Stáhnout

Komentáře

Transkript

Stáhnout
Ročník10
XVIII., č. 10
ČÍSLO
15.
října2015
2011
ŘÍJEN
EDITORIAL
Milí spoluobčané,
léto je definitivně pryč, dny se krátí a venku občas už docela
slušně přituhuje. Jako po dnešku přijde zítřek, tak s železnou pravidelností po létě nastává podzim. Čas zralého ovoce, nekonečně
nádherné škály barev v krajině, ale i větrů a deště. I v životě
člověka bývá období stáří prozaicky nazýváno podzimem života.
Jako je člověku přirozené, že zestárne a zemře, tak jsou pro přírodu přirozené změny ročních období. Vždycky tomu tak bylo,
je tomu tak i letos. Ale bude tomu tak i příští rok? Snad. Určitě. Možná ano. Nezáleží na nás, jestli bude podzim. Příroda si
sama poradí, a když nastanou nějaké nuance, které nám ztrpčují
život, budeme se je snažit eliminovat. Po povodních například
jsme začali podporovat stavby protipovodňových opatření. Teď,
po enormně suchém létě, jsou vysílány signály, že bude vláda,
potažmo EU dotacemi podporovat zadržování vody v krajině.
Protože pravděpodobně kůrovec zničí většinu smrkového porostu, budou lesníci zřejmě konečně nuceni k výsadbě smíšených
lesů. Uprchlická vlna a strach z islamizace společnosti povede k
důrazu na získání ztracené, nebo zapomenuté identity. Tak nějak
mi připadá, že žijeme příliš krátkozrace. Sadíme smrky, protože
nejrychleji vyrostou a dá se na nich nejdříve vydělat. S vodou
začneme šetřit, až když budeme opravdu muset. Ve školách se
chceme naučit jen to, co nám může pomoct zbohatnout, nebo žít
pohodlný život. Všechno je to možná svým způsobem i dobře,
ale jen do doby než přijde podzim…
S přáním příjemného prožívání všech krás podzimu
Jiljí Kubrický
Zprávy z obce
Výpis usnesení ze zápisu
z 16. schůze Rady obce Zašová
konané dne 31. srpna 2015
2.2. Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 10.
2.3. Rada obce schválila poskytnutí dotace na rok 2015 tomuto
poskytovateli sociálních služeb:
- Diakonie Vsetín 4 000,- Kč
a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
a pověřuje starostu podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
2.4. Rada obce schválila finanční dar ve výši 500,- Kč na aktivizační činnosti Domovu se zvláštním režimem Pržno, Sociální
služby Vsetín, příspěvková organizace.
2.5. Rada obce schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 15508692 s firmou ČEZ Prodej, s.r.o.
2.6. Rada obce schválila smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN č. 15508690 s firmou ČEZ Prodej, s.r.o.
5,- Kč
Kč
5,-
2.7. Rada obce schválila smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 15508688 s firmou ČEZ Prodej, s.r.o.
2.10. Rada obce schválila darovací smlouvu na financování vrchního asfaltového krytu příjezdové komunikace na pozemku p. č.
318/2, k. ú. Veselá a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3.1. Rada obce schválila Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi
Městem Rožnov pod Radhoštěm a Obcí Zašová na mobilní pojízdné skládací podium v době 11. ročníku Zašovských slavností.
3.2. Rada obce neschválila žádost pana Plocka o příspěvek na
natočení CD.
3.3. Rada obce schválila koncept promo videa obce Zašová.
4.1. Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrských sítí uzavřenou mezi Obcí Zašová, se
sídlem v Zašové č. p. 36 a ..., na uložení vodovodní přípojky do
obecního pozemku parc. č. 1407/5 v k. ú. Zašová.
4.2. Rada obce schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí
Zašová, se sídlem v Zašové č. 36 a Ing. Leošem Zádrapou, Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, na vypracování projektové
dokumentace na nový chodník a rozšíření MK pod Žernovým.
4.3. Rada obce schválila pevnou sazbu ve výši 100,- Kč/m2 za
odprodej obecního pozemku připloceného před digitalizací.
4.5. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy pro byt č. 7
v domě č. p. 553 Zašová.
4.6. Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy pro byt č. 1
v domě č. p. 523 Zašová.
5.1. Rada obce schválila úpravu prostor bývalého Klubu seniorů
na Studio – kadeřnictví, kosmetika a nutriční poradna a úpravu
prostor bývalého studia v Domě služeb na jednu bytovou jednotku.
5.2. Rada obce neschválila montáž protisněhových zábran na přístřešky (pergoly) u KD Zašová a Domu služeb.
5.4. Rada obce schválila zadat veřejnou zakázku na „Prodej dřeva z obecních lesů Zašová – nahodilá těžba (3)“ firmě Ing. Petr
Čelůstka, ČSL. Letců 10, 750 02 Přerov a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
6.1. Rada obce schválila provedení geologického průzkumu sesuvu v okolí RD č. p. 65 v místní části Veselá.
Bc. Jiljí Kubrický
starosta obce
Vlastimil Těhan
člen rady obce
Výpis usnesení ze zápisu
ze 17. schůze Rady obce Zašová
konané dne 7. září 2015
2.1. Rada obce schválila zadat veřejnou zakázku na „Chodník
v obci Zašová – Luhy II. etapa“ vítězi výběrového řízení, firmě
Cobbler s.r.o., Zašová 633, 756 51 Zašová. Rada obce zároveň
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
3.1. Rada obce schválila uzavření Nájemní smlouvy
Zašovské noviny 10/2015
2
č. 6338002215 o nájmu pozemkové plochy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.r.o., se sídlem v Praze 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7 a Obcí Zašová, se sídlem v Zašové č. p. 36, na
pronájem pozemkové parcely č. 1944 v k. ú. Zašová.
Bc. Jiljí Kubrický
starosta obce
Ing. Anna Mikošková
místostarostka obce
Výstavba v obci
Chodník v obci Zašová – příkop Luhy
Z důvodu bezpečnosti chodců z Veselé a části Luhy, směřujících k autobusovým zastávkám na silnici I/35 u vjezdu do Zašové, chystá Obec Zašová zatrubnění náhonu u struhy mezi domy
č. p. 298 a č. p. 55. Chodník po náhonu usnadní přístup k zastávkám a přesměruje pěší a cyklististickou dopravu do klidnějších
částí obce. Projekt řeší zatrubnění odvodňovacího přikopu prefabrikáty a instalaci dvou lávek pro chodce. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Realizace se předpokládá
do konce roku 2015.
Chodník v obci Zašová – Luhy
Projekt navazuje na již realizovanou 1. část chodníku v minulém roce. Celkově se jedná o dobudování chodníku pro pěší
mezi Veselou a Zašovou. Nová část pokračuje od firmy Mézl-Janíček až po křižovatku u struhy před hlavní silnicí. Přemostění
struhy a návaznost na světelný přechod bude řešeno později, až
po dokončení rekonstrukce přemostění Zašovského potoka pod
silnicí I/35, kterou připravuje ŘSD Brno. V současné době obec
zajišťuje majetkové vypořádání a povolení stavby. Stavbu bude
provádět firma Cobbler Zašová.
MŠ Zašová – přírodní hřiště
Před dokončením je také nové dětské hřiště v přírodním stylu u Mateřské školy v Zašové. Chybí ještě osev travou, který
se neprováděl v letním období a čeká na vhodnější počasí. Také
zde byly opraveny hrací plochy s novou povrchovou úpravou
drcenou pryží a dokončeny chodníky ve přední části zahrady.
Podobně byl i ve Veselé opraven přístupový chodník ke školce
a chodníčky v zahradě. Na zahradu v přírodním stylu obdržela
obec dotaci z OPŽP. Hřiště prováděla firma Hřiště pod květinou
Písek, chodníky ze zámkové dlažby firma Mézl-Janíček Zašová.
Rekonstrukce kotelny ZŠ Zašová, MŠ Zašová
Před zahájením topné sezóny se také dokončila rekonstrukci
kotelny v ZŠ Zašová a mateřská škola má zřízeno samostatné
vytápění. Stavbu prováděla firma Vae-therm Rožnov p. R.
K výměně kotlů došlo i na Zdravotním středisku v Zašové, práce
prováděla firma Fabián, Vidče.
Opěrná zeď u fotbalového hřiště
V srpnu byla také dokončena opěrná zeď fotbalového hřiště na
hranici se zahradou p. Zdenka Plandora. Stavba je provedena z
drátokamenných košů. Stavbu prováděla firma Cobbler Zašová
Informace o připravovaných, probíhajících i dokončených
stavbách můžete také najít na webových stránkách obce v sekci
výstavba v obci (http://www.zasova.cz/vystavba-v-obci/), které
jsou dle potřeby aktualizovány.
Ing. Anna Mikošková
Předběžná informace o kotlíkových dotacích
Zlínský kraj požádal ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotací na výměny zdrojů tepla v domácnostech a připravuje podklady pro tzv. „Kotlíkové dotace“. Občané, vlastnící
staré kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo), budou mít možnost od
Zlínského kraje čerpat dotaci na výměnu těchto kotlů za nové,
splňující 5. emisní třídy a požadavky na ekodesign. Celková výše
dotace se bude pohybovat ve výši 70 – 85 % z maximální částky 150 000 Kč. Program je zatím ve fázi přípravy, podrobnější
informace bude možné získat na Zlínském kraji, odboru Řízení
dotačních programů, nebo elektronicky na adrese
[email protected]
Ing. Mikošková
Výběrové řízení
Obec Zašová vyhlašuje výběrové řízení na pronájem
pohostinství ve „Skále“.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě
nebo své žádosti zaslat na adresu:
Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová do 10. 11. 2015.
Více informací na obecním úřadě.
Změna LETNÍHO času na ZIMNÍ
Upozorňujeme občany, že změna letního času na zimní
se uskuteční v noci ze soboty 24. října 2015
na neděli 25. října 2015.
V neděli ve 03.00hod. ráno si posuneme ručičky hodin
o jednu hodinu zpátky, tj. na 02.00 hod.
Noc budeme mít tudíž o jednu hodinu delší.
Z naší MŠ
Na Černém kopečku se proháněli draci
Na první říjnovou sobotu si kolektiv zaměstnanců MŠ ve spolupráci s OÚ v Zašové objednal slunečné i větrné počasí a uspořádal již 12. ročník oblíbené DRAKIÁDY.
Na Černém kopečku se tak sešla spousta dětí, rodičů a dalších
nadšenců, kteří si s chutí přišli zasoutěžit v malé podzimní olympiádě.
Poznávali podle hmatu různé druhy přírodnin, zaskákali si s
nadšením v barevném pytli, projeli se v oblíbeném oblékacím
autíčku, kutáleli velkým míčem či třebas krmili draka správně
Zašovské noviny 10/2015
spočítanými kaštany.
Vítr foukal opravdu z plných plic, a tak se tentokrát stalo, že
několika aktérům odletěl až do neznáma. Vůbec jim to však nevadilo, protože se mohli utěšit a občerstvit ve věhlasném baru U
DRAKA, kde bylo pro děti i dospělé připraveno výborné občerstvení.
Oceněni byli především draci doma vyrobení, ale na všechny,
kteří dorazili, čekalo milé překvapení.
Na závěr patří velký dík naší ostřílené moderátorce Zuzce Zítkové, dále také paní Drahušce Opálkové a dětem ze ZŠ v Zašové
za pomoc při soutěžích a samozřejmě též místnímu Zemědělskému družstvu za posečení louky.
Na další pohodové a milé setkání se těšíme zase v dalším roce!
Za kolektiv MŠ
Vlasta Mikulenková
Z naší ZŠ
3
nás posunul na 3. místo s minimálním náskokem před čtvrtou
příčkou a měly rozhodnout běhy a alternativní disciplína driblink. Poslední disciplínu zvládli skvěle, sáhli si opravdu „na dno“
a mohli si tak připsat osobáky na kilometrové trati, ale hlavně
udrželi 3. místo v REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (se ziskem 45 389 bodů) z celkového počtu 40 škol. Mezi jednotlivci
bojovala Julie Hendrychová a obsadila pěkné 17. místo.
Republikové finále každoročně zahajuje olympionička Věra
Čáslavská a závodníci mají možnost se na finále OVOV v Praze potkat s řadou olympijských legend a významných osobností
a sportovců (Šebrle Roman, Změlík Robert, Kašpárková Šárka,
Kudlička Jan, Kohák Jakub, Doktor Martin, Fuksa Martin, bratři Svobodové, Kraus Lukáš, Rikl David, Bugár Imrich, … ).
Republikové finále přineslo také zajímavý doprovodný kulturní program – zpívala nám Marta Jandová, cvičili jsme zumbu,
viděli jsme program se skákacími botami, seskoky s padákem,
vystoupení yoyo, freestyle footbag, mini pink-ponk,…
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV)
Potřetí se žáci naší školy zúčastnili postupové soutěže OVOV.
Družstvo na OKRESNÍM KOLE pořádaném 11. 5. 2015 ve
Valašském Meziříčí startovalo v šestiboji (60 m, trojskok, hod
medicinbalem, kliky (2 min.), švihadla (2 min.), driblink (2
min.) nebo běh na 1000 m) ve složení Hendrychová Tereza,
Svozilová Marie, Petruželová Lucie, Střílková Lucie, Vrabec
Lukáš, Skýpala Tobiáš, Palacký David, Holešovský Marian
a umístilo se na 3 . místě (25 492 bodů - sčítaly se body třech
nejlepších dívek a třech nejlepších chlapců) z celkového počtu
osmi škol a postoupilo do krajského kola.
Mezi jednotlivci bojovali v okresním kole Svozil Jan, Pavelková Kateřina, Mořkovská Nikola, Golasovská Lucie, Hendrychová Julie a do krajského kola se probojovala z 2. místa
Hendrychová Julie a z 3. místa Golasovská Lucie.
KRAJSKÉM KOLO proběhlo 11. 6. 2015 rovněž ve Valašském Meziříčí a družstvo startovalo v podobném složení jen
Střílkovou Lucii vystřídala Nováková Kamila. V sedmiboji
(60 m, shyby (2 min), hod míčkem, švihadla (2 min), sed-leh
(2 min), skok do dálky, driblink (2 min) nebo běh na 1000 m)
obsadilo krásné 2. místo (28 421 bodů) z celkového počtu 12
škol, čímž si zajistilo postup na republikové finále do Prahy.
Mezi jednotlivci se do finále probojovala z 1. místa Hendrychová
Julie.
Měli jsme tři měsíce na přípravu na REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV, děti podle plánu cvičily doma a také jsme využívali
pěkného atletického oválu v Zubří, kde jsme se snažili nacvičit
hlavně skok do dálky a ostatní atletické disciplíny. Výkony ve
skoku do dálky na závodech vždy zaostávají za ostatními a je
škoda, že atletický ovál s doskočištěm v Zašové chybí. Máme
šikovné děti a určitě by si sportoviště zasloužily.
Na republikovém finále OVOV se soutěžilo v desetiboji.
Závod probíhal ve dvou dnech 11. - 12. 9. 2015 v Praze na atletickém stadionu na Julisce a přilehlé Kotlářce. První den děti
zvládly běh na 60 m, skok do dálky, hod medicinbalem, shyby
(2 min.), švihadla (2 min.). Družstvo závodilo ve stejném složení
jako v krajském kole. Po prvním dnu obsadili 12. místo a čekaly
nás tyto disciplíny: trojskok, kliky (2 min.), sed-leh (2 min.), hod
míčkem, běh na 1000 m nebo driblink (2 min.). Po osmé disciplíně jsme se dostali na 5. místo a poslední dvě disciplíny měly
rozhodnout. Hod míčkem za úžasného povzbuzování v družstvu
Slavnostní zahájení OVOV
Závodníci z družstva se současně hodnotili mezi jednotlivci a
umístili se následovně:
Chlapci 2002 – 7. místo: Vrabec Lukáš (7733 bodů)
Chlapci 2001 – 13. místo: Skýpala Tobiáš (8403)
40. místo: Palacký David (7723)
64. místo: Holešovský Marian (7227)
Dívky 2004 – 17. místo: Hendrychová Julie (6027)
Dívky 2002 –
5. místo: Svozilová Marie – (7391)
22. místo: Petruželová Lucie (6566)
Dívky 2001 – 11. místo: Hendrychová Tereza (7573)
74. místo: Nováková Kamila (5854)
Soutěž OVOV je velmi náročná a vyžaduje dobrou kondici a
vůli, děti dosáhly velkého úspěchu. Děkuji všem závodníkům v
jednotlivých kolech za reprezentaci školy a gratuluji k dosaženým výkonům a přeji hodně úspěchů v dalších sportovních soutěžích.
Více informací ohledně bodování a výsledků pro jednotlivé
ročníky OVOV získáte na www.ovov.cz.
Šárka Hendrychová
Okresní kolo v přespolním běhu
Závod proběhl ve Valašské Meziříčí v parku Zámku Kinských
2. října 2015. Na pěkném 3. místě se umístilo družstvo mladších
žáků (Vrabec Lukáš, Matejný Dominik, Fridrich Jan, Pavlica Čeněk, Bumbala Viktor). Každý závodník běžel 2 km trať a započítávalo se umístění čtyřech nejlepších. Družstvo mladších žákyň
(Svozilová Marie, Hendrychová Julie, Kociánová Vendula, Špůrková Kateřina, Janišová Veronika, Grossmanová Iva) získalo pá-
Zašovské noviny 10/2015
4
tou příčku, závodnice běžely 1,5 km úsek a systém hodnocení
byl stejný jako u chlapců.
Chválím Lukáše Vrabce za výborný běžecký výkon, kde v závěrečné rovince si vybojoval vítězství v kategorii mladších žáků.
Všem děkuji za reprezentaci školy a skvělé výkony.
Šárka Hendrychová
ZUŠ Alfréda Radoka
JazzZUŠák oslnil Zašovou
Letošních Zašovských slavností, kterým vládla dobrá atmosféra i příjemné počasí babího léta, se poprvé zúčastnil i dechový
soubor JazzZUŠák ze Základní umělecké školy Alfréda Radoka
Valašské Meziříčí. Hodinové vystoupení JazzZUŠáku nabídlo
posluchačům výběr těch nejlepších bigbandových skladeb a písní, jejichž interpretkou byla báječná Ivanka Kandráčová.
„Účast na této události byla pro nás všechny radostnou událostí,
neboť zdejší publikum bylo velmi vnímavé a povzbudivé“ uvedl
bezprostředně po vystoupení dirigent souboru Jaromír Kužela.
Skvělé výkony mladých sólistů z řad JazzZUŠáku zvedly ze židlí
mnohé z místních posluchačů. Nadšený potlesk a hlasivky návštěvníků slavností si tak vyžádaly hudební přídavek.
„Repertoár JazzZUŠáku se snaží nezpronevěřit svému označení „jazzový“ orchestr a zároveň musí být hudba, kterou hraje,
zábavná a srozumitelná i pro nejmladší generaci, která orchestr
tvoří,“ říká dirigent a dodává: „proto hrají jak dnes již téměř klasickou muziku Duke Ellingtona a Leonarda Bernsteina, autora
slavné West Side Story, nebo třeba píseň Route 66 od Bobbyho
Troupa, tak i nečekané autory, jako je pop idol Michael Jacskon.“
V současné době čítá orchestr více než 40 členů, ovšem dveře
do zkušebny JazzZUŠáku jsou stále otevřené pro zájemce hrající nejen na dechové nástroje, ale i elektrickou kytaru, baskytaru
nebo bicí. „Je skvělé, když děti hrající na hudební nástroj mají
možnost hrát také v souboru, navzájem se motivovat a zlepšovat.
JazzZUŠák je ale také o kamarádství, cestování a zábavě,“ usmívá se Jaromír Kužela. Některé nástroje se dají studovat i na pobočce základní umělecké školy Alfréda Radoka v Zašové. Žáci
navštěvující pobočku v místní základní škole tak mají jedinečnou
možnost stát se součástí souboru.
Soubor vystoupením v Zašové zahájil 10. sezónu, která bude
opět velmi pestrá. Nyní se členové JazzZUŠáku připravují na
Vsetínský jazzový festival a jejich vystoupení na hlavní scéně.
Tento svátek milovníků jazzu se uskuteční již 17. října ve vsetínském domě kultury. V rámci sezóny nebude chybět i tradiční festival mládežnických dechových orchestrů Mikulášení, adventní a
benefiční koncerty, velký výroční koncert a další festivaly.
Mgr. Marta Vavříková
SPORT
Házená
Rozlosování soutěžě LOLK MUŽI
Sobota 12. 9.
Sobota 29. 9.
Sobota 3. 10.
Neděle 11. 10.
Neděle 18. 10.
Neděle 25. 10.
Neděle 1. 11.
Neděle 8. 11.
16 : 00
16 : 00
10 : 30
14 : 00
10 : 30
14 : 00
10 : 30
14 : 00
Uh. Hradiště – TJ Veselá 30:17 (15:6)
Žeravice – TJ Veselá
10:0
Luhačovice – TJ Veselá 24:29 (14:15)
TJ Veselá – Val. Meziříčí
Uničov – TJ Veselá
TJ Veselá – Droždín
Dřevohostice – TJ Veselá
TJ Veselá – Senice n. H.
SDH Veselá
Topná sezona začíná
Pokles denních a především nočních teplot odstartoval další topnou sezonu. Rád bych proto připomenul některé zásady a
povinnosti dodržování podmínek bezpečného provozu komínů
a topidel. Jak totiž ukazují zkušenosti předchozích roků, jsou
prevence a bezpečnost často brány na lehkou váhu a jednotky
hasičů pak zasahují u celé řady požárů. V těch méně závažných
případech se jedná o požáry komínů, kdy dojde k hoření sazí a
úsad bez rozšíření na okolí a vzniku škody. V těch horších případech je vlivem špatné konstrukce komínů, zazděných trámů,
nezajištěných kontrolních a čistících otvorů, netěsností, špatného
umístění spotřebičů a jejich připojení, nedodržení odstupových
vzdáleností od hořlavých konstrukcí a materiálů často zasažen
majetek občanů nebo dojde i k ohrožení jejich zdraví a života.
Za vznikem požárů souvisejících s topením stojí zpravidla
nedbalost a podcenění podmínek požární bezpečnosti. Ty jsou
stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 - o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Jak ukazují zkušenosti hasičů, dochází mezi občany ke špatné
nebo nepřesné interpretaci některých pojmů. Občané si pak často
nejsou jisti, co mají provádět, kdo stanovené podmínky plní a
jaké mají požadovat doklady.
Jedná se prakticky o kontrolu, čistění a následnou revizi spalinových cest (komínů).
Kontrolou se rozumí posouzení jeho technického stavu, prostupností kouřovodů a přístupu ke komínu.
Čistění se provádí mechanicky se zaměřením na odstranění
pevných usazenin (sazí) v komíně.
Revize se pak provádí zejména před uvedením komína do provozu, po každé jeho stavební úpravě, při změně druhu paliva,
výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém
požáru a při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
Stejnou pozornost pak musíme věnovat i samotným spotřebičům.
Pevně věřím, že každý z nás si je vědom důležitosti prevence v
této oblasti a dodržování platných zákonů a nařízení. Jen to nám
zaručí klidné chvíle v teple našeho domova, které si budeme užívat obklopeni svými blízkými.
Roman Malík
preventista SDH Veselá
Zašovské noviny 10/2015
Sezóna „Veteránů“ z Veselé
I letos jsme se my „dříve narození“ hasiči z Veselé sešli, abychom nejen sobě, ale i ostatním dokázali, že stále ještě nepatříme
do starého železa.
Po jarní teoretické přípravě jsme přistoupili k ostrému testu,
kterým se pro nás stala soutěž ve Viganticích. Vedeni heslem
„Postavte sa tajak vloni!“ jsme předvedli velice solidní výkon a
skončili na 2. místě.
Následovala obvodová soutěž, kde jsme nestačili jen na kolegy
ze Zašové a skončili opět na 2. místě. Tím pro nás skončily postupové soutěže a my se mohli soustředit na pohárovky.
Začali jsme na Hutisku-Solanci, kde jsme krásným časem
17:51s. obsadili 1. místo. Následovala Val. Bystřice čas
19:19 s. a opět 1. místo. Přišla malá chyba ve Stříteži, která nám
zařídila 4. místo. Chuť jsme si spravili na noční soutěži ve Vidči,
kde jsme po poruše časomíry a opakovaném útoku časem
18:30 s. zvítězili.
Naší poslední soutěží byla domácí soutěž ve Veselé, kde jsme časem 19:32 s. skončili první. Škoda, že se naší soutěže zúčastňuje
málo družstev „veteránů“. O to víc nás mrzí, že k nám nejezdí ani
sbory z okolních vesnic.
Ale náplní naší práce nejsou jen soutěže, ale taky práce ve sboru, brigády a aktivní účast ve společenském životu našeho sboru.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám umožňují zúčastnit se
soutěží. V prvé řadě je to vedení našeho sboru, ale také OÚ v
Zašové a všichni naši sponzoři.
Roman Malík, SDH Veselá
Šumperský Soptík
První říjnovou sobotu proběhl v Šumperku další ročník závodů
mladých hasičů v běhu na 60 m překážek pod názvem Šumperský Soptík. SDH Veselá se této soutěže účastní pravidelně již
několik let. Pro naše děti se jedná o zpestření, protože vždy vyrážíme již v pátek večer a přespíme v Dolních Studénkách. Naši
obec zde reprezentovalo 12 dětí od 6 do 15 let, kdy nejlepších
umístění dosáhli zejména David Sýkora a Dominik Matejný. I
5
Sauna
Relaxační centrum Zašová
oznamuje, že od 4. 11. 2015 bude zahájená nová sezóna.
Více informací na: http://kulturni.zasova.cz/relaxace/relax-centrum-zasova/
Orel Jednota Zašová
oznamuje, že je opět v provozu bowling na orlovně. Na
bowling je možno se hlásit novému správci panu Lubomíru
Škrobákovi na tel. 775 332 334 kromě pondělí 2 dny předem.
Pronájem jedné dráhy je 180,-Kč/hod. K dispozici je i bufet s občerstvením. Možnost pořádání rodinných oslav, srazů a večírků
(do 30 osob).
Vezměte si s sebou čistou sportovní obuv, která nebarví.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Amatérská bowlingová liga
ABL Zašová hledá nové 4 členné týmy pro nadcházející ročník. Soutěž probíhá v orlovně v Zašové. Více informací o soutěži najdete na www.abl-zasova.webnode.cz. Zájemci se mohou
hlásit správci orlovny p. Škrobákovi na telefonním čísle 775 332
334 do 30. 10. 2015.
Z našeho MC
Mateřské centrum Orel Zašová oznamuje, že herna pro malé
děti v 1. patře orlovny je otevřena každou středu od 9.00 do
11.00 hodin.
Více informací najdete na www.orelzasova.cz/materske-centrum
KULTURA
Uplynulé akce
Zašovské slavnosti
ostatní děti však předvedly pěkné výkony a hlavně našim nováčkům děkujeme za snahu a doufáme, že se jim výlet i soutěž líbil.
Na podzimní měsíce chystáme pro naše děti pestrý program
zaměřený nejen na sportovní činnost, ale i různé hry, plánujeme
výlety, návštěvu bazénu a další. Rádi mezi sebou uvítáme další
kamarády a mladé členy. Pokud máte zájem se k nám připojit,
neváhejte nás kontaktovat.
Ing. Zbyněk Mikulenka
V sobotu 5. září 2015 se v Zašové jako každý rok slavilo. Po
roce jsme se opět sešli před kulturním domem již na 11. ročníku Zašovských slavností a 2. ročníku Gastronomického LOVE
FOOD festivalu.
I tento rok Zašovské slavnosti zahájila dechová hudba Zašovjanka, která začínala hrát již v 11.00 hod. Přesto, že program
začínal v dopoledních hodinách, lidí se tu sešlo dost.
Svůj talent nám předvedly děti ze základní umělecké školy
B-Art, Zašovský chrámový sbor ale také JazzZUŠák ze základní
umělecké školy Alfréda Radoka. Mezi jednotlivými vystoupeními probíhaly v rámci gastrofestivalu kuchařské show.
I děti zde po celou dobu akce měly o zábavu postaráno. Byla
pro něj připravena zábava jako např. skákací hrad, trampolína,
mohly se vyřádit na novém dětském hřišti a v neposlední řadě na
ně čekalo malování na obličej,
Před 16 hodinou se návštěvníci přišli podívat na Bohuše Matuše, který zazpíval známé hity Karla Gotta, Karla Svobody či
Valdemara Matušky. Poté se nám přišla ukázat Olga Lounová
se svými tanečníky a svým vystoupením potěšila nejen děti,
mládež, ale také dospělé a starší lidi. To dokazovalo také počet
6
rozdaných autogramů či pořízených fotografií. Své umění jak ve
zpěvu, tak v tanci nám ukázala cimbálová muzika a tanečníci
souboru Soláň.
Nezapomenutelnou show nám předvedlo houslové dívčí trio
Inflagranti a návštěvníky rozproudili na závěr i David Mattioli a
Andrea Andrei.
Na závěr proběhla barmanská show a Zašovské slavnosti uzavřela skupina Dargis.
Krásný jak pro účinkující, tak pro pořadatele byl pohled z pódia
na tak hojný počet lidí, kteří si tento den udělali čas, aby mohli
do Zašové přijít.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě XI. ročníku Zašovských slavností a Love food festivalu podíleli. Pavlu
Novákovi za úžasné moderování akce, klukům za bezchybný
zvuk a světla. Velké díky také patří obsluze ve stáncích a baru. A
v neposlední řadě děkuji všem návštěvníkům za úžasnou atmosféru, kterou přichystali vystupujícím.
Bc. Eliška Krupová
Zašovské noviny 10/2015
z kavárny Mai Cafe.
Gastronomický festival doprovázely farmářské trhy s produkty a potravinami oceněnými regionálními značkami. Návštěvníci tak mohli navštívit přes 15 stánků s regionálními produkty.
Většina vystavovatelů byla nositeli regionální značky Pravé
valašské, například Ondrášův Valašský trdelník, přírodní mýdla,
přírodní dekorace a věnce, Smýkalova pražená káva, Rožnovské
pivo nebo dřevěné hračky Kami, které nezaujaly pouze dětské
návštěvníky. Z dalších produktů bylo možné ochutnat či zakoupit
aróniové sirupy, pražené oříšky nebo Královskou čokoládu na
různé způsoby a v různém skupenství. Stánek s kozími sýry z
farmy Zerlina nelákal pouze na různě zpracované sýry, ale i na
zvědavé kozičky v ohrádce stojící vedle stánku.
LOVE FOOD Festival slavnostně zahájil vicemistr ČR v
sabráži Filip Nagy, který předvedl divákům několik způsobů
useknutí hrdla láhve šampaňského šavlí. První kuchařskou show
předvedl pan Eichner zastupující Starou gardu z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, který předvel vykoštění kuřete a přípravu Staročeské královské rolády dle receptu z roku 1895, druhou
show ovládla Restaurace Enzo s přípravou italského krémového
rizota s dýní a 36 měsíců zralým parmezánem. Odpoledne se na
podiu objevil Michal Makusi, který zvědavým návštěvníkům
ukázal jak správně grilovat různé druhy masa, jako losos, kuřecí
prso, vepřová krkovice či vepřová panenka. K večeru předvedlo
uzenářství Machač přípravu poctivé klobásy. Po setmění přivedl publikum do varu svou barmanskou a ohnivou show barman
ze společnosti Barmani Zlín.
Všem příchozím děkujeme za návštěvu a za vytvoření příjemné atmosféry po celý den. Těšíme se na vás na příštím ročníku
gastronomického festivalu LOVE FOOD, který se bude konat v
sobotu 3. 9. 2016.
Gastronomický LOVE FOOD Festival v Zašové
Putovní výstava Má vlast cestami proměn
V sobotu 5. 9. 2015 se v Zašové před Kulturním domem konal
druhý ročník gastronomického festivalu LOVE FOOD. Cílem
tohoto festivalu bylo přivést gastronomické pochoutky na jedno
místo a opět ukázat příchozím umění těch nejlepších restauratérů z regionu. Návštěvníci mohli ochutnat například italskou
kuchyni Restaurace Enzo Hotelu Duo, dušená vepřová líčka v
červeném víně připravená restaurací Cafe a Restaurant U Zvonu,
čerstvého norského lososa nebo hovězí burger restaurace Zebra
Bar Restaurant, či pohankový tatarák Staré gardy, pečené selátko
rožněné během dne zástupci Řeznictví a uzenářství Machač nebo
lahodné dezerty a dorty cukrárny Ollies. To vše doplňovala káva
V rámci doplňkového programu Zašovských slavností se mohli návštěvníci seznámit i s putovní výstavou Má vlast cestami
proměn. Součástí výstavby je i přeměna návsi v Zašové.
Putovní výstava se snaží ukázat místním i návštěvníkům, že
se naše vlast pomalu, ale jistě proměňuje k lepšímu díky úsilí
a vytrvalosti našich lidí. Ve vestibulu nového kulturního domu
v Zašové bylo vystaveno několik stojanů s popisem zdařilých
rekonstrukcí a oprav různých objektů ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. Tyto i další proměny z jiných krajů naší republiky, je možné vidět na internetových stránkách www.cestamipro-
Zašovské noviny 10/2015
men.cz. Zde je také možné hlasovat pro nejlepší proměnu. Náves
v Zašové si zatím v rámci Zlínského kraje nevede špatně. Můžete
ji podpořit i vy.
Ing. Anna Mikošková
7
Světýlka
Jako Thelma a Louise
Dne 26. 9. 2015 do Zašové zavítal divadelní spolek Frída s hereckým obsazením: Bára Munzarová, Marika Procházková, Martin
Trnavský a Radim Novák. Od 18.00 hod nám začali hrát divadelní hru Jako Thelma a Louise podle stejně jmenovaného filmu.
Těší nás, že zájem o divadlo v Zašové je stále veliký a i tato
divadelní hra byla vyprodána. Na ukázku, přikládáme alespoň
jednu fotografii. Na více fotek se budete moci podívat na stránkách obce.
Bc. Eliška Krupová
Kinoautomat
Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé
Tvoření
Divadlo v rámci divadelního předplatného
Vzpoura nevěst
Vážení předplatitelé divadla v Zašové. Chtěli bychom Vás
upozornit, že divadelní představení Vzpoura nevěst, je v rámci
předplatného na rok 2015. Jedná se o změnu, o které jsme Vás
informovali na začátku sezóny. Dovolená po Česku byla nahrazena právě touto hrou od Městského divadla Zlín.
Lístky na toto představení si můžete zakoupit v informačním
centru Zašová. Cena vstupenky je 190 Kč.
Obec Zašová Vás srdečně zve na večerní kinoautomat –
Člověk a jeho dům, který se hraje 6. 11. 2015 v 18.00 hod v
Kulturním domě Zašová. Jedná se o první interaktivní film na
světě, ve kterém diváci mohou zasahovat do průběhu děje. Film
se vždy v určitém napínavém momentě zastaví, na jeviště před
plátno vyjde moderátor a vyzve diváky, aby pomocí dvou tlačítek
ve většinovém hlasování rozhodli, jak bude příběh dále pokračovat. Moderátorem Kinoautomatu na scéně před plátnem bude
Tomáš Matonoha. Cena vstupenky je 150 Kč a je možné ji
zakoupit v informačním centru nebo rezervovat na tel.: 730 893
996.
Zašovské noviny 10/2015
8
Duo Jamaha
Žádáme zájemce, kteří si zamluvili lístky na Duo Jamaha a
dosud je ještě nezaplatili, aby tak co nejdříve učinili. Jinak budou
lístky poskytnuty do prodeje jiným zájemců. Jsme nuceni díky
velkému zájmu tento krok učinit, abychom zbytečně neblokovali
lístky, které si posléze nikdo nevyzvedne.Místa by se mohla prodat jiným zájemcům. Děkujeme za pochopení.
Dále bychom chtěli připomenout všem, kteří si zakoupili lístky
na tento koncert, že na populární skupinu z TV Šlágr se můžete
těšit již v úterý 10. 11. 2015 od 18.00 hod.
Bc. Eliška Krupová
diční HODOVOU ZÁBAVU, která se uskuteční 14. listopadu
2015 od 20.00 hod v KD Veselá. Bohatá tombola a občerstvení
zajištěno.
Odpoledne s kosmetikou a módní přehlídkou
Kosmetické studio Santé u příležitosti 20. výročí a Krejčovství
Larana u příležitosti 10. výročí si Vás dovolují pozvat na Odpoledne s kosmetikou a módní přehlídkou, které se bude konat
v pátek 13. 11. 2015 od 17.00 hod v Kulturním domě Zašová.
Program obohatí zajímaví hosté jako např. MUDr. Tereza Jestřábová, která provádí kosmetické výplně a plastiku očních víček
Dále kosmetička paní Stratilová, jež Vám v tento den předvede
pernamentní make-up a další.
Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru Zašová,
tel.: 730 896 996 nebo Krejčovství Larana, Valašské Meziříčí,
tel.: 734 350 375. Cena vstupenky je 150 Kč.
Na Vaši návštěvu se těší pořadatelky.
Hodová zábava
Sbor dobrovolných hasičů Veselá Vás srdečně zve na již tra-
Svatomartinské veselení ve Veselé
Svatomartinské hody jsou pojmem. Slavily se odnepaměti a
znovu se slaví, zažívají svou renesanci. Každá lepší restaurace
má v této době ve své nabídce svatomartinskou husu a „oprášily“
se také recepty na svatomartinské koláčky a jiné krajové speciality. Také vinaři obnovili tradici svatomartinských vín, která
se vyvinula ze staré praxe ochutnávání prvních vín z úrody toho
roku.
Svatomartinské hody zařadily do svého kulturního kalendáře
také mnohé obce a města a pojaly je nejen jako pouhou příležitost k hodování, ale jako skutečnou kulturní akci pro své občany.
Děje se tak často i bez historické návaznosti, bez ohledu na to,
zda daná obec má či nemá se sv. Martinem něco společného;
tím spíše bychom si měli tradici svatomartinských hodů připomenout my. Vždyť svatý Martin je patronem veselského kostela
a veselské farnosti. Chtěli bychom společně přispět k tomu, aby
se svátek sv. Martina stal opět svátečním, kulturním a
společenským dnem celé naší obce, a Veselé obzvlášť. Proto se
v sobotu 14. listopadu, což je sobota před tradičními veselskými
hody, uskuteční I. ročník Svatomartinského veselení ve Veselé.
Program: v pravé poledne Te Deum se svátostným požehnáním ve veselském kostele sv. Martina, odtud v cca 12.30 společný přesun průvodem s hudbou a se „sv. Martinem“ včele do
kulturního domu, kde si budete moci pochutnat na pečené huse,
čepovaném pivě a moravském víně. Vše za doprovodu dechové
hudby Zašovjanka.
Zašovské noviny 10/2015
Aby tento sváteční den nebyl jen hody pro tělo ale též pro
duši, vystoupí v kulturním domě asi v 15 hodin hudební skupina TOBJE. (Jedná se o křesťanskou pop-rockovou kapelu, která
se ve své tvorbě nechává inspirovat worshipovými zahraničními
hudebníky.)
No a určitě přijede i sv. Martin na svém koni a možná i s početným doprovodem…
Na odpolední Svatomartinské veselení naváže večer tradiční
hasičská Hodová zábava, kde Vám bude k tanci i poslechu hrát
DUO CADILLAC.
Na přípravě Svatomartinského veselení ve Veselé se organizačně spolupodílejí: místní lidovci, veselští hasiči, farnost Veselá, OS Ráj a OÚ Zašová.
Důležité upozornění na závěr: zakupte si předem v infocentru KD Zašová nebo v obecní knihovně Veselá „poukázky“ na
pečenou husu. Jen tak budete mít jistotu, že se na Vás porce této
svatomartinské pochoutky dostane (a navíc za výrazně zvýhodněnou cenu). Předprodej poukázek bude ukončen 5. listopadu.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.
Naši furianti
Divadelní sezónu 2015 nám uzavře divadelní představení „Naši
furianti“, které budete moci zhlédnout v pátek 27. 11. 2015
v 18.00 hod. Předprodej vstupenek je od 23. října 2015 v informačním centru. Cena vstupenky 120 Kč.
9
ští rok.
Od předchozích ročníků se tento rok bude trochu lišit, vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni trošičku změnit divadelní uspořádání. Proto se letos nebere na zřetel, kdo jaké měl místo, ale
kdo dřív přijde. Samozřejmě, vy abonenti, budete mít před novými předplatiteli přednost. Více informací se, doufám, dozvíte v
příštích novinách či na posledním divadelním představení.
Bc. Eliška Krupová
645+135+65 = 21.11.2015
Tak touto záhadnou matematickou rovnicí Vás srdečně zveme na trojí oslavu - jak zaznělo už v minulém čísle ZN, obec
Zašová letos slaví 645 let od první písemné zmínky. Druhým
výročím je 135 let historie dechové hudby v Zašové a třetí číslovka patří souboru Zašovjan, který právě před 65 lety vznikl.
Všechna tato výročí si zaslouží připomenutí a společné oslavy,
které proběhnou v sobotu 21.11. od 16.00 v kulturním domě v
Zašové. Tímto zveme všechny současné a bývalé členy „krůžku“
a dechovky, ale nejen je - bude se promítat, vzpomínat, hrát i
tancovat ...
Fotky a jiné dokumenty vítány - těšíme se na Vás!
Společenská kronika
našich občanů
Jubilanti
V měsíci září oslavili své narozeniny a jubilea
(jubilanti 80, 85 a více)
Stodůlka František
Bechná Aloisie
Hajda Miroslav
Skalková Ludmila
Janišová Olga
Porubová Berta
Špůrek Ludvík
Daňková Růžena
80 let
80 let
85 let
85 let
85 let
87 let
88 let
88 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a rodinnou pohodu.
OÚ Zašová
Blahopřání
Vše nejlepší k životnímu jubileu panu Miroslavu Španerovi
přejí Karin, Balada a kamarádi z Kotěhůlek.
Divadelní předplatné 2016
Vážení přátelé divadla, velmi nás těší rostoucí se zájem o divadelní předplatné v kulturním domě Zašová. Naší snahou je Vám
nabídnout kvalitní představení. Proto v těchto dnech probíhá v
plném proudu příprava, respektive dolaďování, programu na pří-
Zašovské noviny 10/2015
10
Vzpomínky
Dne 7. října 2015 uplynulo 20 let, kdy nás
opustila naše milovaná paní Daniela Křenková, rozená Bechná.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
Čas plyne, vzpomínky a smutek zůstávají.
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.
Kdo žije v našich srdcích, žije navždy v našich
vzpomínkách.
Dne 14. září 2015 by se dožil 90 let pan Josef
Zetek.
Vzpomíná manželka Eva s rodinou.
Dne 16. října si připomeneme již 13. výročí,
kdy nás po tragické autonehodě náhle opustil
pan Jaromír Polách.
S láskou vzpomínají rodiče, sestra Sylva s rodinou, bratr Milan s rodinou.
KLUB DŮCHODCŮ
Program Klubu důchodců
(říjen - listopad)
21. říjen 28. říjen 4. listopad 11. listopad 18. listopad důstojný průběh zasedání.
Mgr. Iveta Pavlicová
Sdružení Nezávislí pro občany
V zářijovém čísle Zašovských novin jsme si v rubrice „Farnost
Zašová“ přečetli příspěvek pana faráře o malování vnitřních prostor zašovského kostela, který si po více jak 40 letech nový nátěr
jistě zasloužil. Na závěr článku otec Jiří děkuje firmě Jelínek,
děkuje všem pomocníkům – dobrovolníkům, děkuje sponzorům,
děkuje obci. Já bych chtěla poděkovat především otci Jiřímu Poláškovi za to, že náš kostel září novou výmalbou a že se blyští čistotou. Myslím si, že hlavně díky jemu celá akce proběhla
úspěšně. Pane faráři, děkuji.
Mgr. Iveta Pavlicová
Setkání ročníku 1938 v pátek 25. září 2015
Neuvěřitelně rychle se přiblížil svátek sv. Václava a Den české státnosti, a tím pádem i náš termín pro setkání ročníku 1938,
který jsme si určili na poslední pátek v září, v restauraci u „U
Janíků“ v Rožnově pod Radhoštěm.
Přivítání se zhostil Jarda Pavelka. Minutou ticha jsme uctili
památku nedávno zesnulého Stanislava Jankovského. Sešlo se
čtrnáct spolužáků, ze zdravotních a jiných důvodů se omluvilo
sedm.
V příjemném prostředí restauračního salonku se všichni skvěle
bavili, jeden druhého vyslechli a mockrát se od srdce zasmáli.
Stejně jako loni, byla vysoce hodnocena perfektní obsluha vedoucího provozu pana Josefa.
Přejeme si ať takových plánovaných setkání se uskuteční ještě
mnoho.
text Miluška Holaňová , foto Svatopluk Nepala st.
Podzimní společné tvoření...
Svátek... Klub bude uzavřen
Veselé spol. odpoledne... hraje Marta
Cvičíme pro zdraví...
Společenské hry...
VAŠE PŘÍSPĚVKY
Poděkování
Rádi bychom touto cestou s menším zpožděním poděkovali
všem návštěvníkům zasedání zastupitelstva obce dne 9. 6. 2015
za jejich účast a za podporu našeho návrhu na vyřazení Vesníku
ze seznamu lokalit pro bytovou zástavbu. Dík samozřejmě patří
všem zastupitelům, kteří pro tento návrh hlasovali a svým jednoznačným postojem (pro návrh hlasovalo 11 ze 12 přítomných
zastupitelů) vyjádřili souhlas s našimi argumenty.
Nejde nám ale pouze o Vesník. V novém územním plánu je
spousta jiných lokalit, určených pro výstavbu rodinných domů,
v celkovém rozsahu cca 25-30 ha, což je - podle našeho názoru
– velké číslo. Územní plán doposud není hotov ani schválen, je
tedy možné se k němu vyjadřovat, a měl by se s ním - ve vlastním
zájmu - seznámit každý Zašovjan či Veselan a připomínkovat jej
buď přímo, nebo prostřednictvím zastupitelů.
Poslední poděkování patří vedení obce, které operativně přesunulo jednání zastupitelstva do prostorů KIC a zajistilo tak
INZERCE
Dům služeb
Nutriční poradna, www.diet-poradna.cz - Iveta Bechná
tel.: 604 139 058
Kadeřnictvní - Pavla Schwarzová
tel.: 777 594 667
Kosmetika - Studio Santé - Dana Davidová
tel.: 606 431 967
Koupím zahradu v Zašové.
tel. 732709090
Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ - 00304476, DIČ - CZ00304476. Reg. zn. MK ČR E 13257 - vychází
1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: 724 992 483, e-mail: [email protected] - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Zašová - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky upravit.
Toto číslo vyšlo 15. října 2015.

Podobné dokumenty