Pokyny pro tento návod k obsluze Úvod Podrobnosti o

Komentáře

Transkript

Pokyny pro tento návod k obsluze Úvod Podrobnosti o
Pokyny pro tento návod k obsluze
Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému
vlastníkovi.
Dokument je členěn tak, že prostřednictvím obsahu můžete kdykoliv získat
požadované informace. Rejstřík (index) naleznete na konci tohoto manuálu.
Pro okamžité uvedení počítače do provozu si přečtěte kapitolu Bezpečnostní
pokyny (od strany 1) a Připojení & uvedení do provozu (od strany 11).
Doporučujeme vám přečíst si i ostatní kapitoly, ve kterých naleznete podrobná
vysvětlení a další pokyny pro obsluhu vašeho počítače.
Cílem tohoto návodu k obsluze je seznámit vás srozumitelným jazykem s obsluhou
vašeho počítače.
Při práci s uživatelskými aplikacemi a operačním systémem můžete využívat
rozsáhlé funkce nápovědy, které získáte stisknutím jediného tlačítka (většinou F1)
resp. klepnutím myši.
Windows Vista vám svým uvítacím centrem nabízí dodatečnou pomůcku pro
seznámení se s operačním systémem a vaším počítačem. Další užitečné informace
jsou uvedeny od strany 51.
Úvod
Následující pokyny jsou určeny pro začínající i pokročilé uživatele. Tento počítač je
určen zejména pro každodenní použití v domácnosti, dá se ovšem používat i jako
pracovní počítač. Funkce i aplikační programy byly vybrány tak, aby odpovídaly
požadavkům celé rodiny.
Podrobnosti o nákupu
Na tomto místě si poznamenejte podrobné údaje o nákupu pro jejich budoucí
snadné nalezení.
Sériové číslo
......................................
Datum nákupu
......................................
Místo nákupu
......................................
Sériové číslo vašeho počítače naleznete na kartě servisní horké linky. Je rovněž
uvedeno na zadní straně vašeho počítače.
Jakost
Společnost Medion vybírala jednotlivé komponenty tohoto počítače z hlediska jejich
vysoké jakosti, snadnosti použití, bezpečnosti a spolehlivosti.
Díky dokonalému sladění softwarového vybavení s hardwarem počítače vám
můžeme nabídnout zcela novátorský počítač vhodný jak pro práci, tak i pro zábavu.
Jsme velice potěšeni, že jste se stal(a) naším novým zákazníkem(icí). Děkujeme
vám za výběr našich produktů.
©
2007 Medion®. Všechna práva vyhrazena. Microsoft®, MS-DOS®, a Windows jsou zapsané obchodní
značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Pentium® je zapsaná obchodní značka
společnosti Intel Corporation. Názvy jednotlivých společností a produktů uvedených v této příručce mohou
být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků.
V tomto produktu je použita technologie ochrany autorských práv, která je chráněna metodou vyžadující
určité US patenty, a další práva intelektuálního vlastnictví vlastněná společností Macrovision Corporation a
dalšími vlastníky práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností
Macrovision Corporation a je určeno výhradně pro domácí a další omezené kontrolní použití, pokud nebude
společností Macrovision Corporation schváleno jinak. Rozebírání nebo demontáž jsou zakázány.
Informace uvedené v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění.
ii
Obsah:
Bezpečnostní pokyny ............................................................................................ 1
Bezpečnost při obsluze ........................................................................................ 3
Zabezpečení dat............................................................................................... 4
Nastavení a puštění................................................................................................ 5
Obsah balení vašeho počítače ............................................................................. 7
Umístění počítače ................................................................................................ 8
Umístění počítače ............................................................................................ 8
Okolní teplota ................................................................................................... 8
Ergonomie ........................................................................................................ 9
Připojení ............................................................................................................. 11
Kabeláž .......................................................................................................... 11
Konektory na přední straně ............................................................................ 12
Připojení monitoru .......................................................................................... 13
Připojení klávesnice USB ............................................................................... 14
Připojení klávesnice PS/2............................................................................... 14
Připojení USB myši ........................................................................................ 14
Připojení myši PS/2 ........................................................................................ 14
Připojení paralelních zařízení ......................................................................... 15
Připojení do sítě LAN ..................................................................................... 16
Připojení antény Wireless LAN....................................................................... 16
Připojení sériových zařízení ........................................................................... 16
Připojení modemu .......................................................................................... 17
Připojení reproduktorů / zvukový výstup......................................................... 17
Počítač s prostorovým zvukem Surround sound ........................................ 18
Připojení mikrofonu ........................................................................................ 19
Připojení zdroje zvuku / zvukového vstupu .................................................... 19
Připojení zdroje nahrávání / obrazový vstup .................................................. 19
Obrazový výstup (TV-out) .............................................................................. 20
Připojení antény pro příjem TV....................................................................... 20
Televizní příjem - analogový....................................................................... 20
Televizní příjem DVB-T .............................................................................. 20
Televizní příjem DVB-S .............................................................................. 20
USB/IEEE 1394.............................................................................................. 21
Připojení USB zařízení ............................................................................... 21
Připojení zařízení rozhraní IEEE 1394 (Fire Wire) ..................................... 22
Připojení přívodní šňůry elektrického proudu ................................................. 23
Spuštění počítače............................................................................................... 24
Krok 1: Zapnutí............................................................................................... 24
Vypínač ...................................................................................................... 24
Hlavní síťový vypínač ................................................................................. 24
Krok 2: Spuštění při prvním zapnutí ............................................................... 25
Krok 3 : Ukončení........................................................................................... 26
Krátký popis pracovní plochy Windows® .................................................... 26
iii
Práce s počítačem................................................................................................ 29
Myš..................................................................................................................... 31
Klávesnice .......................................................................................................... 32
Úhel naklonění klávesnice.............................................................................. 32
Klávesy Alt a Ctrl ............................................................................................ 33
Pevný disk .......................................................................................................... 34
Důležité adresáře (složky) .............................................................................. 35
Mechanika optického disku ................................................................................ 36
Vložení disku .................................................................................................. 36
Disc - přehrávání a čtení ................................................................................ 37
Vyjmutí disku .................................................................................................. 37
Optická mechanika jako bootovací mechanika............................................... 37
Informace pro místní přehrávání DVD disků .................................................. 38
Informace o vypalování CD a DVD................................................................. 39
Nosiče CD a DVD....................................................................................... 39
Čtečka karet (volitelnou)..................................................................................... 40
Grafická karta ..................................................................................................... 41
Výkonostní charakteristiky.............................................................................. 41
Běžný zobrazovací kmitočet obrazu........................................................... 41
Připojení počítače k televizoru........................................................................ 42
Jak připojit počítač k televizoru:.................................................................. 42
Zvuková karta..................................................................................................... 43
Zásuvka USB ..................................................................................................... 44
IEEE 1394 (FireWire) ......................................................................................... 45
Možnosti využití IEEE1394............................................................................. 45
Technické specifikace .................................................................................... 45
Karta TV tuner .................................................................................................... 46
Sledování televize .......................................................................................... 46
Počítačová síť .................................................................................................... 47
Co je to počítačová síť?.................................................................................. 47
Wireless LAN (Rádio-Síť) ............................................................................... 48
Bezpečnostní upozornění........................................................................... 48
Odstraňování závad v síti ............................................................................... 49
Paralelní rozhraní ............................................................................................... 50
Sériové COM-Port .............................................................................................. 50
Modem (volitelnou)............................................................................................. 50
Software ............................................................................................................. 51
Poznejte Windows Vista™ ............................................................................. 51
Windows Vista™ - Příručka pro rychlý start ............................................... 51
Windows Vista™ - Nápověda a podpora .................................................... 51
Windows Vista™ - Uvítací centrum ........................................................... 52
Windows Vista™ - Řízení uživatelských účtů............................................. 53
Instalace softwaru .......................................................................................... 54
Jak instalovat váš software:........................................................................ 54
Odinstalování softwaru ............................................................................... 55
Aktivace Windows .......................................................................................... 56
Aktivace produktů na vašem počítači ......................................................... 56
iv
Program základního nastavení počítače BIOS............................................... 57
Nastavení BIOSu........................................................................................ 57
První pomoc ......................................................................................................... 59
Zabezpečení dat a systému ........................................................................... 61
Zabezpečení dat............................................................................................. 61
Programy údržby ............................................................................................ 61
Soubor obnovy hesel...................................................................................... 61
Obnova systému ................................................................................................ 62
Oprava ........................................................................................................... 62
Windows Update ............................................................................................ 63
Windows Update-Informace k Zabezpečení dat......................................... 63
Obnova továrního nastavení .......................................................................... 64
Omezení obnovy ........................................................................................ 64
Postup obnovy............................................................................................ 64
FAQ – často kladené otázky .............................................................................. 65
Zákaznický servis ............................................................................................... 66
Určete příčinu ................................................................................................. 66
Zkontrolujte kabely a spoje......................................................................... 66
Závady a jejich možné příčiny ........................................................................ 67
Další podpora ................................................................................................. 68
Podpora ovladačů .......................................................................................... 68
Přeprava......................................................................................................... 69
Čištění a údržba ............................................................................................. 69
Recyklace a likvidace odpadů ........................................................................ 70
Nakládání s bateriemi................................................................................. 70
Přeprava počítače ...................................................................................... 72
Poznámky pro servisní techniky ................................................................. 72
Poznámky k laserovému zářen .................................................................. 73
Příloha ................................................................................................................... 75
Normy................................................................................................................. 77
Elektromagnetická slučitelnost ....................................................................... 77
Elektrická bezpečnost .................................................................................... 77
Ergonomie ...................................................................................................... 78
Hlukové emise................................................................................................ 78
Informace o shodě podle R&TTE ................................................................... 79
Záruční podmínky............................................................................................... 80
Omezení povinného ručení ............................................................................ 81
Rozmnožování této příručky........................................................................... 81
Index .................................................................................................................. 82
v
vi
Kapitola 1
Bezpečnostní pokyny
Předmět
Strana
Bezpečnost při obsluze ........................................................3
Zabezpečení dat ..................................................................4
2
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnost při obsluze
Tuto kapitolu si přečtěte prosím pozorně a dodržujte všechny uvedené pokyny.
Zajistíte tak spolehlivý provoz a dlouhou životnost vašeho počítače.
•
NENECHÁVEJTE děti hrát si bez dozoru s elektrickým zařízením.
•
Obaly, např. fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití
hrozí nebezpečí udušení.
•
Nikdy neotvírejte kryt počítače! Pokud je kryt otevřený, hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Na počítači nikdy nepracujte s otevřeným
krytem.
•
Jednotky CD-ROM / CDRW / DVD jsou laserová zařízení třídy 1. Tato
laserová zařízení musí zůstat v jejich uzavřených a zapečetěných krytech
v počítači. NESNÍMEJTE kryty těchto zařízení, vystavení se působení laseru
může být škodlivé.
•
Přes otvory a drážky nestrkejte žádné předměty do vnitřku počítače.
Mohlo by dojít ke zkratu, úderu elektrickým proudem nebo požáru, což by
vedlo k poškození vašeho počítače.
•
Drážky a otvory na počítači slouží k větrání. Tyto otvory se nesmí zakrývat,
jinak by mohlo dojít k přehřátí. Při umístění počítače dodržte na všech
stranách minimální odstup 20 cm od ostatních předmětů.
Na zákaznický servis se laskavě obraťte, pokud...
•
... je elektrická síťová šňůra nebo její zásuvka opotřebená nebo
poškozená. Nechte vadnou elektrickou síťovou šňůru vyměnit za novou,
originální. Nikdy se nepokoušejte sami opravit vadnou elektrickou šňůru.
•
... je kryt počítače poškozen nebo do něho natekla jakákoliv kapalina.
Nechte vždy počítač zkontrolovat zákaznickým servisem. Pokud tak
neučiníte, nemusí počítač fungovat bezpečně a může vzniknout i nebezpečí
smrtelného úrazu elektrickým šokem! je elektrická síťová šňůra opotřebená
nebo poškozená!
BEZPEČNOST PŘI OBSLUZE
3
Zabezpečení dat
Pozor!
Kdykoliv v počítači změníte vaše data, uložte si jejich záložní kopie na
externí paměťové médium. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost
za ztrátu dat nebo poškození paměťových jednotek a žádné nároky
za škody utrpěné ztrátou dat nebo následnými ztrátami nebudou
přijaty.
4
Bezpečnostní pokyny
Kapitola 2
Nastavení a puštění
Předmět
Seite
Obsah balení vašeho počítače.............................................7
Umístění počítače ................................................................8
Připojení .........................................................................11
Spuštění počítače ..............................................................24
6
Nastavení a puštění
Obsah balení vašeho počítače
Překontrolujte si laskavě, zda byly v balení vašeho počítače dodány všechny níže
uvedené součásti a případně nám do 14 dnů od data nákupu sdělte, pokud tomu
tak nebude. Při kontaktu se zástupcem zákaznického servisu BUDETE potřebovat
sériové číslo vašeho počítače.
Balení vašeho počítače musí obsahovat následující díly:
•
počítač s elektrickou síťovou šňůrou
•
Windows-kompatibilní klávesnice + myš
•
OEM verze operačního systému
•
Application and Support CD (CD aplikace a podpora) (ovladače atd.)
•
Tuto příručku
•
Záruční list
Volitelnou
V závislosti na vybavení počítače je součástí balení následující příslušenství:
•
Dálkové ovládání typ OR24
nebo
•
Dálkové ovládání typ OR24E
•
Přijímací řízení dálkového ovládání typ CM20E
Přesný popis vybavení vašeho počítače jakož i technické parametry jsou uvedeny
na krabici. Tiskové chyby vyhrazeny.
OBSAH BALENÍ VAŠEHO POČÍTAČE
7
Umístění počítače
Správným umístěním počítače si podstatným způsobem zajistíte jeho pohodlnou
obsluhu.
Umístění počítače
•
Chraňte váš počítač i všechny k němu připojené součásti před vlhkostí,
prachem, teplem a přímým slunečním světlem. Nedodržení této podmínky
může vést k nesprávné činnosti nebo až k poškození vašeho počítače.
•
Pro zabránění poškození vašeho počítače pádem postavte váš počítač i
všechny k němu připojené součásti na stabilní, vodorovnou podložku bez
vibrací.
Okolní teplota
8
•
Počítač je možno používat při teplotě okolí mezi 10°C a 35°C (+41° a +95°F)
a při relativní vlhkosti vzduchu mezi 30% a 70% (bez kondenzace).
•
Vypnutý počítač může být skladován při teplotách v rozmezí od 20°C do
50°C (-40° a +158°F).
•
Pro dodatečnou ochranu před poškozením způsobeným elektrickým šokem,
přepětím v elektrické síti, úderem blesku nebo před jiným elektrickým
poškozením vašeho počítače vám doporučujeme použití přepěťové ochrany.
•
Před zapnutím vašeho počítače nebo před jeho připojením k síťovému
adaptéru vyčkejte, až se teplota počítače vyrovná s teplotou okolí (pokojovou
teplotou). Výrazné změny teplot a vlhkosti vzduchu mohou vést ke vzniku
kondenzace vodních par uvnitř počítače a způsobit v něm elektrický zkrat.
Nastavení a puštění
Ergonomie
Upozornění
Šetřete své oči a předcházejte oslnění, odrazům světla a výrazným
kontrastům světlem a stínem.
Upozornění
Dodržujte pravidelné přestávky při práci s vaší obrazovkou,
zabráníte tak nervozitě a únavě.
Sezení ve stejné poloze po dlouhou dobu může být nepohodlné. Pro maximální
snížení možnosti vzniku bolestí nebo i úrazu je důležité udržovat řádné držení těla.
Celkově: Často měňte polohu těla a dodržujte pravidelné přestávky, které zabrání
vzniku únavy.
Záda: Při sezení na vašem pracovním místě musí být vaše záda podpírána
opěradlem sedačky ve vzpřímené poloze nebo v lehkém záklonu.
Nohy:Vaše stehna musí být ve vodorovné poloze nebo lehce nakloněna dolů.
S lýtky musí svírat víceméně pravý úhel. Vaše chodidla musí stát rovně na podlaze.
Bude-li to nezbytné, použijte podložku pod nohy. Před jejím pořízením si ale nejprve
dvakrát překontrolujte, zda máte skutečně správně nastavenu vaši sedačku.
Paže: Vaše paže musí být volné a uvolněné, s lokty blízko boků a s předloktím a
rukama přibližně ve vodorovné poloze vůči podlaze.
UMÍSTĚNÍ POČÍTAČE
9
Zápěstí: Vaše zápěstí musí být při používání klávesnice, myši či kulového ovladače
co nejvíce narovnaná. Nesmí být ohnutá do stran nebo více než o 10 stupňů
vykloněná nahoru či dolů.
Hlava: Vaše hlava musí být ve vzpřímené poloze nebo jen lehce nakloněná
dopředu. Vyhýbejte se práci s natočenou hlavou či zkrouceným trupem.
10
•
Opěra rukou:
•
Pozorovací vzdálenost:
20” – 27.5”
•
Místo na nohy (výška):
nejméně 25.5”
•
Místo na nohy (šířka):
nejméně 23.6”
•
Horní okraj obrazovky v úrovni očí nebo o něco málo níže.
2” – 4”
Nastavení a puštění
Připojení
Pro snazší práci otevřete levou vnitřní stranu obálky se schématy umístění
popisovaných spojení.
Poznámka
Níže uvedená zařízení nemusí být nezbytně součástí vašeho
počítače!
Všechny uvedené přípojky jsou volitelným příslušenstvím a
nemusí být proto nezbytně součástí vašeho počítače.
Kabeláž
Při připojování kabelů do vašeho počítače se laskavě řiďte následujícími pokyny:
•
Uspořádejte kabely tak, aby na ně nikdo nemohl šlápnout nebo o ně nemohl
zakopnout.
•
NEPOKLÁDEJTE na kabely žádné předměty.
•
Kabely počítačových periferních zařízení (např. klávesnice, myši nebo
monitoru) připojujte výhradně do vypnutého počítače, zabráníte tak jeho
poškození. Určitá zařízení však mohou být připojena i do běžícího počítače.
Taková zařízení jsou obvykle vybavena konektorem USB nebo IEEE 1394.
Řiďte se laskavě příslušnými pokyny pro každé zařízení.
•
Váš počítač umístěte do vzdálenosti alespoň jednoho metru (přibližně 1
stopy) od vysokofrekvenčních zdrojů nebo zdrojů magnetického rušení
(například televizorů, reproduktorových skříní, mobilních telefonů atd.),
zabráníte tak poruchám funkce počítače a/nebo i ztrátě vašich dat.
Pro připojení tiskárny používejte pouze dvojitě stíněný kabel.
•
Dodané kabely nezaměňujte za jiné. Používejte výhradně kabely náležející
k rozsahu dodávky, protože tyto kabely jsou všestranně testované v naší
laboratoři.
•
Pro připojení periferních zařízení používejte také pouze připojovací kabely
dodané s těmito zařízeními.
•
Kontrolujte, zda jsou propojovací kabely spojeny s příslušnými periferním
zařízeními, aby nedocházelo k rušivému záření. Nepotřebné kabely odpojte.
•
K počítači mohou být připojena jen zařízení, která splňují požadavky norem
EN60950 „Bezpečnost zařízení informačních technologií (Safety of information technology equipment)“ nebo EN60065 „Požadavky na bezpečnost zvukových, obrazových a podobných elektronických přístrojů (Audio, video and
similar electronic apparatus Safety requirements).
Nové přístroje mohou během prvních hodin provozu vydávat charakteristický, nevyhnutelný, ale nijak nebezpečný zápach, jehož intenzita časem klesá.
PŘIPOJENÍ
11
Jako preventivní opatření doporučujeme pravidelně větrat místnost. Při vývoji tohoto
výrobku jsme dbali na to, aby platné mezní hodnoty byly s velkou rezervou
dodrženy.
Poznámka
Potřebujete připojit pouze takové komponenty, které budete na svém
počítači používat. Jestliže nemáte popisované zařízení, můžete daný
bod přeskočit a případně se k němu vrátit později.
Konektory na přední straně
Zde je popsáno, jak je možné používat čtečku karet (volitelné příslušenství) a
některé další konektory na přední straně skříně vašeho počítače.
12
Nastavení a puštění
Připojení monitoru
Označení ve schématu: W, W2
Jestliže má počítač dva výstupy pro monitor, není důležité, jaký z nich použijete.
Váš počítač může být vybaven i digitální přípojkou (DVI, W2). Pomocí adaptéru
(není součástí dodávky) můžete spojit konektor VGA svého monitoru se zásuvkou
DVI.
Upozornění
Vzhledem k asymetrickému tvaru zásuvky je možné do ní zasunout
zástrčku konektoru pouze v jediné poloze. Ručně utáhněte zajišťovací
šrouby na zástrčce.
1. Datový kabel monitoru připojte do zásuvky grafického systému (Přehled
překlapnutí: W nebo W2 v případě digitálního připojovacího kabelu).
Odstraňte (případný) bílý ochranný kroužek na zásuvce monitoru.
2. Následně pak rukou pevně zašroubujte šroubky na kabel monitoru.
Pozor!
Počítač je předkonfigurován na rozlišení monitoru 1024 x 768 a na
obrazový opakovací kmitočet 75 Hz. Jestliže váš monitor tyto hodnoty
nepodporuje, mohlo by dojít k jeho poškození. Prostudujte si proto
návod k obsluze vašeho monitoru.
PŘIPOJENÍ
13
Pokud monitor nepodporuje tyto hodnoty, pak přednastavenou konfigurace změníte
následovně:
1. Spusťte počítač a krátce po zapnutí stiskněte klávesu F8, dokud se neobjeví
startovní menu.
Upozornění
Pokud tlačítko nestisknete ve správném okamžiku, startovní menu se
nezobrazí a vy musíte provést nový restart počítače.
2. Potom můžete v „Individuální nastavení“ pod „Ovládací panely“ nastavit
zobrazení vašeho monitoru.
Připojení klávesnice USB
Označení ve schématu: E
Jestliže chcete připojit klávesnici s PS/2, pak můžete tento krok přeskočit.
1. Připojte kabel USB klávesnice do zásuvky USB.
Připojení klávesnice PS/2
Označení ve schématu: R
(volitelnou)
Při zapojování USB klávesnice postupujte laskavě podle následujících pokynů.
1. Připojte kabel klávesnice do levé, purpurové zásuvky PS/2.
Připojení USB myši
Označení ve schématu: E
Jestliže chcete připojit myš s PS/2, pak můžete tento krok přeskočit.
1. Připojte kabel USB myši do zásuvky USB.
Připojení myši PS/2
Označení ve schématu: O
(volitelnou)
Při zapojování USB myši postupujte laskavě podle následujících pokynů.
1. Připojte kabel myši do pravé, zelené zásuvky PS/2.
14
Nastavení a puštění
Připojení paralelních zařízení
Označení ve schématu: P
(volitelnou)
Upozornění
Vzhledem k asymetrickému tvaru zásuvky je možné do ní zasunout
zástrčku konektoru pouze v jediné poloze. Ručně utáhněte zajišťovací
šrouby na zástrčce.
Pro připojení tiskárny použijte paralelní, dvojitě stíněný kabel (25-ti pólový):
1. Kabel vaší tiskárny připojte do červené zásuvky pro tiskárnu (P) na zadní
straně vašeho počítače.
2. Ručně utáhněte zajišťovací šrouby na zástrčce.
Pokud budete chtít používat skener, který se rovněž připojuje k počítači přes
paralelní rozhraní, připojte jej podle pokynů uvedených výše. Bude-li takto obsazena
zásuvka paralelního rozhraní, můžete tiskárnu připojit přímo ke skeneru. Při
takovém způsobu zapojení budete moci používat obě tato zařízení.
PŘIPOJENÍ
15
Připojení do sítě LAN
Označení ve schématu: Q
Přes síťovou přípojku můžete svůj počítač připojit k síti.
Síťové kabely jsou vybaveny obvykle dvěma zástrčkami RJ45, takže není důležité,
která zástrčka je zapojena do které zásuvky.
1. Připojte jednu zástrčku kabelu do příslušné zásuvky vašeho počítače.
2. Poté připojte druhou zástrčku kabelu do zásuvky jiného počítače nebo
síťového rozbočovače či přepínače.
Další informace naleznete v kapitole „Počítačová síť“, začínající na straně 47.
Připojení antény Wireless LAN
Označení ve schématu: Q2
Wireless LAN je volitelným příslušenstvím. Pokud je váš počítač vybaven touto
funkcí, pak jsou potřebné komponenty (Mini-PCI-Modul) již zaintegrovány a
aktivovány. Musíte jen našroubovat anténu na anténní vstup Wireless LAN.
Bezpodmínečně si přečtěte bezpečnostní pokyny a podmínky na straně 48.
Připojení sériových zařízení
Označení ve schématu: S
(volitelnou)
Pomocí tohoto připojení můžete zapojit externí modem nebo jiné sériové zařízení.
Upozornění
Vzhledem k asymetrickému tvaru zásuvky je možné do ní zasunout
zástrčku konektoru pouze v jediné poloze. Ručně utáhněte zajišťovací
šrouby na zástrčce.
1. Připojte sériový kabel do tyrkysové zásuvky (S) na zadní straně vašeho
počítače.
2. Ručně utáhněte zajišťovací šrouby na zástrčce.
16
Nastavení a puštění
Připojení modemu
Označení ve schématu: Z
(volitelnou)
Pokud je váš počítač osazen analogovou modemovou kartou, připojíte modemový
kabel následovně:
1. Konektor RJ11 zasuňte do modemu.
2. Konektor TAE se zasune do n-kódové, analogové telefonní zásuvky.
POZOR!
Laskavě si povšimněte, že modem může být připojen výhradně
k analogové telefonní lince. Připojení digitálního systému (ISDN atd.)
k analogové telefonní lince může způsobit poškození modemu nebo
připojených zařízení a telekomunikační sítě.
Připojení reproduktorů / zvukový výstup
Označení ve schématu: H
Zde připojíte sluchátka, aktivní reproduktory nebo propojovací zvukový kabel pro
nahrávání. V návodu k obsluze vaší stereo soupravy si přečtěte, jaký vstup je třeba
použít (většinou Line In nebo Aux).
1. Kabel vašich sluchátek nebo aktivních reproduktorů připojte pomocí
3,5 mm stereo konektoru typu jack do zelené zdířky (označené H).
PŘIPOJENÍ
17
Počítač s prostorovým zvukem Surround sound
Označení ve schématu: H, H2, H3, H4, U, U2
(volitelnou)
Upozornění
K informacím o umístění reproduktorů se dostanete tak, že na liště
úloh spustíte Sound Software.
Pokud je jím váš počítač vybaven, je zapotřebí následujícího zapojení:
1. Kabel předního reproduktoru s 3,5 mm stereo konektorem typu jack
zasuňte do zelené zdířky (H).
2. Ke zdířce Rear (H2) připojte reproduktory pro ozvučení zadní části.
3. Ke zdířce Center/Subwoofer (H3) připojte centrální reproduktor nebo
subwoofer.
4. Ke zdířce Back Surround (H4), která je volitelným příslušenstvím, připojte
další reproduktory pro ozvučení zadní části.
Digitální zvukový výstup (SPDIF), který je volitelným příslušenstvím, lze připojit
pomocí optického a/nebo koaxiálního kabelu.
1. V případě použití digitálního zvukového výstupu (volitelné příslušenství)
připojte kabel s konektorem typu cinch do zdířky označené U. Konektor optického digitálního zvukového výstupu je označen U2.
2. Druhý konec kabelu připojte ke zvukovému zařízení s odpovídajícím
digitálním vstupem.
18
Nastavení a puštění
Připojení mikrofonu
Označení ve schématu: I
1. Pro připojení mikrofonu s kabelem vybaveným konektorem typu jack 3,5 mm
mono použijte růžovou zdířku označenou I.
2. Mikrofon umístěte tak, aby nesměřoval přímo na reproduktory. Pokud
uslyšíte charakteristický silný pískavý zvuk zpětné vazby, měňte polohu
mikrofonu, dokud zvuk nepřestane.
Připojení zdroje zvuku / zvukového vstupu
Označení ve schématu: J, J2, T, T2
Tento konektor je používán k připojení kabelu externích zdrojů zvuku (například
stereofonního systému, elektronického klávesového nástroje / syntezátoru atd.).
1. Kabel připojte pomocí 3,5 mm stereo konektoru typu jack do světle modré
zdířky (označené J).
Případně lze použít i stereo kabel s konektorem typu cinch (pozice J2)..
V závislosti na provedení můžete připojit digitální zdroje zvuku.
2. Spojovací kabel s konektorem typu cinch připojte k zvukovému vstupu na
pozici T. Optický spojovací kabel připojte ke vstupu na pozici T2.
Připojení zdroje nahrávání / obrazový vstup
Označení ve schématu: K, L
Ke svému počítači můžete připojit externí vstup videa pomocí kabelu S-video nebo
kompozitního video kabelu (Cinch). Tato připojení vám umožní na vašem počítači
nahrávat resp. zpracovávat video data.
1. Propojovací kabel s konektorem typu cinch připojte do zdířky K, kabel SVideo do zdířky L.
PŘIPOJENÍ
19
Obrazový výstup (TV-out)
Označení ve schématu: V
(volitelnou)
K obrazovému výstupu (TV-out) můžete připojit televizor a přenášet na něj
zobrazení počítače. V závislosti na provedení můžete použít kompozitní video kabel
nebo kabel S-Video.
1. Propojte počítač s televizorem pomocí kabelu určeného pro váš televizor.
Připojení antény pro příjem TV
Označení ve schématu: Y, Y2
(volitelnou)
Televizní příjem - analogový
Pozice ve sklápěcím přehledu: Y
1. K televiznímu konektoru TV karty (Y) připojte terestrickou anténu nebo
kabelovou televizi.
Televizní příjem DVB-T
Pozice ve sklápěcím přehledu: Y
Jestliže je ve vašem místě k dispozici DVB-T nebo digitální služby, máte možnost
tyto služby využívat pomocí příslušné antény
1. K televiznímu konektoru TV karty (Y) připojte anténu DVB-T.
Televizní příjem DVB-S
Pomocí přípojky DVB-S (Y2) můžete sledovat televizní vysílání prostřednictvím
digitálního satelitního přijímače.
1. K televiznímu konektoru TV karty (Y2) připojte anténu Y2 satelitního
přijímače.
20
Nastavení a puštění
USB/IEEE 1394
Pozor!
Zařízení USB / IEEE 1394 připojujte až po ukončení počátečního
nastavení vašeho nového počítače. Zabráníte tak zbytečným
zmatkům během instalace. Tato zařízení mohou být obecně
připojována během činnosti počítače. Nejprve si ale vždy přečtěte
návod k vašemu příslušnému perifernímu zařízení.
Napěťové výstupy vašeho počítače pro rozhraní IEEE 1394 (šestipólové) i pro
rozhraní USB jsou chráněny pojistkou (omezený zdroj proudu podle normy
EN60950). Tím je zabezpečeno, že případnou poruchou počítače nedojde
k poškození periferních zařízení připojených do příslušných zásuvek.
Připojení USB zařízení
Označení ve schématu: E
Můžete si vybrat z několika připojovacích zásuvek. Je naprosto nepodstatné, jakou
si vyberete.
2. Pokud chcete používat tiskárnu, skener nebo jiné zařízení s připojením přes
rozhraní USB, připojte kabel tohoto zařízení do USB zásuvky vašeho
počítače.
Poznámka
Po prvním připojení zapojujte vaše zařízení vždy do stejné zásuvky
USB. V opačném případě přidělí operační systém zařízení nový
identifikátor (ID) a bude požadovat novou instalaci ovladače.
PŘIPOJENÍ
21
Připojení zařízení rozhraní IEEE 1394 (Fire Wire)
Označení ve schématu: F, F2
(volitelnou)
Upozornění
Periferní zařízení mohou být vybavena různými propojovacími kabely
(6 pólů = F, 4 póly = F2). Překontrolujte si prosím, jaký typ
propojovacího kabelu budete potřebovat k vašemu perifernímu
zařízení.
Důležité
Konektory na přední straně skříně vašeho počítače nejsou určeny
k paralelnímu použití.
22
Nastavení a puštění
Připojení přívodní šňůry elektrického proudu
Označení ve schématu: X, X2
Nakonec připojte svůj počítač a monitor do elektrické sítě tak, že zasunete přívodní
elektrickou šňůru do zásuvky a její druhý konec připojíte do vašeho počítače
(zásuvka X).
Dodržujte následující bezpečnostní opatření:
Pozor!
Uvědomte si, že i když je hlavní vypínač vypnutý, jsou části zařízení
pod proudem. Pro přerušení elektrického napájení vašeho počítače
nebo pro úplné odpojení zařízení od elektrického napětí vytáhněte
přívodní elektrickou šňůru ze zásuvky.
•
Zásuvka rozvodu elektrického proudu musí být v blízkosti vašeho počítače,
v dosahu přívodních elektrických šňůr. NIKDY přívodní šňůry silou
nenatahujte, abyste dosáhli do zásuvky.
•
Pokud chcete odpojit váš počítač od přívodu elektrického proudu nebo zcela
odstranit elektrické napětí v počítači, vždy vytáhněte přívodní elektrickou
šňůru ze zásuvky.
•
Používejte jen přívodní elektrickou šňůru dodanou s vaším počítačem.
•
Pro dodatečnou ochranu před poškozením způsobeným elektrickým šokem,
přepětím v elektrické síti, úderem blesku nebo před jiným elektrickým
poškozením vašeho počítače vám doporučujeme použití přepěťové ochrany.
•
Pokud používáte prodlužovací elektrickou přívodní šňůru, ujistěte se, že
splňuje požadavky místních bezpečnostních předpisů. Budete-li na
pochybách, obraťte se na odborného elektrikáře.
•
Jednotka přívodu elektrického proudu má vypínač zapnuto/vypnuto (On/Off –
X2), který je možno použít k vypnutí počítače. Pokud je vypínač v poloze
vypnuto (Off), nedochází k žádné spotřebě elektrického proudu.
Nyní ještě váš počítač NESPOUŠTĚJTE!
Před jeho spuštěním si ještě přečtěte následující kapitolu, ve které se dozvíte, co
budete potřebovat znát při spuštění počítače.
PŘIPOJENÍ
23
Spuštění počítače
Váš počítač byl dodán s plně předinstalovaným softwarem. Nebudete proto muset
použít žádný z dodaných disků CD / DVD. U mnoha programů (například u
telefonního seznamu nebo encyklopedií) však bude nezbytné vložit do mechaniky
příslušný disk CD / DVD, aby program mohl načítat data uložená na disku. Program
vás o vložení disku do mechaniky sám požádá:
Krok 1: Zapnutí
1.
Zapněte monitor a vaše periferní zařízení.
Vypínač
Označení ve schématu: X2
2. Zapněte váš počítač přepnutím vypínače do polohy [1]. (Přívod elektrického
proudu přerušíte přepnutím vypínače do polohy 0)
Hlavní síťový vypínač
Označení ve schématu: N
3. Hlavní síťový vypínač stiskněte krátce k zahájení načítání operačního
systému.
V Ovládací panely Windows® (Řízení spotřeby) můžete naprogramovat funkci
hlavní vypínač (viz online nápověda). Počítač se vypne, pokud je hlavní vypínač
stisknut déle než 4 sekundy.
Poznámka!
Pokud operační systém není řádně ukončen (přes á Ö Vypnout),
hrozí ztráta dat.
24
Nastavení a puštění
Krok 2: Spuštění při prvním zapnutí
U vašeho počítače nyní začíná proces spuštění, který se skládá z několika fází:
Poznámka
Ujistěte se, že v CD mechanice není vložen žádný spustitelný CD disk
(například CD disk pro obnovení – Recovery-CD). Přítomnost
takového disku v mechanice by zabránila spuštění operačního
systému přímo z pevného disku počítače.
Operační systém se spouští z pevného disku počítače. Při prvním spuštění trvá
proces spuštění operačního systému o trochu déle, neboť je potřeba kompletně
zaregistrovat operační systém a jednotlivé komponenty. Spuštění operačního
systému je ukončeno, jakmile se na vašem monitoru objeví úvodní obrazovka. Řiďte
se pokyny na obrazovce. Dialogová okna vám vysvětlí jednotlivé kroky, které bude
potřeba učinit. Úvodní procedura vás provede následujícími obrazovkami
a dialogy.
Licenční ujednání
Licenční ujednání si laskavě pečlivě přečtěte.
Obsahuje důležité právní informace o používání vašeho softwaru.
•
Pro zobrazení celého textu použijte myš a posuvník, pomocí kterého
posunujte text dolů, až se dostanete na konec dokumentu. Licenční ujednání
přijmete klepnutím na pole „přijímám ujednání – I accept the agreement“.
Pouze přijmutím ujednání budete mít právo používat produkt v souladu se
zákonnými požadavky a podmínkami.
SPUŠTĚNÍ POČÍTAČE
25
Krok 3 : Ukončení
Po přihlašovací proceduře se na vaší obrazovce objeví pracovní plocha Windows®.
Ta může být upravena tak, že obrazovka vašeho počítače bude vypadat úplně jinak.
Základní funkčnost je však vždy zaručena.
Krátký popis pracovní plochy Windows®
(Příslušné ukázky jsou uvedeny na další straně.)
n
Tlačítko start
Klepnutím levým tlačítkem myší na toto tlačítko se zobrazí ilustrované startovní
menu.
o
Všechny programy
Zde můžete najít zástupce pro každý program, který je ve vašem počítači
nainstalován. Zde také můžete tyto zástupce upravovat pomocí pravého tlačítka
myši.
p
Programová lišta
Na programové liště jsou uvedeny nejčastěji používané programy. Operační systém
je rozpoznává automaticky. Klepnutím pravým tlačítkem myši na zástupce můžete
vybrat, který zástupce bude zachován a který bude vymazán ze seznamu. Program
zastupovaný tímto zástupcem ale nebude vymazán.
q
Vypnout
Klepněte na toto tlačítko levým tlačítkem myši pro vypnutí počítač.
r
Hlavní panel
Zde naleznete informace a stavová hlášení o operačním systému a běžících
programech.
s
“Ikony” na “pracovní ploše”
Ikony jsou zástupci programů, které je možno používat ke spuštění příslušných
programů. Poklepáním (dvojitým rychlým stiskem levého tlačítka myši) na ikonu se
spustí příslušná aplikace.
Pracovní plocha zahrnuje téměř celou obrazovku a je na ní možno ukládat
zástupce programů nebo jiné zástupce, které chcete rychle spouštět.
t
Přihlášený uživate
Ukazuje právě přihlášeného uživatele. Obrázek je možno změnit klepnutím na něj.
u
Ovládací panel
Zde je umístěno centrální ovládání a nastavovaní vašeho počítače. Budete zde
moci nastavovat váš počítač podle vašich požadavků a přání. Měli byste si však
přečíst o možných důsledcích změny nastavení v položce „nápověda a podpora“.
26
Nastavení a puštění
s
t
u
n
o
p
q
r
SPUŠTĚNÍ POČÍTAČE
27
28
Nastavení a puštění
Kapitola 3
Práce s počítačem
Předmět
Strana
Myš ....................................................................................31
Klávesnice .........................................................................32
Pevný disk..........................................................................34
Otického disku ...................................................................36
Čtečka karet (volitelnou) ...................................................40
Grafická karta.....................................................................41
Zvuková karta ....................................................................43
Zásuvka USB .....................................................................44
IEEE 1394 (Fire Wire) (volitelnou) ...................................45
Karta rádio / TV tuner (volitelnou) ....................................46
Počítačová síť ....................................................................47
Paralelní rozhraní...............................................................50
Sériové COM-Port.............................................................50
Modem (volitelnou) ...........................................................50
Software ............................................................................51
30
Práce s počítačem
Myš
Možnosti připojení:
O (přes PS/2)
E (přes USB)
Myš je kromě dvou tlačítek vybavena kolečkem, které může být použito jako:
třetí tlačítko myši pro klepnutí, jak ukazuje obrázek;
nástroj k posouvání textu dokumentu nebo internetových stránek
v okně.
Pomocí programu k nastavení vlastností myši v ovládacím panelu můžete nastavit i
další funkce myši.
MYŠ
31
Klávesnice
Možnosti připojení:
R (přes PS/2)
E (přes USB)
V této části naleznete užitečné informace pro obsluhu klávesnice. Veškeré obrázky
jsou schématické.
Úhel naklonění klávesnice
Tato část obsahuje užitečné informace pro používání klávesnice. Všechny nákresy
jsou schematické.
Na spodní straně klávesnice jsou dvě sklápěcí nohy, pomocí nichž můžete nastavit
sklon klávesnice.
nastavitelné nožičky
32
Práce s počítačem
Klávesy Alt a Ctrl
Levá klávesa Alt umožňuje ve spojení s jinými klávesami spustit určité funkce. Tyto
funkce závisí na konkrétním aplikačním programu. Při volbě kombinace kláves,
která zahrnuje klávesu Alt, stiskněte a podržte klávesu Alt a poté stiskněte další
klávesu. Pravá klávesa Alt funguje podobným způsobem, používá se však k volbě
speciálních znaků. Klávesa Ctrl se stejně jako klávesa Alt používá ke spouštění
programových funkcí..
Užitečné kombinace kláves (závisí na konkrétním programu):
Kombinace kláves
Alt + F4
Funkce a její popis
Obecně ukončuje vybraný program nebo uzavírá
otevřené okno.
Alt + Print screen
Zkopíruje obraz právě aktivního okna do schránky.
Shift + 2
Na klávesnici s anglickým rozložením znaků vloží
znak @, který se používá v adresách elektronické
pošty (označuje se jako „zavináč“)
Ctrl + Alt + Del
Spustí program bezpečného ukončení operačního
systému Windows při potížích.
(Jsou možné odchylky specifické pro danou zemi)
KLÁVESNICE
33
Pevný disk
Pevný disk je hlavním záznamovým médiem, které umožňuje ukládání velkého
objemu dat i rychlý přístup k těmto datům.
®
Se svým počítačem získáváte OEM verzi operačního systému Microsoft Windows ,
která plně podporuje veškeré výkonnostní charakteristiky počítače. Pevný disk
vašeho počítače je již nakonfigurován tak, abyste s ním mohli optimálně pracovat,
aniž byste ho museli sami instalovat.
®
Operační systém Windows vyžaduje jistou malou část kapacity pro zprávu
pevného disku, proto nemůžete využít celou kapacitu pevného disku. To vysvětluje
možné rozdíly mezi údaji BIOSu a údaji operačního systému. Na pevném disku se
nachází operační systém počítače, další uživatelské programy a bezpečnostní
soubory, takže celková kapacita je již částečně omezena.
Pevný disk je zobrazován jako jednotka C popř. D.
Upozornění
Nikdy nevypínejte počítač, pokud svítí kontrolka činnosti pevného
disku. Mohlo by to vést ke ztrátě dat.
Váš pevný disk je obvykle rozdělen na několik oddílů (partition). Konfiguraci
pevného disku si můžete zobrazit a konfigurovat pod „Správa disků“. S konfigurací
pevného disku se seznamte pomocí nápovědy Windows pod pojmem „Správa
disků“).
V prvním oddílu (Boot) se nachází operační systém, aplikace a „Dokumenty a
nastavení“ zavedených uživatelů.
Druhý oddíl (Recover) slouží k zabezpečení dat a obsahuje dodatečně ovladače
(D:\Driver) a obslužné programy (D:\Tools) pro váš počítač.
Dále zde naleznete adresář (D:\Recover), který slouží k obnově původního stavu
(Ö str. 64) vašeho počítače.
34
Práce s počítačem
Důležité adresáře (složky)
V následujícím oddílu je uveden seznam důležitých adresářů a je popsán jejich
obsah.
Pozor!
Nemažte nebo jinak neměňte tyto adresáře nebo jejich obsah, neboť
by mohlo dojít ke ztrátě dat nebo ohrožení funkčnosti systému.
C:\
Kořenový adresář jednotky C: Obsahuje důležité soubory nutné ke startu
operačního systému Windows. Z bezpečnostních důvodů jsou v továrním nastavení
tyto soubory nastaveny jako skryté.
C:\ Programs
Jak název tohoto adresáře napovídá, programy do něj instalují soubory patřící
jednotlivým aplikacím.
C:\Windows
Hlavní adresář operačního systému Windows.
V tomto adresáři jsou uloženy soubory operačního systému.
D:\ Driver
V tomto adresáři jsou uloženy ovladače nutné pro váš počítač (předinstalované).
D:\Tools
Zde naleznete další programy a dokumentaci k vašemu počítači.
D:\Recover
V tomto adresáři jsou uloženy záložní soubory, které umožňují obnovu továrního
nastavení.
PEVNÝ DISK
35
Mechanika optického disku
Označení ve schématu: A
Vložení disku
Pozor!
Nenalepujte ochranné fólie nebo jiné nálepky na vaše CD disky.
Nepoužívejte deformované nebo poškozené CD disky, zabráníte tak
poškození vaší diskové mechaniky. Nepoužívejte poškrábané nebo
zašpiněné disky, disky s ulámanými okraji případně jinak poškozené
nebo nekvalitní disky. Vzhledem k vysoké rychlosti otáčení disku
v mechanice může dojít k rozlomení disku a ztrátě dat nebo
poškození vaší diskové mechaniky. Proto disk před vložením do
mechaniky vždy zkontrolujte. Pokud zjistíte jeho poškození nebo
zašpinění, nepoužívejte jej.
Škody způsobené vadným médiem jsou vyloučeny ze záruky a
případnou opravu budete hradit v plné výši.
1. Stiskněte tlačítko vysunutí disku (Eject – označení ve schématu B) na čelním
panelu mechaniky CD-ROM, vysune se přihrádka na disk.
2. Položte disk do přihrádky, aby ležel rovně, potiskem nahoru.
3. Opět stiskněte tlačítko vysunutí disku, přihrádka s diskem se zasune do
mechaniky.
Upozornění
U mnoha CD disků dojde po zasunutí do mechaniky k automatickému
spuštění programu z tohoto disku.
36
Práce s počítačem
Disc - přehrávání a čtení
Na svém počítači můžete přehrávat libovolná zvuková CD, DVD filmy nebo disky s
daty.
Po načtení disku se otevře okno s výběrem několika voleb pro přehrání. Můžete si
vybrat z několika programů.Pokud by se okno s volbou neotevřelo, vždy je tu ještě
možnost dostat se na mechaniku optického disku přes Explorer nebo pracovní
stanici.
Vyjmutí disku
1. Stiskněte tlačítko vysunutí disku (Eject – označení ve schématu B) na čelním
panelu mechaniky CD-ROM, vysune se přihrádka na disk.
2. Vyjměte disk a uložte jej v ochranném obalu na CD disky na bezpečném
místě.
Upozornění
Nepokoušejte se z mechaniky vyjímat CD disk, pokud počítač právě
načítá z tohoto disku data.
Optická mechanika jako bootovací mechanika
Optické mechaniky lze použít pro bootování (načtení) operačního systému. Jestliže
počítač nenačítá systém z disku, ačkoli by tomu tak mělo být, pokuste se nejprve
vložit disk do druhé mechaniky (pokud je k dispozici) a znovu spusťte počítač.
Jestliže ani tato operace není úspěšná, může to souviset s tím, že to není explicitně
zadáno v BIOSu nebo že disk není určen pro bootování. V tomto případě to ověřte.
MECHANIKA OPTICKÉHO DISKU
37
Informace pro místní přehrávání DVD disků
Přehrávání filmů uložených na discích DVD zahrnuje proces dekódování obrazu
MPEG2, digitálních zvukových dat AC3 a dešifrování chráněného obsahu CSS.
Technologie CSS (někdy nazývaná ochrana před kopírováním – Copy Guard) je
program na ochranu dat, zavedený společnostmi filmového průmyslu jako ochrana
před nelegálním kopírováním.
Mezi mnoha podmínkami licencování CSS jsou nejdůležitější omezení týkající se
přehrávání v určité zemi.
Pro usnadnění geograficky omezeného uvolňování filmů jsou DVD tituly vydávány
vždy pro určité oblasti.
Autorská práva vyžadují omezení používání každého DVD filmu na určitou oblast
(obvykle oblast, v níž byl zakoupen).
Verze DVD filmů mohou být vydávány v několika oblastech, ale pravidla CSS
vyžadují, aby každý systém dešifrování CSS mohl být použit pouze v jediné oblasti.
Pozor!
U dešifrovacího softwaru nainstalovaného na vašem počítači může
být změněno nastavení místního DVD dešifrování nejvýše pětkrát.
Poté bude DVD mechanika přehrávat DVD filmy určené výhradně pro
oblast, která byla nastavena jako poslední. Změna oblastního kódu
bude v takovém případě vyžadovat změnu továrního nastavení, která
není zahrnuta do záruky. Bude-li takové nastavení požadováno,
budou uživateli naúčtovány veškeré náklady na přepravu i nastavení.
38
Práce s počítačem
Informace o vypalování CD a DVD
Zde naleznete informace ohledně tzv. prázdných disků.
Nosiče CD a DVD
Normální disky jsou lisovány z digitální, skleněné matrice a poté zataveny.
V případě prázdných disků jsou informace vypalovány do disku laserovým
paprskem zapisovací mechaniky. Proto jsou tyto disky mnohem citlivější než
normální CD disky.
Zabraňte prosím působení následujících vlivů při používání zapisovatelných /
přepisovatelných disků – zejména prázdných, které předtím nikdy nebyly použity:
•
vystavení účinkům přímého slunečního záření (UVA/UVB)
•
poškrábání a poškození povrchu disku
•
vystavení extrémním teplotám.
MECHANIKA OPTICKÉHO DISKU
39
Čtečka karet (volitelnou)
Označení ve schématu: D
(Stejné označení ve schématu)
Pokud je váš počítač vybaven čtečkou karet (označení ve schématu: D), můžete
používat různé typy paměťových karet. Následující tabulka ukazuje způsob použití
čtečky karet:
Štěrbina
(slot)
Typ karty
Kontakty
MS
Memory Stick
Memory Stick Pro
SD (Secure Digital)
MMC (MultiMediaCard)
ukazovatel dolů
CF
CF (Compact Flash)
®
IBM Microdrive
ukazovatel dolů
SM/XD
SmartMedia / XD
ukazovatel dolů
SD
MC
Pokud se do slotu zasune karta, pak je jí přiřazena volná jednotka * v
* pouze tehdy, pokud se jedná o výměnný datový nosič.
40
Práce s počítačem
Počítač.
Grafická karta
Označení ve schématu: V, W, W2
Váš počítač je vybaven vysokovýkonnostním grafickým systémem, který patří
v současnosti mezi ty nejmodernější a nejvýkonnější.
Výkonostní charakteristiky
•
Vysoce výkonná akcelerace
•
Akcelerace Interactive Direct3D
•
Video akcelerace pro video technologie DirectDraw / DirectVideo, MPEG-1,
®
MPEG-2, DVD a Indeo
•
Řízení spotřeby ACPI
Běžný zobrazovací kmitočet obrazu
Grafická karta může v závislosti na nastaveném rozlišení používat vertikální
zobrazovací kmitočty obrazu mezi 60 Hz až 240 Hz.
Rozlišení
Barvy
Rozlišení
Barvy
640 x 480
8-, 16-, 32bit
1600 x 900
8-, 16-, 32bit
800 x 600
8-, 16-, 32bit
1600 x 1200
8-, 16-, 32bit
1024 x 768
8-, 16-, 32bit
1920 x 1080
8-, 16-, 32bit
1152 x 864
8-, 16-, 32bit
1920 x 1200
8-, 16-, 32bit
1280 x 960
8-, 16-, 32bit
1920 x 1440
8-, 16-, 32bit
1280 x 1024
8-, 16-, 32bit
2048 x 1536
8-, 16-, 32bit
Nastavení grafiky můžete provést v Ovládací panely pod
„Individuální nastavení“ (viz Nápověda Windows). Pro optimální reprodukci obrazu
doporučujeme nastavení zobrazovacího kmitočtu obrazu mezi 75 Hz až 85 Hz za
předpokladu, že váš monitor tyto hodnoty podporuje, pro LCD monitory 60-75 Hz.
K této problematice si přečtěte návod k obsluze vašeho monitoru.
GRAFICKÁ KARTA
41
Připojení počítače k televizoru
Volitelné obrazové výstupy (TV-out) se nacházejí na zadní straně vašeho
počítače. Toto nabízí velké možnosti pro přenášení obraz vašeho počítače do
televizoru.
Upozornění
K připojení vašeho zařízení k počítači potřebujete s ohledem na
vybavení kabel S-video nebo kompozitní video kabel. Tento kabel
není součástí dodávky, získáte ho ve specializované prodejně.
V návodu k obsluze vašeho televizního přijímače si přečtěte, jaký
kabel přesně potřebujete.
Jak připojit počítač k televizoru:
Upozornění
Pro využití TV funkce musíte ještě před spuštěním počítače připojit
televizor ke grafické kartě!
1. Vypněte operační systém Windows i počítač.
2. Pokud je váš televizor vybaven kompozitním video konektorem, propojte
kompozitní video vstup na vašem televizoru s kompozitním video výstupem
vašeho počítače. Pokud je váš televizor vybaven S-video konektorem,
propojte S-video vstup na vašem televizoru s S-video výstupem vašeho
počítače.
3. Zapněte televizor, abyste mohli vidět obraz počítače na vašem televizoru.
4. Spusťte počítač a počkejte, dokud zcela nenaběhne operační systém
Windows.
5. V nabídce „Vzhled a přizpůsobení“ můžete pouze přesměrovat výstup na
váš televizor Ukončete nastavení klepnutím na OK.
Upozornění
Obrazové výstupy jsou určeny pouze k přehrávání. Pro nahrávání
použijte obrazové vstupy.
42
Práce s počítačem
Zvuková karta
Označení ve schématu: H, I, J, J2, T, T2, U, U2
Váš počítač je vybaven integrovanou stereofonní zvukovou kartou.
Zvuková karta je kompatibilní s průmyslovými standardy Sound Blaster a Microsoft
Sound System Version 2.0.
To zaručuje optimální podporu všech běžných a oblíbených programů a her.
Poznámka
Zvukový výstup do reproduktorů / sluchátek je určen pro systémy
aktivních reproduktorů nebo pro sluchátka. Nemohou být používány
pasivní reproduktory. Pokud je přesto použijete, bude výsledná kvalita
zvuku výrazně snížena.
Požadované nastavení konfigurace reproduktorů atd. můžete provést pomocí
dodaného softwaru.
vpravo na liště úloh otevřete konfigurační program, ve kterém
Pomocí symbolu
provedete uživatelské nastavení.
ZVUKOVÁ KARTA
43
Zásuvka USB
Označení ve schématu: E
Upozornění
Zařízení připojená přímo ke sběrnici USB nesmějí odebírat více
proudu než 500 mA. Napěťový výstup je chráněn pojistkou (omezený
zdroj proudu podle normy EN60950). Pokud zařízení potřebuje více
elektrické energie, je nezbytné připojit přídavný transformátor /
distributor.
Ke sběrnici USB (označení ve schématu: E) je možné připojit až 127 zařízení, která
odpovídají normě USB (je podporován typ 1.1 i 2.0).
Rychlost přenosu dat je pro USB 1.1 1,5 Mbit nebo 12 Mbit v závislosti na
připojeném zařízení.
U rozhraní USB 2.0 může rychlost dosáhnout až hodnoty 480 Mbit.
Upozornění
Zařízení připojované přes USB připojujte pokud možno vždy do
stejných zásuvek, na kterých jste jej instalovali. V opačném případě
dostanou nové ID a operační systém bude chtít provést opakovanou
instalaci ovladače.
44
Práce s počítačem
IEEE 1394 (FireWire)
Označení ve schématu: F, F2
®
Konektor IEEE 1394, známý také jako iLink nebo Fire Wire, je typ sériové sběrnice
používaný pro rychlou digitální výměnu dat.
Možnosti využití IEEE1394
Připojení digitálních zařízení zábavního průmyslu, jako jsou špičkové reproduktory,
digitální videorekordéry a videokamery, disky DVD, televizory atd.
Multimediální aplikace a zpracování obrazu.
Input and output devices such as printers, scanners, etc.Vstupní a výstupní zařízení,
jako jsou tiskárny, skenery atd.
Technické specifikace
V závislosti na aplikaci je maximální rychlost přenosu dat zhruba 100, 200 nebo 400
Mbit/s, což odpovídá propustnosti dat až do 50 MB za sekundu.
Normalizovaný kabel (stíněná kroucená dvojlinka – Shielded Twisted Pair – STP)
zahrnuje 6 žil. Dvě žíly jsou pod napětím (od 8V do 40V, maximálně 1,5 A) a mohou
být použity jako externí zdroj elektrického proudu. Čtyři signálové žíly přenášejí data
nebo řídicí informace. Některá zařízení nevyžadují dodávku elektrického proudu
přes kabel, takže jsou vybavena čtyřpólovými zástrčkami.
Napěťový výstup šestipólového konektoru IEEE 1394 je chráněn pojistkou
(omezený zdroj proudu podle normy EN60950).
Upozornění
Využití konektorů IEEE 1394 na přední straně počítače, které jsou
volitelným příslušenstvím, je věcí uživatele. Nemohou být využívány
současně.
IEEE 1394 (FIREWIRE)
45
Karta TV tuner
Označení ve schématu: Y, Y2
(volitelnou)
Sledování televize
Společně s Windows Vista™ dodáváme ideální software pro sledování digitální
televize, prohlížení digitálních fotografií a poslech digitální hudby.
Pozor!
Nahrávání zvuku nebo obrazu vyžaduje velké množství volného místa
na disku (až cca 2,4 GB/hodina). Pro danou chvíli nepotřebné
soubory si zálohujte na externích nosičích jako např. CD-R nebo
pevné disky.
46
Práce s počítačem
Počítačová síť
Označení ve schématu: Q
Pokud je váš počítač vybaven síťovým konektorem typu Fast Ethernet, můžete váš
počítač připojit k počítačové síti.
Další informace o práci v počítačové síti naleznete v oddílu nápověda menu start.
Co je to počítačová síť?
O síti se mluví tehdy, když se několik počítačů vzájemně propojí.
Ostatním uživatelům můžete posílat informace a data z počítače na počítač a sdílet
jejich zařízení (tiskárnu, modem a mechaniku).
Zde je několik praktických příkladů:
•
Můžete posílat elektronickou poštu a řídit schůzky v kanceláři.
•
Uživatelé mohou v síti sdílet tiskárnu a ukládat jejich data na centrálním
počítači – serveru.
•
Pro přístup všech počítačů k internetu můžete používat jediný modem nebo
ISDN modem.
•
Dva či více počítačů může být propojeno pro hraní síťových počítačových her
nebo pro sdílení dat.
POČÍTAČOVÁ SÍŤ
47
Wireless LAN (Rádio-Síť)
Označení ve schématu: Q2
Bezdrátové síťové připojení LAN je volitelným příslušenstvím. Pokud je váš počítač
vybaven touto funkcí, pak jsou na vašem počítači potřebné komponenty (Mini-PCIModul) již zaintegrovány a aktivovány. Případně se musí přišroubovat externí
anténa (volitelné příslušenství) k anténnímu vstupu Wireless LAN, pokud již není
integrována. Tuto funkci můžete v případě potřeby vypnout přes správce zařízení
Windows®.
Wireless LAN vám umožní spojit se bezdrátově s příslušným druhým zařízením
(počítačem).
Bezpečnostní upozornění
Pozor!
Nepoužívejte tuto funkci v prostředí s vysoce citlivými přístroji,
například v nemocnicích atd. Pro zabránění možnosti jakéhokoliv
rušení vypněte tuto funkci v ovládacích panelech.
Předpoklady
Použitým partnerem může být bezdrátový přístupový bod. Přístupovým bodem je
bezdrátový vysílač, který komunikuje s vaším přenosným počítačem a řídí přístup
k síťovému připojení (např. domácí síť nebo širokopásmové připojení, jakým je
například DSL).
Bezdrátový přístupový bod se často nachází v kancelářích, na letištích, vysokých
školách nebo třeba v internetových kavárnách. Tyto přístupové body nabízejí přístup
k podnikovým službám a sítím nebo k internetu. Většinou je vyžadována autorizace
přístupu. Použití veřejných přístupových bodů může být i placené.
Pro nastavení bezdrátové sítě k domácímu sdílení přístupu na internet, souborů a
tiskáren budete potřebovat přístupový bod, směrovač a širokopásmový (DSL nebo
kabelový) modem. Některé přístupové body mohou sloužit i jako směrovač a/nebo
širokopásmový modem. Nejlepší řešení vašich potřeb prokonzultujte s vaším
dodavatelem.
Propojení na jiný počítač pomocí technologie bezdrátové sítě LAN může být
realizováno i bez přístupového bodu. Umožní vám to sdílení souborů, pro sdílení
přístupu k internetu však budete potřebovat přístupový bod a směrovač.
Bezdrátové síťové propojení pracuje podle normy IEEE 802.11g a je kompatibilní
s normou IEEE 802.11b. Jiné normy (802.11a atd.) nejsou podporovány.
Pokud je použito šifrování vysílání, musí pracovat na stejném principu u všech
zařízení. Šifrování je metoda ochrany sítě před neautorizovaným přístupem.
48
Práce s počítačem
Přenosová rychlost (nejvýše 54 Mbps) se může lišit podle vzdálenosti a dalších
faktorů. Pokud například ostatní zařízení podporují normu 802.11b, může být
přenosová rychlost nejvýše 11 Mbp/s.
Odstraňování závad v síti
Proč v síťovém prostředí nejsou zobrazeny sdílené zdroje?
Síťové prostředí je časově opožděné. Zkontrolujte sdílení
vyhledáním příslušného názvu počítače.
Proč se objeví chybové hlášení, jestliže klepnu na ikonu okolní
počítače?
Název počítače musí být v síti jedinečný a nesmí být shodný
s názvem pracovní skupiny.
Vypadá to, že síťové karty nejsou schopny vzájemné komunikace. Kde
může být problém?
Možná některá ze síťových karet pracuje s jinou přenosovou
rychlostí (například 10 místo 100 Mbit/s) a váš síťový počítač ji
proto není schopen rozpoznat. Není-li zbytí, nastavte síťový
ovladač na kompatibilní rychlost.
Pokud potřebujete propojit dva počítače, budete potřebovat kabel
typu cross-link, v ostatních případech propojovací kabel.
Kromě toho zkontrolujte protokoly a jejich nastavení.
Přenos dat je nepřesný nebo velmi pomalý. Kde může být problém?
Možná používáte špatný typ kabelu (UTP/CAT3 nebo nižší) nebo
problém spočívá v blízkosti přívodní elektrické šňůry nebo jiného
zdroje rušení.
Více rad týkajících se odstraňování závad naleznete v nápovědě Windows v oddílu
„závady v síti – Network errors“.
POČÍTAČOVÁ SÍŤ
49
Paralelní rozhraní
Označení ve schématu: P
K 25-pólovému paralelnímu rozhraní můžete připojit tiskárnu či jiné zařízení (např.
skener).
Paralelní rozhraní podporuje i standardy EPP (Enhanced Parallel Port) a ECP
(Extended Capabilities Port).
Sériové COM-Port
Označení ve schématu: S
9-pólové sériové rozhraní, které je volitelným příslušenstvím, slouží k připojení
sériových zařízení, jako je externí modem, polohovací zařízení nebo podobná
zařízení. Počítač detekuje rozhraní jako COM1 resp. COM2 a jsou kompatibilní s
FIFO 16550. K připojení je potřeba tzv. kabel typu nulový modem, který je
většinou přiložen k připojovanému zařízení.
Modem (volitelnou)
Označení ve schématu: Z
Tato kapitola se týká systémů vybavených zdířkou modemu modemu.
Vestavěný modem je schopen přijímat data podle normy ITU pro přenosy V.90
rychlostí až 56 kbit/s.
Jelikož je výkon modemů omezen kvůli předpisům některých poskytovatelů
telekomunikačních služeb, může být i maximální načítací rychlost omezena.
Skutečná rychlost může záviset na podmínkách připojení a na dalších faktorech.
Data odesílaná od uživatele k serveru jsou přenášena rychlostí 31,2 kbit/s.
Podmínkou pro tak vysokou rychlost příjmu je analogová telefonní linka kompatibilní
s normou V.90 a odpovídající poskytovatel přístupu k internetu nebo společností
vlastněný hostitelský počítač.
50
Práce s počítačem
Software
Tato kapitola se zabývá softwarem, přičemž je odlišeno základní nastavení počítače
(BIOS), aplikační programy a operační systémy.
Poznejte Windows Vista™
Windows Vista™ nabízejí různé možnosti k pochopení jejich činnosti. Zde se
zmíníme pouze o některých z nich:
Windows Vista™ - Příručka pro rychlý start
Tato příručka podává stručný přehled o obsluze vašeho operačního systému. Pojednává o následujících tématech:
•
První kroky
•
Uvítací centrum
•
Novinky
• Zobrazení Nápovědy
Doporučujeme, aby si tuto příručku prostudovali začátečníci a uživatelé přestupující
z jiných verzí Windows.
Windows Vista™ - Nápověda a podpora
Zde naleznete rozsáhlý soubor návodů, nápověd a návrhů na odstraňování
problémů.
Tato nápověda zahrnuje celé spektrum operačního systému Windows.
Je vhodná jak pro začátečníky tak pro profesionály. Informace rozdělené na
jednotlivá témata lze tisknout nebo označit záložkou. Začněte takto:
3. Klepněte na Start
4. Poté zvolte Nápověda a podpora
SOFTWARE
51
Windows Vista™ - Uvítací centrum
Při prvním zobrazení Plochy Windows Vista™ uvidíte Uvítací centrum. Obsahuje
užitečné odkazy, které vám usnadní první kroky s Windows.
Cílem této funkce je umožnit začátečníkům i zkušeným uživatelům provést po
prvním uvedení do provozu doplňková nastavení pro optimální používání Windows
Vista™. Uvítací centrum se dělí na řadu menších tématických okruhů a uživatel má
možnost jeho obsah optimálně upravit podle svých znalostí. Odkazy zahrnují:
52
•
Zobrazit podrobnosti o počítači
(Zde naleznete informace o svém počítači, typu grafické karty a vydání Windows Vista™)
•
Přenést soubory a nastavení
(Zde můžete přenést soubory a nastavení ze svého starého počítače)
•
Přidat nové uživatele
(Správa a vytváření uživatelských účtů pro každého uživatele počítače)
•
Windows Anytime Upgrade (WAU)
(Zde provádějte aktualizace na vyšší verze Windows Vista™, abyste mohli
využívat rozšířené digitální funkce)
•
Připojit k Internet
(Konfigurace přístupu do internetu)
•
Nové funkce systému Windows Vista™
(Informace o odlišnostech Windows Vista™ od předchozích verzí Windows)
•
Používání programu pro zpracování elektronické pošty
•
... a mnoho dalších informací!
Práce s počítačem
Uvítací centrum použijte pro hlubší seznámení s notebookem a jeho optimální
využívání. Slouží také jako doplňkový zdroj informací pro rozpoznávání a
odstraňování možných problémů. Jestliže Uvítací centrum po startu systému
zavřete, můžete jej později vyvolat takto:
1. Klepněte na Start
2. V liště programů zvolte
Uvítací centrum.
Windows Vista™ - Řízení uživatelských účtů
Správa uživatelských účtů přispívá k prevenci neautorizovaných změn v notebooku.
Jakmile provedete neautorizovanou změnu, zobrazí se okno s upozorněním „Pokud
jste tuto akci zahájili vy, pokračujte.“.
•
Pro pokračování v akci klepněte na Pokračovat.
•
Pro ukončení akce klepněte na Storno.
SOFTWARE
53
Instalace softwaru
Poznámka
Je-li váš operační systém nastaven pouze na instalaci ověřených
programů a ovladačů (schválených společností Microsoft), zobrazí se
příslušné dialogové okno.
Dodaný software je již kompletně nainstalován.
Při instalaci programů nebo ovladačů může dojít k přepsání
nebo modifikaci důležitých dat. Aby byla při případných
problémech po instalaci originální data přístupná, doporučuje
se před instalací zálohovat obsah pevného disku. Podrobnosti k
zálohování dat najdete od strany 61.
Jak instalovat váš software:
Řiďte se laskavě pokyny dodavatele softwaru. Zde popíšeme typickou instalaci. Po
vložení disku CD do mechaniky se automaticky spustí instalační menu.
Poznámka:
Pokud automatické spuštění nefunguje, je to pravděpodobně proto,
že byla vypnuta funkce zvaná automatické spuštění – Autorun.
V příslušné kapitole nápovědy Windows se dozvíte, jak tuto funkci
opět zapnout.
Příklad ruční instalace bez pomoci funkce automatického spuštění – autorun:
1. Klepněte na Start
2. Klepněte na Všechny programy.
3. Otevřete programovou položku
Příslušenství.
4. Zvolte položku
Spustit .
5. Do pole „Otevřít“ napište označení diskové jednotky s dvojtečkou a názvem
souboru setup.
54
Práce s počítačem
6. Klepněte na „OK“.
7. Řiďte se pokyny instalačního programu.
Odinstalování softwaru
Pøi odstraòování nainstalovaného softwaru z Vašeho notebooku postupujte podle
níže uvedených krokù:
1. Klepněte na Start
2. Klepněte na
Ovládací panely.
3. Následně zvolte
Programy.
4. Vyberte příslušný program, spusťte odinstalování a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
SOFTWARE
55
Aktivace Windows
Společnost Microsoft je rozhodnuta chránit práva duševního vlastnictví a bojovat
proti softwarovému pirátství. Verzi Windows Vista™ nainstalovanou na vašem
notebooku a dodanou s notebookem nemusíte aktivovat, protože je námi pro Váš
notebook schválena. Aktivace je nutná jen tehdy, když vyměňujete více důležitých
komponent notebooku nebo používáte neregistrovanou verzi BIOSu. Pokud to bude
nezbytné, můžete vaše Windows Vista™ aktivovat tak často, jak potřebujete.
Bude pravděpodobně nutné aktivovat Windows telefonicky, i když je možná i
aktivace po internetu.
Aktivace produktů na vašem počítači
V několika málo případech bude stále vyžadována aktivace Windows Vista™.
Pokud se při aktivaci přes internet objeví chybové hlášení, musíte provést
následující kroky.
5. Zvolte laskavě aktivaci telefonem – telephone activation a klepněte myší,
až se objeví příslušná obrazovka.
6. Nyní klepněte na Změnit klíč produktu – Change Product Key. Objeví se
nové okno. Zadejte klíč produktu. Ten se nachází na certifikátu pravosti
(Certificate of Authenticity, COA), na spodní straně notebooku.
7. Potvrďte vaše zadání a dále se řiďte pokyny na obrazovce. Bude-li to
potřeba, oznamte vašemu konzultantovi společnosti Microsoft, že máte OEM
licenci softwaru.
56
Práce s počítačem
Program základního nastavení počítače BIOS
V setupu BIOSu (hardwarová konfigurační báze vašeho systému) máte řadu
možností, jak nastavit provoz svého počítače.
Například můžete měnit systém funkce rozhraní,bezpečnostní charakteristiky nebo
řízení napájení.
Počítač je již z továrny nastaven tak, aby byl zajištěn jeho optimální
provoz. Nastavení proto měňte pouze tehdy, pokud je to absolutně
nezbytné a pokud jste se seznámili s konfiguračními možnostmi.
Nastavení BIOSu
Konfigurační program můžete nastavit jen krátce po spuštění systému. Pokud máte
počítač již zapnutý, ukončete Windows® a restartujte ho.
Před novým načtením systému stiskněte klávesu »Del« tak dlouho, dokud se
neobjeví hláška »Entering Setup«.
SOFTWARE
57
58
Práce s počítačem
Kapitola 4
První pomoc
Předmět
Strana
Zabezpečení dat a systému .............................................61
Obnova systému ...............................................................62
FAQ – často kladené otázky .............................................65
Odstraňování závad ...........................................................66
Další podpora ....................................................................68
Podpora ovladačů ..............................................................68
Přeprava ............................................................................69
Čištění a údržba.................................................................69
Vylepšení a opravy ..........................................................72
60
První pomoc
Zabezpečení dat a systému
Níže popsané programy jsou součástí vašeho operačního systému Windows. Další
informace o těchto programech naleznete v nápovědě Windows.
Zabezpečení dat
Pravidelně zálohujte svá data na externí média, jakými jsou například disky CD-R a
CD-RW. K tomu vám Windows nabízí program „Stav a konfigurace zálohování“.
Program naleznete v Příslušenství Ö Systémové nástroje. Vytvořte si záložní
disk se všemi vašimi hesly i s původním nastavením operačního systému.
Programy údržby
Hardwarovým i softwarovým problémům můžete předejít používání pomocných
programů, jakými jsou „Defragmentace disku“ a „Vyčištění disku“. Užitečný je i
pomocný program „Systémové informace“, neboť obsahuje podrobné informace o
nastavení vašeho systému. Tyto programy naleznete rovněž ve složce
„Příslušenství Ö Systémové nástroje“.
Soubor obnovy hesel
Aby předešli komplikacím vznikajícím v důsledku ztráty ochranných hesel
k jednotlivým uživatelským účtům, mohou si uživatelé vytvořit disk ochrany hesel a
uložit jej na bezpečném místě. Pokud uživatel/uživatelka zapomene jeho/její heslo,
je možné jej obnovit pomocí disku obnovy hesel, takže uživatel bude mít opět
přístup k jeho/jejímu místnímu uživatelskému účtu.
Postup vytvoření souboru obnovy hesel je popsán v nápovědě Windows.
SOFTWARE
61
Obnova systému
Operační systém Windows Vista™ obsahuje užitečnou funkci, která umožňuje
uložení takzvaných bodů obnovy – Recovery points.
Systém si ukládá aktuální nastavení v podobě snímků nastavení a v případě potřeby
je může opět obnovit. Výhodou je, že tímto způsobem může být zcela zrušena
neúspěšná instalace nového softwaru.
Body obnovy jsou systémem vytvářeny automaticky, lze je ale nastavit i ručně.
Můžete určit a nastavit si maximální množství paměti, kterou může tato funkce
zabrat. Program naleznete ve složce „Příslušenství Ö Systémové nástroje“.
Doporučujeme vám uložit bod obnovy před každou instalací nového softwaru nebo
ovladače. Pokud systém nebude pracovat stabilně, umožní vám bod obnovy
kdykoliv později návrat k předchozímu stabilnímu nastavení, a to bez vymazání
nově vytvořených dokumentů. V následujícím odstavci jsou uvedeny možnosti
opravy nesprávné instalace.
Oprava
Windows Vista obsahuje různé funkce, které zajistí, aby počítač jakož i
nainstalované aplikace a zařízení fungovali správně.
Tyto funkce Vám pomohou při řešení problémů, které mohou nastat přidáváním,
mazáním nebo nahrazováním souborů potřebných pro zajištění funkceschopnosti
operačního systému, aplikací a zařízení.
Jakou resp. jaké obnovovací funkci(e) použijete, závisí na typu vzniklého problému
nebo závady. Podrobné informace naleznete v nápovědě Windows.
62
První pomoc
Windows Update
Windows Update je online-rozšíření Windows. Pro stažení prvků, jako aktualizace
zabezpečení, důležité aktualizace, nejnovější pomocné soubory nápovědy, řídící
programy a internetové produkty použijte Windows Update.
Webová stránka je pravidelně doplňována novým obsahem, abyste si mohli kdykoliv
stáhnout nejnovější aktualizace a opravy chyb, a tím chránit svůj notebook a
zabezpečit jeho funkceschopnost.
Windows Update prohledává notebook a vyhledává seznam individuálních
aktualizací speciálně pro konfiguraci Vašeho notebooku.
Každá aktualizace (Update), kterou Microsoft považuje za důležitou pro provoz
operačního systému, programů nebo komponentů hardware, je zařazena jako
„důležitá Update“, a automaticky pro Vás zvolena k nainstalování.
Důležité aktualizace (Update) se plánují proto, aby bylo možné odstranit známé
problémy a chránit notebook před známými bezpečnostními riziky.
Pro stažení nutných aktualizací a udržení svého počítače v aktuálním stavu
proveďte tyto čtyři jednoduché kroky:
1.
2.
3.
4.
5.
Klepněte na Start
Klepněte na Všechny programy.
Otevřete Windows Update.
Klikněte na Zkontrolovat aktualizace.
Klikněte na Přidat, místo abyste v každé kategorii prohledávali aktualizace,
které jsou k dispozici, vybírali požadovanou aktualizaci a přidávali ji
k aktualizacím, které chcete nainstalovat. Kliknutím na vazbu Číst dál
můžete také načíst kompletní popis každého jednotlivého prvku.
6. Klikněte na Update zkontrolovat a nainstalovat, když jste si zvolili všechny
požadované aktualizace, a potom klikněte na Nyní nainstalovat.
Windows Update-Informace k Zabezpečení dat
Abyste si mohli po sebe sestavit vlastní seznam s aktualizacemi, potřebuje Windows
Update určité informace k danému notebooku. Jedná se o následující informace:
•
Číslo verze operačního systému
•
Číslo verze internetového Explorer
•
Čísla verzí dalších programů software
• Identifikátor Plug & Play zařízení hardware
Windows Update nenastoupí na ochranu Vašich soukromých dat, a neregistruje
Vaše jméno, e-mailovou adresu nebo jiné formy osobních dat. Nashromážděné
informace se používají jen po tu dobu, kdy navštěvujete webovou stránku. Také se
neukládají do paměti.
OBNOVA SYSTÉMU
63
Obnova továrního nastavení
Pokud váš systém nebude řádně fungovat, máte možnost obnovit jeho původní
nastavení.
K provedení obnovy použijte dodaný disk aplikace/podpora.
Omezení obnovy
•
Změny provedené v původním nastavení (RAS, nastavení plochy nebo
připojení k internetu) a instalovaný software budou při této obnově
ignorovány a nebudou obnoveny.
•
Stejně tak budou ignorovány vámi provedené aktualizace ovladačů nebo
hardwaru.
Pozor!
Všechna data na jednotce C, včetně složky používané pro ukládání
dat o uživatelích „Docoments“, budou smazána. Proveďte zálohu na
disk D a na externí média (dodržujte bezpodmínečně pokyny na
straně 4 a na straně 61).
Vždy se obnoví stav platný při dodání. Instalace a konfigurace, které jste do té
doby učinili, budete muset provést znovu.
Postup obnovy
1. Prostudujte si bezpodmínečně celý odstavec „Obnovení systému“ i uvedené pokyny.
2. Vložte Disk aplikací a podpory a spusťte notebook.
3. Zvolte pomocí klávesnice „Boot from CD-ROM“.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Počítač se restartujte a nachází se ve stavu, který jste zvolili ve volbě Obnova.
64
První pomoc
FAQ – často kladené otázky
Kdy musím aktivovat Windows?
Váš software byl již aktivován v továrně. Aktivace bude vyžadována
pouze tehdy, pokud …
... bylo několik komponent počítače vyměněno za jiné.
... nainstalujete novou základní desku počítače.
... byla instalována jiná verze základního nastavení BIOS.
... nainstalujete software na jiný počítač.
Jak mám provést zálohu dat?
Vytvořte si zálohu nebo další zálohu zvolených dat na externí
médium (CD-R), abyste se seznámil(-a) s tímto postupem.
Vytvořená záloha je k ničemu, pokud z ní nejste schopen(-na)
obnovit data, médium (CD-R, CD-RW) je vadné nebo pokud ho
ztratíte.
Musím ještě instalovat přiložené disky CD / DVD?
Ne. Všechny programy jsou zásadně již předinstalované. Disky
jsou dodávány pouze jako záložní kop.
Proč zmizí spouštěcí diskový oddíl při spuštění počítače z CD disku
„aplikace a podpora“?
V porovnání se systémem FAT32 tento systém poskytuje
bezpečnější a efektivnější přístup k datům. Diskové oddíly NTFS
však mohou být čteny jen operačními systémy, které tento formát
podporují. A to právě není případ výše zmíněného CD disku.
FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
65
Zákaznický servis
Určete příčinu
Závady mohou mít jednoduché příčiny, ale někdy jsou způsobené vadným
zařízením. Proto bychom vám rádi poskytli rady na odstraňování těch nejběžnějších
problémů. Pokud se vám ani s jejich pomocí nepodaří závadu odstranit, neváhejte
nám zavolat!
Zkontrolujte kabely a spoje
Vizuálně zkontrolujte všechny kabely a spoje. Pokud nesvítí žádná kontrolka,
zkontrolujte, zda není závada v dodávce elektrického proudu.
•
Zkontrolujte elektrické zásuvky, přívodní šňůry a všechny vypínače.
•
Vypněte počítač a zkontrolujte všechny spoje kabelů. Zkontrolujte připojení
všech periferních zařízení. Nezaměňujte navzájem kabely, i když vypadají
podobně. Zapojení takových kabelů může být odlišné. Pokud zjistíte, že je
v pořádku dodávka elektrického proudu i všechny spoje, opět počítač
zapněte.
Pravidelné provádění programů Windows® jako např „Defragmentace disku“
mohou odstranit zdroje chyb jakož i zvýšit výkon systému.
Velmi užitečný je i pomocný program „Systémové informace“, který naleznete
v programovém adresáři „Systémové nástroje“.
66
První pomoc
Závady a jejich možné příčiny
Obrazovka monitoru nic nezobrazuje.
•
Zkontrolujte, zda není systém přepnut do pohotovostního režimu. Zjistíte to
stiskem libovolné klávesy na klávesnici.
Chybné datum a čas.
•
Klepněte na ikonu hodin na liště úloh a opravte datum i čas. Zkontrolujte, zda
je správně nastavena země v místním nastavení.
Karty v mechanikách dostávají po restartu jiná písmena jednotek
•
Toto se může stát, pokud čítač karet při startu systému aktualizuje své sloty.
Přitom se případně udělí nová ID, což může vést k tomu, že některé karty
dostanou nová písmena jednotek.
Mechanika CD-ROM/DVD nenačítá žádná data.
•
Zkontrolujte, zda je správně vložen disk CD/DVD.
•
Je v programu průzkumník – Windows Eplorer zobrazena mechanika CDROM (jednotka E)? Pokud ano, vyzkoušejte jiný disk.
Nefunguje myš.
•
Překontrolujte kabelové připojení.
•
Funguje myš v nějakém jiném uživatelském programu? Není myš
deaktivovaná ve „Správci zařízení“?
Na pevném disku není dostatek volného místa.
•
Nahrávání zvuku nebo obrazu vyžaduje velké množství volného místa na
disku (až cca 2,4 GB/hodina). Pro danou chvíli nepotřebné soubory si
zálohujte na externích nosičích jako např. CD-R nebo pevné disky.
Počítač nelze spustit.
•
Pokud jsou kabelová spojení v pořádku, pokuste se obnovit připojení
počítače k elektrické síti. Síťový vypínač na zadní straně počítače nastavte
do polohy 0 (VYP). Potom podržte hlavní vypínač na přední straně po dobu
10 sekund. Počkejte ještě dalších 5 sekund a spusťte počítač znovu.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
67
Další podpora
Pokud rady, uvedené v předcházející části, nepomohly odstranit váš problém,
laskavě nás kontaktujte na servisní horké lince a my se pokusíme pomoci vám váš
problém vyřešit. Předtím, než budete kontaktovat Technologické centrum, si však
připravte následující informace:
•
Jak je váš počítač nakonfigurován?
•
Jaká další periferní zařízení používáte?
•
Jaká hlášení, pokud vůbec nějaká, se objevují na vaší obrazovce?
•
Jaký software jste používal(-a), když se problém objevil?
•
Jaké kroky jste dosud učinil(-a) pro odstranění problému?
•
Provedl(-a) jste aktualizaci nebo odstranění nějakých ovladačů či hardwaru?
•
Můžete manuálně zopakovat problém?
•
Pokud jste již dříve získal(-a) zákaznické číslo, laskavě jej rovněž uveďte.
Podpora ovladačů
Tento počítač byl v našich laboratořích rozsáhle testován s velkým počtem
kompatibilních zařízení. Splňuje požadavky všech příslušných norem i normy
„určeno pro Windows – Designed for Windows“, což potvrzuje jeho nejvyšší možnou
kompatibilitu.
Softwarové ovladače pro jednotlivá zařízení jsou však čas od času aktualizovány. Je
to pravidelný proces ze strany výrobce, který umožňuje, aby byly opraveny možné
problémy kompatibility s komponentami (tj. programy nebo hardwarem), které
nebyly testovány v době výroby vašeho počítače. Aktualizované ovladače a
nejnovější informace o vašem produktu jsou dostupné na internetu.
Navštivte společnost Medion na www adrese
www.medion.com
68
První pomoc
Přeprava
Ohledně přepravy počítače dodržujte následující pokyny:
•
Abyste se vyhnuli poškození během přepravy, zabalte počítač do původního
balení.
Čištění a údržba
Životnost počítače může být prodloužena dodržováním následujících opatření:
Pozor!
Žádné díly uvnitř skříně počítače nejsou určeny k opravám nebo
čištění uživatelem.
•
NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla ani leptavé nebo plynné čisticí
prostředky.
•
Počítač čistěte navlhčeným hadrem, který nepouští vlákna.
•
Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní nebo plynné čisticí prostředky.
•
NEPOUŽÍVEJTE čisticí CD-ROM disky nebo podobné produkty, které čistí
čočky laseru, k čištění vaší mechaniky CD-ROM/CDR-W/DVD. Laser se
nemusí čistit.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
69
Recyklace a likvidace odpadů
Přístroj
V žádném případě nevyhazujte přístroj na konci jeho životnosti do normálního
domovního odpadu. Přeptejte se na možnosti ekologické likvidace.
Baterie
Spotřebované baterie nepatří do domovního odpadu! Musí se odevzdat do sběrny
starých baterií.
Obal
Přístroj je proti poškození při přepravě obalen. Obal je vyroben z recyklovatelných
materiálů, které lze ekologicky likvidovat.
Pokud budete mít dotazy k likvidaci, obraťte se prosím na svoji prodejnu nebo na
náš servis.
Nakládání s bateriemi
Baterie mohou obsahovat hořlavé materiály. Nesprávné použití může způsobit únik
tekutiny z baterie, její zahřátí, výbuch nebo vzplanutí s možností vzniku úrazu
nebo poškození zařízení.
Proto laskavě přesně dodržujte následující pravidla:
70
•
Vždy uchovávejte baterie MIMO DOSAH DĚTÍ.
Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k polknutí baterie, ihned vyhledejte lékaře.
•
NENABÍJEJTE baterie (s výjimkou dobíjecích baterií).
•
NÁSILNĚ baterie NEVYBÍJEJTE.
•
Baterie NEZKRATUJTE.
•
NEZAHŘÍVEJTE baterie a NEODHAZUJTE je DO OHNĚ.
•
NEROZEBÍREJTE nebo NEDEFORMUJTE baterie.
Může dojít k poranění vašich rukou nebo prstů nebo vám může kapalina
z baterie vniknout do oka či potřísnit kůži. Pokud k tomu dojde, okamžitě
postižené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
•
NEVYSTAVUJTE baterie účinkům silného nárazu v důsledku jejich pádu při
házení s nimi.
•
NEZAMĚŇUJTE u baterií kladný (+) a záporný (-) pól, zabráníte tak vzniku
zkratu.
První pomoc
•
NEPOUŽÍVEJTE společně použité a nové baterie nebo baterie rozdílných
typů.
Vaše zařízení by nemuselo pracovat správně. Navíc by u dříve vybitých
baterií mohlo dojít k nadměrnému vyčerpání (nadměrnému vybití).
•
Použité baterie VČAS ODSTRAŇTE ze zařízení.
•
VYMĚŇTE VŠECHNY BATERIE za nové baterie stejného typu a ve stejnou
dobu.
•
Při uskladnění nebo likvidaci baterií ODIZOLUJTE JEJICH PÓLY páskou
nebo podobným způsobem.
•
NEODHAZUJTE vybité baterie do domácího odpadu! Chraňte životní
prostředí a odneste je do příslušného kontejneru na separovaný odpad.
V případě potřeby se obraťte na vašeho dodavatele nebo na naši servisní
službu. Děkujeme vám!
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
71
Přeprava počítače
Při přepravě počítače dodržujte následující pokyny:
•
Uložte počítač do jeho původního obalu, zabráníte tak jeho poškození
během přepravy.
•
Před připojením počítače k elektrické síti vyčkejte, až se teplota počítače
vyrovná s teplotou okolí (pokojovou teplotou). Výrazné změny teplot a
vlhkosti vzduchu mohou vést ke vzniku kondenzace vodních par uvnitř
počítače a způsobit v něm elektrický zkrat.
Poznámky pro servisní techniky
•
Před otevřením krytu odpojte počítač od všech zdrojů elektrické energie a
odpojte veškeré propojovací kabely. Pokud nebyl počítač před otevřením
krytu odpojen od přívodu elektrického proudu, vystavujete se smrtelnému
nebezpečí elektrického šoku. Je zde též nebezpečí poškození komponent
počítače.
•
Vnitřní komponenty počítače mohou být poškozeny elektrostatickým výbojem
(ESD). Provádějte vylepšení a opravy systému v dílně chráněné proti vzniku
elektrostatického výboje.
Pokud není taková dílna k dispozici, použijte antistatický pásek na zápěstí
nebo se dotkněte předmětu z vysoce vodivého kovu. Společnost Medion
může opravit škody vzniklé nevhodnou manipulací pouze za úplatu.
•
Používejte výhradně originální náhradní díly.
Pozor!
Na základní desce počítače je lithiová baterie. Nesmí se dobíjet.
Stejně tak se nesmí vystavit žádným vysokým teplotám nebo ohni.
Baterie přechovávejte z dosahu dětí. Při neodborné výměně baterie
hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie vyměňujte pouze za baterie
stejného typu (CR 2032). Baterie představují nebezpečný odpad a
musí být odborně likvidovány.
72
První pomoc
Poznámky k laserovému zářen
•
V počítači mohou být použita laserová zařízení třídy 1 až třídy 3b. Pokud je
kryt počítače uzavřen, splňují tato zařízení požadavky laserové třídy 1.
•
Po otevření krytu počítače se vystavujete vlivu laserového zařízení až do
laserové třídy 3b.
Při demontáži a/nebo otevření laserových zařízení musí být dodrženy následující
pokyny:
•
Instalované mechaniky CD-ROM / CD-RW / DVD neobsahují žádné
uživatelem opravitelné díly.
•
Opravy mechanik CD-ROM / CD-RW / DVD může provádět výhradně jejich
výrobce.
•
NEVYSTAVUJTE SE působení laserového paprsku. Zabraňte ozáření očí
nebo kůže přímou nebo rozptýlenou radiací.
•
NEDÍVEJTE se přímo do laserového paprsku, a to ani při použití ochranných
brýlí.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
73
74
První pomoc
Kapitola 5
Příloha
Předmět
Strana
Normy ................................................................................77
Záruční Podmínky..............................................................80
Index ..................................................................................82
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
75
76
Příloha
Normy
Tento počítač splňuje požadavky následujících norem:
Elektromagnetická slučitelnost
Tento počítač splňuje následující požadavky norem elektromagnetické slučitelnosti
a elektrické bezpečnosti:
EN 55022
Zařízení informačních technologií – charakteristiky rádiového rušení – Mezní hodnoty a metody měření.
EN 55024
Zařízení informačních technologií – charakteristiky odolnosti – Mezní hodnoty a metody měření
EN 61000-3-2
Mezní hodnoty – mezní hodnoty harmonických proudových emisí (vstupní proud zařízené do a včetně 16 A
na fázi).
EN 61000-3-3
Mezní hodnoty – Mezní hodnoty kolísání napětí a blikání
v nízkonapěťových rozvodných sítích pro zařízení se
jmenovitým proudem do 16 A.
Přípojky antény pro rádio nebo televizní kartu (volitelné příslušenství) splňují
EN55013, EN55020.
Elektrická bezpečnost
Požadavky na elektrickou bezpečnost podle následující normy:
EN 60950-1
Bezpečnost zařízení informačních technologií
NORMY
77
Ergonomie
Požadavky na ergonomii podle následující normy:
DIN EN ISO
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály:
9241-3
Část 3: Požadavky na vizuální zobrazení
9241-4
Část 4: Požadavky na klávesnice
9241-8
Část 8: Požadavky na zobrazení barev
9241-9
Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou
klávesnic
Hlukové emise
Emise hluku byly testovány podle ISO7779 s následujícím výsledkem:
ISO 7779
Akustika. Měření vzdušného hluku emitovaného
(ISO 9296)
zařízeními informačních technologií a telekomunikací.
Tento počítač splňuje požadavky na hlukové emise podle normy ISO 7779
s následujícími hodnotami:
Provozní režim
Maximální hladina akustického výkonu LWAd
(B/A) (deklarovaná podle ISO 9296)
Nečinnost
4.8
Provoz
5.2
Maximální hladina akustického tlaku LpAm (dB/A)
(deklarovaná podle ISO 9296)
78
Nečinnost, z pozice
okolostojícího
40
Provoz, z pozice
okolostojícího
47
Příloha
Informace o shodě podle R&TTE
Součástí dodávky tohoto počítače je následující bezdrátové vybavení:
•
Dálkové ovládání (volitelnou)
•
Dálkové ovládání - vysílač (volitelnou)
•
Wireless LAN (volitelnou)
•
Klávesnice (volitelnou)
• Myš (volitelnou)
Společnost MEDION AG tímto prohlašuje, že tato zařízení vyhovují základním
požadavkům a ostatním příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o
shodě tohoto zařízení rozhlasového vysílání je k dosažení na internetové adrese
www.medion.com/conformity.
Modem (volitelnou) splňuje požadavky TBR21 (01/1998) a EG201120/V1.1.1/01/98
pro připojení k analogové telefonní síti
NORMY
79
Záruční podmínky
Příjmový doklad platí jako doklad pro první koupi a měl by být dobře uschován. Je
zapotřebí ho předložit při nárokování záručního úkonu. Pokud je výrobek prodán
dalšímu uživateli, pak tento uživatel má nárok na záruční úkon jen do zbytku záruční
lhůty.
Doklad o koupi jakož i toto prohlášení musí být předány dalšímu majiteli.
Poskytujeme záruku, že se tento přístroj nachází ve funkčním stavu a že z
technického hlediska souhlasí s popisem v přiložené dokumentaci.
Zbytek záruční lhůty přechází při předložení dokladu o koupi z originálních dílů na
příslušné náhradní díly. Pokud budete nárokovat záruční úkon na tento přístroj,
musíte nejdříve odstranit veškeré programy, data a vyjímatelná paměťová média.
Výrobky, které budou zaslány bez příslušenství, budou nahrazeny bez příslušenství.
Záruční povinnost neplatí v případě, že problém vznikl v důsledku nehody,
katastrofy, vandalizmu, zneužití, neodborného použití, nedodržení předpisů k
bezpečnosti a údržbě, změny softwaru, virů příp. jiným přístrojem nebo
příslušenstvím, nebo z důvodů jiných než námi povolených modifikací. Toto
omezené prohlášení o záručních podmínkách nahrazuje všechny ostatní záruky
výslovné nebo implicitní povahy.
Toto obsahuje záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, neomezuje se
však na to. V některých zemích není vyloučení implicitních záruk zákonem
povoleno. V tomto případě je platnost všech výslovných a implicitních záruk
omezena na záruční lhůtu.
Po uplynutí této lhůty ztrácejí veškeré záruky svoji platnost. V některých zemích
není omezení doby platnosti implicitních záruk zákonem povoleno, takže výše
uvedené omezení nenabývá účinnosti. Pokud máte z hlediska těchto záručních
podmínek dotazy, obraťte se prosím na nás.
80
Příloha
Omezení povinného ručení
Obsah této příručky může být bez ohlášení změněn v souladu s technickým
pokrokem. Výrobce a odbyt nemohou převzít žádnou odpovědnost za škody, které
vznikly jako důsledek chyb nebo nedodržení informací obsažených v této příručce.
Za žádných okolností neručíme za:
1. třetí osobou vůči Vám vznesené požadavky na základě ztrát nebo
poškození,
2. ztrátu nebo poškození Vašich záznamů nebo dat,
3. ekonomické následné škody (včetně ztracených zisků nebo úspor) nebo za
doprovodné škody, a to i v tom případě, že jsme o možnosti vzniku takových
škod byli informováni.
V některých zemích není vyjmutí nebo omezení doprovodných nebo následných
škod zákonem povoleno, takže výše uvedená omezení nejsou účinná.
Rozmnožování této příručky
Tento dokument obsahuje zákonem chráněné informace. Všechna práva jsou
vyhrazena. Rozmnožování v mechanické, elektronické a jakékoliv jiné formě bez
písemného povolení výrobce je zakázáno.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
81
Index
Konektory na přední straně ...... 12
A
M
Aktivace Windows .................... 56
Autorun..................................... 54
Mechanika disku....................... 36
Mechanika optického disku ...... 36
Mechanika pro CD-ROM/DVD
jako bootovací mechnika ...... 37
Memory Stick............................ 40
MMC......................................... 40
Modem ..................................... 50
MultiMediaCard ........................ 40
Myš........................................... 31
C
CD-ROM .................................. 36
CF ............................................ 40
Čištění a údržba ....................... 69
Compact Flash ......................... 40
Čtečka karet ............................. 40
D
N
Důležité adresáře (složky)........ 35
Nastavení BIOSu...................... 57
Ergonomie ............................ 78
Hlukové emise ...................... 78
Normy
Elektromagnetická
slučitelnost........................ 77
Nosiče CD a DVD..................... 39
E
Elektromagnetická slučitelnost . 77
Ergonomie.............................9, 78
F
FAQ – často kladené otázky .... 65
O
G
Obnova systému ...................... 62
Obnova továrního nastavení .... 64
Obsah balení vašeho počítače ... 7
Okolní teplota ............................. 8
Omezení povinného ručení ...... 81
Oprava...................................... 62
Grafická karta ........................... 41
H
Hlavní síťový vypínač................ 24
Hlukové emise.......................... 78
Horká linka ............................... 68
P
I
Paralelní rozhraní ..................... 50
Pevný disk ................................ 34
Počítačová síť .......................... 47
Odstraňování závad ............. 49
Přístupový bod LAN.............. 48
Podpora ovladačů .................... 68
Přeprava............................. 69, 72
Připojení
Antény pro příjem rádia /TV.. 20
Připojení klávesnice PS/2..... 14
Sériových zařízení ................ 16
Zvukový výstup..................... 17
IBM® Microdrive........................ 40
IEEE 1394 (FireWire) ............... 45
Instalace softwaru .................... 54
J
Jakost.......................................... ii
K
Karta rádio / TV tuner ............... 46
Klávesnice................................ 32
82
Příloha
Monitoru ............................... 13
Připojení klávesnice USB ..... 14
Připojení USB myši .............. 14
Připojení myši PS/2 .............. 14
Připojení paralelních zařízení 15
LAN ...................................... 16
Připojení antény Wireless LAN16
Modemu ............................... 17
Reproduktorů........................ 17
Mikrofonu ............................. 19
Zdroje zvuku......................... 19
Zvukového vstupu ................ 19
Nahrávání............................. 19
Obrazový vstup .................... 19
USB zařízení ........................ 21
IEEE 1394 (FireWire) ........... 22
Připojení přívodní šňůry
elektrického proudu .............. 23
Programy údržby ...................... 61
Servisní technici ....................... 72
SmartMedia .............................. 40
Software ................................... 51
Soubor obnovy hesel................ 61
Spuštění počítače..................... 24
U
Umístění počítače ...................... 8
Úvod .............................................i
V
Výkon systému ......................... 66
Vypínač .................................... 24
W
Windows Update ...................... 63
Windows Vista™ - Uvítací
centrum ................................ 52
Wireless LAN (Rádio-Síť) ......... 48
R
Z
R&TTE ..................................... 79
Recyklace a likvidace odpadů .. 70
Rozhraní ( ................................ 29
Rozmnožování této příručky..... 81
Zabezpečení dat................... 4, 61
Zabezpečení dat a systému ..... 61
Zákaznický servis ..................... 66
Záruční ............................... 75, 80
Zásuvka USB ........................... 44
Závady a jejich možné příčiny .. 67
Zvuková karta........................... 43
S
Secure Digital ........................... 40
Sériové číslo.................................i
Sériové COM-Port .................... 50
INDEX
83
84
Příloha

Podobné dokumenty