Usnesení z 8. jednání 15. 4. 2015

Transkript

Usnesení z 8. jednání 15. 4. 2015
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
Usnesení
z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín,
které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
K jednotlivým bodům programu:
8.1. PROGRAM ZMČ, které se bude konat dne 18.5.2015
Rada městské části Praha – Zličín
8.1.1. stanovila
1. program Zastupitelstva MČ Praha – Zličína, které se bude konat v pondělí dne 18.5.2015 od
18 hodin na ÚMČ Praha - Zličín
8.2. Parkování Nedašovská před č.p. 329-332
Rada městské části Praha – Zličín
8.2.1. vzala na vědomí
1. dopis TSK hl. m. Prahy ve věci zpětného umístění obytné zóny a šikmého parkování v ulici
Nedašovská před č.p. 329-332
8.2.2. uložila
1. odboru OPRI informovat zástupce občanů o vyjádření TSK hl. m. Prahy
2. požádat TSK jako správce komunikace o uvedení komunikace do souladu s projektovou
dokumentací dle požadavku PČR
8.3. Stavba „Komunikace a inženýrské sítě“ pro rodinné domy v k.ú. Sobín - žádost o souhlas
s umístěním nového vodovodu
Rada městské části Praha – Zličín
8.3.1. projednala
1. doplněnou žádost o souhlas s umístěním nového vodovodu pro rodinné domy na pozemcích
parc. č. 219/11 a dalších k.ú. Sobín na pozemcích parc. č. 266/7, 216/1 a 266/1 k.ú. Sobín
8.3.1. nesouhlasila
1. s umístěním nového vodovodu, který bude neveřejný pouze pro areál rodinných domů, do
pozemků MČ Praha – Zličín parc. č.266/7, 216/1 a 266/1 k.ú. Sobín
8.4. Instalace pumpy na studnu v ul. Mladých
Rada městské části Praha – Zličín
8.4.1. projednala
1. podnět komise pro občanské aktivity
8.4.2. konstatovala, že
1. v současné době nevidí využití veřejné studny pod ulicí Mladých
8.4.3. uložila
1. komisi pro občanské aktivity projednat a sdělit radě účel, pro který by měla být studna zřízena
8.5. Pozvánka na informativní seminář o postupu prací na MPP a individuální informační
schůzku
Rada městské části Praha – Zličín
8.5.1. rozhodla
1. semináře se nezúčastní zástupce MČ Praha – Zličín
8.5.2. uložila
Stránka 1 z 7
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
1. Ing. J.Kubíkovi jednání s IPR Praha k Metropolitnímu plánu k části vztahující se k území MČ
Praha - Zličín
8.6. Stavba „Chodník Hrozenkovská (Zličínský dvůr)“ - dohoda o provedení stavby
Rada městské části Praha – Zličín
8.6.1. schválila
1. Dohodu s Hl. m. Prahou o provedení stavby chodníku v ul. Hrozenkovská v úseku U lípy –
K třešňovce na pozemku parc. č. 748/1 k.ú. Zličín
8.6.2. pověřila
1. starostku podpisem Dohody s Hl. m. Prahou o provedení stavby
8.7. Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách na akci „Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská“
Rada městské části Praha - Zličín
8.7.1. rozhodla
1. výběru nejvhodnější nabídky na akci „Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská“, a to od
uchazeče Autotrak, spol. s r.o.
2. o vyloučení uchazeče firmy INOS Zličín, a.s. z důvodu nedodržení zadávacích podmínek
8.7.2. schválila
1. smlouvu o dílo mezi MČ Praha Zličín a Autotrak, spol. s r.o. na akci „Revitalizace autobusové
zastávky Halenkovská“
8.7.3. pověřila
1. starostku podpisem smlouvy o dílo mezi MČ Praha Zličín a Autotrak, spol. s r.o. na akci
„Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská“ a objednávky autorského dozoru
8.7.4. uložila
1. finanční účtárně připravit rozpočtové opatření k odsouhlasení
8.8. Akce „Fitness outdoor park, Dolejšák“
Rada městské části Praha – Zličín
8.8.1. rozhodla
1. požádat o nadační příspěvek a objednat 2 ks venkovních cvičebních prvků společnosti u
COLMEX s.r.o.
8.8.2. uložila
1. Odboru OPRI požádat společnost COLMEX s.r.o. o nadační příspěvek
8.8.3. pověřila
1. starostku podpisem objednávky
8.9. Škola – návrh na vyřazení majetku
Rada městské části Praha – Zličín
8.9.1. schválila
1. návrh příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha 5 - Zličín, Nedašovská
328, na vyřazení majetku z důvodu opotřebení a neúměrných nákladů na opravu
a) drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 31 787,00 Kč
b) majetek z operativní evidence ve výši 299,00 Kč
8.10. Žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Praha 5-Zličín,
Nedašovská 328 o schválení rozdělení zisku z doplňkové činnosti školy v roce 2014
Rada městské části Praha – Zličín
8.10.1. schválila
1. rozdělení zisku z doplňkové činnosti školy v roce 2014 dle návrhu
Stránka 2 z 7
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
8.11. Žádost SVJ Mladých 230 a 231 o odstranění 3 ks kovových branek
Rada městské části Praha – Zličín
8.11.1. souhlasila
1. s likvidací 3 ks kovových konstrukcí (sušáků)na pozemku parc.č. 312, k.ú. Zličín, ve
vlastnictví MČ, v prostoru mezi domy 230 a 229
8.11.2. pověřila
1. starostku podpisem objednávky na likvidaci 3 ks kovových konstrukcí
8.12. Darovací smlouva s PSN, spol. s r.o.
Rada městské části Praha – Zličín
8.12.1. souhlasila
1. s přijetím daru od Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o. ve výši 22.000,- Kč
8.12.2. doporučila
1. předložit návrh na přijetí daru a schválení darovací smlouvy ZMČ dne 18.5.2015
8.13. Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2179/00 vlny I+II ÚP
SÚ HMP
Rada městské části Praha – Zličín
8.13.1. vzala na vědomí
1. zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2179/00 vlny I+II ÚP SÚ HMP
8.14. Návrh smlouvy o výpůjčce – TRIO Zličín s.r.o.
Rada městské části Praha – Zličín
8.14.1. schválila
1. smlouvu o výpůjčce mezi MČ Praha – Zličín (půjčitel) a Trio Zličín s.r.o. (vypůjčitel) výpůjčka části pozemků parc.č. 450/1, 448, 805/2 k.ú.Zličín za účelem realizace výstavby
dešťové kanalizace pro objekt TRIO Zličín
8.14.2 pověřila
1. starostku podpisem Smlouvy o výpůjčce mezi mezi MČ Praha – Zličín (půjčitel) a Trio Zličín
s.r.o. (vypůjčitel) - výpůjčka části pozemků parc.č. 450/1, 448, 805/2 k.ú.Zličín za účelem
realizace výstavby dešťové kanalizace pro objekt TRIO Zličín
8.14.3 uložila
1. odboru VSE písemně informovat SDH Zličín
8.14.4. rozhodla
1. revokovat usnesení č. 6.9.1. ze dne 9.3.2015 k souhlasu s pokácením 3 stromů rostoucích na
pozemku parc.č. 450/1, k.ú. Zličín
8.15. Návrh majetkoprávního vypořádání – pozemek parc.č. 783/7 k.ú. Zličín
Rada městské části Praha – Zličín
8.15.1. vzala na vědomí
1. geodetické zaměření části parcel č. 424/4, 424/8 a 783/7 k.ú. Zličín, vypracované geodetem
panem Tlukou dne 10.4.2015
8.15.2. souhlasí
1. s návrhem majetkoprávně vypořádat vztahy mezi MČ Praha – Zličín a SJM M.T. a Z.T.
8.15.3. uložila odboru VSE
1. zajistit návrh geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání mezi MČ Praha – Zličín a
SJM M.T. a Z.T.
Stránka 3 z 7
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
2. zajistit znalecký posudek – ocenění předmětu majetkoprávního vypořádání mezi MČ Praha –
Zličín a SJM M.T. a Z.T.
3. navrhnout radě postup majetkoprávního vypořádání mezi MČ Praha – Zličín a SJM M.T.
a Z.T. pro ZMČ dne 18.5.2015
8.16. Žádost o poskytnutí informace – prodej pozemku parc.č. 765/5 , k.ú. Zličín
Rada městské části Praha – Zličín
8.16.1. projednala
1. žádost o poskytnutí informace ve věci odkoupení pozemku parc.č. 765/5 k.ú.Zličín při ulici K
pískovně
8.16.2. nemá zájem
1. nabídnout k prodeji pozemek parc.č. 765/5 k.ú. Zličín
8.17. Tržiště u stanice metra Zličín
Rada městské části Praha – Zličín
8.17.1. vzala na vědomí
1. Rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 17 č.j. ÚMČP17 021372/2014/VYS/Ur ze dne
7.1.2015, nabylo právní moci 28.1.2015, kterým bylo nařízeno odstranění stavby –
dočasná stavba tržiště, umístěná na pozemcích parc.č. 472/174, 472/173 k.ú. Třebonice při
stanici metra Zličín, včetně vodovodní přípojky, nepropustné jímky a napojení na rozvodnu
el. energie stanice metra, povolené jako stavba dočasná s omezenou dobou trvání do
30.6.2014, jejímž vlastníkem je M.P. (stavba by měla být odstraněna v termínu do 60-dnů
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. do 28.3.2015)
8.18. Žádost o povolení záboru veřejného prostranství - podchod ul. Řevnická – hudební
produkce – Edwin BinicioCarrera Sierra
Rada městské části Praha – Zličín
8.18.1 projednala
1. Žádost o povolení záboru veřejného prostranství u stanice metra Zličín od pana Edwina
BiniciaCarrerySierry ( hudební produkce, prostor pod komunikací Řevnická, vstup do OC
Metropole, velikost záboru 3m2, doba: od 20.4.2015 do 30.6.2015 )
8.18.2 souhlasí
1. se záborem veřejného prostranství u stanice metra Zličín pro pana
EdwinaBiniciaCarreruSierru ( hudební produkce, prostor pod komunikací Řevnická, vstup
do OC Metropole, velikost záboru 3m2, doba: od 20.4.2015 do 30.6.2015 )
8.19. Návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád
Rada městské části Praha – Zličín
8.19.1. projednala
1. návrh novely nařízení, kterým se vydává tržní řád
8.19.2. souhlasí
1. s textovou částí návrhu novely nařízení, kterým se vydává tržní řád
2. se změnami v příloze č. 1 tržního řádu dle návrhu
8.20. Žádost o vyjádření k záměru vybudovat na pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín automyčku –
AUTO- SPA CZ, s.r.o.
Rada městské části Praha - Zličín
8.20.1. projednala
Stránka 4 z 7
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
1. žádost o vyjádření k záměru vybudovat na pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín bezkontaktní
automyčku od společnosti AUTO - SPA CZ, s.r.o.
8.20.2. má zájem
1. jednat se společností AUTO-SPA CZ, s.r.o. o možnosti dlouhodobého pronájmu části
pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín za účelem výstavby samoobslužné mycí linky na auta
v případě, že s tímto záměrem vysloví souhlas MČ Praha 17
8.21. Návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 811/2 a 811/3 k.ú. Zličín ze svěřené správy MČ
Praha – Zličína jejich předání HMP - TSK
Rada městské části Praha - Zličín
8.21.1 vzala na vědomí
1. Geometrický plán č. 1150-58/2014 k.ú. Zličín ve věci rozdělení pozemků parc.č. 811/2 a
811/3 k.ú. Zličín za účelem předání části pozemků HMP – TSK
8.21.2 uložila
1. odboru VSE předložit návrh na odejmutí části pozemku parc.č. 811/2 a 811/3 k.ú. Zličín ze
svěřené správy MČ Praha – Zličín a jejich předání HMP – TSK ke schválení ZMČ
dne18.5.2015
8.22. Oplocení areálu výzkumného ústavu zemědělské techniky na pozemku parc. č. 740/25 k.ú.
Zličín – výzva stavebního úřadu k upřesnění písemnosti pro účely územního řízení
Rada městské části Praha – Zličín
8.22.1. souhlasila
1. s umístěním - posunutím oplocení ve funkční ploše OV
2. s umístěním – posunutím oplocení ve funkční ploše ZP,pokud stavební úřad vydá stanovisko,
že je stavba v souladu s územním plánem
8.23. Stavba „Chodník u MŠ Zličín“
Rada městské části Praha – Zličín
8.23.1. uložila
1. odboru OPRI vyzvat další tři firmy k podání nabídky
8.24. Duplicitní zápis vlastnictví
Rada městské části Praha – Zličín
8.24.1. vzala na vědomí
1. seznam pozemků, kde MČ Praha – Zličín vystupuje jako vlastník v duplicitním zápisu
vlastnictví
8.24.2. vyžádat
1. na OSM MHMP stanovisko k možnosti vypořádání duplicitních vlastnictví k pozemkům, kde
MČ Praha – Zličín vystupuje jako vlastník v duplicitním zápisu vlastnictví
8.25. Možnost úplatného převodu pozemku parc.č. 447/2 k.ú. Zličín od SPÚ do správy MČ
Rada městské části Praha – Zličín
8.25.1. projednala
1. možnost úplatného převodu pozemku parc.č. 447/2 k.ú. Zličín od SPÚ do správy MČ
8.25.2 nemá zájem
1. dále jednat s SPÚ ve věci úplatného převodu pozemku parc.č. 447/2 k.ú. Zličín
Stránka 5 z 7
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
8.25.3 uložila
2. odboru VSE požádat SPÚ o bezúplatný převod pozemku parc.č. 447/2 k.ú. z důvodu
veřejného zájmu – výstavby hasičské zbrojnice a informovat o žádosti OSV MHMP
8. 26. Majetkoprávní vypořádání – VOLTA REAL a.s. – pozemek parc.č.. 503/30 k.ú. Zličín
Rada městské části Praha – Zličín
8.26.1. souhlasí
1. s úplatným nabytím pozemku parc.č. 503/30 k.ú. Zličín, o výměře 10 m2, od společnosti
VOLTA REAL a.s., za kupní cenu 26.120,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 8054/2014,
vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne 24.11.2014, z důvodu plánované
výstavby chodníku v ulici Křivatcova
8.26.2. doporučila
1. předložit návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 503/30 k.ú. Zličín, o výměře 10 m2, od
společnosti VOLTA REAL a.s., za kupní cenu 26.120,00, dle znaleckého posudku č.
8054/2014, vypracovaného soudním znalcem Ing. Myslíkem dne 24.11.2014, z důvodu
plánované výstavby chodníku v uliciKřivatcova ZMČ na zasedání dne 18.5.2015
2. předložit návrh kupní smlouvy o převodu nemovité věci – pozemku parc.č. 503/30 k.ú. Zličín,
o výměře 10 m2, za kupní cenu 26.120,00 Kč , mezi VOLTA REAL a.s. jako prodávajícím a
Hl. m. Prahou – MČ Praha – Zličín jako kupujícím, ZMČ na zasedání dne 18.5.2015
8.27. Projednání změny Z1563/07
Rada městské části Praha – Zličín
8.27.1.objednat
1. konzultační činnost a účast na jednání u zpracovatele oponentní studie spol. UAS s.r.o.
8.28. Dopravně bezpečnostní zábradlí Nedašovská
Rada městské části Praha – Zličín
8.28.1. souhlasila
1. s objednáním projektu a inženýrské činnosti u spol. Exprojekt s.r.o.
8.28.2. pověřila
1. starostku podpisem objednávky
8.29. Náležitosti žádosti na zařazení lokality do celopražského seznamu stavebních úprav BESIP
a přisvětlení přechodů pro chodce
Rada městské části Praha – Zličín
8.29.1. vzala na vědomí
1. informaci Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP o náležitostech žádosti na zařazení
lokality do celopražského seznamu stavebních úprav BESIP a přisvětlení přechodů pro chodce
8.30. Reakce TSK k Bezpečnostní inspekci
Rada městské části Praha – Zličín
8.30.1. vzala na vědomí
1. informaci TSK o závadách zjištěných v rámci Bezpečnostní inspekce, jejichž opravu zajistí
8.31. Informace o aktuálním stavu novelizace Pražských stavebních předpisů
Rada městské části Praha – Zličín
8.31.1. vzala na vědomí
Stránka 6 z 7
Městská část Praha Zličín
Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 15. 4. 2015
1. informaci PhDr. Matěje Stropnického informaci o aktuálním stavu novelizace PSP
8.32. Výběrové řízení „Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ“
Rada městské části Praha – Zličín
8.32. rozhodla
1. o výběru nabídky na akci „Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ“ a to od uchazeče Pěkný s.r.o.
2. o objednání ATD na akci „Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ“ u Ing. Štěpánky Šmídové
8.32.2. schválila
1. smlouvu o dílo mezi MČ Praha Zličín a Pěkný s.r.o. na akci „Rekonstrukce zahrady ZŠ a
MŠ“
8.32.3. souhlasila
1. jako vlastník pozemku s pokácením 6 ks smrků
8.32.4. pověřila
1. starostku podpisem smlouvy o dílo mezi MČ Praha Zličín a Pěkný s.r.o. na akci
„Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ“
2. starostku podpisem žádosti o vydání povolení ke kácení stromů dle zákona č. 114/1992 Sb.
3. starostku podpisem objednávky na zajištění ATD na akci „Rekonstrukce zahrady ZŠ a MŠ“ na
Ing. Štěpánku Šmídovou
8.33. Mateřská škola v Hevlínské
Rada městské části Praha - Zličín
8.33.1. schválila
1. smlouvu o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN mezi MČ a PREdistribuce
a.s. na stavbu Mateřská škola v Hevlínské
2. nabídku společnosti Atelier 99 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace sadových úprav
zahrady MŠ v Hevlínské
8.33.2. pověřila
1. starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN mezi
MČ a PREdistribuce a.s. na stavbu Mateřská škola v Hevlínské
2. starostku podpisem objednávky na zpracování projektové dokumentace sadových úprav
zahrady MŠ v Hevlínské na společnost Atelier 99 s.r.o.
8.34. Zázemí sportovního areálu – aktuální situace
Rada městské části Praha – Zličín
8.34.1. uložila
1. starostce zveřejnit informaci o aktuální situaci při přípravě stavby Zázemí sportovního areálu
na webové stránky MČ Praha - Zličín
8.35. Pořízení sestavy rádia a reprodukčního zařízení
Rada městské části Praha – Zličín
8.35.1. schválila
1. pořízení sestavy rádia a reprodukčního zařízení
V Praze - Zličíně dne: 15.4.2015
JUDr. Marta Koropecká
starostka MČ
Ing. Miroslav Jarouš
zástupce starostky
Stránka 7 z 7

Podobné dokumenty

prestižní ocenění czech stability award za rok 2013

prestižní ocenění czech stability award za rok 2013 Zprávy z Bisnode Poradenská společnost Bisnode letos již po páté, v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH TOP 100, zveřejnila 100 nejstabilnějších českých firem. Hlavní cenu, prestižní ocenění ...

Více

Usnesení z 5. jednání 23. 2. 2015

Usnesení z 5. jednání 23. 2. 2015 MČ a PREdistribuce a.s. na stavbu Zázemí sportovního areálu 2. starostku podpisem smlouvy o připojení k distribuční soustavě kategorie maloodběratel mezi MČ a Pražská plynárenská Distribuce a.s. na...

Více

Rozpočet 2016_schválený 15022016

Rozpočet 2016_schválený 15022016 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z ...

Více

anketní lístek a formulář žádosti.

anketní lístek a formulář žádosti. ANKETNÍ LÍSTEK Máte zájem o kompostér? Město Náměšť nad Oslavou uspělo se žádostí o poskytnutí dotace na nákup domácích zahradních kompostérů z programu Fondu Vysočiny. V rámci tohoto projektu měst...

Více

t FITN ESS PEPA

t FITN ESS PEPA Zam stnanci fitness jsou pov eni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem návšt vník m, kte í neporušují provozní ád fitness. V p ípad , že návšt vník hrubým zp sobem poruší pravidla...

Více