Katalog Nahr dily

Komentáře

Transkript

Katalog Nahr dily
KOMPLEXNÍ ¤E·ENÍ PRO HYDRAULIKU
PNEUMATIKU
A MAZÁNÍ
DODÁVKY
NÁHRADNÍCH DÍLÒ
NÁHRADNÍ DÍLY
03/2005
O nás
VáÏení obchodní pfiátelé,
firmu Milan Chvalina - CHVALIS jsem zaloÏil v roce 1990. Od svého vzniku jsme
se soustfiedili na poskytování odborn˘ch sluÏeb v oblasti servisu hydrauliky
a pneumatiky.
Od roku 1992, kdy jsme zaãali zaji‰Èovat trvalou údrÏbu hydraulick˘ch
a pneumatick˘ch systémÛ nûkolika v˘znamn˘ch v˘robních podnikÛ, se sortiment
námi poskytovan˘ch sluÏeb v˘raznû roz‰ífiil. V souãasné dobû nabízíme komplexní sluÏby nejen v oblasti hydrauliky a pneumatiky, ale i v oblasti systémÛ centrálního mazání a zakázkové v˘roby.
Na poãátku své ãinnosti jsme pracovali pro podniky v oblastech tûÏby dfieva, papírenského a chemického prÛmyslu. Nyní na‰ich sluÏeb vyuÏívá mnoho v˘znamn˘ch spoleãností chemického,
dfievafiského, papírenského, automobilového, hutního, slévárenského a dal‰ího prÛmyslu.
V roce 1992 jsme uzavfieli smlouvu o distribuãním zastoupení firmy Parker Hannifin. Pro v˘robky této firmy
poskytujeme servis na celém území republiky a její produkty vyuÏíváme do sv˘ch v˘robkÛ (hydraulické agregáty,
filtraãní systémy, pneumatické systémy atd.). Na sklonku téhoÏ roku jsme se stali v˘hradním servisním partnerem
spoleãnosti Vickers (dnes EATON) pro âeskou republiku. Od ledna 2005 poskytujeme autorizovan˘ servis a dodávky dílÛ firmy DENISON Hydraulics.
Od roku 1996 sídlíme ve vlastním v˘robním objektu v Ho‰tce, v severních âechách. Zmínûn˘ areál byl v roce
2002 v˘znamnû roz‰ífien o dal‰í prostory, které zajistily roz‰ífiení poskytovan˘ch sluÏeb a zlep‰ení zázemí pro
na‰e souãasné aktivity. Nyní tu pro Vás pracuje více neÏ 80 pracovníkÛ na plo‰e 2 200 m2.
V roce 1999 jsme zavedli systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:1994. V fiíjnu 2003 úspû‰nû probûhla recertifikace systému na normu ISO 9001:2000. Z dÛvodu zásadních zmûn právního rámce podnikání v âeské
republice byla v ãervnu roku 2001 zaloÏena spoleãnost CHVALIS s.r.o., která od ledna 2002 pfievzala ve‰keré
aktivity firmy Milan Chvalina - CHVALIS.
Nabízíme komplexní fie‰ení Va‰ich potfieb v oblasti hydrauliky, pneumatiky a mazání.
Tû‰íme se na spolupráci s Vámi. Neváhejte nás kontaktovat.
Milan Chvalina, fieditel spoleãnosti
CHVALIS s. r. o. Vám nabízí dodávky náhradních dílů
a komponentů pro hydraulické, pneumatické a mazací
systémy.
• Více než čtrnáctiletá zkušenost se zajišťováním náhradních dílů.
• Servis a případná montáž dodaných komponentů.
• Pomoc při sjednocování používaných prvků.
• Provozování konsignačních skladů.
• Pomoc při řešení havarijních situací.
• Náhrady zastaralých nevyráběných dílů.
• Bezplatná technická pomoc při specifikaci dílů přímo u odstaveného zařízení, nebo
dle poskytnuté dokumentace.
• Komplexní dodávky poptávaných dílů z oborů: hydraulika, pneumatika a průmyslová
automatizace.
• Rychlé dodávky náhradních dílů z vlastního skladu, čítajícího více než 4 500 položek
hydraulických a pneumatických prvků.
Dodávky náhradních dílů
Distribuční zastoupení Parker Hannifin
CHVALIS s. r. o. je od roku 1992 distributorem a servisním střediskem
prvků společnosti Parker Hannifin. Dodáváme kompletní sortiment
hydraulických, pneumatických, filtračních a spojovacích prvků (šroubení,
trubky, hadice, rychlospojky atd.). Přehledové katalogy Vám jsou k dispozici
na internetových stránkách www.chvalis.cz.
V našem servisním středisku provádíme opravy čerpadel, motorů, válců
a ventilů. Zajišťujeme náhradní díly, případně náhrady. Ve skladu je Vám
k dispozici široký sortiment náhradních dílů.
Distribuční a servisní zastoupení DENISON Hydraulics
Od 1. ledna 2005 jsme rozšířili naší servisní a dodavatelskou nabídku
o autorizovaný servis a opravy hydraulických prvků firmy
DENISON HYDRAULICS.
V našem servisním středisku provádíme opravy lamelových čerpadel
s konstantním geometrickým objemem (pro určité typy i na počkání).
Pro prvky DENISON zajišťujeme náhradní díly, případně náhrady.
Servis a dodávky náhradních dílů VICKERS
Společnost CHVALIS od roku 1992 poskytuje servis hydraulických prvků
společnosti EATON - Vickers Systems. V našem servisním středisku provádíme
opravy čerpadel s konstantním geometrickým objemem (pro určité typy i na
počkání). Zajišťujeme náhradní díly, případně náhrady. V našem servisním
skladu je Vám k dispozici široký sortiment náhradních dílů.
Dodávky náhradních dílů mazacích systémů The Flow a DELIMON
Nabízíme Vám dodávky nových systémů, případně náhradní díly pro centrální
tukové mazání, centrální mazací systémy papírenských strojů a pro systémy
progresivního mazání.
Dodávky náhradních dílů ostatních výrobců
V oblasti hydraulických prvků nabízíme:
hydraulické ventily, rozvaděče, čerpadla, spojky, válce, tlumiče, hadice,
šroubení, manometry, filtry, agregáty, bloky, těsnění, hydromotory, rychlospojky, měřící přístroje pro údržbu například od těchto výrobců:
AEROQUIP, ARLON, ATOS, BOSCH, BRUENINGHAUS, CAMOZZI,
FINN-FILTER, HALDEX, HAWE, HYDAC, HYDRAULIKRING, HYTOS,
MAHLE, MOOG, BOSCH-REXROTH, ORSTA, SAUER, UCC, VOAC, VOITH.
V oblasti pneumatických prvků nabízíme:
pneumatické ventily, rozvaděče, spojky, šroubení, válce, tlumiče, hadice,
úpravné jednotky vzduchu, tlačítka například od těchto výrobců:
ATLAS, ASCO - JOUCOMATIC, BOSCH, HERION, HOERBIGER, MAXAM,
NORGREN, NUMATICS, ORIGA, PREMA, REXROTH, ROSS, SEMPRESS,
SCHRADER BELLOWS, WILKERSON.
Polsko
SÍDLO FIRMY - HOŠTKA
POBOČKA LIBEREC
Liberec
SRN
Ústí n. L.
Dresden
Turnov
Hoštka
Teplice
Exit 29
E65
Roudnice
n. L.
D8
E55
E67
Hradec Králové
Praha
D5
Plzeň
D1
České Budějovice
Ostrava
E50
Jihlava
Brno
SR
Bratislava
Rakousko
Linz
Sídlo firmy:
CHVALIS s. r. o.
Vele‰ická 54
CZ - 411 72 Ho‰tka
Telefon:
Fax:
HTTP:
e-mail:
NONSTOP 24 hod. sluÏby:
+420 737 22 22 33
+420 416 857 711
+420 416 814 198
www.chvalis.cz
[email protected]
Pobočka Liberec:
PrÛmyslová zóna Liberec - jih
¤epná 993 (areál Colorbeton a. s., ZAPA)
460 08 Liberec
Telefon:
Fax:
e-mail:
+420 482 736 032, +420 737 273 003
+420 482 736 050
[email protected]
Servis hadic u zákazníka

Podobné dokumenty

katalog výrobků a služeb - CHVALIS sro

katalog výrobků a služeb - CHVALIS sro CHVALIS s.r.o. je od roku 1992 certifikovaným distributorem a servisním střediskem společnosti Parker Hannifin Corp. Dodáváme kompletní sortiment hydraulických, pneumatických, filtračních a spojova...

Více

ABC rozlišení VÝROBCE ABC rozlišení VÝROBCE A ABB AC Bell

ABC rozlišení VÝROBCE ABC rozlišení VÝROBCE A ABB AC Bell Heil Hiab Hilco Hitachi Husky Hy-Dynamics Hy-Pro Hycoa Hycon Hydac HYDAC (See Hycon) Hydra-Mac Hydreco

Více

katalog výrobků a služ eb

katalog výrobků a služ eb nyní EATON VICKERS, včetně havarijních servisních dodávek náhradních dílů a oprav hydraulických čerpadel a ventilů. Pro údržbu systémů nabízíme: hydraulické ventily, rozvaděče, čerpadla, spojky, vá...

Více

Profil společnosti

Profil společnosti Společnost SEALL s.r.o. byla založena v lednu 1991. V počátcích své činnosti se zaměřila na výrobu těsnicích prvků pro hydraulické a pneumatické systémy. V roce 1993 se stala autorizovaným distribu...

Více