Zde - Jivno

Komentáře

Transkript

Zde - Jivno
MĚSTSKÝ ÚŘAD V LIŠOVĚ, tř. 5.května 139, 373 72 Lišov
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Fax: 387 994 486,
IČO: 245 178
Spis.zn.: 1923/13/Výst.
Č.j.: 2236/15
Vyřizuje: Švecová, tel.:387007918, email: [email protected]
Lišov, dne 18.5.2015
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice,
USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Lišov - odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
tj. z důvodu zpětvzetí žádosti žadatele
zastavuje
územní řízení o umístění stavby, zahájené dne 22.4.2013 na základě žádosti, kterou podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
(dále jen "žadatel"), na stavbu
I/34 Lišov-Vranín
(dále jen "stavba") v katastrálních územích : Jivno, Lišov, Štěpánovice u Českých Budějovic, Břilice.
Jedná se o liniovou dopravní stavbu, vč. souvisejících stavebních objektů, jejímž účelem je realizace
dopravního obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice.
Pozemky, na kterých se stavba umisťuje :
Katastrální území Jivno
poz. parc. č. 3835/1, 3859/15, 3860, 3862/13, 3862/16, 3862/17, 3862/21, 3862/22, 3862/23, 3862/24,
3862/25, 3862/26, 3862/27, 3862/28, 3862/31, 3862/32, 3862/33, 3862/37, 3862/7, 3862/8, 3867,
3868/10, 3868/14, 3868/18, 3868/25, 3868/26, 3868/27, 3868/36, 3872/3, 3872/5, 3872/6, 3873/2,
3877/1, 3879/2, 3880/1, 4261/2, 4261/4, 4261/5, 4423/3, 4423/4.
Katastrální území Lišov
poz. parc. č.1209, 1218/1, 1223, 1238/1, 1238/2, 1248/1, 1248/2, 1252, 1262, 1271/2, 1277, 1278/1,
1278/12, 1278/2, 1278/4,1290/1, 1290/2, 1291/1, 1297/2, 1298/2, 1303/10, 1303/12, 1303/13, 1303/2,
1303/7, 1303/8, 1303/9, 1304/1, 1305, 1312, 1314/1, 1314/2, 1319/1, 1353/1, 1354/1, 1354/2,
1357,1370/1, 1375/1, 1375/18, 1375/29, 1375/3, 1375/33, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 1375/8,
1375/9, 1402, 1424/1, 1439, 1465/2, 1489, 1524/2 , 1527/3, 1543, 1548, 1551/1, 1551/2, 1551/7, 1551/8,
1551/9, 1560/2, 1563/1, 1570/1, 1570/3, 1578/3, 1578/4, 1582/2, 1584/18, 1584/23, 1584/6,
1584/9,1591/10, 1594/2, 1594/3, 1603/2, 1603/3, 1604/1, 1604/2, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 1615/2, 1621,
1622/1, 1640, 1641/2, 1670/1, 1799/1, 1799/35, 1799/37, 1799/39, 1799/41, 1799/42, 1799/45, 1799/46,
1799/48, 1799/49, 1799/5, 1799/51, 1799/52, 1799/54, 1799/56, 1806, 1824, 1860/14, 1860/15, 1860/22,
1861/1, 1861/10, 1867, 1879/1, 1879/23, 1879/25, 1879/27, 1881, 1882/4, 1882/6, 1882/7, 1886/3,
Č.j. 2236/15
str. 2
1886/7, 1893/117, 1893/122, 1893/27, 1942/1, 1942/2, 1954, 1957, 1970, 1977/1, 1999, 2002/1, 2004/2,
2038, 2040, 2050, 2063, 2066/102, 2066/45, 2066/46, 2066/51, 2066/52, 2066/53, 2066/61, 2066/62,
2066/65, 2066/66, 2066/72, 2066/78, 2066/81, 2069, 2083, 2089, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2215/1,
2215/2, 2215/26, 2215/27, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216, 2217/11, 2217/6, 2217/9, 2219, 2220,
2226, 2227, 2228, 2240/10, 2240/13, 2264/1.
Katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic
poz. parc. č. 405/3, 405/4, 405/5, 428, 431/1, 438/3, 441, 446/1, 449, 455/1, 463/1, 467/1, 468/1, 473/1,
474, 480, 485/1, 486, 492, 493/2, 499, 500, 507, 508, 513, 514, 536, 561, 563/9, 564, 566/3, 575, 578,
712/10, 712/11, 712/12, 712/13, 712/14, 712/15, 712/5, 712/6, 712/7, 712/8, 712/9, 714/1, 723/1, 723/10,
723/11, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 723/8, 723/9, 725/1, 725/28, 742, 749, 754, 757, 758, 765,766, 769,
880/35, 880/36, 880/37, 880/38, 913, 918, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 925, 926, 929/1, 929/2, 930/1,
930/2, 932, 939, 1056/2, 1057, 1062, 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074, 1077, 1078,1082, 1086, 1087,
1090, 1091, 1094, 1095, 1098, 1099, 1102, 1107, 1112, 1118/1, 2654/24, 2654/25, 2654/26, 2654/3,
2654/6, 2656/12, 2659/1, 2659/9, 2721/4, 2721/5, 2721/6, 2721/7, 2721/8, 2721/9, 2725/11, 2725/12,
2725/13, 2725/14, 2725/19, 2725/21, 2725/22, 2725/23, 2725/24, 2725/25, 2725/26, 2725/4, 2725/6,
2728/1, 2728/3, 2739/1, 2740/1, 2740/4, 2781/1, 2782, 2783/1, 2784/1, 2788, 2789, 2812, 2819, 2826.
Katastrální území Břilice
poz. parc. č. 1805/24, 1805/3.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice.
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti žadatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice dne 22.4.2013 bylo zahájeno
územní řízení o umístění liniové dopravní stavby I/34 Lišov – Vranín včetně souvisejících stavebních
objektů v katastrálních územích Jivno, Lišov, Štěpánovice u Českých Budějovic, Břilice. Jejím účelem je
realizace dopravního obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice.
Jelikož žadatel dne 22.4.2015 jako jediný žadatel vzal svou žádost zpět, stavební úřad územní
řízení o umístění uvedené liniové dopravní stavby I/34 Lišov – Vranin podle § 66 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona: účastníkem řízení je:
-
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., správa
České Budějovice
-
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - Město Lišov, Obec Jivno, Obec Štěpánovice,
Město Třeboň
-
Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Katastrální území Jivno –AUTO-PROBE s.r.o., Jivno 53, 373 71 Rudolfov; ČR- Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00; Otakar Fencl, Jivno č.p. 38, 373 71
Rudolfov; Věra Fenclová, Jivno č.p. 38, 373 71 Rudolfov; Ing. František Hořejší, Rybářská č.p. 266, 373
82 Poříčí-Boršov nad Vltavou; Rudolf Hořejší, Čechova č.p. 514/77, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Přemysl Jasan, Větrná č.p. 559/4, 373 72 Lišov u Českých Budějovic.; Zdena Jasanová, Větrná č.p.
559/4, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; MUDr. Jaroslava Krausová, Školní č.p. 165, 252 43
Průhonice; Jan Linhart, Pražská Tř. č.p. 210/140, 370 10 České Budějovice 10; Marie Růžičková, Na
Vyhlídce č.p. 1212/14, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16 ; Statutární město České Budějovice,
nám. Přemysla Otakara II./1, 370 92 České Budějovice; Alena Vondrášková, Sedlec č.p. 60, Plástovice,
373 48 Dívčice; Božena Žákovská, Dlouhá č.p. 47/16, 373 71 Rudolfov; Jaroslav Žákovský, Dlouhá č.p.
Č.j. 2236/15
str. 3
47/16, 373 71 Rudolfov.
Katastrální území Lišov - AGROSERVIS DVA a.s., Lazna 839, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Petr Ambrož, Tyršova č.p. 691/25, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Miloslava Bambulová, Lesní č.p.
196, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Ing Emil Bárta, Ohnivcova č.p. 406/54, Braník, 147 00
Praha 47; Ladislav Bartyzal, Lesní č.p. 123, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Dagmar
Bednářová, třída 5. května č.p. 37/173, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Emilie Benešová, Lannova 4,
České Budějovice; Růžena Bicerová, Žižkova č.p. 158/57, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Ing.
Martina Boledovičová, Velfíkova 1417/12, 160 00 Praha, Dejvice; Jiří Bouchal, Přívorka č.p. 384/11, 373
72 Lišov u Českých Budějovic; Jindřiška Břehovská, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5; Marie
Terezie Břehovská, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5 v zast. Jindřiška Břehovská, Varšavská č.p.
2741/4, 390 05 Tábor 5 ; Růžena Břehovská, Žižkova č.p. 320/128, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic;Václav Jaromír Břehovský, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5; Veronika Kristina
Břehovská, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5;Buhuslav Břehovský, Žižkova č.p. 320/128, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Václav Březina, Severní č.p. 702/11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
František Candra, Souběžná č.p. 678/25, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Martin Candra, tř. 5.května
č.p. 538, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou; Jitka Černá, Třída 5.Května č.p. 483/79, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; Milan Černoch, Stropnická č.p. 2086/2, 370 07 České Budějovice 7; František
Černý, Třída 5.Května č.p. 483/79, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; ČR - Lesy České Republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové 501 68; ČR- Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00; ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha,
Žižkov 130 00; Jiřina Divišová, Souběžná č.p. 675/19, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Žofie
Dulovcová, Libavské Údolí č.p. 63, 357 51 Kynšperk nad Ohří; Petr Dušek, Lánská č.p. 776,
Hovorčovice, 250 64 Měšice u Prahy; František Dvořák, Žižkova č.p. 83/66, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; Martin Filip, Žižkova č.p. 106/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;Ing. Marie Filipová,
Žižkova č.p. 106/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jiří Franěk, Severní č.p. 643/7, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; Ing. Stanislav Franěk, Čechova č.p. 902/34A, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Milena Fraňková, Čechova č.p. 902/34a, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Vít Freylach, Třeboňská
č.p. 681/13a, 373 71 Rudolfov; Jiří Frolík, Komenského č.p. 361/6, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Ing. Miluše Frolíková, Pod Skálou č.p. 136, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou; Přemysl Fuksa, Čechova
č.p. 711/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Josef Gabriel, Munice č.p. 64, Munice, 373 41 Hluboká
nad Vltavou; Marie Gabrielová, Munice č.p. 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou; Jaroslav Hájek, tř. 5.
května č.p. 237/188, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Elfrida Hájková, tř. 5. května č.p. 237/188, 373
72 Lišov u Českých Budějovic; Jan Hanžl, Komořánská č.p. 77/24, 143 00 Praha 412; Jana
Herrmannová, Veletržní č.p. 562/50, 170 00 Praha 7; PhDr. Aleš Hladký, CSc., M. Horákové č.p.
462/22, 170 00 Praha 7; Vladimír Hlávka, Žižkova č.p. 328/68, 373 72 Lišov u Českých Budějovice;
Marie Hlávková, Žižkova č.p. 328/68, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Dagmar Hodrová, Ústecká
č.p. 276, 561 51 Letohrad; Judita Holásková, Slovenská č.p. 1740, 760 01 Zlín 1; Marie Holubová,
Dlouhá č.p. 23, 373 67 Borek; Jana Hrdinová, Těchonín č.p. 156, 561 66 Těchonín; JUDr. Rudolf
Hrubý, Topolová č.p. 857/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Václav Hrudka, třída 5. května č.p.
294/73, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Anděla Hrudková, tř.5. května č.p. 294/73, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; František Chmel, Větrná č.p. 197/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Ing. Jiří
Chmel, třída 5. května č.p. 223/102, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Ing. Václav Chmel, třída 5.
května č.p. 110/100, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Vojtěch Chmel, Žižkova č.p. 64/114, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Ing. Iva Chmelová, třída 5. května č.p. 110/100, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic;Marie Chmelová, Větrná č.p. 197/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Václav Irmiš,
Zahradní č.p. 630/11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Miloslava Irmišová, Zahradní č.p. 630/11, 373
72 Lišov u Č. Budějovic; Maxmilián Iván, Průběžná č.p. 592/3, 370 04 České Budějovice 4; Pavel Iván,
Nad Stráněmi č.p. 4545, 760 05 Zlín 5; Karel Jaroš, Třeboňská č.p. 49, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic; Františka Jarošová, Třeboňská č.p. 49, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Anna
Jelínková, Čechova č.p. 707/16, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jihočeský kraj, U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice, České Budějovice7, 370 26; Gustav Jirák, Miletínská č.p. 429/3, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Ing. Kostas Joanidis, Tř. 5. května č.p. 209/103, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; Miloslava Kadlecová, K. Vinařického č.p. 480/1, České Budějovice 5, 370 06 Č. Budějovice
6;Vladislav Kadoun, Šustova č.p. 856, 379 01 Třeboň II; Růžena Kašparová, Žižkova č.p. 239/112, 373
72 Lišov u Českých Budějovic; Jiří Kolář, Šárecká č.p. 1930/24, Dejvice, 160 00 Praha 6; Zdeněk Kolář,
Č.j. 2236/15
str. 4
Šárecká č.p. 1930/24, Dejvice, 160 00 Praha 6; Anna Konopová, Nová č.p. 68, Zvíkov, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; Bohumír Kordina, třída 5. května č.p. 659/249, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Jindřich Kordina, třída 5. května č.p. 685/247, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Bohuslava Kosta,
Stetterweg č.p. 13, 70794 Filderstadt - SRN, Germany; František Kovařík, tř. 5. května č.p. 249/172, 373
72 Lišov u Českých Budějovic; Eva Kovaříková, třída 5. května č.p. 249/172, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; PhDr. Helena Kovaříková, Kettnerova č.p. 2052/20, Stodůlky, 155 00 Praha 515; Růžena
Kovaříková, Žižkova č.p. 59/126, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jaroslava Kožnarová, E. Beneše
č.p. 2683/179, 370 06 České Budějovice 6; Ing. Miroslav Král, Nad Městem č.p. 167, Adamov, 373 71
Rudolfov; František Kripl, Komenského č.p. 1469, 258 01 Vlašim; Ing. Ludvík Kroupa, Plzeňská č.p.
573/3, České Budějovice 3, 370 04 Č. Budějovice 4; Pavel Kroupa, Dr. Stejskala č.p. 344, 373 11
Ledenice;Jindřiška Kučerová, Ant. Janouška č.p. 813/1, 370 08 České Budějovice 8; Ing. Božena
Kudrnová, Okružní č.p. 72/2, 373 71 Rudolfov; Augustin Kuncl, Třída 5. května č.p. 250/190, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Josef Kus, 5. května č.p. 91, 382 73 Vyšší Brod; PaedDr. Eva Kusová,
5.května č.p. 91, 382 73 Vyšší Brod; Zdeněk Leština, Barákova č.p. 214, Nové Město, 506 01 Jičín 1;
Marie Levá, Zahradní č.p. 620/16, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Daniel Lexa, Vrbová č.p. 1938,
Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1; Jakub Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373
73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Jan Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic; Vít Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Vojtěch Lexa,
Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Marie Lexová, Třeboňská č.p. 10, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Anděla Luschnigová, Žižkova č.p. 73/96, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; Jan Manoch, J. Opletala č.p. 896/31, 370 05 České Budějovice 5; Město Lišov, tř. 5. května
139/159, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Karel Moural, Tř. 5. května č.p. 303, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; Milena Mouralová, Kubatova č.p. 1538/5, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4;Miluše Münzberg, Kerpengasse č.p. 99, Wien, Rakousko; Marta Němečková, Tyršova č.p.
809/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Zdeňka Neubauerová, Litvínovice č.p. 55, Litvínovice, 370
01 České Budějovice 1;Alexandr Nováček, Nová č.p. 603/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Ludmila Nováčková, Nová č.p. 603/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Ladislava Novotná, Vlkovice
č.p. 2, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Michal Pancíř, Žižkova č.p. 71/100, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Marie Panská, Školní č.p. 96, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic;
Karel Panský, Školní č.p. 96, 373 73 Štěpánovice; Jiřina Pártlová, Družstevní č.p. 1184/2, Řečkovice, 621
00 Brno 21; Pavel Pech, Nová č.p. 231, 373 73 Štěpánovice; Pavel Pešout, Kyralova č.p. 328, 379 01
Třeboň II; Erika Pešoutová, Třída 5. Května č.p. 7/101, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Stanislava
Pešoutová, Čechova č.p. 544/15, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jana Pincová, Třeboňská č.p. 93,
373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic; Ing. Vladimír Plojhar, Jakubova č.p. 176, Roudné, České
Budějovice, 370 07 České Budějovice 7; Marta Pokorná, Na Vyhlídce č.p. 232, 382 03 Křemže; Vlasta
Pokorná, Tř. 5. května č.p. 54/221, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jaromír Richter, Josefy Kolářové
č.p. 1019/18, 370 11 České Budějovice 11; JUDr. Josef Růžička, Dominova č.p. 2466, Stodůlky, 158 00
Praha 58; Josef Salaba, Starý rybník č.p. 10, 351 34 Skalná; Jiří Sekal, Děkanské Skaliny č.p. 1, Beneš
nad Černou, 382 41 Kaplice 1; Magdalena Schoeneich, rte de Brent č.p. 47, 1817 Brent, Switzerland;
Antonín Silný, Do Hájků č.p. 681/2, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jan Skalický, Miletínská č.p.
683/13, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Marie Slavíková, Husitská č.p. 644, Svítkov, 530 06
Pardubice 6; Jaroslav Smetana, Lidická č.p. 94/14, 370 01 České Budějovice 1; Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice;František Suchánek, Vlkovická č.p.
159, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic; Ing. František Suchomel, Žižkova č.p. 89/52, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic;Radek Svatoš, Dělnická č.p. 148/15, 370 06 České Budějovice 6; Marie Svatošová,
Plzeňská č.p. 612/79, 370 04 České Budějovice 4; Jana Šavlová, J. Plachty č.p. 1086/46, 370 04 České
Budějovice 4; Marie Ševčíková, Brixiho č.p. 1669/4, Břevnov, 162 00 Praha 616;Ing. Marie Šimánková,
U Trojice č.p. 801/29, 370 04 České Budějovice 4; Jaroslav Šindelář, Přívorka č.p. 293/6, 373 72 Lišov
u Českých Budějovic; Renata Búzková, Hlavní č.p. 138, Pozlovice, 763 26 Luhačovice; Marta
Šindelková, Žižkova č.p. 76/88, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Josef Šulda, U Kapličky č.p. 153,
Srubec-Stará Pohůrka, 370 06 České Budějovice 6; Petr Tischler, třída 5. května č.p. 792/233, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Marie Tischlerová, Žižkova č.p. 216/82, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; Květoslava Tlačilová, Lesní č.p. 115, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic; Zdeněk Trávníček,
Lidická tř. č.p. 117/19, 370 01 České Budějovice 1; Alena Trávníčková, Lidická č.p. 117/19, 370 01
České Budějovice 1; JUDr. Jiří Trnka, Třída 5.Května č.p. 45/191, 373 72 Lišov u Českých Budějovic;
Vladimíra Uhlíková, M. Chlajna č.p. 1280/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 11; Jaroslav
Urban, Lípová č.p. 57/8, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1; Josef Urban, Žižkova č.p. 85/62, 373 72 Lišov
u Českých Budějovic; Petr Urban, Žižkova č.p. 280/71, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jan
Č.j. 2236/15
str. 5
Václavek, Žižkova č.p. 90/50, 373 72 Lišov; Radim Václavek, Žižkova č.p. 90/50, 373 72 Lišov; Věra
Václavková, Čechova č.p. 707/16, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Sylva Váchová, Bezdrevská č.p.
1114/33, 370 11 České Budějovice 11; Jindřich Vaňata, Hvozdec č.p. 2, Hvozdec, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; Miroslav Vaněk, Hůrecká č.p. 268/17, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Miroslav
Vaněk, tř. 5. května č.p. 236/186, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Viarent CZ spol. s.r.o., Kloučková
71, Praha, Pitkovice 104 00; Oldřich Viktora, Jírovcova č.p. 1180/38, 370 01 České Budějovice; Dagmar
Viktorová, U Černé Věže č.p. 337/14, 370 01 České Budějovice 1; Jindřich Vojč, Třída 5. května č.p.
606/198, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Miroslav Vojč, Miletínská č.p. 615/18, 373 72 Lišov u
Českých Budějovic; Marie Vojčová, Miletínská č.p. 615/18, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jan
Vojta, Žižkova č.p. 100/28, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Růžena Vojtová, Žižkova č.p. 100/28,
373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jiří Vrátný, třída 5. května č.p. 605/255, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; Zemědělské služby Dynín, a.s., Dynín 92, 373 64; František Zieglbauer, Tř. 5. května č.p.
515/46, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Petr Žlab, Žižkova č.p.84/64, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic.
Katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic - Jaroslav Bambule, Vlkovická č.p. 195,
373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Milan Bambule, K Myslivně č.p. 250, 373 73 Štěpánovice u
Českých Budějovic; Vlasta Bambulová, Vlkovická č.p. 16, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic;
BEST, a.s.,Rybnice 148, Rybnice 331 51;Jiří Bicenc, Vlkovická č.p. 279, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic; Josef Bicenc, Domanín č.p. 97, Domanín, 379 01 Třeboň; Karel Bicenc, Školní č.p. 41, 373
73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Marie Bočková, Zahradní č.p. 303/43, České Budějovice 2, 370 05
České Budějovice 5; Ing. Martina Boledovičová, Velfíkova 1417/12, 160 00 Praha; Renata Božovská,
Horní Miletín č.p. 39, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Marie Bumbová, Čechova 716/14, 373
72 Lišov; Anna Cibulková, Luční č.p. 697/5, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Drahomíra Cormier,
Národních Hrdinů č.p. 886, Dolní Počernice, 190 12 Praha 912; Czernínská správa majetku s.r.o.,
Gorazdova 332/20, 120 00 Praha; ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov 130
00; ČR -Úřad pro zastoupení státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha; ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00; Nikola Čurečková, Študlov č.p.
155, Študlov, 756 12 Horní Lideč; ENOLA a.s., Svornosti 29, 150 00 Praha; Luděk Fanta, Horní Miletín
č.p. 21, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Josef Fiktus, Třeboňská č.p. 105, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Václav Fiktus, Třeboňská č.p. 97, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic; Václav Fiktus, Větrná č.p. 731/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5; Jana
Fiktusová, Třeboňská č.p. 105, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Jaroslava Fiktusová,
Třeboňská č.p. 8, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic;Marie Fiktusová, Třeboňská č.p. 86, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Libor Filip, Horní Miletín č.p. 18, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic;František Frcal, Zahradní č.p. 191, Štěpánovice, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic;
Vladimír Frcal, Nová č.p. 202, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Ing. Miluše Frolíková, Pod
Skálou č.p. 136, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou; Helena Fürstová, Dlouhá č.p. 265, 373 67 Borek;
Lubomír Fusek, Sportovní č.p. 1811/6, 741 01 Nový Jičín 1; Jiří Hadač, Bambuleho č.p. 550/2, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Vladimíra Hadravová, Svobody č.p. 1021, 379 01 Třeboň; Ivan Hájek, U
Klavírky č.p. 1351/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov; Olga Hájková, U Klavírky č.p. 1351/8, 150 00 Praha 5
– Smíchov; Mgr. Jiří Hart, Nová č.p. 596/7, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Vlasta Heczková,
Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov; Lucie Hlaváčová, Na Lada č.p. 373, Světice, 251 01 Říčany u
Prahy; Věra Hochmanová, Netolická č.p. 1151/2, 370 05 České Budějovice; Marie Holá, Lomená č.p.
73/5, 370 04 České Budějovice 4; Ing. Lidmila Hrbková, Dr. Jahna č.p. 662/4, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic; Mgr. Jitka Hrušková, Vodňanská č.p. 477, 375 01 Týn nad Vltavou 1; František Hůlka,
Tyršova č.p. 881/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Hana Hůlková, Tyršova č.p. 881/12, 373 72
Lišov u Českých Budějovic; Radek Chmel, K Myslivně č.p. 160, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic; Stanislav Jelínek, Vlkovická č.p. 50, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Jihočeský
kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, České Budějovice7, 370 26; Vladislav Kadoun,
Šustova č.p. 856, 379 01 Třeboň; Jan Kandl, Plzeňská č.p. 599/53, 370 04 České Budějovice; Josef
Kándl, Emy Destinové č.p. 936/19, 370 05 České Budějovice 5; Stanislav Kandl, Třeboňská č.p. 72, 373
73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Ing. Ladislav Kasal, Šustova č.p. 903, 379 01 Třeboň II; Ladislav
Kolečka, Třeboňská č.p. 188, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Anna Konopová, Nová č.p. 68,
Zvíkov, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Sláva Kosařová, Pod Lesem č.p. 1362/16, 373 16 Dobrá
Voda u Českých Budějovic; Ing. Jaroslava Krejzová, Prvního Pluku č.p. 322/21, 186 00 Praha 86; Josef
Kroupa, Na Kopečku č.p. 1112, 379 01 Třeboň;Jaroslav Kubata, Nad Rybníkem č.p. 216, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Pavel Kukačka, Malé náměstí č.p. 7, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 -
Č.j. 2236/15
str. 6
Katastrální území Břilice - Jana Baštová, Novosedly Nad Nežárkou č.p. 79, 378 17 Novosedly nad
Nežárkou ; Josef Bíca, Žižkova 85/58, 373 72 Lišov; Václav Bicek, Svobody č.p. 1015, 379 01 Třeboň
II; Renata Božovská, Horní Miletín 39, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Marie Bumbová,
Čechova 716/14, 373 72 Lišov; Bürgerová Marie, Jaromírova č.p. 63/92, 120 00 Praha 2; Karl-Eugen
Czernin, Schloßtraße č.p. 40, Rakousko, Enzesfeld-Lindabrunn, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Austria;
Marie Červená, Štěpánovice č.p. 114, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; ČR-úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašinovo nábřeží 390/42, Nové město, Praha 2, 128 00 Praha;
Nikola Čurečková, Študlov 155, 756 12; Helena Diviaková, Slabčice č.p. 61, 398 47 Slabčice; Dana
Divoká, B. Němcové č.p. 444, 378 06 Suchdol nad Lužnicí; Luděk Fanta, Horní Miletín 21, Lišov, 373
73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Marie Fiktusová , Třeboňská č.p. 86, 373 73 Štěpánovice u
Českých Budějovic; Libor Filip, Horní Miletín 18, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic; Alena
Fraňková, Mánesova 11, 370 01 České Budějovice; Ing. Miluše Frolíková, Boršov nad Vltavou, Poříčí
136; Lubomír Fusek , Sportovní 1811/6, 741 01 Nový Jičín; Jiří Hadač, Bambuleho 550/2, 373 72 Lišov;
Vlasta Heczková, Nádražní 843, 73991 Jablunkov; Bohuslava Hešíková, Třeboňská č.p. 68, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Alois Hrdina, Na Dračkách, Praha; Marie Hrdinová, Na Dračkách,
Praha; Hana Hůlková , Tyršova 881/12, 373 72 Lišov uČeských Budějovic; Marie Chloubová , Zahradní
č.p. 586/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic; Jana Jenne,J. Ditricha 46, 370 08 České BudějoviceMladé; Irena Jirková, Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn; Pavel Kadlec, Třeboňská č.p. 86, 373 73
Štěpánovice; Stanislav Kandl, Třeboňská 72, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Anna
Klabouchová , Budějovická č.p. 57, Zvíkov, 373 72 Lišov; Irena Korandová, Přívorka č.p. 637/9, 373 72
Lišov; Marie Kroupová, Šustova č.p. 851, 379 01 Třeboň II; Milena Kubíčková, Žižkova 85/58, 373 72
Lišov; Marie Kuklová, Blatská č.p. 101, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1; František Leština, Horní Miletín
26, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; František Leština, Sídliště č.p. 666, 379 01 Třeboň
II; Jan Leština, Štěpánovice č.p. 59, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Zdena Leštinová,
Štěpánovice č.p. 59, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; František Lexa, Červený Újezdec 11,373
72 Lišov; Václav Lexa, Koněvova č.p. 998, 379 01 Třeboň; Jan Liška, Pelejovice č.p. 7, 373 65 Dolní
Bukovsko; Ivana Marková, Lannova tř. 49/19, 370 01 České Budějovice 1 ; Růžena Marková, Ševětín
133, 373 73 Ševětín; Lenka Matušová, Jičínská 271, Loučka, 741 01 Nový Jičín; Lenka Mikešová
Vlkovická 15, 373 73 Štěpánovice; Ludmila Mikešová, Daskabát 333, Třeboň II; Jaroslava Míková, nám.
Jiráskovo č.p. 28, 373 65 Dolní Bukovsko; Milan Mrkáček, Dolní 883/7, 373 72 Lišov; Marta
Myslíková , Miletínská 743, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Eva Němcová Nová č.p. 199,
373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Miroslav Němec, Rudolfovská tř. č.p. 25/10, 370 01 České
Budějovice; Václav Němec, Labská č.p. 1148/2, 370 05 České Budějovice; Jaroslava Novotná,
Štěpánovice č.p. 126, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Jiří Novotný, Borovská 1705, Praha,
Újezd nad Lesy 190 16; Božena Peterková, tř. Čs. armády č.p. 179, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1; Jitka
Petrová, Šustova č.p. 857, 379 01 Třeboň II; Drahoslava Smetanová, Čechova č.p. 624/36, 373 72 Lišov
u Českých Budějovic; František Šandera, Ořechová č.p. 1197, 379 01 Třeboň II; Jiří Šandera, Nová
Hlína č.p. 52, 379 01 Třeboň; Ing. René Šebl , Fr. Ondříčka č.p. 992/30, 370 11 České Budějovice 11;
Radek Šedivý, Horní Miletín 22, 373 73 Štěpánovice u Č. Budějovic; Roman Šedivý, Čechova č.p.
482/24, 373 72 Lišov; Šimánková Marie, Daskabát č.p. 1032, 379 01 Třeboň II; Václava Šimková, Nová
č.p. 597/5, 373 72 Lišov; Helena Štěchová, Dynín č.p. 60, 373 64 Dynín, František Tlačil, Horní Miletín
č.p. 19, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Jiřina Tlačilová, Horní Miletín č.p. 19, Lišov,
373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic; Pavel Turinský, Lužnice č.p. 155, 378 16 Lomnice nad
Lužnicí; RůženaValhová, Libín 35, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Jaroslava Veselá,
Brožíkova č.p. 58/18, Lesná, 638 00 Brno 38; František Záruba, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73
Štěpánovice u Českých Budějovic; Petr Záruba, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých
Budějovic; Gabriela Zárubová , Horní Miletín č.p. 17, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic.
Účastníky řízení jsou dále vlastníci, správci a provozovatelé sítí technické infrastruktury, kteří
v zájmové lokalitě (tj. na výše uvedených pozemcích, dotčených navrhovanou stavbou) vlastní, spravují
nebo provozují sítě technické infrastruktury
tj.
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
ČEPRO a.s., Dělnická č.p. 231/12, Praha - Holešovice, 170 00 Praha 7
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 01 České Budějovice
Č.j. 2236/15
str. 7
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. 5, 371 21 České Budějovice
Lesy České republiky, s.p., správa toků- oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vodafone Czech republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, odbor správy majetku, Lannova 193/26, 370 24 České
Budějovice
- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům:
katastrální území Jivno
st.p. 86/1, 86/2, 257, 515, poz. parc. č. 3794, 3835/1, 3862/29, 3862/30, 3863/1, 3864, 3867, 3868/3,
3868/36, 3872/2, 3872/3, 3872/5, 3873/2, 3879/2, 3880/1, 3880/3, 3880/5.
katastrální území Lišov
st. p. 375, poz. parc. č. 1223, 1258/4, 1303/14, 1303/6, 1321/36, 1375/27, 1375/8, 1403, 1404, 1424/1,
1465/2, 1489, 1551/4, 1563/1, 1594/10, 1594/8, 1603/1, 1799/1, 1799/18, 1799/19, 1799/20, 1799/24,
1799/26, 1799/35, 1799/57, 1860/15, 1860/16, 1861/1, 1865/5, 1865/6, 1879/1, 1893/125, 1893/25,
1893/8, 1942/1, 1954, 2038, 2066/41, 2066/53, 2066/77, 2105/5, 2215/7, 2217/10, 2218/1.
katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic
st. p. 100, 113, 114, 330, poz. parc. č. 405/1, 405/2, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 406, 425/1, 488, 560, 572,
573, 574,580, 581, 712/16, 723/12, 734/1, 770/1, 880/34, 880/35, 880/36, 880/37, 880/38,880/39, 880/40,
909, 913, 914, 917, 935, 937, 940, 942/1, 942/2, 1056/1, 1056/2, 2654/1, 2654/4, 2654/8, 2656/11,
2659/2, 2677/1, 2721/10, 2721/15, 2721/17, 2721/2, 2721/3, 2721/4, 2721/7, 2721/8, 2721/9, 2722/2,
2725/10, 2725/17, 2725/18, 2725/2, 2725/27, 2725/28, 2725/3, 2739/2, 2785.
katastrální území Břilice
poz. parc. č. 1805/4.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu - Jihočeský kraj v Českých
Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá
odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Ing. Milena S u k d o l o v á
vedoucí odboru územního plánování, výstavby a ŽP
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Lišově
a současně místně příslušných obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. 2236/15
str. 8
Obdrží pro vyvěšení:
Městský úřad Lišov, třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obecní úřad Jivno, Jivno č.p. 34, Jivno, 373 71 Rudolfov
Obecní úřad Štěpánovice, Vlkovická č.p. 154, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí č.p. 46, 379 01 Třeboň
Doručí se:
Účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
(dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České
Budějovice, IDDS: zjq4rhz
Město Lišov, k rukám pana starosty, tř. 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obec Jivno, IDDS: cw6amsp
Obec Štěpánovice, k rukám pana starosty, IDDS: yh9atmy
Město Třeboň, IDDS: 4cbbvj4
AUTO-PROBE s.r.o., IDDS: m33pauk
Otakar Fencl, Jivno č.p. 38, 373 71 Rudolfov
Věra Fenclová, Jivno č.p. 38, 373 71 Rudolfov
Ing. František Hořejší, Rybářská č.p. 266, 373 82 Poříčí-Boršov nad Vltavou
Rudolf Hořejší, Čechova č.p. 514/77, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Přemysl Jasan, Větrná č.p. 559/4, 373 72 Lišov
Zdena Jasanová, Větrná č.p. 559/4, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
MUDr. Jaroslava Krausová, Školní č.p. 165, 252 43 Průhonice
Jan Linhart, Pražská Tř. č.p. 210/140, 370 10 České Budějovice 10
Marie Růžičková, Na Vyhlídce č.p. 1212/14, Dobrá Voda u Č.Budějovic, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic
Statutární město České Budějovice, IDDS: kjgb4yx
Alena Vondrášková, Sedlec č.p. 60, Plástovice, 373 48 Dívčice
Božena Žákovská, Dlouhá č.p. 47/16, 373 71 Rudolfov
Jaroslav Žákovský, Dlouhá č.p. 47/16, 373 71 Rudolfov
AGROSERVIS DVA a.s., IDDS: 3ppcnxf
Petr Ambrož, Tyršova č.p. 691/25, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Miloslava Bambulová, Lesní č.p. 196, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ing Emil Bárta, Ohnivcova č.p. 406/54, Braník, 147 00 Praha 47
Ladislav Bartyzal, Lesní č.p. 123, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Dagmar Bednářová, Třída 5. května č.p. 37/173, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Růžena Bicerová, Žižkova č.p. 158/57, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Martina Boledovičová, Velfíkova 1417/12, 160 00 Praha, Dejvice
Jiří Bouchal, Přívorka č.p. 384/11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jindřiška Břehovská, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5
Růžena Břehovská, Žižkova č.p. 320/128, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Václav Jaromír Břehovský, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5
Veronika Kristina Břehovská, Varšavská č.p. 2741/4, 390 05 Tábor 5
Buhuslav Břehovský, Žižkova č.p. 320/128, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Václav Březina, Severní č.p. 702/11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
František Candra, Souběžná č.p. 678/25, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Martin Candra, tř. 5.května č.p. 538, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou
Jitka Černá, Třída 5.Května č.p. 483/79, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Milan Černoch, Stropnická č.p. 2086/2, 370 07 České Budějovice 7
František Černý, Třída 5.Května č.p. 483/79, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
ČR - Lesy České Republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Jiřina Divišová, Souběžná č.p. 675/19, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Žofie Dulovcová, Libavské Údolí č.p. 63, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Petr Dušek, Lánská č.p. 776, Hovorčovice, 250 64 Měšice u Prahy
František Dvořák, Žižkova č.p. 83/66, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Č.j. 2236/15
str. 9
Martin Filip, Žižkova č.p. 106/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Marie Filipová, Žižkova č.p. 106/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jiří Franěk, Severní č.p. 643/7, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Stanislav Franěk, Čechova č.p. 902/34A, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Milena Fraňková, Čechova č.p. 902/34a, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vít Freylach, Třeboňská č.p. 681/13a, 373 71 Rudolfov
Jiří Frolík, Komenského č.p. 361/6, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Miluše Frolíková, Pod Skálou č.p. 136, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou
Přemysl Fuksa, Čechova č.p. 711/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Josef Gabriel, Munice č.p. 64, Munice, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Marie Gabrielová, Munice č.p. 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Jaroslav Hájek, tř. 5. května č.p. 237/188, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Elfrida Hájková, tř. 5. května č.p. 237/188, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jan Hanžl, Komořánská č.p. 77/24, 143 00 Praha 412
Jana Herrmannová, Veletržní č.p. 562/50, 170 00 Praha 7
PhDr. Aleš Hladký, CSc., M. Horákové č.p. 462/22, 170 00 Praha 7
Vladimír Hlávka, Žižkova č.p. 328/68, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Hlávková, Žižkova č.p. 328/68, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Dagmar Hodrová, Ústecká č.p. 276, 561 51 Letohrad
Judita Holásková, Slovenská č.p. 1740, 760 01 Zlín 1
Marie Holubová, Dlouhá č.p. 23, 373 67 Borek
Jana Hrdinová, Těchonín č.p. 156, 561 66 Těchonín
JUDr. Rudolf Hrubý, Topolová č.p. 857/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Václav Hrudka, třída 5. května č.p. 294/73, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Anděla Hrudková, tř. 5. května č.p. 294/73, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
František Chmel, Větrná č.p. 197/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Jiří Chmel, třída 5. května č.p. 223/102, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Václav Chmel, třída 5. května č.p. 110/100, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vojtěch Chmel, Žižkova č.p. 64/114, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Iva Chmelová, třída 5. května č.p. 110/100, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Chmelová, Větrná č.p. 197/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Václav Irmiš, Zahradní č.p. 630/11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Miloslava Irmišová, Zahradní č.p. 630/11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Maxmilián Iván, Průběžná č.p. 592/3, 370 04 České Budějovice 4
Pavel Iván, Nad Stráněmi č.p. 4545, 760 05 Zlín 5
Karel Jaroš, Třeboňská č.p. 49, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Františka Jarošová, Třeboňská č.p. 49, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Anna Jelínková, Čechova č.p. 707/16, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Gustav Jirák, Miletínská č.p. 429/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. Kostas Joanidis, Tř. 5. května č.p. 209/103, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Miloslava Kadlecová, K. Vinařického č.p. 480/1, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 6
Vladislav Kadoun, Šustova č.p. 856, 379 01 Třeboň
Růžena Kašparová, Žižkova č.p. 239/112, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jiří Kolář, Šárecká č.p. 1930/24, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zdeněk Kolář, Šárecká č.p. 1930/24, Dejvice, 160 00 Praha 6
Anna Konopová, Nová č.p. 68, Zvíkov, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Bohumír Kordina, třída 5. května č.p. 659/249, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jindřich Kordina, třída 5. května č.p. 685/247, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Bohuslava Kosta, Stetterweg č.p. 13, 70794 Filderstadt - SRN, Germany
František Kovařík, tř. 5. května č.p. 249/172, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Eva Kovaříková, třída 5. května č.p. 249/172, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
PhDr. Helena Kovaříková, Kettnerova č.p. 2052/20, Stodůlky, 155 00 Praha 515
Růžena Kovaříková, Žižkova č.p. 59/126, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jaroslava Kožnarová, E. Beneše č.p. 2683/179, 370 06 České Budějovice 6
Ing. Miroslav Král, Nad Městem č.p. 167, Adamov, 373 71 Rudolfov
František Kripl, Komenského č.p. 1469, 258 01 Vlašim
Ing. Ludvík Kroupa, Plzeňská č.p. 573/3, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Pavel Kroupa, Dr. Stejskala č.p. 344, 373 11 Ledenice
Č.j. 2236/15
str. 10
Jindřiška Kučerová, Ant. Janouška č.p. 813/1, 370 08 České Budějovice 8
Ing. Božena Kudrnová, Okružní č.p. 72/2, 373 71 Rudolfov
AuguStin Kuncl, Třída 5. května č.p. 250/190, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Josef Kus, 5. května č.p. 91, 382 73 Vyšší Brod
PaedDr. Eva Kusová, 5.května č.p. 91, 382 73 Vyšší Brod
Zdeněk Leština, Barákova č.p. 214, Nové Město, 506 01 Jičín 1
Marie Levá, Zahradní č.p. 620/16, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Daniel Lexa, Vrbová č.p. 1938, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Jakub Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jan Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Vít Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Vojtěch Lexa, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Lexová, Třeboňská č.p. 10, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Anděla Luschnigová, Žižkova č.p. 73/96, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jan Manoch, J. Opletala č.p. 896/31, 370 05 České Budějovice 5
Karel Moural, Tř. 5. května č.p. 303, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Milena Mouralová, Kubatova č.p. 1538/5, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Miluše Münzberg, Kerpengasse č.p. 99, Wien, Rakousko
Marta Němečková, Tyršova č.p. 809/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Zdeňka Neubauerová, Litvínovice č.p. 55, Litvínovice, 370 01 České Budějovice 1
Alexandr Nováček, Nová č.p. 603/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ludmila Nováčková, Nová č.p. 603/3, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ladislava Novotná, Vlkovice č.p. 2, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Michal Pancíř, Žižkova č.p. 71/100, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Panská, Školní č.p. 96, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Karel Panský, Školní č.p. 96, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jiřina Pártlová, Družstevní č.p. 1184/2, Řečkovice, 621 00 Brno 21
Pavel Pech, Nová č.p. 231, 373 73 Štěpánovice
Pavel Pešout, Kyralova č.p. 328, 379 01 Třeboň II
Erika Pešoutová, Třída 5. Května č.p. 7/101, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Stanislava Pešoutová, Čechova č.p. 544/15, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jana Pincová, Třeboňská č.p. 93, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ing. Vladimír Plojhar, Jakubova č.p. 176, Roudné, České Budějovice, 370 07 České Budějovice 7
Marta Pokorná, Na Vyhlídce č.p. 232, 382 03 Křemže
Vlasta Pokorná, Tř. 5. května č.p. 54/221, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jaromír Richter, Josefy Kolářové č.p. 1019/18, 370 11 České Budějovice 11
JUDr. Josef Růžička, Dominova č.p. 2466, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Josef Salaba, Starý rybník č.p. 10, 351 34 Skalná
Jiří Sekal, Děkanské Skaliny č.p. 1, Beneš nad Černou, 382 41 Kaplice 1
Magdalena Schoeneich, rte de Brent č.p. 47, 1817 Brent, Switzerland
Antonín Silný, Do Hájků č.p. 681/2, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jan Skalický, Miletínská č.p. 683/13, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Slavíková, Husitská č.p. 644, Svítkov, 530 06 Pardubice 6
Jaroslav Smetana, Lidická č.p. 94/14, 370 01 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
František Suchánek, Vlkovická č.p. 159, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ing. František Suchomel, Žižkova č.p. 89/52, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Radek Svatoš, Dělnická č.p. 148/15, 370 06 České Budějovice 6
Marie Svatošová, Plzeňská č.p. 612/79, 370 04 České Budějovice 4
Jana Šavlová, J. Plachty č.p. 1086/46, 370 04 České Budějovice 4
Marie Ševčíková, Brixiho č.p. 1669/4, Břevnov, 162 00 Praha 616
Ing. Marie Šimánková, U Trojice č.p. 801/29, 370 04 České Budějovice 4
Jaroslav Šindelář, Přívorka č.p. 293/6, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Renata Búzková, Hlavní č.p. 138, Pozlovice, 763 26 Luhačovice
Marta Šindelková, Žižkova č.p. 76/88, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Josef Šulda, U Kapličky č.p. 153, Srubec-Stará Pohůrka, 370 06 České Budějovice 6
Petr Tischler, třída 5. května č.p. 792/233, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Tischlerová, Žižkova č.p. 216/82, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Č.j. 2236/15
str. 11
Květoslava Tlačilová, Lesní č.p. 115, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Zdeněk Trávníček, Lidická tř. č.p. 117/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Alena Trávníčková, Lidická č.p. 117/19, 370 01 České Budějovice 1
JUDr. Jiří Trnka, Třída 5.Května č.p. 45/191, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vladimíra Uhlíková, M. Chlajna č.p. 1280/7, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 11
Jaroslav Urban, Lípová č.p. 57/8, Horní Kosov, 586 01 Jihlava 1
Josef Urban, Žižkova č.p. 85/62, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Petr Urban, Žižkova č.p. 280/71, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jan Václavek, Žižkova č.p. 90/50, 373 72 Lišov
Radim Václavek, Žižkova č.p. 90/50, 373 72 Lišov
Věra Václavková, Čechova č.p. 707/16, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Sylva Váchová, Bezdrevská č.p. 1114/33, 370 11 České Budějovice 11
Jindřich Vaňata, Hvozdec č.p. 2, Hvozdec, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Miroslav Vaněk, Hůrecká č.p. 268/17, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Miroslav Vaněk, tř. 5. května č.p. 236/186, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Viarent CZ spol. s.r.o., IDDS: 7n4aetk
Oldřich Viktora, Jírovcova č.p. 1180/38, 370 01 České Budějovice
Dagmar Viktorová, U Černé Věže č.p. 337/14, 370 01 České Budějovice 1
Jindřich Vojč, Třída 5. května č.p. 606/198, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Miroslav Vojč, Miletínská č.p. 615/18, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Vojčová, Miletínská č.p. 615/18, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jan Vojta, Žižkova č.p. 100/28, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Růžena Vojtová, Žižkova č.p. 100/28, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jiří Vrátný, třída 5. května č.p. 605/255, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Zemědělské služby Dynín, a.s., IDDS: fwzg5gi
František Zieglbauer, Tř. 5. května č.p. 515/46, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Petr Žlab, Žižkova č.p. 84/64, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Jaroslav Bambule, Vlkovická č.p. 195, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Milan Bambule, K Myslivně č.p. 250, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Vlasta Bambulová, Vlkovická č.p. 16, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
BEST, a.s., IDDS: f7tc4zc
Jiří Bicenc, Vlkovická č.p. 279, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Josef Bicenc, Domanín č.p. 97, Domanín, 379 01 Třeboň
Karel Bicenc, Školní č.p. 41, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Bočková, Zahradní č.p. 303/43, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Renata Božovská, Horní Miletín č.p. 39, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Bumbová, Čechova 716/14, 373 72 Lišov
Anna Cibulková, Luční č.p. 697/5, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Drahomíra Cormier, Národních Hrdinů č.p. 886, Dolní Počernice, 190 12 Praha 912
Czernínská správa majetku s.r.o., IDDS: 4ijxcmk
ČR -Úřad pro zastoupení státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Nikola Čurečková, Študlov č.p. 155, Študlov, 756 12 Horní Lideč
ENOLA a.s., IDDS: candw5b
Luděk Fanta, Horní Miletín č.p. 21, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Josef Fiktus, Třeboňská č.p. 105, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Václav Fiktus, Třeboňská č.p. 97, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Václav Fiktus, Větrná č.p. 731/13, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Jana Fiktusová, Třeboňská č.p. 105, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jaroslava Fiktusová, Třeboňská č.p. 8, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Fiktusová, Třeboňská č.p. 86, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Libor Filip, Horní Miletín č.p. 18, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
František Frcal, Zahradní č.p. 191, Štěpánovice, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Vladimír Frcal, Nová č.p. 202, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Helena Fürstová, Dlouhá č.p. 265, 373 67 Borek
Lubomír Fusek, Sportovní č.p. 1811/6, 741 01 Nový Jičín 1
Jiří Hadač, Bambuleho č.p. 550/2, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vladimíra Hadravová, Svobody č.p. 1021, 379 01 Třeboň
Ivan Hájek, U KLavírky č.p. 1351/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Č.j. 2236/15
str. 12
Olga Hájková, U Klavírky č.p. 1351/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Mgr. Jiří Hart, Nová č.p. 596/7, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vlasta Heczková, Nádražní č.p. 843, 739 91 Jablunkov
Lucie Hlaváčová, Na Lada č.p. 373, Světice, 251 01 Říčany u Prahy
Věra Hochmanová, Netolická č.p. 1151/2, 370 05 České Budějovice
Marie Holá, Lomená č.p. 73/5, 370 04 České Budějovice 4
Ing. Lidmila Hrbková, Dr. Jahna č.p. 662/4, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Mgr. Jitka Hrušková, Vodňanská č.p. 477, 375 01 Týn nad Vltavou 1
František Hůlka, Tyršova č.p. 881/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Hana Hůlková, Tyršova č.p. 881/12, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Radek Chmel, K Myslivně č.p. 160, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Stanislav Jelínek, Vlkovická č.p. 50, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jan Kandl, Plzeňská č.p. 599/53, 370 04 České Budějovice
Josef Kándl, Emy Destinové č.p. 936/19, 370 05 České Budějovice 5
Stanislav Kandl, Třeboňská č.p. 72, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ing. Ladislav Kasal, Šustova č.p. 903, 379 01 Třeboň II.
Ladislav Kolečka, Třeboňská č.p. 188, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Sláva Kosařová, Pod Lesem č.p. 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Ing. Jaroslava Krejzová, Prvního Pluku č.p. 322/21, 186 00 Praha 86
Josef Kroupa, Na Kopečku č.p. 1112, 379 01 Třeboň
Jaroslav Kubata, Nad Rybníkem č.p. 216, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Pavel Kukačka, Malé náměstí č.p. 7, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Petr Kukačka, S. Čecha č.p. 322, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Josef Kvíčala, Výsluní č.p. 1239, Plzeň 3 - Litice, 301 00 Plzeň 1
Vít Kyrian, Třeboňská č.p. 228, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jaroslav Laszák, Zahradní č.p. 162, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Mgr. Jana Laszáková, Zahradní č.p. 162, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Hana Lencová, Smržov č.p. 37, Smržov, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
František Leština, Horní Miletín č.p. 26, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
František Lexa, Červený Újezdec č.p. 11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Milena Lexová, Pod Zámkem č.p. 669/20, 373 71 Rudolfov
David Linhart, Jeronýmova č.p. 403, 379 01 Třeboň II.
Jiří Linhart, Ořechová č.p. 1196, 379 01 Třeboň II.
Kristýna Linhartová, Bachova č.p. 1592/4, 149 00 Praha 415
Václav Ludvík, Boženy Němcové č.p. 1092, 379 01 Třeboň
Ing. Vladislav Ludvík, Nová č.p. 208, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jan Mácha, Vlkovická č.p. 61, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ludmila Máchová, Vlkovická č.p. 61, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ivana Marková, Lannova tř. č.p. 49/19, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1
Růžena Marková, Ševětín č.p. 133, 373 63 Ševětín
Anna Maroušková, Luční č.p. 751/38, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Milada Matušková, Třeboňská č.p. 36, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Lenka Matušová, Jičínská č.p. 271, Loučka, 741 01 Nový Jičín 1
Vladimír Mikeš, Vlkovická č.p. 15, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ludmila Mikešová, Daskabát č.p. 333, 379 01 Třeboň
Bohuslav Mráček, Nad Rybníkem č.p. 152, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jiří Mrkáček, U Francouzů č.p. 1186, 379 01 Třeboň II.
Milan Mrkáček, Dolní 883/7, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Hana Muchnová, Klaricova č.p. 2087/2, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Marta Myslíková, Miletínská č.p. 743/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Vladimír Novák, Dolní Lhota č.p. 53, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Ing. Jana Nováková, Raisova č.p. 2529/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Jiří Novotný, Borovská č.p. 1705, Újezd nad lesy, 190 16 Praha 916
Žaneta Oulická, Okružní č.p. 1189, 379 01 Třeboň II.
František Panský, Třeboňská č.p. 31, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Miloslava Pavlová, Průběžná č.p. 17, Hůry, 373 71 Rudolfov
Jan Pouzar, Lipenská č.p. 1687/46, České BUdějovice, 370 01 České Budějovice 1
Karel Pouzar, Čechova č.p. 708/18, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Č.j. 2236/15
str. 13
Karel Přibyl, Školní č.p. 241, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Radošová, Topolová č.p. 459, 331 01 Plasy
Marie Rosecká, Vlkovická č.p. 102, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Josef Rosecký, Vlkovická č.p. 102, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Karel Rukavička, Sídliště Fr. Hrubína č.p. 390, 378 04 Chlum u Třeboně
Anna Rukavičková, Sídliště F. Hrubína č.p. 390, 378 04 Chlum u Třeboně
Ing. Pavel Rut, Třeboňská č.p. 243, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Vladimír Rut, M. Chlajna č.p. 1279/3, 370 05 České Budějovice 5
Ilona Söllner, Nová č.p. 602/6, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Mg. Drahomíra Stefanovičová, Čapkova č.p. 1395/10, 360 01 Karlovy Vary 1
Marie Suchá, Komenského č.p. 1785/8, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Jiří Suchánek, Zahradní č.p. 173, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Radek Šedivý, Horní Miletín č.p. 22, Lišov-Horní Miletín, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ing. Petr Šimánek, Třeboňská č.p. 227, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Ing. Václav Štefánek, Krčínova č.p. 1094/22, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Eva Štefánková, Dolní Miletín č.p. 14, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Helena Štěchová, Dynín č.p. 60, 373 64 Dynín
Jaroslav Tlačil, Lesní č.p. 115, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jiřina Tlačilová, Horní Miletín č.p. 19, Lišov-Horní Miletín, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Růžena Valhová, Libín č.p. 35, Libín, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Vrátná, třída 5. května č.p. 605/255, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Petr Záruba, Horní Miletín č.p. 17, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Karl-Eugen Czernin, Schloßtraße č.p. 40, Rakousko, Enzesfeld-Lindabrunn, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn,
Austria
Marie Červená, Štěpánovice č.p. 114, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Marie Chloubová, Zahradní č.p. 586/14, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Marie Fiktusová, Třeboňská č.p. 86, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Alois Hrdina, Na Dračkách, Praha
Marie Hrdinová, Na Dračkách, Praha
Anna Klabouchová, Budějovická č.p. 57, Zvíkov, 373 72 Lišov
Jan Leština, Štěpánovice č.p. 59, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Zdena Leštinová, Štěpánovice č.p. 59, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Drahoslava Smetanová, Čechova č.p. 624/36, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Ing. René Šebl, Fr. Ondříčka č.p. 992/30, 370 11 České Budějovice 11
František Tlačil, Horní Miletín č.p. 19, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Jaroslava Veselá, Brožíkova č.p. 58/18, Lesná, 638 00 Brno 38
Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr
O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, IDDS: 3534cwz
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Lesy České Republiky s.p.,, Správa toků -oblast Povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
Vodafone Czech republic a.s., IDDS: 29acihr
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku, IDDS: eb8ai73
František Záruba, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
František Šandera, Ořechová č.p. 1197, 379 01 Třeboň II
Jiří Šandera, Nová Hlína č.p. 52, 379 01 Třeboň
Roman Šedivý, Čechova č.p. 482/24, 373 72 Lišov
Helena Diviaková, Slabčice č.p. 61, 398 47 Slabčice
Marie Kroupová, Šustova č.p. 851, 379 01 Třeboň II
Jaroslava Novotná, Štěpánovice č.p. 126, 373 73 Štěpánovice
Pavel Kadlec, Třeboňská č.p. 86, 373 73 Štěpánovice
František Leština, Sídliště č.p. 666, 379 01 Třeboň II
Irena Korandová, Přívorka č.p. 637/9, 373 72 Lišov
Dana Divoká, B. Němcové č.p. 444, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Č.j. 2236/15
str. 14
Bohuslava Hešíková, Třeboňská č.p. 68, 373 73 Štěpánovice
Eva Němcová, Nová č.p. 199, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Božena Peterková, tř. Čs. armády č.p. 179, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Jana Baštová , Novosedly nad Nežárkou č.p. 79, 378 17 Novosedly nad Nežárkou
Pavel Turinský , Lužnice č.p. 155, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Jitka Petrová, Šustova č.p. 857, 379 01 Třeboň II
Marie Bürgerová, Jaromírova č.p. 63/92, 120 00 Praha 2
Gabriela Zárubová, Horní Miletín č.p. 17, Lišov, 373 72 Štěpánovice
Václav Lexa, Koněvova č.p. 998, 379 01 Třeboň
Václav Bicek, Svobody č.p. 1015, 379 01 Třeboň II
Marie Šimánková, Daskabát č.p. 1032, 379 01 Třeboň II
Václava Šimková, Nová č.p. 597/5, 373 72 Lišov
Josef Bíca, Žižkova 85/58, 373 72 Lišov
Milena Kubíčková, Žižkova 85/58, 373 72 Lišov
Jana Jenne, J.Ditricha 46, 370 08 České Budějovice- Mladé
Irena Jirková, Labská 111, 543 51 Špindlerův Mlýn
Lenka Mikešová, Vlkovická 15, 373 73 Štěpánovice
Miroslav Němec, Rudolfovská tř. č.p. 25/10, 370 01 České Budějovice
Václav Němec, Labská č.p. 1148/2, 370 05 České Budějovice
Jan Liška, Pelejovice č.p. 7, 373 65 Dolní Bukovsko
Jaroslava Míková, nám. Jiráskovo č.p. 28, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Kuklová, Blatská č.p. 101, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona- veřejná vyhláška
Osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům:
katastrální území Jivno
st.p. 86/1, 86/2, 257, 515, poz. parc. č. 3794, 3835/1, 3862/29, 3862/30, 3863/1, 3864, 3867, 3868/3,
3868/36, 3872/2, 3872/3, 3872/5, 3873/2, 3879/2, 3880/1, 3880/3, 3880/5.
katastrální území Lišov
st. p. 375, poz. parc. č. 1223, 1258/4, 1303/14, 1303/6, 1321/36, 1375/27, 1375/8, 1403, 1404, 1424/1,
1465/2, 1489, 1551/4, 1563/1, 1594/10, 1594/8, 1603/1, 1799/1, 1799/18, 1799/19, 1799/20, 1799/24,
1799/26, 1799/35, 1799/57, 1860/15, 1860/16, 1861/1, 1865/5, 1865/6, 1879/1, 1893/125, 1893/25,
1893/8, 1942/1, 1954, 2038, 2066/41, 2066/53, 2066/77, 2105/5, 2215/7, 2217/10, 2218/1.
katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic
st. p. 100, 113, 114, 330, poz. parc. č. 405/1, 405/2, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 406, 425/1, 488, 560, 572,
573, 574,580, 581, 712/16, 723/12, 734/1, 770/1, 880/34, 880/35, 880/36, 880/37, 880/38,880/39, 880/40,
909, 913, 914, 917, 935, 937, 940, 942/1, 942/2, 1056/1, 1056/2, 2654/1, 2654/4, 2654/8, 2656/11,
2659/2, 2677/1, 2721/10, 2721/15, 2721/17, 2721/2, 2721/3, 2721/4, 2721/7, 2721/8, 2721/9, 2722/2,
2725/10, 2725/17, 2725/18, 2725/2, 2725/27, 2725/28, 2725/3, 2739/2, 2785.
katastrální území Břilice
poz. parc. č. 1805/4.
Doručování účastníkům řízení veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1) správního řádu
Emilie Benešová, Lannova 4, České Budějovice
Alena Fraňková, Mánesova 11, České Budějovice
dotčené orgány státní správy
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Hasičský záchranný sbor, Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kjgb4yx
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: kjgb4yx
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního pl., stavebního řádu a investic,
odděl. st. řádu, IDDS: kdib3rr
Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, IDDS: n75aau3
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, IDDS: 4cbbvj4
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, IDDS: kjgb4yx
Č.j. 2236/15
str. 15
Ministerstvo životního prostředí, 710 odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, odd. obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství,
IDDS: 6bnaawp
Městský úřad Rudolfov, stavební odbor, IDDS: g4qjdsb
Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 4cbbvj4
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, IDDS: 4cbbvj4
Ministerstvo životního prostředí, 610 odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4
ostatní – na vědomí
Česká geologická služba - Geofond, odbor nerostných surovin a územních vlivů, Kostelní č.p. 26, 170 06
Praha 7
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: eb8ai73
Městský úřad Lišov, odbor HS a investic, třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých
Budějovic

Podobné dokumenty