kodex chování - Kimberly

Komentáře

Transkript

kodex chování - Kimberly
October 2015
KODEX CHOVÁNÍ
POZNEJTE, CO JE SPRÁVNÉ.
JEDNEJTE SPRÁVNĚ.
1
Obsah
Proč máme kodex chování....................................................................................................................................................... 4
Kodex platí pro každého z nás.................................................................................................................................................. 4
Sdělte bez obav, co vám dělá starosti........................................................................................................................................ 5
Zásada nepoužívání odvetných opatření.................................................................................................................................. 5
Čestné oznámení..................................................................................................................................................................... 5
Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti......................................................................................................................... 6
Porušení zásad účetních postupů a vnitřní kontroly................................................................................................................... 7
Linka kodexu chování.............................................................................................................................................................. 7
Povinnosti týmových vedoucích a dalších příjemců ohlášení o možném porušení kodexu........................................................... 8
Porušení zásad kodexu............................................................................................................................................................ 8
Chování k našim týmům.......................................................................................................................................................... 9
Svoboda sdružování................................................................................................................................................................ 9
Různorodost, přijímání ostatních a zákaz diskriminace.............................................................................................................. 9
Globální lidská práva............................................................................................................................................................. 10
Bezpečnost na pracovišti....................................................................................................................................................... 11
Zdvořilost na pracovišti.......................................................................................................................................................... 12
Násilí na pracovišti................................................................................................................................................................. 12
Drogy a alkohol..................................................................................................................................................................... 13
Chování k ostatním................................................................................................................................................................ 14
Náš podnik............................................................................................................................................................................ 14
Zákazníci a dodavatelé.......................................................................................................................................................... 14
Spotřebitelé.......................................................................................................................................................................... 15
Ochrana osobních údajů spotřebitelů a zaměstnanců............................................................................................................. 16
Sociální média....................................................................................................................................................................... 16
Konkurence........................................................................................................................................................................... 17
Informace o konkurenci......................................................................................................................................................... 18
Životní prostředí.................................................................................................................................................................... 19
Státní správa......................................................................................................................................................................... 19
Mezinárodní podnikání.......................................................................................................................................................... 20
Chování ke společnosti.......................................................................................................................................................... 21
Naše informace a podnikové prostředky................................................................................................................................. 21
Střet zájmů............................................................................................................................................................................ 21
Důvěrné informace................................................................................................................................................................ 23
Používání podnikových prostředků......................................................................................................................................... 25
Dary, pohoštění a jiné výhody................................................................................................................................................ 26
Dary, pohoštění a výhody pro vládní úředníky......................................................................................................................... 28
Uchovávání záznamů............................................................................................................................................................. 29
Finanční výkaznictví.............................................................................................................................................................. 30
Prevence podvodného jednání............................................................................................................................................... 31
Jednat správně: to je cesta společnosti Kimberly-Clark............................................................................................................ 32
Čísla linky kodexu chování..................................................................................................................................................... 33
2
VÁŽENÍ ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI
KIMBERLY-CLARK,
již léta je společnost Kimberly-Clark oceňována jako
společnost, která jedná poctivě. V posledních letech jsme
obdrželi četná ocenění za etické praktiky řízení, mezi
něž patří uznání za to, že jsme jednou z „nejetičtějších
společností světa“, jak uvedl institut Ethisphere. Jsem velmi
hrdý, že zaměstnanci společnosti Kimberly-Clark jsou pyšní
na naši dobrou pověst. Jednou z našich ústředních hodnot
je být důvěryhodní, což ve společnosti Kimberly-Clark
znamená, že budeme i nadále pokračovat ve svém dědictví,
kterým je poctivost, bezúhonnost a odvaha jednat správně.
Jednali jsme tak vždy v minulosti a touto normou jsme
vázáni také do budoucna.
Dobrá pověst je cenné aktivum. V propojeném
a komunikujícím světě, v němž dnes pracujeme, je činnost
společnosti a jejích zaměstnanců pod přísnějším dohledem
než kdykoli v dějinách. Očekávat od každého zaměstnance
společnosti Kimberly-Clark, aby každý den a ve všem, co
děláme, dostál normám našeho kodexu chování, ať už se
nachází kdekoli, je velká výzva. Právě to však očekávám,
protože takhle má vypadat společnost, ve které chceme
všichni pracovat.
Najděte si prosím čas na přečtení a pochopení kodexu
chování společnosti Kimberly-Clark. Ptejte se na to, co vás
zajímá. Dodržujte jej. Očekávejte, že vaši spolupracovníci
udělají totéž. Pokud to uděláme všichni, zůstaneme i nadále
strážci více než 140leté tradice společnosti Kimberly-Clark.
S pozdravem
Thomas J. Falk
Předseda představenstva
a generální ředitel
jak ve svém dopisu uvádí Tom, naše dobrá pověst jako
společnosti i jako jednotlivců je cenným aktivem. Jakožto
hlavní právní zástupce zodpovídám za spolupráci s vámi při
ochraně této pověsti. Ujistit se, že chápete své povinnosti
plynoucí z právního prostředí, v němž se pohybujeme, je
pouze část toho, co od nás společnost Kimberly-Clark jako
od svých zaměstnanců očekává. V řadě situací očekává
společnost Kimberly-Clark více, než vyžaduje zákon.
Kodex chování společnost Kimberly-Clark je cenným
návodem, který se zabývá etickými problémy, jež mohou
čas od času vyvstat při kontaktech s kolegy, zákazníky,
dodavateli, konkurenty a veřejností. Dopřejte si čas na
přečtení kodexu a přemýšlejte o tom, jak se dotýká vás
a vaší práce. Ujistěte se, že rozumíte svým povinnostem
vyplývajícím z kodexu, k nimž patří povinnost ohlásit
podezření na porušování zásad a spolupracovat na
podnikovém vyšetřování.
Pro případ dotazů či nejasností jsou v kodexu identifikováni
spolupracovníci, kteří jsou vám k dispozici pro získání
odpovědí. Pokud pocítíte potřebu promluvit si o určité
situaci a najít odpovídající řešení, obraťte se na týmového
vedoucího, na odborníka v personální oblasti nebo na
kohokoli v právním oddělení. Chcete-li zůstat v anonymitě,
můžete kontaktovat také linku kodexu chování. Dále se
můžete kdykoli obrátit také přímo na mne s otázkami
nebo záležitostmi, které se týkají dodržování zásad kodexu
chování a podnikových norem upravujících bezúhonnost
a etické chování. Jedná se o naši dobrou pověst, proto
všichni spolupracujme na její ochraně.
S pozdravem
Thomas J. Mielke
Hlavní právní zástupce
3
PROČ MÁME KODEX CHOVÁNÍ
Společnost Kimberly-Clark poskytuje základní potřeby pro lepší
život. Naše hodnoty „One K-C values“ jsou principy a ideály,
díky nimž jsme dnes tím, čím jsme, a vymezují typ společnosti,
kterou chceme být v budoucnu. Naše společnost je:
Důvěryhodná – Ve společnosti Kimberly-Clark věříme
v pokračování našeho dědictví, tedy poctivosti,
bezúhonnosti a odvahy jednat správně. Snažíme se být
jednou z nejúspěšnějších společností světa a jsme oddaní
myšlence vítězit díky pracovitosti a fair play.
Zodpovědná – Neseme odpovědnost za svůj podnik a za
naši budoucnost. Našim podnikům i sami sobě stanovujeme
ambiciózní cíle, které se pak snažíme dále překonávat.
Cítíme osobní zodpovědnost za využití individuálního
i týmového potenciálu.
Inovativní – Naši zakladatelé nastolili kulturu, která
povzbuzovala podnikatelského ducha, experimentování
při vývoji produktů a tvořivost v marketingu. Jsme i nadále
oddáni novým myšlenkám, které jsou přidanou hodnotou
pro naše zákazníky a partnery. Uvědomujeme si, že to nejlepší
dnes je startovní čárou, kterou musíme zítra překonat.
Pečující – Toto vše, a navíc opravdová vzájemná úcta
a péče o společenství, v nichž žijeme a pracujeme, dělá ze
společnosti Kimberly-Clark podnik, pro který lidé po celém
světě chtějí pracovat a s nímž chtějí obchodovat.
Jsme přesvědčeni, že způsob, jakým podnikáme, je
stejně důležitý jako samotný obor podnikání. Podnikání
společnosti Kimberly-Clark je založeno na čestném jednání
a dodržování vysokých etických norem. Tento kodex
chování posiluje naše hodnoty, protože poskytuje návod
k jednání se zákazníky, dodavateli, jinými zaměstnanci,
konkurenčními firmami a veřejností poctivým, etickým
a vhodným způsobem. Naplňování těchto hodnot a chování
společnosti Kimberly-Clark (One K-C Behaviors) s cílem
budovat důvěru, přijímat rozhodnutí, trvale vítězit, myslet
na zákazníka, neustále zlepšovat a budovat talent je pro
náš úspěch velmi důležité.
Tento kodex nemůže popsat všechny zákony, nařízení
nebo zásady společnosti Kimberly-Clark, které se vztahují
na nás nebo na konkrétní situaci. Místo toho vytváří kodex
etické normy, v rámci kterých se musí všichni zaměstnanci
pohybovat. Tyto normy kladou často vyšší požadavky
než minimální povinnosti vyžadované zákonem. Kodex
představuje důležitou referenční příručku pro naše úsilí
o etické a řádné provozování naší obchodní činnosti.
V rychle se měnícím světě, ve kterém je pro vítězství na
trhu inovace klíčová, chceme, aby naše týmy na cestě
za vítězstvím riskovaly prozíravě. Současně jsme oddáni
našim hodnotám, způsobu chování (One K-C Behaviors)
a správnému jednání. Tento kodex poskytuje vedení, které
naši zaměstnanci potřebují.
Pro zaměstnance společnosti Kimberly-Clark je přečtení
si a pochopení kodexu chování důležitým prvním krokem
na cestě poznání naší historie, kultury a našich očekávání.
Na cestě za úspěchem ve společnosti Kimberly-Clark je
pro vás klíčové pochopit etické normy uvedené v kodexu
a dodržovat je.
Kodex platí pro každého z nás
Každý z nás je povinen si tento kodex chování přečíst a
porozumět mu. Tento kodex chování platí pro všechny
zaměstnance společnosti Kimberly-Clark po celém světě.
Tento kodex chování platí také pro členy představenstva
společnosti Kimberly-Clark Corporation. Smyslem kodexu
není narušování ani omezování jakýchkoli práv, která
zaměstnancům náleží podle místních zákonů.
Pokud místní zvyklosti, kultura nebo zákony stanovují
odlišné normy než kodex, měli byste se o postupu poradit
s právním oddělením.
Každý z nás zodpovídá za své vlastní dodržování zásad
kodexu, za ohlášení podezření na jejich porušení a za
spolupráci při podnikovém vyšetřování možného porušení.
4
Sdělte bez obav, co vám dělá starosti
Čestné oznámení
Pokud se dozvíte o problému souvisejícím s kodexem
chování, můžete se z celé řady důvodů rozhodnout, že o tom
nikomu neřeknete. Je například možné, že si nejste jisti, zda
k tomu skutečně došlo. Možná byste neradi někomu „dělali
potíže“ nebo se obáváte odvety. Možná si myslíte, že je to
zodpovědnost někoho jiného.
Čestné oznámení znamená, že jednáte v dobré víře, že
došlo k porušení kodexu chování, i když samotné porušení
nelze ověřit. Podání oznámení jako odvetné akce vůči jiné
osobě, s cílem získat výhodu v osobním sporu či jinou
osobu obtěžovat nebo zastrašovat nemá povahu čestného
oznámení. Klamavé oznámení na základě kodexu chování
je samo o sobě porušením kodexu chování. Pokud se
domníváte, že je proti vám uplatňováno odvetné opatření,
oznamte to jako porušení zásad kodexu.
Avšak udělat tu správnou věc znamená promluvit. Pokud vám
není příjemné uvést své jméno, můžete se o danou záležitost
podělit anonymně. Zaměstnanci, kteří na takové záležitosti
upozorňují, hrají důležitou úlohu v zajišťování etického
pracoviště. Je vaší povinností tyto informace sdílet, aby mohla
společnost rychle reagovat a přijmout odpovídající opatření.
Věnování pozornosti veškerým neetickým nebo nezákonným
činnostem na pracovišti a jejich bezodkladné oznámení je
jedním z nejdůležitějších způsobů, jak přinést změnu.
ZÁSADA nepoužívání odvetných opatření
Naše společnost je zavázána chránit práva těch osob,
které v dobré víře oznámí porušení kodexu chování.
Zásada nepoužívání odvetných opatření. Naše společnost
nepodnikne odvetná opatření proti osobě, která:
oznámí chování, jež je podle ní porušením našeho kodexu,
našich zásad či zákona;
•
•vznese
dotaz týkající se dodržování předpisů či požádá
o radu ohledně konkrétní obchodní praktiky, rozhodnutí
či jednání;
•
bude spolupracovat při vyšetřování potenciálního deliktu.
Za čestné oznámení záležitosti týkající se kodexu chování ani
za čestnou účast v podnikovém vyšetřování nemůžete přijít
o zaměstnání či zaměstnanecké výhody ani být přeřazeni na
nižší funkci, suspendováni, šikanováni nebo diskriminováni
a ani vám nesmí být vyhrožováno. Také zaměstnanci pověření
vyšetřováním jakéhokoli porušení předpisů jsou chráněni
těmito zásadami nepoužívání odvetných opatření.
S každým zaměstnancem, který podnikne odvetné opatření,
bude vedeno disciplinární řízení s možností ukončení
pracovního poměru.
Otázka V různých zemích jsou
různé kultury a zákony. Platí kodex globálně
pro každého?
Odpověď
Ano. Chování zakotvené
v tomto kodexu platí pro všechny zaměstnance po
celém světě, bez ohledu na lokalitu. Pokud místní
zvyklosti, kultura nebo zákony stanovují odlišné
normy než kodex, měli byste se o postupu poradit
s právním oddělením.
Otázka Můj vedoucí týmu se dopustil
jednání, které se zdálo neetické, ale bojím se
ohlásit podezření na porušení kodexu. Dostanu
se do potíží nebo poškodím jeho pověst,
když záležitost oznámím?
Odpověď
Ne. Pouhým oznámením
záležitosti se nemůžete dostat do potíží ani
poškodit pověst vedoucího týmu. Nebudete voláni
k odpovědnosti za oznámení učiněná v dobré víře,
a to ani tehdy, ukáží-li se jako neopodstatněná.
Vyšetřování je vedeno objektivně, spravedlivě a
důvěrně, aby byla zajištěna ochrana dobré pověsti
zaměstnanců. Všechny záležitosti týkající se kodexu
a oznámených represí budou plně prošetřeny.
5
Komu klást otázky nebo oznamovat
záležitosti
Můžete se obrátit také na kancelář hlavního právního
zástupce společnosti Kimberly-Clark:
Oznámení podezření na porušení zásad kodexu chování
má zásadní význam, protože umožní společnosti
řádným způsobem zjistit, zda existuje problém, který
je třeba řešit. Z toho důvodu máme všichni povinnost
podezření na porušení zásad kodexu chování oznámit.
Všechna upozornění předejte na příslušnou úroveň
a funkci, v souladu s dokumentem Protocol for Reporting
and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokol
o oznamování a eskalaci případů porušení kodexu chování).
Pokud máte otázky týkající se kodexu nebo máte podezření
na porušení, je k dispozici několik zdrojů:
Telefon: Poštovní adresa: +1-972-281-1216
Kimberly-Clark Corporation
PO Box 619100
Dallas, TX 75261-9100
USA
K rukám: Právní oddělení
+1-972-281-1492
Fax: Kdokoli z týmu pro dodržování zákonů a předpisů, včetně
ředitele útvaru pro dodržování předpisů a etiky:
Telefon:
+1-920-721-6731
Vedoucí vašeho týmu:
Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation
Můžete své otázky a pochybnosti předložit svému
týmovému vedoucímu. Pokud nechcete o záležitosti, která
vás znepokojuje, hovořit se svým týmovým vedoucím,
nebo pokud nevěříte, že by váš vedoucí podnikl příslušná
opatření, můžete využít tyto možnosti:
2001 Marathon Avenue
Neenah, WI 54956.
USA
K rukám: Ředitel útvaru pro
dodržování předpisů a etiky
Fax: +1-920-225-3126
Vedoucí jiného týmu
Kdokoli z týmu pro globální bezpečnost:
Kterýkoli pracovník personálního oddělení:
e-mail: [email protected]
Můžete se obrátit na zástupce personálního oddělení pro
svou obchodní jednotku nebo zemi.
Telefon:
+1-888-288-8216 (USA a Kanada)
+1-443-716-2301 (mezinárodní
hovory na účet volaného)
Linka kodexu chování:
Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation
PO Box 619100
Dallas, TX 75261-9100
USA
K rukám: Oddělení globální bezpečnosti
Fax:
+1-972-281-1236
Kterýkoli pracovník právního oddělení:
Můžete se obrátit na vedoucího právního zástupce své
obchodní jednotky či země nebo na kteréhokoli pracovníka
právního oddělení, se kterým jste někdy pracovali.
Linka kodexu chování je podrobněji popsána na následující
stránce. Pomocí linky kodexu chování můžete anonymně
oznámit problematické záležitosti. Upozorňujeme, že
v souladu s platnými zákony nemusí být linka kodexu
chování v některých zemích dostupná.
Otázka Dělá mi starost záležitost, která
není uvedena v kodexu chování. Znamená to,
že žádný problém neexistuje?
Odpověď
Kodex chování nemůže
obsahovat odpověď na každou otázku nebo
etickou situaci. Pokud máte dojem, že něco není
v pořádku, zeptejte se svého týmového vedoucího
nebo jedné z dalších osob uvedených v tomto
oddílu Prostředky.
6
Porušení zásad účetních postupů
a vnitřní kontroly
Nedodržení podnikových postupů pro účetnictví, vnitřní
kontrolu účetnictví a audit může mít závažné následky
pro společnost Kimberly-Clark a její zainteresované strany.
Pokud máte pochybnosti týkající se těchto záležitostí, měli
byste je ohlásit následujícím kontaktům:
Hlavní právní zástupce:
Linka kodexu chování
Aby měl každý zaměstnanec možnost anonymně ohlásit
záležitosti týkající se kodexu chování, byla zřízena
linka kodexu chování. Linka kodexu chování umožňuje
oznámit problematické záležitosti telefonicky nebo přes
internet. Informace od vás převezme profesionální firma,
která je nezávislá na společnosti Kimberly-Clark a která
zaznamenává hlášení týkající se kodexu chování také pro
řadu dalších společností.
Telefon:
+1-972-281-1216
•
Tato linka je dostupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce.
Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation
PO Box 619100
Dallas, TX 75261-9100
USA
K rukám: Hlavní právní zástupce
•
Své oznámení můžete předat v libovolném jazyce.
Fax: +1-972-281-1492
•
Své oznámení můžete předat anonymně,
pokud budete chtít.
Telefonní linka:
USA: +1-800-482-6020
-NEBOPředseda kontrolní komise:
Poštovní adresa: Fax: Kimberly-Clark Corporation
PO Box 619100
Dallas, TX 75261-9100
USA
K rukám: Podnikový tajemník
+1-972-281-1578
M
imo USA: – klikněte na tento odkaz a zobrazí se
seznam čísel:
Globální telefonní čísla pro záležitosti týkající se
kodexu chování
Internetová linka:
Webová stránka pro internetové oznámení záležitostí
týkajících se kodexu chování
-NEBOLinka kodexu chování
7
Povinnosti týmových vedoucích a
dalších příjemců ohlášení o možném
porušení kodexu
Týmoví vedoucí a další osoby, které přijímají hlášení o možných
porušeních kodexu, hrají velmi důležitou úlohu v podpoře
dodržování kodexu chování. Společnost Kimberly-Clark
doporučuje členům týmů, aby se se svými upozorněními
obraceli na týmové vedoucí. Týmoví vedoucí a další příjemci
hlášení o možných porušeních kodexu musí být připraveni
a musí vědět, jak řešit veškeré problémy nebo oznámení
týkající se kodexu chování. Týmoví vedoucí mají povinnost:
•
Ujistit se, že znáte kodex, rozumíte mu a chováte
se v souladu s ním.
•
Přijmout opatření, aby zastavili porušování zásad kodexu
nebo zákona členy týmu.
Porušení zásad kodexu
Porušení kodexu chování je závažným přestupkem.
Porušení kodexu chování, našich zásad či zákona může
vést k disciplinárnímu řízení a ukončení pracovního poměru.
Vždy závisí na skutečnostech v daném případě a na typu
a závažnosti porušení.
Všechna disciplinárnímu řízení se kontrolují, aby se zajistila
jejich důslednost. V případech, kdy porušení kodexu chování
představuje zároveň porušení zákona, vám může být uložen
peněžní trest, pokuta, můžete být trestně stíháni či mohou
být uplatněna jiná zákonná opatření ze strany státního
orgánu či soudu.
•Dát
členům týmu na vědomí, že jste k dispozici
k projednání otázek a nejasností.
•
Brát otázky a upozornění členů týmu vážně.
Když obdržíte oznámení o potenciálním porušení
kodexu chování:
• Než
•
odpovíte, neváhejte vyhledat pomoc.
Všechna upozornění předejte na příslušnou úroveň
a funkci, v souladu s dokumentem Protocol for Reporting
and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokol
o oznamování a eskalaci případů porušení kodexu chování).
• Podporujte
členy týmu, kteří čestně upozorňují na
problémy, a jednejte s nimi s respektem.
•
Nedovolte, aby měli členové týmu pocit, že jsou jejich
upozornění ignorována.
•
Zajistěte, aby nedošlo k žádným odvetným opatřením vůči
osobě, která ohlásila podezření na porušení zásad kodexu.
8
CHOVÁNÍ V TÝMU
Svoboda sdružování
Je naší povinností respektovat práva zaměstnanců na
svobodné sdružování, k nimž patří:
Společnost
Kimberly-Clark je
přesvědčena o tom, že
úspěch závisí na důvěře
a vzájemném respektu.
Hodnotou, která nás
vede ve všech našich
činnostech, je
týmová práce.
•
právo na členství v organizacích v souladu s národními
zákony a postupy,
•
právo na kolektivní vyjednávání prostřednictvím zástupců
dle vlastní volby,
•
právo na odůvodněný přístup zvolených zástupců k našim
zaměstnancům za účelem jejich zastupování,
•
právo účasti na jiných chráněných aktivitách,
•
právo na zdržení se takových aktivit.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Human Rights in Employment Policy (Zásady dodržování
lidských práv v zaměstnání); Human Rights in Employment
Policy Instructions (Pokyny k zásadám dodržování lidských
práv v zaměstnání)
Různorodost, přijímání ostatních a zákaz
diskriminace
Zavázali jsme se, že bude naše pracovní síla globálně různrodá,
abychom tak nabízeli rovnou pracovní příležitost. Budeme:
•
přijímat a povyšovat globálně různorodé pracovní síly
a podporovat jejich odborný rozvoj;
•
najímat, školit, povyšovat a odměňovat na základě
pracovních schopností, výsledků, zkušeností a chování
zaměstnance, a to bez ohledu na rasu, etnickou
příslušnost, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci,
věk, náboženství, přesvědčení, národnostní původ,
genderovou identitu, zdravotní postižení, právem
chráněnou dovolenou či status veterána nebo příslušnost
k jiné skupině chráněné platnými právními předpisy;
•
si uvědomovat a využívat různorodost nadání, schopností
a zkušeností každého jednotlivce;
•
otevření veškerým perspektivám a budeme pomáhat
ostatním, aby se při vyjadřování těchto perspektiv cítili dobře.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Employee Resource Group Guidelines (Pokyny pro skupinu
zaměstnaneckých zdrojů); Diversity Toolkit (Různorodost
– sada nástrojů); Diversity & Inclusion Homepage;
Human Rights in Employment Policy (Domovská stránka
pro různorodost a přijímání ostatních); Human Rights
in Employment Policy Instructions (Pokyny k zásadám
dodržování lidských práv v zaměstnání); Human Resources
Development and Diversity Policy (Rozvoj lidských zdrojů
a zásady různorodosti); Company Position Statement on
Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanovisko
společnosti k obtěžování a jinému nevhodnému chování)
9
Globální lidská práva
Společnost Kimberly-Clark se zavázala globálně uznávat
lidská práva. Zavedli jsme určité normy na ochranu lidských
práv a očekáváme, že tyto normy (viz níže) budou dodržovat
i naši dodavatelé a obchodní partneři:
•
Umožnit svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání.
•
Chránit před dětskou prací.
•
Chránit před nucenou prací a zneužíváním pracovní síly.
•
Nedovolit diskriminaci.
•Jednat
v souladu se zákony o pracovní době,
mzdě a výhodách.
•
Poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště.
•
Chránit životní prostředí.
•
Zamezovat korupci a úplatkářství.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Social Compliance (Sociální soulad); Human Rights in
Employment Policy (Zásady dodržování lidských práv
v zaměstnání); Human Rights in Employment Policy
Instructions (Pokyny k zásadám dodržování lidských
práv v zaměstnání); Human Resources Development
and Diversity Policy (Rozvoj lidských zdrojů a zásady
různorodosti); Company Position Statement on Harassment
and Other Inappropriate Behaviors (Stanovisko společnosti
k obtěžování a jinému nevhodnému chování)
Otázka Zaslechl(a) jsem, jak vedoucí týmu
vypráví spolupracovníkovi vtip na náboženské
téma, který mu byl nepříjemný. Nechci se do ničeho
zaplést. Co mám dělat?
Odpověď
Ohlaste to. Všichni
zaměstnanci mají nárok na pracoviště, kde
s nimi spolupracovníci a vedoucí týmů jednají
s důstojností a respektem. Tuto záležitost byste měli
ohlásit zástupci personálního oddělení nebo na
linku kodexu chování, i když je vám to nepříjemné.
Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti
Otázka Mám pocit, že se mi nedostalo
povýšení kvůli pohlaví.
Co mám dělat?
Odpověď
Ohlaste to. Zásady
společnosti Kimberly-Clark vyžadují, aby byla
rozhodnutí týkající se zaměstnanců přijímána
nezávisle na pohlaví kandidáta. Pokud se
domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivě,
oznamte tento problém. Komu klást otázky nebo
oznamovat záležitosti
TIP PRO SPRÁVNÉ
CHOVÁNÍ
Pokud uvidíte nebo zjistíte, že některý dodavatel
či prodejce kteroukoli z těchto norem o lidských
právech porušuje, ohlaste to.
10
Bezpečnost na pracovišti
Ve společnosti Kimberly-Clark jsme přesvědčeni, že
pomocí preventivních opatření lze odstranit a vyloučit vznik
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Žádný výrobní cíl,
úspora nákladů, úspora času nebo konkurenční výhoda
nestojí za úraz jakéhokoli druhu.
Přijímáme následující závazky:
•
Zajistit, aby bylo téma bezpečnosti v centru naší základní
hodnoty nazvané „péče“.
•
Začlenit naše přesvědčení, že veškerým úrazům na
pracovišti a nemocem lze předcházet, do našich aktivit
v oblasti výzkumu a technologií, vývoje produktů, výroby,
dodávek a prodeje.
• Zajistit pracoviště, které splňuje nebo předčí platné zákony
a nařízení týkající se bezpečnosti a hygieny práce.
• Vytvoření
norem a technických směrnic pro
bezpečnost a hygienu práce, které budou založeny
na nejlepších postupech.
•
Úsilí o neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti
bezpečnosti a hygieny práce.
•
Podporovat, aby se všichni zaměstnanci společnosti
Kimberly-Clark podíleli na zlepšování bezpečnosti.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Global Occupational Safety and Hygiene (GOSH) (Globální
bezpečnost a hygiena práce)
TIP PRO SPRÁVNÉ
CHOVÁNÍ
Ve své každodenní činnosti pamatujte na tyto
tři základní povinnosti v oblasti bezpečnosti
na pracovišti:
1.„Dávejte na sebe pozor“
Odmítnu provést jakoukoli činnost, kterou považuji
za nebezpečnou, nebo splnit úkol, k němuž nejsem
dostatečně vyškolen(a) nebo k jehož provedení
nemám správné nástroje.
2.„Dávejte pozor na své spolupracovníky“
Ihned vystoupím proti komukoli, kdo provádí nebo
hodlá provést činnost či úkol, který považuji za
nebezpečný, a zabráním komukoli v plnění úkolu,
pro který není dostatečně vyškolen.
3.„Naslouchejte svým spolupracovníkům“
Okamžitě zastavím prováděnou činnost, pokud
někdo vystoupí proti mému plnění úkolu. Před
pokračováním v práci budu záležitost řešit
s respektem a dobrou vůlí a v případě potřeby
požádám o pomoc jinou osobu.
Otázka Můj nadřízený chce zrychlit
výrobní proces pomocí nebezpečného postupu.
Vím, že jsou naše cíle velmi důležité, ale myslím,
že nový proces není bezpečný.
Co mám dělat?
Odpověď Ohlaste to. K ohrožení
bezpečnosti nesmí nikdy dojít. Žádný výrobní cíl,
úspora nákladů, úspora času nebo konkurenční
výhoda nestojí za úraz jakéhokoli druhu. Každý
zaměstnanec má právo odmítnout práci, kterou má
důvod považovat za ohrožující zdraví či bezpečnost
osob. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti
11
Zdvořilost na pracovišti
Násilí na pracovišti
Zavazujeme se zajistit zaměstnancům pracovní prostředí bez
obtěžování, zastrašování a jiného nevhodného chování.
Zavazujeme se zajistit pracoviště bez násilí. Povinnosti
každého z nás:
Příklady obtěžujícího chování mohou zahrnovat:
•Nevítané
pokusy o sexuální sblížení, žádosti
o sexuální pozornosti a další slovní nebo fyzické
chování sexuální povahy.
hovor, žerty, obrázky a komentáře, které se týkají
rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, genderové
identity, věku, náboženství, přesvědčení, národnostního
původu, tělesného postižení, statusu veterána nebo jiných
chráněných kategorií.
•
Ohlásit
každé jednání (fyzické nebo psychické),
které představuje hrozbu nebo újmu pro zaměstnance
násilným nebo potenciálně násilným způsobem.
•
Nemít
ani nepoužít zbraň v prostorách společnosti nebo
ve funkcích společnosti.
•
Urážlivý
Příklady nevhodného chování mohou zahrnovat:
•
ječení nebo zlostný křik,
•
nadávky,
•
hrubá mluva směrem k jiné osobě,
•
vyhrožování a zastrašování,
•
veřejné škádlení/zesměšňování,
•
záměrné vylučování osoby ze skupiny.
Každá nahlášená situace, která obsahuje sebemenší možnost
násilí na pracovišti, a to i v případě, že je myšlena žertem,
bude prošetřena personálním oddělením a oddělením
globální bezpečnosti.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Global Security – Workplace Violence (Globální bezpečnost –
násilí na pracovišti)
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Human Rights in Employment Policy (Zásady dodržování
lidských práv v zaměstnání); Human Rights in Employment
Policy Instructions (Pokyny k zásadám dodržování lidských
práv v zaměstnání); Company Position Statement on
Harassment and Other Inappropriate Behaviors (Stanovisko
společnosti k obtěžování a jinému nevhodnému chování)
12
Drogy a alkohol
Zavazujeme se k udržování pracoviště bez drog.
•
Jste-li v práci, nesmíte prodávat ani užívat alkohol,
nepředepsané léky, narkotika či jiné zakázané látky
definované zákony a nesmíte být pod jejich vlivem.
Výjimku představují legálně získané, předepsané léky
užívané tak, aby neovlivnily pracovní výkon, popř.
alkohol podávaný při schválených příležitostech.
•
Účastněte
se vzdělávacích programů společnosti
Kimberly-Clark, které se týkají nebezpečí zneužívání
látek a závislosti.
•
Pokud
může mít zneužívání drog či alkoholu vliv na
pracovní výkonnost vaši či ostatních, obraťte se na
místní důvěrný program společnosti Kimberly-Clark
pro pomoc zaměstnancům.
•
Pokud
to umožňuje místní legislativa, je každý
zaměstnanec povinen se podrobit testu, je-li v práci
zjevně pod vlivem drog či alkoholu nebo má-li společnost
důvod se domnívat, že zaměstnanec porušil tyto zásady.
Všichni žadatelé o práci musejí projít kontrolou na užívání
drog, která následuje po nabídce a předchází zaměstnání.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Alcohol, Drugs and Other Controlled Substances Policy
(Zásady týkající se alkoholu, drog a jiných kontrolovaných
látek); Alcohol, Drugs and Other Controlled Substances
Policy Instructions (Pokyny k zásadám týkajícím se alkoholu,
drog a jiných kontrolovaných látek)
Otázka Jsem vedoucí týmu. Já a několik
členů týmu jsme večeřeli se zástupcem dodavatele.
Jeden z členů mého týmu vypil příliš mnoho
alkoholu a měl koketní poznámky směrem
k zástupkyni dodavatele a další kolegyni. Považoval
jsem to za osobní záležitost a nic jsem neřekl.
Jednal jsem správně?
Odpověď
Ne. Pokud budete tolerovat
nevhodné chování člena týmu, vysíláte tím signál,
že takové chování je přijatelné. Všichni zaměstnanci
musejí jednat s kolegy a obchodními partnery
s úctou bez ohledu na okolnosti. Nadměrná
konzumace alkoholu na pracovišti (tj. v prostorech
společnosti, na pracovištích společnosti, během
plnění obchodních úkolů společnosti nebo během
výkonu funkcí společnosti) nebo v přítomnosti
kolegů a obchodních partnerů je naprosto
nepřijatelná. Měli byste si s členem týmu promluvit
na téma vhodného chování.
Otázka Zaslechl(a) jsem, jak
spolupracovník vyhrožuje jinému zaměstnanci, který
má strach tento incident ohlásit. Co mám dělat?
Odpověď Incident okamžitě
oznamte. Společnost Kimberly-Clark nebude
tolerovat násilné jednání nebo vyhrožování násilím
a všechny ohlášené případy vyšetří. Pokud víte
o vyhrožování nebo riziku pro některého z našich
zaměstnanců, je vaší povinností zasáhnout. Komu
klást otázky nebo oznamovat záležitosti
13
CHOVÁNÍ K OSTATNÍM
ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ
Zavazujeme se k férovému obchodování s našimi zákazníky
a dodavateli.
NAŠE OBCHODNÍ ČINNOST
Poctivé jednání je základní
hodnotou společnosti
Kimberly-Clark od jejího založení.
Jsme přesvědčeni, že čestnost
a důvěryhodnost pomáhají
vytvářet dlouhodobé vztahy.
Existuje mnoho způsobů, jak
v dnešním světě zůstat těmto
hodnotám věrní.
•Naši
zákazníci nebo dodavatelé nesmějí být uváděni
v omyl, nesmí se jim podávat zkreslené informace, nesmějí
být klamáni ani nepoctivým způsobem využíváni.
•Pokud
se dozvíte o chybě ve prospěch společnosti
Kimberly-Clark či naopak, opravte ji.
•Než
navážete spolupráci s dodavateli, postupujte podle
postupů společnosti Kimberly-Clark pro zajišťování zdrojů
prostřednictvím nákupu.
•Nakupujte
od dodavatelů a prodávejte zákazníkům
na základě příslušných obchodních kritérií, jako je
kvalita, cena, služby, spolehlivost, závazek udržitelnosti
a dodržování lidských práv.
•Při nákupu zboží nebo služeb jménem společnosti jednejte
se všemi potenciálními dodavateli spravedlivě a čestně.
•Nenabízejte,
nevyžadujte ani nepřijímejte žádnou
formu úplatku.
•Nenabízejte
ani nedávejte dary, neposkytujte pohoštění
ani výhody za účelem získání nepřijatelné obchodní
výhody u zákazníka. (Viz část Dary, pohoštění a jiné
výhody tohoto kodexu).
•Dodavatelé
společnosti Kimberly-Clark jsou povinni
jednat při výrobě a distribuci našich produktů a zásob a při
poskytování služeb v souladu se všemi platnými místními
a národními zákony, pravidly, předpisy a požadavky.
Veškeré smlouvy a nákupní objednávky společnosti
Kimberly-Clark musí zavazovat dodavatele k dodržování
dokumentu Supplier Social Compliance Standards
(„SSCS“; Normy pro dodavatele o sociálním souladu).
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Kimberly-Clark Purchasing Manual (Příručka nákupu
společnosti Kimberly-Clark); Supplier Social Compliance
Standards (Normy pro dodavatele o sociálním souladu)
14
Spotřebitelné
Nikdy nesmí dojít k ohrožení kvality produktu či bezpečnosti.
•
Dobré
jméno společnosti Kimberly-Clark v souvislosti
s bezpečností produktů a kvalitou je jedním z našich
nejcennějších aktiv. Zavazujeme se dodávat produkty,
které jsou pro naše zákazníky bezpečné a uspokojivé.
•
O zdraví,
bezpečnost a duševní pohodu zákazníka nám
jde především. Splníme nebo předčíme nároky plynoucí
ze zákona, předpisů a průmyslových norem týkajících se
bezpečnosti a kvality výrobků. Denně pracujeme na tom,
abychom si získali důvěru našich spotřebitelů na základě
našeho jednání a rozhodování.
•
Máme
závazek vyrábět bezpečné, vysoce jakostní
produkty napříč všemi našimi značkami. Udržujeme
si důvěru spotřebitelů tím, že vyvíjíme a vyrábíme
vynikající produkty – nákupem surovin počínaje
a konečným produktem v rukou spotřebitele konče.
•
Každý z nás má svoji úlohu při poskytování bezpečných,
Otázka Naše výrobní linka obdržela
surovinu. Tato surovina však nevypadala jako materiál,
s nímž mám ve zvyku pracovat; myslím, že by mohla
být kontaminována. Vedoucí mého týmu řekl, že
s touto zakázkou spěcháme a že si nemám dělat
starosti a prostě materiál použít. Co mám dělat?
Odpověď
Zastavte práci a oznamte
to. Nikdy nedělejte nic, o čem si myslíte, že by mohlo
negativně ovlivnit jakost či bezpečnost našich
produktů. Žádný výrobní cíl či snaha ušetřit čas nestojí
za poškození důvěry, kterou v nás mají spotřebitelé.
Zastavte činnost a kontaktujte vedoucího pracovníka
jakosti ve vašem zařízení, aby určil, zda je surovina
bezpečná a splňuje jakostní specifikace. Komu klást
otázky nebo oznamovat záležitosti
vysoce kvalitních produktů našim spotřebitelům, kteří je
očekávají. Seznamte se s jakostními normami, zásadami
a postupy, které platí pro produkty a činnosti ve vaší lokalitě.
•
Nikdy
neudělejte nic, co by mohlo podkopat důvěru,
kterou v nás naši spotřebitelé mají, či cokoli, co by
mohlo ohrozit kvalitu či bezpečnost našich produktů.
•
Pokud uvidíte něco, co by mohlo mít negativní vliv na
kvalitu či bezpečnost produktu společnosti Kimberly-Clark,
upozorněte na to a ihned to oznamte vedoucímu svého
týmu či vašeho zařízení, obchodní jednotky či oddělení
podnikové kvality / bezpečnosti výrobků.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Quality of the Corporation’s Products and Services Policy
(Zásady jakosti výrobků a služeb společnosti); Quality of
the Corporation’s Products and Services Policy Instruction
(Pokyny k zásadám jakosti výrobků a služeb společnosti);
Safety of the Company’s Products and Services Policy
(Zásady bezpečnosti výrobků a služeb společnosti);
Safety of the Corporation’s Products and Services Policy
Instruction (Pokyny k zásadám bezpečnosti výrobků
a služeb společnosti); Quality Management System (Systém
řízení jakosti).
15
Ochrana osobních údajů spotřebitelů
a zaměstnanců
Součástí každodenní práce mnoha z nás je přístup k osobním
informacím o našich zaměstnancích, dodavatelích, obchodních
partnerech a spotřebitelích našich výrobků. Dodržujeme
také závazek nakládat s jejich osobními informacemi v
souladu s podnikovými zásadami společnosti Kimberly-Clark
a pokyny k zásadám o ochraně osobních údajů, s povinnostmi
vyplývajícími ze smluv a s platnými zákony a předpisy týkajícími
se ochrany osobních údajů a dat.
Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření
zaměřená na ochranu těchto informací. Tato bezpečnostní
opatření slouží k ochraně před náhodným, nezákonnými
nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, přístupem,
publikováním nebo využitím těchto informací. Pokud
bychom tuto povinnost nesplnili, mohlo by to vést ke
krokům ze strany státu, poškození našeho dobrého jména,
potenciálním soudním řízením, pokutám a sankcím.
Je důležité naše povinnosti chápat a věnovat náležitou péči
a posouzení plnění našich povinností týkajících se nakládání
s těmito informacemi. Kromě toho zaměstnanci společnosti
Kimberly-Clark, kteří přicházejí do styku s třetími stranami,
jež mohou jednat v zastoupení naší společnosti, nesou
odpovědnost za správu těchto vztahů takovým způsobem,
který zajišťuje zachovávání ochrany osobních údajů ze
strany společnosti Kimberly-Clark.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Data Privacy Policy (Ochrana osobních údajů); Data Privacy
Policy Instruction (Pokyny k ochraně osobních údajů); Data
Privacy Standards - Employee (Zásady o ochraně údajů –
zaměstnanci); Data Privacy Standards - Consumer (Zásady
o ochraně údajů – spotřebitelé)
Sociální média
Kanály sociálních médií (např. Facebook, Twitter, LinkedIn,
Weibo) jsou důležitou metodou sloužící k osobní
a podnikové komunikaci. Při publikování či sdílení online
však musíme být opatrní a uvážliví.
•
Nelze
očekávat soukromí, pokud se účastníte sociálních
médií v práci či při používání vybavení společnosti
Kimberly-Clark.
•
Pouze
pověření zaměstnanci smějí využívat sociální média
jménem společnosti Kimberly-Clark. Pokud takto pověřeni
nejste, je třeba, abyste při zveřejňování svého sdělení
uvedli, že jste zaměstnáni u společnosti Kimberly-Clark,
a jasně dali najevo, že veškeré vámi vyjádřené názory jsou
vaše vlastní, a nikoli názory společnosti Kimberly-Clark.
•
Dbejte, abyste při používání sociálních médií (či jinak) nikdy
neodtajnili důvěrné či vlastnické informace společnosti
Kimberly-Clark, včetně obchodních tajemství, informací
týkajících se duševního vlastnictví, informací podléhajících
autorskému právu či informací s ochrannou známkou.
•
Nikdy
nepublikujte fotografie ani žádné jiné osobní
informace jménem společnosti Kimberly-Clark, aniž
byste předem obdrželi svolení.
•
Při
komunikaci online buďte zdvořilí, uctiví a uvážliví.
Nikdy nezveřejňujte nic hanlivého, diskriminujícího,
obtěžujícího či odvetného.
Máte-li jakékoli otázky týkající se uveřejňování sdělení online,
můžete kontaktovat vedoucího svého týmu, personální
oddělení nebo právní oddělení. Další informace získáte
v dokumentu: Kimberly-Clark Social Media Guidelines
(Pokyny společnosti Kimberly-Clark k sociálním médiím).
16
Konkurence
Jsme vázáni korektní hospodářskou soutěží v souladu
s antimonopolními zákony (též zákony o hospodářské soutěži)
v každé zemi, státě a lokalitě svého podnikání. Soutěžíme
energicky a eticky na základě nezávislých rozhodnutí o tom,
jak soutěžit. Vždy se k zákazníkům chováme spravedlivě či
neničíme volnou hospodářskou soutěž na trhu.
•Nepožadujte
Sankce za porušení antimonopolních zákonů mohou
být tvrdé a zahrnují poškození dobrého jména, vysoké
peněžní pokuty a vězení. Země mezi sebou stále více sdílejí
informace s cílem tyto zákony uplatňovat – proto se může
vyšetřování v jedné zemi rychle rozšířit do mnoha zemí
•
Požádejte
po zákaznících, abych naše produkty
prodávali za ceny, které my nastavíme. Můžeme navrhnout
maloobchodní cenu, ale nemůžeme žádného zákazníka
nutit, aby ji použil.
•
Neuzavírejte
dohody s jinými společnostmi o bojkotu
dodavatelů či zákazníků.
právní oddělení o konkrétní pokyny týkající
se zákonů ve vaší zemi a oznamte veškeré nevhodné
rozhovory s konkurenty.
Obecně platí:
•
Nikdy
nehovořte s konkurenty na témata, která by mohla
mít vliv na cenová či marketingová rozhodnutí, jako jsou
ceny, podmínky prodeje, obchodní plány, marže, náklady,
cenové nabídky, výrobní kapacita, stav zásob, obchodní
propagace či slevy.
•
Nikdy
s konkurenty nevyjednávejte fixní ceny, omezení
výroby či prodeje nebo rozdělení teritorií, zákazníků
či dodavatelů.
•
Nikdy
nedovolte obchodníkům, distributorům ani
zákazníkům koordinovat ceny na trhu nebo uvést
společnost do pozice, kde by mohla být považována
za prostředníka takového jednání. Nikdy například
nepředávejte informace o cenách od jednoho obchodníka
ke druhému ani neberte v úvahu návrhy obchodníka při
doporučování cen druhému obchodníkovi.
•
Tam,
kde máme významnou tržní sílu, ji nesmíme
zneužívat monopolizací, zavazováním (prodejem jednoho
produktu pouze tehdy, zakoupí-li si kupující jiný produkt),
nevhodnou cenovou diskriminací mezi konkurenčními
zákazníky z řad distributorů, stanovením ceny nižší,
než jsou naše náklady, či odmítnutím dodat produkty.
Otázka Při rozhovoru s kamarádkou, která
dříve pracovala pro společnost Kimberly-Clark,
jsem se dozvěděl, že nyní pracuje pro konkurenci.
Ptala se mě na produkty, které mají být uvedeny na
trh, a na propagační ceny a nabídla mi, že mi sdělí
marketingový a cenový plán své společnosti. Je
v pořádku, když s ním budu o tomto mluvit?
Odpověď Ne. Je třeba, abyste ihned
rozhovor ukončili a obrátili se na právní oddělení.
Vždy, když máte schůzku s konkurencí, je na
místě obezřetnost, protože to může budit dojem
nečestného chování. Pokud se takové schůzky
účastníte, nikdy nesmíte mluvit na obchodní téma,
například vámi zmíněné, protože by tento rozhovor
mohl vést k nekalé dohodě o cenách či jako nekalá
dohoda o cenách působit. Pokud dojde na téma
cen, ihned odejděte a kontaktujte právní oddělení.
17
Informace o konkurenci
Při běžné obchodní činnosti se obvykle získávají
informace o jiných společnostech, k nimž patří
zákazníci, dodavatelé a konkurenti. Být vystaven tomuto
druhu konkurenčních informací je normální součástí
konkurenčního obchodního prostředí. Existují však
právní a etické meze získávání konkurenčních informací:
• Nikdy
nepoužívejte, nezískávejte ani nepřijímejte
žádné informace, na které společnost Kimberly-Clark
nemá jasný a oprávněný nárok.
• Nesmíme
se snažit získat informace nevhodnými
nástroji, jako jsou úplatky či tajné sledování našich
konkurentů.
• Neměli
bychom přijímat zaměstnance konkurence
za účelem získání důvěrných informací ani vyzývat
zaměstnance konkurenčních firem ke sdělení
důvěrných informací o svých zaměstnavatelích.
• Pokud
dostanete nabídku informací o konkurenci,
o nichž se domníváte, že jsou důvěrné, měli byste
se zeptat, zda jsou důvěrné a jak byly získány. Jsouli podobné informace o společnosti Kimberly-Clark
důvěrné, měli byste předpokládat, že konkurenční
informace jsou rovněž důvěrné a zacházet s nimi
podle toho. Pokud si nejste jisti, zda byly informace
nabyty řádnou cestou, kontaktujte právní oddělení.
•
Jestliže je nabízený materiál v písemné podobě a nese
označení např. „tajné“, „důvěrné“ či „chráněné“ nebo
pokud je vám jinak zřejmé, že jde o důvěrný materiál,
odmítněte jej, ihned si poznamenejte, co se stalo,
a obraťte se na právní oddělení. Ihned si poznamenejte,
co se stalo, a kontaktujte právní oddělení.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential
Information (Zásady pro střet zájmů, dary a sdělování
důvěrných informací); Conflicts of Interest, Gifts and
Disclosure of Confidential Information Instruction
(Pokyny k zásadám pro střet zájmů, dary a sdělování
důvěrných informací); Global Information Technology
Standards (Globální normy pro informační technologie);
K-C Competitive Information Center (Centrum
konkurenčních informací K-C); ConfidentialityNonsolicitation Agreement (Dohoda o utajení
a nepřetahování zákazníků); Records Administration
Policy (Dohoda o utajení a nepřetahování zákazníků);
Access Control (Řízení přístupu); Proprietary Information
(Vlastnické informace)
Otázka Slyšel jsem o schůzce pořádané
konkurenční firmou na obchodní výstavě, které se
zúčastním. Myslím, že mi nepovolí účast, pokud
budou vědět, že jsem ze společnosti Kimberly-Clark.
Mohu tam jít, když se budu vydávat za zákazníka?
Odpověď Ne. Získávání informací
o konkurenci pomocí utajení totožnosti není
vhodné. Shromažďování informací o konkurenci je
legitimní obchodní činnost, pokud je prováděno
zákonným a etickým způsobem. Měli byste se
také poradit s právním oddělením předtím, než se
setkáte s konkurencí, protože jakákoli podobná
interakce může vzbudit podezření z porušení
antimonopolního zákona.
Otázka Za účelem odvedení kvalitnější
práce ve společnosti Kimberly-Clark jsem si
ponechal některé dokumenty, které jsem používal
u předchozího zaměstnavatele a které popisují
různé používané postupy. Mohu je používat ve
společnosti Kimberly-Clark?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Pokud dokumenty obsahují důvěrné nebo
vlastnické informace, nemůžete je používat
ani sdělovat ve společnosti Kimberly-Clark.
Společnost Kimberly-Clark očekává od všech svých
zaměstnanců, že budou ctít důvěrnost a smlouvy
o nevyzrazení důvěrných informací a jiné své
závazky týkající se zachování důvěrných informací
vůči předchozímu zaměstnavateli. Nemáte-li jistotu,
obraťte se na svého bývalého zaměstnavatele,
a pokud si nejste jisti i nadále, kontaktujte právní
oddělení ještě předtím, než podezřelé informace
přijmete, použijete či budete sdílet.
18
Životní prostředí
Společnost Kimberly-Clark se zavázala vést podnikání tak,
aby chránila životní prostředí a prosazovala udržitelné
využívání přírodních zdrojů. Povinnosti každého z nás:
• Znát
a dodržovat platné zákony a nařízení.
• S
eznámit se se všemi zásadami společnosti Kimberly-Clark,
mezi něž patří dokumenty Protection of the Environment
(Ochrana životního prostředí), Waste Minimization and Landfill
Elimination (Minimalizace odpadu a eliminování zavážek)
a Efficiency and Greenhouse Gas Reduction (Energetická
efektivita a snižování skleníkových plynů) a normy přijaté jako
součást podnikového systému Environment, Health and Safety
Management System (Systém řízení životního prostředí, zdraví
a bezpečnosti), a dodržovat je.
• Podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů včetně
ochrany vod, omezení a prospěšného opětovného použití
či recyklace odpadu a úspor energie. Pravidelně hodnotíme
výkon v těchto oblastech a vytváříme akční plány, abychom
zajistili plnění požadavků v souvislosti s životním prostředím
a omezili využívání přírodních zdrojů.
Očekáváme od všech zaměstnanců, že budou jednat
jako zodpovědní občané a strážci životního prostředí
a budou dodržovat zákony, předpisy a normy týkající
se životního prostředí.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Protection of Environment Policy (Zásady ochrany životního
prostředí); Protection of Biosphere Instruction (Pokyny
k ochraně biosféry); Waste Minimization and Landfill
Elimination Policy (Zásady minimalizace odpadu a eliminace
zavážek); Energy Efficiency and Greenhouse Gas Reduction
Policy (Zásady energetické efektivnosti a snižování
skleníkových plynů); Fiber Procurement Policy (Zásady
výkupu vlákna); Fiber Procurement Policy Instruction
(Pokyny k zásadám výkupu vlákna); Global Sustainability
SharePoint Site (SharePoint pro globální udržitelnost)
Státní správa
Společnost Kimberly-Clark je globální a jako taková podléhá
zákonům všech zemí, v nichž působí. Zavazujeme se
dodržovat všechny platné vládní zákony, pravidla a nařízení.
Je důležité si pamatovat, že dodržováním tohoto kodexu
splňujeme pouze minimální přijatelnou normu. V místech, kde
platí lokální či zvláštní ustanovení vyžadující ještě vyšší normu
chování, mohou platit přísnější pravidla (např. při interakci
s profesionály z oblasti zdravotní péče). Mimoto mnoho zemí
někdy uplatňuje své zákony i na aktivity společnosti a personál
za hranicemi. Pokud si nejste jisti, které zákony platí pro vaši
situaci, vždy se poraďte s naším právním oddělením.
Další pokyny:
• Zajistěte, aby bylo jasné, že nehovoříte ani nevystupujete za
společnost Kimberly-Clark, pokud jste tím nebyli pověřeni.
• Pokud
vás v souvislosti s vaší prací kontaktuje vládní
úředník nebo pokud jste vyzváni k podání informací
v souvislosti s průzkumem nebo šetřením vládní agentury,
měli byste požádat o radu naše právní oddělení nebo
pracovníka útvaru pro záležitosti regulace.
• Nekontaktujte oddělení státní správy či státní zaměstnance
za účelem ovlivnění legislativy, předpisů nebo rozhodování
jménem společnosti Kimberly-Clark bez konzultace
s právním oddělením. Některé země mají zákony, které
takovou činnost regulují nebo dokonce zakazují. (Viz část
Dary, pohoštění a jiné výhody tohoto kodexu.)
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Public Statements with Corporate Implications Policy
(Zásady veřejných prohlášení s důsledky pro podnik);
Public Statements with Corporate Policy Instruction
(Pokyny k zásadám veřejných prohlášení s důsledky pro
podnik); Anti-Corruption Policy (Protikorupční zásady);
Anti-Corruption Policy Instruction (Pokyny k podnikovým
protikorupčním zásadám)
Otázka Viděl jsem ve společnosti
Kimberly-Clark aktivity, které mohou ohrozit
životní prostředí nebo vytvořit nebezpečnou
situaci pro životní prostředí. Co mám dělat?
Odpověď
Ohlaste to vedoucímu
svého týmu. Pokud víte o možném porušení
zákona nebo podnikových zásad či postupů, je vaší
povinností záležitost ohlásit. Incident či situace
budou vyšetřeny a v případě potřeby napraveny.
Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti
19
Mezinárodní
podnikání
Jako globální společnost,
která často přesunuje lidi,
produkty, technologii, software,
informace, peníze, vybavení
a náhradní díly za státní hranice,
jsme zavázáni dodržovat
veškeré platné zákony
a předpisy bez ohledu na to,
kde se nacházíme.
Pokud se účastníte přesunu osob, produktů, technologií,
softwaru, informací, peněz či vybavení za hranice:
•Musíte
znát a dodržovat veškeré platné zákony a předpisy
o dovozu/vývozu.
•Nesmíte
praktikovat žádné zakázané chování.
•Musíte
ohlásit právnímu oddělení veškeré požadavky
týkající se bojkotu.
Pokud si nejste jisti svými povinnostmi, požádejte
o aktualizované pokyny právní oddělení nebo vývozní oddělení.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
The Kimberly-Clark Export Controls and Economic Sanctions
Manual (Manuál pro kontrolu exportu a ekonomických
sankcí); Consumer Classification Tool (Nástroj pro klasifikaci
spotřebitele); Nonwoven Classification Tool (Nástroj pro
klasifikaci netkaných materiálů); Professional Classification
Tool (Nástroj pro klasifikaci profesionála); Information
Technology Export Control Watchlist (Sledovaný seznam pro
kontrolu vývozu informačních technologií); Kimberly-Clark
Anti-Boycott Manual (Manuál společnosti Kimberly-Clark
proti bojkotování); Supply Chain Security Programs
(Programy na ochranu dodavatelského řetězce).
Otázka Spouštíme novou webovou
stránku elektronického obchodu s cílem prodávat
přímo spotřebitelům. Abychom naši databázi
informací o spotřebitelích řídili efektivně, chceme
najmout poskytovatele služeb sídlícího v jiné zemi.
Je to problém?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Poraďte se s právním oddělením. Pokud bude
docházet ke sdílení databáze spotřebitelských
informací s poskytovatelem služeb v jiné zemi,
mohou nastat problémy v souvislosti s ochranou
osobních údajů. Různé země/regiony využívají
různé regulační struktury pro zachování důvěrnosti
osobních údajů. V některých zemích bychom
přenosem spotřebitelských dat ze země do země
mohli porušovat předpisy o ochraně osobních údajů.
20
CHOVÁNÍ VŮČI SPOLEČNOSTI K-C
Naše informace a
podnikové prostředky
Každý z nás má povinnost chránit podnikové prostředky
a vyhnout se střetu zájmů se společností.
Střet zájmů
Při provozování obchodní činnosti společnosti máme
všichni povinnost jednat v nejlepším zájmu společnosti
a nedopustit, aby došlo ke střetům zájmů, ať již skutečným,
potenciálním či domnělým. Střet zájmů nastává v okamžiku,
kdy by osobní zájmy, aktivity nebo vztahy v transakci nebo
záležitosti mohly přiměřeně vyvolávat dojem, že ovlivňují
váš úsudek, když zastupujete společnost Kimberly-Clark,
ovlivnit vaše jednání nebo vést k tomu, že zanedbáte zájmy
společnosti Kimberly-Clark. Některé střety zájmů jsou
zjevné, například provize za uzavření obchodu společnosti
Kimberly-Clark s dodavatelem. Jiné střety zájmů mohou být
méně zjevné, například obchodování s firmou vlastněnou
blízkým příbuzným, přestože se zdá, že daná firma nabízí
nejlepší hodnotu. O veškerých obavách, které máte ohledně
skutečného, potenciálního či domnělého střetu zájmů, se
poraďte s vedoucím týmu a sdělte je právnímu oddělení.
Povinnosti každého z nás:
•Vyhněte
se činnostem, které vytvářejí (nebo jen zdánlivě
vytvářejí) střet zájmů se společností.
•Nikdy
nevyužívejte svou pozici v Kimberly-Clark nečestně
k osobnímu prospěchu.
•Pokud
si myslíte, že člen rodiny, jiný zaměstnanec
společnosti Kimberly-Clark nebo její obchodní partner je
ve skutečném, potenciálním či domnělém střetu zájmů,
kontaktujte vedoucího týmu nebo právní oddělení
a nechte daný vztah prověřit.
Zde je několik příkladů skutečného nebo potenciálního
střetu zájmů, který je nutno sdělit právnímu oddělení:
Externí zaměstnání
•Vy
nebo váš blízký příbuzný jste zaměstnanci konkurence,
dodavatele nebo zákazníka, poskytujete mu službu nebo
od něj přijímáte platbu.
•Máte
zaměstnání či obchodní zájmy mimo naši
společnost, které narušují vaši schopnost dělat svoji
práci u společnosti Kimberly-Clark (např. vás nutí trávit
pracovní dobu u společnosti Kimberly-Clark prací na
vašem externím zaměstnání).
•Za
účelem osobního zisku obchodujete neoficiálně (ne
ve prospěch společnosti Kimberly-Clark) s některým
z prodejců, dodavatelů, zákazníků či kontraktorů
společnosti Kimberly-Clark.
Finanční zájmy
•Vy
nebo váš blízký příbuzný máte investice nebo jiné
finanční zájmy v soukromé firmě dodavatele, konkurenta
nebo zákazníka společnosti Kimberly-Clark.
•Vy
nebo člen rodiny vlastníte více než 1 % akcií
konkurenta, dodavatele nebo zákazníka společnosti
Kimberly-Clark.
Otázka Kamarád, který je majitelem
dodavatele společnosti Kimberly-Clark, mne požádal,
abych investoval do jeho společnosti. Mohu tuto
investici provést, pokud o svém podílu budu
informovat společnost Kimberly-Clark?
Odpověď
Ne. Investice do dodavatele
společnosti Kimberly-Clark je střetem zájmů
a odtajnění vašeho podílu tento střet neodstraňuje.
Otázka Dodavatel mě pozval, abych
promluvil na jednom z jejich setkání. Je to
v pořádku?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Než budete vystupovat na jakékoli externí akci,
vyžádejte si souhlas vedoucího týmu. Během
prezentace externím posluchačům nesdělujte
žádné důvěrné informace. Nepřijímejte proplacení
výdajů, pokud by to mohlo způsobit střet zájmů,
jako je zajištění příznivého přístupu vůči dodavateli
ze strany společnosti Kimberly-Clark.
•Vy
nebo váš blízký příbuzný vlastníte podnik, který
obchoduje se společností Kimberly-Clark.
21
Další příklady skutečného nebo potenciálního střetu zájmů:
Veřejná služba
•Jste
dobrovolníkem charitativní nebo jiné organizace,
která se zabývá záležitostí dotýkající se společnosti
Kimberly-Clark.
•Získáváte
peněžní prostředky pro charitu v pracovní
době (s výjimkou akcí sponzorovaných společností
Kimberly-Clark).
•Žádáte
zákazníky nebo dodavatele o dary na dobročinné
účely (s výjimkou akcí sponzorovaných společností
Kimberly-Clark).
•Zákazníci
nebo dodavatelé vás žádají o dary na
dobročinné účely (s výjimkou akcí sponzorovaných
společností Kimberly-Clark).
Projevy a prezentace
•Je
vám nabízen honorář za externí projevy nebo
prezentace v souvislosti s vaší prací pro společnost
Kimberly-Clark.
Osobní vztahy
•Jste
nadřízeným nebo podřízeným blízkého příbuzného
nebo partnera.
•Uvažujete
o přijetí blízkého příbuzného nebo partnera
jako zaměstnance nebo smluvního dodavatele.
Správní rady
•Uvažujete
o přijetí členství ve správní radě, ale obáváte
se, že tento závazek může rušivě ovlivňovat vaši práci.
•Jste
členem správní rady, která připravuje rozhodnutí,
jež může mít vliv na společnost Kimberly-Clark.
Politické vztahy
•
V pracovní době pracujete na politické kampani.
politické názory v situaci, kdy se posluchači
mohou domnívat, že hovoříte jménem společnosti
Kimberly-Clark.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential
Information Policy (Zásady pro střet zájmů, dary a sdělování
důvěrných informací); Conflicts of Interest, Gifts and
Disclosure of Confidential Information Policy Instruction
(Pokyny k zásadám pro střet zájmů, dary a sdělování
důvěrných informací); Sourcing & Supply Management
Manual (Manuál řízení zajišťování zdrojů a zásobování).
Otázka Můj bratr je smluvní dodavatel
elektrotechnických prací a má sídlo blízko jedné
z našich továren. Chce poskytovat služby této
továrně. Může poskytovat služby v zařízeních
Kimberly-Clark?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Váš bratr může společnost Kimberly-Clark oslovit
s nabídkou svých služeb, pokud nákup takových
služeb nespadá do vaší kompetence a nemáte
žádný přístup k výběrovému řízení. Jeho společnost
bude muset projít zavedeným výběrovým řízením
a splnit kritéria společnosti Kimberly-Clark.
O takových situacích byste měli informovat svého
týmového vedoucího.
Otázka Moje žena vlastní společnost,
která již mnoho let poskytuje logistické služby
továrně, u níž jsem ředitelem nákupu. Informoval
jsem o tom společnost Kimberly-Clark, když jsem
u ní začal pracovat, a bylo mi řečeno, že to není
problém. Za poslední 2 roky se však podnik mé
ženy výrazně rozrostl a zajišťuje nyní pro továrnu
70 % logistických služeb. Je to stále v pořádku?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Jedná se o jasný střet zájmů, který může společnost
Kimberly-Clark poškodit. O další pokyny požádejte
právní oddělení.
•Vyjadřujete
•Poskytnete
příspěvky nebo platby politickým stranám
či kandidátům jménem společnosti Kimberly-Clark.
TIP PRO SPRÁVNÉ
CHOVÁNÍ
Bez předchozího svolení neposílejte e-mailem
fotografie podnikových procesů, zařízení nebo
strojů třetím stranám.
22
Důvěrné informace
Naše podniky operují na rozmanitých komplexních
a konkurenčních trzích. Každý zaměstnanec si musí
být vědom toho, že důvěrné informace a obchodní
tajemství je třeba chránit stejně, jako jsou chráněna
ostatní aktiva společnosti. Důvěrné informace je nutné
udržovat v nejpřísnější tajnosti a při manipulaci s takovými
informacemi je nutné vyvíjet přiměřenou opatrnost, aby
nedošlo k náhodnému či nepatřičnému vyzrazení.
Dodržujeme závazek chránit důvěrné informace včetně těch,
které nám byly poskytnuty od ddodavatelů nebo zákazníků
v rámci povinnosti nebo důvěrného vztahu. V průběhu práce
má řada z nás přístup k důvěrným informacím, k nimž patří:
•Obchodní
plány, včetně potenciálních akvizic či dispozic
a možné restrukturalizace.
•
Strategie tvorby cen.
•
Finanční informace.
•
Uplatnění patentů a obchodních značek.
•
Vývoj produktů či informace o výzkumu a vývoji.
•Osobní
informace o zaměstnancích, o jejich výkonu,
kariérním rozvoji a mzdě.
•
Výrobní metody.
Nikdy nevyzrazujte žádné důvěrné obchodní informace
komukoli mimo společnost, ani členům vlastní rodiny,
pokud takové vyzrazení nevyžadují jasné obchodní účely,
není řádně autorizováno a, je-li třeba, nepodléhá písemné
smlouvě o mlčenlivosti. Tyto informace je zakázáno
používat jinak, než v rámci výkonu svých pracovních
povinností. I v rámci společnosti a mezi spolupracovníky je
třeba důvěrné informace sdílet pouze v nezbytně nutném
rozsahu. To platí zejména pro informace týkající se možných
akvizic nebo dispozic a potenciální restrukturalizace či
organizačních změn.
Vyzrazení důvěrných informací, jako jsou akvizice, stažení
produktu z prodeje, organizační změny, vztahy se zákazníky
či dodavateli, finanční informace, osobní údaje zaměstnanců
(adresa, telefonní čísla, osobní číslo zaměstnance) či jakékoli
jiné citlivé informace těm, kteří je nepotřebují nebo je
mohou neúmyslně či nevhodně zveřejnit, může poškodit
konkurenční pozici společnosti a její akcionáře. Vykonejte
svůj díl práce při ochraně důvěrných informací:
•Buďte
opatrní v rozhovorech o firemních záležitostech
na veřejnosti, například ve výtahu, v letadle a restauraci
a při používání mobilních telefonů.
•V letadle
nepoužívejte přenosný počítač pro práci
na podnikových záležitostech, pokud na obrazovku
vidí jiná osoba.
•Všechny
dotazy investorů, analytiků a médií předejte
útvaru podnikové komunikace nebo útvaru vztahů
s investory.
•Dotazy
zvenčí, které požadují důvěrné informace,
předejte oddělení globální bezpečnosti.
•Nedovolte
nikomu vstup do zařízení společnosti
bez řádného písemného povolení.
•Nepoužívejte
neveřejné informace o společnosti
Kimberly-Clark při obchodování s akciemi nebo
cennými papíry.
•Pokud
máte jakékoli otázky o tom, zda je vhodné
nakupovat či prodávat akcie společnosti, obraťte
se na právní oddělení.
Na mediální nástroje, jako jsou blogy, wikiweby, sociální sítě
atd., se vztahují stejná pravidla jako na jinou komunikaci.
Nezveřejňujte žádné informace o akvizicích, stažení
produktů z prodeje, organizačních změnách, vztazích se
zákazníky či dodavateli, finančních informacích či osobních
údajích zaměstnanců (adresa, telefonní číslo, osobní
číslo zaměstnance atd.), protože po zveřejnění jsou tyto
informace přístupné komukoli na světě, včetně konkurentů,
a to i když jsou následně smazány. Vždy považujte informace
společnosti za důvěrné, pokud si nejste jisti, že společnost
tyto informace zveřejnila. Mimo to platí, že veškeré soubory,
záznamy a zprávy vytvořené či získané v průběhu výkonu
zaměstnání jsou majetkem společnosti.
23
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Insider Trading Procedures (Postupy týkající se
nedovoleného obchodování); Public Statements
with Corporate Implications Policy (Zásady veřejných
prohlášení s důsledky pro podnik); Public Statements
with Corporate Implications Policy Instruction (Pokyny
k zásadám veřejných prohlášení s důsledky pro podnik);
Contracts Policy (Zásady uzavírání smluv); Contracts
Policy Instruction (Pokyny k zásadám uzavírání smluv);
Corporate Records Administration (Správa podnikových
záznamů); Records Creation, Retention and Destruction
Policy (Zásady tvorby, uchovávání a ničení záznamů);
Global Security Guideline on Proprietary Information
(Globální bezpečnostní směrnice o vlastnických
informacích); Data Privacy Policy (Zásady ochrany
osobních údajů)
Otázka Mám osobní blog, kde se dělím
o své myšlenky a pocity s přáteli. Co bych měl
vzít v úvahu, než uvedu jakékoli informace
související s prací?
Odpověď Buďte opatrní. Na mediální
nástroje, jako jsou blogy, wikiweby a sociální sítě, se
vztahují stejná pravidla jako na jinou komunikaci.
Nesdělujte žádné důvěrné obchodní informace.
Nepište například o akvizicích, stažení produktů
z prodeje, organizačních změnách, vztazích se
zákazníky nebo dodavateli, neuvádějte finanční
informace, osobní údaje zaměstnanců (adresa,
telefonní číslo, osobní číslo zaměstnance) ani jiné
citlivé či důvěrné informace.
Otázka V nedávné době jsem vyššímu
vedení předložil informace o potenciální akvizici
společnosti. Projektový tým mne požádal, abych
tuto prezentaci umístil na stránky SharePoint. Je to
v pořádku?
Odpověď
Buďte opatrní. Než umístíte
důvěrné informace na stránky SharePoint, máte
povinnost se ujistit, že je přístup omezen tak, aby
tyto informace mohl zobrazit pouze projektový
tým a další autorizovaný personál. Pokud se někdy
stane, že získáte přístup k informacím na stránkách
SharePoint, o nichž se domníváte, že mají být
důvěrné, ihned o tom uvědomte právní oddělení.
TIP PRO SPRÁVNÉ
CHOVÁNÍ
Buďte opatrní, co sdílíte mimo společnost
Kimberly-Clark. Sdílení jména, telefonního čísla
a e-mailové addresy kolegy bez jeho nebo jejího
svolení je nevhodné. Může dojít k poškození
společnosti, vzniku právních problémů, a můžete
dokonce poškodit svého kolegu. Obraťte se na
právní oddělení předtím, než jakékoli potenciálně
důvěrné informace společnosti Kimberly-Clark
vynesete mimo tuto společnost.
24
Používání podnikových prostředků
Zavazujeme se chránit prostředky pod naším řízením.
Podnikové prostředky jsou mimo jiné:
•Zařízení,
stroje, nářadí a náhradní díly.
•Produktové
•Telefony,
sklady a zásoby.
kopírovací a faxové přístroje.
•Počítače,
přenosné počítače, mobilní telefony, tablety,
tiskárny a jiné technologické zdroje.
•
Systémy a nástroje pro přístup k e-mailu a internetu.
•
Důvěrné informace a záznamy.
•
Vynálezy a nápady.
•
Ochranné známky, autorská práva a patenty.
•
Obchodní tajemství a plány.
•Zacházet
s majetkem společnosti Kimberly-Clark opatrně
a nepoužívat jej způsobem, který by vedl k jeho ztrátě
či poškození.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Corporate Financial Instructions (CFIs) (Podnikové
finanční pokyny); Acceptable Internet Use Policy (Zásady
přijatelného používání internetu); E-mail Policy (Zásady
e-mailu); E-mail Guidelines (Směrnice k e-mailu); Information
Systems Resources Policy (Zásady prostředků informačních
systémů); Unsolicited Ideas Policy (Zásady pro nevyžádané
nápady); Property and Asset Protection Guidelines
(Směrnice k ochraně majetku a aktiv); Security Procedures
(Bezpečnostní postupy); Statement of Accountability
(Prohlášení zodpovědnosti); Data Privacy Policy (Zásady
o ochraně údajů); Global IT Standards (Globální IT normy)
•Pohledávky.
•
Obchodní vztahy.
•
Dobrá pověst.
Povinností každého z nás je:
•Využívat
zdroje společnosti odpovědně, aby se zamezilo
jejich nesprávnému použití či plýtvání; vždy respektovat
a ochraňovat dobré jméno společnosti.
•Přesně spravovat rozpočty, výdaje a jiné finanční prostředky.
•Řídit se pravidly a zásadami společnosti Kimberly-Clark pro
cestování a pro výdaje, které jsou navrženy pro maximální
efektivitu a minimalizaci nákladů.
•Věnovat
pozornost bezpečnostním postupům a všímat si
situací, které mohou vést ke ztrátě, odcizení nebo zneužití
prostředků společnosti.
•Pouze
minimálně používat prostředky společnosti
Kimberly-Clark k osobní potřebě. Příležitostné osobní
použití počítačů k odesílání e-mailů či přístupu na webové
stránky, kopírovacích a faxových přístrojů a telefonů je
dovoleno, pokud neodvádí pozornost od pracovních
povinností a je v souladu se zásadami a postupy
společnosti Kimberly-Clark.
•Neumožnit
použití prostředků společnosti Kimberly-Clark
jiným osobám, a to ani přátelům a příbuzným.
•
Při práci s počítačem společnosti Kimberly-Clark vždy používat
vlastní ID a heslo a nikdy nesdělovat své heslo jiné osobě.
•Na počítačích a mobilních zařízeních společnosti
Kimberly-Clark je dovoleno používat výhradně softwaru
s příslušnou licencí. Software je zakázáno kopírovat ze zařízení
na zařízení, pokud to neumožňuje softwarová licence.
Otázka Právě jsem obdržel e-mail
od svého vedoucího týmu, ve kterém si dělá
legraci ze vzhledu jiného zaměstnance. Přišlo mi to
zábavné, tak jsem e-mail odeslal několika dalším
osobám ze seznamu kontaktů. Zneužil jsem zdrojů
společnosti pouhým odesláním e-mailu?
Odpověď
Ano. Odesílání či přeposílání
e-mailů s nevhodnými vtipy či obsahem je
zneužitím zdrojů, a proto se jedná o porušení
kodexu chování. Pokud tyto e-maily obdržíte,
smažte je. A pokud vám není nepříjemné o tom
promluvit s vedoucím týmu, vysvětlete mu to
a požádejte jej, ať již takové e-maily nikdy neposílá.
Otázka Pracuji jako dobrovolník v místní
nemocnici. Každý měsíc ode mne potřebují
kopírování letáků. Pokud si z domova přinesu
vlastní papír, smím použít vybavení kanceláře?
Odpověď To závisí na okolnostech.
Příležitostné náhodné použití je přijatelné, ale tento
případ vypadá jako pravidelná činnost. I když byste
používali vlastní papír, přesto používáte prostředky
společnosti Kimberly-Clark, jako je toner, inkoust a
síťové pásmo. Proto se poraďte s vedoucím týmu
nebo právním oddělením o tom, zda jde o situaci,
která je v zájmu společnosti Kimberly-Clark.
25
Dary, pohoštění
a další výhody
Přijímání či poskytování darů, pohoštění a jiných výhod může
přestavovat potenciální, domnělý či skutečný konflikt zájmů,
nebo dokonce porušovat místní zákony. „Dary, pohoštění
a jiné výhody“ je označení pro cokoli, co má nějakou hodnotu.
Jako příklady lze mimo jiné uvést stravování, ubytování, slevy,
výhry, cestování, vstupenky, peníze v jakékoli podobě, akcie
nebo produkty společnosti Kimberly-Clark. Níže jsou uvedeny
obecné směrnice, avšak místní regiony nebo země či specifické
podniky mohou přijmout přísnější směrnice v souladu
s místními zásadami či zákony.
Přijímání darů, pohoštění nebo výhod
V době, kdy budete pracovat ve společnosti Kimberly-Clark,
vám mohou zákazníci, dodavatelé, prodejci nebo jiné
obchodní kontakty nabízet dary, pohoštění a jiné výhody.
Ačkoli můžete mít pocit, že přijímání takových věcí by
neovlivnilo vaše chování, může to v některých lidech
vzbuzovat pocit, že by měli udělat něco na oplátku. Mohla by
tím být ovlivněna jejich schopnost objektivního obchodního
rozhodování v nejlepším zájmu společnosti Kimberly-Clark.
Aby k takovým situacím nedocházelo, je nutné řídit se
následujícími pravidly:
Za jediné typy darů či pohoštění, které můžete přijmout
od někoho, kdo obchoduje nebo může obchodovat se
společností Kimberly-Clark, lze obecně označit následující:
•
Občasné
dary v hodnotě 900 Kč nebo nižší, jako jsou
čokolády, jídlo, kalendáře nebo malé propagační předměty.
Týmy nebo skupiny zaměstnanců mohou rovněž přijmout
větší dary v hodnotě nepřesahující 4500 Kč, jako jsou
například dárkové koše s potravinami, během svátků pro
použití všech členů týmu.
•
Vstupenka
na sportovní, divadelní nebo jinou kulturní
událost nebo vstup na jiné formy zábavy (například
kolo golfu na golfovém hřišti), která je obecně dostupná
pro veřejnost. Takové vstupenky mohou být přijaty od
konkrétního obchodního partnera nebo společnosti
jednou za rok, avšak musíte poskytovateli osobně proplatit
hodnotu vstupenky. Je-li takové proplacení nevhodné
nebo nepřiměřené, je nutno předem vyhledat schválení
viceprezidenta nebo pracovníka vedení na vyšší úrovni.
Vstupenky na elitní události, jako je olympiáda, mistrovství
světa nebo Super Bowl, které obecně nejsou veřejnosti tolik
dostupné, nesmějí být přijímány nikdy.
•
Dary
získané v důsledku události, kterou společnost
Kimberly-Clark sponzoruje, jsou přijatelné.
•Dary
nebo vstupenky pro použití v interních událostech,
aukcích, charitativních akcích nebo jiných událostech
nesmějí být nikdy od dodavatelů nebo zákazníků
vyžadovány, pokud nejsou určeny na charitativní akci, jenž
je předem schválena viceprezidentem nebo pracovníkem
vedení na vyšší úrovni.
Jídla, která jsou nezbytná během cestování nebo jiném
obchodním jednání s obchodními kontakty by měla mít
přiměřenou cenu. Upřednostňuje se, aby tato jídla kompletně
uhradila společnost Kimberly-Clark nebo byla úhrada
rozdělena, přestože může být přijatelné uhradit je střídavě,
pokud se očekává více jídel. Je-li to možné, jídlo by měl
uhradit ten zúčastněný pracovník společnosti Kimberly-Clark,
který má ve společnosti nejvyšší postavení. Jídla poskytovaná
na větších událostech, kterých se účastníte jménem
společnosti Kimberly-Clark (například oběd poskytnutý
na oborových konferencích, vzdělávací nebo školicí akce
apod.) lze v přiměřené míře přijmout. Alkohol musí být vždy
za přiměřenou cenu a konzumace musí být omezena na
společensky přijatelné množství. Konkrétní pracoviště musí
mít pravidla a pokyny týkající se pracovních obědů/večeří,
zábavy, konferencí a dalších společenských událostí.
Jste-li přesvědčeni, že má být udělena výjimka vzhledem k daru,
pohoštění nebo jiné výhodě, protože má legitimní obchodní
účel, proberte to s viceprezidentem nebo pracovníkem na
vyšší úrovni a získejte schválení a písemnou kopii tohoto
schválení si uschovejte. Pošlete například potvrzující e-mail
osobě, která výjimku schválila. Je odpovědností zaměstnance,
který toto schválení obdržel, aby si uschoval kopii oprávnění.
Viceprezidenti nesmějí schvalovat výjimky pro své vlastní
chování a musejí získat schválení od viceprezidenta právního
oddělení. Pokud má například návštěva sportovní akce legitimní
obchodní účel, může být přijatelné zakoupení vstupenky za
plnou hodnotu a vykázat výdaj jako běžný obchodní výdaj,
je-li to schváleno viceprezidentem nebo pracovníkem na vyšší
úrovni a pokud to váš rozpočet dovoluje. Účast partnerů nebo
jiných hostů je nicméně nepřijatelná, pokud ji zaměstnanec
společnosti Kimberly-Clark neuhradí sám.
TIP PRO SPRÁVNÉ
CHOVÁNÍ
Přijímání drahých darů od dodavatele (například
italského porcelánu za 9 000 Kč) může být důvodem
k ukončení pracovního poměru.
26
Přijímání darů, pohoštění nebo výhod (pokračování):
Nikdo z nás nesmí:
jakoukoli věc od obchodního kontaktu, pokud
bychom měli pocit, že se musíme odvděčit nebo že musíme
něco slíbit.
•Zajistěte,
abyste jednali v souladu s místními zásadami
platnými ve vašem regionu/zemi.
•Přijmout
•Přijmout
jakoukoli věc jako poděkování za zajištění
obchodu se společností Kimberly-Clark.
Pokud obdržíte jakoukoli věc, která se neshoduje s těmito
směrnicemi, měli byste přijatou věc vrátit a vysvětlit, že
naše zásady nedovolují, abyste si ji ponechali. V případě,
že byste vrácením věci porušili místní zvyklosti, projednejte
s vedoucím týmu nebo personálním oddělením její darování
na dobročinné účely nebo jiné řešení. Nejste-li si jisti, zda
nabízený dar, pohoštění nebo jiná výhoda představuje
porušení těchto pravidel či lokálních zásad, obraťte se
na vedoucího týmu nebo na právní oddělení.
Poskytování darů, pohoštění nebo výhod obchodním
kontaktům
Zavazujeme se získávat obchody na základě špičkových funkcí
a přínosných vlastností a kvality našich produktů a služeb.
Nabízení darů, pohoštění a jiných výhod obchodním kontaktům
za účelem získání nepřijatelné výhody je neetické a může
být nezákonné. Existují však příležitosti, kdy je poskytnutí
skromného dárku či pohoštění obchodnímu kontaktu přijatelné,
protože se tak buduje či udržuje obchodní vztah a přátelství.
Je třeba to ale dělat jen v nezbytném rozsahu.
Obecně platí:
•Neposkytujte
dary, pohoštění a jiné výhody stejné osobě
nebo společnosti častěji než jen příležitostně.
•Omezte
poskytování darů, pohoštění a výhod na rozumnou
úroveň, vhodnou pro dané okolnosti. Pro poskytování
darů a pohoštění v hodnotě přesahující 900 Kč na osobu je
nutno získat schválení od viceprezidenta nebo pracovníka
na vyšší úrovni.
•Neposkytujte
dary, pohoštění a výhody, pokud byste si
tak chtěli druhou osobu zavázat k uzavření obchodu se
společností Kimberly-Clark.
•Neposkytujte
dary a pohoštění, které by mohly narušit náš
závazek vzájemného respektu.
•Ujistěte
se, zda neporušujete zásady pro poskytování darů
a pohoštění platné v druhé společnosti.
Otázka Nabídnu dodavateli drahou
vstupenku na světový pohár na účet společnosti
Kimberly-Clark a později přijmu od stejného
dodavatele ještě dražší vstupenku na olympijské
hry. Není to snad v pořádku?
Odpověď Ne. Obojí je špatné. Nesmíte
nabízet dodavatelům drahé dárky. A že jste drahý
dárek dali, neznamená, že můžete později přijmout
dárek ještě dražší.
Otázka Dodavatel nedávno uzavřel
dlouhodobou smlouvu a chtěl by vybudovat
silnější vztahy s několika zaměstnanci společnosti
Kimberly-Clark, s nimiž často jedná. Dodavatel
jim nabídl vstupenky na nadcházející zápas
profesionálního fotbalu, aby se mohli připojit
ke speciálnímu týmu fanoušků ze společnosti
Kimberly-Clark. Mohou zaměstnanci
vstupenky přijmout?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Přijetí vstupenek, jako jsou lístky na zápasy
profesionálního fotbalu, kde existuje legitimní
obchodní účel, aniž byste za ně osobně zaplatili,
může být přijatelné pouze v případě, že je předem
schváleno viceprezidentem nebo pracovníkem
na vyšší úrovni a pouze pokud je od stejného
dodavatele nepřijmete více než jednou ročně. Tyto
vstupenky je vhodnější zaplatit a vykázat jako výdaj.
Otázka Dodavatel mi nabídl, že mi
domů přiveze přebytečný vyřazený materiál
z dokončeného projektu. Projekt je dokončený
a společnost Kimberly-Clark by vyřazený materiál
stejně vyhodila. Je to v pořádku?
Odpověď
Ne. Nepřijímejte položky
od dodavatelů společnosti Kimberly-Clark
k osobnímu použití.
•Nikdy nedarujte peníze v hotovosti, šeky, poštovní poukázky,
dárkové certifikáty, poukazy, půjčky či jiné druhy peněžních
hodnot ani jejich ekvivalenty.
27
Dary, pohoštění a výhody pro
vládní úředníky
Téměř všechny země mají zákony proti podplácení a korupci.
Mimo to se mohou protikorupční zákony některých zemí
vztahovat nejen na jednání zaměstnanců společnosti
Kimberly-Clark v těchto zemích, ale také na jednání
dceřiných společností Kimberly-Clark a dalších subjektů
jednajících jménem společnosti Kimberly-Clark nebo v její
prospěch v zahraničí. Porušení těchto protikorupčních
zákonů by mohlo společnost vystavit přísným trestům
a významně poškodit naši dobrou pověst před veřejností.
Nesmíte přímo či nepřímo nabízet, slibovat nebo poskytnout
jakékoli hodnotné věci, bez ohledu na množství, za účelem
vyvolání nebo ovlivnění oficiálního vládního rozhodnutí
nebo zajištění nepatřičné výhody. K příkladům zakázaných
plateb patří hotovostní dary, jídlo, pohoštění, obchodní
příležitosti, produkty společnosti, nabídky zaměstnání,
příspěvky charitativním organizacím a další. Mimo to nesmíte
vládním úředníkům poskytovat žádné zprostředkující platby
ani „urychlující platby“. Všechny tyto aktivity by mohly být
považovány za úplatkářství nebo korupci.
Pokud lze daného vládního úředníka považovat za
odborného pracovníka ve zdravotnictví, platí při jednání
s takovou osobou ještě přísnější pravidla.
Nedávejte ani nepřijímejte úplatky a ostatním v tom
zamezte. Právní oddělení vás může poučit o tom, co je
na základě zákona či tohoto kodexu zakázáno. Společnost
Kimberly-Clark přijala také několik předpisů, které obsahují
další doporučení.
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure of Confidential
Information Policy (Zásady pro střet zájmů, dary a sdělování
důvěrných informací); Conflicts of Interest, Gifts and Disclosure
of Confidential Information Policy Instruction (Pokyny
k zásadám pro střet zájmů, dary a sdělování důvěrných
informací); Anti-Corruption Policy (Protikorupční zásady);
Anti-Corruption Policy Instruction (Pokyny k podnikovým
protikorupčním zásadám); Guidelines for Interactions with
Healthcare Professionals (Zdravotní směrnice pro spolupráci
s odbornými pracovníky ve zdravotnictví)
Otázka Kdo je vládní úředník?
Odpověď Vládní úředník je
zaměstnanec vlády, státem řízeného podniku nebo
politické strany. Jedná se například o funkcionáře,
inspektory životního prostředí a zdraví, celní
úředníky, pracovníky pošty, členy legislativního
orgánu a zaměstnance státních nemocnic.
Otázka Jediný způsob, jakým mohu
získat včas vízum pro obchodní cestu do jiné země,
je poskytnout úředníkovi ambasády dané země
příplatek. Mohu to udělat?
Odpověď
Ne. Takové platby jsou
ve většině zemí zakázány zákonem a společnost
nedovoluje provádět takové platby v jakékoli zemi.
Otázka Do našeho závodu přijede
starosta města, který se zúčastní slavnostního
položení základního kamene nové budovy. Smím
mu dát dárkovou tašku se vzorky výrobků?
Odpověď
To závisí na okolnostech.
Místní zákony a etické kodexy mnohým místním
úředníkům zakazují přijímat jakékoli dary, ať
už jakkoli malé. Americký zákon o zahraničních
korupčních praktikách (U.S. Foreign Corrupt
Practices Act) zakazuje dary státním úředníkům,
pokud je účelem daru ovlivnění nějakého
rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se jedná
o komplikovanou oblast a tresty mohou být tvrdé,
měli byste se před nabízením jakýchkoli darů
vládním úředníkům obrátit na právní oddělení.
Otázka Bylo mi řečeno, že musím při
odbavení našich produktů na celnici zaplatit
celnímu úředníkovi něco navíc. Mohu to udělat?
Odpověď
Ne. Takové platby jsou ve
většině zemí za všech okolností zakázány zákonem
a společnost zakazuje provádět takové platby
v jakékoli zemi.
28
Uchovávání záznamů
Zavazujeme se pořizovat podnikové záznamy, které přesně
a poctivě prezentují naše aktivity a transakce, a poté
tyto záznamy uchovávat po dobu vyžadovanou podle
zákona nebo podle našich plánů uchovávání záznamů.
Plány uchovávání záznamů jsou uvedeny na webu správy
podnikových záznamů Corporate Record Administration.
Podnikové záznamy jsou například:
•Smlouvy.
•Faktury.
•
Záznamy o zaměstnání.
•
Vyúčtování výdajů.
•
Laboratorní zápisníky.
•
Dovozní/vývozní dokumentace.
•
Zprávy o výrobě a produkci.
•
Záznamy o jakosti.
•
Výzkumné a vývojové testy.
•
Záznamy o životním prostředí.
•
Sestavy prodejní činnosti.
Otázka V našich zásadách uchovávání
záznamů je uvedeno, že bychom měli uchovávat
e-maily pouze po určitou dobu, ale já bych si chtěl
všechny své e-maily přesunout na USB úložiště
a nechat si je napořád. Nezabírá to místo na úložišti
společnosti Kimberly-Clark. Není to v pořádku,
jestliže vím, že budu potřebovat některé své
e-maily po uplynutí doby na uchování?
Odpověď Ne. Všichni z nás mají
povinnost likvidovat záznamy, jako jsou e-maily,
když už dále nejsme povinni je uchovávat ze zákona
nebo na základě našich plánů uchovávání záznamů.
Společnost má předpisy vyžadované platnými zákony, které
se týkají řádné správy, údržby a uchovávání záznamů. Tyto
předpisy je každý z nás povinen dodržovat. Znamená to,
že záznamy musí být pravdivé a přesné, musí být vedeny
a zpřístupněny osobám, které je potřebují k práci, a po
uplynutí doby jejich povinného uchování podle zákona
nebo doby vyžadované našimi plány uchovávání záznamů
musí být řádně zlikvidovány.
29
Finanční výkaznictví
Společnost Kimberly-Clark se zavázala odtajňovat finanční
informace spravedlivě, přesně a včas. Vykazování finančních
informací vyžaduje nejvyšší standard pravdivosti a poctivosti.
Poctivost účetních a finančních záznamů společnosti je
založena na přesnosti a ucelenosti základních informací, na
základě kterých jsou vytvořeny záznamy do účetních knih
a účtů společnosti. Škoda způsobená pověsti společnosti
a jejím investorům podvodnými a klamnými výkazy může
být velmi závažná.
Otázka Blíží se konec roku a v mém
rozpočtu zůstaly peníze. Mohu si předplatit výdaje,
o nichž vím, že je budu mít v příštím roce, takže
by mohly být použity v letošním rozpočtu?
Odpověď Nečestné finanční výkaznictví může vést také
k občanskoprávnímu řízení nebo trestnímu stíhání dotyčných
jednotlivců a společnosti. Vykazování jakýchkoli falešných
nebo klamných informací v interních nebo externích
finančních sestavách je přísně zakázáno.
Ne. Výdaje musíte
zaznamenat v řádném účetním období. Zaúčtujte
činnosti v tom roce, kdy se konaly. Pokud potřebujete
letos předem zaplatit za činnost, která se bude konat
příští rok, požádejte místní finanční tým, aby položku
zaznamenal jako předplacený výdaj.
Všichni zaměstnanci hrají svou úlohu při zajišťování naší
finanční důvěryhodnosti:
Otázka Vedoucí týmu požádal můj tým,
•
Zajistěte,
aby byly transakce příslušně autorizovány a řádně
a včas zaznamenány.
•
Náležitě
ochraňujte majetek společnosti a pravidelně
porovnávejte záznamy o aktivech s vlastními aktivy.
•
Podávejte
či schvalujte k refundaci pouze oprávněné
obchodní výdaje.
•
Dodržujte
Corporate Financial Instructions (Podnikové
finanční pokyny), abyste zajistili přesnost a spolehlivost
účetních záznamů.
•
Účetní
rozhodnutí provádějte na základě účetních norem
a zásad společnosti Kimberly-Clark.
•
Neuvádějte
žádná falešná či nepodložená tvrzení či
záznamy do účetních knih a záznamů naší společnosti ani
v rámci veřejné komunikace či v rámci jakékoli interní nebo
externí korespondence.
Pokud se dozvíte o jakémkoli opomenutí, falzifikaci či
nepřesnosti oznamovaných informací, ihned tuto informaci
ohlaste v souladu s dokumentem Protocol for Reporting and
Escalation of the Code of Conduct Issues (Protokol o oznamování
a eskalaci záležitostí týkajících se kodexu chování).
Další informace získáte v následujících dokumentech:
Records Creation, Retention and Destruction Policy (Zásady
pořizování, uchovávání a likvidace záznamů); Corporate
Records Administration (Správa podnikových záznamů);
Accounting Policies and Practices Policy (Zásady účetních
předpisů a postupů); Corporate Financial Instructions
(CFIs) (Podnikové finanční pokyny); Internal Control Policy
(Zásady vnitřní kontroly); CFI 27-50 Employee Expense
Reimbursement (CFI 27-50 Náhrady výdajů zaměstnanců);
Expense Reimbursement Policy (Zásady náhrad výdajů);
Anti-Corruption Policy (Protikorupční zásady).
abychom odpracovali tolik hodin, kolik bude třeba
k dosažení výrobního cíle. Existuje však nepsané
pravidlo, že přesčasy jsou zakázány a do časových
výkazů lze zadat pouze 40 hodin. Co mám dělat?
Odpověď Ohlaste to. V souladu
s místními předpisy, zákonem a smlouvou
o kolektivním vyjednávání byste vždy měli vykazovat
skutečný počet odpracovaných hodin. Pokud váš
tým pracuje přesčas, měli byste přesčasy vykazovat
přesně. Nemáte-li souhlas k přesčasové práci, měli
byste po skončení směny přestat pracovat. Nikdy
neodpracovávejte hodiny mimo časový výkaz. Komu
klást otázky nebo oznamovat záležitosti
Otázka Vedoucí týmu mi přikázala
vypracovat nákupní objednávku za 40 000 dolarů,
ale má schvalovací oprávnění pouze do výše
20 000 dolarů. Mohu požadavek rozdělit na dvě
nákupní objednávky, aby nebylo nutné žádat
o schválení na vyšší úrovni?
Odpověď Ne. Vypracujte nákupní
objednávku v hodnotě 40 000 dolarů a vyžádejte
si potřebná schválení. Pokud je vám nepříjemné
odporovat vedoucí(mu) týmu, oznamte případ
právnímu oddělení nebo na linku kodexu chování.
Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti
30
Prevence podvodného jednání
Všechny podvodné činnosti jsou přísně zakázány. Společnost
Kimberly-Clark očekává, že zaměstnanci:
•Budou
poctivě a čestně jednat při práci s materiály,
financemi a systémy finančního výkaznictví společnosti.
•
Zabrání podvodnému jednání, odhalí a oznámí jej.
Podvod je například:
•
Krádež hotovosti, zásob, produktu nebo jiného majetku.
•Využití
fondů společnosti k nákupu vybavení, zásob či
materiálů k osobnímu prospěchu.
•Přijetí
peněz nebo darů od dodavatelů výměnou za
uzavření obchodu se společností Kimberly-Clark.
Otázka Zákazník mě požádal, abych
zaznamenal odbyt do tohoto měsíce za dodávky,
které budeme dělat příští měsíc. Co mám dělat?
Odpověď Nedělejte to. Může to mít vliv
na naše finanční výsledky a jde o podvod. Promluvte
si o tom s vedoucím týmu, aby věděl(a) o obtížích, se
kterými se v případě tohoto zákazníka potýkáte.
Otázka O víkendu jsem nechtěně
•Předložení
použil(a) svoji firemní kreditní kartu k nákupu
pohonných hmot do svého osobního auta.
Budu mít potíže?
•Pobírání
Odpověď Ne. Všichni děláme
falešných nebo klamných žádostí
o náhradu výdajů.
náhrady za pracovní úraz v době, kdy již úraz
netrvá, nebo jím nejste ovlivněni.
•Odepsání návratného majetku nebo dobytných pohledávek.
•
Užívání majetku společnosti k osobnímu prospěchu.
•
Zaznamenání prodeje před jeho realizací.
•
Falšování docházkových lístků nebo časových výkazů.
•
Zapisování neplatných položek do účetního systému.
chyby. Nezapomeňte tuto událost uvést v dalším
vyúčtování výdajů a poskytnout platbu k pokrytí
poplatku. Pokud však jde o opakující se problém,
může dojít k disciplinárním postihům.
•Schválení
nebo přijetí platby za nepřijaté zboží nebo
neposkytnuté služby.
•Schválení
nebo přijetí platby za neodpracované hodiny
nebo nerealizované a nedokumentované výdaje.
•
Padělání jakéhokoli druhu.
31
JEDNAT SPRÁVNĚ: TO JE CESTA SPOLEČNOSTI
KIMBERLY-CLARK
Četba tohoto kodexu je pouhým začátkem. Očekáváme,
že každý bude vždy jednat eticky, legálně a v souladu
s tímto kodexem chování. Jednat správně: to je cesta
společnosti Kimberly-Clark. Každý z nás zodpovídá za své
vlastní dodržování zásad kodexu, za ohlášení podezření na
jejich porušení a za spolupráci při podnikovém vyšetřování
možného porušení. Za oznámení záležitosti týkající se
kodexu chování v dobré víře nemůžete přijít o zaměstnání
či zaměstnanecké výhody ani být přeřazeni na nižší funkci,
suspendováni, šikanováni nebo diskriminováni a ani vám
nesmí být vyhrožováno.
Záměrem kodexu je poskytnutí návodu ke správnému
jednání se zákazníky, dodavateli, jinými zaměstnanci,
konkurenty a veřejností. Pro případné dotazy nebo pro
oznamování porušení kodexu je vám k dispozici řada
kontaktů. Viz část Komu klást otázky nebo oznamovat
záležitosti tohoto kodexu.
32
ČÍSLA LINKY KODEXU CHOVÁNÍ
Země
Přístupový kód
Číslo pro bezplatné volání
Rakousko............................................................... 0800-200-288..................................................................... 800-482-6020
Ekvádor (Andinatel)................................................ 1-999-119........................................................................... 800-482-6020
Ekvádor (Pacifictel)................................................. 1-800-999-119.................................................................... 800-482-6020
Guatemala............................................................. 138-126 nebo 999-91-90.................................................... 800-482-6020
Honduras............................................................... 800-0123............................................................................. 800-482-6020
Indie...................................................................... 000-117............................................................................... 800-482-6020
Japonsko (KDDI)..................................................... 00-539-111......................................................................... 800-482-6020
Japonsko (Softbank)............................................... 00-665-5111....................................................................... 800-482-6020
Nikaragua.............................................................. 1-800-0164......................................................................... 800-482-6020
Paraguay................................................................ 008-11-800......................................................................... 800-482-6020
Rusko.................................................................... 8^10-800-110-1011............................................................ 800-482-6020
Rusko (Moskva)...................................................... 363-2400............................................................................. 800-482-6020
Saúdská Arábie....................................................... 1-800-10............................................................................. 800-482-6020
Turecko.................................................................. 0811-288-0001................................................................... 800-482-6020
Ukrajina................................................................. 8 ^ 100-11.......................................................................... 800-482-6020
Venezuela.............................................................. 0 800 2255 288................................................................... 800-482-6020
Vietnam................................................................. 1-201-0288......................................................................... 800-482-6020
Znak „^“ zobrazený u některých kódů znamená, že je třeba počkat na druhý oznamovací tón.
Země........................................ Číslo pro bezplatné volání
Země........................................ Číslo pro bezplatné volání
Argentina.................................. 0-800-444-3594
Austrálie................................... 1-800-082-171
Bahrajn..................................... 8000-4149
Belgie....................................... 0800-7-2974
Bolívie...................................... 800-100420
Brazílie...................................... 0800-891-4205
Kanada..................................... 1-800-482-6020
Chile......................................... 1230-020-5512
Čína (sever)............................... 10-800-711-0649
Čína (jih)................................... 10-800-110-0590
Kolumbie.................................. 01-800-912-0114
Kostarika................................... 0-800-011-1094
Česká republika......................... 800-142-323
Dominikánská republika............ 1-800-482-6020
Salvador.................................... 800-6267
Německo.................................. 0800-181-5936
Řecko....................................... 00-800-11-008-3594
Hongkong................................. 800-903071
Maďarsko.................................. 06-800-18318
Indonésie.................................. 001-803-1-008-3594
Izrael......................................... 180-941-3594
Itálie......................................... 800-788427
Jamajka.................................... 1-800-482-6020
Korea........................................ 00798-1-1-008-3594
Malajsie.................................... 1-800-81-2478
Mexiko...................................... 001-800-482-6020
Nizozemsko.............................. 0800-022-0375
Nový Zéland.............................. 0800-450-245
Panama.................................... 01-800-482-6020
Peru.......................................... 0800-5-2697
Filipíny...................................... 1-800-1-111-0083
Polsko....................................... 0-0-800-111-1626
Portugalsko............................... 800-811-807
Singapur................................... 800-110-1537
Jižní Afrika................................ 0800-980072
Španělsko................................. 900-97-1068
Švýcarsko.................................. 0800-561-031
Tchaj-wan................................. 00-801-10-4085
Thajsko..................................... 001-800-11-008-3594
Trinidad a Tobago...................... 1-800-482-6020
Velká Británie............................ 0-0808-234-7569
Uruguay.................................... 000-411-008-3594
Jak vytočit čísla s přístupovým kódem:
1. Vytočte přístupový kód.
2. Počkejte na tón nebo pokyny.
3. Vytočte číslo pro bezplatné volání.
Pokud není vaše země uvedena na seznamu,
použijte webový záznamový formulář, který naleznete zde:
https://iwf.tnwgrc.com
33
„Každodenním
správným jednáním
a dodržováním kodexu chování
můžete přispět k budování
pozitivního a produktivního
pracoviště. To je přesně ten
typ pracoviště, který si
všichni zasloužíme.“
– Thomas J. Falk
Předseda představenstva
a generální ředitel
® Registrovaná ochranná známka a *ochranná známka společnosti Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Neenah, WI 54956. © 2015 KCWW Form #: COC0002
www.kimbery-clark.com
34

Podobné dokumenty