POŘAD BOHOSLUŽEB V CHOTĚBOŘI NA 9. 8. – 16. 8. 2015

Komentáře

Transkript

POŘAD BOHOSLUŽEB V CHOTĚBOŘI NA 9. 8. – 16. 8. 2015
POŘAD BOHOSLUŽEB V CHOTĚBOŘI NA 9. 8. – 16. 8. 2015
Den
Liturgická oslava
Hod.
8:00
Neděle
9. 8.
19. neděle v mezidobí
Bohoslužby
Za živé a zemřelé farníky.
9:30
11:00
Nová Ves
Heřmaň, Libice
18:00
Za Oldřicha a Růženu Léblovy a za
Romana Sobotku a za živé i zemřelé
toho rodu.
Pondělí
10. 8.
Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
18:30
Úterý
11. 8.
Památka sv. Kláry, panny
8:00
Středa
12. 8.
Památka sv. Jany de
Chantal, řeholnice
18:30
Za Martina Kopeckého, rodiče a
sourozence s rodinami.
Čtvrtek
13. 8.
Čtvrtek 19. týdne v
mezidobí
8:00
Za Alenku Šulcovou.
18:30
Adorace NSO.
16:45
Za Marii Svobodovu, manžela, oboje
rodiče a duše v očistci.
Pátek
Sobota
Neděle
14. 8.
Památka sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho, kněze a
mučedníka
15. 8.
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie-doporučený
svátek
16. 8.
20. neděle v mezidobí
Za rodiny Špitálníkovu,
Pleskačovu, Průšovu, Pavlíkovu a Perovu.
16:00
Za Františka Zadinu, Marii
Klementovou, Annu Teclovu, za P.
Moštěka a za duše v očistci.
Maleč
8:00
Za živé i zesnulé farníky.
9:30
11:00
???
Nová Ves
Heřmaň, Libice nad Doubravou
Svinný-poutní
18:00
Za rod Marušků, Kropáčků, Jansků,
Havelků, Julišů a duše v očistci.
8:00
Oznámení:
Adresa: Římskokatolická farnost
Trčků z Lípy 61
Chotěboř
583 01
Kontakty: tel. 569 624 641
E- mail: [email protected]
WEB: http://www.farnostchotebor.cz
Slovo duchovního správce
9. 8. 2015
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal do srdce Ducha svého
Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako
k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout
zaslíbeného dědictví.
Drazí přátelé, v úvodní modlitbě se říká, že nám Bůh poslal do srdce Ducha
svého Syna a přijal nás za vlastní. To se stalo na křtu svatém. Tehdy jsme obdrželi
v zárodku plnost svatosti. Nastala v nás harmonie, soulad, jaký panuje mezi
osobami Nejsvětější Trojice. Postupně vlivem následků dědičného hříchu, který
v sobě obsahuje náklonnost ke zlému došlo k narušení jednoty v nás a ve vztazích
k Bohu, k lidem a ostatnímu stvořenému světu a původní ideál jednoty stojí nyní
před námi jako celoživotní úkol. Čím jsme starší, poznáváme, že jen lidskou silou
nelze dosáhnout této vyváženosti všech sil a prostředků. Vždy je potřeba, aby na
nás znovu sestoupil Duch svatý a doplnil nás vším, co potřebujeme pro naši
konkrétní službu jako manželé, jako rodiče, jako děti, jako nemocní, jako lékaři …
Když prosíme Boha, aby v nás upevnil, co v nás započal, jedná se o
prosebnou modlitbu. Ta může být osobní, společná, hlasitá nebo tichá. Při adoraci
neboli klanění, se klaníme Pánu Ježíši visícímu na kříži nebo přítomnému ve
svatostánku. Všechny druhy modliteb jsou provázeny pomocí Ducha svatého. Bez
jeho pomoci nejsme schopni setrvávat na modlitbách.
Panna Maria byla s apoštoly ve večeřadle a pomáhala vyprošovat příchod
Ducha svatého apoštolům. Ona jako naše nebeská Matka a vychovatelka ví dobře,
které ty dary každý z nás potřebuje pro ty jednotlivé úkoly, do kterých jsme Boží
prozřetelností vysláni jako děti, jako matky, jako otcové, jako dědové a babičky.
V jednom společenství zasvěceném Panně Marii zpívají tuto prosebnou hymnu:
Dítkem Marie Panny býti v tom chci své štěstí založiti;
státi pod Její ochranou je nejvroucnější touhou mou.
Jak Matičku Ji chci milovat, ve ctnostech věrně následovat;
pro její čest vždy pracovat, Jí cele se obětovat.
Bych mohl (mohla) v ctnostech vytrvati, rač Matičko, mi pomáhati;
tys Ochránkyní, Kněžnou mou, buď mně Matičkou Pomocnou.
Až v nebes bránu budu spěti, mezi Tvé vyvolené děti,
odevzdám Tobě odznak svůj, pak mne, Matičko, poceluj.
Informace pro ty, kteří si opatřili v Koclířově „Hnědý škapulíř z hory Karmel“:
Je to dar pro vás od Vaší nebeské Matky. Je to pojistka spasení. Kdokoliv zemře a
bude mít tento škapulíř, nebude trpět věčným ohněm. Toto je přislíbeno
požehnanou Pannou Marií ze dne 16. července 1251 daný svatému Šimonovi
Stockovi. Miluj tento škapulíř, nos jej stále při sobě, měj jej ve zbožné úctě.
Pravá oddanost Panně Marii spočívá ve třech věcech: Uctívání, důvěra a láska.
Náš Pán nás naučil modlit se Otče náš. Maria nás naučila znát hodnoty škapulíře.
Když je používán jako modlitba, tak nás Naše Paní přibližuje ke svatému Srdci
jejího Božského Syna. Při oslovování Naší Paní je proto žádoucí držet škapulíř
v ruce a při tom je naše modlitba nejupřímnější a nejdokonalejší. Hlavně při
pokušení potřebujeme mocnou přímluvu Matky Boží. Když nositel škapulíře čelí
pokušení a v tiché oddanosti vzývá Marii, tak zlý duch nemá nad ním žádnou moc.
„Kdybys byl poručil svou duši mně, nedostal by ses do takového nebezpečí“ To
byla jemná výčitka Naší Paní blahoslavenému Alanu de la Rochovi.
Tím, že nosíme tento škapulíř, vyjadřujeme Panně Marii, aniž bychom to výslovně
říkali, že ji uctíváme, že ji milujeme a že věříme v její ochranu.
Sv. Alfons z Liguori říká: „Jako se lidé pyšní tím, že jejich služebnictvo nosí livrej
jejich barev, tak i nejsvětější Panna Maria je potěšena, když její služebníci nosí
škapulíř jako označení, že se cele věnují její službě a že se stali členy rodiny Matky
Boží.
Papež Benedikt udělil zvláštní odpustky pro každé políbení škapulíře. Přiznej
veřejně svoji oddanost. Proto je potřeba nechat se zapsat do rodiny karmelitánů.
Je to jednoduchý obřad, který trvá jen chvilku a může jej vykonat karmelitán,
nebo i jím pověřený kněz.
Adresa: Římskokatolická farnost
Trčků z Lípy 61
Chotěboř
583 01
Kontakty: tel. 569 624 641
E- mail: [email protected]
WEB: http://www.farnostchotebor.cz
Znamení oddanosti:
Podle přání našeho Svatého otce neměl by být škapulíř medailon nošený místo
látkového škapulíře bez dostatečného důvodu. Maria nemůže souhlasit s nikým,
kdo z marnosti, nebo ze strachu veřejně se přiznávat k ní, nosí raději medailku.
Takové osoby se nemohou spoléhat na její slib. Medailon neposkytuje zázračnou
ochranu, která se připisuje hnědému látkovému škapulíři. Škapulíř by se neměl
skládat nebo přišpendlovat. Musí se nosit kolem krku a to tak, že jeden díl je
obrácený látkou dopředu a druhý látkou dozadu.
Dary z Mariina škapulíře jsou pro všechny její děti. Mariino mateřství není
omezeno jen na katolíky a je určeno všem lidem. Mnoho zázraků při obrácení je
připisováno právě katolíkům, kteří měli víru ve škapulíř.
Ranní obětování:
Ó můj Bože, ve spojení s Neposkvrněným Srdcem Mariiným (zde polib škapulíř na
znamení víry) Tobě obětuji drahou krev Ježíšovu ze všech oltářů světa a zároveň
s tím obětuji každou svoji myšlenku, slovo, nebo čin celého dnešního dne. Ó
Ježíši, prosím, abych dnes dosáhl odpuštění a všechno to nabízím Neposkvrněné
Panně Marii společně se sebou samým. Ona je snad bude moci lépe využít i
v zájmu tvého Nejsvětějšího Srdce. Ó vzácná Krvi Ježíšova, spas nás!
Neposkvrněné Srdce Mariino, oroduj za nás! Svaté Srdce Ježíšovo, smiluj se nad
námi!
Sabatinská privilegie je slib Panny Marie, že brzo po smrti zbaví očistce všechny
ty, kteří :
1) nosí hnědý škapulíř
2) zachovávají čistotu podle jejich postavení v životě
3) každý den se pomodlí k požehnané Panně Marii aspoň jeden pětidesátkový
růženec.