Leica DM500 Příručka

Komentáře

Transkript

Leica DM500 Příručka
Leica DM500
Příručka
Informace výrobce
Publikováno v leden 2015:
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Švýcarsko)
Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte, prosím,
horkou zákaznickou linku:
[email protected]
Leica DM500 Příručka
2
Přehled kapitol
Bezpečnostní předpisy
5
Leica DM500
16
Připravit se!
19
Pozor!26
Teď!35
Ošetřování mikroskopu
37
Rozměry
40
Leica DM500 Příručka
3
Obsah
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní koncepce
Symboly použité v tomto provozním návodu
Důležitá upozornění
Pokyny ohledně používání
Zdravotní rizika a rizika používání
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
Pokyny pro ošetřování přístroje
Příslušenství, údržba a opravy
Elektrické údaje a podmínky prostředí
Pozor!
Zapnutí mikroskopu
27
Použití kondenzoru
28
Příprava pozorování vzorku na mikroskopickém sklíčku
29
Zaostřování30
Seřizování okulárového tubusu
31
Olejová imerze
33
6
7
8
9
11
12
13
14
15
Mikroskopy Leica DM500
Blahopřejeme!17
Vybalení18
Připravit se!
19
Připojení okulárových tubusů
20
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry
21
Standardní okulárový tubus Leica – samostatné okuláry
23
Náočnice24
Instalace objektivů a kondenzoru pod stolkem mikroskopu
25
Leica DM500 Příručka
Teď!
Připravit se! Pozor! Teď!
36
Ošetřování mikroskopu
Všeobecná údržba
38
Rozměry
Rozměry
41
4
Bezpečnostní předpisy
Leica DM500 Příručka
Bezpečnostní předpisy5
Bezpečnostní koncepce
Jednotlivé moduly mikroskopů Leica řady DM
zahrnují interaktivní CD-ROM se všemi relevantními uživatelskými příručkami v několika
jazycích. Uložte jej na bezpečném místě, ale
tak, aby jej uživatel měl vždy pohotově. Uživatelské příručky a aktualizace jsou k dispozici
pro stahování a tisk na naší webové stránce na
adrese www.leica-microsystems.com.
Tento provozní návod popisuje speciální funkce
jednotlivých modulů mikroskopů Leica řady
DM a obsahuje důležité pokyny ohledně jejich
provozní bezpečnosti, údržby a příslušenství.
Můžete kombinovat jednotlivé komponenty
systému s komponentami od externích dodavatelů. Přečtěte si, prosím, uživatelskou příručku
a bezpečnostní pokyny dodavatele.
Před instalací, ovládáním nebo používáním
přístrojů si přečtěte výše uvedené uživatelské
příručky. Zvlášť, prosím, dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny.
Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajistili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit
pokyny a dbát varování obsažených v těchto
uživatelských příručkách.
Brožura „Bezpečnostní koncepce“ obsahuje
přídavné bezpečnostní pokyny s ohledem na
servisní práce, potřeby a zacházení s mikroskopem, s mechanickým a elektrickým příslušenstvím a rovněž všeobecné bezpečnostní
pokyny.
Leica DM500 Příručka
Bezpečnostní předpisy6
Symboly použité v této příručce
Výstraha před nebezpečím
Tento symbol označuje zvlášť důležité
informace, které je nutno číst a respektovat.
Výstraha před horkým povrchem
Tento symbol varuje před dotykem
horkých povrchů, např. žárovek.
Zanedbání může způsobit následující:
OO Riziko úrazu
Důležité informace
Tento symbol upozorňuje na důležité vysvětlující informace, které jsou
podstatné pro pochopení.
OO
Poruchy funkce nebo poškození přístroje
Výstraha před nebezpečným elektrickým
napětím
Tento symbol označuje zvlášť důležité
informace, které je nutno číst a respektovat.
Vysvětlující poznámky
ff Tento symbol v textu odkazuje na doplňující informace a vysvětlení.
Pokyny pro likvidaci přístroje, součástí
příslušenství a spotřebního materiálu.
Zanedbání může způsobit následující:
OO Riziko úrazu
OO
Poruchy funkce nebo poškození přístroje
Leica DM500 Příručka
Bezpečnostní předpisy7
Důležitá upozornění
Popis
Mikroskop Leica DM500 splňuje současné technologické standardy. Přesto jeho činnost může
vyvolávat určitá rizika. Potenciální rizika jsou
popsána níže.
Před instalací, manipulací a používáním nástroje je nezbytné přečíst tuto
uživatelskou příručku. Zvlášť, prosím, dodržujte
všechny bezpečnostní pokyny.
Uživatelská příručka
V této uživatelské příručce jsou důležité pokyny
ohledně bezpečné obsluhy, údržby a příslušenství.
s interaktivním diskem CD-ROM s přísluš-
Příslušenství od externích dodavatelů
Lze kombinovat individuální systémové části
s částmi externích dodavatelů. Přečtěte si,
prosím, uživatelskou příručku a bezpečnostní
pokyny dodavatele.
Váš mikroskop Leica DM500 se dodává
nými uživatelskými příručkami. Uložte jej
na bezpečném místě, ale tak, aby jej uživatel měl vždy pohotově. Uživatelské příručky
a jejich aktualizace si také můžete stáhnout z našich webových stránek na adrese
www.leica-microsystems.com.
Původní stav
Abyste přístroj udrželi v původním stavu a zajistili jeho bezpečnou činnost, musíte se řídit
pokyny a dbát varování obsažených v těchto
uživatelských příručkách.
Zákonné předpisy
Dodržujte obecné i místní předpisy týkající se
prevence úrazů a ochrany životního prostředí.
Prohlášení o shodě s EU
Elektrické příslušenství odpovídá současnému
stavu technického vývoje a je vybaveno prohlášením o shodě s EU.
Leica DM500 Příručka
Bezpečnostní předpisy8
Pokyny ohledně používání
Mikroskop Leica DM500 se smí používat
jen v uzavřených prostorách a musí být
umístěn na pevné podložce.
Mikroskop Leica DM500 může být bez problémů
používán v čistých místnostech.
Umístěte mikroskop vždy tak, abyste
jej mohli kdykoliv odpojit od zdroje
proudu. Síťový kabel musí zůstat stále
přístupný, protože slouží pro odpojení přístroje.
Pracoviště
Přístroj smí být provozován jen v uzavřených,
bezprašných prostorách, při teplotách +10 °C
až +40 °C. Chraňte jej před oleji, chemikáliemi
a vysokou vlhkostí. Používáte-li přístroj venku,
chraňte jej před prachem a vlhkostí. V žádném
případě venku nepoužívejte elektrické příslušenství. Elektrické přístroje musí být vzdáleny
alespoň 10 cm od stěn a od hořlavých látek.
Zajistěte, aby na pracovišti nedocházelo
k velkému kolísání teplot, aby přístroj nestál na
přímém slunečním světle a aby nedocházelo
k vibracím. Takové podmínky by mohly zkreslit
výsledky měření a mikrografická zobrazení.
a v teplém a vlhkém klimatu speciální
Jednotlivé součásti vyžadují v teplém
ošetřování, aby nevznikaly plísně.
Leica DM500 Příručka
Použití v rozporu se zamýšleným účelem
Nikdy nemontujte jinou zástrčku nebo
nedemontujte mechanické součásti,
pokud k tomu nejste výslovně vyzváni v návodu
k obsluze.
provozním
Přístroje a příslušenství popsané v tomto
návodu byly testovány
z hlediska bezpečnosti a potenciálních rizik.
Kdykoliv se jedná o změnu nebo modifikaci přístroje, nebo o jeho použití
ve spojení se součástmi od jiných výrobců,
které jde nad rámec této příručky, je nutné si
vyžádat souhlas příslušné pobočky firmy Leica
Microsystems.
Nepovolené změny přístroje nebo jeho
neschválené použití ruší veškerá práva
na jakékoliv záruční požadavky!
Bezpečnostní předpisy9
Pokyny ohledně používání (pokračování)
Přeprava
Pokud je to jen možné, používejte při zasílání
nebo přepravě jednotlivých modulů originální
obaly.
Aby nedošlo k poškození přístroje vibracemi,
odmontujte všechny pohyblivé části, které
(podle uživatelské příručky) smí zákazník
montovat a demontovat, a zabalte je zvlášť.
Leica DM500 Příručka
Likvidace
Když výrobek doslouží, kontaktujte, prosím,
ohledně likvidace servisní nebo prodejní oddělení firmy Leica.
Respektujte a zajistěte, prosím, dodržení místních zákonů a předpisů, například směrnice EN
WEEE.
Vestavba do zařízení cizích výrobců
Při vestavbě výrobků firmy Leica do zařízení
jiných výrobců odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů, zákonů a směrnic výrobce celého systému nebo pracovník,
uvádějící jej na trh.
Tak jako všechny elektronické přístroje
se tento přístroj, ani jeho součásti příslušenství a spotřební materiál, nesmí v žádném
případě likvidovat do směsného domovního
odpadu. Likvidace musí probíhat v souladu
s platnými místními zákony a předpisy.
Bezpečnostní předpisy10
Zdravotní rizika a rizika používání
Zdravotní rizika
Pracoviště s mikroskopy usnadňují
a zlepšují prohlížení úkolů, ale kladou
vysoké nároky na oči a přídržné svaly uživatele.
V závislosti na době trvání nepřerušené činnosti
se mohou vyskytnout astenopie (zraková
ochablost) a muskuloskeletární potíže. Proto
je nutno přijmout vhodná opatření k omezení
pracovní zátěže:
OO
Optimální rozvržení pracoviště
OO
Časté změny činnosti
OO
Důkladné zaškolení personálu s ohledem
na ergonomii a organizaci práce.
Leica DM500 Příručka
Ergonomický design a konstrukce mikroskopů
řady Leica má za cíl omezit námahu uživatele
na minimum.
Nebezpečí při používání
OO Mikroskop Leica DM500 smí být připojen
jen do uzemněné zásuvky.
Nebezpečí infekce
Přímý kontakt s okuláry je možný
způsob přenosu bakteriálních a virových infekcí oka.
OO
uživatel
Riziko lze minimalizovat tím, že každý
bude používat své osobní
okuláry, nebo snímatelné náočnice.
Mikroskop Leica DM500 smí být provozován pouze v bezvadném funkčním stavu.
Osvětlení mikroskopu je ve skupině výjimek
(riziková skupina 0) podle EN 62471:2008 při
použití v souladu s určením.
• LED osvětlovacího zařízení – ať s nebo
Nikdy se nedívejte přímo do paprsku
bez optických nástrojů – protože tím zvyšujete
třídu rizika. Při nedodržení tohoto upozornění
riskujete poškození zraku.
Bezpečnostní předpisy11
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
Informace pro osoby za přístroj odpovědné
OO Zajistěte, aby mikroskop Leica DM500 byl
používán pouze oprávněnými a poučenými
osobami.
OO
Zajistěte, aby tato uživatelská příručka byla
u mikroskopu Leica DM500 stále k dispozici.
OO
Provádějte pravidelné kontroly, abyste
se ujistili, že oprávnění uživatelé dodržují
bezpečnostní pokyny.
OO
OO
OO
Mikroskop Leica DM500 používejte, jen
když je v bezvadném stavu.
OO
Při údržbě výrobku se smějí používat jen
originální náhradní díly firmy Leica.
OO
Informujte ihned svého zástupce firmy
Leica nebo Leica Microsystems (Schweiz)
AG, 9435 Heerbrugg, Švýcarsko, o jakékoli
závadě výrobku, která by případně mohla
způsobit úraz či poškození.
OO
Po servisu nebo technických úpravách musí
být jednotka rekonfigurována při dodržení
našich technických požadavků.
OO
Je-li jednotka modifikována nebo udržována neoprávněnými osobami, není-li
správně udržována (pokud údržba nebyla
prováděna našimi pracovníky), nebo pokud
se s ní nesprávně zacházelo, firma Leica
nepřebírá žádnou odpovědnost.
OO
Elektrická instalace v budově musí splňovat
místní předpisy, např. se navrhuje automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany
(ochrana proti poruchovému proudu).
OO
Když poučujete nové uživatele, dělejte to
důkladně a vysvětlete jim význam výstražných značek a zpráv.
Určete individuální odpovědnost za
uvádění přístroje do provozu, za jeho
obsluhu a servis a sledujte plnění této
odpovědnosti.
Leica DM500 Příručka
OO
Pokud používáte mikroskop Leica DM500
s příslušenstvím vyrobeným třetími stranami, ujistěte se, že výrobce potvrzuje
bezpečnou konstrukci, bezpečné používání
výrobku a dodržujte uživatelskou příručku
výrobku.
Úpravy a údržba mikroskopu Leica DM500
smí být prováděna pouze odborníky
výslovně autorizovanými firmou Leica.
Bezpečnostní předpisy12
Pokyny pro ošetřování přístroje
Všeobecné pokyny
OO Chraňte mikroskop Leica DM500 před
vlhkostí, výpary, kyselinami, zásadami
a leptavými látkami. V blízkosti přístroje
nepřechovávejte žádné chemikálie.
OO
Chraňte mikroskop Leica DM500 před oleji
a mazivy. Mechanické části ani kluzné
plochy nikdy neolejujte ani je nemažte
vazelínou.
OO
Řiďte se pokyny výrobce dezinfekčních
prostředků.
OO
Doporučujeme uzavřít servisní dohodu se
servisem firmy Leica.
Leica DM500 Příručka
Čistění lakovaných a plastových součástí
OO Prach a nečistota by se měly odstraňovat
měkkým štětečkem nebo utěrkou nepouštějící chloupky.
OO
Hrubé nečistoty odstraňte navlhčenou
utěrkou na jednorázové použití.
OO
NESMÍ se používat aceton, xylen a nitroředidla.
OO
K čistění barevných povrchů nebo příslušenství s pryžovanými díly nikdy nepoužívejte chemikálie. Mohly by poškodit
povrchy a vzorky by mohly být kontaminovány odřenými částicemi.
Čistění skleněných povrchů
OO Prach odstraňujte suchým, nemastným
štětcem, vyrobeným z vlasů, ofukováním
měchem, nebo použitím vakua.
OO
Optické povrchy by se měly čistit hadříky
nepouštějícími vlas, speciálními utěrkami
optických čoček nebo vatovými tampony
navlhčenými běžnými čističi skla.
Bezpečnostní předpisy13
Příslušenství, údržba a opravy
Příslušenství
K stereomikroskopu Leica DM500 lze používat
jen následující příslušenství:
OO
Příslušenství Leica popsané v této uživatelské příručce.
OO
Ostatní příslušenství za předpokladu, že
v této souvislosti bylo firmou Leica výslovně
schváleno jako technicky bezpečné.
Leica DM500 Příručka
Údržba
OO Mikroskop Leica DM500 je v podstatě
bezúdržbový. Pro trvalé zajištění bezpečné
a spolehlivé funkce přístroje však doporučujeme, abyste se preventivně obrátili na
zodpovědnou servisní organizaci.
nebo, hodí-li se to, uzavřít s ní servisní
Můžete si zařídit periodické kontroly
Opravy a servis
OO Smějí se používat pouze originální náhradní
díly Leica Microsystems.
OO
Před otevřením přístroje vypněte napájení
a odpojte hlavní síťový kabel.
OO
Nedotýkejte se elektrických obvodů pod
napětím, mohlo by dojít k úrazu.
smlouvu.
OO
Doporučujeme uzavřít servisní dohodu se
servisem firmy Leica.
OO
Pro údržbu a opravy se smějí používat jen
náhradní díly subdodavatele základního
vybavení (OEM).
Adresa servisu
V případě problémů nás, prosím, kontaktujte na
adrese:
[email protected]
Bezpečnostní předpisy14
Elektrické údaje a podmínky prostředí
Výměna pojistek
Před výměnou jakýchkoliv pojistek odpojte přístroj od
sítě. Mikroskop Leica DM500 má dvě pojistky, které jsou
umístěny za zásuvkou síťového kabelu.
Používejte jen pojistky typu: 5×20 mm, 1 A/250 V, rychlá
(# 13RFAG30003)
Elektrické údaje
Leica DM500
Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)
Prostředí
Pracovní teplota
+10 °C…+40 °C
Skladovací teplota
-20 °C…+52 °C
+50 °F…+104 °F
Náraz při manipulaci 25 mm na 50mm tvrdé dřevo
Náraz při transportu (nezabaleno)
100 g/6 ms
Náraz při transportu (zabaleno)
800 mm volným pádem
Vibrace při transportu (nezabaleno)
5–200 Hz/1.5 g
Atmosférický tlak „při použití“ a při skladování 500–1 060 mbar
Vlhkost „při použití“ a při skladování
20–90 %
Instalační kategorie II (kategorie přepětí)
Používejte jen dobíjitelné baterie 1.2 V NiMH, typ
AA s kapacitou maximálně 2 700 mAh. Nepoužívejte
nedobíjitelné baterie AA.
Leica DM500 Příručka
Stupeň znečistění 2
Bezpečnostní předpisy15
Mikroskopy Leica DM500
Leica DM500 Příručka
Mikroskopy Leica DM50016
Blahopřejeme!
Děkujeme, že jste si koupili složený mikroskop
Leica DM500 od firmy Leica Microsystems. Jedinečné designové prvky a celá škála doplňků z
tohoto modelu činí všestranný a vysoce kvalitní
přístroj.
Leica DM500 Příručka
Mikroskopy Leica DM50017
Vybalení
OO
Opatrně vyjměte mikroskop a všechny
součásti z kartonového obalu.
OO
Zkontrolujte součásti podle plánované
konfigurace.
OO
Doplňkové vybavení, jako je příslušenství
pro regulaci kontrastu, adaptéry kamery,
digitální kamery a transportní kufry, se
nedodává jako součást standardního vybavení. Tyto položky se dodávají v samostatných obalech.
OO
Nevyhazujte, prosím, žádný z těchto obalů.
Měly by se, v případě potřeby, znovu využít
pro bezpečné uskladnění a transport
přístroje.
Leica DM500 Příručka
Mikroskopy Leica DM50018
Připravit se!
Leica DM500 Příručka
Připravit se!19
Připojení okulárových tubusů
Použité nástroje
OO Inbusový klíč
Typ 2: Standardní okulárový tubus se samostatnými okuláry
2. Do držáku stojanu vložte rybinovou vložku
a pevně, avšak bez násilí, utáhněte stavěcí
šroub. Tím se okulárový tubus umístí přesně
do optické osy mikroskopu, bez ohledu na
zvolené natočení.
Zjistěte, který typ okulárových tubusů
Existují dva typy okulárových tubusů.
máte:
Typ 1: Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými
okuláry.
Leica DM500 Příručka
1.Dodaným inbusovým klíčem poněkud
uvolněte stavěcí šroub (umístěn na stojanu
nahoře).
Připravit se!20
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry
1. Chcete-li používat rýhovaný šroub zajištěný
proti vypadnutí, vyšroubujte úplně stavěcí
šroub dodaný se stojanem.
2. Okulárový tubus Leica EZ umístěte zpátky
na stojan.
Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými
okuláry.
natočit, buď uvolněte stavěcí šroub na
Chcete-li okulárový tubus Leica EZ
stojanu, nebo jej nahraďte rýhovaným šroubem
zajištěným proti vypadnutí (doplňkové
vybavení).
Leica DM500 Příručka
Než rýhovaný šroub zajištěný proti
vypadnutí upevníte ke stojanu, rýhovanou hlavu maximálně povolte:
3. Rýhovaný šroub se zajištěním proti vypadnutí upevněte klíčem, který se dodává
spolu s ním.
Připravit se!21
Okulárový tubus Leica EZ – integrované okuláry (pokračování)
natáčet:
Teď můžete okulárový tubus bezpečně
uvolníte rýhovaný šroub
zajištěný proti vypadnutí, natočíte okulárový
tubus a šroub zase utáhnete.
EZ již integrovány a jsou přednastaveny
Okuláry jsou s okulárovým tubusem Leica
pro korigované zobrazení; žádné nastavování
okulárů ani vkládání vložek již není potřeba.
Přejděte k části „Náočnice“ na str. 24.
Leica DM500 Příručka
Připravit se!22
Standardní okulárový tubus Leica – samostatné okuláry
1. Vložte do okulárového tubusu okuláry.
2. Zajistěte okuláry v okulárových tubusech
utažením stříbrných šroubů na spodní
straně okulárových tubusů standardním
šroubovákem s drážkou Phillips (není
součástí dodávky).
Standardní okulárový tubus; okulárové tubusy
ještě neobsahují okuláry
rybinovou vložku. Standardní okulárový
Standardní okulárový tubus má otáčivou
tubus můžete tudíž volně natáčet do libovolného směru.
v okulárových tubusech zajištěny.
Okuláry se sice budou otáčet, ale budou
Leica DM500 Příručka
Připravit se!23
Náočnice
nosíte brýle, mějte pryžové náočnice
Jestliže při pozorování mikroskopem
shrnuté dolů. Nenosíte-li brýle, může být
užitečné pryžové náočnice vyhrnout, aby
pomohly odstínit osvětlení okolního prostoru.
Leica DM500 Příručka
guraci mikroskopu, zjistíte, že objektivy
Jestliže jste si koupili standardní konfi-
jsou již nainstalovány na hlavici a kondenzor
pod stolkem mikroskopu již je nainstalován
na stojanu. V tom případě přejděte k části
„Činnost“ na str. 27. Jestliže jste si mikroskop
DM500 koupili po součástech a nekoupili jste
standardní konfiguraci, pokračujte k části
„Instalace objektivů“ na str. 25.
Připravit se!24
Instalace objektivů a kondenzoru pod stolkem mikroskopu
Instalace objektivů
Hlavici otáčejte vždy rýhovaným kroužkem.
1. Otáčejte hlavicí po směru hodinových ručiček a do jejích otvorů postupně šroubujte
objektivy, od nejmenšího zvětšení k největšímu.
Leica DM500 Příručka
Kondenzor pod stolkem mikroskopu
Kondenzor pod stolkem mikroskopů
Leica DM500 je předinstalován, předzaostřen a předcenterován. Žádná další instalace
ani seřízení není zapotřebí.
Připravit se!25
Pozor!
Leica DM500 Příručka
Pozor!26
Zapnutí mikroskopu
byl síťový kabel ukostřen k podstavci
Jako preventivní bezpečnostní opatření
mikroskopu. Mezi napájení a síťový kabel nikdy
nezařazujte žádný adaptér; ukostření by se tak
stalo neúčinným.
Konektor USB
Leica DM500 má konektor USB 5 V/1,5 A ve
středu svazku vodičů. Lze jej používat pro
napájení některých kamer Leica nebo jiných
zařízení pro 5 V/1,5 A.
Nastavení intenzity osvětlení
Pro začátek nastavte otočný regulátor
osvětlení (na stojanu mikroskopu vlevo
dole) na nejnižší hodnotu. Otočný regulátor
osvětlení vám umožní nastavit intenzitu světla
osvětlovacího systému.
Pracovní deska
Mikroskop používejte vždy na pevné,
stabilní pracovní desce.
Síťový kabel
Není-li síťový kabel již připojen, zapojte
jej bezpečně do zásuvky na zadní straně
mikroskopu.
Leica DM500 Příručka
Pozor!27
Použití kondenzoru
Připojení a zapnutí mikroskopu
1.Síťový kabel mikroskopu zastrčte do
vhodné elektrické zásuvky, chráněné nulováním.
vodičem.
K dispozici je 3žilový kabel s ochranným
2. Spínačem na stojanu mikroskopu vpravo
dole mikroskop zapněte.
Použití kondenzoru
Kondenzor je vybaven irisovou clonou,
kterou lze nastavením přizpůsobit efektivní číselné cloně každého objektivu.
2. Nejprve irisovou clonu kondenzorového
otvoru plně otevřete vytočením kondenzorového kroužku úplně doprava.
1. Irisová clona se otvírá a zavírá pouhým
otáčením rýhovaného kondenzorového
kroužku doprava nebo doleva tak, aby se
čárka na kondenzorovém kroužku kryla se
zvětšením použitého objektivu.
Hlavní spínač (On/Off) je na stojanu vpravo dole
Leica DM500 Příručka
Pozor!28
Příprava pozorování vzorku na mikroskopickém sklíčku
Příprava pozorování vzorku na mikroskopickém sklíčku
1. Zasunutím podložního mikroskopického
sklíčka se vzorkem zepředu do vodítek
umístěte vzorek na stolek mikroskopu.
2. Křížovým posuvem nastavte mikroskopické
sklíčko tak, aby se část vzorku dostala pod
používaný objektiv.
Vodítka drží podložní mikroskopické sklíčko na
místě.
Leica DM500 Příručka
Pozor!29
Zaostřování
Zaostřování
1.Otočte hlavici (rýhovaným kroužkem
hlavice) tak, aby se do pracovní polohy
dostal objektiv s nejmenším zvětšením.
2. Otáčením hrubého zaostřovacího posuvu
zvedněte stolek mikroskopu do nejvyšší
polohy, na kladný doraz.
3. Dívejte se do okulárů a nastavte intenzitu
osvětlení tak, aby byla příjemná a vhodná
pro pozorování.
výrobce seřízen tak, aby z této polohy
Stojan mikroskopu Leica DM500 byl od
došlo k zaostření stolku během 1.5 otáčky
jemného zaostřovacího posuvu.
4. Knoflíkem jemného zaostřovacího posuvu
vzorek přesně zaostřete.
Knoflík hrubého zaostřovacího posuvu
Knoflík jemného zaostřovacího posuvu
Leica DM500 Příručka
Pozor!30
Seřizování okulárového tubusu
1. Nastavte okulárové tubusy na svou rozteč
očí. Svírejte nebo rozevírejte okulárové
tubusy, aby se zmenšovala nebo zvětšovala
vzdálenost mezi okuláry, dokud neuvidíte
jeden osvětlený kruh.
Okulárový tubus Leica EZ
Používáte-li okulárový tubus Leica EZ s integrovanými okuláry, není žádné další seřizování
nutné. Ujistěte se, že máte nasazeny své brýle
nebo kontaktní čočky. Přejděte k části „Olejová
imerze“ na str. 33.
Standardní tubus s jedním nebo se dvěma
zaostřovacími okuláry
Používáte-li standardní okulárový tubus
s jedním nebo se dvěma zaostřovacími okuláry,
musíte udělat některá nastavení:
1. Nastavit zaostřování okulárů na „0“ dioptrií.
Standardní okulárový tubus se dvěma
pevnými okuláry
Používáte-li standardní okulárový tubus se
dvěma pevnými okuláry (žádný z nich nelze
zaostřit), není žádné další seřizování nutné.
Ujistěte se, že máte nasazeny své brýle nebo
kontaktní čočky. Přejděte k části „Olejová
imerze“ na str. 33.
nastavení rozteče očí konstantní délku.
Okulárové tubusy mají pro všechna
To znamená, že změna rozteče očí neovlivní
parfokalitu, zvětšení ani kalibraci, která na zvětšení závisí.
Leica DM500 Příručka
Pozor!31
Seřizování okulárového tubusu (pokračování)
(kontaktní čočky nebo brýle) při mikroJsou-li
vám
vaše
korekční
čočky
skopickém pozorování pohodlné, ponechte si
je nasazené a seřizování bude minimální.
2. Dívejte se jen jedním z okulárů mikroskopu
a knoflíkem jemného zaostřovacího posuvu
zaostřete na vzorek (máte-li jeden okulár
zaostřovací a jeden nezaostřovací, vyberte
si k tomu nezaostřovací okulár). Aby se
vám lépe zaostřovalo, druhé oko si zakryjte
nebo je zavřete.
Leica DM500 Příručka
3. Po zaostření přejděte k druhému okuláru
a dívejte se druhým okem jen jím (zaostřovací okulár). Tentokrát zaostřete vzorek
zaostřovacím kroužkem na zaostřovacím
okuláru.
Nezaostřujte posuvem stolku mikroskopu (nahoru ani dolů).
5. Nyní přejděte na objektiv s velkým zvětšením (ale ne na olejový) a zaostřete mikroskop při pozorování oběma očima.
Po zaostření při větším zvětšení tudíž
Větší zvětšení má menší hloubku ostrosti.
zjistíte, že při přechodu k menšímu zvětšení
už stačí, pokud vůbec, jen nepatrně doostřit
jemným zaostřovacím posuvem.
4. Uchopte rýhování na zaostřovacím okuláru
jednou rukou a druhou rukou otáčejte
horní částí okuláru, dokud vzorek není
tímto zaostřovacím okulárem na toto oko
zaostřen. Tím se zkoriguje jakýkoliv zrakový
rozdíl mezi pravým a levým okem.
Pozor!32
Olejová imerze
Olejová imerze
1. Najděte na mikroskopickém sklíčku, které
chcete zkoumat, zorné pole.
3. Na podložní mikroskopické sklíčko dejte
na místo vzorku, který jste zkoumali, kapku
imerzního oleje Leica.
2. Hrubým zaostřovacím posuvem spusťte
stolek mikroskopu do nejnižší polohy.
5. Hrubým zaostřovacím posuvem pomalu
zvedejte stolek mikroskopu, dokud se
kapka oleje na podložním mikroskopickém sklíčku právě nedotkne čela imerzního
objektivu.
4. Pootočte do aktivní polohy olejový imerzní
objektiv (objektiv bude označen „OIL“ (olej))
6. Uchopte rýhovaný kroužek hlavice a kolébejte objektivem tam a zpět, aby se eliminovaly všechny vzduchové bubliny; pak
olejový imerzní objektiv usaďte v aktivní
poloze, s olejem mezi čelní čočkou objektivu a podložním mikroskopickým sklíčkem.
Leica DM500 Příručka
Pozor!33
Olejová imerze (pokračování)
7. Dívejte se mikroskopem, pomalu točte
jemným zaostřovacím posuvem a zvedejte
stolek mikroskopu, dokud vzorek není
zaostřen.
8. Když přestanete olejový imerzní objektiv používat, nezapomeňte vyčistit čelo
objektivu, podložní mikroskopické sklíčko
a všechny ostatní povrchy, které přišly
s olejem do kontaktu, podle pokynů v části
„Ošetřování mikroskopu“ na str. 37.
Leica DM500 Příručka
Pozor!34
Teď!
Leica DM500 Příručka
Teď!35
Připravit se! Pozor! Teď!
Nyní už jen stačí měnit objektivy, nastavovat
kondenzor podle zvětšení použitého objektivu
a vychutnávat si pozorování!
Leica DM500 Příručka
Teď!36
Ošetřování mikroskopu
Leica DM500 Příručka
Ošetřování mikroskopu37
Všeobecná údržba
Všeobecně
Při přenášení držte mikroskop vždy
oběma rukama. K uchopení slouží
držadlo na zadní straně mikroskopu a madlo
(vybrání) vpředu.
OO
OO
Všechny optické součásti udržujte v čistotě.
Čistota je důležitá pro zachování dobrých
optických vlastností přístroje.
OO
Když se mikroskop právě nepoužívá, měl by
být vždy přikryt plastovým protiprachovým
krytem (dodávaný s přístrojem).
Leica DM500 Příručka
Navíjení kabelu umožňuje rozvinout jen
potřebnou délku.
OO
Když se některý optický povrch zapráší
nebo zašpiní, zkuste jej nejdřív vyčistit
odfouknutím nečistoty, např. injekční stříkačkou, nebo jejím smetením štětcem
z velbloudí srsti, než se jej pokusíte otřít.
OO
Optické povrchy by se měly čistit hadříky
nepouštějícími vlas, speciálními utěrkami
optických čoček nebo vatovými tampony
navlhčenými běžnými čističi skla.
OO
Je důležité nepoužívat příliš rozpouštědla,
tak je užívejte jen velmi šetrně. Hadříky
nepouštějící vlas, speciální papírové utěrky
na optické plochy nebo vatové tampony
by měly být navlhčené rozpouštědlem, ale
právě jen navlhčené, ne tak mokré, že by
rozpouštědlo prosakovalo kolem čočky.
Ošetřování mikroskopu38
Všeobecná údržba (pokračování)
OO
OO
Žádná část mikroskopu není tak zranitelná
zachytáváním nečistot, prachu a oleje, jako
čelní čočka objektivu. Kdykoliv narazíte
na nedostatečný kontrast, mlhavost nebo
nedostatečnou jakost (jas, čistotu a obrysovou ostrost) zobrazení, pečlivě zvětšovacím
sklem zkontrolujte stav čelní čočky objektivu.
Čistění objektivů zvětšujících 40× a 100×
vyžaduje větší péči. Upozornění: Aby se
u objektivů s větším zvětšením dosáhlo co
možná velké plochosti, má objektiv čelní
čočku málo konkávní, s poměrně malým
poloměrem křivosti. Povrch této čelní
čočky lze snadno čistit vatičkou nabalenou
na párátku nebo malým vatovým tamponem. Čistým hadříkem navlhčeným běžně
dostupným čističem skla odstraňte nečistoty. Čelní čočku objektivu lehce otřete,
aniž byste na ni nepatřičně tlačili nebo
dokonce zkoušeli nečistoty seškrabovat.
Leica DM500 Příručka
Přesvědčte se, že se vatový tampon dotýká
povrchu čočky. Po vyčistění objektiv zkontrolujte zvětšovacím sklem.
OO
Potřebujete-li s mikroskopu sejmout
okulárový tubus, buďte opatrní, abyste se
náhodně nedotkli povrchu vnější čočky
(na spodní straně tubusu). Otisky prstů na
tomto povrchu by snížily zřetelnost zobrazení. Tuto čočku lze čistit stejným způsobem jako objektivy a okuláry.
Osvětlení
OO Mikroskopy Leica DM500 používají osvětlení LED. Po celou dobu životnosti mikroskopu není tudíž zapotřebí žádná výměna
lampy.
Ošetřování mikroskopu39
Rozměry
Leica DM500 Příručka
Rozměry40
Leica DM500 Příručka
Rozměry41
Leica DM500 Příručka
Rozměry42
Leica DM500 Příručka
Rozměry43
Leica DM500 Příručka
Rozměry44
Leica DM500 Příručka
Rozměry45
The statement by Ernst Leitz in 1907, “With the User, For the User,” describes the
fruitful collaboration with end users and driving force of innovation at Leica
Microsystems. We have developed five brand values to live up to this tradition:
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science, and Continuous
Improvement. For us, living up to these values means: Living up to Life.
INDUSTRY DIVISION
The Leica Microsystems Industry Division’s focus is to support c­ ustomers’ pursuit
of the highest quality end result. Leica Microsystems provide the best and most
innovative imaging systems to see, measure, and analyze the microstructures in
routine and research industrial applications, materials science, quality control,
forensic science investigation, and educational applications.
Leica Microsystems – an international company with a strong network of worldwide
customer services:
Active worldwide
Tel.
Fax
Australia ∙ North Ryde
+61
2 8870 3500
2 9878 1055
Austria ∙ Vienna
+43
1 486 80 50 0
1 486 80 50 30
Belgium ∙ Diegem
+32
2 790 98 50
2 790 98 68
Brazil ∙ São Paulo
+55
11 2764-2411
11 2764-2400
Canada ∙ Concord/Ontario
+1
800 248 0123
847 405 0164
Denmark ∙ Ballerup
+45
4454 0101
4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex
+33
811 000 664
1 56 05 23 23
Germany ∙ Wetzlar
+49 64 41 29 40 00
64 41 29 41 55
India ∙ Mumbai
+91
226 1880 200
226 1880 333
Italy ∙ Milan
+39
02 574 861
02 574 03392
Japan ∙ Tokyo
+81
3 5421 2800
3 5421 2896
Korea ∙ Seoul
+82
2 514 65 43
2 514 65 48
Netherlands ∙ Rijswijk
+31
70 4132 100
70 4132 109
+852
2564 6699
2564 4163
People’s Rep. of China
∙ Hong Kong
∙ Shanghai
21 6039 6000
21 6387 6698
Portugal ∙ Lisbon
+351
21 388 9112
21 385 4668
Singapore
+65
6550 5999
6564 5955
Spain ∙ Barcelona
+34
93 494 95 30
93 494 95 32
Sweden ∙ Kista
+46
8 625 45 45
8 625 45 10
Switzerland ∙ Heerbrugg
+41
71 726 34 34
71 726 34 44
United Kingdom ∙ Milton Keynes
+44
800 298 2344
1908 577640
+1 800 248 0123
847 405 0164
USA ∙ Buffalo Grove/lllinois
+86
13IDE12060CZ_1 ∙ Copyright © by Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg,
2015. Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of
Leica Microsystems IR GmbH.
www.leica-microsystems.com

Podobné dokumenty

Leica DM750 Příručka

Leica DM750 Příručka se tento přístroj, ani jeho součásti příslušenství a  spotřební materiál, nesmí v  žádném případě likvidovat do směsného domovního odpadu. Likvidace musí probíhat v  souladu s platnými místními zák...

Více

Leica A60 F Příručka

Leica A60 F Příručka vhodná opatření k omezení pracovní zátěže:

Více