S Einsteinem napříč časem Hrutov 4.7. - 18.7. 2015

Komentáře

Transkript

S Einsteinem napříč časem Hrutov 4.7. - 18.7. 2015
A s o c i a c e t u r i s t i c k ý c h o d d í l ů m l á d e ž e ČR
TOM 19210 KUK Atlantik
S Einsteinem napříč časem
Hrutov 4.7. - 18.7. 2015
INFORMACE PRO RODIČE ÚČASTNÍKŮ TÁBORA
Cena tábora: 3000 Kč
Doplatek činí 2500 Kč (po uhrazení nevratné zálohy 500 Kč)
Zaplacení tábora:
107-9041860227/0100
Převodem na číslo bankovního účtu
:,
variabilní symbol použijte datum narození dítěte (např. 1.1.2015 – 010115)
nejpozději však do 30.5. 2015
Storno poplatek:
Odříct účast dítěte na táboře po provedení platby lze jen v případě nemoci dítěte potvrzené lékařem, která mu
svojí povahou znemožňuje tento pobyt. Při oznámení této skutečnosti do 20.6. 2015 bude vráceno 75%z platby,
při oznámení po tomto datu bude vráceno pouze 50% a při opomenutí tohoto oznámení si pořadatel tábora
vyhrazuje právo stanovit výši vratné částky podle hospodářského výsledku akce.
Doklady nezbytné pro účast dítěte na táboře:
1. Potvrzení od lékaře, že je dítě očkované a schopné zúčastnit LT. Pokud máte potvrzení
například ze školy v přírodě, nemusíte si nechat dělat nové, ale nesmí toto potvrzení být starší jak
1 rok. (formulář viz strana 4 těchto informací)
2. Potvrzení o bezinfekčnosti (podepíší rodiče v den odjezdu na tábor!!!) (formulář viz strana 3
těchto informací)
3. Kartička pojišťovny – pouze originál (kopie nám nestačí, nebojte kartičky u sebe bude mít
zdravotník, neztratí se)
4. Doklady o zaplacení celé částky (výpis s účtu, ústřižek složenky - po kontrole vám bude
vrácen)
PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA RODIČŮ S VEDOUCÍMI
Jako každý rok proběhne dne 24. června v 18 hod schůzka rodičů, na které budete mít příležitost
poznat část vedení tábora. Dále se zde dovíte přesné informace o odjezdu a příjezdu z tábora.
Schůzka se bude konat v klubovně v Líšni na ulici Hochmanova 5(viz mapka v příloze). Žádáme
rodiče, aby na tuto schůzku nebrali děti, protože bychom vás rádi aspoň trochu zasvětili do
programu tábora, což by v přítomnosti dětí nebylo možné. Schůzka není povinná, ale byly
bychom rádi, kdyby přišli alespoň rodiče dětí, co s námi jedou poprvé.
Na viděnou se těší celý kolektiv vedoucích
Doporučený seznam věcí na tábor:
Na spaní: teplý spacák (popřípadě spacák a menší deka), karimatka, pyžamo, teplé spací ponožky,
(polštářek)
Denní oblečení: trička s krátkým i dlouhým rukávem, kraťasy - šortky, flanelová košile, svetr,
dlouhé kalhoty, punčochové kalhoty nebo elasťáky, tepláková souprava, tepláky, čepice nebo
šátek proti slunci, větrovka, pláštěnka (ne deštník ten by se zničil a neposloužil)
-ponožky (i teplé), spodní prádlo – na každý den čisté -U spodního prádla a ponožek se hodí
motto: Čím více, tím lépe.
hygienické potřeby: kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, krém na opalování, hřeben,
repelent, toaletní papír, kapesníky, ručník, osuška
každodenní potřeby ke hrám: psací potřeby (propiska, tužka, barevné pastelky), blok, dopisní
papíry, obálky, známky, popř. korespondenční lístky (jsou lepší u menších dětí, když jim vyplníte
adresy, oni pouze namalují obrázek, nebo napíší krátký vzkaz, hlavně nepoztrácí známky), svítící
baterka s náhradními monočlánky, šátek (je lepší mít čepici proti slunci a k našemu programu
využijeme při hrách i obyčejný šátek) malý batoh, KPZ se šitíčkem
nádobí, bez kterého se neobejdeme: ešus nebo dvě jídelní misky, lžíce, plechový nebo plastový
hrnek, kapesní nůž (velikost dle věku a zodpovědnosti dítěte), škrabka na brambory
Obuv: sandály, tenisky, pevné boty, holinky, za posledních pár let se nám osvědčily boty na styl
crocs v levnější variantě
Koupací potřeby: plavky, pro neplavce kruh a rukávky dle zvyku
Další věci dle vlastního uvážení, nedoporučujeme brát si s sebou drahou elektroniku. U nás na
táboře platí zákaz mobilních telefonů (ve vlhku a bez elektřiny stejně dlouho nevydrží). Za cenné
věci neručíme.
Podrobnější seznam věcí naleznete na našich webových stránkách:
http://kukatlantik.cz/co-si-zabalit-na-tabor. Tato jednoduchá pomůcka při
balení věcí, pomáhá nejen starým táborníkům, ale i úplným nováčkům.
Věci na tábor balte prosím vždy společně s dětmi.
Písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že můj syn-dcera....................................................rodné číslo...................................
je úplně zdráv a v rodině ani v místě z něhož nastupuje do tábora není infekční choroba a okresní
hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo
lékařský dohled. Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly,
kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu.
Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na táboře:..................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
V................................dne.....................................................Podpis..............................................
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte
...........................................................................……..........…………………………….
datum narození ......................................... ...............................................…................
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu …………………………………..
………...................................................................................................................……
Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*)...............……...........................................
Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v
průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)....................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
.................…….....................................
d) je alergické na.........................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka).........................................................
datum vydání posudku podpis, jmenovka lékaře
razítko zdrav. zařízení
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do
15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osob dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně
vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním
jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání
odvolacímu orgánu.
Jméno , popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby ………………………………………
Vztah k dítěti ……………………………………………………………………….
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne ................................
................................................
podpis oprávněné osoby
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne .............................................
(stvrzuje se přiloženou “doručenkou”)________________
*) Nehodící se škrtněte.”.