gsm dohled technologií

Transkript

gsm dohled technologií
GSM DOHLED TECHNOLOGIÍ
instalace a obsluha sestavy
Sestava GSM Dohled technologií sdružuje funkce alarmové ústředny, gsm pageru, gsm dálkového
dohledu a termostatu (funkce termostatu je pouze u verzí GB 060 x10 T a GB 060 x11 T)
1.
Popis systému
Konfigurace systému obsahuje dva čítačové vstupy (které pokud nejsou využity jako čítačové, mohou
být použity jako alarmové), tři alarmové vstupy (z toho jeden je možné blokovat pomocí Dallas čipu)
Dále konfigurace obsahuje dva výstupy, které je možné ovládat pomocí řídících SMS, první z nich
může být řízen termostatem a tlačítkem, druhý lze spínat pomocí řídící SMS na určitou
přednastavenou dobu. K systému lze připojit mikrofon pro příposlech prostoru při zpětném volání.
Prozvoněním jednotky lze ovládat krátkodobé sepnutí reléového výstupu.
2.
Popis funkce systému
Čítačové vstupy: čítají impulsy na vstupech – reagují na přizemnění vstupu. Dotaz na stav čítače lze
provést pomocí SMS. Nejsou-li tyto vstupy využity jako čítače lze je využít jako vstupy alarmové –
jejich aktivací dojde k rozeslání alarmové SMS na tel6 až tel10 z interního tel. seznamu, na tel6 a tel7
bude provedeno alarmové volání – 1× prozvonění 30 s.
Alarmové vstupy: alarmový stav nastane po odpojení přizeměného alarmového vstupu. GB 060
rozešle alarmové SMS na tel1 až tel5 z interního tel. seznamu, na tel1 a tel2 provede alarmové volání
– 1× prozvonění 30 s. Doporučené zapojení alarmových vstupů je ve schématu. U varianty GB 060
x1x T je možné alarmový vstup 3 aktivovat a deaktivovat pomocí Dallas čipu.
Výstupy: out1 a out2 lze ovládat příslušnou řídící SMS (viz. tabulka). Výstup out1 lze ovládat pomocí
tlačítka – každé stisknutí tlačítka invertuje stav výstupu out1. U varianty GB 060 x1x T je výstup out1
ovládán termostatem – při překročení přednastavené horní hranice teploty dojde k jeho vypnutí (log 0),
při překročení přednastavené dolní hranice teploty dojde k jeho zapnutí (log 1). Pro ovládání silových
el. zařízení je určen externí Reléový výstup ED 050 300.
Výstup relé: relé lze ovládat prozvoněním tel. čísla SIM v GB 060 z telefonů zanesených do interního
tel. seznamu GB 060 – pozice tel1 až tel10. Sepnutí relé (na 3 s) potvrdí GB 060 odmítnutím
příchozího hovoru.
3.
Seznam příslušenství v sestavě
Označení
GB 060 300,
GB 060 301,
GB 060 310,
GB 060 311,
ED 001 001
CB 161 011
CB 161 006
SA 012 603
ED 060 601
ED 060 600
500
501
510
511
Popis
Jednotka GSM
Jednotka GSM s interní baterií
volitelně
Jednotka GSM s teploměrem
Jednotka GSM s interní baterií a teploměrem
GSM anténa prutová
Konektor 10 pinů,10x lanko 2 m s naskřípnutým pinem
Konektor 6 pinů, 6x lanko 2 m s naskřípnutým pinem
Síť. adaptér 220 V/12 V DC, 600 mA, kabel 1,5 m, konektor Molex 2pin
Tlačítko pro montáž na panel, kabel 1,5 m
LED dioda pro montáž na panel, kabel 1,5 m
Volitelné příslušenství
Označení
SA 012 800
CB 161 002
Popis
Síťový adaptér do rozvaděčů 12 V / 10 W
Napájecí kabel 2 m s konektorem 2 piny
ED 060 100
ED 060 500
ED 060 550
ED 060 250
ED 060 260
ED 050 300
CB 160 021
Teplotní senzor
Čtečka čipových klíčů
Čipový klíč
Externí mikrofon pro poslech z prostoru
Aktivní reproduktor pro hlasitý výstup
Dvojitý reléový výstup pro spínání síťových spotřebičů 230 V / 5 A
Datový kabel RS232 pro připojení k PC
4.
Schéma zapojení
5.
Popis zapojení
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
Audio in
Audio out
RS 232
INIT
RE
L/L+
PWR
GSM Ant.
Popis
čítačový vstup 1 – reaguje na přizemnění
čítačový vstup 2 – reaguje na přizemnění
alarmový vstup 1 – v klidu přizemněn, reaguje na rozpojení,
alarmový vstup 2 – v klidu přizemněn, reaguje na rozpojení,
alarmový vstup 3 – v klidu přizemněn, reaguje na rozpojení,
ovládací tlačítko výstupu 1
výstup 1 (max. zatížení 500 mA)
výstup 2 (max. zatížení 500 mA)
mikrofonní audio vstup
audio výstup pro zesilovač s reproduktorem
sériový port pro připojení PC
inicializační tlačítko – krátký stisk = reset, krátký stisk při odpojeném napájení =
vypnutí jednotky, stisk delší než 5 s při připojeném napájení = inicializace – smažou
se všechna nastavení a jednotka se uvede do původní konfigurace
výstup relé (max. 5 A / 50 V)
signalizační LED (L+ = anoda)
napájení jednotky 12 V
konektor externí antény - anténa je pro upevnění vybavena magnetem
6.
Vložení SIM
Před vložením SIM karty do jednotky vypněte její blokování PINem. SIM karta se vkládá do držáku
který se vysune zatlačením žlutého kolíku vhodným předmětem.
TEL11
●
TEL10
●
TEL9
●
TEL8
●
●
TEL7
TEL5
●
●
TEL6
TEL4
Info SMS
Alarm SMS
Alarm prozvonění
Alarm SMS od čítačových
vstupů
Alarm prozvonění od
čítačových vstupů
Ovládání relé prozvoněním
TEL3
Pozice
TEL2
Interní tel. seznam
TEL1
7.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Info SMS = SMS při nízkém kreditu, u varianty s interní baterií SMS při odpojení napájení a při vybité
interní baterii, SMS 1× měsíčně s hlášením o stavu napájení a kreditu.
8.
Nastavení pomocí SMS
Nastavení je možné provést z libovolného mobilního telefonu. SMS se odesílají na telefonní číslo SIM
karty vložené v GB 060. Jednotka potvrdí provedení příkazu SMS zprávou zaslanou zpět odesilateli
příkazu. V jedné SMS lze zaslat až čtyři příkazy. Struktura konfigurační SMS:
PIN PŘÍKAZ X PŘÍKAZ X PŘÍKAZ X PŘÍKAZ X
Kde: PIN je čtyřciferný bezpečnostní kód z výroby nastaven na 1234
X je parametr příkazu
Příkaz
PIN x
TELx y
CREDITCMD x
CREDITLOW x
RTC hh:mm:ss dd-mm-rrrr
TEMP.HIGH x
TEMP.LOW x
OUT2TIME.RT1.TIME x
INPUTx.COUNTER y
9.
Popis příkazu
Změna PINU x= nový PIN (z výroby je pin nastaven na 1234)
Nastavení tel. čísla x= pozice tel. č. (1 – 11), y= tel. číslo
v mezinárodním formátu (+420777666555)
Nastavení kódu pro zjišťování kreditu x= kód (T-mobile: *101#,
Oskar: *22#, Eurotel: *104*#)
Nastavení hranice nízkého kreditu x= hodnota kreditu
Nastavení času a datumu
Nastavení horní hranice teploty x= teplota ve °C (z výroby 21)
Nastavení dolní hranice teploty x= teplota ve °C (z výroby 20)
Nastavení doby sepnutí výstupu 2 x= doba v s/10 (příklad: 20s
= 200, max. 65500)
Nastavení čítače (vynulování) x= číslo čítače (1 nebo 2), y=
požadovaný stav čítače (např. 0 pro vynulování)
Nastavení pomocí softwaru Control Panel
Na www.levelna.cz je ke stažení software Control Panel (obsahuje podrobnou kontextovou nápovědu
pod klávesou F1), dokumentace k GB 060 3xx s popisem dalších funkcí jednotky. Pro propojení s PC
použijte kabel CB 160 021.
10. Obsluha pomocí SMS
Struktura řídící SMS je stejná jako konfigurační SMS viz. odstavec 8.
Příkaz
ARM
DISARM
OUT1ON
OUT1OFF
OUT2ON
OUT2OFF
OUT2TIME
OUTS
TEMP
INPUT1.COUNTER
INPUT2.COUNTER
CREDIT
CALLBACK
Popis příkazu
Aktivace alarmového vstupu 3
Deaktivace alarmového vstupu 3
Zapnutí výstupu 1 výstup se uvede do logické 1
Vypnutí výstupu 1 výstup se uvede do logické 0
Zapnutí výstupu 2 výstup se uvede do logické 1
Vypnutí výstupu 2 výstup se uvede do logické 0
Časové zapnutí výstupu 2 výstup se uvede do logické 1 na
přednastavenou dobu
Dotaz na stav výstupů
Dotaz na teplotu
Dotaz na stav čítače 1
Dotaz na stav čítače 2
Dotaz na kredit u předplacené SIM
Zpětné volání s příposlechem GB 060 zavolá zpět autorovi SMS,
podmínkou je připojený mikrofon k GB 060
11. Indikace stavů externí LED diodou
nesvítí – alarmové vstupy nejsou aktivovány
bliká rychle – probíhá odchodové zpoždění
bliká pomalu – alarmové vstupy jsou aktivní
bliká pomalu 2× – alarmové vstupy jsou aktivní, GB 060 není přihlášena k GSM
12. Technické parametry
Rozměry jednotky
Jmenovité napájecí napětí
Spotřeba v klidu
Maximální příkon
GSM
Paměť REPORTU
Rozsah teplot pro funkce GSM
Rozsah teplot pro vše ostatní
144 × 44 × 88 mm
12 V DC
< 20 mA
0,5 A při 12 V
900 / 1800 MHz
přibližně 10 000 záznamů GPS
-25 °C až +65 °C*
-40 °C až +85 °C
* mimo tento rozsah může být omezena nebo zcela mimo provoz funkce výrobku při GSM spojení.
LEVEL s.r.o., Plhovská 1997, Náchod 547 01
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

GD-06 ALLEGRO - GSM komunikátor

GD-06 ALLEGRO - GSM komunikátor Nastavení vlastních textů SMS Nastavení vlastních textů umožňuje snadnější zapamatování textů SMS. Texty jsou rozděleny do dvou skupin – stavové a povelové texty. V názvech svorek, jejich stavů,… j...

Více

Manual GB060 311T verze 1.01 CZ

Manual GB060 311T verze 1.01 CZ čítačové, mohou být použity jako alarmové), tři alarmové vstupy (z toho jeden je možné blokovat pomocí Dallas čipu) Dále konfigurace obsahuje dva výstupy, které je možné ovládat pomocí řídících SMS...

Více

GB 060 - Level, s.r.o.

GB 060 - Level, s.r.o. Elektromontážní set : 8x sv orka samořezná, 2x kabelová spojka, 3x vázací pásky, zemnící oko Konektor 2piny, 2x lanko 0,5 mm, délky 2 m s naskřípnutým pinem Konektor 4piny, 4x lanko 0,5 mm, délky 2...

Více

GSM komunikátor GD-06 Allegro

GSM komunikátor GD-06 Allegro ČSN ETSI EN 301419-1 a EN 301511 určeno pro prostředí: II. vnitřní všeobecné (-10°C až +40°C) rozměry (bez antény) GSM anténa

Více

Rychlý manuál

Rychlý manuál TC65i Smart Controller Rel.2 disponuje čtyřmi vstupy. Záložka Vstupy umožňuje nastavení reakcí Vstupu 1 až 4 (prozvonění, SMS nebo e-mail) na informaci z přivedeného napětí na vstupní svorky (změna...

Více