Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze

Komentáře

Transkript

Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze
14.1.2011
Ochrana přírody a krajiny v Hlavním …
Dejvice - Lesostep Pod Kuliškou
Na lokalitě jsou z hlediska ochrany přírody cenné stepní kostřavové porosty svazu Festucion valesiacae. V porostech
se vyskytuje bohatá škála dvouděložných rostlin, pro pražské území je typický výskyt trýzele škardolistého, běžně se
vyskytuje hvozdík kartouzek, lokálně šalvěj hajní, pupava obecná. Místy jsou porosty rozčleňovány různě rozsáhlými
porosty teplomilných křovin - trnky, svídy, řešetláku.
Druhým typem porostů jsou křoviny svazu Berberidion. V druhovém složení porostů dominuje trnka obecná,
doplňovány jsou třešní ptačí, hlohem, růží, brslenem, ptačím zobem obecným, svídou krvavou, dřišťálem obecným.
Na lokalitě byl v roce 2002 proveden detailní biologický průzkum v souvislosti s projektovanou a nyní probíhající
výstavbou obytných objektů v těsném sousedství cenných stepních biotopů.
Výsledky detailního biologického průzkumu
Floristický průzkum prokázal na lokalitě trvalou existenci celkem 129 druhů cévnatých rostlin, z tohoto počtu je 52
druhů vázáno výhradně na kostřavovou step. Z těchto stepních druhů lze jako cennější uvést: čistec přímý, hvozdíček
ladní, kostřava waliská, lneček luční, mateřídouška panonská, oman hnidák, ožanka kalamandra, penízek prorostlý,
silenka nicí, skalník obecný, smělek štíhlý, tolice srpovitá, trýzel škardolistý. Mezi evidovanými druhy cévnatých
rostlin není žádný druh ohrožený ve smyslu vyhlášky č. 395/92 Sb.
Lepidopterologický průzkum prokázal existenci celkem 697 druhů motýlů s potravní vazbou na rostlinná společenstva
existující na lokalitě. Nejvýznamnější druhy jsou Coleophora nutantella s potravní vazbou na silenku nicí, dále například
druhy Adela fasciella vyvíjející se na měrnici černé, Adela croesella na lípách, Tischeria gaunacella na trnce a planých
třešních, Amphisbatis incongruella na travách, Ethmia terminella na hadinci, Uncustriodonta trinotella na trýzelu
škardolistém, Zygaena purpuralis na mateřídoušce, Hellinsia carphodactyla na omanu hnidáku, Trachycera marmorea
na trnce, Nephopterix angustella na brslenu, Atralata albofascialis na omanu hnidáku.
Průzkum brouků prokázal existenci celkem 58 druhů. Dva druhy jsou chráněné vyhláškou 395/1992 Sb. na stupni
ohrožený (svižník Cicindela campestris, prskavec Brachinus explodens). Průzkum blanokřídlých prokázal
existenci celkem 157 druhů vybraných čeledí, 10 druhů je chráněno vyhláškou 395/1992 Sb. na stupni ohrožený (7
druhů čmeláků: Bombus hortorum, B. lapidarius, B. lucorum, B. pascuorum, B. ruderarius, B. rupestris, B.
terrestris a 3 druhy mravenců: Formica cunicularia, F. pratensis, F. rufibarbis). Byla zde zjištěna řada dalších
velmi vzácných druhů blanokřídlého hmyzu. Nejvýznamnějším zjištěním je výskyt vzácné mediteránní včely Andrena
chrysopus, která byla dosud z ČR známa pouze ze dvou jihomoravských lokalit.
Na lokalitě žijí silně ohrožená ještěrka obecná a silně ohrožený slepýš křehký.
Lokalita není využívána jako hnízdiště ptáků, avšak příležitostně se na ní vyskytují tyto ptačí druhy při sběru potravy:
strnad obecný, červenka obecná, pěnkava obecná, sojka obecná, sýkora modřinka, sýkora koňadra, bažant obecný,
budníček menší, pěvuška modrá, pěnice černohlavá, pěnice slavíková, kos černý, drozd zpěvný, střízlík obecný.
Negativní vlivy působící na biotopy lokality
Stepní enklávy zarůstají v důsledku nesečení křovinami. Expandující obytná zástavba hrozí další fragmentací území.
Návrh na eliminaci negativních vlivů
Souvislé křovité porosty je třeba redukovat. Je třeba jednoznačně vymezit hranice ploch, které mohou být zastavěny.
Při bytové výstavbě musí být respektována doporučení k ochraně kontaktních stepních biotopů.
Návrh managementu
Stepní porosty se obejdou bez pěstebních zásahů. Velmi krátkodobě je možno na stepi provozovat extenzivní pastvu
ovcí a koz. Křovité porosty je nutno odstraňovat ze stepního porostu pravidelným sanačním zásahem opakovaným ve
čtyřletých intervalech. Pařízky po likvidovaných křovinách je možno ošetřit arboricidem proti obrážení.
Hodnocení stupně přírodovědecké kvality lokality
kategorie 2
Oznámení registrace
Legenda
Berberidion
Festucion valesiacae
wmap.cz/opk/…/vkp_pod_kuliskou.htm
1/3
14.1.2011
Ochrana přírody a krajiny v Hlavním …
Hvozdíček ladní
Kostřava walliská
Lneček luční
Mateřídouška panonská
wmap.cz/opk/…/vkp_pod_kuliskou.htm
2/3
14.1.2011
Oman hnidák
Ochrana přírody a krajiny v Hlavním …
Ožanka kalamandra
Penízek prorostlý
Silenka nicí
Skalník obecný
Smělek štíhlý
Tolice srpovitá
Trýzel škardolistý
Čistec přímý
Ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze| © Magistrát hlavního města Prahy 2006 | Kontaktujte
Nahoru
nás
wmap.cz/opk/…/vkp_pod_kuliskou.htm
3/3