květen 2016 - Farnost Strážnice

Komentáře

Transkript

květen 2016 - Farnost Strážnice
ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XVI., květen 2016
Duchovní slovo
Četl jsem jeden článek, ve kterém se ptal mladý
člověk na volbu životního povolání. Kněz, který
odpovídal na jeho dotaz, napsal tato slova:
„Jako kněz poznávám, že život je velice krátký, že
poctivě jej prožít znamená bojovat, ať už jsi
zasvěcený Bohu nebo ženatý, nebo svobodný.
Radosti i strasti tě budou doprovázet všude. Je to na
Bohu, tvém naslouchání a odvaze vykročit,
rozhodnout se a pak vytrvat. Bůh ti žehnej“.
Během tohoto měsíce my – vaši piaristé, si
připomínáme výročí kněžského svěcení:
otec Jacek 15. května 12. výročí, otec Robert 16.
května 18. výročí, já 19. května 15. výročí.
Všichni můžeme potvrdit slova tohoto kněze, že
„radosti a strasti“ jsou součástí každého lidského
života – povolání.
Ale dnes chceme poděkovat za vaši důvěru, že můžeme být součástí radostných a
bolestných okamžiků života našich farníků. A zároveň můžeme sledovat, jak vy se stáváte
součástí našich kněžských životů. Pán Bůh tak vede naše životy, že nikdo z nás – ať už
kněz, manželé, vdovci a vdovy, senioři a mladí – nemůže říci: jsem sám. Druhý člověk se
pro nás může stát důkazem Boží blízkosti.
Tento měsíc budeme slavit 1. sv. zpověď a přijímání dětí naší farnosti. Snažme se žít tak,
aby tito malí křesťané se v našem společenství cítili dobře a radostně. Ať poznávají krásu
církevního společenství; není to náhoda, že letos 1. sv. přijímání budeme slavit o Letnicích
– na Boží hod svatodušní – kdy si připomínáme „narozeniny“ Církve.
Jménem svým a naší komunity děkuji za vaše modlitby a podporu nás – kněží a ujišťujeme
vás o naší modlitbě – strážničtí piaristé.
Panno Maria, Královno kněží, Královno rodin, Pomocnice křesťanů
ORODUJ ZA NÁS!
Stránka 1
Úmysly apoštolátu modlitby na květen 2016
1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro
společnost byl náležitě oceňován.
2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za
šíření evangelia a za mír.
3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání
Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
Společenská kronika
Minulý měsíc nás zasáhla zpráva, že nás do věčnosti předešla
paní Marta Prudičová.
S vděčností mnohý z nás vzpomněl nejen na osobní zážitky s ní, ale i na
výsledek její náročné práce pro zřízení křesťanské mateřské školky ve
Strážnici. Její nezištné úsilí přineslo krásné křesťanské prostředí mnoha
dětem v prvních krůčcích mimo maminčin klín. Dnes jsou jich už stovky a
dílo pokračuje dál.
Kéž Pán Bůh odplatí všechny její námahy a dá jí věčné odpočinutí!
Společenská kronika za březen:
Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného:
Anna Sasínová roz. Martinková, Josef Teplý, Josef Svoboda, Filoména Bauerová roz.
Nováková, Rozina Smetková roz. Kubíková, Marie Svačinová roz. Gajdová
Noc kostelů 2016
Noc kostelů se blíží …
V pátek 10. června 2016 se v Česku opět uskuteční Noc kostelů, která má přiblížit
návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a víru jako základní rys lidské existence.
Kostely chce ale tato akce také prezentovat i jako důležitou součást společenského života.
Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost a všechny nabízené programy jsou pro
návštěvníky zdarma.
V naší farnosti bude probíhat již potřetí. Aktivity budou realizovány v
kostelích Panny Marie a sv. Martina, kapli sv. Rocha, městské věži a v
Zahradě sv. Martina. Podrobný program bude zveřejněn začátkem června i
na plakátech nebo na www.nockostelu.cz . V letošním roce bude možné si navíc vzhledem
k jiným ročníkům prohlédnout dva nově opravené zvony v městské věži a v kostele sv.
Martina proběhne program nazvaný Církevní rok, který by měl seznámit s tím, co, kdy,
proč a jak slavíme v kostelích. V kostele Panny Marie se budou promítat videa s duchovní
tematikou k Svatému roku milosrdenství. Všechny děti do 15 let, které budou mít zájem,
mohou nakreslit a do konce května na faru přinést obrázek na téma: „Pomoc druhým.“
Ještě jednou bychom chtěli touto cestou požádat zájemce z řad farníků, kteří by byli ochotni
pomoci s pořadatelskou službou, aby se přihlásili v sakristii nebo někoho z organizátorů.
Za organizační tým Petr Tomeček
Stránka 2
Květen – měsíc Panny Marie
Když přijde člověk do květinářství, často se až tají dech nad umně vyvázanými kyticemi.
Zručné ruce květinářek dokážou z růží, orchidejí a všelijakých exotických trav naaranžovat
téměř umělecká díla.
Avšak když jdete po louce, tu a tam utrhnete kopretinu, zvonek a jiné luční kvítí, zůstanete
nakonec také stát v obdivu nad krásou luční kytice. Každá kytka jiná. Ani žádnou
obratnost nepotřebujete – a držíte v ruce takovou nádheru.
My jsme prošli loukou naší farnosti. A trhali jsme květy úcty k Panně Marii. Každý jiný.
Poskládali jsme je do prosté kytice – upřímnost slov našich farníků vás snad obohatí.
V naší kytici nejsou jen právě utržené květy - proložili jsme ji i pečlivě uschovanými květy
od farníků, kteří nám o Panně Marii vyprávěli už dříve. S vděčností si je připomínáme. A
s důvěrou, že Panna Maria se o ně stará i teď.
Květ
první:
„Která
Panna
Maria?“
Má babička měla Pannu Marii ve
zvláštní úctě. Obracela se na ni
s velkou
důvěrou.
Vždycky
k narozeninám a svátku jsme
chodívali babičce přát a nosili jí kytici. A babička
si ji nikdy nenechala. Poslala mě s ní do kostela –
ať jdu za kostelníkem Františkem, že babička
posílá kytku Panně Marii. A on mi už řekne, do
které vázy ji mám dát.
Přišla jsem tedy do sakristie a vyřídila vzkaz. Strýc
kostelník se usmál a zeptal se: „A které Panně
Marii chce babička kytku dát? Panně Marii
Lurdské, strážnické...? a jmenoval dál vyobrazení
Panny Marie, jaké v kostele jsou (škoda, že si to
nepamatuji).
„Ale strýcu, vždyť Panna Maria je jen jedna!“
odpověděla jsem.
Strýcovi se objevil na tváři spokojený úsměv, že
jsem se nenechala vyvést z míry a poradil mi, kde najdu vázu, abych svůj úkol mohla
dokončit. Sám byl velkým ctitelem Panny Marie.
Mám jej ve vzpomínce vtisknutého, jak se denně modlíval před sochou Panny Marie, když
přicházel bočním vchodem do kostela. Neodešel z kapličky dříve, než se poklonil Panně
Marii a pozdravil ji krátkou modlitbou. Pak šel teprve za svou kostelnickou prací. A totéž
při zamykání kostela. Uctivé pozdravení, poklona před Pannou Marií a pak teprve domů.
Stránka 3
Květ druhý: Oblíbená modlitba strýca kostelníka k Panně Marii
Maria, pomoz, přišel čas,
Milostná Matko, slyš náš hlas.
V nebezpečí a strádání
Tvá přímluva nás zachrání.
Lidská kde síla bezmocná
Tvá kyne ruka pomocná.
Neoslyš proseb dítek svých
k Tobě tak vroucně lkajících.
Matkou se ukaž laskavou,
sešli nám v nouzi pomoc svou.
Maria, pomoz, přišel
př
čas,
Milostná Matko, slyš náš hlas.
hlas
Pomocnice křesť
řesťanů
oroduj za nás.
Květ třetí: Poutě s paní Marií Bučkovou
Chtěla bych – určitě společně s mnohými z vás – zavzpomínat na poutní
zájezdy, které pořádala paní Marie Bučková. Byly
y to poutě
pout naplněné zcela
jinak než obyčejné zájezdy.
Několikrát jsem se s ní jela na sv. Hostýn. Jel nás z farnosti celý autobus.
Sotva řidič zařadil rychlost a rozjeli jsme se, ujala se velmi
pěkně paní Bučková slova. Pouť zahájila modlitbou, svěřila
celý autobus do ochrany Panny Marie. Povzbuzovala nás, ať
se nelekáme žádného nepohodlí a námahy, že k pouti to patří
a každá oběť je naším dárkem, který přineseme Panně Marii.
Cestou na sv. Hostýn se v autobuse střídavě zpívaly
mariánské písničky a modlili jsme se růženec. Zpíval opravdu
celý autobus. Nejlépe se to
poznalo na železničních
přejezdech. Když naň najížděl autubus, nejprve na sedadlech
nadskočili lidé vpředu – což se poznalo tak, že při zpěvu jim
poskočily tóny. Postupně tak šla vlna kolísavých tónu až
dozadu k zadním sedadlům. Byla to vítaná zábava dětí –
poslouchat, jak se krásně na moment zavlní celá písnička.
Nikdo nepotřeboval zpěvník – mariánské písničky měli
všichni v hlavě.
Kdo mohl, vycházel na sv. Hostýn pěšky. Srdce nám bouchalo až v krku, když jsme
přicházeli k vodě. Ale i tam nám paní Bučková připomínala,
ipomínala, že jsme přece
p
na pouti a obětí
je třeba.
Následovala samozřejmě mše svatá v nádherném kostele na vrcholu kopce a uctění
uct
vyobrazení P. Marie za hlavním oltářem, kde je znázorněno,
no, jak blesky jdoucí z ruky Panny
Stránka 4
Marie zapalují stany Turků, před nimiž se Moravané schovali na Hostýn. Tam si úpěnlivě
vyprosili pomoc Matky Boží. Paní Bučková nám u něj vždy připomněla, jak mocně
chrání Maria ty, kdo ji o to prosí.
Odpoledne jsme šli společně do kaple, která stojí kousíček od
kostela. Je v ní socha plačící Panny Marie. Opět díky paní
Bučkové jsme před ní poklekli s opravdovou úctou. S očima
upřenýma na Královnu nebe, která tak miluje a mocně chrání své
děti, a přesto tu nyní hořce pláče nad těmi, co přesto odmítají
jejího Syna, modlili jsme se společně růženec. Děti i dospělí.
Byli jsme plni dobré vůle položit jí k nohám naši modlitbu
jako dárek na ztišení její velké bolesti.
Někdy následovala Křížová cesta. Nutno podotknout, že nám
často na poutích pršelo nebo byla taková mlha, že jsme byli celí
mokří. Studené namaštěné chleby z batůžků, které jsme nesli na
zádech, nás také moc nezahřály (na nějaké jídlo v restauraci
tenkrát nebylo ani pomyšlení) A tak toto všechno bylo
podpořeno i opravdovou obětí díky promočeným botám a
celkovému snášení zimy.
Když jsme se vraceli domů, ještě v autobuse před Strážnicí nám p. Bučková připomínala:
„Nezapomeňte svým milým teď zanést hostýnskou vodu a vyřídit, že Panna Maria
hostýnská je pozdravuje!“
-hcKvět čtvrtý: Maria, pomocnice v nouzi
Kdo z vás má dobrou paměť, pozná, že následující text četl v Na cestu před 5
roky. Ale tak jako se v rodině vyprávějí třeba stokrát příběhy, které jsou
něčím důležité, chceme připomenout znovu zkušenost paní Anny Průžkové –
naší dnes již zemřelé farnice. Vzpomínala na poslední dny II. světové války
tak, jak je zažila. S důrazem na to, že k Panně Marii volali – a ona pomohla.
„Bydleli jsme v Rybářské ulici. Když končila válka, byli jsme schovaní ve sklepě u strýčka.
Celkem nás tam bylo asi 30 uličanů. Seděli jsme tam na bramborách, každý měl deku na
přikrytí. Modlili jsme se růženec, prosili Pannu Marii, ať ochrání naši rodinu. Tatínek a
bratr s námi nebyli - zůstali v našem domě v Rybářské ulici, aby jej hlídali.
V ten čas se stalo ono pro všechny Strážničany známé neštěstí u Píštělkova mlýna. Němci
tam jako pomstu za zastřelení a postřelení dvou svých vojáků popravili 10 mužů.
Brali je z domů právě v místech u Píštělkova mlýna – tedy v naší ulici a nejbližším okolí.
Vzali i mého bratra a tatínka. Při odvádění mého bratra se jej zeptali: „Kolik je ti let?“ On
(nějakým vnuknutím) řekl, že šestnáct, i když byl o něco starší. Pustili ho se slovy: „Máš
štěstí. Kdybys byl starší, tak už jdeš…“
Stránka 5
Tatínka vedli s revolverem na krku ke zdi Píštělkova mlýna. Moc dobře si uvědomoval, co
jej čeká. Věděl, co znamená válka. Postavili jej ke zdi do řady k dalším mužům
připraveným k popravě. A v tom jej někdo popadl a odtáhl: „Pojďte pryč, nepatříte sem, už
jste jedenáctý!“ A tatínek nám skutečně zůstal naživu.
Byl to velký zásah Boží. Vím, že vyslyšel prosby maminky i nás všech, kteří jsme se za ně
modlili.“
Květ pátý: Maria, Matka naděje (myšlenky pro povzbuzení)
„Maria stojí tam,
kde se jiným
podlamují kolena.“
„V okamžiku, kdy život dosahuje svého konečného cíle,
je Maria přítomna víc než kdy jindy. Nikdo nemusí
překračovat tento práh sám. Když umíráme, Maria nás
bere za ruku a po jejím boku vstupujeme do nebe.“
„Maria má raději napodobování než obdivování.“
Informace
Informace z farní kanceláře
Svatý rok milosrdentví
Nadále prožíváme Svaté mimořádné jubileum – Svatý rok milosrdenství; připomínáme
základní informace pro získání plnomocných odpustků v tomto Roce milosrdenství:
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém; svátost smíření – stav posvěcující
milosti; sv. přijímání; pouť ke Svaté bráně + zamyšlení na téma „milosrdenství“ + Vyznání
víry; modlitba za Sv. otce a na jeho úmysly.
Mešní úmysly
Občas se stává, že přinesete mešní úmysl, který zní „na úmysl dárce“ nebo „na úmysl P.
Bohu vědomý“; samozřejmě máte právo, aby tento úmysl zůstal ve vašem soukromí, ale
kněz, který slouží tuto mši sv. musí – podle liturgických předpisů – znát tento úmysl, a
proto přede mší sv. osobně řekněte, o jaký úmysl se jedná; kněz bude vědět za koho/za co
má odsloužit mši sv., ale nebude tento úmysl zveřejňovat.
První svaté přijímání
Nácvik obřadů 1. sv. přijímání:
čtvrtek 5. 5. v 17 hod.; pondělí 9. 5. v 17 hod.; sobota 14. 5. v 8.30 hod.
1. sv. zpověď v sobotu 14. 5. po nácviku (cca. 9.15 hod.)
1. sv. přijímání v neděli 15. 5., sraz v 10 hod u fary
Stránka 6
V den 1. sv. přijímání prosíme ostatní farníky (nečleny rodin dětí, které jdou k 1. sv.
přijímání) aby přišli na ostatní mše sv. a ne na „hrubou“ – letos ke přijímání jde početná
skupina dětí a místa v kostele chceme rezervovat především rodinám a příbuzným těchto
dětí; rodiny dětí prosíme, aby využily možnost parkování na náměstí, u hotelu Strážnice a
na parkovišti na „staré tržnici“.
Májové pobožnosti
Rozpis „májových“ pobožností je na letáku „Květen – Akce ve farnosti“; v sobotu před
večerní mší sv. nebude modlitba růžence, ale čtvrt hod. přede mší mariánské litanie;
připomínáme, že během Roku milosrdenství v pátek před večerní a v neděli před ranní a
před „hrubou“ se modlíme Korunku k B. milosrdenství.
Svátost biřmování
V sobotu 7. května bude „mládežnická“ mše sv. a po ní se bude konat setkání mládeže,
která chce zahájit přípravu k přijetí svát. biřmování. Biřmování plánujeme na červen 2017 a
k této svátosti může přistoupit mladý křesťan, kterému příští rok bude 15 let. Na podzim
zahájíme přípravu dospělých, kteří budou chtít přistoupit k této svátosti.
Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům – Masarykova 370
Vám nabízí:
Momentky ze života Matky Terezy – Leo Maasburg
Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal
po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce
spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika
zahraničních misích. Kniha se čte jedním dechem, povzbudí nás,
abychom se učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem
tak velkorysý, a toužili se stát rovněž nástrojem jeho lásky v tomto
světě.
Papež František rozhodl, že Matka Tereza bude svatořečena letos 4.září
v Římě.
Až za hranice – Angelika Daikerová
Život a spiritualita malé sestry Magdalény
Malá sestra Magdaléna a Karel Foucauld patří k velkým prorokům 20. století. V této knize
k nám přichází poselství o Boží lásce, jak je Magdaléna přijala a dále předávala, zejména
těm nejmenším.
Nezastavila se před neúspěchem, nepochopením a násilím, jejichž důsledky na sobě sama
pocítila. Vítězství lásky dobývala nepatrnými prostředky, které jsou dostupné všem. Naučil
ji to Ježíš –Dítě a Ježíš z Nazareta.
Těšíme se na vaši návštěvu
Provozní doba: pondělí a středa 9,30 - 11,00
Úterý 16,00 - 17,00
Stránka 7
Úklid kostela Panny Marie
sv. Martina
Pátek 5.5. - skupina č. 5 - Stehlíková J.
Pátek 13.5. - skupina č. 6 - Mašková A.
Pátek 20.5. - skupina č. 7 - Rybecká A.
Pátek 27.5. - skupina č. 8 - Hrachovská B.
Úklid po večerní mši svaté.
Sobota 7.5. – skup č. 3 – J. Marková
sobota 14.5. . skup. č. 4 - J. Cábová
sobota 21.5. – skup. č. 5 M. Můčková
(Radějovka)
Pátek 27.5. v 15 hod:
skup. č. 6 –
Andělka Múčková
V sobotu začíná
číná úklid v 8 hod. Zvoňte
na faře kvůli
li otev
otevření kostela.
Nabídka Karmelitánského nakladatelství
Knihy jsou k dostání v Karmelitánských knihkupectvích
(http://www.kna.cz/prodejny/) a v internetovém obchodě www.ikarmel.cz.
www.ikarmel.cz
Ladislav Kubíček: Vůle Boží - zbožná fráze? (2. vydání)
brož., 95 s., 119 Kč
Rukopis autor odevzdal do redakce jen krátce před
ed svou tragickou smrtí, která nastala 11.
záříí 2004. Obsahem je mozaika autobiografických vzpomínek, protkaná „zlatou nití“
neokázalé lásky k Bohu a k lidem a radosti z kněžské
žské služby. Pro neutuchající zájem
čtenářů vychází v novém vydání, s rozšířenou fotografickou přílohou.
ílohou.
Beránek
Další příběhy k prvnímu svatému přijímání
Jan Twardowski
váz., 108 str., 159 Kč
Knížka zkušeného vypravěče, známého kněze a básníka Jana
Twardowského (1915–2006) se skládá z promluv a příběhů
popisujících dílo stvoření,
ení, lidskou duši, modlitbu, lásku Boží k nám i
naši lásku k Bohu a k lidem. Následují Ježíšovy příběhy
hy z evangelia,
které vrcholí Velikonocemi. Texty na konci jsou věnovány
novány samotnému
svatému přijímání.
8. května – Den matek
NOVINKA
Eduard Martin: Babičko, máme tě rádi
brož., 152 s., 159 Kč
Oblíbený mistr krátké povídky opět skládá hlubokou poklonu všem
babičkám a přivádí nás k zamyšlení nad tím, jakým úžasným darem
pro nás jsou. Knížka doplňuje volnou trilogii, k níž patří také Babičky
čky
jsou nejmoudřejší a Babičky a andělé.
Stránka 8
Stránka 9
Nabídka Rodinného centra
Strážnice
PRAVIDELNÉ AKTIVITY:
Mateřský klub SEDMIHLÁSEK - středa,pátek 9,00-12,00 hod
Cvičení s mrňaty a Příprava k porodu –po přihlášení
ZAHRADA U SV.MARTINA – venkovní areál volného času pro rodiny s dětmi
-otevřeno za příhodného počasí denně 8,00- 21,00h ( V DOBĚ 12-14 h ZAVŘENO)
NABÍZÍME:
Kurzy přípravy snoubenců na manželství, Kurzy manželských večerů,
LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY – 13.-20.8.2016
FRYŠTÁK/Dům Ignáce Stuchlého/ přihlášení na tel.587405250 Olomouc nebo
u B.Bučkové 603240533/
ZVEME VÁS:
Neděle 1.5.2016
,,NA SLOVÍČKO S KARDINÁLEM M.VLKEM“
od 14h v přísálí kulturního domu
Sobota 7.7.2016
OSLAVA SVÁTKU MATEK A ZAHÁJENÍ TÝDNE PRO RODINU - od 17 h
na Zahradě u sv.Martina
BAZÁREK KROJŮ STRÁŽNICE A OKOLÍ neděle 22.5. od 15- 18h
pondělí,úterý 23.-24.5. od 10-12h a 16-18h
(Příjem zboží do prodeje středa 18.5. od 9-12h a od 16-18h a v pátek 20.5.od
9-12h ,NEBO PO DOMLUVĚ)
LETNÍ TÁBORY /V říši divů/ od 6let a THE TIME /zážitkový od 12let/NUTNO SE PŘIHLÁSIT BĚHEM KVĚTNA!
Děkujeme touto cestou mužům i ženám, kteří nám pomohli a pomáhají při
nutných technických úpravách na Zahradě u sv.Martina i za péči o
sociál.zařízení, ptáčky a zeleň, květiny i růže. DÍKY MOC!
Kontakt : 603240533 ,email: [email protected]
Stránka 10
OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY
Poděkování za peněžní dary v rámci letošní Postní
almužny
Na Květnou neděli dne 20. března byla ukončena v pořadí již osmá
Postní almužna. Velká část našich farníků se i v letošním roce ztotožnila
s myšlenkou a posláním Postní almužny a v postní době odkládala do přinesených
p
schránek peníze, které svým půstem ušetřila. Postní almužnu jsme opět zajišťovali
ve Strážnici a ve čtyřech spádových obcích.
Částka, která byla tímto způsobem vysbírána ve Strážnici, činila
čin celkem 14.848 Kč.
Postní almužna v Petrově činila 8.625 Kč, v Radějově 5.246 Kč,
K v Rohatci 5.731 Kč
a v Sudoměřicích 5.174 Kč. Celkový výnos letošní Postní almužny tak činil
39.624 Kč.
Dárci
Postní
almužny měli
m
opět možnost
formou
ankety
navrhnout použití výtěžku na
jednotlivé účely.
Z celkem 187 odevzdaných
schránek
byla
anketa vyplněna
vypln
u 128
schránek.
Z takto
odevzdaných
hlas
hlasů
bylo
nejvíce – 64 hlasů
pro využití dle rozhodnutí
Charity, 18 hlasů
pro lidi
postižené, 21
2 hlasů pro matky
těžce nemocné a
s dětmi v tísni, 8
hlasů
pro činnost farností
pro lidi v nouzi, 6 hlasů pro
pomoc rodinám, 3
hlasy pro pomoc seniorům.
senior
Po
1
hlase
bylo
odevzdáno pro humanitární
pomoc, pro lidi bez domova a pro pomoc cizincům a uprchlíků
prchlíkům. Celkem 5 dárců
vyplnilo kategorii jiného využití – 3 hlasy byly pro příspěvek
ěvek na opravu kaple sv.
Rocha, jeden na hračky a jeden na sirotky.
Loňský výtěžek Postní almužny ve výši 37.389 Kč byl použit pro charitní
pečovatelskou službu (12.389 Kč), sociálně terapeutickou dílnu (5.000 Kč)
K a
chráněné dílny (20.000 Kč). Využití výtěžku Postní almužny bude uskutečněno
s přihlédnutím k výsledkům uvedené ankety a po schválení Radou charity a otcem
otce
děkanem. Děkujeme tímto všem, kteříí do Postní almužny přispěli
př
a rovněž těm,
kteří ji pomohli organizačně zajistit.
Stránka 11
Nejen pro děti
POZOR, POZOR! Celý květen má Panna Maria svátek!
ÚKOL: Vyzdob její obrázek, jak nejlépe umíš.
Pamatuj, že nejkrásnější ozdobou jsou dobré skutky. Jestli jsi nějaký udělal,
nakresli jej jako dáreček pro Pannu Marii.
Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit.
Vychází 30.4.2016, náklad 600 kusů
Tisk: Tiskárna Sukupovi
Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky v kostele nebo odevzdat v sakristii či
zaslat na e-mail : [email protected]
webové stránky farnosti: www.straznice.farnost.cz
Děkujeme všem přispěvatelům.
Stránka 12

Podobné dokumenty