Podporujeme mladé talenty

Komentáře

Transkript

Podporujeme mladé talenty
Tisková zpráva
Praha 5. 5. 2010
Zahájení prodeje vstupenek v síti Ticketpro
TOP STILL MODEL 2010 BENEFIČNÍ MODELINGOVÁ SOUTĚŽ
„Podporujeme mladé talenty“
Záštitu nad akcí převzali pan Ing. Pavel Horálek, starosta městské části Praha 4 a pan MVDr. Josef Řihák, starosta
města Příbram.
První ročník benefiční modelingové soutěţe organizované agenturou Still Management vyvrcholí
finálovým večerem v hotelu Hilton Prague 29.května 2010. Top Still Model je spojení módy a dobročinné
akce. Přivádíme nové tváře pro top modeling. Vítězové, chlapec a dívka, získají exkluzivní smlouvu na dva
roky a vstupenku do velkého světa módy. Školy, na kterých studují, obdrţí z průběhu soutěţe i
slavnostního večera čistý finanční výtěţek.
Výběr soutěţících
Z přibliţně 500 přihlášených zájemců o práci v modelingu, ve věku
14 - 19 let, se vybralo osmdesát největších talentů, kteří se pozvali na
castingy, kde se vybírala dvacítka finalistů. Tito finalisté procházejí
měsíčním, intenzivním a komplexním kurzem modelingu Still
Managementu. Během přípravy na finálové kolo získají např.
zkušenosti při fotografování, prezentaci na molu, začnou si budovat
svůj vlastní výraz, najdou jistotu pro veřejné vystupování a konverzaci
s publikem.
Dívky i chlapci
Top Still Model 2010 nechce být klasicky genderově zaměřený pouze na modelky, z tohoto důvodu zde
soutěţí i muţské modely. Z celkového klání vyjdou vítězně muţ i ţena, kterým se nastartuje profesionální
modelingová kariéra.
Podpora vzdělávání
Rovněţ se však zviditelní i jejich školy, kde studují. Na samém začátku soutěţe
jich organizátoři oslovili přes 1200 v Praze a Středočeském kraji. Všechny školy se
vyzvaly k aktivní účasti na přípravách a průběhu soutěţe. Spolupodílet se na celém
projektu mohou podle svých oborů a zaměření. Prakticky zde lze získávat
zkušenosti v reálném prostředí výběrových kol i finále. Ţákům, učňům nebo
studentům se nabízejí moţnosti vyzkoušet si práci v mnoha oblastech - účesový
styling, módní návrhářství, design atd. Přední odborníci světa modelingu
spolupracují se školami a začínajícími talenty, pomáhají rozšiřovat odbornou
koncepci výuky, vybízejí školy ke konkrétní spolupráci apod. Programově je cíleno
rovněţ na umělecké učňovské obory, kadeřník, vlásenkář, kosmetik, dále na střední
umělecké školy a speciální školy řemesel, filmové, návrhářské, konzervatoře atp.
Tisková zpráva
Praha 5. 5. 2010
Benefice
Počítá se, ţe čistý výtěţek ze soutěţe bude přibliţně takový, aby si kaţdá z obou škol mohla zařídit
speciální učebnu. A co spoluprací se školami organizátoři sledují? V první řadě upozorňují, ţe studium a
vzdělání jsou pro mladého člověka věci nejdůleţitější a zároveň oblasti, do kterých jsou ţivotní investice
nejvýhodnější.
Podpora mladých talentů
Stihl Management připravuje další podobné projekty a akce. Programově buduje zázemí pro talentovanou
mládeţ, ve spolupráci se školami vidí ideální moţnost, jak lze studentům pomáhat na začátku jejich
profesní kariéry.
Osobnosti, které projekt podporují
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tyra Banks, americká modelka, zpěvačka, moderátorka
Lucie Koňaříková, česká moderátorka
Petra Minařová, česká modelka, Miss ČR 1996
Iveta Lutovská, česká modelka, Miss ČR 2009
Lucie Váchová, česká modelka, Miss ČR 2003
Anife Vyskočilová, herečka, tanečnice, moderátorka
Hana Mašlíková, česká modelka, finalistka Miss ČR 2006
Osmany Laffita, módní návrhář
Dušan Chrástek, vizáţista
Michaela Nosková, česká zpěvačka
Jan Bendig, český zpěvák
Martin France, český zpěvák a producent
Peter Menky, slovenský model, Muţ roku 2009
Jakub Kauer, český model, Muţ desetiletí
David Novotný, organizátor Muţe roku
Finálový galavečer – hotel Hilton Prague
Finálovým večerem bude provázet moderátorka Lucie Koňaříková - Salamé, která spolu s mladým
moderátorem Dominikem Veselým, studentem Praţské konzervatoře vytvoří skvělou atmosféru.
Ţivě vystoupí Jan Bendig, Michaela Nosková, Martin France, dětský pěvecký sbor Paprsek z Mladé
Boleslavi, taneční skupina The Edge z Prahy.
V zákulisí, v průběhu finále budou dvacítku finalistů intenzivně připravovat studenti - kadeřníci a vizáţisté
z SOU Sluţeb na Praze 9, pod vedením svých učitelů, profesionální vizáţistky a kadeřníka. Video, které
otevře celý finálový večer, natočili ţáci ZŠ Křesomyslova na Praze 4, pod vedením paní učitelky Moniky
Svobodové. Vrcholná disciplína, módní přehlídka společenských šatů bude také patřit studentům,
konkrétně návrhářské škole VOŠON a SPŠO z Prahy 7. Velkou část audio a video záznamů vytvořila a
pořídila soukromá škola International Art School Harmony pod vedením pana ředitele Marka Vávry. Velký
podíl na přípravách a realizaci soutěţe má také student Soukromé střední školy reklamní tvorby, s.r.o.
v Praze, Jiří Dudek.
Tisková zpráva
Praha 5. 5. 2010
Partneři
Spolupracující školy
Kontakty pro PR
Still Management, Jan Cviklik - marketing & PR manager
tel: (+420) 257 312 986 mob:(+420) 608 152 483 [email protected]
www.modelingovasoutez.cz [email protected]

Podobné dokumenty