Základní informace k novému školnímu roku

Komentáře

Transkript

Základní informace k novému školnímu roku
Září 2009
Základní škola, Mládežnická 536
54102 Trutnov
Zpravodaj
Základní informace k novému školnímu roku
Přehled pedagogických pracovníků
Ředitel školy:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitele:
Učitel pověřený řízením:
Vedoucí vychovatelka ŠD:
Vedoucí školní jidelny:
Školník:
Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
Mgr. Zdeněk Géc
Ing. Lidmila Kuříková
(výchovný poradce školy)
Mgr. Michal Strnad (4. – 9. třídy)
Mgr. Monika Jaklová (1. – 3. třídy)
paní Gabriela Hofmanová
paní Lenka Dvořáková
pan Radomil Váňa
Třídní učitel
Mgr. Krausová
Mgr. Drapáková
Mgr. Pytelová
Mgr. Eisová
Mgr. Medunová
Mgr. Kisá
Mgr. Lammelová
Mgr. Hurdálková
PaedDr. Nesvadbová
Mgr. Brolíková
Mgr. Kuţelová
Mgr. Jaklová
Mgr. Pavlová
Mgr. Váňová
Mgr. Mihatschová
Třída
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B
www.zsmltu.cz
Třídní učitel
Mgr. Škarytková
Mgr. Lustyk
Mgr. Knapová
Mgr. Menzelová
Mgr. Tichá
Bc. Erben
Ing. Kutová
Mgr. Kobrlová
Mgr. Čermáková
Zpravodaj
Funkce
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
Jméno
Mgr. Langerová
Mgr. Šubrová
Mgr. Platilová
Mgr. Wagnerová
Mgr. Štosek
p. Vlček
Funkce
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
Jméno
p. Hofmanová
p. Frýdlová
vychovatelka
p. Ryšanová
vychovatelka
p. Zikmundová
vychovatelka
p. Zákoucká
vychovatelka
p. Kuchařová Dis.
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
p. Heteš
vychovatel
p. Šembera
p. Šembera
p. Skuček
p. Langrová
p. Puhlovská
vychovatelka
p. Burešová
vychovatelka
p. Jehličková
vychovatelka
Mgr. Menzelová
vychovatel
p. Kuchař
správce sítě
Mgr. Štosek
správce sítě
p. Heteš
správce tělocvičen
p. Skuček
Důležité informace a termíny
Prázdniny:
podzimní
vánoční
pololetní
jarní
velikonoční
hlavní
29. a 30.10.2009
23.12.2009 – 1.1.2010
29.1.2010
22. – 26.2.2010
1. – 2.4.2010
1.7. – 31.8.2010
Informativní schůzky pro rodiče:
1.9.2009
1. třídy
od 8,30 h (po přivítání ve škole)
3.9.2009
2. – 5. třídy
od 17,00 h
6. – 9. třídy
od 18,00 h
18.11.2009
1. – 5. třídy
od 17,00 h
6. – 9. třídy
od 18,00 h
Součástí je „Burza středních škol―
28.4.2009
1. – 5. třídy
od 17,00 h
6. – 9. třídy
od 18,00 h
Do plánu informativních schůzek mohou být dodatečně zařazeny mimořádné informativní schůzky, popřípadě můţe dojít ke změně termínu nebo formy podání informací. O těchto případných změnách budete včas informováni třídními
Stránka 2
www.zsmltu.cz
Září 2009
učiteli prostřednictvím školního Zpravodaje nebo zápisem v ţákovských kníţkách.
Plán pedagogických rad:
31.8.2009—11.11.2009 – 20.1.2010 – 21.4.2010 – 23.6.2010
Další důleţité termíny:
zápis do 1. tříd
15.1.2010 od 14,00 do 19,00 h
16.1.2010 od 8,00 do 12,00 h
Podrobnosti k zápisu Vám budou sděleny včas prostřednictvím školního
Zpravodaje. Pokud se v tomto termínu nebudete moci k zápisu dostavit, můţete
si dohodnout náhradní termín.
- burza středních škol
18.11.2009 od 15,00 do 18,00 h
- školní ples
29.1.2010 od 20,00 h
„ředitelské dny―
24. a 25.9.2009
6.11.2009
16.11.2009
(vzdělávání ped. pracovníků školy v rámci zavádění ŠVP)
- vydávání vysvědčení
28.1.2010
29.6.2010 (9. třídy)
30.6.2010 (1. – 8. třídy)
- ekol. soustředění 4. tříd, cyklo-turistické soustředění 8. tříd a vodácký
kurz ţáků 9. tříd – termín bude upřesněn (květen-červen 2010)
- lyţařský výcvik ţáků 7. tříd – termín bude upřesněn
Váţení rodiče,
kaţdoročně se na Vás obracíme s prosbou o poskytnutí sponzorského
příspěvku za kaţdé dítě, které navštěvuje naši školu. Tento sponzorský příspěvek,
který je základním zdrojem příjmů Nadačního fondu „Pro děti“, se vyuţívá na
částečné financování sportovních a kulturních aktivit dětí naší školy, na
materiální zabezpečení doplňkové činnosti, a to jak v rámci výuky, tak činností
organizovaných KZČ „Eldorádo“. Pouţívá se i na financování nákladů
souvisejících s účastí našich ţáků na soutěţích, o nichţ Vás průběţně
informujeme, a na odměny pro ţáky za jejich aktivitu, píli a studijní výsledky.
Víme, ţe pro mnohé z Vás není jednoduché zajistit pro Vaše děti veškeré
vybavení, které je pro zahájení školního roku nezbytné. Přesto věříme, ţe i letos
nám pomůţete a poskytnete škole tento příspěvek. Výše příspěvku činí 100,- Kč
Stránka 3
www.zsmltu.cz
Zpravodaj
za kaţdé dítě. Předem děkujeme za pochopení.
Rovněţ Vám nabízíme hromadné zabezpečení základních školních potřeb
pro výuku výtvarné výchovy na druhém stupni. Není nutné, aby kaţdé dítě mělo
veškeré vybavení. Rovněţ tímto způsobem Vás jiţ několik let zbavujeme starostí
se sháněním jednotlivých potřeb. Tento způsob Vám ušetří peníze a nám umoţní
seznámit děti i s takovými výtvarnými metodami a technikami, se kterými by
jinak neměly moţnost se seznámit.
Za částku 100,- Kč jsou Vašim dětem poskytnuty tyto potřeby: kreslící
karton A2, A3, A4, čtvrtka náčrtová A3, A4, papír barevný, zvláštní typy papírů
– vrstvený, holografický, tuš černá i barevná, redis-pera včetně násadek, rudka,
suchý pastel, voskovky, progresa, křída barevná – chodníková, podloţka PVC –
A3, fixativ, fixírka, prstové barvy, barevné písky, ozdobné drátky, sláma, barevná
peříčka, apod., částečně materiál na keramiku (obtisky, engoby, barvítka, …).
Obdobná situace jako ve VV je i v předmětu pracovní činnosti - člověk a
svět práce. Na úhradě materiálu pro tento předmět se podílí i ţáci. Vzhledem
k tomu, ţe poţadavky na materiální zajištění výuky pracovních činností se
v jednotlivých ročnících vzhledem k osnovám značně liší, bude Vás o výši
úhrady včas informovat příslušný vyučující.
Rovněţ ţáci, kteří se přihlásili do třídy s rozšířenou výukou – obor
speciální výtvarná výchova – se budou podílet na částečné úhradě materiálu, a
to částkou 50,- Kč.
El Do Tabbon a Les náhod
KZČ
Tento příběh se odehrál zcela náhodou. Jednoho
slunného dne se v hornobradelském muzeu rozhodl jeho správce a majitel,
známý El Do Tabbori starší, ţe svůj podnik a všechny své artefakty, které jsou
v muzeu uloţené, předá svému synovi El Do mladšímu. Jenţe jak tohoto
dobrodruha tělem i duší přesvědčit, aby se usadil a vyměnil ţivot plný
adrenalinu za poklidnou práci v muzeu???
Náhodného dne zavolal starý El Do svým nejvěrnějším a nejzkušenějším
dobrodruhům, aby sjednotili síly a dali dohromady své týmy. Dobrodruzi
Eldošembery, Eldolaďány, Eldošvejdy, Eldošembis, Eldokolmi a ostatní
neváhali a hned se pustili do akce. Cílem měla být účast na výpravě nic
netušícího El Do Tabboriho ml. za dobitím Lesa náhod. Jak název napovídá,
nikdo nevěděl co očekávat, co ho náhodou můţe potkat. Navíc bylo potřeba
přesvědčit slavného dobrodruha, ţe jsou tu i jiní, stejně dobří hledači cenných
Stránka 4
www.zsmltu.cz
Září 2009
artefaktů, kteří ho nahradí.
Čekali jsme vše, ale přesto jsme byli často
překvapeni a zaskočeni, koho a co jsme potkali. Např.
známé postavičky a hrdiny Pata a Mata, Sherlocka
Holmese, s kterým jsme řešili mnoho jeho
nevyřešených případů a prodělali jsme i malárii
z kousnutí infikovaným komárem. Boj s touto nemocí
zvládli všichni relativně dobře, aţ na našeho
nejzkušenějšího El Do Tabboriho ml., ten nemoci
podlehl. Kdyţ uţ jsme se smířili se smrtí El Da ml.,
náhle se nám ozval z údolí stínů, kde nám poradil,
jak ho můţeme osvobodit a vrátit tak mezi ţivé.
Podmínkou bylo upsat se na tajnou svitku. Nelenili
jsme a ještě ten večer jsme se vydali na noční stezku odvahy. Podpisy byly
všechny, takţe se El Do ml. mohl vrátit mezi ţivé.
Les náhod se den ode dne zdál těţší a neprostupnější. Chvílemi jsme
mysleli, ţe z lesa není cesta ven. Naděje nám svitla, kdyţ jsme se dovtípili, ţe
prstence se znaménky a čísly, které jsme cestou v lese získávali, by mohly být
klíčem k otevření Lesa náhod. Pustili jsme se do všech lstí s o to větším
nadšením a bojovností a ... ocitli jsme se na konci lesa. Ale…
Co by to bylo za Les náhod, kdyby cesta ven byla jen tak. Cesta byla
posetá velkými pařezy. Naše druţiny sebraly zbylé síly a s vidinou vysněného
cíle dostat se zpět z Lesa náhod a odevzdat
klíč od něj do hornobradelského muzea, se
neohroţeně pustili do poslední hry „Pařezy―.
Byl to boj na ţivot a na smrt. Cestu nám
Stránka 5
www.zsmltu.cz
Zpravodaj
komplikovaly pařezy, ale taky hladoví domorodci. Při náhodném doběhnutí
poslední druţiny a posledního dobrodruha, jsme se pustili do rozluštění
číselného kódu.
Kdo správně nastavil kód, tomu se otevřel Les náhod, a tím i cesta
k pokladu.
Les náhod je pokořen a hornobradelské muzeum má svůj nový artefakt –
klíč od tohoto zvláštního místa. Jen El Do starší zůstal ve svém muzeu opět sám.
Proč? Hádejte… Asi tušíte… El Do ml. se hned po návratu z výpravy dozvěděl
o objevení Picassova nejoblíbenějšího štětce a …….. vydal se za dalším
dobrodruţstvím…
Kam zmizel Jinathan Harker ???
a konečně celý druhý běh letního tábora v Horním Bradle?
Tak to jiţ všichni účastníci vědí. No přece v daleké Transylvánii v sídle
obávaného hraběte Drákuly. Čekala je řada zkoušek jako řešení záhadných případů, zajištění osob, prokázání fyzické schopnosti, znalost šifrování, orientace
v mapách, pohyb v terénu, prošli testem sluchu, daktyloskopickými zkouškami,
střeleckými, ale i tvořením a rozpoznáváním stop.
Po všech náročných zkouškám byli přijati do čtyř detektivních kanceláří a
těţká a strastiplná pátrání mnoha a mnoha detektivů mohla začít….
Zmapování našeho pátrání najdete na adrese: http://picasaweb.google.cz/
kzcbradlo/BradloII#
No a jak vše dopadlo? Samozřejmě dobře a hlavně jsme si celý tábor báječně uţili se skvělým kolektivem dětí a pracovníků. Takţe za rok opět nashledanou!
Příměstský tábor—“Letem—světem“
Dvacetčtyři dětí z 1. – 5.tříd přivítalo první prázdninové dny sportovními
soutěţemi, různými hrami a výlety do
blízkého i vzdálenějšího okolí.
Mezi přívalovými dešti, kroupami
a bouřkami, ale i za krásného letního počasí jsme podnikli výlet na Safari do Afriky, podívali jsme se za klokany do
Austrálie, Tarzany jsme se stali
Stránka 6
www.zsmltu.cz
Září 2009
v lanovém parku v Janských
Lázních. Výtvarný talent a zručnost jsme nezapřeli při výrobě
rybičkového závěsu či při zhotovení asijské čepičky.
Děkujeme panu Škopovi – Solum podlahy za finanční příspěvek na dopravu do ZOO, dále
vedoucím rybářského krouţku
za ochotu a vyprávění o rybách
při návštěvě Dolců a také personálu Lesní dům - nejen za výborný oběd, ale i za poskytnuté
zázemí v bouřce, na kterou asi hned tak nezapomeneme.
Základní informace ŠK
Chobotnice
Provozní doba :
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
06:00 – 08:00
06:00 – 08:00
06:00 – 08:00
06:00 – 08:00
06:00 – 08:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
12:00 – 16:00
POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ ŢÁKY 4. - 9. TŘÍD !!!¨
Přihlášky lze vyzvednout přímo v Chobotnici, kde je také vyplněné odevzdáte!
Poplatek za Chobotnici činí : 250,- Kč za období září - leden a 250,-Kč za období únor - červen. Poplatek je také moţné zaplatit na celý školní rok najednou
(500,- Kč). Můţete vyuţít platbu sloţenkou nebo převodem na účet školy.
Klub Chobotnice se snaţí o pestrou a všestrannou činnost, o plnohodnotně
strávený volný čas.
Naše činnosti:

stolní a společenské hry

četba knih a časopisů (ABC, 100+1)

míčové hry, líny tenis, pingpong, stolní fotbal
Stránka 7
www.zsmltu.cz
Zpravodaj





pobyt venku (stadion školy) a v
tělocvičně
výtvarné a pracovní činnosti
hra na kytaru
práce na PC ( internet)
výlety, akce s přespáním ve škole
Aktuální informace o tom, jak se nám
v Chobotnici daří a co se děje, najdete
na nástěnce na II. stupni u cvičného
bytu, ve školním Zpravodaji a samozřejmě hlavně u nás v Chobotnici :o)))
Postupem času opět zprovozníme také naše internetové stránky, tak se těšte :o)
Něco málo o tom, jak to u nás chodí
Do klubu a z klubu děti odcházejí podle domluvy s rodiči. Čas příchodů a
odchodů si hlídají samy. Po příchodu jsou povinné zapsat se do docházkového
sešitu, při odchodu se pak odepsat. Důleţité je čitelné příjmení, čas příchodu a
odchodu!!!
Účast na hlavním programu je povinná, nechtějí – li se děti zúčastnit, odchází domů. Program na aktuální měsíc je vyvěšen na nástěnce na II. stupni u
cvičného bytu, v klubu a na hlavních dveřích u kina. Program je také moţno zasílat emailem přímo rodičům.
Po příchodu do klubu se děti převlékají v šatně. Přezůvky jsou nutnou
podmínkou pro vstup do Chobotnice!!! Po odchodu je moţné nechávat je
v klubové šatně.
Pobyt na PC je omezen
klubovými
penězi
„Eurochapadla―. Tyto peníze si
mohou všechny chobotničky
„vydělat― při organizované činnosti v klubu. Na PC pak smějí
po zaplacení 10ECH/1h – předcházíme tak dlouhodobému sezení u PC. Těší se na Vás
Lenka a Jirka
Stránka 8
www.zsmltu.cz
Září 2009
Ve jménu krále Bradloně aneb „Království za koně“
... to bylo naše táborové heslo na III. běhu, a tak jsme se na 14dením táboře snaţili a snaţili, aţ jsme si skutečně krásné království vybudovali, králi ho
věnovali a koníčka si zaslouţili.
V letošním roce se stala neuvěřitelná věc a naše táborníky nezastihla ţádná
zákeřná choroba, proto jsme si uţívali všichni aţ do konce tábora. I kdyţ jedna
podivná nemoc nás přeci jen zasáhla - a sice tzv.― li-rým― :o))). V naší letošní
kronice jsou zápisy ve znění: „Ráno jsme se probudili, na snídani pospíchali,
chatičky si uklidili, a hezké hry si zahráli. Oběd jsme si vychutnali, v bazénu se
vykoupali. Stolní hry si večer dali a hlídky si uţily.― :o))) Věřím ale, ţe se na vydařený tábor rozvzpomeneme i bez kroniky a i po letech si vzpomeneme třeba
na celotáborový turnaj v „Bradloballu―, neustálou pomoc Šikulínovi, diskotéky
nebo noční plíţenou. Největší vzpomínka však bude patřit bezpochyby králi
Bradloňovi, který k nám zavítal v pátek před odjezdem i se svým koněm a
všechny nás pasoval na rytíře. Po slavnostním ceremoniálu jsme si mohli jít ještě poklidit naše komnaty a pak uţ hurá na královskou hostinu. V konzumaci obloţených mís jednoznačně vedl tým „RYTÍŘSKÁ SRDCE―, ale v celkovém pořadí se nakonec podařilo „ŘÍMANŮM― zvítězit na plné čáře a vybudovat největší město pro krále Bradloně. Další dva týmy „ STRÁŢCI― a „ RYTÍŘI HLADOVÉHO
STOLU
(neboli
Hladovci či RHS)―
bojovali a budovali také urputně, ale na
vítěztví to nedalo.
Hluboký
záţitek
letos
mají i vedoucí,
kteří podali své
vrcholové výkony při baletním vystoupení. Celý záStránka 9
www.zsmltu.cz
Zpravodaj
znam slavného Bradlového jezera můţete získat, pokud si přinesete prázdné
DVD se svým jménem. Zároveň si můţete nechat také vypálit fotografie (také
na DVD). DVD můţete nechat v Chobotnici nebo v Ţelvičce.
Tak jako kaţdý rok i letos vás jiţ nyní zveme na další tábor a přejeme vám,
aby to čekání na další záţitky a bezva partu bylo co nejkratší!!!!!
Přejeme úspěšný školní rok. Vaši vedoucí!!!
Želvička
Mateřský klub
při ZŠ Mládeţnická 536, Trutnov (vedle I.stupně, 3. patro)
www.zelvicka.webnode.cz
Prázdniny utekly jako voda a máme tu nový školní rok. S ním je letos spojené také znovuotevření naší Ţelvičky. A tak Vás srdečně zveme k návštěvě, při
které můţete okouknout a vyzkoušet naše malé překvapení v herničkách. Další
„překvápka― snad brzy také dopadnou, a tak se máte na co těšit!
Kromě cvičení jógy, pilates a vyrábění s dětmi, jsme pro vás v letošním roce nachystali cvičení rodičů s dětmi, rozdělené podle věkových skupin. Dále se
také můţete těšit na angličtinu pro děti jiţ od 3 měsíců i angličtinu pro dospělé,
porodní kurz, kurz šperků a pedigu (vyplétané dno), tančení nebo bubnování.....
To vše musíme šikovně poskládat do kalendáře, proto prosím sledujte naše
stránky, kde Vás budeme o všem informovat.
OD ZÁŘÍ JE TAKÉ OPĚT MOŢNOST VYPLNIT PŘIHLÁŠKU A
UHRADIT ČLENSKÝ POPLATEK. S TÍMTO PŘEDPLATNÝM SE VÁM
NÁVŠTĚVY ŢELVIČKY 100% VYPLATÍ. Při jednotlivých vstupech jiţ nic
dalšího neplatíte.. Bez předplatného je cena za vstup do Ţelvičky 20,-Kč za dospělého, 5,-Kč za dítě.
PRAVIDELNÝ PROVOZ
PONDĚLÍ – PÁTEK
9,00 – 15,00 h
Cvičení začíná 21.9. Další program bude upřesněn na stránkách Ţelvičky.
PONDĚLÍ
BALL (velké míče) - 18 – 19 h
ÚTERÝ
POWER YOGA
- 18 - 19 h
PILATES
- 19 - 20 h
STŘEDA
BALL
- 19 - 20 h
ČTVRTEK
PILATES
- 18 - 19 h
PÁTEK
PILATES
- 09 - 10 h
ŠIKULKA
- 10 - 11 h
Stránka 10
www.zsmltu.cz
Září 2009
ANGLIČTINA PRO DĚTI - HELEN DORON - pro děti od 3 měsíců
do 14 let
unikátní metoda výuky přirozenou a hravou formou
metodika akreditovaná MŠMT
malé skupinky 4 - 8 dětí
několik let návazné výuky
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA! POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ!!! POČET MÍST NA UKÁZKOVÉ LEKCI JE OMEZEN!
DĚTI 3-19 MĚSÍCŮ:
STŘEDA 9.9.2009 od 10:00 hod.
DĚTI 20 MĚS. – 4 ROKY:
PÁTEK 11.9.2009 od 10:00 hod.
DĚTI 4 – 10 LET:
ÚTERÝ 15.9.2009 od 17:00 hod.
KONTAKT:
TEL: 776 057 642, mail: [email protected]
VÍCE O METODĚ HELEN DORON NAJDETE NA www.helendoron.cz
30.9. PŘÍPRAVA K PORODU
KDY:
vţdy středa 30.9. + 7.10. + 14.10.2009 od 17,30 – 20,00 h.
KDE:
MK Ţelvička při ZŠ Mládeţnická
CENA:
1100,- Kč – partner zdarma
PŘIHLÁŠKY – nutné předem: mobil 732 744 076 – pí Baliharová
Z důvodu zajištění kvality přípravy je kurz pouze pro malý počet účastníků.
************************************************************
OBSAH KURZU: * o těhotenství a porodu * možnosti úlevy při porodu, masáže,
dýchání * role doprovodu * o porodnicích a porodním plánu* šestinedělí – kojení - miminko... * prostor pro každý váš dotaz!!!
Zařazeny jsou prožitkové či interaktivní techniky, práce s tělem, relaxace…*
Je velmi důležité, jak žena prožívá své těhotenství a jakým způsobem
přivádí své děťátko na svět!
Více informací a přihlášky: Naďa B a l i h a r o v á - Certifikovaná lektorka přípravy na porod a rodičovství - www.dula.kvalitne.cz. Po dohodě také individuální příprava.
Další podrobnosti o chystaných akcích a kurzech najdete na
www.zelvicka.webnode.cz .
Stránka 11
www.zsmltu.cz
Zpravodaj
TÁBOR S ŢELVIČKOU
KŘÍŢEM KRÁŢEM POHÁDKOU 22.6 - 26.6. 2009
V pondělí 22.6. jsme vyrazili na tábor do hotelu Jizera v Horní Sytové. Dobrodruţství začalo jiţ na vlakovém nádraţí. Náš vlak měl 20 min. zpoţdění, ale
ČD to napravily a připravily pro nás zvláštní vagón, ze kterého jsme nemuseli
přestupovat. Mašinky si nás jen přepojily a pokračovali jsme aţ před hotel.
První den se za námi přišel podívat Vilík (od včelky Máji) a připravil si pro
nás soutěţe a nechal nás ochutnat výborný med. Pak jsme také zvládli obatikovat trička. Vodník za námi přišel v úterý a přinesl s sebou deštivé počasí, tak
jsme jeho úkoly a hry splnili v hotelu. Neţ jsme se po obědě vychrupali, začalo
zase pršet a ten největší "špláchanec" nás zastihl cestou do Jilemnice do mateřského centra Rodinka. Tam jsme si pohráli, vysušili se a pak opět vyrazili zpět
do hotelu.
Středa byla ve znamení práce s Ferdou mravencem. Ozdobili jsme si mašličky, vyrobili mašle pro ostatní mravence a hlavně jsme pomohli Ferdovi najít jeho ztracenou berušku. Odpoledne jsme pro změnu jeli opět do Jilemnice :o), kde
jsme tentokrát vyzkoušeli auta u hasičů a zasoutěţili jsme si v parku v pohádkovém lese. S malou odměnou jsme pak opět ujíţděli zpět do hotelu, ale tentokrát
autobusem. Po dobré večeři na nás čekalo překvapení v podobě zmrzlinového
poháru. To byla bříška nacpaná :o))) Pak uţ jen šupky dupky do postele.
Stránka 12
www.zsmltu.cz
Září 2009
Slavný den nastal ve
čtvrtek. To k nám totiţ
zavítal pan král!!! Za
to, ţe jsme s králem
spolupracovali, vyčaroval nám místo brambor
korále. Jak nám panečku slušely. A protoţe
jsme se na naší
"mapce" za pokladem
dostali aţ nahoru, vyrazili jsme náročnou trasou pro poklad. Cesta
nebyla
jednoduchá.
Nejen ţe byla do kopce,
ale také jsme plnili úkoly , "bojovali" s hadem přes cestu, pobíhající ovcí nebo
někteří i s klíšťaty. Poklad byl ale nalezen, a tak cesta zpět byla veselejší :o). Po
návratu jsme se pustili do opékáni buřtíků, ale plánované opékání společně s
maminkami z MC Rodinka z Jilemnice se nekonalo. Cesta za pokladem se protáhla, a tak nás maminky z Jilemnice před opékáním jiţ opustili. Poslední odpoledne jsme si pořádně uţili a ještě před večerkou proběhla malá diskotéka. Za to
pak usínání bylo problematické :o). V pátek ráno byl bohuţel čas na balení,
úklid a odjezd opět vlakem domů. Moc se nám nechtělo, ale co se dá dělat. Snad
jen si popřát pohodový další školní rok, aby nám to rychle uteklo a mohli jsme
opět na ŢELVIČKOVÝ TÁBOR vyrazit!!! TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
Stránka 13
www.zsmltu.cz
Zpravodaj
A year of European teenager´s life
Zahajujeme druhý rok našeho
zahraničního projektu!!!
Pro oţivení připomínám, ţe se
jedná o projekt dvouletý a zapojeny
jsou školy ze čtyř zemí: Polska
(Borów), Švédska (Jämjö), Turecka
(Istanbul)
a České
republiky
(Trutnov). Součástí projektu jsou týdenní návštěvy v jednotlivých školách, kdy
děti jsou ubytovány v hostitelských rodinách, a náplní jsou předem dohodnuté
výstupy. Setkání uţ proběhla v Istanbulu a u nás, v Trutnově. Z výstupů lze
připomenout besedu o Istanbulu, infoleták pro náctileté o jednotlivých zemích,
blog (http://teenagersyear.blogspot.com/), dotazník k projektu.
Aktuálně se připravujeme na podzimní setkání v Polsku v Borówě (27.9. –
3.10.2009), chystáme podklady pro společný kalendář na rok 2010 a pro
prezentaci.
Těším se, ţe vás i letos budeme ve školním Zpravodaji informovat o
nových záţitcích z našich návštěv a zvládnutých výstupech z projektu.
Pohodový a úspěšný start do nového školního roku 2009/2010.
Michal Strnad, koordinátor projektu
Miss panenka
Dne 3.6. 2009 jsme se sešli na slavnostním setkání všech soutěţících o
titul Miss panenka v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis.
O vítězi rozhodovala porota, ve které mimo jiných zasedli novinář Radek
John, módní návrhářka Jitka Šedová, ředitelka Českého výboru UNICEF Pavla
Gomba a další osobnosti. Miss panenku letos podpořili i známá zpěvačka Tereza
Kerndlová a taneční skupina T-BASS.
Naše panenka se dostala do semifinále a získala pěkné ceny, ale titul Miss
panenka 2009 vyhrála Ema, kterou ušila Štěpánka Císařová ze Rtyně
v Podkrkonoší. Zábavný program, který jsme zhlédli se nám všem v sále moc
líbil. Nakonec všichni tvůrci panenek dostali diplomy. My, děvčata z devátých
ročníků (V. Kohoušková, B. Pavlistová, D. Ferencová a A. Rösselová), jsme se
za naši školu letos účastnily naposledy.
Předáváme štafetu našim mladším spoluţačkám A. Sukové a K. Havlové a
věříme, ţe se k nim přidají příští rok i další a podpoří tak skvělou věc, jako je
Stránka 14
www.zsmltu.cz
Září 2009
přeočkování dětí v Africe proti šesti zákeřným chorobám.
Děvčata devátých tříd
Návštěva archivu
Třída 9.A navštívila v úterý 9.6.2009 Státní okresní archiv v Komenského
ulici při mimořádné akci - Dni otevřených dveří. Prostorami archívu nás
provázel ředitel Roman Reil. K vidění byly věci, o jejichţ existenci jsme vůbec
nevěděli. Například plán neuskutečněné tramvajové dráhy z roku 1922. Ta měla
spojovat Horní Staré Město a Poříčí.
Další předvedeným unikátem byl projekt Krakonošovy kašny i s trpaslíky,
kteří z ní byli (zřejmě) po válce ukradeni. Perličkou byla vystavená kniha
rodokmenů faráře Aloise Krska z Horní Malé Úpy. K vidění bylo rovněţ
nejstarší trutnovské pečetidlo. A nechyběly ani ukázky z legendární Hüttlovy
kroniky.
Akce byla pořádána u příleţitosti Mezinárodního archivního dne, který se
Stránka 15
www.zsmltu.cz
Zpravodaj
slaví na počest vzniku Mezinárodní archivní rady v roce 1948. Den otevřených
dveří nás velmi zaujal.
Knihovna, ve které jsou dochovány vzácné knihy a listiny
Exkurze do Harrachova
Ve čtvrtek 21.5. jsme se
jeli podívat do sklárny v
Harrachově. Nejprve jsme
navštívili místní muzeum
skla a dále nás průvodkyně
provedla výrobnou, kde jsme
si řekli, z čeho se sklo vyrábí
a měli jsme moţnost
pozorovat, jak se vyfukuje
sklo a vzniká sklenička,
vázička aj. Potom jsme šli do
brusírny, kde se skleničky
zdobily. A komu se sklenička
líbila, mohl si ji koupit.
Po dobré svačině jsme nasedli do autobusu a fr... směr Trutnov. Exkurze se
vydařila a všem se nám líbila.
Ţáci 5. tříd
www.zsmltu.cz

Podobné dokumenty