Geografická prostorová data a informace

Komentáře

Transkript

Geografická prostorová data a informace
Geografická prostorová data a
informace - zdroje a praktické využití
ve výuce
Letní geografická škola
„Na pomoc ŠVP v geografickém vzdělávání“
Geografický ústav PřF MU 21. -23. 8. 2007
Mgr. Kateřina KEPRTOVÁ
Z rámcového vzdělávacího
programu:
žák používá dostupné kartografické produkty a
další geografické zdroje dat a informací v tištěné
i elektronické podobě pro řešení geografických
problémů
orientuje se pomocí map v krajině
používá s porozumněním vybranou
geografickou, topografickou a kartografickou
terminologii
…
praktické aplikace s kartografickými
produkty, s mapami různých funkcí, s
kartogramy
GIS a navigační systémy – praktické
využití GIS, DPZ a satelitních navigačních
přístrojů
Dostupné kartografické produkty
analogové mapy a atlasy
mapy v elektronické podobě
komerční produkty na elektronických médiích (Infomapa) ovládání podobné jako na mapserverech
(Google Earth)
mapy na internetu
různá úroveň interaktivního ovládání, GIS nástroje
skenované analogové mapy (např. staré mapy)
elektronické atlasy
mapy pro navigaci
Prostorová data
nejedná se přímo o mapy či jiná
kartografická díla, ale o jejich vlastní
základ
data uloženy v jednotlivých „vrstvách“
zdroj pro GIS a počítačovou kartografii
komerční i volně dostupná
nutnost odpovídajícího programového
vybavení (i freeware)
Zdroje analogových kartografických
produktů
mapy a atlasy nejrůznějších vydavatelů
produkce ČÚZK (Český úřad zeměměřický
a katastrální)
produkce GeoSl AČR (Geografická služba
armády ČR) – vojenské účely
většina analogových map má i své digitální
ekvivalenty
Z nabídky map ČÚZK:
www.cuzk.cz
tištěná podoba, potlačené odstíny umožňují kreslit
přímo do kopie
Základní mapa ČR (50,- až 400,- CZK)
1: 10 000
1: 25 000
1: 50 000
1: 100 000
1: 200 000
administrativní mapy, tematické (silniční apod.), klady listů…
výběr podle kladu listů, přibližně vědět, jaké území
chceme
!!! v měřítku 1: 50 000 najdeme víc informací na
turistické mapě KČT než na ZM 50 (turistické mapy jsou
na podkladě kvalitnějších vojenských map)
geoportal.cuzk.cz – objednávky dat (IE!)
státní správa má ZABAGED pro svoji
působnost zdarma
Z digitální nabídky ČÚZK:
ZABAGED – základní báze geografických dat,
pro laiky ne moc použitelná, vektorová data
Rastrové mapy (odvozeniny ze ZABAGEDu aj.)
rastrové ekvivalenty (obrázky = rastrová data):
obrázek složený
z několika vrstev
možnost objednat si
jen některé vrstvy
defacto ZM ČR, ale
po vrstvách
vrstvy – princip GIS
Mapy na internetu, mapservery
nepřeberné množství mapserverů, ale
topografický obsah pochází z několika málo
zdrojů (přenášení chyb)
velká pestrost, nejrůznější tematiky
nevýhoda – práce pouze on-line, mapy se často
nedají stáhnout jinak než přes PrintScreen
od globálního až pro regionální měřítko –
google maps až krajské mapové portály
!!! často nesplňují kritéria pro správně
vytvořené mapy (pofiderní měřítko, neobsahují
legendu)
- chybějící legenda
- selektivní zobrazování
objektů stejné úrovně
- měřítko
- obsahové chyby
- mapy na intenetu často
netvoří kartografové, ale
informatici
www.mapy.cz
nejznámější český mapový portál
největší přínos - barevné ortofoto na
podkladu
vytisknout mapu – lze pak uložit jako
obrázek
dynamický vývoj
chudý obsah vlastní mapy
chybí znázornění terénu
supermapy.centrum.cz
nová beta verze – zlepšené ovládání mapy
standardní měřítková řada
1: 5 000 000
1: 1 000 000
1: 500 000
1: 250 000
1: 50 000
větší měřítka nepřístupná (vždy tomu tak
nebylo)
neobsahují ortofoto
jinak kvalitní obsah (stejný jako shocart),
interaktivní prvky (stanice busů..)
IZGARD
internetový zobrazovač armádních dat
http://izgard.cenia.cz/website/dmu/viewer.htm
podkladem je DMÚ 25 (vojenská topografická
mapa 1: 25 000)
výslovně pro potřeby AČR!!!
VGHMÚř Dobruška
až do úrovně popisných čísel
vyhledávání leteckých měříckých snímků (LMS)
Možnosti práce s webovými
mapami
srovnání map z různých hledisek:
obsah (mapy.cz vs. centrum vs. IZGARD), všímání si
různých způsobů zobrazovaní stejného jevu, zda
mapa poskytuje potřebné informace – např. výškové
údaje (ty nenahradí ani barevné ortofoto…)
nástroje (odečtení polohy, měření vzdáleností,
zobrazené měřítko..)
uživatelské rozhraní a ovládání
co by asi mapa měla obsahovat a jestli je to dodrženo
aktuálnost obsahu
geoportal.cenia.cz
portál veřejné zprávy
topografický podklad stejný jako v aplikaci
IZGARD
velké množství tematických vrstev:
druhy povrchů – Corine Land Cover
chráněná území
ekologické zátěže
ÚSES, NATURA 2000
…
ÚHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu
lesů)
http://212.158.143.149/index.php nebo též
http://www.uhul.cz
mapy
v podkladu obsahují černobílé ortofoto
Krajské mapové portály
http://mapy.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=125
http://www.kr-vysocina.cz/www/gis
http://mapy.kr-ustecky.cz/
http://mapy.kr-olomoucky.cz/
http://mapy.kr-zlinsky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/mapy.html
http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1462
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2679&category=
http://gis.kr-kralovehradecky.cz
http://mapy.kr-stredocesky.cz
http://mapy.kr-karlovarsky.cz
http://gis.kraj-jihocesky.cz/
Krajské mapové portály
množství dat a kvalita poskytované služby
záleží na zpracovateli daného portálu
(není jednotný)
využívají napojení na portály s celostátní
působností
vlastní data jenom pro daný kraj
Řešení geografických úloh pomocí
map na internetu – příklady
lokalizace nejbližších chráněných území
analýza rozmístění obyvatelstva
záplavová území a jejich vztah k říční síti
vyhledání majitele pozemku, na kterém
stojí škola ☺ (ne všechny kraje poskytují
náhled na katastrální mapu)
Lokalizace chráněných území
najdi v 10 km okolí školy / bydliště
všechna maloplošná i velkoplošná CHÚ
geoportal.cenia.cz – Chráněná území
lokalizace školy v hrubším topografickém
podkladu
měření vzdálenosti
interaktivní zjišťování objektů v mapě
hledání informací o nalezených CHÚ
poloha školy v podrobném měřítku
změna měřítka
informace o objektu
Nalezení dalších informací o vyhledaném CHÚ
http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=1431
PP Pekárna Žebětín NVmB 20.4.1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%A1rna_(okres_Brno-m%C4%9Bsto)
http://www.prygl.net/rejstrik/pekarna.php
další návaznost – R43…
Záplavová území a jejich vztah k říční síti
vyhledání záplavového území, analýza příčin
vzniku povodní v daném místě, vyhledání
nejbližšího měrného profilu
Zahraniční zdroje
maps.google.com, resp. Google Earth
nejrůznější národní atlasy a zahraniční
mapové portály
odlišné kartografické zpracování (jiný styl
map)
Atlas of Canada
bohatý na tematické mapy
životní prostředí
lidé a společnost
ekonomika
historie
změny klimatu
vodstvo
zdraví obyvatel
…
předpřipravené úkoly pro studenty - Worksheets, Lesson
Plans
v angličtině, interaktivní obsah
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/index.html
National atlas of US
obsahově nedosahuje kvality atlasu Kanady
lze vybrat pár užitečných map – např.
mapa využití země
rozmístění letišť
místa těžby uhlí
…
http://www.nationalatlas.gov/natlas/Natlasstart.
asp
Staré mapy na internetu
oldmaps.geolab.cz
http://geoportal.cenia.cz (jeden z podkladů,
jen II.VM)
I. vojenské mapování (1763 – 1785) 1:28800
II. vojenské mapování (1806 – 1869) 1:28800
III. vojenské mapování (1873 – 1883) 1:25000
Stabilní katastr (od 1817- patent o pozenkové
dani) 1: 2880, pouze malé části území
oldmaps.geolab.cz
zobrazení po jednotlivých listech
možnost nastavení velikosti zobrazeného
okna
! při tvorbě odvozených map pozor na
různé geodetické podklady (IVM žádné)
různá geometrická přesnost
I. VM
II.VM
III.VM
Stabilní katastr
DPZ – krátký exkurz 1
Dálkový průzkum Země (DPZ) se zabývá
pořizováním leteckých a družicových snímků, jejich
zpracováním a analýzou za účelem tvorby
topografických či tématických map.
uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti
data DPZ - nezastupitelný zdroj informací pro GIS
od globálního až po lokální měřítko
letecké a družicové snímání
DPZ a výuka – pro a proti
Možnost sledovaní reálných objektů a jevů z
neobvyklého pohledu
Množství názorných ukázek procesů ve FG i SEG
sféře,
Atraktivní vzhled
K porozuměni je potřeba určitých zkušeností –
Umění se orientovat na snímku
Schopnost interpretace a posléze analýzy
Limity programového vybavení a dostupnosti PC
pro výuku jiných předmětů než IVT
Většina informací v angličtině
Zdroje dat DPZ
galerie snímků, animace
http://www.visibleearth.nasa.gov/
http://science.nasa.gov/Realtime/JTrack/3d/J
Track3D.html
…
mapové servery
google, mapy, amapy…
podkladem zpracované snímky z družice i
letecké snímky (ortofoto)
ústup ledovce v Grónsku
(ASTER)
Kombinace družicových dat s vrstvami v
GIS – analýza škod po požáru
GPS – krátký exkurz 2
celosvětový navigační systém (Department of Defence
USA), určený k přesnému určování polohy, výšky, času a
rychlosti pohybu vůči zemskému povrchu
základ tvoří 24 navigačních družic, obíhajících
zeměkouli na šesti různých, velmi přesných drahách, se
sklonem 55 stupňů vzhledem k rovníku
Dráhy družic vypočteny tak, aby v daném okamžiku byl v
kterémkoliv místě na zeměkouli viditelný nad obzorem
dostatečný počet družic, nezbytný k přesnému zaměření.
(ČR: stále 6-8 družic – pozor v ideálním případě – tzn.
kdybychom měli celý obzor nezakrytý)
Rozdělení systému
kosmická složka (vlastní družice)
řídící složka (monitorovací stanice na Zemi
sledující stav družic
uživatelský segment – GPS přijímač
Vlastní zjištění polohy
družicový signál se skládá z několika složek
(nosné vlny, pseudonáhodné kódy)
princip příjmu není v informaci o poloze, ale o
času (rozdíl času v poslání pseudonáhodného
kódu družicí a příjem na Zemi). Svoji polohu
znají družice, od nich se odvozuje naše poloha
http://www.trimble.com/gps/howgpsanim00.shtml
Abychom zjistili naši polohu, třeba min. 4 družice
(X,Y,Z a odchylka hodin)
přesnost záleží na typu přijímače, na počtu a rozložení
družic nad obzorem
pohybuje se od desítek metrů u turistických GPS až po
centimetry u geodetických přístrojů a diferenčního
měření
aplikace
navigace, orientace v terénu
terénní mapování (např. výskyt rostlinného druhu)
podrobné geodetické mapování (př. sledování svahových
pohybů)
monitoring objektů (transporty apod.)
GPS a terénní výuka
kapesní GPS přijímače, PDA, externí GPS
navigace k určitému objektu (souřadnice GPS
jsou dostupné na mapových serverech)
zakreslení zjištěných objektů do mapy (mapy
vybavené souř. sítí)
sledování a zapisování trasy (tracking), analýza
chyb (2x stejná trasa, jiný výsledek)
! nevhodné pro města s hustou a vyšší
zástavbou
Děkuji za pozornost
[email protected]
+ 420 549 49 4278

Podobné dokumenty

Informační zdroje - Baji, Bencsová

Informační zdroje - Baji, Bencsová 1. Co je Dálkový průzkum Země? Dálkový průzkum země se zabývá pořizováním leteckých a družicových snímků, jejich zpracováním a analýzou za účelem tvorby topografických tématických map.

Více

Mapové servery na Internetu

Mapové servery na Internetu 1. Otevřete si jednotlivé mapové servery (podle odkazu na zdroj pod obrázkem). Využijte záložek a otevřete si je všechny najednou.  Zjistěte, jaké druhy map nabízí jednotlivé servery. Odpovědi dop...

Více

Text bakalářské práce - Katedra geoinformatiky

Text bakalářské práce  - Katedra geoinformatiky která v sobě zahrnuje problematiku mimo jiné mapových portálů, mapových serverů nebo webových atlasů, obecně map na internetu. V současné době je v této oblasti nejuznávanější dělení dle Kraaka a B...

Více

mjr. Ing. Petr Janus - Vojenský geografický obzor

mjr. Ing. Petr Janus - Vojenský geografický obzor zabezpečit, aby střely, jejichž trajektorie jsou vypočteny ze souřadnic stanoviště a cíle, přesně zasáhly určený objekt, aby výsledky průzkumu byly správně vyneseny do pracovní mapy velitele nebo a...

Více

Jak hledat informace

Jak hledat informace Jak hledat informace rychle a efektivně Vyhledávací proces je činnost, která se řídí mnoha pravidly. Existují zásady vyhledávání, které vám pomohou rychle a efektivně vyhledat relevantní informace ...

Více

computer-supported teaching geography in primary school

computer-supported teaching geography in primary school nacházejí své místo jak v klasické výuce, tak při terénních projektech na základní i střední škole. 3. Geografický informační systém Na počítačích založený informační systém slouží k získávání, ukl...

Více

16.11.

16.11. • mapový portál veřejné správy České republiky • obsahuje většinu státních mapových dat (základní mapa, Corine, geologické mapy, ...)

Více