Kulturní radiála - Magyar Turizmus Zrt.

Komentáře

Transkript

Kulturní radiála - Magyar Turizmus Zrt.
Obsah
5
UÏiteãné informace
5
Mûstská doprava
11
Muzea, kostely
14
Kulturní radiála
22
Zajímavosti, prohlídka mûsta
26
11
StaroÏitnosti
36
42
Hudba, divadlo, události
38
Budape‰t a okolí
40
Léãebné láznû, jeskynû
42
Voln˘ ãas
44
Nákup
47
Restaurace, zábavní podniky
49
Mapy
14
26
40
38
44
6, 24–25, 51, 52
Oysvětlivky
« tramvaj
% vstupenka
« HÉV – lokální
dráha osobní
dopravy
ó otevfieno
ç autobus
ç trolejbus
1 metro 1
2 metro 2
3 metro 3
è autobus na hrad
— místa, kde
pfiijímají kartu
Budape‰t
6, 24–25, 51, 55
≥ telefon
A1 mapov˘
49
koordinát
●
1 muzeum
oznaãené na
mapû
Vydavatel: Úfiad budape‰tské turistiky
Oficiální turistická marketinková organizace hl. mûsta
© Ve‰kerá práva vyhrazena!
ManaÏer publikace: László Paszternák
Pfiíjem inzerce u vydavatelství
Pfiíprava: Turizmus Kft. (s.r.o.)
Redaktorka: Brigitta Vajk • Grafická úprava: András Nász, Tibor Stubnya
●
1 láznû a jeskynû
oznaãené na
mapû
[1] fotografie
Pfiekladatelka: Dr. Kovács Béláné
Obálka: Future Card Studió • Mapa: TOPOGRÁF
Fotografie: Archiv BTH
Vydavatel na sebe nebere zodpovûdnost za ‰kody vypl˘vající z pfiípadné
zmûny údajÛ v této publikaci. Uzávûrka rukopisu: listopad 2005
Tisk: Pauker, tiskárna novin a ãasopisÛ
www.budapestinfo.hu
3
Milý čtenáři!
Srdeãnû Vás vítám v Budape‰ti, ve mûstû, které své hosty obdafiuje nejen
bohatou minulostí a ojedinûl˘m kulturním dûdictvím, ale i promûnlivou
pfiítomností. My, jeho obyvatelé, jsme den co den svûdky jeho
znovuzrození. Turistika v Budape‰ti pfierostla v jedno z nejdÛleÏitûj‰ích
hospodáfisk˘ch odvûtví, projevuje se to jednak stoupajícím poãtem turistÛ
pfiijíÏdûjících do Budape‰ti a jednak ve zvy‰ováni kvantity i kvality
poskytovan˘ch sluÏeb. V Budape‰ti se z roku na rok staví nûkolik desítek
nov˘ch hotelÛ a provádí se rekonstrukce star˘ch ubytovacích zafiízení,
rodí se nové kulturní a turistické instituce. Hlavní mûsto je mimofiádnû
pfiitaÏlivé tím, Ïe se do podvûdomí dostalo jako jedno z nejhezãích míst
svûtového kulturního dûdictví. Pouze Budape‰t mÛÏe o sobû fiíci, Ïe má
nejvût‰í budovu Parlamentu v Evropû, Ïe je tu nejvût‰í synagoga, která i
dnes slouÏí vûfiícím a Ïe má první podzemní dráha na evropském
kontinentu. V tomto mûstû se jedna vedle druhé zachovaly památky
opevnûní a pozÛstatky osídlení z dob fiímského impéria, dodnes funkãní
objekty tureck˘ch lázní, fiada gotick˘ch, barokních staveb a mimofiádnû
bohatá ‰kála secesních budov.
Budape‰t po zásluze dostala titul “Dunajská královna”, protoÏe
neexistuje Ïádné jiné hlavní mûsto na svûtû, kde by z nitra zûmû na
povrch pr˘‰tilo na sto termálních pramenÛ. Budape‰t má 12 léãebn˘ch
lázní a dennû z hlubin tryská 19 milionÛ galonÛ termálních vod.
I pfies zfietelnou modernizaci si Budape‰t udrÏela své staré kouzlo a
pÛvab, mûsto se zaslouÏilo o citliv˘ pfiístup k symbióze rÛzn˘ch
stavebních stylÛ a jejich mistrovsk˘ch v˘tvorÛ, je mûstem kaváren, lázní,
gastronomie a kultury. Pohostinnost ho pfiedurãila k tomu, aby pfiíchozím
hostÛm poskytlo nezapomenutelné záÏitky. Kromû kaÏdoroãnû
pofiádan˘ch populárních, akcí a festivalÛ se turistická nabídka hlavního
mûsta obohatila o dal‰í nové akce na vysoké umûlecké úrovni. Pfii
procházce po znovu probuzené “pe‰tské Brodway” se pfied turistou otevfie
bohatá studnice nejrÛznûj‰ích hudebních ÏánrÛ, kromû nabídky populární
hudby zdej‰ích pubÛ, stojí tu v celé své nádhefie budova Maìarské státní
opery a novû renovované Divadlo operety hlavního mûsta.
Fekete László,
fieditel
BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
Úfiad budape‰tské turistiky
BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
µ 1364 Budapest, Pf. 215. • ≥ (+36-1)266-0479 • ¥ (+36-1)266-7477
E-mail: [email protected] •www.budapestinfo.hu
4
www.budapestinfo.hu
U Î I T E â N É informace
Turistické informace • Tourist information
KANCELÁ¤ TOURINFORM
1052 Budapest, SütŒ utca 2. (Deák tér)
≥ (+36-1)438-8080 [email protected]
ó 8-20 h
Nám. F. Liszta (Liszt Ferenc tér)
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11. ≥ (+36-1)322-4098, fax: (+36-1)3429390 [email protected]
ó 15. ãervna – 31. fiíjna: 9-19 h; 1.listopad- 14. ãervna: po-pá: 10-18 h,
so: 10-16 h
Západní nádraÏí (Nyugati Pályaudvar)
1062 Budapest, Teréz krt. 55. ≥ (+36-1)302-8580, fax: (+36-1)473-1436
[email protected]
ó 1. kvûtna-31. fiíjna: 9-19 h; 1.listopad-30. dubna: po-pá: 9-18 h, so-ne:
10-15 h
Budínsk˘ hrad
1014 Budapest, Szentháromság tér ≥ (+36-1) 488-0475, fax: (+36-1)4880474 [email protected]
ó 1. kvûtna-31. fiíjna: 9-20 h; 1.listopad-30. dubna: po-pá: 10-19 h, so-ne:
10-16 h
Leti‰tû Ferihegy 1
1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, terminál 1 ≥ (+36-1)438-8080
ferihegy/[email protected] ó 8-23 h
Non-stop telefonické
informace
(+361)438-8080
Tourinform pfiímá linka (0-24)
(+36-30)30-30-600 ze
zahraniãí,≥ (06-80)630-800 z
Maìarska ¥ (+36-1)488-8661
Internet:
www.hungarytourism.hu
E-mail: [email protected]
Leti‰tû Ferihegy 2A
1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, terminál 2A ≥ (+36-1)438-8080
ferihegy/[email protected] ó 8-23 h
Leti‰tû Ferihegy 2B
1185 Budapest, Ferihegyi RepülŒtér, terminál 2B ≥ (+36-1)438-8080
ferihegy/[email protected] ó 8-23 h
CESTOVNÍ PAS, VÍZUM
Vstup do státu na obãansk˘ prÛkaz
Státní obãané níÏe uveden˘ch státÛ pokud se zdrÏují na území Maìarska maximálnû 90 dnÛ a jejich cílem není
navázání pracovního pomûru nebo obchodní ãinnosti, mohou na území Maìarska vstoupit s platn˘m
obãansk˘m prÛkazem: Belgie, âeská republika, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko,Itálie, Kypr, Portugalsko,
Chorvatsko, Lichten‰tejnsko, Litevsko, Lucembursko, Malta, Nûmecko, Polsko,Portugalsko, Rakousko,Slovensko,
Slovinsko, ·panûlsko, ·v˘carsko.
Vstup s cestovním pasem, bez víza
Státní obãané evropsk˘ch zemí (s v˘jimkou obãanÛ Albánie, Ruska, Srbska a âerné Hory, Turecka a Ukrajiny)
mohou pfiestoupit hranice do Maìarska bez víza. Z mimoevropsk˘ch státÛ neplatí vízová povinnost pro státní
pfiíslu‰níky následujících zemí: Argentina, Austrálie, Bolívie, Brazílie, Brunei, Chile, Kostarika, Guatemala,
Honduras, Hongkong, Izrael, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Macao, Malajsie, Mexiko, Nicaragua, Nov˘
Zéland, Panama, Paraguay, Salvador, Singapur, USA, Uruguay, Venezuela.
Bliωí informace v angliãtinû viz na následující webové stránce: www.mfa.gov.hu
www.budapestinfo.hu
5
ZAHRANIâNÍ
ZASTUPITELSTVÍ
MAëARSKÉ TURISTIKY
âeská Republika
Maìarská Turistika
170 00 Praha 7,
Schnirchova, 1084/29
tel: (420 283) 870 742
fax: (420 283) 870 743
E-mail: [email protected]
www.madarsko.cz,
www.hungarytourism.cz
V·EOBECNÉ ÚDAJE O BUDAPE·TI
Poãasí
Mírné klíma, kontinentální
podnebí, ãtyfii roãní období.
Nejteplej‰í mûsíce: ãervenec,
srpen (teplota dosahuje 2835°C)
Nejchladnûj‰í mûsíce:
prosinec, leden (teplota klesá
na –15°C)
Poãet sluneãn˘ch dnÛ v
Budape‰ti je i v roãním
prÛmûru pomûrnû vysok˘, od
dubna do záfií dosahuje aÏ 8
hodin.
âasové pásmo
V Budape‰ti platí
stfiedoevropsk˘ ãas.
Letecké linky nízkonákladov˘ch letÛ
(údaje k listopadu 2005)
6
www.budapestinfo.hu
GTM+1 hodina
Letní ãas (platí od konce
bfiezna do konce fiíjna):
GTM+2hodiny
Dny pracovního
Dny pracovního klidu a státní
svátky (15. bfiezen, 20. srpen,
23. fiíjen) a s vyjímkou 1. máje
následující kfiesÈanské svátky 1.
leden, velikonoãní pondûlí,
pondûlí Svatodu‰ních
svátkÛ, svátek V‰ech
svat˘ch, Vánoce, (25-26.
prosince)
Budape‰t v ãíslech
Rozloha: 525 kilometrÛ
BUDAPEST V EVROPù
ãtvereãních (rozsah sever-jih
pfiibliÏnû 25 km, v˘chod-západ
pfiibliÏnû 29 km)
Poãet obyvatel: 1 815 000
Hustota obyvatelstva:
3456 osob na km2
Správní uspofiádání:
23 mûstsk˘ch obvodÛ
Buda: tvofií jednu tfietinu
území mûsta, je to kopcovitá ãást
pfii pravém bfiehu Dunaje
Pe‰t: tvofií dvû tfietiny mûsta, je
to rovinatá ãást pfii levém bfiehu
Dunaje; ostrovy (od severu na
jih) Starobudínsk˘ ostrov,
Markétin ostrov, ostrov Csepel
Mosty: 9 mostÛ, z toho 2
slouÏí Ïelezniãní dopravû
P¤ÍJEZD DO BUDAPE·TI
Letadlem
Leti‰tû je od centra mûsta relativnû
daleko (15 km), do mûsta se ale
dostaneme bez potíÏí.
V pfiíjezdové hale mají své
kanceláfie ve‰keré vût‰í pÛjãovny
osobních vozidel. Oblíben˘m a
pomûrnû lacin˘m dopravním
prostfiedkem je Airport minibus,
kter˘m se cestující za cenu 2300
forintÛ dopraví do mûsta na
jakoukoli adresu.
Jízdenka tam a zpût (cena 3900
Ft) je platná ‰est mûsícÛ.
Leti‰tû Ferihegy 1 – terminál nízko
nákladov˘ch letÛ
Ferihegy 2A – terminál linek
spoleãnosti MALÉV
Ferihegy 2B – pfiijímá letadla
zahraniãních leteck˘ch spoleãností
Informace na leti‰ti:
Centrální ãíslo:
(+36-1)296-9696
Informace o letov˘ch linkách:
Ferihegy 2A a 2B:
(+36-1)296-7000,
SluÏba ztrát zavazadel:
Ferihegy 1:
(+36-1)296-5965,
(+36-1)296-5966,
Ferihegy 2A:
(+36-1)296-8108,
(+36-1)296-7217
Ferihegy 2B:
(+36-1)296-3480,
(+36-1)296-7948
Telefonická rezervace místenek na
letové linky MALÉV:
(+36-1)296-5959
Leti‰tní sluÏba pro rezervaci
minibusu: (+36-1)296-8555
NádraÏí
V Budape‰ti jsou tfii velká nádraÏí
s mezinárodním provozem
V˘chodní nádraÏí (Keleti)
(VIII., Baross tér
≥ (+36-1)413-4610)
Vlakem
Budape‰t má pfiímé spojení s 25
hlavnímí mûsty. Dennû pfiijíÏdí na
padesát mezinárodních vlakov˘ch
spojÛ. Vlak Budape‰t – VídeÀ
odjíÏdí v tfiíhodinov˘ch intervalech
a doba jízdy trvá pfiibliÏnû 2 a pÛl
hodiny. Dopravní spoje Intercity
spojují hlavní mûsto s vût‰ími
mûsty, tû‰í se znaãné oblibû a mají
kulturní úroveƒ.
JiÏní nádraÏí (Déli)
(I.,Krisztina krt. 37/A
≥ (+36-1)375-6593)
Informace o mezinárodních
spojích:
(+36-1)461-5500 www.elvira.hu
U nádraÏí jsou stanice metra (u
nádraÏí Keleti a JiÏního nádraÏí
stanice metra trasy 2).
Západní nádraÏí (Nyugati)
(VI., Nyugati tér
≥ (+36-1)349-8503)
Autobusem
Vnitrostátní autobusové linky
pfiijíÏdûjí a odjíÏdûjí z
autobusového nádraÏí Népliget
(tel.: (+36-1)219-8000) z
autobusového nádraÏí Stadionok
(tel.: (+36-1)220-6227), z
autobusového nádraÏí u Árpádova
mostu (tel.: (+36-1)412-2597) na
Budínû z autobusového nádraÏí
Etele tér (tel.: (+36-1)382-4910).
www.budapestinfo.hu
7
Mezinárodní autobusové linky
pfiijíÏdûjí a odjíÏdûjí z
autobusového nádraÏí Népliget.
Volánbus a.s. dopravuje cestující
– z a – do následujících státÛ:
Rakousko, âeská republika,
Dánsko, Francie, Nûmecko, Velká
Británie, ¤ecko, Holandsko, Itálie,
Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rununsko, Slovensko, ·v˘carsko,
·védsko, Turecko, Jugoslávie.
Informace o vnitrostátních a
mezinárodních spojích:
(+36-1)382-0888
Maìarsku se v podstatû zakládají
na vídeÀské a Ïenevské konvenci,
tudíÏ dopravní znaãky a smûrové
tabule jsou totoÏné s pravidly
silniãního provozu v ostatních
státech. Pfiesto uvedeme nûkolik
dÛleÏit˘ch dopravních pfiedpisÛ,
které k nám pfiijíÏdûjící turisté
musí dodrÏovat. PouÏívání
bezpeãnostních pásÛ je povinné
jak na pfiedních, tak i zadních
sedadlech. V osobním vozidle se
mÛÏe radiotelefon pouÏívat pouze
rostfiednictvím zvukového
zesilovaãe, hodlá-li fiidiã pouÏít
mobilního telefonu, má opustit
silniãní provoz. Pro fiidiãe platí
pfiísn˘ zákaz poÏití alkoholu, za
MùNA
Mince:
Forint (Ft, HUF)
100 50 20
Bankovky: 200
Lodí
Z Vídnû a z Bratislavy lze
pfiicestovat do samého centra
Budape‰ti rychlou okfiídlenou
motorovou lodí.
Mezi ¤etûzov˘m mostem a
Mostem svobody jsou na Dunaji
tfii velké pfiístavy s mezinárodním
provozem.
Informace o plavebních spojích
Mahart Passnave:
(+36-1)318-6042
Autem
Ze 4 dálnic a silnic první tfiídy jich
7 vybíhá z Budape‰ti. Dálniãní
známka se musí povinnû pouÏívat
na dálnici M1, M3, M5 a M7
(dálniãní známky se prodávají na
státních hraniãních pfiechodech a
u ãerpacích stanic pohonn˘ch
hmot.)
Pravidla silniãního provozu v
8
www.budapestinfo.hu
500
10
1000
fiízení v podnapilém stavu mÛÏe
b˘t delikvent pokutován finanãním
postihem aÏ do v˘‰e 30 000Ft
(130 USD). Nejvy‰‰í povolená
rychlost v obci je 50 km, mimo
uzavfiené osady je povolená
rychlost 90 km a na dálnici 110
km/ hod. Ve mûstû je pfiípustné
pouÏítí zvukov˘ch v˘straÏn˘ch
znamení jen v krajním nebezpeãí
(navzdory tomu maìar‰tí fiidiãi
ãasto bezdÛvodnû troubí jeden na
druhého a na chodce.)
Maìarsk˘ autoklub – ãíslo
nouzového volání po dobu 24
hodin (+36-1)345-1755
Silniãní sluÏba pomoci v nouzi
ãíslo: 188
5
2
2000
1
5000
10 000 20 000
Smûna penûz
Smûna penûz je povolená
pouze v úfiednû povolen˘ch
smûnárnách. Nepodstupujte
riziko smûny penûz na
ulicích, protoÏe mÛÏete
dostat fale‰né peníze a tyto
transakce jsou ilegální.
Maìarská národní banka
dennû registruje a vydává
devizov˘ a valutov˘ úfiední
kurzovní lístek 23 mûn.
Vût‰ina bank disponuje
bankomaty s nonstop
provozem. Kromû toho jsou
k dispozici bankomaty s
nonstop provozem. Navíc
jednotlivé banky a cestovní
kanceláfie si samy urãují (a
pfiizpÛsobují) kurz valut
podle kurzovního listu
emisní banky.Ve smûnárnách
se musí povinnû vyvûsit
platná kurzovní listina.
Stvrzenku, kteru o smûnû platidel dostaneme si uschováme aÏ do
samého v˘stupu z území státu. Zpravidla nejv˘hodnûj‰í kurz v hlavním
mûstû je poblíÏ nádraÏí nebo centru mûsta (PetŒfi Sándor utca). Banky
zpravidla uplatÀují stfiední kurz, ponûkud nev˘hodn˘ smûnárensk˘ kurz
je na leti‰ti a v hotelích.
INFORMACE PRO KAÎD¯ DEN
≥
Telefon
Pfiedvolba pro
Maìarsko je: 36,
pro Budape‰t: 1,
pro telefonické
spojení v
Maìarsku ãíslo: 06
Hodláme-li z Maìarska
telefonovat do zahraniãí, musíme
vytoãit 00, poãkáme, aÏ se ozve
spojovací tón a potom plynule
vytáãíme ãíslo pfiedvolby daného
státu spolu s pfiedvolbou volaného
místa a volané stanice. Z vefiejn˘ch
telefonních automatÛ mÛÏeme
volat po vhození 20, 50 a 100
forintové mince nebo s telefonní
kartou, kterou si mÛÏete koupit v
prodejnû tabáku, nebo na po‰tû, u
ãerpadel pohonn˘ch hmot, nebo
ve stáncích s prodejem novin a
ãasopisÛ. Finanãnû v˘hodnûj‰í
jsou tarify ve dnech pracovního
klidu a v noci. Mobilní telefony po
vytoãení ãísla 06 mají devítimístné
ãíslo, coÏ je dané i tím, ke které
spoleãnosti patfií, podle toho mají
pfiedvolbu ãísel 20, 30 nebo 70.
Úvûrové, platební karty,
Nejãastûji se pouÏívají platební
karty – AMEX, Diners Club, Cirrus,
EnRoute, Mastercad, JBC, VISA –
lze s nimi vybrat platidla z banky,
bankomatu (ATM) mohou se
pouÏít k zaplacení hotelového
úãtu a úãtu v restauraci nebo úãtu
v obchodû. U vchodu jsou vÏdy
emblémy karet, které v daném
místû pohostinsk˘ch zafiízení
pfiijímají.
Ubytování
V hlavním mûstû jsou k dispozici
nejrÛznûj‰í moÏnosti ubytování,
od luxusních hotelÛ po
ubytování v soukromí. UÏiteãné
informace t˘kající se ubytování
najdeme na web stránce BTH
BTH Budapesti Turistikai
Szolgáltató Kht. (Spoleãnost pro
poskytování turistick˘ch sluÏeb):
www.budapestinfo.hu, jakoÏ i v
jejích budape‰tsk˘ch kanceláfiích
(adresy a telefonní ãísla viz
str. 5).
Internet
V Budape‰ti jsou v módû internetové kavárny. Následující
adresy jsou jen malou ukázkou z
oblíben˘ch míst pfiístupu k
internetu
AMI
V., Váci utca 40.
≥ 267-1644
ó 9-24 h
CEU NetPont
V., Október 6. utca 14.
≥ 328-3506
ó 11-22 h
Internet Café
V., Kecskeméti utca 5.
≥ 328-0292
ó po-pá: 10-22 h
Internet Stúdió
VI., Dessewffy utca 45.
≥ 20/481-8688
ó 10-24 h
Matáv Telepont
V., PetŒfi Sándor utca 17-19.
≥ 485-6612
ó po-pá.: 9-20h, so.-ne.: 10-15 h
Libri Könyvpalota
VII., Rákóczi út 12.
≥ 267-4484
ó po-pá: 10-19.30 h, so: 10-15 h
Po‰tovní sluÏby
Po‰tovní úfiady mají zpravidla
otevírací dobu od pondûlí do
pátku a to od 8-l8 hod., v sobotu
od 8-12 hodin. S prodlouÏenou
pracovní dobou mají otevfieno
dva po‰tovní úfiady poblíÏ dvou
pe‰tsk˘ch nádraÏí: VI. Teréz körút
51. (ó po.-so. : 7-21 hod.)
SluÏba po‰tamat: na ve‰ker˘ch
po‰tovních úfiadech hl. mûsta se
mohou vybíra peníze v hotovosti
bankovními kartami (VISA, VISA
Electron EuroCard/Mastercard,
Maestro), jakoÏ i
Eurosekk,v˘mûna cestovního ‰eku
American Express a po‰tovního
‰eku.
Private Link
VIII. József krt. 52.
≥ 334-2057
ó 0-24 h
Ve vût‰ích hotelích a obchodních
centrech rovnûÏ poskytují pfiístup
k internetu.
DÛleÏitá telefonní ãísla
Záchranná sluÏba:
Policie:
Jednotné ãíslo tísÀového
volání
Hasiãi:
Vnitrostátní informace:
Mimofiádné informace:
Autoklub sluÏba pomoci
v nouzi:
Pfiesn˘ ãas:
www.budapestinfo.hu
104
107
112
105
198
199
188
180
9
Elektrické napûtí
V Maìarsku má elektrická síÈ napûtí
220 V. Zásuvky odpovídají
pfiedepsan˘m kontinentálním
normám.
V‰eobecná otevírací doba
Obchody: obchody s potravinami
mají zpravidla otevfieno mezi 7-18
hodinou, obchody s odûvy mají
otevfieno od pondûlí do pátku od
10 do18 hodin, v sobotu vût‰ina
obchodÛ zavírá ve 13 hodin, v
nedûli má otevfieno vût‰ina
nákupních center. Tesco je
zákazníkÛm k dispozici kaÏd˘ den v
t˘dnu po cel˘ch 24 hodin. Úfiední
hodiny: zpravidla od pondûlí do
pátku mezi 8-17 hodinou
Po‰ty: pondûlí-pátek: 8-18 hodin,
sobota 8-13 hodin (podrobnosti viz
u po‰tovních sluÏeb)
Banky: pondûlí-ãtvrtek: 8-15
hodin, pátek 8-13 hodin
V NOUZOVÉ SITACI
Bezpeãnost v Budape‰ti
V‰eobecnou bezpeãnost v hlavním mûstû, v porovnání s
mezinárodním prÛmûrem, mÛÏeme klasifikovat jako
dobrou: pfiesto by se mûl turista pfiipravit na urãité
situace, aby se bûhem dovolené necítil podveden˘
nebo okraden˘. Nejvût‰í nebezpeãí ãíhá na turistovu
penûÏenku, proto v prostfiedcích hromadné dopravy
nebo ve velk˘ch nákupních centrech, na trÏi‰tích, a na
v‰ech místech, kde je dav lidí a mÛÏe dojít ke tlaãenici,
vûnujme zv˘‰enou pozornost kabelkám, aktovkám a
osobním zavazadlÛm. Pro taxi doporuãujeme zavolat
telefonicky, tarify jsou lacinûj‰í a nejsme vydáni na
pospas nûkterému ze soukrom˘ch taxikáfiÛ a jeho
nereálnû vysoké taxe. Telefonická ãísla viz v kapitole
taxi: str. 11.)
V restauracích nejdfiíve poÏádáme o jídelní lístek s
uveden˘mi cenami, abychom se vyhnuli pfiípadn˘m
nepfiíjemnostem v souvislosti s vysok˘m úãtem.
NevymûÀujme platidla na ulici a nikdy se
nezapojujeme do hazazardních her. Své osobní doklady
nebo platební karty nosíme v bezpeãnû zavfien˘ch
vnitfiních kapsách, nenosíme pfii sobû vût‰í penûÏní
obnos. V osobním voze nenecháváme cenné vûci.
Ztráta cestovního pasu
Ztrátu cestovního pasu ohla‰te na následující adrese,
respektive telefonním ãísle:
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Budapesti
és Pest megyei Igazgatósága. (Cizinecká policie).
Adresa: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
≥ 463-9165, 463-9181 Stálá sluÏba od 0-24 hodin.
Nakolik do‰lo k odcizení cestovního pasu, poté se
pfiestupek musí ohlásit na okrskové policejní stanici
daného mûstského obvodu, ve kterém k odcizení
do‰lo.
V tomto pfiípadû o pomoc volejte na telefonní ãíslo
107 nebo 112.
Telefonická sluÏba Tourinform – Tourist Police: 4388080
Úschovna zavazadel
V Budape‰ti jsou úschovny zavazadel a automaty
pfiedev‰ím na nádraÏích. Na nádraÏí Keleti a Déli jsou
dvû a dvû úschovny otevfiené nonstop, u nádraÏí
Nyugati je úschovna otevfiená mezi 5-24 hodinou,
automat úschovny je k dispozici nonstop.
10
www.budapestinfo.hu
Lékafiská péãe
Lékafiská péãe s nonstop sluÏbou: Falck SOS Hungary,
≥ 200-0100
Zubní ordinace s nonstop sluÏbou: SOS Dental Servis,
≥ 267-9602
Lékárny v hlavním mûstû jsou rovnûÏ dobfie vybavené,
na nûkteré potíÏe mÛÏe nabídnout odpovídající lék i
magistr lékárny. Na dvefiích lékárny je uvedená adresa
nejbliωí lékarny s noãní, 24 hodinovou sluÏbou
Lékárny s noãní sluÏbou:
Teréz Patika
VI., okruÏní tfiída Teréz körút 41.≥ 311-4439
Déli Gyógyszertár (JiÏní lékárna)
XII., Alkotás utca 1/B ≥ 355-4691
H–1134 Budapest, Dózsa György út 65
Tel./Fax: (36-1)320-8287
Tel.: (36-1)350-2542
E-mail: [email protected]
Website: www.americana.matav.hu
The best prices & free services!
Air-conditioning, CD player,
from the smallest to the biggest one!
FROM 19.9,– EURO/DAY!+TAX*
*min. 28 rental days!
M ù S T S K Á doprava
DOPRAVA V BUDAPE·TI
Hromadná doprava
SíÈ hromadné mûstské dopravy v
Budape‰ti tvofií 180 autobusÛ, 14
trolejbusÛ, a 29 tramvajov˘ch
souprav, jedna ozubená lanová
dráha a tfii trasy metra. Autobusy,
tramvaje a trolejbusy zpravidla
jezdí mezi 4,30 hodinou ranní a
23.00 hodinou veãer. Tfii trasy
metra se kfiiÏují v centru mûsta u
Deákova námûstí. Soupravy jsou v
provozu ve 2-15 minutov˘ch
intervalech od 4.30 do 23.10 hodin.
Lokální dráha osobní dopravy
(HÉV) dopravuje cestující na ostrov
Csepel, do jiÏní ãásti mûsta, dal‰í
soupravy spojují spojují s hlavním
mûstem blízká mûsteãka
Szentendre, GödölŒ a Ráckeve.
Pfiehledn˘ plánek ucelené sítû
mûstské hromadné dopravy je na
informaãní tabuli pfii vstupu do
metra. Na nûm se uvádûjí
informace pro cestující a dopravní
podmínky také v angliãtinû a
nûmãinû. Státní pfiíslu‰níci státÛ EU,
ktefií jsou v dÛchodu, mají právo
pouÏívat prostfiedky mûstské
hromadné dopravy (BKV) zdarma.
Jízdenky
Jízdenky se prodávají ve stanicích
metra, v automatech prodeje
jízdenek, prodejnách tabáku, novin
a ãasopisÛ. Nejv˘hodnûj‰í nákup
jízdenek je u stanic metra, kde si
mÛÏete vybrat z více typÛ jízdenek
a permanentních lístkÛ.
Jízdenka pro pfiímou jízdu (2005:
170 HUF): opravÀuje k jízdû
autobusem, tramvají, trolejbusem,
metrem, ozubenou lanovou dráhou
po celé délce jejich trati. K jízdû
lokální dráhou (HÉV) v rámci
územních správních hranic
Budape‰ti. Jízdenka se musí
zakoupit pfiedem a na dopravním
prostfiedku (v metru pfied vstupem
do metra nebo na peronu) se její
platnost musí oznaãit v turniketu,
automatu na oznaãování jízdenek,
a to pfied nebo hned po nástupu
do dopravního prostfiedu. Dopravní
podnik hl. mûsta Budape‰ti (BKV)
a.s. pod titulem Information vydal
zdarma broÏurku v angliãtinû a
nûmãinû (která je k dispozici v
hotelov˘ch recepcích, v kanceláfiích
Tourinform). IbroÏurka pfiiná‰í
podrobné informace o rÛzn˘ch
typech jízdenek a jejich cenách.
Informace pfiiná‰í i následující
webová stránka: www.bkv.hu
Bezplatná informaãní sluÏba
Dopravního podniku (BKV):
(06-80)406-611
Kontrolofii: v dopravním
prostfiedku nebo u v˘chodu z metra
Ïádají cestující o pfiedloÏení
TAXI
Budape‰tské taxíky mají Ïlutou poznávací znaãku a
vût‰inou jsou oznaãeny Ïlut˘m nápisem taxi. Po
skonãení cesty se pfii placení koneãná úãtenka skládá
ze tfií poloÏek: základního poplatku, kter˘ je nezávisl˘
na mnoÏství ujet˘ch kilometrÛ (ve dne to mÛÏe b˘t
maximálnû 300 v noãních hodinách 420 Ft) z ãástky za
ujeté kilometry (ve dne maximálnû 240 Ft, v noãních
hodinách 336 Ft za jeden ujet˘ kilometr) a z poplatku
za ãekací dobu: ve dne 60 Ft, v noci 84 Ft/sec.) Tarify
jsou umístnûné na dobfie viditelné plo‰e, a to na
zadních dvefiích pravé strany auta a na palubní desce.
U tûchto maximalizovan˘ch dopravních tarifÛ vût‰í
taxikáfiské spoleãnosti pracují s podstatnû niωími tarify,
doporuãujeme poznamenat si jejich telefonní ãísla a to
i proto, Ïe objednávka taxiku telefonem je lacinûj‰í,
neÏ je zastavení taxíku na ulici.
6x6 Taxi: 2-666-666, Buda Taxi: 2-333-333,
Budapest Taxi: 4-333-333, City Taxi: 2-111-111,FŒtaxi:
2-222-222, Mobil Taxi: 333-1757, Rádió Taxi: 3-777777, Taxi 2000: 2-000-000, Taxi4: 4-444-444,
Tele5Taxi: 5-555-555, Tourist Taxi: 3-655-555, Volán
Taxi: 4-33-33-22.
Pfii telefonní objednávce se neplatí pfiíjezdov˘
poplatek, v˘jimky tvofií jen objednávka na zvlá‰tní
pfiání (napfi.: kombi auto, poÏadavek na urãité typy
aut, atd.).
V‰echna osobní auta jezdí s taxametrem, kter˘ pfii
placení vydává úãet. ¤idiã je na poÏádání povinen
vystavit písemn˘ doklad o zaplacení, coÏ je zároveÀ i
úãet.
Spropitné: Zvykem je dávat 10% z placené ãástky,
ta se v‰ak se mÛÏe li‰it podle spokojenosti zákazníka s
poskytnutou sluÏbou. Pracovníci spoleãnosti taxi
sluÏby call- center ovládají cizí jazyky. KaÏdá taxi
spoleãnost se zaruãuje za své vlastní
spoluzamûstnance.
www.budapestinfo.hu
11
12
KARTA BUDAPEST —
Mûstská karta se vydává od roku
1997, pomáhá turistÛm pfii 2
nebo 3 denní prohlídce mûstem.
Spolu s dospûl˘m ji mÛÏe
pouÏívat i dítû mlad‰í 14 rokÛ.
Souãástí karty je barevn˘,
ãtyfijazyãn˘, 100 stránkov˘
prospekt, ve kterém se doãtete,
jak se karta pouÏívá a zároveÀ o
v‰ech slevách sluÏeb poskytovan˘ch majitelÛm karet.
Karty se prodávají na 250 místech hlavního mûsta (na
leti‰ti, v hotelích, cestovních kanceláfiích, v turistick˘ch
informaãních kanceláfiích a ve frekventovanûj‰ích
pokladnách metra), jsou k dostání i v cestovních
kanceláfiích v zahraniãí.
Karta poskytuje následující sluÏby:
• cestování zdarma prostfiedky hromadné mûstské
dopravy (BKV a.s.)
• slevu pfii prohlídce mûsta autobusem a lodí
• slevu na nûkteré folklorní a jiné kulturní programy
• slevu v lázních, pohostinsk˘ch jednotkách, v
obchodech a na leti‰tní minibus, pfii vypÛjãení
osobních vozidel a v fiadû dal‰ích míst.
Cena: 48 hodin – 5200 HUF
72 hodin – 6500 HUF
jízdenky. Kontrolofii, ktefií jsou opatfiení páskou na
rukávu a závûsnou jmenovkou s fotografií (vût‰inou
jsou ve dvojicích, ale v metru jsou po 4-5 osobách).
Proto aÏ do ukonãení jízdy si jízdenku vÏdy peãlivû
uschovejte.
Pokud cestujeme bez platné jízdenky nebo
permanentky nebo nedodrÏujeme dopravní pfiedpisy
musíme zaplatit finanãní postih.
dostanou od pracovníkÛ Pofiádkové
sluÏby hl. mûsta t.zv. botiãky. V
tûchto pfiípadech na auto nalepí
nûkolikajazyãn˘ informaãní
emblém, jehoÏ pomocí se majitel
doví, jak má dál postupovat.
Parkovací budovy a garáÏe
Parkovací budovy mají zpravidla
otevfieno po cel˘ch 24 hodin, také
vût‰í hotely mají své vlastní
podzemní garáÏe. Adresy nûkolika vût‰ích parkovacích
budov: Bazilika garáÏ (V., Sas u.), Kristina garáÏ, za
hotelelem Mercure Buda (i., Kosciusko Tádé u.),
V., Aranykéz utca 4-6., V., Servita nám. 8., VII., Nyár
utca 20., parkovací budova Corvin (VIII., Futó utca 52.),
parkovací budova Páva (IX., Mester u.).
Rent-a-car pÛjãování osobních vozidel
Nûkolik vût‰ích pÛãoven automobilÛ: Americana, Avis,
Budget, Hertz. Základní podmínkou pronájmu vozidla
je ve v‰ech pfiípadech dovr‰ení vûkové hranice 21 rokÛ,
alespoÀ roãní praxe v fiízení vozidel, platn˘ fiidiãsk˘
prÛkaz a cestovní pas.
MoÏnosti placení: v hotovosti nebo s platnou
platební kartou.
Na leti‰tích má svou zastupitelskou kanceláfi kaÏdá
vût‰í firma rent-a-car, v recepcích hotelÛ a v kanceláfiích
Tourinform je vám k dispozici informaãní broÏurka o
rent-a-car.
Parkování
Území hlavního mûsta je rozdûlené na nûkolik zón a jim
odpovídají i rozdílné tarify, podle kter˘ch musíme na
jednotliv˘ch místech platit (v rozsahu 120 a Ï 400 Ft za
hodinu parkování). Ve smyslu pfiedpisÛ od pondûlí do
pátku od 8 do 18 hod se musí platit poplatek za
parkování. V sobotu, v nedûli a o svátcích je parkování
zdarma. (V nedûli je parkování zdarma). V parkovacích
automatech si musíme zakoupit ticket na dobu, po
kterou hodláme parkovat a ten musíme umístnit za
pfiední sklo, na palubní desku vozidla. Minimální
parkovací ãas je 15 minut, kromû toho parkovací
automaty vydávají stvrzenku na dobu odpovídající
zaplacené ãástce. Parkovat lze maximálnû po dobu 2-3
hodin. Hodláte-li zaparkovat na del‰í dobu, potom
doporuãujeme parkování na t.zv. P+R (parkuj a cestuj)
parkovi‰tích. Parkovi‰tû tohoto typu se vût‰inou
nacházejí u stanic metra a na koneãn˘ch stanicích
autobusÛ (u Árpádova mostu na pe‰tské stranû, na
námûstí Nagyvárad tér, na námûstí Örs vezér tér, v
sadech Népliget atd.), úãelnûj‰í je z tûchto míst v cestû
pokraãovat dopravními prostfiedky vefiejné dopravy.
Osobní atutomobily, které parkují na zakázaném místû,
www.budapestinfo.hu
13
[2]
[1]
[4]
[3]
[5] [6]
[7]
M U Z E A , kostely
Muzea mají v pondûlí vût‰inou zavfieno
U vstupného uvádíme nejniωí a nejvy‰‰í ceny, mezi
nimi existuje nûkolik variací, od studentsk˘ch aÏ po
skupinové vstupenky. Ceny platí do konce roku
2005. V roce 2006 bude vstupné vy‰‰í.
— Majitelé Budape‰tské karty mají vstup do více
neÏ 60 muzeí voln˘ nebo se slevou.
Aquincum muzeum a pozÛstatky
mûsta [2] 1
E1
III., Szentendrei út 139. ≥ 454-0438
ó ó 15-30. dubna,
1-31. fiíjna:
pozÛstatky mûsta: úne: 9-17 h, v˘stavy:
ú-ne: 10-17 h; 1.
kvûtna-30. záfií:
pozÛstatky mûsta: úne: 9-18 h, v˘stavy:
ú-ne: 10-19 h (l.
listopadu-14. dubna
zavfieno)
Jeden z
nejrozsáhlej‰ích
archeologick˘ch
parkÛ na území Maìarska má za sebou jiÏ 110 let
existence. —
Památky 2000 let starého mûsta Aquincum. Památky
z doby fiímského impéria.
Sbírka dobov˘ch fresek, rekonstruované vodní
varhany, socha Fortuny Nemesis, mozaiková podlaha,
na které jsou vyobrazení Herkules a Diana
« z Batthyányiho nám. smûrem na Szentendre
ç 34, 42, 106 % 200-1200 HUF
●
14
www.budapestinfo.hu
Budape‰tské historické muzeum – Hradní
muzeum 2
B3
I., Szent György tér 2. ≥ 225-7815
ó 10-18 hod. (mezi 1. list.-28. únorem: 10-16 hod.) v
úter˘ zavfieno —
Sbírka archeologick˘ch nálezÛ na území Budape‰ti.
Budape‰t ve stfiedovûku: rozvoj osídlení od doby
fiímské aÏ po XIII. století.
Stfiedovûk˘ královsk˘ hrad na Budínû: sbírka
pÛvodních uÏitkov˘ch pfiedmûtÛ, peãetí, pfiedmûtÛ ze
skla, zbraní a náhrobních kamenÛ. Gotické sochy z
královského paláce. Budape‰t v novovûku: historické
okamÏiky v Ïivotû velkomûsta.
è autobus na hrad % 450-900 HUF
●
●
Vojenské historické muzeum 3
A3
I., Tóth Árpád sétány 40. ≥ 356-9522
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. (mezi 1.fiíjnem-31.
bfieznem: 10-16 hod.) v úter˘ zavfieno —
Sbírka vojensk˘ch stejnokrojÛ – vlajek, map, stfieliva a
numizmatická sbírka ãítající 28 tisíc mincí. Památky z
letadel, které emigrovaly po II. svûtové válce:
Zv˘‰enou pozornost si zaslouÏí v˘stava vûnovaná
revoluci v roce 1956 – s názvem Tfiináct dnÛ.
è autobus na hrad Bohatá sbírka zbraní z období
pfied tureck˘mi válkami aÏ po XX. století. %
zdarma
Muzeum v˘chodoazijského umûní Hopp
Ference 4
C2
VI., Andrássy út 103. ≥ 322-8476
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
Hopp Ferenc znám˘ sbûratel umûleck˘ch pfiedmûtÛ
Ïil v XIX. století. Jeho v˘chodo-asijská sbírka se skládá
ze 4000 pfiedmûtÛ. Nejv˘znamnûj‰í souãástí sbírky je
●
kolekce japonsk˘ch a ãínsk˘ch umûleck˘ch dûl, která
má dodnes 19 tisíc umûleck˘ch pfiedmûtÛ.
Nejpozoruhodnûj‰í z exponátÛ vystaven˘ch v jeho
nûkdej‰ím domû jsou pfiedmûty japonského
stfiedovûkého umûní, star˘ ãínsk˘ porcelán a
pfiedmûty z bronzu.
1 Bajza utca ç 4 ë 70,78 % 200-400 HUF
●
Umûlecko prÛmyslové muzeum 5
IX., ÜllŒi út 33-37. ≥ 456-5100
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
Jedna z nejkrásnûj‰ích secesních budov hlavního
mûsta (stfiecha je obloÏená Zsolnayho
keramikou), postavená podle projektu
Ödöna Lechnera a Gyuly Pártose.
Nejv˘znamnûj‰í sbírky a umûlecké
pfiedmûty: sbírka orientálních kobercÛ,
tapet, klenotnice EsterházyÛ, sbírka
stavovsk˘ch úborÛ ze XVII. století, secesní
sklo, italská majolikae, Zsolnay keramika,
francouzsk˘ stylov˘ nábytek, kovotepecká díla
augburgského baroka.
3 Ferenc krt. « 4, 6 % 300-600 HUF
ó ú, pá, ne: 10-18 h; st: 12-18h; ãt: 12-20 h; so: 10-20 h —
Maìarská ãást sbírky znám˘ch sbûratelÛ v˘tvarného
umûní, manÏelÛ Ireny a Petra Ludwigov˘ch z Kolína.
Soustfieìuje se na svûtové umûní uplynul˘ch 50 let a
souãasného maìarského umûní za posledních 10 rokÛ.
« 1, 2, 24 ç 23, 54, 103 « Csepeli HÉV « Ráckevei HÉV
% zdarma % doãasné v˘stavy: 300-600 HUF
●
C4
D2
Muzeum dopravy 9
XIV., Városligeti krt 11. (okruÏní tfi. Mûst. sadÛ)
≥ 273-3840 ó úter˘-pátek: 10-17 hod., sobotanedûle: 10-18 hod (od fiíjna do kvûtna se zavírá o
hodinu dfiíve) —
Jedna z nejstar‰ích historick˘ch dopravních
sbírek v Evropû. Proslulé jsou exponáty
Ïelezniãních modelÛ. Na plo‰e osmi tisíc
ãtvereãních metrÛ jsou ke shlédnutí
následující stálé v˘stavy: 100 rokÛ a
souãasnost, 100 rokÛ maìarské automobilové
dopravy, 100 rokÛ maìarské státní plavební
dopravy, Dûjiny silniãní dopravy a Dûjiny parních
lokomotiv, Dûjiny mûstské dopravy.
« 1 ë 70, 72, 74 % zdarma
Muzeum Lajose Kassáka 6
B1
III., FŒ tér l. ≥ 368-7021 ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
âeln˘ pfiedstavitel maìarské avantgardy, umûlec,
básník, malífi, literární redaktor Lajos Kassák po sobû
zanechal v˘znamné umûlecké dílo, jemu je vûnovaná
v˘stava v b˘valém zámku rodiny ZichyÛ. Stálá
expozice muzea: maìarské umûní XX. století,
sestavená z pozÛstalosti maìarsk˘ch spisovatelÛ.
ç 6, 86 « 1 « Árpád híd (ÁrpádÛv most)
% 100-150 HUF
Maìarská Národní galerie 10
B3
I., Dísz tér 17., ≥ 375-8584
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
Sbírka umístnûná v budovách B, C a D Budínského
hradniho paláce vlastní 100 tisíc umûleck˘ch dûl od
nejstar‰ích dob zaloÏení státu aÏ po souãasnost. Stálé
v˘stavy: Stfiedovûké a renezanãní lapidárium, Gotické
dfievûné sochy a deskové obrazy, Pozdnû gotické
oltáfiní archy, Umûní renesance a baroka, Krypta
habsburského palatina, Malífiství (Gyula Bencúr.
Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei
Merse) a sochafiství (Béni Ferenczy, Ferenc
Medgyessy) XIX. století.
è autobus na hrad % zdarma
% doãasné v˘stavy: 300-600 HUF
●
●
Muzeum Kiscelli 7
A1
III., Kiscelli utca 108. ≥ 388-8560
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod.
Budova muzea byla postavena pro fieholní fiád trinitáfiÛ,
slouÏil jako barokní zámek, ale i jako ‰pitál. Dodnes je
to jedno z nejmalebnûji poloÏen˘ch muzeí, obklopené
lesem, pod kopci Starého Budína. Stálé v˘stavy jsou
vûnované dvûma hlavním sbírkám Budape‰tského
historického muzea: expozicie novodob˘ch dûjin hl.
mûsta, a sbírce malífisk˘ch dûl Obrazárny hl. mûsta
« 17 ç 60, 165 % 300-600 HUF
Ludwigovo muzeum
Muzeum moderního umûní 8
(Palác umûní)
IX., Komor Marcell utca 1. ≥ 555-3444
●
C4
●
●
Maìarské národní muzeum 11
C3
VIII., Múzeum krt. 14-16.
≥ 338-2122 ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
Muzeum vzniklo v roce 1802 zásluhou grófa Ference
Széchényiho,kter˘ mu vûnoval své sbírky mincí,
knihovnu a fiadu umûleck˘ch pfiedmûtÛ, jejichÏ poãet
dnes uÏ pfiesahuje milion exponátÛ. Obrovská sbírka
má od roku 1846 dodnes své stálé místo v klasicistní
budovû projektované Mihályem Pollackem. Stálé
v˘stavy: Dûjiny Uherska a Maìarska od vzniku státu
aÏ do roku 1990. Lapidárium – památky z doby
fiímské.
3 Kálvin tér (Kalvínovo nám.) « 47, 49 ç 15, 9
% zdarma % doãasné v˘stavy: 400-800 HUF
Maìarské pfiírodovûdecké
D4
muzeum 12
VIII., Ludovika tér 6. ≥ 210-1085
ó 10-18 hod., úter˘ zavfieno —
Muzeum po dvû století zmítané osudem se koneãnû
doãkalo vlastní budovy. Domovem pfiírodovûdn˘ch
sbírek se stal komplex b˘valé vojenské akademie
Ludovika. Tento impozantní klasicistní komplex
budov spolu s jízdárnou, od roku 1995 poskytuje
prostory pro mineralogickou sbírku a sbírku hornin.
Stálé v˘stavy: âlovûk a pfiíroda v Maìarsku, Z
mineralogického depozitáfie, Stezkou ãasu – park
hornin pfied muzeem
Doãasné v˘stavy:
V dubnu 2006: MUMIE – po prvé bude k vidûní
proslul˘ skupinov˘ nález ve mûstû Vác (265 lidsk˘ch
ostatkÛ, pro‰l˘ch procesem pfiírodní munifikace);
kromû jiného lze uvidût i pÛvodní nálezy z Peru a z
Holandska.
3 Klinikák (kliniky) % zdarma
% doãasné v˘stavy: 600-1500 HUF
●
●
Mıcsarnok – V˘stavní hala [1] 13
C2
XIV., Dózsa György út 37. (Námûstí hrdinÛ)
≥ 363-2671
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
Je nejvût‰í v˘stavní objekt v zemi a jednou z
dominantních klasicistních budov, které urãují
vzhled Námûstí hrdinÛ. Nemá vlastní sbírky,
pravidelnû se zde pofiádají doãasné v˘stavy,
v prvé fiadû moderního umûní, tvorby
souãasn˘ch umûlcÛ a tvÛrãích skupin. 1
HŒsök tere (Nám. HrdinÛ) % 300-600 HUF
●
Zámecké muzeum Nagytétény 14
F2
XXII., Kastélypark utca 9-11. ≥ 207-5462
ó úter˘-nedûle 10-18 hod. —
Palác je jednou z nejkrásnûj‰ích staveb baroka a to
nejen v Budape‰ti, ale v celém Maìarsku. Zámek byl
postaven na zfiíceninách gotického hradu z XV. století
a v roce 1766 nabyl své dne‰ní podoby. V prostrorách
zámku jsou vystavené exponáty umûlecko
prÛmyslového muzea. Je tu v˘stava nábytku z XV.XIX. století, která zahrnuje 300 originálních kusÛ
umûleckého nábytku.
ç 3 % zdarma
% doãasné v˘stavy: 200-400 HUF
●
Národopisné muzeum 15
B2
V., Kossuth tér 12. ≥ 473-2400
Jedno z nejvût‰ích odborn˘ch muzeí v Evropû, vlastní
16
www.budapestinfo.hu
139 tisíc maìarsk˘ch a 53 tisíce cizích umûleck˘ch
pfiedmûtÛ. Okázalá budova nûkdej‰í královské kurie
(Nejvy‰‰í soudní dvÛr v Uhrách) v sobû spojuje
stavitelské prvky renesance, baroka a
klasicismu: Stojí v sousedství Parlamentu.
Stálé v˘stavy muzea: Tradiãní maìarská
lidová kultura, Od pravûkého
spoleãenství po civilizaci.
Doãasné v˘stavy:
¤íjen – listopad: V˘stava World Press
Photo
« 2 2 Kossuth tér % zdarma
% doãasné v˘stavy: 300-1200 HUF
●
Starobudínské muzeum 16
B1
III., FŒ tér 1. ≥ 250-1020
ó úter˘-nedûle: 10-17.30 hod.
Sbírka, která shromaÏìuje dokumenty dûjin Starého
Budína a jeho okolí od dob fiímského imperia aÏ po
XX. století je uloÏená v zámku ZichyÛ na Starém
Budínû. Stálé v˘stavy pfiedstavují secesní bytov˘
interiér, sbírku historick˘ch hraãek, jakoÏ sbírku
star˘ch kovan˘ch domovních znamení.
« most Árpád híd « 1 % 200-300 HUF
●
Muzeum krásn˘ch umûní [6] 17
C2
XIV., Dózsa György út 41. (HŒsök tere)
≥ 469-7100 ó úter˘-nedûle:10-18 hod. —
Jádro materiálÛ muzea vytvofiila v letech 1870 bohatá
sbírka umûleck˘ch obrazÛ rodu EsterházyÛ. Do
dne‰ních dnÛ dosáhla úctyhodného poãtu sta tisíc
umûleck˘ch dûl. Od roku 1906 jsou sbírky muzea
uloÏené v okázalé klasicistní budovû na Námûstí
hrdinÛ. Muzeum vlastní i exponáty z ciziny a to
od dávnovûku aÏ podnes. Mimo sbírek umûní
starého Egypta, antického ¤ecka a ¤íma vlastní
ucelenou sbírku malífisk˘ch ‰kol italsk˘ch
mistrÛ od XIII. do XVIII. století. Skvost
‰panûlského malífiství pfiedstavuje sedm El
Grecov˘ch obrazÛ, vynikající díla
reprezentují francouzské malífiství XIX.-XX.
století.
Doãasné v˘stavy:
26. ledna – 30. dubna: Goya, El Greco, Velázquez 5.
století ‰panûlského malífiství
17. bfiezna – 18. ãervna: V˘stava Rex et Imperator
23. ãervna – 25. záfií: Rembrandt 400
1. prosince – 20. bfiezna 2007.: Van Gogh v˘stava
1 HŒsök tere ç 4 ë 75, 79 % zdarma
% doãasné v˘stavy: 400-1500 HUF
●
Sochafisk˘ park [5] 18
E2
XXII., Balatonská silnice (silnice ã. 70) – roh silnice
Szabadkai út ≥ 424-700
ó dennû od 10 do setmûní —
Masivní socialismus: gigantické sochy odstranûné z
vefiejn˘ch prostranství, monumentální reprezentanti
socialistické kulturní politiky jsou shromáÏdûné na
jedno místo (Lenin, Marx, Engels, sovûtsk˘ voják, atd.)
ç 14, 114, 50 % 200-600 HUF
●
Muzeum V. Vasarelyho 19
B1
III., Szentlélek tér ≥ 388-7551
ó úter˘-nedûle: 10-17,30 hod. —
Umûlec, jehoÏ jméno muzeum nese, vlastním jménem
GyŒzŒ Vásárhelyi, je malífi maìarského pÛvodu, kter˘
od roku 1930 Ïil a tvofiil v PafiíÏi, Svûtoznám˘m se stal
pod jménem Victor Vasarely jako zakladatel hnutí opartu. Na sv˘ch obrazech pouÏíval v˘razné barvy,
geometrické tvary a optické iluze. Umûlec Muzeu
krásn˘ch umûní daroval v˘stavní kolekci, která je
prÛfiezem jeho umûlecké tvorby. Pracovníci muzea si
vybrali 400 dûl.
« most Árpád híd « 1 ç 6, 86, 106 % zdarma
●
C3
Îidovské Muzeum 20
VII., Dohány utca 2. ≥ 342-8949
ó pondûlí-ãtvrtek –17 hod (XI. 1.-14.IV.: 10-15 hod.)
pátek-nedûle: 10-14 hod. —
Vstupenka platí pro vstup do muzea a zároveÀ i do
kostela. V Evropû archiektonicky ojedinûlé synagoze v
ulici Dohány je pfiistavená, stylovû neru‰ící budova
muzea s mimofiádnû cennou sbírkou judaik. Stálé
v˘stavy pfiedstavují obfiadní pfiedmûty pouÏívané pfii
Ïidovsk˘ch svátcích, pfiedmûty kaÏdodenní potfieby,
jakoÏ i dûjiny maìarského holocaustu.
2 Astoria ë 74, « 47, 49
% 500-1200 HUF
DAL·Í MUZEA A V¯STAVNÍ SÍNù
Lékárenské muzeum u Zlatého orla
(Arany Sas)
A3
I., Tárnok utca 18., ≥ 375-9772 ó úter˘-nedûle 10,3017,30 hod. (mezi 1. XI.-28. II.: 10-15,30 hod.)
ç 16 è autobus na hrad % zdarma
Citadela
B4
XI., Gellérthegy, Citadella sétány. ≥ 466-5794 ó 9 – 21 h
Vnitfiní nádvofií: “Minulost a pfiítomnost vrchu
Gellért”, “ Pamûtní park svatého Gellérta”,
“Panoptikum 1944, bunkr a v˘stava”
ç 27 « 18, 19, 47, 49 % 0-1200 HUF
V˘stavní síÀ Budapest
B3
V., Szabadsajtó u, 5. ≥ 318-8097 ó úter˘-nedûle: 10-18
hod. — « 2 ç 5, 8, 7 3 Nám. Ferenciek tere
% 150-300 HUF
Galerie Dorottya
B3
V., Dorottya utca 8., ≥ 266-0877
ó pondûlí-sobota: 10-18 hod. —
1 nám. Vörösmarty tér, 2 3 nám. Deák tér « 2
% zdarma
Ernstovo muzeum
B3
VI., NagymezŒ utca 8. ≥ 413-1310
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
1 Opera « 4, 6 (Oktogon) %
250-500 HUF
Herecké muzeum Gizi Bajorové
E1
XII., Stromfeld Aurél utca 16. ≥ 356-4294
ó 1. záfií-30. ãervna: ãtvrtek-pátek: 14-18 hod., sobotanedûle: 10-18 hod. ç 102 « 59
% Prohlídka ve skupinách: 1000-2000 HUF
Muzeum podzemní dráhy B3
V., Deák tér podchod pro pû‰í.
≥ 461-6500
ó úter˘-nedûle: 10-17 hod. —
1 2 3 nám. Deák tér « 47, 49 ç 9, 16, 105
% Vstupenka: cena právû platné jízdenky na
tramvaj (170 HUF)
DÛm Bély Bartóka
E1
II., Csalán út 29. ≥ 341-5526 ó úter˘-nedûle: 10-17
hod. — ç 5 (námûstí Pasaréti tér koneãná stanice)
% 150-400 HUF
Náhrobní pomník Gül Baba türbe
E1
II. Mecset utca 14 ó 1. V.-30. IX úter˘-nedûle 10-18
hod., l. X.-31. X.: 10-16 hod. ç 91
% 200-400 HUF
Muzeum po‰tovních známek
C3
VII., Hársfa utca 47., ≥ 341-5526 ó úter˘-nedûle 10-18
hod. (mezi 1. XI.-1. III.: 10-16 hod.) —
« 4, 6 ë 70, 74, 78 % 100-200 HUF
Muzeum bible
C4
IX., Ráday utca 28. ≥ 217-6321
ó úter˘-nedûle: 10-17 hod. — 3 Kalvínovo nám.
ç 15 % zdarma
V˘stavní dÛm Budape‰tské galerie
B1
III., Lajos utca 158. ≥ 388-6771 ó úter˘-nedûle: 10-18
hod. — « most Árpád híd « 1
% 100-200 HUF
www.budapestinfo.hu
17
Památník Holocaustu
IX., Páva utca 39. ≥ 455-3320, 455-3333
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod.
« 4, 6, 30-30A 3 Ferenc körút % zdarma
C4
Muzeum a archiv Zoltána Kodálye
VI., kruhové nám. Kodály körönd 1., ≥ 352-7106
ó Stfieda: 10-16 hod., ãtvrtek-sobota 10-18 hod,
nedûle: 10-14 hod. —
1 do stanice Kodály körönd % 100-200 HUF,
nedûle: zdarma
C2
Stfiedovûká Ïidovská modlitebna
I., Táncsics Mihály utca ≥ 225-7815
ó 1. V.-31. X. úter˘-nedûle: 10-18 hod —
ç 16 è autobus na hrad % 150-400 HUF
A3
Maìarské elekrotechnické muzeum
VII. Kazinczy utca 21. ≥ 322-0472
ó podle pfiedbûÏné dohody —
2 nám. Blaha Lujza tér ë 74 % zdarma
B3
DÛm maìarsk˘ch fotografÛ
VI., NagymezŒ utca 20., ≥ 473-2666
ó úter˘-pátek: 14-19 hod. sobota, nedûle a o
svátcích: 11-19 hod. (únor zavfieno) —
1 Opera « 4, 6 (Oktogon) % 200-400 HUF
B3
Muzeum maìarského obchodu a
pohostinství
B3
V., Szent István tér 15 ≥ 375-6249
Po pfiestûhování se znovuotevfiení oãekává: v kvûtnu
Muzeum dûjin techniky a programÛ
Maìarské televize
B3
V., Október 6. u 9. ≥ 269-2265 ó úter˘ 10-14 hod.,
ãtvrtek: 14-18 hod,sobota 10-14 hod.
1 2 3 nám Deák tér ç 15 % zdarma
DÛm KOGArt (Umûlecká nadace Gábora
Kovácse) [7]
VI., Andrássy út 112. ≥ 354-3820 ó 10 – 18 h
1 Bajza utca % 400-800 HUF
C2
Muzeum a badatelské centrum Ference
Liszta
C3
VI., Vörösmarty utca 35. ≥ 322-9804
ó pondûlí-pátek: 10-18 hod., sobota: 9-17 hod —
1 do ul. Vörösmarty ç 4 % 180-370 HUF
18
www.budapestinfo.hu
Muzeum záchranné sluÏby
V., Markó utca 22. ≥ 350-3737/4188
ó pondûlí-nedûle: 9-13 hod. —
3 nám Nyugati tér « 4, 6 % 100-200 HUF
B2
Zemûdûlské muzeum
C2
XVI. Hrad Vajdahunyadvár ≥ 363-1973 ó úter˘pátek: 10-17 hod. sobota: 10-18 hod., nedûle: 10-17
hod — 1 láznû Széchényi fürdŒ ç 4 ë 70, 72, 79
% 200-600 HUF
LázeÀské muzeum
III., nám. Flórián tér 3–7. (podchod)
ó 30. dubna – 1. fiíjna: ú-ne: 10-17 h; 1. kvûtna-30.
záfií: ú-ne: 10-18 h ç 34, 42, 106, 86, 6 « 1
Muzeum telefonia
I. Úri utca 49., ≥ 201-8188
ó úter˘-nedûle: 10-16 hod. —
ç 16 è autobus na hrad % 100-200 HUF
A3
Atelier a muzem Pál C. Molnára
A4
XI., Ménesi út 65. ≥ 385-3637 ó podle pfiedbûÏné
dohody — ç 27 « 61 % zdarma
Státní geologické muzeum
D3
XIV., Stefánia út 14. ≥ 267-1427
ó I.-21. XII.: ãtvrtek, sobota nedûle: 10-16 hod —
2 Stadionok ë 75 % 200-350 HUF
Galerie starobudínské besedy
B1
III., Kiskorona u.7., ≥ 250-0288 ó úter˘-pátek: 14-18
hod. « most Árpád híd % 200 HUF
Slévárenské muzeum
E1
II., Bem József utca 20. ≥ 202-5327 ó l. III.-31. X.:
úter˘-nedûle: 9-16 hod., 1. XI.-28. II.: úter˘ nedûle 1017 hod — 2 nám. Batthyány tér ç 11,
60, 86 « 4, 6, 19 « Batthyány tér
% zdarma
PetŒfiho literární muzeum
B3
V., Károlyi Mihály utca 16.
≥ 317-3611 ó úter˘-nedûle:10-18
hod. — 3 nám. Ferenciek tere, ç
15 % 150-350 HUF
Po‰tovní muzeum
B3
VI., Andrássy út 3. ≥ 269-6838
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod. —
1 tfiída Bajcsy-Zs.út 2 3 nám. Deák tér
% 100-200 HUF
Muzeum Györgye Rátha
C2
VI., Városligeti fasor 12. ≥ 342-3916 ó úter˘-nedûle:
14-18 hod. — 1 Bajza utca ç ãevená 4 ë 70, 78,
79 % zdarma
Policejní – historické muzeum C3
VIII. Mosonyi utca 7. ≥ 477-2183
ó úter˘-nedûle: 10-17 hod. — 2 nádraÏí Keleti ç
7, ãerven˘ 7, 173, 78 « 24 ë 80 % zdarma
Pamûtní dÛm Róth Miksy
C3
VII. Nefelejcs utca 26. ≥ 341-6789 ó úter˘-nedûle:
14-18 hod 2 nádraÏí Keleti pu. % 60-150 HUF
Semmelweisovo muzeum dûjin lékafiství A3
I., Apród utca 1-3. ≥ 201-1577 ó úter˘-nedûle:
10,30- 17,30 hod — ç 5, 78, 86 « 18, 19 %
zdarma
Muzeum sportu
XIV., Dózsa Gy. út 1-3. ≥ 252-1696 ó pondûlíãtvrtek, sobota-nedûle: 10-16 hod —
2 Stadionok « 1 ë 75, 77 % zdarma
C2
Muzeum Domu teroru
C3
VI., Andrássy út 60. ≥ 374-2600 ó úter˘-pátek: 10-18
hod. sobota-nedûle: 10-20 hod —
1 Oktogon « 4, 6 ç 4 % 750-1500 HUF (latí
mezinárodní studentsk˘ prÛkaz)
Textilní muzeum
III., Lajos utca 136-138. ≥ 367-5910
ó úter˘-nedûle: 10-16 hod. —
« Tímár utca ç 6, 86 % 250-350 HUF
B1
Trafó Kortárs (Souãasnik) DÛm umûni
IX., Liliom utca 41. ≥ 456-2040
ó úter˘-nedûle: 16-20 hod
« 4, 6 3 okruÏní tfi. Ferenc krt. % zdarma
C4
Historick˘ Ïelezniãní park
XIV., Tatai út 95.
≥ 450-1497, 238-0558
ó od 15. bfiezna – do 31.
bfiezna: 10-15 hod., od 1.
dubna do 29. fiíjna: 10-18 hod.,
od 31. fiíjna – do 17. prosince:
10-15 hod. Pondûlí: zavfieno.
ç 30 « 14 % HUF 300-1800
Hasiãské muzeum
F1
X., Martinovics tér 12. ≥ 261-3586
ó úter˘-sobota: 9-16 hod., nedûle: 9-13 hod. —
ç 9, 32, 62, « 3, 28, 62 % zdarma
Muzeum vlajek
C3
VIII., okruÏní tfi. József krt. 68. ≥ 334-0159
ó úter˘-nedûle: 11-18 hod — « 4, 6 % zdarma
V˘stavní dÛm sbírky Imre Vargy
III., Laktanya utca 7. ≥ 250-0274
ó úter˘-nedûle: 10-18 hod —
« most Árpád híd % 200-400 HUF
E1
[8]
KOSTELY, CÍRKEVNÍ SBÍRKY
Franti‰kánsk˘ Kostel v centru mûsta
B3
V. nám. Ferenciek tere
Pfiístupn˘ dennû
V místû dne‰ního kostela stál jiÏ ve XIII. století klá‰ter
a kostelík, dne‰ní barokní dekorativní formu nabyl v
XVIII. století. Fresky chrámu vytvofiily dovedné ruce
malífiÛ Károlye Lotze a Vilmose Tardose Krennera.
Poutavou památkou kostela je barokní hlavní oltáfi a
sochy, které oltáfi zdobí.
3 nám. Ferenciek tere ç 7,15, 78, 173
Farní kostel v centru mûsta
B3
V., nám. Március 15. tér. ≥ 318-3108
Pfiístupn˘ dennû pfii m‰i svaté
Nejstar‰í kostel v Pe‰ti byl postaven ve XII. století v
románském stylu, nad hrobem biskupa Gellérta
umuãeného pohany. Z pÛvodního kostela se do
dne‰ních dnÛ nic nezachovalo, z minul˘ch staletí v
sobû nese jen stopy gotiky. V XVII. století slouÏil téÏ
jako turecká me‰ita. V roce 1723 vyhofiel a poté byl
pfiestaven v barokním slohu. Uvnitfi kostela jsou
patrné i stopy klasicismu. Za pozornost stojí: gotická
kaple, neogotická, fiezbáfisky bohatû zdobená
kazatelna. Italská freska z XV. století a hlavní oltáfi z
XX. století.
3 nám. Ferenciek tere, « 2
Kostel reformované církve
B3
IX. nám. Kálvin tér
Pfiístupn˘ dennû
Postaven˘ v XIX.století, v neogotickém stylu.
âtyfisloupov˘ vestibul u hlavního vchodu nechal
zhotovit znám˘ stavitel József Hild. Podle jeho návrhÛ
byla provedená i kazatelna a chór pro varhany.
Zajímavá jsou téÏ barevná okna kostela, navrÏená
Miksou Rothem. V klenotnici kostela uchovávají
liturgické pfiedmûty ze XVII.-XVIII. století.
3 nám. Kálvin tér « 47, 49 ç 9, 15 ë 83
20
www.budapestinfo.hu
Synagoga v ulici
Dohány [4]
B3
VII., Dohány utca 2. ≥
342-8949 ó pondûlíãtvrtek –17 hod (XI. 1.14.IV.: 10-15 hod.)
pátek-nedûle: 10-14 hod.
—
Vstupenka platí pro
vstup do muzea a
zároveÀ i do kostela.
Honosná budova
postavená s pouÏitím
byzantsko-maursk˘ch
stavebních prvkÛ je
nejvût‰í synagogou v
Evropû. Byla postavena v
polovinû XIX. století vídeÀsk˘m architektem
Ludwigem Försterem. Pfii stavbû byly pouÏity
naÏloutlé a terakotové cihly, budova s bohatou
keramickou v˘zdobou, s vûÏemi zakonãen˘mi
cibulovit˘mi kopulemi je jednou z
nejimpozantnûj‰ích kulturních památek Budape‰ti.
V pfiilehlém muzeu se nachází ojedinûlá sbírka
Ïidovsk˘ch památek a pfiedmûtÛ od dob fiímského
impéria aÏ do XX. století.
2 Astoria ë 74, « 47, 49 % 500-1200 HUF
Evangelick˘ kostel
B3
V. nám. Deák tér ≥ 317-3413 ó kaÏd˘ den 8-18hod.
Celostátní evangelické muzeum: úter˘-nûdûle: 10-18
Pro budovu na námûstí Deák je typick˘ puritanizmus
protestansk˘ch kostelÛ. Jeho markantní vzezfiení
charakterizuje typická jednoduchost raného
klasicismu. PfiestoÏe byl kostel postaven˘ v letech
1797-1808, koneãnou podobu nabyl v roce 1856
zbudováním prÛãelí, jeho tympanon podepírají
dórské sloupy. Chrám má vynikající akustiku a ãasto
se v nûm pofiádají varhanní koncerty. Ve vedlej‰í
budovû, v Celostátním evangelickém muzeu je
umístnûná stálá expozice dûjin maìarské reformace.
1 2 3 Deák tér (Deákovo nám.)
Matyá‰Ûv chrám
A3
I., nám. Szentháromság tér ≥ 355-5657 ó dennû 620 hod, v˘stava z dûjin církve dennû: 9,30-17,30 hod
1600Ft, studenti a dÛchodci: 800 Ft.
Ceny vstupenek na ochoz kopule a 360° panorama:
dospûlí 500 Ft, studenti a dÛchodci 400 Ft
Je to nejvût‰í chrám v Budape‰ti, jeho 96 metrÛ
vysokou kupoli je vidût témûfi ze v‰ech stran
Budape‰ti. Se stavbou chrámu se zaãalo v roce 1851,
v roce 1867 v˘stavbu chrámu pfievzal v˘znaãn˘
stavitel Miklós Ybl. Stavbu dokonãil v roce 1905 József
Kauser. Bazilika postavená v klasicistním slohu stfieÏí
nejcennûj‰í relikvii MaìarÛ: munifikovanou pravici
uherského krále sv. ·tûpána, po nûm se bazilika
jmenuje. Ke znám˘m umûleck˘m dílÛm chrámu patfií:
sochy Alajose Stróbla a obraz Gyuly Bencúra: Sv.
·ûpán vkládá svoji zemi do ochrany Panny Marie.
1 tfi. Bajcsy-Zsilinszky út 2 3 nám. Deák tér
Nejkrásnûj‰í a nejznámûj‰í katolick˘ chrám v
Budape‰ti, díky své vynikající poloze dominuje i
pohledu na Hradní ãtvrÈ z pe‰tské strany. Kapitulní
chrám zasvûcen˘ Blahoslavené Pannû Marii pro‰el
nûkolika stavebními etapami (mezi XIII-XV. stoletím)
Dne‰ní neogotické formy nabyl v roce 1896, kdy
do‰lo k jeho rozsáhlé pfiestavbû pod vedením
stavitele Frigyese Schuleka. Chrámové fresky a okna
byly provedeny za úãastí nejznámûj‰ích umûlcÛ té
doby (Károlye Lotze, Mihálye Zichyho Bertalana
Székelye). Z bohaté chrámové sbírky je moÏné
shlédnou lapidárium, relikviáfi, korunovaãní památky,
liturgick˘ poklad a církevní textilie.
è autobus na hrad % 300-600 HUF
Bazilika sv. ‰tûpána [8]
B3
V., nám. Szent István tér ≥ 317-2859
Prohlídka: kaÏd˘ den mezi 9-17 hod.(v sobotu pro
svatební obfiady od 12 hod., v nedûli pro bohosluÏby
do l3 hod. se prohlídka nekoná), vstup voln˘.
PrÛvodcovská sluÏba v angliãtinû ve v‰ední dny: mezi
9.30-11 hod, mezi
14-15.30 hod. (registrace: na ãísle mobilního telefonu
06-20/527-5329.
Cena vstupného za cizojazyãného prÛvodce a
panoramatick˘ pohled z ochozu kopule: dospûlí
Srbsk˘ kostel
V., Szerb utca 2-4.
B4
Pfiístupn˘ dennû
Kostel postavili srb‰tí pfiistûhovalci v barokním slohu v
roce 1698. Interiér chrámu sleduje pÛdorys fieckokatolick˘ch kostelÛ: Ïenskou ãást kostela oddûluje
dfievûná balustráda od o stupeÀ hlub‰í ãásti kostela
pro muÏe. Ikonostáz, kter˘ nese patrné stopy vlivu
italské renesance, vznikl v roce 1850.
3 nám. Kálvin tér « 47, 49 ç 9, 15 ë 83
www.budapestinfo.hu
21
K u l t u r n í radiála
Vítáme Vás na nejpestfiej‰í evropské
Kulturní radiále
Zveme Vás na zajímavou prohlídku
Budape‰tí
Podél Kulturní radiály mÛÏete
nav‰tívit 18 muzeí, fiadu divadel s
rozmanit˘m repertoárem, budovu
Opery, baziliku sv. ·tûpána, synagogu,
lunapark a zoologickou zahradu, z bohaté
nabídky si mÛÏete vybrat podle va‰ich
zájmÛ. Kulturní radiála leÏí na
nejmarkantnûj‰í ose Budape‰ti, mezi
Budínsk˘m hradem, kter˘ je souãástí
Svûtového dûdictví a Mûstsk˘mi sady
(Városliget). Na této ose se koncentruje
nejvíce
budape‰tsk˘ch
památek,
kulturních zafiízení,
kaváren, divadel a
cukráren, nemluvû o
zábavné ãtvrti Mûstsk˘ch
sadÛ. Kulturní radiála poskytuje
moÏnost bohatého kulturního
vyÏití a rozpt˘lení pfiíslu‰níkÛm v‰ech
vûkov˘ch kategorií.
Objevte Budape‰t i trochu jinak. Bude
to jedineãn˘ záÏitek.
22
www.budapestinfo.hu
31
●
48
●
1 Vojenské historické muzeum
●
2 Muzeum maìarského obchodu a
●
pohostinství
3 Muzeum dûjin maìarské hudby
●
4 Labyrint (bludi‰tû) pod Budínsk˘m
●
hradem
5 DÛm maìarsk˘ch vín
●
6 Muzeum telefonia
●
7 Matyá‰Ûv chrám
●
8 Cukrárna Ruszwurm
●
9 Lékárenské muzeum u Zlatého orla
●
(Arany Sas)
10 DÛm tradic
●
11 Lanová dráha na Budínsk˘ hrad
●
12 Maìarská Národní galerie
●
13 Budape‰tské historické muzeum –
●
Hradní muzeum
14 Semmelweisovo muzeum dûjin
●
lékafiství
15 ¤etûzov˘ most
●
16 Cukrárna Gerbeaud
●
17 Four Seasons Gresham Palace
●
Hotel.
18 Muzeum podzemní dráhy
●
19 Kulturní centrum na námûstí
●
Erzsébet
20 Synagoga v ulici Dohány
●
21 Divadlo Merlin
●
22 Bazilika sv. ·tûpána
●
23 Po‰tovní muzeum
●
24 âeské centrum
●
25 Rakousk˘ kulturní institut
●
26 Maìarská státní Opera
●
27 Cukrárna Mıvész
●
28 GoethÛv institut
●
29 DÛm maìarsk˘ch fotografÛ
●
30 Ernstovo muzeum
●
31 Budape‰tské Divadlo Operety
●
32 Moulin Rouge
●
33 Námûstí Jókai a námûstí Ference
●
Liszta
34 Hudební akademie
●
35 Muzeum Domu teroru
●
36 Muzeum a badatelské centrum
●
Ference Liszta
37 Cukrárna Lukács
●
38 Budape‰tské loutkové divadlo
●
39 Muzeum a archiv Zoltána Kodálye
●
40 DÛm KOGArt
●
41 Muzeum v˘chodoazijského umûní
●
Hopp Ference
42 Muzeum krásn˘ch umûní
●
43 V˘stavní hala
●
44 Umûlé kluzi‰tû a jezírko s
●
pÛjãovnou lodûk
45 Restaurace Gundel
●
46 Zemûdûlské muzeum
●
47 Zoologická a botanická zahrada
●
48 Léãebné láznû Széchényi
●
49 Velk˘ cirkus – stálá budova hl.
●
mûsta
50 Lunapark
●
51 Muzeum dopravy
●
www.budapestinfo.hu
23
VYSVùTLIVKY
Dálnice
Informaãní kanceláfi
Silnice I. tfiídy
Památkové území
svûtového dûdictví
Silnice II. tfiídy
Îeleznice
Technická kolejnice
HÉV=lokální dráha
osobní dopravy
Stanice metra
Zastavená plocha,
komunikace,
preferovaná budova
Kostel
Synagoga
Muzeum
Zfiíceniny
Památka z období
turecké fií‰e
Park, cesta pro pû‰í
Pomník, socha
Pû‰í zóna,
ulice pro pû‰í
Prázdná plocha,
hospodáfiská plocha,
schodi‰tû
Sportovní stadion
Divadlo
Léãebné láznû,
plovárna
Hotel
TrÏnice, trÏi‰tû
Leti‰tû
Botanická zahrada
Pfiístav
Autobusové nádraÏí
pro dálkovou
autobusovou dopravu
Parkovi‰tû
Podzemní garáÏ,
parkovací budova
ZAJÍMAVOSTI,
prohlídka města
PROGRAMY PROHLÍDKY MùSTA
V Budape‰ti naleznete nabídky cestovních kanceláfií
specializovan˘ch na prohlídku mûsta i na
propagaãních letáãcích na pultech vût‰iny hotelov˘ch
recepcí nebo informaãních kanceláfií. Zájemci si
mohou zvolit prohlídku autobusem ãi procházku
mûstem, pfiípadnû plavbu vyhlídkovou lodí. Kromû
tradiãní prohlídky mûsta vyhlídkov˘m autobusem
poskytované ve 12-16 jazycích se doporuãují je‰tû
následující speciální programy: náv‰tûva budovy
Parlamentu a Opery, Národopisného muzea,
procházka Budínsk˘m hradem, historická Pe‰t,
Ïidovské památky v Budape‰ti, veãerní Budape‰t,
v˘let Rudá hvûzda za pozÛstatky komunistického
období.
Prohlídky mûsta vyhlídkovou lodí zvané “Duna
Bella” a “Dunajská legenda” organizované
spoleãností s r.o. Legenda Kft. (≥ 266-4190).
Dal‰í informace o programech prohlídky mûsta
najdete na domovské stránce www.budapestinfo.hu.
CO MUSÍTE SHLÉDNOUT
ZA JEDEN DEN
Budape‰t zaujímá pfiední místo mezi nejkrásnûj‰ími
mûsty svûta. Citlivû spojuje po staletí budované
stavitelské památky a kulturní dûdictví s novinkami
moderní doby. Cenné památky nab˘vají dle
finanãních moÏností svoji pÛvodní podobu. Ten, kdo
mÛÏe prohlídce mûsta vûnovat jen jedin˘ den, musí si
svÛj program dobfie rozvrhnout. Byla by ‰koda
vynechat následující památky Svûtového dûdictví –
Budínsk˘ hrad, dunajské nábfieÏí a Andrássyho
tfiídu. Hradní ãtvrÈ je bohatá na muzea, naleznete tu
26
www.budapestinfo.hu
Hradní muzeum, Vojenské historické muzeum, a
Maìarskou národní galerii. Královsk˘ palác
nad Dunajem sk˘tá úchvatné panoráma. Matyá‰Ûv
chrám si i po novogotické pfiestavbû uchoval vnitfiní
uspofiádání jako pfied 700 roky. V nûkdej‰ím
korunovaãním chrámu s vynikající akustikou se ãasto
konají varhanní koncerty. Za pozornost stojí zdej‰í
církevní sbírka me‰ních rouch. Lze tu rovnûÏ i
shlédnout kopii královské koruny. Rybáfiská ba‰ta
se sv˘mi bíl˘mi kvádry tvofií sakrální stavbû krásn˘
rámec. V bezprostfiedním sousedství chrámu se
nachází hotel Hilton, kter˘ po dokonãení stavby získal
titul Hotel roku.
Jeho terasa a kavárna jsou v létû vyhledávan˘mi
místy odpoãinku. Cestou si prohlédneme i nejhezãí
www.budapestinfo.hu
27
úseky dunajského nábfieÏí. Tramvaj ã. 2 témûfi po celé
délce své trasy projíÏdí poblíÏ nábfieÏí a po cestû tam
a zpût mÛÏeme zahlédnout dominantní stavby:
vyjedeme-li z její koneãné stanice na námûstí Jászai
tér objíÏdíme zanedlouho po pravé stranû budovu
Národního shromáÏdûní a brzy potom se mÛÏeme
kochat pohledem na panoráma Matyá‰ova
chrámu, Rybáfiské ba‰ty a Hradu na druhé
stranû fieky. Jeden za druh˘m následují mosty, z nichÏ
nejstar‰í je ¤etûzov˘. Poté co mineme AlÏbûtin
most (Erzsébet híd) dominuje budínské ãásti mûsta
vrch Gellért a po nûm nedaleko budínského pilífie
Mostu svobody (Szababadság híd) nás svojí
patinou upoutá budova hotelu a léãebn˘ch lázní
Gellért.
Citadela na vrchu Gellért (dfiíve pevnost, nyní
muzeum) je nejznámûj‰í vyhlídkou v hlavním mûstû;
odtud se pfied námi otvírá celkov˘ pohled na okázalé
budape‰tské panoráma zapsané do Seznamu
svûtového dûdictví (tvofií ho Budínsk˘ hrad a obû
nábfieÏí Dunaje). Na konci cesty, kdyÏ pfiijíÏdíme k
mostu Lágymányosi híd, pfied námi vyvstane na
pe‰tské stranû nová budova Národního divadla. Pfii
zpáteãní jízdû (rovnûÏ na pravé stranû) Vás jistû
zaujme monumentální komplex budov Vysoké
‰koly ekonomické a za ním stavebnû zajímavá
budova trÏnice.
Zanedlouho potom následuje fiada hotelÛ a
bezprostfiednû po nich budova Reduty (Vigadó),
která je zajímavá kromû pozoruhodného vnûj‰ího
vzhledu a vstupního vestibulu i tím, Ïe má koncertní
síÀ. Na Roosveltovû námûstí stojí palác Gresham,
kter˘ byl po dobu rekonstrukce pfiestavûn˘ na hotel.
Námûstí uzavírá
novorenesanãní budova
Maìarské akademie
vûd. Andrássyho tfiída
je dominantním prvkem
Budape‰ti. Pod ní
probíhá malá podzemní
dráha, první
podpovrchová dráha na evropském kontinentu. Její
stanice si zachovaly pÛvodní vzezfiení jako pfied 130
roky. Na kaÏdé stanici malá v˘stavka zachycuje
nejzajímavûj‰í dobové stavby. ProjíÏìka konãí na
Námûstí hrdinÛ (HŒsök tere), kde si v Muzeu
krásn˘ch umûní mÛÏeme prohlédnout svûtoznámou
sbírku ‰panûlského umûní a dal‰í umûlecké skvosty a
v protûj‰í v˘stavní síni Mıcsarnok aktuální
doãasnou v˘stavu.
28
www.budapestinfo.hu
NA·E PAMÁTKY SVùTOVÉHO
DùDICTVÍ
Komise UNESCO pro památky Svûtového dûdictví v
roce 2002 kromû dosavadních osmi kulturních a
pfiírodních lokalit v Maìarsku (HollókŒ, Budape‰t,
Pannonhalma, Hortobágy, Pécs, Tokaj, Aggtelek, a
Neziderské jezero) roz‰ífiila Seznam o dal‰í
budape‰tskou památku. Tak se kromû budape‰tské
Hradní ãtvrti a dunajského nábfieÏí této pocty dostalo
i Andrássyho tfiídû spolu s jejím historick˘m okolím.
Tím se potvrdilo, Ïe zdej‰í obyvatelé a náv‰tûvníci ne
náhodou mají pocit, Ïe hlavní mûsto patfií k
nejkrásnûj‰ím na svûtû.
Chránûné historické jádro mûstské Hradní ãtvrti
je zároveÀ nejv˘znaãnûj‰ím národním památkov˘m
komplexem v celém státû. Od doby jeho zaloÏení
uplynulo osm staletí. Za tuto dobu ho postihly
v‰echny Ïivelné pohromy, zemûtfiesení, poÏáry,
obléhání i rány svûtové války. Jeho krása v‰ak není
dodnes naru‰ená a py‰ní se krásou stfiedovûk˘ch
památek. Pfiíchozí náv‰tûvník má pocit návratu do
minulosti, do jiného svûta, svûta klidu, ve kterém se
za branami barokních domÛ skr˘vají kameny z dob
fiímského osídlení, pûknû vytesaná kamenná sedátka
slouÏící k odpoãinku rytífiÛ. Hluboko pod zemí se
skr˘vá labyrint jeskyÀ takov˘ch rozmûrÛ, Ïe se do
nich za druhé svûtové války vmûstnalo 20 tisíc
nûmeck˘ch vojákÛ.
Nejnav‰tûvovanûj‰ím místem je námûstí
Szentháromság tér, na kterém stojí více neÏ sedm set
rokÛ star˘ Matyá‰Ûv chrám. Gotická vûÏ kostela a
Rybáfiská ba‰ta v jeho pozadí jsou jedny z nejvíce
fotografovan˘ch památkov˘ch objektÛ. Kostel byl po
fiadu staletí korunovaãním chrámem uhersk˘ch králÛ.
Od roku 1541 slouÏil jako me‰ita a po vyhnání TurkÛ
byl znovu vysvûcen. Uvnitfi chrámu odpoãívají v
ozdobném sarkofágu ostatky krále Bély III. a jeho
manÏelky. Mnoho náv‰tûvníkÛ sem také láká bohatá
sbírka církevních umûleck˘ch památek.
Rybáfiská ba‰ta postavená v novorománském stylu
stojí na místû stfiedovûkého hradního valu a
náv‰tûvníkÛm sk˘tá pohled na nádherné panoráma.
Vedle ní, bravurnû spojující starou architekturu s
moderní, stojí pfied více neÏ dvaceti pûti roky
dokonãen˘ první mezinárodní luxusní hotel Hilton. Ve
dvoranû hotelu jsou pozÛstatky kfiíÏové chodby
(pokraãování na stranû 30.)
(pokraãování ze strany 28.)
stfiedovûkého klá‰tera a v jejím centru pak dochované
zfiíceniny kostela. Zfiíceniny kostela vytváfiejí kulisu pro
letní divadelní pfiedstavení, která se tu pofiádají.
Hradní ãtvrÈ je organickou, i kdyÏ oddûlenou souãástí
b˘valého královského hradu a jeho hospodáfisk˘ch
budov. Komplex kulturních památek utrpûl za 2.
svûtové války tûÏké ztráty. V prÛbûhu pováleãn˘ch let
dostal nov˘ obsah. Ve vût‰inû kfiídel hradu vznikla
muzea a na‰la zde svÛj nov˘
domov i Celostátní
Széchényiho knihovna.
B˘valá rezidence pfiedsedy
vlády, SándorÛv palác, je
dnes sídlem úfiadu prezidenta
republiky.
Hrad a jeho mimofiádnû zajímavé stavby vytváfiejí
jednolit˘ celek s fiadou staveb pfii dunajském nábfieÏí a
pod Hradním vrchem. V roce 1556 tureck˘ pa‰a
Mustafa Sokoli nechal poblíÏ postavit klá‰ter dervi‰Û
spolu s láznûmi Rudas povaÏovan˘ za kultovní místo,
na nûÏ se napojují skály vrchu Gellért. Nad Dunajem
se klenou mosty. Z nich nejstar‰í je ¤etûzov˘ most,
zbudovan˘ v roce 1849, nejéteriãtûj‰í z nich je
AlÏbûtin most (Erzsébet híd), pÛvodnû ve své dobû
jako jeden z prvních ukotven˘ na lanech a nejmlad‰ím
mostem je Ládmányosi híd, slouÏící k odlehãení
mûstské automobilové dopravy. Na opaãné stranû
Dunaje je urãující dominantou sto let stará budova
parlamentu. Autorem návrhu novogotické budovy je
Imre Steidl. Za ním lze vidût kopuli nejvût‰í církevní
stavby v Budape‰ti baziliky sv. ·tûpána. Nedaleko
odtud poblíÏ ¤etûzového mostu se nachází dÛstojná
budova Maìarské akademie vûd a v její blízkosti
secesní palác Gresham, v nûmÏ se otevfiel hotel Four
Seasons.
Krásné panoráma zavr‰uje fiada hotelÛ podél nábfieÏí
spolu s patinou budovy Reduty.
Andrássyho tfiída a její okolí
jsou dokladem jednotného
architektonického díla konce
XIX. století, navzdory tomu,
Ïe je blokovû artikulovaná.
Zásluhou vdûãn˘ch potomkÛ
je pojmenovaná po nûkdej‰ím
pfiedsedovi vlády, kter˘ uãinil
mnoho pro to, aby se
Budape‰t zmûnila v
metropoli. Nachází se tady
fiada vynikajících staveb v
eklektickém architektonickém
stylu. Pfiední místo z nich zaujímá krásná budova Opery
a mnoÏství nájemních domÛ s intimními dvoranami, se
sochami a fontánami uvnitfi. Nejen tyto budovy si
zasluhují pozornost, ale v kaÏdém pfiípadû i návrhy
ãlenûní jejich okolí. PafiíÏské bulváry se staly vzorem pro
v˘stavbu témûfi dva a pÛl kilometru dlouhé radiály,
která pÛvodnû zabezpeãovala i zvlá‰tní trasu pro
panskou jízdu na koni.
Jedna ze zvlá‰tností Andrássyho tfiídy je, Ïe pod
30
www.budapestinfo.hu
jejím povrchem vede první podzemní dráha v Evropû.
UpozorÀují na ní pouze nenápadná kovaná zábradlí
schodi‰È do podzemí. Malá, více neÏ jedno a ãtvrt
století stará podzemní dráha dodnes pfiepravuje
cestující, nyní po trati o nûco del‰í neÏ byla ta pÛvodní.
Za kfiiÏovatkou námûstí Oktogon ãeká na
náv‰tûvníky muzeí zaráÏející, chmurná, ‰edá budova,
nûkdej‰í sídlo Státní bezpeãnosti, ve které je umístûno
nedávno zaloÏené muzeum známé
pod názvem “DÛm teroru”.
Stálá expozice pfiipomíná
hrÛzovládu fa‰istického teroru
nila‰ovcÛ i komunistického teroru.
Paláce vilové ãtvrti nesou jména sv˘ch
pÛvodních majitelÛ nebo jsou
pojmenována po sv˘ch stavitelích.
Nachází se tu vila Ference Hoppa, dnes
Muzeum v˘chodoasijského umûní.
Tento v˘znamn˘ sbûratel odkázal
pfieváÏnou vût‰inu sv˘ch sbírek národu. V
dal‰ích impozantních vilách sídlí velvyslanectví cizích
státÛ. Na rohu ulice Munkácsy Mihály stojí elegantní
budova ve stylu Bauhaus, je to renovovan˘ hotel
Andrássy, kter˘ projektoval olympijsk˘ vítûz v plavání a
úãastník olympijsk˘ch her v Athénách v roce 1896
Alfréd Hajós. Andrássyho tfiídu také zdobí
novorenesanãní budova Maìarské akademie
v˘tvarn˘ch umûní. Nedaleko od ní na kruhovém
Kodályovû námûstí mÛÏeme nav‰tívit pamûtní muzeum
jednoho z nejvût‰ích skladatelÛ XX. století Zoltána
Kodálye, umístûné v prostorách jeho nûkdej‰ího bytu.
Bulvár zakonãuje pomník Millénia, stfieÏen˘ z vrcholu
vysokého sloupu archandûlem Gabrielem. Na podstavci
pfii sloupu jsou sochy sedmi vÛdcÛ, ktefií pfiivedli své
kmeny do dne‰ní vlasti. V polokruhovitém pantheonu
pomníku stojí sochy v˘znaãn˘ch králÛ, vojevÛdcÛ a
pfiedních historick˘ch osobností na‰ich dûjin. Pfied
souso‰ím se nalézá pomník neznámého vojína, k
nûmuÏ pokládá vûnec kaÏd˘ cizí státník, kter˘ nav‰tíví
Maìarsko. Z jedné strany uzavírá námûstí budova
Muzea krásn˘ch umûní s druhou nejbohat‰í
sbírkou ‰panûlského umûní, z druhé strany pak v˘stavní
síÀ Mıcsarnok, kde se pofiádají doãasné v˘stavy.
Za Námûstím hrdinÛ je jezírko, které je pro
náv‰tûvníky pfiitaÏlivé v kaÏdém roãním období. V létû k
projíÏìkám na lodiãkách, v zimû na bruslení. Zábavní a
kulturní zafiízení Mûstsk˘ch sadÛ (zoologická
zahrada, lunapark, stálá budova cirkusu, Széchényiho
léãebné láznû, na malém ostrÛvku postaven˘ hrad
Vajdahunyad, zemûdûlské a dopravní muzem jakoÏ i
PetŒfiho hala) jsou nejoblíbenûj‰ími cíli turistÛ
pfiijíÏdûjících do hlavního mûsta.
POZORUHODNOSTI NA T¤I DNY
Doufáme, Ïe Budape‰t Vás, mil˘ náv‰tûvníku, uchvátí a
zÛstanete alespoÀ tfii dny. KdyÏ uÏ jste vidûli hrad,
dunajské nábfieÏí a Andrássyho tfiídu je‰tû si mÛÏete
vybrat z fiady dal‰ích zajímavostí. Dominantní budova
parlamentu je na pe‰tské stranû mûsta. Je krásná jak
zvenãí tak i uvnitfi. Tady se stfieÏí královské korunovaãní
klenoty – královská koruna, jablko a Ïezlo. Tisíc a dva
roky star˘, zlatem bohatû vy‰ívan˘ korunovaãní plá‰È je
uloÏen a vystaven v Maìarském národním
muzeu. Nedaleko od budovy snûmovny je bazilika
sv. ·tûpána, která je nejrozsáhlej‰í církevní stavbou v
Budape‰ti. Je v ní uloÏená relikvie mumifikované
pravice prvního uherského krále. Kopule chrámu se
mÛÏe obcházet po ochozu, z nûhoÏ se nask˘tá krásn˘
pohled na mûsto. Na blízké Andrássyho tfiídû stojí
budova Opery, jedné z nejkrásnûj‰ích kulturních
památek hlavního mûsta. Stojí za to ji nav‰tívit nejen
pro vynikající operní pfiedstavení, za shlédnutí stojí i její
monumentální schodi‰tû a krásn˘ interiér spolu se
salonky. Nevûnujte se jen prohlídce budovy, v Opefie
proÏijte alespoÀ jeden veãer. Operní díla hudebních
klasikÛ ãi skladby moderních autorÛ podobnû jako
pfiedstavení baletu mÛÏete shlédnout a sly‰et kaÏd˘
den v t˘dnu.
Kdo má zájem o minulost, o nev‰ední vzpomínky a
holduje dopravním kuriozitám, tomu doporuãujeme
náv‰tûvu Muzea dopravy, které najdeme v Mûstsk˘ch
sadech. Ve sbírkách uvidíme stafiiãké automobilové
veterány i kosmickou kabinu a fiadu dal‰ích zajímavostí.
Muzeum vlastní proslulou sbírku maket, která
obsahuje vûrné zmen‰eniny originálních lokomotiv,
Ïelezniãních vagonÛ a modely lodí, zmen‰ené podle
mûfiítek do vzhledu vûrnû odpovídajícímu skuteãnosti.
MÛÏeme shlédnout i opravdové soupravy, které
jsou dodnes v provozu, dokonce nûkteré z nich
mÛÏeme i fiídit v Ïelezniãním historickém parku, ve
kterém náv‰tûvníky oãekává na sto i dnes pojízdn˘ch
muzeálních vlakÛ. Nûkolikrát do roka tu staví i
legendární Orient express. Staré památky z dob
fiímského impéria ãekají v Aquincum, kdysi sídelním
mûstû provincie. Pfii tro‰e fantazie si z jeho trosek
mÛÏeme vybudovat mûsto s láznûmi, amfiteátrem,
mûsto plné legionáfiÛ. O mnoho pozdûji, do období
renesance, baroka, do svûta biedermeieru a klasicismu,
nás zavede ona bohatá sbírka nábytku, které se
mÛÏeme obdivovat v zámeckém muzeu v
Nagytétény. Nedaleko od tohoto muzea najdeme
blízk˘ vinafistvím znám˘ Budafok. V útrobách jeho
rozsáhlého sklepního systému dozrávají nekvalitnûj‰í
sekty a bezpoãet v˘bûrov˘ch vín. Náv‰tûva spojená s
degustací vín zabere pÛl dne.
K nezapomenuteln˘m záÏitkÛm dal‰ího dne patfií
prohlídka sochafiského parku. Jsou tu shromáÏdûny
gigantické sochy, souso‰í a pomníky z celého území
státu, pfiedev‰ím z vefiejn˘ch prostranství Budape‰ti,
které pfiipomínají komunistickou éru. Vytváfiejí
pravdûpodobnû ve svûtû
originální a pfiekvapivou sbírku.
Budape‰t je lázeÀské mûsto. O
zvlá‰tních úãincích zdej‰ích
léãebn˘ch pramenÛ se zmiÀují
rovnûÏ cestovatelé, ktefií sem
pfii‰li okolo roku 1500. V
následujících letech tu vznikly
jedny z tureck˘ch lázní
Rudas, jejichÏ zafiízení se
www.budapestinfo.hu
31
pouÏívá dodnes. Nejelegantnûj‰í jsou láznû Gellért.
Poskytované sluÏby, perliãková koupel, umûlé vlnobití v
otevfieném bazénu, procedury v bazénech s termální
vodou a balneologické procedury jsou na vysoké
úrovni. Na‰e procházky, náv‰tûvy muzeí nebo koupání
si mÛÏeme zpestfiit náv‰tûvou nûkolika speciálních
restaurací a cukráren.
V Budape‰ti existuje Stoletá restaurace (Százéves
Étterem) a ta uÏ svÛj vûk pfiekroãila o více rokÛ. Víme
v‰ak o restauracích, které tohoto “vûku dosáhly”. Jsou
to: Alabárdos, Aranyszarvas (Zlat˘ jelen) a
Kárpátia. V‰echny tfii restaurace mají nejen kvalitní
zafiízení, stejnû kvalitní jsou i podávaná jídla
pfiipravovaná podobnû jako v dal‰í restauraci Mátyás
pince (Matyá‰Ûv sklep) podle nejlep‰ích receptÛ
maìarské kuchynû. Z cukráren nesmíme opomenout
znovu otevfienou a dfiíve vûhlasnou cukrárnu Hauer na
Rákócziho tfiídû a cukrárnu Mozart na okruÏní tfiídû
Erzsébet, která nabízí bohat˘ v˘bûr lahÛdkov˘ch
zákuskÛ. Elegantní a útulná je cukrárna Gerbeaud
na námûstí Vörösmarty i Zsolnayho cukrárna v
hotelu Béke, kde se sladkosti servírují na soupravách
jedné z nejznámûj‰ích maìarsk˘ch porcelánek.
Pfiejeme Vám, abyste i Vy pfii pochÛzkách Budape‰tí
nabyli pocitu, Ïe není moÏné toto mûsto nemít rád.
stavitele Frigyese Schuleka v místû stfiedovûkého trhu s
rybami a ochraného valu rybáfiského cechu, odtud
pramení její název. Stavba v neorománském stylu plní
pouze okrasnou funkci, a turisty je nav‰tûvovaná pro
vyhlídku na krásné panoráma Pe‰ti.
è autobus na hrad
Parlament
B2
V., nám. Kossuth tér 1-3. ≥ 441-4000
www.parlament.hu
Prohlídka: KaÏd˘ den v patnácti minutov˘ch intervalech
se vypravují skupiny po 5 osobách (ve v‰ední dny mezi
8-18 hod., v sobotu mezi 8-16 hod., v nedûli mezi 8-14
hod), sraz je pfied vstupní branou ã.10.
KaÏd˘ den cizojazyãn˘ prÛvodce: v angliãtinû o10, 12,
14 hod.; v nûmãinû o 11, 15 hod.;
Ve francouz‰tinû o 14 hod; v hebrej‰tinû o 10.30, 13.30
hod;v ru‰tinû o 15 (v nedûli o 11) hod.; v ital‰tinû a
‰panûl‰tinû o 11.30, 16 hod.
Vstupné: pro dospûlé 2300 Ft, pro studenty 1150, platí
mezinárodní studentsk˘ prÛkaz, pro obãany státÛ EU je
vstupné zdarma.
Informace: 441-4415
Hradní ãtvrÈ a hradní vrch
A-B3
I., mûst. obvod (Budín)
Souãást svûtového dûdictví. Pro pfiíznivou polohu byly
tyto ãásti mûsta obydlené jiÏ ve XIII. století. Béla IV. po
tatarském vpádu tady nechal vybudovat hrad a pfienesl
sem své sídlo. Hradní ãtvrÈ se rozkládá na Hradním
vrchu ve v˘‰ce 180 m nad mofiem. Je celkem kilometr a
pÛl dlouhá a místy pût set metrÛ ‰iroká. V tûchto
místech si pfiíchozí mohou prohlédnout tfii kostely,
muzeí, nûkolik historick˘ch budov, pomníkÛ, ulic,
námûstí, nav‰tívit divadlo, ãtyfii hotely, fiadu útuln˘ch
restaurací, a kavárniãek, galerie v˘tvarn˘ch umûní a
dárkov˘ obchod. Pfii pohledu z Rybáfiské ba‰ty a z
promenády pfied Národní galerií se pfied hosty
rozprostírá v˘sostné panoráma.
è autobus na hrad ç 16 ozubená lanovka
Královsk˘ palác
B3
I., obvod Hradní ãvrÈ
Jeden ze symbolÛ státu, kter˘ od XIII. do XX. století byl
ãast˘m terãem obléhání, válek a uchvatitelsk˘ch v˘bojÛ.
Ob˘vali ho Turci, Habsburkové, tfiikrát byl zpusto‰en a
znovu vybudouván, vÏdy ve stavebním stylu
odpojídajícímu dané epo‰e. Dne‰ní koneãnou,
klasicistní podobu získal po II. svûtové válce. V jeho
prostorách dostala místo Maìarská národní galerie,
Budape‰tské historické muzeum, a Státní Széchényihi
knihovna.
è autobus na hrad ç 16, ozubená lanovka
Rybáfiská ba‰ta
A3
I., námûstí Szentháromság tér
V sousedství Matyá‰ova chrámu stojí relativnû “mladá”
stavba. Zaãala se budovat v roce 1895 podle projektu
32
www.budapestinfo.hu
Je nejvût‰í, nejrozsáhlej‰í budovou v zemi, je tu stálé
sídlo národního shromáÏdûní. Vypíná se nad
dunajsk˘m nábfieÏím, jeho vstupní brána je obrácená
na Kossuthovo námûstí. Neogotick˘ stavební komplex
se stavûl v letech 1884-1904 podle projektu Imre
Steindla. Monumentální stavba má 691 místností, je
268 m dlouhá, v˘‰ka kupole je 96 m. Slavnostní
schodi‰tû zdobí fresky Károlye Lotze sochy Györgye
Kisse. Munkácsyho síÀ navazuje na vchod do kanceláfie
presidenta republiky a zároveÀ poskytuje pfiístfie‰í
rozmûrnému obrazu Pfiíchod MaìarÛ do vlasti.,
nejv˘znamnûj‰ímu dílu malífie Mihálye Munkácyho. Od
roku 2000 tady náv‰tûvníci mohou spatfiit téÏ uherské
korunovaãní insignie: svato‰tûpánskou královskou
korunu, Ïezlo, královské jablko a renesanãní meã.
2 námûstí Kossuth tér ç 15 « 2 ë 70, 78
Dunaje. Krásu pomníku umocÀuje v jeho pozadí
pÛlkruh sloupoví a ze skály vyvûrající pramen, kter˘ se
pod sochou mûní ve vodopád.
ç 17 « 18, 19, 47, 49
Námûstí hrdinÛ (HŒsök tere)
C2
XIV., mûstské sady (Városliget)
U vstupu do mûstsk˘ch sadÛ se rozprostírá
nejimpozantnûj‰í námûstí hlavního mûsta. Pfiíchozího jiÏ
z Andrássyho tfiídy zdaleka upoutá, 36 metrÛ vysok˘
sloup, na vrcholu se sochou archandûla Gabriela, kter˘
v jedné ruce nese svato‰tûpánskou královskou korunu a
v druhé tfiímá apo‰tolsk˘ dvojit˘ kfiíÏ. Sloup z pravé i z
levé strany svírá ãtvrtkruh kolonády, Mezi sloupy
kolonády stojí sochy velikánÛ maìarské historie.
Rohové pilífie zdobí symbolická souso‰í (práce,
blahobytu, vûdy, slávy a míru). Pfied pomníkem je hrob
Neznámého vojína, kterému náv‰tûvník mÛÏe vzdát
svÛj hold. Chloubou architektury Námûstí hrdinÛ jsou
dvû impozantní budovy, po pravé stranû v˘stavní hala
(Mıcsarnok) a po levé stranû Muzeum krásn˘ch
umûní.
1 Námûstí hrdinÛ (HŒsök tere) ç 4 ë 79
Socha svobody
B4
XI., vrch Gellérthegy
Socha je vysoká 14 metrÛ, jejím
autorem je vynikající sochafi Zsigmond
Stróbl Kisfaludi. Byla odlalena v roce
1947 na poãet v˘roãí osvobození. I kdyÏ
období následující po skonãení války bylo
zároveÀ poãátkem sovûtské diktatury, po
zmûnû politického reÏimu socha nebyla
rozebrána, zÛstala na pÛvodním místû
Gellértova vrchu. Natolik splynula s
panoráma mûsta. U nohou Ïenské
postavy, vysoko drÏcí palmovou ratolest jsou dvû dal‰í
sochy: první symbolizuje alegorii pokroku, druhá boj se
zlem.
ç 27 « 18, 19, 47, 49
Socha sv. Gellérta
B4
XI., vrch Gellért
Na jiÏní stranû Gellértova vrchu, oproti AlÏbûtinu mostu
se tyãí socha biskupa Gellérta, kter˘ zemfiel
muãednickou smrtí v XI. století Podle legendy pohané
biskupa hlásajícího kfiesÈanství zabednili do sudu
vybitého hfieby a údajnû z tohoto místa ho svrhli do
Maìarská akademie vûd
B3
V., námûstí Roosevelt tér 9.
Nejstar‰í a nejv˘znamnûj‰í budova Rooseveltova
námûstí. Dokonal˘ neorenesanãní vzhled jí propÛjãil
berlínsk˘ stavitel Stüller, podle jehoÏ návrhu byla v
letech 1862-1864 postavena. V budovû Akademie je
mimo úfiedních místností i okázalá, slavnostní aula
zdobená freskami Károlye Lotze, slouÏí také jako
koncertní síÀ, navíc jsou zde pfiedná‰kové a zasedací
sínû, mimofiádnû cenná vûdecká knihovna. Autory
alegorick˘ch soch v impozantním vestibulu a na prÛãelí
budovy jsou umûlci Miklós Izsó a Emil Wolf.
« 2 ç 16
Budova Maìarské státní opery
B3
VI., tfi. Andrássy út 22. ≥ 331-2550 www.opera.hu
Z evropského mûfiítka byla v roce 1884 otevfiena na
svou dobu jedna z nejimpozantnûj‰ích operních budov.
Její klasicistní a neorenesanãní formy navrhl
nejv˘znamnûj‰í maìarsk˘ architekt 19. století Miklós
Ybl. Pompézní foyer, elegantní schodi‰tû a hledi‰tû ve
tvaru podkovy patfií k nev‰edním záÏitkÛm turistického
ruchu. Na její pÛdû pÛsobili tak v˘znamné osobnosti
hudebního svûta jako byl skladatel a dirigent Gustav
Mahler a Otto Klemperer.
Prohlídka: kaÏd˘ den v 15 a 16 hodin.
Dennû cizojazyãn˘ prÛvodce v angliãtinû, nûmãinû,
ital‰tinû, ‰panûl‰tinû a francouz‰tinû.
Ceny vstupného: dospûlí 2400 Ft, studenti 1200 Ft
(platí mezinárodní studentská prÛkazka)
Informace: 332-8197
ç 4 1 Opera
Maìarsk˘ státní geologick˘ ústav
D2
XIV., tfiída Stefánia út 14.
Jedna z nejkrásnûj‰ích secesních budov v hlavním
mûstû postavená v roce 1899 podle stavebních plánÛ
Ödöna Lechnera. Bledûmodrá a modrá Zsolnayho
keramika pouÏitá k v˘zdobû stfiechy vytváfií zajímavou
harmonii barev s Ïluto-hnûd˘m prÛãelím. Na vrcholu
stfiední vûÏe jsou patrné tfii postavy, které drÏí
zemûkouli. V ústavu je muzeum s pfiístupn˘mi sbírkami
nerostÛ a minerálÛ.
2 Stadionok ç 7 ë 80
Centrální trÏnice
B4
IX., okruÏní tfi. FŒvám krt.1-3.
Je nejvût‰í a zároveÀ i nejhezãí z trÏnic hlavního mûsta.
Byla postavená podle projektu stavitele Samu Pecze. Po
pfiestavbû provedené v roce 1994 je mezi turity jedním
z nejnav‰tûvovanûj‰ích a nejoblíbenûj‰ích nákupních
center. V jejím sousedství, na pe‰tském pfiedmostí
Mostu svobody stojí dÛstojná budova Ekonomické
university.
ç 15 « 2, 47, 49
www.budapestinfo.hu
33
Palác Gresham
B3
V., Rooseveltovo nám. 5-6.
Secesní budova byla postavená v roce 1907 na základû
projektÛ sourozencÛ Jozsefa a László Vágó a Zsigmonda
Quintera z povûfiení lond˘nské poji‰Èovací spoleãnosti
Gresham. Budova byla na svou dobu vybavená
nejluxusnûj‰ími apartmány a kanceláfiemi. Mezi fiadou
kamenn˘ch soch je na vrcholu prÛãelí budovy reliéf
zakladatele lond˘nské burzy sira Thomase Greshama. V
paláci byl v roce 2004 otevfien nejluxusnûj‰í a nejdraωí
hotel v Budape‰ti – Four Seasons.
« 2 ç 16
Námûstí svobody (Szabadság tér)
B3
V., Szabadság tér
Jedno z nejimpozantnûj‰ích námûstí hlavního mûsta
vroubí mimofiádnû zajímavé budovy. Na bohatû
zdobené stûny Národní banky shlíÏí eklekticko- secesní
budova nûkdej‰í burzy, dnes sídlo Maìarské televize.
Obû dvû byly postavené v roce 1905 podle projektu
grófa Ignáce Alpára. Nemen‰í pozornost si zaslouÏí i
budova postavená v letech 1899-1901, ve které dnes
sídlí velvyslanectví Spojen˘ch státÛ americk˘ch. Na
severní stranû námûstí stojí pomník sovûtsk˘m vojákÛm
padl˘m pfii obléhání Budape‰ti v roce 1945: Je jedin˘m
z totalitních pomníkÛ, kter˘ byl po zmûnû systému
ponechán na svém místû. Vydáme-li se dál po
Aulichovû ulici, dostaneme se k Batthyányovû svítilnû s
vûãn˘ch svûtlem.: v roce 1849, (po poráÏce národnû
osvobozenecké revoluce) byl na tomto místû popraven
pfiedseda první uherské samostatné vlády Lajos
Batthyányi. Budeme-li ve své cestû pokraãovat po ulici
Vécsey smûrem k námûstí Lajose Kossutha (Kossuth
Lajos tér), na‰e cesta povede pfies Námûstí muãedníkÛ
(Vértanúk tere), kde na sebe upozorní socha, pfiedsedy
vlády v dobû revoluce 1956, pozdûji popraveného Imre
Nagye.
ç 15 « 2 2 Kossuth tér 3 Arany János utca
Mûstská ãást Westend vedle Západního
nádraÏí
B2
VI., Váci út
V Evropû ojedinûlá, Gustavem Eifelem projektovaná,
budova Západního nádraÏí je jednou z
nejv˘znamnûj‰ích kulturních památek Budape‰ti.
Koncem roku 1999 “dostalo” za souseda moderní
komplex budov podmaÀujících rozmûrÛ nazvan˘
Westend City Center. Ve stavebním celku, kter˘ formuje
tváfinost mûsta, náv‰tûvníka vítá 14 kinosálÛ,
kanceláfiská budova a nákupní cenrum o plo‰e ‰edesáti
tisíc ãtvereãních metrÛ, s vodopádem ve vstupní hale.
Souãástí tohoto megakomplexu je téÏ v Budape‰ti
nejnovûj‰í hotel fietûzce Hilton situovan˘ smûrem na
tfiídu Váci. Hotelové zafiízení má 200 pokojÛ a dostalo
název Hilton Budapest Westend.
3 Nyugati pu.
Palác umûní
IX., Komor Marcell utca 1.
Komplex budov, které se staly novou residencí
34
www.budapestinfo.hu
C4
nejnovûj‰í koncertní sínû hlavního mûsta,
(Nemzeti Hangversenyterem), jakoÏ i Ludwigova
muzea a Národního divadla tance, se nachází mezi
mostem Ládmányosi a Národním divadlem. Na tomto
místû byl vybudovan˘ moderní kulturní komplex, Palác
umûní. Zmínûné kulturní zafiízení otevfielo své brány v
bfieznu 2005. Od té doby tu úãinkovala tak známá
umûlecká tûlesa jako je Chicagsk˘ symfonick˘ orchestr,
lond˘nsk˘ soubor sv. Martin-in-theFields, nebo
holandské divadlo tance Nederland Dance Theater. Ve
stálé expozici Ludwigova muzea se mÛÏeme seznámit s
Piccassov˘mi a Warholov˘mi díly a s tvorbou
nejv˘znamnûj‰ích moderních. maìarsk˘ch v˘tvarníkÛ.
Uvnitfi si kdokoli mÛÏe prohlédnout impozantní
rozmûry paláce a zároveÀ nav‰tívit obchod s CD, jakoÏ i
zajímavou kniÏní a dárkovou prodejnu, restauraci a
kavárnu.
ç 23, 54, 103 « 1, 2, 24 « Csepeli HÉV, Ráckevei HÉV
MOM PARK
A3
XII., Alkotás utca
V záfií roce 2001 byla do provozu slavnostnû pfiedána
rozsáhlá bytová zóna, spolu s ní nákupní a zábavní
centrum. Název dostaly po svém pfiedchÛdci, protoÏe v
tûchto místech stály budovy Maìarsk˘ch optick˘ch
závodÛ (MOM). Ty dnes pfiipomíná jen nûkdej‰í
kulturní dÛm MOM na rohu ulice Csörsy, kter˘ byl
postaven˘ v duchu socialistického realismu, podle
projektu Károlye Dávida ml., bytov˘ park navrhli
architekti Antal Puhl a Tamás Noll, v duchu nejlep‰ích
tradic klasické moderní maìarské architektury.
ç 8, 139 « 61
Francouzsk˘ institut
B3
I., FΠutca 17.
Z budov souãasné budape‰tské architektury pfiední
místo zaujímá francouzské kulturní centrum dokonãené
v roce 1992 podle projektÛ George Maurios. I kdyÏ hmotnost budovy
zapadá do ‰ÀÛry domÛ, jednotlivé ãásti budovy jsou radikálnû moderní.
Zajímavé je i pfiipojení k vnitfinímu dvoru sousedního domu fie‰ené
sklenûnou stûnou. Sedíme-li v bufetu institutu stáváme se svûdky
kaÏdodenního Ïivota v typickém budape‰tském pavlaãovém ãinÏáku.
ç 86 « 19
AlÏbûtin most
B3
V dobû jeho dokonãení, v roce 1903, byl ve svûtû povaÏovan˘ za
nejdel‰í most zavû‰en˘ na lanech a tento rekord drÏel aÏ do roku
1926. Most dostal jméno po choti císafie Franti‰ka Josefa, mezi
Maìary tolik populární královny AlÏbûty. V roce 1945 Nûmci most
vyhodili do povûtfií. Dne‰ní koneãnou podobu nabyl v roce 1964
podle plánÛ Pála Savolyho.
ç 5, 7, 8, ãervená 7, 173, 78, 86 « 2, 18,19
Most svobody
B4
PÛvodnû se jmenoval most Franti‰ka Josefa, byl postaven˘ v roce
1899. Pfii zniãení budape‰tsk˘ch mostÛ v roce 1945 utrpûl nejmen‰í
‰kody a v roce 1946 byl obnoven a jako první dán do provozu. Pfii
rekonstrukci mu byly ponechány ve‰keré ozdobné motivy: sochy
kultovního sokola, královsk˘ erb atd.
« 2, 47, 49 ç 15 173, Téténybusz, ë 83
¤etûzov˘ most
B3
Pfii pohledu na noãní osvûtlení této kulturní památky, prvního
budape‰tského mostu s budínak˘m hradem v pozadí, se tají dech. Do
Budape‰ti jiÏ pfiivábil mnoho turistÛ. Na Ïádost grófa Istvána
Széchényiho most projektoval William, Tierney Clark a stavbu mostu
provedl jeho jmenovec Adam Clark v letech 1839-1849. Ani tento
dunajsk˘ most se nevyhnul pusto‰ení druhé svûtové války. Byl obnoven
v roce 1949 u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí jpostavení.
ç 4, 16, 105 « 2, 19
www.budapestinfo.hu
35
STAROÎITNOSTI
ULICE STAROÎITNOSTÍ – ULICE
PLNÁ NÁDHERY
Za posledních deset rokÛ v Budape‰ti vznikla ulice
staroÏitností. Najdeme ji, poblíÏ Markétina mostu
(Margithíd), Vydáme-li se po ulici Falk Miksa, od
jednoho nároÏí ulice k druhému, mÛÏeme zavítat do
více neÏ dvaceti obchodÛ se staroÏitnostmi. Falk
Miksa, byl uãitelem maìar‰tiny a vyuãoval královnu
AlÏbûtu, krásnou choÈ rakouského císafie Franze
Josefa. Tato ulice vybízí, abychom se seznámili s
jejími cennostmi, v˘kladní skfiínû svádûjí. Na
procházku se vydáme se “za‰it˘mi kapsami” a s
pfiedsevzetím, Ïe si nic nekoupíme, neÏ ale
dojdeme na konec druhého nároÏí ulice, peníze
se nám “vytratí”. Pfii procházce uvidíme krásné
kusy nejjemnûj‰ího porcelánu, hebké koberce,
vyfiezávané nebo intarziemi zdobené kusy
nábytku, skuteãné klenoty zruãn˘ch lidsk˘ch
rukou. Je tu tolik vûcí, Ïe nás omámí
pfiemíra hojnosti. Jak je zfiejmé, pfiedmûty
mají svou historii, ãekají jen na to,
abychom ji objevili a pochopili ji. Pfied
námi se vybaví ruce Ïen, háãkující sloÏité
vzory záclon, ozdobn˘ch pokr˘vek a deãek,
podobnû tak i tvÛrci krásn˘ch fiezbáfisk˘ch
ornamentÛ na stolech a
stolcích,vyfiezávan˘ch a vysoustruhovan˘ch
ozdobn˘ch sloupkÛ na skfiíních. StûÏí si uÏ
pfiedstavíme, jak asi vypadaly holãiãky, které si pfied
sto lety hrály s panenkami v sametov˘ch ‰atech a s
klobouãkem na hlavû? Stejnû tak ty, ktefií pfied sto lety
sedávali v podsaditém a pfiece otáãivém, kÛÏí
potaÏeném holiãském kfiesle. Kdo byla ona krasavice,
kterou mistr zpodobnil na plátnû?
Mezi jedenadvaceti obchody najdeme prodejny
vût‰ích i men‰ích rozmûrÛ. Tady jsou i obchÛdky,
36
www.budapestinfo.hu
které se zamûfiily na jeden ãi dva druhy zboÏí, nechybí
v‰ak ani prodejny se ‰irokou ‰kálou staroÏitností. Vedle
prodejny o celkové plo‰e necel˘ch dvaceti metrÛ
ãtvereãních je dal‰í, která má tfii podlaÏí.
Náv‰tûvníkÛm jsou otevfiené dvefie v‰ech galerií. Pfii
pfiíleÏitostn˘ch aukcích se v jejich síních mÛÏe licitovat
i na chránûná umûlecká díla, pfiedev‰ím obrazy
muzeální hodnoty, dále na sochy a jiná hodnotná
umûlecká díla. Mezi aukãními domy najdeme i takové,
které se v˘hradnû specializovaly na díla
jednoho ãi dvou umûlcÛ, pfiípadnû na doãasné
v˘stavû pfiedstavují pfiední díla urãité v˘tvarné
epochy. Posláním tûchto v˘stav je poznání a
popularizace v˘tvarn˘ch dûl tou formou, Ïe
upozorÀují na práce neprávem opomíjen˘ch
nebo zapomenut˘ch mistrÛ. Na pfiíklad
Kieselbachova galerie podává pfiehledn˘
obraz o moderním maìarském malífiství v
letech 1919 – 1964.
V ulici je mimofiádn˘ ruch pfiedev‰ím pfied
svátky. mnoho zájemcÛ si zde vybírá dárky,od
secesní broÏe poãínaje aÏ po litinovou v˘levku
– která zpravidla dostane novou funkci – bude
osázená kvûtinami. KaÏd˘ z pfiíchozích tady
najde nûjak˘ originální, individuální
pfiedmût. V této ulici jsou nudy zbavené i
v‰ední dny. Sbûratelé ãasto nav‰tûvují obchody,
aby si prohlédli prÛbûÏnû doplÀovanou nabídku. CoÏ
kdyby náhodou objevili kus, kter˘ jim chybí do sbírky.
MoÏná, Ïe se tady najde i nûco jiného, co upoutá jeho
pozornost. Nûktefií náv‰tûvníci se jen dívají, uãí se
poznávat jednotlivé styly, s potû‰ením si prohlíÏejí
hlinûnou kuchyÀskou keramiku, která se kdysi
pouÏívala na venkovû, staré cedníky, zelené lahve na
sodovku v plá‰ti z pleteného drátu, lékárenské
nádoby, dále se tady mohou obdivovat lustrÛm z
benátského skla, pakistánsk˘m nebo afgánsk˘m, ruãnû
vázan˘m vlnûn˘m ãi hedvábn˘m kobercÛm, kráse
herendského porcelánu, star˘m hodinám. Nádhefie,
kterou vytváfiely zruãné a citlivé lidské ruce.
TRETKY A KLENOTY NA
ECSERSKÉM TRHU
Ecsersk˘ trh pouÏitého zboÏí je nejvût‰í trh na území
Budape‰ti. Pfiesto, Ïe ble‰í trh na ulici Nagykörös je od
centra mûsta dost daleko, turistÛm stojí za to ho
náv‰tívit. Místní lidé ho prostû naz˘vají “Ecseri”. V
lidském hemÏení trhu nabízí záÏitek nejen nákup, ale i
podívaná a hledání. Tady se mÛÏeme probírat
nepfiebern˘m mnoÏstvím tretek a
staroÏitností. Najdete tu v‰echno –
od ozdobn˘ch drobnÛstek aÏ po
secesní nábytek, od
ãernobíl˘ch pohlednic po
stfiíbrné kapesní hodinky, od
star˘ch fotoaparátÛ aÏ po
obrazy, v‰echno, na co si
vzpomenete. Co víc: prodávají
se tu nejrÛznûj‰í staroÏitnosti, staré
housle, gramofony, rozmanit˘
porcelán, staré Ïehliãky na dfievûné
uhlí, koberce, staré lahve na sodovku,
péfiové ozdoby, jídelní soupravy, mince,
vojenské relikvie, krajky – tady je v‰echno
na prodej.
Zdej‰í trh je kavalkádou star˘ch a nov˘ch vûcí,
skvostÛ i k˘ãÛ. Náladu za‰l˘ch ãasÛ pfiipomínají staré
mosazné hmoÏdífie, lahve s pérov˘m uzávûrem, cínoví
vojáãci, vojenské fiády a vyznamenání. Není se co
divit, Ïe náv‰tûvník se cítí, jakoby se ocitl v dobû pfied
nûkolika desítkami let.
Na zchátralém trhu postrádajícím ve‰kerou
vznosnost není ani stopy po tfipytivém chladu
atmosféry nákupních center. Prodej a nákup na
“Ecseri” je Ïiv˘m dûji‰tûm lidského hemÏení a nûkdy
pfii nûm nechybí ani emoce a vá‰nû. Prodavaãi se rádi
dají do fieãi s kupujícími a do nejmen‰ích podrobností
jim vyprávûjí o svém zboÏí. Obãas tu padne i hlasité
slovo, nûkdy dojde i k hádce. Pfied oãima náv‰tûvníkÛ,
ktefií míjejí kupy dfievûn˘ch koryt a necek, plechov˘ch
konví a hromady stoletého nábytku, se otvírá zajímav˘
svût. Na‰i cestu provázejí gramofonové trouby,
porcelánové panenky, staré hraãky, medvídci mezi
komodami, kfiesly a masivními rámy obrazÛ. Úzké
obchÛdky pfiipomínají atmosféru orientálních bazarÛ.
Malé krámky jsou pfieplnûné staroÏitnostmi.
KaÏd˘ pfiedmût, kter˘ se tu prodává, má svoji vlastní
historii. Snad právû této v˘mluvné minulosti vdûãí trh
za svou v˘jimeãnou, opojnou atmosféru. Najdeme tu
‰perky, které by pfii rodinn˘ch setkáních mohla nosit
na‰e babiãka, jídelní soupravy kdysi pouÏívané o
sváteãních obûdech nebo housle, jejichÏ struny
rozdíraly prsty mlad˘ch adeptÛ hudby.
I kdyÏ vût‰inu vûcí si tady mÛÏeme koupit za nûkolik
tisíc forintÛ, najdou se tu i opravdu cenné kuriozity. K
objevení skuteãnû hodnotn˘ch vûcí v‰ak musíme mít
nejen dobr˘ zrak, ale i ‰tûstí. S velkou
pravdûpodobností mÛÏeme zavadit i o takov˘ obraz,
porcelán nebo krajkovou pokr˘vku, do kter˘ch se
okamÏitû zamilujeme, a ty – po rituálním smlouvání –
nám budou v na‰em bytû milou vzpomínkou na v˘let
do Budape‰ti. Ze hry se nesmí vynechat smlouvání,
protoÏe to je neodmyslitelnou souãástí rituálu prodeje.
Pfied zdvofiilostním rituálem smlouvání se ale kupující
musí rozhodnout, jakou ãástku hodlá za vybran˘
pfiedmût zaplatit. Nesmíte zapomenout, Ïe vût‰ina
prodavaãÛ Ïije z turistÛ...
Zdej‰í ble‰í trh je klenotnicí pro sbûratele i
zvûdavce, tady se prezentuje nabídka z celé Karpatské
pánve – Zakarpatské Rusi, Sedmihradska,
Slovenska a Vojvodiny. Setkáme se tu
i s obchodníkem, kter˘ se sv˘m
zboÏím pfiijel aÏ z Belgie.
Prodavaã z afrického
kontinentu tady nabízí
francouzské stfiíbro a
staroÏitnosti. Na trhu je
v pfievaze pouÏité zboÏí,
i kdyÏ mezi ním nechybí ani
koÏené kabáty a dÏíny. Tady
se zboÏí nabízí za daleko
pfiijatelnûj‰í ceny neÏ je tomu
v centru mûsta. Kdo sem pfiijde
nakupovat, porozhlédnout se, ãi smlouvat,
nezklame se v jedineãné atmosféfie trhu. A kdyÏ uÏ
nic jiného, na rozlouãenou si tady koupí alespoÀ
lángo‰.
Trh pouÏitého zboÏí (használtcikk-piac)
“Ecseri”
µ 1194 Budapest, NagykŒrösi út 156. ≥ 282-9563
ó pondûlí – pátek: 8-16 h, sobota: 8 –15 h
Doprava: z námûstí Blaha Lujza tér tramvají ã. 4
nebo 6 do stanice Boráros tér.
Z námûstí Boráros tér se dostaneme na trh
autobusem ã. 54.
www.budapestinfo.hu
37
[2]
[1] [3]
[4]
HUDEBNÍ, DIVADELNÍ, události
Maìaraská váÏná a lidová hudba je známá po celém svûtû, Béla Bartók, Zoltán Kodály a Liszt Ferenc jsou
sladatelé, jejichÏ jména a díla získala vûhlas maìarské kultufie. V koncertních síních hlavního mûsta vystupují
nejen vynikající domáci umûlci, ale i nejlep‰í interpreti ze v‰ech koutÛ svûta. Budape‰tsk˘ jarní festival spolu s
Budape‰tsk˘m podzimním festivalem z roku na rok pfiedstaví plejádu ‰piãkov˘ch reprezentatÛ domácí a svûtové
hudby, divadelní, filmové a v˘tvarné tvorby. O vysoké úrovni operních a baletních pfiedstavení v Maìarské státní
opefie a v Erkelovû divadle svûdãí stále vyprodaná pfiedstavení. Klasická díla operní literatury jsou obecenstvu
intepretována v pÛvodním jazyce. Nejznámûj‰í maìarská národní opera Bánk bán Ference Erkela, a svûtoznám˘
balet Bély Bartóka Podivuhodn˘ mandarin jsou na repertoáru témûfi po cel˘ rok. V renovované budovû
Budape‰tského divadla operety mají na repertoáru kromû úspû‰n˘ch operet Imre Kálmána, Pála Ábraháma a
Ference Lehára (Hrabûnka Marica, âardá‰ová princezna, Zemû úsmûvÛ) i populární muzikály (Funny Girl, Hlas
hudby). V Madáchovû divadle je po cel˘ rok moÏné shlédnout pfiedstavení muzikálu Fantom opery. âást
dramatick˘ch divadel má ve svém repertoáru domácí i cizí muzikály. Pfiedstavení v angliãtinû nebo v jin˘ch
jazycích se nejãastûji uvádûjí v Divadle Merlin nebo na scénû IBS International Buda Stage v podání maìarsk˘ch
nebo cizích hercÛ. V Redutû (Vigadó) a na scénû paláce Duna pravidelnû vystupují maìarské folkorní soubory,
které uÏ procestovaly cel˘ svût (Státní soubor písní a tancÛ, umûleck˘ soubor Duna, a hudební soubor Rajkó).
Pfiijedete-li do Budape‰ti, uÏiteãn˘mi informacemi vám poslouÏí pûtijazyãn˘ mûsíãní program Budapest
Panorama, ve kterém se uvádí podrobn˘ program kulturních událostí hlavního mûsta a moÏností zábavy.
Programov˘ se‰it se dostane zdarma v hotelích a informaãních kanceláfiích.
NEJV¯ZNAMNùJ·Í BUDAPE·TSKÁ
DIVADLA, KONCERTNÍ SÍNù
Maìarská státní Opera
(Magyar Állami Operaház)
VI. Andrássyho tfiída 22. ≥ 331-0170
1 Opera % 500-8500 HUF
B3
Hudební akademie
(Zeneakadémia)
VI., Nám. Liszt Ferenc tér 8. ≥ 342-0179
« 4, 6 % pohyblivé ceny
Národní divadlo [1]
(Nemzeti Színház)
IX. Bajor Gizi park 1. ≥ 476-6868
« 2 ç 23, 54, 103, 54
« HÉV – csepelská lokální dráha
« HÉV – lokální dráha z Ráckeve
% 1000-2500 HUF
38
www.budapestinfo.hu
C4
C3
Palác umûní [4]
(Národní koncertní síÀ)
IX., Komor Marcell utca 1.
≥ 555-3000
« 1, 2, 24 ç 23, 54, 103
« Csepeli HÉV
« Ráckevei HÉV
% pohyblivé ceny
Pe‰tská reduta [3]
(Vigadó)
V., nám. Vigadótér 2.
≥ 318-9167
« 2 1 nám. Vörösmarty tér
Láznû jsou v rekonstruci.
Erkelovo divadlo
VIII., nám. Köztársaság tér 30.
≥ 333-0540
ç 7 % 500-8500 HUF
C4
B3
C3
Budapest Congress & World Trade Center A4
XII., Jagelló út 1-3. ≥ 372-5700
ç 139 « 61 % pohyblivé ceny
Park milenia
I., LövŒház u 39. ≥ 438-5312
« 4, 6 % pohyblivé ceny
A2
Budape‰tské Divadlo operety
VI., NagymezŒ utca 19. ≥ 353-2172
ë 78 % 850-5500 HUF
B3
Palác Duna
V., Zrínyi utca 5. ≥ 235-5500
ç 15 « 2 % pohyblivé ceny
B3
Divadlo Thália
VI., NagymezŒ utca 22-24. ≥ 312-4230
ë 78 % 400-3000 HUF
B3
Madáchovo divadlo
VII., okruÏní Erzsébet krt. 29-33. ≥ 478-2041
« 4, 6 % 400-8500 HUF
C3
Divadlo komedie (Vígszínház) [2]
XIII., okruÏní Szent István krt. 14. ≥ 329-2340
« 4, 6 % 400-3000 HUF
B2
Divadlo Merlin
B3
V., Gerlóczy utca 4. ≥ 317-9338 —
« 47, 49, 1 2 3 nám. Deák tér ç 9 % 600-1800 HUF
Trafó Kortárs (souãasník)
DÛm umûní
C4
IX. Liliom utca 41. ≥ 215-1600
« 4, 6 3 Ferenc krt. (okruÏní)
% 1000-2000 HUF
Budínská reduta
(Budai Vigadó)
B3
I., nám. Corvin tér 8.
≥ 201-3766
2 nám. Batthyány tér « 19
% pohyblivé ceny
BUDAPE·TSK¯ KALENDÁ¤ UDÁLOSTÍ
ROKU 2006
1. ledna
17.-18. února
25. února
1.-5. bfiezna
17. bfiezna – 2. dubna
21. bfiezna
9. dubna
19.-21. kvûtna P
20. kvûtna
Kvûten – srpen
1. ãervna – 23. záfií
1.-5. ãervna
3. ãervna – 9. ãervence
4. ãervna
9-18. ãervna
11. ãervna
15. ãervna – 9. ãervence
17. ãervna
23.-25. ãervna
1.-30. ãervence
1. ãervence – 13. srpna
4.-28. ãervence
8. ãervence
9.- 28. ãervence
20.-23.
31.ãervence – 6. srpna
4.-19. srpna
4.-6. srpna
9.-16. srpna
17.-20. srpna
19.-21. srpna
20. srpna
26. srpna
Konec srpna, zaãátek záfií
1-3. záfií
3. záfií
7. – 10. záfií
13. – 17. záfií
16. záfií
16- 17. záfií
OBJEDNÁVKA VSTUPENEK
Ticket Express
V., Andrássy út 18. ó po-pá: 9.30-18.30 hod
V., Deák Ferenc utca 19. ó po-so: 10-19 hod.
II., LövŒház utca 2-6. (nákupní centrum Mammut 1)
ó po-pá: 10-18 hod., so: 10-13 hod.
Telefonickö informace: 312-0000
Objednávka vstupenek telefonicky: (06-30)30-30-999
Objednávka vstupenek pfies internet:
www.tex.hu
www.eventim.hu
www.ticketexpress.hu
www.musicmix.hu
www.kulturinfo.hu
Informace: [email protected]
1. fiíjna
15.fiíjna
19.-23. fiíjna
13.-22. fiíjna
26. listopadu – 24. prosince
Novoroãní galakoncert
Show bubnÛ Yamato z Japonska
Ples v budape‰tské Opefie
Budape‰tská v˘stava motorek
Budape‰tsk˘ Jarní Fesztival
Koncert Depeche Mode
XXI. roãník T-Com Vivicittá – bûh v rámci
ochrany mûsta
lain Art – Festival souãasného umûní
XVIII. roãník Libresse, bûhu pro Ïeny
Letní festival v pfiírodû
Starobudínské léto (Óbuda)
Slavnostní T˘den knihy
Dûtsk˘ ostrov
XIII. roãník K&H Maratonu a ‰tafeta
polomaratonu
Dunajsk˘ karneval
III. roãník Budape‰tského bûhu na 10 km
Slavnostní hry v obvodu Ferencváros
Slavnost na mostû.
Budape‰tská pouÈ
Léto na Budínském hradû
Léto na ¤etûzovém mostû 2006
BudaFest: Letní veãery v Dominikánské
dvoranû hotelu Hilton
Ratha Yatra indick˘ karneval povozu
BudaFest: Koncerty pfied Bazilikou
Slavnost Dunaje
Cyklistick˘ závod Tour de Hongrie
BudaFest: Koncerty v pfiírodû, od opery
po jazz
Formule 1- Velká cena Maìarska
Fesztival Ostrov
Slavnost fiemesel
Radovánky na nábfieÏí Dunaje
Celostátní oslavy svátku svatého ·tûpána
Slavnostní prÛvod Budape‰tí
Letní Îidovsk˘ festival
Szeptemberfeszt – záfiijov˘ festival
XXI. roãník NIKE, Budape‰tské
mezinárodní polomaratonské ‰tafety
Budape‰tsk˘ Mezinárodní festival vína a
sektÛ
Jazzov˘ festival MOL Budape‰t
II. roãník business bûhu ABLON
VI. Roãník Grand Prix stfiedoevropsk˘ch
lokomotiv a II. pfiehlídka mezinárodních
jídelních vozÛ
XXI. roãník PLUS Budape‰tského
mezinárodního polomaratonu
XI. roãník bûhu Ïen
XVII. roãník dálkového supermaratonu
VídeÀ-Budape‰t
Budape‰tsk˘ Podzimní festival
Budape‰tské Vánoce
30. prosinec
Slavnostní koncert 100 ãlenné cikánské
kapely
31. prosince
Novoroãní slavnostní veãer v Opefie
30. prosince – 1. ledna
2007. Budape‰tsk˘ Silvestr
Dal‰í informace: www.budapestinfo.hu
www.budapestinfo.hu
39
[2]
[3]
[1]
[4]
O K O L Í Budapešti
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ BUDAPE·TI
V kaÏdém smûru vûtrné rÛÏice najdeme nûjakou
památku a zajímavost.Vydáme-li se smûrem na sever,
na‰í první zastávkou bude Szentendre (viz zvlá‰È!),
po nûm Visegrád a Esztergom (Ostfiihom).
Visegrád [2]reprezentuje minulost, souãasnost i
budoucnost. Územím tohoto osídlení se kdysi táhly
hranice fiímského impéria, limes. Podél Dunaje jsou
dodnes vidût rozvaliny jejich stráÏních vûÏí. Nበprvní
král sv. ·tûpán v tûchto místech zaloÏil Ïupanát a
nechal tu zbudovat i arcidûkansk˘ kostel. Zbytky
základÛ jsou patrné na hradním svahu. Z temene
vrchu se otevírá nejkrásnûj‰í pohled na ohyb Dunaje.
O kousek dál stojí pozÛstatky impozantního
pevnostního hradu, pod ním pak mohutná obytná
vûÏ, pojmenovaná po svém nûkdej‰ím vûzni, králi
·alamounovi. Ve stfiedovûku v ní mûla b˘t uloÏena i
královská koruna. Dnes je ve vûÏi muzeum s expozicí
nálezÛ archeologick˘ch vykopávek. PoblíÏ Dunaje stál
pÛvodnû gotick˘ palác králem Matyá‰em
pfiebudovan˘ na královské sídlo, které neslo prvky
renesanãním slohu. Z palácové ka‰ny pr˘ na poãest
pfiíchozích cizích poslÛ klokotalo ãervené víno. Dnes
je tu muzeum. Jednou z obdivovan˘ch památek je
krásná Herkulova fontána z ãerveného mramoru
sestavená a renovovaná za pfiispûní anglick˘ch
restaurátorÛ. Rekonstruované sínû paláce slouÏí jako
v˘stavní prostory, kníÏecí komnaty jsou zafiízené
vûrn˘mi replikami dobového nábytku. Zásluhou
semínek z odkryt˘ch studní se urãilo, jaké rostliny se
tu pûstovaly, a tûmi je dnes znovu osázená zahrada
královského paláce. V mûsteãku se kaÏd˘m rokem
konají rytífiská klání, soutûÏe silákÛ a pfiehlídka
stfiedovûk˘ch fiemesel.
40
www.budapestinfo.hu
Po dal‰ích dvaceti kilometrech dojedeme do
Esztergomu [1] (Ostfiihomi), jednoho z královsk˘ch
mûst. Roãnû o toto mûsteãko, zaloÏené v roce 973,
jako první hlavní mûsto státu, místo, kde pfiijal kfiest
nበprvní král, místo, kde byl rozãtvrcen a na hradby
pfiibit pohansk˘ vzboufienec Koppány, projevuje
zájem milion náv‰tûvníkÛ. Po staletí bylo sídlem králÛ
a nejvy‰‰ích církevních hodnostáfiÛ. V hradu je dnes
muzeum, renovovan˘ velk˘ sál dnes plní funkci
poradní sínû a pofiádají se v nûm konference a sjezdy.
Nejokázalej‰í ãástí hradu je Královská kaple s
krásn˘mi freskami. Na vrcholu hradního vrchu stojí
bazilika. Je to nejvût‰í chrám v Maìarsku, zbudovan˘
z podnûtu ostfiihomského arcibiskupa Tamáse
Bakócze. Kaple z ãerveného mramoru, která nese
arcibiskupovo jméno, patfií k nejkrásnûj‰ím
renesanãním památkám v zemi. Umûlecké skvosty
liturgick˘ch pfiedmûtÛ z pokladnice katedrály se vÏdy
tû‰í velkému zájmu vefiejnosti. PoblíÏ baziliky byla
nedávno odhalena socha sv. ·tûpána., která zejména
pfii veãerním osvûtlení dominje pohledu na katedrálu.
Ojedinûl˘ záÏitek se nám nabízí pfii pohledu na
baziliku z nedávno rekonstruovaného mostu Marie
Valerie. Arcibiskupsk˘ palác poskytl pfiístfie‰í Muzeu
kfiesÈanského umûní s cennou sbírkou stfiedovûkého
italského malífiství, sbírkou gobelínÛ, fajánce a kolekcí
porcelánu.
JestliÏe se vydáme na dal‰í v˘let z Budape‰ti, nyní
smûrem na jihov˘chod, vrátíme se o nûkolik tisíciletít
zpût do minulosti.
Náv‰tûvníci mûsteãka Százhalombatta a jeho
okolí mohou shlédnout nálezy z doby Ïelezné, lidu
popelnicov˘ch polí t.zv. hal‰tatské kutury. Pfies sto
navr‰en˘ch mohyl tu ukr˘vá popel pohfiben˘ch. Mrtví
se spalovali na hranicích u Dunaje, jejich popel se pak
ukládal do mohyl daného tvaru navr‰en˘ch speciální
technikou. Jedna z mohyl zÛstala neporu‰ená,
provedla se její rekontrukce a dnes v jejích útrobách,
za doprovodu zvukov˘ch a svûteln˘ch efektÛ
mÛÏeme b˘t svûdky smuteãního obfiadu, kter˘
probíhal pfied mnoha staletími. Kromû smrti získáme
poznatky i o Ïivotû lidu popelnicov˘ch polí. Jak
dosvûdãují rekonstruované nálezy. máme pfiíleÏitost
nahlédnout i do prostfiedí kaÏdodenního Ïivota, a to
pfiedev‰ím zásluhou rekonstrukce stavení
vybaveného pravdûpodobn˘m zafiízením. Kromû
dochovan˘ch nálezÛ, prostfiednictvím zachovan˘ch
zbytkÛ zrna se zjistilo, jak a ãím se asi zdej‰í lidé
stravovali.
Od kvûtna do záfií se kaÏdou tfietí nedûli v mûsíci
koná rodinn˘ den., Pfii této pfiíleÏitosti se v
archeologickém parku pfiipravuje zvlá‰tní program
pro rodiny s dûtmi, jednotlivce i
[5]
skupinové v˘pravy.
Martonvásár [5] je od
Budape‰ti vzdálen˘ 30 km a leÏí
nedaleko dálnice M7. Tuto
nevelkou obec ve svûtû proslavila
pohostinnost a láska k hudbû
rodiny BrunszvikÛ.. Ve zdej‰ím
pÛvodnû barokním, dnes v
neogotickém stylu pfiebudovaném
zámku jako host a uãitel hudby
pob˘val Ludwig van Beethoven.
Martonvásár je i dnes stfiedem
Beethovenova kultu. Památku
velkého sladatele opatruje zámecké
muzem a krásn˘ park je kaÏd˘m
rokem dûji‰tûm letních koncertÛ.
JestliÏe se vydáme z Budape‰ti smûrem na
severov˘chod a jedeme po pe‰tské stranû paralelnû s
Dunajem, po necel˘ch 30 kilometrech pfiijedeme do
malého mûsteãka GödöllŒ [3]. Ve zdej‰ím barokním
zámku Grassalkovich úzkostlivû opatrují památky na
Sissi, rakousko-uherskou královnu AlÏbûtu, která tu
tak ráda pob˘vala a MaìarÛm projevovala
neobyãejnoui pfiízeÀ. Impozantní barokní zámek si
zachoval svÛj nûkdej‰í lesk a noblesu. Pfiíchozí
náv‰tûvníky vítá zajímavá v˘stava. V prostorách
zámku se pravidelnû konají koncerty a kulturní
festivaly.
SZENTENDRE, MùSTO UMùLCÒ
A SKANZENU
Necel˘ch dvacet kilometrÛ od Budape‰ti leÏí
Szentendre. Do nevelkého mûsteãka mediteránního
charakteru, které ne náhodou je oblíben˘m v˘letním
místem se dostaneme) za 30-40 minut (z námûstí
Batthyány místní lokální dráhou HÉV, která jezdí ve
20 minutov˘ch intervalech.) Szentendre [4] si
zachovalo tváfi a atmosféru XVIII.-XIX. století. Krásu
mûsteãka umocÀuje jeho poloha, blízkost Dunaje,
jeho architektura a kulturní památky. Jim vdûãí za
podnûtnou tvÛrãí atmosféru a za to, Ïe tu po
desetiletí Ïili, Ïijí a tvofií malífii, sochafii, seskupení do
umûleck˘ch kolonií. Mûsteãko své náv‰tûvníky vítá s
otevfienou náruãí a h˘ãká je kavalkádou okouzlujících
památek a pfiítomností sv˘ch umûlcÛ. Na území
Szentendre bylo objeveno langobardské pohfiebi‰tû,
avarské památky. V˘raznû je tu pfiítomná kultura
srbsk˘ch obyvatel, jejichÏ pfiedkové se tu usadili okolo
roku 1600, kdyÏ prchali pfied Turky. V domech
nûkdej‰ích bohat˘ch kupcÛ jsou dnes vût‰inou
muzea. V fiecko-katolick˘ch kostelech, které udivují
svojí barokní okázalostí, stejnû jako nádhern˘m
rokokov˘m ikonostázem, se dodnes konají
bohosluÏby, náv‰tûvní hodiny pfieru‰í jen m‰e. PÛdní
prostory památkovû chránûn˘ch domÛ historického
jádra mají dnes jiné poslání, nûkteré se zmûnily ve
známou restauraci, v jin˘ch pfiíchozí ãeká pfiíjemné
posezení pfii kávû a zákuscích. LahÛdkami se potû‰í
jazyk, v˘stavami oãi. Jedna za druhou následují
galerie, v˘stavní sínû, ateliéry a
muzea. ·est aÏ osm galerií se zab˘vá
prodejem v˘tvarn˘ch dûl. Dokonce,
kdyÏ nûkdo projeví zájem o urãité
v˘tvarné dílo, ochotnû mu
zorganizují náv‰tûvu v umûlcovû
ateliéru. V b˘valém kupeckém domû
v ulici Hunyadi má vystavená svá
díla Lajos Vajda. DezsŒ Kornis, Endre
Bálint, Piroska Szántó, v ulici
Vastagh György 1. sklízí
mezinárodní úspûch v˘stava
keramick˘ch dûl Margit Kovácsové.
V ulici JenΠDumtsa pޒznivce
v˘tvarného umûní ãeká dílo JenŒ
Barcsayho. Nedaleko odtud jsou
exponáty zvlá‰tního muzea,
dokazují, nakolik zruãn˘ mistr mÛÏe roz‰ífiit bariéry
svého fiemesla. V muzeu marcipánu plastiãnost a
barevnost této sladké hmoty vybízí k tomu, aby
obratné ruce mistra vytvarovaly jakoukoli vlastní
pfiedstavu nebo to, co si pfiejí zákazníci.
Nejzdafiilej‰í práce zÛstanou ve vitrinách, ale u
stolÛ sousední cukrárny mÛÏeme nûkteré z nich
ochutnat. Po mûsteãku se mÛÏeme rozhlíÏet a
procházet takfika cel˘ den, na dunajském nábfieÏí se
mÛÏeme naobûdvat nebo ochutnat v˘borné zákusky.
Nûco jsme v‰ak z na‰eho v˘letu vynechali- skanzen.
Szentendre se stalo domovem prvního a dosud
nejvût‰ího stále doplÀovaného skanzenu v Maìarsku.
Ve skanzenu uvidíme chránûné skvosty lidové
architekury typické pro jednotlivé oblasti zemû,
stavby se na pÛvodním místû rozeberou a ve
skanzenu se znovu postaví. Ve svûtnicích je nábytek,
pfiikr˘vky a krásné ruãní práce spolu s vy‰ívkami
charakteristick˘mi pro urãitou oblast. V kuchyni je
ohni‰tû a nádobí, které se kdysi pouÏívalo, ve ‰piÏírnû
jsou nádoby na potraviny, rÛzná náfiadí, pytle a ko‰e.
Na dvofie stojí vozy, ve stáji najdeme nejdÛleÏitûj‰í
postroje a náfiadí na o‰etfiování zvífiat. Odborní
pracovníci muzea nám oÏiví Ïivot ve venkovsk˘ch
staveních, ve v‰ední den i o svátcích.
www.budapestinfo.hu
41
[1]
[3]
[2]
[4]
L É â E B N É L Á Z N ù , jeskyně
Budape‰t je mûstem léãebn˘ch lázní. V Budape‰ti se
na‰ly zbytky fiímsk˘ch lázní z II. století, ale opravdová
lázeÀská kultura se zaãala rozvíjet aÏ za turecké
poroby v XVI.-XVII. století. V hlavním mûstû jsou
dodnes v provozu 4 láznû z dob osmanské fií‰e
(Rudas, Rác, Király-královské, Császár-císafiské). patfií
ke skvostÛm tureckého stavitelství.
U vstupného uvádíme nejniωí a nejvy‰‰í ceny, mezi
nimi existuje nûkolik variací.
Ceny platí do konce roku 2005. V roce 2006 bude
vstupné vy‰‰í.
●
Léãebné láznû Gellért [1] 1
B4
XI., Kelenhegyi út 4-6. ≥ 466-6166 ó pondûlí-pátek
6-19 hod., sobota-nedûle: 6-17 hod. —
Jedno z nejoblíbenûj‰ích lázeÀsk˘ch míst turistÛ
pfiijíÏdûjících do Budape‰ti. O zdej‰ím vfiídle se jiÏ
zmiÀují historické prameny ze XIII. století. V pfiilehlém
hotelu ménû, ale v lázeÀské ãásti se zcela zachovalo
pÛvodní secesní vybavení, s umûleckou mozaikou,
barevn˘mi okny, sochami.
ç 7, 7/A « 18, 47, 49 % 2500-3000 HUF
●
Léãebné královské (Király) láznû [3] 2
B2
II., FŒ utca 82-84. ≥ 201-4392
ó pro dámy: pondûlí, stfieda, pátek 7-18 hod., pro
pány: úter˘, ãtvrtek, sobota: 9-20 hod.
Láznû s nejvût‰í pravdûpodobností zaãal stavût v roce
1565 budínsk˘ pa‰a Arslán. Je to jedna z mála
tureck˘ch památek, která v celé své pÛvodní nádhefie
seznamuje náv‰tûvníky s palácem lázeÀské kultury
rané osmanské fií‰e.
2 Batthyány nám ç 60, 86 % 1100 HUF
●
Lukács-léãebné láznû a plovárna 3
A-B2
II., Frankel Leó utca 25-29. ≥ 326-1695
ó pondûlí-pátek 6-19 hod., sobota-nedûle: 6-17 hod.
LázeÀsk˘ komplex byl postaven v XIX. století, jeho
kofieny sahají do období osmanské fií‰e. V lázních,
které jsou dodnes v provozu najdeme termální
42
www.budapestinfo.hu
císafiské láznû (Császár fürdŒ) z XVI. století. Kromû
oddûlení spoleãn˘ch léãebn˘ch lázní je velmi
nav‰tûvovaná i zdej‰í plovárna.
« 17 % 1500-1700 HUF
●
Léãebné láznû Rác 4
I., Hadnagy utca 8.-10.
Zavfieno. Láznû jsou v rekonstruci.
B3-4
●
Léãebné láznû a plovárna Rudas [2] 5
B4
I., Döbrentei tér 9. ≥ 356-1322
ó po-pá: 6-20 h, so: 6-17 h, ne: 8-17 h
Po nûkolikalet˘ch stavebních úpravách a renovaci
byly v listopadu 2005 znovu zpfiístupnûny
turecké láznû. Dodnes se pouÏívá pÛvodní zafiízení
postavené v 16. století. Pod typickou 10 metrovou
tureckou kopulí podepfienou 8 sloupy je bazén ve
tvaru osmiúhelníku. V pitném pavilonu se vyvûrající
léãivé prameny uÏívají pfii léãebn˘ch pitn˘ch kÛrách.
ç 5, 7, 8, 68 « 18, 19 % HUF 900-2000
●
Léãebné láznû Széchényi [4] 6
C2
XIV., Állatkerti út 11. ≥ 363-3210
ó termální láznû pro Ïeny a muÏe a plavecké bazény:
dennû: 6-19 hod (fiíjen-duben): 6-17 hod
Jeden z nejvût‰ích lázeÀsk˘ch komplexÛ v Evropû, v
pe‰tské ãásti mûsta mezi léãebn˘mi láznûmi zaujímají
vedoucí postavení. Zdej‰í vfiídlo objevili v roce 1879,
je nejhlub‰ím a zároveÀ nejteplej‰ím pramenem (7475°C) v hlavním mûstû. Neobarokní lázeÀsk˘ objekt
byl postaven v roce 1913, roku 1927 byla postavena
plovárna. Otevfiené bazény jsou pro pfiíjemnû teplou
vodu vyhledávané i v zimních mûsících.
1 Széchenyi fürdŒ ë 70, 72 % 1300-2300 HUF
●
Aquincum hotel Corinthia Budapest 7
B1
III., tfiída Árpád fejedelem 94. ≥ 436-4130
ó po cel˘ rok, ve v‰ední dny: 7-22 hod
Elegantní lázeÀsk˘ hotel stojí v pfiíjemném prostfiedí na
budínském nábfieÏí Dunaje. Hosté tu mají k dispozici
bazény s termální vodou, parní láznû, saunu, jacuzzi,
skotské stfiiky.
« 1 ç 106, « Árpád híd % 2200-4500 HUF
●
Danubius termální hotel Helia 8
B1-2
XIII., Kárpát utca 62-64. ≥ 889-5800 ó 7-22 hod
âtyfihvûzdiãkov˘ hotel postaven˘ na pe‰tské stranû
nábfieÏí Dunaje ve skandinávském stylu. HostÛm
poskytuje pohled na krásné panoráma Markétina
ostrova a budínsk˘ch vrchÛ.
Pohodlí hostÛ slouÏí populární fitness centrum, ãtyfii
bazény, sauna, parní láznû a kondiãní sály.
ë 79 % 3500-5000 HUF
Danubius hotel Thermal Hotel Margitsziget,
Danubius Grand hotel Margitsziget
XIII. Margitsziget ≥ 889-4700 ó 6.30-21.30 hod
Nachází se v malebném prostfiedí Markétina
ostrova, v prostfiedí nejkrásnûj‰ího parku, sem
citlivû zapadá star˘ a moderní komplex
budov, ideální místo pro v‰echny,
ktefií si chtûjí odpoãinout daleko
od ruchu velkomûsta a pfiesto b˘t
blízko centra mûsta. Hosty oãekává
se v‰ím pohodlím a sluÏbami.
ç 26 % 5000-5800 HUF
●
Krápníková jeskynû Pálvölgyi 24
A1
II., tfi. Szépvölgyi út 162. ≥ 325-9505
ó úter˘-nedûle: 10-16 hod. —
Turisty hojnû nav‰tûvovaná malebná krasová jeskynû,
jedna z jeskyÀ budínského pohofií. Mimofiádnû
zajímavé jsou nûkteré z krasov˘ch útvarÛ (pfiipomínají
slona, krokod˘la). Ovzdu‰í jeskynû má léãebné úãinky.
ç 65 % 400-600 HUF
●
Krasová jeskynû SzemlŒhegyi 25
A1
II., Pusztaszeri út 35. ≥ 325-6001 ó pondûlí, stfieda,
pátek-nedûle: 10-16 hod —
V prÛbûhu pfiirozeného geologického pohybu vznikla
druhá, turisty rovnûÏ ãetnû nav‰tûvovaná jeskynû. Její
zvlá‰tní útvary (hrá‰kové kameny) vznikají v místech,
kde termální prameny pronikají vápencov˘mi útesy. Její
chladné a vlhké ovzdu‰í má pfiízniv˘ vliv na léãbu
d˘chacího ústrojí.
ç 29 % 400-600 HUF
●
Budínská hradní jeskynû 26
A3
I., Országház utca 16.
Jeskynní sluje pod plo‰inou Hradního vrchu jsou pro
svoji pfiírodní vyjímeãnost pfiísnû chránûné. Mezi
maìarsk˘mi jeskynûni zaujímají mimofiádné postavení,
protoÏe jsou nejvût‰mí systémem podzemních
jeskynních slují, kter˘ vznikl ve vápencovém tufu.
V souãasné dobû není v provozu.
Labyrint (bludi‰tû) pod Budínsk˘m
hradem 27
A3
I., Úri utca 9. ≥ 489-3281 ó 9,30-19,30 hod. —
Jeskynû a podzemní sklepení pod Budínsk˘m hradem o
●
celkové délce 1200 metrÛ jsou zapsané do Seznamu
svûtového dûdictví. Skalní pfiíkrov vznikl˘ pfied 500 tisíci
roky a pod ním zdiva pocházející z rÛzn˘ch období
dûjin jsou rozmanitû propletená tajupln˘m labyrintem
pln˘m dobrodruÏství. Pro náv‰tûvníky je pfiístupn˘ po
cel˘ den, veãer i v noci. V˘stava zachycuje podobu
labyrintu v rÛzn˘ch historick˘ch období a kultufie.V
nedûli dopoledne je na pofiadu: DùTSK¯ LABYRINT pln˘
napínav˘ch dobrodruÏství a her.
è autobus na Hrad. OdjíÏdí z Moskevského námûstí
% 1100-1400 HUF
DAL·Í LÁZNù, PLOVÁRNY
●
Plovárna Császár-Komjádi 10
A2
II., Árpád fejedelem útja 8. ≥ 326-1478 ó pondûlípátek 6-13.30 hod., sobota-nedûle: 6-19 hod.
ç 6, 60, 86 « 17 % 600-900 HUF
●
Koupali‰tû a plovárna Csillaghegy 12
E1
I., Pusztakúti út 3. ≥ 250-1533 ó pondûlí-pátek
7-18.45 hod., sobota-nedûle: 7-16.45 hod.
« Csillaghegy % 800-1000 HUF
●
Léãebné láznû Dagály [3] 13
B1
XIII., Népfürdö utca 36. ≥ 452-4500
ó pondûlí-pátek: 6-19 hod., sobota-nedûle: 6-17 hod.
« 1 Most Árpád híd ç 133 % 1100-1500 HUF
●
Sportovní plovárna Alfréda Hajóse 15
B2
XIII., Marketinsk˘ ostrov ≥ 340-4946
ó nekryt˘ bazén: 6-13.30 hod., kryt˘ bazén: 6-15 hod.
ç 26 % 600-900 HUF
●
Plovárna Imre Nyékiho 17
E1
XI., tfiída Kondorosi út 14. ≥ 208-4025, 208-4026
ó pondûlí-pátek 6-20 hod., sobota-nedûle: 6-19 hod.
ç 7A « 47 Albertfalva, v˘hybna % 400-700 HUF
●
Koupali‰tû Palatinus 18
B1
XIII., Marketin ostrov (Margitsziget) ≥ 340-4505
ó kvûten-srpen: pondûlí-pátek: 8-19 hod, 1.-12. záfií
10-18 hod — ç 26 % 1300-1900 HUF
●
Koupali‰tû PünkösdfürdŒ 21
E1
III., tfiída Királyok útja (cesta králÛ) 272. ≥ 388-6665 ó
15. kvûten-31. srpen: 9-19 hod.
« PükösdfürdŒ % 800-1300 HUF
●
¤ímské koupali‰tû 22
III., Rozgonyi P. utca 2. ≥ 388-9740
ó kvûten-srpen: 8-19 hod., 1.-15. záfií 10-18 hod
« Római fürdŒ % 1000-1600 HUF
E1
[2]
[1]
[3]
[5]
[4]
V O L N ¯ čas
PARKY, VRCHY, CHRÁNùNÉ
P¤ÍRODNÍ OBLASTI
Markétin ostrov (Margitsziget) [4] [5]
B1-2
Mezi Markétin˘m a Árpádov˘m mostem se rozkládá
útl˘ ostrov bohat˘ na historické památky, které sahají aÏ
do XI. století. Na nûm se nachází nejkrásnûj‰í park
hlavního mûsta. Náv‰tûvník pfii procházkách uvidí
impresivní architektonická díla (vodojem-chránûnou
památku UNESCO, zpívající fontánu, pfiírodní amfiteátr,
kostel sv. Michala) a staleté zbytky staveb [klá‰tera, ve
kterém Ïila Markéta (Margit)] dcera krále Bély IV. a
pozÛstatky kostela dvou fieholních fiádÛ). Na ostrovû je
koupali‰tû, plovárna, dva hotely, nûkolik restaurací a
bistra. ç 26
Vrch Gellért
B4
(Gellért-hegy)
Pro poklidn˘ park a pfiedev‰ím pro krásné panoráma,
které se otevírá z vyhlídkové terasy, patfií k oblíben˘m
v˘letním místÛm jak Budape‰ÈanÛ, tak i turistÛ. Ke
zdej‰ím zajímavostem se fiadí pomátky rÛzn˘ch
historick˘ch období. Socha sv. Gellérta pfiipomíná dobu
pohanskou, vojenská pevnost Citadela habsbursk˘
útisk, kter˘ následoval po revoluãních letech 1848-1849
a socha Svobody tyãící se nad mûstem dobu po II.
svûtové válce. Citadela je nejznámûj‰í vyhlídkou v
hlavním mûstû; odtud se pfied námi otvírá celkov˘
pohled na okázalé budape‰tské panoráma zapsané do
Seznamu svûtového dûdictví. Ve skalnatém svahu byl v
roce 1926 – podle jeskynû v Lourdes – vytesán do skály
kostel, kter˘ byl znovu zpfiístupnûn v roce 1989.
ç 7, 7A, 86 « 47, 49, 18, 19
Mûstské sady
C-D2
(Városliget)
Na pe‰tské stranû vytváfiejí rozsáhlou souvislou plochu
zelenû. Jsou oblíben˘m místem rodinn˘ch v˘letÛ,
44
www.budapestinfo.hu
víkendové zábavy a vyhledávan˘m místem odpoãinku.
Kdysi tu b˘vala královská obora. Po vysu‰ení moãálÛ v
XIX. století, po vzoru anglick˘ch parkÛ, byla
celá plocha osázena stromy. V rámci oslav milénia v
tûchto místech vyrostly honosné budovy a památníky
(Muzeum krásn˘ch umûní, v˘stavní síÀ Mısarnok,
Pomník milénia a hrad Vajdahunyad). Mûstské sady
poskytují v‰estrann˘ odpoãinek pfiíslu‰níkÛm v‰ech
vûkov˘ch kategorií. Zájemci mohou nav‰tívit: Lunapark
(Vidámpark), zoologickou zahradu, cirkus, muzea,
léãebné láznû, veslovat na lodiãkách nebo bruslit na
umûlém kluzi‰ti.
1 Námûstí hrdinÛ (HŒsök tere) láznû Széchényi ç 4
Budínské pohofií
E1
(Széchényi-hegy, Sváb-hegy, János-hegy, Hármashatárhegy,)
(Széchényiho, ·vábská, Jáno‰ova a Trojpomezní hora)
Území v severozápadní oblasti hlavního mûsta se 400500 metrÛ vysok˘mi horami se pro své ãisté ovzdu‰í,
vybudované turistické stezky, obklopené zelení lesÛ
stalo mekou turistÛ a milovníkÛ pfiírody. Kromû pû‰ích a
cyklistick˘ch túr turisté rádi vyuÏívají oblíbené
prostfiedky hromadné dopravy. Ozubená dráha
(spojuje stanici na Szilágyi Erzsébet fasor s koneãnou
stanicí na Széchényiho hofie), malá Ïeleznice, kterou
kromû strojvedoucího obsluhují dûti (jede ze
Széchenyiho hory, pfies Jánosovu horu do Hüvösvölgy
chladné údolí). Na Jáno‰ovu horu jezdí sedaãkov˘
v˘tah, pfii zpáteãní jízdû za jasného poãasí, se pfied
v˘letníky otevírá krásné panoráma mûsta.
2 JestliÏe se vydáme z námûstí Moszkva tér, dojedeme
k ozubene dráze nebo sedaãkové lanovce (libegŒ) a
jimi vyjedeme nahoru.
Lidov˘ park (Népliget)
D4
Nejvût‰í park na pe‰tské stranû byl zaloÏen po roce
[6]
1860. Rozkládá se smûrem na jihov˘chod. od centra
mûsta v délce 5 km na 112 hektarech. Lesnat˘ park, s
travnat˘mi plochami, pln˘ kvûtin je pfiíjemn˘m místem
odpoãinku. Promenády uvnitfi parku lemují sochy a
památníky. Souãástí parku je tak zvan˘ park centenária
zaloÏen˘ u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí jednocení tfií, do té
doby samostatn˘ch mûstsk˘ch ãástí, Budy, Pe‰ti a
starého Budína v jedno mûsto. V parku stojí také
budova Planetária (Hvûzdárna), instituce celostátního
v˘znamu. V jeho kupoli o prÛmûru 23 metrÛ se mimo
astronomick˘ch pfiedná‰ek pro ‰irokou obec zájemcÛ
pofiádají laserová pfiedstavení podbarvená klasickou
nebo populární hudbou. 3 Lidov˘ park (Népliget)
SPORT
Sportovní ãinnost spojená s udrÏováním zdraví a
pûstovaná pro zábavu získává v Budape‰ti stále více
pfiíznivcÛ. V parcích, (pfiedev‰ím na Markétinû ostrovû)
od rána aÏ do veãera stále nûkdo bûhá, stafií i mladí –
bez rozdílu vûku,. Kromû sportovního plaveckého
stadionu Alfréda Hajóse je v Budape‰ti dal‰ích 25
plováren, koupali‰È a bazénÛ léãebn˘ch lázní. Mûsto
protínají trasy pro cyklisty. Jezero v Mûstsk˘ch sadech se
v zimû (od prosince do bfiezna) mûní v nejvût‰í otevfiené
kluzi‰tû ve stfiední Evropû, (v létû se na jezírku pÛjãují
lodiãky k projíÏìkám). Na ·vábské hofie pokud je sníh se
od prosince do bfiezna lyÏuje a sáÀkuje.Následující v˘ãet
nabídky sportovních pfiíleÏitostí v hlavním mûstû se
zamûfiuje na módní sportovní disciplíny.
Budapest Madness
www.budapestmadness.com
Aktivní odpoãinek pro mladé turisty pln˘ záÏitkÛ.
Programy: náv‰tûva hospÛdek, veãírek na v˘letní
parníku, plavba na jachtû, Trabant rally, stfielba pistolí,
motokáry, paintbal, stfielba na pohybliv˘ terã,
vyhlídkové lety helikoptérou, na vûtroni, aquarena
(termální koupele), vodní lyÏování.
BOWLING
Mammut Bowling Club
II., LövŒház utca 2-6. ≥ 345-8300 ó ãt-ne: 10-1 h, po,
pá-so:10-3 h % 490-790 HUF
Strike Bowling Club
XI., Budafoki út 111-113. ≥ 206-2754 ó po-ãt: 14-1 h,
pá-so: 14-3 h % 490-790 HUF
Westend Bowling Club
VI., Váci út 1-3. (Westend City Center) ≥ 238-7040
ó ne-ãt: 10-1 h, pá-so:10-3 h % 400-730 HUF
FITNESS KLUBY
Astoria Fitness Studió
V., Károly krt. (okruÏní) 4. ≥ 317-0452 ó po-pá: 6,30-23
h, so: 8,30-18 h, ne: 13.30-21 h % 1000-1200 HUF
Gold’s Gym – Mamut 2 Shopping Center
II., LövŒház utca 2-6. ≥ 345-8544 ó po-pá: 6.45- 22.45
h, so-ne: 8-19.45 h % 3500 HUF
Hotel Stadion (Danubius Premier)
XIV., Ifjúság útja 1-3. ≥ 889-5282 ó 6.30-23 h
% 2000-3100 HUF
Park Hotel Flamenco
XI., Tas vezér utca 7. ≥ 889-5600 ó po-ãt: 7-24 h, páne: 9-21 h % 2600-3400 HUF
Római Fit-Forma Stúdió
III., Monostori út 31. ≥ 453-2901 ó pondûlí-pátek: 7-22
hod., sobota-nedûle: 8-16 hod. % 1150 HUF
MOTOKÁRY – GOKART
Budaring Gokart
XI., Budaörsi út (u kvûtinového trÏi‰tû Floracoop)
≥ 247-4747 ó 11-23 h % 1500-2000 HUF
SKATEBOARD,
KOLEâKOVÉ BRUSLE
Skateboardová dráha
III., Árpád Fejedelem útja 46. ≥
250-4800
ó bfiezen-listopad: 9-18 h / 1017 h
% 400-600 HUF
SQUASH
A&TSH
I., Pálya utca 9. ≥ 356-9530 ó po-pá: 7-23 h, so-ne: 921 h % 2900-3900 HUF
City Squash & Fitnes
II., Marcibányi tér 13. ≥ 336-0408 ó po-pá: 7-24 h, sone: 8-22 h % 2200-4200 HUF
Top Squash – Mamut Shopping Center
II., LövŒház utca 2-6. ≥ 345-8193 ó po-pá: 7-22 h, sone: 9-21 h % 2300-4500 HUF
JÍZDA NA KONI
Favorit Lovarda (jízdárna Favorit)
XVI., Mókus utca 23. ≥ (06-30)966-9992 ó ú-pá: 14-18
h, so-ne: 9-16,30 h % 1500-1600 HUF
Petneházy Horse-Riding School
II. Feketefej utca 2. ≥ 397-5048 ó pá-ne: 9-16 h
% 1500-15 000 HUF
TENIS
Római Tenisz Akadémia
III., Királyok útja 105. ≥ 240-8616 ó 9-22 h
% 2700-3400 HUF
Városmajorská tenisová akademie
XII., Városmajor utca 63-69. ≥ 202-5337 ó po-pá: 7-22
h, so: 7-19 h, ne: 8-19 h % 2800-4500 HUF
NEJEN PRO DùTI
Lunapark (Vidámpark)
C2
XIV. Állatkerti krt. 14.-16. ≥ 363-8310 ó duben-záfií:
kaÏd˘ den: 10-20 h, fiíjen-bfiezen: pouze v sobotu a v
nedûli 10-19 h — 1 Széchényi fürdŒ ë 72 ç 4
% 200-300 HUF
Zoologická a botanická zahrada (Állatkert) [3]C2
XIV., Állatkerti krt. 6-12. ≥ 273-4901 ó leden, únor,
listopad, prosinec: 9-16 h, bfiezen, duben, záfií, fiíjen:
9-17 h, kvûten-srpen: po-ãt: 9-18 h, pá-ne: 9-19 h —
1 Széchényi fürdŒ, ë 72 ç 4 % 900-1300 HUF
www.budapestinfo.hu
45
Bludi‰tû Budínského hradu (Labirintus)
A3
I., Úri utca 9. ≥ 489-3281 (podrobnosti viz str. 43) —
skluzavek, bazén pro akrobatiku, fieãi‰tû s pomal˘m
prÛtokem vody, jeskynû, jakuzzi. % 3400-13000 HUF
Historick˘ Ïelezniãní park [2]
D1
XIV., Tatai út 95. ≥ 450-1497, 238-0558
ó od 15. bfiezna – do 31. bfiezna: 10-15 hod., od 1.
dubna do 29. fiíjna: 10-18 hod., od 31. fiíjna – do 17.
prosince: 10-15 hod. Pondûlí: zavfieno.
Tady se nachází jedno z nejrozsáhlej‰ích Ïelezniãních
muzeí. Na 5 hektarovém volném prostranství najdeme
témûfi 100 dopravních prostfiedkÛ, z nich vût‰ina je
dodnes pojízdn˘ch; Lze se zúãastnit interaktivních her
(fiídit lokomotivu, lokomotivní stimulátor, drezínu,
toãnu, fiídit Ïelezniãní modely, auto na kolejích,
koÀskou dráhu, jízdní kolo na koleje); Vystavují se tu
(lokomotivy, vozy, Ïelezniãní prostfiedky, pfiedmûty a
zafiízení); MÛÏete nav‰tívit dobov˘ obchod, kavárnu a
hfii‰tû pro dûti; Vlakové spojení: od 1. dubna do 29.
fiíjna (z budape‰tského západního nádraÏí Nyugati pu.
– Historick˘ Ïelezniãní park)
ç 30 « 14 % 300-1800 HUF
Tropicarium Budapest
E2
Nákupní centrum Campona
XXII. Nagytétényi út 37-45. ≥ 424-3053 — ó 10-19 h
VMaìarsku jedin˘ “ráj zvífiat”, kde v krytém prostoru o
rozloze 3000 metrÛ ãtvereãních ãekají ‰kaÏdého, kdo
má zájem o Ïivot pod mofiskou hladinou a o Ïivot v
pralese. V obrovském akváriu nahání hrÛzu 7 metr a pÛl
dlouh˘ch ÏralokÛ. ç 3 (od Móricz Zsigmond körtér –
kruhové nám.), 14, 114 z námûstí Kosztolányi DezsŒ
tér) % 900-1700 HUF
Ledová terasa [6]
B2
Stfie‰ní zahrada obchodního centra WestEnd City
Center VI., Váci út 1-3. www.jegterasz.hu
Kluzi‰tû na stfie‰e je místem zajímav˘ch událostí (Hallwen, Mikulá‰, vánoce, masopust, svátek Valentina), o
víkendu se tu pozdû veãer konají diskotéky na ledû.
ó do konce bfiezna 2006 kaÏd˘ den od 8 do 24 hodin
Cena vstupenek se pohybuje podle denní doby mezi
390-690 Ft, vstupné na diskotéku na ledû a na akce je
790 Ft. ç 6 « 4, 6 3 Nyugati pu
Palác zázrakÛ (Csodák palotája) (Millenáris) [1] B2
II., LövŒház utca 39. ≥ 350-6131
ó po-pá: 9-18 h., so-ne: 10-19 h —
Ojedinûl˘ interaktivní dÛm her, kde dûti i dospûlûlí
poznají, “jak je svût zajímav˘”. “Palác zázrakÛ” zve dûti
kaÏd˘ roki k nov˘m pokusÛm, aby si zábavnou formou
hry osvojily vûdecké poznatky o svûtû, kter˘ je
obklopuje. « 4, 6 % 600-800 HUF
Budape‰tské loutkové divadlo
C3
VI., Andrássy út 69. ≥ 341-2166 1 Vörösmarty utca
% variabilní ceny
Divadlo Kolibri
B-C3
VI., Jókai tér 10., ≥ 312-0622 « 4, 6, 1 Oktogon
% variabilní ceny
Velk˘ cirkus – stálá budova hl. Mûsta
C2
XIV., Állatkerti krt. 12. ≥ 344-6008 ó informujte se na
uvedeném tel. ãísle 1 Széchényi fürdŒ ë72 ç 4
% 900-1900 HUF
Aquaréna – mogyoródsk˘ aquapark
F1
Mogyoród, Vízipark út 1. (v sousedství Hungaroringu)
ó 1. kvûten – 30. záfií, pondûlí – nedûle 9-19 h
1,5 km dlouhá povrchová a podpovrchová skluzavka
(tobogan), 8 bazénÛ o celkové plo‰e 3500 m2, 26
46
www.budapestinfo.hu
Muzeum dopravy
D2
XIV. Városligeti körút 11. (podrobnosti viz st. 15.) —
Planetárium (hvûzdárna)
X., Népliget. ≥ 263-1811 ó ú-ne: 9-16 h —
3 Népliget (lidov˘ park) % 840-940 HUF
D4
Sedaãková lanovka (LibegŒ)
E1
Zugliget-János-hegy (Jáno‰ova hora) ≥ 394-3764 —
ó duben-záfií: kaÏd˘ den: 9-17 h ¤íjen-bfiezen: 9-16 h
KaÏdé liché pondûlí zavfieno! ç 4, 16 « 19 % 200450 HUF
Lanová dráha na Budínsk˘ hrad (Sikló)
B2
Nám. Clark Ádám tér-Budínsk˘ hrad V provozu: dennû
mezi 7.30-22.30 h; KaÏdé sudé pondûlí mimo provoz!
ç 4, 16, 86 « 19 % 500-600 HUF
Ozubená dráha (Fogaskerekı)
E1
II., Szilágyi Erzsébet fasor 47. ≥ 355-4167
Soupravy jsou v provozu od rána do veãera: 5-23 hod.
« 56, 18 na koneãnou stanici % 170 HUF
Dûtská Ïeleznice (Gyermekvasút) E1
Széchenyi-hegy-Hıvösvölgy (Széchenyiho hora do
Hıvösvölgy) ≥ 395-54210 V provozu: pro vefiejnost od
kvûtna dokonce srpna kaÏd˘ den — Od záfií nejezdí v
pondûlí ç 6 v 56 % 150-400 HUF
¤íãní taxi
www.vizitaxi.hu
Privátní programová nabídka (podle pfiání jednotlivcÛ)
na luxusních motorov˘ch ãlunech a luxusních jachtách
(prohlídka Budape‰ti, zájezd do Szentendre, na Visegrád a do Eztergomu (Ostfiihomi). Sportovní programy:
vodní lyÏování, wakeboard, jízda na plováku, banánu
V˘letní cyklokoãáry – Sétacikli
B1
XIII., Margitsziget (Markétin ostrov), koupali‰tû Palatinus ≥ 388-7017 ó 10 – do setmûní (1. listopadu – 31.
bfiezna jen o víkendu) ç 26 % 1300-1900 HUF/h
V˘letní cyklokoãáry – Bringóhintó (4)
B1
XIII., Margitsziget (Markétin ostrov), Japonská zahrada
≥ 329-2746 ó od 8 do setmûní, o svátcích: od 9 do
setmûní — ç 26 % 2480-3680 HUF/h
NÁKUP
[1] [3]
[2]
Podobnû jako ve v‰ech svûtov˘ch velkomûstech i v
Budape‰ti je kaÏd˘ turista, kter˘ chce nakupovat,
vydan˘ na pospas tisícÛm lákav˘ch nabídek.
Neu‰kodí, bude-li vûdût, jaké kvalitní maìarské
v˘robky stojí za to, aby si je odvezl domÛ.
Ná‰i okruÏní cestu za nákupy zaãneme na námûstí
József nádor, v obchodû herendské manufaktury
budeme mít pocit, Ïe jsme na v˘stavû uÏitkového
umûní. Herendsk˘ porcelán patfií k chloubám
domácího prÛmyslu. Ruãnû malované vázy, mísy a
rÛzné soupravy si z fiady svûtov˘ch v˘stav odnesly
zlaté medaile. Jeden z dekorÛ byl pojmenovan˘ po
anglické královnû Viktorii, pro ni v manufaktufie
pfiipravili porcelán se znám˘m mot˘lov˘m motivem.
Také ke jménu císafiovny Rakousko – uherské
monarchie AlÏbûty alias Sissi se váÏe jist˘ persk˘ a ke
jménu RothschildÛ originální ptaãí motiv.
Opodál, na rohu námûstí Vörösmarty se musíme
rozhodnout: zajdeme-li do neznámûj‰í budape‰tské
cukrárny Gerbeaud na ãaj, kávu a vyhlá‰ené dorty,
nebo budeme pokraãovat smûrem k obchodnímu
domu Luxus, kde kromû znaãkové konfekce
mezinárodních firem se prodávají i maìarské dárkové
pfiedmûty a parfémy? Nebudete litovat ani jedné z
odpovûdí.
AÎ NA KONEC ULICE VÁCI
Ulice Váci, spojující námûstí Vörösmarty s námûstím
FŒvám, je hlavní tepnou centra mûsta. Pfii procházce
uvidíme, Ïe ji po obou stranách vroubí obchody s
klenoty, parfumerie, obchody se znaãkov˘mi odûvy,
poãínaje Marksem a Spencerem Cottonfieldigem
konãe, je tady i velkoprodejna potravin C&A, butiky a
prodejny biÏuterie. Poté následuje obchodní dÛm
cizojazyãn˘ch knih, kter˘ také nabízí díla maìarsk˘ch
autorÛ pfieloÏen˘ch do cizích jazykÛ. Stojí za to
nahlédnout i do uliãek, které kfiiÏují ulici Váci. V nich
se stfiídají butiky s prodejnami v˘bûrov˘ch vín.
V PafiíÏské ulici je k dostání znám˘ SzamosÛv
marcipán a v cukrárnû v˘borná zmrzlina. Poãet
obchodÛ je omezen˘, proto vynalézaví obchodníci
roz‰ífiili své prodejny do podzemí, tfii z obchodních
center se nacházejí v upraven˘ch sklepních
prostorách. V ulici Fehérhajó v jednom z nich
dostanete léãivé minerály a uprostfied ulice Váci
staroÏitn˘ nábytek, porcelán, dûtské obleãení. Pfii
procházce se obãas nezapomeÀme podívat nahoru.
Vût‰ina domÛ v centru mûsta totiÏ pochází konce 19.
století a nûkolik z nich má mimofiádnû krásná prÛãelí.
Csókova galerie na rohu ulice Pesti Barnabás
vystavuje prodejná díla souãasn˘ch maìarsk˘ch
umûlcÛ a s prázdnou neodejdou ani milovníci
staroÏitností. Ulice Kígyó (Hadová) se pomalu mûní v
ulici porcelánu. PoblíÏ obchodÛ se staroÏitnostmi jsou
dvû znaãkové prodejny s domácím porcelánem. Ke
svûtov˘m kuriozitám patfií eozinová glazura
Zsolnayho továrny na v˘robu porcelánu. S jejím,
zpravidla nazlátl˘m nádechem se vyrábûjí neãastûji
ãervené, ménû uÏ modfie glazované so‰ky, mísy,
popelníky, zatímco stolní soupravy v barvû slonní
kosti se zlatov˘m nádechem. V prodejnû herendského
porcelánu jsou k dostání v˘robky porcelánové
manufaktury zaloÏené pfied 176 roky a vyrábûné
podle jejích star˘ch, muzeálních vzorÛ. Prodávají se
zde porcelánové stolní soupravy, so‰ky a dal‰í
pfiedmûty. Pfiijímají tu téÏ objednávky na doplnûní
rozbit˘ch porcelánov˘ch pfiedmûtÛ tovární znaãky.
Dojdeme-li ulicí Váci k pfiedmostí AlÏbûtina mostu,
podchodem pfiejdeme na druhou stranu ulice. Poté,
co pfiijdeme pfied Aukãní dÛm (Belvárosi Aukciósház),
mÛÏeme se v jeho v˘kladní skfiíní obdivovat men‰ím
ãi vût‰ím “klenotÛm”, ty se dennû vymûÀují. V Centru
Folkart, v ulici Váci 58. si mÛÏeme vybrat dárky, které
nám doma budou pfiipomínat Maìarsko.
www.budapestinfo.hu
47
CENTRÁLNÍ TRÎNICE
Po pû‰í zónû ulice pfiijdeme aÏ k Budape‰tské trÏnici
(Budapesti Nagyvásárcsarnok) [1], tady uÏ pofiádnû
unavení zaãneme s jin˘m druhem prohlídky, v
pestrém víru barev najdeme v‰echno, co si jen oãi a
ústa ráãí. Ve více neÏ sto let staré budovû v
obchÛdcích a stáncích prodejci nabízejí rÛÏence
ãerven˘ch su‰en˘ch paprik, vûnce ãesneku, ovoce,
zeleninu, zavafieniny pfiipravené podle receptÛ
na‰ich babiãek, jídla maìarské kuchynû a to je jen
mal˘ zlomek z bohaté nabídky. Dostanete tu
typické maìarské speciality, na pfiíklad svûtoznámé
maìarské víno – tokajské aszú. “Víno králÛ, král
vín”. Zvlá‰tní chuÈ tomuto u‰lechtilému moku
dodávají sluncem zcukernatûlé bobule hroznÛ. Z
destilátÛ stojí na prvním místû Unicum. Za své
svérázné aroma vdûãí bylinám. MeruÀkovice a
slivovice vûrnû stfieÏí vÛni ovoce a jeho chuÈ.
Vynikající jsou téÏ husí játra, prodávaná v konzervû
nebo v hlinûné nádobû, také uherské salámy Pick a
Herz patfií k maìarsk˘m specialitám.
V restauraci Fakanál (Vafieãka) kaÏd˘ den od 10
hodin se pofiádá kuchafisk˘ kurz [2]. Pod vedením
mistra kuchafie se mÛÏe kdokoli seznámit s
pfiípravou oblíben˘ch maìarsk˘ch jídel. Sommelier
poté uvádí degustaci vína spojenou nabídkou
nejznámûj‰ích vín z maìarsk˘ch vinafisk˘ch oblastí.
Nákupní centra
▲
Jin˘ druh zábavy a zárovûÀ i nákupu poskytuje
plaza [3] (nákupní a zábavní centrum). V nich na
jediném místû najdeme otevfiené obchod.y, které
vybízejí k tomu, abychom do nich za‰li, vyzkou‰eli
si parfémy, obleãení a prohlédli si látky. Ta
nejúspû‰nûj‰í centra lákají dal‰ími atrakcemi,
Tropicariem nebo vodopádem, ãi westernov˘m
dvorem. Na stfie‰e jedné z budov je v provozu lední
plocha s veãerní diskotékou. Plazy mají o víkendu
otevfieno cel˘ den, právû proto jsou vyhledávan˘m
místem setkání a zábavy mládeÏe. Obchodní a
zábavní centra najdete poblíÏ v‰ech
frekventovan˘ch dopravních kfiiÏovatek a stanic
metra (Západní nádraÏí, tfiída Váci, okruÏní Könyves
Kálmán krt., Bécsi út, Margit krt. atd.)
Folkart Centrum
V., Váci utca 58. ≥ 318-5840 ó 10-19 hod
www.folkartcentrum.hu
Nejvût‰í velkoprodejna zboÏí folklorního umûní
v Maìarsku. Bohat˘ v˘bûr autentick˘ch, ruãnû
vyrábûn˘ch produktÛ lidové tvorby, v˘‰ivky, ruãní
tkaniny, kroje, keramika, porcelán, fiezbáfiské v˘robky
ze dfieva i rohoviny, ãutory, kraslice a ‰irok˘ v˘bûr
dal‰ích drobn˘ch dárkov˘ch pfiedmûtÛ ze v‰ech
národopisn˘ch oblastí státu.
48
www.budapestinfo.hu
▲
DÛm maìarsk˘ch vín (Magyar Borok Háza)
I., Szentháromság tér 6. ≥ 210-1030 ó 12-20 hod
700 nejrÛznûj‰ích druhÛ vín ze 22 maìarsk˘ch
vinafisk˘ch oblastí. Degustace 50 druhÛ vynikajících vín.
RESTAURACE a zábavní podniky
NABÍDKA GUIDE BUDAPEST:
RESTAURACE
Vysvûtlivky: prÛmûrná spotfieba na jednu osobu pfii
jídlu o dvou chodech, bez nápoje, s obsluhou: pod
cenou 2500 HUF (*), 2500-4500 HUF (**), 4500-6500
HUF (***), nad 6500 HUF (****)
1 A38 Hajó**
●
U Petöfiho mostu na budínském pfiedmostí ≥ 464-3946
ó 11-24 h
Mezinárodní kuchynû, kreativní dezerty
2 Admirál**
V., Belgrád rkp. 30. ≥ 318-0723
ó 12-23 h
Národní kuchynû, atmosféra dunajského nábfieÏí
●
●
3 Alabárdos****
I., Országház utca 2. ≥ 356-0851
ó po-pá: 19-23h, so: 12-16 h, 19-23 h
Národní kuchynû
4 Arany Bárány (zlat˘ beránek)**
V., Harmincad utca 4. ≥ 317-2703 ó 12-24 h
Maìarská a mezinárodní jídla, jehnûãí speciality
5 Arany kaviár (Zlat˘ kaviár) rybí
restaurace****
I., Ostrom utca 19. ≥ 201-6737 ó 12-24 h
Ruská kuchynû
6 Aranyszarvas (Zlat˘ jelen)**
I., Szarvas tér 1. ≥ 375-6451 ó 12-23 h
Speciality ze zvûfiiny
7 Articsóka**
VI., Zichy JenŒ utca 17. ≥ 302-7757
ó 11-24 h
Mediteránní jídla pod palmami a prosklen˘m stropem;
stfie‰ní terasa
8 Bagolyvár (soví hrad)**
XIV., Állatkerti út 2. ≥ 468-3110
ó 12-23 h
Domácí kuchynû, maìarské chody
9 Belcanto****
VI., Dalszínház utca 8. ≥ 269-3101
ó 12-15 h, 18-2 h
Známí zpûváci,a zpívající ãí‰níci
Snídanû a obûd formou ‰védsk˘ch stolÛ
10 Biarritz***
V., Kossuth tér 18. ≥ 311-4413
ó po-so: 11-24 h, ne: 11-23 h
Nedaleko budovy parlamentu se podávají jídla s
grilovan˘m masem, v˘bûrové dezerty
11 Biedermeier***
VI., Mozsár utca 12. ≥ 331-8942
ó 12-15 h, 18-24 h
Tradiãní mezinárodní kuchynû
12 Café Pierrot***
I., Fortuna utca 14. ≥ 375-6971
ó 11-24 h
Intimní atmosféra, veãer klavír
V˘bûr mezinárodních jídel
13 Carne di Hall***
I., Bem rakpart 20. ≥ 201-8137
ó 11.30-24 h
Mekka milovníkÛ masa. velké steaky, bohat˘ v˘bûr vín
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
www.budapestinfo.hu
49
14 Cascade***
●
XII., Szarvas Gábor út 8/D ≥ 275-1039
ó 10-2 h
Mediteránní a maìarská kuchynû
15 Champs Sport Pub***
VII., Dohány utca 20. ≥ 413-1655
ó 11-2 h
Sportovní pfienosy na 2 velkoplo‰n˘ch obrazovkách a
35 televizích; jídla pro pfiíznivce fitness
16 Champs Sport Pub Buda***
II., ErŒd utca 22. ≥ 201-0569 ó 12-1 h
Tradiãní místo setkávání pfiíznivcÛ sportu a sportovcÛ
17 Cyrano****
V., Kristóf tér 7-8. ≥ 266-3096
ó 11.30-24 h
Lehká jídla: drÛbeÏ, ryby, bohat˘ v˘bûr zeleniny, steaky
a maìarské chody
18 Fakanál*
IX., FŒvám tér (poblíÏ Velké trÏnice) ≥ 217-7860
ó po-pá: 10-17 h, so: 10-14 h
Domácí, laciná jídla, rychlá obsluha
19 Fausto’s****
VII., Dohány utca 5. ≥ 269-6806
ó 12-15 h, 19-23 h, v nedûli a o svátcích zavfieno
Italská kuchynû
20 Firkász**
XIII., Tátra utca 18. ≥ 450-1118
ó po-ãt, ne: 12-24 h, pá-so: 12-2 h
Oblíbená restaurace místních obyvatel ; pfiíjemné
prostfiedí, domácká jídla, bohat˘ v˘bûr nápojÛ
21 Fortuna***
I., Hess A. tér 4. ≥ 375-6857
ó 12-16 h, 19-24 h
Mezinárodní a maìarské speciality
22 Fuji japonská restaurace***
II., Csatárka utca 54/b (na rohu ulice Zöldlomb utca a
Zöldkert) ≥ 325-7111 ó 12-23 h
Atraktivní kuchynû su‰i
23 Fülemüle***
VIII., KŒfaragó utca 5. ≥ 266-7947
ó ne-ãt: 12-22 h, pá-so: 12-23 h
Maìarská, evropská a Ïidovská kuchynû
24 Goa***
VI., Andrássy út 8. ≥ 302-2570 ó 12-24 h
Módní místo; mezinárodní kuchynû, rozsáhl˘ v˘bûr
tûstovin a salátÛ
25 Gundel****
XIV., Állatkerti út 2. ≥ 468-4040
ó 12-16 h, 18.30-24 h
Evropsky proslulá kuchynû v osobité atmosféfie
26 Kaltenberg bavorská královská pivnice a
restaurace**
IX., Kinizsi utca 30-36. ≥ 215-9792
ó po-pá: 7-24 h, so-ne: 12-24 h
Jednohubky k pivu, rybí speciality, maìarská a sytá
bavorská jídla
27 Kárpátia****
V., Ferenciek tere 7-8. ≥ 317-3596 ó 11-23 h
Tradiãní a moderní gastronomie v renesanãním
prostfiedí
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
50
www.budapestinfo.hu
●
28 Kéhli**
III., Mókus utca 22. ≥ 250-4241
ó 12-24 h
Oblíbené místo spisovatele z konce 19. století a
labuÏníka Gyuly Krúdyho, tady nezapomeÀte ochutnat
polévku z morkov˘ch kostí
29 Képíró***
V., Képíró utca 3. ≥ 266-0430
ó po-pá: 12-15 h, 18-24 h, so: 18-24 h
Pestrá francouzská a mezinárodní kuchynû pro
labuÏníky
30 King Arthur’s***
III., Bécsi út 38-44. ≥ 437-8243 ó 12-1 h
Pfiíjemná stfiedovûká atmosféra, velké porce jídel, dobrá
vína; renesanãní hudba
31 Kisbuda Gyöngye***
III., Kenyeres utca 34. ≥ 368-6402
ó po-so: 12-24 h
Domácí jídla nápadité virtuozní kuchynû v mû‰Èanském
prostfiedí,
32 Kispipa***
VII., Akácfa utca 38. ≥ 342-2587 ó 12-24 h
Maìarská a mezinárodní jídla
33 Kavárna a restaurace Kogart***
VI., Andrássy út 112. ≥ 354-3830
ó 10-1 h
Elegantní prostfiedí, mezinárodní gastronomické
sapeciality
34 Love Café & Restaurant**
VI., Podmaniczky utca 14. ≥ 354-0009
ó 12-1 h
Diskrétní osvûtlení v purpurovû ladûném prostfiedí;
bohat˘ v˘bûr koktejlÛ, v˘bûrové menu
35 Mágnáskert Étterem***
II., Csatárka utca 58. ≥ 325-9967
ó 12-24 h
Mezinárodní kuchynû
36 Malomtó***
II., Frankel Leó utca 48. ≥ 336-1830
ó 12-24 h
Nedaleko lázní Lukács, s terasou u jezírka, kuchynû
bohatá na pfiíchutû v˘chodních jídel
37 Mátyás Pince****
V., Március 15. tér 7. ≥ 318-1693
ó 12-1 h
Maìarská jídla
38 Hostinec tety Náncsi**
II., Ördögárok utca 80. ≥ 397-2742
ó 12-23 h
Rodinné prostfiedí, hostinec má prostornou zahradní
restauraci
39 Restaurace Oroszlános Kút – DÛm
Gerbeaud***
V., Vörösmarty tér 7. ≥ 429-9023
ó 12-15 h, 18-23 h
Klasicky elegantní mezinárodní kuchynû
40 Pest-Buda***
I., Fortuna utca 3. ≥ 212-5880
ó 12-23 h
Maìarská a mezinárodní kuchynû
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Restaurace I.
●
41 Pilvax**
V., Pilvax köz 1-3. ≥ 266-7660
ó 12-24 h
Chutná maìarská národní jídla, archivní vína
42 Pomo D’Oro**
V., Arany János utca 9. ≥ 302-6473
ó po-pá: 11-24 h, so-ne: 12-24 h
Populární místo v obchodní ãásti centra mûsta,
vynikající italská jídla
43 Premier Restaurant & Terrace**
VI., Andrássy út 101. ≥ 342-1768
ó 12-23 h
Mezinárodní kuchynû
44 Régi Sipos Halászkert (Star˘ Sípos)**
III., Lajos utca 46. ≥ 368-6480
ó 12-24 h
HospÛdka s rodinn˘m prostfiedím, maìarská jídla
pfiipravovaná z ryb
45 Remíz***
II., Budakeszi út 8. ≥ 275-1396 ó 9-1 h
V sousedství tramvajové remízy, domácí obsluha, jídla
pûãená na lávové zkameleninû
46 Rivalda***
I., Színház utca 5-9. ≥ 489-0236
ó 11.30-23.30 h
Moderní evropská a mezinárodní kuchynû
47 Robinson***
XIV., Városligeti-tó (u jezírka mûstsk˘ch sadÛ)
≥ 422-0222
ó 12-16 h, 18-24 h
Mezinárodní a mediteránní kuchynû
48 Rosenstein***
VIII., Mosonyi utca 3. ≥ 313-3492
ó po-so: 12-23 h
Po domácku pfiipravená tradiãní Ïidovská jídla
49 Shalimar**
VII., Dob utca 50. ≥ 352-0305
ó 12-16 h, 18-23 h
Indické pfiíchutû; osm druhÛ chleba, vegetariánská jídla
50 Sir Lancelot***
VI., Podmaniczky utca 14. ≥ 302-4456
ó 12-1 h
Pfiíjemná stfiedovûká atmosféra, velké porce jídel, dobrá
vína; renesanãní hudba
51 Sörházpince (pivovarsk˘ sklípek) – DÛm
Gerbeaud**
V., Vörösmarty tér 7. ≥ 429-9022
ó 12-23 h
Rustikální zafiízení, jídla k pivu, grilované speciality
52 Spoon Café & Lounge***
V., Vigadó tér, 3. (na Dunaji pfied hotelem
InterContinental) ≥ 411-0933
ó 12-24 h
Mezinárodní a maìarské speciality
53 Százéves (stoletá restaurace)***
V., Pesti Barnabás utca 2. ≥ 318-3608
ó 12-24 h
Nejdéle a nepfieru‰ovanû provozovaná restaurace v hl.
mûstû. Tradiãní maìarská kuchynû na vysoké
gastronomické úrovni.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
52
www.budapestinfo.hu
●
54 Tom-George***
V., Október 6 utca 8. ≥ 266-3525 ó 12-24 h
„Fúze” maìarsk˘ch a v˘chodních jídel; tendenãní
prostfiedí
55 Új Sipos (nov˘ Sípos)**
III., FŒ tér 6. ≥ 388-8745 ó 12-23h
Maìarská a mezinárodní kuchynû
56 Vadrózsa****
II., Pentelei Molnár utca 15. ≥ 326-5817
ó 12-15 h, 19-24 h
Malá barokní vila pro pfiíznivce romantick˘ch veãefií
57 Vörös és Fehér**
VI., Andrássy út 41. ≥ 413-1545 ó 12-24 h
·iroká ‰kála maìarsk˘ch vín, labuÏnické pfiedkrmy
●
●
●
KAVÁRNY, BARY
●
1 Angelika
I., Batthyány tér 7. ≥ 201-0668
ó po-st, ne: 9-24 h, ãt-so: 9-2 h
2 Ba Bar
VII., Huszár utca 7. ≥ 0620-919-7979 ó 12-1 h
3 BalettcipŒ
VI., Hajós utca 14. ≥ 269-3114
ó po-pá: 10-24 h, so: 11-24, ne: 12-23 h
4 Beckett’s
V., Bajcsy-Zsilinszky út 72. ≥ 311-1033
ó po-ãt: 12-1 h, pá-ne: 12-2 h
5 Kavárna Centrál**
V., Károlyi Mihály utca 9. ≥ 266-2110 ó 8-24 h
6 Darshan Café
VIII., Krúdy Gyula utca 7. ≥ 266-7797
ó po-pá: 7-24 h, so: 12-24 h, ne: 16-24 h
7 Gerbeaud
V., Vörösmarty tér 7. ≥ 429-9000 ó 9-21 h
8 Gusto Café
II., Frankel Leó utca 12. ≥ 316-3970
ó po-so: 10-22 h
9 Lukács
VI., Andrássy út 70. ≥ 302-8747
ó po-pá: 9-20 h, so-ne: 10-20 h
10 Kavárna Mai Manó
VI., NagymezΠutca 20. 473-2666
ó 10-1 h
11 Miró Café
I., Úri utca 30. ≥ 201-5573 ó 9-24 h
12 Kavárna Kávéház
VIII., Múzeum krt. 12. ≥ 267-0375
ó po-so: 12-24 h
13 Mıvész
VI., Andrássy út 29. ≥ 352-1337
ó 9-24 h
14 Negro
V., Szent István tér 11. ≥ 302-0136
ó po-ãt, ne: 8-1 h, pá-so: 8-2.30 h
15 Ruszwurm
I., Szentháromság utca 7. ≥ 375-5284
ó 9-20 h
16 Soho Café
I., FŒ utca 25. ≥ 201-3807
ó po-pá: 8-21 h, so-ne: 9-21 h
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
RESTAURACE NA NÁMùSTÍ
FERENCE LISZTA
●
●
1 Birdland
VI., Liszt Ferenc tér 7. ≥ 413-7983 ó 11-24 h
2 Buena Vista
VI., Liszt Ferenc tér 4-5. ≥ 344-6303 ó 11-1 h
3 Café Miro Grande
VI., Liszt Ferenc tér 9. ≥ 321-8666 ó 10-1 h
4 Café Vian
VI., Liszt Ferenc tér 9. ≥ 268-1154 ó 9-24 h
5 Fresco
VI., Liszt Ferenc tér 10. ≥ 411-0915 ó 12-24 h
6 Incognito
VI., Liszt Ferenc tér 3. ≥ 342-1471
ó po- ãt: 12-24, pá: 12-2 h, so: 14-2 h, ne: 14-24 h
7 Karma
VI., Liszt Ferenc tér 11. ≥ 413-6764 ó 11-2 h
8 Kavárna Mediterrán
VI., Liszt Ferenc tér 10. ≥ 344-4615 ó 11.30-24 h
9 Menza
VI., Liszt Ferenc tér 2. ≥ 413-1482 ó 10-24 h
10 Pesti Est Café
VI., Liszt Ferenc tér 5. ≥ 344-4381 ó 11-2 h
11 Passion
VI., Liszt Ferenc tér 10. ≥ 268-0199 ó 11-24 h
12 Pompeí
VI., Liszt Ferenc tér 3. ≥ 351-8738 ó 12-1 h
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
RESTAURACE V ULICI RÁDAY
A NA NÁMùSTÍ KÁLVIN
●
●
●
13 Prince of Persia
IX., Ráday utca 21. ≥ 216-0566
ó 11-24 h
14 Ráday Drive 911
IX., Ráday utca 11-13. ≥ 219-5452
ó 12-24 h
15 Red Café
IX., Ráday utca 14. ≥ 216-5628
ó 12-24 h
16 Sir Williams
IX., Ráday u 9. ≥ 217-6093
ó po-pá: 12-4 h, so-ne: 12-1 h
17 Soul Café
IX., Ráday utca 11-13. ≥ 217-6986
ó 12-1 h
18 Kavárna a restaurace Star
IX., Ráday utca 34. ≥ 215-2738
ó po-so: 10-1 h
19 Time Café
IX., Ráday utca 23. ≥ 476-0433
ó po-st: 11-1 h, ãt-pá: 11-2 h, so: 15-2 h, ne: 16-1 h
20 Togana
IX., Ráday utca 29. ≥ 217-6625
ó 11-24 h
21 âajovna Vörös Oroszlán (Rud˘ lev)
IX., Ráday utca 9. ≥ 215-2101
ó 11-23 h
22 Vörös Postakocsi (âevern˘ dostavník)
IX., Ráday utca 15. ≥ 217-6756
ó 11.30-24 h
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1 Calvin
IX., Kálvin tér 8. ≥ 215-1215 ó 10-24 h
2 Castro
IX., Ráday utca 35. ≥ 215-0184
ó po-pá: 9-24 h, so-ne: 14-24 h
3 Coramia
IX., Ráday utca 31. ≥ 219-5233 ó 11-24 h
4 Costes
IX., Ráday utca 4. ≥ 219-0696 ó 12-24 h
5 Fotocella
IX., Ráday utca 17. ≥ 215-3248 ó 10-24 h
6 Intenzo
IX., Kálvin tér 9 ≥ 219-5243 ó 10-24 h
7 Jaffa
IX., Ráday utca 39. ≥ 219-5285
ó po- ãt: 9-1, pá: 9-2 h, so: 13-2 h, ne: 14-24 h
8 âínská restaurace
IX., Ráday utca 18. ≥ 218-9546 ó 10-23 h
9 Memoár Café
IX., Ráday utca 1-3. ≥ 218-8698
ó 10-23 h
10 Pata Negra
IX., Kálvin tér 8 ≥ 215-5616
ó 10-24 h
11 Paris, Texas
IX., Ráday utca 22. ≥ 218-0570
ó po-pá: 10-3 h, so-ne: 13-3 h
12 Pink-Cadillac
IX., Ráday utca 22. ≥ 216-1412
ó 11-24 h
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
www.budapestinfo.hu
53
RESTAURACE V ULICI HAJÓS
1 BalettcipŒ
●
VI., Hajós utca 14. ≥ 269-3114
ó po-pá: 10-24 h, so:11-24 h,
ne: 12-23 h
2 Chagall
VI., Hajós utca 27. ≥ 302-6030
ó po-pá: 11-24 h, so-ne: 12-24 h
3 Marquis de Salade
VI., Hajós utca 43. ≥ 302-4086
ó 12-24 h
4 Picasso
VI., Hajós utca 31. ≥ 312-1727
ó po-st: 16-24 h, ãt-pá: 16-3 h, so.:18-4 h
5 Thália
VI., Hajós utca 7.≥ 269-1221
ó po-pá:10-22 h, so: 16-23 h
●
●
●
●
JAZZOVÉ KLUBY, ZÁBAVNÍ
PODNIKY S HUDBOU A TANCEM
1 A38 Hajó
●
U Petöfiho mostu na budínském pfiedmostí
≥ 464-3940
ó 16-4 h www.a38.hu
2 Alcatraz
V., Nyár utca 1. ≥ 478-6010
ó ne-st: 16-2 h, ãt-so: 16-4 h
3 Columbus Pub & Jazz Club
V., Vigadó tér 4. (na Dunaji pfied hotelem
InterContinental)
≥ 205-3041
ó 12-24 h
4 Cotton Club
VI., Jókai utca 26. ≥ 354-0886
ó 12-1 h
5 Crazy café
VI., Jókai utca 30. ≥ 302-4003
ó 11-1 h
6 Dokk
III., Hajógyári sziget 122 ≥ 0630-535-2747
ó po-so: 8-4 h
7 Fat Mo’s
V., Nyári Pál utca 11. ≥ 267-3199
ó po-st: 12-2 h, ãt-pá: 12-04 h, so: 18-04 h,
ne: 18-02 h
●
●
●
●
●
●
54
www.budapestinfo.hu
●
8 For Sale Pub
V., Vámház krt. 2 ≥ 267-0276
ó 12-3 h
9 Inside
IX., Közraktár utca 9.
www.clubinside.hu
10 Irish Cat
V., Múzeum körút 41. ≥ 266-4085
ó 11-2 h
11 Jailhouse
IX., Tızoltó utca 22. ≥ 0630-989-4905
ó st-ne: 22-5 h
12 Janis’ Pub
V., Királyi Pál utca 8. ≥ 266-2619
ó po-ãt: 16-02 h, pá-so: 16-03 h, ne: 18-24 h
13 Jazz Garden
V., Veres Pálné utca 44/A ≥ 266-7364
ó 18-1 h
14 Kultiplex
IX., Kinizsi utca 28 ≥ 219-0706
ó 10-5 h
15 New Orleans
VI., Lovag utca 5. ≥ 269-4844
ó st-so: 21-5 h
16 Old Man’s
VII., Akácfa utca 13. ≥ 322-7645
ó 15-04 h
17 Piaf
VI., NagymezŒ utca 25 ≥ 312-3823
ó po-ãt, ne: 11-6 h, pá-so: 11-7 h
18 Snapsz Café & Gallery
VII., Király utca 95. ≥ 321-5323
ó po-pá: 10 – aÏ do odchodu hostÛ, so: 18 – aÏ do
odchodu hostÛ
19 Szóda
VII., Wesselényi utca18. ≥ 461-0007
ó od 14 hod. do ranních hodin
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ZAHRADNÍ ZÁBAVNÍ PODNIKY
●
1 Báziskert
XIV., Stefánia út 2./ V zahradû sportovní arény László
Pappa ≥ 273-0880
ó ú-ne: 15-1 h
2 Buddha Beach
IX., Közraktár utca 9-11. ≥ 210-4872
●
Restaurace II.
●
3 Café del Rió
XI., Goldman György tér 1./ U Petöfiho mostu na
budínském pfiedmostí
≥ 06-30-2972158 www.rio.hu
ó od dubna do konce záfií dennû: 14-5 h
4 Copacabana beach
Na konci Markétina ostrova (Margitsziget) u Árpádova
mostu www.copacabana.hu
ó po celé léto
5 Mokka Cuka
III., Hajógyári Sziget, K-híd, Május 9. park
≥ 453-2120 www.mokkacuka.hu
ó po celé léto
6 Zöld Pardon
XI., U Petöfiho mostu na budínském pfiedmostí
www.zp.hu
ó po celé léto
●
●
●
KASINO
●
1 Kasino Las Vegas
V., Roosevelt tér 2. ≥ 317-6022
ó 0-24 h
E-mail: [email protected]
Domovská stránka: www.lasvegascasino.hu
3 Kasino Tropicana
V., Vigadó utca 2. ≥ 266-3062
ó 11-06 h
E-mail: [email protected]
Domovská stránka: www.tropicanacasino.hu
●
BUDAPEST
PANORAMA
Free monthly programme
guide in five languages
(English, German, Italian,
French and Russian).
Available in hotels,
information offices,
museums and restaurants.
Everything for the visitors!
BUDAPEST
PROGRAM MAP
Free English-language monthly
programme offers and city
map. Available at the
Budapest airports (Ferihegy 1,
Ferihegy 2A and 2B) and
airport information offices.
Your Map –
Your Programmes!
e-mail: [email protected]
www.budapestpanorama.com
www.budapestinfo.hu
55

Podobné dokumenty

RESTAURACE a zábavní podniky

RESTAURACE a zábavní podniky Státní obãané evropsk˘ch zemí (s v˘jimkou obãanÛ Albánie, Ruska, Srbska a âerné Hory, Turecka a Ukrajiny) mohou pfiestoupit hranice do Maìarska bez víza. Z mimoevropsk˘ch státÛ neplatí vízová povinn...

Více

Budapest Guide Đ cseh kesz

Budapest Guide Đ cseh kesz na vídeÀské a Ïenevské konvenci, tudíÏ dopravní znaãky a smûrové tabule jsou totoÏné s pravidly silniãního provozu v ostatních státech. Pfiesto uvedeme nûkolik dÛleÏit˘ch dopravních pfiedpisÛ, které ...

Více

Průvodce vinařskými oblastmi Maďarska

Průvodce vinařskými oblastmi Maďarska podniků a 50 družstev, dnes se výrobou vína zabývá množství subjektů s různým zaměřením a filozofií, od drobných producentů po velké firmy. V zemi působí cca 10 000 malovýrobců, kteří vlastní mezi ...

Více

zde - UPC

zde - UPC Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko,Itálie, Kypr, Portugalsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litevsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko,Portugalsko, Rakousko, Slovensko,...

Více

Stáhnete si Pruvodce Budapešt

Stáhnete si Pruvodce Budapešt XXII., Kastélypark utca 9–11. § 207-0005/4 www.nagytetenyi.hu © úterý–neděle 10–18 h Ve 28 sálech výstavného barokního zámku se nachází stálá výstava sbírky 300 exponátů nábytku a bytových doplňků ...

Více

SLUÎBY INFORMACE

SLUÎBY INFORMACE Uh.Hradi‰tû 50

Více

Budapešt - Magyar Turizmus Zrt.

Budapešt - Magyar Turizmus Zrt. hmatu – ale chce si vyzkoušet svou sílu a dovednost, je ale také možné, že by se jen nerad zřekl zdravého způsobu života, na který si už zvykl. V maďarském hlavním městě a v jeho okolí se dá vyzkou...

Více