English in Mind 4 slovníček - Cambridge University Press

Komentáře

Transkript

English in Mind 4 slovníček - Cambridge University Press
www.cambridge.org/elt/cz
English in Mind 4
UNIT 1
Autism
ability (n)
Autismus
[blti]
Asperger's syndrome (n) [æsp gs
sndrm]
schopnost, zpsobilost
Aspergerv syndrom (patící
do skupiny poruch
autistického spektra)
autistic (adj)
[ tstk]
autistick
developmental (adj)
[dvelpmentl]
vvojov
diagnose (v)
[dagnz]
urit diagnózu
disorder (n)
[ds d]
porucha, zdravotní potíe
drawing (n)
[dr ]
kresba
imaginary (adj)
[mænri]
zdánliv, domnl
memorise (v)
[memraz]
uit se zpamti, memorovat
mute (adj)
[mju t]
nm, mlící
relationship (n)
[rlenp]
vztah, pomr
talent (n)
[tælnt]
talent, nadání
V razy s mind
Expressions with
mind
be in two minds (v)
[bi n tu mandz]
be out of (your) mind (v) [bi at v j
nemít v nem jasno, nemít
vyhrann názor
bt ílen, bt blázen
mand]
change (your) mind (v)
[tend j mand]
rozmyslet se, zmnit názor
have got something on
[hæv gt smp!
intenzivn o nem
keep (something) in
[ki p smp! n
mít na pamti, pamatovat
mind (v)
mand]
(your) mind (v)
n j mand]
pemlet, trápit (se)
make up (your) mind (v) [mek p j mand]
rozhodnout se, rozmyslet se
read (someone's) mind
[ri d smwnz
íst mylenky
(v)
mand]
slip (your) mind (v)
[slp j mand]
úpln vypadnout, úpln
zapomenout
speak (your) mind (v)
[spi k j mand]
mluvit upímn, íci svj
názor
1
take (your) mind off
[tek j mand f
pijít na jiné mylenky,
(something) (v)
smp]
rozptlit se
V razy s brain
Expressions with
brain
brainchild (n)
[brenald]
skvl nápad, originální
mylenka
brainstorm (v)
[brenstm]
hledat nové nápady,
oteven diskutovat
brainwave (n)
[brenwev]
náhl nápad, inspirace
have something on the
[hæv smp n
neustále na nco myslet, mít
brain (v)
bren]
v hlav
pick someone's brain (v) [pk smwnz bren] tahat z nkoho rozumy
super brain (n)
[sup bren]
Adjectives
velmi inteligentní osoba
P ídavná jména
detailed
[diteld]
podrobn
embarrassing
[mbærs]
trapn, nepíjemn
extraordinary
[kstrdnri]
mimoádn, vynikající,
pozoruhodn
remarkable
[rmkbl]
nevední, zajímav, nápadn
speechless
[spils]
onml
unique
[junik]
unikátní, jedinen
upset
[pset]
rozruen, znepokojen
upside
[psad]
obrácen, pevrácen
Nouns
P odstatná jména
architecture
[ktek]
architektura
audience
[dints]
publikum
blockage
[blk]
peká
ka, ucpání
factory
[fæktri]
továrna, závod
forehead
[fhed]
elo
hole
[hl]
díra, jáma
landmark
[lændmk]
pamtihodnost, djinn
mezník
lawyer
[l]
právník, právní zástupce
2
loaf
[lf ]
bochník
prime number
[pram nmb]
prvoíslo
scratch
[skræ]
krábnutí, rha, lehké
zranní
show
[]
zábavné pedstavení,
program
slave
[slev]
otrok
square root
[skwe rut]
druhá odmocnina
suspicion
[sspn]
podezení
viewer
[vju]
divák
Verbs
S lovesa
appear
[p]
objevit (se), zdát se
beg
[beg]
adonit, ebrat
cause
[kz]
zpsobit, pivodit
design
[dzan]
navrhnout, projektovat
feature
[fi]
vystupovat, hrát dleitou
roli, pedstavovat
groan
[grn]
sténat, úpt, mumlat
notice
[nts]
vimnout si, (z)pozorovat
operate
[pret]
provozovat, obsluhovat,
ídit
perform
[pfm]
(vy)konat, provádt
poke
[pk]
rpnout, píchnout, strit
press
[pres]
(za)tlait, stisknout
punish
[pn]
potrestat
react
[riækt]
reagovat, odpovdt
realise
[rlaz]
uvdomit si, chápat
retire
[rta]
odejít do dchodu, stáhnout
se (do pozadí)
squat
[skwt]
(po)depnout si, nezákonn
obvat
stack
[stæk]
naskládat, narovnat
wrestle
[resl]
zápasit, potkat se
yell
[jel]
kiet, jeet
Adverbs
P íslovce
3
immediately
[miditli]
okam
it, ihned
perfectly
[pfktli]
dokonale, bezvadn, úpln
properly
[prpli]
poádn, správn
seriously
[srisli]
vá
n, skuten
UNIT 2
Health and medicine
Z draví a lékaství
anaesthetic (n)
[ænsetk]
anestetikum
cancer (n)
[kænts]
rakovina
checkup (n)
[ekp]
lékaská prohlídka, vyetení
cure (v, n)
[kj]
(vy)léit, léba
diagnosis (n)
[dagnss]
diagnóza
healer (n)
[hil]
léitel
inject (v)
[nekt]
píchnout injekci
medication (n)
[medken]
lék, léivo
operate (on someone)
[pret]
operovat, provádt lékask
(v)
zákrok
operating theatre (n)
[pret t]
operaní sál
recover from (v)
[rkv frm]
uzdravit se, zotavit se
remedy (n)
[remdi]
léebn prostedek, náprava
suffer from (v)
[sf frm]
trpt (nemocí)
surgeon (n)
[sn]
chirurg
symptom (n)
[smptm]
píznak
therapy (n)
[erpi]
terapie, léení
treat (v)
[trit]
léit, oetovat
treatment (n)
[tritmnt]
léba, oetení
tumour (n)
[tjum]
nádor
Flower remedies
K vtové terapie
holly (n)
[hli]
cesmína
larch (n)
[l]
modín
mustard (n)
[mstd]
hoice
olive (n)
[lv]
oliva
pine (n)
[pan]
borovice, sosna
willow (n)
[wl]
vrba
4
Feelings
P ocity
absent-minded (adj)
[ æbsntmandd]
roztrit, duchem
homesick (adj)
[hmsk]
tesknící po domov
inattentive (adj)
[ntentv]
nepozorn, nedbal
nostalgic (adj)
[nstælk]
teskliv, nostalgick
over-anxious (adj)
[vræks]
píli úzkostliv
panicky (adj)
[pænki]
poplaen, zpanikaen
Adjectives
nepítomn
P ídavná jména
ancient
[ent#nt]
antick, starovk,
anti-ageing
[ æntie]
zabraující stárnutí
anxious
[æks]
zneklidnn, horliv usilující
astonished
[stnt]
udiven, uasl
chemical
[kemkl]
chemick, uml
effective
[fektv]
úinn, efektivní
herbal
[h!bl]
bylinn
indigenous
[ndns]
pvodní, domácí
miraculous
[mrækjls]
zázran, neskuten
positive
[pztv]
pozitivní, kladn
powerful
[pafl]
mocn, vlivn, vznamn
worthless
[w!"ls]
bezcenn, zbyten
Nouns
starodávn
P odstatná jména
arrow
[ær]
íp, ipka, ukazatel
belief
[bli!f]
víra, dvra, pesvdení
imagery
[mri]
pedstava, obraz
ingredient
[ngri!dint]
sloka, písada
instructor
[nstrkt]
instruktor, uitel, trenér
jungle
[gl]
dungle
malaria
[mleri]
malárie
mix
[mks]
sms, smsice
placebo
[plsi!b]
placebo
poison
[pzn]
jed
quinine
[kwni!n]
chinin
5
tribe
[trab]
domorod kmen
value
[vælju ]
hodnota, cena, dleitost
venom
[venm]
jed, vztek, jízlivost
Verbs
S lovesa
co-exist
[kgzst]
ít vedle sebe
derive
[drav]
odvozovat, brát, erpat
develop
[dvelp]
vyvíjet, rozvíjet, stavt
diminish
[dmn]
zmenit, zkrátit, klesat (na
vznamu)
discover
[dskv]
objevit, zjistit
dismiss
[dsms]
zavrhnout, propustit
melt
[melt]
tavit, rozpustit se
pass down
[p s dan]
pecházet (na nkoho),
mnit majitele
produce
[prju s]
Adverbs
vyrábt, produkovat
P íslovce
botanically
[btænkli]
botanicky
frankly
[frækli]
upímn, na rovinu
fully
[fli]
zcela, pln
harmoniously
[h mnisli]
v souladu, rovnomrn
increasingly
[nkri sli]
více a více
potentially
[p"tent"li]
moná, eventuáln
systematically
[sstmætkli]
systematicky
traditionally
[trdnlli]
tradin
typically
[tpkli]
typicky
Everyday English
easier said than done
K adodenní anglitina
[i z sed æn dn] to se lehko ekne, ale udlat
to není jen tak
how come…?
[ha km]
Jak to…?
how on earth?
[ha n :!]
Jak proboha…?
off your trolley
[f j trli]
bt pratn
you're well on your way
[j: wel n j we]
jsi na nejlepí cest
6
UNIT 3
Sports
S porty
amateur (n)
[æmt]
amatér
board (n)
[bd]
surfovací prkno
boxer (n)
[bks]
boxér
boxing (n)
[bks]
box
boxing match (n)
[bks mæ]
boxersk zápas
competitive (adj)
[kmpettv]
soutiv
court (n)
[kt]
kurt, dvorec
defender (n)
[dfend]
obránce
draw (n)
[dr]
remizovat, hrát nerozhodn
glove (n)
[glv]
rukavice (prstová)
goal (n)
[gl]
gól, branka
goggles (n)
[gglz]
ochranné brle (plavecké,
helmet (n)
[helmt]
pilba, helma
hockey stick (n)
[hki stk]
hokejka
ice hockey (n)
[as hki]
lední hokej
lose (v)
[luz]
prohrát
match (n)
[mæ]
zápas
net (n)
[net]
sí
pitch (n)
[p]
hi
t
pool (n)
[pul]
bazén
puck (n)
[pk]
hokejov puk
racing car (n)
[res k]
závodní automobil
racket (n)
[rækt]
raketa
ring (n)
[r]
zazvonní, zvuk
rink (n)
[rk]
kluzi
t, bruslaská dráha
score (v)
[sk]
skórovat, získat bod
send off (v)
[send f]
vylouit ze hry
skate (n)
[sket]
bruslit
spectator (n)
[spektet]
divák
swimming cap (n)
[swm kæp]
koupací epice
team-mate (n)
[timmet]
spoluhrá
lyaské)
7
win (v)
[wn]
Adjectives
academic
vyhrát
P ídavná jména
[ækdemk]
akademick, vysokokolsk,
teoretick
aggressive
[gresv]
agresivní, bojovn, úton
balanced
[bælntst]
vyváen, vyrovnan
biological
[balkl]
biologick
clear
[kl]
jasn, zeteln
effective
[fektv]
úinn, efektivní
facial
[fel]
obliejov
long-term
[ltm]
dlouhodob
mechanical
[mkænkl]
mechanick
newborn
[njubn]
novorozen, práv vznikl
non-verbal
[nnvbl]
mimoslovní
profound
[prfand]
hlubok, siln, nesmírn
rational
[rænl]
rozumov, logick
recent
[risnt]
nedávn, souasn
scientific
[santfk]
vdeck
subtle
[stl]
nepatrn, jemn, mazan
superior
[supri]
lepí, kvalitnjí, mimoádn
Nouns
P odstatná jména
aggression
[gren]
agresivita
brain damage
[bren dæm]
pokození mozku
communication skill
[kmjunken
komunikaní schopnost
skl]
concept
[knsept]
pojetí
concern
[knsn]
znepokojení, obava, starost
construction industry
[knstrkn
stavební prmysl
device
[dvas]
zaízení, pístroj
empathy
[emp i]
empatie, vcítní
engineering
[ennr]
strojírenství
gender
[end]
gender
knowledge
[nl]
znalost, vdomosti
lab
[læb]
laborato
ndstri]
8
outlet
[atlet]
prodejna, odbytit
skill
[skl]
dovednost, zrunost
stereotype
[steritap]
stereotyp, konvence
strength
[strek]
síla, odolnost
study
[stdi]
studie
upbringing
[pbr]
vchova
weakness
[wikns]
slabost, bezmocnost
wisdom
[wzdm]
moudrost, rozumnost
Verbs
S lovesa
acquire
[kwa]
získat, poídit (si)
comfort
[kmpft]
pohodlí, útcha, úleva
conduct
[kndkt]
provádt, organizovat,
chovat se
differ
[df]
liit se, neshodovat se
emphasize
[empfsaz]
zdraznit, vyzdvihnout
engage (in)
[nge]
zabvat se, bt inn,
vnovat se
flip
[flp]
pepnout, prolistovat
include
[nklud]
zahrnovat, obsahovat
judge
[]
hodnotit, posuzovat, soudit
recognise
[rekgnaz]
rozeznat, pijmout, uznat
reinforce
[rinfs]
upevnit, posílit
relate (to)
[rlet]
tkat se, vztahovat se
require
[rkwa]
vyadovat, potebovat
respond
[rspnd]
odpovdt, zareagovat
suggest
[sest]
navrhnout, doporuit
tend (to)
[tend]
mít sklon, smovat
value
[vælju]
cenit, váit si
Adverbs
P íslovce
clearly
[klli]
jasn, srozumiteln
fundamentally
[fndmentli]
v podstat, zásadn
generally
[enrli]
veobecn, celkov
highly
[hali]
vysoce, znan, slun
personally
[psnli]
osobn, co se m te
9
UNIT 4
V razy s time
Expressions with
time
give (someone) a hard
[gv smwn h:d
ztrpovat ivot, dlat
time
tam]
naschvály
have time to
[hæv tam tu]
mít as na
in time
[n tam]
vas (ped danm termínem,
hodinou)
on time
[n tam]
pesn naas
run out of time
[rn at v tam]
nezbt as
spend time
[spend tam]
trávit as
take time off
[tek tam f]
vzít si volno
take your time
[tek j tam]
dát si naas, nespchat
waste time
[west tam]
ztrácet as
Reporting verbs
S lovesa pro pevádní
pímé ei na nepímou
advise (someone to)
[dvaz]
radit, doporuit
claim (that)
[klem]
tvrdit, prohlaovat
convince (someone not
[knvnts]
pesvdit nkoho, aby ne…
deny (that)
[dna]
popít
emphasise (that)
[empfsaz]
zdraznit
encourage
[nkr]
povzbudit, pimt
to)
persuade (someone) not [pswed]
pemluvit nkoho, aby ne…
to
promise (not) to
[prms]
slíbit, e ne…
recommend
[rekmend]
doporuit
refuse to
[rfjuz]
odmítnout
state (that)
[stet]
uvést, pronést
suggest (that)
[sest]
navrhnout
warn (someone)
[wn]
upozornit, varovat
Adjectives
P ídavná jména
charismatic
[kærzmætk]
charismatick
concerned
[knsnd]
znepokojen, zapleten
10
convenient
[kn#vi%nint]
vhodn, pohodln
cult
[k lt]
oblíben, kultovní
disappointed
[$ds#pntd]
zklaman
enthusiastic
[n$'ju%.zi#æstk]
naden
familiar
[f#mli]
povdom, dvrn znám
fed up
[fed p]
otráven, natvan
key
[ki%]
klíov
pleasant
[#pleznt]
píjemn, mil
pushy
[#pi]
ctiádostiv, ambiciózní
stressed out
[strest at]
vystresovan
Nouns
P odstatná jména
arrangement
[#ren"mnt]
domluva, dohoda, ujednání
claim
[klem]
tvrzení, nárok
denial
[d#nal]
popení, odpírání
enouragement
[n#k r"mnt]
povzbuzení, podpora
genre
[#!%nr]
ánr
lord
[l%d]
lechtic, aristokrat
rebirth
[$ri%#b%']
znovuzrození, obnova
recommendation
[$rekmen#den]
doporuení
refusal
[r#fju%zl]
odmítnutí, nepijetí
sidekick
[#sadkk]
pomocník, parák
time traveller
[tam #trævl]
cestující asem
universe
[#ju%nv%s]
vesmír, kosmos
warning
[#w%n]
upozornní, varování
warrior
[#wri]
bojovník, váleník
weapon
[#wepn]
zbra
Verbs
S lovesa
avoid
[#vd]
vyhnout se, uniknout
broadcast
[#br%dk%st]
vysílat, íit
depend on
[d#pend n]
záleet na
drop out
[#drp at]
nedokonit, odstoupit,
greet
[gri%t]
zdravit, pivítat
meditate
[#medtet]
meditovat, hloubat
vypadnout
11
overtake
[vtek]
pedjet, pedstihnout
send away
[send we]
odeslat, propustit
swear
[swe]
písahat, nadávat
tear apart
[te pt]
rozdlit, rozpoltit
wound
[wund]
zranit, poranit
Adverbs
P íslovce
completely
[kmplitli]
naprosto, úpln
healthily
[helili]
zdrav
honestly
[nstli]
upímn
probably
[prbbli]
pravdpodobn
UNIT 5
Personality
C harakterová pídavná
adjectives
jména
arrogant
[ærgnt]
arogantní, namylen
bubbly
[bbli]
temperamentní, energick
careless
[kels]
nedbal
, lehkomysln
charming
[m]
okouzlující, roztomil
cheeky
[iki]
drz
, troufal
hypocritical
[hpkrtkl]
pokryteck
intellectual
[ntlektjul]
intelektuální
pretentious
[prtents]
okázal
, snobsk
pushy
[pi]
ctiádostiv
, ambiciózní
scatty
[skæti]
pratn
, padl
na hlavu
sensible
[sentsbl]
rozumn
shallow
[æl]
povrchní
smug
[smg]
samolib
, dom
liv
sympathetic
[smpetk]
sympatick
, soucitn
violent
[valnt]
násiln
, neurval
witty
[wti]
vtipn
, duchapln
Adjectives
P ídavná jména
awkward
[kwd]
trapn
, nevhodn
choosy
[uzi]
vybírav
disagreeable
[dsgribl]
protivn
, nepíjemn
12
enchanting
[n "nt]
kouzeln, okouzlující
gorgeous
[ g"s]
nádhern, krásn
insupportable
[!ns p"tbl]
nesnesiteln
playful
[ plefl]
hrav
plump
[plmp]
plnotíhl, oplvající
scruffy
[ skrfi]
otrhan, pinav
ridiculous
[r dkjls]
smn, absurdní
tolerable
[ tlrbl]
snesiteln, pijateln
Nouns
P odstatná jména
anxiety
[æ zati]
úzkost, strach, znepokojení
disposition
[!dp zn]
povaha, dispozice
gossip
[ gsp]
pomluvy, ei
impression
[m pren]
dojem, pocit
manner
[ mæn]
zpsob, styl
nightmare
[ natme]
noní mra
phenomenon
[f nmnn]
jev, úkaz
presentation
[!prezn ten]
prezentace, pedstavení,
vystoupení
stain
[sten]
Verbs
skvrna, flek
S lovesa
acquaint (yourself with)
[ kwent]
seznámit se, obeznámit se s
blush
[bl]
zaervenat se, zardít se
consider
[kn sd]
povaovat, pemlet
cover up
[ kv p]
zakrt, utajovat
decline (to)
[d klan]
odmítnout, upadat
delight (in)
[d lat]
radovat se z, tit se
dislike
[d slak]
nemít rád
exaggerate
[g zæret]
pehánt, zveliovat
ignore
[g n"]
ignorovat, nevímat si
impress
[ mpres]
zapsobit, uinit dojem
in no mood (to do)
[n n mu"d]
nemít chu na
manage
[ mæn]
zvládnout, ídit, dokázat
obliged (to do)
[ blad]
zavázat, uloit jako
povinnost
13
offend
[fend]
urazit, pohorit
overcome
[vkm]
pekonat, zdolat
show (someone) round
[ rand]
provést, udlat prohlídku
tell (someone) off
[tel f]
vynadat
tempt
[tempt]
lákat, svádt
Adverbs
P íslovce
certainly
[stnli]
urit, samozejm
coldly
[kldli]
neosobn, bezcitn
definitely
[defntli]
urit, rozhodn
UNIT 6
Adverbial phrases
P íslovené fráze
by accident
[ba æksdnt]
náhodou
in a hurry
[n hri]
ve spchu, chvatn
in a panic
[n pænk]
v panice
in a row
[n ra]
po sob, v ad za sebou
in private
[n pravt
v soukromí
in public
[n pblk]
na veejnosti
in secret
[n sikrt]
potají, tajn
on purpose
[n pps]
zámrn, naschvál
Adjectives
P ídavná jména
addictive
[dktv]
návykov
anonymous
[nnms]
anonymní
biased
[bast]
neobjektivní, zaujat
compulsive
[kmplsv]
nutkav, naléhav, chorobn
digital
[dtl]
digitální
enjoyable
[nbl]
píjemn, radostn
instantaneous
[ntstntenis]
okamit
mass
[mæs]
hromadn, celkov
moral
[mrl]
etick, mravn, spoádan
narrow-minded
[nærmandd]
úzkoprs, pln pedsudk
potential
[ptentl]
potenciální, mon
provocative
[prvktv]
pobuující, vyzvav
reluctant
[rlktnt]
zdráhav, neochotn
14
short-lived
[ tlvd]
pechodn, krátkodob
useless
[ju sls]
zbyten, nepouiteln
Nouns
P odstatná jména
commerce
[km s]
obchod
craze
[krez]
mánie, posedlost
creativity
[kri etvti]
kreativita, tvoivost
cube
[kju b]
kostka, krychle
disc
[dsk]
disk, kotou
flash mob
[flæ mb]
skupina lidí, kteí se
organizují na internetu a
rychle se shromaují na
veejnch místech, udlají
nco bizarního a zmizí
frisbee
[frzbi]
frisbee - házecí talí z
plastu
housewife
[haswaf]
ena v domácnosti
hula hoop
[hu l hu p]
obru hula (rozkmitávána
krouivmi pohyby tla)
marketing
[m kt]
marketing
mini-riot
[mni rat]
malá vtrnost
multimillionaire
[mltimljne]
multimilioná
period
[prid]
období
production
[prdkn]
vroba, produkce
puzzle
[pzl]
hádanka, hlavolam,
skládaka
rug
[rg]
kobereek, pedloka
shopkeeper
[pki p]
obchodník
spread
[spred]
íení, rozloení
sociologist
[silst]
sociolog
sunflower
[snfla]
slunenice
tamagotchi
[tæmgi]
název kapesní elektronické
teddy bear
[tedi be]
ply
ov medvd
tendency
[tendntsi]
smr, trend, sklon
tube
[tju b]
trubka, roura, hadika
hraky
15
Verbs
S lovesa
ban
[bæn]
zakázat
be grateful (that)
[b gretfl]
bt vdn
be reluctant (to)
[b rlktnt]
zdráhat se, bt neochotn
beware (imperative form [bwe]
mít se na pozoru (pouze
only)
rozkazovací zpsob)
catch on
[kæ n]
uchytit se, stát se populární
dare
[de]
odváit se, troufat si
extend
[kstend]
rozprostírat se, táhnout se
feed
[fid]
krmit, nasytit
fiddle
[fdl]
pohrávat si
grow up
[gr p]
vyrst, dospt
mug
[mg]
pepadnout
produce
[prdjus]
vyrobit, zpsobit
queue up
[kju p]
stát v ad
solve
[slv]
vyeit
suspend
[sspend]
pozastavit, doasn vylouit
sweep through
[swip ru]
pehnat se, proplout
take part in
[tek pt n]
úastnit se
take up (space)
[tek p]
zabírat (místo)
throw (something) away [r we]
vyhodit, zahodit
throw (something) out
[r at]
vyhodit, zahodit
turn up
[tn p]
objevit se, zesílit
twirl
[twl]
toit, kroutit
Adverbs
P íslovce
angrily
[ægrili]
rozilen, rozhnvan
easily
[izili]
jednodue, snadno
excitedly
[ksatdli]
vzruen, rozilen
intentionally
[ntent nli]
úmysln, zámrn
loudly
[ladli]
hlasit, drazn
patiently
[pentli]
trpliv
suddenly
[sdnli]
náhle
surprisingly
[sprazli]
pekvapiv
Everyday English
K adodenní anglitina
16
Besides, …
[bsadz]
krom toho, navíc
For a start, …
[f st t]
pedevím, hlavn
out of order
[at v d]
mimo provoz
real
[rl]
skuten, opravdov
UNIT 7
Making an effort
struggle (with) (n)
S naení se
[strgl]
zápolit, snait se s ním
vyrovnat
do (something) properly [du smp!
dlat nco poádn
(v)
prpli]
do (something) wrong
[du smp! r]
dlat nco patn
trial and error (n)
[tral nd er]
metoda pokus a omyl
half-heartedly (adv)
[h fh tdli]
váhav, nesmle
go to great lengths (v)
[g tu gret
jít do krajnosti
(v)
lek!s]
get a lot out of
[get lt at v]
získat hodn z …
find (something) easy
[fand smp!
shledat nco jednoduché
(v)
i zi]
(something) (v)
Adjectives
P ídavná jména
geographical
[i "græfkl]
zempisn, geografick
shining
[an]
lesknoucí, blytící
sparkling
[sp kl]
jiskiv, iv
standard
[stændd]
bn, obvykl
suspicious
[ssps]
nedviv, podezírav
unexpected
[nkspektd]
neoekávan, nenadál
worldwide
[w ldwad]
(celo)svtov
Nouns
P odstatná jména
advert (ad)
[ædv t]
reklama, inzerát
barrier
[bæri]
pekáka, bariéra
boundary
[bandri]
hranice, rozmezí
ceiling
[si l]
strop
deed
[di d]
skutek, in
17
detergent
[dt!nt]
isticí prostedek
expert
[eksp!t]
odborník, znalec
goodies (plural)
[gdiz]
lahdky, dobrtky
headquarters
[ hedkw!tz]
ústedí, centrála
kindness
[kandns]
vlídnost, laskavost
Londoner
[lndn]
Londan/ka
noodle
[nu!dl]
nudle
passion (for something) [pæn]
váe, silná záliba
pinch
[pnt"]
típnutí, stisknutí
rack
[ræk]
pihrádka, stojan, police
shrine
[ran]
svatyn
stranger
[stren]
cizinec
streamer
[stri!m]
stuka, pentle
tradition
[trdn]
tradice
waltz
[wlts]
valík
Verbs
S lovesa
acknowledge
[knl]
uznat, ocenit
admit
[dmt]
pipustit, doznat se
approve
[pru!v]
schválit, souhlasit
blindfold
[blandfld]
zaslepit, zakrt oi páskou
carry out
[kæri at]
provést, vykonat
chat
[æt]
povídat si, klábosit
congratulate
[kngrælet]
blahopát
contain
[knten]
obsahovat, zahrnovat
correspond
[ krspnd]
shodovat se, dopisovat si
experiment
[kspermnt]
dlat pokusy
get on
[get n]
vycházet (s nkm),
pokraovat
speak out
[spi!k at]
vyjádit názor, mluvit
oteven
step
[step]
lápnout, vkroit
walk away
[w!k we]
prchat, utéct
walk up (to someone)
[w!k p]
pistoupit (k nkomu)
wash up
[w p]
umvat se, umvat nádobí
18
Adverbs
Píslovce
properly
[prpli]
poádn, správn
simply
[smpli]
jednodue, skromn
UNIT 8
War and peace
Válka a mír
army (n)
[mi]
armáda
assassinate (v)
[sæsnet]
spáchat atentát, úkladn
zavra
dit
blast (v)
[blst]
odstelit, vyhodit
bomb (n)
[bm]
bomba, puma
dynamite (n)
[danmat]
dynamit
explode (v)
[kspld]
vybuchnout, explodovat
explosion (n)
[kspln]
vbuch, exploze
explosive (n)
[ksplsv]
vbunina, taskavina
landmine (n)
[lændman]
nálapná mina
military (adj)
[mltri]
vojensk, armádní
non-violent (adj)
[nnvalnt]
nenásiln
peaceful (adj)
[pisfl]
mírov
peace (n)
[pis]
mír, pímí
prisoner (n)
[przn]
vze, trestanec
weapon (n)
[wepn]
zbra
Conflicts and
Konflikty a jejich eení
solutions
fall out (v)
[fl at]
pohádat se, rozejít se
find a solution (v)
[fand slun]
najít eení
get stuck (v)
[get stk]
uváznout, zaseknout se
make up (v)
[mek p]
vymyslet, vytváet,
vynahradit
reach a compromise (v)
[rit dosáhnout kompromisu
kmprmaz]
resolve conflicts (v)
[rzlv knflkts]
vyeit konflikty
sort things out (v)
[st z at]
vyeit, rozlousknout
stay neutral (v)
[ste njutrl]
zachovat neutrální postoj
take sides (v)
[tek sadz]
pidat se (na stranu), stranit
19
Adjectives
Pídavná jména
downhearted
[danh td]
sklíen, sklesl
effective
[fektv]
úinn, efektivní
immediate
[mi dit]
okamit, bezprostední
overwhelmed
[vwelmd]
ohromen, uchvácen
political
[pltkl]
politick
Nouns
Podstatná jména
ambassador
[æmbæsd]
velvyslanec
conference
[knfrnts]
konference
deadlock
[dedlk]
mrtv bod
democracy
[dmkrsi]
demokracie
dictatorship
[dktetp]
diktatura
government
[gvnmnt]
vláda
handkerchief
[hæki f]
kapesník
hatred
[hetrd]
nenávist
house arrest
[has rest]
domácí vzení
human rights
[hju mn rats]
lidská práva
ideal
[adl]
ideál, ideální stav
insanity
[nsænti]
ílenství, nepíetnost
invention
[nvent"n]
vynález
prejudice
[preds]
pedsudek, zaujatost
prime minister
[pram mnst]
ministersk pedseda
natural resources
[nærl rz sz]
pírodní zdroje, pírodní
bohatství
nitro-glycerine
[natr"glsri n]
nitroglycerin
Nobel peace prize
[nbel pi s praz]
Nobelova cena míru
obituary
["bri]
nekrolog
opposition leader
[pzn li d]
vedoucí pedstavitel opozice
path
[p !]
pina, cesta, chodníek
protestor
[pr"test]
odprce
rule
[ru l]
pravidlo, naízení, smrnice
Verbs
S lovesa
abolish
[bl]
zruit, odstranit
accuse
[kju z]
obvinit, naknout
20
award
[wd]
udlit, ocenit
confront
[knfrnt]
elit, vyrovnat se,
free
[fri]
osvobodit, uvolnit
invent
[nvent]
vynalézt
manage
[mæn]
zvládnout, ídit, dokázat
manufacture
[mænjfæk]
vyrobit, vymyslet, zpracovat
nominate
[nmnet]
jmenovat, navrhnout (za
konfrontovat
kandidáta)
print
[prnt]
tisknout
produce
[prdjus]
vyrobit, zpsobit
promote
[prmt]
prosazovat, propagovat,
povit
protest
[pr test]
protestovat, odporovat
receive
[rsiv]
obdret, dostat
reward
[rwd]
odmnit
slip away
[slp we]
utéci, vyklouznout, vypait
se
sort out
[st at]
vyeit, rozlousknout
take away
[tek we]
odebrat, odvézt
Adverbs
Píslovce
accidentally
[æksdentli]
náhodn, nepedvídateln
courageously
[kresli]
odván, staten
UNIT 9
Ways of getting
Jak se angaovat
involved
do some volunteer work [du sm vlnt
dlat dobrovolnickou práci
wk]
get sponsored
[get spntsd]
získat sponzorství, bt
sponzorován
go on a demonstration
[g n demonstrovat, jít na
demnstren]
demonstraci
hand out leaflets
[hænd at liflts]
rozdávat letáky
make a donation
[mek dnen] darovat, vnovat
21
sign a petition
[san ptn
Adjectives
podepsat petici
Pídavná jména
corrupt
[krpt]
zkorumpovan, podplacen
delicate
[delkt]
delikátní, o
ehav
dreary
[drri]
pochmurn, bezútn
eager
[ig]
dychtiv, nedokav
immature
[mtj]
nedospl, nevyzrál
individual
[ndvul]
individuální, jednotliv,
samostatn
institutional
[ntsttjunl]
institucionální, ústavní,
obvious
[bvis]
zejm, oividn
specific
[spsfk]
pesn, konkrétní
traceable
[tresbl]
vypátrateln, zjistiteln
uphill
[phl]
obtí
n, namáhav,
základní
stoupající do kopce
voluntary
[vlntri]
Nouns
dobrovoln
Podstatná jména
altitude
[ælttjud]
nadmoská vka, vka
applause
[plz]
potlesk
arrogance
[ærgnts]
namylenost, domlivost
ascent
[sent]
stoupání, vzestup
banner
[bæn]
transparent
base camp
[bes kæmp]
základní tábor
blanket
[blækt]
pikrvka, deka
choir
[kwa]
sbor, chór
clamour
[klæm]
kik, povyk
conch
[knt]
mule, keble
current issue
[krnt u]
souasn problém
day off
[de f]
den volna
demonstration
[demnstren]
demonstrace
election
[lekn]
volby
finish line
[fn lan]
cílová páska
head boy
[hed b]
ák, kter reprezentuje
kolu pi spoleenskch
22
událostech
leaflet
[ li!flt]
leták
lottery
[ ltri]
loterie
marathon
[ mær"n]
maraton
obedience
[# bi!dints]
poslunost
publicity
[pb lsti]
propagace, inzerce
racism
[ reszm]
rasismus
rest day
[rest de]
den pracovního klidu
route
[ru!t ]
cesta, dráha, smr
runner
[ rn]
bec
shell
[el]
skoápka, mule
stillness
[stlns]
ticho, klid
suspension bridge
[s spent#n br]
visut most
tax
[tæks]
da, poplatek
trunk
[trk]
kmen stromu, lodní kufr
voter
[vt]
voli
Verbs
Slovesa
applaud
[ pl!d]
tleskat
change
[en]
(z)mnit, pemnit
contribute
[kn trbju!t]
pispt, darovat
hesitate
[ heztet]
váhat, otálet
hike
[hak]
chodit na vlety, jít na túru
organise
[ !gnaz]
organizovat
raise
[rez]
(po)zvednout, zlepit
stir
[st!]
zamíchat, popichovat
suppose
[s pz]
pedpokládat, domnívat se
upload
[p ld]
nahrávat do sít
vote
[vt]
volit
Adverbs
Píslovce
absently
[ æbsntli]
nepozorn, roztrit
grudgingly
[grli]
zdráhav, neochotn
obscurely
[b skjli]
nejasn, nezeteln
powerfully
[ pafli]
mohutn, siln, psobiv
23
sensibly
[sentsbli]
rozumn, prakticky
timidly
[tmdli]
ostchav, ustraen
UNIT 10
Global issues
Celosvtové problémy
atmosphere (n)
[ætmsf]
atmosféra, vzduch
bring about (v)
[br bat]
zpsobit, pivodit
die out (v)
[da at]
vymírat, zanikat
foul up (v)
[fal p]
zorat, zpackat
get rid of (v)
[get rd v]
zbavit se
go up by (v)
[g p ba]
zvit se o …
natural resources (n)
[nærl rzsz]
pírodní zdroje, pírodní
bohatství
solar panel (n)
[sl pænl]
solární panel
starvation (n)
[stven]
hladovní
temperature (n)
[tempr]
teplota
use up (v)
[jus p]
vyerpat, vyuít
waste (n)
[west]
pltvání, odpad
Conserving energy
Jak etit energii
conventional (adj)
[knvent nl]
obvykl, tradiní
cut down on (v)
[kt dan n]
omezit
electrical appliance (n)
[lektrkl
elektrick spotebi
plants]
light bulb (n)
[lat blb]
árovka
long-life (adj)
[llaf]
dlouhodob, trvanliv
mocrowave oven (n)
[makr wev
mikrovlnná trouba
vn]
recycle (v)
[risakl]
recyklovat
swap (v)
[swp]
vymnit, prohodit
switch off (v)
[sw f]
zhasnout, odpojit
unplug (v)
[ nplg]
vypnout
Adjectives
Pídavná jména
ahead
[hed]
pední, ve vedení
conventional
[knvent nl]
obvykl, tradiní
24
deadly
[dedli]
smrteln, hroziv
disgusting
[ dsgst]
nechutn, ohavn
ecological
[iklkl]
ekologick
flexible
[fleksbl]
ohebn, poddajn
gloomy
[glumi]
tmav, sklesl, ponur
undersea
[ndsi]
podmosk
Nouns
Podstatná jména
category
[kætgri]
kategorie
cod
[kd]
treska
data
[det]
údaje, hodnoty
diesel
[dizl]
motorová nafta, diesel
ecological footprint
[iklkl
ekologická stopa
ftprnt]
fresh water supply
[fre wt spla]
zásoby pitné vody
fuel
[fjul]
palivo, pohonná látka
headline
[hedlan]
titulek, záhlaví, pehled
zpráv
hectare
[hekte]
hektar
liquid
[lkwd]
tekutina, kapalina
mankind
[mænkand]
lidstvo
nuclear waste
[njukli west]
jadern odpad
outer space
[at spes]
vesmír, meziplanetární
prostor
packet
[pækt]
balíek, krabika
pet food
[pet fud]
krmivo pro domácí zvíata
petrol
[petrl]
benzín
rain water
[renwt]
de
ová voda
replacement
[rplesmnt]
náhrada, zámna
source
[ss]
zdroj, pramen
species
[spiiz]
druh, tída (biolog.)
Verbs
Slovesa
abuse
[bjus]
zneuívat, patn zacházet
blame
[blem]
vinit, vyítat
colonise
[klnaz]
osídlit, zaloit kolonii
25
consume
[knsjum]
jíst, konzumovat,
spotebovávat
dispose of
[dspz v]
zlikvidovat, zbavit se
exploit
[eksplt]
vykoisovat, zneuívat
get rid of
[get rd v]
zbavit se
measure
[me]
mit, stanovit
pollute
[plut]
zneistit, zkalit
predict
[prdkt]
pedpovdt
reduce
[rdjus]
zmen
it, sníit, zredukovat
take (something)
[tek srisli]
brát nco ván
tick along
[tk l]
oznait, od
krtnout
vanish
[væn]
zmizet, ztratit se
seriously
Adverbs
P íslovce
hopefully
[hpfli]
s nadjí, doufám
particularly
[ptkjlli]
obzvlá
, zejména
unsurprisingly
[nsprazli]
nepekvapiteln
Everyday English
Kadodenní anglitina
Come off it!
[km f t]
Nech toho! Nekecej!
Point taken.
[pint tekn]
Souhlasím.
Since when?
[snts hwen]
Od kdy?
So what?
[s hwt]
No a? A co má bt?
stuff like that
[stf lak æt]
nco takového
UNIT 11
Fame
Sláva
be famous for (v)
[b fems f]
bt slavn (ím)
celebrity (n)
[slebrti]
osobnost, hvzda
enjoy a lot of success (v) [ndi lt v
uívat si úspchu
skses]
household name (n)
[hashld nem]
v
eobecn známá osobnost
make it big (v)
[mek t bg]
uspt, chytit se
media star (n)
[midi st]
mediální hvzda
singing sensation (n)
[s sensen]
zpívající hvzda
26
Expressing opinions
Jak vyjadovat názory
As far as I'm concerned
[æz f æz am
Pokud se t
ká mn…
I couldn't care less.
[a kdnt ke les]
Bylo mi to srden jedno.
I'd have thought (that)
[ad v t æt]
Myslela bych si…
If you ask me
[f ju ask mi]
podle mého názoru, podle
knsnd]
m
In my opinion
[n ma pnjn]
podle mého názoru, podle
m
The way I see it
[ we a si t]
Já to vidím…
To my mind
[tu ma mand]
podle mého názoru, podle
m
Adjectives
Pídavná jména
glossy
[glsi]
nabl
skan
, pozlátkov
harmful
[hmfl]
kodliv
, zhoubn
homeless
[hmls]
nemající domov
humanitarian
[hjumænterin]
humanitární, dobroinn
professional
[prfenl]
profesionální, odborn
prosperous
[prsprs]
úspn
, prosperující
starving
[stv]
vyhladovl
strict
[strkt]
písn
superficial
[supfl]
povrchní, ledabyl
Nouns
Podstatná jména
aid
[ed]
pomoc, podpora
agency
[entsi]
agentura
ambassador
[æmbæsd]
velvyslanec
awareness
[wens]
povdomí, uvdomování
background music
[bækgrand
hudba v pozadí
mjuzk]
cancellation
[kæntslen]
zruení, odvolání
chat show
[æt ]
televizní/rozhlasová debata
commitment
[kmtmnt]
vrnost, závazek, povinnost
debt
[det]
dluh, závazek
debut
[debju]
první veejné vystoupení
disappointment
[dspntmnt]
nespokojenost, zklamání
27
famine
[fæmn]
hladomor
follow-up
[fl p]
pokraování, návaznost
gig
[gg]
ivé hudební vystoupení
instigator
[ntstget]
iniciátor, podncovatel,
strjce
leader
[lid]
vdce, vedoucí osobnost
mission
[mn]
mise, poslání, úkol
organiser
[gnaz]
poadatel
poverty
[pvti]
chudoba, nouze
refugee
[refji]
uprchlík, uteenec
relief
[rlif]
úleva, útcha
safety
[sefti]
bezpeí, jistota
spokeswoman
[spkswmn]
tisková mluví
status
[stets]
postavení, status
victim
[vktm]
ob
Verbs
Slovesa
accompany
[kmpni]
doprovázet, bt spojen
coincide
[knsad]
shodovat se, probíhat ve
combine
[kmban]
slouit, spojit
distract
[dstrækt]
vyruit, rozptlit
donate
[d!net]
darovat, vnovat darem
ensure
[n]
zajistit, postarat se
estimate
[estmt]
odhadnout (cenu)
focus
[fks]
zamit se, soustedit se
identify
[adentfa]
rozpoznat, zjistit totonost
perceive
[psiv]
pochopit, chápat, vnímat
recruit
[rkrut]
provádt nábor, najmout
represent
[reprzent]
zastupovat, pedstavovat
seek
[sik]
hledat, shánt
spread (the words)
[spred]
(roz)íit, (roz)hlásit
Adverbs
stejnou dobu
Píslovce
continually
[kntnjuli]
nepetrit, ustavin
globally
[glbli]
celosvtov
28
internationally
[ntnænli]
mezinárodn
massively
[mæsvli]
vydatn, znan
obviously
[bvisli]
zejm, patrn
UNIT 12
Phrasal verbs
Frázová slovesa
back up
[bæk p]
podpoit, podloit
bring round
[br rand]
pesvdit, získat, pivést k
vdomí
come across
[km krs]
potkat, narazit
give back
[gv bæk]
vrátit, dát zpt
go up
[g p]
stoupat, narst
live on
[lv n]
ít dál, petrvat
make (something) up
[mek p]
tvoit, vymyslet
make up for
[mek p f]
(vy)nahradit, odinit
send off
[send f]
odeslat, vylouit
take back
[tek bæk]
vrátit, odvolat
take off
[tek f]
vzlétnout, prorazit
(something)
Adjectives
P ídavná jména
basic
[besk]
základní, hlavní
brief
[brif]
krátk, strun
educational
[ekenl]
vzdlávací, naun
entire
[nta]
cel, veker
minimum
[mnmm]
minimální
trendy
[trendi]
módní, souasn
unconscious
[nknts]
nevdom, neúmysln
Nouns
Podstatná jména
bank account
[bæk kant]
bankovní úet
canteen
[kæntin]
závodní jídelna, kantna
community
[kmjunti]
obec, spoleenství
consumer
[knsjum]
spotebitel, zákazník
diary
[dari]
deník, kalendá
establishment
[stæblmnt]
zízení, ustanovení, podnik
29
fair trade
[fe tred]
fair trade (obchodování za
slunch férovch praktik)
guarantee
[gærnti ]
záruka, jistota
label
[lebl]
títek, nálepka, etiketa
outcome
[atkm]
vsledek, závr
principle
[prntspl]
zásada, princip, pravidlo
product
[prdkt]
vrobek, plodina
proportion
[prp n]
ást, podíl
regulation
[regjlen]
pedpis, smrnice, naízení
robbery
[rbri]
loupe, vyloupení
sanitation
[sænten]
hygienická zaízení
wage
[we]
mzda
wealth
[wel"]
bohatství, majetek
Verbs
Slovesa
aim
[em]
snait se, usilovat
be prepared to (do
[bi prped tu ]
bt pipraven (nco udlat)
benefit
[benft]
mít z neho uitek, bt ku
claim
[klem]
tvrdit, prohlaovat,
something)
prospchu
poadovat
combat
[kmbæt]
bojovat, zápasit
control
[kntrl]
vládnout, ídit, ovládat
deserve
[dz v]
zaslouit si, bt hoden
ensure
[n ]
zajistit, zaruit
import
[mp t]
dováet, pemisovat
invest
[nvest]
investovat, vloit
label
[lebl]
opatit nálepkou,
klasifikovat
prove
[pru v]
projevit se, dokázat
recognise
[rekgnaz]
rozpoznat, zjistit, pochopit
Adverbs
Píslovce
financially
[fanænt#li]
finann
regularly
[regjlli]
pravideln, asto
suspiciously
[sspsli]
nedviv, podezírav,
30
podezele
tragically
[trækli]
tragicky
UNIT 13
Communication
Komunikace
accent (n)
[æksnt]
pízvuk, akcent
clarify (v)
[klærfa]
objasnit, vysvtlit
communicate (v)
[kmjunket]
dorozumívat se, hovoit
consonant (n)
[kntsnnt]
souhláska
internet (n)
[ntnet]
internet
message (n)
[mes]
zpráva, sdlení, vzkaz
misunderstand (v)
[msndstænd]
nepochopit, neporozumt
misunderstanding (n)
[msndstænd]
nepochopení,
nedorozumní, spor
mobile phone (n)
[mbal fn]
mobilní telefon
pronunciation (n)
[prnntsien ]
vslovnost
refer to (v)
[rf tu]
odkazovat, poukázat
vowel (n)
[val]
samohláska
whistle (v)
[wsl]
(za)hvízdat, (za)pískat
Understanding
Jak správn porozumt
language
get some of …
[get sm v]
pochopit nco (z eeného)
get the gist of …
[get dist v]
pochopit hlavní my
lenku,
podstatu sdlení
incomprehensible
[nkmprhentsbl] nesrozumiteln,
lose (someone)
[luz kmplitli]
nepochopiteln
completely
vbec nkomu
neporozumt, nepochopit
obsah sdlovaného
(not) catch (something)
[kæt]
nco nezachytit,
nezaslechnout
(not) make out anything [mek at eni vbec nic neporozumt,
at all
nepochopit
æt l]
31
manage to pick a few
[mænd tu pk words out
fju w dz at]
zachytit pár slov
(not) understand a word [ndstænd w d neporozumt ani slovo
of…
v]
Adjectives
Píslovce
appropriate
[prprit]
vhodn, pimen
bloated
[bltd]
otekl, opuchl, zduel
compulsory
[kmplsri]
povinn, nucen
cultural
[klrl]
kulturní
fearful
[ffl]
bázliv, pln strachu, hrozn
giant
[ant]
obrovsk, gigantick
historical
[hstrkl]
historick
linguistic
[lgwstk]
lingvistick, jazykovdn
mountainous
[mantns]
hornat, bouliv (o moi)
offshore
[f ]
pevninsk, blízko pobeí
slight
[slat]
mal, lehk, chatrn
slimy
[slami]
rosolovit, mazlav
vile
[val]
odporn, hnusn
Nouns
Podstatná jména
beast
[bi st]
zvíe, bestie
betrayal
[btrel]
zrada
birdsong
[b ds]
ptaí zpv, cvrlikání
breed
[bri d]
rasa, plemeno, typ
changing room
[en ru m]
zku
ební kabinka
depression
[dpren]
deprese
distance
[dstnts]
vzdálenost
edge
[e]
kraj, ostí, heben (hory)
educator
[eket]
pedagog, vychovatel
exhibition
[eksbn]
vstava
extinction
[kstkn]
vyhynutí, vymení
foam
[fm]
pna
fortnight
[f tnat]
trnáct dní
heritage
[hert]
ddictví, odkaz
keks (shorts)
[keks]
tenisové kraasy
32
origin
[rn]
pvod, zdroj, poátek
toad
[td]
ropucha
undertow
[ndt]
skrytá tendence, spodní
protiproud
Verbs
Slovesa
declare
[dkle]
prohlásit, tvrdit, vyhlásit
drag away
[dræg we]
odtáhnout
dread
[dred]
dsit se, mít strach
drown
[dran]
topit se, pehluit (zvuk)
evoke
[vk]
vyvolat, vybavit
howl
[hal]
zavt, zaskuet
lend
[lend]
pjit
lurk
[lk ]
skrt se, íhat
originate
[rnet]
vytvoit, zrodit se
peer
[p]
zírat, civt, vykukovat
preserve
[przv]
udrovat, zachovávat,
konzervovat
ravage
[ræv]
zpustoit, vyplenit
recall
[rkl]
vzpomenout si, znova
povolat
retreat
[rtrit]
vzdálit se, ustoupit
snare
[sne]
pipoutat, lapit
trek
[trek]
cestovat, putovat
venture
[ven]
odváit se, troufnout si
Adverbs
Píslovce
exactly
[gzæktli]
pesn
fortunately
[fntli]
natstí
respectfully
[rspektfli]
uctiv, zdvoile
unfortunately
[nfntli]
nanetstí, bohuel
UNIT 14
Geographical
Rysy krajiny
features
bay
[be]
záliv, zátoka
canyon
[kænjn]
kaon
33
cliff
[klf]
útes
coral reef
[krl rif]
korálov útes
desert
[dezt]
pou
glacier
[glæsi]
ledovec
lake
[lek]
jezero
mountain range
[mantn ren]
horské pásmo
plain
[plen]
planina, rovina
waterfall
[wtfl]
vodopád
Travel verbs
Slovesa související s
cestováním
get back to (the hotel)
[get bæk tu]
vrátit se do (hotelu)
get in/out of (a car)
[get n/at v]
nastoupit do (auta)
get on/off (a plane)
[get n/f]
nastoupit do (letadla)
go away
[g we]
odjet, vyrazit (na dovolenou)
go for (a drive)
[g f]
projet se (autem)
go on (a journey)
[g n]
jet, cestovat
leave for
[liv f]
odejít, odjet (nkam)
set off
[set f]
vyrazit, vydat se
take off
[tek f]
vzlétnout
drive off
[drav f]
odjet (autem), rozjet se
ride off
[rad f]
odjet (na kole, na koni)
Adjectives
Pídavná jména
dim
[dm]
tlumen, mdl
gentle
[entl]
jemn, mírn, nenásiln
greyish
[gre]
proedivl
heavenly
[hevnli]
nebesk, bosk, bájen
juicy
[usi]
avnat, zajímav
man-made
[mænmed]
uml, vyroben lovkem
marine
[mrin]
pímosk, námoní, lodní
phosphorescent
[fsfresnt]
fosforeskující, svtélkující
spectacular
[spektækjl]
psobiv, velkolep,
atraktivní
Nouns
campground
Podstatná jména
[kæmpgrand]
táboit, kemp
34
chaos
[ kes]
chaos, zmatek
concentration
[!kntsn tren]
soustední, koncentrace
ending
[ end]
konec
glow
[gl]
záe, svtlo, zápal
magnetic field
[mæg netk fi"ld]
magnetické pole
medieval
[!medi i"vl]
stedovk
natural wonder
[ nærl wnd]
pírodní div
particle
[ p"tkl]
ásteka, kousíek
polyp
[ plp]
polyp
poster
[ pst]
plakát
rim
[rm]
okraj, hrana, obruba
roar
[r"]
dunní, kik, hluk
screech
[skri"]
zapitní, jekot, vískot
skeleton
[ skeltn]
kostra, základ (plánu)
snorkelling
[ sn"kl]
norchlování, potápní se se
norchlem
vacation
[v ken]
prázdniny, dovolená
whale shark
[hwel "k]
ralok velrybí
Verbs
Slovesa
amaze
[ mez]
ohromit, pekvapit
book
[bk]
objednat si, zajistit si
check in
[ek n]
ubytovat se (v hotelu),
odbavit se (na letiti)
interact
[ ntækt]
vzájemn se ovlivovat,
psobit
overlook
[!v lk]
mít vhled, pehlédnout
rush out
[r at]
vybhnout, vyhrnout se
sail down
[sel dan]
plout, plachtit
shine
[an]
svítit, záit
stretch
[stre]
natáhnout, rozkládat se
Everyday English
a bit of a nightmare
Kadodenní anglitina
[ bt f natme] troku straidelné, noní
mra
Get out of here!
[get at f h]
Vypadni odsud!
How does that grab
[ha dz æt græb
Co na to íká?
35
you?
ju ]
Take it easy!
[tek t i zi]
To chce klid! Nedlej si
starosti!
UNIT 15
Movie industry
Filmov prmysl
box-office success (n)
[bks fs skses]
kasovní úspch, trhák
character (n)
[kærkt]
postava
feature film (n)
[fi . flm]
celoveerní film
film goer (n)
[flm g]
ast návtvník kina
film-maker (n)
[flm mek]
reisér, producent
hit (n)
[ht]
hit, lágr
plot (n)
[plt]
zápletka, djová linie
profit (n)
[prft]
vdlek, zisk
romantic comedy (n)
[rmæntk
romantická komedie
kmdi]
screen (n)
[skri n]
plátno
script (n)
[skrpt]
scéná
sell out (n)
[sel at]
vyprodané pedstavení
set (n)
[set]
scéna, vprava
shoot (v) (a scene)
[u t]
toit scénu
Reacting to films
Reakce na film
be on the edge of your
[bi n ed
bt zaujat, napjat
seat
v j si t]
bite your lip
[bat j lp]
dret jazyk za zuby
chuckle quietly
[tkl kwatli]
tie se chichotat
cry your eyes out
[kra j az at]
vyplakat si oi, hoce plakat
fall about laughing
[f l bat l f]
válet se smíchy
jump out of your seat
[dmp at v j
vyskoit ze sedadla
si t]
scream
[skri m]
kiet, pitt
yawn
[j n]
zívat
Adjectives
Pídavná jména
36
alienated
[ elinetd]
odcizen
disastrous
[d z"strs]
neastn, hrozn
overdue
[!v dju"]
zpodn, opodn
permanent
[ p"mnnt]
stál, trval
therapeutic
[!$er pju"tk]
terapeutick, léebn
trapped
[træpt]
polapen, chycen
unfamiliar
[!nf mlj]
cizí, neznám
weekly
[ wi"kli]
tdenní
Nouns
Podstatná jména
approach
[ pr]
pístup, postoj
approval
[ pru"vl]
schválení, oficiální pijetí
bullet
[ blt]
kulka, náboj
catalyst
[ kætlst]
katalyzátor, urychlující
client
[klant]
zákazník
dillemma
[d lem]
tké rozhodování
flatmate
[ flætmet]
spolubydlící
impact
[ mpækt]
dopad, vliv
implication
[!mpl ken]
dsledek, závr
jewellery
[ u"lri]
klenoty, perky
method
[ me$d]
metoda, zpsob
millionaire
[!mlj ne]
milioná
music chart
[ mju"zk "t]
hudební ebíek
nickname
[ nknem]
pezdívka
piracy
[ parsi]
pirátství
portray
[p" tre]
zpodobnní, zobrazení
private school
[ pravt sku"l]
soukromá kola
psychiatrist
[sa katrst]
psychiatr
psychotherapist
[!sak% $erpst]
psychoterapeut
session
[ sen]
porada, sezení
therapist
[ $erpst]
terapeut
time bomb
[tam bm]
asovaná bomba
Verbs
activate
prvek
Slovesa
[ æktvet]
uvést do chodu, aktivovat
37
articulate
[tkjlt]
formulovat, mluvit zeteln
balance
[bælnts]
balancovat, dret rovnováhu
be desperate for
[desprt]
zoufale nco potebovat
chase
[es]
pronásledovat, honit
clone
[kln]
klonovat
counsel
[kantsl]
radit, dlat poradce
devote
[dvt]
vnovat, zasvtit
erupt
[rpt]
vybouchnout, propuknout
feature
[fi]
pedstavovat, figurovat
lash out
[læ at]
rozhánt se, oste kritizovat
nag
[næg]
dotírat, naléhat
release
[rlis]
zveejnit, otisknout, uvolnit
relive
[rilv]
znovu proít, vyvolat v
repress
[rpres]
potlait, dusit v sob
unlock
[nlk]
odemknout, odhalit
pamti
UNIT 16
Listening to music
Poslech hudby
alphorn (n)
[ælphn]
alpsk roh
bagpipes (n)
[bægpaps]
dudy
beat (n)
[bit]
rytmus, takt
berimbau (n)
[brmba]
základní hudební nástroj v
Capoeie
bonang (n)
[bnæ]
vypouklé gongy poloené na
devné konstrukci do
pravého úhlu
classical music (n)
[klæskl mjuzk]
klasická hudba
didgeridoo (n)
[dridu]
bambusová pí
ala
hum along (v)
[hm l]
pobroukávat si
instrumental music (n)
[ntstrmentl
instrumentální hudba
mjuzk]
live music (n)
[lav mjuzk]
ivá hudba
lyrics (n)
[lrks]
text písn
melody (n)
[meldi]
melodie
38
muzak (n)
["mju#zæk]
hudební kulisa
(not be able to) get it
[get t at v j#
je nemoné dostat nco z
pulse (n)
[pls]
rytmus, doba
recorder music (n)
[r"k#dd "mju#zk]
nahraná hudba, nahrávka
re-mix (n)
["ri#mks]
remix
rhyme (v)
[ram]
rm
rhythm (n)
["rm]
rytmus
sing along (v)
[s "l]
zpívat spolen, zárove
steel drum (n)
[sti#l drm]
bicí hudební nástroj z
theme (n)
[$i#m]
téma, hlavní mylenka
tune (n)
[tju#n]
melodie, popvek
out of your head (v)
"hed]
mysli
Trinidadu
Making comparisons
Jak zintenzívnt
stronger
srovnání
even more
["i#vn m#]
jet (navíc)
far more
["f# m#]
mnohem více
just as
["d st æz]
zrovna tak
a lot worse
[ lt "w#s]
mnohem horí
much
[mt]
velmi, mnoho
not nearly as
[nt "nli æz]
zdaleka ne jako
nothing like
["n$ lak]
není nad
Adjectives
humourus
Pídavná jména
["hju#mrs]
Nouns
smn, komick
Podstatná jména
agony
["ægni]
bolest, muka
buyer
["ba]
kupec, nákupí
cabby
["kæbi]
taxiká
courtyard
["k#tj#d]
dvr, nádvoí
entrance hall
["entrnts h#l]
vstupní hala, pedsí
limerick
["lmrk]
limerick (ptiádková vtipná
range
[ren!]
kála, sortiment
skin
[skn]
ke, pokoka
string
[str]
provaz, ada, struna
rmovaka)
39
Verbs
Slovesa
clap
[klæp]
tleskat
complain
[kmplen]
st
ovat si, naíkat
consult
[knslt]
probírat, konzultovat
curve
[kv]
zakivit, stáet se
dry
[dra]
suit, uschnout
hum
[hm]
pobroukávat si
40

Podobné dokumenty