Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací

Komentáře

Transkript

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací
Nabídka témat diplomových prací
Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví
(individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím)
Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
• účetnictví pojišťoven v zemích EU
• vybrané problémy účetnictví pojišťoven
• finanční analýza pojišťoven
• pojistně technické rezervy
• problematika zajištění pojišťoven
• problematika oceňování aktiv a dluhů v účetnictví komerčních pojišťoven
• problematika finančního umístění v komerčních pojišťovnách
• mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v komerčních pojišťovnách
• solvency II
Ing. Zdenka Cardová
• zásada opatrnosti v účetních výkazech
• akruální báze versus báze peněžních toků
• + další témata dle dohody
Ing. Václav Černý, Ph.D.
• vývozní obchodní případ – účtování, evidence, realizace, efektivnost
• dovozní obchodní případ – účtování, evidence, realizace, efektivnost
• účetnictví logistické firmy
• + další témata dle dohody
Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
• environmentální účetnictví (účetnictví – využití při sledování o stavu životního prostředí
• specifika účetnictví v zemědělských podnicích
Ing. Michal Hora
• vedení účetnictví na PC
• hodnocení SW pro účetnictví
Dr. Ing. Jana Ištvánfyová
• finanční analýza investičních společností a fondů
• účtování cenných papírů
• účetnictví investičních společností a fondů
• penzijní fondy
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
• vybraný problém teorie účetnictví (podle dohody s diplomantem)
• hospodářský výsledek v účetnictví
• výnosy a hospodářský výsledek v účetních výkazech
1
Ing. Jaroslava Janhubová
• účetnictví lékařské ordinace (zvláštnosti a problémy)
• odepisování dlouhodobého majetku
• účetní ocenění zásob a jeho důsledky
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D.
• kreativní účetnictví
• harmonizace účetnictví
• srovnání IAS (IFRS), US GAAP a české legislativy
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
• právní úprava auditingu v ČR a US/UK/EU
• etické otázky auditorské profese
• externí a interní audit, principy a vztahy
• ověřování účetní závěrky ve vybraném podniku
• počítačem podporované auditorské techniky
• + další témata dle individuální dohody studenta s vedoucím práce
Ing. Jaroslava Marhounová, Ph.D.
• přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (audit)
• účetnictví měst a obcí
• účetnictví příspěvkových organizací
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
• vedení účetnictví na počítači
• hodnocení programů pro vedení účetnictví
• automatizace účetnictví (obecně)
• formy a techniky vedení účetnictví
• mezinárodní účetní standardy
• vývojové tendence ve využití informačních technologií v účetnictví
• audit účetní závěrky v počítačovém prostředí
• mezinárodní regulace a harmonizace účetnictví
• + další témata podle dohody s diplomantem
doc. Ing. Marie Míková, CSc.
• účetní závěrka akciových společností
• rozbor účetních výkazů
• rozvaha a její vypovídací schopnost
• výkaz zisků a ztrát a jeho vypovídací schopnost
• výnosnost vložených prostředků a finanční riziko jako dva základní faktory ve finančním
rozhodování účetní jednotky
• + další témata možná dle dohody
2
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
• účetnictví jednotlivce
• problematika evidence zásob ve firmách s obchodní činností,
• účetnictví malých firem (drobné formy podnikání)
• zvláštnosti účetnictví v osobních společnostech (veřejná obchodní společnost, komanditní
společnost)
• zvláštnosti účetnictví v akciové společnosti
• zvláštnosti účetnictví cestovních kanceláří
• zvláštnosti účetnictví ve spotřebních družstvech
• účetnictví a daně (různé pohledy)
• leasingové operace a jejich zachycení v účetnictví
• zvláštnosti účetnictví realitních kanceláří
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. – Ing. Hana Takáčová
• plnění rozpočtu měst a obcí, organizačních složek státu
• specifika financování příspěvkových organizací
• specifika účetnictví a financování nevýdělečných organizací (nadace, nadační fondy, církve,
občanská sdružení, atd.)
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
• zavádění Mezinárodních účetních standardů českými podniky, problematika současného
vykazování podle různých standardů, související nároky na podnikové informační systémy
• interní a externí reporting v rámci (mezinárodní) společnosti
• účetnictví zahraničních poboček (zahraničních organizačních složek)
• Konsolidace zahraničních dceřiných společností, účetnictví v mezinárodních a nadnárodních
společnostech
• fúze, akvizice, podnikové kombinace – vykazování před a po, metodika, daňové, finanční,
právní souvislosti, tvorba scénářů, interní reporting před a po kombinaci
• odložená daň
• speciální případy leasingů
• vnitřní kontrolní systémy, kontrolní vazby v účetnictví, oběhy dokladů (workflow), vazba na
účetní software
• zpronevěry, defraudace (occupational fraud), techniky jejich odhalování, prevence, interní a
forenzní audit, implementace SOX a jeho audit, procesní audity
• kreativní účetnictví (financial fraud)
• outsourcing vedení účetnictví (zejména do zahraničí)
• využívání finančního účetnictví managementem (pro interní reporting)
• implementace konceptu "Six Sigma" ve finančním řízení
Ing. Monika Randáková, Ph.D.
• účetnictví a daně
• konkurz a vyrovnání, insolvenční zákon
• účetní závěrka obchodních společností
• projev zásady opatrnosti v účetních výkazech
• proces likvidace bez právního nástupce
3
Ing. Jiří Rauš
• zvláštnosti účetnictví obchodních společností
• rozdělování zisku a úhrada ztráty v obchodních společnostech
• účetnictví a daně
• finanční analýza podniku
• účetnictví jednotlivce
• + další témata dle dohody
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
• účetnictví ve vztahu k zahraničí – základní charakteristiky i problémové okruhy účetnictví s
vazbou na zahraničí v obecné rovině (národní či mezinárodní pohled) či v konkrétních
podmínkách podniku např.:
o řešení určitého obchodního případu (dovoz, vývoz aj.)
o vybrané oblasti zahraničně obchodních operací (celní oblast, devizová oblast, daňové
aspekty)
o podnikání zahraničních objektů v ČR
o podnikání tuzemských podniků v zahraničí
o požadavky zahraniční mateřské společnosti na účetnictví a účetní závěrku podniku v
ČR
• popř. další náměty témat dle dohody
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
• účetní zobrazení cenných papírů
• účetní uzávěrka a závěrka
• účetnictví individuálního podnikatele
• využití účetních dat ve finančním řízení
• + ostatní témata dle individuální dohody
prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
• Podnikové kombinace podle IAS/IRFS
• Podnikové kombinace podle SFAS
• Podnikové kombinace, resp. akvizice a fúze podle českých norem
• Fúze – účetní a daňové řešení
• Prodej podniku – účetní a daňové řešení
• Kapitálové akvizice – účetní a daňové řešení.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
• konsolidovaná účetní závěrka
• účetnictví finančních aktiv a finančních závazků a nástrojů
• využití údajů z účetnictví pro potřeby ocenění podniku
• obsah, struktura a vypovídací schopnost výkazu "cash flow"
• oceňování ve finančním účetnictví
• goodwill a jiné nehmotné aktiva
• příp. další témata po individuální dohodě se studentem
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.
• problematika kurzových rozdílů v účetních závěrkách (sestavovaných v cizí měně)
• význam informací při oceňování v účetnictví
• vybrané problémy srovnání účetní legislativy v ČR s národně uznávanými standardy
• + další témata možná dle dohody
4
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
• regulace evropského účetnictví
• harmonizace evropského účetnictví
• implementace IFRS v EU
Aktualizováno 13. února 2008
5

Podobné dokumenty