Svatoanenské listy - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Transkript

Svatoanenské listy - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Svatoanenské listy 3/10
Pokračující restrukturalizace chirurgické péče
Sledování spokojenosti pacientů
Přemístění pracovišť a nová lékárna
Malování do čtverce Stanislava Havlíka
vizualizace části FNUSA – ICRC
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
Slovo ředitele
Vážení přátelé,
OBSAH
rád bych Vás pozdravil na počátku jarních měsíců a poděkoval vám všem za přízeň, kterou poskytujete nejenom našemu
časopisu, ale samozřejmě i celé Fakultní nemocnici u sv. Anny
v Brně. Od vydání posledního čísla Svatoanenských listů sice
uplynulo relativně málo času, avšak tato krátká doba byla doslova nabita významnými událostmi, z nichž některé lze označit za doslova přelomové.
Mám tím na mysli zejména historický úspěch naší nemocnice,
kterého dosáhla při hodnocení naší žádosti do prioritní osy 1
programu Věda a výzkum pro inovace. V rámci tohoto operačního programu byl na základě stanoviska mezinárodních odborníků vyhodnocen projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu jako nejhodnotnější a ze všech ostatních projektů předložených
v rámci České republiky získal projekt FNUSA – ICRC v této části hodnocení nejvíce bodů.
Rád bych i touto cestou všem, kteří se na přípravě projektu podíleli, upřímně poděkoval.
Pokračující restrukturalizace chirurgické
péče ve FNUSA
4
Mezinárodní centrum klinického
výzkumu představeno v Cannes
5
Nový bezpečný postup očkování
proti tuberkulóze pomáhá nemocným
i zdravým dětem
6
Corneal cross-linking
7
In memoriam
8
Nové očkovací středisko
při Klinice pracovního lékařství
8
Zkušenosti ze stáže v USA
10
Dalším důležitým milníkem uplynulých dnů bylo vydání stavebního povolení na stavbu
nových objektů v areálu naší nemocnice. Jak jistě všichni víte, tak plánovaný komplex tří
budov, který má vzniknout v části nemocnice, která je přilehlá k ulici Anenská, bude sloužit jak pro vědecko-výzkumné projekty, tak i pro významné zkvalitnění péče o naše pacienty. Průtahy se zahájením stavby padají již několik měsíců na vrub požadavků skupiny
nájemníků právě z Anenské ulice. I přesto, že této skupině občanů města Brna byly opakovaně vysvětleny a vyvráceny všechny námitky, které vznesli ke stavebnímu řízení, jsou
z jejich strany předkládány stále stejné připomínky k jednotlivým stupňům řízení. Nemohu tento krok označit jinak, než za krok obstrukční. I takovéto konání však s sebou nese
demokratická společnost a já pevně věřím, že se v nejbližších dnech celá záležitost vyřeší a bude dán průchod zájmům moderní vědy a výzkumu a zejména zájmům pacientů.
Sledování spokojenosti pacientů
11
Závěrem mého úvodního slova mně dovolte, abych všem kolegům z naší nemocnice
a všem čtenářům našeho časopisu popřál krásné prožití májových dnů a hodně sil do dalších pracovních aktivit pro naši nemocnici.
Ing. Petr Koška, MBA
ředitel FNUSA
Instalace preanalytického a analytického
systému Modular na OKB
12
Práce porodní asistentky
na Gynekologickém oddělení
13
Sestřičky a zahraničí
14
Z historie vzniku nemocnic (2)
16
Komunikujeme s pacientem anglicky
17
Nová vedoucí Oddělení řízení jakosti
19
MEDLINE with Full Text
19
Nový komplex laboratoří
pro klinický výzkum
20
Přemístění pracovišť a nová lékárna
21
Etiketa SMS
23
Blahopřání kolegům
23
Rádce pacienta
24
Malování do čtverce
24
Dortiáda s Kometou
24
Zahájeno jarní kolo Svatoanenské
fotbalové ligy
25
Odborné akce
25
Redakční rada:
Šéfredaktorka:
Mgr. Šárka Urbánková (aktuality)
tel.: 543 182 003, e-mail: [email protected]
Členové:
Doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (medicína)
e-mail: [email protected]
Bc. Kamila Mašková (ošetřovatelství)
e-mail: [email protected]
Ing. Petra Veselá, DiS. (ekonomika)
e-mail: [email protected]
Vydává:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
www.fnusa.cz
Adresa redakce:
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
[email protected]
Grafika a tisk:
GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Ročník II.
Číslo 3/2010
Vychází zdarma čtvrtletně v nákladu 1500 kusů.
Za obsah dodaných textů odpovídají autoři.
Fotografie Hana Báborová, Milada Dvořáková – fotostředisko FNUSA.
3
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
Pokračující restrukturalizace chirurgické péče ve FNUSA
foto autora článku
Směrem k onkochirurgii a vyšší kvalitě
Svůj příspěvek bych rozdělil do čtyř na sebe
navazujících částí. První část je všeobecná, druhá věnovaná problematice onkochirurgie, třetí
část je věnovaná multioborovému simulačnímu centru a konečně poslední kvalitě chirurgické péče.
Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně došlo
v průběhu roku 2009 k řadě zásadních změn
v chirurgické péči. Nepřetržitá chirurgická pohotovostní ambulantní služba je nyní kompletně zajišťována I. chirurgickou klinikou (I. CHK),
nově ve spolupráci s Ortopedickou klinikou.
Toto opatření zajistilo maximální připravenost
týmu na urgentní operace při již probíhající
jiné operaci na I. CHK a rovněž snížilo přetíženost lékařů kliniky ve službě. Lékaři I. CHK zajišťují rovněž chirurgickou konsiliární činnost
v celé FNUSA. Týká se to veškerých oblastí
chirurgie, krom cévně-chirurgické problematiky, jež zajišťuje II. chirurgická klinika (II. CHK).
Rovněž pod hlavičkou I. chirurgické kliniky pracuje endoskopická ambulance pod vedením
doc. MUDr. Petra Piskače, CSc. Činnost endoskopické ambulance je vnímána jako nedílná
součást komplexní péče o nemocné s onemocněním zažívacího traktu, která se pěstuje
dlouhodobě a v celé šíři na I. CHK. Chirurgie
zažívacího traktu tak nebude dále pěstována
na jiném chirurgickém pracovišti ve Fakultní
nemocnici u sv. Anny v Brně. Vzhledem k zajištění nosného programu onkochirurgie bylo
rovněž převedeno oddělení 3 do organizačních struktur I. CHK (výhledově také odd. 44).
Na I. chirurgické klinice byl recipročně zrušen
cévně-chirurgický program, včetně ambulance
cévní chirurgie a doc. MUDr. Lenka Veverková,
Ph.D. začala ambulovat 1x týdně v prostorách
II. CHK. Tato klinika se již věnuje výhradně
cévně-chirurgické problematice, angiologii
a dočasně chirurgii štítné žlázy (z personálních důvodů). Kompletní endokrinochirurgie je nadále programem I. chirurgické kliniky. Uvedené změny v restrukturalizaci měly
pochopitelně i zásadní dopad na výuku chirurgie v pregraduální oblasti. Tato byla z větší části převedena na I. chirurgickou kliniku.
Na II. CHK se bude nyní vyučovat jen problematika cévní chirurgie. Exkluzivní výukové pro-
4
story na I. CHK (Laboratoř miniinvazivní a robotické chirurgie, Laboratoř nácviku praktických
dovedností, Multimediální učebna pro nácvik
algoritmu diagnostiky a léčby závažných chirurgických onemocnění) tak budou maximálně
využity ke spokojenosti nejen všech studentů,
ale i učitelů. Obě komise pro státní rigorózní
zkoušky budou rovněž při I. chirurgické klinice.
Onkochirurgie představuje jeden z fundamentálních programů FNUSA. Již nyní tvoří
onkochirurgie u zainteresovaných chirurgických pracovišť (I. CHK, I. ortopedická klinika,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku, Urologické oddělení, Klinika plastické
a estetické chirurgie, Neurochirurgická klinika, Onkologicko-chirurgické oddělení, Klinika
zobrazovacích metod) vysoké procento jejich
odborné činnosti. Tato pracoviště doplněná
ještě o Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, II. CHK a Anesteziologicko-resuscitační kliniku představují v určitém
slova smyslu unikátní onkochirurgické centrum, jež možná nemá v ČR konkurenci. Je
tak postupně naplňován proces centralizace a úzké specializované multioborové péče.
Objem provedených onkochirurgických operací v tomto centru dosáhl v roce 2009 celkem 5 000 operací. Je potřeba si uvědomit,
že chirurgie je stále nejúspěšnější modalitou
v léčbě časných stádií solidních nádorových
onemocnění, ale rovněž u pokročilých stádií
nádorových onemocnění má chirurgie své nezastupitelné místo. Velmi užitečná a potřebná
je multioborová onkochirurgická péče, která
je ve FNUSA na velmi vysoké úrovni. Týká se
to nejen multioborových onkologických indikačních seminářů, ale i společných operačních
týmů při řešení závažných onkologických onemocnění a stavů. Každé z chirurgicky orientovaných pracovišť v naší fakultní nemocnici
má určitá unikátní specifika, jež vytvářejí mimořádnost zvažovaného onkochirurgického
centra. Tuto mimořádnost a komplexnost bychom měli častěji prezentovat jak široké laické
veřejnosti, tak i odborné. Chirurgové po operaci musí mít možnost sledovat osudy svých
nemocných a případně se podílet jak na řešení nastalých komplikací tak i v případech relapsu onemocnění. Z tohoto pohledu nedělá
a nebude ani v budoucnu chirurg dělat pouhý servis onkologovi, jak se to leckdy a leckde
děje. Máme-li spolupracovat na nejvyšší možné úrovni musí dojít k propojení informačních systémů spolupracujících nemocničních
zařízení. Jestliže jsme předali víceméně onkologickou péči na Masarykův onkologický
ústav, pak musí recipročně přejít jiný program
do naší fakultní nemocnice. Tak to vnímám
jako logicky uvažující lékař. Pakliže k tomu nedojde, je něco špatně. Jestliže se máme v budoucnu věnovat pouze závažným chirurgickým onemocněním, pak je třeba, aby drobné
chirurgické zákroky byly spíše příležitostí pro
městské a privátní nemocnice a především
začala konečně exaktně fungovat Lékařská
služba první pomoci. Naše společnost rozhodně nemá prostředky na to, aby nejjednodušší
případy řešily týmy specialistů připravených
na řešení nejzávažnějších stavů. To si nedovolí z ekonomických důvodů ani ta nejbohatší společnost na světě. Nevím, proč bychom
měli řešit jednoduché případy zapíchnutých
třísek, nejrůznějších dlouhotrvajících otlaků,
vytahovat klíšťata, ošetřovat drobné odřeniny
či měsíce trvající nezhoršující se zažívací obtí-
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
že, apod. v průběhu pohotovostní služby. Vnímám to jako určité lokální nefungování systému. Doufám, že v budoucnu dojde k nápravě
a výše uvedeného budeme ušetřeni.
V průběhu měsíce února navštívila naši fakultní
nemocnici delegace z Mayo Clinic vedená profesorem Cascinem. Profesor Cascino je šéfem Multioborového simulačního centra na Mayo Clinic
v Rochesteru. Členové delegace byli příjemně
překvapeni stavem a úrovní výuky na našich
pracovištích ve FNUSA využívající prvky simulace. Simulace se stala základním prvkem přípravy
mladých lékařů nejrůznějších oborů, ale i předmětem výuky pregraduálního studia. Simulace
je v popředí praktické výuky, neb simulovat se
dá téměř vše a představuje jasnou budoucnost
moderní výuky. U nás zatím existuje v této oblasti určitá roztříštěnost, neb jen progresivnější kliniky budují výukové prostory s možností simulace. Tyto problémy odstraňuje právě
činnost Komplexního multioborového centra,
jež by snad mohlo vzniknout i v areálu FNUSA.
Velmi si slibuji rovněž od spolupráce s chirurgickými obory na americké Mayo Clinic v Rochesteru. Je potřeba vytvářet úzké kontakty a budovat funkční bilaterální spolupráci. Chirurgie
by tak mohla rozšířit programovou náplň ICRC
(Mezinárodní centrum klinického výzkumu).
Profesor Claude Deschamps, šéf chirurgických
oborů na Mayo Clinic v Rochesteru přislíbil účast
na XXXVIII. společném kongresu Českých a Slovenských chirurgů, který se uskuteční na podzim tohoto roku na brněnském výstavišti. Kongres pořádá I. chirurgická klinika a záštitu slíbili
převzít, tak jako v loňském roce, nejvyšší představitelé kraje, města, Masarykovy univerzity, ale
i náš pan ředitel.
Se vším výše uvedeným souvisí i kvalita poskytované chirurgické péče. Kvalita chirurgické
péče nespočívá jen v bezchybném provedení
nejnáročnějších operací s minimálním počtem
pooperačních komplikací a nulovou letalitou,
3/2010
ale i v dokonalé komunikaci s nemocným
a jeho rodinou. Není možné pacienta brát jako
pouhý případ a tak k němu i přistupovat. Zde
se domnívám, že máme co zlepšovat a není to
otázka jen peněz. Ne všichni naši pracovníci
mají vysoce profesionální přístup, zvládají prvky profesionální komunikace, oplývají dostatkem empatie, slušného chování a dostatkem
úcty k nemocnému. Velmi důležitá je vysoká
odbornost a osobnost lékaře, ale i nelékařského zdravotnického personálu, jejich kvalitní
spolupráce a atmosféra vlastního pracoviště.
Tyto aspekty jsme sto výrazně změnit k dokonalosti, je však třeba na ně myslet. I zde nám
může být velkým příkladem Mayo Clinic. Pochopitelně výše uvedené úzce souvisí s příjemným prostředím pokoje, kvalitní stravou
ap. Velmi zásadní a extrémně důležitá je i kvalita zdravotnické dokumentace. Tím nemám
na mysli jen její kvalitu pro získání ISO hodnocení, ale jako ochranu pracovníků, pracoviště a nemocnice. Jako soudní znalec se někdy
dosti podivuji nad chabou úrovní dokumentace z některých pracovišť. Stále platí latinské
„litera skripta manet“ (co je psáno, to je dáno).
Radou zde je napsat všechno, i negativní nález je nálezem, vše musí být čitelné a se jménem a podpisem vyšetřujícího či zapisujícího.
Naštěstí je tomuto problému v naší nemocnici věnována dostatečná pozornost a kvalita je
přísně hlídána.
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
přednosta I. chirurgické kliniky
Mezinárodní centrum klinického výzkumu představeno
v Cannes
Ve francouzském letovisku Cannes proběhl
v březnu tohoto roku 21. ročník světového veletrhu nemovitostí Mipim, kde se prezentovalo kolem 17 000 vystavovatelů a investorů.
naší fakultní nemocnice a prestižní americké
Mayo Clinic v Rochesteru.
Radní Jihomoravského kraje RNDr. Miloš Šifalda, který má na starosti mj. i oblast strategie
a regionálního rozvoje, v rozhovoru pro náš časopis uvedl: „V letech 2007/2008 jsme jako kraj
byli ze všech krajů v České republice nejúspěšnější a získali nejvíce investic do vědy a výzkumu včetně financí poskytnutých z Evropských
fondů. Jsme velmi hrdí a je nám ctí, můžeme-li
na mezinárodních fórech představovat takový
špičkový projekt, jakým Mezinárodní centrum
klinického výzkumu bezpochyby je“. A dále dodává: „Město Brno nabízí skvělé podmínky pro
investice se svým zázemím pro vědu a výzkum,
akademickými institucemi a vzdělanými lidmi.
A ICRC, jako jeden z příkladů, táhne zajímavé investice, Mayo Clinic je heslem, za kterým je obrovská prestiž. Jsme významným a nepřehlédnutelným městem mezi Vídní a Prahou a stojí
za to zde investovat. Obecně pokládám za velmi důležité se na velkých akcích prezentovat“.
Představitelé Jihomoravského kraje zde představili město Brno také jako centrum vědy a výzkumu, kde jedním z připravovaných velkých
projektů je FNUSA – ICRC (Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu). Právě díky spolupráci se
zahraničními institucemi bude snazší zapojit
vědecké týmy z Česka do mezinárodních projektů a získávat zkušenosti s nejnovějšími diagnostickými a léčebnými postupy. Unikátní
projekt je připravován špičkovými odborníky
5
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
Ten byl tvořen 77 předními odborníky ze 16 zemí.
Projekt FNUSA-ICRC nyní postupuje do fáze negociací. Tento úspěch je jistě potěšitelný i pro
naše kolegy z Mayo Clinic, kteří v únoru 2010
přijali další pozvání na několikadenní návštěvu
do fakultní nemocnice v souvislosti s přípravou
„Mezinárodního centra pro pokročilé lékařské
vzdělávání Brno“ (ICAME Brno).
A o tom, že jsou Jihomoravský region a samotné město v mnoha ohledech zajímavými místy
svědčí také to, že primátor města Brna Roman
Onderka převzal pro Brno na veletrhu v Cannes trojí prestižní ocenění – „City of the Future“ (Město budoucnosti), první místo mezi
městy východní Evropy ve schopnosti přilákat
investory (Brno patří dokonce do nejlepší pětky menších evropských měst v této kategorii)
a ocenění, kdy bylo město zařazeno mezi Top
10 nejlepších měst východní Evropy.
Šárka Urbánková
tisková mluvčí
Že je připravovaný projekt FNUSA-ICRC prestižní
a naprosto ojedinělý pro Českou republiku i Evropu dokládá také to, že v březnu tohoto roku velmi
úspěšně prošel v boji o nemalé evropské finance.
Byl podroben detailnímu, náročnému a nekompromisnímu hodnocení mezinárodním panelem.
foto autora článku
Nový bezpečný postup očkování proti tuberkulóze
pomáhá nemocným i zdravým dětem
V rámci Světového dne proti tuberkulóze, který
je každoročně vyhlášen na 24. březen a v návaznosti na něj dne 30. března 2010 byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na veřejném
semináři věnovaném problematice očkování
v ČR, konaném pod záštitou předsedy Výboru
pro zdravotnictví PSP ČR, široká odborná i laická veřejnost seznámena s novými výsledky našich imunologů a z nich plynoucích aktuálních
praktických doporučení České lékařské komory
(ČLK) a odborných lékařských společností J. E.
Purkyně České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), České pneumologické
a ftizeologické společnosti (ČPFS) i České společnosti dětské pneumologie (ČSDP), týkajících
se bezpečného očkování v praxi.
Veřejnost byla seznámena se závažnými komplikacemi včetně opakovaných úmrtí pacientů s vrozenými poruchami imunity (imunodeficiencemi) po očkování proti tuberkulóze
v České republice v případech, kdy byly děti
záhy po narození očkovány živou BCG vakcínou proti tuberkulóze, jak vyžaduje vyhláška
Ministerstva zdravotnictví ČR o očkování. Současně s tímto odborně nesprávným, stále se
však v praxi objevujícím nebezpečným postupem, navíc také souvisí časté, zbytečné a ob-
6
tížně se hojící sekundární reakce i u zdravých
dětí, jež postihují lymfatické uzliny a místo vpichu. Jedná se o nežádoucí reakce, které znemožňují řádně pokračovat v dalším očkování,
jež mají dítě chránit proti nakažlivým nemocem. Z těchto důvodů proto navíc došlo v posledních letech v ČR k dalším opakovaným
úmrtím dětí na pertusi (černý kašel). Uvedené
závažné skutečnosti, a zbytečné nežádoucí reakce, kromě imunologů nezávisle na veřejném
semináři o Problematice očkování v ČR v Parlamentu ČR, doložili také ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a v bohaté diskusi
potvrdili dětští a plicní lékaři z praxe, nezávisle
z odlišných českých i moravských regionů.
Podstatnou zásadní pozitivní zprávou aktuálně
zveřejněnou odborníky pro rodiče dětí je, že
těmto komplikacím lze snadno předcházet a to
vypracovaným bezpečným postupem očkování. Stačí totiž děti očkovat živou vakcínou proti
tuberkulóze (BCG očkovací látka) s několikaměsíčním časovým odstupem, kdy je zjevné, že se
imunitní systém dítěte po narození vyvíjí a že
je vyloučena porucha buněčné imunity. Přitom
nebezpečí z prodlení nehrozí, neboť tuberkulóza dětí díky dlouholetému dohledu nad touto
nemocí není problémem České republiky.
V praxi to znamená, že rodiče mají právo
bez problémů předem požádat, aby novorozenec nebyl v porodnici očkován proti
tuberkulóze, nýbrž bezpečně až později.
Tato skutečnost se písemně s odkazy na odborná doporučení Výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie ze dne
20. 4. 2009 i právního oddělení České lékařské
komory poznačí do zdravotnické dokumentace. Nejvhodnější doba pro správné (lege artis)
očkování živou vakcínou proti tuberkulóze je
ve druhé polovině prvního roku věku dítěte,
jak se mnoho let běžně a bez vedlejších reakcí
aplikuje v ČR také u dětí matek trpících žloutenkou (HBsAg pozitivních), v souladu s oficiálním odborným metodickým postupem.
Rodiče dítěte v žádném případě nemohou být
za posunutí očkování proti tuberkulóze jakkoli postihováni, jak dokládá také zveřejněné
oficiální právní stanovisko České lékařské komory v dané věci a to i při současné nesprávné legislativní úpravě vyhlášky o očkování, jež
je, se všemi důsledky, v rozporu se zákonem
(každý má právo na ochranu života a zdraví).
Podiv byl veřejně na semináři vyjádřen nad závažnými pochybeními přítomných odpovědných pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR,
kteří po dobu několika let vůbec neodpovídají
na oficiální podněty a urgence odborných lékařských společností J. E. Purkyně, v nichž jejich
zástupci předkládají pracovníkům Ministerstva
zdravotnictví ČR pozitivní vypracovaná řešení.
Předními odborníky z oblasti imunologie
a pneumologie je rodičům doporučován zásadní bezpečný postup očkování dětí v souladu se zákonem pouhou jednoduchou změnou
dosavadního pořadí vakcín. Dítěti je nejprve
aplikována bezpečná neživá vakcína ve třech
dávkách (hexavalentní očkovací látka, jež
chrání proti šesti nemocem) a po vyloučení
poruchy imunity ve druhé polovině prvního
roku věku dítěte je podána živá BCG vakcína.
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
Tímto lege artis postupem je:
1. Odstraněno riziko očkování dětí s vrozenou
imunodeficiencí a nedodržování kontraindikace BCG vakcinace. Zabraňuje se vážným komplikacím a úmrtí.
2. Eliminují se druhotné BCG komplikace, které
vznikají u zdravých dětí reaktivací BCG po aplikaci dalšího očkování s antigenem hepatitidy
B s nedostatečným časovým odstupem.
3. Zůstává zachováno proočkování populace
(migrace, epidemiologická surveillance).
Při riziku tuberkulózy je možno zvážit očkování ihned, vhodnější je však indikovaná
chemoprofylaxe a očkování dle imunologických parametrů následně s odstupem.
4. Vymizí výskyt kostních komplikací po BCG
vakcinaci, které se pozorují při očkování
po narození, avšak ne při očkování v pozdějším věku.
5. Je zajištěna účinná ochrana proti aviárním
mykobakteriózám, proti nimž BCG vakcína
proti tuberkulóze preventivně chrání a které nelze antituberkulotiky dobře léčit. Tyto
netuberkulózní mykobakteriózy se nově
stávají celosvětovým epidemiologickým
problémem.
3/2010
6. Je umožněno navrácení preventivního očkování proti pertusi zpět do dřívějšího období, tj. např. do 9. týdne věku dítěte.
7. Vymizí problémy s technikou aplikace vakcíny v porodnicích a neinformovanost rodiny o rizicích, etická pochybení a iatrogenní
poškození; vysoké náhrady (zdrav. zařízení,
státu) při prohraných soudních sporech
a nerespektování kontraindikace podání
živé vakcíny u vrozených imunodeficiencí.
Zásadní výsledky a doporučení významné pro
středoevropský region s otevřenými hranicemi
jak na západ tak na východ (migrace populace
s rizikem tuberkulózy) byly českými imunology odborně prezentovány a publikovány nejen mezinárodně, nýbrž aktuálně zpřístupněny
odborné české veřejnosti všech zúčastněných
specializací současně v prvních letošních číslech odborných časopisů Studia Pneumologica et Phthiseologica (2010; 70:30-34), Alergie
(2010; 12:22-26) i Vakcinologie (2010; 4:32).
Není pochyb o tom, že rodiče mají právo
na bezpečné očkování dětí. Je zřejmé, že z posunu BCG vakcinace proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte, jež od-
povídá doporučení WHO, profitují nemocné
i zdravé děti, nikdo není poškozen. Takto je navíc zajištěna také preventivní ochrana jedince
a populace proti obtížně léčitelným aviárním
mykobakteriózám. Současně je umožněna
možnost včasné prevence černého kašle.
MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Univerzitní centrum pro primární
imunodeficience
Ústav klinické imunologie
a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
e-mail: [email protected]
foto autora článku
Corneal cross-linking
Od února letošního roku byla na Refrakčním
centru Kliniky nemocí očních a optometrie
FNUSA uvedena do praxe technologie zpevnění rohovky metodou Corneal cross-linking
(CXL, CCL).
Cross-linking je používán v oftalmologii již
více než deset let. Jedná se o fotodynamickou
terapii, která slouží ke zpevnění nestabilní rohovky a zabránění progresi jejího protenčování. Hlavní část rohovky (stroma) se skládá
z jednoduchých kolagenních vláken. Při CXL je
na povrch rohovky aplikována fotosensitivní
látka riboflavin (vitamin B2) a poté je rohovka vystavena působení UVA záření. V průběhu
fotochemické reakce vytvářejí molekuly riboflavinu mezi kolagenními vlákny spojovací
můstky, čímž dochází k tzv. „zesíťování rohovkového kolagenu” (cross-linking). Výsledkem
je zlepšení biomechanických vlastností rohovky, její zpevnění, zvýšení stability a zastavení
progrese ektatických onemocnění.
Cross-linking je indikován především u pacientů s diagnosou keratokonu. U počínajících
stádií tohoto onemocnění může stabilizace
rohovky výrazně snížit nutnost transplantace
rohovky v budoucnosti. Dále je CXL indikován
u rohovkových ektázií (protenčování), které
mohou vzniknout po laserovém refrakčním
zákroku (např. LASIK, PRK) nebo po proběhlém zánětu rohovky (např. neinfekční vředy
u revmatoidní artritidy či jiného autoimunitního onemocnění).
Indikace pacientů k aplikaci metody CXL probíhá na základě úzké spolupráce s Optickou
laboratoří, která je součástí naší oční kliniky
a má již dlouholetou tradici. Laboratoř vede
Mgr. Sylvie Petrová.
Před provedením metody CXL je pacient důkladně vyšetřen a seznámen s průběhem zákroku, který se odehrává pouze v topické anestézii. Ošetření jednoho oka trvá přibližně
hodinu. Následný systém kontrol je koordinován s návštěvou pacienta v Optické laboratoři
zaměřené na aplikaci tvrdých kontaktních čoček, které většina pacientů s diagnosou keratokonu používá ke zlepšení jejich zrakové ostrosti. K provedení metody cross-linking máme
na našem pracovišti k dispozici nejmodernější
přístroj. Jedná se o systém OPTO XLink (distributor pro ČR firma SPIRIT MEDICAL spol. s r. o.),
který díky svému technickému vybavení zaručuje dokonalou homogenitu aplikovaného
UVA záření, vysokou výkonnost a spolehlivost.
Cena vyšetření před CXL je 1 000 Kč. Cena
za zákrok na jednom oku činí 9 000 Kč, za obě
oči 16 000 Kč. Více informací lze získat na webových stránkách Refrakčního centra v rámci prezentace Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně na adrese www.fnusa.cz.
Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
přednosta Kliniky nemocí očních a optometrie
7
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
In memoriam
foto autora článku
Za docentem MUDr. Zdeňkem Churým, CSc.
Je tomu právě rok, kdy jsme u příležitosti výročí 90. let Masarykovy univerzity a 90 let
doc. MUDr. Dušana Mrkose, CSc. uveřejnili článek: Vývoj oboru klinické hematologie dospělých v Brně do 90. let minulého století. (Vnitřní
lékařství 2009, 55, 1 a v časopisu Transfuze Hematologie dnes 2009, 15. březen).
V článcích byl zmiňován význam doc. Zdeňka
Churého pro vývoj hematologie v nelehkých podmínkách druhé poloviny minulého století v Brně.
Bohužel nás pan docent dne 26. 1. 2010 po těžké
krátké nemoci opustil ve svých 85 letech.
gická chudokrevnost“. Docentem byl jmenován
v r. 1963. Habilitační práce měla název „Aktivita
sérových fermentů u hemolytické anemie“.
Mezi roky 1955 až 1970 docházel na III. Interní
kliniku FNUSA, kde se bezplatně věnoval hematologicky nemocným. Stalo se tak na základě
dohody prof. MUDr. V. Uhra a přednosty III. Interní kliniky prof. MUDr. et. PhDr. J. Pojera. A v roce
1970 jsem tuto činnost přebrala a z mého učitele
se stal můj celoživotní konzultant.
V důsledku změny poměrů na LF a úmrtím
prof. MUDr. V. Uhra i přechodem ústavu na výzkum umělého srdce na zvířatech přijal dne
1. 6. 1972 místo Městského hematologa, vybudoval v Husovicích Městskou hematologickou
ambulanci, kde vychoval několik dalších hematologů. Bohužel byl proti své vůli propuštěn
30. 6. 1987 a převeden na dorostové oddělení.
Velmi trpěl tím, že byl odtržen od své milované
hematologie, krátce na to utrpěl po pádu vážný úraz. Ironií bylo, že jím vybudovaná ambulance se do tří let rozpadla. Dne 1. 1. 1988 byl
přijat do Výzkumného onkologického ústavu,
Narodil se 10. 1. 1925 v Kyjově. Po maturitě absolvoval studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde promoval 12. 2. 1951. Již
během studií pracoval v ústavu experimentální patologie u zakladatele brněnské hematologie prof. MUD. et RNDr. Viléma Uhra, DrSc.
(1902-1970) jako asistent (od 1. 5. 1950). Odborným asistentem byl ustanoven po promoci
dne 1. 4. 1951. Současně byl zaměstnán na hematologické ambulanci na čtvrtinový úvazek
u MUDr. Uchytila na poliklinice Zahradníkova,
kde hodnotil morfologické preparáty.
V roce 1961 byl jmenován kandidátem věd na základě obhajoby práce „Pokusná imunohematolo-
dnes Masarykův onkologický ústav, kde se realizoval jako skvělý morfolog v hodnocení patologických nálezů. Vychoval tam dalšího hematologa a úzce spolupracoval s onkology.
Ač svým vzděláním a dosaženými hodnostmi
nebyl k ničemu nucen, při své preciznosti v době
svého působení v MÚNZ vykonal atestaci z interny i z hematologie a transfuze krve.
Ještě jako penzista docházel denně do Masarykova onkologického ústavu, kde uplatňoval
svoje znalosti do začátku posledního desetiletí,
Hematologie byla jeho hlavním koníčkem. Jeho
celoživotní vášní byla filatelie, měl cenné sbírky,
které prezentoval na výstavách, několikrát byl
oceněn. Významná byla jeho sbírka známek
potomků anglické královny Viktorie, převážně
členů vládnoucí šlechty z celé Evropy, z nichž
někteří mužové trpěli hemofilií a některé ženy
byly přenašečkami. Královna Viktorie byla prokazatelně přenašečkou hemofilie (publikováno
ve Vnitřním lékařství 43, 1994, číslo 4).
Miloval svoji rodinu, dožil se i pravnoučete. Velmi rád spolu se svou rodinou trávil volné chvíle na chalupě ve Věstíně – Žleby u Rovečného
na Vysočině.
Poznala jsme ho jako velmi vzdělaného, skromného člověka, odborníka plně oddaného hematologii, který se nezištně dělil o své znalosti
četnými konzultacemi a množstvím odborných
publikací. Tak si ho uchovávám ve své paměti.
Je mi ctí, že jsem s ním mohla pracovat.
MUDr. Jiřina Jedličková
emeritní ordinář pro hematologii
při III. Interní klinice FNUSA
t.č. Krevní banka
[email protected]
Nové očkovací středisko při Klinice pracovního lékařství
foto autora článku
Rozšíření služeb ambulance cestovní medicíny
8
Ambulance cestovní medicíny funguje na Klinice pracovního lékařství (KPL) jako součást
provádění závodní preventivní péče smluvním klientům. Poskytuje konzultace před cestou s ohledem na druh činnosti v zahraničí,
konkrétní situaci a doporučená preventivní
opatření. Provádí vyšetření před pracovním
pobytem v zahraničí a vyšetření po návratu
z epidemiologicky závažných oblastí. Nedílnou součástí prevence je očkování.
Klinika pracovního lékařství rozšiřuje nabídku ambulantních služeb o provádění
očkování (v režimu očkování zvláštního, mimořádného či na vlastní žádost – dle platné legislativy ČR) pro širokou veřejnost i stávající
klienty:
1) Mezi klienty ambulance závodní preventivní
péče je poptávka zejména po očkování před
cestou do zahraničí podle požadavků Světové zdravotnické organizace, podle aktuální
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
epidemiologické situace v cílové zemi a podle požadavků zaměstnavatele (očkování proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, virovým hepatitidám, meningokokům). Zajištění záznamu
o těchto vakcinacích do Mezinárodního očkovacího průkazu. Dále zajištění antimalarické profylaxe pro výjezdy do rizikových oblastí (předpis vhodných antimalarik).
2) Očkování pracovních kolektivů (proti chřipce, virovým hepatitidám a klíšťové encefalitidě) – týká se podniků a organizací, kde
je indikace k takovému očkování – kontakt
s lidmi v případě chřipky, pohyb v rizikovém
přírodním prostředí v případě klíšťové encefalitidy.
3) Nadstandardní očkování na žádost očkovaného proti onemocněním, u nichž je dostupná vakcína – proti klíšťové meningoencefalitidě, meningokokové meningitidě A+C,
chřipce, virové hepatitidě A, B, A+B, vzteklině, příušnicím a dalším. Zaměříme se nejen
na cílovou skupinu, kterou jsou v tomto případě zejména studenti a zaměstnanci MU
a FNUSA, ale také na širokou veřejnost, která
si význam očkování uvědomuje.
4) Konzultační činnost v problematice očkování, očkovacích technik a legislativy. Konzul-
3/2010
I přes existující nabídku těchto služeb v městě
Brně jak komerčními, tak zdravotnickými zařízeními, vidíme v případě vzniku očkovacího
střediska na KPL několik výhod:
tační činnost v problematice epidemiologie. Přednášková činnost v oboru infekčních
onemocnění, očkování a epidemiologie.
5) Vytvoření webové prezentace: poradna pro
rizika cestování, předcházení importovaným
nemocem, cestování s dětmi, očkování před
cestou do zahraničí, antimalarická profylaxe.
Cestovní lékařství je v současnosti celosvětově uznávaný lékařský obor, který se zabývá
prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které
vznikly v souvislosti s cestováním. Vznik oboru
úzce souvisí s obrovským nárůstem cestování v posledních dvaceti letech, které se stává
v současnosti i v našich zeměpisných oblastech
důležitou složkou volného i pracovního času.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV ANEB 5 MINUT
PRO BEZPEČNĚJŠÍ FARMAKOTERAPII
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil v tomto roce informační kampaň zaměřenou na podporu bezpečnosti léčivých
přípravků. V jejím rámci chce Ústav upozornit na problematiku
nežádoucích účinků léčiv a význam hlášení podezření na jejich
výskyt.
Dozorem nad bezpečností léčiv po jejich uvedení do klinické praxe se
zabývá farmakovigilance („léková bdělost“). Cílem této činnosti je
shromažďovat a hodnotit informace o možných rizicích po uvedení
léčivého přípravku do klinické praxe. Základním kamenem v hodnocení bezpečnosti léčivého přípravku jsou informace o nežádoucích
účincích poskytované zdravotnickými pracovníky. Farmakovigilančním centrem, kde jsou data o nežádoucích účincích shromažďována
a hodnocena, je v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Povinnost zdravotnickým pracovníkům hlásit všechny závažné a/nebo
neočekávané nežádoucí účinky, které pozorují přímo stanovuje Zákon o léčivech. Je však vhodné hlásit vše, co považujete za důležité,
včetně závažného dopadu na zdraví pacienta při nesprávném používání a zneužívání léčivých přípravků, při podezření na lékové interakce,
na nežádoucí účinky u kojených dětí, jejichž matky užívají léky, a také při
neúčinnosti, zejména u vakcín a antikoncepčních přípravků.
– návaznost na již poskytované služby stávajícím klientům při výjezdu do zahraničí
– výborná dostupnost dalších oborů (zejména
laboratorních) v areálu FN u sv. Anny v Brně
– možnost ověření titru protilátek po očkování, možnost odběrů na HIV včetně certifikátů, zajištění diagnostických vyšetření
u virových hepatitid a venerických nemocí,
poradenství tohoto typu je v současnosti
v Brně vzhledem k poptávce velmi omezené
– využívání zahraničních aktualizovaných databází: CDC, IAMAT, CRM o očkování a aktuální epidemiologické situaci
– personální zajištění ambulance (k dispozici je dvouatestovaný epidemiolog s praxí
v provádění očkování všech typů)
– propojení teorie a praxe při výuce mediků
5. ročníku na KPL s perspektivou výuky cestovní medicíny formou volitelného či nepovinného předmětu.
MUDr. Markéta Petrovová
Klinika pracovního lékařství
Hlásící osoba Ústavu oznamuje podezření na vznik nežádoucího
účinku léku. To znamená, že hlásící osoba nemá žádnou zodpovědnost za rozhodnutí, zda existuje skutečný vztah pozorované reakce
k léčivému přípravku. Informace o hlásící osobě zůstávají jako důvěrné pouze na SÚKL, nikomu jinému nejsou poskytovány. Důvěrnost
pacienta je zajištěna tím, že ve formuláři se uvádějí jen iniciály jeho
jména, nikoli rodné číslo nebo jiné jednoznačně identifikující údaje.
Hlášení nežádoucího účinku znamená vyplnění 1 stránky papírového formuláře nebo elektronického formuláře na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz). Veškeré informace
o hlášení najdete na webových stránkách SÚKL na adrese
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Na stránku se jednoduše dostanete také z domovské adresy
www.sukl.cz po kliknutí na příslušnou ikonu v levé dolní části obrazovky. Poté můžete zvolit buď vstup do elektronického formuláře, který se vyplňuje a odesílá přímo na webu (lze
jej vytisknout pro vlastní evidenci), nebo otevřít a vytisknout
klasický papírový formulář, který je třeba po vyplnění odeslat
poštou nebo faxem na SÚKL.
Každý nežádoucí účinek léčivého přípravku, který lékař pozoruje, je důležitou informací o bezpečnosti. Spolu s dalšími podobnými případy nahlášenými na SÚKL skládá mozaiku bezpečnostního profilu léčiva a může napomoci poznání významných rizik.
Je-li riziko rozpoznáno, mohou na ně být upozorněni ostatní lékaři a pacienti a podle možností lze toto riziko minimalizovat.
Prosíme, věnujte několik minut svého času pro zvýšení bezpečnosti Vašich pacientů!
9
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
Zkušenosti ze stáže v USA
foto autora článku
Pracovní stáž Stem cell institut, University of Minnesota
Laboratoř profesora Dan S. Kaufmana
Projekt: Diferenciace kardiomyocytů z kmenových buněk
Laboratoře Stem cell institutu na University
of Minnesota jsou jedny z předních světových
center výzkumu kmenových buněk. Tamní
vědci se zabývají výzkumem embryonálních
kmenových buněk (ESCs) již deset let a od roku
2006 se intenzivně věnují také indukovaným
kmenovým buňkám (iPS). Zároveň zdejší centrum před dvěma lety oživilo „mrtvé“ srdce s pomocí buněčné terapie.
Profesor Kaufman již 12 let kultivuje ESCs
ve své laboratoři a je autorem řady článků
v renomovaných časopisech. Spolu s našimi předními vědci se podílí na aplikaci ICRC
do strukturálních fondů EU program Research
and Development for Innovations. Center of
Integrated Cell Therapies by mělo být dalším
společným cílem, který umožni spolupráci dál
prohloubit, zintenzívnit a rozvinout.
Prvním úspěchem bylo získání grantu Amerického fondu AFCSLS, který mi umožnil podzimní stáž na Univerzity of Minnesota. Ve výzkumu kmenových buněk jsem ještě před
odletem získal možnost dvoutýdenního půso-
bení v laboratořích profesora Dvořáka v Kampusu Masarykovy univerzity. První dny po příletu jsem se seznamoval s novým prostředím
a zařizoval nezbytné formality. Záhy jsem však
absolvoval týdenní základní kurz práce s lidskými ESCs a iPS. Během kurzu přednášeli mezinárodně uznávaní odborníci: James Dutton,
Mary Firpo, a také Dan Kaufman. Jednalo se
o praktické i teoretické zkušenosti, které doplnily brněnský kurz.
Pro plnohodnotnou práci v laboratoři jsem
prošel veškerými vstupními testy (např. radiační, chemické, biologické školení), vícestupňově dále probíhalo školení v práci s laboratorními zvířaty pro možnost zaškolení
v echokardiografii hlodavců. Pravidelnou součástí stáže byly odborné přednášky Lillehei
Heart Institute, University of Minnesota.
Jednou z nejzajímavějších byla např. přednáška vedoucího Stemcells institutu prof. Slacka,
nebo proděkana japonské lékařské fakulty
Koye Univerzity v Tokyu, prof. Fukudy.
Základem stáže byla práce na zvládnutí procesu diferenciace lidských embryonálních
kmenových buněk v kardiomyocyty. Spolu
s mladými vědci Katherine Hill a Piradeep Surlinghhatam jsme uskutečnili několik pokusů.
Stěžejními metodami jsou kokultivace s lidskými stromálními buňkami a vytváření embryoidních tělísek s vyšším zastoupením kardiomyocytů. Podařilo se nám dovést kmenové
buňky až ke stádiu velmi blízkému lidským
kardiomyocytům, kdy v Petriho miskách začínají buňky samovolně hromadně tepat. Výho-
10
dou kokultivační metody je možnost aplikovaní na oba základní druhy kmenových buněk
a dává tedy mnoho slibných příležitostí pro
další srovnávací testy.
Poznání mnoha možností a perspektiv nám
nyní dává šanci samostatně tyto metody aplikovat v ČR v rámci výzkumu a již v nedaleké
budoucnosti i kliniky. Děkuji docentu Károvi
za neutuchající elán a podporu nejen v oblasti kmenových buněk. Děkuji také všem, kteří
mně podpořili a umožnili uskutečnění této neobyčejné zkušenosti.
MUDr. Martin Pešl
I. interní kardioangiologická klinika
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
foto autora článku
Sledování spokojenosti pacientů
Dle Metodického pokynu se některá vybraná oddělení dotazníkového šetření neúčastní
– a jsou to: JIP včetně ARK, dětské oddělení
a oddělení následné péče. Konkrétní výsledky
hodnocení ve FNUSA:
Souhrnná spokojenost našich pacientů nepoklesla, procentuelně se zvýšila o 0,1 %, nicméně
u ostatních nemocnic bylo zlepšení vyšší a proto ten pokles ze 4. místa v roce 2008 na 9. místo
v roce 2009.
V návratnosti dotazníků byla naše nemocnice nejlepší – 89 % návratnost, což je zásluhou
především staničních sester a sester na lůžkových odděleních.
Nejlépe hodnocená pracoviště FNUSA – dle
dosažených procent. Nad 80% je nadstandardní hodnocení
• KOCHHK – odd. 75 (89,1)
• KPECH – odd. ženy 88,6
• I. IKAK
– odd. 31, KOCHHK
– odd. 21 (83,9)
• I. CHK
– odd. 43 (83,5)
• KPECH – odd. muži (83,0)
• I. ORTK – odd. 17 (81,7)
• I. CHK
– odd. 61 (81,4)
• II. CHK
– odd. 8+9 (81,1)
• NCHK
– odd. 72 (80,8)
• II. IK
– odd. 70+71 (80,4)
Spokojenost pacientů s poskytovanou péči
sleduje FNUSA pravidelně již řadu let. Od roku
2006 je na základě příkazu Ministra zdravotnictví ČR stanovena jednotná metodika sledování spokojenosti hospitalizovaných pacientů,
která je závazná pro všechny nemocnice přímo ministerstvem řízené.
Projekt nazvaný „Kvalita Očima Pacienta“ vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“,
který je určen evropskému regionu. Smyslem
standardizovaného měření kvality péče, založeném na shodné metodice sběru a zpracování dat o zkušenostech pacientů, je umožnit
korektní a statisticky průkazné srovnání kvality jednotlivých nemocnic a jejich odborných
útvarů.
Pro srovnání je níže uvedena souhrnná spokojenost pacientů ve FNUSA v roce 2008 a 2009.
Rok 2008
1. FN Ostrava
82,6
2. FN Plzeň
81,8
3. FN Hradec Králové
81,7
4. FN u sv. Anny v Brně
78,7
5. Všeobecná fakultní nemocnice
78,5
6. FN Olomouc
78,5
7. Fakultní Thomayerova nemocnice
77,6
8. FN Motol
77,5
9. FN Královské Vinohrady
76,2
10. FN Brno
75,0
11. FN Bulovka
74,3
Rok 2009
Pacienti na lůžkových oddělení zdravotnického
zařízení hodnotí celkem 50 indikátorů kvality,
které tvoří osm dimenzí kvality lůžkové péče:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Přijetí pacienta do zařízení
Respekt – ohled – úcta k pacientovi
Koordinace a integrace péče o pacienta
Informace a komunikace s pacientem
Tělesné pohodlí pacienta
Citová opora pacienta
Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta
Propuštění pacienta ze zařízení
1. FN Hradec Králové
82,7
2. FN Ostrava
82,3
3. FN Plzeň
81,3
4. FN Motol
81,1
5. FN Bulovka
79,7
6.FN Královské Vinohrady
79,4
7. FN Olomouc
79,4
8. Všeobecná fakultní nemocnice
78,8
9. FN u sv. Anny v Brně
78,8
10. Fakultní Thomayerova nemocnice
76,4
11. FN Brno
75,8
Pro ilustraci je níže uvedeno 8 hodnocených
oblastí a procentuální vyjádření v kterých oblastech došlo k poklesu spokojenosti pacientů
a kde naopak spokojenost převyšuje 80 %, což
je považováno za dobrý standard.
1. Zapojení rodiny
2. Propuštění a pokračování péče
3. Respekt, ohled, úcta
4. Přijetí do nemocnice
5. Informace, komunikace
6. Koordinace a integrace péče
7. Citová opora
8. Tělesné pohodlí
2009
91,2
86,7
80,7
78,8
78,8
78,3
74,7
73,6
2008
90,2
86,5
79,6
79,7
77,1
78,2
73,8
75,3
Na těchto webových stránkách je možné
shlédnout veškerá hodnocení účastnících se
zdravotnických zařízení:
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/
Mgr. Jana Zvěřinová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
11
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
foto autora článku
Instalace preanalytického a analytického
systému Modular na OKB
V průběhu roku 2009 proběhla na Oddělení
klinické biochemie (dále jen OKB) v naší nemocnici instalace modulárních systémů firmy
Roche Diagnostic.
Instalaci předcházelo přípravné období, které
zahrnovalo rozsáhlé stavební úpravy na oddělení a přípravu závazných dokumentů pro dodavatele, dle kterých byla připravena základní
softwarová konfigurace preanalytického systému Modular Pre-analytics (MPA). Přestože
stavební úpravy probíhaly za plného provozu
oddělení a zaměstnanci pracovali ve ztížených
podmínkách, podařilo se dosáhnout standardní kvality a rychlosti zpracování vzorků
pro jednotlivé kliniky naší nemocnice.
V červenci 2009 byly již zastaralé biochemické
analyzátory Advia 1650 nahrazeny analytickými systémy Modular Analytics SWA v konfiguraci Modular PPE a Modular PE (pro klinickou
chemii a imunochemii). Jde o dvě analytické
linky, jejichž uspořádání zajišťuje vzájemné zálohování statimových vzorků v případě servisních zásahů nebo v době pravidelné údržby.
Současně byl na oddělení instalován program
PSM (Process System Manager), který zabezpečuje společnou komunikaci mezi preanalytickými a analytickými systémy Modular a stávajícím laboratorním informačním systémem.
6,5 cm byla zaměněna za zkumavku o výšce
7,5 cm, kterou lze použít v preanalytickém systému MPA. Došlo rovněž k výměně odběrových zkumavek na moč.
V říjnu 2009 byl instalován preanalytický systém MPA nahrazující dosud jen manuální preanalytické zpracování vzorků. Skládá se ze
vstupního modulu, dvou automatických centrifug, odzátkovacího modulu, alikvotačního
modulu, modulu, který vytváří a lepí štítky
s čárovými kódy, zátkovacího modulu, modulu pro třídění vzorků, výstupního zásobníkového modulu a řídícího programu TSM (Total
System Manager). Pomocí transportní dráhy je
preanalytický systém přímo spojen s analytickými linkami Modular (konfigurace PPE a PE).
Instalace preanalytického systému výrazně
zjednodušila alikvotování vzorků, omezila
kontakt laborantek s biologickým materiálem
a odstranila potenciální možnost záměny materiálu. Celý proces je doprovázen změnami
v organizaci práce.
V současné době preanalytický systém využíváme prozatím pouze v ranní směně. Po dořešení archivace vzorků a zapracování celého
kolektivu bude využíván i v odpolední směně,
resp. v noční směně.
Instalace preanalytického systému si vyžádala změny v používání odběrových zkumavek.
V naší nemocnici je již několik let jednotný
odběrový systém Sarstedt. Bylo nutno vyměnit dosud používané zkumavky za zkumavky
s centrifugačním gelem. Zkumavka s výškou
12
Zavedením tohoto moderního systému se jistě zvýšila prestiž našeho pracoviště.
Marie Svídová
vedoucí laborantka OKB
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
foto autora článku
Práce porodní asistentky na Gynekologickém oddělení
K tomuto článku mně nepřímo přiměla poznámka jedné sestry, která se při pohledu na moji
jmenovku upřímně podivila, co dělá porodní
asistentka v nemocnici, kde není porodní sál.
Na gynekologických pracovištích pracují v primární i sekundární péči ženské sestry, porodní
asistentky, porodní asistentky s titulem DiS. a Bc.
Do roku 1982 zde bylo gynekologické lůžkové
oddělení jako detašované pracoviště II. ženské
kliniky porodnice Na Obilním trhu. Naše oddělení bylo zbudováno v roce 1994 a navázalo
tak na její dlouholetou tradici. Současné personální obsazení pracoviště sestává z vedoucí
lékařky oddělení MUDr. Ivy Filové, sekundárního lékaře a tří porodních asistentek.
a snažíme se svým vystupováním a přístupem
přispět k dobrému jménu našeho pracoviště.
Jsme důležitým článkem chodu oddělení. Připravujeme dokumentaci, asistujeme při výkonech, měříme fyziologické funkce a zaznamenáváme jejich hodnoty, provádíme vyšetření
moči, natáčíme kardiotokograf, jsme zodpovědné za desinfekci a sterilizaci materiálu, komunikujeme s lékařem a hlavně s pacientkami,
zodpovídáme dotazy a tak plně uplatňujeme
odborné znalosti, praktické dovednosti, znalosti z oblasti psychologie a práci s výpočetní
technikou. Při konziliárních vyšetřeních na lůžkových odděleních nemocnice doprovázíme
lékaře a asistujeme při jeho vyšetření.
Snažíme se ženy motivovat k preventivním
prohlídkám, které jsou 1x ročně a jsou hrazeny
zdravotní pojišťovnou. K preventivnímu vyšetření je nutná kontrola TK a hmotnosti. To platí
i o vyšetření před nasazením jakékoli hormonální substituce. Od 45 let věku je preventivní
vyšetření doplněné každé 2 roky mammografem, od února tohoto roku bez horní hranice
věku. Od 50 let ženy je součástí preventivního vyšetření test na okultní krvácení. Ne však
všechny ženy, zvláště vyšších věkových kategorií, těchto možností využívají. Ženy (dívky)
by měly vyhledat gynekologa před zahájením
sexuálního života. Optimální by bylo, pokud
by péče byla poskytována jedním lékařem
po celou dobu života ženy s navazující péčí
o rodinné příslušníky ženského pohlaví.
Operační sál
Které operace u nás provádíme? Léčebné i diagnostické zákroky. V celkové anestezii – hysteroskopie, separované abraze, ablace polypů,
konizace a plastické úpravy čípku, extirpace, incize, extrakce, punkce cysty a placené zákroky
jako např. umělé přerušení těhotenství. Z ope-
račních výkonů v lokální anestezii jsou to extirpace ateromů, leukoplakie, biopsie. Zákroky
bez anestezie jako např. zavedení nebo extrakce IUD, biopsie z čípku a jiné.
Organizace práce na operačním sále je stejná
jako na jiných operačních sálech – příprava pacientky, edukace, vedení dokumentace, ošetřovatelská péče před a po operaci, propuštění
po operaci včetně edukace i rodinných příslušníků. Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu je samozřejmostí.
Péče o ženu v prenatální poradně
Po 2–3 týdnech vynechání menstruace je vhodná návštěva gynekologa. Je žena těhotná? Jaký
má postoj ke graviditě? Jaké jsou možnosti?
Kdy má termín porodu? Jde o těhotenství bez
rizika, rizikové nebo patologické těhotenství?
Jaký je stav organismu ženy a odchylky od normy? A hlavně: je to chtěná gravidita nebo naopak nechtěná? To jsou otázky, které každou
z nás nejdříve napadnou.
Během těhotenství prochází budoucí matka
i její partner mnoha změnami. Nové pocity radosti nad příchodem miminka střídají obavy.
Většinou se podělí o své emoce a prožitky a získávají tak pocit sebedůvěry a jistoty.
Těhotné ženě vypíšeme těhotenskou průkazku a vysvětlíme, co ji během těhotenství čeká
– termíny kontrol v poradně, vhodnou životosprávu, vhodné oblečení atd. Je to záležitost
velmi individuální.
V rámci naší specializace bychom mohly vést
předporodní kurzy, ale bohužel u nás na to nemáme vhodné prostory. Budoucím maminkám
však doporučujeme účast v kurzech v zařízeních, která jsou na to zaměřená – cvičení v těhotenství, plavání, porody, alternativní porody, kojení, ošetření novorozence a šestinedělí.
I my se však snažíme odstranit negativní emo-
Pracovna sester
Oddělení je tvořeno ambulancí konsiliárního
gynekologa, ambulancí závodního gynekologa, operačním sálem a denním stacionářem.
Zde jsou 3 lůžka, která slouží ke sledování
pacientek po vykonaných operacích tzv. jednodenní chirurgie. Naše činnost je zaměřena
na preventivní a léčebnou péči o hospitalizované i ambulantní pacientky, dispensární péči
o těhotné a pacientky po chirurgických zákrocích. Pacientky mají možnost využít telefonických objednávek, konzultací lékaře i porodní
asistentky, a mohou využít placených služeb.
Porodní asistentka provází ženu celým životem
– od narození, přes období dospívání, dobu
zralosti a nakonec i ve stáří. Je to profese, která
vyžaduje praktickou i technickou zručnost, připravenost a pohotovost k řešení naléhavých situací, schopnost citlivého přístupu k pacientce
s nutností zachování její identity, intimity a důstojnosti, bez předsudků k jejímu zdravotnímu
stavu. Jsme první, s kým se pacientka setkává
při návštěvě ordinace, navazujeme s ní kontakt
Vyšetřovna
13
Svatoanenské listy
3/2010
ce (strach z porodu, z bolesti, obavy o vývoj
dítěte apod...) vstřícností, pochopením, účastí,
různými pohovory a radami.
Vyšetření v prenatální poradně je možné rozdělit do skupin – vstupní vyšetření – zaměřené
na laboratorní vyšetření, zapsání výchozí hmotnosti, výšky, pánevních rozměrů. Pravidelně
prováděné vyšetření – kdy se ptáme na subjektivní potíže, zkontrolujeme krevní tlak, zapíšeme váhový přírůstek, chemicky vyšetříme moč
na přítomnost bílkovin, glukózy a ketolátek.
Dále jsou termínovaná vyšetření – která jsou
daná pro určitý týden těhotenství (podle České
gynekologicko-porodnické společnosti), kdy
provádíme krevní odběry – především se jedná
www.fnusa.cz
o genetická vyšetření, sonografická vyšetření
lékařem a od 36. týdne kardiotokogram.
Mateřskou dovolenou nastupují těhotné 6–8
týdnů před termínem porodu. Jednotlivé termíny v poradně určujeme podle průběhu těhotenství – obvykle každé 3–4 týdny, ke konci
častěji a po 39 týdnu předáváme budoucí rodičku do péče na porodní sál. Záleží na celkovém průběhu těhotenství a v případě patologického těhotenství i dříve.
Úloha porodní asistentky je jednak provozní
(objednávání a třídění materiálu, sterilizace nástrojů, třídění a zakládání výsledků, příprava ordinace), dále odborná (odběry, aplikace injekcí,
těhotenská poradna, příprava pacientky k ope-
Stacionář
racím, asistence při operacích) a edukační (komunikace s pacientkou, vysvětlení odborných
pojmů, antikoncepce, kojení a péče o dítě, životospráva, příprava k rodičovství). V neposlední
řadě možnost odborné seberealizace – vedení těhotenských kurzů, cvičení v těhotenství,
účast u porodu, návštěva po porodu, konzultace v šestinedělí, kojení a péče o dítě, publikace,
odborné přednášky na zdravotnických školách,
vše ale pouze v rozsahu kompetencí a zodpovědnosti nelékařských zdravotnických pracovníků, nikoli suplování lékaře.
No a co říci závěrem? Nejlépe to vyjadřuje mezinárodní definice porodní asistentky z roku
2005: „Porodní asistentka pracuje v partnerství
se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu
a v době poporodní. Porodní asistentka má
důležitou úlohu ve zdravotním poradenství
a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin
a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat
předporodní přípravu a přípravu k rodičovství
a je rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního
nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě“.
Dana Mastíková
sestra Gynekologického oddělení
Operační sálek
Sestřičky a zahraničí
Pro rozhovor v tomto čísle jsem oslovila tři naše
sestřičky, které byly ochotny sdělit své dojmy
a zkušenosti z práce sestry za hranicemi České republiky. Prostřednictvím odpovědí na šest
otázek vám tak umožní nahlédnout do prostředí a zákulisí jednotlivých pracovišť, kde působily.
Jsou jimi Magda Bubeníková z I. ortopedické
kliniky, Jindřiška Drápalová z Dermatovenerologické kliniky a Bc. Pavla Výletová z Anesteziologicko-resuscitační klinky.
1. Jak jste se k práci v zahraničí dostala?
MB: V roce 1991 tzv. Polytechna, instituce
v ČR, která se zabývala vysíláním našich zdravotnických pracovníků do zahraničí, nabízela
pracovní pobyt v Lybii. Protože jsem se o tako-
14
véto možnosti zajímala, přihlásila jsem se, složila zkoušky a byla vybrána. Setrvala jsem tam
do roku 1994. Můj druhý pobyt pak byl v letech 2004–2006 v USA, kam jsem následovala
i s dcerou manžela, který zde byl pracovně.
JD: Šlo o můj vlastní zájem, chtěla jsem si práci za hranicemi vyzkoušet a poznat tamní prostředí. Obrátila jsem se na pracovní úřad, udělala přijímací pohovor a v rámci mezinárodní
smlouvy mezi ČR a Německem jsem vycestovala v roce 1993–1994 do německého Dillingenu a znovu pak v letech 1996–1997, kde
jsem působila v Bürgerhospital in Stuttgart.
PV: Zajímala jsem se o práci v zahraničí dlouhodobě. Zkontaktovala jsem se s jedním pracovištěm ve švýcarském kantonu Luzern, kde
jsem absolvovala přijímací pohovor a poté zde
působila po dobu 18 měsíců. Následně jsem
přijala práci v nemocnici Solothurn – kanton
Solothurn. Tam jsem byla v letech 2005–2007.
2. Pracovala jste v privátním nebo státním
zařízení?
MB: V Lybii šlo o soukromou polikliniku Červený půlměsíc v městě Misurata a protože
jsem také porodní asistentka, pracovala jsem
ve zdejší gynekologické ambulanci a to s indickou lékařkou. Pracovní vytížení zde bylo
velmi vysoké, denně jsme ošetřily 80–120 žen.
V USA to byl státní stacionář Mannon care, kde
jsem pracovala jako zdravotní sestra a starala
se o pacienty s různými diagnózami.
JD: V obou městech jsem pracovala ve stát-
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
ních zařízeních, v Dillingenu jako ošetřovatelka na ortopedickém oddělení a ve Stuttgartu
na oddělení těžké akutní psychiatrie jako zdravotní sestra. Byla to velmi náročná, ale zajímavá
práce s pacienty s akutními psychotickými stavy s převahou bludů, těžkými depresemi (hlavně cizinci), drogově a na alkoholu závislými.
PV: Pracovala jsem ve státních (kantonových)
nemocnicích, v Sursee na multioborové jednotce intenzivní péče, v Solothurnu taktéž.
Zde byli umísťováni zejména pacienti po břišních operacích, s jaterním selháváním, po IM,
Pavla Výletová
s chronickými onemocněními slinivky břišní,
s metabolickým rozvratem apod. Nešlo o pacienty po kardiopulmonální resuscitaci, kteří
tvoří převahu na naší Anesteziologicko-resuscitační klinice ve FNUSA.
4. Co vás překvapilo?
MB: Arabský svět je úplně jiný svět, to jsem
sice věděla, ale neuměla si představit. Pokud
respektujete jejich tradice a zvyklosti, jste vážená. V Lybii mně překvapilo špičkové materiální a technické vybavení (šejkové a ropa..),
na druhé straně nízká úroveň jejich odborníků.
V USA je velmi špatné dodržování základních
hygienických předpisů a sterility, což u nás je
při naší práci považováno za prioritu. A také
zapomeňte na seriál Chicago hope a dostupnost emergency. Není tomu tak…čekáte hodiny na ošetření bez rozdílu závažnosti vašeho onemocnění. Za velké plus považuji, že
ke všem úkonům, kde je to jen možné, se používají jednorázové pomůcky, ať už pro personál či pro pacienty. Ty jsou k dispozici v obrovském množství, jejich používání je absolutní
samozřejmostí.
JD: Z pracoviště akutní psychiatrické péče hlavně to, že všichni, jak zdravotníci tak pacienti, chodili v civilu a pacienti měli mnohem větší volnost. Mohu to porovnat se zkušenostmi
z obdobného pracoviště u nás. Větší týmy lidí
obecně, šest sester ve směně na max. 30 pacientů, vždy polovina mužů, staniční sestra sloužila
i odpolední služby. Pokud chcete, máte možnost
pracovat v polovičním úvazku, nebo třeba chodit jen na noční služby. A na potřebná vyšetření
pacientů mimo areál zařízení se jezdilo zásadně
taxíkem – spočítali si, že je to mnohem levnější,
než dopravní sanitní službou.
3. Jaké jste měla postavení? Měla jste
možnost odborného růstu?
MB: Chtěla bych zdůraznit, že česká sestra je
zde opravdu vysoce ceněna, vnímána po odborné stránce jako špička ve srovnání s ostatními cizinci i domorodci, a to jak v Lybii, tak
v USA. Ani na jednom místě mi nebránili v odborném růstu, ba naopak, mohla jsem se vzdělávat, ale neměla jsem potřebu. Vynahrazuji si
to dnes a pokračuji ve studiu na VŠ.
JD: Zpočátku jsem cítila nedůvěru ze strany německých kolegů, ale trvalo to jen asi dva měsíce a naprosto jsme se sžili a svým způsobem
jsem měla mezi ostatními cizinci pak výsadní
postavení díky přístupu k práci. Holt jsme byli
dobře na středních školách připraveni. Ano,
nabídka ke studiu vzešla od samotného vedení ve Stuttgartu, ale já jsem ji nepřijala, obávala jsem se, že bych studium v němčině obtížně
zvládala. Možná jsem do toho měla jít…
PV: Trvalo až téměř rok, než mně mezi sebe
přijali. Švýcaři jsou hodně rezervovaní a uzavření. Musela jsem jim dokázat, že se dokážu integrovat do jejich pracovního prostředí
a procesu, sžít se s jejich metodami a postupy práce. Pak jsem byla vnímána velmi dobře.
Protože jsem chtěla setrvat ve Švýcarsku delší
časové období, rozhodla jsem se a absolvovala specializační studium diplomovaná zdravotní sestra pro intenzivní péči.
3/2010
pouštěli, pauzu jsme trávili v místnosti k tomu
určené, kde byla kuchyňka. A pak možnost pracovat tzv. na procenta např. 100, 60, 40. Děláte
v takovém úvazku, jaký je potřeba ke splnění
vaší konkrétní životní úrovně. Personál je tam
mnohem stabilnější.
5. Jaká byla výše vašeho platu v té době?
MB: Přesně si to už nepamatuji, ale velmi nadstandardní v porovnání s platem tehdejší sestry u nás.
Magda Bubeníková
JD: Nesrovnatelná s příjmem sestry u nás, tehdy průměrně 2600 marek a umožňoval mi žít si
na velmi slušné úrovni, platit apartmán, cestovat, mít u sebe dceru, která tehdy byla v šesté
třídě a studovala tam.
PV: Plat jsem měla velmi dobrý, pokryl bohatě
všechny mé potřeby, umožnil mi bezproblémově žít a hodně cestovat, vzdělávat se. Mohu-li
upřesnit, asi 3-4x vyšší, než u nás. Jeho výše se
ale také odvíjí od kantonu, ve kterém pracujete.
A naprosto automatický je 13. plat.
6. Co vám pobyt v zahraničí přinesl?
Odjela byste znovu?
Jindřiška Drápalová
PV: Nepracuje se pod takovým stresem, tempo jsem vnímala jako pomalejší, ale vše má
jasně daná pravidla, organizaci, vše je plánováno, každý krok okamžitě vyhodnocován zda
je správný, nebo je potřeba ho změnit. Dále je
zde velká integrace rodin do ošetřovatelské
péče. A co mně hodně překvapilo, vizitu vede
sestra, která je s pacientem v každodenním styku a ví tak o všem, co se kolem pacienta děje,
ona je tím, kdo referuje lékaři a na jejíž sdělení je dáván velký zřetel. A určitě v neposlední
řadě absolutní respektování toho, že máte právo na půlhodinovou pauzu a musíte ji vyčerpat
opravdu tak, abyste si odpočinula. Jste k ní přímo nucena a vrchní či staniční vás posílá si odpočinout a nebýt na pracovišti. JIP jsme neo-
MB: Tak určitě znalost jazyka, umím arabsky
i anglicky. Dále poznání, jak se pracuje jinde,
zkušenosti z jiného kulturního světa. Dodnes
udržuji kontakty se známými jak v Lybii, tak
v USA. Ale ven bych už pracovně nejela. Nabyla
jsem už celou řadu pracovních i životních zkušeností a jsem spokojená s prací, kterou dnes
zastávám na klinice, s pracovním kolektivem.
JD: Domluvím se dnes německy, byla to velmi dobrá zkušenost, což dnes oceňuje zpětně i má dcera. Mohu srovnat péči i mezilidské
a pracovní vztahy tam a u nás. Kdyby nějaká zajímavá nabídka přišla, určitě bych ji zvažovala,
nicméně sama už asi nic vyhledávat nebudu.
PV: Práce v zahraničí mi přinesla možnost domluvit se cizím jazykem, poznala jsem jinou
mentalitu lidí, jiné zvyklosti i jiný přístup k práci. Získala jsem větší respekt k práci. Do Švýcarska bych odjela znovu.
Za rozhovor děkuje
Šárka Urbánková – tisková mluvčí
15
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
Z historie vzniku nemocnic (2)
foto autora článku
obr. č. 1
Výklad o historickém vývoji nemocnic jsme
skončili u nemocnic typu Asklépiových chrámů. Připomněli jsme, že vznik a vývoj nemocnic byl motivován nábožensky, chápán jako
služba Bohu, a také vojensky. Toto pojetí se zatím nemění.
Další vývojový stupeň na cestě k dnešním nemocnicím vznikl z potřeb vojenských. Dostaly
pojmenování Valetudinária (z latinského valetudo =zdraví). Byly to velkorysé stavby přímo
v táborech římských legionářů, první vznikaly za vlády císaře Augusta (Gaius Julius Caesar
Octavianus, 63 p. n. l. až 14 n. l.) podél dolního
Rýna a v povodí Dunaje, ve Skotsku a v severní
Africe pro raněné a nemocné vojáky. Zajímavé
je, že je stavěli i na území Itálie velkostatkáři
jako civilní zařízení pro své (drahé) otroky.
Dvě Valetudinária byla vybudována rovněž
pro služebnictvo římského císařského dvora. Byla obvykle komfortně zařízena, některá
měla už koupelny se třemi přívody vody (studenou, vlažnou a teplou), splachovací záchody, šedesát dvou až tří lůžkových pokojů pro
nemocné a zvláštní pokoje pro pečovatelský
personál, který v objektech bydlel. Péči v nich
poskytovali školení lékaři - vojáci, vedle nich
působili také znalci léků. (obr. č. 1)
obr. č. 2
Model typického valetudinária ve Veteru u Xantenu
Vznik klášterních špitálů
Kolem 4. století n. l. se začaly objevovat tak
zvané mnišské vesnice, což byly v podstatě
předchůdkyně pozdějších klášterů. Vedle dosavadních zvyklostí poskytovat služby hlavně
pocestným, v nich mniši také dlouhodoběji
ubytovávali „staré, chudé, nemocné, mrzáky
a sirotky. “ Tento první prototyp klášterního
špitálu zaznamenaly dějiny lékařství ve městě
Kayseri v Turecku.
Na evropském území vytvořili první klášterní špitál benediktini, když Benedikt z Nursie
v roce 529 založil na hoře Monte Cassino nedaleko Neapole velkolepý klášter (obr. č. 2). Be-
nedikt přikázal mnichům jako jednu ze základních povinností pečovat o všechny nemocné
v širokém okolí.
Benediktini už diferencovali přijímané „pacienty“ do péče podle jejich majetkových poměrů,
zvlášť měli dům pro chudé, pro bohaté a zvlášť
také pro mnichy. Také v charitativním ošetřovatelství zavedli novoty. „Nemocnice“ byly postaveny účelově jako chrámy, protože mniši stále
ctili přesvědčení, že nemoc je trestem za hřích
a proto uzdravit může jen Kristus. Přední léčebnou metodou byla modlitba a pokání, aby bylo
dosaženo čistoty duše a odpuštění. Vedle toho
byla uplatňována myšlenka, že čistý duch může
přebývat jen v čistém těle, což ve svých důsledcích vedlo k jisté hygieně a životosprávě.
Další léčebná metoda spočívala v podávání
čajů a léků vyráběných z léčivek, které mniši
pěstovali v zahradách uvnitř kláštera, zakládali je pouze k tomuto účelu. Od benediktinů se
pak znalost léčivých účinků rostlin a jejich využívání v léčbě a k výrobě léků šířila geograficky
i v čase, známe je z rukou psaných herbářů, které přinášely vedle popisu a obrázku byliny také
zmínky o jejích účincích. Léčilo se rovněž pouštěním žilou a prováděli se chirurgické zákroky.
Péče o nemocné, tak jak ji zavedli benediktini,
se stala vzorem pro veškerou středověkou klášterní medicínu. Charitativní mnišskou medicínu přivedli benediktini k velkému rozkvětu.
doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.
Kabinet dějin medicíny Ústavu
sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví
LF MU
16
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
2/2010
Komunikujeme s pacientem anglicky
2. lekce angličtiny
CONSTITUTION
Stavba těla
Organismus
Kostra
Páteř
Obratel
Pánev
Kost
Chrupavka
Kloub
Maso
Sval, svaly
Šlacha
Constitution / kostytúšn/
Organism / organizm/
Skeleton / skeletn/
Backbone / bekboun/
Vertebra / vertibra/
Pelvis / pelvis/
Bone / boun/
Cartilage / kartilidž/
Joint / džojnt/
Flesh / fleš/
Muscle, muscles / masl, maslz/
Tendon / tendn/
Motorický systém
Mozek
Srdce
Plíce
Játra
Ledvina(y)
Žaludek
Slezina
Střeva
Nerv(y)
Žíla
Tepna
Locomotive system / loukomoutiv systm/
Brain / brejn/
Heart / hárt/
Lung / lang/
Liver / livr/
Kidney(s) / kidny(s)/
Stomach / stoumek/
Spleen / splín/
Intestine / intestin/
Nerv(es) / nerv(s)/
Vein / vejn/
Artery / ártery/
muscles
veins
heart
liver
lungs
stomach
bones
intestine
DEPARTMENTS IN OUR HOSPITAL
Obory v naší nemocnici
Departments in our hospital / dipártmets in aur hospitl/
Interna
Internal department / internal dipártment/
Kardiologie
Cardiology / kardiolodži/
Neurologie
Neurology / nurolodži/
Dermatologie
Dermatology / dermatolodži/
Chirurgie
Surgery / srdžery/
Ortopedie
Orthopaedics / ortoupidiks/
Neurochirurgie
Neurosurgery / nurosrdžery/
Plastická a estetická chirurgie
Plastic and aesthetic surgery / plástik end istitik srdžery
Oční lékařství
Opthalmology / oftalmolodži/
Otorinolaryngologie
Otorhinolaryngology / outourainolaryngolodži/
17
Svatoanenské listy
Stomatologie
Anesteziologie
a
resuscitační péče
Onkologie
Urologie
Rehabilitace
Biochemie
Hematologie
Zobrazovací metody
Alergologie a imunologie
Patologie
Soudní lékařství
Mikrobiologie
2/2010
Stomatology,dentistry / stoumetolodži,dentystry/
Anaesthesiology and / enestiziolodži end
Intensive care / intensiv kér/
Oncology / onkolodži/
Urology / jurolodži/
Rehabilitation / rihebilitejšn/
Biochemistry / bajokemistry/
Hematology / himatolodži/
Radiology / rejdyolodži/
Alergology and imunology / elergolodži end imjunolodži/
Pathology / patolodži/
Forensic medicine / forenzik medsin/
Microbiology / majkrobajolodži/
ČÍSLOVKY
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
111
115
200
300
1000
2000
1250
zero / zírou/
one / van/
two / tu/
three / srí/
four / fór/
five / fajv/
six / siks/
seven / sevn/
eight / ejt/
nine / nájn/
ten / ten/
eleven / ilevn/
twelve / tvelv/
thirteen / srtín/
fourteen / fórtín/
fifteen / fiftín/
sixteen / sikstín/
seventeen / sevntín/
eighteen / ejtín/
nineteen / najntín/
twenty / tventy/
twenty-one / tventyvan/
twenty-two / tventytu/
thirty / srty/
forty / forty/
fifty / fifty/
sixty / siesty/
seventy / sevnty/
eighty / ejty/
ninety / najnty/
one hundred / van handrid/
one hundred and one / van handrid end van/
one hundred and two / van handrid end tu/
one hundred and eleven / van handrid end ilevn/
one hundred and fifteen / van handrid end fiftín/
two hundred / tu handrid/
three hundred / sríhandrid/
one thousand / van tauznd/
two thousand / tu tauznd/
one thousand two hundred and fifty/van tauznd tu
handrid end fifty/
Jednotky a desítky se přidávají k hundred spojkou and
NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY
jednou
dvakrát
třikrát
18
once / vans/
twice / tvajs/
three times / srí tajmz/
www.fnusa.cz
Pracuji jako ……
Dělník
Prodavač/ka
Učitel/ka
Lékař
Zdravotní sestra
Inženýr
Manažer
Řidič
Zedník
Malíř pokojů
Natěrač
Programátor
Analytik
čtyřikrát
pětkrát
mnohokrát
kolikrát?
I am working as / Aj em workink as/
Worker / Works/
Shop assistant / šop asistent/
Teacher / týčr/
Doktor / daktr/
Nurse / nrs/
Engineer / endžinýr/
Manager / menežr/
Driver / drajvr/
Bricklayer / bryklejr/
House painter / hauz pejntr/
Painter / pejntr/
Computer programmer / kompjútr prougramr/
Analyst / enelist/
four times / fór tajmz/
five tifmes / fajf tajmz/
many times / meny tajmz/
How many times? / hau meny tajmz/
ŘADOVÉ ČÍSLOVKY
první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jedenáctý
dvanáctý
třináctý
čtrnáctý
patnáctý
šestnáctý
sedmnáctý
osmnáctý
devatenáctý
dvacátý
třicátý
čtyřicátý
padesátý
šedesátý
sedmdesátý
osmdesátý
devadesátý
stý
tisící
dvacátý prvý
třicátý druhý
čtyřicátý třetí
padesátý čtvrtý
dvěstěšedesátý třetí
first
1 st, 1st / frst/
second
2nd, 2nd / seknd/
third
3rd, 3rd / srd/
fourth
4th, 4th / fórs/
fifth
5 th 5th / fifs/
sixth
6th / sikst/
seventh
7th / sevens/
eighth
8th / ejts/
ninth
9th / najns/
tenth
10th / tens/
eleventh
11th / ilevns/
twelfth
12th / twelfs/
thirteenth
13th / srtíns/
fourteenth
14th / fórtíns/
fifteenth
15th / fiftíns/
sixteenth
16th / sikstíns/
seventeenth
17th / seventíns/
eighteenth
18th / ejtíns/
nineteenth
19th / najtíns/
twentyth
20th / tventys/
thirtieth
30th / srtys/
fortieth
40th / fórtys/
fiftieth
50th / fiftys/
sixtieth
60th / sikstys/
seventieth
70th / seventys/
eighntieth
80th / ejtys/
ninetieth
90th / najntys/
hundreth
100th / handrids/
thousandth
1000th / tauznds/
twenty-first
21st / tventyfrst/
thirty-second
32nd / srtyseknd/
fourty-third
43rd / fórtysrd/
fifty-fourth
54th / fiftyfórs/
two hundred and sixty-third
263rd / tuhandridendsikstysrd/
pětistý čtyřicátý druhý five hundred and fourty-second
542nd / fajvhandridendfórtyseknd/
Řadové číslovky se tvoří přidáním přípony -th vyjma první,
druhý a třetí
Hana Řiháčková
Ůsek zdravotních pojišťoven
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
Nová vedoucí Oddělení řízení jakosti
Ing. Iveta Hájková
Je absolventkou bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ studijní
obor „Management“ na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně a dále magisterského studijní-
ho oboru „Ekonomika a management“ studijní
obor „Manažersko-ekonomický“ na Provozně
ekonomické fakultě MZLU v Brně. Je držitelkou
osvědčení o absolvování kurzů Manažer jakosti,
Manažer procesu, Environmentální systém řízení. Úspěšným absolvováním licencovaného kurzu České společnosti pro jakost získala kvalifikaci
„Hodnotitel v Modelu excelence EFQM“. Na základě úspěšného absolvování zkoušky u certifikačního orgánu CSQ-CERT se stala držitelem
certifikátu České společnosti pro jakost „Manažer společenské odpovědnosti“. V minulém roce
úspěšně absolovala na Institutu celoživotního
vzdělávání při Vysokém učení technickém v Brně
přípravný dvousemestrální kurz pro certifikaci
manažera kvality „Studium jakosti“ a v letošním
roce se připravuje na vykonání zkoušky pro udě-
lení příslušného certifikátu. Je dlouholetým členem České společnosti pro jakost a z titulu své
funkce je předsedkyní Rady kvality ve FNUSA.
V rámci působnosti Oddělení řízení jakosti je
odpovědná za metodické a funkční řízení procesů potřebných pro systém managementu
kvality. Informuje vrcholové vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování. Spoluprácuje s interními i externími zainteresovanými stranami
v záležitostech vztahujících se k systému managementu kvality.
Ve funkci je od 1. března 2010.
Kontakt:
[email protected], tel.: 543 184 020
ulice Výstavní 17 – 4. patro, dveře č. 411
MEDLINE with Full Text
Online zdroj odborných lékařských
ý informací
Lékařská knihovna FNUSA zakoupila pro rok
2010 vstup do databáze MEDLINE with Full
Text od dodavatele EBSCO Publishing.
http://search.ebscohost.com
MEDLINE® with Full Text Works with PubMed®
MEDLINE,® with Full Text je světově nejobsáhlejší plnotextovou biomedicínckou kolekcí, jež
poskytuje fulltext pro více než 1 470 časopisů
indexovaných v databázi MEDLINE®. Z tohoto
počtu má přes 1 450 časopisů kompletní indexaci (cover-to-cover) v MEDLINE. a 622 časopisů není dostupných ve fulltextu v žádné
verzi databází Academic Search™, Health Source® nebo Biomedical Reference Collection™.
Tato širokospektrální kolekce obsahuje plný
text pro mnoho časopisů, které jsou nejvíce
žádány v indexové verzi MEDLINE, a to bez jakékoliv prodlevy. S plnotextovým archivem,
sahajícím až do 60. let 20. století, představuje
MEDLINE with Full Text čelní zdroj pro studium
lékařské literatury.
Uživatelsky nejvíce populární platforma pro
MEDLINE je PubMed. EBSCO zvyšuje komfort
uživatelů této platformy tím, že z Pub-Medu
umožňuje přímý přístup do fulltextu PDF pro
22,4 % časopisů, aktivně indexovaných v databázi MEDLINE. Předplatné do databáze MEDLINE with Full Text poskytuje rozsáhlý přístup
do plného textu pro více než 1 470 časopisů,
a to včetně plnotextového archivu v PDF (pro
některé tituly zpětně až do 60. let 20. století).
Současně s pokračující snahou rozšiřovat
technologii linkování nabízí EBSCO kompletní
asistenci při nastavení servisu PubMed® LinkOut® a další technickou podporu knihovnám,
které chtějí do PubMedu integrovat své EBS-
CO zdroje. Tato podpora usnadňuje neomezené linkování z PubMedu do korespondujících
článků obsažených v plnotextových databázích na EBSCOhost, jako např. v MEDLINE with
Full Text, jenž si knihovna předplácí.
MEDLINE with Full Text obsahuje aktivní fulltext pro 10 z 30 nejvyhledávanějších časopisů
v MEDLINE Index:
American Family Physician
– fulltext od 1/1993 do současnosti
American Journal of Health – System Pharmacy
– fulltext od 1/2002 do současnosti
American Journal of Public Health
– fulltext od 8/1971 do současnosti
The American Surgeon
– fulltext od 1/1995 do současnosti
Annals of Internal Medicine
– fulltext od 10/1965 do současnosti
CMAJ: Canadian Medical Association Journal
– fulltext od 1/1985 do současnosti
The Journal of Experimental Medicine
– fulltext od 3/2005 do současnosti s 6-měsíčním embargem
The Journal of Family Practice
– fulltext od 1/2000 do současnosti
Mayo Clinic Proceedings
– fulltext od 1/2003 do současnosti
The New England Journal of Medicine
– fulltext od 1/1993 do současnosti s 90-denním embargem
V MEDLINE,® with Full Text najdeme mezi aktivními fulltextovými časopisy např. tituly, které by Vás mohly zajímat – viz ukázka:
•
•
•
•
•
•
•
•
Acta Haematologica
Acta Oncologica
Acta Orthopaedica
Acta Oto-Laryngologica
Acta Radiologica
American Journal of Gastroenterology
American Journal of Geriatric Cardiology
Angiology
19
Svatoanenské listy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3/2010
Annals of Hematology
Annals of Internal Medicine
Annals of Medicine
Annals of Noninvasive Electrocardiology
Archives of Microbiology
Archives of Toxicology
Blood Pressure
Brain Injury
Breast Journal
British Journal of Dermatology
British Journal of Haematology
British Journal of Neurosurgery
Cancer Investigation
Cancer Science
Clinical & Applied Thrombosis / Hemostasis
Clinical & Experimental Allergy
Clinical & Experimental Hypertension
Clinical & Experimental Immunology
Clinical Endocrinology
Clinical Microbiology & Infection
Clinical Nephrology
Clinical Neuropathology
Clinical Otolaryngology
Clinical Rheumatology
Colorectal Disease
Dermatologic Surgery
Dermatologic Therapy
Diabetes, Obesity & Metabolism
Diabetic Medicine
www.fnusa.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Digestive Diseases
Diseases of the Esophagus
Endocrine Research
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
European Journal of Clinical Investigation
European Journal of Haematology
European Journal of Neurology
European Journal of Neuroscience
European Radiology
European Surgical Research
Experimental Dermatology
Hand Surgery
Hematology
Immunological Reviews
Immunology
International Journal of Clinical Practice
International Journal of Dermatology
International Journal of Experimental
Pathology
International Journal of Hyperthermia
International Journal of Laboratory
Haematology
International Journal of Neuroscience
International Journal of Urology
International Reviews of Immunology
Journal of Anesthesia
Journal of Cardiac Surgery
Journal of Cardiovascular Pharmacology
& Therapeutics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Journal of Cutaneous Pathology
Journal of Dermatological Treatment
Journal of Dermatology
Journal of Gastroenterology & Hepatology
Journal of Human Nutrition & Dietetics
Journal of Internal Medicine
Journal of Interventional Cardiology
Journal of Investigative Surgery
Journal of ORL – Head & NecK Surgery
Journal of Palliative Medicine
Liver International
Neuropathology
Obesity Reviews
Pain Medicine
Pathology
Pathology International
Perspectives in Vascular Surgery
& Endovascular Therapy
Preventive Cardiology
Seminars in Cardiothoracic & Vascular
Anesthesia
Rheumatology International
Seminars in Dialysis
Seminars in Ophthalmology
Surgeon
Surgical Innovation
Urological Research
Vascular (Hamilton, Ontario)
Neomezený přístup k licencovaným zdrojům je zájemcům umožněn v rámci rozsahu IP adres fakultní nemocnice.
PhDr. Hana Kovalčuková
vedoucí Lékařské knihovny
Nový komplex laboratoří pro klinický výzkum
Investiční akce – „Nadstavba M1“
V současné době probíhá ve FNUSA investiční
stavební akce – „Nadstavba M1“.
Budova M1 se nachází v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v blízkosti vjezdu severním směrem na rohu ulice Křížové a Pekařské.
Původní budova M1 – posluchárna a přízemní
část pochází z roku 1921. K této části objektu
byla v roce 1992 přistavena třípodlažní přístavba I. chirurgické kliniky – budova M. V roce
1996 byl mezi budovami M a M1 postaven
dvoupodlažní prosklený spojovací krček.
Stávající část 1. NP tohoto objektu bude v celém půdorysu nadstavena o jedno podlaží pro
laboratorní provoz, pro technické zázemí bude
vybudována strojovna vzduchotechniky. Hlavní
vstup do objektu bude zachován, nově bude
obnoveno propojení s proskleným krčkem mezi
budovami M a M1. U vstupu je řešena nová vertikála s výtahem a schodištěm. Stávající dispoziční řešení „centra pro léčbu bolesti“ a „zákrokový sál“ se zázemím v 1. NP bude z velké části
zachováno. V jižní části nadstavby 2. NP je řeše-
20
ný uzavřený provoz vědecko výzkumných laboratoří, v předsazené části směrem od schodiště
endoskopická vyšetřovna se zázemím.
Vybudováním tohoto základního komplexu laboratoří klinického výzkumu umožní pokračovat ve stávajících vědeckých projektech a současně otestovat logistiku spolupráce s Mayo
Clinic a dalšími mezinárodními partnery před
Jižní průčelí
otevřením vlastního FNUSA – ICRC a bude sloužit projektům:
• v oblasti výzkumu a vývoje nových metod
a diagnostických postupů pro hodnocení
rizika život ohrožujících arytmií a náhlé srdeční smrti
• pro diferenciální diagnostiku synkopálních
stavů, pro léčbu akutního a chronického srdečního selhání
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
• pro léčbu akutních koronárních syndromů
• pro oblast intervenční kardiologie, srdeční
elektrofyziologie a srdeční stimulace
• pro posouzení významu spánkové apnoe
v patofyziologii
• pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění
a diagnostické postupy v oblasti mozkové
elektrofyziologie
Východní průčelí
Ing. Antonín Pařízek
náměstek pro investiční rozvoj,
techniku a provoz
Přemístění pracovišť a nová lékárna
V rámci plánované výstavby nového komplexu
budov FNUSA – ICRC je nutné postupně přemísťovat některé provozy ve fakultní nemocnici. V tuto chvíli se jedná o kompletní provozy
Kliniky pracovního lékařství (KPL) a Oddělení
rodinných a závodních lékařů (ORZL). Doposud se musel kolektiv pracovníků ORZL vyrovnávat s provizorními podmínkami na našem
detašovaném pracovišti na ulici Výstavní 17,
Brno. Vedení fakultní nemocnice tímto děkuje
všem zaměstnancům ORZL za vstřícnost a bezproblémové zvládnutí provozu, kdy se ztížené
podmínky neodrazily v kvalitě poskytovaných
služeb pacientům.
V rámci takzvané nulté etapy naplňování nového Generelu FNUSA, byla v posledních měsících provedena rekonstrukce dvou pater pravého křídla budovy Výstavní 17.
V průběhu měsíce května a června 2010 dojde
k přesunu Kliniky pracovního lékařství z areálu
FNUSA na toto detašované pracoviště na adrese Výstavní 17, Brno. Současně se ve stejném
objektu přesunou současné ambulance ORZL
ze stávajících provizorních prostorů do zcela
nových prostor.
Na Výstavní jsou již připraveny i prostory pro
otevření nové pobočky Nemocniční lékárny,
tak aby pacienti měli při ošetření na ORZL a KPL
co největší komfort.
Do budoucna počítáme s dalšími rekonstrukčními pracemi na Výstavní 17, s cílem vytvoření
kompaktního ambulantního provozu zaměřeného především na oblast vysoce specializované ambulantní péče a preventivních programů. Ve všech prostorách máme zájem připravit
důstojné podmínky jak pro výkon práce zdravotníků tak pro pacienty.
V rámci právě probíhající etapy počítáme rovněž s přesunem ambulantního provozu Urologického oddělení a Onkologicko-chirurgického oddělení z Výstavní do areálu na Pekařské.
O přesných datech realizace těchto kroků vás
budeme průběžně informovat.
MUDr. Ivo Rovný, MBA
náměstek pro LPP
21
ZFP akademie 15 let na trhu finančního zprostředkování
Společnost ZFP akademie, a. s. se sídlem v Břeclavi působí na trhu zprostředkování finančních produktů již 15 let. Za dobu svého působení si vybudovala čelní
postavení v ČR, je jedničkou na trhu. V dubnu uplyne 1 rok od počátku spolupráce
v oblasti zaměstnaneckých benefitů ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
Za tuto dobu využilo téměř 500 jejich zaměstnanců výhod životního pojištění
a penzijního připojištění uzavřených přes společnost ZFP akademie, a. s.
Položili jsme několik otázek zakladateli a předsedovi dozorčí rady společnosti
Vladimíru Poliakovi.
ZFP Akademie působí na českém trhu 15 let.
Jakých výsledků dosáhla?
Za tuto dobu společnost uzavřela přes 2, 5 milionů smluv, z nichž bezmála 500 tisíc představují smlouvy o životním pojištění. ZFPA tak patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům
největších pojišťovacích ústavů v České republice. Svoje renomé si ZFPA buduje po celých
15 let, kdy oslovuje zájemce o služby myšlenkou: „Pojď a nauč se rozumět svým financím“. Za období své činnosti napomohla
společnost ZFPA k nastavení pojistné ochrany
u desetitisíců českých rodin. Služeb zprostředkovatelů ze společnosti ZFPA využilo za 15 let
již 750 tisíc klientů. Velice si vážíme toho, že
i Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se stala naším významným korporátním partnerem.
Informace ze světa financí nejsou příliš optimistické. Jaký přístup k financím v této
době obecně zastáváte?
Především obezřetný. ZFPA zastává dlouhodobou strategii a poměrně konzervativní přístup
k finančním programům, které mají zajistit rodinné finance a zabezpečit jejich dlouhodobý
postupný růst. A vývoj světových trhů nám
dává za pravdu. ZFPA nenabízí pouze pojistné programy. Základní produktovou nabídku tvoří finanční a pojistné programy, které
ve vzájemné kombinaci zajišťují maximální
efektivitu, při využití státních dotací, příspěvků a daňových úlev. Přestože hlavní činností
společnosti je působení v rodinách s cílem optimálního uspořádání, působí ZFPA, prostřednictvím ředitelů svých regionálních kanceláří
i u zaměstnavatelských subjektů. Zde nabízíme služby zaměřené na maximální pro využití
daňových optimalizací zaměstnavatele a především pro jejich zaměstnance.
společnosti, tehdy jen ve snech, počítal. Chceme našim klientům a spolupracovníkům nabídnout za uspořené peníze, ať už v pojišťovnách, v penzijních fondech nebo ve stavebním
spoření, takovou třešinku na dortu – a za tyto
naspořené peníze jim poskytnout důstojné
dožití v seniorských městečkách s adekvátními službami, ať už lékařskými, sportovními,
cestovní kanceláře...
Bylo by to takovou odměnou za to, že nám
kdysi uvěřili, spořili a pochopili, že to má význam. A mělo by to být i příkladem pro jejich
potomstvo v tom smyslu, že si řeknou, že jejich
rodičům se vyplatilo spořit, vyplatí se to i nám.
Nemělo by to končit jen tím, že to bude seniorské městečko. V mé hlavě je myšlenka začlenit
do těchto městeček dnešní nestátní zařízení pro
opuštěné děti a spojit mládí se stářím tak, aby
každý člověk v seniorském městečku měl svého
chovance a naopak tento chovanec měl svého
patrona. Děti získají ztracené staré rodiče, a naopak staří rodiče jsou častokrát osamělí a najdou někoho, pro koho má zase ještě smysl žít.
Děkuji Vám za Vaše odpovědi.
Ve Vašich ambicích je založení developerské společnosti, která se bude zaměřovat
na výstavbu bydlení pro seniory. Co bylo
motivem pro tento projekt?
To by mělo být takovým vyvrcholením veškeré naší činnosti, se kterým jsem již při založení
Využijte výhody životního pojištění a penzijního připojištění s příspěvkem zaměstnavatele!
Jaké výhody můžete získat při zavedení životního pojištění?
Doba trvání prac.
poměru pro přísp. ŽP
Vlastní vklad
(pojistné zaměstnance)
Příspěvek
zaměstnavatele
Úspora na dani
Měsíční zisk
bez vašich vkladů
Předpokl. stav účtu za 10
let
Předpokl. stav účtu za 20
let
Více než 1 rok
500,-
250,-
75,-
325,-
108 809,-
323 724,-
Pozn.: Možnost využití daňových úlev! V tabulce je ukázán předpokládaný stav účtu za 10 a 20 let v případě podílu na výnosech 4 %. Smlouvu lze velmi zajímavě zkombinovat s penzijním
připojištěním – již od 3. roku lze ze smlouvy vybírat a vybrané prostředky vložit do smlouvy penzijního připojištění, což výrazně zvýší zhodnocení Vašich financí.
Jaké výhody Vám nyní penzijní připojištění nabízí?
Doba trvání prac.
poměru pro přísp. na PP
Vlastní vklad
(příspěvek
zaměstnance)
Příspěvek
zaměstnavatele
3–10 let
10–20 let
20 a více let
400,500,600,-
300,400,500,-
Státní příspěvek Celkový zisk za měsíc Příklad stavu účtu za 10 let;
+ úspora na dani bez vl. vkladů a úroků
předpokl. 3% úrok
140,150,165,-
440,550,665,-
117 433,146 792,174 752,-
Příklad stavu účtu za 20 let;
předpokl. 3% úrok
275 254,344 068,409 605,-
Pozn.: Při úložce zaměstnance nad 500,- měsíčně možnost využití daňových úlev. Uspořené finanční prostředky lze vybírat v 50 nebo 60 letech dle smlouvy. Výběr výsluhové penze
(tj. ½ uspořených prostředků) již po 15 letech!
Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění je poskytnut zaměstnancům, kteří splňují podmínky pro přiznání příspěvku stanovené Zásadami pro čerpání FKSP. Vybraní pracovníci ZFP akademie, a. s. jsou připraveni s Vámi konzultovat a analyzovat smlouvy, které již máte sjednány
z oblasti stavebního spoření, penzijního připojištění, životních a majetkových programů, úvěrů a hypoték. Rádi Vám budou nápomocni při projektu “Zelená úsporám”.
Pro více informací kontaktujte naši kancelář: Dana Zelená, ředitelka obchodní sítě, Traubova 10, 602 00 Brno
tel.: 531 015 111 nebo 604 392 041, e-mail: [email protected]
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
Etiketa SMS
časů a míst schůzek, sdělování jednoduchých
věcných informací. Příliš se nehodí např. jako
blahopřání ke „kulatým“ narozeninám či přání
k Novému roku.
foto autora článku
Žádoucí je vyjadřovat se stručně a jasně, užívat jen kratší slova a věty. Zvláště je nutné dát
pozor při psaní SMS zpráv pomocí funkce T9.
Často jsou psána slova úplně jiného významu,
než pisatel měl na mysli.
SMS se staly významným prostředkem mezilidské komunikace. I v tomto prostředku komunikace je tedy vhodné dbát na některá základní pravidla, která jen potvrzují vaše slušné
vychování a vaši kulturní úroveň.
SMS se nehodí pro všechny zprávy. Vesměs
jsou chápány jako spíše neformální způsob komunikace. Při formálních kontaktech je lze
používat jen omezeně, např. pro potvrzování
Vyjadřujte se slušně a spisovně. Jakmile se to
hodí, neváhejte v textu poděkovat za službu,
informaci, pomoc.
Nezapomínejte se adresátovi identifikovat.
Pokud si nejste jisti, že jste trvale uveden
v jeho mobilu pod jménem, tak se raději alespoň jménem podepište.
Na SMS informaci nemusíte očekávat odpověď. Ne každý tuto formu komunikace dosta-
tečně ovládá. Sami ale raději podstatné SMS
informace stručně potvrzujte. Je to slušné.
Nepište SMS při jednání s partnerem, při poradách a jiných formálních i přátelských rozhovorech. Dáváte tím totiž najevo, že pro vás
partner není důležitý, že ho neposloucháte.
Neposílejte SMS v nevhodnou dobu, např.
pozdě v noci, při ranním shonu před odchodem do práce, v době oběda atp., pokud to
není opravdu nutné.
Váš mobil jde velmi jednoduše zcela vypnout
a nebo alespoň přepnout na tiché profily. Když
se ozve „vaše melodie či zapípání“ např. v divadle, během porady, jednání u šéfa atd., tak je
to známka vaší nevychovanosti.
Ing. Petra Veselá, DiS.
asistentka ředitele
Blahopřání kolegům
Po ukončení habilitačního řízení byli rektorem Masarykovy univerzity,
prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LL.M., k 1. 3. 2010 jmenováni noví docenti:
doc. MUDr. Petr Němec, Ph. D.
pro obor Vnitřní lékařství
– II. interní klinika
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph. D.
pro obor Otorinolaryngologie
– Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Petr Němec
Pavel Smilek
Na celorepublikovém shromáždění členů
České společnosti soudního lékařství
a soudní toxikologie ČLS JEP byli při volbách
do výboru zvoleni hned 3 zástupci Ústavu
soudního lékařství FNUSA:
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
– předseda výboru
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
– člen revizní komise
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
– člen výboru
Miroslav Hirt
Tomáš Vojtíšek
Michal Zelený
23
Svatoanenské listy
3/2010
www.fnusa.cz
Rádce pacienta
Praktická příručka pro vaše bezpečí
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo jako podporu informovanosti občanů při čerpání zdravotních služeb praktickou příručku, ze které se pacient dozví jaká jsou jeho práva, jak on sám může
napomoci tomu, aby se ve zdravotnickém zařízení cítil bezpečně, jak má komunikovat se zdravotníky a spoustu dalších informací z oblasti platné legislativy. Návštěvníci a pacienti FNUSA ji zdarma obdrží na všech lůžkových a ambulantních odborných pracovištích.
Tato příručka je zároveň k dispozici na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví
(www.mzcr.cz), kde si ji můžete prohlédnout v animované verzi.
15.3.2010
titulka
indd 1
L.indd
NAL
-FINA
-ilustrace03
16:06:32
titulka-ilustr
-
ace03-FINA
L.indd
.
2
15.3.2010
16:06:37
Malování do čtverce
Obrazy Stanislava Havlíka
Svatoanenskou kapli, která je nejen duchovním,
ale také kulturním a společenským místem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, poctil svou
výstavou výtvarný pedagog, malíř a grafik z malé
obce Obora u Boskovic, Mgr. Stanislav Havlík.
Po odchodu do důchodu v roce 2000 může
mnohem intenzivněji a hlouběji rozvíjet svůj talent ve výtvarných činnostech a básnické tvorbě, systematicky se věnovat vystavování svých
děl. Jeho stálou inspirací je mu kraj severní Mo-
ravy, kde na chalupě pod Javorovým vrchem
m
u Třince čerpá nové síly k práci.
Během posledních let se Havlíkova tvorbaa
ustálila ve formě i obsahu. Můžeme vysledo-m
vat prohlubování jeho techniky malby olejem
na sololitový podklad, který dovoluje časté
é
rytí kontur nebo detailů. Malba špachtlí tvoříí
jakési „mramorové struktury“, přes které pakk
přechází lazurová malba a někdy zlatá patina..
Nově se v podkladu objevují akrylové barvy,,
které dodávají obrazům matnější povrch. Ba-revná škála je omezena na modř, okr a hněď,,
výraznější jsou barvy tehdy, mají-li nosnou
u
funkci. Celkově má tato malba určitou příbuz-nost s grafikou potlačením barevnosti i posíle-ním úlohy linií, často velmi razantních.
Autor se tématicky zaměřuje na několik oblastí.
Obsáhlý okruh prací, který je v kapli prezentován, je věnován řecké mytologii, která je ilustrována pomocí symbolů, jen vzácně figurálně, stejně jako obrazy s náměty biblickými. Vyjímečnou
kapitolu tvoří obrazy věnované knihám Antoina
Saint de-Exupéry, na nichž jsou v kolážích textové citace jeho humanistického poselství. Určitou
Dortiáda s Kometou
Koncem února pořádal HC Kometa Brno společensko-sportovní
akci pro děti z dětských domovů a ústavů Brna a okolí. V hokejové
hale za Lužánkami se sešla spousta dětí, které se účastnily bohatého programu až do podvečerních hodin. Úvodní slovo při slavnostním zahájení pronesl primátor města Brna Roman Onderka,
předseda představenstva Komety pan Egbert F. Zündorf. Svorně
popřáli dětem krásný zážitek z akce, Kometě hodně úspěchů v další sezóně 2010/2011 a vyjádřili uznání a obdiv nad spoustou neuvěřitelně krásně ztvárněných dortů.
Výtěžek z celé akce byl opět věnován na dlouhodobý projekt „VRACÍME DO ŽIVOTA“, na kterém Kometa s naší nemocnicí od začátku
letošní sezóny spolupracuje. Fakultní nemocnice také přispěla se
svým dortem, a to do kategorie „Partneři“.
24
inovací a projevem hledání nových cest je cyklus
„Hry a sny“ a to jak obsahově v nové volnější poetice, ale i způsobem pojednání plochy obrazu.
Zveme všechny, kteří se o uměleckou tvorbu zajímají, k návštěvě této ojedinělé výstavy. Potrvá
do 18. června 2010 a otevřeno je v pracovní dny
od 9:00 hod. do 17:00 hod.
Vstup zdarma.
Svatoanenské listy
www.fnusa.cz
3/2010
Zahájeno jarní kolo Svatoanenské fotbalové ligy
Rozpis zápasů
SVATOANENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA / 13.ROČNÍK 2009/2010
JARO 2010
07.04.2010
17:00
BJANCONERI – RACI
14.04.2010
17:00
BOHUNICE – ORCHIS
21.04.2010
18:00
ORCHIS – NEW TOWN
28.04.2010
16:30
BOHUNICE – BJANCONERI
28.04.2010
18:05
RED DEVILS – NEW TOWN
05.05.2010
16:30
RACI – RED DEVILS
05.05.2010
18:05
NEW TOWN – BOHUNICE
12.05.2010
16:30
BJANCONERI – RED DEVILS
12.05.2010
18:05
ORCHIS – RACI
19.05.2010
16:30
1. semifinále
19.05.2010
18:05
2. semifinále
26.05.2010
16:30
o 3. místo
26.05.2010
18:15
finále
Každá další středa je náhradní termín.
Filip Vrzal – tisící branka padla
v jarním kole ligy
Odborné akce
Kongresy, konference, sympozia, semináře, přednášky
Konference mladých lékařů – FNUSA
Název akce:
XVII. ročník Konference mladých lékařů
Termín akce:
2. června 2010
Místo konání: FNUSA, Pekařská 53, Brno
Pořadatel.:
FNUSA Brno
Garant:
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.,
Kontakt:
e-mail: [email protected]
Klinika pracovního lékařství
Název akce:
Brněnský pracovní den Společnosti nemocí
z povolání ČLS JEP
Termín akce:
12. 5. 2010, 9:30–15:00 hod.
Místo konání: FNUSA, Pekařská 53, Brno, budova L, klausura
Pořadatel.:
KPL
Garant:
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.,
e-mail: [email protected]
Kontakt:
MUDr. Markéta Petrovová, tel.: 543 182 901,
e-mail: [email protected]
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
Pořadatel.:
Garant:
Kontakt:
Legionelóza – novinky v diagnostice a léčbě,
epidemiologie, profesní rizika
26. 5. 2010, 13:30 hod.
FNUSA, Pekařská 53, knihovna Kliniky pracovního
lékařství, budova D2
KPL
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.,
e-mail: [email protected]
MUDr. Markéta Petrovová, tel.: 543 182 901,
e-mail: [email protected]
Klinika nemocí očních a optometrie
Název akce:
5. brněnské Slavíkovy oftalmologické dny
Název anglicky: The 5th Slavik´Ophthalmological Days in Brno
Termín akce:
7. 5. 2010, 10:00 hod.
Místo konání: hotel Santon, Přístavní 38, Brno-Bystrc 635 00
Pořadatel:
FNUSA Brno, KNOO
Garant:
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Kontakt:
tel.: 543 182 844, 543 182 845, [email protected]
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace
Název akce:
Neinvazivní metody v kardiologii
Název anglicky: Noninvasive methods in cardiology
Termín akce:
červen, červenec 2010 (datum bude upřesněno)
Místo konání: LF MU v Brně, Komenského nám. 2
Pořadatel.:
KFDR
Garant:
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Kontakt:
Ing. Soňa Pavlová, tel.: 543 182 997,
e-mail: [email protected]
I. neurologická klinika
Centrum pro epilepsie Brno
Název akce:
Kurz klinické epileptologie IV (opakování)
Termín akce:
6–7. května 2010
Místo konání: posluchárna I. neurologické kliniky FNUSA, budova C,
3. patro
Kontakt:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
e-mail: [email protected]
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
Kontakt:
Seminář doktorandů I. neurologické kliniky LF MU
ve FN u sv. Anny v Brně
14. 5. 2010, 13:00 hod.
posluchárna I. neurologické kliniky, budova C, 3. patro
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D.,
e-mail: [email protected]
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
Přednášející:
Kontakt:
Neural correlates of cognitive kontrol
28. 5. 2010, 13:00 hod.
posluchárna I. neurologické kliniky, budova C, 3. patro
Ovidiu V Lungu, Montreal, Canada
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D.,
e-mail: [email protected]
Název akce:
VII. sympozium praktické neurologie ve spolupráci
s nakladatelstvím SOLEN s. r. o.
3.–4. 6. 2010
Hotel International, Brno
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D.,
e-mail: [email protected]
Termín akce:
Místo konání:
Kontakt:
25
Svatoanenské listy
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
Kontakt:
3/2010
II. neurovědní workshop Brno
25. 6. 2010, 9:00 hod.
posluchárna I. neurologické kliniky, budova C, 3. patro
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph. D.,
e-mail: [email protected]
I. ortopedická klinika
Název akce:
XVIII. Frejkovy dny s mezinárodní účastí
Termín akce:
23–25. 6. 2010
Místo konání: Hotel Žebětínský dům, Křivánkovo náměstí 33a, Brno
Kontakt:
Doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph. D.,
e-mail: [email protected]
Bc. Helena Moderová,
tel.: 543 182 719
e-mail: [email protected]
Oddělení klinické hematologie
Název akce:
Telehematologie
Termín akce:
18. 5. 2010
Místo konání: zasedací místnost OKH, budova D3,
1. patro od 14:00 hod.
Přednášející:
p. Trnavská
Kontakt:
Alena Trávníčková, tel.: 543 183 150,
e-mail alena.travnickova at fnusa.cz
Kapacita míst v zasedací místnosti je omezená, nutné
hlášení zájemců předem.
www.fnusa.cz
Název akce:
Termín akce:
Přednášející:
Místo konání:
Kontakt:
Klinika zobrazovacích metod
Název akce:
Semináře
Termín akce: každý první čtvrtek v měsíci od 13:00 hod.
Místo konání: výuková místnost KZM, budova A1 – přízemí
Kontakt:
MUDr. Pavel Filkuka, tel.: 543 183 021,
[email protected]
Mikrobiologický ústav
Název akce:
Seminář Čs. společnosti mikrobiologické
Termín akce:
13. 5. 2010 od 14:00 hod.
Místo konání: interní, příp. na podzim chirurgická posluchárna
FNUSA
Kontakt:
Jana Krajíčková, tel.: 543 183 091,
e-mail: [email protected]
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
Kontakt:
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
Přednášející:
Kontakt:
Změny hodnot rutinních koagulačních parametrů
v čase
15. 6. 2010
zasedací místnost OKH, budova D3,
1. patro od 14:00 hod.
Menšíková Ilona a kol.
Alena Trávníčková, tel.: 543 183 150,
e-mail alena.travnickova at fnusa.cz
Kapacita míst v zasedací místnosti je omezená nutné
hlášení zájemců předem.
19. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
3.–4. 6. 2010
kongresové centrum LF MU,
Komenského nám. 2, Brno
MUDr. Lenka Černohorská, Ph. D.,
tel.: 543 183 097, e-mail: [email protected]
Oddělení klinické biochemie
Název akce:
CDT (karbohydrát-deficitní transferin)
Termín akce:
7. 5. 2010 od 13:30 hod.
Místo konání: seminární místnosti OKB, budova D2,
IV. patro
Přednášející:
RNDr. Pavla Hložková
Kontakt:
Jana Jedličková, tel.: 543 183 178,
e-mail: [email protected]
I. chirurgická klinika
Název akce:
Odborné semináře I. chirurgické kliniky
v anglickém jazyce
Termíny akcí:
17. 05.
Preoperative radiochemotherapy for resectable
localised oesophageal cancer (MUDr. A. Peštál, Ph. D.,
prim. MUDr. J. Katolická, Ph. D.)
07. 06.
Adequacy of early antibiotic treatment and survival in
severe sepsis, postantibiotic enterocolitis
(MUDr. Tejkalová)
28. 06.
News in Traumatology (MUDr. M. Kábela)
Místo konání: Laboratoř miniinvazivní a robotické chirurgie, I. CHK,
vždy od 15:00 hod.
Kontakt:
odb. as. MUDr. Petr Vlček, Ph. D., tel.: 543 182 356,
e-mail: [email protected]
Název akce:
Termín akce:
Místo konání:
I. dermatovenerologická klinika
Název akce:
Fotochemoterapie a sclerodermia circumscripta
Termín akce:
11. 5. 2010 od 14:30 hod.
Přednášející:
MUDr. Veronika Ďurčanská
Místo konání: knihovna I. dermatovenerologické kliniky
Kontakt:
Danuše Pavlíčková, tel.: 543 182 794,
e-mail: [email protected]
Termín akce:
Přednášející:
Místo konání:
26
Poznatky z kongresu EAD
25. 5. 2010 od 14:30 hod.
MUDr. Miroslav Nečas, Ph. D.
knihovna I. dermatovenerologické kliniky
Danuše Pavlíčková, tel.: 543 182 794,
e-mail: [email protected]
Přednášející:
Kontakt:
Lp-PLA2 (fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny)
4. 6. 2010 od 13:30 hod.
seminární místnosti OKB, budova D2,
IV. patro
RNDr. Hana Dobrovolná
Jana Jedličková, tel.: 543 183 178,
e-mail: jana. jedlickova at fnusa.cz
II. interní klinika
Název akce:
Diferenciální diagnostika séronegativních
spondylartritid
Kazuistika: odd. 70
Termín akce:
12. 5. 2010, od14:00 hod.
Přednášející:
MUDr. Jana Böhmová
Místo konání: knihovna II. IK – budova P, 1. patro
Název akce:
Klinická výživa
Kazuistika: odd. 71
15. 6. 2010, od 14:00 hod.
MUDr. Aleš Průcha
knihovna II. IK – budova P, 1. patro
Kontakt pro všechny akce: Zuzana Klusáčková, tel.: 543 182 253,
e-mail: [email protected]
www.fnusa.cz
Svatoanenské listy
3/2010
Křížovka o ceny
Znění tajenky zašlete do 15. června 2010 na adresu [email protected]
Uveďte vždy celé jméno, doručovací adresu, e-mail a telefonický kontakt.
Tři vylosovaní výherci z řad zaměstnanců obdrží zdarma půlroční předplatné časopisu Lidé a země, My life, VTM Science.
Výherci 1. čísla: Petr Coufal, Pozořice; Renata Ludvíková, Židlochovice; Lenka Stiksová, Brno
Výherci 2. čísla: Ilona Večeřová, Brno; Lenka Nováková, Brno; Eva Holasová, Skalice nad Svitavou
27
Nemocniční lékárna
Nemocniční lékárna zásobuje kliniky, oddělení a veřejnost léky, léčivými přípravky
a zdravotnickými prostředky. Pro pacienty a veřejnost slouží jednotlivé lékárny umístěné v areálu nemocnice.
Lékárna u vchodu z ulice Hybešovy
– budova S1
•
•
•
kosmetika Vichy, Bioderma, Eucerin,
FC Botoceutical, Doliva
dětská kosmetika Bübchen, Bioderma
velký výběr čajů Apotheke, Leros,
Megafyt a dalších
Lékárna u vchodu z Mendlova náměstí
Provozníí doba:
d b
Pondělí – pátek 7:00–17:00
Mimo širokého sortimentu léků a potravních
doplňků je zde pacientům k dispozici:
•
rozšířený sortiment pro pacienty
s neurologickými potížemi a diabetem.
•
konzultační středisko, ve kterém se mohou
pacienti v diskrétním prostředí poradit
ohledně:
správného užívání léčiv
interakcí léčiv mezi sebou nebo mezi léčivy
a potravinami
správného používání inhalačních pomůcek
správného používání inzulínových per
měření krevního tlaku
odvykání kouření
diet
Lékárna u vchodu z ulice Pekařské
– budova A5
Provozní doba
Pondělí
7:00–17:00
Úterý
7:00–18:00
Středa
7:00–17:00
Čtvrtek
7:00–17:00
Pátek
7:00–17:00
Sobota
9:00–14:30
Neděle
9:00–14:30
Mimo širokého sortimentu léků a potravních
doplňků je zde pacientům k dispozici:
•
rozšířený sortiment pro pacienty s alergickými,
onkologickými a očními potížemi
– budova K2
Provozní doba od 1. 4. 2010
Pondělí - pátek 7:00–18:00
Mimo širokého sortimentu léků a potravních
doplňků je zde pacientům k dispozici:
•
rozšířený sortiment pro pacienty z léčby
bolesti a po transplantacích
•
Nutriční výživa
•
dětská výživa
•
dětská kosmetika Hipp, Seba Med, Bübchen,
Bioderma
•
kosmetika Vichy, Bioderma, FC Botoceutical,
Avene, La Roche, Doliva, A-Derma
•
homeopatické přípravky
•
přípravky firmy Favea s 20% slevou
•
možnost objednání bezlepkových potravin
•
prostředky zubní hygieny
•
čaje
Prodejna zdravotnických potřeb
– budova D3
Provozní doba
Pondělí – pátek 7:30–16:30
Kromě základního sortimentu zdravotnických
prostředků jsou zde pacientům
k dispozici:
•
Tonometry
•
Glukometry (včetně zajištění servisu)
•
Ortézy
•
Tracheostomie
•
Urostomie
•
Kompresivní terapie

Podobné dokumenty

textová verze přednášky

textová verze přednášky v kostní dřeni, periferní krvi, cévách, rohovce a sítnici oka, mozku, míše, kosterních svalech, zubní dřeni, játrech, pankreatu, vlasovém váčku a epitelu kůže a trávicího systému. Zatím nebyla izo...

Více

Strategie řízení kliniky otorhinolaryngologie a

Strategie řízení kliniky otorhinolaryngologie a Kvalifikovaně zpracovaná strategie zdravotnického zařízení připravuje zdravotnické zařízení na všechny situace, které s vysokou pravděpodobností mohou nastat. Strategie se proto vždy zpracovávají v...

Více

PDF ke stažení

PDF ke stažení Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV filtr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně ...

Více

Laboratorní diagnostický proces Soubor

Laboratorní diagnostický proces Soubor Prepreanalytická fáze začíná požadavkem na analýzu. Preanalytická fáze začíná příjmem vzorku v laboratoři. Analytická fáze začíná vložením vzorku do měřicího systému. Je obsahem kapitoly 3. Postana...

Více