FKQ 89 EL .20 /HA FK 89 E.20 X /HA FK 89 EL.20 X

Komentáře

Transkript

FKQ 89 EL .20 /HA FK 89 E.20 X /HA FK 89 EL.20 X
Návod k obsluze
TROUBA
FKQ 89 EL .20 /HA
FK 89 E.20 X /HA
FK 89 EL.20 X /HA
FK 89 E.20 /HA
FK 89 EL.20 /HA
FK 89 E C X /HA
FK 89 E C /HA
7OFKQ 897EC RU/HA
7OFK 897EJ X RU/HA
7OFK 897EJ RU/HA
7OFK 897ESC X RU/HA
7OFK 897ESC RU/HA
7OFK 898EC X RU/HA
7OFK 898EC RU/HA
7OFK 897EC X RU/HA
7OFK 897EC RU/HA
7OFKQ 897EC RU/HA
UT 89ELC X /HA
UT 89ELC /HA
UT 89ESC X /HA
UT 89ESC /HA
FK 996EC.20 X /HA
FK 996EC.20 /HA
FKQ 99EC /HA
FK 992EJ.20 X /HA
FK 992EJ.20 /HA
FK 99EJ.20 X /HA
FK 99EJ.20 /HA
FKQ 992EJ.20 /HA
UT 89EC.20 X/HA
UT 89EC.20 /HA
Obsah
Instalace, 17-18
Ustavení
Elektrické připojení
Technické údaje
Popis spotřebiče, 19
Celkový přehled
Ovládací panel
Displej
Zapínání a pouţití, 20-21
Pojistka ovládacího panelu
Nastavení hodin
Nastavení zvukové signalizace
Spuštění trouby
Obnovení továrního nastavení
Pohotovostní režim
Reţimy, 22-25
Režimy manuálního pečení
Režimy automatického pečení
Plánování pečení
Praktické rady pro vaření
Tabulka pečení
Bezpečnostní opatření a rady, 26
Obecná bezpečnost
Odstranění
Úspora energie a ohled na životní prostředí
Péče a údrţba, 27-28
Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Čištění dvířek
Výměna žárovky
Montáž sady vodicích lišt
Odstraňování závad, 29
Podpora, 30
Instalace
! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k
pozdějšímu nahlížení. V případě prodeje, darování nebo
přestěhování spotřebiče prosím zajistěte, aby se návod
přesunul se spotřebičem tak, aby nový vlastník mohl mít z
rad obsažených v návodu prospěch.
! Přečte si prosím tento návod používání pečlivě: Obsahuje
důležité informace týkající se bezpečného provozu, instalace
a údržby spotřebiče.
Ventilace
Aby byla zajištěna vhodná ventilace, je třeba odstranit zadní
stěnu úložného prostoru. Doporučuje se umístit troubu na
dvě dřevěné lišty nebo na zcela rovný povrch tak, aby v zadní
části zůstal otevřený prostor o rozměrech nejméně 45x560
mm. (Viz obrázek)
Ustavení
! Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovými materiály. Ty
musejí být zlikvidovány v souladu s místními normami
ohledně shromažďování tříděného odpadu (viz Bezpečnostní
opatření a tipy).
! Spotřebič musí instalovat kvalifikovaný odborník ve shodě s
dodanými pokyny. Nesprávná instalace může ohrozit lidi a
zvířata nebo poškodit majetek.
Vestavba spotřebiče
Použijte vhodnou skříňku, aby spotřebič fungoval správně:
• Panely sousedící s troubou musí být z materiálu odolného
vůči teplu;
Vystředění a upevnění
Upevněte spotřebič ke skříňce:
• Otevřete dvířka trouby.
• Odstraňte 2 gumové ucpávky zakrývající fixační otvory na
obvodovém rámu.
• Upevněte troubu ke skříňce pomocí 2 šroubů do dřeva.
• Znovu nasaďte gumové ucpávky.
• v případě nábytku z dýhovaného dřeva se musí použít lepy,
které jsou odolné vůči teplotám do 100 °C;
• při vestavění trouby pod stůl (viz obrázek) nebo do
skříňového sloupu je třeba, aby měl nábytek, do kterého
bude zařízení vestavěno, následující rozměry
! Všechny díly, které zajišťují bezpečný provoz spotřebiče,
nesmí být možné demontovat bez pomoci nářadí.
* Pouze nerezové modely
! Po vestavění zařízení nesmí být umožněn dotek
elektrických částí.
Údaje o spotřebě, uvedené na štítku s jmenovitými údaji, byly
naměřeny při tomto druhu instalace.
Elektrické připojení
! Trouby vybavené trojžilovým napájecím kabelem jsou
uzpůsobeny pro činnost se střídavým proudem, napětím a
frekvencí uvedenými na štítku s jmenovitými údaji,
umístěném na zařízení (viz pod).
Montáţ napájecího kabelu
1. Otevřete svorkovnici, a
to tak, že šroubovákem
nadzvednete boční
lamely krytu: potáhněte a
otevřete kryt (viz
obrázek).
2. Odšroubujte šroub
kabelové příchytky a
vyjměte jej jeho
nazvednutím pomocí
šroubováku (viz obrázek).
3. Odšroubujte šrouby
kontaktů L-Na poté
upevněte vodiče pod
hlavy šroubů. Dodržujte
přitom barevné označení
vodičů: modrý (N), hnědý
(L), žlutozelený (
).
Připojení kabelu elektrického přívodu ke zdroji
Na kabel namontujte normalizovanou zástrčku, vhodnou pro
proudový odběr, který je uveden na štítku s jmenovitými údaji
(viz na boku). Spotřebič musí být připojen přímo do sítě
pomocí omnipolárního stykače s minimální rozpínací
vzdáleností kontaktů 3 mm instalovaný mezi spotřebič a síť.
Vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a
musí vyhovovat daným elektrickým předpisům (zemnící vodič
nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel musí být
umístěn tak, aby v žádném svém bodě nepřišel do kontaktu
s teplotami vyššími než 50 °C (např. u zadního panelu
trouby).
! Osoba provádějící montáž se musí ujistit, že bylo provedeno
správné elektrické připojení a že plně odpovídá
bezpečnostním předpisům.
Před připojením spotřebiče k napájení se ujistěte, že:
• Spotřebič je uzemněn a zapojen v souladu s předpisy.
• je zásuvka schopna snášet proudový odběr odpovídající
maximálnímu výkonu zařízení, uvedenému na štítku s
jmenovitými údaji (viz níže);
se napájecí napětí pohybuje v rozmezí uvedeném na štítku s
jmenovitými údaji (viz níže);
zástrčka se hodí do zásuvky. Pokud je zásuvka
nekompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného
technika o výměnu. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani
vícenásobné zásuvky/rozdvojky.
! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická
zásuvka snadno přístupné.
! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě
poškození vyměněn pouze technikem autorizovaného
servisu.
! V případě nedodrţení těchto bezpečnostních opatření
výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.
*Bez odnímatelných vodicích lišt
POUŢITÍ
SPECIFIKACE
šířka 43,5 cm
Rozměry
výška 32 cm
hloubka 41,5 cm
Objem
58 l
Elektrické
připojení
napětí 220 - 240 V~ 50/60 Hz (nebo
maximální příkon 2800W (viz štítek s
jmenovitými údaji)
ENGERGETICK Směrnice 2002/40/ES o označování
Ý ŠTÍTEK
elektrických trub. Norma EN 50304
Energetická spotřeba Prohlášení o třídě
Nucená konvekce -funkce ohřevu: ECO.
Tento spotřebič odpovídá následujícím
směrnicím EEC: - 73/23/EEC z 19. 2. 1973
(Nízké napětí) a následným změnám;
Tepelný výkon (kW) (p.c.s.*) Jm.
- 89/336/EEC z 3. 5. 1989
(Elektromagnetická kompatibilita) a
následným změnám;
- 93/68/EEC ze dne 22.07.1993 v platném
znění.
2002/96/EEC a následné změny.m.
-1275/2008 režim pohotovosti/vypnutí
Popis spotřebiče
Celkový přehled
Ovládací panel
Displej
Spuštění a pouţívání
! Při prvním zapnutí vám doporučujeme, abyste nechali
troubu běžet naprázdno přibližně na půl hodiny s
termostatem nastaveným na maximu a se zavřenými dvířky.
Poté vypněte troubu, zavřete dvířka trouby a vyvětrejte
místnost. Zápach, který ucítíte, je způsoben vypařováním
látek použitých na ochranu trouby.
! K ulehčení procesu nastavení podržte otočné přepínací
tlačítko v poloze: tím se zvýší rychlost procházení čísel na
displeji.
! Každé nastavení bude automaticky uloženo v paměti
spotřebiče po 10 vteřinách.
! Dotykové ovladače nelze aktivovat, pokud má uživatel
rukavice.
Některé modely jsou vybaveny systémem pantů, které
umožňují pomalé zavírání dvířek, aniž by uživatel musel
sledovat jejich pohyb rukou. Aby byl systém používán
správně, před zavřením dvířek:
• Zcela otevřete dvířka.
• Nepomáhejte pohybu zavírání manuální silou.
Pojistka ovládacího panelu
! Ovládací panel lze uzamknout, když je trouba vypnutá,
jakmile zahájíte nebo ukončíte pečení nebo v průběhu
programování.
Pro uzamknutí ovladačů trouby stiskněte a podržte tlačítko
na dobu alespoň 2 vteřin. Zazní zvuková signalizace a
displej ukáže symbol klíče "n—O".
Symbol se rozsvítí a
naznačí tak aktivaci funkce zamykání. Pro deaktivaci pojistky
stiskněte a podržte tlačítko
na dobu alespoň 2 vteřin.
Nastavení hodin
! Hodiny lze nastavit pouze tehdy, když je trouba vypnutá. Jeli trouba v pohotovostním režimu, jedním stisknutím
tlačítka
se zobrazí nastavení aktuálního času. Pro
nastavení času jej stiskněte znovu.
Po připojení k napájení nebo po výpadku proudu budou
tlačítko
a číslice na displeji ČASU blikat po dobu 10
vteřin.
Nastavení hodin:
1. Stiskněte tlačítko
2. nastavte hodiny pootočením otočného ovladače
NASTAVENÍ DOB směrem k "+" a "-" ;
3. Jakmile nastavíte správnou hodnotu hodin, stiskněte
tlačítko
.
4. Stejně postupujte pro nastavení minut. Pokud dojde
k výpadku proudu, bude nutné hodiny znovu nastavit. Pokud
obrázek
na displeji bliká, značí to, že hodiny nebyly
nastaveny správně.
Nastavení zvukové signalizace
! Zvukovou signalizaci můžete nastavit, když je trouba
vypnutá i zapnutá. Časovač troubu nezapne ani nevypne.
Když nastavený čas uplyne, časovač vydá zvukový signál,
který se automaticky ukončí po30 vteřinách nebo když
stisknete jakékoli aktivní tlačítko na ovládacím panelu.
Pro nastavení časovače postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko
2. Upravte čas podle pokynů otočením knoflíku ČASOVAČE
směrem „+“ a „-“.
3. Jakmile dosáhnete správné hodnoty, stiskněte tlačítko
znovu.
Rozsvícený symbol
vás upozorní, že časovač je
zapnutý. DISPLEJ zobrazí odpočítávání.
Pro zrušení časovače stiskněte tlačítko
a použijte otočný
ovladač pro nastavení času na 00:00. Znovu stiskněte
tlačítko
.
Obrázek
se vypne, což značí, že časovač byl
deaktivován.
Spuštění trouby
1. Zapněte ovládací panel stisknutím tlačítka
. Zvuková
signalizace spotřebiče třikrát zazní (se vzestupnou intenzitou)
a všechna tlačítka se po sobě rozsvítí.
2. Zvolte požadovaný pečicí program prostřednictvím
otočného ovladače VOLBY PROGRAMŮ. Na displeji se
zobrazí:
- teplota související s režimem, pokud programujete
manuálně;
- "Auto" a doba trvání, pokud je programování automatické.
3. Pro zahájení pečení stiskněte tlačítko
.
4. Trouba zahájí fázi předehřívání a jakmile se teplota zvýší,
rozsvítí se ukazatele předehřívání.
5. Po dokončení procesu předehřívání se ozve zvukový
signál a všechny kontrolky předehřevu signalizují, že toto
stádium bylo ukončeno: jídlo lze vložit do trouby.
6. Během pečení je stále možné:
- teplotu je možné změnit otočením knoflíku TERMOSTATU
(pouze manuální režimy);
- nastavte dobu režimu pečení (viz Režimy pečení);
- pro ukončení pečení stiskněte tlačítko
. V tomto
případě si spotřebič do paměti uloží teplotu již dříve
nastavenou (pouze manuální režimy).
- vypněte troubu stisknutím tlačítka
na dobu 3 vteřin.
7. Zařízení je vybaveno systémem, který v případě přerušení
dodávky elektrické energie a za předpokladu, že teplota
trouby příliš nepoklesne, znovu spustí program od bodu, ve
kterém došlo k jeho přerušení. Naplánované režimy pečení,
které ještě nebyly spuštěny, nebudou uloženy a musí být
znovu naprogramovány (například: režim pečení byl
naprogramován tak, aby se spustil ve 20:30. V 19:30 dojde
k výpadku elektřiny. Když bude dodávka obnovena, režim
bude muset být přeprogramován).
! U režimu GRILL není žádná fáze předehřívání.
! Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné předměty, protože
by mohlo dojít k poškození smaltu.
! Nádoby pokaždé pokládejte na dodaný rošt.
Osvětlení trouby
Světlo se rozsvítí, když otevřete dvířka nebo když je režim
pečení zahájen. Když modely vybavené technologii LED
INSIDE zahájí pečení, LED diody na dvířkách se rozsvítí, aby
tak zlepšili osvětlení na všech úrovních pečení.
Tlačítko
lze kdykoli použít pro rozsvícení osvětlení.
Kontrolky zbytkového tepla
Spotřebič je vybaven ukazatelem zbytkového tepla. Když je
trouba vypnutá, pruh „zbytkového tepla“ se na displeji rozsvítí
a naznačí tak vysokou teplotu v prostoru trouby. Jednotlivé
segmenty pruhu zhasínají jeden po druhém tak, jak se teplota
uvnitř trouby snižuje.
Chladicí ventilace
Chladicí ventilátor vytváří proud vzduchu, který vystupuje
mezi ovládacím panelem a dvířky trouby a rovněž směrem ke
spodní části dvířek trouby za účelem snížení vnější teploty.
V režimu RYCHLÉ PEČENÍ se ventilátor aktivuje automaticky
po deseti minutách.
! Po ukončení pečení zůstane ventilátor v provozu, dokud
trouba dostatečně nevychladne.
Obnovení továrního nastavení
Tovární nastavení trouby lze obnovit resetováním veškerého
nastavení provedeného uživatelem (hodiny a upravené doby
pečení). K provedení resetu vypněte troubu, podržte knoflík
VOLBY PROGRAMŮ a současně stiskněte tlačítko
na
dobu 6 vteřin. Jakmile je proces obnovení dokončen, zazní
zvuková signalizace.
Když tlačítko
stiskněte poprvé, trouba se bude chovat,
jako by byla zapnuta poprvé.
Pohotovostní reţim
Tento výrobek je v souladu s požadavky nejnovější evropské
směrnice o omezení spotřeby energie v pohotovostním
režimu. Pokud nejsou po dobu 30 minut stisknuta žádná
tlačítka a pojistka ovládacího panelu/dvířek nebyla
aktivována, spotřebič automaticky přejde do pohotovostního
režimu. Pohotovostní režim je označen výrazně svítící ikonou
hodin. Jakmile pokračuje práce se spotřebičem, obnoví se
provozní režim systému.
Reţimy
! Kdykoliv zapnete troubu, je nastaven na první režim
manuálního pečení.
Reţimy manuálního pečení
! U všech programů je přednastavená teplota pečení, kterou
lze manuálně upravit podle potřeby na hodnotu od 30°C do
250°C (i režimu GRIL až 300°C). Veškerá nastavení teploty
budou uložena v paměti spotřebiče a znovu vyvolána, až
bude režim příště použit. Je-li zvolená teplota nižší než
teplota uvnitř trouby, na displeji TEPLOTY se objeví text
„Hot“. Stále bude však možné zahájit pečení.
Režim MULTILEVEL
Vzhledem k tomu, že je teplo stálé v celé troubě, vzduch jídlo
propéká a peče do růžova rovnoměrně na všech místech. Je
možné použít až dvě úrovně současně.
Program GRIL
Horní topné těleso a grilovací rožeň (je-li ve výbavě) jsou
aktivní. Vysoká teplota a přímý ohřev grilu se doporučují při
pečení potravin, které vyžadují vysokou povrchovou teplotu.
Tento režim používejte vždy při zavřených dvířkách (viz
„Praktické rady pro pečení“).
Režim GRILOVÁNÍ + HORKÝ VZDUCH
Horní topné těleso a gril (je-li ve vybavení) se zapnou a
spustí se ventilátor. V průběhu části cyklu se aktivuje i
kruhové topné těleso. Představuje spojení jednosměrného
vyzařování tepla s vynuceným oběhem vzduchu uvnitř
trouby.
Díky tomu je možné dosáhnout vyššího průniku tepla bez
spálení povrchu potravin. Tento režim používejte vždy při
zavřených dvířkách (viz „Praktické rady pro pečení“).
Program RYCHLÉ PEČENÍ
Tento program je obzvláště vhodný pro rychlé pečení
balených jídel (mražených nebo předvařených). Nejlepších
výsledků je možné dosáhnout při použití jediné úrovně.
Režimy NÍZKÉ TEPLOTY Tento typ pečení je možné
využít pro kynutí, rozmrazování, přípravu jogurtu, ohřívání
pokrmů při požadované rychlosti a pozvolné pečení při nízké
teplotě. Možnosti volby teplot jsou: 40, 65 a 90 °C.
Reţim PEČENÍ
Zadní topné těleso a ventilátor se zapnou, čímž je zaručeno
rozptýlení tepla citlivým a jednotným způsobem napříč celou
troubou. Tento režim je ideální pro pečení potravin citlivých
na teplotu (např. dorty, které musí vzejít).
Režim PIZZA
Horní a kruhové topné těleso se zapnou a spustí se
ventilátor. Tato kombinace troubu rychle rozehřeje. V případě
použití více úrovní najednou je třeba v polovině pečení
vzájemně vyměnit jejich polohu.
Režim ECO
Zadní topné těleso a ventilátor se zapnou, čímž je zaručeno
rozptýlení tepla citlivým a jednotným způsobem napříč celou
troubou. Tento energeticky úsporný režim se doporučuje pro
malé pokrmy, je ideální pro ohřev jídel a dopékání.
Grilovací roţeň (k dispozici pouze u některých modelů)
Pro použití grilovacího rožně postupujte podle pokynů níže
(viz schéma):
1. Umístěte sběrnou
nádobu na zachycení
zbytků z pečení na
úroveň 1;
2. umístěte stojan na
rožeň na úroveň 3 a
zasuňte rožeň do
příslušného otvoru na
zadní stěně trouby;
3. Uveďte do činnosti
otáčení rožně volbou
otočného ovladače
PROGRAMŮ
nebo
Když je režim
nebo režim
aktivován, pokud
otevřete dvířka, rožeň se přestane otáčet.
Reţimy automatického pečení
! Teplota a doba pečení jsou předem nastavené hodnoty
vždy automaticky zaručující skvělý výsledek. Tyto hodnoty
jsou nastaveny pomocí systému C.O.P.® (optimální
programované pečení). Cyklus tepelné úpravy se
automaticky zastaví a trouba signalizuje, když bude pokrm
hotový.
Můžete začít s pečením, ať je trouba předehřáta, či nikoli.
Dobu pečení lze upravit podle osobních preferencí. Úprava o
±5/20 minut závisí na zvoleném programu. Je-li hodnota
upravena před zahájením pečení, je uložena v paměti
spotřebiče a znovu vyvolána při dalším použití daného
režimu pečení. Pokud je teplota uvnitř trouby vyšší, než
hodnota doporučená pro zvolený režim, na displeji TEPLOTY
se objeví nápis "Hot" (horký) a nebude možné pečení zahájit.
Počkejte, než trouba vychladne.
! Když je fáze pečení skončena, zazní zvuková signalizace.
! Neotevírejte dvířka trouby, protože byste tak přerušili dobu
pečení a teplotu.
Režim PEČENÉ KOLÁČE (ZÁKUSKY)
Tato funkce je ideální pro pečení dezertů, které se připravují
s použitím přírodních kvasnic, kypřícího prášku do pečiva, a
dezertů, které obsahují kvasnice. Potraviny umístěte do
trouby, když je ještě studená. Pokrm můžete vložit také do
předehřáté trouby.
Reţim CHLÉB
Používejte tuto funkci k pečení chleba. Nejlepších výsledků
dosáhnete, když budete postupovat pečlivě podle
následujících pokynů:
• postupujte podle receptu;
• nepřekračujte maximální hmotnost odkapávacího plechu;
• nezapomeňte nalít 50 g (0,5 l) studené vody na pečící
plech na úrovni pozice 5.
• Těsto musí kynout při pokojové teplotě 1 až 1,5 hodiny
(podle pokojové teploty) nebo dokud nezdvojnásobí svůj
objem.
Recept na přípravu CHLEBA:
1 plech o maximální nosnosti 1000 g, spodní úroveň
2 odkapávací plechy, každý o maximální nosnosti 1 kg,
střední a nižší úroveň
Recept na 1 kg těsta: 600 g mouky, 360 g vody, 11 g soli, 25
g čerstvých kvasnic (nebo 2 sáčky sušených instantních
kvasnic)
• Ve velké míse smíchejte mouku se solí.
• Rozpusťte kvasnice ve vlažné vodě (cca 35°C).
• Udělejte do hromady mouky důlek.
• Nalijte do něj vodu a rozpuštěné kvasnice.
• Vypracujte těsto hnětením pomocí dlaně (cca 10 minut),
dokud nedosáhne jednotné konzistence, aby těsto nebylo
lepkavé.
• Vytvarujte bochník, umístěte ho do velké mísy a přikryjte
průhlednou fólií, aby neosychal. Zvolte ručně funkci NÍZKÁ
TEPLOTA nastavte teplotu 40°C. Mísu umístěte do trouby a
těsto nechte kynout cca 1 hodinu (objem těsta se
zdvojnásobí).
• Těsto naporcujte na stejně velké bochánky.
• Umístěte je na pečící papír na odkapávacím plechu.
• Bochánky poprašte moukou.
• Udělejte na nich několik řezů.
• Potraviny umístěte do trouby, když je ještě studená.
• Spusťte pečící režim CHLÉB
.
• Po upečení nechte bochníky na jednom z grilovacích roštů,
dokud zcela nevychladnou.
Plánování pečení
Praktické rady pro vaření
! Plánování je možné teprve po zvolení pečicího programu.
Programování doby vaření
1. Stiskněte tlačítko
, dokud na DISPLEJI nezačne
blikat ikona
a číslice.
2. Otočte knoflíkem časovače směrem k „+“ a „-“ pro
nastavení požadovaného času; podržte knoflík v dané poloze
k rychlejšímu procházení čísel a usnadnění procesu
nastavení.
3. Jakmile dosáhnete správné hodnoty, stiskněte tlačítko
znovu. Displej střídavě zobrazí dobu trvání a
nastavenou teplotu.
4. Pro zahájení pečení stiskněte tlačítko
.
5. Když je pečení dokončeno, na displeji se objeví nápis
„END“ a zazní zvukový signál.
• Příklad: V 9:00 bude naplánováno pečení trvající 1 hodinu
15 minut. Program se automaticky zastaví v 10:15.
Plánování doby ukončení pečení
! Nastavení času ukončení pečení je možné teprve po
nastavení doby trvání pečení.
! Aby opožděné naprogramování fungovalo správně, hodiny
by měly být nastaveny na správný čas.
1. Postupujte dle bodů od 1 po 3 postupu pro nastavení doby
trvání;
2. Stiskněte dvakrát tlačítko
: na displeji začne blikat
! Při pečení s ventilací nepoužívejte úrovně 1 a 5: Jsou totiž
vystaveny přímému působení teplého vzduchu a mohla by se
na nich spálit jemná jídla.
! Při použití pečicích programů GRIL a GRILOVÁNÍ S
VENTILÁTOREM, obzvláště při použití otáčivého rožně,
umístěte na úroveň 1 odkapávací plech na zachycení zbytků
z pečení (tuku a/nebo sádla).
VÍCEÚROVŇOVÉ
• Použijte úrovně 2 a 4 a na úroveň 2 umístěte jídla, která
vyžadují více tepla.
• Sběrnou nádobu umístěte dolů a rošt nahoru.
GRIL
• Umístěte rošt na úroveň 3 nebo 4 a potraviny uložte do
středu roštu.
• Doporučuje se nastavit maximální energetickou úroveň.
Nelekejte se, když si povšimnete, že horní topný článek
nezůstává nepřetržitě zapnutý:
Jeho činnost je ovládána termostatem.
TROUBA NA PIZZU
symbol
a číslice.
3. Otočte knoflík ČASOVAČE SMĚREM K "+" a "-" pro
nastavení času konce pečení.
4. Jakmile dosáhnete požadovaného času, stiskněte tlačítko
• Používejte lehký hliníkový plech na pizzu. Použijte lehkou
hliníkovou pánev a uložte ji na rošt z příslušenství.
Abyste získali křupavou kůrku, nepoužívejte pekáč, protože
prodlouží celkovou dobu pečení a zabrání vytvoření kůrky.
znovu. Displej zobrazí střídavě dobu trvání, čas konce
pečení a nastavenou teplotu.
5. Pro aktivaci naprogramovaného režimu stiskněte tlačítko
• Při přípravě pizzy s velkým množstvím oblohy
doporučujeme přidat mozarellu až v polovině doby pečení.
.
Ikony
a
blikají , čímž signalizují uskutečněné
naplánování. Na DISPLEJI se bude střídavě zobrazovat čas
ukončení pečení a doba jeho trvání.
6. Když je pečení dokončeno, na displeji se objeví nápis
„END“ a zazní zvukový signál.
• Příklad: je 9:00 a je naprogramováno pečení trvající 1
hodinu a 15 minut, zatímco konec pečení je nastaven na
12:30. Program se spustí automaticky v 11:15.
Pro zrušení programování stiskněte tlačítko
.
Tabulka pečení
Reţimy
Potraviny
Manuální
Víceúrovňov Pizza na 2 úrovních
é*
Koláče na 2 úrovních/dorty na 2 úrovních
Jemný piškot na 2 úrovních (na sběrné
nádobě)
Pečené kuře + brambory
Jehněčí
Makrely
Lasagne
Sušenky na 3 úrovních
Plněné palačinky
Slané pečivo z lístkového sýrového těsta
na 2 úrovních
Slané dorty
Gril*
Makrely
Platýzi a sépie
Šašliky z kalamárů a krevet
Filé z tresky
Grilovaná zelenina
Telecí biftek
Klobásy
Hamburger
Topinka (nebo opečený chléb)
Horký
vzduch a
grilování*
Rychlé
pečení*
Nízká
teplota*
Pečení
moučníků*
Hmotn Poloha úrovní
Předehřátí
ost
(Kg)
Standard Posuvné
ní vodicí vodicí lišty
lišty
2a4
1a3
Ano
1+1
1
1
1
1
0,7
0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
n° 4 or
5
n° 4 or
6
1
Kuře na rožni s použitím otočného rožně
(je-li součástí)
Jehně na rožni s použitím otočného rožně 1
(je-li součástí)
Grilované kuře
1,5
Doporučená Doba
teplota (°C) pečení
(minuty)
220-230
20-25
2a4
2a4
1a3
1a3
Ano
Ano
180
170
30-35
20-25
1 a 2/3
2
1 nebo 2
2
1a3a5
1a3a5
2a4
1a3
1
1
1
1a3a4
1a3a4
1a3
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
200-210
190-200
180
190-200
190
190
210
65-75
45-50
30-35
35-40
20-25
10-20
20-25
1a3
4
4
4
4
3 nebo 4
4
4
4
1a3
3
3
3
3
2 nebo 3
3
3
3
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
200
300
300
300
300
300
300
300
300
20-30
15-20
10-15
8-10
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
4
3
Ne
300
3-5
Ne
300
70-80
Ne
300
70-80
2
2
Ne
210
55-60
2
2
Ne
Ne
200
210
30-35
70-80
Ne
210
60-70
Ne
Ne
Ne
210
210
210
60-75
70-80
40-45
Sépie
Kuře na rožni s použitím otočného rožně
(je-li součástí)
Kachna na rožni s použitím otočného
rožně (je-li součástí)
Pečené telecí nebo hovězí
Pečené vepřové
Jehněčí
Mraţená jídla
1
1,5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Pizza
Směs cuket a krevet v těstíčku
Tradiční špenátový dort
Panzarotti
Lasagne
Chlebíčky opečené dozlatova
Kousky kuřete
Předvařené jídlo
Zlatá kuřecí křidélka
Čerstvé potraviny
Sušenky (z křehkého těsta)
Chlebíčky na 2 úrovních
Sýrové pečivo
Kachna
Kuře
Pečené telecí nebo hovězí
03
04
05
03
05
04
04
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
2
1
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1,5
1,5
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Ano
Ano
Ano
200
180
210
200-210
200-210
200
15-18
45
10-12
70-80
60-70
70-75
Pečené vepřové
Sušenky (z křehkého těsta)
Koláče
Koláče
1
1
0,5
2
2
2
2 nebo 3
1
1
1
1 nebo 2
Ano
Ano
Ano
Ano
200-210
180
180
180
70-80
15-20
30-35
25-35
Chlebíček s rozinkami
Chlebíčky na 2 úrovních
Piškotové těsto
1
0,7
0,7
2 nebo 3
2 nebo 3
2a4
1 nebo 2
1 nebo 2
1a3
Ano
Ano
Ano
180
170-180
180-190
40-50
45-55
20-25
1,5
piškoty
Sušenky na 3 úrovních
Plněné palačinky
Sněhové pusinky na 3 úrovních
Slané pečivo z lístkového sýrového těsta
Sýrové pečivo
Koláče
Piškotové těsto
0,6
0,7
0,7
0,8
0,5
0,5
0,5
0,7
2 nebo 3
1a3a5
1a3a5
2
1a3a5
2
2 nebo 3
2a4
1 nebo 2
1a2a4
1a2a4
1
1a2a4
1
1 nebo 2
1a3
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
160-170
180-190
180
200
90
210
200
200
30-40
20-25
20-25
30-35
180
20-25
30-40
20-25
piškoty
Plněné palačinky
Sýrové pečivo
Slané pečivo z lístkového sýrového
těsta
Rybí filety
Jehněčí špíz
Hamburger
Pizza*
Pizza
Placky
Automatický**
0,6
0,7
0,5
0,5
2 nebo 3
1a3
2
1a3
1 nebo 2
1a2
1
1a2
Ano
Ano
Ano
Ano
180
200
200
90
35-40
20-25
20-30
180
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2 nebo 3
2 nebo 3
2 nebo 3
2
2
1 nebo 2
1 nebo 2
1 nebo 2
1
1
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
200
200
200
220
200
20-25
20-25
20-25
15-20
20-25
Pečené
koláče
Chléb***
Pečené koláče
1
2 nebo 3
2
Ne
Chléb (viz recept)
1
1 nebo 2
1
Ne
ECO*
Uvedené doby pečení mají pouze orientační charakter a mohou být změněny dle vlastní chuti. Doby předehřevu trouby jsou
přednastavené a není možné je manuálně měnit.
**Doba trvání funkcí automatického pečení je nastavena jako výchozí. Hodnoty mohou být uživatelem upraveny, počínaje
výchozí hodnotou.
*** Jak je uvedeno v receptu, nalijte 0,5 dl vody na plech v poloze 5.
Bezpečnostní opatření a doporučení
! Tento spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s
mezinárodními bezpečnostními normami. Následující
výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je nutné je
pečlivě přečíst.
Obecná bezpečnost
• Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro
komerční nebo průmyslové použití.
• Toto zařízení je navrženo pro provoz v místnosti, v žádném
případě nesmí být instalováno ve venkovním prostředí, a to
ani je-li chráněno střechou. Je mimořádně nebezpečné
nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.
• Při manipulaci se zařízením pokaždé používejte příslušné
rukojeti umístěné po bocích trouby.
• Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo s mokrýma
nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
• Spotřebič musí používat jen dospělé osoby pro přípravu
jídel, v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
• Jakékoliv jiné pouţití spotřebiče (např. vytápění
místnosti) představuje nesprávné pouţití a je
nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škodu
způsobenou nevhodným, nesprávným nebo
nerozumným pouţitím zařízení.
• Během pouţití zařízení se topné články a některé části
dvířek trouby zahřívají na vysokou teplotu. Udrţujte děti
v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
• Zabraňte tomu, aby se napájecí kabely dalších
elektrospotřebičů dostaly do styku s teplými součástmi
trouby.
• Větrací otvory a otvory na rozptýlení tepla nesmí být nikdy
ucpány.
• Při otevírání dvířek uchopte rukojeť uprostřed: Na krajích by
mohla být horká.
• Při vkládání nebo vyjímání nádob používejte pokaždé
ochranné rukavice určené k použití při pečení.
• Nevystýlejte dno trouby hliníkovou fólií.
• Nevkládejte do trouby hořlavý materiál: V případě
náhodného uvedení zařízení do činnosti by se mohl zapálit.
• Pokud spotřebič nepoužíváte, ujistěte se, že jsou regulační
knoflíky nastaveny na polohu „•"/„o".
• Při odpojování spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze
zásuvky, netahejte za kabel.
• Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, aniž spotřebič
odpojíte od elektrické sítě.
• V případě poruchy se v žádném případě nepokoušejte
dostat k vnitřním částem ve snaze je opravit. Obraťte se na
autorizovaný odborný servis ( v i z Servis).
• Nepokládejte na otevřená dvířka trouby předměty.
• Nepočítá se s použitím zařízení osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi, neznalými osobami nebo osobami, které
nemají zkušenosti s výrobkem, jestliže nejsou pod dohledem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nepřijaly
předběžné pokyny o použití zařízení. Tito jedinci by v
nejlepším případě měli být pod dozorem někoho, kdo
převezme zodpovědnost za jejich bezpečnost nebo by měly
obdržet předem pokyny týkající se provozu spotřebiče.
• Zabraňte tomu, aby si děti hrály se zařízením.
Odstranění
• Obaly: Dodržujte místní předpisy tak, aby obaly mohly být
znovu použity.
• Evropská směrnice 2002/96/EC týkající se likvidace
elektrických a elektronických zařízení (WEEE) uvádí, že
domácí spotřebiče nesmějí být likvidovány prostřednictvím
běžného komunálního odpadu. Opotřebená zařízení by se
měla sbírat odděleně, aby se optimalizovaly náklady na
znovupoužití a recyklaci materiálů ve stroji při zabránění
potenciálních škod na atmosféře a veřejném zdraví.
Přeškrtnutá popelnice je vyznačená na všech výrobcích, aby
vlastníkovi připomněla jeho závazek ohledně odděleného
sběru odpadu.
Pro další informace týkající se správné likvidace použitých
domácích spotřebičů se mohou vlastníci obrátit na
odpovídající veřejnou správu nebo místního prodejce.
Úspora energie a ohled na ţivotní
prostředí
• Při použití trouby v období od pozdního odpoledne až do
časných ranních hodin se podílíte na optimalizaci spotřeby
elektrické energie. Možnosti programování pečících režimů,
především režimu „odloženého pečení“ (viz Režimy pečení) a
„odloženého automatického čištění“ (viz Péče a údržba),
umožní uživateli efektivně si zorganizovat čas.
• Při používání režimů GRIL a GRILOVÁNÍ S
VENTILÁTOREM musejí být dvířka stále zavřená: Výsledkem
je kromě lepšího upečení také významná úspora energie
(přibližně 10%).
• Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a udržujte ho čisté bez
usazenin, aby dokonale přiléhalo k dvířkům a nedocházelo k
úniku tepla.
! Tento výrobek je v souladu s požadavky nejnovější
evropské směrnice o omezení spotřeby energie v
pohotovostním režimu.
Péče a údrţba
Vypnutí spotřebiče
Před prováděním jakékoliv práce na spotřebiči jej odpojte od
elektrického napájení.
Čištění spotřebiče
• Malé odchylky v barvě přední strany trouby jsou z důvodu
použití různých materiálů, tj. plastu, skla či kovu.
• Případné stínové oblasti připomínající drážky na skle dvířek
trouby jsou způsobeny odrazy od osvětlení trouby.
• Smalt je vypalován za velmi vysokých teplot. Tento proces
může způsobit odchylky v barvě. Je to běžné a žádným
způsobem to neovlivní provoz spotřebiče. Slabé okraje
plechu nelze zcela pokrýt smaltem a mohou se tedy jevit jako
nedodělané. Neovlivní to ochranu před rzí.
• Vnější smaltované nebo nerezové části a pryžová těsnění je
možné čistit houbou namočenou ve vlažné vodě a neutrálním
mýdlem. V případě odstraňování úporných skvrn použijte
specifické čisticí prostředky. Doporučujeme po očištění
opláchnout větším množstvím vody a vysušit. Nepoužívejte
abrazivní práškové prostředky ani korozivní látky.
• Vnitřek trouby je třeba vyčistit po každém použití, dokud je
ještě vlažný. Používejte teplou vodu a čisticí prostředek a na
závěr osušte jemným hadrem. Vyhněte se použití abrazivních
prostředků.
• Příslušenství se může umývat jako běžné nádobí i v myčce
nádobí, s výjimkou vodicích lišt.
• Doporučujeme, abyste na ovládací panel nestříkali čisticí
prostředky přímo, ale abyste místo toho použili houbu.
! Na spotřebič nikdy nepoužívejte parní čističe ani tlakové
čističe.
3. uchopte dvířka na vnějších
bočních stranách a pomalu je
zavřete, ne však úplně.
Zatáhněte za dvířka směrem
k sobě, čímž je zvednete
z jejich usazení (viz schéma).
Při zpětné montáži dvířek
postupujte opačně.
Kontrola těsnění
Pravidelně kontrolujte stav těsnění po obvodu dveří. Pokud je
těsnění poškozeno, kontaktujte prosím nejbližší servisní
středisko (viz Asistence). Doporučuje se nepoužívat troubu
až do uskutečnění opravy.
Výměna ţárovky
Postup při výměně žárovky
osvětlení trouby:
1. S použitím šroubováku
odmontujte skleněný kryt.
2. Vyšroubujte žárovku a
nahraďte ji jinou, obdobnou:
výkon 15W, závit E14.
3. Namontujte zpět kryt a
věnujte přitom pozornost
správnému umístění těsnění
Čištění dvířek
! Dvířka modelů LED INSIDE nelze odstranit.
Skleněnou část dvířek trouby čistěte pomocí houbičky a
neabrazivního čisticího prostředku, a poté je vysušte pomocí
jemného hadříku. Nepoužívejte abrazivní materiál ani ostré
kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a
způsobit prasknutí skla.
Pro účely důkladnějšího čištění je možné dvířka demontovat:
1. Úplně otevřete dvířka (viz obrázek)
2. nadzvedněte a pootočte páčky, nacházející se na obou
závěsech (viz obrázek).
(viz obrázek).
Montáţní sada posuvných vodicích
lišt
Montáž vodicích lišt:
1. Vytáhněte oba rámy jejich
vytažením z rozpěrek A (viz
obrázek)
2. Zvolte úroveň, na kterou
hodláte vsunout vodicí
lištu. Dbejte na směr
vytažení samotné vodicí
lišty a umístěte na rám
nejdříve úchyt B a poté
úchyt C.
3. Upevněte oba rámy s
vodicími lištami do
příslušných otvorů ve
stěnách trouby (viz
obrázek). Otvory levého
rámu jsou umístěny v horní
části, zatímco otvory
pravého rámu se nacházejí
vespod.
4. Na závěr zacvakněte rámy na rozpěrky A.
! Nevkládejte vodicí lišty do polohy 5.
Řešení problémů
Závada
Moţná příčina
Řešení
Tlačítko „Hodin“ a číslice na displeji
blikají.
Spotřebič byl připojen do sítě nebo
došlo k výpadku proudu.
Nastavte hodiny.
Naprogramovaný režim pečení se
nezahájí.
Došlo k výpadku proudu.
Přeprogramujte režim pečení
Svítí pouze vysoce svítivé tlačítko
„Hodin“.
Spotřebič je v pohotovostním režimu
Stiskněte jakékoli tlačítko a ukončete
pohotovostní režim.
Byl zvolen automatický režim. Na
Teplota uvnitř trouby je vyšší než
displeji se objeví „Hot“ a režim pečení se doporučená hodnota pro daný režim.
nespustí.
Počkejte, až trouba vychladne.
Bylo zvoleno pečení s ventilátorem a
jídlo vypadá spáleně.
Doporučujeme změnit v polovině pečení
polohu pekáče.
Polohy 1 a 5: přímé teplo mohlo
způsobit, že jídlo citlivé na teplo se
spálí.
Podpora
Upozornění:
Zařízení je vybaveno systémem automatické diagnostiky, který umožňuje zjišťovat případné poruchy. Poruchy jsou
oznamovány prostřednictvím displeje, formou hlášení typu: "F" a za ní číselný kód. V případě poruchy zavolejte technickou
podporu.
Předtím neţ zavoláte asistenci:
 Zjistěte, jestli nemůžete vyřešit problém sami.
 Restartujte program a zkontrolujte, zda se porucha objeví znovu.
 Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory.
! Nikdy se neobracejte na neautorizované techniky.
Následující informace mějte po ruce:
• Druh poruchy;
• Zobrazená zpráva.
• Model spotřebiče (Mod.).
• Výrobní číslo (S/N).
Tyto informace se nacházejí na štítku s jmenovitými údaji, umístěném na zařízení.

Podobné dokumenty