stáhněte si do počítače

Komentáře

Transkript

stáhněte si do počítače
2008
Horský hotel Lesná
Vážení návštěvníci a přátelé Krušných hor,
Nabídka doprovodných služeb pro letní a zimní
období:
turistika v okolí (turistické cesty, naučné stezky)
společenské a kulturní akce
(svatby, taneční večery s živou hudbou aj.)
společensko-vzdělávací akce (rauty, školení, semináře, atd.)
venkovní grilování (např. selat, krůt, kuřat, apod.)
provoz víceúčelového hřiště (tenis, nohejbal, basketbal, florbal)
cyklistika (půjčovna horských kol)
lyžování (půjčovna běžeckých lyžařských kompletů)
jízda na koních a ponících samostatně i pod
dohledem odborníka (výuka jezdectví)
lyžařský kout na sjezdovce pod dohledem instruktora
(v Pyšné, 2 km vzdálené od Lesné)
lyžařské běžecké tratě ve 4 okruzích vždy s návratem
do výchozího místa:
Lesná - Pyšná • Lesná - Brandov • Lesná - Mezihoří
(u Chomutova)
Lesná - Hora Sv. Kateřiny - Nová Ves v Horách,
s návazností na lokalitu Klíny
(Krušnohorská bílá stopa)
v rámci projektu Prezentace a publicita rekreačního komplexu Lesná v Krušných horách a okolí, který finančně podpořil Ústecký kraj, byla připravena
řada akcí a upomínkových předmětů, k nimž se řadí také vydání samostatné brožury i tohoto kalendáře pro rok 2008. Snažili jsme se tímto počinem
přispět k tomu, abyste měli možnost seznámit se prostřednictvím Lesné a jejího širšího okolí s prostředím vrcholové části Krušných hor a s možnostmi
jeho využití pro rekreační, turistické i poznávací účely.
Výhodná poloha Rekreačního komplexu Lesná nabízí zprostředkování kontaktu se širším okolím. Umožňuje spojení s průmyslovým podhůřím i s vlastním územím Krušných hor, nejen na české straně, ale také zasahujícím hlouběji do Saska.
Hlavním nositelem myšlenky směrované k utváření rekreačního komplexu je Horský hotel Lesná a Horský klub Lesná. Rozvíjením aktivit, které vycházejí
z historických poznatků, protože jsou v mnohém inspirativní, chce nezaměnitelným způsobem přispět k revitalizaci východní části Krušných hor. Snahou
je obnova výletnických, turistických i sportovních tradic, jejichž počátky zde byly položeny již v poslední čtvrtině 19. století. Od té doby byly po několik
následujících desetiletí v aktivní činnosti četné turistické a další spolky, které se zasloužily o to, aby i v okolí Lesné byly postupně postaveny rozhledny
nebo upravena vyhlídková místa, označeny přístupové cesty, založeny turistické chaty apod. Spolu s rozvojem lyžařského sportu byly ve 20. a 30. letech
20. století objeveny i v této části Krušnohoří vhodné terény pro sjezdové lyžování a lyžařské trasy, které po současném doplnění o lyžařské vleky a běžecké
trati jsou opět ve výraznější oblibě.
Představy o revitalizaci vymezeného území v lokalitě Lesná byly v letech 2002 až 2003 shrnuty do širšího záměru, který následně dostal konkrétní podobu ve zpracované studii proveditelnosti. Z ní se odvíjejí konkrétní cíle směrované k obnově lokality. Mnohé z nich byly již realizovány nejen samotným
Horským hotelem Lesná, ale díky součinnosti s dalšími subjekty, zejména s okolními obecními, městskými i krajskými úřady, rovněž s vybranými českými
a německými univerzitami.
Záměrně byla do rozvoje rekreačního komplexu zahrnuta obnova kulturně historických hodnot, které společně s tradičním způsobem života obyvatel
ze sídelní části katastru osady Lesná zcela vymizely v předchozích desetiletích, aby bylo dosaženo ucelenějšího pojetí revitalizace.
Při prohlížení kalendáře „Lesná v Krušných horách a okolí“ bychom chtěli po celý rok 2008 obracet Vaši pozornost k historii tohoto území a rovněž
ke skutečnosti, že i tato horská část po oživení okolních lesů má své opětovné kouzlo a již není zapomenutým koutem na rozhraní Chomutovska a Mostecka, za které bylo mnohdy považováno pro svoji odlehlost od okolních obcí. Nabízí se Vám tak možnost po dvanáct měsíců sledovat dobové fotografie
z jednotlivých míst a porovnávat jejich proměny na snímcích, jimiž se fotograf snažil, pokud to situace v terénu umožňovala, pod stejným úhlem pohledu
dokumentovat současný stav.
Jsme přesvědčeni, že v mnohém Vás může kalendář inspirovat k tomu, abyste přišli i Vy osobně se přesvědčit o pozitivních změnách. Přijměte proto naše
upřímné pozvání do Lesné v Krušných horách. Naším přáním je, abyste zde prožili příjemné chvíle oddychu a našli také vhodný důvod k opakovaným
návratům.
Antonín Herzán
Kontakt
Lesná 22, 431 21 Boleboř
Kalendář „Lesná v Krušných horách a okolí“
tel.: +420 476 113 040
je spolufinancován Ústeckým krajem jako součást akce
mobil: +420 602 888 164
„Prezentace a publicita rekreačního komplexu Lesná
e-mail: [email protected]
v Krušných horách a okolí“
www.horskyhotellesna.cz
v rámci grantového schematu
GPS N 50.56507, E 13.43108
Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu
GPS 50°33‘53.24“N,13°25‘51.15“E
v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele.
Foto: ……….
Dobové snímky: fotoarchiv Oblastního muzea v Chomutově a Oblastního muzea v Mostě,
rodinné soukromé archivy
Tento projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU.
Horský hotel Lesná
Dear visitors and friends of The Ore Mountains,
Nabídka doprovodných služeb pro letní a zimní
období:
turistika v okolí (turistické cesty, naučné stezky)
společenské a kulturní akce
(svatby, taneční večery s živou hudbou aj.)
společensko-vzdělávací akce (rauty, školení, semináře, atd.)
venkovní grilování (např. selat, krůt, kuřat, apod.)
provoz víceúčelového hřiště (tenis, nohejbal, basketbal, florbal)
cyklistika (půjčovna horských kol)
lyžování (půjčovna běžeckých lyžařských kompletů)
jízda na koních a ponících samostatně i pod dohledem odborníka (výuka jezdectví)
lyžařský kout na sjezdovce pod dohledem instruktora
(v Pyšné, 2 km vzdálené od Lesné)
lyžařské běžecké tratě ve 4 okruzích vždy s návratem
do výchozího místa:
Lesná - Pyšná • Lesná - Brandov • Lesná - Mezihoří
(u Chomutova)
Lesná - Hora Sv. Kateřiny - Nová Ves v Horách,
s návazností na lokalitu Klíny
(Krušnohorská bílá stopa)
Kontakt
many enterprises and souvenirs were prepared within a scope of the project- “Presentation and publicity of recreational complex Lesná in The Ore
Mountains and its surroundings” which was financed by Ústecký region. The edition of a separate brochure and this calendar for a year 2008 are part
of souvenirs collection as well. We tried to contribute via this enterprise for you to be in a position to get acquainted through Lesná and its broader
surroundings with the environment of the supreme part of The Ore Mountains and with the utilization possibilities for recreational, tourist and cognitive purposes.
The advantageous location of Recreational complex Lesná offers a mediation of contact with the broader neighborhood. It enables connection with
industrial foothills and with the inherent territory of The Ore Mountains, not only the Czech part, but also the area intervening further into Saxony.
Horský hotel Lesná is the main source of the idea heading to formation of the recreational complex. It wants to contribute by unmistakable way to
revitalization of the east part of The Ore Mountains through the development of activities which come out from historical findings, because they are
inspirational in many ways. The tendency is a restoration of excursional, touristic and sporting traditions, which were established here in the last quarter of the 19th century. Since that time there were numerous touristic and other institutions which were active for several following decades and these
institutions have merit in building outlook-towers gradually or in adjusting sight seeing places, marking access roads, founding touristic chalets etc.
Suitable terrains for downhill skiing and ski paths were discovered in the 20’s and 30’s of the 20th century together with the development of skiing.
Those terrains and paths are being more popular again after the recent completion of ski-lifts and cross-country tracks.
The notions of the restricted area revitalization in the location Lesná were summed up into a wider purpose during years 2002 and 2003. This purpose
subsequently got a particular shape in the processed study of buildability and particular goals directed to the revival of the location are being unwounded from it. Many of them has been already fulfilled not only by Horský hotel Lesná, but owing to the co-operation with other subjects, especially with
surrounding municipal offices and regional authorities as well as with selected Czech and German universities.
The revival of cultural-historical values has been included into the development of the recreational complex. The values had completely disappeared
in previous decades together with the traditional way of living of inhabitants from the residential part of the village Lesná. The recent process is being done to accomplish more comprehensive conception of revitalization. While you’re browsing the calendar “Lesná in The Ore Mountains and its
surroundings” we would like to attract your attention, for the whole year 2008, to the history of this area as well as to the fact even this mountain part
has its follow-up magic after the resurgence of surrounding woods and it is no longer the forgotten corner on the boundary of regions Chomutov and
Most, which it used to be considered many times because of its remoteness from other villages. There is an opportunity for you to watch contemporary
photos from particular places and compare their changes on the pictures for twelve months. Photographer tried to document the recent state under the
same visual angle when it was possible according to the terrain conditions.
We are convinced that the calendar can inspire you in many aspects to come personally and make certain of positive changes. Thus accept our sincere
invitation to Lesná in The Ore Mountains. We wish you to have here a pleasant time full of relaxation and we wish you to find appropriate reason for
repetitive comebacks.
Antonín Herzán
Lesná 22, 431 21 Boleboř
Kalendář „Lesná v Krušných horách a okolí“
tel.: +420 476 113 040
je spolufinancován Ústeckým krajem jako součást akce
mobil: +420 602 888 164
„Prezentace a publicita rekreačního komplexu Lesná
e-mail: [email protected]
v Krušných horách a okolí“
www.horskyhotellesna.cz
v rámci grantového schematu
GPS N 50.56507, E 13.43108
Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu
GPS 50°33‘53.24“N,13°25‘51.15“E
v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele.
Photo: ……….
Contemporary images: picture gallery of Oblastní museum in Chomutov and Oblastní museum
in Most, family private archives
Tento projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU.
Gebirgshotel Lesná
Sehr geehrte Besucher und Freunde des Erzgebirges,
Nabídka doprovodných služeb pro letní a zimní
období:
turistika v okolí (turistické cesty, naučné stezky)
společenské a kulturní akce
(svatby, taneční večery s živou hudbou aj.)
společensko-vzdělávací akce (rauty, školení, semináře, atd.)
venkovní grilování (např. selat, krůt, kuřat, apod.)
provoz víceúčelového hřiště (tenis, nohejbal, basketbal, florbal)
cyklistika (půjčovna horských kol)
lyžování (půjčovna běžeckých lyžařských kompletů)
jízda na koních a ponících samostatně i pod dohledem odborníka (výuka jezdectví)
lyžařský kout na sjezdovce pod dohledem instruktora
(v Pyšné, 2 km vzdálené od Lesné)
lyžařské běžecké tratě ve 4 okruzích vždy s návratem
do výchozího místa:
Lesná - Pyšná • Lesná - Brandov • Lesná - Mezihoří
(u Chomutova)
Lesná - Hora Sv. Kateřiny - Nová Ves v Horách,
s návazností na lokalitu Klíny
(Krušnohorská bílá stopa)
es wurde Veranstalltungsreihe und Andenken vorbereitet, zu dem auch einzel Brochureausgang und diesen Kalendar für Jahr 2008, im Rahmen des Projekt „Presentation und Publizität der Erholungskomplex Lesna im Erzgebirge und Umgebung“, der finanziell Ausiger Landschaft unterstützt. Wir haben
mit diesem Anlass zum eine Möglichkeit haben durch Lesna und seiner Fernumgebung mit Scheitelgegend des Erzgebirges und mit der Auslastung für
Erholungs-, Touristik so wohl auch Erkennungszwecke betreigen bemühen.
Günstige Standtort der Erholungskomplex Lesna bietet Kontaktvermittung mit Fernumgebung an. Der ermöglicht Vereinigung mit dem Industrialgebirgsvorland und mit eigenem Erzgebirgsgebiet, nicht nut an tschechische Seite sondern auch auf der Seite, die tiefer in Sachsen eingreift.
Der Hauptträger der Idee, die zum Gestaltung des Erholungskomplex bezweckt, ist Gebirgshotel Lesna. Er wollte mit der Entwicklung den Aktivitäten,
die von der Historischerkennungen ausgehen, weil im manches inspiratorisch sind, mit unverwechselbarer Weise zum Revitalisierung des Ostteil des
Erzgebirges. Es ist eine Bemühung um Erneuung der Ausflugs-, Turistik- und Sportlichtradition, deren Anfangen schon in letzte Viertel des neunzehnten Jahrhundert gegründet waren. Seit der Zeit waren für einige Folgjahren im Wirksamkeit häufige Touristikverein, die sich Verdienste um erwerbten
hat, dass um Umgebung des Lesná schrittweise Aussichtstürme aufgebaut worden oder Aussichtsplätze herumstellt worden, Zufahrtwegen bezeichnet
worden, Unterkunftshäuser gegründet worden usw. Zusammen mit Skisportsetwicklung waren in 20. und 30. Jahren des 20. Jahrhundert auch in diesem
Erzegebirgesteil Gelände günstige für Ski fahren und Ski Routen erfunden, die nach gegewertigem Füllung um Skilifte und Laufstrecken wieder im
mehr markant Beliebtheit.
Revitalisierungsideen im abgesteckter Bereich im Lesna Lokalität wurden im Jahren 2002 und 2003 in weitere Absicht zusammengefasst, die nächst
ein konkrete Form in verarbeitete Machbarkeitsstudie bekam. Aus der entwickelt sich konkrete Ziele gerichtete zur Lokalitäterneuerung. Viele von
ihnen waren schon nicht nur mit einzelnem Erzgebirgeshotel Lesna, aber dank Mitarbeit mit nächste Subjekten, vor allem mit umliegenden Gemeinden,
Stadts- und Landgerichten, sowie mit auwgewählten Tschechisch- und Deutschuniversitäten.
Wissentlich wurde in Entwicklung des Erholungskomplex Erneuerung des Kultur-historicheswerte umfasst, die zusammen mit herkömmlich Lebensweise den Bewohner aus Ansiedlung Lesna ganz im Vorjahrzehnten verschwunden hat, dass abgerundete Revitalisationskonzeption erreichen wurde.
Wir wollten bei dem Kalendaranschau *Lesna im Erzgebirge und Umgebung* nach ganzem Jahr 2008 Ihre Augenmerk zur Historie dieses Gebiet lenken
und gleichzeitig zur Tätigkeit, dass auch diese Gebirgsgebiet nach Umweltwälder Wiederanziehung hat und es nicht mehr vergessene Ecke der Grenzfläche zwischen Regionen Most und Chomutov, für welche manchmal für ihre Entfernung von anderen Gemeinden betrachtet war. Es bietet Ihnen eine
Möglichkeit für zwölf Monaten historichen Fotos aus einzelne Plätze im Auge halten an und vergleichen seine Verwandlungen auf den Photokopie, denen
sich Fotograf bemühen, soweit Geländesituation zulasst, unter gleichen Aussichtwinkel aktueller Stand dokumentieren.
Wir sind überzeugen, dass Kalender Ihnen im manches begeistern kann, dass Sie persönlich um Positivänderungen überzeugen kommen. Nehmen Sie
darum unsere ehrliche Einladung in Lesna in Erzgebirge an. Es ist unserer Wunsch, dass Sie hier angenehme Atempause erleben und auch günstige
Anhaltspunkt zum Wiederkehr finden.
Antonín Herzán
Kontakt
Lesná 22, 431 21 Boleboř
Kalendář „Lesná v Krušných horách a okolí“
tel.: +420 476 113 040
je spolufinancován Ústeckým krajem jako součást akce
mobil: +420 602 888 164
„Prezentace a publicita rekreačního komplexu Lesná
e-mail: [email protected]
v Krušných horách a okolí“
www.horskyhotellesna.cz
v rámci grantového schematu
GPS N 50.56507, E 13.43108
Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu
GPS 50°33‘53.24“N,13°25‘51.15“E
v Ústeckém kraji pro malé a střední podnikatele.
Foto: ……….
Historische Fotokopie: fotoarchiv des Regionalmuseum in Chomutov una Regionalmuseum in
Most, privat Familienarchiv
Tento projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU.
www.horskyhotellesna.cz
Pyšná
• Celkový pohled na rozložení obce Pyšná na jižních svazích Krušných hor v nadmořské výšce kolem 655 m na snímku z období mezi dvěma světovými válkami. K zástavbě přilehlé plochy kultivované půdy svědčí o jejím využití k polnímu hospodářství a chovu dobytka. Současný záběr obce připomíná, že v posledních desetiletích
se Pyšná stala oblíbeným rekreačním místem jak v létě, tak i v zimě díky lyžařskému
areálu v obci. Mnohé původní usedlosti, k nimž postupně přibyla řada nových objektů, jsou využívány k individuální rekreaci. Neměnným dominantním pozadím pro
obec je vrch Jedlová hora, na jehož vrcholu původní rozhlednu vystřídal novodobý
televizní vysílač Jedlák.
• Gesamtaussicht von Gemeindeverteilung Pysna auf Südhang des Erzgebirges in
der Seehöhe um 655 m auf der Fotokopie aus dem Zeitraum zwischen zwei Weltkriege. Bebau der anliegende Fläche auf Anbauerde zeigt von seinem Verwendung
zum Landwirtschaft und Viehzucht. Gegenwärtige Aufnahme der Gemeinde gemahnt, dass Pysna im letzten Jahrzehnt beliebender Erholungsort geworden ist. Viele Originalbauwerke, zu der schrittweise Reihe von Neubau zu wachsen, sind zum
Individuellerholung benützt. Unwandelbar Dominanthintergrund für Gemeinde ist
Berg Jedlova hora, auf seiner Spitze Original Aussicht neue Fernsehsender Jedla
abwechselt hat.
• There is a general look at the distribution of the village Pyšná on the southern brae
of The Ore Mountains with the sea level about 655meters from the period between
The World wars. The development of the neighbouring area of the cultivated soil
shows evidence of its field exploitation and keeping livestock. Contemporary scene of
the village brings back to memory that in the last decades Pyšná became favorite recreational place. Many ancestral homesteads are used for individual recreation and
a lot of new objects were added gradually. The unchanging dominant background of
the village is a peak Jedlová hora. The original observation tower has been replaced
by a modern television transmitter Jedlák situated at the top of the peak.
29
30
31
Marika
28
Robin
27
Zdislava
26
Otýlie
25
Ingrid
24
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Zora
23
Pá • Fr • Fri
Miloš
22
Milena
21
Zdeněk
20
Slavomír
19
Běla
18
Ilona
17
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Doubravka
16
Pá • Fr • Fri
Vladislav
15
Drahoslav
14
Ctirad
13
Alice
12
Radovan
11
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Edita
10
Pá • Fr • Fri
Pravoslav
9
Břetislav
8
Vladan
7
Čestmír
6
Vilma
5
Tří králů
4
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Dalimil
3
Radmila
2
Karina
Nový rok
1
Pá • Fr • Fri
Diana
Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
01
Bohdana
Leden
January
Januar
www.horskyhotellesna.cz
Lesná
• Situaci v době, kdy byl provozován Körnerův hostinec v horské usedlosti čp. 25
a vedle něhož stála církevní stavba, jíž byla mešní kaple, která nahradila v roce 1912
původní kapličku se zvonicí, zachycuje snímek z 20. let 20. století. Přibližně ve stejné
době prošel hostinec rozsáhlou přestavbou, při níž byl natolik rozšířen, že jeho stavební hmota potlačilWy přetrvávají od 30. let minulého století. Po postupné likvidaci
všech sousedních objektů včetně kaple je dnes bývalý hostinec, dříve zv. Körnerbaude, ojedinělou budovou pro individuální rekreaci v severní části Lesné.
• Situation in der Zeit, wenn Körner Gaststätte in Gebirgsbesitzung Nr. 25 verkehrt
war und neben der eine Kirchengebäude gestanden hat, die Messekapelle war, die
im Jahr 1912 durch Originalkapelle mit Glockenturm ersetzt hat, nimmt Fofokopie aus 20. Jahre des 20. Jahrhundert auf. Etwa in gleicher Zeit ging die Gaststätte
umfangreicher Umbau durch, bei der so viel weitet war, dass seine Baumasse Dominantstellung nachbarliche Kapelle verdrängt hat. Nach dem Jahr 1945 ging mehrere
Umbau durch. Auch bei der letzte Rekonstruktion die Charakteristischzüge bewahren waren, die bei der Bau seit 30. Jahre der vergangenen Jahrhundert überdauern.
Nach fortschreitende Verfüllung allen Nachbargebäuden einschließlich die Kapelle
ist heute ehemalige Gaststätte, früher genannt Körnerbaude, einzelne Gebäude für
Individuelle Unterholung in Nordteil des Lesna.
• The picture from the 20’s of the 20th century chronicles the situation of the period
when Körner’s tavern was driven in the mountain homestead nr. 25 and there was a
clerical building situated next to it. The chapel was that building and it replaced the
original chapel with a bell tower in 1912. Approximately in the same time the tavern
went through vast reconstruction. It was extended that much so its building material
suppressed setting-up of the neighboring chapel. After 1945 the tavern went through
some other adjustments. During the last reconstruction were characteristic features
preserved as well, which have been persisting within the building since 30’s of the
last century. The former tavern (called Körnerbaude) is nowadays, after gradual liquidation all neighboring objects including chapel, a rare building for an individual
recreation in the northern part of Lesná.
27
28
Pá • Fr • Fri
29
Horymír
26
Lumír
25
Alexandr
24
Dorota
23
Liliana
22
Matěj
21
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Svatopluk
20
Pá • Fr • Fri
Petr
19
Lenka
18
Oldřich
17
Patrik
16
Gizela
15
Miloslava
14
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Ljuba
13
Pá • Fr • Fri
Jiřina
12
Valentýn
11
Věnceslav
10
Slavěna
9
Božena
8
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Mojmír
7
Pá • Fr • Fri
Apolena
6
Veronika
5
Vanda
4
Dobromila
3
Jarmila
2
Blažej
Hynek
1
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Nela
Pá • Fr • Fri
02
Milada
Únor
February
Februar
www.horskyhotellesna.cz
Boleboř Orasín
• Boleboř charakterizují domy, které většinou lemují silnici stoupající k severu. Orasín (na snímcích v popředí) se rozkládá v mírné proláklině dosahující 565 m nadmořské výšky. Jeho dolního okraje se dotýká horní tok řeky Bíliny, která dále po proudu
směřuje do Telšského údolí. Zvlněné okolí obou lokalit bylo podrobeno kultivaci
půdy od 14. století. V posledních desetiletích některé neobdělávané plochy přemohla opět příroda. Orasín byl již v období první republiky vyhlášeným letoviskem
a dodnes zůstal oblíbeným rekreačním místem. Zájem o pobyt v Boleboři převážil
u mnoha lidí zejména v 60. letech 20. století. Řada z nich si zde zakoupila neobydlené
chalupy, nebo na volných pozemcích vybudovala rekreační bydlení.
• Bolebor ist charakteristisch mit Häusern, die vor allem zum Nord steigende Landstrasse einfassen. Orasin *auf der Fotokopie im Vordergrund* zersetzet sich in mäßige Senkung, die Seehöhe 565 m reicht. Sein unteren Rand rührt sich oberer Fluss
Bilina, der nächst nach dem Fließen in Telser Tal führt. Wellige Umgebung beiden
Lokalitäten waren einer Kultivation der Erde seit 14. Jahrhundert unterziehen. In
letzten Jahrzehnten einige unbearbeitene Boden wieder Natur besiegt. Orasin war
schon in der Zeit Erste Republik renommierten Luftkurort und es ist beliebten Erholungsort bis heute. Interesse um Aufenthalt in Bolebor hat bei vielen Leute vor
allem in 60. Jahre des 20. Jahrhundert. Reihe von ihnen kauftet hier ödese Landhäuser oder erbautet Erholungswohnen auf freien Parzellen.
• Boleboř is characterized by houses, which line the road rising to the North. Orasín
( you can see it in the front) is spread out in low depression reaching 565 m elevation
above sea-level. Its bottom border meets head water of river Bílina, which flows to
Telšského valley. Curly surroundings of these both locations have been submitted
to land improvement since 14 century. In last decennium some of the uncultivated
areas have been defeated by nature again. Orasín has been famous since the period
of the first Republic and also today it is still favorite recreation. Interests of staying in
Boleboř were mainly in 60´s of twentieth century. Many people bought uninhabited
cottages here or some of them built recreation areas.
03
29
30
31
Kvido
28
Arnošt
27
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon
Taťána
26
Pá • Fr • Fri
Soňa
25
Dita
24
Emanuel
23
Marián
22
Gabriel
21
Ivona
20
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Leona
19
Pá • Fr • Fri
Radek
18
Světlana
17
Josef
16
Eduard
15
Vlastimil
14
Elena a Herbert
13
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Ida
12
Pá • Fr • Fri
Matylda a Rút
11
Růžena
10
Řehoř
9
Anděla
8
Viktorie
7
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Františka
6
Miroslav
5
Kazimír
4
Stela
3
Kamil
2
Anežka
Bedřich
1
Pá • Fr • Fri
Gabriela
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Tomáš
Březen
Marz
März
www.horskyhotellesna.cz
Lesenská pláň
• Lesenská pláň (920,8 m), jejíž západní předvrchol tvoří v prostoru mezi Malým Hájem a Lesnou skalní útvar
Eduardova skála (dříve Eduardův kámen, 908 m), při pohledu z příhraničních vrchů na saské straně nebo od
rozhledny v Hoře Svaté Kateřiny zapadá do táhlého horského hřebene lemujícího levobřeží Kateřinského potoka, zvaného někdy Sobolí potok podle překladu německého názvu Zobelbach. Vpravo od vrcholu Lesenské
pláně na nezalesněném horizontu dominuje malohajský kostel. Se snímkem ze 30. let 20. století se téměř shoduje
současný pohled. Pouze lesní porost je dělen širokým pruhem, jímž vede novodobá trasa plynovodu.
28
29
30
Blahoslav
27
Robert
26
Vlastislav
25
Jaroslav
24
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed
Oto
23
Pá • Fr • Fri
Marek
22
Jiří
21
Vojtěch
20
Evžénie
19
Alexandra
18
Marcela
17
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Rostislav
16
Pá • Fr • Fri
Valérie
15
Rudolf
14
Irena
13
Anastázie
12
Vincenc
11
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Aleš
10
Pá • Fr • Fri
Julius
9
Darja
8
Dušan
7
Ema
6
Hermína
5
Vendula
4
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Miroslava
3
Richard
2
Erika
Hugo
1
Pá • Fr • Fri
Ivana
Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
• Lesenská plain ( 920,8 m), its west (pre)climax is Eduard´s rock ( in the past it was called Eduard´s stone, 908
m). Eduard´s rock is between Malý Háj and Lesná. The sight from the border hills on the Saxony side or from
the outlook-tower in Mountain of Saint Kateřina Eduard´s rock belongs to the ghaut lining left side of the Kateřinský brook sometimes called Sobolí brook according to the German expression – Zobelbach. On the right side
along the climax of Lesenská plain, in the unwooded horizon, there is a dominating church. The photograph
from 30´s of twentieth century is almost the same as the present view. Just forest stand is divided by a wide streak, where there is modern gas tubing.
04
Izabela
Duben
April
April
• Lesener Gelände *920,8m*, desen westlichen Vorspitze im Raum zwischen Maly Haj und Lesna eine Felsengebilde Fels des Eduard bildet *früher Stein des Eduard, 908 m*, er bei dem Aussicht aus Grenzespitzen auf
Sachsenseite oder von Aussichtturm in Hora Sv. Kateriny in sanfter Gebirgskamm einfassend Linksufer von
Katerinsky Bach, genannten manchmal Soboli potok nach dem Deutschübersetzung Zobelbach. Rechte Seite
von Lesener Gelände auf unbewaldeten Horizont Maly Haj Kirche dominiert. Nur Waldbestand ist mit breitem
Streif verteilt, durch neue Gasleitung führt. Lesenská plain ( 920,8 m), its west (pre)climax is Eduard´s rock ( in
the past it was called Eduard´s stone, 908 m). Eduard´s rock is between Malý Háj and Lesná. The sight from the
border hills on the Saxony side or from the outlook-tower in Mountain of Saint Kateřina Eduard´s rock belongs
to the ghaut lining left side of the Kateřinský brook sometimes called Sobolí brook according to the German
expression – Zobelbach. On the right side along the climax of Lesenská plain, in the unwooded horizon, there
is a dominating church. The photograph from 30´s of twentieth century is almost the same as the present view.
Just forest stand is divided by a wide streak, where there is modern gas tubing.
www.horskyhotellesna.cz
Rudolice
• Počátky historického vývoje Rudolic v Horách zůstávají stále neobjasněny. Traduje
se, že mezi první osadníky patřili uhlíři, kteří byli pozváni z německého Vestfálska,
aby osídlili zdejší lesy a věnovali se uhlířskému řemeslu. Podle dříve užívaných názvů, které dělily lokalitu na „staré“ a „nové“ Rudolice, se můžeme domnívat, že osídlení proběhlo ve dvou fázích. Při druhé fázi se zástavba rozvinula podél obou stran
silnice vedoucí do Kalku. V řadě stojící jednotlivé přízemní usedlosti si poté od 19.
století udržely charakteristické rysy krušnohorské lidové architektury bez zásadních
změn, jak dokladuje snímek z poloviny 40. let 20. století. Zbylé stopy lidového rázu
nacházíme v Rudolicích dodnes.
• Historische Entwicklungswiege von Rudolice in Gebirge immer ungeklärt bleiben. Es tradiert sich, dass zwischen erste Bewohner Köhler gehörten, die aus dem
deutsche Westfall eingeladet worden, dass sie inländische Wälder besiedeln und
sich Köhlerhandwerke widmen. Wir können vermuten, dass Besiedlung in zwei Zeitabschnitt durchgeläuft, nach früher verwendeten Namen, die Lokalität auf *alte*
und *neue* Rudolice geteiltet. Bei zweiterem Zeitabschnitt hat sich Bebauung länges
der Straße nach Kalk entwickelt. In der Linie stehende Einzelparterrehäuser hat
sich seit 19. Jahrhundert charakteristische Volksarchitekturzüge des Erzgebirges
ohne grundsätzliche Änderungen erhaltet, wie Fotokopie aus der Hälfte der 40. Jahre des 20. Jahrhundert zeigt. Wir können Restspuren von Volkseinschlag bis heute
in Rudolice finden.
• The beginning of historic development of Rudolovic in Mountains are still unexplained. It is said that first settlers were coalmen, who were invited from German
Westphalia to settle down local woods and attend to coal´s trade. According to the
names, which were used earlier and classify the location into “old” and “new” Rudolovice, we can assume that the settlement could be in two phases. During the second
phase the house-building developed along of the both sides of the road toward to
Kalka. Since 19 century the characteristics of The Ore Mountains´ folk architecture
were kept without turning point-as you can see on the photograph from the 40´s of
twentieth century.
28
29
So • Sa • Sat
Kamila
27
Pá • Fr • Fri
Ferdinand
26
Maxim
25
Vilém
24
Valdemar
23
Filip
22
Viola
21
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Jana
20
Pá • Fr • Fri
Vladimír
19
Emil
18
Monika
17
Zbyšek
16
Ivo
15
Nataša
14
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Aneta
13
Pá • Fr • Fri
Přemysl
12
Žofie
11
Bonifác
10
Servác
9
Pankrác
8
Svatava
7
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Blažena
6
Pá • Fr • Fri
Ctibor
5
Statní svátek
- Den vítězství
4
Stanislav
3
Radoslav
2
Klaudie
Zikmund
1
05
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Květoslav
Pá • Fr • Fri
Alexej
Čt • Do • Thu
Svátek práce
Květen
May
Mai
30
31
www.horskyhotellesna.cz
Celkový pohled na Lesnou
• Idylicky působí pohled na Lesnou v době senoseče, který zachycuje ve 30. letech
20. století celkové rozložení hospodářských usedlostí. Tehdy bylo z původních 30 popisných čísel obýváno jen 18 domů s více než 70 obyvateli, protože ostatní objekty
v předchozích letech vyhořely nebo byly pro zchátralost zbořeny. Do současnosti
zůstaly na katastru Lesné zachovány dvě obytné budovy a pro jiné účely upravený
objekt bývalé márnice. Některé usedlosti jsou dodnes stále identifikovatelné v terénu
podle dochovaných zbytků základů staveb nebo podle uskupení rumištní vegetace.
Podél silnice, která tvoří hlavní osu Lesné, se setkáme s pěti objekty, z nichž dva
náleží do katastru Svahové.
• Es ist idyllisch wirksam ein Aussicht na Lesna in der Mähzeit, der ganze Zersetzung des Landwirtschafts in 30. Jahre des 20. Jahrhundert. Damals war aus ursprünglichen 30 Hausnummer nur 18 mit mehr als 70 Bewohner bewohnt, weil andere Gebäude im Vorjahren abbrannten haben oder waren willen Verwahrlosung
eingestürzt. Bis heute haben im Kataster Lesna zwei Wohngebäude und für andere
Zwecke eingeordnete Gebäude ehemaliges Leichenhaus. Sonstige Landwirtschafts
sind bis heute immer noch identifizierbar im Gelände nach überliefertem Rests den
Grundsteines oder nach dem Trümmervegatationszusammenballung. Längs der
Straße, die Mittelinie von Lesna gestaltet, wir mit fünften Gebäuden zusammentreffen, aus dem zwei zum Kataster Svahova angehören.
• This idyllic view of Lesná during the time of haymaking, which is from 30´s of
twentieth century, impresses us. At that time there were only 18 houses with more
than 70 inhabitants, because the other houses burnt out or were demolished because
they were dilapidated. To the present there have been kept two inhabitable building
in Lesná and for other purpose there has been kept a reconstructed building which
used to be a mortuary. Some of the farmhouses are still identifiable in landscape due
to extant parts of architecture. Along the road, which creates the main axis of Lesná,
there we can see five objects, two of them belong to the land register of Svahová.
26
27
28
29
30
Šárka
25
Petr a Pavel
24
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon
Lubomír
23
Pá • Fr • Fri
Ladislav
22
Adriana
21
Ivan
20
Jan
19
Zdeňka
18
Pavla
17
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Alois
16
Pá • Fr • Fri
Květa
15
Leoš
14
Milan
13
Adolf
12
Zbyněk
11
Vít
10
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Roland
9
Pá • Fr • Fri
Antonín
8
Antonie
7
Bruno
6
Gita
5
Stanislava
4
Dobroslav
3
Dalibor
2
Jarmil
Laura
1
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Medard
Pá • Fr • Fri
Iveta
Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Norbert
06
Tamara
Červen
June
Juni
www.horskyhotellesna.cz
Kaplička
• Ojedinělý záběr převzatý z barevného skleněného diapozitivu, který byl pořízen
na přelomu 19. a 20. století, prozrazuje původní stav a polohu první sakrální stavby
v Lesné. Její stavební ráz, uplatnění krytiny z dřevěného šindele a začlenění do prostoru svědčí o souladu s okolní lidovou architekturou krušnohorských zemědělských
usedlostí. Obdobné kapličky se zvonicí byly postaveny v Mikulovicích a ve Svahové. Přestavbou do podoby církevní stavby neprošla pouze svahovská kaplička, která
si svůj původní vzhled uchovala dodnes. Doposud prázdné místo vymezuje prostor
k výstavbě repliky kapličky se zvonicí v Lesné, aby tak v brzkém čase doplnila chybějící zástavbu.
• Die einzelne Aufnahme aus glassfarbige Diapositiv übernomenne, die auf dem Jahrhundertswende aufgenommen war, verratet ehemalige Befund und Position der
erste Sakralebau in Lesna. Ihre Bauwesensart, Deckeverwentung aus Holzschindel
und Einfügung im Raum auf Einklang mit umliegende Volksarchitektur des Erzgebirgslandswirtschafts hindeutet. Ähnliche Kapelle mit Glockenturm waren in Mikulovice und Svahova gebaut. Durch die Umbau in kirchlich Form ist nicht nur Kapelle
in Svahova gegangen, die sich Originalgestalt bis heute erhaltet hat. Bisher leeren
Platz grenzt einen Raum zur Replikaufbau der Kapelle mit Glockenturm in Lesna,
um so in baldiger Zeit fehlende Aufbau festzulegen.
• This special view, which is made from a colored glass diapositive, which came from
the beginning of 19 and 20 century, shows us the original condition and location of
the first sacred building in Lesná. Its constructional character accords with neighboring folk architecture of The Ore Mountain agricultural farmhouses. Chapels with
belfries were built in Mikulovice and in Svahová. Only a small chapel in Svahová was
not reconstructed and it was kept up to this day. Till now there is an empty place in
Lesná, but soon there will be built replication of a small chapel with belfry.
29
30
31
Ignác
28
Bořivoj
27
Marta
26
Viktor
25
Věroslav
24
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Anna
23
Pá • Fr • Fri
Jakub
22
Kristýna
21
Libor
20
Magdaléna
19
Vítězslav
18
Ilja
17
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Čeněk
16
Pá • Fr • Fri
Drahomíra
15
Martina
14
Luboš
13
Jindřich
12
Karolína
11
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Markéta
10
Pá • Fr • Fri
Bořek
9
Libuše
8
Drahoslava
7
Nora
6
Bohuslava
5
Státní svátek
- Mistr Jan Hus
4
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Státní svátek
- Cyril a Metoděj
3
Radomír
2
Patricie
Jaroslava
1
Pá • Fr • Fri
Prokop
Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
07
Olga
Červenec
Juny
Juli
www.horskyhotellesna.cz
Kostel Malý Háj
• Kostel v Malém Háji byl postaven koncem 18. století na táhlém hřebeni ve výšce
více než 850 metrů n. m. a je zasvěcen Nejsvětější Trojici. V jeho těsné blízkosti
byla v téže době ke starší budově školy přistavěna fara. Kostel je dodnes významným krajinotvorným prvkem a zároveň orientačním bodem pro široké okolí. Záběr
areálu kostela z doby kolem roku 1900 se v mnohém neliší od dnešního pohledu.
Pouze ze záběru ubyla škola, která byla zbourána v první polovině 60. let 20. století.
Vzdálenější fara dnes slouží k individuální rekreaci. Do areálu kostela náleží dodnes
funkční hřbitov, který byl zřízen krátce po první světové válce, aby nahradil v roce
1932 zrušený starý hřbitov v nedalekých Rudolicích.
• Kirche in Maly Haj war in Ende des 18. Jahrhundert auf gedehnt Kamm in der
Höhe 850 m ü. d. M. und sie ist in alleheiligste Dreieinnigkeit eigewiest. In seiner
Nähe war das Pharrhaus in gleicher Zeit zu der Schullgebäude angebaut. Kirche
ist bedeutende gegendanstaltige Einschlag und gleichzeitig Referenzpunkt für weite
Umgebung. Aufnahme des Kircheareal aus dem Zeit um 1900 Jahr unterschied sich
nicht viel von unserem Aussicht. Nur die Schule hat sich aus dem Aufnahme vermindert, die war in erste Hälfte 60. Jahrzet des 20. Jahrhundert abgebrecht. Weiter Pharrhaus dienst heute zu individuellen Erholung. Zum Kircheareal gehört bis
heute Funktionsfriedhof, der war kurz nach Erste Weltkrieg gegründet, dass der im
1932 aufgehebter alten Friedhof in Rudolice zu ersetzt.
• The church in Malý Háj was built in the end of the eighteen century, on the extended ridge up on high more than 850 m above sea-level and it is sacred to the Holy
Trinity. At the same century next to the church there was built a rectory. To this day
the church is significant and orientation point for wide neighborhood. The view of
the area of the church from the 1900 is not different from the today´s view. There
is missing just a school, which was demolished in the first half of 60´s of twentieth
century. The rectory serves for recreation today. In the area of the church there is a
cemetery, which is used today. This cemetery was established after First World War
to substitute another one, which had been abolished in Rudolice in 1932.
29
30
31
Pavlína
28
St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Vladěna
27
Pá • Fr • Fri
Evelína
26
Augustýn
25
Otakar
24
Luděk
23
Radim
22
Bartoloměj
21
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Sandra
20
Pá • Fr • Fri
Bohuslav
19
Johana
18
Bernard
17
Ludvík
16
Helena
15
Petra
14
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Jáchym
13
Pá • Fr • Fri
Hana
12
Alan
11
Alena
10
Klára
9
Zuzana
8
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Vavřinec
7
Pá • Fr • Fri
Roman
6
Lada
5
Oldřiška
4
Kristián
3
Dominik
2
Miluše
Oskar
1
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Gustav
Pá • Fr • Fri
08
Soběslav
Srpen
August
August
www.horskyhotellesna.cz
Hotel Lesná
• V jižní části Lesné, avšak již na katastru Svahové, stál hostinec Karla Kroha s čp.
22, který nesl název „U zeleného lesa“. Stále se rozšiřující zájem hostů o ubytování
při letních a zimních pobytech umožnil v rozmezí 20. až 30. let 20. století větší přestavbu hostince. Při ní získal známou podobu zděného patrového domu s náznakem
předsunutí středové části při uchování původní dispozice přízemí včetně hlavního
vstupu do lokálu, jak dokladuje dobová pohlednice. Během 50. let byl objekt rozšířen
o přístavbu, která v zásadě nenarušila ráz stavby. Současný stav Horského hotelu
Lesná po rekonstrukci a přístavbě terasy s nástavbou verandy respektuje stále charakter stavby.
• Im Südteil der Lesna, aber schon im Kataster der Svahova, hat Gaststätte von Karel
Kroh mit Hausnummer 22 gestanden, der sich *U zeleneho lesa* genannt. Immer Erweiterungsinteresse um Unterkunft bei Sommer- und Winteraufenthalt ermöglichte
im 20. und 30. Jahre des 20. Jahrhundert größere Gaststätteumbau. Bei dem hat er
bekannte Gestalt von gemauerter Stockhaus mit Anzeichen der Mittelteilvorsetzungen bei originell Erdgeschossbewahrung einschließlich Haupteingang ins Lokal,
wie historische Fotokopie belegt. Währen 50. Jahre war Gebäude um Annex erweitert, der nicht im Prinzip Charakter der Gebäude stört hat. Gegenwärtige Zustand
des Gebirgshotel Lesna nach der Rekonstruktion und Terasesannex mit Verandasaufbau beachtet immer Charakter der Gebäude.
• In South part of Lesná, but this part belongs to Svahová, there was a restaurant
of Karel Kroha, which was called “U zeleného lesa”. Many guests were interested in
staying there during summer and winter in 20´s and 30´s of twentieth century and it
helped to improve the restaurant. It has got a look of walled storey house as you can
see on the postcard. During 50´s this object was extended, which did not affect the
whole building. Actual condition of the Mountain hotel of Lesná after reconstruction and a new platform still respects an original character of building.
28
29
30
roným
27
Michal
26
Václav
25
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue
Jonáš
24
Pá • Fr • Fri
Andrea
23
Zlata
22
Jaromír
21
Berta
20
Darina
19
Matouš
18
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Oleg
17
Pá • Fr • Fri
Zita
16
Kryštof
15
Naděžda
14
Ludmila
13
Jolana
12
Radka
11
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Lubor
10
Pá • Fr • Fri
Marie
9
Denisa
8
Irma
7
Daniela
6
Mariana
5
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Regína
4
Jindřiška
3
Bronislav
2
Adéla
Linda a Samuel
1
Pá • Fr • Fri
Boris
Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
09
Boleslav
Září
September
September
www.horskyhotellesna.cz
Červená Jáma
• Historická budova lobkovické myslivny v Červené Jámě stála při cestě mezi Mikulovicemi a Lesnou ještě v 90. letech 20. století. Roku 1893 je v regionálním časopise
popisována jako myslivna s velmi pěknou sbírkou paroží, která je umístěná v malebném lesním temnu a stojí u rybníčku oživeném zlatými rybkami. Po roce 1989 se
budova stala součástí restituce, avšak nebyla dále využívána. Pro zchátralost musel
být objekt stržen koncem 90. let. Nepatrné zbytky zdiva a okrasné vzrostlé stromy ještě v současnosti připomínají původní místo, kde po dlouhá desetiletí stála myslivna
na bývalém panství Nové Sedlo - Jezeří.
• Historische Gebäude des Jägerhaus von Lobkowitz in Cervena Jama hat bei
der Weg zwischen Mikulovice und Lesna noch in 90. Jahre des 20. Jahrhundert
gestanden. Es ist in Regionalzeitschrift in 1893 Jahr als Jägerhaus mit sehr schöne Geweihskolektion, die in malerische Waldunkelheit gesetzt ist und steht bei der
Goldfischteich. Das Gebäude ist nach 1989 Jahr eine Restitution geworden, aber das
war nicht mehr benutzt. Für Verwahrlosung musste das Objekt auf dem Ende des
90, Jahrzehnt abgebrucht worden. Geringe Reste den Wände und hochgewachsene
Zierbäume erinnern Ursprungsort, wo nach lange Jahrzehnten hat Jägerhaus auf
ehemalige Herrschaft Nove Sedlo – Jezeri gestanden.
• Historical building of game-keeper´s lodge in Červená Jáma used to be between
Mikolovice and Lesná during 90´s of twentieth century. In 1893 this game-keeper´s
lodge was in a regional magazine because of the collection of attires. This collection
is kept in picturesque wood darkness next to the pond with gold fish. After 1989 this
building became a part of the restitution and no longer used. Because the building
was dilapidated it had to be demolished in the end of the 90´s. Slight pieces of the
building and ornamentals trees still remind the original place, where there used to
be the game-keeper´s lodge in Nové Sedlo - Jezeří, which was a lordship.
29
30
Pá • Fr • Fri
31
Štěpánka
28
Tadeáš
27
Silvie
26
Státní svátek
25
Šarlota
24
Erik
23
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Beáta
22
Pá • Fr • Fri
Nina
21
Teodor
20
Sabina
19
Brigita
18
Vendelín
17
Michaela
16
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Lukáš
15
Pá • Fr • Fri
Hedvika
14
Havel
13
Tereza
12
Agáta
11
Renáta
10
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Marcel
9
Pá • Fr • Fri
Andrej
8
Štefan a Sára
7
Věra
6
Justýna
5
Hanuš
4
Eliška
3
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
František
2
Olívie a Oliver
Igor
1
Pá • Fr • Fri
Bohumil
St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
10
Marina
Říjen
October
Oktober
www.horskyhotellesna.cz
Svahová
• Rozlehlé lesy, které pokrývaly svahy a vrcholové partie Krušných hor, byly v dřívějších dobách majetkem držitelů jednotlivých panství, měst i jednotlivců. Na katastrech mnohých horských obcí zaujímají značné plochy do současnosti. Po celá staletí
byla jejich zachování a obnově věnována stálá péče, protože poskytovaly důležitou
surovinu s širokým využitím. Určitá pozornost byla věnována také lesní zvěři. Z těchto důvodů se po celé ploše rozvinula síť, kterou tvořily hájovny, myslivny, fořtovny
a další zařízení spojená s lesnictvím, z nichž mnohé slouží svému účelu dodnes. Na
dobovém snímku je zachycena bývalá vrchnostenská hájovna ve Svahové, kterou při
návštěvě obce poznáme i dnes.
• Ausgedehnte Wälder, die Abhänge und Spitzenpartie des Erzgebirges bedecken,
waren in voriger Zeit ein Eigentum der einzelnen Herschafften, Städten und auch
Einzelne. Sie haben inne erhebliche Fläche auf viele Kataster der Gebirgsgemeinde
bis Gleichzeitigkeit. Für ganze Jahrhundert war für ihre Erhaltung und Erneuerung
Dauersorge widmet, weil sie wichtigen Rohstoff mit weiter Verwendung. Manche Aufmerksamkeit war auch zum Wildstand widmet. Aus diesen Gründen hat über ganze
Fläche eine Netz entwickelt, die wurde aus Forsthäuser, Jägerhäuser, Hegerhäuser
und nächste Anlägen mit Forstwirtschaft verbindet, aus dem viele zu ihrem Zweck
bis heute dienen. Auf dem historischen Fotokopie ist ehemaliges Herschaftshegerhaus in Svahova, das wir bei unserem Besuch auch heute kennen lernen.
• Extensive woods, which covered slopes and top of The Ore Mountains, used to
be possession of owners of particular lordships and towns. These woods occupied
a big area up to day. For centuries we have paid attention to their restoration and
conservation, because they are a very important resource. We have paid attention to
animals as well. For these reason many game-keeper´s lodges and other institution
were established to protect animals. On the photo we can see a former game-keeper´s
lodge in Svahová, which it is the same at the present time.
26
27
28
29
30
Ondřej
25
Zina
24
René
23
Xenie
22
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed
Artur
21
Pá • Fr • Fri
Kateřina
20
Emílie
19
Klement
18
Cecílie
17
Albert
16
Nikola
15
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Alžběta
14
Pá • Fr • Fri
Romana
13
Mahuléna
12
Otmar
11
Leopold
10
Sáva
9
Tibor
8
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Benedikt
7
Pá • Fr • Fri
Martin
6
Evžen
5
Bohdan
4
Bohumír
3
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Saskie
Karel
2
Hubert
Felix
1
11
Liběna
Pá • Fr • Fri
Miriam
Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Památka
zesnulých
Listopad
November
November
www.horskyhotellesna.cz
Zimní Lesná
• Do Lesné, která je položena v nadmořské výšce kolem 911 m, nachází cestu mnoho
lidí více než sto let po všechna roční období. Od poloviny 40. let 20. století řada z nich
využívala k zotavení při dovolené celoročního provozu dvou podnikových rekreačních
zařízení. Díky dostatečnému množství sněhu o ně projevovali zájem převážně lyžaři.
V současnosti poskytuje odpovídající služby pouze Horský hotel Lesná, který je pokračovatelem předchozích provozovatelů rekreačního zařízení a bývalého Krohova hostince s ubytováním. Vytváří podmínky k tomu, aby Lesná byla nadále vyhledávaným
turistickým místem a oblíbeným střediskem lyžařského sportu.
• In Lesna, die in der Seehöhe um 911 m ü. d. M. gelegt ist, viele Leute Weg mehr
als 100 Jahre für alle Jahrszeiten befinden. Seit dem Hälfte der 40. Jahre des 20.
Jahrhundert Reihe von ihnen benützt zum Erholung während Urlaub ganzjährigen
Betrieb in zwei Erholungseinrichten. Dank ausreichender Schneemenge hat vor
allem Skifährer Interesse bekunden. Zur Zeit bietet nur Gebirgshotel Lesna entsprechende Dienste an, der ein Fortsetzer den vorigen Betreibende den Erholungseinrichtungen und ehemaliges Gaststätte des Kroh mit der Unterkunft. Er schaff
Bedingungen zu dem, dass Lesna weiter hin ausgesuchter Touristenziel und beliebte
Ski Sportzentrum.
• Many people find interesting to visit Lesná in every season for more than 100 years.
Since the half of 40´s of the twentieth century many people used recreation there
especially for relaxation. Mainly skiers were interested because of the big quantity of
snow. At the present time only Mountain hotel Lesná provides its services in matter
of recreation. It creates conditions for Lesná to be still attractive tourist place and
favorite centre of skiing. .
29
30
31
Silvestr
28
David
27
Judita
26
Bohumila
25
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue Čt • Do • Thu
Žaneta
24
Pá • Fr • Fri
2. svátek vánoční,
Štěpán
23
1.svátek vánoční
22
Štědrý den,
Adam a Eva
21
Vlasta
20
Šimon
19
Natálie
18
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Dagmar
17
Pá • Fr • Fri
Ester
16
Miloslav
15
Daniel
14
Albína
13
Radana
12
Lýdie
11
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Lucie
10
Pá • Fr • Fri
Simona
9
Dana
8
Julie
7
Vratislav
6
Květoslava
5
So • Sa • Sat Ne • So • Sun Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
Ambrož
4
Barbora
3
Svatoslav
2
Blanka
Iva
1
Pá • Fr • Fri
Jitka
Po • Mo • Mon Út • Die • Tue St • Mi • Wed Čt • Do • Thu
12
Mikuláš
Prosinec
December
Dezember

Podobné dokumenty