ICS Impulse USB

Komentáře

Transkript

ICS Impulse USB
ICS Impulse USB
Návod na použití
Dokument č.7-50-1490-CZ/00
Č. dílu 7-50-14900-CZ
0459
Poznámka k autorským právům
Žádnou část této dokumentace ani programu nelze reprodukovat, archivovat nebo přenášet v jakékoliformě či jakýmkoli
způsobem– elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváníma pod., bez předchozího písemného svolení GN Otometrics A/S.
Copyright© 2013, GN Otometrics A/S
Vydáno vDánskoGN Otometrics A/S, Dánsko
Veškeré informace, obrázky a technické údaje vtéto příručce jsou založeny nanejnovějších informacích o produktu,které byly k
dispozici v době publikování. GN Otometrics A/Ssi vyhrazuje právo kdykoli provádětzměny bez předchozího upozornění.
Datum vydání verze
2013-10-01
Technická podpora
Obraťte se na svého dodavatele.
2
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Obsah
1
Váš nový systém ICS Impulse
4
2
Určené použití
4
3
Typografické konvence
4
4
Spuštění systému a přihlášení
5
5
Zadávání údajů o pacientech/seznamy
5
6
Příprava k testování
8
7
Přidávání poznámek/přidávání videozáznamů
17
8
Pořizování údajů hlavových impulzů
18
9
Sledování pohybů očí a hlavy
19
10 Analýza dat pro jednotlivý test
21
11 Analýza dat mnohotných testů
32
12 Práce se zprávami
34
13 Jak nahrát a přehrát video
38
14 Systémová nastavení
43
15 Instalace a nastavení
46
16 Příslušenství
53
17 Servis, čištění a údržba
54
18 Další odkazy
55
19 Normy
55
20 Výrobce
57
21 Výstražné poznámky
57
22 Definice symbolů
59
23 Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)
60
Otometrics - ICS Impulse USB
3
Návod na použití
1
Váš nový systém ICS Impulse
Blahopřejeme! Stali jste se majiteli nového sofistikovaného systému ICS Impulse vyvinutého ve spolupráci s lékaři Ianem
Curthoysem, Michaelem Halmagyiem a dalšími na univerzitě v Sydney.
Abychom vám umožnili vytěžit ze systému ICS Impulse maximum, přiložili jsme tuto příručku uživatele, online referenční
příručku a instruktážní video. Věříme, že jeho používání bude pro vás snadné, a že využijete přiložené tipy a informace ke
zvýšení přesnosti pořizovaných údajů v souvislosti s vaší diagnostikou poruch vestibulárního aparátu.
1.1
Popis zařízení
ICS Impulse jsou videobrýle s vestavěnými gyroskopy pro použití na jednom oku, které umožňují měření pohybů oka a
hlavy. ICS Impulse je ovládán prostřednictvím softwaru OTOsuite Vestibular.
2
•
Zařízení ICS Impulse umožňuje provádění testů hlavových impulzů.
•
Pomocí ICS Impulse můžete měřit funkci canalis semicircularis anterior, posterior a lateralis.
•
Za pomoci systému ICS Impulse můžete nahrávat videozáznam oka i místnosti (pomocí synchronizovaného
videozáznamu místnosti) a simultánně obě videa přehrávat.
Určené použití
Uživatelé: určeno k použití pouze kvalifikovaným personálem, který je seznámen s lékařskými a vědeckými fakty, na kterých
je vyšetřovací procedura založena.
Použití: slouží k vyšetřování pacientů stěžujících si na točení hlavy, nerovnováhu a závratě. Diagnostika vestibulookulárního
reflexu (VOR) je prováděna měřením, zaznamenáváním, zobrazováním a analýzou pohybů očí a hlavy.
3
Typografické konvence
Používání výrazů Varování, Upozornění a Poznámka.
Z bezpečnostních důvodů a z důvodu vhodného používání zařízení a/nebo softwaru tato příručka obsahuje Varování,
Upozornění a Poznámky. Tyto nadpisy symbolizují následující:
Varování • Značí riziko usmrcení nebo vážného poškození zdraví uživatele či pacienta.
Upozornění • Značí riziko zranění uživatele či pacienta nebo poškození zařízení či dat.
Poznámka • Značí, že byste měli zvýšit pozornost.
4
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
4
Spuštění systému a přihlášení
1. Zapněte počítač.
2. Poklepejte na ikonu OTOsuite Vestibular.
Poznámka • S novou instalací OTOsuite Vestibular je dodáváno uživatelské jméno a heslo správce. NEODSTRAŇUJTE
uživatelské jméno nebo heslo z přihlašovací obrazovky, dokud nebude přidáno alespoň jedno nové uživatelské jméno s
heslem. Alespoň jeden uživatel musí mít oprávnění správce. Informace o přidávání nových uživatelů najdete
v Založení nového uživatele ► 44.
Na přihlašovací obrazovce
Poznámka • U uživatelského jména a hesla jsou rozlišována malá a velká písmena.
1. Zadejte své uživatelské jméno.
2. Zadejte své heslo a klikněte na tlačítko OK (OK).
Další informace o obrazovce OTOsuite Vestibular, vkládání poznámek, výsledcích zpráv, práci se seznamy pacientů a
odhlašování naleznete v Referenční příručka.
5
Zadávání údajů o pacientech/seznamy
Skupina Current Patient (aktuální pacient) zajišťuje informace o právě otevřených datech pacienta.
Otometrics - ICS Impulse USB
5
Návod na použití
•
Příjmení
•
Jméno
•
Identifikační číslo
pacienta
•
Datum narození
•
Kliknutím na možnost Edit (upravit) upravíte údaje o pacientovi
•
Kliknutím na možnost Close (zavřít) zavřete záznam aktuálního pacienta a
otevřete nový záznam dočasného pacienta.
Není-li otevřen žádný pacient, je k dispozici dočasný pacient. Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání
údajů o pacientovi. Pacientovi je přiděleno jedinečné číslo založené na datu a času vytvoření záznamu pacienta (rrrr_mm_
dd_hh_mm_ss – kde rrrr=rok, mm=měsíc, hh=hodina, dd-den, mm=minuta a ss=sekunda).
Po uložení dat budete vyzváni k úpravě údajů o dočasném pacientovi. Pro informace o zadávání údajů o existujících
pacientech, viz strana ► 7.
Pacientská skupina
Tato skupina umožňuje vytvořit nového pacienta nebo zobrazit seznam existujících pacientů.
Pro zadání údajů o novém pacientovi klikněte na možnost New Patient (nový pacient) a zadejte údaje pacienta do
formuláře:
•
6
Záznamy, které je nutné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou (*).
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
•
Maximální hodnota všech zadávaných údajů je 45.
•
Údaj Patient ID (identifikační číslo pacienta) může být číselný, abecední nebo může představovat kombinaci číslic a
písmen (doporučujeme rodné číslo).
•
Chcete-li nastavit pohlaví, klikněte na šipku dolů a vyberte vhodný záznam.
•
Formát data narození je určen nastavením počítače a bude se zobrazovat jako mm/dd/rrrr nebo dd/mm/rrrr, kde
mm=měsíc, dd=den a rrrr=rok. Jsou povoleny pouze číslice (abecední znaky nelze použít).
Existující pacient
Kompletní popis práce se seznamy pacientů najdete v Referenční příručka.
Ze skupiny Patients (pacienti) klikněte na možnost Patient List (seznam pacientů). Zobrazí se okno umožňující přístup ke
všem existujícím pacientům.
Každý řádek obsahuje údaje o pacientovi rozdělené do sloupců podle typu údaje: Jméno pacienta, identifikační číslo atd.
Sloupce HI (Head Impulse – hlavový impulz) a Video (video) jsou prázdné nebo obsahují zatrhávací tlačítko značící
následující:
•
HI – údaje hlavových impulzů jsou uloženy.
•
Video – videodata jsou uložena.
Poznámka • Symbol
značí, že se uživatel rozhodl označit jeden nebo více testů či videí pro určitý účel (například
prověření abnormálních výsledků, výsledky určené pro studii atd.)
Pro výběr pacienta klikněte na jeho jméno.
•
Klikněte na možnost Open (otevřít) nebo klikněte dvakrát pro otevření záznamů o pacientovi a zobrazení výsledků
testů.
•
Klikněte na možnost Edit (upravit) pro provedení změn v údajích existujícího pacienta.
Údaje o pacientovi upravte v tomto formuláři:
Otometrics - ICS Impulse USB
7
Návod na použití
6
Příprava k testování
6.1
Pacient je připraven
Varování • Hlavový impulz by neměl být prováděn u pacientů se zraněním krku nebo u pacientů, kterým bylo sděleno
jejich lékaři, aby omezili nebo zcela vypustili aktivity spojené s pohybem krku.
Před testováním předejte pacientovi tato obecná doporučení:
8
•
Jste-li na pochybách, proberte s lékařem možné vedlejší účinky při přerušení užívání určitých léků.
•
Alespoň 48 hodin před testem přestaňte užívat uklidňující léky, sedativa nebo léky na utlumení činnosti vestibulárního
aparátu.
•
Pokračujte v užívání léků, které jsou nezbytně důležité, jako je inzulín, léky na srdeční potíže, léky proti záchvatům a
antidepresiva.
•
48 hodin před testováním nepožívejte žádný alkohol.
•
Odstraňte make – up z okolí očí.
•
Oblečte si pohodlné oblečení.
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
6.2
Brýle jsou připraveny
Při čištění a údržbě brýlí dodržujte doporučené pokyny uvedené v části Servis, čištění a údržba ► 54.
Poznámka • Jednorázová obličejová vycpávka by měla být vyměněna pro každého nového pacienta.
1. Chcete-li sejmout obličejovou vycpávku, mírně brýle vyhněte ven na opačné straně od strany s kamerou a vycpávku
vytáhněte. Uvolněte obličejovou vycpávku z vnější strany.
2. Použitou obličejovou vycpávku řádně zlikvidujte.
3. Vezměte novou obličejovou vycpávku.
4. Vyrovnejte jazýček obličejové vycpávky s otvorem na brýlích na straně s kamerou.
5. Obličejová vycpávka musí být uvnitř chrániče nosu.
6. Mírně brýle ohněte na vnější straně, vyrovnejte jazýček obličejové vycpávky s otvorem na této straně brýlí.
7. Pořádně zatlačením zkontrolujte, zda jsou obě strany řádně zasunuty.
6.3
Vytvoření příslušného testovacího prostředí
Prostředí, kde bude probíhat vyšetření pacienta, se může měnit, ale musí vám umožnit umístění pacienta alespoň jeden
metr od stěny (nebo jiného pevného povrchu, který lze použít jako projekční povrch).
1. Zvolte stěnu, která umožňuje umístění pacienta alespoň jeden metr před fixačním terčíkem.
2. Použijte jeden z fixačních terčíků dodávaných se systémem a připevněte jej na stěnu do místa, které vám umožní
pacienta umístit přímo před něj.
6.4
Přiložte brýle na pacienta
Když jsou brýle řádně umístěny, sedí pohodlně na kořenu nosu a během vyšetření nesklouznou dolů. Špatné nasazení brýlí
vedoucí k jejich sklouznutí může vést k nepřesným získaným hodnotám.
Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k ICS Impulse nebo na adrese www.icsimpulse.com.
Upozornění • Správné nasazení brýlí je důležité. Nesprávné nasazení brýlí může vést k nepřesným údajům. Sklouznutí
brýlí často vede k nepřesným získaným hodnotám (příliš vysoké).
Po nasazení brýlí pacientovi a dotažení hlavového popruhu se podívejte, jak brýle pacientovi na obličeji sedí. Pokud se mezi
brýlemi a obličejem pacienta nachází mezery, mohou brýle sklouznout.
Otometrics - ICS Impulse USB
9
Návod na použití
Nesprávné nasazení brýlí
1. Před nasazením brýlí pacientovi:
–
Přesvědčte se, že brýle mají nové nepoužité obličejové vycpávky. Viz Brýle jsou připraveny ► 9.
–
Přesvědčte se, že zrcátko je čisté. Viz Servis, čištění a údržba ► 54.
Poznámka • Jednorázová obličejová vycpávka musí být vyměněna pro každého nového pacienta.
Upozornění • Nesprávné čištění může vést k poškrábání zrcadlových povrchů.
2. V případě potřeby vyměňte hlavový popruh. Viz Servis, čištění a údržba ► 54.
3. Nasaďte brýle pacientovi na obličej přes kořen nosu.
4. Přetáhněte hlavový popruh pacientovi přes uši a přes hlavu.
5. Hlavový popruh dostatečně dotáhněte a přesvědčte se, že se brýle během vyšetření nemohou posunovat.
6. Uvolněte mírně kabely, aby při vyšetření umožnily pohyby hlavy, a připněte kabelovou sponu na oděv pacienta nahoře
na rameni.
7. Oči musí být široce otevřené s očními víčky v takové poloze, aby nebránily detekci zornice.. V případě potřeby upravte
pokožku kolem oka:
Odklopte spodní část brýlí pryč od obličeje, stáhněte kůži pod okem dolů a nasaďte brýle zpět, aby držely pokožku na
místě. Odklopte horní část brýlí pryč od obličeje, vytáhněte kůži nad okem nahoru a nasaďte brýle zpět, aby držely
pokožku na místě.
8. Zkontrolujte pohledem, zda brýle řádně sedí.
10
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Správné nasazení brýlí
6.5
Nastavte systém pro správnou detekci a sledování zornice
6.5.1
Test laterálních impulzů
1. Zvolte Impulse Type (typ impulzu): Lateral (boční).
2. U pacientů se spontánním nystagmem nebo nystagmem vyvolaným upřeným pohledem (vyvolaným pozicí upřeného
pohledu během hlavového impulzu) zaškrtněte políčko Spontaneous Nystagmus (spontánní nystagmus). Zaškrtnutím
tohoto políčka u pacienta, který má spontánní nystagmus nebo nystagmus vyvolaný upřeným pohledem, dojde k
zabránění nepřípustného odmítání platných impulzů.
3. Umístěte pacienta alespoň jeden metr před stěnu (další informace viz Příprava k testování ► 8).
Poznámka • Tlačítko Center (centruj) není dostupné, když je vybrána hodnota Lateral (boční) jako Impulse Type (typ
impulzu).
4. Upravte oblast zájmu (Region of Interest – ROI) okolo zornice:
–
Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo
Otometrics - ICS Impulse USB
11
Návod na použití
–
klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.
5. V okně Video (video) zvolte typ zobrazeného obrázku: Grayscale Image (A) (obraz ve stupních šedi) nebo Pupil
Location (B) (poloha zornice).
Poznámka • Pokud pořizujete videozáznam oka, vyberte hodnotu Grayscale Image (obraz ve stupních šedi).
6. Pokud zornice nebyla detekována automaticky, zvolte možnost Auto Threshold (automatické prahové hodnoty). Systém
vycentruje zaměřovač na zornici.
7. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače:
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
posuvníkem prahových hodnot.
Detekce zornice zajišťuje, že systém při kalibraci a pořizování údajů řádně sleduje zornici.
Poznámka • Když je možnost Image Display(zobrazení obrazu) nastavena na hodnotu Pupil Location (umístění
zornice), proveďte další úpravy a odstraňte veškeré bílé oblasti mimo bílý kruh zornice.
8. Vyberte možnost OK (OK), pokud jste spokojeni s pozicí ROI.
9. Pokračujte částí (Kalibrace ► 13).
6.5.2
Test LARP nebo RALP
Tento postup předpokládá, že test bude proveden po testu laterálních impulzů.
1. Zvolte Impulse Type (typ impulzu): LARP nebo RALP. Výběr typu impulzu určuje, která rovina gyroskopů (neboli která
stopa pohybu hlavy) bude v zobrazení Real Time Trace (zobrazení stopy v reálném čase) zvýrazněna tučným písmem.
Také určuje tvar výukových křivek.
2. U pacientů se spontánním nystagmem nebo nystagmem vyvolaným upřeným pohledem (vyvolaným pozicí upřeného
pohledu během hlavového impulzu) zaškrtněte políčko Spontaneous Nystagmus (spontánní nystagmus). Zaškrtnutím
tohoto políčka u pacienta, který má spontánní nystagmus nebo nystagmus vyvolaný upřeným pohledem, dojde k
zabránění nepřípustného odmítání platných impulzů.
12
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Poznámka • Kliknutím na tlačítko Center (centruj) se nastaví referenční bod, který se použije pro zajištění pozice hlavy
během testu LARP/RALP. Tlačítko je nedostupné, jestliže je vypnuté nastavení pro Head Position Feedback During
LARP/RALP (pozice hlavy během testu LARP/RALP) v okně Options (možnosti). Další informace naleznete v Referenční
příručka.
3. Pacientova hlava se nesmí pohybovat a musí být přesně ve středu. Klikněte na tlačítko Center (centruj).
4. Pohybujte hlavou doprava (test LARP) nebo doleva (test RALP), dokud se se v grafickém znázornění pozice hlavy
nezobrazí hlava a kanálky zeleně.
5. Upravte oblast zájmu (Region of Interest – ROI) okolo zornice:
–
Klikněte na zelený rámeček a tažením jej vycentrujte na zornici nebo
–
klikněte na zornici pro vycentrování zornice uvnitř zeleného rámečku.
6. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík. Vyhodnoťte sledování zornice pozorováním zaměřovače:
Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), upravte sledování
posuvníkem prahových hodnot.
7. Vyberte možnost OK (OK), pokud jste spokojeni s pozicí ROI.
Poznámka • Hodnoty kalibrace vypočítané pro test laterálních impulzů zůstanou v platnosti pro testy LARP/RALP.
8. Pokud byl test laterálních impulzů proveden před spuštěním tohoto testu, pokračujte na (Pořizování údajů hlavových
impulzů ► 18).
6.6
Kalibrace
Upozornění •
Během tohoto postupu se zapnou oba lasery. Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných
ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k
rizikovému vystavení záření.
1. Kliknutím na volbu Lasers On (zapnout lasery) zapněte oba lasery.
Otometrics - ICS Impulse USB
13
Návod na použití
2. Požádejte pacienta, aby levý a pravý terčík umístil do stejné vzdálenosti na každou stranu fixačního terčíku.
3. Požádejte pacienta, aby se podíval na levý terčík a poté na pravý terčík. V okně Video (video) zkontrolujte, zda
zaměřovač stále sleduje zornici.
Poznámka • V okně Real Time Trace (sledování stopy v reálném čase) sledujte příchozí údaje. Sledováním trasy hlavy
(oranžová/modrá/růžová) a trasy oka (zelená) můžete určit, zda pacient nehýbe hlavou nebo očima (místo upřeného
sledování fixačního terčíku), zda nadměrně nemrká nebo zda se řídí udílenými pokyny (spolupracuje).
4. Pokud zaměřovač nesleduje zornici (přeskakuje z místa na místo a nezůstává vycentrován na zornici), zpřesněte
sledování posuvníkem prahových hodnot.
14
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Při kalibrační proceduře požádejte pacienta, aby měnil pohled mezi dvěma terčíky, které jsou vidět, když jsou lasery
zapnuté. Při změně pohledu pacienta systém sleduje pohyb zornice.
Poznámka • Pokud pacienta nelze kalibrovat (například zrak je tak špatný, že pacient nevidí fixační terčík nebo terčíky
laserových paprsků), klikněte na možnost Default (výchozí) a použijte výchozí hodnoty kalibrace (∆ = 21).
Pohyb očí mezi terčíky těchto dvou laserových paprsků je měřen a kalibrován oproti známým hodnotám mezi terčíky
těchto dvou laserových paprsků. Hodnoty kalibrace souvisí s umístěním pixelů, které je rovno 7,5 stupně doleva a
doprava od středu. Rozdíl mezi levou a pravou stranou se rovná počtu pixelů pro 15stupňový pohyb oka. Tyto hodnoty
slouží k analýze pohybu očí při impulzním testu.
Upozornění •
Při této proceduře bude v danou chvíli zapnutý jen jeden laser. Nedívejte se přímo do laserů.
Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může
vést k rizikovému vystavení záření.
5. Klikněte na možnost Run (spustit).
6. Požádejte pacienta, aby se natočil k fixačnímu terčíku a držel hlavu bez hnutí.
7. Požádejte pacienta, aby sledoval terčík laserového paprsku.
Hodnoty kalibrace jsou automaticky uloženy. Uložené kalibrační hodnoty je možno použít pro všechny 3 testy
hlavových impulzů: Laterální, LARP, RALP. Pokud s brýlemi nebylo hýbáno, není nutné mezi jednotlivými testy
provádět novou kalibraci. Pokud zavřete a poté znovu otevřete pacientův soubor, nová kalibrace bude nutná.
Zkouška kalibrace
1. Požádejte pacienta, aby upřel pohled na fixační terčík a pohyboval hlavou ze strany na stranu v malém úhlu (přibližně
10 stupňů).
2. Zkontrolujte, zda se shodují rychlosti pohybu oka a hlavy.
Otometrics - ICS Impulse USB
15
Návod na použití
Good calibration (správná kalibrace) – Rychlosti pohybu oka a hlavy se shodují.
Poor calibration (špatná kalibrace) – Rychlost pohybu oka je příliš nízká.
Poor calibration (špatná kalibrace) – Rychlost pohybu oka je příliš vysoká.
3. Pokud se rychlosti pohybu oka a hlavy neshodují, je třeba provést novou kalibraci nebo znovu nahlédnout do
pacientovy dokumentace.
16
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Poznámka • Pokud pacient během rotací hlavy o nízké frekvenci musí udělat několik následných kmitů
oka/sakád, může se jednat o poškození vestibulárního aparátu, cerebelární dysfunkci nebo obojí. Pokud
výsledky testu zahrnují následné kmity oka/sakády během rotací hlavy o nízké frekvenci, doporučujeme
interpretovat výsledky impulzního testu opatrně. Údaje, které NEJSOU v normálních mezích, mohou souviset s
periferní nebo centrální poruchou.
4. Pokud jste po prověření kalibrace spokojeni s jejím výsledkem, klikněte na Accept (přijmout).
Otevře se okno Collection (sběr dat) a software je připraven začít s pořizováním údajů hlavových impulzů.
Upozornění • Po provedení kalibrace je doporučováno neměnit polohu brýlí na hlavě pacienta.
7
Přidávání poznámek/přidávání videozáznamů
Poznámky, týkající se testu, mohou být vkládány před, během, i po testování. Chcete-li přidat nebo upravit poznámky,
klikněte na kartu Remarks (poznámky). Informace o nástrojích pro úpravy naleznete v Referenční příručka.
Okno Video (video) zobrazí obrázek oka.
Chcete-li začít s nahráváním videa současně se zahájením pořizování dat, zaškrtněte políčko Auto Record (B) (automatické
nahrávání). Chcete-li ovládat nahrávání ručně, klikněte na možnost Record (A) (nahrávat) pro zahájení nahrávání a Stop (C)
(stop) pro zastavení nahrávání.
Otometrics - ICS Impulse USB
17
Návod na použití
8
Pořizování údajů hlavových impulzů
Další informace o nastavení různých možností hlavových impulzů naleznete v Referenční příručka.
Poznámka • Dočasný pacient umožňuje zahájit testování bez zadávání údajů o pacientovi. Informace o vytvoření
záznamu nového pacienta nebo otevření záznamu existujícího pacienta naleznete v části Zadávání údajů o
pacientech/seznamy ► 5.
1. Nastavení Impulses (impulzy) (A) definuje, kolik platných levých a pravých impulzů je nutných před automatickým
zastavením testu. (Impulzy budou systémem odmítnuty, pokud hlavový impulz není správně proveden nebo pokud
snímkovací frekvence poklesne pod 219 snímků za sekundu.)
Chcete-li změnit počet navrhovaného minimálního počtu hlavových impulzů pro aktuální relaci testování, klikněte na
šipku nahoru nebo dolů nebo tento počet zadejte přímo. Doporučený minimální počet hlavových impulzů pro
levostranné a pravostranné impulzy je dvacet (20).
18
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Poznámka • Nastavení impulzů může být libovolné číslo do 999. Informace o nastavení výchozích počtů naleznete v
Referenční příručka.
Během testování se platné impulzy zobrazují pro levé i pravé impulzy (B). Levé a pravé impulzy, které nejsou platné (ty
s rychlostmi mimo předem určený přípustný rozsah) jsou sloučeny do počtu odmítnutých impulzů (C).
2. Neaktivní (šedé) tlačítko Start (start) značí, že systém je připraven k zahájení pořizování údajů o hlavových impulzech. V
opačném případě je pro zahájení pořizování údajů o hlavových impulzech nutné kliknout na tlačítko Start (start).
Upozornění • Pokud se někdo při polohování pacientovy hlavy dotkne brýlí nebo hlavového popruhu, může dojít k
pohybu kamery, která v pořízených údajích vytvoří artefakty.
3. Postavte se za pacienta, položte ruce na horní část jeho hlavy v dostatečné vzdálenosti od brýlí a hlavového popruhu.
Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k systému ICS Impulse nebo na www.icsimpulse.com.
4. Požádejte pacienta, aby se upřeně díval na fixační terčík a pohybujte jeho hlavou dle popisu v Referenční příručka. Je
velmi důležité podívat se na instruktážní video k přístroji ICS Impulse.
5. Systém se při dosažení minimálního počtu levých a pravých impulzů automaticky zastaví. Chcete-li test zastavit ručně,
klikněte na tlačítko Stop (stop) (údaje se uloží, pokud byl pořízen alespoň jeden dobrý impulz) nebo Cancel (zrušit)
(pořízené údaje NEBUDOU uloženy).
Data jsou automaticky analyzována a zobrazena v okně 2D Analysis (2D analýza). Spolu s datem a dobou testu se zobrazuje
uplynulý čas (D).
9
Sledování pohybů očí a hlavy
Při provádění pulzního testu HIT okno Real Time Trace (stopy v reálném čase) a okno Impulse (impulz) zobrazují stopy
pohybů hlavy i oka, abyste lépe porozuměli kvalitě pořizovaných údajů.
Otometrics - ICS Impulse USB
19
Návod na použití
Okno Real Time Trace (sledování stopy v reálném čase)
Toto okno umožňuje monitorovat pohyby hlavy a oka při provádění pulzního testu HIT. Typ vybraného impulzu (laterální,
LARP či RALP) určuje, která stopa pohybu hlavy se zobrazí tučně. Tučně zobrazená stopa pohybu hlavy by měla odpovídat
té, která se v okamžiku doručení hlavového impulzu pohybuje. Zbylé dvě stopy pohybu hlavy by měly být lehce oploštělé.
Tím je zaručeno, že je stimulován ten kanál, který jste vybrali k testování. Při tomto testu je maximální vzorkovací
frekvence 250 vzorků za sekundu.
Pro aktuální impulz je také zobrazena zpětná vazba operátoru:
•
Zelený kruh signalizuje, že došlo ke správnému doručení hlavového impulzu.
•
Oranžový kruh signalizuje, že hlavový impulz nebyl správně doručen. V okně pro sběr dat se zobrazí jedno z těchto
varování: impulz byl příliš pomalý, v impulzu bylo příliš mnoho překmitů, nebo byly při testu LARP nebo RALP
stimulovány nesprávné roviny.
Pokud nechcete zobrazovat během sběru zpětnou vazbu operátoru, podívejte se do Referenční příručka.
Impulse window (okno impulzů)
V tomto okně šedé zkušební linky představují tvar správných hlavových impulzů při různých rychlostech: 100, 150, 200 a
250. Tvar cvičebních křivek se mění v závislosti na druhu zvoleného impulzu (laterální, LARP, RALP). Oranžová stopa pohybů
hlavy se zápornými rychlostmi představuje pohyb doprava. Modrá stopa pohybů hlavy s kladnými rychlostmi představuje
pohyb doleva.
Skutečné stopy pohybů hlavy a oka jsou zobrazeny nad šedými zkušebními linkami. Stopa pohybů oka je zelená. Bílé body
podél osy Y značí rychlosti pořízených impulzů.
20
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Algoritmus pořizování údajů analyzuje tyto údaje v reálném čase během jejich pořizování. Pokud hlavový impulz vyhovuje
kritériím algoritmu, bude přijatý hlavový impulz započítán do okna s pořízenými údaji. Hlavový impulz odpovídající zkušební
křivce je typicky započítán jako přijatý (platný) hlavový impulz.
Porovnávání skutečných stop pohybů hlavy (v tomto příkladu vyobrazeny modře) se zkušebními linkami pomáhá zajistit, že
testovací zařízení provádí kvalitní hlavové impulzy, a že jsou součástí analýzy pouze správné údaje.
Poznámka • Další informace naleznete v instruktážním videu k ICS Impulse nebo na adrese www.icsimpulse.com.
10
Analýza dat pro jednotlivý test
Analýzu zkušebních výsledků lze zobrazit ve skupině oken 2D nebo 3D Analysis (3D analýza).
Další informace o přepínání mezi režimy zobrazení (normální nebo zvětšení) naleznete v Referenční příručka.
Gain window (okno nárůstu)
Hodnota nárůstu je poměr rychlosti pohybu oka vůči rychlosti pohybu hlavy. Jsou zobrazeny jednotlivé a průměrné hodnoty
nárůstu. Okno Gain (nárůst) zobrazuje hodnoty nárůstu podél osy Y a odpovídající špičkové rychlosti podél osy X. (Špičková
rychlost je maximální rychlost pro všech 175 vzorků představujících daný pulzní test HIT.) Pokud jsou jednotlivé hodnoty
nárůstu mezi 1,2 a 3, graf se automaticky zvětší nad 1,2.
Vysoké hodnoty nárůstu mohou být důsledkem jednoho z těchto problémů nebo jejich kombinací:
1. Sklouznutí brýlí. Zkontrolujte, zda hlavový popruh těsně přiléhá, kabel od brýlí je připevněn k pacientovu pravému
rameni nebo k límci s jistou vůlí, a že nejsou mezery mezi pěnovou vycpávkou a obličejem pacienta. Obrázky
znázorňující správné a špatné umístění brýlí naleznete v části Přiložte brýle na pacienta ► 9.
Otometrics - ICS Impulse USB
21
Návod na použití
2. Pacient je příliš blízko k fixačnímu terčíku. Pokud je pacient blíže než 1 metr, uvidíte zvýšený nárůst VOR způsobený
konvergencí očí. Při použití systému ICS Impulse nikdy nestůjte před pacientem a zabraňte, aby se upřeně díval na váš
nos. Tato metoda testování přináší vyšší nárůst VOR.
3. Pokud jste vyloučili možnosti 1 a 2, je možné, že pacient trpí Meniérovou chorobou. (1)
Pro zobrazení hodnot nárůstu jen z jedné strany, klikněte na kartu Display (zobrazit) a poté klikněte na Left (levá) nebo
Right (pravá) zaškrtávací pole. Chcete-li zobrazit levý i pravý nárůst, zaškrtněte obě políčka. V horní části grafu je umístěna
legenda s barvami pro levé a pravé hodnoty.
Údaje v bílé oblasti jsou v běžných mezích. Údaje ve světle šedé oblasti značí jednostrannou ztrátu. Údaje v tmavě šedé
oblasti značí oboustrannou ztrátu. (Hranice definované podle zkoumání normativních údajů.) (2))
(1)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch
Otorhinolaryngol, 14. prosince 2010.
(2)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134-1141.
22
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
V grafu nárůstu jsou pravá a levá střední hodnota označeny X. Nad grafem jsou zobrazeny pravá a levá střední hodnota (A),
pravá a levá standardní odchylka (B), a asymetrie (C).
Metoda pro výpočet relativní asymetrie pravolevého vestibulookulárního reflexu (hodnota Asymetrie) je následující:(1)
Další informace naleznete v Referenční příručka.
Poznámka • Informace o změně hranic pro normativní údaje naleznete v Referenční příručka.
(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes. Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
Otometrics - ICS Impulse USB
23
Návod na použití
Chcete-li zobrazit hodnoty nárůstu a špičkové rychlosti pro konkrétní bod, umístěte nad daný bod kurzor myši nebo
zvýrazněte jednotlivou 2D stopu. Hodnota nárůstu se zobrazí v okně vedle bodu (A). Hodnoty nárůstu i špičkové rychlosti
se zobrazí ve stavovém řádku (B).
Bod je možno smazat dvojitým kliknutím. Kliknutím na kartu Reanalysis (nová analýza) a poté na možnost Restore
Deleted Data (obnovit odstraněné údaje) obnovíte všechny původní body s údaji.
Info window (informační okno)
Vysvětlení informací v okně Info (informace) naleznete v Referenční příručka.
Remarks window (okno poznámek)
Poznámky, týkající se testu, mohou být vkládány před, během, i po testování. Chcete-li přidat nebo upravit poznámky,
klikněte na kartu Remarks (poznámky). Informace o nástrojích pro úpravy naleznete v Referenční příručka.
Test window (testovací okno)
Informace o testovacím okně včetně postupu při výběru testu naleznete v Referenční příručka.
Upozornění • Rozhodnete-li se odstranit vybraný test a kliknete při výzvě na možnost Yes (ano), data příslušného testu
budou trvale odstraněna. Obnovení testu není možné.
24
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Display window (okno zobrazení)
Chcete-li změnit zobrazení grafu nárůstu, zaškrtněte políčko Left (levý) nebo Right (pravý) a vyberte nebo zrušte zobrazení:
oba nárůsty, pouze levé nárůsty nebo pouze pravé nárůsty.
Chcete-li upravit zobrazení 2D grafů, zaškrtněte políčko Head Velocity (rychlost pohybu hlavy) nebo Eye Velocity (rychlost
pohybu oka) a vyberte nebo zrušte zobrazení: obě rychlosti, pouze rychlost pohybu hlavy nebo pouze rychlost pohybu oka.
Okno Reanalysis (nová analýza)
Vysvětlení nastavení v okně Reanalysis (nová analýza) naleznete v Referenční příručka.
10.1
2D analýza
Výchozí barvy údajů uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Ve výchozím rozložení
grafů
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z levé strany jsou v levé části;
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z pravé strany jsou v pravé části.
Barvy použité pro jednotlivé typy údajů můžete změnit a rozložení můžete přepnout (údaje z levé strany jsou na levé
straně a údaje z pravé strany jsou na pravé straně nebo jsou údaje z pravé strany na levé straně a údaje z levé strany jsou
na pravé straně) v okně Options (možnosti) hlavových impulzů. Další informace naleznete v Referenční příručka.
Chcete-li zobrazit pouze rychlost pohybu hlavy nebo oka, klikněte na kartu Display (zobrazení) a zaškrtněte políčko Head
Velocity (rychlost pohybu hlavy) nebo Eye Velocity (rychlost pohybu oka). Chcete-li zobrazit obě rychlosti, zaškrtněte obě
políčka.
Údaje z levé strany hlavy jsou zobrazeny modře a z pravé strany hlavy oranžově. Údaje o pohybech oka zobrazené zeleně
označují pohyb oka během hlavového impulzu (VOR) a po něm. Údaje o pohybech oka zobrazené červeně označují kmitavý
pohyb (jinými slovy následné kmity oka/sakády). Údaje jsou zobrazeny s rychlostí vykreslenou na ose Y a milisekundami či
vzorky na ose X. Při konverzi dat ze starší verze softwaru bude osa X ve vzorcích zobrazena, pokud byla průměrná snímkovací
frekvence nižší než 219.
Otometrics - ICS Impulse USB
25
Návod na použití
Chcete-li zobrazit hodnoty nárůstu a špičkové rychlosti pro konkrétní bod a odpovídající stopy sledování rychlosti hlavy a
oka, umístěte kurzor myši nad daný bod. Pro procházení mezi jednotlivými stopami nejprve klikněte v oblasti okna, které
vás zajímá, a poté použijte šipku nahoru/dolů či kolečko myši. Pomocí klávesy Delete odstraníte vybraný impulz.
V rámci běžných mezí
V tomto příkladu údajů hlavových impulzů jsou obě strany v běžných mezích.Podíváme-li se do grafu Gain (nárůst), jsou
všechny body s údaji v běžných mezích (v bílé oblasti). Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka
ukazují vestibulookulární reflex (A) zrcadlící rychlosti hlavy. Může být přítomno několik následných kmitů oka/sakád.
Zřetelné kmity oka/sakády
Toto je příklad údajů hlavových impulzů, které vykazují abnormální vestibulookulární reflex na levé straně, značený reakcí
nárůstu a následnými kmity oka. Podíváte-li se na graf Gain (nárůst), jsou všechny body údajů v šedé oblasti, což značí
jednostrannou ztrátu. Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní
vestibulookulární reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné zřetelné kmity oka (B). Následné kmity oka/sakády
lze lépe vizualizovat ve 3D analýze.
26
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Skryté kmity oka/sakády
Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární reflex na
pravé straně, značený reakcí nárůstu a následnými kmity oka/sakádami. Podíváte-li se na graf Gain (nárůst), jsou všechny
body údajů v šedé oblasti, což značí jednostrannou ztrátu. Asymetrie je 56 %. Pravá (abnormální) strana ovlivňuje levou
(normální) stranu. Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární
reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné skryté kmity oka/sakády (B). Následné kmity oka/sakády lze lépe
vizualizovat ve 3D analýze.
Otometrics - ICS Impulse USB
27
Návod na použití
10.2
Hexagram
V okně Hexagram se zobrazuje přehled středních hodnot nárůstu a současně grafy 2D analýzy pro vybrané testy. Na začátku
jsou vybrány stejné testy jako v oknech 2D a 3D analýzy.
Střední hodnoty nárůstu jsou představovány sloupci, jejichž délka se liší podle střední hodnoty nárůstu. Sloupce jsou
zobrazeny uvnitř šestiúhelníku. Každá strana šestiúhelníku je označena zkratkou ze dvou písmen, která odkazuje na jeden ze
šesti půlkruhových kanálků:
•
•
•
LA (levý přední)
LL (levý boční)
LP (levý zadní)
•
•
•
RA (pravý přední)
RL (pravý boční)
RP (pravý zadní)
Vnější šestiúhelník představuje střední hodnotu nárůstu 1,0. Vnitřní šestiúhelník představuje střední hodnotu nárůstu 0,5.
Sloupce nárůstu jsou zbarveny podle nastavení ořezu normativních údajů provedeného v okně Options (možnosti)
hlavových impulzů. Další informace naleznete v Referenční příručka.
Výchozí barvy údajů uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Ve výchozím rozložení
grafů
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z levé strany jsou v levé části;
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z pravé strany jsou v pravé části.
Barvy použité pro jednotlivé typy údajů můžete změnit a rozložení můžete přepnout (údaje z levé strany jsou na levé
straně a údaje z pravé strany jsou na pravé straně nebo jsou údaje z pravé strany na levé straně a údaje z levé strany jsou
na pravé straně) v okně Options (možnosti) hlavových impulzů. Další informace naleznete v Referenční příručka.
Chcete-li odebrat test(y), klikněte na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Show (ukázat). Chcete-li přidat test(y), klikněte
na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Show (ukázat). Pro zobrazení v hexagramu je možné vybrat pouze jeden test od
každého typu.
28
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Poznámka • Po ukončení zobrazení okna Hexagram se výběr testů vrátí k testům vybraným v oknech 2D a 3D analýzy.
Metoda pro výpočet relativní asymetrie pravolevého vestibulookulárního reflexu (hodnota Asymetrie) je následující:(1)
Další informace naleznete v Referenční příručka.
10.3
3D analýza
Výchozí barvy údajů uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Ve výchozím rozložení
grafů
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z levé strany jsou v levé části;
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z pravé strany jsou v pravé části.
Barvy použité pro jednotlivé typy údajů můžete změnit a rozložení můžete přepnout (údaje z levé strany jsou na levé
straně a údaje z pravé strany jsou na pravé straně nebo jsou údaje z pravé strany na levé straně a údaje z levé strany jsou
na pravé straně) v okně Options (možnosti) hlavových impulzů. Další informace naleznete v Referenční příručka.
Tyto údaje lze prohlížet v rozsahu 360 stupňů. Chcete-li zobrazit data z různých pohledů, podržte levé tlačítko myši a
otáčejte dle potřeby. Chcete-li údaje vrátit do původního zobrazení, klikněte na možnost Reset (A) (vynulovat).
(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes. Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
Otometrics - ICS Impulse USB
29
Návod na použití
Normální
V tomto příkladu údajů hlavových impulzů jsou obě strany v běžných mezích.Podíváme-li se do grafu Gain (nárůst), jsou
všechny body s údaji v běžných mezích (v bílé oblasti). Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka
ukazují vestibulookulární reflex (A) zrcadlící rychlosti hlavy. Může být přítomno několik následných kmitů oka/sakád.
30
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Zřetelné kmity oka/sakády
Toto je příklad údajů hlavových impulzů, které vykazují abnormální vestibulookulární reflex na levé straně, značený reakcí
nárůstu a následnými kmity oka. Podíváte-li se na graf Gain (nárůst), jsou všechny body údajů v šedé oblasti, což značí
jednostrannou ztrátu. Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní
vestibulookulární reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné zřetelné kmity oka (B). Dolů směřující vrcholy na
pravé straně jsou výsledkem spontánního nystagmu.
Skryté kmity oka/sakády
Údaje hlavy ukazují velmi dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární reflex na
pravé straně, značený reakcí nárůstu a následnými kmity oka/sakádami. Podíváte-li se na graf Gain (nárůst), jsou všechny
body údajů v šedé oblasti, což značí jednostrannou ztrátu. Asymetrie je 56 %. Pravá (abnormální) strana ovlivňuje levou
(normální) stranu. Údaje hlavy ukazují dobře provedené hlavové impulzy a údaje oka ukazují neadekvátní vestibulookulární
reflex (A), který nezrcadlí rychlosti hlavy. Jsou přítomné skryté kmity oka/sakády (B). Všimněte si, jak jsou skryté následné
kmity oka/sakády blíže údajům o pohybech hlavy, zatímco zřetelné následné kmity oka/sakády jsou více vpravo od údajů o
pohybech hlavy.
Otometrics - ICS Impulse USB
31
Návod na použití
11
Analýza dat mnohotných testů
Analýzu relací mnohotných testů lze zobrazit ve skupině oken Progress Graphs (grafy průběhu) nebo Progress Data (data
průběhu). Tím mohou uživatelé porovnávat výsledky pacienta z různých dnů testů. Porovnáváním relací testů mohou
uživatelé zjistit, zda došlo ke zlepšení nebo ke kompenzaci.
Pokud jsou k dispozici tři testy a více, tři testy, které se zobrazí na začátku, jsou: první test, nejnovější test a test právě
zobrazený v okně 2D a 3D. Chcete-li odebrat test ze zobrazení, klikněte na tlačítko vedle názvu testu ve sloupci Show
(ukázat). Chcete-li přidat test(y) do zobrazení, klikněte na tlačítko vedle jednotlivých testů ve sloupci Show (ukázat).
Poznámka • Režim prohlížení funguje stejně jako 2D a 3D analýza. Další informace naleznete v Referenční příručka.
32
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Grafy průběhu
V tomto okně lze současně prohlížet čtyři relace testů. Zobrazení 3D grafů je popsáno v části Analýza dat pro jednotlivý
test ► 21 kromě situace, kdy je v okně zobrazeno více testů. Při výběru 4 a více testů se v pravé části objeví posuvník pro
posun okna nahoru a dolů.
Výchozí barvy údajů uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Ve výchozím rozložení
grafů
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z levé strany jsou v levé části;
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z pravé strany jsou v pravé části.
Barvy použité pro jednotlivé typy údajů můžete změnit a rozložení můžete přepnout (údaje z levé strany jsou na levé
straně a údaje z pravé strany jsou na pravé straně nebo jsou údaje z pravé strany na levé straně a údaje z levé strany jsou
na pravé straně) v okně Options (možnosti) hlavových impulzů. Další informace naleznete v Referenční příručka.
Údaje o průběhu
Graf nárůstu zobrazuje to, co je popsáno v kapitole Gain window (okno nárůstu) ► 21 (okno nárůstu), vyjma toho, že
legenda s barvami používanými v jednotlivých testech je zobrazena v okně pro výběr testu.
Otometrics - ICS Impulse USB
33
Návod na použití
12
Práce se zprávami
Klikněte na možnost Report (zpráva). Otevře se okno Report (zpráva) se zobrazenou výchozí zprávou.
Výchozí barvy údajů uvedených v grafech umožňují barvoslepým osobám snadno rozlišit různé barvy. Ve výchozím rozložení
grafů
34
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z levé strany jsou v levé části;
•
údaje o rychlosti hlavy a oka z pravé strany jsou v pravé části.
Barvy použité pro jednotlivé typy údajů můžete změnit a rozložení můžete přepnout (údaje z levé strany jsou na levé
straně a údaje z pravé strany jsou na pravé straně nebo jsou údaje z pravé strany na levé straně a údaje z levé strany jsou
na pravé straně) v okně Options (možnosti) hlavových impulzů. Další informace naleznete v Referenční příručka.
Poznámka • Nastavení v okně Report Settings (nastavení zpráv) určuje, které údaje o pacientovi a zdravotnickém
zařízení budou zahrnuty do všech zpráv Další informace naleznete v Referenční příručka. Nastavení v okně Review
Report Options (revize možností zprávy) určuje, které možnosti zpráv jsou součástí aktuální zprávy. Další informace
naleznete v Referenční příručka.
Informace o úpravách zprávy za použití položek ze seznamu Symptoms (symptomy) či ze seznamu Impressions (dojmy)
naleznete v Referenční příručka.
Přidávání nálezů
Můžete psát text přímo do pole nálezů, nebo můžete vložit text do pole nálezů pomocí maker, která si vytvoříte s často
používaným textem dle vašeho výběru.
Informace o zadávání nálezu vložením makra ze seznamu Macro (makro) naleznete v Referenční příručka.
Text, který je zadáván do pole nálezů (B) se ve zprávě zobrazí v části Findings (nálezy). Informace o používání nástrojů pro
úpravy naleznete v Referenční příručka.
Tlačítka na panelu nástrojů zpráv
Tato tlačítka na panelu nástrojů je možné použít k vytištění zprávy, k vytvoření kopie vybraného textu a ke změně zobrazení
zprávy:
Ikona
Ikona
Vytiskne zprávu.
Zobrazí stránku zprávy se 100% zvětšením.
Zkopíruje vybraný text, který je možné vložit do
jiných dokumentů (Poznámkový blok,
dokument Word atd.).
Zobrazí v okně plnou šířku stránky zprávy.
Zvětší stránku.
Zobrazí v okně celou stránku zprávy.
Zmenší stránku.
Zobrazí v okně dvě stránky zprávy.
Otometrics - ICS Impulse USB
35
Návod na použití
Tato tlačítka na panelu nástrojů je možné použít k vytvoření zprávy, souboru PDF, odeslání zprávy e-mailem a k aktualizaci
zobrazení zprávy:
Kliknutím na tlačítko Save (uložit) uložíte výchozí zprávu bez provedení změn. Kliknutím na tlačítko PDF (pdf) vytvoříte ze
zprávy dokument PDF a kliknutím na tlačítko E-mail (e-mail) pošlete zprávu e-mailem.
Okno Review Report Options (prohlížení možností zpráv)
V tomto okně můžete zobrazit náhled všech zpráv systému ICS Impulse vytvořených pro pacienta. (Pokud nebyly pro
daného pacienta vytvořeny žádné zprávy, aplikace vytvoří zprávu na základě výchozích nastavení.)
Můžete vytvořit novou zprávu, která v sobě kombinuje několik relací testů systému ICS Impulse do jedné zprávy. Chcete-li
vytvořit novou zprávu, klikněte na možnost New (nová). Chcete-li odstranit existující zprávu, klikněte na její název a poté na
tlačítko Delete (odstranit). Po odstranění zprávy ji není možné obnovit.
Poznámka • Pokud je aktuální zpráva zprávou výchozí a nebyly v ní provedeny žádné změny, jsou možnosti New
(nová) a Delete (odstranit) deaktivovány, dokud nestisknete tlačítko Save (uložit).
Chcete-li do zprávy přidat nějaký test, klikněte na zaškrtávací políčko vlevo od názvu testu v seznamu Include Results From
(zahrnout výsledky z). Opětovným kliknutím na zaškrtávací políčko odstraníte test ze zprávy.
36
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Klikněte na zaškrtávací políčko pro všechny možnosti zprávy, které do ní chcete zahrnout. Kliknutím na možnost Select All
(vybrat vše) budou do zprávy zahrnuty všechny možnosti. Kliknutím na možnost Deselect All (zrušit všechna označení) do
zprávy nevložíte žádnou z možností.
Poznámka • Graf nárůstu spolu s 2D grafem impulzů z jedné testovací relace by se měl vejít na jednu stránku. Pokud je
zvoleno více testovacích relací nebo je-li zahrnut graf postupu, bude zpráva obsahovat více stránek. Do zprávy nelze
zahrnout 3D grafy.
Option (možnost)
Zahrnuje
Progress Data (údaje o
grafy nárůstu zobrazené v okně údajů o průběhu
průběhu)
Mean Gains (střední
hodnoty nárůstu)
symboly střední hodnoty nárůstu v grafu nárůstu zobrazené ve 2D/3D okně (hodnoty
jsou ve výchozím nastavení zobrazeny)
symboly střední hodnoty nárůstu a hodnoty v grafech nárůstu zobrazené v okně údajů o
průběhu
Otometrics - ICS Impulse USB
37
Návod na použití
Option (možnost)
Zahrnuje
Gain Graph (graf
graf nárůstu zobrazený ve 2D/3D okně
nárůstu)
2D Impulse graphs (2D
stopy pohybu oka (kmity oka/sakády a VOR) a hlavy zobrazené ve 2D okně
grafy impulzů)
Large 2D Impulse
graphs (velké 2D grafy
stopy pohybu oka (kmity oka/sakády a VOR) a hlavy zobrazené ve 2D okně vytištěné
větší než u volby 2D Impulse graphs (2D grafy impulzů)
impulzů)
Test Remarks (zprávy o
všechny zprávy o testech, které jsou v pacientově složce
testech)
Calibration Graph
snímek obrazovky zobrazující stopu v reálném čase při kalibrační zkoušce
(kalibrační graf)
Test Info (informace o
testu)
počty přijatých a zamítnutých hlavových impulzů ze sběracích a analytických algoritmů
tak, jak jsou zobrazeny na kartě Info (informace) v 2D/3D okně, průměrná snímkovací
frekvence a informace ohledně faktorů ovlivňujících analýzu testu, např.
– pacient má spontánní nystagmus (když byla zaškrtnuta možnost Spontaneous
Nystagmus (spontánní nystagmus) v okně Test Setup (nastavení testu))
– byly změněny parametry následných akcí (pokud byly změněny hodnoty v okně
Reanalysis (nová analýza))
Hexagram
13
zahrnuje stopy pohybu oka (kmity oka/sakády a VOR) a hlavy a hexagram zobrazený v
okně Hexagram
Jak nahrát a přehrát video
Record (nahrát)
Při nahrávání videozáznamu oka jsou k dispozici 2 možnosti velikosti obrazu: Full Image (celý obraz) nebo Region of
Interest (oblast zájmu).
38
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Full Image (celý obraz)
Oblast zájmu (ROI – Region of Interest)
Otometrics - ICS Impulse USB
39
Návod na použití
Poznámka • Pro zadávání poznámek do textového pole okna Video Remarks (poznámky k videu) vyberte kartu Video
Remarks (poznámky k videu). Pro informace o používání nástrojů pro úpravy viz Referenční příručka.
Tlačítka a výběry pro nahrávání videa
Record (nahrát)
Zahájí nahrávání videa.
Stop (stop)
Zastaví nahrávání videa.
Poznámka • Videozáznam může být neomezeně dlouhý;
nicméně delší video znamená větší soubor na pevném disku.
Reconnect Goggles (opětovné
připojení brýlí)
Reconnect Webcam (opětovné
připojení webové kamery)
40
Znovu připojte brýle (spojení softwaru a hardwaru) dle pokynů v
této chybové zprávě:
Znovu propojte synchronizovaný videozáznam místnosti dle pokynů
v této chybové zprávě:
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Tlačítka a výběry pro nahrávání videa
Eye Record Speed (rychlost
Full Image (celý snímek) – Možnosti nahrávání: 30 nebo 60 snímků
nahrávání pohybů oka)
za sekundu
ROI (oblast zájmu) – Možnosti nahrávání: 30, 60, nebo 120 snímků
za sekundu
Poznámka • Pokud je video nahráno při rychlosti 60 nebo
120 snímků za sekundu, lze jej přehrávat zpomaleně nebo
normální rychlostí. Při normální rychlosti budou některé
snímky vynechány. Video se záznamem pohybu oka může být
komprimováno.
Room Video Recording (nahrávání
videozáznamu místnosti)
Room Record Speed (rychlost
Zapněte a opět vypněte nahrávání synchronizovaného
videozáznamu místnosti. Videozáznam místnosti je vždy
komprimován.
videozáznamu místnosti)
Vyberte 15 nebo 30 snímků za sekundu Čím vyšší je snímkovací
frekvence, tím větší bude výsledný soubor.
Mode (synchronized room video
only) (režim (pouze synchronizovaný
Vyberte si, zda budete nahrávat video barevně nebo ve stupních
šedi. Barevný režim produkuje větší výsledné soubory.
videozáznam místnosti))
Vision Denied (znemožněno vidění)
Toto políčko zaškrtněte, když je znemožněno vidění.
Můžete nahrávat buď samotný záznam pohybů oka, nebo záznam pohybů oka včetně videozáznamu místnosti. Tento příklad
ukazuje, jak veliký je výsledný soubor s 20minutovou nahrávkou při spojení videozáznamu oka a místnosti.
Videozáznam oka (60 snímků za vteřinu, komprimovaný)
Videozáznam místnosti (15 snímků za vteřinu, stupně šedi)
Eye Video
(videozáznam oka)
Eye Video
Size
(velikost
videozáznamu oka)
Room Video
Size (velikost
videozáznamu místnosti)
Velikost spojeného
videozáznamu
Time to Export
Combined Video
(minutes) (čas
potřebný pro export
spojeného
videozáznamu v
minutách)
Oblast
zájmu (ROI)
458 MB
358 MB
2,27 GB
30–40
Full Image
(celý obraz)
954 MB
362 MB
2,51 GB
30–40
Otometrics - ICS Impulse USB
41
Návod na použití
Přehrávání
V seznamu videozáznamů pořízených u vybraného pacienta (včetně záznamů pořízených během testování hlavových
impulzů) jsou ke každému záznamu připojeny následující informace:
•
Date/Time (datum a čas) – datum a čas pořízení videa
•
Type (typ) – tento údaj značí, zda bylo video pořízeno při pulzním testu (HI) nebo samostatně (VO)
•
Fps (snímkovací frekvence) – snímkovací frekvence, se kterou bylo video nahráno (počet snímků za sekundu)
•
Unique identifier (zvláštní označovač) – chcete-li označit soubor pro konkrétní účel (například upozornění na
abnormální výsledky), klikněte na zaškrtávací políčko pod záhlavím sloupce označené tímto symbolem:
•
.
File Size (velikost videa) – Velikost eye video (videa se záznamem oka). Pokud byl během nahrávání použit také
synchronizovaný videozáznam místnosti, velikost výsledného souboru je součtem velikosti videozáznamu oka a
místnosti.
Poznámka • Je důležité mazat nepotřebná videa, aby se ušetřilo úložné místo na disku.
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa
42
Play (přehrát)
Přehraje video.
Pause (pauza)
Pozastaví přehrávání videa.
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Tlačítka a výběry pro přehrávání videa
Stop (stop)
Zastaví přehrávání videa.
Delete Video (odstranit video)
Odstraní video.
Poznámka • Po odstranění videa jej není možné obnovit. V zájmu
úspory místa na disku doporučujeme odstraňovat videa, která
nejsou potřeba.
Playback Speed (rychlost přehrávání)
Room Video Playback (přehrávání
videozáznamu místnosti)
14
Video nahráno se snímkovací frekvencí
•
Video o snímkovací frekvenci 30 snímků za sekundu lze přehrávat jen
normální rychlostí.
•
Video o snímkovací frekvenci 60 snímků za sekundu lze přehrávat
zpomaleně nebo normální rychlostí.
•
Video o snímkovací frekvenci 120 snímků za sekundu lze přehrávat
normální rychlostí, zpomaleně nebo velmi pomalu.
Tuto možnost vyberte pro přehrání videozáznamu místnosti nahraného
pomocí synchronizovaného videozáznamu místnosti. Videozáznam
místnosti je při všech rychlostech synchronizován s videozáznamem oka.
Systémová nastavení
Okno pro správce
Jen uživatelé, kteří mají ve svém profilu vybranou možnost Add User as Administrator (přidat uživatele jako
administrátora) mají přístup do tohoto okna, ve kterém je možno vytvářet, upravovat a mazat uživatelská data.
Zde se také nastavují síťové složky pro sdílené soubory (videa, zprávy (PDF), export a import). Další informace naleznete v
části Změna sdíleného síťového umístění pro videa, export, import ► 52.
Operace se seznamy
Uživatelské údaje jsou rozděleny do sloupců podle typu údaje: Příjmení, jméno, uživatelské jméno atd.
Změna řazení v seznamech
Obrácení směru uspořádání provedete kliknutím na záhlaví
sloupce. Například klikněte na možnost Last Name (příjmení) a
změňte řazení A–Z na Z–A.
Změna šířky sloupce
V záhlaví sloupce dvou sousedních sloupců klikněte kurzorem na
dělicí čáru mezi dvěma sloupci. Kurzor se změní na dvojitou
šipku. Tažením kurzoru zvětšíte nebo zmenšíte šířku sloupce.
Otometrics - ICS Impulse USB
43
Návod na použití
Založení nového uživatele
Důležité • Nastavte alespoň jednomu uživateli práva správce.
1. Klikněte na možnost New (nový).
2. Chcete-li uživateli udělit oprávnění správce, klikněte na možnost Add User as Administrator (přidat uživatele jako
administrátora) (A). Toto nastavení uživateli umožňuje následující operace:
•
přidávat, upravovat nebo odstraňovat uživatele;
•
zadávat síťová umístění pro sdílené soubory (video, zprávy (PDF), import a export);
•
aktualizovat licenci a firmware aplikace a
•
měnit systémová nastavení.
3. Chcete-li uživateli udělit oprávnění pro změnu nastavení systému, klikněte na možnost Allow User to Change System
Settings (B) (povolit uživateli změny systémových nastavení). Toto nastavení uživateli umožňuje přístup k následujícím
operacím:
•
Nastavování ořezových čar pro normativní údaje nárůstu
•
Zadávání nastavení e-mailu sloužícího k doručování zpráv
•
Volbě pacienta, zdravotnického zařízení a údajů o operátorovi, které budou použity ve zprávách
•
Provádění úkonů s databázemi
•
Zadávání nastavení rozhraní GDT
•
Změně parametrů následných kmitů oka/sakád a obnovení výchozích parametrů
Informace o těchto nastaveních najdete v Referenční příručka.
Poznámka • U uživatelského jména a hesla jsou rozlišována malá a velká písmena.
4. Zadejte údaje. Záznamy, které je nutné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou (*).
5. Kliknutím na možnost Save (uložit) uložíte změny. Kliknutím na tlačítko Cancel (zrušit) prováděné změny zrušíte.
44
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Úpravy uživatelských údajů
1. Vyberte uživatele ze seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Edit (upravit).
3. Upravte změny a vyplňte všechna pole označená hvězdičkou (*).
4. Kliknutím na možnost Save (uložit) uložíte změny. Kliknutím na tlačítko Cancel (zrušit) prováděné změny zrušíte.
Odstranění uživatele
1. Vyberte uživatele ze seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Delete (odstranit).
3. Klikněte na tlačítko OK (OK).
Další systémová nastavení
•
Nastavení pracovní stanice
•
Údaje o zdravotnickém zařízení
•
Nastavení zpráv
•
Databáze OTOsuite Vestibular
•
Rozhraní GDT
Další informace naleznete v kap. Referenční příručka.
Otometrics - ICS Impulse USB
45
Návod na použití
15
Instalace a nastavení
Důležité • Předchozí verze brýlí (s konektory firewire a USB) není kompatibilní s verzemi softwaru OTOsuite Vestibular
2.0 nebo novějšími.
Tato část popisuje všechny kroky nutné k nastavení systému ICS Impulse:
15.1
15.2
•
Instalace softwaru OTOsuite Vestibular
•
Připojení brýlí
•
Instalace synchronizovaného videozáznamu místnosti
•
Import vzorových seznamů zpráv (není nutné pro instalace pouze na server)
•
Import vzorových dat
•
Přizpůsobení pro vaše zdravotnické zařízení
•
Instalace softwaru Adobe Reader
•
Nastavení síťové databáze a pracovní stanice (není vyžadováno u samostatných instalací)
Minimální požadavky na počítač
Operační systém
64bitový: Windows 8 Pro, Windows 7 Professional
32bitový: Windows 8 Pro, Windows 7 Professional a Windows XP Professional (SP3 nebo
vyšší)
CPU
Procesor Intel i5
Paměť
64bitový (Windows 8 nebo Windows 7): 6 GB
32bitový (Windows 8, Windows 7 nebo Windows XP): 4 GB
Prostor na disku
300 GB
Konektory
Jeden konektor USB 2.0 (pro brýle) a jeden
USB 2.0 nebo USB 3.0 (pro synchronizovaný videozáznam místnosti)
Jednotka DVD
DVD R/W
Monitor
Rozlišení obrazovky 1 600 x 900
Součásti
Myš, klávesnice
Instalace softwaru
Poznámka • Další informace o odinstalování, opětovné instalaci či upgradu softwaru OTOsuite Vestibular naleznete v
Referenční příručka.
46
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Zahájení instalace
Poznámka • Možná chybová hlášení a doporučení co dělat, když se objeví:
– zprávy aplikace Firewall (firewall): Prosím povolte přístup.
– zpráva aplikace User Account Control (UAC) (Řízení uživatelských účtů): U systémů Windows 7 a Windows 8 se
může zobrazit zpráva odkazující na nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC). Tuto zprávu akceptujte, neboť neznamená
žádný problém.
– Chybová hlášení Microsoft Webcam or SQL Server: Pokud společnost Microsoft nainstalovala nové updaty
systému Windows a počítač nebyl rebootován, může se objevit chybové hlášení. Prosím rebootujte svůj počítač a
spusťte instalaci softwaru znovu.
1. Uložte veškeré právě otevřené soubory a ukončete všechny programy.
2. Vložte DVD se systémem OTOsuite Vestibular.
Poznámka • Pokud je v počítači nastaveno automatické spouštění, spustí se instalace. Pokud se funkce AutoRun
(automatické spuštění) nespustí, vyhledejte na DVD tuto ikonu
.
3. Klikněte na tlačítko setup (instalace). (Možná bude nutné zavřít složku s obsahem DVD.)
4. Máte-li systém Windows 7 nebo Windows 8, zobrazí se dialogové okno zabezpečení. Klikněte na tlačítko Yes (ano).
5. Instalace systému OTOsuite Vestibular vyžaduje, aby byly do počítače nainstalovány určité aplikace (jako například
Windows Installer). Pokud nějaká aplikace chybí, zobrazí se dialogové okno se seznamem chybějících aplikací.
– Klikněte na tlačítko Install (instalace). Po nainstalování aplikací se počítač restartuje.
– Přihlaste se do počítače. Instalace automaticky pokračuje.
6. Zobrazí se uvítací obrazovka. Klikněte na tlačítko Next (další).
7. Vyberte možnost I accept the terms in the license (přijímám podmínky smlouvy) a klikněte na tlačítko Next (další).
8. Zobrazí se obrazovka Anonymous Usage Statistics. Klikněte na tlačítko Next (další).
Poznámka • Aplikace Eqatec je ve výchozím stavu nainstalována. Může být vypnuta v okně Error Logs (chybová
hlášení) nabídky System Settings (systémová nastavení). Při dostupnosti internetového připojení Společnost Eqatec
shromažďuje informace o počítačích a nezpracované výjimky. Tyto informace nám mohou pomoci pochopit podstatu
problémů a vyřešit je pro budoucí revize. Nejsou sbírány žádné informace o pacientech ani informace, které by mohly
být využity ke zjištění totožnosti zdravotnického zařízení či konkrétního počítače. Znovu připomínáme, že tyto
informace jsou sbírány jen v případě, že je počítač připojen na internet.
Poznámka • Během instalace OTOsuite Vestibular uvidíte reference na různé další přidružené programy, které budou
nainstalovány. Mezi tyto další programy patří: SQL Server (databáze OTOsuite Vestibular), Access Database Engine
(podporuje databázi Chartr) a Infragistics (sestavy).
Otometrics - ICS Impulse USB
47
Návod na použití
Zvolte typ instalace
Systém OTOsuite Vestibular lze nainstalovat v konfiguraci klient/server nebo samostatné. V prostředí klient/server jeden
server funguje jako hostitel databáze pro jednu nebo více klientských pracovních stanic, kde je aplikace
OTOsuite Vestibular nainstalována. Doporučujeme, aby byla instalace typu klient/server provedena s použitím síťových
domén. Použití pracovních skupin není doporučeno, protože bude vyžadovat stejné uživatelské jméno a heslo ve všech
počítačích. Při samostatné instalaci jeden počítač hostuje jak databázi, tak i aplikace OTOsuite Vestibular.
Zvolte, jak bude systém OTOsuite Vestibular nainstalován:
•
Standalone installation (samostatná instalace)
Funguje jako hostitel SQL databáze a aplikace OTOsuite Vestibular (žádní další klienti)
Vyberte možnost Standalone (samostatná instalace) a klikněte na tlačítko Next (další). Pokračujte částí Dokončení
instalace ► 49.
•
Network installation - Server (síťová instalace – server)
Hostuje SQL databázi a omezenou verzi aplikace OTOsuite Vestibular. (Limitovaná verze podporuje správu záznamů o
pacientech (vytvořit, importovat a exportovat pacienta), změny nastavení systému a správu databáze. Neumožňuje
prohlížení testů nebo pořizování údajů z testů.) Pokračujte kapitolou Instalace jen pro server/pro obě zařízení ► 48.
•
Network installation - Client (síťová instalace – klient)
Hostuje aplikaci OTOsuite Vestibular
Pokračujte kapitolou Instalace klienta ► 48.
•
Network installation - Both (Client/Server) (síťová instalace – obě zařízení (klient/server))
Hostuje SQL databázi a aplikaci OTOsuite Vestibular. Podporuje další klienty.
Pokračujte kapitolou Instalace jen pro server/pro obě zařízení ► 48.
Instalace jen pro server/pro obě zařízení
Před zahájením instalace určete typ požadované instalace:
•
Pouze Server – bude nainstalována databáze OTOsuite Vestibular a omezená verze softwaru OTOsuite Vestibular pro
archivaci/zálohování dat.
•
Obě zařízení (server a klient)
1. Vyberte možnost Server (server) nebo Both (obě zařízení) a klikněte na tlačítko Next (dále).
Poznámka • Ačkoliv je možné změnit číslo portu (využívaného SQL serverem), doporučujeme používat to, které je
uvedeno na obrazovce.
2. Poznamenejte si údaje pro pole Port Number (číslo portu) a Server Computer Name (jméno serveru), neboť tyto
informace budou vyžadovány pro všechny klientské počítače. (U počítačů připojených k tiskárně můžete kliknout na
tlačítko Print (tisk) a vytisknout požadované informace.)
3. Pokud byla vybrána možnost Both (obě zařízení), klikněte na tlačítko Next (dále) a pokračujte kapitolou Dokončení
instalace ► 49 .
4. Pokud byla vybrána možnost Server (server), klikněte na tlačítko Next (dále) a pokračujte kapitolou Dokončení
instalace ► 49.
Instalace klienta
1. Vyberte možnost Client (klient) a klikněte na tlačítko Next (další).
2. Zadejte číslo portu a název serveru získaný při instalaci serveru.
48
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
3. Klikněte na tlačítko Next (další) a pokračujte částí Dokončení instalace ► 49.
Dokončení instalace
1. Klikněte na tlačítko Install (instalace). Zobrazí se stavové okno s postupem instalace.
2. Při instalaci server-only (jen pro servery), klikněte na Finish (dokončit) a pokračujte na Import vzorových dat ► 51.
3. Pro všechny ostatní instalace klikněte na tlačítko Finish (dokončit) a pokračujte kapitolou Připojení brýlí ► 49 .
15.3
Připojení brýlí
Poznámka • Současná verze softwaru nepodporuje předchozí verzi brýlí, kde bylo připojení k počítači provedeno
prostřednictvím pouzdra rozhraní. Současná verze brýlí má jeden kabel, kterým se brýle připojují přímo k počítači.
1. Sundejte kryt z čoček brýlí.
Poznámka • Kryt si ponechte. Když nebudete brýle používat, nasaďte kryt zpátky, aby se na čočkách nehromadil
prach.
2. Připojte USB kabel ke konektoru 2.0 USB na počítači.
3. Pokud instalujete synchronizovaný videozáznam místnosti, pokračujte částí Instalace synchronizovaného
videozáznamu místnosti ► 49. V ostatních případech klikněte na
(ikona systému OTOsuiteV na ploše) pro
spuštění aplikace.
15.4
Instalace synchronizovaného videozáznamu místnosti
Poznámka • Chcete-li použít synchronizovaný videozáznam místnosti společně se softwarem OTOsuite Vestibular,
musíte zakoupit od společnosti Otometrics licenci na software se synchronizovaným videozáznamem místnosti.
Důležité • Spusťte postup s odpojeným synchronizovaným videozáznamem místnosti.
1. Přejděte na: http://www.microsoft.com/hardware/en-us/d/lifecam-studio
2. Vyberte operační systém (A).
3. Stáhněte soubor LifeCam. Příklad: Pokud zvolíte operační systém Windows 7, stáhněte LifeCam 3.6 32bitový a
64bitový pro systém Windows 7 (B).
Otometrics - ICS Impulse USB
49
Návod na použití
4. Dvakrát klikněte na spustitelný soubor (.exe) LifeCam a postupujte podle pokynů.
Poznámka • Možná chybová hlášení a doporučení co dělat, když se objeví:
Chybová hlášení Microsoft Webcam or SQL Server: Pokud společnost Microsoft nainstalovala nové updaty systému
Windows a počítač nebyl rebootován, může se objevit chybové hlášení. Prosím rebootujte svůj počítač a spusťte
instalaci softwaru znovu.
5. Po dokončení instalace synchronizovaného videozáznamu místnosti klikněte na
ploše) a aplikace se spustí.
15.5
(ikona systému OTOsuiteV na
Import seznamů vzorových zpráv
Lze importovat tyto seznamy vzorových zpráv:
Symptomy, dojmy a makra.
1. Klikněte na kartu Head Impulse (hlavový impulz).
2. Klikněte na možnost Report (zpráva).
3. Klikněte na tlačítko Symptoms... (příznaky), Impressions... (dojmy) nebo
Macros... (makra)
4. Klikněte na možnost Import (import).
5. Klikněte na příslušný soubor ve správném jazyce k importu: Impulse Symptoms (příznaky při impulzu), Impulse
Impressions (dojmy při impulzu) nebo Impulse Macros (makra při impulzu).
6. Klikněte na tlačítko Open (otevřít).
7. Klikněte na tlačítko Save (uložit).
50
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Poznámka • Pokud upgradujete a přidáváte modul (například LARP/RALP), doporučujeme znovu importovat klinické
dojmy a makra. Všechny úpravy dříve importovaných dojmů a maker budou zachovány.
15.6
Import vzorových dat
Poznámka • Lze importovat ukázkové údaje, které umožňují prohlížet údaje a analýzy pacientů pro různé diagnózy.
1. Pokud není otevřeno okno Patients (pacienti), klikněte na tlačítko Patient List (seznam pacientů).
2. Klikněte na možnost Patient Import (import pacienta).
3. Klikněte na tlačítko Open Folder (otevřít adresář). Dojde ke zvýraznění adresáře Import (import).
4. V adresáři Import (import) klikněte na adresář Demodata (ukázková data) a klikněte na OK (OK).
5. Vyberte všechny pacienty, kteří se zobrazí v okně Patient Import (import pacienta).
6. Klikněte na možnost Import (import).
7. Klikněte na tlačítko OK (OK).
Poznámka • Pokud upgradujete a přidáváte modul (například LARP/RALP), doporučujeme vložit nová ukázková data.
To vám pomůže při seznamování se s novým modulem.
15.7
Přizpůsobení pro vaše zdravotnické zařízení
U samostatných instalací zadejte informace týkající se zdravotnického zařízení do každé pracovní stanice, do které
instalujete software. U síťových instalací změníte zadáním informací týkajících se zdravotnického zařízení do jedné klientské
stanice informace ve všech klientských stanicích.
Poznámka • Pro první přihlášení OTOsuite Vestibular nabízí výchozí uživatelské jméno a heslo. Po přidání jednoho
uživatele s oprávněními správce již není toto uživatelské jméno a heslo nabízeno (pole jsou prázdná). Použijte nové
uživatelské jméno a heslo pro následná přihlášení.
1. Klikněte na tlačítko System Settings (systémová nastavení).
2. Klikněte na tlačítko Administrator (správce) a nastavte uživatele a udělte mu oprávnění správce.
Viz Systémová nastavení ► 43. Pokračujte nastavením dalších uživatelů.
3. Klikněte na tlačítko Workstation Settings (nastavení pracovní stanice) a vyberte požadovaný jazyk programu ze
seznamu.
4. Kliknutím na tlačítko Yes (ano) restartujte aplikaci a dokončete změnu jazyka.
5. Klikněte na tlačítko Facility Info (informace o zdravotnickém zařízení) a přidejte informace o zdravotnickém zařízení.
Další informace naleznete v Referenční příručka.
Otometrics - ICS Impulse USB
51
Návod na použití
6. Klikněte na tlačítko Report Settings (nastavení zprávy) pro úpravy nastavení např. poštovního směrovacího čísla či
velikosti papíru. Další informace naleznete v Referenční příručka.
15.8
Instalace softwaru Adobe Reader
Pro přístup k digitální verzi této příručky je nutné mít v počítači nainstalován Adobe Reader. V případě potřeby si jeho
kopii můžete nainstalovat z DVD se systémem OTOsuite Vestibular.
1. Vyhledejte na DVD soubor Adobe Reader.
2. Dvakrát klikněte na Adobe Reader (zvolte si jazyk), spusťte instalaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Pokud se jedná o samostatnou instalaci, je nyní hotova.
Pro všechny ostatní instalace pokračujte kapitolou Změna sdíleného síťového umístění pro videa, export, import ►
52.
15.9
Změna sdíleného síťového umístění pro videa, export, import
Uživatelé, kteří ve svém profilu vybrali možnost Add User as Administrator (přidat uživatele jako správce) mohou tento
postup využít ke změně uložení souborů.
Poznámka • Když je software OTOsuite Vestibular nainstalován jako síťová instalace, výchozí umístění složek pro
soubory videa a zpráv jsou nastavena na serveru, aby je mohly sdílet všechny klientské stanice. Výchozí umístění pro
export a import souborů jsou nastavena v jednotlivých klientských stanicích.
1. Klikněte na možnost System Settings (systémová nastavení) a poté na Administrator (administrátor).
2. Klikněte na tlačítko Browse... (procházet) a přejděte do požadované složky.
Poznámka • Pokud vybíráte složku v síti, musí být vybraná složka nakonfigurována pro sdílení.
52
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
3. Vyberte adresář a klikněte na tlačítko OK (OK).
Nové umístění složky se zobrazí v okně OTOsuite Vestibular Storage Locations (umístění úložišť).
Poznámka • Pokud dojde ke změně některého umístění, nové soubory budou uloženy do tohoto nového umístění. Když
například změníte umístění pro soubory videa, nově nahraná videa se uloží do nového umístění.
U každého nového umístění je potřeba přesunout stávající soubory z předchozího umístění do nového umístění.
16
Příslušenství
Příslušenství
Příručky/videa
ICS Impulse Stručný průvodce
7-50-11300-EN
7-50-11300-DE
7-50-11300-ES
7-50-11300-FR
7-50-11300-IT
ICS Impulse Instruktážní video
8-49-82700-DE
8-49-82700-EN
8-49-82700-ES
8-49-82700-FR
8-49-82700-IT
8-49-82700-US
Software
OTOsuite Vestibular
8-49-90300
Brýle
Obličejová vycpávka, 120 ks v balení
8-62-50200
Souprava řemínků
8-35-34200
Hadřík na čištění optických dílů
***Minimálně 3***
7590527
Zaměřovací terčík
(2 archy v balení)
1-26-44000
Synchronizovaného videozáznamu místnosti
Microsoft Life Cam USB Kamerou
2-25-08805
Kabely
Svorka k uchycení kabelu
8-35-36900
Přenášení / montáž
Přenosný kufřík
8-35-36700
Držák na stěnu
8-62-45600
Otometrics - ICS Impulse USB
53
Návod na použití
17
Servis, čištění a údržba
Systém ICS Impulse nevyžaduje preventivní údržbu. Při čištění a údržbě dodržujte doporučené pokyny.
•
Přístroj by měl být v maximální možné míře udržován v čistotě a bez prachu. Odstraňte prach pomocí měkkého hadříku
nebo kartáčku.
•
Je-li to potřeba, očistěte pouzdro brýlí pomocí hadříku navlhčeného ve slabém roztoku vody a čisticího prostředku.
Dávejte pozor, aby se do vnitřního prostoru brýlí nedostala žádná vlhkost. Zabraňte vniknutí vlhkosti do chladicího
ventilátoru.
Upozornění • Nikdy součásti brýlí nečistěte postřikem nebo namáčením v čisticích prostředcích. Mohlo by dojít ke
kontaminaci elektroniky a/nebo optických prvků.
•
V případě potřeby očistěte zrcátko nebo objektiv kamery pomocí přiloženého čisticího hadříku. Přítomnost otisků prstů
na zrcadlových površích by mohla způsobit nepřesnou detekci zornice. Kdyby nebyla čistá kamera nebo zrcátko,
zobrazily by se během pořizování dat artefakty.
Upozornění • Nesprávné čištění zrcátka nebo objektivu kamery může vést k poškrábání zrcadlových povrchů.
Upozornění • Uvnitř pouzdra brýlí je umístěn malý chladicí ventilátor. Zabraňte vniknutí cizích předmětů do listů
ventilátoru.
Výměna řemínku
1. Demontujte obličejovou vycpávku.
2. Pomocí pera zatlačte plastový jazýček a zatáhněte za sponu hlavového popruhu připevněnou k brýlím.
3. Zopakujte postup na opačné straně.
4. Odstraňte kabely z obou spon na hlavovém popruhu.
54
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
5. Vezměte nový hlavový popruh.
6. Připněte spony hlavového popruhu na obě strany brýlí.
7. Připevněte k oběma sponám na hlavovém popruhu kabely.
18
Další odkazy
Další informace naleznete v online Referenční příručka v systému OTOsuite Vestibular, která obsahuje detailní informace o
ICS Impulse USB. Další informace naleznete také v instruktážním videu k systému ICS Impulse nebo na
www.icsimpulse.com.
19
Normy
ICS Impulse je typ 1085 z GN Otometrics A/S
Rozhraní
USB 2.0 do PC
Napájení
Zařízení je napájeno prostřednictvím kabelu USB (5 V DC, 500 mA)
Výkonové charakteristiky
Vstupy
Monokulární (pouze pravé oko)
Vzorkovací frekvence
250 Hz pro pulzní test HIT
Možnost nahrávání videa s frekvencí 30, 60 nebo 120 Hz
Sledování oka
100 pixelů x 100 pixelů
Otometrics - ICS Impulse USB
55
Návod na použití
Software
Windows Graphical User Interface (grafické uživatelské rozhraní systému Windows);
High Performance Analysis Software (vysoce výkonný software pro analýzu);
Database Storage of Test Data (databázové úložiště údajů o testech); Sophisticated
Patient and Test Data Management (důmyslná správa údajů o pacientech a
testech)
Specifikace laseru
Vlnová délka
Maximálně 660 nm
Výstupní výkon
Maximálně 0,9 mW
Doba zahřívání
<1 min
Provozní režim
Nepřetržitý provoz
Nepoužívejte zařízení v blízkosti vznětlivých anestetik (plynů).
Rozměry
Brýle
Délka
7.25 in (18,4 cm)
Šířka
0.5 in (1,3 cm) až 1.75 in (4,4 cm)
Výška
1.75 in (4,4 cm)
Hmotnost
Brýle
2,1 oz (60 g)
Kalibrace
Kalibrace systému není vyžadována
Klasifikace
Třída II
Typ B
Provozní prostředí
Teplota
+15 °C až +29 °C (59 °F až +84,2 °F)
Rel. vlhkost
30 až 90%, nekondenzující
Tlak vzduchu
700 hPa až 1 060 hPa
Provoz při teplotách pod -20 °C (-4 °F) nebo nad +60 °C (140 °F) může způsobit trvalé poškození zařízení.
56
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Skladování a manipulace
20
Teplota
-20 °C až +60 °C (-4 °F až +140 °F)
Rel. vlhkost
<90%, nekondenzující
Tlak vzduchu
500 hPa až 1 060 hPa
Výrobce
GN Otometrics A/S
9 Hoerskaetten, DK-2630 Taastrup
Dánsko
+45 45 75 55 55
+45 45 75 55 59
www.otometrics.com
20.1
Zodpovědnost výrobce
Výrobce ponese zodpovědnost za bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení pouze tehdy, když:
•
Veškeré montážní operace, rozšiřování, změny nastavení, úpravy nebo opravy jsou prováděny výrobcem zařízení nebo
pracovníky autorizovanými výrobcem.
•
Elektrická instalace, ke které je zařízení připojeno, vyhovuje požadavkům EN/IEC.
•
Zařízení je používáno v souladu s pokyny k použití.
Výrobce si vyhrazuje právo zřeknout se odpovědnosti za provozní bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, které je
opravováno nebo udržováno třetími stranami.
21
Výstražné poznámky
Tato příručka obsahuje informace a výstrahy, které je třeba dodržovat v zájmu zajištění bezpečného fungování zařízení a
softwaru, kterých se týká tato příručka. Za každých okolností je rovněž nutné dodržovat pravidla a nařízení místních orgánů,
jsou-li stanovena.
Produkty společnosti GN Otometrics ICS nejsou navrženy k použití ve spojení se žádným zařízením, jež není schváleno
společností GN Otometrics. Nahromadění neschválených součástí může vést ke zvýšenému úniku elektrického proudu.
Všechny součásti sytému ICS Impulse jsou vhodné k použití v prostředí pacienta.
Když je systém ICS Impulse používán ve spojení s testovacím zařízením, je nutné dodržovat všechny pokyny, upozornění a
výstrahy, uvedené v příručce k testovacímu zařízení.
Bezpečnostní informace týkající se zkušebních modulů a testovacích zařízení naleznete v příslušných příručkách.
1. Uvnitř brýlí systému ICS Impulse nejsou žádné součásti, které lze opravovat. Servis a opravy elektro-medicínských
systémů by měly být zajišťovány pouze výrobcem zařízení nebo personálem autorizovaných prodejen, jinak dojde k
Otometrics - ICS Impulse USB
57
Návod na použití
zániku záruky a ohrožení bezpečnosti. V případě jakýchkoliv vad vytvořte jejich detailní popis a kontaktujte svého
dodavatele. Nepoužívejte vadné zařízení.
2. Chraňte jednotku před kapalinami. Do jednotky nesmí vniknout vlhkost.
3. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vznětlivých anestetik (plynů).
4. Pro kalibraci je používán laserový produkt třídy 2. Laserový paprsek je promítán z přední části brýlí na pevný povrch.
Upozornění • Nedívejte se přímo do laserů. Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu
procedur, než které jsou uvedeny v tomto dokumentu, může vést k rizikovému vystavení záření.
5. Doporučuje se instalovat jednotku v prostředí, které minimalizuje množství statické elektřiny. Doporučuje se například
užití antistatického koberce
6. Žádné ze součástí nesmí být pozřeny, spáleny nebo použity pro jiné účely než je stanoveno v sekci Určené použití této
příručky.
7. Zařízení může být zlikvidováno jako běžný elektronický odpad podle místních předpisů.
8. Z bezpečnostních důvodů musí být příslušenství připojené k výstupům zařízení identické s typem dodávaným se
systémem.
9. Zařízení se od přívodu elektrického proudu odpojuje odpojením USB kabelu.
10. Nedotýkejte se nelékařských částí, jako je notebook, počítač či tiskárna a současně pacienta.
11. Vystavení elektromagnetickému poli může vést k rušení procesu záznamu a měření správných hodnot.ICS Impulse
Kamery a gyroskopy systému jsou citlivé na elektrické poruchy. Zabraňte výbojům statické elektřiny a
elektromagnetickým polím.
12. Když je pacient připojen k systémuICS Impulse, nesmí u něj být použit defibrilátor ani vysokofrekvenční chirurgické
nástroje.
13. Dojde-li k podráždění pokožky, nebo pokud se pacient necítí dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat.
14. Instalace softwaru třetích stran (aplikace, programy nebo nástroje), jiného, než který je specifikován společností GN
Otometrics, může ohrozit bezpečnost nebo efektivitu tohoto systému.
15. Systém ICS Impulse je třeba instalovat a uvést do provozu podle informací o elektromagnetické kompatibilitě (EMC),
uvedených v této uživatelské příručce. Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou mít vliv na
lékařská elektrická zařízení. Systém ICS Impulse se může vzájemně rušit s jiným zařízením s požadavky na vyzařování
CISPR.
58
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
16. Používání příslušenství a kabelů, jiných než těch, které jsou uvedeny v seznamu příslušenství v této příručce, může vést
ke zvýšenému vyzařování nebo snížení odolnosti systému ICS Impulse. Další informace naleznete v Seznamu
příslušenství v Referenční příručka.Další informace naleznete v Seznamu příslušenství v této příručce.
17. Systém ICS Impulse by neměl být používán, když je umístěn vedle nebo na jiném zařízení – a když je takové používání
nutné, musí být systém sledován, aby byl ověřen běžný provoz v konfiguraci, ve které bude používán.
18. Uvnitř pouzdra brýlí je umístěn malý chladicí ventilátor. V nepravděpodobném případě, kdy by došlo k zablokování
chladicího ventilátoru, by mohla teplota povrchu brýlí, který je v kontaktu s pacientem, vzrůst až na hodnotu 42,2 °C.
19. Varování:
Při připojování zařízení ke konektorům USB je nutno dodržet následující pravidla:
•
Zařízení musí být certifikováno dle příslušných bezpečnostních norem EN/IEC, např. EN/IEC 60950.
•
Při použití připojeného zařízení v prostředí pacienta si přečtěte Poznámku 1. Lékařský elektrický
systém musí splňovat požadavky normy EN 60601-1 nebo IEC 60601-1 (2005), 3. vydání.
Poznámka 1: Systém ICS Impulse je součástí lékařského elektrického systému. Při kompletaci lékařského
elektrického systému musí vzít pracovník provádějící kompletaci v úvahu, že připojením jiného zařízení,
které nesplňuje stejné bezpečnostní požadavky jako systém ICS Impulse, může dojít ke snížení celkové
úrovně bezpečnosti systému. Systém ICS Impulse splňuje požadavky normy EN 60601-1 nebo IEC 60601-1
(2005), 3. vydání, jestliže počítač, tiskárna atd. jsou umístěny mimo dosah pacienta, tj. dále než přibližně
1,5 metru/5 stop.
22
Definice symbolů
Systém
ICS Impulse
UPOZORNĚNÍ: Laserové vyzařování. Nedívejte se upřeně do světelného paprsku.
Laserový produkt třídy 2.
Pro výstrahy a upozornění viz uživatelskou příručku.
Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
Je v souladu s požadavky na typ B normy IEC60601-1.
C
UL
®
US
Otometrics - ICS Impulse USB
MEDICÍNSKÉ ÚDAJE – Obecné lékařské zařízení ve smyslu úrazu elektrickým
proudem, rizikem vzniku požáru a mechanického poškození v souladu s normou UL
60601-1, první vydání, 2003 CAN/CSA-22.2 č. 601.1-M90.
59
Návod na použití
Systém
ICS Impulse
Elektronické zařízení podléhající směrnici 2002/96/EC o elektrickém a
elektronickém odpadu (WEEE).
Veškeré elektrické a elektronické produkty, baterie a akumulátory musí být poté,
co doslouží, zlikvidovány samostatně ve tříděném odpadu. Tento požadavek platí v
Evropské unii. Nelikvidujte tyto produkty jako netříděný komunální odpad.
Své zařízení a příslušenství můžete vrátit společnosti Otometrics nebo libovolnému
dodavateli produktů společnosti Otometrics. Můžete se také obrátit na místní
orgány s žádostí o radu týkající se likvidace.
Je v souladu se směrnicí o medicínských zařízeních 93/42/EEC.
XXXX
Vhodná jen pro stejnosměrný proud.
(Platí pro brýle.)
Je v souladu s požadavky pro Třídu II bezpečnostní normy IEC 60601-1.
22.1
Umístění štítků
Přehled štítků umístěných na součástech systému ICS Impulse naleznete v Referenční příručka.
23
60
Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)
•
ICS Impulse USB je součástí medicínského elektrického systému a jako takový podléhá zvláštním bezpečnostním
opatřením. Z tohoto důvodu by pokyny pro instalaci a zacházení s tímto zařízením poskytnuté v tomto dokumentu měly
být přísně dodržovány.
•
Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení, jakými jsou mobilní telefony, mohou ovlivňovat funkci ICS
Impulse USB.
Otometrics - ICS Impulse USB
Návod na použití
Pokyny aprohlášení výrobce – elektromagnetickévyzařování pro všechna zařízení a systémy
ICS Impulse USB je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Uživatel ICS Impulse USB by měl zajistit, aby zařízení bylo v takovém
prostředí používáno.
Test vyzařování
Shoda
Elektromagneticképrostředí – pokyny
RF vyzařování
Skupina1
ICS Impulse USB využívá radiofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Jeho
CISPR 11
radiofrekvenčnívyzařování je tudíž velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovalo
nějaké interference s blízko umístěnými elektronickými přístroji.
RF vyzařování
Třída A
CISPR 11
ICS Impulse USB je vhodný pro používání ve všech zařízeních, kromě domácností a zařízení,
která jsou připojena k veřejné elektrické síti nízkého napětí dodávající energii do budov
určených k bydlení.
Harmonické vyzařování IEC 61000-3-2
Třída A
Omezování změn napětí,kolísání napětí
Vyhovuje
aflikru IEC 61000-3-3
Imunita – veškeré vybavení a systémy
Systém ICS Impulse USB nebyl testován na imunitu vůči elektromagnetickému rušení.
Otometrics - ICS Impulse USB
61
23 Poznámky k EMC (elektromagnetické kompatibilitě)
62
Otometrics - ICS Impulse USB

Podobné dokumenty

PDF ke stažení

PDF ke stažení verzi časopisu. Rozšiřují a doplňují nabídku tištěného Vesmíru mimo jiné o formáty, které papír zprostředkovat nemůže (audio, video). Počínaje tímto číslem na webu najdete vždy i několik článků k ú...

Více

verze 2016 - Cerebrovaskulární sekce

verze 2016 - Cerebrovaskulární sekce (segment M2– M3), s uzávěrem arteria cerebri anterior (ACA), arteria cerebri posterior (ACP) a arteria vertebralis (AV). Prospěch z MT je však v těchto případech dosud nejasný. • MT lze provést u v...

Více

Portál Ohně Srdce - Oheň Srdce

Portál Ohně Srdce - Oheň Srdce přicházet. Otevřete svá srdce, otevřete mysl a dejte si moment. Zasloužíte si ho. Uctěním sebe, své pravdy, svého těla a všech svých vztahů, přidáváme naši očištěnou esenci a energii k pozvednutí v...

Více

Výsledky

Výsledky Vault: D1+E1 Rosezveig Jacquiline Ilene ISR, D2+E2 Novotná Jana CZE, E3 Stejskalová Petra CZE, E4 Borovanská Zlatka CZE Bars: D1+E1 Hořká Alena CZE, D2+E2 Stuppacher Nina AUT, E3 Kailová Petra CZE,...

Více