK (Prav)
24
(9)
18
(3)
15
(0)
11
(-4)
10
(-5)
8
(-7)
Stará garda se „tradičně“ umístila na prvním místě ve skupině
a rovněž „tradičně“ zvítězila i ve finálovém dvojzápase. Letos hrála
finále s týmem Touškova (který vyhrál druhou skupinu) a v domácím
zápase hosty jednoznačně přehrála 5:1. V odvetě pak zvítězila 2:1
a potřetí v řadě ovládla okresní soutěž starých gard Plzeň-sever.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na slavnostní otevření nového
travnatého hřiště, které se uskuteční 1.8.2015.
Časový harmonogram a program bude ještě upřesněn na našich
webových stránkách www.fotbal-zruc.cz.
Richard Polák
Ze zpravodaje ZKO Zruč
Milí čtenáři, opět bychom se rádi podělili o naše úspěchy se svými
čtyřnohými přáteli.
Počasí v uplynulých měsících nám moc nepřálo, ale ani vytrvalý déšť
nás od cvičení neodradil.
Dne 29. března 2015 splnila zkoušku terénního vyhledávání ( ZTV1)
Alice Bóriková s fenkou louisianského leopardího psa Tracy.
Dne 5.dubna 2015 pořádala naše ZKO zkoušky ve Zruči podle NZŘ .
Z naší pobočky se zúčastnili a úspěšně splnili zkoušku:
ZZO Zdeňka Štruncová - IE ISIS Mighty´s Spring
Meadow
ZZO Eva Hajšmanová - Anttara Black Awedante
ZZO Adéla Cibulková Levorová - Bella od Valinky
ZZO Libor Ernst - Ali Podman
ZZO Jitka Tumová - Bára Impaku
ZZO Jaroslav Klečka - Camus
ZMP 1 Václav Götz - Ashton z Paleolitu
ZVV 1 Rudolf Würtherle - Xeno z Folinku
11
Další zkoušky se konaly ve Zruči 18. dubna 2015, tentokrát podle
zkušebního řádu IPO:
BH Eva Hajšmanová - Anttara Black Awedante
BH Václav Götz - Ashton z Paleolitu
BH Libor Ernst - Ali Podman
BH Pavla Richterová – Tonny
BH Miroslav Blecha - Alien z Manětínské ulice
UPr 2 Alice Bóriková - Tracy
IPO 1 Jiří Lavička - Bax z Milínova
Všem moc gratulujeme!
Koncem dubna se na cvičišti ve
Zruči konala zkouška chovnosti a
svod mladých boxerů. Účast byla
veliká, počasí se vydařilo a všichni
pejsci se pěkně předvedli.
Jako v předchozích letech, tak
i letos zamířili naši členové do
Meziříčka u Jihlavy, kde se
6.-7.6.2015 konal Horácký závod
boxerů.
V kategorii ZZO se na 3. místě
umístila roční fenka Axa Pilbox a
Jaroslav Bárta.
Na cvičišti se během jarních
měsíců konalo již několik brigád,
prováděla se běžná údržba klubovny a kotců. Seče se tráva, připravuje se
dřevo na zimu.
Opět upozorňujeme na výcvikové hodiny pro začínající kynology
– proto neváhejte a přijďte mezi nás.
Za ZKO Zruč
Vladka Bártová
12
AC Zruč – Senec 2004
Adresa hřiště: Sportovní areál Zruč – Senec
Předseda oddílu: Jan Kovanda
Vedoucí A mužstva, šéftrenér mládeže: Tomáš Vaňourek
Místní nohejbalový oddíl vstupuje v letošním roce do své již dvanácté sezony.
Válčit bude opět na více frontách, od žáků až po elitní družstvo mužů. Na
programu budou nejen různé dlouhodobé soutěže, ale i pořádání turnajů mládeže
jak v zimním, tak v letním období. Nohejbalový fanoušek se má opět na co těšit.
Mladší a starší žáci AC Zruč - Senec 2004 – Krajský Přebor 2015
I v letošní sezoně startují naši žáci v KP mládeže. Ten se skládá ze 7 turnajů,
které jsou zároveň započítávány do soutěže družstev. Tuto soutěž v letošní
sezoně navíc naši mladíci obhajují jako loňští vítězové. Jelikož tuto věkovou
kategorii již opustila trojice nejzkušenějších (Martin Boček, Jan Kubík a Michal
Urban) a přesunuli se do dorostenecké kategorie, cíle tohoto družstva, které
výrazně omladilo, se mírně změnily. Stále je však povinností se rvát
o medailové pozice a to se také prozatím daří naplňovat.
Mladší žáci zatím dokázali 2 turnaje vyhrát, 2x skončit na druhém a 1x na třetím
místě. Starší žáci ve své kategorii zatím obsadili 5 x 2. místo a rovněž pravidelně
připisují body do soutěže družstev. Momentálně se turnajů účastní celkem
12 hráčů, další 2 jsou dlouhodobě zraněni a do letošní sezony nezasáhnou.
Cílem v kategorii ml. žáků již bylo vybojovat postup na MČR a to se také
podařilo. Starší žáci skončili vždy na 2. místě a i oni se nejspíš na
celorepublikovou soutěž podívají.
Sestava družstva ml. a st. žáků v letošní sezoně:
Tomáš Rott, Daniel Škudrna, Milan Vaňourek, Tomáš Uhrin, Ondřej Sutnar,
Bertík Franěk, Jiří Havrančík, Zdeněk Adam, Michal Suchý, Michal Hynek,
Pavel Schicker a Adam Ausberger.
Treneři: Tomáš Vaňourek, Aleš Škudrna a Jakub Boček
13
Dosavadní průběh soutěže zhodnotil Tomáš Vaňourek:
„ Do letošní sezony jsme vstupovali s výrazně omlazeným týmem. Máme
nejmladšího hráče ( Milan Vaňourek 5,5 let) a další mladíky nejčastěji ve věku
od 8 do 12 let. Kluci zatím poctivě trénují, mají partu lepší, než byla v letech
minulých, a na turnajích pravidelně bodují. Soutěž po 5. turnaji vedeme, ale na
podzim nás ještě čekají poslední dva turnaje a také MČR, které jsme si
vybojovali. V posledních dnech náš tým posílili Zdeněk Adam a Michal Suchý,
kteří do kolektivu zapadli a na kterých je vidět, že jsou talentovaní a rádi
sportují. Pochvalu zaslouží rovněž Aleš Škudrna, Jakub Boček a Jan Rychlý,
kteří se na práci s mládeží podílejí. Rádi přijmeme i další uchazeče o nohejbal“.
Tabulka KP družstev po 5. turnaji ze 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AC Zruč –Senec 2004 121 bodů
Horažďovice
116 bodů
Radomyšl
114 bodů
Baník Stříbro
70 bodů
Liapor K. Vary
53 bodů
Tachov
5 bodů
14
AC Zruč – Senec 2004 muži „A“ tým – 1. liga 2015:
V probíhající základní části 1. ligy se náš A-tým pod vedením nového kouče
Aleše Škudrny od úvodního kola spolu s Žatcem a Přerovem zařadil do silné
trojice, která se zřejmě v podzimním play off popere o konečné prvenství a
právo startovat v roce 2016 v nejvyšší české nohejbalové soutěži. Po celou jarní
část se naše mužstvo prezentuje stabilními výkony, které vygradovaly vítězstvím
nad loňským účastníkem extraligy Žatcem, v jehož kádru nastupuje kromě
reprezentační opory Ondry Víta i několik další medailistů z mistrovství ČR.
Poslední kolo základní části bude okořeněné přímým soubojem o nejlepší
výchozí pozici do play off právě s naším rivalem ze severu Čech. Ze zručského
areálu se po celou základní část stala nedobytná tvrz, když všech 7 domácích
zápasů skončilo vítězstvím zelenobílých. V souvislosti s našimi domácími
zápasy nelze nezmínit naše věrné fanoušky. Návštěvnost zručského areálu se
dlouhodobě řadí mezi ty vůbec nejvyšší ve všech nohejbalových pravidelných
soutěžích a letošní sezóna není výjimkou. Není to jen zásluhou kvalitní
nohejbalové podívané, ale také díky skvělému servisu, který pro naše příznivce
vytváří naši spoluhráči a kamarádi z „Céčka“. Bez jejich pomoci by tak úžasná a
přátelská atmosféra na našich kurtech nemohla být. Kromě dobrých výkonů
celého mužstva a perfektního zázemí je dalším úspěchem zapracování mladíka
Honzy Rychlého do prvoligové sestavy. Tato zručská naděje zatím předvádí na
svůj věk slušné výkony a je velkým příslibem do následujících sezón. Letošní
rok je také průlomový pro odchovance zručského AC – Jakuba Bočka. Ten se
letos natrvalo usadil do základní sestavy a svými spolehlivými výkony výrazně
přispěl k průběžnému prvnímu místu. Jedinou menší slabinou týmu může být
poněkud úzký kádr po odchodu dlouholetého člena základní sestavy Jirky
Urbana a ročním hostování Jirky Macury do extraligových Českých Budějovic.
Všichni již proto netrpělivě čekáme na návrat Jirky Knappa po zranění. Ten by i
ve svých 17-ti letech měl brzy dostat více příležitostí v A-týmu a potvrdit, že se
o něm mluví jako o jednom z největších dorosteneckých nohejbalových talentů.
15
1.liga 2015 – rozpis zápasů AC Zruč-Senec
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
datum
4.4.
5:5
11.4.
6:1
5.4. Ne 5:5
25.4.
6:0
1.5. Pá 1:6
3.5. Ne 1:6
8.5. Pá 6:4
9.5.
6:1
6:4
16.5.
23.5.
6:1
30.5.
3:6
13.6.
6:2
20.6.
6:3
27.6. 14:00
domácí
T.J. Sokol I Prostějov
AC Zruč-Senec 2004
TJ Spartak Přerov
AC Zruč-Senec 2004
Radotínský SK
SK Start Praha "A"
AC Zruč-Senec 2004
AC Zruč-Senec 2004
TJ AVIA Čakovice "B"
AC Zruč-Senec 2004
PKS Žďár nad Sázavou
AC Zruč-Senec 2004
AC Zruč-Senec 2004
SK Nohejbal Žatec
hosté
AC Zruč-Senec 2004
TJ AVIA Čakovice "B"
AC Zruč-Senec 2004
PKS Žďár nad Sázavou
AC Zruč-Senec 2004
AC Zruč-Senec 2004
SK Nohejbal Žatec
T.J. Sokol I Prostějov
AC Zruč-Senec 2004
TJ Spartak Přerov
AC Zruč-Senec 2004
Radotínský SK
SK Start Praha "A"
AC Zruč-Senec 2004
1.liga mužů 2015 - Tabulka základní část
1.
AC Zruč-Senec 2004
13
10
2
1 74:33 22
2.
SK NOHEJBAL Žatec
13
10
1
2 71:45 21
3.
TJ Spartak MSEM Přerov
13
8
2
3 63:43 18
4.
TJ Sokol I Prostějov
13
4
4
5 54:55 12
5.
TJ AVIA Čakovice "B"
13
5
1
7 48:62 11
6.
SK Start Praha "A"
13
4
1
8 47:63
9
7.
PKS Žďár nad Sázavou
13
2
3
8 43:68
7
8.
Radotínský SK
13
0
4
9 43:74
4
Sestava družstva AC Zruč-Senec „A“ v sezóně 2015:
Milan Smola, Tomáš Vaňourek, Vladimír Kliment, Petr Stehlík , Miloslav
Štolka, Pavel Stehlík, Jakub Boček a Jan Rychlý.
Trenér: Aleš Škudrna
16
AC Zruč – Senec 2004 muži „B“ tým – Krajský přebor 2015:
„ Umístění na posledním místě odpovídá současné kvalitě kádru a soupeřů.
Všichni soupeři hrají ve stejném složení včetně Janovic, které mají stejný tým
jako v první lize. Bohužel B-tým prochází každoročně velkou obměnou, a tak
tomu bylo i letos s tím rozdílem, že kvalitní odešli – Kuba Boček a Honza Rychlý
přešli do A-týmu, Jarda Tančous odešel na hostování do Startu, Tomáš Novák
ukončil kariéru a Jirka Knapp je bohužel dloudobě zraněný. Bohužel ani náplast
v podobě posil z našeho C-týmu výsledkově nepomohla. Hra odpovídá složení
týmu, všichni bojují a předvádějí po většinu času své nejlepší výkony, ale to je
málo. Naši mladí se po prvním kole očividně zvedli a získávají zkušenosti, které
doufáme zúročí později.
Ve zbytku krátké sezóny doufáme, že urveme alespoň jedno vítězství – záleží
ovšem na tom, kdo pomůže. Doufáme v návrat Jirky po zranění na poslední kolo
v září a v pomoc Honzy Kovandy a kluků z céčka, kteří naši hru oživí a hlavně
pomohou pozvednout a motivovat mladé kluky,“ - zhodnotila průběh sezóny
dlouholetá opora béčka Luděk Hraba.
Rozlosování a výsledky - Krajský přebor muži 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
9.5. Zruč/Senec „B“ – Litohlavy
16.5. Zruč/Senec „B“ - Tachov
Zruč/Senec „B“ - Stříbro
23.5. Horažďovice - Zruč/Senec „B“
Janovice
- Zruč/Senec „B“
20.6. Litohlavy
- Zruč/Senec „B“
27.6. Zruč/Senec „B“ - Horažďovice
Zruč/Senec „B“ - Janovice
12.9. Tachov
- Zruč/Senec „B“
Stříbro
- Zruč/Senec „B“
1:6
3:4
1:6
6:1
7:0
6:1
AC Zruč – Senec 2004 muži „C“ tým – Okresní přebor 2015:
I pro tým okresní soutěže je jarní část sezóny téměř u konce.
Lídr týmu Martin Kupka řekl k průběhu sezóny: „Celkovou letošní jarní částí
okresní tým Zruč-Senec ,,C“ proplouvá zatím celkem úspěšně a u hráčů je vidět
rapidní zlepšení. Je to určitě dáno tím, že se celá parta povětšinu sezony potkává
v plném počtu na trénincích, což se nejen promítá ve hře, ale i v kolektivních
vlastnostech. Kromě dvou proher (Žihle a Hradecko) jsme uhráli tři remízy
(Chrašťovice, Kaznějov a Žebnice) a dvě výhry (Žebnice a Odlezly), takže se
zatím držíme ve středu tabulky. Celé se to bude rozhodovat při odvetných
zápasech právě s týmy Chrašťovic a Kaznějova. Na rozdíl od utkání
17
v Chrašťovicích, kde je povrch hřiště způsobilý snad pouze k pořádaní
traktoriád, jsme v Kaznějově dokázali stav zápasu z 2:0 pro domácí otočit na
remízu. Takže vidina výhry nad těmito dvěma týmy na domácím hřišti
s podporou domácích fanoušků je celkem vysoká. Kvůli účasti na nedělním
turnaji jsme byli nuceni odložit zápas s Odlezly. Zde se většinou podaří uzmout
2 body, které nám zatím chybějí.
Přes léto si dáme oddych, zvolíme pár víkendů, kdy bychom se rádi účastnili
nějakého toho turnaje (například velkou výzvou je Pouťový nohejbalový turnaj v
Hradecku), kde to celé má pod křídlem ochrany pořadatel kapitán ,,A“ Milan
Smola. Na podzimní zápasy vletíme s vysokým nasazením tak, abychom se
umístili jako vždy co nejvýše.“
Pořadí Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TJ Sokol Žihle
SDH Hradecko
SDH Chrašťovice
AC Zruč-Senec C
NK Kaznějov
SDH Žebnice
NK Odlezly
Zápasů Výher Remíz Proher
7
8
7
7
8
8
7
7
5
4
2
3
1
0
0
1
2
3
1
1
0
0
2
1
2
4
6
7
Skóre
Body
47 : 09
38 : 26
37 : 19
32 : 24
32 : 32
17 : 47
05 : 51
14
11
10
7
7
3
0
Milan Smola
Vítání občánků
Naše obec stále pokračuje v tradici vítání
občánků, i když organizace včetně
legislativy je u aktu vítání občánků čím dál
tím složitější. V letošním roce 2015 první
vítání Sbor pro občanské záležitosti připravil
na den 24. dubna a bylo to už 81. vítání
během posledních 42 let. Pozváno bylo 18
rodičů se svými ratolestmi, 10 chlapečků a 8
holčiček. Pokud někoho zajímají jména dětí,
2x se opakoval pouze Toníček. Rodiče svým
dětem dávají jak jména stará - tradiční - jako
je Marie, Antonín - tak jména moderní Sebastián, Vanessa. Děti dostávají
praktické příbory, vklad 500,- Kč a pamětní list, maminky obdrží kytičku,
vybrané fotografie z aktu vítání zdarma a rodiče se podepíší do pamětní
knihy.
18
19
Program vítání zahájily pěkně připraveným recitačním vystoupením děti
z naší MZŠ.
20
---------------------------------------------------------------------------------------
TJ Zruč - odbor sportu pro všechny
Pohyb je život, toto heslo stále vyznávají naše
dlouholeté a obětavé cvičitelky odboru TJ Zruč Eva
Maříková a Jana Kotlanová, které oslavily kulaté narozeniny - krásných
padesát let a krásnou sedmdesátku oslavila Hana Lišková.
Všem především děkujeme za dosud vykonanou činnost
v odboru SPV a přejeme hodně elánu do další cvičitelské práce, zdraví
a spokojenosti v životě.
21
Každý rok je I. pololetí v odboru TJ SPV nejaktivnější. Vedle
pravidelných cvičebních hodin vrcholí přípravy na soutěže, které se
konají vždy o víkendech. A není jich málo, vždyť se děti stále umísťují
na předních místech v okrese Plzeň-sever a postupují do krajských
závodů i na republikové klání. A všude je cvičitelky doprovázejí. A vedle
toho odbor v jarním období pořádá pro veřejnost dvě akce - Desetiboj pro
předškolní děti a Jarní sportování pro celou rodinu. Hodin, které
cvičitelky věnují činnosti v TJ, opravdu není málo. Alespoň poděkování s
květinou si určitě zaslouží. V letošním roce za svoji dosavadní a
neutuchající aktivitu jako cvičitelka roku získala v Praze ocenění od
Českého olympijského výboru naše předsedkyně odboru Věra
Hojerová, které blahopřála sama Věra Čáslavská.
CVIČITELKA ROKU-PRAHA 14.4.2015
Z desetiboje
předškolních
dětí 25.3.2015
v tělocvičně
MZŠ
22
Ve cvičebním roce 2014-2015 byla z důvodu zájmu dětí o atletiku
zavedena samostatná hodina, kterou vede Gábina Řezáčová s dcerou
Karolínou. Správnost rozhodnutí ukázaly svými výkony samy děti. Ze
všech závodů na úrovni našeho okresu, kraje a republiky stály na
stupních vítězů.
Z okresní soutěže PS a PJ v Nýřanech 16.5.2015. V mlad. žák. I byla
Jitka Kubíková třetí, v žák. II Kristýna Řezáčová první, v šestiskoku
zvítězila Katka Jílková (ml. I) a Dominika Houšková v dorostu, která
byla celokově ve své kategorii třetí.
Z
republikové
soutěže
ČASPV v lehké atletice, která se
konala 6.6. v Třebíči za velkého
vedra. Karolína Řezáčová byla v
ženách třetí, Lenka Šteflová,
Dominika Houšková a Kristýna
Řezáčová
se
umístily
na
předních místech a přispěly k
druhému
místu
Plzeňského
kraje. Všechny patřily v letošním roce mezi nejúspěšnější
závodnice.
23
Gymnastické soustředění
Každý rok pořádáme soustředění. Zúčastnit se jej mohou děti, které
pilně cvičí a absolvují závody. Je to taková sladká tečka na konci
školního roku. Letošek nebyl výjimkou. Pokaždé jezdíme na
Hracholuskou přehradu, do kempu Radost-Oáza. Tam je vše na naši
invazi připraveno.
Děti zde bydlí v chatkách, k dispozici je spousta sportovního náčiní a
velký prostor. Dětí bylo celkem 13 - Nina Kuželíková, Kristýnka
Chmelařová, Majda Krausová, Nelinka Horažďovská, Charlotta
Hnátnická, Barča Růžková, Kačka Jílková, Anička Zíková, Kája Dyková,
Nikča Solucevová, Týna Řezáčová, Julča Růžková a Miluška Kepková.
Téma bylo ve stylu pohádek z Večerníčka.
Program byl plný
gymnastiky-skoky na trampolíně, procvičení základních prvků, ale také
her. Od stopovačky, kde po zdolání nelehkých úkolů čekal v cíli krteček s
pokladem, procvičení, zda děti znají dobře postavy z pohádek, až po
údajně strašidelnou stezku odvahy. V neděli si pro děti přijeli rodiče, na
které čekala pohybová skladba, kterou sestavila a secvičila Miluška.
Druhým bodem programu pro rodiče bylo zahrání Popletené pohádky v
maskách, které si děti na soustředění přivezly. Samozřejmě masky
pohádkových bytostí, které najdeme ve Večerníčku. Pohádku pomohla
dětem secvičit Kačka Zýková.
Soustředění se povedlo, děti vypadaly spokojeně, počasí nám přálo.
V září se těšíme opět na viděnou na našich trénincích.
Závěrem bychom všichni rádi poděkovali TJ Zruč za finanční
podporu.
Monika, Lenka, Alena, Kačka a spol.
24
25
Střípky z naší Masarykovy základní školy
• Nejmladší žáci nacvičili krátké pásmo k vítání občánků. Děti ze školní
družiny předvedly svou šikovnost během Jarních dílniček a velikonoční výstavy
a také vyráběly dárky ke Dni matek.
• Na přelomu dubna a května zorganizovaly paní učitelky J. Kupková,
M. Mattasová a J. Šimanová zahraniční zájezd do Nizozemského království,
častěji nesprávně označovaného jako Holandsko. Jelo 46 žáků z druhého stupně.
Všichni si zájezd moc užili.
• Zápis dětí do prvního ročníku: budeme otevírat dvě třídy, do nichž nastoupí
53 žáků. Ve třídě I. A přivítá prvňáčky paní učitelka A. Kroftová a v I. B se už
na nové školáky těší paní učitelka A. Pavlová.
• Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do celostátního
výtvarného projektu Srdce s láskou darované.
Výtvarnice z 9. B získaly se svou prací Srdce znakem
skvělé 3. místo a finanční dar v hodnotě 10 000 Kč.
Dále jsme se zúčastnili soutěží Cesta do říše fantazie,
Domácí mazlíček, Evropa ve školách – zde získal
K. Řezáč (5. A) čestné
uznání a M. Souček
(7. A) se umístil mezi
prvními sedmi (bez
udání pořadí); Požární
ochrana očima dětí
– v okresním kole
vyhrála ve své kategorii
M. Králová (7. B) a J. Tarantík obdržel 3. místo,
v krajském kole oba soutěžící získali dvě
2. místa; v soutěžích Nejznámější pohádky na poštovních známkách a Den bez
tabáku budou známy výsledky v září.
• Naše škola byla vybrána do pilotního ověřování znalostí žáků 9. ročníku
ve společenskovědním a přírodovědném základě. Většina žáků prokázala
nadprůměrné vědomosti. Vynikajících výsledků dosáhli: M. Fryček (9. B) dějepis 93%, výchova k občanství 83%, chemie 77%; T. Knížková (9. B) -
26
dějepis 89%, chemie 86%, výchova k občanství 83%; E. Nováková (9. B)
– výchova k občanství 85%, dějepis 84%, chemie 84%, biologie 76%;
V. Poslední (9. A) – fyzika 85% úspěšnosti.
• Školní parlament uspořádal v rámci projektu Srdce dětem charitativní sbírku.
Prodali jsme předměty v hodnotě 5 640 korun.
• Úspěchy jsme zaznamenali v okresních kolech vědomostních soutěží. Žák
V. Ruta (8. A) vyhrál okresní kolo Olympiády z anglického jazyka a v krajském
kole získal krásné 6. m. V Dějepisné olympiádě obsadili 3. m. T. Knížková (9. B)
a 14. m. V. Brudna (8. B). V Olympiádě z českého jazyka získali 5. m.
V. Poslední (9. A) a 12. m. M. Fryček (9. B). V Biologické olympiádě se nejlépe
umístily E. Nováková (9. B) na 6. m., A. Koberová (7. A) na 7. m., T. Knížková
(9. B) na 8. m. a R. Králová (7. B) na 11. m. V Archimediádě vybojoval
T. Mourek (7. B) velmi pěkné 4. m. a byl vyhodnocen jako úspěšný řešitel,
O. Česal (7. B) skončil na 13. m. a N. Vopatová (7. A) na 14. m. V soutěži
základních škol v ICT dovednostech nejprve tým žákyň A. Klasnová, E. Fenclová
a M. Kepková z 9. A vyhrál krajské kolo a poté v republikové soutěži ČR a SR
obsadil výborné 13. m. V okresním kole Matematické olympiády získal 3. m.
D. Roubal (8. B), 5. m. R. Králová (7. B), 10. m. V. Křišťanová (8. B), M. Hamar
(6. A) 11. m., T. Mourek (7. B) 13. m. a L. Havrda (6. A) 15. m.
V korespondenčním kole Astronomické olympiády se nejlépe umístila na 13. m.
K. Balínová (9. A), dále získali 15. m. E. Fenclová (9. A), 16. m. T. Knížková
(9. B), 21. m. N. Polcarová (9. A), 26. m. L. Dezortová (8. B), 36. m. M. Fryček
(9. B) a 38. m. P. Schicker (8.A). Ve Fyzikální olympiádě obsadila 4. m.
E. Nováková a 5. m. T. Knížková (obě 9. B). V Logické olympiádě se krajskou
semifinalistkou stala A. Žížková ze 4. B.
• Dařilo se nám ale i ve sportu. V Atletickém čtyřboji obsadila družstva
mladších a starších žáků a žákyň 2x 4., 5. a 6. místo. V Poháru Rozhlasu
vybojovali mladší a starší žáci a mladší žákyně tři 2. místa, starší žákyně obsadily
5. m. V turnaji ve volejbalu se umístily starší dívky na 2. m.; v házené starší
dívky vybojovaly 2. m. a starší chlapci 3. m. Vyhráli jsme okresní turnaje
v minikopané, hokejbalu (starší žáci) a v házené (mladší žáci) - zde byl nejlepším
střelcem turnaje vyhlášen O. Horažďovský ze 7. A; starší dívky získaly 2. m. a
starší žáci vybojovali 3. m. Dále mladší žáci dvakrát vyhráli krajské kolo
v hokejbalu. Velmi úspěšní jsme byli i v soutěži o Odznak všestrannosti
olympijských vítězů. Vyhráli jsme soutěž družstev a v jednotlivcích se na 1. m.
umístili T. Vach, K. Řezáčová, M. Součková, Š. Bidziljová, V. Brudna; 2. m.
vybojovali O. Patejdl, J. Motyčák, J. Růžková, J. Souček, N. Hrubá; 3. m.
obsadili K. Houšková, D. Kroužel a V. Brudna.
• Přijímací řízení na SŠ: na víceletá gymnázia odchází z pátého ročníku pět
žáků, ze sedmého ročníku dva žáci. Z devátého ročníku vychází 44 žáků, z nichž
29 půjde na SOŠ s maturitou (z toho osm žáků nastoupí na gymnázia) a 15 žáků
na učební obory.
Všem našim žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy přejeme krásné
slunečné prázdniny i dovolenou a těšíme se na ně v novém školním roce.
Mgr. R. Černá, zástupkyně ředitele
27
Karate - Steklý
V Merklíně u Přeštic se konala již tradiční akce Bonsai Merklín,
na kterou byl pozván i Karatedó Steklý ze Zruče-Sence k prezentaci.
Náš klub zastupovalo 31 členů ze Zruče-Sence. Nápomocni byli i naši
kamarádi z plzeňské pobočky, se kterou výborně spolupracujeme.
Velkolepá ukázka karate všechny uchvátila a nikdo nešetřil potleskem a
uznáním. Velké poděkování patří paní Petře Žežulkové, která je trenérkou
pobočky Zruč-Senec, ale i v Plzni.
Od září bude náš klub přijímat nové žáky ve věkových kategoriích
4-7let, 8-14let, ale i dospělé, kteří chtějí cvičit japonské bojové umění
karate.
Jan Steklý, tel: 603 523 770, www.karatestekly.cz
www.facebook.com/karatedostekly
INFORMACE
AIR PARK Zruč
má samostatnou
sběratelskou kartu.
Můžete ji zakoupit na
našem obecním úřadě
Zruč-Senec.
Více informací na:
www.sberatelskakarta.cz
28
Zpráva z muzea letadel
Letošní mírná zima nám v našem budování přála, a proto se nám
konečně daří vylepšovat tvář muzea i nové exponáty. Až koncem května
jsme dokončili opravu americké stíhačky P-40 Kilkyhawk, kterou už
jsem ohlašoval v loňském "Zpravodaji". V posledních dnech jsme přemístili velké letištní schody k Tupolevu. Také tanková řada se změnila
přetažením unikátu bezvěžového tanku "ARV" na betonové panely.
Na sezónu prázdnin jsme vyškolili 3 studentky, které hostům přibližují
svým výkladem zajímavosti techniky.Několika třídám zdejší školy jsem
udělal přednášku o historii válečné techniky i letadel. Tuto akci jsem
provedl v rámci oslav 70 let konce II.sv. války přímo v muzeu. K této
události jsme zřídili i menší výstavu unikátních artefaktů z II. sv. války.
Zajímavým unikátem nám přispěl i místní občan Jaroslav Kepka, který
zachránil před šrotem plášť obří střely do lodního děla ráže 305mm. Tato
střela váží asi 210 kg, takže manipulace s ní nebyla maličkost! Nakonec
poslední novinka: Byli jsme osloveni úřadem z Hr. Králové, který nabídl
možnost odkupu slavného trojplošníku Forrkor Dr-1, s kterým se
proslavil stihač Richthopen. Tento neočekávaný úlovek se tedy brzy
objeví v expozici. Jsem rád, že se podařil můj původní záměr zřídit zde
ve Zruči důstojné muzeum letadel. Ani v největší fantazii mi ale
nenapadlo, jak velké dílo vznikne! Na závěr přeji všem občanům
příjemné léto a mnoho štěstí!
Pro obecní Zpravodaj napsal: K. Tarantík
29
Slet čarodějnic 2015
Na fotbalovém hřišti TJ Zruč 30.4.2015
30
Světový terorismus ovlivnil i naše čarodějnické klání.
Namátková kontrola odhalila jen zbraně potřebné a
těmi jsou dobrá nálada a smích.
Čarodějnický program započal módní přehlídkou a
vnadnou promenádou v plavkách. Z těchto disciplín
postupně vzešly tři finalistky, které předvedly hudební umění nebo
krotitelské schopnosti. Lachtánek Piškotek polachtal bránice všech přítomných
svými nadlachtanskými dovednostmi. Velký úspěch sklidili i "kabáti".
Závěr patřil zase našim dětem při zdolávání čarodějnických disciplín. Zájem byl
tak obrovský, že došly i startovní lístky.
Čarodějnice, tak nashle zase za rok!
-------------------------------------------------------------------------------------------K akci Spotu Masopust uvádíme na správnou míru, že masopustní průvod
doprovázeli helingonkáři Aleše Rusnáka, nikoliv Plzenští helingonkáři, jak bylo
omylem uvedeno. Redakci byla sdělena mylná informace.
31
BK Elán Zruč
Text k obrázkům najdete
na straně 37
Marek Hasman 1. místo
Letohrad
Děkujeme všem
sponzorům
Kristýna Řezáčová 1. místo, Denisa Brunátová 2. místo v závodě štafet,
Bystřice p. Hostýnem
32
Jaro v MŠ
- v březnu se konal ve třídě „Berušky“ maškarní bál – děti vyhnaly zimu
a přivítaly jaro v maskách
- proběhl zápis do mateřské školy – pro školní rok 2015/2016 byly přijaty
všechny místní plně tříleté děti
- v dubnu nám zahrálo pohádku „Perníková chaloupka“ divadlo Mikan
a „Zpívánky“ divadlo Dráček
- v květnu se děti na zahradě MŠ fotografovaly – fotky dětí se všem moc líbily
- ZUŠ pro nás připravila koncert žáků, děti se zájmem poslouchaly a učily
se nástroje správně pojmenovat
- děti „Berušky“, „Kočičky“ a „Motýlci“ byly na výletě v ZOO v Plzni
- divadlo Řimbaba nám zahrálo „Vodnickou pohádku“
- předškoláci navštívili ukázkovou hodinu prvňáčků v MZŠ
- v červnu se naše nejstarší děti rozloučily s učitelkami na slavnostním „Pasování
na školáky“ – v MŠ rodičům zatančily, zazpívaly a od učitelek dostaly šerpu
se svým jménem a knihu s věnováním
- ve sluníčkové třídě se uskutečnil pěší výlet do Druztové
- v červenci - zajištěn omezený provoz pro děti do 17.7.
Jiřina Frundlová
33
SDH SENEC
34
SDH SENEC
V dubnu jsme plni očekávání založili dětské družstvo, které čítá 13 dětí ve
věku od 5 do 10ti let. Podle věku se také rozdělily na PŘÍPRAVKU a MLADŠÍ
HASIČE. Děti se učí nejen požárnímu útoku, ale naučí se také základy první
pomoci, vyznají se v mapových značkách, budou umět vázat uzly, ale i střílet ze
vzduchovky a další užitečné dovednosti. S organizací nám pomohlo hlavně
družstvo z SDH Druztová, za to jim patří velký dík! Dětského družstva se ujaly
vedoucí Kateřina Křížová a Romana Hamplová. Děti měly za sebou 4 tréninky a
6.6. si mohly poprvé změřit síly s ostatními dětmi na závodech v Druztové. Naše
přípravka skončila na krásném 4 místě a družstvo mladších žáků přivezlo pohár
za úžasné 2 místo. Škoda, že jste nemohli vidět tu jejich obrovskou radost! Velké
poděkování určitě patří Obecnímu úřadu Zruč-Senec za zakoupení výzbroje pro
mladé hasiče v Senci. Také za to, že nám poskytl a vždy pěkně posekal louku
u seneckých bytovek, na které s dětmi můžeme trénovat požární útok.
Ani my jsme nezaháleli! 8. května jsme uspořádali POUŤOVOU ZÁBAVU,
kapela Ponorka band hrála výborně, na sále byla zábava a nechyběl ani kolotoč a
střelnice, kterou obsluhovaly naše "Senecký pouťačky"! Podle kladných ohlasů
zábavu rádi uspořádáme za rok znovu!
Hned za týden 16.5. jsme se zúčastnili okrskových závodů v Dýšině. Bohužel
ženám se útok nepodařilo dokončit, i to k závodům patří, ale na náladě to
neubralo, protože naši mladší muži získali 3 místo. Naši staříci s neskutečným
nasazením skončili na 6. místě, nechali za sebou i daleko mladší družstva!
13. června se naše ženy zúčastnily okrskových závodů v České Bříze.
K těmto závodům patřila i štafeta! Přeskok přes překážku, proskakování oknem,
běh po prkně a běh přes kladinu. Čas se sčítal s časem požárního útoku a naše
ženy si doběhly pro 2. místo.
Červencem začínají prázdniny a my vám všem přejeme hodně sluníčka
pohody a odpočinku.
!!!Najdete nás na stránkách facebooku SDH SENEC!!!
35
Elán Zruč v polovině letní sezóny
Karolína
na střelnici
p. Hostýnem
v
Nyklesová
Bystřici
Po nevelké závodní
přestávce, sotva jsme si
stačili uvědomit, že zima
skončila,
roztočil
se
kolotoč letních biatlonových závodů. Družstva závodníků BK Elánu
nastoupila do letní sezóny 2015 v pozměněné sestavě. Z přípravky mezi
žákyně A postoupila Kristýna Řezáčová, naopak Saša Svobodová a
Ondra Hasman „postaršili“ z žáků C do dorostu A. Znamená to pro oba
střelbu z malorážky i delší tratě. Také Jirka Červený postoupil z Juniorů
mezi Muže A – tedy do nejsilnější kategorie mezi dospělými.
Tím úplně prvním jarním závodem tentokrát nebyla tradiční
Žižkovská stuha, ale oblastní závod v Kadani. Zúčastnili se jej jen naši
žáci, ale neodjížděli jsme bez medailí. Další oblastní závody proběhly v
pražské Kapslovně, ve Starém Městě pod Landštejnem, Liticích,
Chlumčanech a Železné Rudě. Ani z jednoho z těchto závodů jsme
neodjeli s prázdnou, celkem v nich vybojovali naši závodníci 13 zlatých,
14 stříbrných a 2 bronzové medaile.
Za samostatnou zmínku stojí závod, který jsme uspořádali v sobotu
23. 5. v našem areálu u Drahotína - již 6. ročník Memoriálu Jozefa
Fabišíka. I přesto, že se zde střílelo jen ze vzduchovek, přivítali jsme
rekordní účast 150 závodníků nejen z našeho regionu, ale také z Prahy,
Děčína, Manušic, Starého Města p. Landštejnem, Strakonic, Jáchymova a
dalších. Samozřejmě jsme měli velké obavy, zda závod s takovou účastí
zvládneme, nakonec ale vše dopadlo na výbornou. Přispělo k tomu
velkou měrou krásné počasí a bezpochyby obrovské nasazení
organizátorů a rozhodčích z řad rodičů závodníků, kamarádů z blízkých
klubů i bývalých závodníků. Protože následující den - v neděli 24. 5. pořádal další závod klub biatlonu Litice, většina závodníků využila
možnosti přenocovat v tělocvičně ZŠ a na hasičském táboře. Pro nás to
znamenalo všechny večer nakrmit, což se nám díky Tomáši Pálkovi,
který navařil přes 90 porcí večeří, přestože měl na starosti ještě další
akce, podařilo. Pohled na frontu u okénka klubovny a posléze na
36
strávníky, rozložené nejen na střelnici, ale i v okolí klubovny kde se dalo,
patří k nezapomenutelným. Samotné závody proběhly bez jakýchkoliv
zádrhelů a komplikací a našim závodníkům patřily 3 zlaté a 2 stříbrné
medaile.
Jak už bylo několikrát řečeno, oblastní závody jsou, mimo běžných
tréninků, především výbornou přípravou na závody Českého poháru v
letním biatlonu. Ty jsou během sezóny celkem 3. Jedná se vždy o celý
víkend, kdy v pátek odpoledne probíhá trénink na závodišti a v sobotu a v
neděli pak po 2 závodech: jeden žactva a jeden dorostu a dospělých.
Završením celé sezóny pak je Mistrovství ČR, které je samostatné pro
žactvo a dorost + dospělé. Protože tyto závody probíhají ve velkých
biatlonových areálech, znamená to pro nás mnohdy dlouhé a únavné
cestování. Letos jsme absolvovali již závody v Letohradě a Bystřici pod
Hostýnem. V srpnu nás čeká III. závod ve Starém Městě pod
Landštejnem a v září MČR žactva v Břidličné u Rýmařova a MČR
dorostu a dospělých v Novém Městě na Moravě.
Z uvedených dvou závodů Českého poháru jsme přivezli celkem
3 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile a 1 titul Akademického
mistra ČR pro Tomáše Bystrouše. Kompletní sadu má doma Marek
Hasman, 2 stříbrné Denisa Brunátová, 1 zlatou Kristýna Řezáčová a
Bystrouš, 1 stříbrnou Karolína Řezáčová, po jedné bronzové Nela
Hrubá a Bystrouš. Vzhledem k obrovskému nárůstu počtů závodníků
(v Letohradě 300 žáků a cca 190 dospělých), a tím samozřejmě
daleko větší konkurenci, jsou naše úspěchy o to cennější.
Přelom června a července patří pro některé z nás krátkému odpočinku,
pro další soustředění s lyžařským klubem. Společně se zase všichni
sejdeme 11. 7. na týdenním soustředění ve Starém Městě pod
Landštejnem. Doufáme, že se, stejně jako v loňském roce, vydaří počasí a
dáme si řádně do těla, a to nejen při běhání, ale také na kolečkových
lyžích, na kolech a samozřejmě na střelnici. Závodníci v tréninku a
zbytek při zajištění provozu - v kuchyni, jako asistenti trenérů apod.
Věříme, že se nám podaří co nejlépe se připravit na druhou polovinu
sezóny a vybojovat další cenné kovy a tím i pěkná umístění v žebříčcích
letního biatlonu pro rok 2015. Děkujeme za pomoc všem příznivcům,
kamarádům a především obci Zruč-Senec za finanční podporu a firmě
Otto Bock ČR, s.r.o. za zapůjčení automobilu na závody.
Zruč-Senec, 26.6.2015, Věra Bystřická
37
Sluníčko informuje …..
Zapojili jsme se:
- do sbírky víček pro Honzíka Šmejkala
- pleteme čtverce pro Afriku charitativní akce
- 30.6. předání na neonatologii Plzeň pelíšek Neobed,
zavinovačky, čepičky, ponožtičky, další předání bude
vánoční - skupina maminek na sluníčku pod názvem My
ze Sluníčka, vítaná jakákoli pomoc a činnost.
Pokračuje sbírka papíru, novin, časopisů, pet víček a nově
i víček od piva.
V soutěži ve sběru
druhotných surovin jsme
získali 3. místo, děkujeme všem, kteří nám
noviny, víčka pomáhají
sbírat.
Pro Kubíčka Královce z Újezda bylo
nasbíráno celkem 3 600
kg víček, naše Sluníčko
přispělo 320 kg.
Veškeré informace na
usmevaveslunicko.ic.cz
Z. Lišková
Akce září – prosinec
19.9.
14.11.
14.11.
21.11.
6.12.
19.12.
11-16 hod. řemeslné trhy, restaurace U Drudíků
10-12 hod. charitativní sbírka oblečení Klubovna Sluníčka
16.30 - 17.30 Cesta za bludičkami, klubovna Sluníčka
11 -15 hod. Adventní trhy, klubovna Sluníčka
14 hod. Mikulášská nadílka s divadélkem Řimbaba, U Drudíků
16.30 - 17.30 Cesta za ježíškem klubovna Sluníčka
Celoročně sbíráme papír, pet víčka a nově víčka od piva,
více na usmevaveslunicko.ic.cz
38
SDH Zruč
Od začátku roku pracuje sbor pod vedením nového výboru v čele se
starostou Pavlem Růžkem. Náš základní úkol je ochrana obyvatel před
požáry a pomoc při živelných katastrofách. Příprava na plnění tohoto
úkolu probíhala v prvním pololetí v rámci tří parkových dnů. Zde se
učíme zacházet s technikou, probíhá školení a získáváme zde nové
informace z oboru. Zúčastnili jsme se také školení okresního sdružení pro
strojníky, školení vedoucích mládeže. Cvičili jsme ve spolupráci s
profesionálními hasiči vyhledávání osob v blízkosti trati.
Prakticky si tyto získané poznatky ověřujeme na soutěžích – Noční
jízda, kde jsme obsadili 1. místo, soutěž O pohár starostky okresního
sdružení, kde muži vybojovali 2. místo a ženy 4. místo, okrsková soutěž,
kde muži a děti zvítězili, ženy byly třetí. Realizovali jsme dva zásahy –
požár buňky ve stavobazaru Zruč, odstraňování spadaných větví ze
silnice u Dolanského mostu. Svépomocí jsme kompletně zrenovovali
požární vozidlo AVIE. Dvakrát jsme uklízeli okolí zbrojnice.
Na kulturním poli byl hlavní akcí 22. března ples. Přítomným se velmi
líbil, atmosféra byla vynikající, bohužel opět přišlo málo lidí.
21. 2. práci sboru v rámci okrsku zhodnotila výroční valná hromada
okrsku, v soutěži O pohár pro nejlepší sbor jsme skončili na 2. místě.
Zdeněk Koňařík, jednatel
39
Jubilanti - II. pololetí 2015
Smoláková
Černohorská
Honomichlová
Matoušková
Kraus
Zůčková
Hauptmann
Chmelík
Mertl
Reš
Brunclíková
Kovaříková
Fencl
Kotora
Pechmanová
Šnebergerová
Raitmayerová
Kepka
Beroušek
Soukupová
Hetzendorf
Hostková
Půtová
Voříšková
Raitmayer
Kepková
Blovská
Šmídlová
Dolívka
Mošna
Závora
Albl
Mattasová
Svatošová
Jelínková
Houšková
Hudlička
Kepková
Hejret
Valešová
Hojer
Kočová
Moulisová
Sobota
Dufková
Rašková
Božena
Milada
Marie
Anna
Ludvík
Stanislava
Jaroslav
Josef
Vladimír
Miloslav
Hana
Helena
Václav
Karel
Marie
Jaroslava
Anna
Zdeněk
Pavel
Marta
Jiří
Zdeňka
Lidmila
Jaroslava
Jan
Danuše
Jaroslava
Emilie
František
Václav
Václav
Libor
Drahoslava
Miluše
Ludmila
Jana
Václav
Ludmila
Václav
Danuše
Zdeněk
Antonie
Vlasta
Ladislav
Věra
Jaroslava
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Senec
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
40
90
65
86
86
65
90
84
70
80
83
65
87
83
87
75
75
65
75
65
85
65
94
70
65
70
65
86
90
91
80
70
65
81
65
70
65
70
80
86
86
65
88
83
89
65
89
Roth
Martínek
Trojoský
Moulis
Štaifová
Mašková
Maule
Singule
Česal
Karas
Hejretová
Sobotová
Fraňková
Kopejtková
Žurek
Tříska
Král
Nedoma
Mašková
Hnátová
Hodek
Pokorná
Kobesová
Smolka
Singulová
Pálková
Šašková
Jarošová
Mošnová
Kubíková
Matoušek
Štemberová
Zábranský
Ježek
Roubalová
Rozum
Mayer
Salzman
Mašková
Suchý
Kostlivý
Huclová
Svobodová
Šneberger
Venas
Pacandová
Vilém
Stanislav
Rudolf
Stanislav
Jindřiška
Květoslava
Petr
Václav
Václav
Rudolf
Jiřina
Zdeňka
Anna
Marie
Jiří
Ladislav
Ladislav
Zdeněk
Blažena
Miroslava
Václav
Marie
Marie
Jiří
Marie
Jana
Růžena
Jindra
Blanka
Helena
František
Marie
Josef
Jiří
Zdeňka
Jiří
Otto
Vladimír
Libuše
Václav
Miloš
Jarmila
Cecilie
Antonín
Jan
Bohuslava
Senec
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Senec
Senec
Zruč
Senec
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Zruč
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Senec
Zruč
Zruč
Senec
Senec
Zruč
41
65
82
70
85
86
90
75
86
75
75
75
81
70
86
81
75
80
70
86
84
70
96
86
75
86
70
89
83
65
86
83
75
82
81
87
65
75
80
65
65
75
82
81
65
65
65
42
43
44
Autocentrum Zruč - 5 let na trhu
O rozšíření nabídky našich služeb jste se už ve Zručském a seneckém
zpravodaji dočetli dříve. Jde zatím o základní autoservisní úkony, tedy
výměny motorových olejů, servis brzd, opravy podvozků, seřízení
geometrie náprav, servis klimatizací a další. Právě servis klimatizací je v
tomto ročním období velmi aktuální a zaznamenáváme o něj vysoký
zájem. Díky dalšímu rozšíření technického vybavení jsme už schopni
provádět závažnější opravy systémů autoklimatizací. Chtěl bych
zdůraznit důležitost preventivních servisů a také používání
klimatizace i v zimním období, alespoň jednou za 14 dnů nebo za
měsíc. Stačí krátkodobé spuštění klimatizace jen na několik minut.
Některé komponenty (na kompresoru klimatizace) mohou při
dlouhodobém nepoužívání zatuhnout nebo zareznout. Proto je dobré
klimatizaci pravidelně používat.
Letos jsme začali šestý rok provozu našeho servisu. A protože významná
část našich soukromých i firemních zákazníků je z naší obce, chtěl bych
využít tento článek ve Zručském a seneckém zpravodaji jako poděkování
za pětiletou přízeň.
V našich začátcích jste nám velmi pomohli tím, že jste vložili důvěru a
svěřili své auto „někomu novému“. Věřím, že jen díky naší poctivé práci
nám trvale přibývají zákazníci a nyní se už můžeme věnovat dalšímu
rozšiřování nabídky služeb. V blízké budoucnosti se velmi
pravděpodobně zaměříme na komplexní servis vybraných značek
automobilů. Protože veškerou naši činnost, stejně jako pneuservis,
chceme provádět na nejvyšší úrovni, nebude možné obsáhnout všechny
automobily. Nejprve se proto zaměříme na značky, které nám jsou
(i srdcem) nejbližší, tedy Škoda, Volkswagen a Audi. Ještě jednou děkuji
za projevenou důvěru.
Filip Wanka, Autocentrum Zruč s. r. o.
www.autocentrumzruc.cz, tel. 377 824 376, 776 230 720
45
Tomáš Bystřický na šampionátu
v horském maratonu
Moje běžecká sezóna je nyní v polovině a
mám za sebou mistrovství ČR a mistrovství
Evropy ve SkyMarathonu, tedy část těch
nejdůležitějších
závodů
z
kalendáře.
SkyMarathon je horský závod, který měří
stejně jako běžný maraton, tedy 42 km, ale
trať vede přes vrcholy hor a celkové
převýšení čítá tisíce metrů.
Přípravné období pro mne skončilo v
dubnu, během jara jsem nabíhal kilometry a
snažil se nabírat i výškové metry především
na Šumavě. Jako přípravné jsem bral i
závody absolvované v tomto období. To
znamená, že než umístění bylo pro mne
důležitější zaběhnout trať v naplánovaném
čase. Ve dvou ze tří případů to znamenalo i vítězství s velkým náskokem.
První z nich, Norbiho 12ku na Krkavci, jsem musel kvůli doznívající
nemoci běžet opatrně, další dva terénní půlmaratóny už ale vyšly na
výbornou. O Velikonocích to byl náročný 1/2M v Tiských stěnách, jehož
trať vedla přes chráněnou oblast Labských pískovců a byla tedy velmi
členitá se skalními schody. Navíc byla ještě téměř celá pod sněhem nebo
bahnem. Posledním „tréninkovým“ závodem byl Sušický horský běh, kde
jsem také obhájil loňské vítězství a zlepšil si čas o 4 minuty na 1:31, trať
měla převýšení 750 m.
Ve srovnání se závody, které mne čekaly, byly tyhle v podstatě jen
tempové tréninky, ale určitě ne jednoduché. To hlavní pak přišlo v
květnu, ten byl zatím nejnáročnějším závodním měsícem, jaký jsem kdy
absolvoval. První víkend se konalo MČR Perun SkyMarathon v
Beskydech. Jeho trať měla na české poměry extrémní parametry 41 km a
3200 m stoupání (o něco málo i klesání). Maraton je dnes už rychlý
závod, čili celá vzdálenost se běhá nalehko a naplno. To z Peruna dělá v
této kategorii nejdrsnější závod v ČR. Aby se nasbíralo tolik metrů
stoupání, běželi / šli jsme v podstatě jen nahoru a dolů 6 prudkých kopců,
z toho třikrát po sjezdovce. To je u nás jedna z mála možností, jak
napodobit parametry zahraničních závodů a prověřit formu před
výjezdem. Pravda je, že takový závod tedy není příliš o proběhnutí a víc
to bolí, než abyste si ho užívali. Trať jsem zdolal za 4 hodiny, 27 min. a
po nejtěžším cílovém souboji, jaký jsem kdy zažil, jsem obsadil 4. místo.
46
Posledních 500 m vedlo na beskydský
vrchol Javorový již nepoužívanou
černou sjezdovkou, kterou bych srovnal
se Šancemi na Šumavě. Ubránil jsem se
dotahujícím závodníkům tím, že jsem
šel doslova na krev, za cílovou čárou
padl a zpátky na nohy mi museli
pomoci pořadatelé. Za další týden a půl
už jsem ale vyrážel s reprezentací ČR
do Španělska na mistrovství Evropy ve
stejné disciplíně. Na další trénink tedy
nebylo moc prostoru, a tak sotva jsem
se oklepal z předchozího, už tady byl
ještě důležitější závod. Termínově to tedy moc neladilo, ale protože jsem
v reprezentaci nováčkem, nemohl jsem si dovolit vynechat MČR před
ME, což by jistě tréninku prospělo.
Zegama - Aizkorri je jedním z nejstarších SkyMarathonů na světě a je
tak moc populární, že je jen velmi mizivá šance se dostat na startovní
listinu. Hlásí se na něj každoročně tisíce lidí, ale běžet může jen 400
vylosovaných. Letos byla kapacita mírně navýšena, protože se závod
běžel jako ME a národní svazy tak měly přidělený určitý počet míst pro
svou reprezentaci. Díky tomu jsem měl možnost běžet i já tento
legendární závod. Svoji pověst získal díky tradici a zejména pro diváckou
kulisu, jaká není na žádném jiném závodu. Zegama leží na okraji Pyrenejí
blízko Atlantického oceánu, který velmi ovlivňuje místní počasí. Podnebí
je tam velmi vlhké a většinu roku prší, krajina je díky tomu jen
kombinací vápencových skal, které dříve tvořily mořské dno, a zeleného
podrostu nebo vlhkého hustého lesa. Většina ročníků tohoto závodu tedy
proběhla v deštivém počasí a stejně tak i ten letošní. Od středy, kdy jsme
dorazili, v podstatě v jednom kuse pršelo a vrcholky hor v našem okolí
jsme zahlédli jen chvíli před odjezdem, když se konečně vyjasnilo.
V neděli 17. května ráno před startem tedy prší a nad městem je
střecha z mraků, kterou protneme hned v úvodním stoupání. Celá trať má
papírově mírnější parametry než Perun, ale technický terén ji činí
mnohem náročnější a v některých úsecích neběhatelnou. Co se profilu
týče, tak je to kombinace prudkých stoupání nebo klesání ze tří vrcholů,
které trasa překonává po kamenité suti, a jen mírně zvlněných travnatých
luk. Povrch je takový, že buď lezeme po skále a kamenech, nebo se
brodíme a kloužeme v hlubokém bahně. Jen málo úseku trati se dá
pohodlně běžet. Rozbitý terén a stoupání zvládám podle očekávání, ale
problém mi dělají rozbahněné seběhy, kde v podstatě není možné udržet
se na nohou. Z bahna trčí ostré kameny, a tak je třeba být neustále ve
47
střehu, těžké bahno navíc tahá za nohy a bere spoustu sil. To mi v
kombinaci s únavou z MČR bere rychlost a v běhavých úsecích
jednoduše nemůžu přidat. Co tam člověka žene dopředu, jsou ale právě
diváci. Ve všech zajímavějších úsecích je trať doslova obsypaná zástupy
lidí, kteří povzbuzují každého závodníka. Na nejznámějších úsecích trati,
jako jsou jeskyně Sancti-Spiritu, stoupání na Aizkorri nebo Andraitz, jsou
těch lidí tisíce. Běžíme jen úzkou cestičkou mezi nimi a ten rachot davu
je ohlušující, doslova vás tlačí nahoru a nutí zrychlit, v té euforii to jde
snadno, jen je třeba počítat s tím, že jsou před námi další kilometry a
nepřepálit. Mnohdy jde o velmi náročný terén a diváci do hor vyrážejí
velmi brzy ráno, aby si zabrali místo na úzkých hřebenech a mezi
skalami. Takovou tam má ten závod popularitu. Když se tam sjedou běžci
z celého světa, ožije tím celé městečko a okolí. I pro místní je velká
událost absolvovat tento závod, přestože je trať trvale vyznačená. Já se
tedy snažím, co to jen jde a často i na hranici zranění riskuji pro každou
minutu času. Do cíle na náměstí Zegamy dobíhám v čase 4:40:38 jako
druhý z Čechů a celkově na 65. místě. Jsem zničený, unavený ale
spokojený. V danou chvíli to bylo maximum, co jsem mohl předvést.
Nezbývá mi než smeknout před elitou na prvních místech, ti závodníci
běželi o 40 minut rychleji než já. Tento SkyMarathon mi ukázal pravou
tvář skyrunningu. Viděl jsem, jaké časy se běhají v takovém terénu, jací
závodníci se ho účastní a hodně jsem si z toho odnesl.
Za další dva týdny, o posledním květnovém víkendu přijímám pozvání
na Pilsen Trail, první terénní závod v Plzni, který navíc pořádají kamarádi
z KOS Slavie Plzeň. V rámci jedné akce byly na výběr tři různě dlouhé
tratě v okolí Letkova. Po krátkém váhání jdu tedy na tu nejdelší a
vyhlížím už tréninkové volno, které si dám na začátku června. Hlavní
trasa měřila 44 km s převýšením necelých 1200 m a to oproti k
předchozím akcím znamenalo velmi rychlý závod. Běželi jsme přes
Čihadlo, Maršál i Radyni, takže terén nebyl zcela jednoduchý, ale
rozhodně rychlý. Trochu jsem předběhl svá očekávání a stopky zastavil
na 3:13, to znamená v průměru 4:28 na jeden kilometr. To mě trochu
překvapuje a uspokojuje ve zjištění, že mě náročné horské akce úplně
nevyřadily z provozu. Byla to fajn akce na závěr závodního bloku a určitě
bych některou z tratí doporučil tomu, kdo by si chtěl vyzkoušet první
terénní závod.
V době uzávěrky tohoto čísla jsem právě na cestě na Mistrovství
Evropy ve Vertical kilometru ve francouzském Chammonix. Závod měří
pouhých 3,8 km, během kterých se ale nastoupá 1000 výškových metrů.
Tedy slušný kopec. O tomto a dalších závodech Vás budu příště také
informovat. Děkuji obci Zruč-Senec za podporu mých sportovních akcí.
Tomáš Bystřický, 22.6.2015
48
NENÍ NAD DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ
Každý člověk se rád nají dobrého jídla. Připomínat Vám, že právě
to umí rodina Pálků s mistrem chutí Tomášem - by bylo nošením dříví do
lesa. Jako správní hostitelé Vás neodmítnou ani na konci otevírací doby,
ba je možno domluvit skupinu hostů i hodinu po uzávěrce! To je opravdu
příkladný přístup k zákazníkům. Zde prostě platí: " Náš zákazník, náš
pán". Mě osobně mile překvapuje, že je možná různá kombinace příloh
i úprava masa z jídelníčku. Nemám doporučeno od lékaře jíst smažená
jídla, a tak si odříkám jinak oblíbené řízky. Obsluhující servírky již jsou
s těmito různými požadavky štamgastů obeznámeny. A tak kolegovi
u stolu s objednávkou knedlíků byl vznesen požadavek: "A patičky, jó ?"
Nepochopil jsem hned, o co jde - až po donášce jídla. Na talíři bylo
vyrovnáno 6 patek knedlíků! Nevěřil bych, že někomu to může chutnat
líp než normálně ukrojený knedlík. Na druhou stranu je fakt, že mě zas
chutná nejvíc patka chleba pro velký kus kůrky. A to vím, že nejsem sám.
Tímto článkem jsem chtěl přispět k lepším mezilidským vztahům, a že
by nemělo jít jen o (zatím obvyklé): Něco chceš? Co za to?
Poděkování všem, co k dobrým vztahům přispívají.
Napsal K.Tarantík
Navštivte Grunt!
49
Přijeďte do Plzně na pivo zdarma
Přijměte pozvání do Plzně - Evropského hlavního města kultury 2015
a užijte si nejen rozmanité kulturní zážitky, ale i jedinečný zlatavý mok
Pilsner Urquell či Gambrinus. Při nákupu vstupenky na jakoukoliv
kulturní akci v Meeting Pointu na náměstí Republiky v Plzni nebo
u našich regionálních partnerů - členů Informační sítě, dostanete od Plzně
2015 a Plzeňského Prazdroje voucher na jedno pivo zdarma. Vouchery
budou u regionálních partnerů v distribuci od 1.7. 2015. Seznam
restaurací, kde voucher můžete uplatnit, naleznete v praktických
informacích v sekci „Kam na pivo“ na webu www.plzen2015.cz.
Poukázku na pivo můžete zaslat také svým přátelům - stačí, když
vytvoříte originální foto-pozvánku na webu:
http://pozvanky.plzen2015.cz/smilebox a rozešlete ji. Poukaz obdrží
prvních 50 000 pozvaných. Nejbližším místem, kde můžete kupon
na pivo získat, je Meeting Point na náměstí Republiky v Plzni. Kompletní
seznam regionálních partnerů najdete v praktických informacích na webu
www.plzen2015.cz v sekci Informační síť v regionu.
Zdroj: Plzeň 2015
Akce konané ve Sportovním areálu Zruč v červnu 2015
6. 6. 2015 – firma SONY DADC zde již počtvrté pořádala sportovní den pro své
zaměstnance a jejich rodiny - akce se zúčastnilo více než 300 lidí
10.6. 2015 - tenisový turnaj Komerční banky
14.6. 2015 - nohejbalový turnaj STAVOSERVIS CUP
20.6. 2015 - turnaj v beach volejbalu opět pořádala firma STAVOSERVIS
27.6. 2015 – tenisový turnaj dvojic „O pohár hejtmana Plzeňského kraje“
50
TENISOVÝ TURNAJ
O POHÁR HEJTMANA
PLZEŇSKÉHO KRAJE ZNÁ VÍTĚZE
V sobotu 27. června 2015 se uskutečnil již 11. ročník tenisového
turnaje dvojic „O pohár hejtmana Plzeňského kraje“, který slavnostně
zahájil pan hejtman Václav Šlajs.
Turnaj se odehrál v krásném prostředí sportovního areálu Hotelu
SPORT Zruč a i přes chvilkové nepříznivé počasí viděli milovníci bílého
sportu hodně kvalitních tenisových zápasů.
Vítězům letošního 11.ročníku - Františkovi Kaslovi a Patrikovi
Soukupovi - předal putovní pohár a ceny Ing. arch. Miloslav Michalec,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje.
Vítězové:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
Kasl, Soukup /ALGON PLUS-AUTO /
Nosek, Včala / N-Marktdr.Petr Nosek /
Kypta, Barchánek / Stavoservis Plzeň /
Denk, Barnáš / SKANSKA a.s./
51
HORÁK DOMÁCÍ POTŘEBY
BAZÉNOVÁ CHEMIE, BAZÉNKY, MATRACE, KRUHY
HADICE, VODNÍ PROGRAM, GRILOVACÍ UHLÍ A OSTATNÍ LETNÍ SORTIMENT
POZOR! BLÍŽÍ SE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK A MY PRO VÁS PŘIPRAVILI VEŠKERÉ
ŠKOLNÍ POMŮCKY A SEŠITY !!!
Krejčovství Alena Lindová
zakázkové šití, opravy oděvů i kožených
šití bytového textilu
Pod Školou 211
Tel.: 604 925 909
Internetová adresa stránek naší obce: http://www.zruc-senec.cz
Zručský a senecký zpravodaj vydává obec Zruč - Senec ve spolupráci s firmou
Ing. Miroslav Schubert, MS-Soft email: [email protected]
Povoleno Okr. úřadem Plzeň - sever pod č. RK 01/99. Evidováno u MK pod čj.: E12276.
Vychází nepravidelně. Redaktorka časopisu Ing. Jitka Kubíková.
Za obsah jednotlivých článků zodpovídají jejich autoři. Vyšlo v červenci 2015 nákladem
1 400 výtisků. Toto číslo je určeno občanům obce Zruč-Senec zdarma.
Informace, reklama: [email protected], resp. [email protected]
52