Whirlpool Electronic

Komentáře

Transkript

Whirlpool Electronic
CZ
PL
/O
RUS
I
CZ
Návod k použití
PL
Instrukcja obsługi
RUS
H
Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Felhasználói útmutató
H
Whirlpool Electronic
CZ
Z1209001.3 CZ
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
Návod na instalaci a provoz van RIHO (vířivých van)
Obsah
Kapitola
Popis
Strana
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Instalace van RIHO (vířivých van)
Bezpečnostní předpisy pro koupelny
Instalace vířivé vany
Dodávka
Stavební připravenost
Instalace vany
Větrání
Servisní otvor(y)
Panely
Přívod teplé a studené vody
Odpad vody
Elektrické připojení
Uzemnění
Nastavení přepínačů
.1
.1
.2
.2
.2
.3
.5
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.7
2.0
Akrylátové vany RIHO (vířivé vany)
.7
3.0
Údržba
.7
4.0
4.1
Pokyny k provozu
Elektronické ovladače
Ovládání jednotlivých systémů Hydro nebo Aero
Ovládání kombinovaných systémů Hydro/Aero
Funkce osvětlení
Funkce čištění
Funkce dohřev vody
Vyprázdnění systému
Regulace jednotlivých trysek
.8
.8
.8
.9
.10
.10
.11
.11
.11
5.0
5.1
5.2
5.3
Bezpečnost
Teplota vody ve vaně
Desinfekce a čištění
Tipy pro uživatele
.11
.11
.12
.12
6.0
Mimořádná údržba
.12
7.0
Servisní oprava
.14
8.0
Záruční podmínky
.16
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
Enjoy the RIHO life-style
CZ
1.0
Instalace van RIHO (vířivých van)
Instalace vířivých van je v plném souladu se směrnicemi EU a místními právními předpisy pro tyto typy instalací.
Instalaci vany musí provádět pracovník s odpovídajícím osvědčením.
Instalace vany musí být provedena podle pokynů k montáži uvedených v tomto návodu.
Zákazník je zodpovědný za správnou přípravu stavebních, elektroinstalačních a vodoinstalačních prací.
1.1
Bezpečnostní předpisy pro koupelny
Elektrické zařízení instalované v koupelně musí odpovídat svým umístěním i způsobem instalace min. požadavkům
ČSN 33 2000-7-701 prostory s vanou nebo sprchou. Tato ČSN stanoví pro instalaci a umístění zóny a tzv. umývací prostor,
jak je patrno z obr. č. 1. Platí pro zařízení pevně připojená, i pro zařízení připojená přes zásuvku a vidlici.
cm
24
1
Zóna 2
Zón
a
Zón
a
Zón
a
0c
m
Zóna 3
60
2
3
Obrázek 1 Bezpečné vzdálenosti.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, POKUD:
nebyly dodrženy zákonné požadavky nebo ustanovení norem pro uzemnění, ochranné pospojování a
elektroinstalaci v koupelně
= nebyly dodrženy platné právní předpisy a normy pro koupelny
= nebyly dodrženy pokyny uvedené v tomto návodu.
=
Některé vířivé vany se ve výrobě po výstupní kontrole částečně demontují pro usnadnění transportu a přepravy na místo
použití. Před provedením montáže je třeba jednotlivé díly vany pečlivě zkontrolovat.
-1Z1209001.3 CZ
CZ
Instalace vířivé vany
Všechny vířivé vany RIHO jsou vyrobeny z akrylátu (viz popis Akrylátové vany RIHO) a dodávají se s vámi zvoleným
systémem vířivé vany. K dispozici jsou tyto typy systémů:
1. Systém Hydro (boční trysky voda + vzduch)
2. Systém Aero (spodní trysky vzduch)
Tyto systémy je možné také kombinovat:
3.Systém Hydro/Aero
Viz. ceník kompletní nabídky společnosti RIHO.
1.3
Dodávka
Všechny vířivé vany se standardně dodávají složené a testované z hlediska funkčnosti.
Všechny vířivé vany jsou vybaveny přepadovým kompletem.
UPOZORNĚNÍ:
Před instalací odstraňte kartónový obal a fólii a zkontrolujte, zda vana není poškozena, nevykazuje vady materiálu
nebo výrobní vady. Vanu během instalace chraňte vhodným způsobem (např. karton, deka, bublinková fólie, ...)
Po provedené instalaci se záruka společnosti RIHO vztahuje pouze na skryté vady materiálu. V případě nejasností
se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.4
Stavební připravenost
Před zapojením vany musí být instalováno:
- větrací mřížka pro motor(y) s účinnou plochou minimálně 100 cm2 pro jednotlivé systémy Hydro a Aero
a 200 cm2 pro kombinované systémy Hydro/Aero.
- doporučujeme instalovat druhou větrací mřížku pro přirozené odvětrávání. V tomto případě musí splňovat
požadavky z předchozího bodu celková plocha obou mřížek dohromady. Větrací mřížky umístěte co nejdále
od sebe.
- montážní dvířka na servisní otvory o rozměrech min. 40 x 50 cm, jimiž bude zajištěn přístup v případě
opravy. Před otvory musí být volně přístupný prostor o šířce nejméně 50 cm pro přístup technika - viz.
obrázek 5. Společnost RIHO doporučuje umístění dalšího otvoru v místě přepadu.
- přívod teplé a studené vody.
- odpad vody.
- instalovat samostatný přívod 230 V/50 Hz včetně zvlášť samostatně přivedeného vodiče doplňujícího
ochranného pospojování. Pevné připojení k jističi.
Dříve než vanu nainstalujete, věnujte pozornost následujícímu:
- před instalací ověřte, zda vířivá vana není poškozena. Po provedení instalace se záruka vztahuje pouze na
skryté vady.
- během převozu a instalace nepoužívejte k manipulaci s vanou trubky, hadice ani trysky.
- před instalací zkontrolujte těsnost všech spojů na vaně.
- vířivá vana se nesmí dotýkat stěny, aby se nepřenášely vibrace motoru. Mezi lem vany a stěnu doporučujeme
aplikovat izolační pásku pro tlumení hluku.
- při upevňování krycích panelů dbejte na výšku panelu vzhledem ke spodní hraně vany. Z důvodu větrání musí
být panel umístěn minimálně 5 mm nad podlahou. V případě nejasností se obraťte na některé z montážních
nebo servisních středisek RIHO.
UPOZORNĚNÍ:
Krycí panely musí být instalovány tak, aby prostor pod vanou splňoval kritéria ZÓNY 3 viz. bod 1.1, tzn. aby
prostor pod vanou nebyl přístupný bez použití nástroje!
-2Enjoy the RIHO life-style
CZ
1.2
Whirlpool Electronic - Návod k použití
1.5
CZ
=
Instalace vany
Z důvodů lepší ochrany položte na dno vany kartón, deku, bublinkovou fólii,....
= Vana se dodává se stavitelnými podpěrami. Podle způsobu balení se stavitelné podpěry mohou dodávat odděleně.
Nejsou-li namontovány, je nutné je instalovat (viz obrázek 2, Montáž podpěr). Nastavte podpěry tak, aby vana byla
vyrovnaná ve správné výšce, a zajistěte je kontramaticemi. Zkontrolujte, zda se všechny podpěry opírají o podlahu.
A
A
Obrázek 2 Montáž podpěr
= Podle pokynů výrobce připojte k vaně přepadový komplet, nebyl-li již namontován. Ověřte, zda jsou všechny součásti
instalovány podle pokynů výrobce. Průměr odpadní a přepadové výpustě je 52 mm.
= Vanu lze upevnit ke zdi pomocí dřevené lišty - není součástí dodávky (viz. obrázek 3, Upevnění ke zdi) nebo pomocí
přiložených příchytek, které upevníte podle pokynů na následující straně. Druhý způsob je vhodný pro upevnění vany k
obkladům. Napojte vanu na odpad. Vanu vyrovnejte.
Obrázek 3 Upevnění ke zdi
-3Z1209001.3 CZ
1
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
2
3
OHI
R
OHI
R
O/ I
O/ I
-4Enjoy the RIHO life-style
CZ
=
Naplňte vanu do poloviny vodou a zkontrolujte, zda je horní plocha ve vodorovné poloze. Tento krok prosím
nevynechejte! Podle potřeby upravte výšku stavitelných podpěr. Zkontrolujte, zda je připojení odpadu vodotěsné,
a naplňte vanu až po přepad. Nechte vodu odtékat přepadem a zkontrolujte těsnost.
= Boky vany, které nepřiléhají ke zdi, lze vyzdít a obložit nebo použít originální krycí panely RIHO. Lze obložit celý obvod
vany nebo jen některé části.
=
Pro utěsnění spár používejte výhradně pH neutrální sanitární silikonový tmel.
=
Vanu je možné osadit různými způsoby, například
- upevnit k obkládačkám na zdi. Lem vany doporučujeme opatřit tlumicí páskou.
- umístit do výklenku (usadit mezi dvě stěny) a/nebo ukončit vodorovnou řadou obkládaček podél lemu,
v takovém případě musí být spára 4-5 mm mezi lemem vany a stěnou nebo řadou obkládaček také izolována
silikonovým tmelem. Prostor 4-5 mm je nezbytný pro absorpci rozpínání lemu vany.
- jsou-li boky vany obloženy, ponechejte mezi spodní částí lemu vany a horní částí vyzdívky nebo obkladu
prostor 4-5 mm a utěsněte jej silikonovým tmelem.
Silikonový tmel vytvoří kvalitní, voděodolný spoj a umožní malé rozpínání vany. Před aplikací tmelu naplňte vanu
vodou až po přepad a zkontrolujte, zda stojí na všech podpěrách.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.1
Větrání
Pro optimální chod motoru je nutno nainstalovat ve zdi pod vanou větrací mřížku. Mřížka musí být odolná proti stříkající
vodě a umístěna tak, aby se stékající voda nemohla hromadit pod vanou. Účinná plocha mřížky musí být minimálně
100 cm2 pro jednotlivé systémy Hydro a Aero a 200 cm2 pro kombinované systémy Hydro/Aero. Mřížka nesmí ústit do
prostoru s teplotou pod +15°C a nad +35°C. Viz obrázek 4.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
I/ O
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Obrázek 4 Větrací mřížky
1.5.2
Servisní otvor(y)
Z důvodu umožnění revize nebo opravy musí být po obvodu vany zhotoveny otvory s krytem odolným proti stříkající vodě
velikosti nejméně 40 (š) x 50 (v) cm. Takový otvor musí být umístěn v blízkosti každého motoru. Před otvory musí být volně
přístupný prostor o šířce nejméně 50 cm pro přístup technika. Příklad umístění viz. obrázek 5. Přesná pozice otvorů
viz. technický katalog RIHO. Servisní středisko společnosti RIHO nemůže provádět údržbu, jsou-li servisní otvory příliš
malé, nenacházejí-li se na určených místech nebo zcela chybí. Pro zajištění maximální dostupnosti k systému
doporučujeme použít originální krycí panely RIHO (jsou-li pro daný typ vany k dispozici).
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.3
Panely
Snímatelné panely není nutné utěsňovat. Krycí panely musí být instalovány tak, aby prostor pod vanou splňoval kritéria
ZÓNY 3 viz. bod 1.1, tzn. aby prostor pod vanou nebyl přístupný bez použití nástroje!
-5Z1209001.3 CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
CZ
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Elektrická
skříňka
Elektrická
skříňka
I/ O
Jednotlivé
systémy Hydro nebo Aero
Kombinovaný
systém Hydro/Aero
Obrázek 5 Servisní otvor(y) - příklad umístění
1.5.4
Přívod teplé a studené vody
Přívod vody připravte pro stojánkovou baterii instalovanou na lem vany nebo pro baterii instalovanou na zeď. K dispozici je
také mechanická výpusť s napouštěním přepadem. Požádejte prodejce o tento typ instalační sady.
Připojujete-li mechanickou výpusť s napouštěním přepadem, doporučujeme použít pro přívod vody zpětné ventily. Zabrání
se tím zpětnému vtékání špinavé vody do přívodní trubky.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.5
Odpad vody
Připojte odtokovou trubku se sifonem k odpadu v koupelně. Odpad musí být umístěn ve vzdálenosti 25-35 cm od osy
vanové výpustě a musí mít dostatečnou kapacitu přepadu (viz obrázek 6). V případě nejasností se obraťte na některé z
montážních nebo servisních středisek RIHO.
25
Obrázek 6
10
1.5.6
Elektrické připojení
Elektrická přípojka pro instalaci musí být provedena jako samostatný okruh kabelem kruhového průřezu s pevnými jádry žil
o průřezu 2,5 mm2 (např. CYKY 3 C x 2,5 mm2). Tento kabel musí být jištěn jističem s charakteristikou B max. 16 A
s doplněním o proudový chránič se jmenovitým rozdílovým proudem Idn nepřesahujícím 30 mA, doporučuje se použít
proudový chránič s nadproudovou spouští s uvedenými parametry. Doporučuje se vřadit do přívodu k vaně vypínač se
signalizací zapnutého stavu, tento musí být proudově dimenzován na In - 16 A a umístěn v souladu s ČSN 33 2000-7-701.
V případě nejasností se obraťte na některé z montážních nebo servisních středisek RIHO.
1.5.7
Uzemnění
Instalace musí být dále doplněna o samostatný vodič doplňujícího pospojování, tento musí být vyveden z přípojnice
hlavního pospojování objektu, případně z rozvodnice, z níž je vyveden přívod 230 V pro vanu. Tento vodič musí mít pevné
jádro o průřezu minimálně 4 mm2 a jeho izolace musí být v kombinaci barev zelená - žlutá.
-6Enjoy the RIHO life-style
1.5.8
Nastavení přepínačů
CZ
Ve skříňce s elektronikou jsou na desce s plošnými spoji tyto dvoupolohové přepínače:
Přepínač 1:
Zapnuto: dvoumotorový systém (zapnuto 7 ovládacích tlačítek)
Vypnuto: jednomotorový systém (zapnuto 5 ovládacích tlačítek)
Přepínač 2:
Zapnuto: zapnutý systém Aero
Vypnuto: zapnutý systém Spydro
Přepínač 3:
Zapnuto: zapnutá funkce automatického vysoušení Aero systému
Vypnuto: vypnutá funkce automatického vysoušení Aero systému
Přepínač 4:
Zapnuto: pro ovladače Yes a Easypool
Vypnuto: pro ostatní ovladače
2.0
Akrylátové vany RIHO (vířivé vany)
Všechny vany značky RIHO jsou vyrobeny z akrylátu (polymetylmetaakrylátu) a jsou zpevněné polyesterem se skelným
vláknem. Dno vany je vyztužené dřevotřískou.
Akrylát je syntetický materiál probarvený v celém průřezu.
Vlastnosti akrylátu poskytují maximální pohodlí při užívání vany za předpokladu, že se budete řídit pokyny k instalaci
a požadavky na údržbu vany.
3.0
Údržba
= Protože materiál nemá póry a je hladký, neusazují se na něm prakticky žádné nečistoty. Stačí, když vanu po použití
umyjete mokrou houbou nebo hadříkem a tekutým čističem (neabrazivním). Doporučujeme použít tekutý čistič Savo Glanc
Extra gel (výrobce BOCHEMIE s.r.o.).
= Oprava drobných škrábanců a jiných poškození.
Pokud chcete drobná poškození opravit sami, postupujte pečlivě podle těchto pokynů:
Jedná-li se o drobné oděrky, stačí použít leštidlo na chromy a laky (bez rozpouštědla a granulí). Pokud výsledek není
uspokojivý, vybruste poškozené místo voděodolným smirkovým papírem zrnitosti 600, a poté jemným papírem zrnitosti
1000. Na závěr použijte leštidlo na chromy a laky a vana bude jako nová.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud se rozhodnete opravit vanu sami, činíte tak na vlastní zodpovědnost!
=
Možnost opravy vážnějších poškození konzultujte vždy se servisním střediskem RIHO.
-7Z1209001.3 CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
4.0
Pokyny k provozu
4.1
Elektronické ovladače
CZ
CZ
Před uvedením do provozu naplňte vířivou vanu asi 5 cm nad nejvyšší trysku (systém Hydro a Hydro/Aero) a asi 15 cm pod
lem vany (systém Aero).
UPOZORNĚNÍ:
Při používání vířivé vany je ZAKÁZÁNO dotýkat se elektrických spotřebičů, manipulovat s nimi nebo je používat.
Je to velmi nebezpečné!
4.1.1
Ovládání jednotlivých systémů Hydro nebo Aero (viz obrázek 7)
Jednotlivé systémy Hydro nebo Aero se ovládají pomocí ovladače, který obsahuje 5 tlačítek a 5 kontrolek LED
(LED = svítivá dioda). Z důvodu stručnosti označujeme systémy Hydro a Aero jako "systém".
UPOZORNĚNÍ:
Systém se z bezpečnostních důvodů automaticky vypíná po 20 minutách, pokud jej nevypnete dříve ručně!
/O
I
Obrázek 7
/O
I
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí systému.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
= Krátkým stiskem tlačítka se systém zapne a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým stiskem tlačítka se systém vypne a kontrolka LED zhasne.
Toto tlačítko se používá k regulaci rychlosti motoru pro efekt pulzace.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
= Po jednom stisknutí systém automaticky pulzuje v rozmezí 100% až 52% s periodou asi 15 vteřin.
Kontrolka LED nad tlačítkem svítí.
= Po druhém stisknutí systém běží rychlostí, která byla nastavena při druhém stisknutí tlačítka. Kontrolka
LED nad tlačítkem začne blikat.
= Po třetím stisknutí se systém automaticky přepne na plný chod a začne pulzovat automaticky. Viz stisknutí
jednou. Kontrolka LED nad tlačítkem svítí.
= Dlouhým stiskem tlačítka se pulzování vypne. Kontrolka LED nad tlačítkem zhasne, ale systém zůstane
zapnutý.
Pokud se systém spustí tímto tlačítkem namísto I/O , okamžitě začne pulzovat.
-8Enjoy the RIHO life-style
4.1.2
Ovládání kombinovaných systémů Hydro/Aero (viz obr. 8)
CZ
Kombinované systémy Hydro/Aero se ovládají pomocí ovladače, který obsahuje 7 tlačítek a 7 kontrolek LED (LED = svítivá
dioda).
UPOZORNĚNÍ:
Systém se z bezpečnostních důvodů automaticky vypíná po 20 minutách, pokud jej nevypnete dříve ručně!
Obrázek 8
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí systému Aero.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
= Stiskem tlačítka se zapne systém Aero a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým stiskem tlačítka se systém Aero vypne a kontrolka LED zhasne.
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí systému Hydro.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
= Krátkým stiskem tlačítka se zapne systém Hydro a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým stiskem tlačítka se systém Hydro vypne a kontrolka LED zhasne.
U masážních van Claudia, Daphne, Laura, Naomi a Silvia lze zádové mikrotrysky zapínat samostatně
a lze použít i následující funkce:
= Dlouhý stisk - zádové mikrotrysky se zapnou, systém Hydro je zapnutý.
= Další dlouhý stisk - zádové mikrotrysky se vypnou, systém Hydro zůstává zapnutý.
= Krátký stisk - vše se vypne.
Jestliže zapneme systém Hydro dlouhým stiskem, spustí se systém Hydro a současně se zapnou zádové
mikrotrysky.
Toto tlačítko se používá k regulaci rychlosti motoru pro efekt pulzace.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Displej má dvě tlačítka. Tlačítkem pulzace se ovládá systém, který je tlačítku nejblíže. Následující popis platí
pro obě tlačítka, která se dají ovládat samostatně.
= Po jednom stisknutí systém automaticky pulzuje v rozmezí 100% až 52% s periodou asi 15 sekund.
Kontrolka LED nad tlačítkem svítí.
= Po druhém stisknutí systém běží rychlostí, která byla nastavena při druhém stisknutí tlačítka. Kontrolka
LED nad tlačítkem začne blikat.
= Po třetím stisknutí se systém automaticky přepne na plný chod a začne pulzovat automaticky. Viz stisknutí
jednou. Kontrolka LED nad tlačítkem svítí.
= Dlouhým stiskem tlačítka se pulzování vypne. Kontrolka LED nad tlačítkem zhasne, ale systém zůstane
zapnutý.
Pokud se systém spustí tímto tlačítkem namísto
nebo
, okamžitě začne pulzovat.
Je možné použít obě pulsace najednou. Efekty pulzace jsou u obou systémů synchronizované.
-9Z1209001.3 CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
Funkce osvětlení
CZ
4.1.3
Toto tlačítko se používá k zapnutí a vypnutí světla a/nebo colour terapie.
Zapne funkci, pouze pokud je hladina vody dostatečně vysoko.
Funkce světlo:
Krátkým stiskem tlačítka se světlo zapne a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Druhým krátkým stiskem tlačítka se světlo vypne a kontrolka LED zhasne.
=
Funkce colour terapie:
Dlouhým stiskem tlačítka se zapne colour terapie, barvy se prolínají a kontrolka LED nad tlačítkem se
rozsvítí.
= Krátkým stiskem tlačítka se zastaví prolínání barev a kontrolka LED nad tlačítkem začne blikat.
= Druhým krátkým stiskem tlačítka se opět spustí prolínání barev a kontrolka LED nad tlačítkem se rozsvítí.
= Dlouhým stiskem tlačítka se colour terapie vypne a kontrolka LED zhasne.
=
Automatické vypnutí:
Světlo a/nebo colour terapie se vypne po 20 minutách, pokud nebyla spuštěna jiná funkce.
Pokud je světlo a/nebo colour terapie zapnuto při spuštěném motoru vířivé vany, doba funkce osvětlení bude
nastavena na dobu chodu motoru + 5 minut. To znamená, že světlo a/nebo colour terapie bude svítit ještě
5 minut po vypnutí motoru vířivé vany. Pokud se motor v mezičase vypne, osvětlení se vypne o 5 minut
později.
Pokud je osvětlení zapnuto a hladina vody příliš klesne, osvětlení se po 2 vteřinách vypne.
4.1.4
Funkce čištění
Funkce čištění není k dispozici u masážních van vybavených pouze systémem Aero.
Pokud jsou obě kapky stisknuty současně po dobu 2 vteřin, spustí se funkce čištění, jestliže je ve vaně voda,
v zásobníku dostatek čistící kapaliny a žádná funkce není aktivní (včetně osvětlení). Všechny trysky musí být
zcela ponořeny.
Automaticky proběhne následující cyklus:
= Obě kontrolky LED nad kapkami začnou blikat.
= Po 8 vteřinách se zapnou motory. U systému Hydro se zapnou i zádové mikrotrysky (pokud je jimi vana
vybavena).
= Po 7 vteřinách dojde k nadávkování čistící kapaliny.
= Motor systému Aero se zapíná a vypíná. Tím se pročistí pouzdra vzduchových trysek.
= Po 2 minutách se motory na 30 vteřin se zastaví.
= Motory se opět spustí na další 1½ minuty. Motor systému Aero se zapíná a vypíná.
= Konec funkce čištění, vše se vypne.
Pokud je hladina čistící kapaliny v nádržce příliš nízko, kontrolky LED nad kapkami se na 5 vteřin rozsvítí a
poté zhasnou. Takto se signalizuje, že v zásobníku není dostatek čistící kapaliny.
Pokud je po dobu 2 vteřin hladina vody příliš nízko, cyklus čištění se vypne.
Pokud chcete funkci čištění ukončit dřív, stiskněte jednu z kapek.
-10Enjoy the RIHO life-style
4.1.5
Funkce dohřev vody
CZ
UPOZORNĚNÍ:
Dohřev vody není k dispozici u všech modelů.
Dohřev vody lze instalovat pouze pro masážní vany se systémem Hydro nebo Hydro/Aero.
Dohřívání se zapíná takto:
U ovladačů s 5 tlačítky:
Krátce stiskněte současně vypínač zapnuto/vypnuto I/O a nejbližší kapku
.
U ovladačů se 7 tlačítky:
.
Krátce stiskněte současně tlačítko Hydro a nejbližší kapku
Pokud je dohřívání zapnuto, kontrolka LED nad tlačítkem zapnuto/vypnuto I/O u ovladače s 5 tlačítky a
nad tlačítkem Hydro
u ovladače se 7 tlačítky začne blikat.
Pokud motor(y) Hydro neběží nebo pokud senzor hladiny není ponořený, vyhřívání se okamžitě vypne.
Voda se bude dohřívat na 35°C. Teplotu nelze nastavit.
4.1.6
Vyprázdnění systému
Jestliže ve vaně není voda a obě kapky jsou stisknuty současně po dobu 2 vteřin, spustí se funkce
vyprazdňování.
Automaticky proběhne následující cyklus:
= Obě kontrolky LED nad kapkami začnou blikat.
= Těsnící ventil se na 5 vteřin otevře.
= Motor(y) Hydro se zapnou na několik vteřin (je-li na vaně osazen).
= Motor Aero se zapne na 45 vteřin (je-li na vaně osazen).
= Konec funkce vyprazdňování, vše se vypne.
Pomocí této funkce se systém(y) vyprázdní.
Funkce automatického vyprázdnění (pouze pro systém Aero a Hydro/Aero):
Je-li během koupele čidlo výšky hladiny vody alespoň 5 minut pod úrovní hladiny, dojde během vypouštění
vody z vany ke spuštění funkce automatického vyprázdnění. Aktivace funkce je signalizována rychlým
blikáním kontrolek LED nad kapkami (dvojnásobnou rychlostí než normálně). Po 8 minutách od aktivace
funkce se na 45 vteřin zapne motor Aero (kontrolky LED nad kapkami
budou blikat normální rychlostí).
Tuto funkci lze vypnout při instalaci nastavením přepínače 3 ve skříňce elektroniky (viz. odstavec 1.5.8).
4.2
Regulace jednotlivých trysek
U řady LUX a Thermae line je možno měnit intenzitu masáže jednotlivých Maxitrysek nebo Super hydro trysek jejich
otáčením. U van Lisa a Lisette provádějte regulaci otáčením vnějšího krytu trysky, v ostatních případech otáčením střední
části trysky doprava a doleva.
UPOZORNĚNÍ:
U vany Lisette musí na každé straně vany zůstat alespoň jedna Maxitryska zcela otevřená!
5.0
Bezpečnost
Aby se zabránilo spuštění systému bez vody, motor(y) ani osvětlení nelze zapnout, pokud je hladina vody příliš nízko
(s výjimkou funkce vyprazdňování).
Motory jsou také vybaveny tepelnou pojistkou, která je v případě problémů vypne.
5.1
Teplota vody ve vaně
Doporučená teplota vody ve vaně je 38°C.
-11Z1209001.3 CZ
CZ
Desinfekce a čištění
Systémy vířivé vany se musí desinfikovat a čistit. Společnost RIHO nabízí originální desinfekční a čisticí prostředky.
= Desinfekce. Při každodenním používání vany dejte každé dva týdny do vody po koupeli 1 desinfekční tabletu RIHO na
50 litrů vody, což je cca 3 tablety pro běžný objem vany, viz. návod k použití - položka RIHO č. REDIS001. Používáte-li vanu
méně často, upravte četnost desinfikování. Po vypuštění vody vanu opláchněte.
= Čištění. Aby se systém nezanášel mastnotou a jinými organickými nečistotami, spusťte po každém pátém použití vany
automatickou čistící jednotku (je-li jí vana vybavena) nebo aplikujte do vody po koupeli 100 ml čistící kapaliny Riho Clean
Plus - položka RIHO č. REDIS002 a zapněte systém podle uvedených pokynů. Po vypuštění vody vanu opláchněte.
VÝSTRAHA:
Při používání desinfekčních tablet RIHO a čistící kapaliny Riho Clean Plus dodržujte návod k použití a
bezpečnostní opatření, zejména:
- uchovávejte prostředek mimo dosah dětí.
- zabraňte potřísnění obličeje a vniknutí do očí.
- nepolykejte.
- v případě kontaktu chemikálie s pokožkou/zrakem/obličejem opláchněte dostatečným množstvím vody.
- nevdechujte.
- nekoupejte se, pokud je ve vodě čistící kapalina nebo desinfekční prostředek.
5.3
Tipy pro uživatele
Pokud máte zdravotní problémy, konzultujte použití vířivé vany s lékařem.
Doporučená maximální délka vířivé koupele je 10 minut.
= Nepoužívejte vířivou vanu bezprostředně po jídle.
= Pěny do koupele, šampón nebo mýdlo používejte až po vířivé koupeli. Použití uvedených produktů v průběhu nebo před
použitím systému způsobí vytvoření velkého množství pěny.
=
=
6.0
Mimořádná údržba
UPOZORNĚNÍ:
Údržbu a servis masážního systému nelze provést, jsou-li servisní otvory příliš malé, nenacházejí-li se na
určených místech nebo zcela chybí. V těchto případech musí zákazník zpřístupnit masážní systém na svoje
náklady!
VÝSTRAHA:
Před prováděním jakékoli práce na jednotce vždy vypněte přívod elektrické energie!
V případě mimořádné údržby či problémů se obraťte na některé z autorizovaných servisních středisek RIHO.
Nevhodná manipulace neautorizovanou osobou bude mít za následek okamžité zrušení záruky a odpovědnosti
výrobce za bezpečnost výrobku!
V případě výměny vadných dílů smí být použity pouze originální a schválené náhradní díly, jinak bude zrušena
záruka a odpovědnost výrobce za bezpečnost výrobku!
Zjištění a řešení problémů.
Problém 1.
Po stisknutí tlačítek se nezapne žádná funkce vířivé vany.
Příčina 1:
Je vířivá vana připojena ke zdroji napájení?
Je vana připojena správně?
Je zdroj napájení funkční?
Řešení 1:
Zkontrolujte připojení, zdroj napájení a pojistky.
-12Enjoy the RIHO life-style
CZ
5.2
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
Příčina 2:
Je hladina vody dostatečně vysoko?
Elektronicky řízené vířivé vany jsou vybaveny senzorem hladiny a umožní spuštění jednotlivých funkcí (s výjimkou
vyprázdnění systému) pouze tehdy, je-li hladina dostatečně vysoko.
Řešení 2:
Doplňte vodu, pokud je hladina nízko.
Pokud je ve vaně dostatečné množství vody, zkontrolujte, zda se senzor v průběhu přepravy nebo instalace neuvolnil.
Pokud je senzor vody uvolněný, obraťte se prosím na servisní středisko RIHO.
Problém 2.
Zádové mikrotrysky nefungují, i když je zapnutý motor Hydro.
Příčina 1:
Některé elektronicky řízené vířivé vany mají samostatné ovládání minitrysek, které lze zapnout a vypnout, když pracují jiné
trysky Hydro.
Řešení 1:
Viz kapitola 4.1.1. Stiskněte opakovaně tlačítko zapnout/vypnout pro motor Hydro (dlouze).
Příčina 2:
Ventil zádových mikrotrysek zůstává zavřený.
Řešení 2:
Vypněte přívod el. energie pomocí hlavního vypínače, vyčkejte 1 minutu a potom opět zapněte napájení a resetujete tak
elektroniku. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na servisní středisko RIHO.
Problém 3.
Nefunguje automatická čisticí jednotka.
Příčina 1:
V zásobníku není žádná čisticí kapalina.
Řešení 1:
Doplňte čisticí kapalinu.
Příčina 2:
Čisticí kapalina nezůstala v nádrži, protože magnetický ventil nádrže zůstal otevřený.
Řešení 2:
Zkontrolujte magnetický ventil na dně čisticí nádrže a v případě potřeby jej nechejte vyměnit. V případě nutnosti výměny se
obraťte na servisní středisko RIHO.
Problém 4.
Nefunguje světlo nebo colour terapie.
Příčina:
Hladina vody není dostatečně vysoko.
Řešení:
Doplňte vodu.
Problém 5.
Vířivá vana nefunguje vůbec.
Příčina:
Opakovaným úmyslným nebo náhodným stisknutím tlačítek ovladače může elektronika přestat vykonávat svou funkci.
Řešení:
Vypněte přívod elektrické energie pomocí hlavního vypínače, vyčkejte 1 minutu a potom opět zapněte napájení a
resetujete tak elektroniku. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na servisní středisko RIHO.
-13Z1209001.3 CZ
CZ
Whirlpool Electronic - Návod k použití
CZ
Problém 6.
Nefunguje vyhřívání.
Příčina 1
Je systém Hydro zapnutý?
Řešení 1
Vyhřívání je připojeno k systému Hydro. Nejdříve zapněte systém Hydro a poté vyhřívání. Pokud vyhřívání nefunguje,
obraťte se na servisní středisko RIHO.
Problém 7.
Nefunguje systém Hydro a/nebo Aero.
Příčina:
Motory Hydro i Aero mají vlastní tepelný vypínač. Pokud se vypínač přehřeje, motor se vypne. Pravděpodobnou příčinou je
zablokovaný motor.
Řešení:
Nechejte motor(y) vychladnout. Pokud se vychladlý motor po spuštění nerozběhne, obraťte na některé z montážních nebo
servisních středisek RIHO. Opakované pokusy o spuštění zablokovaného motoru/čerpadla mohou způsobit jejich
poškození!
7.0 Servisní oprava
„Reklamační protokol” viz. obr. 9.
UPOZORNĚNÍ:
Dle požadavků na instalaci musí být po obvodu vany zhotoven(y) servisní otvor(y) velikosti nejméně 40 (š) x 50 (v)
cm a instalována(y) větrací mřížka(y) - viz. odstavce 1.4, 1.5.1 a 1.5.2!
V místnosti musí být dostatek prostoru k provádění případných servisních zásahů.
-14Enjoy the RIHO life-style
Obrázek 9
REKLAMAČNÍ PROTOKOL ČÍSLO (vyplní reklamační technik):
CZ
RIHO CZ a.s., Suchý 37, 680 01 Boskovice Tel: 516 468 222
Fax: 516 468 216
E-mail: [email protected]
OHLÁŠENÍ REKLAMACE
(vyplní reklamační technik)
Datum podání:
Jméno (kdo podal):
DOHODNUTÝ TERMÍN OPRAVY(vyplní servisní technik):
Přijal:
Bydliště:
ZÁKAZNÍK -UŽIVATEL(vyplní zákazník nebo reklamační technik):
Jméno:
Předáno komu, kdy:
Kontakt -telefon:
VÝROBEK (vyplní zákazník):
POPIS ZÁVADY (vyplní zákazník nebo
reklamační technik):
Datum prodeje popř.výroby:
Prodejce:
Číslo výrobku:
Typ výrobku/ barva:
Typ systému / barva:
Typ ovládání:
Vyplní po osobním zjištění reklamace a opravě servisní technik:
Reklamace uznána:
Provedená práce:
ANO
-
NE
Použité náhradní díly:
Vyúčtování nákladů:
Datum a podpis zákazníka:
Opravu provedl-datum,jméno a podpis:
-15Z1209001.3 CZ
CZ
Záruční podmínky
CZ
8.0
Whirlpool Electronic - Návod k použití
1. Délka záruční doby:
= na stálost barev vany 10 let.
= na funkčnost masážního systému a povrch viditelných komponent 2 roky.
2. Při montáži van s masážním systémem certifikovanou firmou se záruka prodlužuje na 4 roky.
3. V zájmu urychlení reklamačního procesu kontaktujte přímo výrobce RIHO CZ, a.s. na tel. č. 516 468 222 kl. 128.
4. Záruční opravy jsou prováděny nejpozději do 30-ti dnů od písemného podání reklamace výrobci. Oprava je prováděna
přímo u zákazníka po dohodě termínu opravy servisního technika se zákazníkem.
5. Záruční doba se po opravě prodlužuje automaticky o 2 roky na vyměněnou součástku ode dne předání zákazníkovi.
V případě, že tato záruka končí před uplynutím celkové záruční doby, platí záruční doba dle bodu 1.
6. O způsobu opravy rozhoduje výhradně servisní technik výrobce RIHO CZ, a.s.
7. Záruka se uplatňuje pouze po předložení kompletně vyplněného záručního listu.
8. Záruka se neposkytuje v následujících případech:
= při nepředložení záručního listu zákazníkem
= při zjištění opravovaných údajů v záručním listě neoprávněnou osobou
= zničení nebo poškození výrobku živelnou pohromou
= zničení
nebo poškození výrobku při přepravě nebo jeho umístěním, nesprávnou obsluhou a instalací, použitím jiného
nosného zařízení van než jsou podpěry RIHO, nedodržením podmínek pro provoz a montáž výrobku daných montážním
návodem
= při jakékoliv neautorizované opravě či úpravě výrobku
= při použití jiných čistících prostředků než je doporučeno výrobcem
= na výrobky umístěné mimo ČR
9. Za vady způsobené nesprávnou instalací odpovídá v plném rozsahu osoba, která výrobek instalovala.
10. Akrylátové vany a sprchové vaničky jsou vyráběny v souladu s evropskou normou EN 198:1987.
11. Reklamace se řídí ustanovením platného Občanského zákoníku.
-16Enjoy the RIHO life-style
PL
Z1209001.3 PL
PL
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
Instrukcja instalacji i obsługi wanien (z hydromasażem)
firmy RIHO
Rozdział
Treść
Strona
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Instalacja wanien (z hydromasażem) firmy RIHO
Przepisy bezpieczeństwa w łazience
Instalacja hydromasażu
Dostawa
Przygotowanie
Instalacja wanny
Wentylacja
Otwory rewizyjne
Panele
Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody
Odprowadzanie ścieków
Połączenia elektryczne
Połączenia ekwipotencjalne
Ustawienia przełączników
.18
.18
.19
.19
.19
.20
.22
.22
.22
.23
.26
.23
.23
.24
2.0
Wanny akrylowe firmy RIHO (z hydromasażem)
.24
3.0
Konserwacja
.24
4.0
4.1
Instrukcje
Sterowanie elektroniczne
Sterowanie Hydro, Spydro i Aero
Sterowanie połączone Hydro/Spydro, Hydro/Aero
Opcje oświetlenia
Opcja czyszczenia wanny
Opcja podgrzewania
Opróżnianie systemu
.25
.25
.25
.26
.27
.27
.28
.28
5.0
5.1
5.2
5.3
Bezpieczeństwo
Temperatura wody do kąpieli
Dezynfekcja i czyszczenie
Wskazówki dla użytkownika
.28
.29
.29
.29
6.0
Szczególna konserwacja
.29
7.0
Formularz zapotrzebowania na usługi serwisowe
.31
8.0
Warunki gwarancji
.33
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
-17Enjoy the RIHO life-style
PL
Spis treści
1.0
Instalacja wanien (z hydromasażem) firmy RIHO
Wanny z hydromasażem są w pełni zgodne z przepisami UE i krajowymi dla tego typu systemów.
Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany instalator.
Należy ją przeprowadzić zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.
Na instalatorze spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie prac konstrukcyjnych, elektrycznych i
hydraulicznych.
1.1
Przepisy bezpieczeństwa w łazience
60
cm
24
fa 1
Strefa 2
Stre
0c
m
Strefa 3
PL
Instalacja połączeń elektrycznych, oświetlenia, wyłączników i/lub innych urządzeń elektrycznych musi znajdować się poza
strefami zagrożenia, określonymi w krajowych przepisach i normach dotyczących łazienek. Przepisy te szczególnie
zabraniają umieszczania instalacji elektrycznej w odległości mniejszej niż 60 cm lub wysokości mniejszej niż 225 cm od
wanny (patrz rysunek 1). Wyłączniki i inne urządzenia elektryczne należy umieścić w taki sposób, aby były niedostępne dla
osób korzystających z wanny.
Stre
fa 2
Stre
fa 3
Rysunek 1. Bezpieczne odległości.
PRODUCENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAZIE:
! Nieprzestrzegania obowiązujących lokalnych przepisów i/lub norm w zakresie uziemienia, instalacji
ekwipotencjalnych i elektrycznych w łazience.
! Nieprzestrzegania zaleceń wynikających z przepisów i norm krajowych w zakresie bezpieczeństwa w łazience.
! Nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
Wanny są czasami częściowo demontowane po kontroli w fabryce, w celu ułatwienia transportu i wniesienia do
pomieszczenia, w którym mają zostać zamontowane. Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie sprawdzić
elementy składowe wanny. Wszelkie uszkodzenia zgłaszane po instalacji nie są objęte gwarancją.
-18Z1209001.3 PL
PL
1.2
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
Instalacja wanny z hydromasażem
Wszystkie wanny z hydromasażem firmy Riho wykonane są z akrylu (patrz opis wanien akrylowych) i dostarczane z
wybranym przez użytkownika systemem hydromasażu. Dostępne są następujące wersje systemu:
1. System Hydro
2. System Spydro
3. System Aero
(boczne strumienie wody i powietrza)
(dolne strumienie wody i powietrza)
(dolne strumienie powietrza)
W wielu przypadkach można wybrać system złożony, np.:
4. System Hydro/Spydro
5. System Hydro/Aero
Wszystkie opcje znajdują się w cennikach firmy Riho.
Dostawa
Standardowo, wszystkie systemy hydromasażu dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym i sprawdzonym pod
względem działania.
Wszystkie systemy hydromasażu dostarczane są z instalacją przelewowego układu odpływowego, który czasami
może nie być zmontowany na gotowo. Na przykład, w systemach Spydro instalacja odpływowa jest zamontowana,
ponieważ stanowi ona jego integralną część.
! UWAGA! Przed zainstalowaniem wanny należy usunąć opakowanie kartonowe i sprawdzić, czy nie ma jakichkolwiek
uszkodzeń, wad materiałowych lub błędów produkcyjnych. Aby uniknąć uszkodzeń w trakcie montażu należy
pozostawić folię ochronną tak długo, jak to możliwe i zerwać ją dopiero w ostatnim momencie. Po zamontowaniu,
gwarancja firmy Riho obejmuje jedynie ukryte wady materiałowe. Sprawdzić folię ochronną pod kątem zarysowań i
uszkodzeń. Jeśli występują, należy sprawdzić, czy wanna nie jest uszkodzona. Jeśli tak, należy usunąć jak najmniej
folii, aby jak najdłużej chronić wannę w czasie montażu. W razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
1.4
Przygotowanie
Monter powinien uwzględnić następujące elementy konstrukcyjne:
- kratkę wentylacyjną o powierzchni co najmniej 100 cm2 dla silnika (silników);
- drugą kratkę wentylacyjną dla wentylacji grawitacyjnej (należy ją umieścić jak najdalej od pierwszej);
- otwory rewizyjne w celu umożliwienia późniejszego serwisowania (co najmniej do silników) o minimalnej
wielkości 40 x 50 cm; firma Riho zaleca wykonanie otworu dającego dostęp do przelewu;
- doprowadzenie zimnej i ciepłej wody;
- odpływ wody;
- przyłącze zasilania elektrycznego 230V/50 Hz; przyłącze stałe z wyłącznikiem;
- ekwipotencjalne przyłącze uziemiające 6 mm2 do ramy systemu hydromasażu;
- obrzeże wokół systemu hydromasażu zabezpieczające przed rozpryskami;
- zalecamy przygotowanie odrębnej linii zasilania dla systemu hydromasażu, aby zapewnić odpowiednią
moc.
Przed montażem wanny, instalator musi zwrócić uwagę również na następujące zagadnienia:
- sprawdzić, czy wanna i system hydromasażu nie są uszkodzone; jeśli uszkodzenia zostaną wykryte po
zamontowaniu, nie zostanie przyznana rekompensata za koszty związane z demontażem urządzenia; po
zamontowaniu, gwarancja obejmuje jedynie ukryte wady materiałowe;
- w czasie transportu i montażu wanny nie należy chwytać jej za rurki i dysze;
- sprawdzić szczelność systemu hydromasażu;
- wanna z hydromasażem nie powinna przylegać do ściany, aby zapobiec przenoszeniu drgań
generowanych przez silniki; zaleca się stosowanie taśmy izolacyjnej pomiędzy obrzeżem wanny i
ścianami, co ogranicza hałas;
- w trakcie montażu paneli syntetycznych należy uwzględnić wysokość panelu względem dolnej krawędzi
wanny; aby zapewnić odpowiednią wentylację należy umieścić panel minimum 5 mm od podłogi; w razie
wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
-19Enjoy the RIHO life-style
PL
1.3
1.5
Instalacja wanny
! W ramach dodatkowego zabezpieczenia na dnie wanny należy położyć folię lub karton.
! Wanna dostarczana jest z metalową ramą nośną i czterema regulowanymi nóżkami. W związku ze sposobem
pakowania, nóżki dostarczane są oddzielnie. W razie potrzeby należy zamontować 4 nóżki regulowane (patrz rys.1 montaż nóżek). Wypoziomować wannę na żądanej wysokości, regulując odpowiednio nóżki. Należy pamiętać o
zblokowaniu ich nakrętkami zabezpieczającymi. Sprawdzić, czy wszystkie nóżki opierają się o podłogę.
A
A
Rysunek 2.
PL
! W razie potrzeby należy zamontować w wannie przelewowy układ odpływowy. Sprawdzić, czy wszystkie części
zostały zmontowane zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. Otwory: odpływowy i przelewowy w
wannie mają średnicę Ø52 mm.
! Wannę można przymocować do ściany za pomocą drewnianej listwy lub dołączonych zacisków, które należy
zamontować zgodnie z instrukcją znajdującą się na następnej stronie (patrz rys.3. Mocowanie do ściany). Tę metodę
montażu stosuje się w przypadku mocowania wanny do kafelków i kiedy ich krawędź wypada na obrzeżu wanny.
Podłączyć wannę do odpływu i wypoziomować.
Rysunek 3.
-20Z1209001.3 PL
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
PL
1
PL
2
3
OHI
R
OHI
R
O/ I
O/ I
-21Enjoy the RIHO life-style
! Wypełnić wannę do połowy wodą i upewnić się, że nadal jest wypoziomowana. Jest to bezwzględnie konieczne.
Poprawić, regulując nóżki. Sprawdzić, czy podłączenie rury odpływowej jest szczelne i napełnić wannę do wysokości
przelewu. Umożliwić przez krótki czas przepływ wody przez przelew i sprawdzić szczelność podłączenia przelewu
odpływowego.
! Otwarte boki wanny mogą zostać wykończone za pomocą paneli syntetycznych lub ścianki z kafelków. Można to
wykonać wzdłuż całego obrzeża lub tylko na wybranych odcinkach.
! Do uszczelniania połączeń wanny należy stosować tylko bezkwasowe szczeliwo silikonowe do zastosowań
hydraulicznych.
! Wannę można ustawiać na różne sposoby, np.:
- oprzeć o kafelki na ścianie; całe obrzeże należy tak uszczelnić, aby pochłaniało drgania;
- kiedy wanna ustawiona jest we wnęce (zaklinowana pomiędzy dwiema ścianami) i/lub wykończona
poziomym rzędem kafelków na obrzeżu, połączenie (4-5 mm) pomiędzy obrzeżem wanny i rzędem i/lub
ścianą również należy uszczelnić silikonem. Te 5 mm odstępu jest konieczne, aby zlikwidować moment
oddziałujący na obrzeże wanny;
- kiedy wanna obudowana jest ścianą, a nie panelami syntetycznymi, pomiędzy górą ściany lub rzędem
kafelków i spodem obrzeża wanny należy wykonać połączenie o szerokości od 4 do 5 mm; połączenie to
również należy uszczelnić.
PL
Szczeliwo silikonowe zapewnia solidne, wodoodporne wykończenie i oznacza, że wanna może nieznacznie się
rozszerzać. Dlatego przed rozpoczęciem uszczelniania konieczne jest wypełnienie wanny wodą do poziomu
przelewu i dopilnowanie, aby opierała się na nóżkach.
W razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
1.5.1
Wentylacja
Aby zapewnić optymalną pracę silnika(ów) należy zamontować kratkę wentylacyjną na krawędzi lub na ścianie pod
wanną. Kratka powinna być zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą i ustawiona w taki sposób, aby pryskająca
woda nie dostawała się pod wannę. Skuteczna powierzchnia przepływu kratki powinna wynosić co najmniej 100 cm² i
nie prowadzić do obszarów o temperaturze poniżej +15°C I powyżej +35°C. Patrz rysunek 4.
W razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
I/O
IH
R
O
I/O
O
IH
R
Rysunek 4. Kratka wentylacyjna.
1.5.2
Otwory rewizyjne
Aby zapewnić możliwość konserwacji należy umieścić przy krawędzi wanny lub w ścianie zabezpieczony przed
rozpryskami otwór rewizyjny o wymiarach co najmniej 40x50 cm. W celu umożliwienia serwisowania silników,
konieczne jest zapewnienie oddzielnego otworu dla każdego z nich. Patrz rys.5. Zestawy otworów rewizyjnych firmy
Riho z uchwytem magnetycznym można zamówić u sprzedawcy: nr części Riho ZA 110000000005. Obsługa
serwisowa firmy Riho nie może przeprowadzić serwisowania silników, jeśli nie ma otworów rewizyjnych lub jeśli są one
zbyt małe. Aby zapewnić lepszy dostęp do systemu, firma Riho zaleca stosowanie syntetycznych paneli czołowych
(jeśli są dostępne dla danego typu wanny).
W razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
1.5.3
Panele
Jeśli stosowane są panele, nie należy ich uszczelniać, aby zachować możliwość ich demontażu.
-22Z1209001.3 PL
PL
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
IH
R
O
I/ O
O
IH
R
Prąd
elektryczny
Prąd
elektryczny
I/ O
Hydro i Aeropool
Hydro i Spydropool
Hydro, Spydropool lub Aeropool
Rysunek 5. Otwory rewizyjne
Doprowadzenie zimnej i ciepłej wody
PL
1.5.4
Rury zasilające baterię wannową można przymocować do obrzeża wanny lub do ściany. Dostępna jest również
przelewowa instalacja odpływowa z zasilaniem wodą. Informacje na temat połączeń odpływowo-przelewowych
doprowadzających wodę do wanny można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Riho.
Montując w wannie instalację odpływowo-przelewową z zasilaniem wodą należy koniecznie zamontować urządzenia
do napowietrzania doprowadzanej wody. Zapobiega to przedostawaniu się brudnej wody z powrotem do rur
zasilających.
W razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
1.5.5
Odprowadzanie ścieków
Przymocować rurę odpływową z syfonem do odpływu wanny. Odpływ powinien znajdować się około 25-35 cm od osi
odpływu wanny i mieć wystarczający przelew zapewniający właściwe odprowadzenie ścieków (patrz rys. 6). W razie
wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
25
Rysunek 6.
10
1.5.6
Połączenia elektryczne
Instalację zasilającą należy podłączyć jednym kablem, używając zamocowanej puszki połączeniowej. System
hydromasażu wyposażony jest w przewód połączeniowy 3x1,5 mm² z czerwoną etykietą ostrzegawczą. Należy
również uwzględnić wymogi lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. Do zasilania należy stosować
prąd 230V/50Hz, jednofazowy, z zerowaniem, uziemieniem i wyłącznikiem 30 mA. W razie wątpliwości skontaktować
się ze specjalistą.
1.5.7
Połączenia ekwipotencjalne
Ramę metalową systemu hydromasażu należy połączyć ekwipotencjalnie. W tym celu należy przymocować do niej
metalowe złącze oznaczone symbolem uziemienia. Zastosować przewód uziemiający o przekroju 6 mm².
-23Enjoy the RIHO life-style
1.5.8
Ustawienia przełączników
Na płytce drukowanej w szafce elektronicznej znajdują się następujące przełączniki:
Przełącznik 1:
Włączony systemy 2-silnikowe (sterowanie 7-mio przyciskowe)
Wyłączony systemy 1-silnikowe (sterowanie 5-cio przyciskowe)
Przełącznik 2:
Włączony system Aero włączony.
Wyłączony system Spydro włączony.
Przełącznik 3:
Włączony włączona funkcja automatycznego opróżniania.
Wyłączony wyłączona funkcja automatycznego opróżniania.
Przełącznik 4:
Rezerwowy
2.0
Wanny akrylowe RIHO (z hydromasażem)
PL
Wszystkie wanny firmy Riho wykonane są z akrylu (polimetakrylanu metylu), a dno podparte jest płytą poliestrową
wzmacnianą włóknem szklanym.
Akryl jest tworzywem sztucznym, które może być barwione na całej głębokości.
Charakterystyka akrylu zapewnia maksymalny komfort kąpieli pod warunkiem, że przestrzega się właściwych zaleceń
w zakresie instalacji i konserwacji.
3.0
Konserwacja
Ze względu na nieporowatą, gładką powierzchnię materiału, brud nie osadza się w ogóle lub w niewielkich ilościach.
Konserwację można ograniczyć do mycia wanny po użyciu za pomocą wilgotnej gąbki lub ściereczki zwilżonej
płynnym środkiem czyszczącym (nie ściernym).
! Naprawa niewielkich zarysowań i podobnych uszkodzeń wanny.
Aby samodzielnie usunąć niewielkie uszkodzenia należy zachować ostrożność i postępować według poniższych
wskazówek.
W przypadku bardzo małych zarysowań wystarczy zastosować „środek do polerowania chromu i lakieru” (nie
zawierający rozpuszczalników ani granulek). Jeśli nie udało się usunąć uszkodzeń, można je przeszlifować papierem
ściernym o granulacji 600, a następnie 1000. Następnie można wykończyć „środkiem do polerowania chromu i
lakieru”, aby uzyskać doskonały rezultat końcowy - wanna będzie wyglądać jak nowa.
Pełny zestaw dostępny jest w firmie Riho International (pozycja numer: POETSSET001).
Samodzielną naprawę wanny przeprowadza się na własną odpowiedzialność.
! Poważniejsze uszkodzenia, głębokie zarysowania, dziury, a nawet rozerwania mogą zostać usunięte bez śladu.
Zaleca się, aby takie naprawy były wykonywane przez specjalistę.
-24Z1209001.3 PL
PL
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
4.0
Obsługa
4.1
Sterowanie elektroniczne
Przed użyciem systemu hydromasażu należy napełnić wannę do poziomu 5 cm powyżej najwyższej dyszy (system
Hydro) lub kratki wlotowej (system Spydro) i do około 15 cm poniżej obrzeża (system Aero).
Jeśli system hydromasażu Hydro wyposażony jest w tylne minidysze, w niektórych przypadkach funkcje mogą ulec
zmianie.
NIE dotykać, NIE przenosić ani NIE używać urządzeń elektrycznych w czasie korzystania z hydromasażu. Jest
to bardzo niebezpieczne.
4.1.1
Korzystanie z systemu Hydro, Spydro lub Aero (patrz rys. 7)
Systemy pojedyncze, Hydro, Spydro lub Aero wykorzystują sterowanie za pomocą 5 przycisków i 5 wskaźników
diodowych. Aby skrócić opis, w dalszej części instrukcji systemy Hydro, Spydro i Aero będą określane terminem
„system”.
PL
Ze względów bezpieczeństwa system automatycznie wyłącza się po 20 minutach, jeśli do tego czasu nie
zostanie wyłączony ręcznie.
/O
I
Rysunek 7
/O
I
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania systemu.
! Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie systemu. Po włączeniu systemu świeci się dioda
nad przyciskiem. Po kilku sekundach silnik będzie pracował z pełną mocą. Po wyłączeniu dioda gaśnie.
W przypadku systemu hydromasażu z tylnymi minidyszami, które są włączane oddzielnie,
przycisk pełni następujące funkcje:
! Długie naciśnięcie uruchamia tylne dysze - system Hydro pozostaje włączony.
! Dłuższe naciśnięcie wyłącza tylne dysze - system Hydro pozostaje włączony.
! Krótkie naciśnięcie wyłącza cały system.
Przycisk ten służy do regulacji prędkości silnika przy funkcji pulsowania. Po uruchomieniu funkcji
pulsowania świeci się dioda nad przyciskiem.
! Jedno naciśnięcie sprawi, że system będzie automatycznie uruchamiał pulsowanie w zakresie od
100% do 52% przez 15 sekund. Zaświeci się dioda nad tym przyciskiem.
! Dwukrotne naciśnięcie sprawi, że system będzie pracował automatycznie z prędkością ustawioną w
trakcie drugiego naciśnięcia przycisku. Dioda nad przyciskiem zacznie pulsować.
! Trzecie naciśnięcie sprawi, że system automatycznie powróci do 100% i automatycznie uruchomi
funkcję pulsowania. Patrz naciśnięcie jeden raz. Zaświeci się dioda nad tym przyciskiem.
! Naciskanie tego przycisku przez pewien czas wyłączy funkcję pulsowania. Dioda nad przyciskiem
zgaśnie, ale system pozostanie włączony.
Jeśli system zostanie uruchomiony tym przyciskiem zamiast
/O , zacznie natychmiast pulsować.
I
-25Enjoy the RIHO life-style
4.1.2
Regulacja połączona Hydro/Spydro, Hydro/Aero (patrz rys. 8)
W przypadku systemów połączonych Hydro/Spydro lub Hydro/Aeropool do regulacji służy 7 przycisków i 7 diod
wskaźnikowych.
Ze względów bezpieczeństwa system automatycznie wyłącza się po 20 minutach, jeśli nie zostanie wcześniej
wyłączony ręcznie.
PL
Rysunek 8.
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania systemu Spydro i Aero.
! Jedno naciśnięcie uruchamia silnik i włącza diodę nad przyciskiem.
! Dwukrotne naciśnięcie wyłącza silnik i diodę nad przyciskiem.
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania systemu Hydro.
! Krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza system. Przy uruchamianiu włącza się dioda nad przyciskiem. Po
kilku sekundach silnik będzie pracował z pełną mocą. Po wyłączeniu dioda gaśnie. W przypadku
systemu hydromasażu z tylnymi minidyszami, które są włączane oddzielnie, przycisk pełni
następujące funkcje:
! Długie naciśnięcie uruchamia tylne dysze - system Hydro pozostaje włączony.
! Dłuższe naciśnięcie wyłącza tylne dysze - system Hydro pozostaje włączony.
! Krótkie naciśnięcie wyłącza cały system.
Przycisk ten służy do regulacji prędkości silnika przy funkcji pulsowania. Po uruchomieniu funkcji
pulsowania świeci się dioda nad przyciskiem. Wyświetlacz zawiera dwa takie przyciski. Przycisk funkcji
pulsowania steruje najbliższym systemem.
Dalszy opis dotyczy obu przycisków, które mogą być sterowane oddzielnie.
! Jedno naciśnięcie sprawi, że system będzie automatycznie uruchamiał pulsowanie w zakresie od
100% do 52% przez 15 sekund. Zaświeci się dioda nad tym przyciskiem.
! Dwukrotne naciśnięcie sprawi, że system będzie pracował automatycznie z prędkością ustawioną w
trakcie drugiego naciśnięcia przycisku. Dioda nad przyciskiem zacznie pulsować.
! Trzecie naciśnięcie sprawi, że system automatycznie powróci do 100% i automatycznie uruchomi
funkcję pulsowania. Patrz naciśnięcie jeden raz. Dioda nad przyciskiem zaświeci się.
! Naciśnięcie tego przycisku wyłącza funkcję pulsowania. Dioda nad przyciskiem zgaśnie, ale system
pozostanie włączony.
Jeśli system zostanie uruchomiony tym przyciskiem zamiast
lub
, zacznie natychmiast pulsować.
Możliwe jest włączenie obu funkcji pulsowania jednocześnie, ponieważ są one synchroniczne w obu
systemach.
-26Z1209001.3 PL
PL
4.1.3
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
Opcje oświetlenia
! Terapia kolorem:
Dostępna tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Naciśnięcie włącznika oświetlenia włącza funkcję terapii kolorem. Terapia kolorem wyłącza się po 20
minutach.
Jeśli włącznik oświetlenia zostanie naciśnięty w trakcie terapii kolorem, wystąpi przerwa w zmianie
kolorów i zacznie pulsować dioda nad przyciskiem. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje
wznowienie zmiany kolorów. Aby wcześniej zakończyć działanie tej funkcji, można ją wyłączyć
naciskając włącznik oświetlenia.
Jeśli terapia kolorem jest włączona, a poziom wody spadnie zbyt nisko (na 2 sekundy), terapia kolorem
wyłączy się.
Kiedy funkcja terapii kolorem jest włączona podczas uruchamiania silnika hydromasażu, czas działania
funkcji zostanie ustawiony na czas pracy silnika + 5 minut. Oznacza to, że jeśli silnik hydromasażu
zostanie wyłączony, terapia kolorem pozostanie włączona przez następne 5 minut. Jeśli w międzyczasie
silnik zostanie wyłączony, terapia kolorem wyłączy się 5 minut później.
4.1.4
Opcja czyszczenia wanny
Czyszczenie wanny nie jest możliwe w przypadku systemu Aero z jednym silnikiem
Jednoczesne naciśnięcie na 2 sekundy obu przycisków kropli spowoduje uruchomienie funkcji
czyszczenia wanny, jeśli w wannie znajduje się woda (czujnik poziomu), zbiornik zawiera dostateczną
ilość płynu i wszystkie pozostałe funkcje są wyłączone (w tym oświetlenie). Wszystkie dysze powinny być
całkowicie zanurzone.
1: Zaczną pulsować 2 diody nad przyciskami kropli.
2: Po 8 sekundach zostaną włączone silniki. Włączone zostaną dysze Hydro, Spydro i tylne
(jeśli są).
Silnik systemu Aero będzie się włączał i wyłączał (20 sekund) w celu oczyszczenia
obudowy dysz powietrznych.
3: Po 7 sekundach na 3 sekundy uruchomi się funkcja czyszczenia wanny.
4: Silniki przerwą pompowanie po 1 minucie i zatrzymają się na 30 sekund.
5: Silniki zostaną uruchomione na kolejną 1 minutę. Silnik systemu Aero ponownie włączy się
i wyłączy.
6: Po zakończeniu funkcji czyszczenia system wyłączy się.
UWAGA:
Jeśli poziom wody jest zbyt niski, diody nad przyciskami kropli włączą się na 5 sekund i następnie
wyłączą się. Oznacza to, że w zbiorniku czyszczenia znajduje się zbyt mało płynu.
Uwaga:
Jeśli poziom wody będzie zbyt niski przez 2 sekundy, cykl czyszczenia zostanie przerwany.
Aby wcześniej zakończyć cykl czyszczenia należy jeden raz nacisnąć jeden z przycisków kropli.
-27Enjoy the RIHO life-style
PL
! Funkcja oświetlenia:
Dostępna tylko przy dostatecznym poziomie wody.
Jedno naciśnięcie włącznika włącza oświetlenie. Po 20 minutach oświetlenie wyłącza się.
Jeśli oświetlenie jest włączone, a poziom wody spadnie zbyt nisko (na 2 sekundy), oświetlenie wyłączy
się.
Kiedy oświetlenie jest włączone podczas uruchamiania silnika hydromasażu, czas działania funkcji
oświetlenia zostanie ustawiony na czas pracy silnika + 5 minut. Oznacza to, że jeśli silnik hydromasażu
zostanie wyłączony, oświetlenie pozostanie włączone przez następne 5 minut. Jeśli w międzyczasie
silnik zostanie wyłączony, oświetlenie wyłączy się 5 minut później.
Krótkie naciśnięcie włącznika wyłącza oświetlenie.
4.1.5
Opcja podgrzewania
Opcja podgrzewania jest możliwa tylko w połączeniu z systemem Hydro, Spydro, Hydro+Aero lub
Hydro+Spydro.
Podgrzewanie uruchamia się w następujący sposób:
Sterowanie 5-cio przyciskowe:
Na krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz
/O i najbliższy przycisk kropli
I
jednocześnie.
Sterowanie 7-mio przyciskowe:
Na krótko nacisnąć przycisk Hydro
i najbliższy przycisk kropli
jednocześnie.
Po włączeniu podgrzewania pulsuje dioda nad przyciskiem włącz/wyłącz (sterowanie 5-cio przyciskowe)
i nad przyciskiem Hydro (sterowanie 7-mio przyciskowe).
Jeśli silnik Hydro lub silnik wtórny nie pracują lub czujnik poziomu nie jest zanurzony w wodzie,
podgrzewanie nie będzie działać i natychmiast się wyłączy.
Temperatura wody będzie utrzymywana na poziomie 35°C. Nie można jej regulować.
PL
4.1.6
Opróżnianie systemu
Jednoczesne naciśnięcie na 2 sekundy obu przycisków kropli spowoduje uruchomienie funkcji
opróżniania, jeśli w wannie “nie ma” wody (czujnik poziomu).
Automatycznie wykonane zostaną następujące czynności:
! zaczną pulsować 2 diody nad przyciskami kropli;
! po 5 sekundach otworzy się zawór uszczelniający;
! na kilka sekund zostaną włączone silniki Hydro-/Spydro;
! na 45 sekund uruchomi się silnik Aero;
! wyłączą się silniki i zgasną diody nad przyciskami kropli.
Funkcja ta pozwala na opróżnienie rurek systemu.
Funkcja automatycznego opróżniania:
Kiedy podczas kąpieli czujnik poziomu zostanie przykryty wodą na 5 minut, po opróżnieniu wanny
(8 minut) uruchomi się funkcja automatycznego opróżniania. W tym czasie diody nad kroplami będą
szybko pulsować (dwukrotnie szybciej niż zazwyczaj).
Uwaga:
Tę funkcję można wyłączyć podczas instalacji za pomocą przełącznika.
5.0
Bezpieczeństwo
Aby uniemożliwić pracę na sucho, gdy poziom wody w wannie jest niedostateczny, system nie włącza się.
Silnik wyposażony jest również w wyłącznik termiczny, który wyłącza system w przypadku jakichkolwiek problemów.
5.1
Temperatura wody do kąpieli
Zalecana temperatura wody do kąpieli wynosi 38°C.
-28Z1209001.3 PL
PL
5.2
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
Dezynfekcja i czyszczenie
Systemy hydromasażu należy dezynfekować i czyścić. Firma Riho oferuje oddzielne środki dezynfekujące i
czyszczące.
Ostrzeżenie: W przypadku stosowania tabletek odkażających Riho oraz płynu do czyszczenia Riho Clean Plus, należy
przestrzegać poniższych zaleceń:
- przechowywać preparaty poza zasięgiem dzieci;
- unikać kontaktu ze skórą i oczami;
- nie połykać;
- w przypadku kontaktu ze skórą/oczami/twarzą, przemyć dużą ilością wody;
- nie wdychać;
- nie przebywać w wannie po dodaniu środka odkażającego lub czyszczącego.
5.3
Wskazówki dla użytkownika
! W przypadku problemów zdrowotnych, przed rozpoczęciem użytkowania hydromasażu należy skonsultować się z
lekarzem rodzinnym.
! Zalecany maksymalny czas stosowania hydromasażu wynosi 10 minut.
! Nie należy używać hydromasażu po jedzeniu.
! Płyn do kąpieli, szampon lub mydło należy stosować dopiero po skorzystaniu z hydromasażu. Stosowanie tych
produktów przed lub w trakcie korzystania z hydromasażu doprowadzi do wytworzenia dużej ilości piany.
6.0
Szczególna konserwacja
Pracownicy serwisu nie będą w stanie wykonać konserwacji hydromasażu, jeśli nie ma otworów rewizyjnych lub jeśli
są one zbyt małe.
UWAGA:
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze wyłączyć zasilanie.
Uwaga:
W sprawach dotyczących szczególnej konserwacji lub problemów należy kontaktować się z jednym z autoryzowanych
centrów serwisowych. Niewłaściwa obsługa przez nieautoryzowany personel spowoduje natychmiastowe
unieważnienie gwarancji oraz zniesienie odpowiedzialności producenta w zakresie bezpieczeństwa produktu.
W przypadku stwierdzenia wadliwych części, można je wymienić wyłącznie na oryginalne i zatwierdzone części
zamienne. W przeciwnym razie nastąpi unieważnienie gwarancji i zniesienie odpowiedzialności producenta w zakresie
bezpieczeństwa produktu.
Wykrywanie i usuwanie problemów
Problem 1.
Po naciśnięciu przycisku włącz/wyłącz, system hydromasażu nie działa.
Przyczyna 1:
Czy system hydromasażu jest podłączony do zasilania?
Rozwiązanie 1:
Czy system hydromasażu został prawidłowo podłączony?
Sprawdzić bezpieczniki.
Czy zasilanie jest włączone?
-29Enjoy the RIHO life-style
PL
! Dezynfekcja. W przypadku codziennego używania wanny zalecamy stosowanie 3 tabletek dezynfekcyjnych do
wanny napełnionej wodą (pozycja Riho REDIS001), co dwa tygodnie. Następnie należy włączyć system zgodnie z
załączoną instrukcją. Jeśli wanna używana jest rzadziej, należy odpowiednio dostosować częstotliwość dezynfekcji.
! Czyszczenie. Aby zagwarantować, że w rurach nie będzie osadzać się tłuszcz, zanieczyszczenia organiczne, itp.,
jeśli wanna używana jest codziennie, zalecamy stosowanie 100 ml płynu do czyszczenia (pozycja Riho nr REDIS002)
poprzez dodanie go do wody po kąpieli. Następnie należy włączyć system zgodnie z załączoną instrukcją. Jeśli wanna
używana jest rzadziej, należy odpowiednio dostosować częstotliwość dezynfekcji. Spłukać wannę po opróżnieniu.
Przyczyna 2:
Czy poziom wody jest wystarczający?
Elektronicznie sterowane systemy hydromasażu wyposażone są w czujnik poziomu wody i mogą zostać uruchomione
jedynie, kiedy poziom wody jest wystarczający.
Jeśli w wannie jest wystarczająca ilość wody należy sprawdzić, czy w czasie transportu lub instalacji nie doszło do
poluzowania czujnika poziomu.
Rozwiązanie 2:
Dolać wody, jeśli jej poziom jest zbyt niski.
Jeśli czujnik poziomu jest poluzowany należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Riho.
Problem 2.
Tylne minidysze nie działają, kiedy włączony jest silnik Hydro.
Przyczyna 1:
Jest kilka sterowanych elektronicznie systemów hydromasażu, które mają oddzielnie sterowane tylne minidysze
włączane i wyłączane, kiedy pracują pozostałe dysze wodne.
Rozwiązanie 1:
Patrz rozdział 5.1. Przycisnąć drugi raz przycisk włącz/wyłącz silnika Hydro (długo).
PL
Przyczyna 2:
Zawór pozostaje zamknięty.
Rozwiązanie 2:
Wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym, odczekać 1 minutę na zresetowanie elektroniki i ponownie włączyć
zasilanie. Jeśli problem występuje nadal należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Problem 3.
System oczyszczania nie działa.
Przyczyna 1:
Brak płynu do czyszczenia w zbiorniku.
Rozwiązanie 1:
Uzupełnić płyn do czyszczenia.
Przyczyna 2:
Płyn do czyszczenia nie gromadzi się w zbiorniku, ponieważ zawór magnetyczny zbiornika jest otwarty.
Rozwiązanie 2:
Sprawdzić zawór magnetyczny w dnie zbiornika płynu do czyszczenia i w razie potrzeby wymienić. W przypadku
konieczności wymiany skontaktować się z centrum serwisowym.
Problem 4.
Terapia świetlna lub kolorem nie działa.
Przyczyna:
Niedostateczny poziom wody.
Rozwiązanie:
Uzupełnić wodę.
-30Z1209001.3 PL
PL
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
Problem 5.
Hydromasaż nie działa.
Przyczyna:
Poprzez wielokrotne naciskanie kolejnych lub przypadkowych przycisków układ elektroniczny może zostać
zablokowany.
Rozwiązanie:
Wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym, odczekać 1 minutę na zresetowanie elektroniki i ponownie włączyć
zasilanie. Jeśli problem występuje nadal należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Problem 6.
Ogrzewanie nie działa.
Przyczyna 1
Ogrzewanie podłączone jest do głównego systemu Hydro i wtórnego systemu Spydro.
PL
Rozwiązanie 1
Czy oba systemy są włączone? Jeśli nie, należy je włączyć, a następnie włączyć ogrzewanie.
Jeśli to nie zadziała należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Riho.
Problem 7.
System nie działa.
Przyczyna:
Silnik systemu Hydro lub Aero wyposażony jest w termiczny wyłącznik bezpieczeństwa. Jeśli dojdzie do jego
przegrzania silnik wyłączy się. Prawdopodobną przyczyną jest zablokowany silnik.
Rozwiązanie:
Problem można rozwiązać poprzez zdjęcie klapy otworu rewizyjnego z tyłu silnika i sprawdzenie, czy można obrócić
wał silnika za pomocą śrubokręta. Jeśli pompa jest zablokowana, należy ją rozebrać i oczyścić. Kilkukrotne próby
uruchomienia zablokowanego silnika/pompy mogą doprowadzić do uszkodzenia.
W razie wątpliwości skontaktować się ze specjalistą.
7.0
Formularz zapotrzebowania na usługi serwisowe
W przypadku zapotrzebowania na usługi serwisowe należy posłużyć się adresami najbliższych centrów serwisowych
na tylnej stronie okładki.
„Zapotrzebowanie na usługi Riho” patrz rys.9.
Przydatne informacje.
Uwaga: zgodnie z wymogami instalacji, w ścianie obudowy powinny znajdować się otwory rewizyjne dla każdego
silnika, o minimalnych wymiarach 40 (s) x 50 (w) cm.
Aby umożliwić przeprowadzenie jakichkolwiek prac, przestrzeń musi być wolna od przeszkód.
Jeśli panel został uszczelniony, przed przybyciem technika serwisu należy usunąć uszczelnienie.
-31Enjoy the RIHO life-style
Rysunek 9
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
Skr. Pocztowa 4149
5047 TS Tilburg Holandia
5004 JC Tilburg Holandia
Tel:
Faks:
+31 (0) 13 5728728
+31 (0) 13 5720262
ABN-AMRO bank Tilburg 52.25.29.054
Nr Bank Giro ABN-AMRO bank 1091055
Izba Handlowa, nr 1802298
.
Tilburg
Nr ident. podatkowej BTW NL8035.49.362.B01
ZGŁOSZENIE SERWISOWE RIHO
Riho obciąża nast. podmiot:
Firma:
Osoba kontaktowa:
Adres:
Nr referencyjny:
Faks:
PL
Serwisant:
Firma:
Adres:
Faks:
Użytkownik końcowy:
Zlecenie:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon domowy:
Telefon służbowy:
Faks:
Produkt:
Wanna - Wanna panelowa - Hydromasaż - Brodzik - Brodzik panelowy - Kabina parowa
Nazwa/typ:
Nr seryjny:
Kolor:
Data zakupu:
Nr faktury/Nr referencyjny (Riho Int. BV) dostawy:
System:
Elektroniczny wodny
Elektroniczny wodny i powietrzny
Mechaniczny wodny/spydro
Mechaniczny wodny
Mechaniczny spydro
Elektroniczny powietrzny
Czy jest dostępny otwór serwisowy?
Minimalne wymiary 40x50 cm
Przyczyna zgloszenia serwisowego:
Z poważaniem,
Wszystkie umowy naszej firmy podlegają ogólnym warunkom dostaw spisanym w
sądzie w Bredzie 5 stycznia 1994 pod numerem 3/94.
-32Z1209001.3 PL
Kabina parowa
Wykończenie:
Podstawowe
Profesjonalne
Whirlpool Electronic -Instrukcja obsługi
8.0
Warunki gwarancji
1
Gwarantujemy solidną konstrukcję i materiały dostarczanych przez nas towarów i wymienimy bezpłatnie
wszystkie części, które uległy uszkodzeniu w okresie trzech lat od dostawy z powodu wad konstrukcyjnych
i/lub materiałowych. Odpowiednie części należy przesłać do nas przesyłką na koszt adresata. Nie
pokrywamy kosztów demontażu lub montażu tych części.
Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem, niewłaściwym obchodzeniem się lub niewłaściwą bądź
złą konserwacją, które wystąpią po regulacji lub naprawie przez lub na zlecenie klienta i/lub kupującego,
wykonanej samodzielnie lub przez stronę trzecią, w żadnym przypadku nie będą objęte gwarancją.
Gwarancja obowiązuje jedynie wówczas, i tak długo, jak klient i/lub kupujący wypełnia wobec nas wszystkie
swoje zobowiązania.
Żadna część, w najszerszym rozumieniu tego słowa, która nie została przez nas dostarczona lub
zamontowana, nie podlega gwarancji.
Gwarancja obejmuje tylko bezpłatną dostawę nowych części. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne
szkody poniesione przez klienta i/lub kupującego w jakimkolwiek kształcie i formie.
Jeśli otrzymamy części w ramach gwarancji, stają się one naszą własnością.
Jeśli klient i/lub kupujący uzgodnił dostawy materiałów lub części u określonych producentów lub
dostawców, nasza odpowiedzialność i/lub okres gwarancji nie będą wydłużone poza okres, który określa
producent lub dostawca wymienionych części lub materiałów.
Roszczenia w sprawie dostarczonych wadliwych materiałów i/lub wykonanej pracy należy zgłaszać do nas
w terminie 7 dni po wystąpieniu uszkodzenia.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za projekty opracowane przez lub na zlecenie klienta i/lub
kupującego przez stronę trzecią, ani za żadne materiały lub obliczenia dotyczące tych projektów.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w zakresie odszkodowań za bezpośrednie lub pośrednie
uszkodzenia, w jakiejkolwiek postaci lub formie, spowodowane przez wady dostarczonych
towarów/materiałów. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia własności klienta/kupującego lub
strony trzeciej powstałe w czasie montażu dostarczanych towarów.
Nie jesteśmy zobowiązani do rekompensowania poniesionych strat, w jakimkolwiek kształcie lub formie,
spowodowanych jakąkolwiek przyczyną, w tym opóźnień w dostawach sprzedanych towarów i/lub instalacji.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-33Enjoy the RIHO life-style
PL
PL
RUS
Z1209001.3 RUS
RUS
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Ðóêîâîäñòâî ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè âàíí RIHO
(ìàññàæíûå ñèñòåìû)
Ãëàâà
Îïèñàíèå
Ñòðàíèöà
1.0
Óñòàíîâêà âàíí RIHO (ìàññàæíûå ñèñòåìû)
Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè äëÿ âàííûõ êîìíàò
Óñòàíîâêà ìàññàæíîé ñèñòåìû
Äîñòàâêà
Ïîäãîòîâêà
Óñòàíîâêà âàííû
Âåíòèëÿöèÿ
Ñìîòðîâîé ëþê(è)
Ïàíåëè
Ïîäà÷à ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû
Ñòîê
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå
Ýêâèïîòåíöèàëüíîå ñîåäèíåíèå
Íàñòðîéêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ñâåòà
.35
.35
.36
.36
.36
.37
.39
.39
.39
.40
.40
.40
.40
.41
2.0
Àêðèëîâûå âàííû RIHO (ìàññàæíûå ñèñòåìû)
.41
3.0
Îáñëóæèâàíèå
.41
4.0
4.1
Èíñòðóêöèè
Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå
Óïðàâëåíèå ñèñòåìàìè Hydro, Spydro è Aero
Êîìáèíèðîâàííîå óïðàâëåíèå Hydro/Spydro, Hydro/Aero
Ïîäñâåòêà
Î÷èñòêà
Ïîäîãðåâ
Îïîðîæíåíèå ñèñòåìû
.42
.42
.42
.43
.44
.44
.45
.45
5.0
5.1
5.2
5.3
Áåçîïàñíîñòü
Òåìïåðàòóðà âîäû â âàííå
Äåçèíôåêöèÿ è î÷èñòêà
Ñîâåòû ïî èñïîëüçîâàíèþ
.45
.45
.46
.46
6.0
Äîïîëíèòåëüíîå îáñëóæèâàíèå
.46
7.0
Ôîðìà çàïðîñà íà ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
.48
8.0
Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
.50
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
-34Enjoy the RIHO life-style
RUS
Ñîäåðæàíèå
1.0
Óñòàíîâêà âàíí RIHO (ìàññàæíûå ñèñòåìû)
Ìàññàæíûå ñèñòåìû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò íîðìàòèâàì ÅÑ è íàöèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
ðåãóëèðóþùèì óñòàíîâêó îáîðóäîâàíèÿ äàííîãî òèïà
Óñòàíîâêà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ñåðòèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè
Óñòàíîâêà ìàññàæíûõ ñèñòåì äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñîãëàñíî èíñòðóêöèÿì ïî ñáîðêå, îïèñàííûì â ýòîì
ðóêîâîäñòâå
Ñïåöèàëèñò ïî óñòàíîâêå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü ïîäãîòîâêè êîíñòðóêöèîííûõ,
ýëåêòðè÷åñêèõ è ñàíòåõíè÷åñêèõ ðàáîò
1.1
Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè äëÿ âàííûõ êîìíàò.
Óñòàíîâêà ðîçåòîê, ëàìï, âûêëþ÷àòåëåé è äðóãîãî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ
âíå îïàñíûõ çîí, îãîâîðåííûõ â ìåñòíûõ ïðàâèëàõ è íîðìàõ áåçîïàñíîñòè, êàñàþùèõñÿ âàííûõ êîìíàò. Ïðàâèëà,
â ÷àñòíîñòè, çàïðåùàþò óñòàíîâêó ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ðàññòîÿíèè, ìåíüøå ÷åì 60 ñì, è íà
âûñîòå, ìåíüøå ÷åì 225 ñì, îò íåïîñðåäñòâåííîé çîíû óñòàíîâêè âàííû (ñì. ðèñóíîê 1). Âûêëþ÷àòåëè è äðóãèå
ýëåêòðè÷åñêèå óñòðîéñòâà äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè áûëè íåäîñòóïíû ëþäÿì,
ïîëüçóþùèìñÿ âàííîé.
60
cm
RUS
Çîí
Çîíà3
24
0c
m
1
Çîíà2
Çîí
à
Çîí
à2
à3
×åðòåæ Ðèñ. 1 Áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå.
ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÜ ÑÍÈÌÀÅÒ Ñ ÑÅÁß ÂÑßÊÓÞ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ, ÅÑËÈ:
! Íå áûëè ñîáëþäåíû íàöèîíàëüíûå íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ è/èëè ñòàíäàðòû ïî çàçåìëåíèþ, ïîòåíöèàëàì
è óñòàíîâêå ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ â âàííûõ êîìíàòàõ.
! Íå áûëè ñîáëþäåíû íîðìàòèâû, îïðåäåëåííûå íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñòàíäàðòàìè â
îòíîøåíèè áåçîïàñíîñòè â âàííûõ êîìíàòàõ.
! Íå ñîáëþäåíû óêàçàíèÿ, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå.
Âàííû èíîãäà ðàçáèðàþòñÿ, ïîñëå ïðîâåðêè íà ôàáðèêå, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðåâîçêè è äîñòàâêè â
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ îíè áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ. Ïåðåä íà÷àëîì óñòàíîâêè êîìïîíåíòû âàííû ñëåäóåò
òùàòåëüíî îñìîòðåòü. Ëþáîé óùåðá, î êîòîðîì áóäåò çàÿâëåíî ïîñëå óñòàíîâêè, íå ïîäïàäàåò ïîä
äåéñòâèå ãàðàíòèè.
-35Z1209001.3 RUS
RUS
1.2
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Óñòàíîâêà ìàññàæíîé ñèñòåìû
Âñå ìàññàæíûå âàííû Riho èçãîòîâëåíû èç àêðèëà (ñì. îïèñàíèå àêðèëîâûõ âàíí) è ïîñòóïàþò â âûáðàííîì
âàìè êîìïëåêòå. Äîñòóïíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû:
1. Hydro-ñèñòåìà
2. Spydro-ñèñòåìà
3. Aero-ñèñòåìà
(áîêîâûå ðàñïûëèòåëè âîäû è âîçäóõà)
(íèæíèå ðàñïûëèòåëè âîäû è âîçäóõà)
(íèæíèå ðàñïûëèòåëè âîçäóõà)
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìîæíî âûáðàòü êîìáèíèðîâàííûå ñèñòåìû, íàïð.:
4. Hydro-/Spydro-ñèñòåìà
5. Hydro-/Aero-ñèñòåìà
Âñå îïöèè óêàçàíû â ïðàéñ-ëèñòå Riho
1.3
Äîñòàâêà:
Ñòàíäàðòíî âñå ìàññàæíûå âàííû ïîñòàâëÿþòñÿ â ñîáðàííîì âèäå ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðàáî÷èõ èñïûòàíèé.
Âñå ìàññàæíûå âàííû îñíàùàþòñÿ ãèáêèì ïåðåëèâîì, êîòîðûé â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ïîñòàâëÿòüñÿ
îòäåëüíî. Íàïðèìåð, íà spydro-ñèñòåìàõ ïåðåëèâ êðåïèòñÿ äîïîëíèòåëüíî, à íà äðóãèõ ñèñòåìàõ îí
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà çàâîäå.
! ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÏÎÌÍÈÒÅ! Ïåðåä óñòàíîâêîé âàííû óäàëèòå êàðòîííóþ óïàêîâêó è ïðîâåðüòå, íåò ëè
ïîâðåæäåíèé, áðàêà â ìàòåðèàëàõ èëè ñáîðêå. Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé âî âðåìÿ óñòàíîâêè íå ñíèìàéòå
ôîëüãó êàê ìîæíî äîëüøå (óáåðèòå åå òîëüêî â ñàìûé ïîñëåäíèé ìîìåíò). Ïîñëå óñòàíîâêè ãàðàíòèÿ Riho
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ñêðûòûå äåôåêòû ìàòåðèàëîâ. Ïðîâåðüòå, íåò ëè íà ôîëüãå öàðàïèí èëè äðóãèõ
ïîâðåæäåíèé. Åñëè îíè îáíàðóæàòñÿ, ïðîâåðüòå, íå áûëà â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíà ñàìà âàííà. Â ýòîì
ñëó÷àå ñòàðàéòåñü ñíÿòü êàê ìîæíî ìåíüøå ôîëüãè, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî çàùèòèòü âàííó âî âðåìÿ óñòàíîâêè.
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
Ïîäãîòîâêà.
Ñïåöèàëèñò ïî óñòàíîâêå ïðåäîñòàâèò ñëåäóþùèå äåòàëè è ïðîâåäåò ðàáîòû:
- âåíòèëÿöèîííóþ ðåøåòêó äëÿ ìîòîðà(îâ) ìèíèìàëüíûì ðàçìåðîì 100ñì².
- 2-þ âåíòèëÿöèîííóþ ðåøåòêó äëÿ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèè (ðàñïîëîæèòå èõ êàê ìîæíî äàëüøå
äðóã îò äðóãà).
- Ñìîòðîâîé(ûå) ëþê(è) äëÿ äîñòóïà âíóòðü ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ (êàê ìèíèìóì, ê
äâèãàòåëÿì) ìèíèìàëüíûì ðàçìåðîì 40 x 50 ñì. Riho ðåêîìåíäóåò óñòàíîâèòü ëþê äëÿ äîñòóïà ê
ïåðåëèâó.
- Ïîäà÷à ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû.
- Ñòîê âîäû
- Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè 230Â/50Ãö. Ôèêñèðîâàííîå ïîäêëþ÷åíèå ñ ïðåðûâàòåëåì.
- Ýêâèïîòåíöèàëüíîå ñîåäèíåíèå ñ ðàâíûìè ïîòåíöèàëàìè 6 ìì², çàçåìëåíèå ê ðàìå ìàññàæíîé
âàííû.
- Çàùèòíûé îáîä îò áðûçã, óñòàíàâëèâàåìûé ïî ïåðèìåòðó ìàññàæíîé âàííû.
- Ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷àòü ìàññàæíóþ âàííó ê îòäåëüíîé ðîçåòêå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòàòî÷íîãî
ïèòàíèÿ.
Ïåðåä óñòàíîâêîé âàííû ñïåöèàëèñò ïî óñòàíîâêå äîëæåí îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå ïóíêòû:
- Ïåðåä óñòàíîâêîé ïðîâåðüòå âàííó è ìàññàæíóþ ñèñòåìó. Åñëè êàêèå-ëèáî íåèñïðàâíîñòè áóäóò
âûÿâëåíû ïîñëå óñòàíîâêè, ãàðàíòèéíîå âîçìåùåíèå çà èõ çàìåíó âûïëà÷èâàòüñÿ íå áóäåò.
Ïîñëå óñòàíîâêè ãàðàíòèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ñêðûòûå ïîëîìêè.
- Âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè âàííû íå äåðæèòåñü çà òðóáû è ðàñïûëèòåëè.
- Ïåðåä óñòàíîâêîé ïðîâåðüòå ìàññàæíóþ ñèñòåìó íà ïðåäìåò óòå÷êè.
- Ìåæäó ìàññàæíîé âàííîé è ñòåíîé äîëæåí îñòàâàòüñÿ çàçîð âî èçáåæàíèå êîíòàêòà èç-çà
âèáðàöèé, âûçâàííûõ ðàáîòîé äâèãàòåëÿ Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü èçîëÿöèîííóþ ëåíòó
ìåæäó îáîäîì âàííû è ñòåíàìè, ÷òîáû óìåíüøèòü øóì.
- Ïðè óñòàíîâêå ñèíòåòè÷åñêèõ ïàíåëåé ïîìåòüòå âûñîòó ïàíåëè îò íèæíåãî êðàÿ âàííû. Ïàíåëü
äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 5 ìì îò ïîëà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âåíòèëÿöèþ.
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàùàéòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
-36Enjoy the RIHO life-style
RUS
1.4
1.5
Óñòàíîâêà âàííû:
! Äëÿ óñèëåíèÿ çàùèòû ïîëîæèòå ïîä äíèùå ïëàñòèê èëè êàðòîí.
! Âàííà ïîñòàâëÿåòñÿ ñ îïîðíîé ìåòàëëè÷åñêîé ðàìîé è ÷åòûðüìÿ ðåãóëèðóåìûìè íîæêàìè.  çàâèñèìîñòè
îò ñïîñîáà óïàêîâêè 4 íîæêè ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ îòäåëüíî. Åñëè íåîáõîäèìî, ñëåäóåò ñîáðàòü 4 íîæêè (ñì.
ðèñ.1, ÷åðòåæ ñáîðêè íîæåê). Îòðåãóëèðóéòå íîæêè äî íóæíîãî óðîâíÿ è íóæíîé âûñîòû. Íå çàáóäüòå
çàêðóòèòü ñòîïîðíóþ ãàéêó. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñå íîæêè ñòîÿëè íà ïîëó.
A
A
Чертеж, рис. 2
! Óñòàíîâèòå ñòîê-ïåðåëèâ íà âàííå, åñëè íåîáõîäèìî. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû âñå äåòàëè áûëè çàêðåïëåíû
ñîãëàñíî èíñòðóêöèÿì èçãîòîâèòåëÿ. Îòâåðñòèå ñòîêà è ïåðåëèâà â âàííå èìååò ðàçìåð Ø52 ìì.
! Âàííó ìîæíî ïðèêðåïèòü ê ñòåíå ñ ïîìîùüþ äåðåâÿííîé ïëàíêè (ñì ðèñ. 3 Êðåïëåíèå ê ñòåíå) èëè
èñïîëüçóéòå çàæèìîâ, âõîäÿùèõ â êîìïëåêò, êîòîðûå äîëæíû áûòü çàêðåïëåíû ñîãëàñíî èíñòðóêöèÿì íà
ñëåäóþùåé ñòðàíèöå. Ýòîò ñïîñîá êðåïëåíèÿ ïðèãîäåí äëÿ êðåïëåíèÿ âàííû ê êàôåëüíîé ïëèòêå èëè êðàÿ
ïëèòêè ê îáîäó âàííû. Ïîäêëþ÷èòå âàííó ê êàíàëèçàöèè. Âûðîâíÿéòå âàííó.
RUS
×åðòåæ, ðèñ. 3
-37Z1209001.3 RUS
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
RUS
1
2
3
OHI
R
O/ I
O/ I
RUS
OHI
R
-38Enjoy the RIHO life-style
! Íàïîëíèòå âàííó íà ïîëîâèíó âîäîé è óáåäèòåñü, ÷òî âîäà íó óáûâàåò. Ýòî íåîáõîäèìîå óñëîâèå.
Îòðåãóëèðóéòå íîæêè. Ïðîâåðüòå ïëîòíîñòü ñîåäèíåíèå êàíàëèçàöèîííîé òðóáû, çàòåì íàïîëíèòå âàííó äî
ïåðåëèâà. Äàéòå íåáîëüøîìó êîëè÷åñòâó âîäû ñòå÷ü â ïåðåëèâ è ïðîâåðüòå ïðîêëàäêó è ñòîê ïåðåëèâà.
! Îòêðûòûå ñòîðîíû ìîæíî çàêðûòü ñèíòåòè÷åñêèìè ïàíåëÿìè èëè êàôåëüíîé ïëèòêîé. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü
ïî âñåìó îáîäó èëè òîëüêî â îïðåäåëåííûõ ìåñòàõ.
! Èñïîëüçóéòå òîëüêî ñèëèêîíîâûé óïëîòíèòåëüíûé ìàòåðèàë, íå ñîäåðæàùèé êèñëîòó, ïðèãîäíûé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñàíòåõíè÷åñêèõ öåëÿõ.
! Âàííó ìîæíî óñòàíîâèòü â íåñêîëüêèõ ïîëîæåíèÿõ.
- ïðèñëîíèâ ê êàôåëüíîé ïëèòêå íà ñòåíå. Óïëîòíèòü îáîä ïî âñåìó ïåðèìåòðó äëÿ ïîãëîùåíèÿ
âèáðàöèé.
- åñëè âàííà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà àëüêîâó (âðåçàííóþ ìåæäó äâóìÿ ñòåíàìè) è/èëè
îáëèöîâûâàåòñÿ ãîðèçîíòàëüíûì ðÿäîì ïëèòêè íà îáîäå âàííû, ñòûê (4-5 ìì) ìåæäó ýòè îáîäîì
è/èëè ñòåíîé äîëæåí áûòü óïëîòíåí ñèëèêîíîâûì ìàòåðèàëîì. Ýòè 5 ìì íåîáõîäèìû äëÿ
ïîãëîùåíèÿ âèáðàöèé íà îáîäå âàííû.
- åñëè âàííà óñòàíàâëèâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ñòåíå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ
ïàíåëåé, íåîáõîäèì ñòûê ìåæäó âåðõíåé ÷àñòüþ ñòåíû èëè ðÿäîì ïëèòêè è äíèùåì îáîäà âàííû
ðàññòîÿíèåì ïðèìåðíî 4 èëè 5 ìì. Ýòîò ñòûê äîëæåí áûòü òàêæå óïëîòíåí.
Ñèëèêîíîâûé óïëîòíèòåëü îáåñïå÷èò õîðîøåå óïëîòíåíèå ñòûêà è ïîçâîëÿåò ñëåãêà ðàñøèðèòü
ðàçìåðû âàííû. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî âàííó âîäîé äî îáîäà ïåðåëèâà è óñòàíîâèòü åå íà íîæêè,
ïðåæäå ÷åì íà÷àòü óïëîòíåíèå.
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
1.5.1
Âåíòèëÿöèÿ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ôóíêöèîíàëüíîñòè äâèãàòåëÿ(åé) íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü âåíòèëÿöèîííóþ
ðåøåòêó íà êðàþ èëè â ñòåíå ïîä âàííîé. Ýòà ðåøåòêà äîëæíà áûòü çàùèùåíà îò áðûçã è ðàñïîëîæåíà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû áðûçãè âîäû íå ïîïàäàëè ïîä âàííó. Ïîâåðõíîñòü ðåøåòêè äîëæíà èìåòü ðàçìåðû íå ìåíåå
100 ñì², íå óñòàíàâëèâàòüñÿ íà âåíòèëèðóåìûõ ó÷àñòêàõ ñ òåìïåðàòóðîé íèæå +15°C è âûøå +35°C. Ñì.
ðèñóíîê 4.
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó
I/O
IH
R
O
RUS
I/O
O
IH
R
Ðèñóíîê 4 Âåíòèëÿöèîííàÿ ðåøåòêà.
1.5.2
Ñìîòðîâîé(å) ëþê(è)
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ êðàé âàííû èëè ñòåíû äîëæíû áûòü îñíàùåíû âîäîíåïðîíèöàåìûì ëþêîì
ðàçìåðîì íå ìåíåå 40x50 ñì Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äâèãàòåëåé íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ëþê äëÿ êàæäîãî
äâèãàòåëÿ. Ñì. ðèñóíîê 5. Âû ìîæåòå çàêàçàòü ó âàøåãî äèëåðà ìàãíèòíûé ëþê Riho äëÿ êðåïëåíèÿ ê ïëèòêå,
íîìåð äåòàëè ZA 110000000005. Ñåðâèñíàÿ ñëóæáà Riho íå îáñëóæèâàåò äâèãàòåëè, åñëè êîíòðîëüíûå ëþêè
íå óñòàíîâëåíû èëè èõ ðàçìåðû ñëèøêîì ìàëû. Äëÿ ëó÷øåãî äîñòóïà ê ñèñòåìå ìû ðåêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü ñèíòåòè÷åñêèå îáëèöîâî÷íûå ïàíåëè (åñëè òàêîâûå ïðåäóñìîòðåíû äëÿ äàííîãî òèïà âàííû).
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
1.5.3
Ïàíåëè
Óïëîòíÿòü ïàíåëè íå îáÿçàòåëüíî. Îíè äîëæíû áûòü ñúåìíûìè
-39Z1209001.3 RUS
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
IH
R
O
I/ O
Ýëåêòðè÷åñòâî
I/ O
O
IH
R
Ýëåêòðè÷åñòâî
RUS
Ñèñòåìà Hydro è Aero
Ñèñòåìà Hydro è Spydro
Ñèñòåìà Hydro, Spydro èëè Aero
Ðèñóíîê 5 Ñìîòðîâîé(å) ëþê(è)
1.5.4
Ïîäà÷à ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû.
Òðóáû ïîäà÷è âîäû ìîãóò áûòü ïîäñîåäèíåíû ê îáîäó ðàìû èëè íà ñòåíå äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê êðàíó. Åñòü
òàêæå âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ñëèâà-ïåðåëèâà ñ òðóáàìè ïîäà÷è âîäû. Óçíàéòå ó âàøåãî äèëåðà Riho î
âîçìîæíûõ êîìáèíàöèÿõ ñëèâà-ïåðåëèâà ñ ïîäà÷åé âîäû â âàííóþ.
Ïðè óñòàíîâêå ñëèâà-ïåðåëèâà ñ ïîäà÷åé âîäû â âàííóþ íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü ñàòóðàòîð ïîäà÷è âîäû. Ýòî
ïðåäîòâðàòèò ïîïàäàíèå ãðÿçíîé âîäû îáðàòíî â òðóáó ïîäà÷è.
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
1.5.5
Ñòîê âîäû.
RUS
Ïîäêëþ÷åíèå êàíàëèçàöèîííîé òðóáû ñ ñèôîíîì ê ñòîêó â âàííîé êîìíàòå. Ñòîê äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí
ïðèìåðíî â 25-35 ñì îò öåíòðà ñòîêà âàííû è èìåòü äîñòàòî÷íûé ïåðåëèâ (ñì. ðèñóíîê 6).  ñëó÷àå ñîìíåíèé
îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
25
Ðèñóíîê 6
10
1.5.6
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå.
Óñòàíîâëåííàÿ ñèñòåìà äîëæíà áûòü ïîäêëþ÷åíà ê ñåòè îäíèì øíóðîì ñ ôèêñèðîâàííîé ñîåäèíèòåëüíîé
êîðîáêîé. Ìàññàæíàÿ ñèñòåìà îñíàùàåòñÿ ôèêñèðîâàííûì ñîåäèíèòåëüíûì øíóðîì 3x1,5 ìì² ñ
ïðåäóïðåäèòåëüíûì êðàñíûì ÿðëûêîì. . Íåîáõîäèìî òàêæå ó÷èòûâàòü ìåñòíûå òðåáîâàíèÿ ïî ñåòåâîìó
ïîäêëþ÷åíèþ. Ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñåòü 230Â/50Ãö, îäíó ôàçó, íóëü, çàçåìëåííóþ è îñíàùåííóþ
ïðåðûâàòåëåì 30ìA.  ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
1.5.7
Ýêâèïîòåíöèàëüíîå ñîåäèíåíèå.
Ìåòàëëè÷åñêàÿ ðàìà ìàññàæíîé ñèñòåìû äîëæíà èìåòü ñîåäèíåíèå ðàâíûõ ïîòåíöèàëîâ. Äëÿ ýòîãî íà ðàìå
óñòàíîâëåí ìåòàëëè÷åñêèé ðàçúåì, ïîìå÷åííûé ñèìâîëîì çàçåìëåíèÿ. Èñïîëüçóéòå ïðîâîä çàçåìëåíèÿ
6 ìì².
-40Enjoy the RIHO life-style
1.5.8.
Íàñòðîéêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ ñâåòà
Íà ïå÷àòíîé ïëàòå ýëåêòðîííîãî ëþêà ìîæíî íàéòè ñëåäóþùèå ïåðåêëþ÷àòåëè ñâåòà
Ïåðåêëþ÷àòåëü1:
Âêë. ñèñòåìû ñ 2 äâèãàòåëÿìè (7 êíîïîê óïðàâëåíèÿ)
Âûêë. ñèñòåìû ñ îäíèì äâèãàòåëåì (5 êíîïîê óïðàâëåíèÿ)Ïåðåêëþ÷àòåëü2:
Âêë. Aero-ñèñòåìà âêëþ÷åíà.
Âûêë. Spydro-ñèñòåìà âêëþ÷åíà.
Ïåðåêëþ÷àòåëü3:
Âêë. Âêëþ÷åíèå ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî îïîðîæíåíèÿ.
Âûêë. îòêëþ÷åíèå ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîãî îïîðîæíåíèÿ
Ïåðåêëþ÷àòåëü4:
Ðåçåðâíûé
2.0
Àêðèëîâûå âàííû RIHO (ìàññàæíûå ñèñòåìû)
Âñå âàííû Riho èçãîòîâëåíû èç àêðèëà (ïîëèìåòèëàêðèëàòà), à äíèùå ïîääåðæèâàåòñÿ äîñêîé èç
ïðåññîâàííûõ îïèëîê ñî ñòåêëîâîëîêíèñòûì ïîëèýñòðîì.
Àêðèë ýòî ñèíòåòè÷åñêèé ìàòåðèàë, îêðàøåííûé ïî âñåé äëèíå.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àêðèëà îáåñïå÷èâàþò ïîëüçîâàòåëþ ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò ïðè ïðèåìå âàíí,
åñëè áûëè ñîáëþäåíû òðåáîâàíèÿ ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ.
3.0
Îáñëóæèâàíèå
! Ïîñêîëüêó ìàòåðèàë íå ïîðèñòûé, ñ ðîâíîé ïîâåðõíîñòüþ ñêîïëåíèå ãðÿçè ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷åíî..
Îáñëóæèâàíèå ìîæåò ñîñòîÿòü ëèøü èç î÷èñòêè âàííû ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ âëàæíîé ãóáêîé èëè òêàíüþ ñ
èñïîëüçîâàíèåì æèäêîãî ÷èñòÿùåãî ñðåäñòâà (íå àáðàçèâíîãî).
RUS
! Óñòðàíåíèå íåáîëüøèõ öàðàïèí è ïîâðåæäåíèé âàííû.Åñëè âû õîòèòå ñàìîñòîÿòåëüíî óñòðàíèòü
íåçíà÷èòåëüíîå ïîâðåæäåíèå, îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
Åñëè âû èìååòå äåëî ñ î÷åíü ìàëåíüêèìè öàðàïèíàìè, áóäåò äîñòàòî÷íî èñïîëüçîâàòü “õðîìèðóþùåïîëèðóþùåå ñðåäñòâî” (íå ñîäåæàùèå ðàñòâîðèòåëè è ãðàíóëû). Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, âû ìîæåòå óñòðàíèòü
ïîâðåæäåíèå ñ ïîìîùüþ âîäîñòîéêîé øêóðêè ¹ 600 è ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêîé øêóðêîé ¹ 1000. Â
çàâåðøåíèå îáðàáîòàéòå ïîâåðõíîñòü “õðîìèðóþùå-ïîëèðóþùèì ñðåäñòâîì” äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà
âàøà âàííà áóäåò âûãëÿäåòü, êàê íîâàÿ.
Ïîëíûé íàáîð ýòèõ ìàòåðèàëîâ ìîæíî çàêàçàòü â Riho International (ïîçèöèÿ íîìåð: POETSSET001).
Åñëè âû ðåøèëè ðåìîíòèðîâàòü âàííó ñàìîñòîÿòåëüíî, èçãîòîâèòåëü îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ
íå íåñåò.
! Áîëåå ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ, ãëóáîêèå öàðàïèíû, äûðû è äàæå ïîðåçû ìîæíî óñòðàíèòü ïî÷òè
ïîëíîñòüþ.  ýòîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ îáðàùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó.
-41Z1209001.3 RUS
RUS
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
4.0
Ýêñïëóàòàöèÿ
4.1
Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå.
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ìàññàæíîé ñèñòåìû íàïîëíèòå âàííó âîäîé íà 5 ñì íàä ñàìûì âûñîêèì ðàñïûëèòåëåì
(hydro-ñèñòåìà) èëè âïóñêíîé ðåøåòêîé (spydro-ñèñòåìà) è äî 15 cì íèæå îáîäà (aero-ñèñòåìà).
Åñëè ìàññàæíàÿ ñèñòåìà hydro îñíàùåíà çàäíèìè ìèíè-ðàñïûëèòåëÿìè, ðàáîòà ñèñòåìû ìîæåò èçìåíèòüñÿ â
îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ.
ÍÅ êàñàéòåñü, íå áåðèòå è íå èñïîëüçóéòå ýëåêòðè÷åñêèå ïðèáîðû âî âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìàññàæíîé
ñèñòåìû. Ýòî î÷åíü îïàñíî.
4.1.1
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì Hydro, Spydro èëè Aero. (ñì. ðèñ. 7)
Îäèíàðíûå ñèñòåìû hydro, spydro èëè aero, äàëåå îáîçíà÷àåìûå "ñèñòåìû", óïðàâëÿþòñÿ 5 êíîïêàìè è
èñïîëüçóþò 5 èíäèêàòîðîâ. Äëÿ êðàòêîñòè ñèñòåìû hydro, spydro è aero äàëåå áóäóò íàçûâàòüñÿ "ñèñòåìà".
 öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò, åñëè îíà íå áûëà
âûêëþ÷åíà âðó÷íóþ ðàíåå.
/O
I
/O
I
Ýòà êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû.
! Êðàòêîå íàæàòèå âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò ñèñòåìó. Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð íàä
êíîïêîé. ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä äâèãàòåëü çàðàáîòàåò íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. ×åðåç íåñêîëüêî
ñåêóíä äâèãàòåëü çàðàáîòàåò íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ èíäèêàòîð ïîãàñíåò.
 ñëó÷àå ñ ìàññàæíûìè ñèñòåìàìè hydro ñ çàäíèìè ìèíè-ðàñïûëèòåëÿìè, âêëþ÷àåìûìè
îòäåëüíî, ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðîèñõîäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
! Äëèòåëüíîå íàæàòèå, âêëþ÷àþòñÿ çàäíèå ðàñïûëèòåëè, hydro ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.
! Äëèòåëüíîå íàæàòèå, âêëþ÷àþòñÿ çàäíèå ðàñïûëèòåëè, ñèñòåìà hydro ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.
! Ïîñëå êðàòêîãî íàæàòèÿ îòêëþ÷àåòñÿ âñÿ ñèñòåìà
Ýòà êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ äâèãàòåëÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ýôôåêò
ïóëüñàöèè. Ïðè âêëþ÷åíèè ïóëüñàöèè çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð íàä êíîïêîé.
! Ïîñëå îäíîêðàòíîãî íàæàòèÿ ñèñòåìà íà÷íåò àâòîìàòè÷åñêè ïóëüñèðîâàòü ìåæäó 100% è 52%
â òå÷åíèå 15 ñåêóíä. Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé áóäåò ãîðåòü.
! Ïîñëå âòîðîãî íàæàòèÿ ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè ïðîäîëæèò ðàáîòó ñî ñêîðîñòüþ,
óñòàíîâëåííîé, êîãäà êíîïêà áûëà íàæàòà âî âòîðîé ðàç. Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé íà÷íåò ìèãàòü.
! Ïîñëå òðåòüåãî íàæàòèÿ ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè âåðíåòñÿ ê 100% ìîùíîñòè è íà÷íåò
ïóëüñèðîâàòü àâòîìàòè÷åñêè. Ñì. ïóíêò, îïèñûâàþùèé îäíîêðàòíîå íàæàòèå. Âêëþ÷èòñÿ
èíäèêàòîð íàä êíîïêîé. Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé áóäåò ãîðåòü.
! Íàæàòèå íà ýòó êíîïêó â òå÷åíèå êàêîãî-ëèáî âðåìåíè îòêëþ÷èò ôóíêöèþ ïóëüñàöèè.
Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé îòêëþ÷èòñÿ, íî ñèñòåìà îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííîé.
Ïðè âêëþ÷åíèè ýòîé êíîïêîé âìåñòî
/O , ñèñòåìà ñðàçó æå íà÷íåò ïóëüñèðîâàòü.
I
-42Enjoy the RIHO life-style
RUS
Ðèñóíîê 7
4.1.2
Êîìáèíèðîâàííîå óïðàâëåíèå Hydro/Spydro, Hydro/Aero (ñì. ðèñ. 8)
 êîìáèíèðîâàííûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèå hydro/spydro èëè hydro/aeropool îñóùåñòâëÿåòñÿ 7 êíîïêàìè è
çàäåéñòâóþòñÿ 7 èíäèêàòîðîâ.
 öåëÿõ áåçîïàñíîñòè ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò, åñëè îíà íå áûëà
âûêëþ÷åíà âðó÷íóþ ðàíåå.
Ðèñóíîê 8
Ýòà êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû spydro èëè aero.
! Ïîñëå îäíîêðàòíîãî íàæàòèÿ êíîïêè âêëþ÷àþòñÿ äâèãàòåëü è èíäèêàòîð íàä êíîïêîé.
! Ïîñëå äâîéíîãî íàæàòèÿ äâèãàòåëü è èíäèêàòîð íàä êíîïêîé îòêëþ÷àþòñÿ.
RUS
Ýòà êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû.
! Ïîñëå êðàòêîãî íàæàòèÿ îòêëþ÷àåòñÿ ñèñòåìà. Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð íàä
êíîïêîé. ×åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä äâèãàòåëü çàðàáîòàåò íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ
èíäèêàòîð ïîãàñíåò.  ñëó÷àå ñ ìàññàæíûìè ñèñòåìàìè hydro ñ çàäíèìè ìèíèðàñïûëèòåëÿìè, âêëþ÷àåìûìè îòäåëüíî, ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðîèñõîäèò ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
! Äëèòåëüíîå íàæàòèå, âêëþ÷àþòñÿ çàäíèå ðàñïûëèòåëè, hydro ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.
! Äëèòåëüíîå íàæàòèå, âêëþ÷àþòñÿ çàäíèå ðàñïûëèòåëè, ñèñòåìà hydro ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü.
! Ïîñëå êðàòêîãî íàæàòèÿ îòêëþ÷àåòñÿ âñÿ ñèñòåìà.
Ýòà êíîïêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ñêîðîñòüþ äâèãàòåëÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ýôôåêò
ïóëüñàöèè. Ïðè âêëþ÷åíèè ïóëüñàöèè çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð íàä êíîïêîé. Íà ìîíèòîðå èìåþòñÿ
äâå òàêèõ êíîïêè. Êíîïêà óïðàâëåíèÿ ïóëüñàöèåé ñèñòåìû, ðàñïîëîæåííîé áëèæå ê ýòîé êíîïêå.
Íèæå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå îáåèõ êíîïîê, êîòîðûå ìîãóò óïðàâëÿòüñÿ ðàçäåëüíî.
! Ïîñëå îäíîêðàòíîãî íàæàòèÿ ñèñòåìà íà÷íåò àâòîìàòè÷åñêè ïóëüñèðîâàòü ìåæäó 100% è 52%
â òå÷åíèå 15 ñåêóíä. Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé áóäåò ãîðåòü.
! Ïîñëå âòîðîãî íàæàòèÿ ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè ïðîäîëæèò ðàáîòó ñî ñêîðîñòüþ,
óñòàíîâëåííîé, êîãäà êíîïêà áûëà íàæàòà âî âòîðîé ðàç. Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé íà÷íåò ìèãàòü.
! Ïîñëå òðåòüåãî íàæàòèÿ ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè âåðíåòñÿ ê 100% ìîùíîñòè è íà÷íåò
ïóëüñèðîâàòü àâòîìàòè÷åñêè. Ñì. ïóíêò, îïèñûâàþùèé îäíîêðàòíîå íàæàòèå. Âêëþ÷èòñÿ
èíäèêàòîð íàä êíîïêîé. Èíäèêàòîð íàä êíîïêîé áóäåò ãîðåòü.
! Íàæàòèå íà ýòó êíîïêó íà êàêîå-ëèáî âðåìÿ îòêëþ÷èò ôóíêöèþ ïóëüñàöèè. Èíäèêàòîð íàä
êíîïêîé îòêëþ÷èòñÿ, íî ñèñòåìà îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííîé.
Ïðè âêëþ÷åíèè ýòîé êíîïêîé âìåñòî
èëè
, ñèñòåìà ñðàçó æå íà÷íåò ïóëüñèðîâàòü.
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü îáà ðåæèìà ïóëüñàöèè îäíîâðåìåííî. Ýôôåêòû ïóëüñàöèè îáåèõ ñèñòåì
ðàáîòàþò ñèíõðîííî.
-43Z1209001.3 RUS
RUS
4.1.3
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Ïîäñâåòêà
! Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè:
Âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå âîäû.
Ïîäñâåòêà âêëþ÷àåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî íàæàòèÿ íà âûêëþ÷àòåëü. Ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè
îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò.
Åñëè ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà, à óðîâåíü âîäû îïóñêàåòñÿ ñëèøêîì íèçêî (2 ñåê.),
ïîäñâåòêà îòêëþ÷àåòñÿ.
Åñëè ôóíêöèÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà ïðè ðàáîòàþùåì äâèãàòåëå ìàññàæíîé ñèñòåìû, âðåìÿ åå
ðàáîòû íàñòðàèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ + 5 ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå
îòêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû ïîäñâåòêà áóäåò ðàáîòàòü åùå 5 ìèíóò. Åñëè
äâèãàòåëü îòêëþ÷èòñÿ â ïðîìåæóòêå, ïîäñâåòêà âûêëþ÷èòñÿ ÷åðåç 5 ìèíóò.
Ïîäñâåòêà îòêëþ÷àåòñÿ êðàòêèì íàæàòèåì íà âûêëþ÷àòåëü.
! Öâåòîâàÿ òåðàïèÿ:
Âêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïðè äîñòàòî÷íîì óðîâíå âîäû.
Íàæàòèå âûêëþ÷àòåëÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷àåò ôóíêöèþ öâåòîâîé òåðàïèè. Öâåòîâàÿ òåðàïèÿ
îòêëþ÷àåòñÿ ÷åðåç 20 ìèíóò.
Åñëè íàæàòü âûêëþ÷àòåëü ïîäñâåòêè âî âðåìÿ öâåòîâîé òåðàïèè, ñìåíà öâåòîâ, âî âðåìÿ
êîòîðîé íàä êíîïêîé ìèãàåò èíäèêàòîð, ïðåêðàòèòñÿ. Åñëè íàæàòü êíîïêó åùå ðàç, ñìåíà öâåòîâ
çàïóñòèòñÿ ñíîâà. Åñëè âû õîòèòå îñòàíîâèòü ýòó ôóíêöèþ ðàíüøå, íàæìèòå è íåêîòîðîå âðåìÿ
óäåðæèâàéòå âûêëþ÷àòåëü ïîäñâåòêè åùå ðàç öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âûêëþ÷èòñÿ.
Åñëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âêëþ÷åíà, à óðîâåíü âîäû ïîíèæàåòñÿ (2 ñåê.), ýòà ôóíêöèÿ âûêëþ÷èòñÿ.
Åñëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âêëþ÷åíà ïîñëå çàïóñêà äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû, âðåìÿ ôóíêöèè
ïîäñâåòêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî âðåìåíè ðàáîòû äâèãàòåëÿ + 5 ìèíóò. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîñëå
îòêëþ÷åíèÿ äâèãàòåëÿ ìàññàæíîé ñèñòåìû öâåòîâàÿ òåðàïèÿ áóäåò ðàáîòàòü åùå 5 ìèíóò. Åñëè
äâèãàòåëü îòêëþ÷èòñÿ â ïðîìåæóòêå, öâåòîâàÿ òåðàïèÿ âûêëþ÷èòñÿ ÷åðåç 5 ìèíóò.
Î÷èñòêà
Î÷èñòêà íå äîñòóïíà íà ñèñòåìàõ aero ñ îäíèì äâèãàòåëåì
Ïîñëå îäíîâðåìåííîãî íàæàòèÿ îáîèõ ñïóñêîâ íà 2 ñåêóíäû, âêëþ÷èòñÿ ôóíêöèÿ î÷èñòêè, åñëè â
âàííå åñòü âîäà (äàò÷èê óðîâíÿ) è äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî æèäêîñòè â áà÷êå. Âñå ðàñïûëèòåëè
äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ ïîãðóæåíû â âîäó.
1: 2 èíäèêàòîðà íàä ñïóñêàìè íà÷íóò ìèãàòü.
2: ×åðåç 8 ñåêóíä âêëþ÷àòñÿ äâèãàòåëè. Âêëþ÷èòñÿ è âûêëþ÷èòñÿ äâèãàòåëü ñèñòåìû
aero (20 ñåêóíä).
Âêëþ÷èòñÿ è âûêëþ÷èòñÿ äâèãàòåëü ñèñòåìû aero (20 ñåêóíä). Ýòî ïîçâîëèò
Î÷èñòèòü ðàñïûëèòåëü âîçäóõà.
3: ×åðåç 7 ñåêóíä âêëþ÷èòñÿ ôóíêöèÿ î÷èñòêè íà 3 ñåêóíäû.
4: Äâèãàòåëè ïåðåñòàíóò êà÷àòü âîäó ÷åðåç 1 ? ìèíóòû è îñòàíîâÿòñÿ íà 30 ñåêóíä.
5: Åùå ÷åðåç 1 ? ìèíóòû äâèãàòåëè çàïóñòÿòñÿ ñíîâà. Äâèãàòåëü ñèñòåìû aero ñíîâà
âêëþ÷èòñÿ è âûêëþ÷èòñÿ.
6: Î÷èñòêà çàâåðøåíà, ñèñòåìà âûêëþ÷èòñÿ.
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÏÎÌÍÈÒÅ:
Åñëè óðîâåíü âîäû íåäîñòàòî÷åí èíäèêàòîðû íàä ñïóñêàìè âêëþ÷àòñÿ íà 5 ñåêóíä è çàòåì
îòêëþ÷àòñÿ âíîâü. Ýòî óêàçûâàåò íà îòñóòñòâèå ÷èñòÿùåé æèäêîñòè â áà÷êå.
Ïðèìå÷àíèå:
Åñëè óðîâåíü âîäû ñëèøêîì íèçîê â òå÷åíèå 2 ñåêóíä, öèêë î÷èñòêè îòêëþ÷èòñÿ.
Åñëè âû õîòèòå çàâåðøèòü î÷èñòêó ðàíüøå, íàæìèòå íà îäèí èç ñïóñêîâ.
-44Enjoy the RIHO life-style
RUS
4.1.4
4.1.5
Ïîäîãðåâ
Ôóíêöèÿ ïîäîãðåâà äîñòóïíà òîëüêî â êîìáèíàöèè ñèñòåì spydro, hydro+aero èëè hydro+spydro.
Ïîäîãðåâ âêëþ÷àåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ñ ïîìîùüþ ïÿòè ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ:
Êðàòêî íàæìèòå îäíîâðåìåííî âûêëþ÷àòåëü è áëèæàéøóþ êíîïêó ñïóñêà
/O
I
.
Ñ ïîìîùüþ ñåìè ýëåìåíòîâ óïðàâëåíèÿ:
Êðàòêî íàæìèòå êíîïêó hydro è áëèæàéøóþ êíîïêó ñïóñêà
.
Åñëè ïîäîãðåâ âêëþ÷åí, íàä êíîïêîé âêëþ÷åíèÿ çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð íà ñèñòåìàõ ñ 5
ýëåìåíòàìè óïðàâëåíèÿ, à íàä êíîïêîé hydro íà ñèñòåìàõ ñ 7 ýëåìåíòàìè óïðàâëåíèÿ èíäèêàòîð
íà÷íåò ìèãàòü.
Åñëè äâèãàòåëü ñèñòåìû hydro èëè âòîðè÷íûé äâèãàòåëü íå ðàáîòàþò, èëè ñàòóðàòîð íà çàêðûò
âîäîé, ïîäîãðåâ ñðàçó æå îòêëþ÷èòñÿ.
Òåìïåðàòóðà âîäû äîëæíà îñòàâàòüñÿ 35° C. Òåìïåðàòóðà íå ðåãóëèðóåòñÿ.
4.1.6
Îïîðîæíåíèå ñèñòåìû
Ïðè íàæàòèè îáåèõ êíîïîê ñïóñêà îäíîâðåìåííî (â òå÷åíèå 2 ñåêóíä), ñèñòåìà ñïóñêà íà÷íåò
ñâîþ ðàáîòó, åñëè â âàííîé “íåò” âîäû (äàò÷èê óðîâíÿ).
Ïðè ýòîì àâòîìàòè÷åñêè:
! 2 èíäèêàòîðà íàä ñïóñêàìè íà÷íóò ìèãàòü
! Èçîëÿöèîííûé êëàïàí îòêðîåòñÿ ÷åðåç 5 ñåêóíä.
! Äâèãàòåëè Hydro-/Spydro âêëþ÷àòñÿ íà íåñêîëüêî ñåêóíä.
! Äâèãàòåëü aero ñèñòåìû âêëþ÷èòñÿ íà 45 ñåêóíä.
! Äâèãàòåëè è èíäèêàòîðû íà ñïóñêàìè îòêëþ÷àòñÿ.
Áëàãîäàðÿ ýòîé ôóíêöèè òðóáû ñèñòåìû îïîðîæíÿþòñÿ.
RUS
Ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îïîðîæíåíèÿ:
Åñëè âû ïðèíèìàåòå âàííó, è äàò÷èê óðîâíÿ áûë ïîêðûò âîäîé â òå÷åíèå 5 ìèíóò, òî ïîñëå ñëèâà
âîäû èç âàííû, ÷åðåç 8 ìèíóò âêëþ÷èòñÿ ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îïîðîæíåíèÿ.  òå÷åíèå
ýòèõ 8 ìèíóò èíäèêàòîð íàä ñëèâàìè áóäåò áûñòðî ìèãàòü (â 2 ðàçà áûñòðåå îáû÷íîé ñêîðîñòè).
Ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå:
ýòà ôóíêöèÿ ìîæåò áûòü îòêëþ÷åíà ñ ïîìîùüþ íàñòðîéêè ïåðåêëþ÷àòåëåé ñâåòà âî âðåìÿ
óñòàíîâêè
5.0
Áåçîïàñíîñòü
Âî èçáåæàíèè ðàáîòû âñóõóþ, åñëè âîäû â âàííîé íåäîñòàòî÷íî, ñèñòåìà ïðîñòî íå çàïóñòèòñÿ.
Äâèãàòåëü òàêæå ñíàáæåí òåïëîâûì êëþ÷îì, êîòîðûé ïðåêðàòèò ðàáîòó ñèñòåìû â òîì ñëó÷àå, åñëè áóäóò
êàêèå-íèáóäü òðóäíîñòè.
5.1
Òåìïåðàòóðà âîäû â âàííå
Ðåêîìåíäóåìàÿ òåìïåðàòóðà: 38° C.
-45Z1209001.3 RUS
RUS
5.2
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Äåçèíôåêöèÿ è î÷èñòêà
Ìàññàæíûå ñèñòåìû äîëæíû ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíóþ äåçèíôåêöèþ è î÷èñòêó. Ó Riho åñòü îòäåëüíûå
äîñòóïíûå äåçèíôèöèðóþùèå è ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.
! Äåçèíôèöèðîâàíèå. Ïðè åæåäíåâíîì èñïîëüçîâàíèè âàííîé, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 3
äåçèíôåêöèîííûõ òàáëåòêè, - íîìåð REDIS001, - êàæäûå 2 íåäåëè, ðàñòâîðÿÿ èõ â âîäå âàííîé ïîñëå åå
ïðèíÿòèÿ âàííû. Ìàññàæíûå ñèñòåìû äîëæíû ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíóþ äåçèíôåêöèþ è î÷èñòêó. Ðåãóëèðóéòå
ïðîöåññ äåçèíôåêöèè ñàìîñòîÿòåëüíî, åñëè Âû ïðèíèìàåòå âàííó íàìíîãî ðåæå.
! ×èñòêà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîäåðæàòü òðóáû â ÷èñòîòå, áåç æèðíîãî íà íèõ íàëåòà, îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé è
ò.ä., åñëè Âû ïîëüçóåòåñü âàííîé åæåäíåâíî, òî ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü REDIS002 (100 ìë). Çàòåì
âêëþ÷èòå ñèñòåìó ñîãëàñíî ïðèëîæåííîé èíñòðóêöèè. Ðåãóëèðóéòå ïðîöåññ äåçèíôåêöèè ñàìîñòîÿòåëüíî,
åñëè Âû ïðèíèìàåòå âàííó íàìíîãî ðåæå. Ïðîìîéòå âàííó ïîñëå ñïóñêà âîäû.
Âíèìàíèå: Ñëåäóåò ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè
äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ è æèäêîñòè Riho Clean Plus:
- äåðæèòå âäàëè îò äåòåé.
- èçáåãàéòå êîíòàêòà ñ ëèöîì è ãëàçàìè.
- íå ãëîòàéòå.
-  ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ íà êîæó/ëèöî èëè â ãëàçà, ïðîìîéòå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû.
- íå âäûõàéòå.
- Íå ïðèíèìàéòå âàííó â âîäå, â êîòîðóþ äîáàâëåíû äåçèíôèöèðóþùèå èëè ÷èñòÿùèå
ñðåäñòâà.
5.3
Ñîâåòû ïîëüçîâàòåëþ
! Åñëè ó Âàñ íàáëþäàþòñÿ ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, òî ïðåæäå ÷åì ïîëüçîâàòüñÿ ìàññàæíîé ñèñòåìîé,
ïîñîâåòóéòåñü ñî ñâîèì ëå÷àùèì âðà÷îì.
! Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ïðèíÿòèÿ âàííû íå áîëåå 10 ìèíóò.
! Íå ïîëüçóéòåñü ñèñòåìîé ñðàçó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïèùè.
! Èñïîëüçóéòå ïåíó äëÿ âàíí, øàìïóíè, èëè ìûëî òîëüêî ïîñëå ïîëüçîâàíèÿ ìàññàæíîé ñèñòåìîé.
Èñïîëüçîâàíèå äàííîé ïðîäóêöèè äî èëè âî âðåìÿ ïðèíÿòèÿ ñèñòåìû ìîæåò âûçâàòü ïîÿâëåíèå îãðîìíîãî
êîëè÷åñòâà ïåíû.
Äîïîëíèòåëüíîå îáñëóæèâàíèå
Îòäåë òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ìàññàæíûõ ñèñòåì íå ñìîæåò ïðîèçâîäèòü óñòàíîâêó, åñëè ñìîòðîâûå
ëþêè îòñóòñòâóþò èëè îíè ñëèøêîì ìàëû.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Âñåãäà îòêëþ÷àéòå âàííó îò ýëåêòðîñåòè ïåðåä ïðîâåäåíèåì êàêèõ-ëèáî ðàáîò.
Ïðèìå÷àíèå:
Ïî ïîâîäó äîïîëíèòåëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòåé, îáðàùàéòåñü â àâòîðèçèðîâàííûé
ñåðâèñ-öåíòð. Íåïðàâèëüíîå îáñëóæèâàíèå, ïðîèçâåäåííîå ëèöîì áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé,
ïðèâåäåò ê íåìåäëåííîìó ïðåêðàùåíèþ ãàðàíòèè è îòâåòñòâåííîñòè èçãîòîâèòåëÿ çà áåçîïàñíîñòü èçäåëèÿ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòü ýëåìåíòû êàáèíû ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òîëüêî îðèãèíàëüíûå è îäîáðåííûå
èçãîòîâèòåëåì çàï÷àñòè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ãàðàíòèÿ è îòâåòñòâåííîñòü èçãîòîâèòåëÿ çà áåçîïàñíîñòü
èçäåëèÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàùàþòñÿ.
Âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé.
Ïðîáëåìà 1.
Ñèñòåìà íå ðàáîòàåò ïîñëå íàæàòèÿ âûêëþ÷àòåëÿ.
Ïðè÷èíà 1:
Ñèñòåìà âêëþ÷åíà â ðîçåòêó?
Ðåøåíèå 1:
Ñèñòåìà áûëà ïîäêëþ÷åíà ïðàâèëüíî?
Ïðîâåðüòå ïðåäîõðàíèòåëè.
Ïèòàíèå âêëþ÷åíî?
-46Enjoy the RIHO life-style
RUS
6.0
Ïðè÷èíà 2:
Äîñòàòî÷íî ëè âûñîêèé óðîâåíü âîäû?
Ñèñòåìà ñíàáæåíà ñåíñîðíûìè äàò÷èêàìè, êîòîðûå îïîâåùàþò åãî î íàëè÷èè âîäû, à òàêæå óðîâíå âîäû â
âàííå.
Åñëè âîäû â âàííîé äîñòàòî÷íî, ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü ðàáîòû äàò÷èêîâ. Îíè ìîãëè âûéòè èç ñòðîÿ âî
âðåìÿ ïåðåâîçêè èëè óñòàíîâêè.
Ðåøåíèå 2:
Äîáàâüòå âîäû, åñëè óðîâåíü ñëèøêîì ìàë.
 ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ ñåíñîðíûõ äàò÷èêîâ, ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñíîé ñëóæáîé.
Ïðîáëåìà 2.
Çàäíèå ìèíè-ðàñïûëèòåëè íå ðàáîòàþò, êîãäà âêëþ÷åí äâèãàòåëü ñèñòåìû hydro.
Ïðè÷èíà 1:
Íåñêîëüêî ýëåêòðîííûõ ìàññàæíûõ ñèñòåì ðàçäåëüíî óïðàâëÿþò ýòè ìèíè-ðàñïûëèòåëè, êîòîðûå ìîãóò áûòü
âêëþ÷åíû/âûêëþ÷åíû, êîãäà ðàáîòàþò äðóãèå ðàñïûëèòåëè ñèñòåìû hydro.
Ðåøåíèå 1:
Ñì. ãëàâó 5.1. Íàæìèòå âêëþ÷àòåëü äâèãàòåëÿ hydro (äëèòåëüíîå íàæàòèå) âî âòîðîé ðàç.
Ïðè÷èíà 2:
Êëàïàí îñòàåòñÿ çàêðûòûì.
Ðåøåíèå 2:
Îòêëþ÷èòå ñèñòåìó îò ñåòè ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ, ïîäîæäèòå 1 ìèíóòó, çàòåì âêëþ÷èòå ñíîâà,
ñáðîñèâ òàêèì îáðàçîì ñòàðûå íàñòðîéêè ñèñòåìû. Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, îáðàòèòåñü â ñåðâèñ-öåíòð.
Ïðîáëåìà 3.
Ñèñòåìà î÷èñòêè íå ðàáîòàåò.
Ïðè÷èíà 1:
 áà÷êå íåò ÷èñòÿùåé æèäêîñòè.
Ðåøåíèå 1:
Äîëåéòå ÷èñòÿùóþ æèäêîñòü.
RUS
Ïðè÷èíà 2:
×èñòÿùàÿ æèäêîñòü íå äîëæíà õðàíèòüñÿ â áà÷êå, ò.ê. åãî ìàãíèòíûé êëàïàí îñòàåòñÿ îòêðûòûì.
Ðåøåíèå 2:
Ïðîâåðüòå ìàãíèòíûé êëàïàí íà äíèùå áà÷êà ñèñòåìû î÷èñòêè è, åñëè íóæíî, çàìåíèòå. Ïî ïîâîäó çàìåíû
îáðàùàéòåñü â ñåðâèñ-öåíòð.
Ïðîáëåìà 4.
Ïîäñâåòêà èëè öâåòîâàÿ òåðàïèÿ íå ðàáîòàþò.
Ïðè÷èíà:
Íå äîñòàòî÷íûé óðîâåíü âîäû.
Ðåøåíèå:
Äîëåéòå âîäó.
-47Z1209001.3 RUS
RUS
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Ïðîáëåìà 5.
Íå ðàáîòàåò âñÿ ìàññàæíàÿ ñèñòåìà.
Ïðè÷èíà:
Ïðè ñëèøêîì ÷àñòîì èëè äîëãîì íàæàòèè êíîïîê, íåêîòîðûå ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà ñáèâàþòñÿ.
Ðåøåíèå:
Îòêëþ÷èòå ñèñòåìó îò ñåòè ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ, ïîäîæäèòå 1 ìèíóòó, çàòåì âêëþ÷èòå ñíîâà,
ñáðîñèâ, òàêèì îáðàçîì, ñòàðûå íàñòðîéêè ñèñòåìû. Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, îáðàòèòåñü â ñåðâèñ-öåíòð.
Ïðîáëåìà 6.
Íå ðàáîòàåò ïîäîãðåâ.
Ïðè÷èíà1:
Ïîäîãðåâ ïîäêëþ÷åí ñíà÷àëà ê ñèñòåìå hydro, à çàòåì ê ñèñòåìå spydro.
Ðåøåíèå 1:
Ýòè ñèñòåìû âêëþ÷åíû? Åñëè íåò, âêëþ÷èòå èõ, à çàòåì - ïîäîãðåâ.
Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, îáðàòèòåñü â ñåðâèñ-öåíòð Riho.
Ïðîáëåìà 7.
Ñèñòåìà íå ðàáîòàåò.
Ïðè÷èíà:
Äâèãàòåëü ñèñòåì hydro è aero îñíàùåí óñòðîéñòâîì çàùèòû îò ïåðåãðåâà. Ïðè ïåðåãðåâå äâèãàòåëü
îòêëþ÷àåòñÿ. Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà áëîêèðîâêè ýòîãî äâèãàòåëÿ.
7.0
Ôîðìà çàïðîñà íà ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
Çàïðîñû íà ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå ìîæíî íàïðàâëÿòü â áëèæàéøèå ñåðâèñ-öåíòðû, óêàçàííûå íà çàäíåé
ñòîðîíå îáëîæêè.
Ôîðìà "Çàïðîñà íà ñåðâèñ Riho" óêàçàíà íà Ðèñ. 9.
Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ.
Ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå: â ñîîòâåòñòâèå ñ óñëîâèÿìè óñòàíîâêè, äëÿ ïðîâåðêè êàæäîãî äâèãàòåëÿ íåîáõîäèìà
óñòàíîâêà ñìîòðîâûõ ëþêîâ âåëè÷èíîé íå ìåíåå 40 (ø) õ 50 (â) ñì.
 ïîìåùåíèè íå äîëæíî áûòü ïðåäìåòîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðîâåäåíèþ ðàáîò.
Åñëè ïàíåëü áûëà óïëîòíåíà, ñíèìèòå óïëîòíèòåëü äî ïðèåçäà òåõíè÷åñêîãî ñïåöèàëèñòà.
-48Enjoy the RIHO life-style
RUS
Ðåøåíèå:
Ïðîáëåìà ìîæåò áûòü ðåøåíà ïóòåì ñíÿòèÿ ñìîòðîâûõ ëþêîâ íà çàäíåé ÷àñòè äâèãàòåëÿ è ïðîâåðêè
âðàùåíèÿ îñåé ñ ïîìîùüþ îòâåðòêè. Åñëè íàñîñ çàáëîêèðîâàí, íåîáõîäèìî åãî ðàçîáðàòü è ïî÷èñòèòü.
Ïîâòîðÿþùèåñÿ ïîïûòêè âêëþ÷èòü çàáëîêèðîâàííûé äâèãàòåëü ìîæåò âûçâàòü ïîâðåæäåíèå.
 ñëó÷àå ñîìíåíèé îáðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
Ðèñóíîê 9
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
5047 TS Òèëáóðã Ãîëëàíäèÿ
P.O.Box 4149
5004 JC Òèëáóðã Ãîëëàíäèÿ
Òåëåôîí:
+31 (0) 13 5728728
Ôàêñ:
+31 (0) 13 5720262
Áàíê ABN-AMRO Òèëáóðã 52.25.29.054
Áàíêîâñêèé ñ÷åò â áàíêå ABN-AMRO 1091055
Íîìåð ðåãèñòðàöèè â ÒÏÏ 1802298, Òèëáóðã
¹ BTW NL8035.49.362.BO1
ÔÎÐÌÀ ÇÀÏÐÎÑÀ ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ RIHO
Ïàðòíåð RIHO:
Êîíòàêòíîå ëèöî:
Ôèðìà:
Ìåñòî:
Òåëåôîí:
Ôàêñ:
Âàø íîìåð:
Óñòàíîâùèê:
Êîìïàíèÿ:
Àäðåñ:
Ôàêñ:
Òåëåôîí:
Êîíå÷íûé ïîëüçîâàòåëü:
Çàêàç:
Àäðåñ:
Ïî÷òîâûé èíäêåêñ:
Ãîðîä:
Òåëåôîí/äîìàøíèé:
Òåëåôîí/ðàáî÷èé:
Ôàêñ:
Òîâàð:
Âàííà - Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ âàííîé - Ìàññàæíàÿ ñèñòåìà - Äóøåâàÿ êàáèíà
- Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ äóøåâîé êàáèíîé - Ïàðîâàÿ êàìåðà
RUS
Îáîçíà÷àíèå/òèï:
Ñåð. Íîìåð:
Öâåò:
Äàòà ïîêóïêè:
Íîìåð ñ÷åòà/ññûëêà (êîìïàíèè RIHO Int. BV) äëÿ ïîñòàâêè:
Ìàññàæíàÿ:
Cèñòåìà:
Ñèñòåìà Hydro, ýëåêòðîííàÿ
Ñèñòåìà Hydro/Aero, ýëåêòðîííàÿ
Ñèñòåìà Hydro/Spydro, ìåõàíè÷åñêàÿ
Ñèñòåìà Hydro, ìåõàíè÷åñêàÿ
Ñèñòåìà Spydro, ìåõàíè÷åñêàÿ
Ñèñòåìà Aero, ýëåêòðîííàÿ
Èìååòñÿ ëè ñìîòðîâîé ëþê? ÄÀ/ÍÅÒ
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 40 õ 50 ñì
Ïðè÷èíà îáðàùåíèÿ â ñåðâèñíóþ ñëóæáó:
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
Âñå íàøè ñîãëàøåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ Îáùåïðèíÿòûìè Óñëîâèÿìè Îáñëóæèâàíèÿ è
Ïîñòàâîê, çàêðåïëåííûìè 5 ÿíâàðÿ 1994 ã. â ñóäå ã. Áðåäà ïîä íîìåðîì 3/94.
-49Z1209001.3 RUS
Îòäåëêà:
Ïîâåðõíîñòè:
Áàçîâàÿ ìîäåëü
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
RUS
Whirlpool Electronic -Ïðîáëåìû ñîâìåñòèìîñòè
Óñëîâèÿ ãàðàíòèè
1
Ìû ãàðàíòèðóåì êà÷åñòâåííóþ ñáîðêó è âûïîëíåíèå ìàòåðèàëîâ, âûïóñêàåìûõ íàìè. È ìû
ðó÷àåìñÿ, ÷òî ïðîèçâåäåì çàìåíó ëþáûõ äåòàëåé, ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü â òå÷åíèå 3-ëåòíåãî
ñðîêà ñ ìîìåíòà ïðîäàæè èëè ïîñòàâêè òîâàðà, åñëè äàííûå äåòàëè íå ÿâëÿþòñÿ ëèòûìè è íå
òðåáóþò ïåðåóñòàíîâêè âñåé êîíñòðóêöèè. Íåèñïðàâíûå äåòàëè êîíñòðóêöèè ñëåäóåò îòïðàâèòü íàì
ïî ïî÷òå. Ìîíòàæ è äåìîíòàæ äàííûõ äåòàëåé íå ïîäëåæèò äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ñ íàøåé
ñòîðîíû.
Ïîëîìêè, âûÿâëåííûå â ñâÿçè ñ åñòåñòâåííûì èçíîñîì äåòàëåé, íåâåðíîå îáðàùåíèå ñ ïðèáîðîì
èëè íåâåðíàÿ åãî óñòàíîâêà èëè ïðîèçâåäåíèå ðåìîíòà îò ëèöà êëèåíòà/ ïîêóïàòåëÿ/ òðåòüåãî ëèöà
íå ïîäëåæàò ãàðàíòèéíîìó ðåìîíòó.
Ãàðàíòèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà, êîãäà êëèåíò/ ïîêóïàòåëü ïðèèíÿë íàøè óñëîâèÿ.
Ëþáûå äåòàëè, âî âñåì ìèðå, ïðîèçâåäåííûå è óñòàíîâëåííûå íå íàìè, íå ïîäïàäàþò ïîä ïðàâèëà
ãàðàíòèè.
Ãàðàíòèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ëèøü áåñïëàòíóþ ïîñòàâêó íîâûõ äåòàëåé. Ìû íå íåñåì
îòâåòñòâåííîñòè íè çà êàêèå-ëèáî ïîëîìêè è óùåðá, íàíåñåííûå äàííûìè ïîëîìêàìè êëèåíòó/
ïîêóïàòåëþ.
Ïðè ïîëó÷åíèè èñïîð÷åííûõ äåòàëåé â ðàìêàõ ãàðàíòèè è çàìåíå èõ íà íîâûå, ñòàðûå äåòàëè
ñòàíîâÿòñÿ íàøåé ñîáñòâåííîñòüþ.
Åñëè êëèåíò/ ïîêóïàòåëü ñîãëàñèëñÿ íà óñëîâèÿ ïîñòàâêè è óñòàíîâêè íàçâàííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ,
òî íàøà îòâåòñòâåííîñòü è ïåðèîä ãàðàíòèè íå óâåëè÷èâàåòñÿ áîëüøå ñðîêà, êîòîðûé
ïðîèçâîäèòåëü êîíêðåòíûõ äåòàëåé èëè ìàòåðèàëîâ ïðèíÿë âî âíèìàíèå.
Æàëîáû íà ïîñòàâêó íåèñïðàâíûõ ìàòåðèàëîâ èëè íåïðàâèëüíóþ óñòàíîâêó äîëæíû áûòü ïîñëàíû
íàì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ îøèáêè/ äåôåêòà.
Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà ëþáûå èçûñêè îò ëèöà êëèåíòà/ ïîêóïàòåëÿ èëè òðåòüåé ñòîðîíû,
íè çà ìàòåðèàëû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì êîíñòðóêöèè, íè çà çàòðàòû, êîòîðûå çàêàç÷èê ïðè ýòîì
íåñåò. Ìû íå âûïëà÷èâàåì íèêàêèõ êîìïåíñàöèé, åñëè èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè ïðîèçâîäèòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïî æåëàíèþ êëèåíòà.
Ìû íå âûïëà÷èâàåì íèêàêèõ êîìïåíñàöèé, åñëè èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè ïðîèçâîäèòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïî æåëàíèþ êëèåíòà. Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòè íè çà êàêèå ïîâðåæäåíèÿ
êîíñòðóêöèè, âûçâàííûå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêîé èëè èñïîëüçîâàíèåì.
Ìû íå âûïëà÷èâàåì íèêàêèõ êîìïåíñàöèé â ëþáîì ñëó÷àå, âêëþ÷àÿ çàäåðæêè ïîñòàâîê ïðîäàííûõ
òîâàðîâ/ èëè íåñâîåâðåìåííîé óñòàíîâêè.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RUS
8.0
-50Enjoy the RIHO life-style
H
Z1209001.3 H
H
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
RIHO hidromasszázskádak beszerelési és üzemeltetési
útmutatója
Tartalomjegyzék
Leírás
Oldal
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
RIHO hidromasszázskádak beszerelése
Fürdőszobákra vonatkozó biztonsági előírások
A hidromasszázskád beszerelése
Szállítás
Előkészületek
A kád beszerelése
Szellőzőnyílás
Szerelőablak(ok)
Panelek
Hideg- és melegvizes csatlakozás
Vízelvezetés
Villamos bekötés
Egyenpotenciál-kapocs
DIP-kapcsolók beállításai
.18
.18
.19
.19
.19
.20
.22
.22
.22
.23
.26
.23
.23
.24
2.0
RIHO akril hidromasszázskádak
.24
3.0
Karbantartás
.24
4.0
4.1
Üzemeltetés
Elektronikus vezérlőelemek
A hydro-, a spydro- és az aero-rendszer vezérlőelemei
A hydro/spydro-, illetve hydro/aero-rendszerek vezérlőelemei
Világítási opció
Öntisztítási opció
Melegítő opció
A rendszer kiürítése
.25
.25
.25
.26
.27
.27
.28
.28
5.0
5.1
5.2
5.3
Biztonság
A fürdővíz hőmérséklete
Fertőtlenítés és tisztítás
Tanácsok a felhasználóknak
.28
.29
.29
.29
6.0
Javító karbantartás
.29
7.0
Szervizkérelmi űrlap
.31
8.0
Garanciafeltételek
.33
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
H
Fejezet
-51Enjoy the RIHO life-style
1.0
RIHO hidromasszázskádak beszerelése
A hidromasszázs-berendezés teljes mértékben megfelel az adott berendezéstípusra vonatkozó EU-előírásoknak és az
adott ország vonatkozó törvényeinek.
A szerelést szakképzett szerelő végezze.
A hidromasszázs beszerelésének az ebben a kézikönyvben szereplő szerelési útmutatás alapján kell történnie.
A szerelőnek vállalnia kell a felelősséget a konstrukciós, a villany- és a vízvezeték-szerelési előkészületek helyes
elvégzéséért.
1.1
Fűrdőszobákra vonatkozó biztonsági előírások
Az elektromos aljzatokat, lámpákat, kapcsolókat és/vagy egyéb villamos eszközöket az adott ország fürdőszobákra
vonatkozó előírásaiban és szabványaiban meghatározott veszélyzónákon kívül kell felszerelni. Az előírások szigorúan
tiltanak mindenfajta villamos szerelést a kádtól 60 cm-nél kisebb távolságban, valamint annak közvetlen térségében 225
cm-es magasság alatt (1. ábra). A kapcsolókat és egyéb villamos eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy azokat
a hidromasszázskádat használó személy ne érhesse el.
cm
24
2. zóna
1. Z
óna
0c
m
3. Zóna
60
2. z
óna
3. z
óna
1. ábra: Veszélyzónák
A GYÁRTÓ A FELELŐSSÉG VALAMENNYI FORMÁJÁT ELHÁRÍTJA, HA:
! Nem tartják be az adott országban a földelésre, a potenciálra és a fürdőszobai villamos szerelésekre vonatkozó
érvényes jogi követelményeket és/vagy szabványokat.
! Nem tartják be az adott országban hatályos törvények és érvényes szabványok fürdőszoba-biztonságra vonatkozó
előírásait.
! Nem az ebben a kézikönyvben leírt útmutatás szerint járnak el.
H
A fürdőkádakat a gyári ellenőrzés után esetenként részben szétszerelik a szállítás megkönnyítése, valamint annak
érdekében, hogy a terméket be lehessen vinni a rendeltetési helyéül szolgáló helyiségbe. A szerelés megkezdése előtt
gondosan ellenőrizni kell a kád alkotóelemeit. A szerelés után reklamált sérülésekre a garancia nem vonatkozik.
-52Z1209001.3 H
H
1.2
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
A hidromasszázskád beszerelése
A Riho minden hidromasszázsterméke akrilból készül (lásd az akrilkádak leírását). A kádat a választott hidromasszázsberendezéssel szállítják. A vásárlók háromféle rendszer közül választhatnak:
1. Hydro-rendszer
2. Spydro-rendszer
3. Aero-rendszer
(oldalsó víz- és levegőfúvókák)
(alsó víz- és levegőfúvókák)
(alsó levegőfúvókák)
Gyakran kombinált rendszer is választható, pl.:
4. Hydro-/Spydro-rendszer
5. Hydro-/Aero-rendszer
Az egyes opciók árát megtalálja a Riho árlistáin.
1.3
Szállítás
A hidromasszázs-rendszerek standard szállítása teljesen összeállítva történik, a működéspróba elvégzése után.
Valamennyi hidromasszázs-berendezés rugalmas túlfolyószerelvénnyel rendelkezik, melyet bizonyos esetekben csak
a szállítás után lehet felszerelni. A spydro-rendszerek esetén például fel van szerelve a lefolyócső, mivel az szerves
része a hidromasszázs-berendezésnek.
! FIGYELEM! A kád beszerelése előtt távolítsa el a karton csomagolóanyagot, és nézze meg, nem sérült vagy anyag-,
illetve gyártási hibás-e a termék. A fóliát lehetőleg csak közvetlenül a felhasználás előtt távolítsa el, mert az
a beszereléskor védi a kádat a sérüléstől. A Riho által nyújtott garancia a beszerelés után csak a rejtett anyaghibákra
vonatkozik. Nézze meg, nincs-e a fólián karcolás vagy egyéb sérülés. Ha sérülést talál rajta, vizsgálja meg magát
a kádat, hogy nem sérült-e. Igyekezzen a lehető legkevesebb fóliát eltávolítani a kádról, hogy beszereléskor minél
jobban védje azt. Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.4
Előkészületek
A kád beszerelése előtt a szerelőnek az alábbiakra kell figyelmet fordítania:
- Szerelés előtt ellenőrizze, nem hibás-e a kád vagy a hidromasszázs-berendezés. A beszerelés után
felfedezett hibák esetén a szétbontás költségeit nem fedezzük. A beszerelés után a garancia csak
a rejtett hibákra vonatkozik.
- Szállításkor és szerelés közben nem szabad a kádat a csöveknél vagy a fúvókáknál megfogni.
- Beszerelés előtt ellenőrizni kell a hidromasszázs-berendezés tömítettségét.
- A hidromasszázskád nem érhet a falhoz, hogy ne adja át a motor által keltett rezgéseket. A zajártalom
enyhítése érdekében javasolt szigetelőszalagot illeszteni a kád pereme és a fal közé.
- A műanyag panelek felszerelésekor ügyelni kell a panel magasságára a kád alsó széléhez képest.
A panelnek legalább 5 mm-es magasságban kell lennie a padlótól, hogy ne gátolja a szellőzést. Ha
bizonytalan, forduljon szakemberhez.
-53Enjoy the RIHO life-style
H
A szerelőnek az alábbi szerelési eszközökről kell gondoskodnia:
- Egy legalább 100 cm2-es szellőzőrács a motor(ok)hoz
- Egy második szellőzőrács a természetes szellőzéshez (ezeket egymástól minél távolabb kell elhelyezni)
- Min. 40 x 50 cm méretű szerelőablak(ok) a szervizeléshez (legalább a motoroknál). A Riho a túlfolyónál
is szerelőablak kialakítását javasolja.
- Hideg- és melegvizes csatlakozás
- Vízelvezető cső
- 230 V-os/50 Hz-es elektromos csatlakozás; rögzített csatlakozás leválasztókapcsolóval
- 6 mm2-es egyenpotenciál-kapocs a hidromasszázs-berendezés vázának földelésére
- Freccsenésbiztos perem a hidromasszázskád köré
- A hidromasszázs-berendezést javasolt külön biztosítékra csatlakoztatni, hogy elegendő energiát
vehessen fel.
1.5
A kád beszerelése
! A kád biztosabb védelme érdekében helyezzen karton- vagy műanyag lapot az aljára.
! A kádnak fém lábazata és négy állítható lába van. A csomagolás módjától függően az állítható lábakat külön
szállítjuk. A lábakat szükség esetén össze kell szerelni (2. ábra – lábak szerelési rajza). Úgy állítsa be a lábakat, hogy
a kád szintje a megfelelő legyen, és az ellenanyák megszorításáról se feledkezzen meg. Minden lábnak biztosan kell
állnia a padlón.
A
A
2. ábra
! Ha szükséges, szerelje fel a kádra a túlfolyószerelvényt. Minden alkatrészt a gyártó útmutatásának megfelelően
szereljen fel. A kád lefolyó- és túlfolyónyílásának átmérője egyaránt 52 mm.
! A kád faléc segítségével rögzíthető a falhoz (3. ábra – rögzítés a falhoz), de erre a célra megfelelnek a mellékelt
kapcsok is. Ezeket a következő oldalon ismertetett leírás alapján kell alkalmazni. Ezzel a módszerrel csempéhez vagy
a kád pereméhez illeszkedő csempesorhoz rögzíthető a kád. Csatlakoztassa a kádat a lefolyócsőre. Szintezze ki
a kádat.
3. ábra
H
-54Z1209001.3 H
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
H
1
2
3
OHI
R
O/ I
O/ I
H
OHI
R
-55Enjoy the RIHO life-style
! Töltse meg a kádat félig vízzel, és ellenőrizze, hogy továbbra is vízszintesen áll-e. Ez rendkívül fontos. Szükség
esetén korrigálja a lábak beállítását. Ellenőrizze, nem szivárog-e a víz a lefolyócső csatlakoztatásánál, majd töltse meg
a kádat a túlfolyónyílásig. Hagyja a vizet rövid ideig túlfolyni, és ellenőrizze, jól van-e tömítve a túlfolyócső, és hogy
megfelelően elvezeti-e a vizet.
! A kád nyitott oldalai műanyag panelekkel vagy csempeburkolatú fallal zárhatók le. Ez a teljes perem mentén vagy
csak a kívánt részeken egyaránt lehetséges.
! A kád illesztéseinek tömítésére csakis vízvezeték-szereléshez készült, savmentes szilikon tömítőanyag használható.
! A kád többféleképpen is elhelyezhető:
- Csempével burkolt fal mellé. A rezgések elnyelése érdekében a kád teljes kerülete mentén tömítse
annak peremét.
- Fülkébe helyezett (azaz két fal közé ékelt) és/vagy a peremnél vízszintes csempesorral lezárt kád esetén
a perem és a csempesor, illetve fal közötti (4-5 mm-es) illesztési hézagot ugyancsak szilikon
tömítőanyaggal kell tömíteni. A 4-5 mm-es hézag a perem mozgásának felfogására szükséges.
- Ha műanyag panel helyett fallal zárjuk le a kád nyitott oldalait, annak teteje vagy a csempesor és a kád
peremének alja között 4-5 mm-es illesztési hézagot kell hagyni. Ezt ugyancsak tömítőanyaggal kell kitölteni.
A szilikon tömítőanyag jó vízzárást biztosít, és lehetővé teszi a kád kismértékű tágulását. A tömítési eljárás
elkezdése előtt ezért meg kell tölteni a kádat vízzel egészen a túlfolyónyílásig, és meg kell bizonyosodni róla,
hogy a kád mind a négy lába stabilan áll a padlón.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.5.1
Szellőzőnyílás
A motor(ok) optimális működésének biztosítása érdekében a kád alatti panelbe vagy falba szellőzőrácsot kell építeni.
Freccsenésbiztos rácsot használjon, s azt úgy helyezze el, hogy az esetleges freccsenő víz ne juthasson a kád alá.
A rács hasznos szellőzőfelülete nem lehet kisebb 100 cm2-nél. A rács ne nyíljon +15°C-nál alacsonyabb vagy +35°Cnál magasabb hőmérsékletű helyre. A rács beszerelését a 4. ábra szemlélteti.
I/O
IH
R
O
I/O
O
IH
R
4. ábra: Szellőzőrács
1.5.2
Szerelőablak(ok)
H
A kádat lezáró panelbe vagy falba egy legalább 40 x 50 cm-es szerelőablakot kell építeni karbantartási célokra.
Minden egyes motornál külön ablakkal kell biztosítani a szervizelhetőséget (5. ábra). Forgalmazójától Riho csempéhez
való mágneses szerelőablak-készletet rendelhet (Riho cikkszáma ZA 110000000005). Ha nincs a motornál
szerelőablak, vagy ha az túlságosan kis méretű, a Riho karbantartó szerviz nem tudja elvégezni a motor szervizelését.
A legjobb hozzáférhetőség műanyag panelek használatával biztosítható (amennyiben az adott kádtípushoz
rendelkezésre állnak); a Riho is ezek használatát javasolja.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.5.3
Panelek
Ha paneleket használ, azokat ne tömítse. Meg kell őrizni az eltávolíthatóságukat.
-56Z1209001.3 H
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
IH
R
O
I/ O
Elektromos
áram
I/ O
O
IH
R
Elektromos
áram
H
Hydro- és aero-rendszer
Hydro- és spydro-rendszer
Hydro-, spydro- vagy aerorendszer
5. ábra: Szerelőablak(ok)
1.5.4
Hideg- és melegvizes csatlakozás
A csaptelep csatlakoztatására szolgáló bekötőcsövek a kád peremére vagy a falra erősíthetők. Vásárolható
vízbekötővel ellátott túlfolyó-lefolyó szerelvény is; érdeklődjön a Riho termékek forgalmazójánál.
Ha vízbevezetővel ellátott lefolyó-túlfolyó szerelvényt csatlakoztat a kádhoz, levegőztetőt is be kell iktatni. Ez
meggátolja, hogy a használt víz visszaáramoljon a csatlakozóvezetékbe.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
1.5.5
Vízelvezetés
Csatlakoztassa a lefolyócsövet a szifonnal a fürdőszoba vízelvezető csövéhez. A fürdőszobai vízelvezetőnek mintegy
25-35 cm-re kell lennie a kád lefolyónyílásának közepétől, és képesnek kell lennie a megfelelő elvezetés biztosítására
(6. ábra). Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
25
6. ábra
10
1.5.6
Villamos bekötés
1.5.7
H
A berendezés villamos ellátását egy kábellel, rögzített csatlakozódobozzal kell megoldani. A hidromasszázsberendezést egy 3x1,5 mm2-es rögzített bekötésű kábellel szállítjuk piros figyelmeztető címkével. Emellett feltétlenül
szem előtt kell tartani valamennyi helyi villamossági előírást. A berendezést egy 30 mA-es kioldóáramú áramvédő
kapcsolóval védett, 230 V-os/50 Hz-es, egy fázis-, egy nulla- és egy földelővezetékes áramkörre kell csatlakoztatni. Ha
bizonytalan, forduljon szakemberhez.
Egyenpotenciál-kapocs
A hidromasszázs-berendezés fémvázát egyenpotenciálra kell hozni. Ennek érdekében egy fém csatlakozó került
a vázra földelésjellel. 6 mm2-es földelővezetéket használjon.
-57Enjoy the RIHO life-style
1.5.8
DIP-kapcsolók beállításai
Az elektronika szekrényében elhelyezett nyomtatott áramköri lapokon a következő DIP-kapcsolók találhatók:
1-es DIP-kapcsoló:
Be: 2 motoros rendszerek (7 gombos vezérlés)
Ki: 1 motoros rendszerek (5 gombos vezérlés)
2-es DIP-kapcsoló:
Be: aero-rendszer be
Ki: spydro-rendszer be
3-as DIP-kapcsoló:
Be: automatikus ürítés funkció be
Ki: automatikus ürítés funkció ki
4-es DIP-kapcsoló:
tartalék
2.0
RIHO akril hidromasszázskádak
Valamennyi Riho kád akrilból (polimetil-metakrilát) készül, fenekét üvegszálas poliészterrel merevített faforgácslemez
erősíti.
Az akril egy műanyagfajta, melyet anyagában színeznek.
Tulajdonságai a megfelelő szerelés és karbantartás esetén biztosítják a felhasználó maximális fürdési kényelmét.
3.0
Karbantartás
! Az anyag pórusmentességének, sima felületének köszönhetően nem, vagy csak nehezen rakódik le rajta
szennyeződés. Karbantartásként elegendő lehet a kád használat utáni megtisztítása nedves szivaccsal vagy ruhával,
folyékony (súrolásmentes) tisztítószerrel.
! Apró karcolások és nagyobb sérülések javítása
Ha egyedül kíván eltávolítani egy kisebb sérülést, legyen körültekintő, és az alábbi módon járjon el:
Apró karcolások javítására (hígító- és szemcsementes) „króm- és politúrfényező” is elegendő. Ha ez nem hoz kielégítő
eredményt, a sérülés 600-as, majd ezt követően 1000-es számú vízhatlan dörzspapírral lecsiszolható. A felületet végül
„króm- és politúrfényezővel” kezelje, s a kád olyan lesz, mint új korában.
A Riho International kínálatában szerepel egy teljes javítókészlet (tételszáma: POETSSET001).
Ha egyedül javítja a kádat, ezt csak saját felelősségére teheti.
! Még a komolyabb sérülések, mélyebb karcolások, lyukak és repedések is szinte teljesen eltüntethetők. Ezt a javítást
tanácsos szakemberre bízni.
H
-58Z1209001.3 H
H
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
4.0
Üzemeltetés
4.1
Elektronikus vezérlőelemek
A hidromasszázs-berendezés használata előtt töltse meg a kádat úgy, hogy a víz ellepje a legfelső fúvókát (hydrorendszer) vagy beömlőrácsot (spydro-rendszer), illetve körülbelül 15 cm-rel a kád pereme alatt legyen (aero-rendszer).
Ha a hidromasszázsrendszer mini hátfúvókákkal is fel van szerelve, a funkciók bizonyos esetekben eltérhetnek.
A hidromasszázs használata közben semmilyen villamos eszközt NE érintsen, fogjon meg vagy használjon. Ez
rendkívül veszélyes.
4.1.1
A hydro-, a spydro- és az aero-rendszer vezérlőelemei (7. ábra)
Az önálló hydro-, spydro- vagy aero-rendszer egy 5 gombból és 5 jelzőlámpából álló kezelőlap segítségével
vezérelhető. A tömörség kedvéért a továbbiakban a hydro-, spydro- és aero-rendszer közös megnevezéseként
„a rendszer” kifejezést használjuk.
Ha a rendszert nem kapcsolják ki manuálisan, az 20 perces működés után biztonsági okokból automatikusan
kikapcsol.
/O
I
7. ábra
Ezzel a gombbal kapcsolható be és ki a rendszer.
! A gomb rövid megnyomásával be-ki kapcsolhatja a rendszert. A bekapcsolt állapotot a gomb fölötti
világító jelzőlámpa jelzi. A motor a bekapcsolást követő néhány másodpercen belül éri el teljes
teljesítményét. Kikapcsolásakor a jelzőlámpa kialszik.
Külön kapcsolású mini hátfúvókákkal felszerelt hidromasszázsrendszer esetén a gomb
a következőképpen működik:
! Hosszú megnyomás: a hátfúvókák bekapcsolnak, a hydro-rendszer bekapcsolva marad.
! Hosszabb megnyomás: a hátfúvókák kikapcsolnak, a hydro-rendszer bekapcsolva marad.
! Rövid megnyomás: minden kikapcsol.
Ez a gomb a motor fordulatszámának szabályozására szolgál; pulzáló hatás érhető el vele. A bekapcsolt
pulzálást a gomb fölötti világító jelzőlámpa jelzi.
! A gomb egyszeri megnyomására a rendszer 15 másodpercig tartó, automatikus vízpulzálást indít
100% és 52% között változó motorfordulatszámmal. A gomb fölötti jelzőlámpa kigyullad.
! A gomb második megnyomása után a rendszer azon a fordulatszámon folytatja működését, melyen
a második gombnyomás pillanatában működött. A gomb fölötti jelzőlámpa villogni kezd.
! A gomb harmadik megnyomására visszaáll a 100%-os fordulatszám, s ismét olyan pulzálás indul, mint
az első gombnyomás után. A gomb fölötti jelzőlámpa ismét világít.
! Ha hosszabb időre nyomja meg a gombot, a pulzáló funkció kikapcsol. A gomb fölötti jelzőlámpa
kialszik, a rendszer azonban nem kapcsol ki.
Ha ezzel a gombbal indítja el a rendszert a
/O
I
helyett, azonnal a pulzáló üzemmód lép érvénybe.
H
/O
I
-59Enjoy the RIHO life-style
4.1.2
A kombinált hydro/spydro-, illetve hydro/aero-rendszerek vezérlőelemei (8. ábra)
A kombinált (hydro/spydro vagy hydro/aero) rendszerek egy 7 gomb és 7 jelzőlámpa alkotta kezelőlap segítségével
vezérelhetők.
Ha a rendszert nem kapcsolják ki manuálisan, az 20 perces működés után biztonsági okokból automatikusan
kikapcsol.
8. ábra
Ezzel a gombbal kapcsolható be és ki a spydro- vagy az aero-rendszer.
! A gomb egyszeri megnyomására bekapcsol a motor és a gomb fölötti jelzőlámpa.
! A második megnyomásra a motor leáll, és a jelzőlámpa kialszik.
Ezzel a gombbal kapcsolható be és ki a hydro-rendszer.
! A gomb rövid megnyomására be-, illetve kikapcsol a rendszer. A bekapcsolt állapotot a gomb fölötti
világító jelzőlámpa jelzi. A motor a bekapcsolást követő néhány másodpercen belül éri el teljes
teljesítményét. Kikapcsolásakor a jelzőlámpa kialszik.
Külön kapcsolású mini hátfúvókákkal felszerelt hidromasszázsrendszer esetén a gomb
a következőképpen működik:
! Hosszú megnyomás: a hátfúvókák bekapcsolnak, a hydro-rendszer bekapcsolva marad.
! Hosszabb megnyomás: a hátfúvókák kikapcsolnak, a hydro-rendszer bekapcsolva marad.
! Rövid megnyomás: minden kikapcsol.
Ez a gomb a motor fordulatszámának szabályozására szolgál; pulzáló hatás érhető el vele. A bekapcsolt
pulzálást a gomb fölötti világító jelzőlámpa jelzi. Ilyen gombból kettő van. Mindkettő a hozzá közelebb
eső rendszert vezérli.
Az alábbi leírás mindkét gombra érvényes (ezek egymástól függetlenül használhatók).
! A gomb egyszeri megnyomására a rendszer 15 másodpercig tartó, automatikus vízpulzálást indít
100% és 52% között változó motorfordulatszámmal. A gomb fölötti jelzőlámpa kigyullad.
! A gomb második megnyomása után a rendszer azon a fordulatszámon folytatja működését, melyen
a második gombnyomás pillanatában működött. A gomb fölötti jelzőlámpa villogni kezd.
! A gomb harmadik megnyomására visszaáll a 100%-os fordulatszám, s ismét olyan pulzálás indul, mint
az első gombnyomás után. A gomb fölötti jelzőlámpa ismét világít.
! Ha hosszabb időre nyomja meg a gombot, a pulzáló funkció kikapcsol. A gomb fölötti jelzőlámpa
kialszik, a rendszer azonban nem kapcsol ki.
H
Ha ezzel a gombbal indítja el a rendszert a
érvénybe.
vagy
helyett, azonnal a pulzáló üzemmód lép
A két gombhoz tartozó pulzálás egyszerre is használható. A két rendszer pulzálása szinkronban van.
-60Z1209001.3 H
H
4.1.3
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
Világítási opció
! Világítás:
Csak elegendő magasságú vízszint esetén kapcsolható be.
A világításkapcsoló egyszeri megnyomására kigyullad a fény. A világítás 20 perc elteltével kapcsol ki.
Ha bekapcsolt világítás mellett túlságosan lecsökken a vízszint, a világítás kikapcsol (2 másodperc után).
Ha a hidromasszázsmotor beindításakor be van kapcsolva a világítás, a rendszer 5 perccel a motor
kikapcsolása utánra állítja a funkció kikapcsolásának időpontját. A világítás tehát csak 5 perccel a motor
leállása után kapcsol ki. Ha motort hamarabb leállítják, a világítás akkor is bekapcsolva marad még 5
percig.
A világítás a kapcsoló rövid megnyomásával kikapcsolható.
! Színterápia:
Csak elegendő magasságú vízszint esetén kapcsolható be.
A világításkapcsoló hosszabb megnyomásával bekapcsol a színterápia. A funkció 20 perc elteltével
kapcsol ki.
Ha a színterápia alatt megnyomja a világításkapcsolót, a színek váltakozása leáll, a gomb fölötti
jelzőlámpa pedig villogni kezd. A gomb újabb megnyomása után folytatódik a színek váltakozása. Ha
automatikus kikapcsolódása előtt szeretné kikapcsolni a funkciót, ismét nyomja meg hosszabban
a világításkapcsolót.
Ha bekapcsolt színterápia mellett túlságosan lecsökken a vízszint, a funkció kikapcsol (2 másodperc
után).
Ha a hidromasszázsmotor beindításakor be van kapcsolva a színterápia, a rendszer 5 perccel a motor
kikapcsolása utánra állítja a funkció kikapcsolásának időpontját. A színterápia tehát csak 5 perccel
a motor leállása után kapcsol ki. Ha motort hamarabb leállítják, a színterápia akkor is bekapcsolva
marad még 5 percig.
Öntisztítási opció
Egymotoros aero-rendszer esetén ez az opció nem használható.
Ha egyszerre, 2 másodpercre lenyomja a két, cseppel jelölt gombot, elindul az öntisztító funkció, feltéve
hogy van elegendő víz a kádban (szintérzékelő), van elegendő folyadék a tartályban, és egyik funkció
sem aktív (a világítás sem). Valamennyi fúvókának teljes egészében víz alatt kell lennie.
1. A két cseppgomb fölötti két jelzőlámpa villogni kezd.
2. 8 másodperc elteltével bekapcsolnak a motorok. Bekapcsolnak a hydro-, spydro- és
hátfúvókák (ha vannak).
Be-, majd kikapcsol az aero-rendszer motorja (20 másodperc). Ez a levegőfúvókák
burkának tisztítására szolgál.
3. További 7 másodperc elteltével 3 másodpercre bekapcsol az öntisztító rendszer.
4. A motorok másfél perces szivattyúzás után 30 másodpercre leállnak.
5. Újabb másfél perces szivattyúzás következik. Ismét be-, majd kikapcsol az aero-rendszer
motorja.
6. Ezzel véget ér a tisztítási funkció, s a rendszer kikapcsol.
FONTOS:
Ha a vízszint túlságosan alacsony, a gombok fölötti jelzőlámpák kigyulladnak, majd 5 másodperc
elteltével kialszanak. Ez azt jelzi, hogy kevés a folyadék a tisztítórendszer tartályában.
MEGJEGYZÉS:
Ha a vízszint túl alacsonyra csökken, 2 másodperc elteltével kikapcsol a tisztítási ciklus.
Ha a befejeződése előtt szeretné leállítani az öntisztítást, nyomja meg egyszer a cseppel jelölt gombok
egyikét.
-61Enjoy the RIHO life-style
H
4.1.4
4.1.5
Melegítő opció
A melegítő opció csak hydro- és spydro-, továbbá kombinált hydro+aero- és hydro+spydro-rendszerben
használható.
A melegítés bekapcsolása:
5 gombos kezelőlapon:
Nyomja meg rövid időre, egyszerre a bekapcsológombot
/O
I
és a legközelebbi cseppgombot
.
7 gombos kezelőlapon:
Nyomja meg rövid időre, egyszerre a hydro-gombot
és a legközelebbi cseppgombot
.
A bekapcsolt melegítést 5 gombos kezelőlapon a bekapcsológomb, 7 gomboson pedig a hydro-gomb
fölötti jelzőlámpa villogása jelzi.
Ha leáll a hydro-motor vagy a másodlagos motor, vagy ha a vízszintérzékelő nincs víz alatt, a melegítés
nem működik.
A funkció 35°C-os hőmérsékleten tartja a vizet. Ez a hőmérséklet nem szabályozható.
4.1.6
A rendszer kiürítése
A két cseppgomb egyidejű, 2 másodpercig tartó megnyomása esetén elindul a rendszer kiürítése,
feltéve hogy „nincs” víz a kádban (a szintérzékelő alapján).
Az alábbi folyamat játszódik le automatikusan:
! Villogni kezd a cseppgombok fölötti két jelzőlámpa.
! 5 másodpercre kinyit a tömítőszelep.
! Néhány másodpercre bekapcsolnak a hydro/spydro-motorok.
! 45 másodpercre bekapcsol az aero-motor.
! Kikapcsolnak a motorok, és kialszanak a cseppgombok fölötti jelzőlámpák.
A rendszer ezzel kiürült.
Automatikus ürítés funkció:
Ha fürdéskor a vízszintérzékelő legalább 5 percre víz alá került, akkor a víz eresztése után elindul az
automatikus leeresztés funkció (8 perc). Ez alatt a 8 perc alatt a cseppgombok fölötti jelzőlámpák
gyorsan villognak (a normál villogás gyakoriságának duplájával).
Fontos:
Szereléskor ez a funkció egy DIP-kapcsoló segítségével kikapcsolható.
5.0
Biztonság
Ha nincs elegendő víz a kádban, a rendszer a szárazfutás megelőzése érdekében nem kapcsol be.
A motor hőkapcsolóval is rendelkezik, amely probléma esetén leállítja a rendszert.
5.1
A fürdővíz hőmérséklete
A javasolt fürdővíz-hőmérséklet 38°C.
H
-62Z1209001.3 H
H
5.2
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
Fertőtlenítés és tisztítás
A hidromasszázsrendszerek fertőtlenítést és tisztítást igényelnek. A Riho fertőtlenítő- és tisztítószereket egyaránt kínál.
! Fertőtlenítés: A kád mindennapi használata esetén kéthetenként egy alkalommal 3 fertőtlenítőtabletta (Riho
tételszáma REDIS001) használatát javasoljuk. Helyezze a tablettákat a vízbe fürdés után. Ez után kapcsolja be
a rendszert a mellékelt útmutató alapján. Ha ritkábban használja a kádat, ehhez igazítsa a fertőtlenítés gyakoriságát.
! Tisztítás. A kád napi használata esetén a javasoljuk, hogy fürdés után öntsön a fürdővízbe 100 ml tisztítófolyadékot
(Riho tételszáma REDIS002), hogy a csövekben ne rakódhasson le zsír, valamint szerves és egyéb szennyeződések.
Ez után kapcsolja be a rendszert a mellékelt útmutató alapján. Ha ritkábban használja a kádat, ehhez igazítsa
a fertőtlenítés gyakoriságát. A kiürítés után öblítse ki a kádat.
Figyelem! Riho fertőtlenítőtablettákkal és a Riho Clean Plus Liquid tisztítófolyadékkal kapcsolatban vegye figyelembe
a következőket:
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- A bőrrel és arccal való érintkezés kerülendő.
- Nem szabad lenyelni.
- Ha bőrre/szembe/arcra kerül, bő vízzel le kell öblíteni.
- Nem szabad belélegezni.
- A tisztító- vagy fertőtlenítőszer alkalmazása esetén ne üljön bele a kádba.
5.3
Tanácsok a felhasználóknak
! Ha egészségi problémái vannak, akkor a hidromasszázsrendszer használata előtt kérje ki háziorvosa véleményét.
! A hidromasszázs használatának javasolt maximális időtartama 10 perc.
! Étkezés után ne használja a hidromasszázst.
! Fürdőhabot, sampont és szappant csak a hidromasszázsrendszer használatának befejezése után használjon.
Ellenkező esetben rendkívül nagy mennyiségű hab képződik.
6.0
Javító karbantartás
Ha nincsenek szerelőablakok, vagy ha túlságosan kis méretűek, a hidromasszázs-karbantartó szerviz nem tud
szervizelést végezni.
FIGYELEM:
Mielőtt bármilyen munkát végezne a berendezéssel, feltétlenül kapcsolja le annak áramellátását.
MEGJEGYZÉS:
Ha javító karbantartás szükséges, vagy ha probléma merül fel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.
A berendezés illetéktelen személy általi helytelen kezelése esetén azonnal érvényét veszti a garancia és a gyártó
termékbiztonsággal kapcsolatos felelőssége.
Alkatrész-meghibásodás esetén kizárólag eredeti és jóváhagyott pótalkatrészek használhatók; ellenkező esetben
érvényét veszti a garancia és a gyártó termékbiztonsággal kapcsolatos felelőssége.
Problémák azonosítása és elhárítása
1. probléma
A hidromasszázs nem indítható be a bekapcsológomb megnyomásával.
1. ok:
Csatlakoztatva van a hidromasszázs a villamos hálózatra?
H
1. megoldás:
Megfelelően van csatlakoztatva a berendezés?
Ellenőrizze a biztosítékokat.
Be van kapcsolva az áramellátás?
-63Enjoy the RIHO life-style
2. ok:
Elég magas a víz szintje?
Az elektronikus vezérlésű hidromasszázsok vízszintérzékelővel dolgoznak, s csak akkor teszik lehetővé a rendszer
működését, ha a vízszint elegendően magas.
Ha a vízszint megfelelő, akkor ellenőrizze, nem lazult-e ki szállítás vagy beszerelés közben a vízszintérzékelő.
2. megoldás:
Alacsony vízszint esetén töltse fel a kádat.
Ha kilazult a szintkapcsoló, forduljon egy Riho szervizközponthoz.
2. probléma
A hydro-motor bekapcsolásakor a mini hátfúvókák nem lépnek működésbe.
1. ok:
Bizonyos elektronikus vezérlésű hidromasszázsrendszerek külön vezérelhető mini hátfúvókákkal rendelkeznek,
melyek a többi vízfúvóka működése közben be-ki kapcsolhatók.
1. megoldás:
Lásd az 5.1. fejezetet. Nyomja meg másodszor (hosszan) a hydro-motor bekapcsológombját.
2. ok:
Nem nyílt ki a szelep.
2. megoldás:
Kapcsolja ki a hálózati ellátást a főkapcsolóval, várjon 1 percet, majd kapcsolja be újra, alaphelyzetbe állítva ezzel az
elektronikát. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon szervizköpontunkhoz.
3. Probléma
Nem működik az öntisztító rendszer.
1. ok:
Nincs tisztítófolyadék a tartályban.
1. megoldás:
Töltsön be tisztítófolyadékot.
2. ok:
Kiürült a tisztítófolyadék-tartály, mivel nyitva maradt a tartály mágnesszelepe.
2. megoldás:
Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a tisztítófolyadék-tartály alján található mágnesszelepet. Ha cserére van
szükség, hívja a szervizközpontot.
4. probléma
Nem működik a világítás vagy a színterápia.
Ok:
Nem elég magas a vízszint.
Megoldás:
Engedjen még vizet a kádba.
H
-64Z1209001.3 H
H
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
5. probléma
Egyáltalán nem működik a hidromasszázs.
Ok:
Ha szándékosan vagy figyelmetlenségből sokszor egymás után megnyomja a kezelőlap gombjait, ez zavart okozhat
az elektronikában.
Megoldás:
Kapcsolja ki a hálózati táplálást a főkapcsolóval, várjon 1 percet, majd kapcsolja be újra, alaphelyzetbe állítva ezzel az
elektronikát. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon szervizköpontunkhoz.
6. probléma
Nem működik a melegítés.
1. ok:
A melegítés az elsődleges hydro-rendszerhez és a másodlagos spydro-rendszerhez kapcsolódik.
1. megoldás:
Be vannak kapcsolva ezek a rendszerek? Ha nincsenek, akkor kapcsolja be őket, majd a melegítést.
Ha ez nem segít, hívja a Riho szervizközpontot.
7. probléma
Nem működik a rendszer.
Ok:
A hydro- és aero-motor hőkapcsolóval rendelkezik. Ha ez túlmelegszik, a motor kikapcsol. Ennek legvalószínűbb oka
a motor elakadása.
Megoldás:
A probléma megoldása érdekében vegye le a motor mögötti szerelőablakot, és ellenőrizze, megforgatható-e egy
csavarhúzóval a motor tengelye. Ha a szivattyú elakadt, akkor szét kell szedni, és meg kell tisztítani. Az elakadt
motor/szivattyú indítására tett kísérletek ismételgetése sérülést okozhat.
Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez.
7.0
Szervizkérelmi űrlap
A közvetlen szervizkéréshez keresse meg a legközelebbi szervizközpont címét a hátlapon.
Riho szervizkérelemhez lásd a 9. ábrát.
Fontos tudnivalók
Fontos: a szerelési követelmények alapján a berendezés befalazása esetén minden motornál lennie kell egy legalább
40 (sz) x 50 (m) cm méretű szerelőablaknak.
A helyiségnek akadályoktól mentesnek kell lennie, hogy bármilyen munka elvégezhető legyen.
H
Ha a panelt tömítették, a szerelő érkezése előtt távolítsa el a tömítőanyagot.
-65Enjoy the RIHO life-style
9. ábra
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
P.O. Box 4149
5047 TS Tilburg Holland
5004 JC Tilburg Holland
Telefon:
Fax:
+31 (0) 13 5728728
+31 (0) 13 5720262
ABN-AMRO bank Tilburg 52.25.29.054
Bankzsírószám: ABN-AMRO bank 1091055
Kereskedelmi kamarai
. szám: 1802298 Tilburg
BTW-szám: NL8035.49.362.B01
RIHO SZERVIZKÉRELEM
RIHO adós:
Kapcsolattartó:
Cég:
Székhely:
Hivatkozási szám:
Kivitelező:
Cég:
Cím:
Végfelhasználó:
Megbízás:
Cím:
Irányítószám:
Város:
Otthoni telefon:
Munkahelyi telefon:
Termék:
kád - kádpanel - hidromasszázs - zuhanytálca - zuhanytálcapanel - gőzkabin
Megnevezés/típus:
Sorozatszám:
Szín:
Vétel dátuma:
Számlaszám / (RIHO Int. BV) szállítási hivatkozása:
Hidromasszázs:
Rendszer:
hydro elektronikus
hydro/aero elektronikus
hydro/spydro mechanikus
hydro mechanikus
spydro mechanikus
aero elektronikus
Van szerelőnyílás? IGEN/NEM
Minimális méret: 40x50 cm
A szervizkérelem oka:
H
Üdvözlettel
Minden megállapodásunkra vonatkoznak az Általános Üzleti és Szállítási Feltétleink,
letétbe helyezve 1994. január 5-én a Bredai Bíróságon a 3/94-es szám alatt.
-66Z1209001.3 H
Gőzkabin:
Felület
Alapfelszerelés
Professzionális
H
Whirlpool Electronic - Felhasználói útmutató
Garanciafeltételek
1
Garantáljuk, hogy az általunk szállított áru konstrukciós és anyaghibáktól mentes. Valamennyi olyan alkatrészt
térítésmentesen kicserélünk, amely a szállítást követő három éven belül konstrukciós és/vagy anyaghiba
következtében meghibásodik. Az érintett alkatrészeket díjhitelezett postai úton kérjük eljuttatni cégünkhöz. Az
alkatrészek szét- és összeszerelésének költségeit nem térítjük.
A garancia nem terjed ki a normál kopás és elhasználódás, a nem megfelelő kezelés vagy a nem megfelelő
vagy helytelen karbantartás okozta hibákra, melyek az ügyfél és/vagy a vásárló által, illetve az ügyfél
és/vagy a vásárló megbízásából harmadik fél által végzett beállítások vagy javítás után merültek fel.
A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig az ügyfél és/vagy a vásárló
valamennyi cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti.
A garancia nem terjed ki semmiféle olyan alkatrészre (a szó legtágabb értelmében), melyet nem a cégünk
szállított vagy szerelt be.
A garancia csak az új alkatrészek ingyenes biztosításáig terjed. Cégünk semmilyen felelősséget nem vállal
az ügyfél és/vagy a vásárló által elszenvedett semmilyen kárért, történjen az bármilyen formában vagy
módon.
A garancia keretén belül a cégbe érkező alkatrészek a cég tulajdonába kerülnek.
Ha az ügyfél és/vagy a vásárló beleegyezik abba, hogy a megnevezett gyártóktól vagy szállítóktól
származó alkatrészeket és termékeket kapjon, cégünk felelőssége és/vagy a garancia időtartama nem
terjed túl azon, amit ezeknek az előírt alkatrészeknek vagy termékeknek a gyártója vagy szállítója elfogad.
Hibás anyagok és/vagy elvégzett munkálatok esetében felmerülő panaszok a hiba észlelésétől számított 7
napon belül, írásos formában nyújthatók be cégünkhöz.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen, az ügyfél és/vagy a vásárló által megbízott harmadik személy által
végzett kivitelezési munkáért, sem pedig az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.
Felelősségünk semmilyen körülmények között nem terjed ki a leszállított áruk/anyagok hibái által bármilyen
módon vagy formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére. Nem vállaljuk továbbá
a felelősséget a leszállított áruk beszerelése során az ügyfél és/vagy a vásárló, illetve harmadik személy
tulajdonát ért kárért.
Cégünk sohasem köteles téríteni a bármilyen okból (például az értékesített termékek szállítási késedelme
és/vagy a beszerelés késedelme), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
H
8.0
-67Enjoy the RIHO life-style
Z1209001.3
Enjoy the RIHO life-style
RIHO International b.v.
Hermesstraat 10
NL-5047TS Tilburg
tel.: +31-(0)13 572 87 28
fax: +31-(0)13 572 82 62
e-mail: [email protected]
RIHO Belgium b.v.b.a
Nijverheidslaan 27
B-3290 Diest
Tel.: +32-(0)13 314 780
fax: +32-(0)13 336 604
e-mail: [email protected]
RIHO Sanitär-Vertriebs GmbH
Kapellenstraße 11
D-56235 Ransbach-Baumbach
tel.: +49-(0)26 232 071
fax: +49-(0)26 232 632
e-mail: [email protected]
RIHO Polska Sp. Z o.o.
ul. Dubois 119
93-465 Łódź
tel.: +48-(0)42 250 62 58
fax: +48-(0)42 250 62 57
e-mail: [email protected]
POLSKA
RIHO CZ, a.s.
Suchý 37
680 01 Boskovice
Czech Republic
tel.: +420-516 468 222
fax: +420-516 468 216
e-mail: [email protected]
RIHO Hungary Kft
1056 Budapest, Duna u. 1.
tel: +36-20 359 2971
e-mail: [email protected]
V případě chybně uvedených modelů,
specifikací atd. nelze uplatňovat žádné
právní nároky. Chyby tisku a sazby
vyhrazeny.
Błędy w nazwie modelu/parametrach
technicznych, itp., nie upoważniają do
jakichkolwiek roszczeń. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za błędy
w druku i składzie tekstu.
 ñëó÷àå îøèáî÷íî óêàçàííûõ
ìîäåëåé/ñïåöèôèêàöèé è ò.ï. íå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íèêàêèõ ïðàâ.
Ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà îøèáêè ïå÷àòè
è òèïîãðàôñêîãî íàáîðà.
A hibásan bevezetett modellek,
műszaki adatok stb. nem biztosítanak
további jogokat a vásárlónak.
A nyomdai és tördelési hibák jogát
fenntartjuk.
Internet
WWW.RIHO.COM
Z1209001.3

Podobné dokumenty