M STSKÝ Ú AD V LIŠOV , t . 5.kv tna 139, 373 72 Lišov ODBOR

Komentáře

Transkript

M STSKÝ Ú AD V LIŠOV , t . 5.kv tna 139, 373 72 Lišov ODBOR
MĚSTSKÝ ÚŘAD V LIŠOVĚ, tř. 5.května 139, 373 72 Lišov
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Fax: 387 994 486,
IČO: 245 178
Spis.zn.: 1923/13/Výst.
Č.j.: 1829/14
Vyřizuje: Švecová, tel.:387007918, email: [email protected]
Lišov, dne 11.4.2014
VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
Veřejná vyhláška
Petr Ambrož, Tyršova 691/25, 373 72 Lišov,
Jan Linhart, Pražská tř. 210/ 140, 370 10 České Budějovice,
Trávníček Zdeněk, Lidická 117/19, 370 01 České Budějovice a Trávníčková Alena, Lidická 117/19,
370 01 České Budějovice,
Richter Jaromír, Josefy Kolářové 1019/18, 370 11 České Budějovice,
Sylva Váchová, Bezdrevská 1114/33, 370 11 České Budějovice
podali v zákonné lhůtě odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby I/34 Lišov- Vranín, které
vydal Městský úřad Lišov - odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí jako správní orgán
dne 6.3.2014 pod spis.zn. 1923/13/Výst., č.j. 0651/14, na základě žádosti, kterou dne 22.4.2013 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
( dále jen „žadatel“) ve věci umístění výše uvedené stavby:
I/34 Lišov – Vranín (dále jen stavba“) v katastrálních územích Jivno, Lišov, Štěpánovice u Českých
Budějovic, Břilice. Jedná se o liniovou dopravní stavbu, vč. souvisejících stavebních objektů, jejímž
účelem je realizace dopravního obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice.
Správní orgán účastníky řízení podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
v y z ý v á,
aby se k podaným odvoláním vyjádřili ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy.
K později podaným vyjádřením nebude přihlédnuto.
Přílohou této výzvy jsou všechna podaná odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění této stavby,
včetně těch, která byla postoupena zdejšímu stavebnímu úřadu coby věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
nadřízeným správním orgánem, tj. Krajským úřadem Jč. kraje, odb. regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic, odd. stavebního řádu.
Vymezení okruhu účastníků řízení:
Při vymezení okruhu účastníků územního řízení se použije ustanovení § 85 stavebního zákona ve znění
účinném ke dni podání žádosti. Ohledně způsobu doručování stavební úřad aplikoval ustanovení § 87
odst. 3 stavebního zákona, neboť se jedná o záměr zasahující do území více obcí. Toto ustanovení o
doručování je speciální ve vztahu k § 87 odst. 1 stavebního zákona a povinnost doručovat vlastníkům
pozemků, na kterých je záměr umístěn do vlastních rukou, se tudíž neuplatní.
Č.j. 1829/14
str. 2
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel.
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou obce, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Jivno, Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov
Město Lišov, tř. 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obec Štěpánovice, Vlkovická č.p. 154, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň (pro k.ú. Břilice)
Účastníkům podle § 85 odst. 1 stavebního zákona se doručuje jednotlivě.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastník pozemku nebo stavby, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě. Seznam pozemků je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Jmenovitě se jedná o tyto osoby:
Katastrální území Jivno:
AUTO - PROBE s.r.o., Jivno 53, 373 71; ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha,
Nusle, 140 00; Fencl Otakar, Jivno 38, 373 71; Fenclová Věra, Jivno 38, 373 71; Hořejší František Ing.,
Rybářská 266, Boršov nad Vltavou, Poříčí, 373 82; Hořejší Rudolf, Čechova 514/77, Lišov, 373 72; Jasan
Přemysl, Větrná 559/4, Lišov, 373 72; Jasanová Zdena, Větrná 559/4, Lišov, 373 72; Krausová Jaroslava
MUDr., Školní 165, Průhonice, 252 43; Linhart Jan, Pražská Tř. 210/140, České Budějovice, České
Budějovice 3, 370 10; Růžičková Marie, Na Vyhlídce 1212/14, Dobrá Voda u Č.Budějovic, 373 16;
Statutární město České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II./ 1 České Budějovice, 370 92;
Vondrášková Alena, Plástovice 60, Sedlec, 373 48; Žákovská Božena, Dlouhá 47/16, Rudolfov, 373 71;
Žákovský Jaroslav, Dlouhá 47/16, Rudolfov, 373 71.
Katastrální území Lišov:
AGROSERVIS DVA a.s., ulice Lazna 839, Lišov, 373 72; Ambrož Petr, Tyršova 691/25, Lišov, 373 72;
Bambulová Miloslava, Lesní 196, Štěpánovice, 373 73; Bárta Emil Ing., Ohnivcova 406/54, Praha,
Braník, 147 00; Bartyzal Ladislav, Lesní 123, Štěpánovice, 373 73; Bednářová Dagmar, Tř.5.května
37/173, Lišov, 373 72; Benešová Emilie, Lannova 4, Č.Budějovice; Bicerová Růžena, Žižkova 158/57,
Lišov, 373 72; Boledovičová Martina Ing., Velfíkova 1417/12, Praha, Dejvice, 160 00; Bouchal Jiří,
Přívorka 384/11, Lišov, 373 72; Břehovská Jindřiška, Varšavská 2741/4, Tábor, 390 05; Břehovská Marie
Terezie, Varšavská 2741/4, Tábor, 390 05; Břehovská Růžena, Žižkova 320/128, Lišov, 373 72;
Břehovský Václav Jaromír,Varšavská 2741/4, Tábor, 390 05; Břehovská Veronika Kristina,Varšavská
2741/4, Tábor, 390 05; Břehovský Buhuslav, Žižkova 320/128, Lišov, 373 72; Březina Václav, Severní
702/11, Lišov, 373 72;Candra František, Souběžná 678/25, Lišov, 373 72; Candra Martin, Tř.5.května
538, Včelná, 373 82; Černá Jitka, Třída 5.května 483/79, Lišov, 373 72; Černoch Milan, Stropnická
2086/2, České Budějovice 370 07; Černý František, Třída 5.května 483/79, Lišov, 373 72; ČR - Lesy
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68;
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00; ČR - Státní pozemkový
úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00; Divišová Jiřina, Souběžná 675/19, Lišov, 373 72 ;
Dulovcová Žofie, Libavské Údolí 63, 357 51; Dušek Petr, Lánská 776, Hovorčovice, 250 64; Dvořák
František, Žižkova 83/66, Lišov, 373 72; Filip Martin, Žižkova 106/12, Lišov, 373 72; Filipová Marie
Ing., Žižkova 106/12, Lišov, 373 72; Franěk Jiří, Severní 643/7, Lišov, 373 72; Franěk Stanislav Ing.,
Čechova 902/34a, Lišov, 373 72; Fraňková Milena, Čechova 902/34a, Lišov, 373 72; Freylach Vít,
Třeboňská 681/13a, Rudolfov, 373 71; Frolík Jiří, Komenského 361/6, Lišov, 373 72; Frolíková Miluše
Ing., Pod Skálou 136, Boršov nad Vltavou, Poříčí, 373 82; Fuksa Přemysl, Čechova 711/3, Lišov, 373 72;
Gabriel Josef, Munice 64, Hluboká nad Vltavou, Munice, 373 41; Gabrielová Marie, Munice 64, Hluboká
nad Vltavou, Munice, 373 41;Hájek Jaroslav, Tř.5.května 237/188, Lišov, 373 72; Hájková Elfrida,
Tř.5.května 237/188, Lišov, 373 72; Hanžl Jan, Komořanská 77/24, Praha, Modřany, 143 00;
Herrmannová Jana, Veletržní 562/50, Praha, 170 00; Hladký Aleš PhDr., CSc., M.Horákové 462/22
Praha, 170 00; Hlávka Vladimír, Žižkova 328/68, Lišov, 373 72; Hlávková Marie, Žižkova 328/68,
Lišov, 373 72; Hodrová Dagmar, Ústecká 276, Letohrad, 561 51; Holásková Judita, Slovenská 1740,
Č.j. 1829/14
str. 3
Zlín, 760 01; Holubová Marie, Dlouhá 23, Borek, 373 67; Hrdinová Jana, Těchonín 156, 561 66; Hrubý
Rudolf JUDr., Topolová 857/3, Lišov, 373 72; Hrudka Václav, Tř.5.května 294/73, Lišov, 373 72;
Hrudková Anděla, tř. 5. května 294/73, Lišov, 373 72; Chmel František, Větrná 197/14, Lišov, 373 72;
Chmel Jiří Ing., Třída 5.května 223/102, Lišov, 373 72; Chmel Václav Ing., Třída 5.května 110/100,
Lišov, 373 72; Chmel Vojtěch, Žižkova 64/114, Lišov, 373 72; Chmelová Iva, Třída 5.května 110/100,
Lišov, 373 72; Chmelová Marie, Větrná 197/14, Lišov, 373 72; Irmiš Václav, Zahradní 630/11, Lišov,
373 72; Irmišová Miloslava, Zahradní 630/11, Lišov, 373 72; Iván Maxmilián, Průběžná 592 /3,
Č.Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Iván Pavel, Nad Stráněmi 4545, Zlín, 760 05; Jaroš Karel,
Třeboňská 49, Štěpánovice, 373 73; Jarošová Františka, Třeboňská 49, Štěpánovice, 373 73; Jelínková
Anna, Čechova 707/16, Lišov, 373 72; Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Budějovice, České
Budějovice 7, 370 26; Jirák Gustav, Miletínská 429/3, Lišov, 373 72; Joanidis Kostas Ing., Třída 5.května
209/103, Lišov, 373 72; Kadlecová Miloslava, K. Vinařického 480/1, Č.Budějovice, České Budějovice 5,
370 06; Kadoun Vladislav, Šustova 856, Třeboň, Třeboň II, 379 01; Kašparová Růžena, Žižkova
239/112, Lišov, 373 72; Kolář Jiří, Šárecká 1930/24, Praha 6, Dejvice, 160 00; Kolář Zdeněk, Šárecká
1930/24, Praha, Dejvice, 160 00; Konopová Anna, Nová 68, Zvíkov, 373 72; Kordina Bohumír, Třída
5.května 659/249, Lišov, 373 72; Kordina Jindřich, Třída 5.května 685/247, Lišov, 373 72; Kosta
Bohuslava, Stetter Weg 13, Filderstadt 70794, Německo; Kovařík František, Tř.5.května 249/172, Lišov,
373 72; Kovaříková Eva, Tř.5.května 249/172, Lišov, 373 72; Kováříková Helena PhDr., Kettnerova
2052/20, Praha, Stodůlky, 155 00; Kovaříková Růžena, Žižkova 59/126, Lišov, 373 72; Kožnarová
Jaroslava, E.Beneše 2683/179, České Budějovice, 37006; Král Miroslav Ing., Nad Městem 167, Adamov,
373 71; Kripl František, Komenského 1469, Vlašim, 258 01; Kroupa Ludvík Ing., Plzeňská 573/3, České
Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Kroupa Pavel, Dr. Stejskala 344, Ledenice, 373 11; Kučerová
Jindřiška, Ant. Janouška 813/1, České Budějovice, 370 08; Kudrnová Božena Ing., Okružní 72/2,
Rudolfov, 373 71; Kuncl Augustin, Třída.5.května 250/190, Lišov, 373 72; Kus Josef, 5.května 91, Vyšší
Brod, 382 73; Kusová Eva PaedDr., 5.května 91, Vyšší Brod, 382 73; Leština Zdeněk, Barákova 214,
Jičín, Nové Město, 506 01; Levá Marie, Zahradní 620/16, Lišov, 373 72; Lexa Daniel, Vrbová 1938,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem 250 01; Lexa Jakub, Třeboňská 10, Štěpánovice,
373 73; Lexa Jan, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73; Lexa Vít, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73;
Lexa Vojtěch, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73 ; Lexová Marie, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73;
Luschnigová Anděla, Žižkova 73/96, Lišov, 373 72 ; Manoch Jan, J.Opletala 896/31, Č.Budějovice,
České Budějovice 2, 370 05; Město Lišov, Tř.5.května 139/156, Lišov, 373 72; Moural Karel, Třída
5.května 303/55, Lišov, 373 72; Mouralová Milena, Kubatova 1538/5, České Budějovice, České
Budějovice 3, 370 04; Münzberg Miluše, Kerpengasse 99, Wien, Rakousko; Němečková Marta, Tyršova
809/14, Lišov, 373 72; Neubauerová Zdeňka, 55, Litvínovice, 370 01; Nováček Alexandr, Nová 603/3,
Lišov, 373 72; Nováčková Ludmila, Nová 603/3, Lišov, 373 72; Novotná Ladislava, Vlkovice 2, Lišov,
373 73; Pancíř Michal, Žižkova 71/100, Lišov, 373 72; Panská Marie, Školní 96, Štěpánovice, 373 73;
Panský Karel, Školní 96, Štěpánovice, 373 73; Pártlová Jiřina, Družstevní 1184/2, Brno, Řečkovice,
621 00; Pech Pavel, Italská 1274/8, Praha, Vinohrady, 120 00; Pešout Pavel,Kyralova 328, Třeboň,
Třeboň II, 379 01; Pešoutová Erika,Třída 5. května 7/101, Lišov, 373 72; Pešoutová Stanislava, Čechova
544/15, Lišov, 373 72; Pincová Jana, Třeboňská 93, Štěpánovice, 373 73; Plojhar Vladimír Ing.,
Jakubova 176, Roudné 37007; Pokorná Marta, Na Vyhlídce 232, Křemže, 382 03; Pokorná Vlasta,
Tř.5.května 54/221, Lišov, 373 72; Richter Jaromír, Josefy Kolářové 1019/18, Č.Budějovice, České
Budějovice 2, 370 11; Růžička Josef JUDr., Běhounkova 2531/61, Stodůlky, Praha, 158 00; Salaba
Josef, Starý Rybník 10, Skalná, 351 34; Sekal Jiří, Děkanské Skaliny 1, Benešov nad Černou 38241;
Schoeneich Magdalena, L´Ancienne Poste 1018 Brent, Švýcarsko; Silný Antonín, Do Hájků 681/2,
Lišov, 373 72; Skalický Jan, Miletínská 683/13, Lišov, 373 72; Slavíková Marie, Husitská 644,
Pardubice, Svítkov, 530 06; Smetana Jaroslav, Lidická tř. 94/14, Č.Budějovice, Č.B.7, 370 01; Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 10 ;
Suchánek František, Vlkovická 159, Štěpánovice, 373 73; Suchomel František Ing., Žižkova 89/52,
Lišov, 373 72; Svatoš Radek, Dělnická 148/15, České Budějovice, České Budějovice 5, 370 06;
Svatošová Marie, Plzeňská 612/79, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Šavlová Jana,
J.Plachty 1086/46, Č.Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Ševčíková Marie, Brixiho 1669/4, Praha,
Břevnov, 162 00 ; Šimánková Marie Ing., U Trojice 801/29, České Budějovice, České Budějovice 3,
370 04; Šindelář Jaroslav, Přívorka 293/6, Lišov, 373 72; Šindelka Vladimír, Žižkova 76/88, Lišov,
373 72; Šindelková Marta, Žižkova 76/88, Lišov, 373 72; Šulda Josef, U Kapličky 153, Srubec, Stará
Pohůrka, 370 06; Tischler Petr, Třída 5.května 792/233, Lišov, 373 72; Tischlerová Marie, Žižkova
216/82, Lišov, 373 72; Tlačilová Květoslava, Lesní 115, Štěpánovice, 373 73; Trávníček Zdeněk, Lidická
117/19, České Budějovice, 370 01; Trávníčková Alena, Lidická 117/19, České Budějovice, 370 01;
Č.j. 1829/14
str. 4
Trnka Jiří JUDr.Třída 5.Května 45/191, Lišov, 373 72; Uhlíková Vladimíra, M. Chlajna 1280/7, České
Budějovice, České Budějovice 2, 370 05; Urban Jaroslav, Lípová 57/8, Jihlava, Horní Kosov, 586 01;
Urban Josef, Žižkova 85/62, Lišov, 373 72; Urban Petr, Žižkova 280/71, Lišov, 373 72; Václavek Jan,
Žižkova 90/50, Lišov, 373 72; Václavek Radim, Žižkova 90/50, Lišov, 373 72; Václavková Věra,
Čechova 707/16, Lišov, 373 72; Váchová Sylva, Bezdrevská 1114/33, Č.Budějovice 37011; Vaňata
Jindřich, Hvozdec 2, 373 72; Vaněk Miroslav, Hůrecká 268/17, Lišov, 373 72; Vaněk Miroslav,
Tř.5.května 236/186, Lišov, 373 72 ; Viarent CZ spol.s r.o., Klouzková 71, Praha, Pitkovice, 104 00;
Viktora Oldřich, Jírovcova 1180/38, Č.Budějovice, České budějovice 3, 370 01; Viktorová Dagmar,
U Černé Věže 337/14, České Budějovice, 370 01; Vojč Jindřich, Třída 5.května 606/198, Lišov, 373 72;
Vojč Miroslav, Miletínská 615/18, Lišov, 373 72; Vojčová Marie, Miletínská 615/18, Lišov, 373 72;
Vojta Jan, Žižkova 100/28, Lišov, 373 72; Vojtová Růžena, Žižkova 100/28, Lišov, 373 72; Vrátný Jiří,
Tř.5.května 605/255, Lišov, 373 72; Zemědělské služby Dynín, a.s., Dynín 92, 373 64; Zieglbauer
František, Tř.5.května 515/46, Lišov, 373 72 ; Žlab Petr, Žižkova 84/64, Lišov, 373 72 .
Katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic:
Bambule Jaroslav, Vlkovická 195, Štěpánovice, 373 73; Bambule Milan, K Myslivně 250, Štěpánovice,
373 73; Bambulová Vlasta, Vlkovická 16, Štěpánovice, 373 73; BEST, a.s., Rybnice 148, Rybnice,
331 51; Bicenc Jiří, Vlkovická 279, Štěpánovice, 373 73; Bicenc Josef, Domanín 97, 379 01; Bicenc
Karel, Školní 41, Štěpánovice, 37373; Bočková Marie, Zahradní 303/43, České Budějovice, 370 05;
Boledovičová Martina Ing., Velflíkova 1417/12, Praha, 160 00; Božovská Renata, Horní Miletín 39,
Lišov, 37373; Bumbová Marie, Kodetka Okružní 104, Hlincová Hora, 373 71; Cibulková Anna, Luční
697/5, Lišov, 37372; Cormier Drahomíra,Národních Hrdinů 886, Praha, Dolní Počernice, 190 12;
Czernínská správa majetku s.r.o., Gorazdova 332/20, Praha, 120 00; ČR – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Praha, 130 00; ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, 128 00; ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, 140 00;
Čurečková Nikola, Študlov 155, 756 12; ENOLA a.s., Svornosti 29, Praha, 150 00; Fanta Luděk , Horní
Miletín 21, Lišov, 373 73; Fiktus Josef, Třeboňská 105, Štěpánovice, 373 73; Fiktus Václav, Třeboňská
97, Štěpánovice, 373 73; Fiktus Václav, Větrná 731/13, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05;
Fiktusová Jana, Třeboňská 105, Štěpánovice, 373 73; Fiktusová Jaroslava, Třeboňská 8, Štěpánovice,
373 73; Fiktusová Marie, Třeboňská 86, Štěpánovice, 37373; Filip Libor, Horní Miletín 18, Lišov,
373 73; Frcal František, Zahradní 191, Štěpánovice, 373 73; Frcal Vladimír, Nová 202, Štěpánovice,
373 73; Frolíková Miluše Ing. , Pod Skálou 136, Boršov nad Vltavou, 37382; Fűrstová Helena, Dlouhá
265, Borek, 373 67; Fusek Lubomír , Sportovní 1811/6, Nový Jičín, 741 01; Hadač Jiří, Bambuleho
550/2, Lišov, 373 72; Hadravová Vladimíra , Svobody 1021, Třeboň, 379 01; Hájek Ivan, U Klavírky
1351/8, Praha, 150 00; Hájková Olga, U Klavírky 1351/8, Praha, 150 00; Hart Jiří Mgr., Nová 596/7,
Lišov, 373 72; Heczková Vlasta , Nádražní 843, Jablunkov, 739 91; Hlaváčová Lucie, Na Lada 373,
Světice, 251 01; Hochmanová Věra, Netolická 1151/2, České Budějovice, 370 05; Holá Marie, Lomená
73/5, České Budějovice, 370 04; Hrbková Lidmila Ing., Dr. Jahna 662/4, Lišov, 37372; Hrušková Jitka
Mgr., Vodňanská 477, Týn nad Vltavou, 375 01; Hůlka František , Tyršova 881/12, Lišov, 373 72;
Hůlková Hana , Tyršova 881/12, Lišov, 373 72; Chmel Radek, K Myslivně 160, Štěpánovice, 373 73;
Jelínek Stanislav, Vlkovická 50, Štěpánovice, 373 73; Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, 370 26; Kadoun Vladislav, Šustova 856, Třeboň, 379 01; Kandl Jan, Plzeňská 599/53, České
Budějovice, 370 04 ; Kándl Josef, Emy Destinové 936/19, České Budějovice, 370 05; Kandl Stanislav ,
Třeboňská 72, Štěpánovice, 373 73; Kasal Ladislav Ing., Šustova 903, Třeboň, Třeboň II, 379 01;
Kolečka Ladislav, Třeboňská 188, Štěpánovice, 373 73; Konopová Anna, Nová 68, Zvíkov, 373 72;
Kosařová Sláva, Pod Lesem 1362/16, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16; Krejzová Jaroslava
Ing., Prvního Pluku 322/21, Praha 8, 186 00; Kroupa Josef , Na Kopečku 1112, Třeboň, 379 01; Kubata
Jaroslav, Nad Rybníkem 216, Štěpánovice, 373 73; Kukačka Pavel, Malé náměstí 7, Veselí nad Lužnicí,
Veselí nad Lužnicí II, 391 81; Kukačka Petr, S. Čecha 322, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí II,
391 81; Kvíčala Zdeněk, Dolní Cetno 28, Niměřice, 294 30; Kyrian Vít, Třeboňská 228, Štěpánovice,
373 73; Laszák Jaroslav, Zahradní 162, Štěpánovice, 373 73; Laszáková Jana Mgr., Zahradní 162,
Štěpánovice, 373 73; Lencová Hana, Smržov 37, Smržov, 378 16; Leština František, Horní Miletín 26,
Lišov, 373 73; Leština Zdeněk, Barákova 214, Jičín, 506 01; Lexa František, Červený Újezdec 11, Lišov,
373 72; Lexová Milena, Pod Zámkem 669/20, Rudolfov, 373 71; Linhart David, Jeronýmova 403, Třeboň
II, Třeboň, 379 01; Linhart Jiří, Ořechová 1196, Třeboň II, 37901; Linhartová Kristýna, Socháňova
1128/17, Řepy, Praha, 163 00; Ludvík Václav, Boženy Němcové 1092, Třeboň, 37901; Ludvík Vladislav
Ing., Nová 208, Štěpánovice, 373 73; Mácha Jan, Vlkovická 61, Štěpánovice, 373 73; Máchová Ludmila,
Vlkovická 61, Štěpánovice, 373 73; Marková Ivana, Lannova tř. 49/19, České Budějovice, 370 01;
Č.j. 1829/14
str. 5
Marková Růžena, Ševětín 133, Ševětín, 373 63; Maroušková Anna, Luční 751/38, Lišov, 373 72;
Matušková Milada, Třeboňská 36, Štěpánovice, 373 73; Matušová Lenka, Jičínská 271, Loučka, Nový
Jičín, 741 01; Mikeš Vladimír, Vlkovická 15, Štěpánovice, 373 73; Mikešová Ludmila, Daskabát 333,
Třeboň, 379 01 ; Mráček Bohuslav, Nad Rybníkem 152, Štěpánovice, 373 73; Mrkáček Jiří, U Francouzů
1186, Třeboň II, Třeboň, 379 01; Mrkáček Milan, Dolní 883/7, Lišov, 373 72; Muchnová Hana,
Klaricova 2087/2, České Budějovice, 370 04; Myslíková Marta, Miletínská 743/14, Lišov, 373 72; Novák
Vladimír, Dolní Lhota 53, Stráž Nad Nežárkou, 378 02; Nováková Jana Ing. , Raisova 2529/5, Plzeň,
301 00 ; Novotný Jiří, Borovská 1705, Praha, Újezd nad Lesy, 19016; Obec Štěpánovice, Štěpánovice,
373 73; Oulická Žaneta, Okružní 1189, Třeboň II, Třeboň, 379 01; Panská Marie, Školní 96, Štěpánovice,
373 73; Panský František, Třeboňská 31, Štěpánovice, 373 73; Panský Karel, Školní 96, Štěpánovice,
373 73; Pavlová Miloslava, Průběžná 17, Hůry, 373 71; Pech Pavel, Italská 1274/8, Praha, Vinohrady,
120 00; Pouzar Jan, Lipenská 1687/46, České Budějovice, 370 01; Pouzar Karel, Čechova 708/18, Lišov,
373 72; Přibyl Karel, Školní 241, Štěpánovice, 373 73; Radošová Marie, Topolová 459, Plasy, 331 01;
Rosecká Marie, Vlkovická 102, Štěpánovice, 373 73; Rosecký Josef, Vlkovická 102, Štěpánovice, 373
73; Rukavička Karel, Sídliště F. Hrubína 390, Chlum u Třeboně, 378 04; Rukavičková Anna, Sídliště F.
Hrubína 390, Chlum u Třeboně, 378 04; Rut Pavel Ing., Třeboňská 243, Štěpánovice, 373 73; Rut
Vladimír Ing., M. Chlajna 1279/3, České Budějovice, 370 05; Söllner Ilona, Nová 602/6, Lišov, 373 72;
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10; Stefanovičová
Drahomíra Mgr.,Čapkova 1395/10, Karlovy Vary, 360 01; Suchá Marie, Komenského 1785/8, České
Budějovice, 370 01; Suchánek Jiří, Zahradní 173, Štěpánovice, 373 73; Šedivý Radek, Horní Miletín 22,
Lišov, 373 73; Šimánek Petr Ing., Třeboňská 227, Štěpánovice, 373 73; Šimánková Marie Ing., U Trojice
801/29, České Budějovice, 370 04; Štefánek Václav Ing., Krčínova 1094/22, České Budějovice, 370 11;
Štefánková Eva, Dolní Miletín 14, Lišov, Dolní Miletín, 373 73; Štěchová Helena, Dynín 60, Dynín, 373
64; Tlačil Jaroslav, Lesní 115, Štěpánovice, 373 73; Tlačilová Jiřina, Horní Miletín 19, Lišov, 373 73;
Valhová Růžena, Libín 35, Libín, 373 73; Vrátná Marie, třída 5. května 605/255, Lišov, 373 72; Záruba
František, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73; Záruba Petr, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73; Zemědělské
služby Dynín, a.s., Dynín 92, Dynín, 373 64; Zieglbauer František , Tř.5.května 515/46, Lišov, 37372.
Katastrální území Břilice:
Anton Josef, Štěpánovice 7, 373 73; Bumba Václav, Horní Miletín 1, Lišov, 373 72; Bumbová Marie,
Horní Miletín 1, Lišov, 373 72; Czernin Karl-Eugen Dipl. ing., Schloßstraße 40, 2551 EnzesfeldLindabrunn, Rakousko; Červený Jaroslav, Štěpánovice 114, 373 73; Červená Marie, Štěpánovice 114,
373 73; ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město,
Praha 2, Praha, 128 00; Čurečková Nikola, Študlov 155, 756 12; Chloubová Marie, Zahradní 586/14,
Lišov, 373 72; Fajtlová Růžena, Štěpánovice 75, 373 73; Fiktusová Marie, Štěpánovice 86, 373 73; Filip
František, Štěpánovice, 373 73; Filipová Marie, Štěpánovice, 373 73; Hadač Jiří, Bambuleho 550/2,
Lišov, 373 72; Hešík Jan, Štěpánovice 62, 373 73; Hešíková Ludmila, Štěpánovice 68, 373 73; Hrdina
Alois, Na Dračkách , Praha; Hrdinová Marie, Na Dračkách , Praha; Kadlec Franišek, Štěpánovice 86,
373 73; Kandl Stanislav, Třeboňská 72, Štěpánovice, 373 73; Kantor Ludvík, Horní Miletín 21, Lišov,
373 72; Kantorová Růžena, Horní Miletín 21, Lišov, 373 72; Klabouchová Anna, Budějovická 57,
Zvíkov, 373 72; Leština Jan, Štěpánovice 59, 373 73; Leština František ,Horní Miletín 26, Lišov, 373 72;
Leštinová Marie, Horní Miletín 26, Lišov, 373 72; Leštinová Zdena, Štěpánovice 59, 373 73; Lexa
František, Červený Újezdec 11, Lišov, 373 72; Lexová Alžběta, Horní Miletín 12, Lišov, 373 72;
Ludvíková Marie, Štěpánovice 95, 373 73; Marková Růžena, Ševětín 133, 373 73; Mrkáčková Marie,
Horní Miletín 7, Lišov, 373 72; Novotný Jiří, Borovská 1705, Praha, Újezd nad Lesy, 190 16; Smetanová
Drahoslava, Lišov 130, 373 72; Šebl René Ing., Fr. Ondříčka 992/30, České Budějovice, České
Budějovice 2, 370 11; Šedivá Kateřina, Čechova 482/24, Lišov, 373 72; Šedivý Václav, Horní Miletín
22, Lišov, 373 72; Tlačil František, Horní Miletín 19, Lišov, 373 72; Tlačilová Jiřina, Horní Miletín 19,
Lišov, 373 72; Turinský Josef, Horní Miletín 11, Lišov, 373 73; Turinská Marie, Horní Miletín 11, Lišov,
373 73; Valhová Růžena, Libín 35, 373 73; Veselá Jaroslava, Brožíkova 58/18, Brno, Lesná, 638 00;
Záruba František, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73; Zárubová Bohumila, Horní Miletín 17, Lišov, 373 72.
Účastníky řízení jsou dále vlastníci, správci a provozovatelé sítí technické infrastruktury, kteří
v zájmové lokalitě (tj. na výše uvedených pozemcích, dotčených navrhovanou stavbou) vlastní, spravují
nebo provozují sítě technické infrastruktury.
tj.
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
Č.j. 1829/14
str. 6
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
ČEPRO a.s., Dělnická č.p. 231/12, Praha - Holešovice, 170 00 Praha 7
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 01 České Budějovice
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. 5, 371 21 České Budějovice
Lesy České republiky, s.p., správa toků- oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vodafone Czech republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, odbor správy majetku, Lannova 193/26, 370 24 České
Budějovice
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno. S odkazem na ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona se v rozhodnutí
tyto osoby identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům:
katastrální území Jivno
st.p. 86/1, 86/2, 257, 515, poz. parc. č. 3794, 3835/1, 3862/29, 3862/30, 3863/1, 3864, 3867, 3868/3,
3868/36, 3872/2, 3872/3, 3872/5, 3873/2, 3879/2, 3880/1, 3880/3, 3880/5.
katastrální území Lišov
st. p. 375, poz. parc. č. 1223, 1258/4, 1303/14, 1303/6, 1321/36, 1375/27, 1375/8, 1403, 1404, 1424/1,
1465/2, 1489, 1551/4, 1563/1, 1594/10, 1594/8, 1603/1, 1799/1, 1799/18, 1799/19, 1799/20, 1799/24,
1799/26, 1799/35, 1799/57, 1860/15, 1860/16, 1861/1, 1865/5, 1865/6, 1879/1, 1893/125, 1893/25,
1893/8, 1942/1, 1954, 2038, 2066/41, 2066/53, 2066/77, 2105/5, 2215/7, 2217/10, 2218/1.
katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic
st. p. 100, 113, 114, 330, poz. parc. č. 405/1, 405/2, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 406, 425/1, 488, 560, 572,
573, 574,580, 581, 712/16, 723/12, 734/1, 770/1, 880/34, 880/35, 880/36, 880/37, 880/38,880/39, 880/40,
909, 913, 914, 917, 935, 937, 940, 942/1, 942/2, 1056/1, 1056/2, 2654/1, 2654/4, 2654/8, 2656/11,
2659/2, 2677/1, 2721/10, 2721/15, 2721/17, 2721/2, 2721/3, 2721/4, 2721/7, 2721/8, 2721/9, 2722/2,
2725/10, 2725/17, 2725/18, 2725/2, 2725/27, 2725/28, 2725/3, 2739/2, 2785.
katastrální území Břilice
poz. parc. č. 1805/4.
Ing. Milena S u k d o l o v á
vedoucí odboru územního plánování, výstavby a ŽP
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Lišově
a současně na úředních deskách místně příslušných obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně
vrácena zpět stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. 1829/14
str. 7
Příloha:
odvolání účastníků řízení
- Petr Ambrož, Tyršova 691/25, 373 72 Lišov, doručeno dne 17.3.2014
- Jan Linhart, Pražská tř. 210/ 140, 370 10 České Budějovice, doručeno dne 21.3.2014 (postoupení od
KÚ Jčk. Č.B .)
- Trávníček Zdeněk, Lidická 117/19, 370 01 České Budějovice a Trávníčková Alena, Lidická 117/19,
370 01 České Budějovice, doručeno dne 24.3.2014
- Jan Linhart, Pražská tř. 210/ 140, 370 10 České Budějovice, doručeno dne 25.3.2014
- Richter Jaromír, Josefy Kolářové 1019/18, 370 11 České Budějovice, doručeno dne 26.3.2014
- Petr Ambrož, Tyršova 691/25, 373 72 Lišov, doručeno dne 31.3.2014 (postoupení od KÚ Jčk. Č.B .)
- Sylva Váchová, Bezdrevská 1114/33, 370 11 České Budějovice, doručeno dne 31.3.2014
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
účastníci, kterým je doručováno do vlastních rukou (dodejky)
Obec Jivno, IDDS: cw6amsp
Město Lišov, k rukám pana starosty, tř. 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obec Štěpánovice, k rukám pana starosty, IDDS: yh9atmy
Město Třeboň, IDDS: 4cbbvj4
ostatním účastníkům řízení a veřejnosti je toto oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „
„veřejnou vyhláškou“. Okruh účastníků stanovený na podkladě vztahu k nemovitostem je uveden na
jiném místě této výzvy.
ostatní – se žádostí o vyvěšení
Městský úřad Lišov, třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obecní úřad Jivno, Jivno č.p. 34, 379 01 Jivno
Obecní úřad Štěpánovice, Vlkovická č.p. 154, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň

Podobné dokumenty