Čtvrtletník 3-2011

Komentáře

Transkript

Čtvrtletník 3-2011
Strana 1
WWW.MUAS.CZ informuje
ČTVRTLETNÍK . ČÍSLO 3 . ROČNÍK 3 . 4. ČERVENCE 2011 . ZDARMA
Pozvánka
Sportovní areál na vrchu Háj
bude opět hostit městské slavnosti. Ty se uskuteční v sobotu 20.
srpna a stejně jako loni, budou
obsahovat sportovní a kulturní
část. Dopolední, sportovní program, proběhne ve znamení klání
mezi sportovci z Aše a partnerského města Plavno. Program má
název Sportem proti nudě a připraveny budou soutěže družstev z
obou měst v celé řadě disciplín. V
odpoledních a večerních hodinách se uskuteční společný projekt s dalším partnerským německým městem Rehau.
Na co mohou kulturymilovní
návštěvníci těšit? Ašské buchtobraní, jak odpolední část pořadatelé nazvali, začíná v 11.00 hodinovým koncertem místní skupiny
Kartáč, od 12.30 zahraje městská
kapela Rehau, kterou vystřídá
opět Kartáč. Od 16.00 se postupně vystřídají skupiny Friday,
Mandrage, Děda Mládek Illegal
Band a zpěvák Tomáš Klus.
V časech mezi koncertními
vystoupeními se uskuteční prezentace obou měst, soutěže a další
doprovodný zábavný program.
Dne 2. června 2011 bylo po kolaudaci předáno zrekonstruované Masarykovo náměstí v Aši k užívání Ašanům a návštěvníkům města. Oprava náměstí, přilehlého parkoviště a stavba dvou parkovišť nových byla
zahájena před necelým rokem, kdy byly odstraněny staré chodníky a kašna ze 70. let, asfalt z parkoviště u
obchodního domu a vzrostlá zeleň. Po 11 měsících se upravený prostor s více než 50 stromy stal opět veřejným.
Malou slavnost, spojenou s odhalením skulptury a spuštěním umělého potůčku, děl sochaře Václava Gatarika (na snímku muž v klobouku vpravo), připravila radnice společně se zhotovitelem, stavební společností
STRABAG. Rekonstrukce tohoto centrálního prostoru vyšla na 21,6 miliónu korun, z toho 20,8 miliónu korun
poskytne Evropská unie.
Slovo starosty
Aš – město (ne)bezpečné?
V posledních měsících se výrazně zvýšila drobná majetková kriminalita a vandalismus ve městě. Příčin
tohoto stavu je několik a možnosti
ochrany majetku našich občanů jsou
omezené. Na základě dohody s Policií
České republiky došlo k posílení hlídkové činnosti a také městská policie
začala stavět v nejproblematičtějších
časech, tedy na noční víkendové služby,
další hlídku. Zastupitelé schválili
vyhlášku, která rozšiřuje území, na kterém je zakázáno provozování výherních hracích automatů a nově i videoloterijních terminálů, které jsme dříve zakázat nesměli. Další vyhláškou, která je určitě nestandardní a postoj zastupitelů k ní nebyl zdaleka jednoznačný, je omezení provozních hodin heren, barů, restaurací a
hospod tak, že se zcela vylučuje jakýkoliv nonstop provoz a provozní
doby jsou stanoveny v neděli až čtvrtek maximálně do 23 hodin, v
pátek a sobotu či svátek max. do 24 hodin. Provozovatelé těchto zařízení mohou požádat o výjimku, zapojí-li se do projektu „Klidné město“,
což představuje povinnost zabudování kamerového systému před provozovnou s povinností uchovat nahrávku 48 hodin. Otevírací doba se
tak prodlouží do 02 hodin po všechny dny v týdnu a pro hudební produkce (koncerty a diskotéky s diskžokejem) do 04 hodin, pouze ale
před dnem pracovního volna či klidu. Kamerový systém má přednostně
sloužit k tomu, aby obyvatelé bydlící v okolí těchto zařízení nebyli
obtěžováni hlukem v nočních hodinách. Za klid bude odpovídat provozovatel a při opakovaných stížnostech může být výjimka odebrána.
Jsem si vědom toho, že toto opatření je vnímáno jako diskriminační a
omezující určitým způsobem jak provozovatele tak i jejich návštěvníky.
Na druhou stranu si musí všichni uvědomit, že zastupitelé mají za
povinnost chránit zájmy všech svých spoluobčanů, tedy jak těch, kteří
chtějí podnikat či se bavit, tak i těch, kteří ráno musí vstávat do práce
odpočatí. Tento rébus se nedá vyřešit jinak než kompromisem. V minulosti jsme již podobným způsobem postupovali a ve spolupráci s provozovateli se nám povedlo situaci ve městě uklidnit. Věřím, že se to
povede i v tomto případě a po čase budeme moci konstatovat, že je toto
omezující opatření již zbytečné. Dokud však budeme neustále dokola
řešit stížnosti nevyspalých lidí, překračovat po ránu v centru města na
chodníku spící opilce, platit statisíce za opravy vandaly zničeného
našeho společného majetku, pokud se budeme bát chodit ráno městem,
protože máme bolestnou zkušenost ze srážky s opilcem, který vypadl z
nonstop baru, pak nějaké řešení najít musíme. Možná to přijaté není
nejideálnější. Je však jediné, které je na stole. Z pohledu zastupitele s
ním lze souhlasit či nesouhlasit. V případě nesouhlasu bych však očekával návrh jiný. Návrh, který by byl podroben takové diskusi, jako ten
přijatý. Je to totiž kompromisní návrh, tedy jakási dohoda mezi starostou a zástupci provozovatelů. Škoda, že tato skutečnost od protestujících provozovatelů při projednávání nezazněla.
Dalibor Blažek, starosta
Strana 2
Výsledky sčítání
dopravy v Aši
Ředitelství silnic a dálnic ČR provedlo v roce 2010 sčítání dopravy
na dálniční a silniční síti. Zajímali jsme se o výsledná čísla v
našem města a jeho nejbližším
okolí (čísla představují průjezd
všech vozidel úsekem po dobu 24
hodin).
Hlavní ulice (od Mokřin po křiž.
se Šaldovou): 7001 - 10 000 vozidel,
Hlavní ulice (od křiž. se Šaldovou
po křiž. se Studentskou: 5001 7000,
Studentská: 501 - 1000 vozidel,
Saská (po křižovatku na Hranice):1001 - 3000,
úseky mimo Aš:
silnice Aš - Hranice: 1001 - 3000
vozidel,
Aš - Hazlov: 7001-10 000,
Aš - Doubrava: 501 - 1000,
Aš - hraniční přechod na Selb:
7001 - 10 000,
Hazlov - Františkovy Lázně:
5001 - 7000,
Františkovy Lázně - Cheb: 10 001
- 15 000,
Cheb - Pomezí: 3001 - 5000,
R6 Cheb - výpadovka na Mariánské Lázně: 10 001 - 15 000,
Sčítání se provádí v pětiletých
intervalech od roku 1959.
Zdroj: www.rsd.cz
Informace o změnách v třídění odpadů
Sběr elektrozařízení
Dne 8.6.2011 byly na území
města Aš rozmístěny 3 stacionární kontejnery červené barvy od
společnosti Asekol s.r.o., která
bude také zajišťovat jejich pravidelný vývoz.
Stacionární kontejnery usnadňují
lidem odevzdávání vysloužilých
drobných spotřebičů pocházejících z domácnosti a také baterií
blíže místu jejich bydliště. S
drobnými elektrospotřebiči tak
lidé nemusí až na sběrný dvůr, ale
mohou je kdykoliv pohodlně odevzdat do těchto kontejnerů.
Kontejnery byly umístěny na křižovatku ulic Příbramská Kamenná, velké parkoviště na
sídlišti Dlouhá a na ulici Palackého - proti „kostce“.
Do stacionárních kontejnerů patří
drobná elektrozařízení, jako jsou
např. kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany,
telefony a další. Součástí konstrukce je také integrovaný box
na baterie a akumulátory.
Do kontejnerů naopak nepatří
televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné zářivky.
Pro odložení všech ostatních
druhů elektrozařízení je i nadále
možno využít sběrný dvůr v Hedvábnické ulici v Aši. Kompletní
elektrozařízení zde od vás odebe-
rou bezplatně.
Oddělený sběr nápojových kartonů spolu s plasty
Od května mají občané města
možnost odkládat do nádob na
sběr plastů (žluté nádoby byly
označeny oranžovou nálepkou) i
nápojové kartony, tzn. krabice od
džusů, vína, mléka, mléčných
výrobků. Před vhozením je třeba
obal vypláchnout vodou a sešláp-
nout. Využíváním této možnosti
přispějete ke snížení množství
odpadů ukládaných na skládku a
tím máte možnosti ovlivnit
výsledný poplatek ze systém
nakládání s komunálním odpadem.
Ing. Iva Kubíčková,
vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Aši
Starosta podepsal dohodu o přistěhování desítek romských rodin do Aše????
Tato zaručená informace koluje městem již několik týdnů. V posledních
dnech byla ještě vylepšena tvrzením,
že za každou romskou rodinu, která
přijde do Aše, inkasuji 10 000 Kč. Ač
je to neuvěřitelné, i takovýto nesmysl najde mezi normálně myslícími
lidmi svoji živnou půdu, protože je přeci „na každém šprochu pravdy
trochu“. V tomto případě však rčení neplatí. Radnice ani starosta rozhodně nepodepsal žádnou dohodu (tu by muselo schválit zastupitelstvo)
a pokud někdo finančně profituje z přílivu Romů do města, pak jsou to
především lidé, kteří jim za velmi předražené nájemné poskytují ubytování. Rada města zamítla již několik žádostí různých podnikavců, kteří
chtěli na tomto problému vydělávat. Jako město však můžeme pouze
neprodat či nepronajmout naše nemovitosti, víc nic. Životaschopnost
takovéto fámy spojené s mojí osobou, mne ale samozřejmě mrzí. Již
více než 12 let se snažím společně se zastupiteli město měnit a zvelebovat proto, že zde chci i nadále žít, chci, aby se sem po studiích vrátily i
mé děti. Nemám proto ten nejmenší důvod z našeho města vytvářet
gheto. Nezastírám však, že tento problém zde existuje. Není to však
pouze problém Aše. Podíváme-li se na internet, velmi rychle zjistíme, že
podobná fáma se šířila v loňském roce v Karviné a letos v České Lípě.
Pramení vždy z obav lidí, které provázejí masové přesuny velkých romských skupin a zvýšená kriminalita. Tyto problémy zasáhly již většinu
krajů naší republiky. V současnosti je řeší třeba na Olomoucku, Liberecku, Pardubicku. V jedenáctitisícovém Šluknově v roce 2010 přibylo
1200 Romů a letos již 1160. Myslí si snad někdo, že i šluknovský starosta z tohoto problému finančně profituje? Ne, pouze stejně jako my neví,
jak situaci v mezích zákona řešit a ochránit své spoluobčany.
Tento problém je totiž daleko hlubší, než se na první pohled zdá. Uvě-
domíme-li si, že na 10 běžných mladých rodin se narodí 12 dětí a na
stejný počet romských rodin 60 dětí,
pak jednoduchým propočtem zjistíme, že se komunita velmi rychle zvětšuje. To se musí někde projevit. Navíc jsou tyto rodiny zvyklé držet při
sobě a nedělá jim problém přesunovat se z místa na místo tam, kde je
to pro ně v danou chvíli nejvýhodnější. Ve spojení s nízkou vzdělaností
a tím velmi špatnou uplatnitelností na trhu práce doprovázenou i velmi
zřejmou nechutí pracovat, je jich většina odkázána na sociální dávky.
Jejich systém je ale postaven tak nešťastně, že na něm mohou vydělávat například právě zprostředkovatelé bydlení. Astronomické nájemné,
které by si běžně pracující člověk nemohl nikdy dovolit, je dotováno ze
státního rozpočtu ve formě příspěvku na bydlení. Tím, jak se zvedají
počty těchto „přistěhovalců“, vydělávají stále více i jejich ubytovatelé.
Hledáme-li tedy viníky toho, že do Aše přibývají romské rodiny, podívejme se kde a u koho bydlí ve vašem sousedství a kdo z nich profituje.
Možná právě z těchto míst jsou pak vypouštěny ony fámy o podepsaných dohodách mezi Aší a Litvínovem či Mostem.
Úplně nakonec chci zdůraznit skutečnost, na kterou by se nemělo zapomínat. Všechny současné problémy nelze svalovat pouze na Romy. Velkou část současné majetkové trestné činnost mají na svědomí naši
„staří známí“ z neromské ašské galerky. Také je nutné si uvědomit, že
v Aši žije řada romských rodin, které zde dlouhá léta pracují či podnikají a nikoho z nás nenapadne dívat se na ně jakýmkoliv rasistickým
pohledem. Současná situace, která vytváří protiromské nálady, je
poškozuje daleko nejvíce.
Dalibor Blažek, starosta města
O čem se mluví
Strana 3
Bude časem platit - Aš, město cyklistice zaslíbené?
Vážení čtenáři,
největší sportovní událost za
mnoho posledních roků v Aši Český pohár ve třech cyklistických disciplínách - je již za námi.
Kdo ve dnech 14. a 15. května
zavítal na vrch Háj, stal se svědkem skvělých sportovních výkonů
v cross-country, trialu a fourcrossu. I pro laiky, kterým názvy
těchto cyklistických disciplín nic
neříkají, jistě bylo úžasné obdivovat, co všechno lze na kolech
zvládnout a i pro ně to zajisté byl
nezapomenutelný zážitek. Celá
česká špička a ve four-crossu de
facto dokonce špička světová se
mohla přesvědčit, jak výborné
podmínky zde pro podobné soutěže a závody máme. Jednak velice
atraktivní a náročné tratě v nádherné krajině pod rozhlednou,
dále pak nadstandartní zázemí
pro závodníky, organizační pracovníky a diváky v nově vybudovaném sportovně-rekreačním areálu, rovněž velice kvalitní pořadatelskou službu v podobě
mnoha dobrovolníků, pro něž je
sport a cyklistika srdeční záležitostí, projevující se v kvalitní
práci s mládeží, ať už se jedná o
Ašské bajkery, LK Jasan Aš či
adrenalinové sportovce kolem
Vaška Staška. Velký dík proto
patří všem těm, kteří se podíleli
na velice úspěšném zvládnutí této
náročné víkendové akce. Nelze
vyjmenovat všechny, ale dvě
jména přesto musím zdůraznit.
Těmi jsou Bc. Jan Kytka a Ing.
Václav Stašek, bez kterých by tyto
závody v Aši nebyly. Poděkování
patří ale i zastupitelům našeho
města, kteří jednak podpořili tyto
závody finančním příspěvkem ve
výši 100.000 Kč, ale hlavně se zde
snaží vytvářet takové podmínky,
aby se z dříve průmyslového
města stalo město orientující se
na turistický ruch s velkou spous-
tou atraktivních nabídek na trávení volného času.
Myslím si, že těmito velice
významnými cyklistickými závody
jsme dali nejen do celé ČR, ale
ještě mnohem dále jasně najevo,
že zde máme co nabídnout a že
jsme se nestali na ten jeden
víkend hlavním městem cyklistiky
náhodou. Dle mnoha reakcí jak
závodníků, tak i organizátorů a
rozhodčích si zde do budoucna
dokáží představit i daleko důležitější a prestižnější závody, než
„jen“ závody Českého poháru.
Držme palce, aby se to povedlo,
protože takovéto úspěšné akce
jsou tou nejlepší reklamou, jak
náš region zviditelnit a jak sem
návštěvníky přilákat.
A ještě skvělá zpráva na konec. O
tom, že letošní závody Českého
poháru v Aši se skutečně povedly, svědčí již v tuto chvíli potvrzené závody ve stejných disciplínách i pro příští rok. Takže si již
nyní pro jistotu do svých kalendářů zablokujte prázdninový víkend
7. a 8. července 2012, kdy v Aši
přivítáme absolutní českou špičku
v cross-country, v trialu a ve
four-crossu znovu.
Hudební klub Klubíčko shořel v
noci z 12. na 13. května. Požár zcela
zničil střechu budovy a veškerý
interiér. Znalci z oboru statiky nyní
navíc navrhují zbourat i obvodové
zdivo.
Na zasedání dne 29.6. byli zastupitelé o situaci kolem Klubíčka informováni. Budova je pojištěna a v případě, že Klubíčko bude obnoveno v
původních rozměrech, obdrží město
necelé čtyři milióny korun. Pokud
od stavby ustoupí, bude plnění
nižší, cca 2,2 mil. korun. Zastupitelé na zasedání o obnově nebo ukon-
čení historie Klubíčka ve stávajících
prostorách nerozhodli. Projedání
tohoto bodu bylo odloženo s tím, že
se uskuteční pracovní schůzka
zastupitelů spojená s prohlídkou
útrob budovy bývalého AKS v Karlově ulici, zda by právě zde mohl
obdobný klub vzniknout.
Zároveň by podle vedení města
měla být odstarována diskuse o
změnách v koncepci kulturní nabídky pro občany města. Před několika
lety byla zrušena příspěvková organizace města Ašské kulturní středisko a pořady jsou nabízeny prostřed-
nictvím tzv. grantového systému,
kde se o příspěvky z rozpočtu města
ucházejí pořadatelé kulturních akcí.
Grantový systém dosud zajišťoval
uspokojivé spektrum nabídky pořadů, ovšem od ukončení činnosti
agentury Josefa Týmy, který připravoval např. oslavy osvobození, podzimní folkový festival, pořady z
oblasti menšinových žánrů (tzv.
kulturní minimum), novoroční
ohňostroj, atd., se nabídka výrazně
zmenšila a nový poskytovatel kulturních pořadů tohoto typu zatím
není.
Usnesením č. 05/205/11 schválila
Rada města Aše vyhlášení veřejné
sbírky na opravu klubu Klubíčko,
které vyhořelo v noci z 12. na 13.
května 2011.
Přispět lze převodem na účet u
České spořitelny, číslo účtu:
70033-782051389/0800, nebo v
pokladnách Městského úřadu v
Aši, v budovách v Kamenné ulici
a v ulici U Radnice. Sbírka proběhne ve dnech 23.5.2011 až
31.7.2011.
Ku dni 4.7.2011 bylo na sbírkovém účtu 19 300 korun.
Pavel Klepáček - místostarosta
Obnovit Klubíčko? Dosud nezodpovězená otázka
Odborníci na statiku posuzují obvodové zdi po požáru, snímek rovněž dokumentuje totálni devastaci útrob Klubíčka.
Strana 4
Vyhláška omezí noční provoz hospod
Zastupitelstvo města Aše vydalo
obecně závaznou vyhlášku č.
3/2011, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku při
provozování hostinských činností, kterou se v noční době částečně omezuje provozní doba hostinských zařízení.
Nová vyhláška má napomoci ke
zlepšení nočního klidu a pořádku
ve městě, kde jen za uplynulý rok
způsobili vandalové škodu na
majetku města ve výši 600 tisíc
korun. Největší škody jsou zazna-
menávány po víkendech.
Některé podniky jsou podle
poznatků policie často také místy,
kde zloději nabízejí kradené věci.
Vyhláška přináší omezení bez
výjimky, to znamená, na celém
území města Aše.
Konec provozní doby hostinských zařízení je vyhláškou stanoven takto:
ve dnech předcházejících dnu
pracovního volna a klidu: do
24.00,
v ostatních dnech: ve 23.00
Příspěvek pro LK Jasan
Zastupitelstvo města Aše schválilo na zasedání 29. června poskytnutí
finančního daru Lyžařskému klubu Jasan Aš ve výši 116 tisíc korun.
Prostředky budou použity na zakoupení materiálu na stavbu chaty.
Lyžařům jejich původní zázemí na vrchu Háj shořelo do základů v říjnu
loňského roku. Sportovci od té doby stačili uklidit spáleniště, vybudovat studnu a také základy pro novovu chatu.
Ve zkratce ze ZM
V rámci dohledávání historického majetku město Aš nárokuje mj.
pozemek pod fotbalovým hřištěm na Střelnici a budovu bývalé policejní stanice ve Vernéřově.
ZM schválilo dotaci ve výši 100 tisíc korun na stavbu oplocení nohejbalového hřiště.
ZM schválilo územní studii lokality “Za nádražím”, kterou je regulována plocha cca 30 hektarů, nyní ve vlastnictví právnické osoby. Plocha
je rozdělena na procentuelní zastoupení využití pro výrobu, skladování
a dopravu.
ZM změnila pravidla pro výplatu příspěvků v rámci grantového systému, zrušila mj. příspěvek na podporu činnosti aktivních sportovních
reprezentantů s trvalým pobytem v Aši.
Hledají se
Prostřednictvím internetových stránek města Aše a jejich rubriky
Hledám je v posledním období sháňka po těchto lidech:
Stanislava Horváthová hledá Alici Hamerlovou
Prosím o pomoc při hledání bývalé spolužačky, která se za svobodna jmenovala Alice Frišová a pracovala v Tostě Aš jako návrhářka
rukavic. Nyní se jmenuje Alice Hamerlová, rok narození 1956.
Děkuji za pomoc.
Stanislava Horváthová, tel.: 775 953 383, e-mail:
[email protected]
Alena Fojtíková hledá Táňu Novotnou
Kontaktní e-mail: [email protected]
Tomáš Mecl hledá Helenu Machovou
Vážení, jsem evangelickým farářem v České Lípě. V tamní nemocnici, kde také pracuji jako kaplan, jsem byl požádán jedním klientem, zda bych se neangažoval při hledání jeho matky, se kterou
ztratil kontakt cca. před dvaceti lety. Obracím se na Vás proto, že
poslední informace o trvalém pobytu jeho matky pocházejí z Aše.
Matka mého klienta: Helena Machová, nar. 12. 8. 1949 v Kroměříži. Děkuji za pochopení.
S úctou Tomáš Mencl
e-mail: [email protected]
Zdeňka Krišková Cháberová hledá Janu Hamouzovou,
Zdeňku Schütlerovou a Jiřinu Svěrákovou
Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o pomoc při hledání spolužaček, které studovaly 2letou EŠ v Mariánských Lázních v letech
1973-1975. Znám jen jejich svobodná jména a adresy před 36 lety.
Jedná se o Janu Hamouzovou, Mikulášská 6, Zdenku Schütlerovou,
Moravská 2, a o Jiřinu Svěrákovou, Kotkova 14. Budu vděčná za
každou zprávu, kterou mi poskytnete. S pozdravem Zděnka Krišková-Cháberová, e-mail:[email protected]
hodin, přičemž počátek provozní
doby je každý den nejdříve v 6.00
hodin.
Při udělení výjimky se posunuje
celotýdně konec provozní doby
na 02.00 hodin, v případě pořádání koncertu či diskotéky s diskžokejem na 04.00 hodin.
Výjimky uděluje rada města,
například při konání kulturních a
jiných akcích pořádaných městem, při sledování vrcholných
sportovních soutěží a rovněž v
případě, kdy se provozovatel
zapojí do systému bezpečnostích
opatření města v rámci projektu
nazvaného “Klidné město”. Jednou z podmínek udělení této
výjimky je vybavení okolí provozovny kamerovým systémem s
uchováním dat nejméně na dobu
48 hodin.
Vyhláška bude účinná od poloviny září 2011.
V Aši je v současné době provozováno kolem 80-90 hostinských
zařízení a další vznikají.
Prodej bývalého internátu zamítnut,
zájemce zde chtěl mít sociální byty
Usnesení č. 05/223/11
Rada města Aše po projednání
žádostí na převody nemovitostí
dle Směrnice č. SE 9/2010 účinné
od 26.8.2010 - zásady postupu při
úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých
věcí:
1. nedoporučuje ZM schválit prodej:
v katastrálním území Aš
- budovy s č. p. 1549 na st. p. č.
1689/1
- st. p. č. 1689/1 o výměře 132 m2
- p. p. č. 1689/2 o výměře 121 m2
- budova s č. p. 1593 na st. p. č.
1734
- st. p. č. 1734 o výměře 416 m2
- budovy s č. p. 1594 na st. p. č.
1735
- st. p. č. 1735 o výměře 118 m2
Jedná se o objekty bývalé ubytovny průmyslové školy textilní v
Krajkářské ulici. Rada města
nedoporučila zastupitelstvu města
schválit prodej z důvodu nízké
nabídkové ceny (cca 420 tisíc
korun za všechny objekty a
pozemky) a nesouhlasu s podnikatelským záměrem přestavět
ubytovnu na sociální byty.
Zastupitelstvo města Aše na zasedání 29. června 2011 prodej
budov a pozemků neschválilo.
Žadatelem byl Jiří Šádek, bytem
Praha.
Podnikatelských záměrů přestavby objektů na tzv. sociální byty v
poslední době přibývá. Dosud
byly všechny žádosti tohoto typu
zamítnuty (v případě prodeje z
majetku města) nebo radou města
nevydán souhlas (v případě, že se
jedná o soukromý objekt a žadatel
potřebuje souhlas doložit k žádosti o dotaci z EU na přestavbu
budovy).
O problematice blíže píše v tomto
vydání čtvrtletníku starosta města
Dalibor Blažek na straně 2.
Grantové zakázky města na rok 2012
Rada města Aše schválila vyhlášení grantových zakázek města a povinného projektu na rok 2012. Termín pro doručení žádostí je 16. září
2011. Grantové zakázky byly vyhlášeny na tyto pořady:
1. Den pro město - finančí příspěvek města: 200 tisíc Kč, termín: květem 2012, místo: na území města (zábavně kulturní program s uspořádáním výstavy ke 140. výročí povýšení Aše na město.
2. Letní slavnosti města - finanční příspěvek města: 350 tisíc Kč, termín: červenec, srpen 2012 (místo: sportovní areál na vrchu Háj, koncerty, divadla, show, atrakce pro děti, stánkový prodej, tématické zaměření: 140. výročí povýšení Aše na město).
3. Advent - příspěvek města: 70 tisíc korun, termín: první adventní
neděle 2012, místo: Poštovní náměstí, slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, doprovodný program, ukázky tradičních řemesel a dovedností
s vánoční tématikou, vánoční tržiště, koncert.
Povinný projekt: Dětský den (termín uzávěrky pro přijímání žádostí je
do 31.10.2011).
Další informace včetně formulářů jsou uvedeny na internetových stránkách města Aše: www.muas.cz. Podrobnosti žadatelům poskytne
Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Aši,
Bc. Pavel Maceják, tel.: 354 524 261,
e-mail: [email protected]
Strana 5
Na Dlouhé jsme začali za své, nyní dotaneme ještě dotaci
Rekonstrukce sídliště Dlouhá
nabere rychlejší tempo, než se pro
tento rok předpokládalo. Město
Aš totiž uspělo se svou žádostí o
dotaci z Programu Podpora regenerace panelových sídlišť a na 1.
etapu regenerace vnitrobloku
Dlouhá obdrží od ministerstva
pro místní rozvoj (MMR) ještě
letos 4 milióny korun. Spoluúčast
města bude cca 2 milióny korun,
které musí být proinvestovány
nejpozději do 31. července příštího roku.
Finanční příspěvek od státu
umožní realizaci etapy, která
zasáhne vnitřní prostor komplexu
paneláků, kde jsou naprojektována dvě hřiště – jedno dětské a
jedno sportovní pro provozování
míčových her. Opraveny či nově
vybudovány budou opět také
chodníky, veřejné osvětlení, změn
se dočká zeleň. Nyní bude potřeba v co nejkratším termínu vypsat
výběrové řízení na zhotovitele,
neboť finanční prostředky od
MMR musí být vyčerpány ještě
do konce tohoto roku.
Na Dlouhé se začalo s opravami,
financovanými z rozpočtu města,
začátkem června.
Dílo provádí teplická společnost
Vodohospodářské stavby, která ve
výběrovém řízení zvítězila v kon-
Vyhláška reguluje
také videoterminály
Zastupitelstvo města Aše vydalo
novou obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2011, která rozšiřuje místa,
kde už nyní je provoz výherních
hracích přístrojů (VHP) omezen
stávající vyhláškou, o další ulice.
Těmi jsou: Nádražní, Čapkova,
Gustava Geipela, Chebská, Šaldova a celá Okružní.
Na základě nálezu Ústavního
soudu ve věci vyhlášky města
Chrastavy, který uznal právo obce
regulovat nejen VHP, ale nově
také tzv. videoloterijní systémy,
zapracovalo město do nové
vyhlášky i tyto přístroje, jejichž
povolování bude nyní také regulováno.
Časové omezení provozu heren
bude nově upraveno jinou vyhláškou, která omezuje provoz hostinských zařízení (pozn.: vyhláška byla nyní také vydána a informace o ní jsou uvedeny na jiném
místě tohoto výtisku čtvrtletníku).
V Aši je v současné době na 35
míst, kde lze provozovat hazardní
hry na výherních hracích přístrojích a videoloterijních terminálech. Další herny vznikají.
kurenci dalších osmi uchazečů.
Vítězná cena je 11,8 miliónu
korun.
Rekonstrukce zasáhne komunikaci ulice Dlouhá, v úseku od křižovatky s Tylovou až po křižovatku
s Dobrovského. Vybudovány a
rekonstruovány budou v tomto
úseku také chodníky. Zcela nová
bude cyklostezka, která povede
částečně parkem vedle sídliště,
částečně podél komunikace Dlouhá. Rekonstrukce počítá také s
celkovou opravou parkoviště
naproti křižovatce s Havlíčkovou
ulicí, novým veřejným osvětlením a sadovými úpravami. Je
naprojektováno rozšíření komunikace Dlouhá na 6,5 metru. Ve
střední části bude upraveno par-
koviště s sedmi kolmými stáními
a nově navrženo je další se 47
kolmými stáními (u parku naproti
bazénu).
Na Dlouhé proběhly první stavební úpravy už loni, kdy tu byly
opraveny některé chodníky a
jedno dětské hřiště.
Usnesení č. 05/215/11
Rada města Aše po projednání
doporučuje ZM k 31.12.2011 zrušit Fond rozvoje bydlení včetně
OZV č. 5/2010 a vydat OZV č.
2/2011, kterou se zrušuje OZV č.
5/2010 O vytvoření a použití účelových prostředků FRB
Fond rozvoje bydlení (FRB) byl
dlouhá léta oblíbeným zdrojem
financování oprav soukromých
obydlí občanů Aše, přičemž
zájem byl tak velký, že se nedostávalo na všechny žadatele. V
posledních několika letech ale
obliba půjček z tohoto fondu
rapidně poklesla. Například v
roce 2010 byla schválena částka k
rozdělení ve výši 5.100.000,- Kč,
přičemž smlouvy byly uzavřeny
jen na 448.000,- Kč, ani po změně
pravidel se v letošním roce zájem
nezvýšil.
Půjčky z FRB město Aš poskytuje od roku 1994, kdy zastupitelstvo schválilo finanční výpomoc
z ministerstva financí a podle jím
navržených pravidel prostředky
občanům půjčovalo. V roce 2004
peníze státu vrátilo a od té doby
jsou ve fondu pouze finanční prostředky města.
Navrhováno je, aby finanční
zůstatek fondu včetně splátek
dobíhajících půjček byl využit na
rekonstrukci kryté plovárny.
Zastupitelstvo města na zasedání
29.6.2011 Fond rozvoje bydlení
vyhláškou číslo 2/2011 zrušilo ke
dni 31.12.2011.
Pro nezájem zrušen Fond rozvoje bydlení
Průmysl na Ašsku v muzeu
Vznik a vývoj průmyslu na Ašsku.
To je název výstavy, kterou připravilo muzeum v Aši. Vernisáž se
konala 23. června, předměty
vystavené v prvním patře muzea
lze zhlédnout až do konce prázdnin. Na snímku je ruční tkalcovský stav z 19. století, který býval
běžným vybavením každé hospodářské usedlosti. Jedná se o listový stav odrážkový, charakteristický svým klapáním. Klapání stavů
kdysi znělo v Aši i ve všech obcích
Ašska.
Strana 6
Úpravy v Kamenné
Rada města Aše schválila úpravy
povrchu plochy u křižovatky ulic
Kamenná a Příbramská.
Jedná se o úpravy nezpevněné
části pozemku, který už delší
dobu obyvatelé ulic Kamenná a
Příbramská využívají na parkování a úpravy chodníku v Kamenné
ulici. Ty umožní podélné stání na
chodníku. Zároveň budou zřízena
dvě stání pro kontejnery na
komunální odpad. Tím má dojít
nejen ke zlepšení možností parkování, ale také k rozšíření komunikace v Kamenné ulici, v úseku
mezi křižovatkami s Pivovarskou
a Příbramskou, kde je zejména v
zimě složitá dopravní situace.
Radní zároveň schválili opravu
chodníku v Komenského ulici o
délce cca 60 metrů, v úseku mezi
bývalou restaurací a křižovatkou
s Obloukovou ulicí.
Vítání občánků - milá povinnost radnice
Tradiční vítání občánků představiteli města, letos už druhé, se v
Aši konalo v sobotu 4. června.
Na slavnostní setkání se starostou Daliborem Blažkem bylo
pozváno celkem 32 rodičů, pro
malý dárek, kytičku a také za
poslechem proslovu, veršíků a
písničky (v podání dětí z mateřské školy v Neumanově ulici) si
v horkém sobotním dopoledni do
obřadní síně nakonec se svými
ratolestmi přišlo 19 rodičů.
Akt slavnostního vítání nových
občánků města je v Aši letitou
zvyklostí.
Jak informovala matrikářka, paní
Lydia Drábová, tradice nebyla za
posledních několik desetiletí
nikdy přerušena.
Krádež pamětní desky - škoda za čtvrt miliónu
Počátkem května 2011 byla ze
vstupních prostor rozhledny na
vrchu Háj odcizena bronzová
pamětní deska, věnovaná osob-
Dodatečný zápis dětí
do mateřské školy pro školní rok 2011/2012
se bude konat ve dnech 11. a 25. července 2011. Zápis vyhlašuje
ředitelka po dohodě se zřizovatelem na 10 míst navýšené kapacity
Mateřské školy Aš, Okružní 1580/57, okres Cheb.
Vyzvednutí žádosti o přijetí dítěte do MŠ: 20. 6. 2011 – 22. 7. 2011
na podatelně Městského úřadu Aš, Kamenná 52 nebo na webových
stránkách mateřské školy.
Při zápisu je nutné předložit: řádně vyplněnou žádost, potvrzení od
lékaře, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, u
cizinců cestovní pas dítěte i zákonného zástupce, předpokládané
ukončení rodičovského příspěvku. Kritéria přijímání dětí při dodatečném zápisu a další informace o mateřské škole získáte na níže
uvedených kontaktech:
ZŠ a MŠ Okružní 1580/57 Aš, MŠ Okružní 1580/57
Čas: 15,00 – 17,00 (po oba dny)
e-mail:[email protected]
Telefon: 354 525 610
Ředitel: Mgr. Jiřina Červenková,
zástupce ředitele pro MŠ: Alena Soprová
Web.stránky: http://www.zsmsok.cz/
Za OŠKS MěÚ Aš: Ing. Renata Benešová, vedoucí odboru
Dne: 17. 6. 2011
nostem, které se na počátku minulého století zasloužily o její stavbu. Policii se podařilo ve velmi
krátké době případ tohoto vloupání objasnit (zloděj podle všeho
předtím, než desku ukradl, vypáčil vstupní dveře do rozhledny).
Desku objevila ve sběrně, samozřejmě rozřezanou na kousky.
Nyní policie případ uzavírá s tím,
že pachatel bude obviněn pro krádež.
Zloděj ve sběrně utržil pouhých
cca 150 korun, odborným ohodnocením Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turnově byla
stanovena umělecko-řemeslná a
historická hodnota desky na čtvrt
miliónu korun.
V odborném posudku se mj. píše:
Historicky významný předmět
realizovaný výtvarníkem v roce
1903, ztráta nevratná, neboť předmět nelze zrekonstruovat.
Na snímku je pamětní deska před
poškozením (foto poskytlo ze
svého archivu městské muzeum).
Předmět se podle všeho na
původní místo brzo vrátí. Díky
iniciativě jednoho z ašských
milovníků historie jsou připravovány kroky k výrobě repliky,
ovšem už nikoliv z bronzu, ale
plastu.
Radní schválili navýšení kapacity
mateřské školy při ZŠ Okružní
Usnesení
Rada města Aše po projednání
a) schvaluje navýšení kapacity
mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres
Cheb, ze stávajících 173 na 183
dětí na dobu určitou, do roku
2014, ukládá OŠKS zajistit
potřebnou administrativu související se změnou zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
pověřuje starostu města podpisem
příslušných žádostí
b) schvaluje navýšení účelové
dotace pro rok 2011 pro Základní
školu a mateřskou školu Okružní
57 o 202 tis. Kč, celkem na 250
tis. Kč, na zajištění sociálního a
materiálního vybavení pro navýšení kapacity MŠ Okružní v roce
2011, po provedení rozpočtového
opatření.
Odbor školství, kultury a sportu
požádal radu města o navýšení
kapacity mateřské školy v uvedeném školském zařízení ze 65 na
75 (škola je součástí příspěvkové
organizace, jejíž kapacita je ve
třech budovách MŠ (Okružní,
Gustava Geipela, Mokřiny) nyní
173 míst. Po navýšení bude 183
míst.
Navýšení kapacity má přispět k
uspokojení dalších žadatelů o
umístění dětí do předškolního
vzdělávacího zařízení. V současné době je kvůli gradující populační vlně nedostatek míst právě v
mateřských školách. Předpokládá
se, že po roce 2014 počet předškolních dětí v Aši poklesne.
Strana 7
Zajímavost
Asi málokdo z Ašáků asi ví, že velitel polární expedice ruské lodi Krasin, profesor Rudolf Samoljovič, jež posádku ztroskotané vzducholodi
zachránila, o této záchranné expedici přednášel i v Aši. Bylo to prý v
bývalém dělnickém domě. Na fotografii je to ten druhý muž zleva (v
klobouku).
Rudolf Samojlovič: polární badatel, geograf, geolog, profesor a doktor
věd, byl zatčen a popraven v období stalinských čistek.
Krasin: ruský ledoborec, postavený v Anglii v roce 1916 jako Sviatogor. V roce 1927 byl přejmenován na památku bolševického politika
Leonida Krasina. Proslavil se především záchranou posádky ztroskotané vzducholodi Italia, která v roce 1928 ztroskotala při návratu ze
severního pólu s výpravou Umberta Nobileho. Dnes je Krasin ukotven
v Sankt Petěrburgu, kde slouží jako plovoucí muzeum.
Dělnický dům v Aši: nacházel se v dnešní Vysoké ulici v Aši, jeho
osud byl pro poválečnou Aš typický, nějaký čas sloužil obyvatelům
města, později zemědělcům jako sklad obilí, na konci 80. let byl jako
zcela zdevastovaný zbourán (na snímku interiér DD).
Bohuslav Karban
Na kolech pro charitu
se startem z Aše
Mezinárodní charitativní cyklo-tour “Na kole dětem 2011“ odstartovala 8.6.2011 v 8 hodin z Poštovního náměstí v Aši.
Cyklistický peloton v čele se známým českým velocipedistou Josefem
Zimovčákem, mistrem světa a držitelem světových rekordů (tento
český rekordman na velocipédu mj. pokořil trojici nejslavnějších
světových cyklistických závodů - Tour de France, Giro d´Italia, La
Vuelta Espana), mnoha dalšími osobnostmi (k pelotonu se na začátku připojil slavný kardiolog prof. Jan Pirk, celou trasu pojede vozíčkář Dušan Petřvalský na handbiku a také jedenáctiletá Viktorka,
která prodělala transplantaci kostní dřeně), se z Aše po vlastní ose
vydal až na nejvýchodnější kraj Slovenska, do obce Nová Sedlica.
Smyslem projektu je podpořit léčení onkologicky nemocných dětí v
Česku i na Slovensku. Cyklisté za 11 dní urazí 1635 km a projedou
celkem 342 měst a obcí. K pelotonu se může přidat úplně každý, kdo
chce podpořit dobrou věc, pomoci těžce nemocným dětem a jejich
rodinám mohou lidé také tím, že si zakoupí náramek, tričko nebo
prostě tím, že o projektu informují blízké a známé. Výtěžek z akce,
kterou stejně jako loňský úspěšný ročník připravily Nadační fond Na
kole dětem a občanské sdružení Deťom pre život, poputuje na dětské
onkologické kliniky v Brně a Praze Motole, na Slovensku pak na kliniky v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích.
V Aši dne 9.6.2011
Memorandem byly zahájeny
přípravy na dokončení obchvatu Aše
Rada města Aše po projednání
schválila memorandum o spolupráci v rámci přípravy silniční
stavby „II/217 Silniční obchvat
Aš, II. etapa“ v rozsahu územní
působnosti města Aš a obce Krásná a pověřila starostu města k
podpisu memoranda.
Memorandum stanovuje společný
postup Karlovarského kraje,
města Aš a obce Krásná při přípravě a plánování stavby silničního obchvatu, která odvede tranzitní nákladní dopravu mimo
zastavěné území města.
Stavba 2. etapy obchvatu Aše má
navázat na etapu první, dokonče-
nou cca před 10 lety ve směru na
Selb (SRN) s tím, že bude napojena na stávající silnici II/217 ve
směru na Hranice. Memorandum
nemá charakter smlouvy a neuvádí závazné termíny realizace díla.
Konstatuje ale, že město Aš zadá
novou vyhledávací studii, která
by vyhodnotila nejvhodnější variantu vedení trasy stavby směrem
na Hranice, Karlovarský kraj se
zase zavazuje mj. zapracovat nejvhodnější variantu do Zásad
územního rozvoje KV kraje, případně financovat zapracování
změn do územních plánů města
Aš a obce Krásná.
WWW.MUAS.CZ informuje – čtvrtletník, vychází zdarma, místo vydávání: Aš, vydavatel:
Městský úřad Aš, Kamenná 52, IČ 00253901, zapsán MK ČR do evidence periodického
tisku pod evid. číslem MK ČR E 18693, odp. redaktor: Milan Vrbata, tel.: 354 52 42 21,
uzávěrka tohoto čísla: 30.6.2011. Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš, tel.: +420
354 52 42 11, e-mail: [email protected], úřední hodiny: pondělí: 7:30 – 12:00, 12:30 –
16:30, úterý: 7:30 – 12:00, 12:30 – 14:30, středa: 7:30 – 12:00, 12:30 – 16:30.
Strana 8
Výročí
150 let vrchu Háj jako turistického cíle
Je tomu právě 150 let (roku
1861), kdy obec Aš odkoupila od
hrabat Zedtwitzů vrch Háj (vrch
Háj je nejvyšším bodem české
části Smrčin), dosud používaný
pro těžbu kamene, s úmyslem
zalesnit a přeměnit jej na park.
Holý kopec byl osázen dřevinami
a roku 1874 byla zahájena sbírka
pro výstavbu kamenné vyhlídkové věže. V roce 1884 tu postavila
ašská sekce Alpského spolku ubytovací hostinec. Až roku 1902
byla sbírka úspěšná, koncem roku
1903 byla stavba věže dokončena
a dne 19.6.1904 byla tato 32
metrů vysoká rozhledna slavnostně vysvěcena. Postupně byl realizován plán přeměny Háje na
vycházkový park. Na přístupových cestách byla umístěny lavičky. Roku 1905 byla na Háji odhalena pamětní deska básníku Friedrichu Schillerovi, u příležitostí
100. výročí jeho úmrtí (na pamětní desce byl umístěn reliéf obličeje, do dnešní doby se zachovala
pouze kamenná deska, samotný
reliéf již zde však není, jeho osud
není znám), 20.6.1909 pomník
zakladatele německé tělovýchovy
Fridricha Ludwiga Jahna (památ-
ník byl odhalen u příležitosti 60.
výročí existence Ašského tělovýchovného spolku, jednalo se o
čtyřhranný pravidelný kamenný
piedestal s nápisem Jahn, zasazený do většího podstavce složeného z nepravidelných kamenů, na
vrcholu se nacházela busta F. L.
Jahna, památník stále existuje,
ovšem již bez busty, její osud není
znám) a 24.8.1913 pomník Theodora Körnera ke 100. výročí předčasného úmrtí mladého básníka a
spisovatele (nachází se jen několik desítek metrů od Jahnova
památníku, ve směru k vrcholu
kopce, při odhalení se skládal z
jednoho vysokého kvádrového
podstavce, u země s vystupujícími zaobleními, na jeho vrcholu se
nacházela busta básníka Körnera,
pod ní poté nápis Körner a bronzový reliéf muže na koni, později
byl s každé strany přidán jeden
nižší podstavec s kříži na vrcholu
a s deskou s nápisy, na zadních
stranách všech podstavců jsou v
němčině psána věnování, do
dnešní doby se zachovaly pouze
tři kamenné podstavce, osud
busty, reliéfu, desek a křížů není
známý).
Po roce 1945 byla většina staveb
na vrchu Háj a v jeho okolí poničena nebo neudržována. Téměř
nepoškozena se dochovala pouze
kamenná rozhledna a také hostinec. Vztah k tomuto místu si
noví obyvatelé výběžku teprve
budovali. V roce 1969 se sešlo
pár nadšenců a milovníků lyžování, kteří položili základní kámen
tradice lyžování pod rozhlednou.
S nadmořskou výškou přes 700 m
zde byly ideální podmínky pro
lyžařský sport. Lyžařský areál
nabízí své služby už několik desetiletí, v posledních letech prošel
poměrně velkou modernizací, na
přelomu let 2010 a 2011 přibyl
nový vlek, rozšířeny a prodlouženy byly sjezdové tratě se zařízením na zasněžování umělým sněhem, výrazně se zlepšilo zázemí a
podstatně také rozšířily možnosti
upravena byla okolí obou památníků a jejich torza. Modernizaci
vrchu Háj v letech 2009 a 2010
umožnila dotace EU. Radnice
projekt připravovala, za spolupráce s občany města, celých 10 let.
pro běžecké lyžování.
Obliba vrchu Háj jako turistického cíle postupně roste. Vydávají
se sem nejen místní, ale také sportovci z okolí. Opět se ujalo rčení:
„Kdo denně vystoupí k rozhledně na Háj, dožije se 90 let“.
popelem klubovna lyžařského
oddílu LK Jasan Aš, stojící na
louce vedle kamenné rozhledny.
Zatímco práce na obnově restaurace nebyly dosud ani zahájeny,
ašští lyžaři se ihned po události
pustili do díla a v době, kdy je
vytvářen tento dokument, už na
stejném místě chystají hrubou
stavbu nového zázemí. Kromě
vyhořelé restaurace dnes místo
hyzdí také už dlouhá léta soukromým vlastníkem nedokončená
turistická ubytovna.
Novou kapitolu začalo toto místo
psát v roce 2009, kdy byla zahájena stavba rozsáhlého sportovního areálu v místě bývalé lesní
školky, s in-line dráhou o délce
cca 1400 metrů, hřišti na míčové
sporty, minigolfem, lezeckou stěnou a nezbytným zázemím. Slavností otevření areálu se uskutečnilo v červnu 2010, součástí stavby
byla také úprava přístupových
cest, včetně těch původních, z
dob převálečných. Přístup na vrch
Háj je tak možný např. po obnovených schodech a vydlážděné
historické cestě kolem pomníků
Jahna a Körnera, nebo podél hřbitova či Lipovou cestou. Částečně
V roce 2004 proběhly oslavy
100. výročí rozhledny na vrchu
Háj. Při této příležitosti bylo
upraveno okolí věže, pokáceny
stromy na vrcholu kopce, které již
bránily dobrému výhledu na
všechny strany, v městském
muzeu se na téma Stoletá rozhledna na vrchu Háj uskutečnila
výstava.
Vrch Háj zažil v posledních
letech také dvě tragédie v podobě
požárů. V lednu roku 2009 zcela
vyhořela již zmiňovaná restaurace z roku 1884, v roce 2010 lehla
Popisky k fotografiím (shora):
Slavnostní otevření rozhledny
19.4.1904, Jahnův pomník v
původní podobě, oslava 100.
výročí rozhledny
Zdroje: Wikipedie - otevřená
encyklopedie, int. stránky města
Aše, int. stránky Lyžařského střediska Aš

Podobné dokumenty

2015/4 - Asociace realitních kanceláří České republiky

2015/4 - Asociace realitních kanceláří České republiky vlastní zprávy o činnosti v  posledním  čtvrtletí roku 2014, která obsahuje zvláštní oddíl „Nezprostředkování nájemného bydlení Romům“ „Sociální pracovnice nevládní organizace upozornila, že se při...

Více

Reportáž Svezli jsme se a další zajímavosti ze světa

Reportáž Svezli jsme se a další zajímavosti ze světa přiopilých turistů, jejich věkem i dobou výroby poddimensované chlazení sotva zvládá stoupání na Malou stranu, zběsilý provoz pražské velkoměstské dopravy jim každou vteřinou hrozí absolutním zánik...

Více

První číslo časopisu Dámského investičního klubu LADY IN

První číslo časopisu Dámského investičního klubu LADY IN na stanovení a dodržování správné strategie. Pro ženy, které jsou podle některých studií při investování daleko disciplinovanější než muži, by to neměl být problém. Zejména pokud se dokážou

Více

ŽL 06/2004 - Obec Žilina

ŽL 06/2004 - Obec Žilina jako hnědé uhl[, ale nemá žádnou z jeho neekologických vlastností a i zbylého popela je velmi malé množsfuí. Přitom i cenou můžehnědému uhlí konkurovat. Tuna je za 800 Kč. Má to jen jeden háěek. V ...

Více