Vyrocni Zprava 2005_2006 - Gymnázium Jateční Ústí nad Labem

Komentáře

Transkript

Vyrocni Zprava 2005_2006 - Gymnázium Jateční Ústí nad Labem
GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006
Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem
Charakteristika školy: střední škola, úspěšným ukončením se dosahuje
středního vzdělání s maturitní zkouškou
Zřizovatel: Ústecký kraj
Právní forma organizace: příspěvková organizace
Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ředitel školy: Ing. Alfréd Dytrt
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Květuše Klierová
Sekretářka : Helena Zemanová
Telefon: 475 240 150
Fax: 475 240 175
Dálková přístup: [email protected], http://www.gymjat.cz
Zřízení školy: zřejmě 1953
Zařazení do sítě škol: 24. 6. 1996
Rozhodnutí o zařazení do sítě škol: č.j. 32 796/2002-21 ze dne 7. 2. 2002
Součásti školy: 0
Rada školy: byla zřízena k 1. 8. 2005
Mimoškolní a občanská sdružení: Jatečfond, nadační fond
IČO: 4455 5423
DIČ: 214 - 445 554 23
IZO: 000 081 931
OBORY DENNÍ
Název oboru
Gymnázium všeobecné
Gymnázium všeobecné
Celkem
2
Kód oboru
Ukončeno
mat. zkouškou
Počet žáků
79-41-K/401
273
76
79-41-K/801
340
613
46
122
C. 1. Jmenný seznam pracovníků školy
33.
MATĚJČEK Martin
1.
PŘÍJMENÍ, JMÉNO
BREJCHOVÁ Radka
34.
MLYNÁŘOVÁ Jana
2.
BRÉM Vladimír
35.
MÜLLEROVÁ Dagmar
3.
CERMAN František
36.
NEUBAUEROVÁ Zdeňka
4.
CUTYCHOVÁ Jana
37.
NOSEK Petr
5.
ČERNÁ Ivana
38.
NOVOTNÝ Bohdan
6.
DRAHÁ Hana
39.
ROSENBERGOVÁ Lucie
7.
DRDÁKOVÁ Regina
40.
RUMÁNKOVÁ Miroslava
8.
DVOŘÁKOVÁ Eva
41.
PROCHÁZKOVÁ Lenka
9.
DYTRT Alfréd
42.
ŘÁDKOVÁ Květuše
10.
DYTRTOVÁ Naděžda
43.
ŘEZÁČOVÁ Ivana
11.
GABČANOVÁ Jana
44.
ŘEŽÁBKOVÁ Olga
12.
GERBEROVÁ Regina
45.
ŘÍZKOVÁ Marcela
13.
HAVLÍK Radek
46.
SABOLOVÁ Lucie
14.
HEJDUKOVÁ Iveta
47.
SEBESLAVSKÝ Josef
15.
HELEBRANTOVÁ Jitka
48.
SKALSKÁ Anna
16.
HOLUBOVÁ Hana
49.
SOBOTOVÁ Miromila
17.
HÖNIGOVÁ Kamila
50.
STEJSKALOVÁ Blanka
18.
HOROVÁ Michaela
51.
STUCHLÁ Gabriela
19.
HUDCOVÁ Martina
52.
SVITÁLSKÝ Jan
20.
HUJOVÁ Šárka
53.
SVOBODA Marcel
21.
IVANOVÁ Jana
54.
ŠEBEK Pavel
22.
JARÁ Hana
55.
ŠMÍDLOVÁ Milada
23.
JIRKOVÁ Věra
56.
ŠMIRKLOVÁ Iveta
24.
KAPOUNOVÁ Linda
57.
ŠTEJFOVÁ Kateřina
25.
KEJŘ Ladislav
58.
TAMPÍROVÁ Helena
26.
KEJŘOVÁ Květoslava
59.
TOCHÁČKOVÁ Kateřina
27.
KLIEROVÁ Květuše
60.
VITVEROVÁ Helena
28.
KOSOVÁ Ivana
61.
VOTAVOVÁ Gabriela
29.
KUBÍK Miroslav
62.
ZÁBRANSKÁ Michaela
30.
MACÁNOVÁ Iveta
63.
ZEMAN Viktor
31.
MAGASANIK Jiří
64
ZEMANOVÁ Helena
32.
MALÝ David
Č.
3
C. 2. Pedagogičtí pracovníci (PP) – souhrnné údaje
PEDAGOGIČTÍ
PRACOVNÍCI
I
s odb.
kval.
s odb.
kval.
nekval.
nekval.
s odb.
kval.
s odb.
kval.
s odb.
kval.
s odb.
kval.
s odb.
kval.
do
35 let
do
35 let
do
35 let
do
35 let
35-45 let
35-45
let
45-55 let
45-55
let
55-důch.
věk
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
ženy
celkem
12
8
Celkový počet
PP
51
5
4
16
12
Odborná kvalifikace pro
přímou ped. činnost
46
13
10
Celkový počet
odučených hodin týdně
993
s odb.
kval.
55důch.
věk
ženy
1
s odb.
kval.
s odb.
kval.
důcho
dci
důcho
dci
celkem ženy
1
4
4
Počet hodin odučených
odborně týdně
964
ŽÁCI A PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI CELKEM
Počet tříd
denní studium
Počet žáků
denní studium
22
Přepočtený počet
PP
613
48,10
C. 3. Komentář
Pedagogický sbor je poměrně stabilizován, kromě výjimek vyučují ve škole
kvalifikovaní učitelé, obecným jevem je nedostatek učitelů cizích jazyků (zejména
angličtiny) a učitelů – mužů.
Vedení školy tvoří ředitel, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost a
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz.
Provoz školy zajišťovala sekretářka, účetní, hospodářka, školník, údržbář,
uklízeč a uklízečky, část roku správce ICT.
Někteří učitelé jsou členy různých profesních a předmětových sdružení,
pracují ve výborech olympiád (např. v Ústřední komisi biologické olympiády,
okresní komise olympiád) apod.
Ředitel školy byl předsedou Asociace ředitelů gymnázií ČR, předsedou
Krajské sekce Asociace ředitelů gymnázií ČR a místopředsedou Krajské rady
asociace Unie - CZESHA.
4
D. 1. Čtyřleté studium
Termín přijímacího řízení byl stanoven MŠMT ČR na 24. dubna 2006, další
termíny nebyly stanoveny, stejně jako konání přijímacích zkoušek - žáci byli
přijímáni podle stanovených kritérií, která vycházejí z prospěchu na základní
škole a souvisejících aktivit žáků, např. umístění na předních místech v soutěžích
alespoň okresního významu.
D. 2. Osmileté studium
Termín přijímací zkoušky byl stanoven MŠMT ČR na 24. dubna 2006. Ředitel
školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanovil a zveřejnil kritéria přijímacího
řízení.
Zkoušky byly písemné, použity byly testy Scio, o. p. s. (český jazyk, matematika,
obecné studijní předpoklady).
Každý uchazeč označoval své práce registračním číslem, které mu bylo přiděleno
pro zajištění anonymity při hodnocení výsledků i při zveřejnění výsledného
pořadí.
Při hodnocení uchazečů bylo postupováno podle stanovených kritérií, tzn. podle
celkového počtu získaných bodů. Bodován byl též prospěch na základní škole a
souvisejících aktivity žáků, např. umístění na předních místech v soutěžích
alespoň okresního významu
D. 3. Souhrnné údaje
PŘIHLÁŠENÍ
Název oboru
Gymnázium - všeobecné
Gymnázium - všeobecné
Kód oboru
79-41-K/401
79-41-K/801
1. kolo
2. kolo
164
68
0
0
Do dalších kol
0
0
PŘIJATÍ
Název oboru
Gymnázium - všeobecné
Gymnázium - všeobecné
Kód oboru
79-41-K/401
79-41-K/801
1. kolo
158
31
2. kolo
V dalších kolech
0
0
0
0
ODVOLÁNÍ
1. kolo odvolání
celkem
1. kolo přijatí
autoremedura
11
1. kolo přijatí
2. kolo přijatí
další kola přijatí
odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ odvolání ke KÚ
4
0
0
0
5
E. 1. Souhrnné údaje
PROSPĚCH -1. POLOLETÍ
Název
oboru
Kód
oboru
Počet
žáků
z toho prospělo
s vyzn.
Gymnázium
- všeobecné
79-41K/401
272
32
Gymnázium
- všeobecné
Celkem
79-41K/801
335
607
z toho
prospělo
z toho
neprospělo
Nehodnoceno
231
8
1
109
141
223
454
2
10
1
2
z toho prospělo
s vyzn.
z toho
prospělo
z toho
neprospělo
Nehodnoceno
PROSPĚCH – 2. POLOLETÍ.
Název
oboru
Kód
oboru
Počet
žáků
Gymnázium
- všeobecné
79-41K/401
271
32
235
2
2
Gymnázium
- všeobecné
Celkem
79-41K/801
333
604
112
144
259
455
0
2
1
3
UKONČENÍ STUDIA
Název oboru
Gymnázium všeobecné
Gymnázium všeobecné
Celkem
Kód oboru
Počet žáků,
kteří ukončili
posl. roč. v
řád. termínu
z toho u mat.
zkoušky
prospělo s
vyzn.
z toho u mat.
zkoušky
prospělo
z toho u mat.
zkoušky
neprospělo
79-41-K/401
74
17
55
2
79-41-K/801
46
120
16
33
29
84
1
3
CHOVÁNÍ
Počet žáků
2. stupeň
1. pol.
1. pololetí
2. pololetí
607
604
podmínečné
vyloučení
1. pol.
3. stupeň
1. pol.
1
0
0
0
vyloučení
1. pol.
0
0
0
0
DOCHÁZKA
Počet žáků
Zameškané hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem
1. pololetí
607
34 841
76
2. pololetí
604
44 068
29
6
E. 2. Komentář
Gymnázium poskytuje střední vzdělání a připravuje žáky především ke studiu
na všech typech vysokých škol a k výkonu náročnějších druhů zaměstnání a
činností ve státní správě, kultuře a dalších oborech.
Učební plán vychází z dokumentů schválených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, je zaměřen všeobecně a má vazbu na další
vzdělávací stupně. Umožňuje individuální volbu dalšího zaměření pomocí
volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Volitelné předměty jsou součástí
učebního plánu, jejich nabídka se každoročně obměňuje podle zájmu žáků a
možností školy.
Ve školním roce 2005/2006 probíhalo ve škole studium ve čtyřletém a
osmiletém studijním cyklu. Externí studium bylo novou školskou legislativou
zrušeno a poté vyřazeno ze sítě škol. distanční forma
Zvláštní důraz je kladen na oblast drogové prevence a prevence negativních
sociálních jevů včetně pomoci žákům a jejich rodičům při řešení problémových
situací.
Průměrný prospěch žáků školy a dosažené výsledky u maturitních zkoušek
se významně neodchylují od dlouhodobě sledovaných hodnot. Studium i úroveň
maturitních zkoušek lze považovat za velmi náročné. Ani v tomto školním roce
nebyl žádný žák ze studia vyloučen, a to ani podmíněně.
Škola navazuje na tradici gymnaziálního školství v Ústí nad Labem,
v uplatnění svých absolventů dosahuje trvale velmi dobrých výsledků. To
každoročně potvrzuje počet žáků školy, kteří byli přijati ke studiu na vysokých
školách. Tento ukazatel je dlouhodobě sledován a každoročně vyhodnocován.
Školská rada uskutečnila 2 jednání, schválila školní řád.
E. 3. Výchovná opatření
Pochvaly ředitele školy
29 pochval za výborný prospěch
85 pochval za reprezentaci školy
21 pochval za dobrovolnické aktivity
2 pochvaly za organizaci školní ligy
Pochvaly třídního učitele
11 pochval za reprezentaci školy
259 pochval za prospěch s vyznamenáním
5 pochval za dobrovolnické aktivity
Důtky ředitele školy
15 důtek za porušování školního řádu
1 důtka za opakované nevhodné chování
Důtky a napomenutí třídního učitele
188 napomenutí za porušení školního řádu, nevhodné chování
74 důtek za porušení školního řádu, nevhodné chování
E. 4. Výchovné působení
Ve škole pracují dva výchovní poradci, kromě poradenství a konzultační
činnosti a řešení běžných situací se věnují především následující problematice:
studium na vysokých a dalších školách, možnosti dalšího uplatnění žáků
(přihlášky, informace, analýza výsledků),
7
pomoc žákům a zákonným zástupcům žáků (prospěch, chování, přechod ze
ZŠ, volba jiné střední školy),
prevence sociálně patologických jevů, drogová prevence a související činnosti
(besedy, odborné programy),
E. 5. Drogová prevence a prevence sociálně patologických jevů
Metodik: Mgr. Ivana Černá
Koordinátoři: Mgr. Anna Skalská - koordinace tvorby a realizace preventivního
programu školy, primární prevence v učebních předmětech, kontakty
s organizacemi zajišťujícími prevenci a volnočasové aktivity
Mgr. Zdenka Neubauerová – oblast tvorby a realizace projektů týkajících se
prevence soc. patolog. jevů ve škole
Opětovně nebyl zaznamenán žádný drogový problém ani problém týkající se
šikany. Činnost probíhala podle Minimálního preventivního programu
v následujících oblastech.
E. 5. 1. PŮSOBENÍ VE ŠKOLE
sledování projevů zneužívání návykových látek a ostatních patolog. jevů
„Desatero postupu drogové prevence“
Poplachový plán (metodické principy pro odhalení šikany)
První pomoc při otravě návykovými látkami
metodický materiál „Co dělat, když…“, řešení případných konkrétních situací
k dispozici je knihovna, videotéka, zásobník propagačních materiálu a
kartotéka kontaktů s internetovými odkazy na instituce zabývajícími se drogovou
problematikou, seznam bezplatných či anonymních tísňových telefonních linek.
E. 5. 2. AKTIVITY PRO ŽÁKY A RODIČE
Základ primární drogové prevence spočíval především v tématických blocích
v rámci vzdělávacích předmětů. Prevence byla realizována převážně v hodinách
ZSV (OV), Ch, Bi, Z, Tv, Čj a v hodinách cizích jazyků podle rozpisu v Programu
činnosti školního metodika.
Během třídních schůzek byli rodiče informováni o záměrech a způsobu
realizace Školní preventivní strategie. Ve třídě V1A byla realizována přednáška a
beseda s drogovou tématikou (29. 3. 2006).
E. 5. 3. DALŠÍ AKCE
17. 10. účast v akci Bílá pastelka (20 studentů)
20. 10. návštěva Krajského soudu (oktávy + 4. r. v rámci společenskověd.
semináře)
16. 11. beseda se Sv.Karáskem Svědomí a etika (dtto)
23. 11. film.představení Příběhy bezpráví (3.r. + V8B)
7. 12. přednáška Současní čeští Rómové (V6AB, V7B, 3.A)
7. 2. beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou o její tvorbě, především o
trilogii Holky na vodítku – příběhy dívek léčících se z růz. závislostí (V4A)
13. 3. film. představení Jeden svět – totální popření – boj o dodržování
lidských práv (kvinty + 1.r.)
12. 4. přednáška P. Pabiána: HIV – to je tvá volba (1.r.)
E. 5. 4. DLOUHODOBÉ AKCE
Žáci se účastnili mnoha dobrovolnických akcí pod vedením Mgr. Skalské.
8
E. 5. 5. AKTIVITY PRO VOLNÝ ČAS
Ve škole pracovaly tyto zájmové útvary: Orchestr, Pěvecký sbor, Dramatický
kroužek, Anglický jazyk, Kroužek gramatiky pro 1.- 4. ročníky,Ruský jazyk,
Florbal. Studentům byl umožněn přístup na internet a do posilovny. Nově na
škole pracoval Videoklub. I během tohoto roku byl vydáván školní časopis Jatka
pod lavicí pod vedením prof. Svitálského.
Studentům byl umožněn přístup na internet a do posilovny.
Počet účastníků
jednodenní akce
vícedenní akce
19
Počet PP
kteří se nezúčastnili
žádné vzdělávací akce
28
19
G. 1. Aktivity ve volném čase
Aktivity žáků ve volném čase jsou jedním z východisek pro řešení nežádoucích
jevů ve společnosti.
Nejčastěji se žáci školy zapojovali v následujících činnostech:
činnosti v sociální oblasti, dobrovolnická činnost
práce s výpočetní technikou, internet
hudba, zpěv, divadlo
sport, sportovní hry
Škola se výrazně profilovala v oblasti dobrovolnických aktivit, pokračuje
spolupráce s neziskovými organizacemi (Dobrovolnické centrum, Centrum
komunitní práce aj.).
G. 2. Projekty a jiné činnosti:
Koordinátor projektové činnosti: Mgr. Linda Kapounová
Projektová činnost je jedna z oblastí, která se v posledních letech začíná na
dynamicky rozvíjet. Stále více vyučujících zapojuje projektovou výuku do
vyučování a obohacuje tak výuku o další zajímavé aktivity. Do budoucna
plánujeme rozvíjet partnerství mezi školami v rámci programu eTwinning,
využívat portál MISS (KÚ) atd. Našim cílem bude zkvalitňovat prezentaci
projektů. Níže jsou uvedeny některé realizované projekty.
Comenius 1. 1., téma „Deník generací – život na obou stranách Železné
opony“ spolu s gymnázii v Hannoveru (BRD), Wroclavi (Polsko), Valmieře
(Lotyšsko) a Sonderborg (Dánsko).
Comenius-Socrates 2.1 „From dictatorship to demokracy“, účastnické země:
SNR, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Rumunsko
The Globe Program, který spojuje výchovný cíl s vědeckým. Tisíce škol
v celém světě spolupracují na měření ukazatelů životního prostředí, které jsou
poté odborně zpracovávány, aby nabídly globální pohled na stav naší planety.
Malujeme na zeď Projekt organizovala Komunitní nadace Euroregionu Labe
Zelená škola Organizuje to DDM a TILIA
9
10
Do družiny přijde Mikuláš Euroobčanství Komunitní nadace Euroregionu Labe
Evropský aktivní občan
Evropský parlament mládeže
„Živý betlém“ ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem
„Úspory energie na školách 2006“ - Středisko ekologické výchovy SEVER
Interaktivní hry s Harrym Potterem - vlastní
Partnerská škola v Drážďanech - vlastní
Adopce na dálku: finanční podpora Bernarda Kayiranga z Ugandy
Projekt v Chemnitz – „Chemnitz jako město EU“
Ekologický seminář „Problémy životního prostředí v Krušných horách“ – SRN,
Annaberg -Naturschutzzentrum
Cestou do Parlamentu - soutěž v debatování o závažných celoevropských
tématech
Poetický večer s básníkem I.Wernischem
Beseda s Mgr. Jiříkovou z Úřadu práce - politika zaměstnanosti, postupe při
hledání zaměstnání
Exkurze do Národního divadla
Jaderný reaktor, MFF UK, Praha 7 - Troja
Oční oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem - fyzikální podstata
vyšetřovacích metod.
Planetárium Praha
Exkurze do Tyfloservisu
výstava „Tajemný svět sklípkanů“
Exkurze - Mořský svět, ZOO Praha
Výcvik dobrovolníků 7. - 9.10.05
Šance, 6.10.
Bílá pastelka, 17.10.
Okresní soud – přelíčení, 20.10.
projekt Východ- součást Evropy? (finanční podpora KÚ), 1.9. – 30.11.
Společný víkend (4.- 6. 11.)
Prezentace projektu (studenti, rodiče, ZŠ Neštěmická)
Beseda s p. Karáskem, 16.11,
Beseda s panem Gandalovičem, 14.11.
Příběhy bezpráví – Charta 77 inventarizace beseda s p. Bártou
Máš názor? – Klub mladých Evropanů, 29.11.
Výcvik komunikačních dovedností – březen05 – listopad05
Tajemná komnata EU – Protocol Service ČR, Praha, 1.11. – 22. 12.
Společný oběd – listopad (5 tříd)
Beseda s p. Stárkem
Mark Canning, první tajemník velvyslanectví USA beseda
Do družiny přijde Mikuláš – Dobrovolnický projekt podporovaný Komunitní
nadací Euroregionu Labe, 6.12.
Romové a EU – 7.12.
Vánoční posezení s Oberigem, 21.12.
Zlatovláska s handicapovanými dětmi (MŠ spec. Štefánikova, Démosthenes,
MŠ internátní Vaňov)
Štědrý den v ČČK
Evropský parlament mládeže, 28.1.06
Aliente
Adopce na dálku
beseda se spisovatelkou I. Březinovou – protidrogová prevence, 7.2.
soudní přelíčení, 7.2.
Evropský aktivní občan – motivační setkání, Centrum komunitní práce
Středočeského kraje, 15.2.
soudní přelíčení, 16.2.
Ekologická exkurze – zpracování PET odpadu, 21.2.
Strašidelná noc – Internátní školka Vaňov, 1.3.
Aktivity – Spec. a prakt. škola Trmice, 14.4.
Aktivity – Spec a prakt. školy Pod Parkem, 15.3.
Riskuj – Trmice, 28.3.
Aktivity – Komunitní centrum pro děti ve škole Pod Parkem,18.4.
Riskuj – Pod parkem, 2.4.
Sluníčkový den – celostátní sbírka, 20.4.
Emil – celostátní sbírka, 22.4.
Mediální politika - beseda, 2.a 4.5.
soustředění – nácvik programu na oslavy Dne dětí, 26.-28.5.
Šance – celostátní sbírka, 31.5.
Den dětí Trmice, 2.6.
Den dětí – Pod Parkem, 6.6.
Honba za pokladem – Komunitní centrum ve škole Pod Parkem, 7.6.
beseda - Úřad práce, 19.6.
Cihla – celostátní sbírka, 21. - 24. 6.
Divadelní pohádka Honza málem králem – Trmice + Pod Parkem, 26.6.
Aliance - účast v celostátním kole
Aktivní evropský občan – účast v celostátním projektu
Jsme stejní a přece odlišní – 1., 2., 3. místo
Salesiánské divadlo,Praha – 7.11.2005, představení v anglickém jazyce,“Lord
of the Flies“, kvinta, sexta a oktávy
Britské centrum, exkurze pro třídy 2. B,V5. B,V6. B - 5.10.,11. 11.
2005,19.1.2006
Exkurze do Velké Británie, 18. 3. - 23. 3. 2006, 16 studentů z 1. ročníků a
kvint až 3.ročníků a septim
Exkurze do Itálie proběhla 21. – 30. dubna 2006.
Česko – saské vánoční trhy v Chemnitz - vystoupení školního sboru
Studentská směs, 2.– 3. 12.
vystoupení sboru Studentská směs na vánočním koncertu v Dubicích, 17.12.
vánoční koncerty orchestru Soníci, 6. a 20. 12.
Vánoční koncert gymnázia v kostele Nanebevzetí panny Marie, 21. 12.
Vystoupení orchestru Soníci při příležitosti loučení s maturanty, 26.5 a 2.6.
Koncerty orchestru Soníci, 10. a 22.6.
Divadlo pod Palmovkou Praha – Oidipús vladař, 31.1.
Divadlo Most – Shakespearova Bouře, 27.6.
11
G. 3. Soutěže
G. 3. 1. PŘEHLED SOUTĚŽÍ
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 2004/2005
název soutěže
Soutěž v anglickém jazyce
Soutěž v německém jazyce
Soutěž ve francouzském jazyce
Olympiáda v českém jazyce
Biologická olympiáda
Ekologická olympiáda
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Fyzikální olympiáda
Soutěž ve fyzice
Pythagoriáda
Matematický KLOKAN
SŠ hry - plavání
SS hry - basketbal
SS hry - futsal
CORNY SŠ pohár - lehká atletika
MF DNES CUP 2006 (dívky)
Přehlídka dětských recitátorů a divadel. kolektivů
SOČ
Literární soutěž VODA NAD ZLATO
TAJEMNÁ KOMNATA EU
ALIANTE
EUROREBUS
Šachový turnaj
POČET ZÚČASTNĚNÝCH
škol. kolo
okres. kolo
32
16
5
43
28
…
13
47
13
38
26
18
25
57
…
…
…
…
…
16
…
36
…
…
…
12
3
3
…
2
5
…
3
15
3
26
21
…
13
…
1
7
8
10
7
2
4
…
…
…
…
11
oblast. kolo
ústřed. kolo
…
…
1
…
6
3
1
4
6
7
7
…
2
…
…
…
8
10
9
1
…
…
…
…
3
6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
8
…
…
…
1
4
2
1
5
G. 3. 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE
Počet žáků ve škole
celkem
Účastníci
školní kolo
613
Účastníci
okresní kolo
425
144
Účastníci
oblastní kolo
74
Účastníci
ústřední kolo
21
G. 3. 3. UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ
ZEMĚPIS
NÁZEV SOUTĚŽE
Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo kategorie A
Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo kategorie C
Zeměpisná olympiáda
Okresní kolo kategorie D
TERMÍN KONÁNÍ
Březen 2005
Zeměpisná olympiáda
Krajské kolo kategorie A
Globe games Česká Třebová
Duben 2005
Květen 2005
Eurorebus
Květen 2005
12
Březen 2005
Březen 2005
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
Fockeová
Říha
Palík
Grosse
Dvořák
Ullmann
Srbecký
Krejčí
Fockeová
Říha
Školní družstvo
Groh – mezinárodní družstvo
Postup dvou třídních týmů do
krajského kola
UMÍSTĚNÍ
1.
2.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
7.
7.
7.
2.
-
BIOLOGIE:
NÁZEV SOUTĚŽE
Ekologická olympiáda.regionální kolo
TERMÍN KONÁNÍ
říjen 2004
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
UMÍSTĚNÍ
Jesenská Soňa, Provazníková Eva,
2.
Simonová Veronika
Krtková Eva, Krejsová Kateřina.
5.
Beránková Jitka
Groh Tomáš, Matras Patrik,
14.
Duchoňová Veronika
Biologická olympiáda
- krajské kolo kat.A
březen 2005
- krajské kolo kat.B
duben 2005
- okresní kolo kat.C
duben 2005
- okresní kolo kat.D
květen 2005
Simonová Veronika
Groh Tomáš
Vodňanská Jana
Madarová Petra
Matras Patrik
Duchoňová Veronika
Bendlová Nikol
Lešnerová Eliška
Holubová Drahomíra
Kuncová Zuzana
MATEMATIKA A FYZIKA
NÁZEV SOUTĚŽE/KATEGORIE
Matematická olympiáda
3. kolo (okresní)
MĚSÍC A ROK KONÁNÍ
Z6
Z6
Z7
Z7
leden
leden
leden
leden
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
Michala Rákosová, V1.A
David Říha,V1.A
Nela Stolleová,V2.A
Drahomíra Holubová, V2.A
Matematická olympiáda
4. kolo (krajské)
B
leden
Milan Plachý, V6.A
A
leden
Petr Pokorný, 4.B
Z6
11.5.
David Říha, V1.A
Pythagoriáda – okresní kolo
Z7
11.5.
Ha Doová, V2.A
Z7
11.5.
Monika Žižková, V2.A
Jan Drahý,3.B
Vojtěch Kundrát, V6.B
Tomáš Hejduk,V5.A Jaroslav Greif, 4.B
Šachy
Václav
Palík, V4.A Petr Hrnčíř, V4.B, Jan Mareš, V4.B,
celorepublikový přebor
Tomáš Mašín, V4.B
Patrik Bartoš, V1.A
Lešnerová Eliška
Fyzikální olympiáda
30.3. 2005
Moravčík Martin
E
okresní kolo
STRIGÁČOVÁ MICHAELA
VOZÁB JAN
Rajmanová Markéta, Doová
Ha, Holubová Drahomíra
Archimediáda (Fyzikální
Steklá Michaela, Hořanská
25.5. 2005
olympiáda) okres. soutěž
G
Kristýna, Zdráhalová Kristýna
družstev ze 7. třídy ZŠ
KUNCOVÁ ZUZANA,
MATOUŠKOVÁ
NIKOLA,BRABENCOVÁ PAVLA
9.
23.
24.
9.
13.
17.
7.
10.
2.
6.
UMÍSTĚNÍ
1.
4.
4.
1.
9.
řešitel
3.
2.
2.
23.
17.
6 – 7.
6 – 7.
8 – 9.
2.
1.
3.
4.
DĚJEPIS
NÁZEV SOUTĚŽE
Dějepisná olympiáda – okres,
kraj
Soutěž gymnázií v Chebu
MĚSÍC A ROK
KONÁNÍ
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
Tadeáš Berkman
Prosinec
2004
Lukáš Srbecký, Petr Bartoš, Jan
Buchar
UMÍSTĚNÍ
2., 5.
27.–28.
13
CIZÍ JAZYKY FRANCOUZSKÝ JAZYK
NÁZEV SOUTĚŽE
Francouzský jazyk- krajské kolo
Litoměřice
Francouzský jazyk – celostátní
kolo - Praha
Soutěž v německém jazyce –
okresní kolo
Konverzace v anglickém jazyce
Okresní kolo
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
NÁZEV SOUTĚŽE
Můj sen
Můj sen
Můj sen
Naše město
Marie Petrovická
1.
Duben 2005
Marie Petrovická
6.
Únor 2005
Iryna Valdajeva
2.
Valdajeva
Vršínský
Zatloukalová
3.
10.
2.
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
MĚSÍC A ROK
KONÁNÍ
UMÍSTĚNÍ
V7.B – Petrovická, Bartoš, Dvořák
1.
V7.B – Petrovická, Bartoš, Dvořák
3.
1.
MĚSÍC A ROK
KONÁNÍ
4.-5.měsíc2005
4.-5.měsíc2005
4.-5 měsíc.2005
duben 2005
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
Rážek Daniel
Hanková Jana
Dvořáková Stanislava
Valdajeva Iryna
G. 3. 4. REKAPITULACE
Celostátní kola
1. místo – literární soutěž VODA NAD ZLATO
10. místo – CORNY SŠ pohár – lehká atletika
17. místo – Šachový turnaj
Účast v soutěží TAJEMNÁ KOMNATA EU
Účast v soutěži ALIANTE
Krajská kola
1. místo – CORNY SŠ pohár – lehká atletika
2., 3., 9., 10. místo – Zeměpisná olympiáda
2., 5.,10.,12.,17.,19. místo – Matematická olympiáda
2. místo – Šachový turnaj
3. místo – SŠ hry – futsal
4.,20. místo – Fyzikální olympiáda
4.,5.,8.,9.,10.,15. místo – Chemická olympiáda
4. místo – Ekologická olympiáda
6. místo – Soutěž ve francouzském jazyce
10. místo - EUROREBUS
14. místo – Biologická olympiáda
14
UMÍSTĚNÍ
Březen 2005
Europanostra – soutěž o EU
okresní kolo
Europanostra – soutěž o EU
regionální kolo
Zelená škola
kategorie středních škol
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
NÁZEV SOUTĚŽE
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽÁKA
MĚSÍC A ROK
KONÁNÍ
UMÍSTĚNÍ
2.
čestné uznání
čestné uznání
3.
Okresní kola
1., 2.,4., 5.místo – Fyzikální olympiáda
1., 2., 4. místo – Soutěž v anglickém jazyce
1., 2., 3., 4. místo – Chemická olympiáda
1., 2., 3., 4., 5. místo – Zeměpisná olympiáda
1., 2., 3., 4., 5. místo – Matematická olympiáda
1. místo – Dějepisná olympiáda
1. místo – SŠ hry – plavání
1. místo – CORNY SŠ pohár – lehká atletika
2. místo – Soutěž v německém jazyce
2. místo – Recitační soutěž
2., 3. místo – Olympiáda v českém jazyce
2., 3. místo – Šachový turnaj
2., 4. místo – Biologická olympiáda
3. místo – SŠ hry – basketbal
3., 5. místo - PYTHAGORIÁDA
G. 4. Nadační fond
Gymnázium je zřizovatelem nadačního fondu Jatečfond. Tento fond finančně
i materiálně podporuje aktivity Gymnázia (startovné, příspěvky na zahraniční
exkurze, cestovné na soutěže), kulturní, sportovní a společenské akce
pořádané školou, zájmové mimoškolní aktivity studentů. Jedná se zejména o
motivaci k účasti na soutěžích, účastnický poplatek v rámci projektu GLOBE a
klubu Ekologické výchovy.
Nadační fond zakoupil pro potřeby studentů diktafon. V rámci výše
zmíněného projektu byl pořízen notebook.
Uvedené školní aktivity Jatečfond ze svých zdrojů podpořil v roce 2005
částkou 80 767,- Kč. Příjmová oblast nadačního fondu se v roce 2005 zvýšila na
základě sponzorských darů, příspěvku od Ústeckého kraje na projekt „Východ
součást Evropy?“. Celkové výdaje za rok 2005 činí 201 372,50 Kč.
Veškeré výdaje byly realizovány v souladu se Statutem nadačního fondu,
spolupráce se školou je intenzívní.
Údaje o nadačním fondu
Název nadačního fondu:
Sídlo:
IČO nadačního fondu:
DIČ nadačního fondu:
Jatečfond, nadační fond
Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
445 53 889
214 - 445 53 889
Ve školním roce 2005/2006 nebyla kontrola ČŠI provedena.
15
I. 1. Příjmy
V roce 2005 obdržela škola prostředky prostřednictvím Krajského úřadu
v Ústí nad Labem v celkové výši 27.944.461,- Kč, z toho
ONIV 5.826.000,- Kč (rozpočet). Ostatní příjmy činily 159.690,61 Kč.
I. 2. Mimorozpočtové zdroje
Prostředky na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání - Projekt
P I-III – byly přiděleny ve výši 192.806,- Kč.
Obdrželi jsme finanční prostředky ve výši 87.866,33 Kč v rámci
mezinárodního projektu Comenius.
I. 3. Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek školy činil +12.229,11 Kč. Byl vytvořen rozdílem
výnosů ve výši 28.104.151,61 Kč a nákladů ve výši 28.091.922,50 Kč.
I. 4. Výdaje
náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady (OPPP)
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
ostatní provozní náklady
13.838.190,00 Kč
111.600,00 Kč
4.911.835,00 Kč
637.131,20 Kč
8.153.167,70 Kč
I. 5. Vedlejší činnost
Škola provozuje v rámci vedlejší činnosti „Kopírovací práce“. Hospodářský
výsledek VČ činil 9. 297,20 Kč (výnosy 20.960,- Kč, náklady 11.662,80 Kč)
I. 6. Sponzorské dary
Škola obdržela ve sledovaném období sponzorský dar od NADACE „Škola
hrou“ – věcný dar (vstupné v rámci pobytu na lyžařském výcvikovém kurzu)
v celkové výši 7. 440,-Kč. V roce 2005 nebyly čerpány z rezervního fondu žádné
prostředky .
I. 7. Péče o spravovaný majetek
Evidence majetku je vedena v programu PC účetnictví JASU. K 31. 12. 2005
byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků podle zákona o
účetnictví. Stavy zjištěné fyzickou inventurou souhlasí se stavy v účetnictví na
příslušných účtech.
DHM převyšující 40 000,-- Kč ......... 5 134 087,32 Kč
DNM převyšující 60 000,-- Kč..........0,-- Kč
DDHM převyšující 3 000,-- Kč do 40 000,-- Kč......... 6 541 057,14 Kč
DDNM do 60 000,-- Kč............710 272,58 Kč
Pozemky…3.825.133,80 Kč
I. 8. Komentář
V roce 2005 probíhala rekonstrukce budovy, která si vyžádala přesun studentů
do náhradních prostor. Škola uzavřela nájemní smlouvy se ZŠ a MŠ Nová, Ústí
nad Labem (umístění studentů primy – kvarty), s Univerzitou J.E.Purkyně
(umístěni studentů oktáv a 4. ročníků).
V návaznosti na probíhající práce bylo nutné přesunout učebnu výpočetní
techniky, posilovací stroje, přeložit vnitřní telefonní rozvody v suterénu budovy,
16
změnit rozložení zabezpečovacího zařízení, nově osadit dávkovači mýdla,
zásobníky toal. papíru, zrcadly rekonstruované toalety.
Vznikly dvě nové jazykové učebny, které byly vybaveny speciálním nábytkem,
tabulemi, elektrickými promítacími plátny. Do jedné z těchto třídy byly zakoupeny
počítače, dataprojektor, tiskárna. Druhá učebna byla výpočetní technikou
vybavena jen částečně.
Nově byly realizovány laboratoře biologie (359 900,-Kč), chemie (379 990,-Kč) a
odborná učebna fyziky(212 700,-Kč)z investičního fondu.
Vzhledem k dokončení celkové rekonstrukce čtyř podlaží budovy se škola
zaměřila především na vybavení nábytkem a výpočetní technikou. Byl pořízen
nábytek do nově vzniklých jazykových učeben, do výše jmenovaných laboratoří a
učebny fyziky. Všechny kmenové učebny splňují hygienické požadavky na
prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení –
výškově stavitelný nábytek (278 049,-Kč). Do kmenových tříd byly zakoupeny
velkoplošné nástěnky, v učebnách biologie a zeměpisu byla výpočetní technika
zabudována do speciálních skříní. Škola dokoupila potřebné množství listových
školních tabulí (184 500,-Kč), dvě pylonové školní tabule (112 548,-Kč), paravány
určené k prezentaci školy a výrobků studentů (32 426,-Kč).
Rekonstrukce budovy zahrnovala také vybavení centrálním serverem a
vybudování PC sítě. Existence přípojných míst v každé rekonstruované místnosti
umožnila dovybavit kabinety a odborné učebny dalšími PC (466 645,-Kč), třemi
tiskárnami.
Sbírka výpočetní techniky byla rozšířena o komponenty jako tablet, PC periférie.
Softwarové vybavení bylo rozšířeno o aktualizace Bakalářů,vyšší verzi
grafického studia Zoner Callisto,Studio 8 School a další evaluované výukové
programy (převážně hrazeny z dotace SIPVZ). Škola využívá nabídky MŠMT a
účastní se programu Learning Schoul Agreemant, který umožňuje za ekonomicky
výhodných podmínek aktualizovat software. Úspěšně jsme požádali o
Mezinárodní grand vyhlášený firmou SOFTIR a obdrželi jsme vizualizer a
datavideoprojektor (dar ve výši 69 000,-Kč, účast školy 82 100,-Kč).
V rámci SIPVZ byla škole přidělena dotace na program PIII- infrastruktura
(27 846,-Kč), a P I- školení, P II- infrastruktura a výukový software (164 960,-Kč).
S vlastním podílem školy (40 382,-Kč) škola začala naplňovat Standard ICT pro
gymnázia. Na konci roku 2005 stav neodpovídá standardu v položkách: PC
v ostatních učebnách (o 6 méně), PC pro pedagogické pracovníky (o 3 méně) a
na úrovni doporučení počtem přípojných míst (chybí 7 místností
v nerekonstruovaném suterénu budovy).
Fond učebnic byl doplněn a modernizován (79 604,-Kč) v předmětech český
jazyk a literatura, zeměpis (aktuální atlasy), fyzika a matematika (nová vydání),
chemie, biologie, dějepis (obnova fondu atlasů). Doplněny byly učebnice
anglického, francouzského a německého jazyka.
Byly vybaveny sbírky chemie (váhy, kahany, demonstrační pomůcky) zeměpisu
(nástěnné mapy), audiokazetami jsme rozšířili sbírky cizích jazyků
(francouzského, anglického a německého). Sbírka fyziky byla rozšířena o
videoprogramy, videokazety, demonstrační pomůcky. Klasické piano bylo
zakoupeno pro sbírku hudební výchovy . Pokračovali jsme v obnově fondu
mikroskopů (biologie), malířských stojanů (výtvarná výchova), radiomagnetofonů
(cizí jazyky), běžných pomůcek pro tělesnou výchovu. Fond školní knihovny byl
doplněn v částce 7 483,- Kč.
17
Na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy vynaložila 17 310,-Kč.
V rámci školení SIPVZ absolvovalo 7 učitelů školení Z, 25 učitelů školení PO, 8
učitelů školení 1PV, 10 učitelů školení PO+2P, 3 učitelé volitelný modul P.
V červenci 2005 došlo při vichřici k poškození střechy nad hlavní budovou školy a
nad tělocvičnou. Došlo ke stržení krytiny, k následnému protečení, vytopení tříd a
tělocvičny. V rámci vzniklé pojistné události Česká pojišťovna vyplatila škole
pojistné v celkové výši 2 208 785,-Kč (spoluúčast školy 10 000,-Kč). Střecha nad
hlavní budovou byla uvedena do odpovídajícího stavu, krytina nad tělocvičnou
byla nahrazena typem Onduline. Vytopené místnosti (podlahy, stropy, krytina)
byly opraveny. Zatečení do tělocvičny nevratně poškodilo parketový povrch.
V návaznosti na práce uznané Českou pojišťovnou byly provedeny další
vícepráce včetně výměny povrchu v nářaďovně (v hodnotě 179 046,-Kč) a malby
(39 950,-Kč)
Ostatní opravy a nákupy byly zajišťovány běžným provozem. Úklid byl zajišťován
vlastními uklízečkami v trvalém pracovním poměru. Správu sítě smluvně
prováděla firma CoProSys s.r.o.
I. 9. Informace o provedených kontrolách
Okresní správou sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem byla provedena
plánovaná kontrola dne 13. 6. 2005. Opatření k nápravě nebyla uložena.
Datum zpracování zprávy: 11. 10. 2006
Výroční zprávu schválila školská rada na svém jednání dne 9. 11. 2006.
..................................
Ing. Alfréd Dytrt
ředitel školy
18
OBSAH
STRANA
Základní údaje o škole
2
B. Přehled oborů vzdělávání
2
C. Přehled pracovníků školy
3
D. Údaje o přijímacím řízení
5
E. Údaje o výsledcích vzdělávání
6
F. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
9
G. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9
H. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
15
I. Základní údaje o hospodaření školy
16
Příloha 1: Volitelné předměty ve školním roce 2005/2006
20
Příloha 2: Volitelné předměty - nabídka pro školní rok 2006/2007
21
Příloha 3: Plán školního roku 2005/2006
22
Příloha 4: Fotografie
23
19
PŘÍLOHA 1
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006
3. ročníky a septimy
Seminář z biologie
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář ze stylistiky
Společenskovědní seminář
Programování
Počítačová grafika a multimédia
Francouzská kultura
4. ročníky
Seminář a cvičení z biologie
Programování
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář ze světové literatury
Seminář ze zeměpisu
Geografie cestovního ruchu
Politické dějiny moderní doby
Seminář ze stylistiky
Latina
Počítačová grafika a multimédia
20
PŘÍLOHA 2
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
• 3. ročníky a septimy
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Seminář z dějepisu
Seminář ze světové literatury
Deskriptivní geometrie
3. cizí jazyk – francouzský, ruský
Dějiny kultury
Počítačová grafika a multimedia
Programování
Společenskovědní seminář
Francouzská kultura
Dějiny výtvarné kultury
Seminář ze stylistiky
4. ročníky a oktávy
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z fyziky
Deskriptivní geometrie
Latina
Geografie cestovního ruchu
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Nauka o Zemi
Politické dějiny moderní doby
Společenskovědní seminář
Počítačová grafika a multimedia
Současný český jazyk
Seminář ze světové literatury
Postmoderní myšlení
Dějiny výtvarné kultury
Základy GIS (geografické informační systémy)
Poznámka: podtržené semináře byly otevřeny
3. ročníky a septimy – každý student volí 2 semináře
4. ročníky a oktávy – každý student volí 1 seminář a 1 konverzaci
21
PŘÍLOHA 3
PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006
1. 9. 2005
5. 9. 2005
28. 9. 2005
26.10. - 27. 10. 2005
28. 10. 2005
7. 11. 2005
9. 11. 2005
10. 11. – 11. 11. 2005
15. 11. 2005
17. 11. 2005
23. 12. 2005 – 2. 1. 2006
4. 1. 2006
14. 1. – 21. 1. 2006
17. 1. 2006
19. 1. 2006
20. 1. 2006
25. 1. 2006
31. 1. 2006
3. 2. 2006
4. 2. – 11. 2. 2006
18. 2. – 25. 2. 2006
6. 3. – 12. 3. 2006
17. 3. 2006
19. 3. – 23. 3. 2006
27. 3. 2006
29. 3. 2006
4. 4. 2006
11. 4. 2006
13. 4. – 14. 4. 2006
17. 4. 2006
21. 4. – 30. 4. 2006
24. 4. 2006
24. 4. 2006
24. 4. 2006
1. 5. 2006
3. 5. 2006
4. 5. 2006
8. 5. 2006
10. 5. 2006
11. 5. 2006
12. 5. 2006
15. 5. – 19. 5. 2006
19. 5. 2006
22. 5. – 26. 5. 2006
25. 5. 2006
22. 5. – 26. 5. 2006
29. 5. – 2. 6. 2006
2. 6. 2006
4. 6. – 10. 6. 2006
10. 6. – 16. 6. 2006
14. 6. 2006
15. 6. – 16. 6. 2005
21. 6. 2006
22. 6. 2006
23. 6. 2006
26. 6. 2006
28. 6. 2006
29. 6. 2006
30. 6. 2006
1. 7. –1. 9. 2006
28. 8. – 31. 8. 2006
4. 9. 2006
22
Maturitní zkoušky – opravné
Zahájení školního roku
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Ukončení klasifikace za 1. čtvrtletí
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí, třídní schůzky
Veletrh vzdělávání
Filmové představení
Státní svátek
Vánoční prázdniny
Třídní schůzky
LVVZ – Bedřichov - V1.A, V2.A
Den otevřených dveří
Ukončení klasifikace za 1. pololetí
Maturitní ples – 4. ročníky - 4.B, 4.C
Klasifikační porada za 1. pololetí
Ukončení 1. pololetí, předání výpisu vysvědčení
Pololetní prázdniny
LVVZ – Pec pod Sněžkou – Mír - 1.A, 1.B, 1.C
LVVZ – Pec pod Sněžkou – Mír - V5.A, V5.B
Jarní prázdniny
Maturitní ples – oktávy – 4.A, V8.A, V8.B
Exkurze do Anglie
Ukončení klasifikace za 3. čtvrtletí
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, třídní schůzky
Maturitní písemná práce z českého jazyka
Ústní maturitní zkoušky - opravné
Velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Exkurze do Itálie – 3. ročníky a septimy
Přijímací zkoušky do čtyřletého cyklu – 1. termín
Přijímací zkoušky do osmiletého cyklu
Filmové představení
Státní svátek
Ukončení klasifikace za 2. pololetí - 4.A, 4.B, V8.A
Klasifikační porada za 2. pololetí - 4.A, 4.B, V8.A
Státní svátek
Ukončení klasifikace za 2. pololetí – 4.C, V8.B
Klasifikační porada za 2. pololetí – 4.C, V8.B
Vydání vysvědčení - 4.A, 4.B, V8.A
Volný týden před maturitou - 4.A, 4.B, V8.A
Vydání vysvědčení – 4.C, V8.B
Maturitní zkoušky - 4.A, 4.B, V8.A
Předávání maturitních vysvědčení - 4.A, 4.B, V8.A
Volný týden před maturitou – 4.C, V8.B
Maturitní zkoušky – 4.C, V8.B
Předávání maturitních vysvědčení – 4.C, V8.B
Sportovní kurz – 2.B, V6.A
Sportovní kurz – 2.A, V6.B
Ústní maturitní zkoušky - opravné
Výlety – třídy V1.A – V4.A
Schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků
Ukončení klasifikace za 2. pololetí
Učebnice V1.A – V4.A
Sportovní den, klasifikační porada za 2. pololetí
Schůzka s rodiči budoucí primy
Burza učebnic, předání učeben, organizační záležitosti, vyhodnocení
sportovního dne
Ukončení školního roku, předání vysvědčení
Hlavní prázdniny
Opravné zkoušky
Opravné maturitní zkoušky
Příloha 4
VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ 2005
SVATOPLUK KARÁSEK, poslanec PČR,
zmocněnec pro lidská práva, písničkář, kněz
ZDENĚK BÁRTA, senátor, kněz, signatář
Charty 77
FRANTIŠEK STÁREK
představitel českého undergroundu,
vydavatel samizdatového časopisu Vokno
23
MGR. PETR GANDALOVIČ, primátor
statutárního města Ústí nad Labem
MARK CANNING, první tajemník velvyslanectví USA
IVONA BŘEZINOVÁ,
spisovatelka
ŠKOLSKÁ RADA (ZLEVA):
Mgr. Iveta Hejduková,
Ing. Josef Vozáb
(předseda),
Marie Koričanská,
Mgr. Jan Svitálský,
Mgr. Pavel Hess,
Mgr. Petr Gandalovič
24
VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele
Nanebevzetí panny
Marie
SPORTOVNÍ DEN
25
SPORTOVNÍ DEN
26

Podobné dokumenty