Zápis z veřejného setkání

Transkript

Zápis z veřejného setkání
Zápis z veřejného setkání
Revitalizace dětského hřiště v ul. U Sparty
Termín setkání:
Facilitátorky:
Cíl setkání:
Kontaktní osoba:
Přítomni:
24. 11. 2010, 17:00 až 18:00 hod.
Partners Czech: Mgr. Martina Tesařová, Mgr. Kateřina Dubská
Dispoziční řešení a výběr herních prvků (dětské hřiště U Sparty)
Mgr. Adéla Hytychová, Odbor životního prostředí
pan místostarosta Josef Neuberg,
Ing. Hana Horská, vedoucí Odboru životního prostředí MČ Praha 7,
Ing. Zuzana Hrubá, odbor životního prostředí
2 občanky bydlící v sousedství hřiště (zapsány na prezenční listině)
Průběh setkání:
Úvodní slovo:
místostarosta MČ Praha 7 Josef Neuberg,
Zahájení:
facilitátorky Partners Czech
Promítání prezentace – animace hřiště a diskuze
I přes malou účast ze strany občanů městské části odprezentovala
Ing. Hrubá možné varianty uspořádání hřiště i herních prvků. Veškeré
zvolené herní prvky budou atestované – bezpečné a odolné.
Připomínky a návrhy ohledně konkrétních herních prvků:
 Nejvíce byl diskutován věkový rozsah s ohledem na volené herní prvky. S ohledem
na blízkost mateřské školy bude více prvků zvoleno pro věkovou skupinu cca 3-8
let, doplňkově budou i prvky pro starší děti.
 Herní prvek kolotoč – nutno umístit na umělý povrch (bezpečnostní hledisko), nutný
velký prostor okolo jako bezpečnostní zóna (cca 6 metrů).
 Kladka pro děti – je velmi prostorově náročná, potřebuje být vysoko, aby na tyče a
lano děti nevylezly, vzhledem k četné zeleni na hřišti není proveditelné.
 Houpačka pro malé děti – žádoucí.
 Pískoviště – preference pískoviště se širším okrajem, na kterém mohou děti sedět.
Bude určitě zakrývací (plachta nebo pojezdové víko). Pískoviště bude
pravděpodobně na travnatém povrchu, nikoliv na umělém povrchu v centrální části
hřiště, aby tento nebyl pískem příliš ničen.
 Koše na basketbal či jiný prostor pro míčové hry nebude na hřišti situován, není
zde dostatek prostoru, hřiště by poté již nebylo bezpečné pro malé děti.
Další připomínky a návrhy v návaznosti na prezentaci:
 Pítko – bude umístěno s ohledem na vodovodní řád.
 Jednotlivé herní prvky co nejjednodušší, aby se daly dobře opravovat.
 Keře podél plotu nebudou tvořit nepropustnou zónu – vytvoří izolaci od okolí, ale
zároveň budou místy nižší, aby např. procházející policejní hlídka měla přehled, co
se na hřišti děje.
 Oplocení bude kovové, bez ostrých hrotů, konkrétně vybere architekt. Západka na
dveřích bezpečnostní, aby si děti samy nemohly snadno branku otevřít.
Závěrečné slovo: místostarosta MČ Praha 7 Josef Neuberg