Obchodní podmínky

Transkript

Obchodní podmínky
O hod í pod í ky společ osti APNK, s.r.o.
Pod í k
líže
ezují a upřesňují prá a a po i
APNK, s.r.o.,
se sídlem Národ í / , No é Město,
IČ: 02021811,
DIČ: C)
,
zapsa é o hod í rejstříku ede é
(dále jen „prodá ají í“ nebo „APNK“)
osti prodá ají ího, který
je společ ost:
Praha ,
Městský
soude
Praze, oddíl C, ložka
a kupujícího zákaz ík, spotře itel, podnikatel).
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „O hod í pod í ky“ nebo „OP“) jsou platné pro nákup
z oží prostřed i t í o -li e o hodu u ístě ého a i ter eto é adrese www.bestmoda.cz
pro ozo a ého společ ostí APNK, s.r.o. a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
záko a č.
/
S ., o ča ský záko ík dále je „o ča ský záko ík“ záje á prá a a
po i osti s lu í h stra z iklé sou islosti e o a základě kup í s lou dále je „kupní
smlouva“ uza íra é
ezi prodá ají í
a ji ou f zi kou oso ou dále je „kupující“
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Kupují í podá í o jed á k pot rzuje, že se sez á il s tě ito O hod í i pod í ka i, a že s
i i ýslo ě souhlasí, a to e z ě í plat é a úči é
o e tě odeslá í o jed á k .
Veškeré s lu í ztah jsou uza ře
souladu s prá í
řáde
České repu lik .
Je-li s lu í stra ou spotře itel, řídí se ztah eupra e é o hod í i pod í ka i o ča ský
záko íke č. /
S . a záko e o o hra ě spotře itele č.
/
S ..
Je-li smluvní stranou nikoli spotře itel, řídí se ztah
o ča ský záko íke č. /
S ..
eupra e é O hod í i pod í ka i
1.1. Vy eze í poj ů
 Prodávající je o hod í společ ost APNK, s.r.o. se sídlem Národní 58/3 , No é Město,
Praha , IČ:
, zapsa é o hod í rejstříku ede é Městský
soude
Praze, oddíl C, ložka
je oso a, která při uza írá í a pl ě í s lou
jed á rá i s é o hod í e o ji é pod ikatelské či osti.
Je to pod ikatel, který pří o e o prostřed i t í
kupujícímu výro k e o posk tuje služ .
ji ý h pod ikatelů dodá á

Kupujícím je spotře itel e o pod ikatel.

Spotře itele je každý člo ěk, který i o rá e s é pod ikatelské či osti e o
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s BESTMODA nebo
s ní jinak jedná.

Podnikatelem je te , kdo sa ostat ě
ko á á a last í účet a odpo ěd ost
ýděleč ou či ost ži oste ský
e o o do ý způso e se zá ěre či it tak
sousta ě za účele dosaže í zisku. )a pod ikatele je po ažo á
j. pro účel o hra
spotře itele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní,
ýro í e o o do ou či ostí či při sa ostat é ýko u s ého po olá í, popřípadě
oso a, která jed á j é e
e o a účet pod ikatele.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Je-li kupují í spotře itel, á rhe k uza ře í kup í s lou
a ídkou je u ístě í a íze ého
z oží a i ter eto é o hodě prodá ají ího pro ozo á a e o é strá e u íst ě é a
internetové adrese www.bestmoda.cz dále je „webová stránka“ e o „ e “).
Na ídka z oží je i for ati ího harakteru a prodá ají í e í po i e uza řít kup í s lou u
ohled ě tohoto z oží.
Před zaslá í o jed á k prodá ají í u je kupují í u spotře iteli u ož ě o zko trolo at a
ě it údaje, které do o jed á k kupují í spotře itel ložil, a to i s ohlede
a ož ost
kupují ího zjišťo at a opra o at h
z iklé při zadá á í dat do o jed á k . O jed á ku
odešle kupují í prodá ají í u klik utí
a tlačítko „OBJEDNAT“.
Uza ře í kup í s lou kupují í st rzuje, že se sez á il s tě ito o hod í i pod í ka i a
ýslo ě u ede ými dodacími lhůtami u jed otli ý h produktů, a že s i i souhlasí. S tě ito
obchodními podmínkami je kupují í spotře itel povinen se seznámit před last í uskuteč ě í
objednávky.
Kup í s lou a z iká odeslá í o jed á k kupují í spotře itele a přijetí o jed á k
prodá ají í . Toto přijetí prodá ají í eprodle ě pot rdí kupují í u i for ati í e-mailem na
zadaný e- ail, a z ik s lou
šak toto pot rze í e á žád ý liv.
Prodá ají í se za azuje přij out á rh kup í s lou kupují ího pouze případě, že te to á rh
není v rozporu s obchodními podmínkami prodávajícího.
Vz iklou s lou u čet ě dohod uté e
lze
dohody stran ne o a základě záko ý h dů odů.
ě it e o rušit pouze a základě písemné
V případě poruše í pod í ek kup í s lou a o hod í h pod í ek kupují í , si prodá ají í
pl ě hrazuje prá o odstoupit od kup í s lou , čí ž z iká kupují í u po i ost uhradit
prodá ají í u eškeré áklad spoje é s uza ře í kup í s lou .
Prodá ají í si i o ji é hrazuje prá o zrušit o jed á ku e o její část před uza ře í kup í
s lou , a základě dohod s kupují í spotře itele , i o ji é tě hto případe h: z oží se již
nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způso e z ě ila e a doda atele z oží. V případě,
že Kupují í zaplatil již část e o elou částku kup í e , ude u tato částka pře ede a zpět a
jeho účet e o adresu a k uza ře í Kup í s lou a e o její části nedojde.
Vztah a případ é spor , které z ik ou a základě s lou , udou řeše
České repu lik a udou řeše přísluš ý i soud České repu lik .
ýhrad ě podle prá a
Uza ře á s lou a je prodá ají í ar hi o á a po do u ej é ě pěti let od jejího uza ře í,
ejdéle šak a do u dle přísluš ý h prá í h předpisů, za účele jejího úspěš ého spl ě í a
e í přístup á třetí
ezúčast ě ý stra á .
3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Prá a a po i osti s lu í h stra ohled ě prá z ad ého pl ě í se řídí přísluš ý i o e ě
zá az ý i předpis zej é a usta o e í i §
až
,§
až
a§
až
záko a č. /
S ., o ča ského záko íku .
Vě je ad á, e á-li sjed a é last osti. )a adu se po ažuje i pl ě í ji é ě i a ad
doklade h ut ý h pro uží á í ě i.
Prodávající odpovídá kupujícímu spotře iteli, že ě při pře zetí e á ad . )ej é a prodá ají í
odpo ídá kupují í u spotře iteli, že do ě, kd spotře itel ě pře zal,

á ě last osti, které si stra ujed al , a h í-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal e o které kupují í spotře itel očeká al s ohlede
a
po ahu z oží a a základě rekla ji i pro ádě é,
 se ě hodí k účelu, který pro její použití prodá ají í u ádí e o ke které u se ě tohoto
druhu o

ě odpo ídá jakostí e o pro ede í s lu e é u zorku e o předloze,
e o pro ede í urče o podle s lu e ého zorku e o předloh ,
 je ě

kle použí á,
ě
odpo ídají í
ožst í,
ho uje požada ků
Nemá-li ě
la-li jakost
íře e o h ot osti a
prá í h předpisů.
ýše u ede é last osti,
ůže spotře itel požado at:
 dodá í o é ě i ez ad, pokud to e í zhlede
k po aze ad epři ěře é, ale pokud se
ada týká pouze součásti ě i, ůže spotře itel požado at je ý ě u součásti; e í-li to
ož é, ůže odstoupit od s lou . Je-li to šak zhlede k po aze ad eú ěr é,
zejména lze-li adu odstra it ez z teč ého odkladu, á spotře itel prá o a ezplat é
odstra ě í ad . Prá o a dodá í o é ě i, e o ý ě u součásti á spotře itel i případě
odstra itel é ad , pokud e ůže ě řád ě uží at pro opako a ý ýsk t ad po opra ě
e o pro ětší počet ad. V tako é případě á spotře itel i prá o od s lou odstoupit.
 Neodstoupí-li spotře itel od s lou
e o euplat í-li prá o a dodá í o é ě i ez ad, a
ý ě u její součásti e o a opra u ě i, ůže požado at při ěře ou sle u. Spotře itel á
prá o a při ěře ou sle u i případě, že u prodá ají í e ůže dodat o ou ě ez ad,
ě it její součást e o ě opra it, jakož i případě, že prodá ají í ezjed á ápra u
při ěře é do ě e o že zjed á í ápra spotře iteli půso ilo z ač é o tíže.
Prá o z ad ého pl ě í Kupují í u e áleží, pokud Kupují í před pře zetí
adu, a e o pokud Kupují í adu sá způso il.
Projeví-li se ada
pře zetí.
prů ěhu šesti
ěsí ů od pře zetí,
Kupují í je oprá ě uplat it prá o z ad , která se
čt ř ěsí ů od pře zetí, to se šak etýká:
 u ě i prodá a é za ižší e u a adu, pro kterou

a opotře e í ě i způso e é její
 u použité ě i
o
a adu odpo ídají í
pře zetí kupují í , e o
 vyplývá-li to z po ah
klý
ě i ěděl, že ě
á se za to, že ě
sk t e u spotře
á
la ad á již při
ího z oží do ě d a eti
la ižší e a ujednána,
uží á í ,
íře použí á í e o opotře e í, kterou ě
ěla při
ě i.
Má-li ě adu, z íž je APNK za ázá a, a jed á-li se o ě prodá a ou za ižší e u e o o ě
použitou, á Kupují í ísto prá a a ý ě u ě i prá o a při ěře ou sle u.
Další prá a a po i osti stra sou isejí í s odpo ěd ostí prodá ají ího za ad
rekla ač í řád prodá ají ího.
ůže upra it
4. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Pokud je kup í s lou a uza ře a po o í prostředků ko u ika e a dálku
i ter eto é
o hodě , á spotře itel souladu s §
odst. o ča ského záko íku prá o ez udá í
dů odu odstoupit od s lou do
d í od pře zetí z oží
případě, že před ěte kup í
s lou je ěkolik druhů z oží e o dodá í ěkolika částí, ěží tato lhůta ode d e pře zetí
posled í dodá k z oží . Odstoupe í od kup í s lou
ze stra
spotře itele musí být
prodá ají í u odeslá o e lhůtě u ede é pře hozí ětě.
V případě, že si spotře itel přeje dle před hozího odsta e odstoupit od s lou
e lhůtě d ů,
ko taktuje prodá ají ího a ejlépe píse ě u ede, že odstupuje od s lou ideál ě s u ede í
čísla o jed á k , data ákupu a čísla účtu pro rá e í pe ěz. Lhůta
d ů počí á pl out d e
ásledují í od doruče í z oží přepra e
a u ede ou adresu. Po upl utí této lhůt e ude
odstoupe í od s lou
ož é. Nedodrže í záko é lhůt pro odstoupe í od s lou
udou
požado á úhrad eškerý h další h ákladů, které erespekto á í této lhůt z ik ou.
Pro odstoupe í od kup í s lou
ůže spotře itel užit též zoro ý for ulář posk to a ý
prodá ají í , je ž t oří přílohu tě hto o hod í h pod í ek. Odstoupe í od kup í s lou
ůže spotře itel zasílat pouze na uvedenou korespo de č í adresu prodá ají ího
APNK, s.r.o.
Palác Chicago
Národní 58/32
110 00 Praha 1 – No é Město
a oznámení o odstoupení od smlouvy
[email protected] .
a adresu elektro i ké pošt
prodá ají ího
Odstoupí-li spotře itel od s lou , zašle společ osti APNK, s.r.o. ez z teč ého odkladu,
ejpozději do čtr á ti d ů od odstoupe í od s lou , z oží, které od APNK, s.r.o. o držel, a to a
své náklady.
Prodá ají í doporučuje kupují í u, aby zásilku, kterou vrací, žd odeslal jako pojiště ou a
sledovatelnou zásilku, alespoň hod otě zasíla ého z oží dle kup í s lou , aby v případě ztráty
e o poškoze í zásilk ze stra přepra e Českou poštou , lo ož é uplatnit po přepravci
z iklou škodu.
Prodávají í e ese žád ou odpo ěd ost za ztrátu e o poškoze í aličku se z oží
nevhodný způso e ze stra kupují ího.
odesla ý
V případě odstoupe í od s lou
rátí prodá ají í pe ěž í prostředk přijaté od kupujícího do
čtr á ti
d ů od odstoupe í od kup í s lou kupují í , a to a ko í pře ode .
Odstoupí-li kupují í od kup í s lou , prodá ají í e í po i e rátit přijaté pe ěž í prostředk
kupují í u dří e, ež u kupují í z oží rátí e o prokáže, že z oží pod ikateli odeslal.
Usta o e í záko a o odstoupe í od s lou
e lhůtě
d ů šak elze hápat jako ož ost
ezplat ého zapůjče í z oží. Spotře itel případě užití prá a a odstoupe í od s lou do
d í od pře zetí pl ě í, usí prodá ají í u do
d ů od odstoupe í od s lou
dat še, o a
základě kup í s lou získal a v pů od í
epoužité sta u. Pokud to již e í do ře ož é
apř.
ezido í lo z oží z iče o e o částeč ě spotře o á o , usí spotře itel posk t out
pe ěžitou áhradu jako protihod otu toho, o již e ůže ýt dá o. Pokud je rá e é z oží
poškoze o ť je částeč ě, prodá ají í jed ostra ě uplatní a spotře iteli právo na náhradu
škod a započte s ůj árok a rá e ou kup í e u. Prodá ají í spotře iteli tako é případě
ra í je takto s íže ou kup í e u. Kupují í je pl ě zodpo ěd ý za sta z oží, e které jej
prodávajícímu vrátí.
Na kup í e u, která á ýt kupují í u rá e a, ůže prodá ají í jed ostra
skuteč ě
alože é áklad spoje é s rá e í z oží.
ě započíst s é
Je-li společ ě se z oží posk t ut kupují í u dárek, je daro a í s lou a ezi prodá ají í a
kupují í uza ře a s roz azo a í pod í kou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupují í , poz ý á daro a í s lou a ohled ě tako ého dárku úči osti a kupující je povinen
spolu se z oží prodá ají í u rátit i posk t utý dárek.
Prá o a odstoupe í od s lou spotře itel
záko íku e á zej é a, případě s lu :
souladu s usta o e í
§
o ča ského

o posk to á í služe , jestliže l spl ě s jeho před hozí
ýslo ý souhlase před
upl utí lhůt pro odstoupe í od s lou a pod ikatel před uza ře í s lou sdělil
spotře iteli, že tako é případě e á prá o a odstoupe í od s lou ,

o dodá e z oží e o služ , jeji hž e a zá isí a ý h lká h fi a č ího trhu ezá isle a
ůli pod ikatele a k ě už ůže dojít ěhe lhůt pro odstoupe í od s lou ,

o dodá í alkoholi ký h ápojů, jež ohou ýt dodá až po upl utí tři eti d ů a jeji hž e a
zá isí a ý h lká h fi a č ího trhu ezá islý h a ůli podnikatele,

o dodá e z oží, které

o dodá e z oží, které podléhá r hlé zkáze, jakož i z oží, které
s íse o s ji ý z oží ,

o opra ě e o údrž ě pro ede é
ístě urče é spotře itele
a jeho žádost; to šak
eplatí případě ásled ého pro ede í ji ý h ež žáda ý h opra či dodá í ji ý h ež
žáda ý h áhrad í h dílů,

o dodá e z oží uza ře é
jej ne í ož é rátit,

o dodá e z uko é e o o razo é ahrá k
jeji h pů od í o al,

o dodá e o i , periodik e o časopisů,

o u to á í, dopra ě, stra o á í e o
poskytuje urče é ter í u,

uza íra é a základě eřej é draž

o dodá í digitál ího o sahu, pokud e l dodá
a h ot é
osiči a
l dodá s
před hozí
ýslo ý souhlase spotře itele před upl utí lhůt pro odstoupení od
s lou a pod ikatel před uza ře í s lou sdělil spotře iteli, že tako é případě e á
právo na odstoupení od smlouvy
lo upra e o podle přá í spotře itele e o pro jeho oso u,
o alu, které spotře itel z o alu
lo po dodá í e á rat ě
ňal a z h gie i ký h dů odů
e o počítačo ého progra u, pokud porušil
užití ol ého času, pokud pod ikatel tato pl ě í
podle záko a upra ují ího eřej é draž , e o
Prodá ají í si hrazuje prá o a zruše í o jed á k u z oží oz ače ého poj e „V prodá o“
případě, že z oží již e í ož é dodat a i ahradit ji ý
odele
e o pokud se jeho e a
ýraz ě z ě ila a zákaz ík toto před sa ot ý
z ike kup í s lou
eak eptuje a i přes
u ede ý status „V prodá o“, z oží a e u zakoupí a odešle o jed á ku ez před hozí dohod .
Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část e o elá o jed á ka uhraze a, udou
zákaz íko i pe íze rá e
a účet a případě úhrad prostřed i t í plate í ra Pa U,
ude plat a po íže á o tra sakč í poplatk dle plat ého eníku provozovatele platební brány
PayU.
5. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Prodá ají í je oprá ě odstoupit od s lou uza ře é s kupují í
tě hto případe h: z oží se
již e rá í e o edodá á e o se ýraz ý způso e z ě ila e a doda atele z oží, resp.
e í ož é dodat prodá ají í u z oží od doda atele prodá ají ího za pů od ě udá a ou e u,
dále také případě zje é h
e ě z oží tj. e zje ě ji é ež je e a pro te to t p/druh
z oží o klá .
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, do do pře zetí z oží kupují ím, a
v tako é případě rátí prodá ají í kupují í u kup í e u dle kup í s lou
ez z teč ého
odkladu ezhoto ost í pře ode
a účet kupují ího.
Tímto odstoupením od kupní smlouvy prodávající
škod .
e z iká kupují í u žád é právo na náhradu
6. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Rekla ač í řád je edíl ou součástí tě hto Všeo e ý h o hod í h pod í ek prodávajícího a
popisuje postup, jaký způso e reklamovat z oží poříze é od prodávajícího.
Kupují í je po i e se sez á it s Rekla ač í řáde
obchodních podmínkach ještě před o jed á í z oží.
zahr utý
tě hto Všeo e ý h
Uza ře í kup í s lou
a pře zetí z oží od prodá ají ího, kupující souhlasí s tímto
Rekla ač í řáde o saže ý
tě hto obchodních podmínkach.
)áruč í do a začí á ěžet zásad ě d e
pře zetí z oží Kupují í .
Při prodeji spotře ího z oží je záko
předpis lhůtu delší.
á záruč í do a
Kupují í
adresu:
ěsí ů, esta o í-li z lášt í prá í
ůže reklamovat z oží, které vykazuje vadu, odeslá í
APNK, s.r.o.
Palác Chicago
Národní 58/32
110 00 Praha 1 – No é Město
před ět ého z oží poštou a
Rekla o a é z oží
ělo ýt důklad ě za ezpeče o, a
edošlo prů ěhu přepra k jeho
poškoze í a zásilka rekla o a ého z oží
usí obsaho at: rekla o a é z oží
čet ě
ko plet ího přísluše st í , doporučuje e přiložit kopii ákup ího dokladu, podro ý popis
zá ad a dostateč é ko takt í údaje Kupují ího zej . zpáteč í adresa a tel. číslo . Bez ýše
u ede ého je z e ož ě a ide tifika e pů odu i zá ad z oží. Te to postup je doporuče i
Kupujícímu-spotře iteli, pokud eprokáže a edoloží u ede é skuteč osti ji ak.
Kupující-pod ikatel doloží plat ost záruk předlože í
ákup ího dokladu, pokud
lo
i ulosti z oží rekla o á o, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní
e o rekla ač í doklad usí ýt stej é sério é číslo, jako a rekla o a é
ýro ku pokud
ýro ek sério é číslo á . Te to postup je doporuče i Kupují í u-spotře iteli, pokud eprokáže
a edoloží u ede é skuteč osti ji ak.
)áruka se e ztahuje a ad z iklé eod or ý , e o epři ěře ý za háze í .
Dále se záruka e ztahuje a poškoze í z iklá:

e ha i ký poškoze í z oží,

použí á í z oží
pod í ká h, které eodpo ídají s ojí teplotou, praš ostí, lhkostí,
he i ký i a e ha i ký i li prostředí, které je pří o prodej e
e o ýro e
urče o,

z oží lo poškoze o ad ěr ý zatěžo á í
e o použí á í
u ede ý i doku e ta i e o šeo e ý i zásada i,

provedením nekvalifikovaného zásahu či z ě ou para etrů,

z oží, které

z oží
rozporu s pod í ka i
lo upra o á o zákaz íke , z ikla-li ada důsledku této úpra ,
lo poškoze o přírod í i ži l
e o
šší
o í.
Tato o eze í eplatí, pokud
l last osti z oží, jež jsou
rozporu s ýše u ede ý i
pod í ka i, kupují í a prodá ají í
ýslo ě dohod ut ,
í ě
e o prodá ají í
deklaro á , případ ě je lze očeká at zhlede k pro ádě é rekla ě e o o klé u způso u
užití z oží.
Prodá ají í á prá o od ít out přijetí z oží do rekla a e případe h, kd rekla o a é z oží
a/ e o jeho součásti jsou z ečiště é e o esplňují základ í předpoklad pro h gie i k
ezpeč é předá í z oží k rekla ač í u říze í, ledaže se jed á o z ečistě í o klé.
Je-li Kupující-spotře itel, o rekla a i prodá ají í rozhod e ih ed, e složitý h případe h do tří
pra o í h d ů. Do této lhůt se ezapočítá á do a při ěře á podle druhu ýro ku či služ
potře á k od or é u posouze í ad . Rekla a i čet ě odstra ě í ad prodá ají í řídí ez
z teč ého odkladu, ejpozději do
d ů ode d e uplat ě í rekla a e. Lhůtu
d ů je ož é
po uplat ě í rekla a e prodloužit po do lu ě se spotře itele – tako é prodlouže í es í ýt
a do u eurčitou e o epři ěře ě dlouhou. Po upl utí této lhůt se á za to, že ada a
ě i skuteč ě e isto ala a spotře itel á stej á prá a, jako
se jed alo o adu, kterou elze
odstra it. Tato lhůta e í zá az á ke Kupují í u-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto
ejpozději do d ů ode d e uplat ě í rekla a e.
Prodávající vydá Kupujícímu-spotře iteli píse é pot rze í o to , kd
la rekla a e uplat ě a,
o je její o sahe , jaký způso
říze í rekla a e je požado á , a to e aile
ezprostřed ě
po přijetí rekla a e; dále pot rze í o datu a způso u říze í rekla a e, čet ě pot rze í o
provede í opra a do ě tr á í rekla a e, případ ě odů od ě í za ít utí rekla a e.
Kupují í á prá o a úhradu ut ý h ákladů zej é a pošto ého, které uhradil při odeslá í
rekla o a ého z oží , které u z ikl
sou islosti s uplat ě í oprá ě ý h prá z
odpo ěd osti za ad a l
alože skuteč ě a účel ě. V případě odstoupe í od s lou z
dů odu ad ě i á spotře itel také prá o a úhradu ákladů k to uto odstoupe í.
Po říze í oprá ě é rekla a e se záruč í do a prodlužuje o do u tr á í rekla a e. V případě
eoprá ě é rekla a e se záruč í do a eprodlužuje. B la-li rekla a e z oží záko é záruč í
lhůtě říze a ý ě ou z oží za o é, záruč í do a se prodlužuje o do u tr á í rekla a e. Do a
tr á í rekla a e se počítá od ásledují ího d e po uplat ě í rekla a e do d e říze í
rekla a e, ted do , kd
l Kupují í po i e ě pře zít. O říze í je zákaz ík i for o á eaile , který u edl již při ákupu.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodá ají í prohlašuje, že eškeré oso í údaje jsou dů ěr é, udou použit pouze k uskuteč ě í
pl ě í s lou s kupují í a arketi go ý h ak í prodá ají ího a e udou ji ak z eřej ě ,
posk t ut třetí oso ě apod. s ýji kou situa e sou isejí í s distri u í či plate í st ke
týkají ího se o jed a ého z oží sděle í j é a a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby
su jekt údajů eutrpěl új u a s ý h prá e h, zej é a a prá u a za ho á í lidské důstoj osti,
a také d á a o hra u před eoprá ě ý zasaho á í do soukro ého a oso ího ži ota
su jektu údajů. Oso í údaje, které jsou posk t ut do ro ol ě kupují í prodá ají í u za
účele
spl ě í o jed á k a
arketi go ý h ak í prodá ají ího, jsou shro ažďo á ,
zpra o á á a u ho á á
souladu s plat ý i záko České repu lik , zej é a se záko e
č.
/
S ., o o hra ě oso í h údajů, plat é a úči é z ě í.
I for a e o zákaz í í h jsou u ho á á
souladu s plat ý i záko České repu lik , zej é a
se záko e o o hra ě oso í h údajů č.
/
S . e z ě í pozdější h dodatků a předpisů.
Kupují í uza ře í s lou souhlasí se zpra o á í a shro ažďo á í s ý h oso í h údajů
data ázi prodá ají ího po úspěš é spl ě í s lou a to až do do jeho píse ého jádře í
nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupují í á prá o přístupu ke s ý oso í údajů , prá o a jeji h opra u čet ě další h
záko ý h prá k tě to údajů . Oso í údaje je ož o a základě píse é žádosti zákaz íka
odstranit z databáze.
Adresa pro píse
zpracováním:
é zaslá í žádosti a odstra ě í oso
í h údajů a
jádře í esouhlasu s tímto
APNK, s.r.o.
Palác Chicago
Národní 58/32
110 00 Praha 1 – No é Město
Oso í údaje zákaz íků jsou pl ě za ezpeče proti z eužití. Oso í údaje zákaz íků doda atel
epředá á žád é další oso ě. Výji ku předsta ují e ter í dopra i, který jsou oso í údaje
zákazníků předá á
i i ál í rozsahu, který je ut ý pro doruče í z oží.
Jed otli é s lou
jsou po s é uza ře í pro ozo atele
elektro i ké a jsou přístup é pouze pro ozo ateli o hodu.
ar hi o á , a to
e for ě
Pokud akupujete jako fyzi ká oso a, požadujeme uvést následující údaje:

J é o a příj e í

Adresu pro faktura i a dodá í z oží

Telefonické spojení

Elektronickou adresu (e-mail)
Pokud akupujete jako prá
i ká oso a, požaduje e u ést ásledují í údaje:

Náze společ osti o hod í fir a

Adresu pro faktura i a dodá í z oží

IČO, DIČ

Telefonické spojení

Elektronickou adresu (e-mail)
Výše u ede é oso í údaje udou zpra o á za účele Vaší ide tifika e jako kupují ího, k
realiza i a pro ede í ez t ý h účet í h opera í a zaúčto á í aší plat za akoupe é z oží,
za účele sprá é dodá k z oží a ke ko u ika i s Vá i.
8. NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU
Kupují í souhlasí s použití ko u ikač í h prostředků a dálku při uza írá í kup í s lou .
Náklad z iklé kupují í u při použití ko u ikač í h prostředků a dálku
sou islosti s
uza ře í kup í s lou
áklad a i ter eto é připoje í, áklad a telefo í ho or si hradí
kupující sám.
9. PROVOZNÍ DOBA E-SHOPU
O jed á k přes i ter eto ý o hod a strá e www.bestmoda.cz :
v týdnu.
V případě ýpadku i for ač ího s sté u e o zásahu
edodrže í pro oz í do .
šší
hodi de
ě,
d í
o i APNK e ese odpo ěd ost za
Dotazy k Vaši o jed á ká jsou řizo á o kle do 48 hodin v pracovní dny po dělí –
pátek) a to v do ě od . – 17.00 a to pouze v elektro i ké podo ě odeslá í e-mailu na
[email protected]
) oží je o kle skladňo á o do
hodi od přijaté plat , a to v pra o í d
po dělí –
pátek . Přijetí platby se rozumí zobrazení platby ve výpisu zaslaném bankou. Výpisy jsou zasílány
ze strany banky s 24 hodinovým prodlením a pouze v pracovní dny. Mezibankovní platební styk
tr á o kle až pra o í d dle záko a o plate í st ku. Prodá ají í po přijetí plat
kupují ího žd i formuje s pot rze í přijaté plat a rekapitula í u ede é doda í lhůt , čet ě
předpokláda ého data doruče í z oží. Doda í lhůt elze ez před hozí dohod ě it.
10. CENY
Vše h
v české
e jsou s lu í. V o -line e-shopu www.bestmoda.cz jsou žd aktuál í a plat é e ,
ě ě Kč C)K .
Ce u ede é u jed otli ý h produktů jsou ko eč é, tj. čet ě plat é saz
další h da í a poplatků, které usí spotře itel pro získá í z oží zaplatit,
případ ý h poplatků za dopra é, které jsou u ádě až rá i tz . ákup
ýše se od íjí od a íze ý h přepra í h etod ze stra prodá ají ího a ol
Akč í e
urče ou.
platí do
DPH, popř. še h
to se šak etýká
ího košíku a jeji h
kupují ího.
prodá í záso při u ede í počtu kusů akč ího zboží e o po do u časo ě
11. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:




plat a přede
a ko í pře ode ,
plat a přes i ter eto é rozhra í a k ,
platba kartou MasterCard e o Visa prostřed i t í i ter eto ého plate ího portálu,
plat a prostřed i t í s sté u Pa pal pouze u ezi árod í h zásilek odesíla ý h i o ČR
a SK
Při ol ě plat prostřed i t í plate í rá Pa U, plate í kart a e o prostřed i t í
systému Pa Pal je kupují í přes ěro á a ser er třetí stra , kde pl í přísluš é plate í
údaje.
) oží zůstá á do úpl ého zapla e í a pře zetí e last i t í APNK, s.r.o., a šak e ezpečí škod
a ě i pře hází pře zetí z oží Kupují í .
12. DODACÍ PODMÍNKY
Kupující uza ře í kup í s lou
ýslo ě souhlasí s u ede ou doda í lhůtou, přiče ž dodací
lhůta je ýslo ě u ede a
KAŽDÉM popisu produktu a íže u ede ý i usta o e í i
Obchodních podmínek. Je po i ostí kupují ího se s u ede ou doda í lhůtou řád ě sez á it.
Pokud není v kup í s lou ě ujed á o ji ak, způso dodá í z oží určuje prodá ají í. V případě, že
se prodávající a kupující domluví na jiném způso u dodá í z oží, a základě ýslo ého přá í
kupujícího, ese kupují í eškeré áklad a rizika s takovým způso em dopravy spojené.
Doda í lhůta á pouze i for ati í harakter a e í pro prodá ají ího zá az á. Prodá ají í
e ese žád ou odpo ěd ost za škod způso e é opoždě ým dodáním a e o edoruče í
z oží z jakéhokoli dů odu.
Každý alíček se z oží
je odesílá jako pojiště á a sledo atel á zásilka.
Veškeré z oží o sahuje kódu produktu na posledním místě následující zkratky, které obvykle
oz ačují ze i, e které je z oží sklade .
Oz ače í kóde z oží:



C) => z oží se a hází skladem v České repu li e a o klá doda í lhůta je – 5 pracovních
d í od sklad ě í z oží dle odu tě hto O hod í h pod í ek;
EU=> z oží se a hází skladem v EU a o klá doda í lhůta je – 10 pracovních dní od
sklad ě í z oží dle odu tě hto O hod í h pod í ek;
OW=> jedná se o mezinárodní traťo ou dodá ku a o klá doda í lhůta je – 25 pracovních
d í od sklad ě í z oží dle odu tě hto O hod í h pod í ek. Každý tako ý alíček je
pojiště ý a sledo atel ý. Ve ýji eč ý h případe h u tohoto t pu zásilk
ůže z dů odu
přetíže í přepra ů dojít k prodlení oproti obvyklé doda í lhůtě až a
d í a a tuto
skuteč ost prodej e e á žád ý li a e í ož é tuto lhůtu jakkoli o li it. Kupující
nákupem produktu s oz ače í OW souhlasí s ož ý prodle í . Pokud doda í lhůta od
data podá í do přepra přesáhla lhůtu d ů, ude kupují í u automaticky vrácena platba
v pl é ýši dle uza ře é s lou .
Je-li prodá ají í podle kup í s lou
po i e dodat z oží
o jed á e, je kupují í po i e pře zít z oží při dodá í.
a
ísto urče é kupují í
V případě, že je z dů odů a stra ě kupují ího ut o z oží doručo at opako a ě e o ji ý
způso e , ež lo u ede o o jed á e, je kupují í po i e uhradit áklad spoje é s
opako a ý doručo á í z oží, resp. áklad spoje é s ji ý způso e doruče í.
V případe, že kupují í epře ez e zásilku se z oží oz ače ý
kóde z oží OW, je zásilka
vrácena do ze ě pů odu a tedy není zpět ě doruče á prodej i a tím prodejce nemá povinnost
v to to případe kupují í u rátit plat u u takto nevyzvednutého / epře zetého z oží a
základě kup í s lou , e oť tí to prodávajícímu z iká epře zetí zásilk z ač á škoda a
před ět á zásilka se á za doruče ou.
13. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
)áruč í do a je o kle
slouží ákup í doklad.
ěsí ů a přísluš ý i prá í i předpis ČR. Jako záruč í list o
kle
14. PÉČE O OBLEČENÍ
Není-li u z oží sta o e o ji ak, doporučuje e zakoupe é odě čistit od or ý h čistír á h.
Naprostá ětši a odě ů je so e ód í, s apliko a ý i krajka i, křišťálo ý i ka e
a
žadují šší, ež o klou péči. Při péči o z oží se řiďte aší štítke , který alez ete u
zasla ého z oží a tímto bodem obchodních podmínek.
Přírod í lák a

Vlna - Při teplotě ad °C se sráží a při ždí á í e o suše í za ěše í
proto doporučuje e sušit rozprostře í .
Výhody - příje ý, teplý ateriál, z o u a ý á o je
Nevýhody - te de e srážet se a žlout out
ě í s ůj t ar,
a ra í se do pů od ího o je u

Bavlna - Sráží se při teplotě ad °C. Výro k z are é e o potiště é a l
pr ího pra í usí prát odděle ě.
se ěhe
Výhody – s ěží, lehký ateriál, šší odolnost k odírání a trhání.
Nevýhody - s ad ěji ztrá í ar , te de e k ačká í.

Len - Perte žd pouze v ru e a ikd při
soké teplotě.
Výhody – lehký, příje ý ateriál, odol ý k zašpi ě í.
Nevýhody - sil á te de e k ačká í.

Hedvábí - Nesnese teplotu ad °C a ždí á í. Prát ruč ě je é pra í prostředku.
Žehlit při ízké teplotě a ez apařo á í. V případě sil ého z ečiště í doporučuje e
hed á é prádlo s ěřit profesio álů spe ializo a é čistír .
Výhody - drží ar . Lehký tr a li ý a příje
Problémy - houlosti ý, h out se tře í.
ý
ateriál.
U ělá lák a

Viskóza a u ělé hed á í - Při pra í se srážejí, proto je ut é je prát e stude é odě a
žehlit při ízké teplotě ez apařo á í. Nedoporučuje se ždí á í pro za ho á í t aru.
Výhody - drží ar , ěkký ateriál.
Problémy - hořla ý ateriál, udržuje so ě stati kou elektři u.
Syntetická vlákna

Polyester, nylon a lycra - Jsou velmi citlivé na vysoké teploty, proto je nutné je prát ve
stude é odě a žehlit při ízké teplotě z ru o é stra , a
se za rá ilo z iku
ežádou ího lesku.
Výhody - el i odol é, álo se ačkají a drží barvy.
Problémy - el i hořla é, udržují so ě stati kou elektři u.
T to i for a e platí pouze pro čisté ateriál . Pokud jsou lák a a ateriál
zjistit pro e tuál í slože í a za házet s odě e adek át ě dle slože í.
a í ha á,
usíte
Ta ulka ejčastější h
ezi árod í h sy
olů pro péči a údrž u odě ů
Pouze chemické čištění
Možno bělit prostředky uvolňující chlor
Možno chemicky čistit
Sušení v sušičce
Nečistit chemicky
Nesušit v sušičce
Studené čištění
Praní na doporučenou teplotu
Zákaz bělení
Ruční praní
Žádné praní
Žehlení na doporučenou teplotu
(symbol teček udává stupeň žehlící teploty)
110, 150, 200
Nežehlit
Oz ače í
ateriálů a jeji h české a zahra ič í ek i ale ty:
AKRYL
ackrylique, acrylic, polyacryl, acrylica, acrilico, acyl,
akpyaiko
PRAVÁ KŮŽE
genuine leather, echt leder
ELASTAN – EL
lycra, elasthannne, elastane, Elasthan, elasthane
PODRÁŽKA
outsole
BAVLNA – CO
coton, cotton, baumwolle, cotone, algodon algodao,
bomuld, katoen, bambaki
PRYŽ
rubber
NYLON – PVC
nylon
ACETÁT
acetate
POLYESTER
polyester, polyestere, poliester, PBT elite
TRIACETÁT
triacetate
POLYURETAN – PU
polyuretan, polyurehthan
KOVOVÉ VLÁKNO
metal fibre
VLNA
wool, woole, laine, lana
LEN
linen
POLYAMID – PA
polyamid
KAŠMÍR
cashmere
SPANDEX
spandex
HEDVÁBÍ
silk
VISKÓZA
viskosa, viscose
AZBEST
asbestos
CHLORIDOVÉ VLÁKNO
chloro fibre
HUSÍ PEŘÍ
duck down, feather
KOKOSOVÉ VLÁKNO
coconut fibre
JINÁ VLÁKNA
other fibres, autres fibres, otras fibras
Ta ulka áz ů částí odě ů e o poky ů a jeji h překlad
FRONT COATING
před í část
OUTER SHELL
v ější povr h
BACK COATING
zad í část
LINING
podšívka
FILLING
výplň
WASH WITH SIMILAR COLOURS
prát s podobnými barvami
DRY CLEAN ONLY
čistit je
SHAPE WHILE WET
vytvarovat při suše í
WASH INSIDE OUT
prát naruby
LEATHER COLLAR CANNOT BE DRY CLEANED
Kože ý lí e
a su ho – chemicky
e ůže ýt čiště
a su ho – chemicky
Vě ujte áležitou pozor ost
ezi árod í
s
olů
pro ošetře í te tilií. Dodrže í
předepsa ý h postupů ošetře í ude za ho á a k alita á i doda ý h ýro ků. Nedodrže í
tohoto á odu ůže dojít k tr alé u poškoze í ýro ku, a které se e ztahuje záruka.
V případě, že áte po h ost jaký způso e
na [email protected] a my Vám rádi poradíme.
u ás zakoupe é z oží ošetřit. Ko taktujte ás
15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDANÍ COOKIES
Kupují í souhlasí se zasílá í i for a í sou isejí í h se z oží , služ a i e o pod ike
prodá ají ího a elektro i kou adresu kupují ího a dále souhlasí se zasílá í o hod í h sděle í
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupují í souhlasí s ukládá í tz . ookies a jeho počítač. V případě, že je ákup a e o é
strá e ož é pro ést a zá azk prodá ají ího z kup í s lou pl it, a iž
do házelo k
ukládá í tz . ookies a počítač kupují ího, ůže kupují í souhlas podle před hozí ět kd koli
odvolat.
16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Pokud ztah založe ý kup í s lou ou o sahuje ezi árod í zahra ič í pr ek, pak stra
sjed á ají, že ztah se řídí český prá e . Tí to ejsou dotče a prá a spotře itele plý ají í z
o e ě zá az ý h prá í h předpisů. Je-li ěkteré usta o e í o hod í h pod í ek eplat é
e o eúči é, e o se tako ý sta e, a ísto eplat ý h usta o e í astoupí usta o e í,
jehož s sl se eplat é u usta o e í o ej í e při ližuje. Neplat ostí e o eúči ostí
jed oho usta o e í e í dotk utá plat ost ostat í h usta o e í. ) ě
a doplňk kup í
s lou či o hod í h pod í ek žadují píse ou for u.
V řizo á í stíž ostí spotře itelů zajišťuje prodá ají í prostřed i t í
elektronické adresy
[email protected]. I for a i o říze í stíž osti kupují ího zašle prodá ají í a elektro i kou
adresu kupujícího.
Prodá ají í je oprá ě k prodeji z oží a základě ži oste ského oprá ě í. Ži ostenskou
ko trolu pro ádí rá i s é půso osti přísluš ý ži oste ský úřad. Dozor ad o lastí o hra
oso í h údajů ko á á Úřad pro o hra u oso í h údajů. Česká o hod í i spek e ko á á
e
eze é rozsahu i o ji é dozor ad dodržo á í záko a č.
/
S ., o o hra ě
spotře itele, e z ě í pozdější h předpisů.
Vztah a případ é spor , které z ik ou a základě kup í s lou , které se epodařilo ezi
stra a i uro at pří o, udou řeše
ýhrad ě podle prá a České repu lik a udou řeše
přísluš ý i soud České repu lik .
Případ é spor
ezi APNK a Kupují í lze řešit také i osoud í estou. K mimosoudnímu
řeše í případ ý h spotře itelský h sporů z kup í s lou
ůže Spotře itel ko takto at su jekt
i osoud ího řeše í sporu, který je také o ě přísluš á Česká o hod í i spek e, se sídlem
Štěpá ská
/ ,
Praha , IČ:
, http://www.coi.cz, s odkazem na více informací
týkajících se mimosoudního řeše í spotře itelský h sporů
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
a/nebo spor řešit o -line prostřed i t í
k to u urče é ODR platformy.
Než-li bude přistoupe o k i osoud í u řeše í sporu, APNK doporučuje Kupují í u ejdří e
užít kontaktní e-mail APNK [email protected] pro řeše í astalé situa e.
T to o hod í pod í k platí e z ě í u ede é
a i ter eto ý h stránkách prodávajícího, v
de uza ře í kup í s lou . O jed á ka spotře itele je po s é pot rze í jako uza ře á
s lou a ezi kupují í a prodá ají í ar hi o á a za účele jejího spl ě í a další e ide e a
její sta je přístup ý kupují í u. S lou u lze uza řít české jaz e, případ ě i ji ý h jaz í h,
pokud to e ude dů ode
e ož osti jejího uza ře í.
T to o hod í pod í k spotře iteli u ožňují jeji h ar hi a i a reproduk i. Mo e te uza ře í
kup í s lou kupují í přijí á eškerá usta o e í o hod í h pod í ek e z ě í plat é
de
odeslá í o jed á k čet ě e o jed a ého z oží u ede ou pot rze é o jed á e, e lo-li
ko krét í případě prokazatel ě dohod uto ji ak.
T to Všeo e é o hod í pod í k čet ě jeji h součástí jsou platné a úči é od 01. 08. 2016 a
ruší před hozí z ě í VOP čet ě její h součástí, přiče ž jsou k dispozi i sídle nebo elektronicky
na www.bestmoda.cz .
Vzorový for ulář pro odstoupení od smlouvy
(jeho použití je volitelné)
plňte te to for ulář a pošlete jej elektro i k
chcete odstoupit od smlouvy)
a i fo@ est oda. z pouze
případě, že
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Oz a uji/oz a uje e, že tí to odstupuji/odstupuje e od smlouvy (* yplňte číslo
objdnávky) o nákupu tohoto z oží * yplňte kód/y položek, pokud nevracíte celou objednávku,
ale pouze část z oží číslo o jed á k i kód položek jsou o saže
e- ailu pot rzují í Vaši
objednávku)
- Datu o jed á í * / datu o drže í z oží rozu í se d e doruče í přepra e
*
- Jméno a příj e í spotře itele/spotře itelů
- Adresa spotře itele/spotře itelů
- Podpis spotře itele/spotře itelů pouze pokud je te to for ulář zasílá listi é podo ě
- Datum odstoupení od smlouvy
- Číslo účtu pro rá e í pe ěž í h prostředků číslo účtu je ut é u ést celém tvaru
s případ ý předčíslí ; edíl ou součástí čísla účtu je oz ače í kódu a k za lo ítke
* údaje doplňte

Podobné dokumenty

Distanční - Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zs

Distanční - Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zs Distanční smlouvy se uzavírají pomocí „prostředků komunikace na dálku“. Prostředky komunikace na dálku jsou takové, které dovolují uzavření smlouvy, aniž by smluvní strany byly současně fyzicky př...

Více

Montážní návod - SEVentilation

Montážní návod - SEVentilation S sté větrá í používejte pouze pro instalace, které odpovídají popisu v tomto ávodu. Používejte jej ve spojení s komponenty, které jsou výrobcem SEVe tilatio doporuče é, s hvále é a v tomto návodu ...

Více

ke stažení zde - Tuning

ke stažení zde - Tuning V případě eopráv ě ého protestu se poplatek evra í. Protest součas ě s poplatke usí ýt podá do i ut po uveřej ě í před ěž ý h výsledků. V případě od ít utí ko trol je jezde diskvalifiková a výslede...

Více