Tech Talk Elementary Wordlist

Komentáře

Transkript

Tech Talk Elementary Wordlist
4
Elementary slovníček
TECH TALK
Vicki Hollet
Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová
Tech Talk Elementary slovníček
UNIT 1
alarm clock (n) budík
apple (n) jablko
area code (n) národní smûrovací ãíslo
bag (n) ta‰ka, batoh
battery (n) baterie, monoãlánek
chair (n) Ïidle
country code (n) ãíslo zemû
dictionary (n) slovník
eight (num) osm
electronic organiser (n) elektronick˘
diáfi
electronic pass (n) elektronická
legitimace
engineer (n) inÏen˘r
English (adj) anglick˘
extension (n) telefonní linka, klapka
fax (n) fax
five (num) pût
flashlight (n) Am Eng kapesní svítilna;
Br Eng torch
flight (n) let
football (n) fotbal
four (num) ãtyfii
home (n) domov
identity card (n) prÛkaz totoÏnosti,
legitimace
key (n) klíã
kilometre (n) kilometr
machine (n) pfiístroj, stroj
manual (n) pfiíruãka
map (n) mapa
mathematics (n) matematika
meet (v) poznat, potkat, seznámit (se)
mobile phone (n) mobilní telefon
model number (n) ãíslo modelu
newspaper (n) noviny
nine (num) devût
number (n) ãíslo
one (num) jedna
orange (n) pomeranã
pass (n) prÛkaz, legitimace
passport (n) cestovní pas
pen (n) pero
pencil (n) tuÏka
robot (n) robot
room (n) místnost, pokoj
serial number (n) sériové ãíslo,
pofiadové ãíslo
seven (num) sedm
siren (n) siréna
six (num) ‰est
slash (/) (n) lomítko (/)
taxi (n) taxi
television (n) televize
ten (num) deset
© Oxford University Press
three (num) tfii
ticket (n) jízdenka
torch (n) Br Eng kapesní svítilna;
Am Eng flashlight
two (num) dva
umbrella (n) de‰tník
video (n) video
window (n) okno
work (v) pracovat
receptionist (n) recepãní
reference number (n) jednací ãíslo
rope (n) provaz, lano
s-hook (n) hák (ve tvaru písmene S)
spell (v) hláskovat
spelling (n) pravopis
spring (n) pruÏina
u-bolt (n) tfimenov˘ ‰roub
washer (n) podloÏka, tûsnûní
work (v) pracovat
Useful phrases
Hello Ahoj
I can’t remember. Nepamatuji si
I’m… Jsem…
I’m here to see… Jsem tady, abych
nav‰tívil…
I only speak a little English. Mluvím
anglicky jen trochu.
It’s… (To) je…
I work for… Pracuji u, pro…
Just a little. Jen trochu.
Me too. Já také
Nice to meet you. Tû‰í mne, Ïe Vás
poznávám.
No problem. Îádn˘ problém.
OK. OK., Dobrá.
Please speak slowly. Mluvte, prosím,
pomalu.
Thanks. Díky.
Thank you. Dûkuji.
You’re welcome. Není zaã. Prosím.
(Odpovûì na podûkování).
Welcome to Vítejte v…
What’s this? Co je to?
UNIT 2
alphabet (n) abeceda
bolt (n) ‰roub
book (n) kniha
clamp (n) svûrák, svûrka
clip (n) svorka na papír, elektrická
svorka, pfiíchytka, úchytka
coffee (n) káva
company (n) firma, podnik, spoleãnost
copy (n) kopie
correct (v) opravovat
first name (n) kfiestní jméno
g-clips (n) svorky (ve tvaru písmene G)
hook (n) hák, skoba, háãek
items (n) poloÏky
last name (n) pfiíjmení
mistake (n) chyba, omyl
nylon (n) nylon
order (n) objednávka
read (v) ãíst
Useful phrases
Are you ready? Jste pfiipraven?
Good morning. Dobré ráno.
Got it. Rozumím.
How do you spell that? Jak se to pí‰e?
How many? Kolik?
Please have a seat. Sednûte si, prosím.
That’s right. Správnû.
What company are you with? Pro
kterou firmu pracujete?
What’s your name, please? Jak se
jmenujete prosím?
UNIT 3
amps (n pl) ampéry
break (n) pfiestávka
bulb (n) Ïárovka
burger (n) burger, karbanátek
cable (n) kabel, lano
check (v) provûfiit, pfiekontrolovat
cheeseburger (n) cheeseburger
chicken (n) kufie
coke (n) cola
customer (n) zákazník, zákaznice
diagram (n) schéma, diagram
diet coke (n) dietní cola
different (adj) rozdíln˘, rÛzn˘
doughnut (n) kobliha
drink (n) nápoj
engine (n) motor
feet (n) stopy (jednotka délky)
find (v) najít, zjistit
first (num) první
foot (n) stopa (jednotka délky)
football results (n pl) fotbalové
v˘sledky
french fries (n pl) hranolky
fries (n pl) hranolky
fuse (n) pojistka
gallon (n) galon
game (n) hra
give (v) dát
guarantee (n) záruka, záruãní list
ham (n) ‰unka
Tech Talk Elementary
2
hard drive (n) hard disk
have (v) mít, vlastnit
hot dog (n) hot dog
instructions (n) instrukce, pokyny
job (n) práce
juice (n) dÏus, ‰Èáva
keys (n pl) klíãe
ladder (n) Ïebfiík
large (adj) velk˘
length (n) délka
listen (to) (v) poslouchat (co)
look at (v) dívat se na
lunch (n) (lehk˘) obûd
medium (adj) stfiední
menu (n) menu, jídelní lístek
metro map (n) mapa metra
month (n) mûsíc
more (adv) více
need (v) potfiebovat
news (n) zprávy
office (n) kanceláfi
open (v) otevfiít
paper (n) papír
part number (n) sériové ãíslo
password (n) heslo
phone (n) telefon
pizza (n) pizza
play (v) hrát
pounds (lbs.) (n pl) libry
pump (n) pumpa, ãerpadlo
radio (n) rádio
roast beef (n) hovûzí peãenû
ruler (n) pravítko
sandwich (n) sendviã
screw (n) vrut, ‰roub
server (n) ãí‰ník, ãí‰nice
shake (n) koktejl
small (adj) mal˘
something (pron) nûco
square (n) ãtverec
storeroom (n) skladi‰tû
street map (n) mapa mûsta
take (v) vzít, brát
tank (n) cisterna, nádrÏ
thousand (num) tisíc
truck (n) nákladní automobil
use (v) (po)uÏít
voicemail message (n) hlasová zpráva
volts (n) volty
volume (n) hlasitost
want (v) chtít
watts (n) waty
weight (n) váha
winner (n) vítûz
write down (v) zapsat si, poznamenat si
Useful phrases
Are you hungry? Máte hlad?
Can I help you? Pfiejete si?
Coming right up. Pfiijdu hned.
Do you want…? Chcete…?
Good idea! Dobr˘ nápad!
3
Tech Talk Elementary
Great. Bezva. V˘bornû. Fajn.
Have a nice day. Pfieji pûkn˘ den.
Here you are. Prosím. Tady to máte.
How much is it? Kolik to stojí?
I’ll go first. Zaãínám.
I’m hungry. Mám hlad.
It’s my turn. Jsem na fiadû.
No, thanks. Ne, díky.
Nothing. Nic.
Sure. Jistû.
That’s no good. To nepotfiebuji.
Yes, please. Ano, dûkuji.
You missed. Minul jsi, netrefil jsi.
UNIT 4
box (n) skfiíÀka, krabice
call (n) zavolání
code (n) kód, ‰ifra
diagonal (adj) diagonální
disk (n) disk
email (n) e-mail
equipment (n) vybavení, zafiízení
extension lead (n) Br Eng prodluÏovací
kabel, ‰ÀÛra; Am Eng power cord,
power strip
grid (n) síÈ, mfiíÏ(ka)
horizontal (adj) horizontální
hyphen (n) spojovník
install (v) instalovat
lead (n) Br Eng pfiívodní kabel
leave (v) zanechat
list (n) seznam
my (det) mÛj, moje
network (n) síÈ
parts (n pl) ãásti
power cord (n) Am Eng pfiívodní
kabel, ‰ÀÛra; Br Eng extension lead
power strip (n) Am Eng prodluÏovací
‰ÀÛra; Br Eng extension lead
problem (n) problém
router (n) modem, smûrovaã
sales department (n) prodejní
oddûlení
take a message (v) pfiijmout vzkaz
(pro koho)
underscore (n) podtrÏení (_)
(v internetové adrese)
vertical (adj) vertikální
wall socket (n) el. zásuvka
your (adj) tvÛj, vá‰
Useful phrases
Can I…? Mohu, smím…?
Can you…? MÛÏete…?
I’m afraid… BohuÏel, lituji…
Just a second. OkamÏik.
New word. Nové slovo.
So that’s… Tedy, tudíÏ…
UNIT 5
airbag (n) airbag
air vent (n) ventilátor, vûtrák
alarm bell (n) popla‰n˘ zvon
also (adv) také
anti-clockwise (adv) Br Eng proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek;
Am Eng counter
clockwise
at (prep) u, na, pfii
bathroom (n) Am Eng záchod, toaleta;
Br Eng toilet
breakfast (n) snídanû
building (n) budova
car doors (n pl) dvefie auta
car park (n) Br Eng parkovi‰tû;
Am Eng parking lot
child (n); children (n pl) dítû, dûti
circles (n pl) okruhy, kruÏnice
clock (n) hodiny
clockwise (adv) ve smûru hodinov˘ch
ruãiãek
close (v) zavfiít
clothes (n pl) obleãení, odûv
cocktail bar (n) bar
coffee bar (n) kavárna
computer (n) poãítaã
control panel (n) ovládací panel
controls (n pl) fiídicí mechanismus
counter-clockwise (adv) Am Eng
proti smûru hodinov˘ch ruãiãek;
Br Eng anticlockwise
cover (n) kryt
crash test (n) nárazová zkou‰ka,
zkou‰ka nárazem
describe (v) popsat
down (adv) dolÛ
dummy (n); dummies (n pl) panák,
atrapa, figurína
elevator (n) Am Eng v˘tah; Br Eng lift
facilities (n pl) vybavení, zafiízení
fan (n) vûtrák, ventilátor
feet (n) nohy
find out (v) zjistit
fire (n) poÏár, oheÀ
fitness centre (n) fitness centrum
gauge (n) mûfiidlo
handle (n) klika, drÏadlo
hotel (n) hotel
hotel guest (n) hotelov˘ host
in (prep) v
internet (n) internet
keypad (n) klávesnice
knob (n) ovládací knoflík, otoãn˘
regulátor
LCD display (n) displej s kapaln˘mi
krystaly, obrazovka
lever (n) páka
lock (n) zámek
lock (v) (u)zamknout
© Oxford University Press
lounge (n) hala, klubovna, spoleãenská
místnost
man (n) muÏ, ãlovûk
measure (v) mûfiit
meeting rooms (n pl) konferenãní
místnosti
men (n pl) muÏi
microphone (n) mikrofon
mime (v) vyjadfiovat mimicky
minibar (n) minibar
morning (n) ráno, dopoledne
move (v) h˘bat (se), pohybovat (se)
movement (n) pohyb
near (prep) u, blízko, nedaleko
off (adj) vypnut˘, vypojen˘
on (adj) zapnut˘, zapojen˘
open (v) otevfiít
parking lot (n) Am Eng parkovi‰tû;
Br Eng car park
person (n); people (n pl) ãlovûk,
osoba; lidé
photocopier (n) (foto)kopírka
picture (n) obraz
plug in (v) zapojit, zastrãit do zásuvky
point to (v) namífiit, ukázat
pool (n) bazén
pull (v) táhnout
push (v) (s)tisknout, (s)tlaãit
real (adj) skuteãn˘
reception desk (n) recepce
remove (v) odstranit, dát pryã
restaurant (n) restaurace
room service (n) hotelová sluÏba
seat belts (n pl) bezpeãnostní pásy
sensor (n) senzor
sign (n) znaãka, znak
smoking area (n) kufiácká zóna
socket (n) elektrická zásuvka
stairs (n pl) schody
swimming pool (n) bazén, koupali‰tû
switch (n) vypínaã
telephones (n pl) telefony
test (n) test, pokus, zkou‰ka
thing (n) vûc
toilets (n pl) Br Eng toalety;
Am Eng bathroom
tomorrow zítra
tooth (n); teeth (n pl) zub(y)
turn (v) (o)toãit
turn off (v) zhasnout, vypnout
underline (v) podtrhnout, zdÛraznit
unlock (v) odemknout
unplug (v) vypojit, odpojit
vehicle (n) vozidlo
where (adv) kde
Useful phrases
at the back vzadu
at the bottom dole
at the front vpfiedu
at the top nahofie
in the centre uprostfied
© Oxford University Press
It’s not working. Nefunguje (to).
Nejde (to).
on the left vlevo
on the right vpravo
over there tamhle
There are… (Tam) jsou…
There is… (Tam) je…
Where is it? Kde je to?
UNIT 6
across (prep) pfies, napfiíã
advanced (adj) pokroãil˘, technicky
moderní, vyspûl˘
aerial (n) Br Eng antenna;
Am Eng antenna
air-conditioning (n) klimatizace
aluminium (n) hliník
animal (n) zvífie, Ïivoãich
antenna (n) Am Eng antenna;
Br Eng aerial
automatic transmission (n)
automatick˘ pfievod, pfienos
because (conj) protoÏe
below (prep) pod
body (n) tûlo, trup
canvas (n) plátno, plachtovina
car (n) auto, vÛz
cardboard (n) lepenka, karton
CD player (n) CD pfiehrávaã
central locking system (n) centrální
systém zamykání
choose (v) vybrat, zvolit
circular (adj) kulat˘, kruhov˘
cold weather (n) chladno, studené
poãasí
come from (v) pocházet z
cruise control (n) tempomat
cube (n) kostka, krychle
cylindrical (adj) válcov˘, válcovit˘
diagonally (adv) diagonálnû, úhlopfiíãnû
driving (n) fiízení
easy (adj) lehk˘, snadn˘
electrically powered windows (n)
elektricky ovládaná okna
engineering (n) technika, inÏen˘rství
feature (n) vlastnost, rys
fins (n) ploutve, smûrové stabilizátory
for (prep) pro
fuel tank (n) nádrÏ (palivová)
gear lever (n) Br Eng rychlostní páka;
Am Eng stick shift
glass (n) sklo
GPS (n) (global positioning system) GPS
(druÏicov˘ navigaãní system)
heater (n) topení, topn˘ ãlánek
hot weather (n) horko
kind (n) zpÛsob, druh
leather (n) kÛÏe
man-made (adj) syntetick˘, umûl˘
manual (adj) manuální, ruãní
materials (n) materiály
metal (n) kov
money (n) peníze
natural (adj) pfiírodní
old (adj) star˘
other (adj) jin˘, druh˘, dal‰í
oval (adj) ováln˘
parking (n) parkování
pedals (n) pedály
photos (n) fotografie
plastic (n) plast, umûlá hmota
porcelain (n) porcelán
power brakes (n) posilovaã brzd
power steering (n) posilovaã fiízení
powerful (adj) siln˘, v˘konn˘
puzzle (n) záhada, problém
really (adv) skuteãn˘
rectangular (adj) pravoúhl˘
save (v) (u)‰etfiit, (u)spofiit
semi-circle (n) pÛlkruh, polokruh
several (adj) nûkolik
shape (n) tvar, forma
silver (n) stfiíbro
six-cylinder engine (n) ‰estiválcov˘
motor
sphere (n) koule, oblast
stand up (v) vstát
steering wheel (n) volant
stick shift (n) Am Eng fiadicí páka;
Br Eng gear level
synthetic (adj) syntetick˘
teacher (n) uãitel(ka)
think (v) myslet, pfiem˘‰let
too (adv) také
tree (n) strom
triangular (adj) trojúhelníkov˘
unusual (adj) neobvykl˘
very (adj/adv) velmi
watch (n) hodiny, hodinky
wheel (n) kolo
which (pron/det) kter˘
windscreen (n) Br Eng pfiední sklo;
Am Eng windshield
windshield (n) Am Eng pfiední sklo;
Br Eng windscreen
with (prep) s
wood (n) dfievo
wool (n) vlna
Useful phrases
Does it have ..? Má to..?
It doesn’t have… To nemá…
It has… To má…
It’s made of… Je vyroben z…
What’s this made of? Z ãeho je to
vyrobeno?
UNIT 7
above (prep) nad
adjust (v) opravit, sefiídit
Tech Talk Elementary
4
approximately (approx.) (adv)
pfiibliÏnû, asi
arm (n) paÏe, ruka, rameno
back (n) záda, opûradlo
backwards (adv) zpût, nazpátek
become (v) stát se, vznikat
bend (v) ohnout
big (adj) velk˘
bite (v) (po)kousat, (po)‰típat
burn (v) spálit, hofiet
can (v) moci, umût
can’t (v) nemoci, neumût
carry (v) nést, vodit proud
carts (n pl) káry, dvoukoláky
city (n) mûsto (velké, dÛleÏité)
climb (v) ‰plhat, lézt, stoupat
crush (v) zmaãkat, rozmaãkat
cut (v) fiezat, krájet, stfiíhat
dance (v) tanãit
degrees of freedom (n) stupnû volnosti
develop (v) rozvíjet, vyvíjet
dirty (adj) ‰pinav˘
entertainment (n) zábava
environment (n) okolí, Ïivotní
prostfiedí
face (n) obliãej
flames (n) plameny
floor space (n) podlahová plocha
fold up (v) sloÏit, sklapnout (nÛÏ)
follow (v) následovat
food (n) potrava, jídlo
foot (n) noha (od kotníku dolÛ)
forwards (adv) dopfiedu, vpfied
fully automatic (adj) plnû automatick˘
garden (n) zahrada
grass (n) tráva
hand (n) ruka
head (n) hlava
hear (v) sly‰et
height (n) v˘‰ka
home (n) dÛm, domov, byt, bydli‰tû,
bydlení
human (adj/n) lidsk˘; ãlovûk (lidská
bytost)
humanoid (adj/n) lidsk˘, s lidskou
podobou, robot (sci-fi v˘raz)
inside (prep) uvnitfi
jaws (n pl) ãelisti
joints (n pl) klouby, spoje
knee (n) koleno
leg (n) noha (celá konãetina)
lift (v) zvednout
lines (n pl) linky, ãáry
loads (n pl) náklady, bfiemena
loud (adj) hlasit˘
lower (v) sníÏit, stáhnout
mouth (n) ústa
next (adj) dal‰í
noise (n) hluk
nose (n) nos
nuclear power reactor (n) atomov˘
reaktor
5
Tech Talk Elementary
only (adv) pouze, jenom
operate (v) obsluhovat
over (adv) nad
pallets (n pl) palety
pet (n) domácí zvífie
pilot (n) pilot
pressure (n) tlak
price (n) cena
radioactive (adj) radioaktivní
raise (v) zvednout
range (n) objem, rozsah
reach (v) dosáhnout
road (n) silnice, cesta
run (v) bûÏet, utíkat
score (goal) (v) vstfielit (branku)
show (n) pfiehlídka, v˘stava, ukázka
sick (adj) nemocn˘
size (n) velikost
solution (n) (vy)fie‰ení
speed (n) rychlost
square meters (n pl) metry ãtvereãné
standing (adj) stojící
steps (n pl) kroky
straighten (v) narovnat, napfiímit
tall (adj) vysok˘
teeth (n) zuby
this (det/pron) ten, ta, to
toy (n) hraãka
trailer (n) pfiívûs
travel (v) cestovat
turn on (v) zapnout
understand (v) rozumût, chápat
upstairs (adv/prep) nahofie
(v poschodí), nahoru
vacuum gripper feet (n) chodidla
pfiichytávající se podtlakem
voice instructions (n) hlasové
instrukce
walk (v) jít, chodit
weigh (v) (z)váÏit
width (n) ‰ífika
windows (n) okna
without (adv/prep) aniÏ, bez
Useful phrases
in its way v jeho dráze
UNIT 8
access (v) zpfiístupnit, pfiipojit
ask for (v) Ïádat o
boxes (n pl) krabice, bedny
browser (n) prohlíÏeã (na internetu)
build (v) stavût
busy (adj) zaneprázdnûn˘
CD (compact disc) (n) CD
(kompaktní disk)
correct (v) opravit
count (v) poãítat, spoãítat
cover (n) obal
door (n) dvefie
draw (v) kreslit, r˘sovat
driver (n) ovladaã
exchange rate (n) smûnn˘ kurz
eyes (n) oãi
fill (v) plnit, naplnit
floor (n) podlaha
fly (v) letût
full-size (adj) v Ïivotní velikosti
funnel (n) nálevka, trycht˘fi
fuse (n) pojistka
goggles (n pl) ochranné br˘le
hammer (n) kladivo
headphones (n pl) sluchátka
heavy (adj) tûÏk˘
helicopter (n) helikoptéra
hose (n) hadice
landings (n pl) pfiistání
listen to (v) poslouchat
locked (adj) zamãen˘
log on to (v) pfiihlásit se pod heslem
loosen (v) uvolnit
maybe (adv) moÏná, snad
missing (adj) chybûjící
myself (pron) já sám
nails (n) hfiebíky
notebook computer (n) notebook
paintbrush (n) malífisk˘ ‰tûtec
perhaps (adv) snad, moÏná
plaster (n) Br Eng náplast;
Am Eng band-aid
pliers (n pl) kle‰tû
plug (n) zástrãka
printer (n) tiskárna
protect (v) chránit
pump (n) ãerpadlo, pumpa
refer back to (v) odkázat na
replace (v) vymûnit
saw (n) pila
scales (n pl) váhy
scissors (n pl) nÛÏky
screwdriver (n) ‰roubovák
sound card (n) zvuková karta
spirit level (n) libela (lihová)
straight (adj) rovn˘, pfiím˘
take-offs (n pl) starty
tape measure (n) mûfiiãské/mûfiicí
pásmo
task list (n) soupis úkolÛ
time (n) ãas
top speed (n) maximální rychlost
tyre (n) pneumatika
wrench (n) klíã, hasák
write (v) psát
yourself (pron) ty sám, vy sami
Useful phrases
Anything else? Je‰tû nûco?
It doesn’t work. Nefunguje to. Nejde to.
Great! Skvûlé! Prima!
© Oxford University Press
UNIT 9
UNIT 10
UNIT 11
aisle (n) uliãka, chodbiãka
architect (n) architekt(ka)
black (adj) ãern˘
blue (adj) modr˘
bring (v) pfiinést
brown (adj) hnûd˘
camera (n) fotoaparát, kamera
care (n) starost, péãe
clear (adj) voln˘, prÛchodn˘
colours (n) barvy,
connect (v) spojit, pfiipojit
connections (n pl) spojení, spoje
cylinders (n pl) tlakové láhve, bomby
na plyn
electrician (n) elektrikáfi(ka)
enter (v) vstoupit
green (adj) zelen˘
hair (n) vlasy
hands (n) ruce
hard hat (n) ochranná pfiilba
later (adj) pozdûj‰í, pozdûji
orange (adj) oranÏov˘
purple (adj) fialov˘, nachov˘
quality technician (n) kvalitáfi
red (adj) ãerven˘
secure (adj) zabezpeãen˘, upevnûn˘
security camera (n) bezpeãnostní
kamera
security checks (n pl) bezpeãnostní
provûrky
security guard (n) stráÏ, ãlen(ka)
ochranky
security pass (n) propustka
service engineer (n) údrÏbáfi(ka)
should (v) mûl by
site (n) místo
slippery (adj) kluzk˘
smoke (v) koufiit
software (n) software, programové
vybavení
terminal (n) koncovka, terminál
thief (n) zlodûj(ka)
touch (v) dotknout se
trip (v) zakopnout
upright (adj/adv) svisl˘, svisle,
nastojato
warning signs (n pl) v˘straÏné znaãky
wash (v) um˘t
white (adj) bíl˘
wires (n pl) dráty
yellow (adj) Ïlut˘
again (adv) znovu, opût
behind (prep) za
between (prep) mezi
burnt out (adj) shofiel˘, spálen˘
calculator (n) kalkulaãka
car keys (n pl) klíãe od auta
coin (n) mince
desk (n) psací stÛl
desk drawer (n) zásuvka u psacího
stolu
documentation (n) dokumentace
electric drill (n) elektrická vrtaãka
file (n) pofiadaã, ‰anon
finish (v) skonãit
flat (adj) vybit˘ (baterie)
get up (v) vstát (ráno z postele)
glasses (n pl) br˘le
gloves (n) rukavice
go to bed (v) jít spát
here (adv) zde, tady
hide (v) skr˘t (se), schovat (se)
in front of (prep) pfied
keyboard (n) klávesnice
locate (v) nalézt, objevit
look (v) dívat se, podívat se
lost (v) ztracen˘
meeting (n) setkání, schÛze
monitor (n) monitor
next to (prep) vedle
office (n) kanceláfi
papers (n pl) papíry
radiator (n) radiátor
reading glasses (n pl) br˘le na ãtení
rolls of tape (n) kotouã lepicí pásky
sandwiches (n) sendviãe
seal (v) lepit, zalepit
shelf (n) police
start (v) zaãít
telephone book (n) telefonní seznam
that (det/pron) ten, ta, to; tamten,
tamta, tamto
there (adv) tam
these (det/pron) tito, tyto, tato
those (det/pron) tamti, tamty, tamta
tool box (n) skfiíÀka s náfiadím
under (prep) pod
wallet (n) náprsní ta‰ka, penûÏenka
after (prep) po
age (n) vûk
air (n) vzduch, ovzdu‰í
another (det/pron) jin˘, dal‰í
aspirin (n) aspirin
at home (prep) doma
bad (adj) ‰patn˘
bills (n) úãty
bus (n) autobus
buy (v) koupit
cash machine (n) bankomat
cleaner’s (n) ãistírna
cut (v) fiezat, krájet, stfiíhat
dangerous (adj) nebezpeãn˘
drill (n) vrtaãka
drink (v) pít
drive (v) jet, fiídit auto
electricity (n) elektfiina
empty (adj) prázdn˘
evenings (n pl) veãery
expensive (adj) drah˘
far (adj) dalek˘, vzdálen˘
foreign (adj) cizí, zahraniãní
friend (n) pfiítel, pfiítelkynû
full (adj) pln˘
have to (v) muset
headache (n) bolest hlavy
hit (v) udefiit, uhodit
hot (adj) hork˘
impossible (adj) nemoÏn˘
increase (v) zvût‰it, zv˘‰it
know (v) vûdût, znát
licence plate (n) tabulka s poznávací
znaãkou
long (adj) dlouh˘
lose (v) ztratit
mean (v) mínit, znamenat
meter (parking meter) (n) parkovací
automat
motorways (n pl) dálnice
necessary (adj) nutn˘, nezbytn˘
Norway (n) Norsko
overtake (v) pfiedjet
park (v) parkovat, zaparkovat
pollution (n) zneãi‰tûní
reduce (v) sníÏit, omezit
remember (v) pamatovat si
restrict (v) omezit
restricted (adj) omezen˘
short (adj) krátk˘
side (n) boãní stûna, strana
sign (n) znaãka, dopravní znaãka
sleep (v) spát
sleepy (adj) ospal˘
slow (adj) pomal˘
slow down (v) zpomalit
stay (v) zÛstat
street (n) ulice
strong (adj) siln˘
suggest (v) navrhnout
Useful phrases
Be careful! Pozor!
Sorry about that. Lituji. Je mi to líto.
That’s all right. To je v pofiádku.
© Oxford University Press
Useful phrases
Excellent! Vynikající!
I’m late. Jdu pozdû.
be in a hurry pospíchat
What’s the problem? V ãem je
problém? Kde je problém?
What’s the time? Kolik je hodin?
What’s up? Co je? Co se dûje?
Tech Talk Elementary
6
terrible (adj) hrozn˘
tests (n pl) zkou‰ky, testy
Thursday (n) ãtvrtek
times (n pl) ãasy, doba
top shelf (n) horní police
traffic (n) doprava, provoz
turn left (v) zahnout doleva
turn right (v) zahnout doprava
U-turn (n) obrat do protismûru
visitor (n) náv‰tûvník, náv‰tûvnice
wear (v) nosit, mít na sobû
Wednesday (n) stfieda
Useful phrases
get a ride jet s nûk˘m, nechat se svézt
Hurry up! Pospû‰! Pospû‰te!
I’m feeling… Cítím se…
It’s no good. Nejde to. Nefunguje to.
mph (miles per hour) míle za hodinu
Watch out for… Dej pozor na…
What happens…? Co se dûje?
What’s wrong with it? Co s tím je?
What’s wrong with…? Co je s…?
Write it down. Zapi‰ si to. Zapi‰te si to.
UNIT 12
alkaline (adj) alkalick˘
any (det) nûjak˘, Ïádn˘
better (adj) lep‰í
bolt (n) ‰roub (s maticí)
bracket (n) konzola, drÏák
brush cleaner (n) ãistiã ‰tûtcÛ
button (n) knoflík
cement (n) cement
chain (n) fietûz
cheese (n) s˘r
chewing gum (n) Ïv˘kaãka
clamp (n) hadicová svorka, svûrka
clip (n) pfiíchytka, úchytka
close (v) zavfiít
fasten (v) pfiipevnit, upevnit, upnout
fix (v) opravit, opravovat; upevnit,
instalovat
gasoline (n) Am Eng benzín;
Br Eng petrol
glue (n) lepidlo
hinge (n) závûs, pant
hold (v) drÏet
hose (n) hadice
leak (v) téci, prosakovat
leak (n) netûsnost, puklina
list (n) seznam
look for (v) hledat
nail (n) hfieb, hfiebík
padlock (n) visací zámek
paint (n) barva
paste (n) pasta, tmel, lepidlo
petrol (n) Br Eng benzín;
Am Eng gasoline
pieces (n) kusy
7
Tech Talk Elementary
pin (n) ‰pendlík
pipe (n) trubka, roura
pockets (n) kapsy, pfiihrádky
rack (n) police, regál
repair (n) oprava
roller (n) váleãek
sand (n) písek
solder (n) pájka
some (det) nûjak˘
staple (n) skoba, sponka, drátek
se‰ívaãky
string (n) provaz, provázek
tape (n) páska
task (n) úkol
together (adj/adv) dohromady
try (v) zkusit
zinc carbon zinkouhlík
zip (n) zip
Useful phrases
Help yourself. PosluÏ si. Vezmi si.
Keep looking. Hledej dál.
Put that back. VraÈ to. Dej to zpátky.
What’s going on? Co se dûje?
Why don’t you…? Proã ne
(+ sloveso)…?
UNIT 13
band aid (n) Am Eng náplast;
Br Eng plaster
breathe (v) d˘chat
cassette recorder (n) kazetov˘
magnetofon
change (v) mûnit, vymûnit
channel (n) kanál
clean (v) ãistit, vyãistit
compass (n) kompas
cuts (n pl) fiezné rány
decrease (v) sníÏit (se)
dental floss (n) zubní nit
device (n) zafiízení, pfiístroj
difficult (adj) obtíÏn˘
dry (adj) such˘
enter (v) vstoupit
explain (v) vysvûtlit
fast forward (v) rychle pfievíjet vpfied
flashing (adj) blikající
function (n) funkce
garage door (n) garáÏová vrata
insect bites (n pl) kousnutí hmyzem
key in (v) zadat na klávesnici
laptop computer (n) pfienosn˘ poãítaã
light (n) svûtlo
lighter (n) zapalovaã
mirror (n) zrcadlo
moon (n) mûsíc
MP3 player (n) MP3 pfiehrávaã
oxygen (n) kyslík
pager (n) pager
pass (v) podat
pause (v) udûlat pfiestávku
PDA (Personal Digital Assistant) (n)
PDA (digitální diáfi)
pick up (v) vyzvednout
power (n) energie, proud
press (v) stisknout, stlaãit
programme (v) programovat
put on (v) dát na
record (v) nahrát
release (v) pustit, uvolnit
remote control (n) dálkové ovládání
rewind (v) pfietoãit
see (v) vidût; chápat
select (v) vybrat
signal (v) signalizovat
someone (pron) nûkdo
successful (adj) úspû‰n˘
tea bag (n) ãajov˘ sáãek
television (n) televize
tie (v) vázat, svázat
transmitter (n) vysílaãka
trip (n) v˘let
type in (v) zadat na klávesnici
useful (adj) uÏiteãn˘
video (n) video
wait for (v) ãekat na
way (n) cesta; zpÛsob
whistle (n) pí‰Èalka
written (adj) napsan˘, psan˘
Useful phrases
going on and off rozsvûcuje se
a zhasíná
Hold it down. DrÏ ho stisknut˘.
PodrÏ ho.
That’s it. A je to.
What’s if for? Na co to je?
UNIT 14
add (v) pfiidat, pfiipojit
angle (n) úhel
assemble (v) smontovat
back tyre (n) zadní pneumatika
beakers (n pl) kádinky
beginning (n) zaãátek
bent (adj) ohnut˘
bill (n) úãet, faktura
blade (n) lopatka
broken (adj) rozbit˘, zlomen˘
building (n) budova
bumper (n) nárazník
call (v) volat, zavolat
chipped (adj) na‰típnut˘
Christmas (n) Vánoce
cleaning liquid (n) ãisticí kapalina
client (n) klient, zákazník
collapse (v) zfiítit se
construction (n) stavba
construction project (n) stavební
projekt
© Oxford University Press
contact (v) kontaktovat
contract (n) smlouva
cracked (adj) praskl˘
crushed (adj) rozmaãkan˘
damage (n) ‰koda
damaged (adj) po‰kozen˘
date (n) datum
delayed (adj) zpoÏdûn˘
delays (n pl) zpoÏdûní
deliver (v) doruãit
dented (adj) promáãknut˘
design (v) plánovat, navrhovat
designer (n) projektant
door handle (n) dvefiní klika
Easter (n) Velikonoce
end (n) konec
erect (v) vztyãit
events (n) události
factory (n) továrna
fast (adj) rychl˘
flammable (adj) hofilav˘
flat (adj) prázdn˘ (o pneumatice)
foundations (n pl) základy
front (n) pfiední strana
gas heater (n) plynov˘ ohfiívaã
glass beakers (n) sklenûné kádinky
government (n) vláda
happy (adj) ‰Èastn˘
headlights (n pl) pfiední svûtla
holiday (n) svátek; dovolená
inside (prep) dovnitfi, uvnitfi
install (v) instalovat
insurance company (n) poji‰Èovna
interior (adj) vnitfiní
late (adj/adv) pozdní, pozdû
lead (n) olovo
leaking (adj) prosakující, tekoucí
lean (v) naklonit se
leave (v) opustit; odejít
left (past of to leave) (v) opustil;
ode‰el
lens (n) ãoãka (optická)
lenses (n pl) ãoãky (optické)
liquid nitrogen (n) tekut˘ dusík
load (v) naloÏit
melt (v) roztát, rozpustit (se)
mirrors (n) zrcadla
modular (adj) modulov˘
modules (n) moduly, stavební díly
Monday (n) pondûlí
move in (v) nastûhovat se
officially (adv) úfiednû, oficiálnû
onto (prep) na
order (v) objednat
our (det) ná‰
out (adv) venku
paint (v) malovat
pay for (v) platit za, zaplatit za
plans (n pl) plány
plates (n pl) talífie
prepare (v) pfiipravit
project (n) projekt
© Oxford University Press
quickly (adv) rychle
report (n) zpráva
roof (n) stfiecha
rush job (n) neodkladná práce
rusty (adj) rezav˘
scratched (adj) po‰krában˘
screen (n) obrazovka
second floor (n) druhé poschodí
shipment (n) zásilka (lodní)
shipping agents (n) zástupci lodní
spoleãnosti
shipping company (n) lodní
spoleãnost
sign (v) podepsat
snow (n) sníh
snow (v) snûÏit
start (n) zaãátek
start (v) zaãít
stop (v) zastavit, pfiestat
strap (n) fiemen, fiemínek
surprised (adj) pfiekvapen˘
then (adv) pak, potom
torn (adj) roztrÏen˘
tower (n) vûÏ
wall (n) zeì
was (past of to be) (v) byl jsem, on byl
weather (n) poãasí
weights (n pl) závaÏí
were (past of to be) (v) byl jsi, byli jste,
oni byli
windscreen (n) ãelní sklo
windscreen wipers (n pl) stûraãe
ãelního skla
wiring (n) elektrická instalace
work (n) práce
workshop (n) dílna
worn (adj) obno‰en˘
UNIT 15
Africa (n) Afrika
air (n) vzduch, ovzdu‰í, atmosféra,
vzdu‰n˘ prostor
American (adj) americk˘
Argentinian (adj) argentinsk˘
around (adv) pfiibliÏnû, asi, kolem
Asia (n) Asie
astronaut (n) astronaut(ka),
kosmonaut(ka)
Australian (adj) australsk˘
Belgium (n) Belgie
born (to be born) (v) narozen˘
(narodit se)
Brazil (n) Brazílie
Brazilian (adj) brazilsk˘
Canada (n) Kanada
Canadian (adj) kanadsk˘
carbon dioxide (n) oxid uhliãit˘
Caribbean (adj) karibsk˘
Chinese (adj) ãínsk˘
Christian (n) kfiesÈan(ka)
clean (adj) ãist˘, ãistotn˘
country (n) zemû, stát
countries (n pl) zemû, státy
covered (v) pokryt, pokryt˘
cycling (n) cyklistika
deliveries (n pl) dodávky
Denmark (n) Dánsko
development manager (n) v˘vojov˘
manaÏer
diving (n) potápûní
Dutch (adj) holandsk˘, nizozemsk˘
earth (n) zemû, zemûkoule, Zemû
energy (n) energie
exactly (adv) pfiesnû, preciznû
favourite (adj) oblíben˘
feel (v) cítit se, pocítit, mít pocit
female (adj) Ïensk˘, Ïenského pohlaví
fifth (n) pát˘
France (n) Francie
French (adj) francouzsk˘
gardening (n) zahrádkáfiství,
zahradniãení
Germany (n) Nûmecko
grow (v) rÛst, narÛstat, vyrÛst,
vyrÛstat; pûstovat
half (n) polovina, pÛl, pÛlka
hardware (n) hardware (technické
vybavení poãítaãe)
help (v) pomoci, pomáhat
Hindu (n) hinduista, hinduistka
hobby (n) koníãek, záliba
hope (v) doufat
important (adj) dÛleÏit˘
interesting (adj) zajímav˘
International (adj) mezinárodní
Italian (adj) italsk˘
Italy (n) Itálie
Japan (n) Japonsko
Japanese (adj) japonsk˘
jogging (n) rekreaãní bûhání, jogging
Korean (adj) korejsk˘
land surface (n) pevnina, povrch zemû
language (n) jazyk, fieã, mluva
Latin America (n) Latinská Amerika
less (det) ménû
levels (n pl) úrovnû, stupnû, hladiny
live (v) Ïít
logistics (n) logistika
major (adj) hlavní, v˘znamn˘, dÛleÏit˘
male (adj) muÏsk˘, muÏského pohlaví
mechanical engineer (n) strojní
inÏen˘r(ka)
members (n pl) ãlenové
missing (adj) chybûjící
most (det) nej- (u stupÀování
pfiídavn˘ch jmen)
Muslim (n) muslim(ka)
nationalities (n pl) národnosti
nickname (n) pfiezdívka
nitrogen (n) dusík
North America (n) Severní Amerika
Oceania (n) Oceánie
Tech Talk Elementary
8
older (adj) star‰í
organize (v) organizovat
per cent (n) procento
planet (n) planeta
population (n) populace, obyvatelstvo
Portuguese (adj) portugalsk˘
prospects (n) vyhlídka, ‰ance, nadûje,
moÏnost, perspektiva
proud (adj) hrd˘, py‰n˘
quarter (n) ãtvrtina
recurring (adj) opakující se, vracející se
religious (adj) náboÏensk˘, církevní
research (n) v˘zkum, bádání,
zkoumání
roughly (adv) zhruba, pfiibliÏnû, asi
running (n) bûhání
Russia (n) Rusko
science (n) vûda
scientific experiments (n pl) vûdecké
experimenty (pokusy)
second (adj) druh˘
sixteen (num) ‰estnáct
space (n) vesmír, prostor
Spain (n) ·panûlsko
Spanish (adj) ‰panûlsk˘
speak (v) mluvit, hovofiit, umût cizí
jazyk
sports (n pl) sporty
statistics (n pl) statistika (vûda),
statistika (informace)
Sweden (n) ·védsko
Swedish (adj) ‰védsk˘
swimming (n) plavání
Switzerland (n) ·v˘carsko
teamwork (n) t˘mová práce
technology (n) technologie
tennis (n) tenis
tenth (num) desát˘
Thai (adj) thajsk˘
the Netherlands (n) Nizozemí,
Holandsko
the United Kingdom (n) Spojené
království (Velká Británie)
the United States (n) Spojené státy
(USA)
third (n) tfietí
too (adj/adv) také, téÏ; pfiíli‰
top (n) vrcholek, vedoucí pozice
tourist (n) turista, turistka
trainer (n) trenér(ka); trenaÏér
transport (n) doprava
water (n) voda
weekends (n pl) víkendy
Western Europe (n) západní Evropa
wine (n) víno
world (n) svût
year (n) rok
younger (adj) mlad‰í
Useful phrases
a little trochu
9
Tech Talk Elementary
I’d prefer to be a tourist. Radûji bych
byl turistou.
Where are you from? Odkud jsi?
Odkud pochází‰?
UNIT 16
alcohol (n) líh, alkohol
antiseptic cream (n) antiseptick˘,
dezinfekãní krém
bandage (n) obvaz, obinadlo
barrel (n) sud, barel (dutá míra
159 litrÛ)
best (adj) nejlep‰í
borrow (v) (vy)pÛjãit si
bottle (n) láhev, lahviãka
can (n) (kovová) plechovka, nádoba,
konzerva
date of birth (n) datum narození
dictate (v) diktovat
equal (v) rovnat se (matematick˘ v˘raz)
face mask (n) rou‰ka, ochranná
maska, obliãejová maska
fifteen (num) patnáct
first aid kit (n) pfiíruãní lékárniãka
insect sting spray (n) sprej na ‰típnutí
hmyzem
insured (v) poji‰tûn˘, poji‰tûn (proti
ãemu)
journey (n) cesta, cestování
latex gloves (n pl) latexové rukavice
lend (v) pÛjãit (komu co)
make (v) vyrobit, udûlat, vytvofiit,
pfiipravit
minute (n) minuta
oil (n) nafta, ropa, olej, mazivo, tuk
output (n) v˘roba, produkce, objem
v˘roby, v˘kon
packet (n) balíãek, krabiãka
pieces (n pl) kusy, kousky
pot (n) konvice, hrnec
retool (v) vybavit nov˘mi nástroji
retooling time (n) ãas potfiebn˘
k vybavení nov˘mi nástroji
roll (n) role, roliãka, cívka, kotouã
round (prep) kolem, okolo
second (n) sekunda, vtefiina
send (v) poslat
sheet (n) list, arch (papíru)
sit down (v) sednout si
smoke (v) koufiit
sum (n) seãíst, shrnout
sun (n) slunce
telephone call (n) telefonní hovor
tissues (n pl) papírové ubrousky
toothpaste (n) zubní pasta
tube (n) tuba
walk (v) jít (pû‰ky)
whole (adj) cel˘, úpln˘
worst (adj) nejhor‰í
Useful phrases
Can you give me a hand? MÛÏe‰ mi
pomoci?
Can you help me? MÛÏe‰ mi pomoci?
divided by dûleno ãím (matematick˘
v˘raz)
Fine, thanks. Dobfie, dûkuji.
Go ahead. Dej se do toho. Pokraãuj.
Goodbye. Na shledanou.
How long does it take? Jak dlouho to
trvá?
How much? Kolik? (u nepoãitateln˘ch
podst. jmen)
I’m afraid I can’t. Obávám se, Ïe
nemÛÏu.
I’m sorry, but… Je mi líto, ale…
It doesn’t matter. To nevadí.
minus mínus
multiplied by násobeno kolika
(matematick˘ v˘raz)
Of course. Samozfiejmû. Ov‰em.
plus plus
Thanks anyway. Stejnû (pfiesto) dûkuji.
This is… Toto je…
UNIT 17
along (prep) po (ãem), podél (ãeho),
podle (ãeho)
anyone (pron) nikdo (v záporn˘ch
vûtách), nûkdo, kdokoliv
anything (pron) nic (v záporn˘ch
vûtách), nûco, cokoliv
beach (n) pláÏ
bend (n) zatáãka, ohyb
boot (n) bota (vysoká, pevná)
bridge (n) most
business (n) firma, spoleãnost,
podnik, obchod
cell phone (n) mobilní telefon
check-in (n) místo odbavení
(na leti‰ti)
chemist (n) lékárna, drogerie
come (v) pfiijít, pfiijet, pfiibûhnout,
pfiiletût, pfiiplout
corridor (n) chodba, leteck˘ koridor
desert (n) pou‰È, pustina
direction (n) smûr
electrical (adj) elektrick˘
exhibition centre (n) v˘stavní
centrum
fill in (v) Br Eng vyplnit;
Am Eng fill out
fill out (v) Am Eng vyplnit;
Br Eng fill in
flight magazine (n) informaãní
broÏura na leti‰ti
fly (v) létat, letût, fiídit letadlo
forms (n pl) formuláfie
getting around (v) cestování po svûtû
go (v) jít, chodit, jet, jezdit
© Oxford University Press
hairdryer (n) vysou‰eã vlasÛ, fén
hill (n) kopec
immigration (n) pfiistûhovalectví,
imigrace
lager (n) pivo leÏák
listen (v) poslouchat
location (n) poloha, umístûní, místo
pack (v) zabalit, sbalit
pint (n) pinta (0,568 litru)
platform (n) nástupi‰tû
receipt (n) stvzenka, potvrzení,
paragon, pfiíjmov˘ doklad
return ticket (n) zpáteãní jízdenka
river (n) fieka
round (adj) kolem, okolo
scientist (n) vûdec, vûdkynû
shuttle bus (n) kyvadlov˘ autobus
single ticket (n) jízdenka pouze tam
somebody else (pron) nûkdo jin˘
station (n) nádraÏí, stanice
through (prep) skrz, pfies
tip (n) spropitné
tunnel (n) tunel
unattended (adj) nehlídan˘, bez
dozoru
up (prep) nahoru
visa (n) vízum
water fountain (n) fontánka na pití
Useful phrases
at all times pofiád, stále
in your possession ve tvém vlastnictví
UNIT 18
ball (n) míã, míãek, koule
balloon (n) balónek
blockage (n) pfiekáÏka, ucpání,
ucpávka
boil (v) vafiit, b˘t ve varu, kypût
bounce (v) skákat, odrazit (se),
odskoãit
bowl (n) mísa, miska, lavor
break (v) rozbít (se)
burst (v) prasknout, puknout,
roztrhnout se
case (n) pouzdro, kryt, plá‰È, obal
catch (v) chytat, zachytit, zadrÏet, lapat
consume (v) spotfiebovat, opotfiebovat
container (n) nádoba, krabice, bedna,
kontejner
cool (v) ochladit, zchladit
crash (v) rozbít (se)
disconnect (v) odpojit (ze zdroje),
rozpojit
dissolve (v) rozpustit (se), rozpou‰tût
(se)
drop (v) pustit, upustit
end (n) konec
evaporate (v) vypafiit (se), odpafiit (se)
expand (v) roztáhnout (se), zvût‰it (se)
© Oxford University Press
fall (v) spadnout, padat
fun (n) zábava, legrace, Ïert
go out (v) zhasnout (oheÀ)
heat (v) zahfiívat, ohfiívat, ohfiát
higher (adj) vy‰‰í
hub cap (n) kryt kola
ice (n) led
insert (v) vloÏit, vsunout, zavést,
zastrãit
iron (n) Ïelezo
jack (n) zvedák, hever
key ring (n) krouÏek klíãe
lift up (v) zvednout, zvedat,
nadzvednout
lower (v) spustit (dolÛ), sníÏit
memory (n) pamûÈ
memory chips (n pl) pamûÈové ãipy
metal (n) kov
narrow (adj) úzk˘, tûsn˘
normal (adj) normální, obyãejn˘,
obvykl˘
nuts (n pl) matky, matice
overload (v) pfietíÏit, zahltit
pick up (v) zvednout
place (v) umístit, poloÏit, dát (co kam)
position (v) umístit, usadit, dát
do správné polohy
pour (v) nalít, lít
pump (n) (na)pumpovat
reboot (v) znovu spustit poãítaã
reinstall (v) obnovit, znovu
nainstalovat
rim (n) okraj, lem, hrana
rise (v) zv˘‰it, zvy‰ovat, stoupat
rubber (n) guma
rust (v) (z)rezivût, (z)korodovat
set fire to (v) zapálit
shell (n) skofiápka
shut down (v) zavfiít, skonãit, zastavit
sink (n) dfiez, v˘levka
socket wrench (n) nástrãn˘ klíã
stir (v) míchat, zamíchat
stretch (v) natáhnout, napnout
sugar (n) cukr
take off (v) sundat, sundávat
temperature (n) teplota
throw away (v) vyhodit, vyhazovat
tie up (v) svázat, zavázat
tighten (v) utáhnout, pfiitáhnout
wide (adj) ‰irok˘
Useful phrases
flat tyre prázdná pneumatika
too much pfiíli‰ mnoho
UNIT 19
alarm (n) popla‰né zafiízení
back-up (n) zálohování dat
checklist (n) kontrolní seznam
delete (v) (vy)mazat
download (v) stáhnout data z poãítaãe
dustbins (n) popelnice, nádoby
na odpadky
empty (v) vyprázdnit, vylít, vysypat
error (n) chyba, omyl
files (n pl) soubory (poãítaãové)
flowers (n pl) kvûtiny
fuel (n) palivo
gate (n) brána, branka
lawnmower (n) sekaãka na trávu
life (n) Ïivot
mail box (n) po‰tovní schránka
maintenance (n) údrÏba, obsluha
monthly (adv) mûsíãnû, jednou
za mûsíc
offer (v) nabídnout, nabízet
recycle (v) recyklovat
recycle bin (n) ko‰
regular (adj) pravideln˘
repair (v) opravit, spravit
repairs (n) opravy
run (computer programme) (v)
spustit, rozbûhnout, rozjet
service packs (n pl) servisní balíãky
shed (n) kÛlna, pfiístfie‰ek, bouda
start (car) (v) nastartovat (auto)
take a look (v) nahlédnout
tap (n) Br Eng kohoutek, uzávûr;
Am Eng faucet
update (v) aktualizovat
upgrade (v) vylep‰it, zlep‰it,
modernizovat
Useful phrases
Can you do me a favour? ProkáÏete mi
laskavost?
How soon…? Jak brzy…?
Nothing at all. VÛbec nic.
Sorry to trouble you. PromiÀte, Ïe vás
obtûÏuji.
That’s strange! To je divné!
What’s the matter with it? Co se s tím
dûje? Co se s tím stalo?
UNIT 20
allow (v) dovolit, povolit, dát souhlas
always (adv) vÏdy, vÏdycky, pokaÏdé,
pofiád, stále
balance (n) drÏet rovnováhu
before (prep) pfied
blades (n pl) listy pily, ãepele, ostfií
catch fire (v) vznítit se
chemical (n) chemikálie
climate (n) klima, podnebí, ovzdu‰í
communication (n) komunikace,
spojení
cool (adj) chladn˘, studen˘
earthed (adj) Br Eng uzemnûn˘;
Am Eng grounded
easily (adv) snadno, lehce
Tech Talk Elementary
10
fall asleep (v) usnout
feet (n pl) (measurement) stopy
(délková míra; 30,48 cm)
fingers (n pl) prsty
grounded (adj) Am Eng uzemnûn˘;
Br Eng earthed
imperial measurements (n pl) britské
mûrné jednotky
inches (n pl) palce, couly (délková
míra; 2,54 cm)
keep (v) zÛstat, udrÏovat, drÏet
keep away from (v) drÏet dál
od (ãeho)
kilojoules (n) kilojouly
kilowatt hours (n) kilowathodiny
label (n) etiketa, nálepka, ‰títek
launch (n) vypu‰tûní, vyslání, odpálení
lick (v) lízat, olizovat
lid (n) víko, víãko
light (v) zapálit
lost (past of to lose) (v) (minul˘ ãas
slovesa) prohrát, ztratit
lubricate (v) (na)mazat
luckily (adv) na‰tûstí
maintain (v) udrÏovat, starat se
measurements (n pl) jednotky, míry
medication (n) lék, léãivo,
medikament
metric (adj) metrick˘
moving parts (n pl) pohyblivé ãásti,
pohyblivé souãástky
never (adv) nikdy
nought (n) nula
overreach (v) nepfiesahovat,
nenatahovat se pfies
poisonous (adj) jedovat˘
power supply (n) dodávka elektfiiny
safety (n) bezpeãnost
safety guard (n) ochrann˘ kryt
secure (adj) zaji‰tûn˘, zabezpeãen˘
sharpen (v) (na)brousit
stand on (v) stát na (ãem)
symbol (n) symbol, znaãka
three-pin plug (n) tfiíkolíková zástrãka
tight (adj) tûsn˘, pevn˘
tonne (n) tuna
visitors (n pl) náv‰tûvníci
wear (n) odûv, obleãení
went missing (v) ztratil se, zmizel
wet (adj) vlhk˘, mokr˘
yard (n) yard (délková míra; 91,4 cm)
11
Tech Talk Elementary
Useful phrases
in top condition ve v˘borném stavu
Look where you’re going! Dívej se,
kam ‰lape‰!
Something went wrong. Nûkde byla
chyba. Nûco selhalo.
Take a break. Udûlej si pfiestávku.
Dej si pauzu.
under the influence of alcohol pod
vlivem alkoholu
UNIT 21
appliance (n) zafiízení, pfiístroj, aparát
attached (adj) pfiipevnûn˘, pfiipojen˘
beam of light (n) paprsek svûtla
blow (v) foukat, vát
boom (n) rameno jefiábu
cable lines (n) kabelová vedení
ceiling (n) strop
chute (n) skluzavka
coat hanger (n) ramínko na kabát
cooking (n) vafiení
crane (n) jefiáb
cylinder (n) válec
decorating (n) zdobení, malování,
tapetování
electromagnetic (adj)
elektromagnetick˘
famous (adj) slavn˘, proslul˘
filled with (adj) naplnûn˘, vyplnûn˘
(ãím)
float (v) vzná‰et se, plout, plavat
focus (v) zamûfiit, zaostfiit
frame (n) rám
frequency (n) ãetnost, frekvence
friendly (adj) ohledupln˘
gear (n) ozuben˘ pfievod, ozubené
soukolí
grey (adj) ‰ed˘
helium gas (n) helium
hole (n) díra
hydraulic ram (n) hydraulick˘ beran
ink (n) inkoust
into (prep) dovnitfi (ãeho)
invention (n) vynález
inventor (n) vynálezce, vynálezkynû
kind of (n) druh, typ, forma (ãeho)
kitchen (n) kuchyÀ
lamp (n) lampa, svítilna
latex (n) latex
letter (n) dopis, písmeno
love (v) milovat
lower (v) sklopit, spustit, sníÏit
lucky (adj) be lucky ‰Èastn˘, mít ‰tûstí
magnet (n) magnet
magnifying glass (n) zvût‰ovací sklo
name (v) dát jméno, pojmenovat
nerve tissue (n) nervová tkáÀ
odd (socks) (adj) nejdoucí do páru
(ponoÏky)
operator’s cab (n) kabina obsluhy
outriggers (n) v˘suvné stabilizaãní
opûry (autojefiábu)
piston (n) píst
pivot (n) ãep, osa, otoãn˘ bod
position (n) poloha, pozice, místo
power (n) moc, síla, v˘kon
roll (v) valit (se), kutálet (se), koulet
(se)
rotate (v) toãit (se), otáãet (se), obíhat,
rotovat
rubbish (n) odpadky, smetí
save (v) zachránit, chránit, ‰etfiit
shaving (n) holení
shine (v) svítit, záfiit
shoes (n) boty
shopping (n) nakupování
slot (n) ‰tûrbina
soft (adj) hebk˘, jemn˘, mûkk˘,
poddajn˘
spin (v) (o)toãit se, otáãet se
spoon (n) lÏíce
sunlight (n) sluneãní svûtlo
supported (adj) podepfien˘
suspended (to be suspended) (adj)
zavû‰en˘
thin (adj) tenk˘
walk (n) chÛze, krok; procházka
wave (n) vlna (elektromagnetická)
wife (n) manÏelka
winch (n) naviják, rumpál
Useful phrases
a long way away velmi vzdálen˘
environmentally friendly ‰etrn˘
k Ïivotnímu prostfiedí, ekologicky
‰etrn˘
What a great idea! Jak˘ úÏasn˘ nápad!
Wonderful! Skvûlé!
© Oxford University Press
G R A M AT I K A
KONVERZACE
Oxford Learner’s Grammar
■
■
Skvělá gramatika ve třech
komponentech: Oxford Learner’s
Grammar Finder (referenční gramatika) + Checker (s CD-ROMem)
a Oxford Learner’s Grammar
Builder (cvičebnice).
Každý komponent je možné
používat samostatně.
The Good Grammar Book
■
■
■
■
■
Kniha s klíčem ke cvičením
nebo bez klíče.
Velmi přehledná gramatika
pro všechny typy a stupně škol.
Srozumitelná, snadno se používá.
Učí a procvičuje anglickou gramatiku v mluvené i psané formě.
Testy pro zjištění, co už student
umí a co se musí ještě doučit.
Talking Points
■
■
■
■
Nová učebnice konverzace,
která byla vytvořena jako
podpora k učebnicím obecné
angličtiny New Headway,
Horizons, Matrix a English File.
Obsah a struktura cvičení
(Pairwork, Presentation practice)
podporuje rozvoj řečových
dovedností studenta
a zaručuje zvýšení jazykové
úrovně z A2 na B2.
Plně pokrývá slovní zásobu
nutnou pro úspěšné
zvládnutí ústní části nové
Maturity.
Obsahuje témata jako např.
volný čas, sport, cestování,
nákupy, kultura, svátky, počasí,
jídlo, móda, Evropská unie,
životní prostředí, …
DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY
Workshop Series
■
■
■
■
Nová série doplňkových materiálů
pro studenty na odborných školách.
Business and Commerce, Tourism
and Catering, Engineering, Information
Technology.
Zaměření na speciální slovní zásobu
daných témat.
Praktické aktivity v kontextu
aktuálních textů různých typů.
1
www.oup.com/elt
OUP Praha
Jungmannova 31
110 00 Praha 1
tel./fax: 224 494 251
[email protected]
Oxford Bookworms
Factfiles
■
■
■
Odstupňovaná jazyková
úroveň a počet použitých slov
(úrovně 1 až 4.)
Ideální při studiu reálií a kultury
anglicky mluvících zemí.
Ke knihám je možno zakoupit
audio kazety nebo audio CD.
OUP Olomouc
Dolní nám. 38
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 221 176
[email protected]
OUP Plzeň
Zbrojnická 1
301 12 Plzeň
tel./fax: 377 220 440
[email protected]

Podobné dokumenty

International Express Pre

International Express Pre another (adj) jin˘, dal‰í appliance (n) zafiízení, pfiístroj around (adv) kolem, dokola, okolo arrive (v) pfiijet, pfiijít, dorazit automobile (n) automobil automotive (adj) automobilov˘ birth (n) naro...

Více

Katalog - CzEso.cz

Katalog - CzEso.cz VLASTNOSTI MILWAUKEE / KLÍŚ SYMBOLŮ

Více

Book of abstract - Centrum pozitivní psychologie v ČR

Book of abstract - Centrum pozitivní psychologie v ČR Klíčová slova: spiritualita, religiozita, psychologie, psychoterapie Taking client´s religiosity or spirituality into account by psychologies and psychotherapists does not seem obvious even at the ...

Více

FCE Masterclass wordlist

FCE Masterclass wordlist cake (v) vytvofiit ‰kraloup, zaschnout, okorávat call at (phr v) nav‰tívit; zastavit se nûkde call for (phr v) poslat pro nûkoho, pfiijít si nûkam pro nûco; vyÏadovat, domáhat se call off (phr v) zru...

Více

Kompletní sortiment

Kompletní sortiment Naší snahou je pomocí této nabídky zvýšit profit Vašeho oddělení barev. ProtoÏe odezva na nበprvní katalog byla velmi pozitivní, a také jako reakci na rÛst ve stfiední a v˘chodní Evropû, pfiizpÛsobi...

Více

Umění a starožitnosti / Art and antiques

Umění a starožitnosti / Art and antiques the item. Auctioneer is not responsible for inaccuracies in the catalogue descriptions or the authenticity of the items in auction. In this sense the auctioneer can not provide any guarantee for th...

Více

Týdeník Horník

Týdeník Horník • V letech 1882 – 1883 byla jáma prohloubena do hloubky 321 m. • V letech 1897 – 1898 byla jáma prohloubena do hloubky 476 m, vyzdûna v celém profilu a postavena nová tûÏní vûÏ. • V roce 1910 byla ...

Více