Rio-Therm N SL, SLC

Transkript

Rio-Therm N SL, SLC
Betriebs- / Montageanleitung
1142.83/01
Rio-Therm N SL, SLC
Betriebs- / Montageanleitung
Brauchwasserpumpe
DE
Installation/Operating Manual
Hot Water Service Pump
EN
Notice de service / montage
Pompe pour eau chaude sanitaire
FR
Bedrijfs-/Montagevoorschrift
Tapwaterpomp
NL
Istruzioni di funzionamento e montaggio
Pompa dell‘acqua sanitaria
IT
Instrukcja eksploatacji/montażu
Pompy do wody użytkowej
PL
Návod k obsluze/montáži
Čerpadlo na užitkovou vodu
CS
İşletim ve montaj talimatı
Kullanma suyu pompası
TR
Drifts-/monteringsveiledning
Bruksvannpumpe
NO
Rio-Therm N SL, SLC
it - en - fr - de - es - nl - da - no - sv - Ƥ
1
2
Rio-Therm N SL (C)
Dimensions
A
B
C
Rio-Therm N SL�
-
-
-
15
Rio-Therm N SLC
110
163
150
15
DN
1.2
mWc
1.0
KPa
10
Ma
x
0.8
8
0.6
6
0.4
4
Min
0.2
0
0
0
2
0.2
2
0.4
0.1
0.6
0.8
0.2
0
1.0 m3/h
l/sec.
it - en - fr - de - es - nl - da - no - sv - Ƥ
Rio-Therm N SL, SLC
3
4
3
Rio-Therm N SL, SLC
it - en - fr - de - es - nl - da - no - sv - Ƥ
5
6
1
6
7
5
3
4
4
2
SLC
it - en - fr - de -Rio-Therm
es - nl - da -NnoSL,
- sv
-Ƥ
7
Togliere l'isolante/Stripping the insulation/
Abisolieren/Stripping
the insulation/ el
Enlever
l’isolant/Abisolieren/Quitar
Enlever l‘isolant/Verwijder
het isoaislante/Verwijder
het isolatiemateriaal/
latiemateriaal/Togliere l‘isolante/
Fjern isoleringen/Fjern isolasjonen/Ta bort
Odizolować/Odizolovat/Sıyırma/
isoleringen/Poista
eriste
Fjern isolasjonen
Giallo/Verde/Yellow-Green/
Grün-Gelb/Yellow-Green/JauneJaune-Vert/Grün-Gelb/
Vert/Geel-Groen/Giallo-Verde/
Amarillo-Verde/Geel-Groen/
Zielono-żółt/Zelená-žlutá/Yeşil-Sarı/
Gul-grøn/Gulgrønn/
Gulgrønn
Gulgrön/Keltavihreä
Blau/Blue/Bleu/Blauw/Blu/
Blu/Blue/Bleu/Blau/Azul
Niebieski/Modrý/Mavi/Blå
marino
Braun/Brown/Brun/Bruin/Marrone/
Marrone/Brown/Brun/Braun/
Brązowy/Hnědý/Kahverengi/Brun
Marrón/Bruin/Brun/Ruskea
A
B
C.
Cavo di alimentazione/
Anschlusskabel/Power
cable/
Power
cable/Câble d’alimentation
Câble
d’alimentation/Voedingskabel/
Anschlusskabel/
Cavo
di alimentazione/
Cable
de
alimentación/
Przewód przyłączeniowy/
Voedingskabel/
Forsyningskabel/
Připojovací
kabel/Bağlantı
kablosu/
Nettkabel/Nätkabel/Sähkökaapeli
Nettkabel/
H05V2V2-F
H05V2V2-F - 3x 0.5 mm2
3x0.5mm2
D
8
A
B
5
it - en - fr - de - es - nl - da - no - sv - Ƥ
9
6
Rio-Therm N SL (C)
Rio-Therm N SL, SLC
Rio-Therm N SL, SLC
Deutschde
1.
Pokyny
Pâi instalaci a provozu je tâeba dodržovat tento návod kmontáži a obsluze. Pozorn³ si ho
pro«t³te.Doporu«ujeme,abybyluloženvmíst³instalace.Zvlášt³jenutnédodržovatpokyny
ozna«enénásledujícímsymbolem:
POZOR
Pokyn,jehožnedodrženíbymohloohrozitbezpe«nostosob.
Pokyn, jehož nedodržení by mohlo ohrozit bezporuchový provoz
zaâízeníazpõsobitškody.
Krom³ toho je nutné dodržovat další dõležité pâedpisy, napâ. o úrazové prevenci «i interní
podnikovéabezpe«nostnípokynyvýrobcezaâízení.Nedodrženípokynõmõževéstkeztrát³
veškerýchnárokõnanáhraduškody.
2.
Všeobecnýpopis
Pâi delších pâestávkách v«erpání se chladí voda vteplovodním rozvodu. Cirkula«ní «erpadla
na pitnou vodu «erpají tuto chladnou vodu zvláštním cirkula«ním potrubím zase zp³t do
teplovodního ohâíva«e. Díky dále pâitékající vod³ zteplovodního ohâíva«e je vmíst³ «erpání
stálekdispoziciteplávoda(zvýšenýkomfort).Navícseuspoâípitnávoda.Cirkula«ní«erpadla
propitnouvoduRioǦThermNSL(C)sehodído1až2rodinnýchdomkõsdélkoucirkula«ního
potrubíažcca50m.
.
Poznámkakochran³pâedchodemnasucho,popâ.pâedpâehâátím:
U «erpadel RioǦTherm N SL(C) se kvõli ochran³ elektroniky pâed pâíliš vysokými teplotami
automaticky redukuje výkon «erpadla a tím i prõtok pâíliš horké vody. Za tímto ú«elem se
teplota m³âí pâímona elektronických zaâízeních. Od teplotyelektroniky 105°C až 115°C se
výkon«erpadlaplynulesnižujenaminimální.,erpadlosezastavízcelaautomatickypâi125°C
aznovusespustíautomatickypâi115°C,kdyžjeelektronikaochlazená.
T³lesomotorumõžebýtvelmihorké.Nebezpe«ípopálení.
Kop³tovnému zapnutí dojde vždy automaticky, jakmile je «erpadlo
ochlazené.
Poznámkakmotorõmnavým³nu:
NáhradnímotoryRioǦThermNSL(C)sedodávajísedv³marõznýmit³sn³ními:
– Pâivým³n³staréhomotoru«erpadlaRioǦThermNSL(C)nat³lese«erpadlaRioǦThermN
SL(C)zanovýmotorRioǦThermNSL(C)použijtet³snicíOǦkroužky.
Ǧ Ploché t³sn³ní použijte pâi vým³n³ starého motoru «erpadla (jiných výrobcõ) na t³lese
(cizího)«erpadlazanovýmotor«erpadlaRioǦThermNSL(C)(seznamnáhradníchdílõna
vyžádání). Pâi nesprávném použití t³snicích OǦkroužkõ RioǦTherm N SL(C) vt³lesech
«erpadeljinýchvýrobcõmõžepâípadn³vytékatvodamezit³lesem«erpadlajinýchzna«ek
CS
Rio-Therm N SL, SLC
de
a náhradním motorem «erpadla RioǦTherm N SL(C), protože u t³les «erpadel jiných
výrobcõjevoblastit³snicíplochyumíst³nat³snicílamela.
3.
Rozm³ry(vizobr.1)
4.
Technickéúdaje
Vysoceefektivníbezhâídelovýsférickýmotorst³mitoparametry
Jmenoviténap³tí
200–240V
Frekvence
50/60Hz
Pâíkon
2–27W
IP/tâídaizolace
IP44/F,IP42/F
Max.systémovýtlak
10barõ
Systémováteplota
95°C
Min.okolníteplota
Nemrznoucí/kondenzující
5.
Charakteristika(vizobr.2)
6.
Instala«níuspoâádání(vizobr.3)
CS
POZOR
Obvykle jsou verze st³lesem «erpadla70 opatâeny pâiloženým
zp³tným ventilem RioǦTherm N SL(C) RV½“, který zabraÒuje
škodám zpõsobeným zm³nou sm³ru prõtoku pâi otevâení
vodovodního kohoutu. Pâi použití jiných výrobkõ než RioǦTherm N
SL (C) RV½“ je tâeba dodržet vhodný uzavírací tlak. Zp³tný ventil
RV½“ musí být instalován ve sm³ru toku tak, aby šipka na t³lese
«erpadlaanazp³tnémventiluukazovalastejnýmsm³rem.Abybylo
možné «erpadlo pozd³ji vym³nit bez úplného vypušt³ní systému,
doporu«ujemeumístitpâed«erpadlemkulovýuzavíracíventil.
,erpadla st³lesem10 a 94 mají jižzp³tný ventil a kulovýuzavírací
ventilzabudovanývt³lese«erpadla.(Zp³tnýventilseotvíráazavírá
automaticky, pá«ka kulového uzavíracího ventilu napâí« ke sm³ru
potrubí=zavâenýventil).
Popiskobr.3:
1ǦTeplovodníohâíva«
2ǦZp³tnýventil
3ǦKulovýuzavíracíventil
4ǦCirkula«ní«erpadlotypuRioǦThermNSL(C)
Rio-Therm N SL, SLC
de
7.
Montáž
Instalace voblastech ohrožených výbuchem a «erpání hoâlavých kapalin
nejsoupâípustné.
Kobr.4:
Montážsemusíprovád³tvsuchýchprostoráchvn³kterézpovolenýchmontážníchpoloh.
Kobr.5:
U «erpadel se spínacími hodinami lze kvõli lepší viditelnosti t³leso motoru shodinami
pooto«itvõ«it³lesu«erpadla.Pâedinstalacípovoltepâesuvnoumatici.Oto«tet³lesomotoru
do požadované montážní polohy. Pâesuvnou matici op³t pevn³ utáhn³te. Pâi montáži
«erpadla vhorizontální poloze je pâi dodržování krytí IP42 možné pooto«ení maximáln³
vrozsahumezi11.30a12.30.Kredukcipâípadnéhopâenosuhlukujevmíst³instalacenutné
pâijmoutvhodnáopatâeníkodd³leníneboizolacizvuku.
7.1
Elektricképâipojení(vizobr.6)
Pâipojenísmíprovád³tpouzekvalifikovanýelektrikáâ.
,erpadlo musí být pâed elektrickým pâipojením zcela zaplaveno,
protožejinakseložiskochodemnasuchozni«í.
POZOR
Pâipojení«erpadelprove®tepodleplatnéhoschématu.
Uzaâízenís«asova«emdodržujtepoâadíuvedenénaobr.7.
7.2
Uvedenídoprovozu
POZOR
Provoz bez kapaliny není pâípustný a mõže zakrátko zpõsobit
neopravitelnéškodynaložiskách.
Pâeduvedenímdoprovozujenutnézaâízení
Ǧ naplnit
Ǧ âádn³propláchnout,abynemohlobýtzablokovánocizímit³lesynebone«istotami
Ǧ zcelaodvzdušnit
Slyšitelnýhlukzproud³nísv³d«íotom,žesev«erpadleješt³nacházívzduch.Opakovaným
zapínáním a vypínáním «erpadla se odvzdušn³ní urychlí. Zbytkový vzduch lze pâípadn³
odstranittakto:
CS
Rio-Therm N SL, SLC
de
Ǧodpojte«erpadloodsít³,pak
Ǧpon³kud povolte pâesuvnou matici a opatrn³ otevâete pâívod,
dokud nebude upâesuvné matice vytékat voda. Dávejte pozor,
abyelektricképâipojení«erpadlanebylomokré.
ǦPâesuvnoumaticiznovuutáhn³tea«erpadloop³tpâipojteksíti.
7.3
Nastaveníspínacíchhodin(vizobr.8B)
Nastavení aktuálního «asu otá«ením nastavovací podložky(1) ve sm³ru šipky, dokud se
aktuální «as nebude shodovat sozna«ením(2). Vytáhn³te vodítko(3) pro doby, vnichž má
«erpadlob³žet.Nastavtevolicíspína«(4)na:
ON=«erpadlovnepâetržitémprovozu
OFF=«erpadlovyp
(,ASOVA,)=«erpadlob³žípodleprogramuzvolenéhopomocíjezdcõ.
7.4
Nastaveníregula«níhotermostatu
Zvoltepožadovanouteplotupomocíoto«néhoregulátoru,kterýsenacházínat³lesemotoru.
8.
CS
Údržba/demontáž
,erpadla podléhají opotâebení. Pokud je «erpadlo zablokováno nebo je slyšet skâípání, je
tâeba«erpadlozkontrolovat,popâ.vym³nit.Ktomu:
Ǧ odpojte«erpadloodsít³,pak
Ǧ zablokujtepâípojnávedení.
Ǧ Povoltepâesuvnoumaticiavyjm³temotor(zprostorurotoru
mõže ješt³vytékatzbytkovávoda.Dávejtepozor, aby elektrické
pâipojení«erpadlanebylomokré).
Pâivým³n³motoruodjinýchvýrobcõpoužijtepâiloženéplochét³sn³ní.Drážkaproinstalaci
plochého t³sn³ní vcizích t³lesech «erpadla obsahuje doplÒkovou lamelu, která vkombinaci
st³snicímiOǦkroužkymõžezpõsobitnet³snosti.
9.
Provozníporuchy
Práce na elektrických sou«ástech má provád³t pouze schválený
kvalifikovanýpersonál.
Problém
Pâí«iny
aešení
,erpadloneb³ží
ǦNenípâipojenoneboje
pâipojenonesprávn³
Ǧ,erpadlojepâílišhorké,popâ.je
ǦPâipojte«erpadlosprávn³
ǦPo«kejtenavychladnutí,
Rio-Therm N SL, SLC
de
,erpadloje
hlu«né
aktivníochranaprotipâehâátí
Ǧ,erpadlojezablokované
ǦNenídostate«n³odvzdušn³né
ǦNenídostate«n³odvzdušn³né
- Opotebovaná ložiska
«erpadloseop³tspustí
automaticky
ǦVizbod8Údržba/demontáž
ǦVizbod7.2Uvedenído
provozu
ǦVizbod8Údržba/demontáž
ǦVým³na«erpadla
Vadná«erpadlamõžeteposílatnaadresuvýrobce.Výrobcenepâevezmenevyplacenézásilky
a faktury za opravy. Výrobce zajistí 2letou záruku za pâedpokladu odborn³ provedené
montážeaâádnéhopoužívání.
10.
Likvidace
Tento výrobek a jeho sou«ásti je tâeba zlikvidovat ekologicky. Je tâeba dodržovat pâíslušné
místnípâedpisy.
11.
Rozloženýpohled(vizobr.9)
1. Stator/motor«erpadla
2. Pâesuvnámatice
3. Keramickéložiskovékuli«ky
4. T³sn³ní
5. Jednotkarotoru/ob³žnéhokola(sférickýrotor)
6. T³leso«erpadla
7. Pâipojovacízávit
8. Zp³tnýventilRV1/2",u«erpadlaRioǦThermNSL(C)…./65jesou«ástídodávky
9. Integrovanýkulovýuzavíracíventilsovládacípá«kou
10. Integrovanýzp³tnýventil CS
Rio-Therm N SL, SLC
CS
1 Betriebsanleitung
Návod k obsluze Rio-Therm
Rio-ThermNN
Rio-Therm N SL, SLC
Rio-Therm
1.10 EG-Konformitätserklärung
ES prohlášení o shodě
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
Hersteller:
Výrobce:
67227 Frankenthal (Deutschland)
Tímto výrobce
Hiermit
erklärtprohlašuje,
der Hersteller,
že výrobek:
dass das Produkt:
Rio-Therm N SL, SLC
Seriennummer:
Sériové
číslo:číslo:
1201-1752
1201-1752
Sériové
1201-1752
▪ vyhovuje
allen Bestimmungen
všem ustanovením
der folgenden
následujících
Richtlinien
směrnic
in ihrer
v aktuálně
jeweilsplatné
gültigen
verzi:
Fassung entspricht:
– Směrnice
Richtlinie 2006/95/ES
2006/95/EG„Směrnice
"Niederspannung"
pro nízké napětí“
– Směrnice
Richtlinie 2004/108/ES
2004/108/EG„Elektromagnetická
"Elektromagnetischekompatibilita“
Verträglichkeit"
Weiterhin
Dále výrobce
erklärt
prohlašuje,
der Hersteller,
že:
dass:
▪ byly
die folgenden
aplikoványharmonisierten
následující harmonizované
internationalen
mezinárodní
Normen zur
normy:
Anwendung kamen:
–– DIN
DINEN
EN60335-1,
60335-1,
DIN
60335-2-51
DIN
ENEN
60335-2-51
– DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2
– DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3
– DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3
Die
ES prohlášení
EG-Konformitätserklärung
o shodě bylo vystaveno:
wurde ausgestellt:
CS
Frankenthal, 01.08.2012
1. 8. 2012
Joachim Schullerer
Leiter
Produktentwicklung
Automationsprodukte
Vedoucí
vývoje automatizačních
systémů
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
DE
DE
EN
EN
FR
FR
NL
NL
IT
PL
CS
CS
TR
1142.83/01
2336.83/02
2336.83/02-EN
NO
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com