Inspiration 2 - Macmillan.cz

Komentáře

Transkript

Inspiration 2 - Macmillan.cz
Inspiration 2
strana 1 z 14
Inspiration 2
Slovníček neobsahuje slovní zásobu z prvního dílu Inspiration 1 spadající do těchto kategorií: frekvenční příslovce, barvy, státy, národnosti a jazyky,
dny v týdnu a měsíce, rodina, číslovky, části lidského těla, zájmena, čas a denní doba
Unit 1
aerobics
again
all right
angry
LÉ]ê]rÄfâëL=
L]DÖÉåL=
LlWä=ê~fíL=
LôÏÖêáL=
answer
because
bed
before
behind
bird
birthday
book
boss
boy
boyfriend
breakfast
busker
buy
L^Wåë]L=
LÄáDâflòL=
LÄÉÇL=
LÄfDÑlWL=
LÄfDÜ~fåÇL=
LĉWÇL=
LĉWqÇÉfL=
LÄrâL=
LÄflëL=
LÄlfL=
LÄlfÑêÉåÇL=
LÄêÉâÑ]ëíL=
Lľëâ]L=
LÄ~fL=
call
call
car crash
in charge of
LâlWäL=
LâlWäL=
Lâ^W=âêôpL=
Lfå=íp^WÇw=]îL=
chat
LípôíL=
cinema
clothes
coffee
coffee break
colour
come
competition
computer
continue
correct
cycle
dangerous
It depends.
dictionary
different
difficult
dinner
Lëfå]ã]L=
Lâä]rÇòL=
LâflÑáL=
LâflÑá=ÄêÉfâL=
Lâ¾ä]L=
Lâ¾ãL=
Lâflãé]DífpåL=
Lâ]ãDéàìWí]L=
Lâ]åDífåàìWL=
Lâ]DêÉâíL=
Lë~fâäL=
LÇÉfåÇw]ê]ëL=
Lfí=ÇfDéÉåÇòL=
LÇfâp]åêáL=
LÇfÑê]åíL==
LÇfÑfâäíL=
LÇfå]L=
dog
drink
easy
eat
evening
every
everyone
Excuse me.
expensive
fact
LÇflÖL=
LÇêfÏâL=
LáWòáL=
LáWíL=
LfWîåfÏL=
LÉîêáL=
LÉîêáï¾åL=
LfâDëâàìWò=ãáL=
LfâDëéÉåëfîL=
LÑôâíL=
www.macmillan.cz/slovnicky
aerobik
opět; zase; znovu
v pořádku; dobrý; dobře
rozhněvaný; rozzlobený;
rozčilený
(z)odpovědět; odpovídat
protože
postel
předtím než
za
pták
narozeniny
kniha
šéf
chlapec, kluk
přítel; milenec
snídaně
pouliční bavič
zakoupit (si); (na)koupit
(si)
telefonovat; volat
telefonovat; volat
autohavárie
dohled (být zodpovědný
za)
povídat si; (neformální)
rozhovor
kino
oblečení
káva; šálek kávy
přestávka na kafe
barva
přijít; přijet
soutěž
počítač
pokračovat
správný
jet na kole
nebezpečný
Jak kdy. To záleží.
slovník
jiný; rozdílný
obtížný; nesnadný
hlavní jídlo dne (večeře
nebo oběd)
pes
nápoj; pití; pít; napít se
jednoduchý
jíst
večer
každý
každý
Promiňte. S dovolením.
nákladný; drahý
skutečnost, fakt
favourite
fight
film
finally
find out
first
fish
flower
food
football
LÑÉfîê]íL=
LÑ~fíL=
LÑfäãL=
LÑ~få]äáL=
LÑ~fåÇ=~ríL=
LщWëíL=
LÑfpL=
LÑä~r]L=
LÑìWÇL=
LÑríÄlWäL=
for example
LÑ]ê=fÖDò^WãéäL=
friend
LÑêÉåÇL=
from
LÑêflãL=
fun
LѾåL=
garden
LÖ^WÇåL=
girl
LÖ‰WäL=
girlfriend
LÖ‰WäÑêÉåÇL=
good
LÖrÇL=
Goodbye.
LÖrÇDÄ~fL=
great
LÖêÉfíL=
group
LÖêìWéL=
guess
LÖÉëL=
guitar
LÖfDí^WL=
half an hour
LÜ^WÑ=]å=~r]L=
happen
LÜôé]åL=
happy
LÜôéáL=
Have a great time. =
bear
LÄÉ]L=
Hello.
LÜ]Dä]rL=
help
LÜÉäéL=
hip-hop
LÜféÜfléL=
hold
LÜ]räÇL=
holidays
LÜfläfÇÉfòL=
at home
Lôí=Ü]rãL=
hope
LÜ]réL=
hotel
LÜ]rDíÉäL=
How about…?
important
job
joke
kilometre
know
language
late
learn
leave
left
Let me see.
light
like
listen
live
look
=
LfãDélWíåíL=
LÇwflÄL=
LÇw]râL=
LâfDäflãfí]L=
Lå]rL=
LäôÏÖïfÇwfòL=
LäÉfíL=
Lä‰WåL=
LäáWîL=
LäÉÑíL=
LäÉí=ãá=ëáWL=
Lä~fíL=
Lä~fâL=
LäfëåL=
LäfîL=
LärâL=
oblíbený; nejmilejší
bojovat; zápasit
film
nakonec
zjistit; objevit; vypátrat
první
ryba; ryby
květ; květina
jídlo; strava
fotbal; kopaná; kopací
míč
například
přítel; přítelkyně
z; od
zábava; zábavný
zahrada
dívka; děvče; holka
přítelkyně; milenka
dobrý
Nashledanou. Sbohem.
skvělý; úžasný; velký
skupina
hádat; uhodnout
kytara
půl hodiny
stát se; přihodit se
šťastný; spokojený
Měj se krásně.
medvěd
Ahoj.
pomoci; pomoc
hop hop
držet
prázdniny
doma
naděje; doufat
hotel (pozor na
výslovnost)
Což takhle…?
důležitý
zaměstnání; práce
vtip
kilometr
vědět; znát
jazyk; způsob vyjadřování
pozdě
(na)učit se
odejít; odjet; opustit
levý
Moment, podívám se.
světlo; osvětlení
mít rád
poslouchat
bydlet; žít
dívat se
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
strana 2 z 14
look forward to
lots of
love
magazine
make a film
make sure
man
men
map
mean
meet
mistake
at the moment
move
movie
music
name
next to
notebook
Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L= těšit se na
LäflíëL=
hodně
Lä¾îL=
milovat; mít rád
LãôÖ]DòáWåL=
časopis
=
udělat film
LãÉfâ=Dpr]L=
zkontrolovat; ujistit se
LãôåL=
muž; člověk
Lã]åL=
muži
LãôéL=
mapa; plán (města)
LãáWåL=
znamenat
LãáWíL=
jít/jet naproti; setkat se
LãfDëíÉfâL=
chyba
Lôí=a]=ã]rã]åíL= nyní; teď
LãìWîL=
(po)hnout (se)
LãìWîáL=
film; kino
LãàìWòfâL=
hudba
LåÉfãL=
jméno
LåÉâëí=í]L=
vedle; u
Lå]ríÄrâL=
zápisník; notes; notebook
nothing
of course
online
Lå¾qfÏL=
L]î=DâlWëL=
LflåDä~fåL=
Pardon?
part
passenger
person
people
phone
pickpocket
pigeon
play
play
play
pocket
point
population
prize
problem
put
Lé^WÇ]åL=
Lé^WíL=
LéôëfåÇw]L=
Lé‰WëåL=
LéáWéäL=
LÑ]råL=
LéfâéflâfíL=
LéfÇwfåL=
LéäÉfL=
LéäÉfL=
LéäÉfL=
LéflâfíL=
LélfåíL=
LéfléàìDäÉfpåL=
Léê~fòL=
LéêflÄä]ãL=
LéríL=
quick
rap
LâïfâL=
LêôéL=
read
relax
remember
right
right
river
run
sandwich
sea monster
seat
see
sell
ship
shoot a film
short
for short
sightseeing
LêfWÇL=
LêfDäôâëL=
LêfDãÉãÄ]L=
Lê~fíL=
Lê~fíL=
Lêfî]L=
Lê¾åL=
LëôåïfÇwL=
LëáW=ãflåëí]L=
LëáWíL=
LëáWL=
LëÉäL=
LpféL=
LpìWí=]=ÑfäãL=
LplWíL=
LÑ]=plWíL=
Lë~fíëáWfÏL=
www.macmillan.cz/slovnicky
(počítač)
nic
samozřejmě
připojený (k počítačové
síti)
Prosím? (=nerozumím)
role
cestující; pasažér
osoba
lidé
telefon
kapesní zloděj; kapsář
holub
hrát; hra; zápas
hrát
hrát; hra; drama
kapsa
ukázat; (na)mířit
obyvatelstvo
cena; výhra
problém
dát; postavit; položit co
kam
rychlý
rap (rytmizovaná recitace
nahrazující zpěv)
číst
uvolnit (se)
pamatovat si
pravý; správný
pravý; správný
řeka
běžet; běh
sendvič
mořská příšera
sedadlo; místo
vidět
prodávat
loď
natočit film
krátký; malý (postavou)
krátce; zkráceně
prohlížení památek;
okružní prohlídka
silly
sir
sit
someone
sorry
speak
special
spell
square
stand
star
station
LëfäáL=
Lë‰WL=
LëfíL=
Lë¾ãï¾åL=
LëflêáL=
LëéáWâL=
LëéÉpäL=
LëéÉäL=
LëâïÉ]L=
LëíôåÇL=
Lëí^WL=
LëíÉfpåL=
stay
steal
stop
stunt
sugar
summer
sunshine
sure
swimming
take
take a photo
talk
tea
teach
teacher
tell
thief
think
ticket
tour guide
tourist
train
truth
try
TV programme
video
visit
LëíÉfL=
LëíáWäL=
LëífléL=
Lëí¾åíL=
LprÖ]L=
Lë¾ã]L=
Lë¾åp~fåL=
Lpr]L=
LëïfãfÏL=
LíÉfâL=
=
LílWâL=
LíáWL=
LíáWípL=
LíáWíp]L=
LíÉäL=
LqáWÑL=
LqfÏâL=
LífâfíL=
Lír]=Ö~fÇL=
Lír]êfëíL=
LíêÉfåL=
LíêìWqL=
Líê~fL=
LífW=DîáW=
éê]rÖêôãL=
LîfÇf]rL=
LîfòfíL=
waiter
want
watch
LïÉfí]L=
LïflåíL=
LïflípL=
wear
website
Welcome to…
What about?
Whose?
Why not?
win
winner
woman
word
write
LïÉ]L=
LïÉÄë~fíL=
Lïfäâ¾ã=í]L=
Lïflí=]Ä~ríL=
LÜìWëL=
Lï~f=åflíL=
LïfåL=
Lïfå]L=
Lïrã]åL=
Lï‰WÇL=
Lê~fíL=
hloupý; pošetilý
pán
sedět
někdo
Promiňte; je mi líto
mluvit; hovořit
zvláštní
hláskovat; správně psát
náměstí; čtverec
stát
hvězda
stanice; nádraží (railway
station - nádraží)
zůstat; pobyt; návštěva
(u)krást; odcizit
přestat; nechat (čeho)
kaskadérský čin
cukr
léto
sluneční světlo/svit/záře
jistý; jistě
plavání
vzít; zabrat; trvat
fotit
projev; mluva
čaj
učit; vyučovat
učitel/ka
říci; vyprávět
zloděj
myslet
jízdenka; lístek
průvodce
turista/turistka
vlak
pravda
zkusit
televizní program
video (nahrávka i přístroj)
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
číšník; vrchní
chtít
pozorovat; sledovat; dívat
se (na)
mít na sobě; nosit
internetová stránka
vítejte v…
Což takhle…?
Čí?
Proč ne?
vyhrát; zvítězit
vítěz
žena
slovo
psát; napsat
Unit 1 Clothes and accessories
badge
bag
bangle
baseball
LÄôÇwL=
LÄôÖL=
LÄôÏÖäL=
LÄÉfëÄlWäL=
odznak; "placka"
taška
přívěšek
baseball
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
strana 3 z 14
briefcase
camera
fleece
glasses
hat
jacket
jeans
pullover
purse
LÄêáWÑâÉfëL=
Lâôã]ê]L=
LÑäáWëL=
LÖä^WëfòL=
LÜôíL=
LÇwôâfíL=
LÇwáWåòL=
Lérä]rî]L=
Lé‰WëL=
scarf
shirt
shoe
shorts
sunglasses
sweatshirt
T-shirt
top
trainer
trousers
umbrella
watch
Lëâ^WÑL=
Lp‰WíL=
LpìWL=
LplWíëL=
Lë¾åÖä^WëfòL=
LëïÉíp‰WíL=
LíáW=p‰WíL=
LífléL=
LíêÉfå]L=
Líê~rò]òL=
L¾ãDÄêÉä]L=
LïflípL=
aktovka na dokumenty
fotoaparát; kamera
ovčí vlna; fleece
brýle
klobouk; pokrývka hlavy
sako; kabátek
džíny; rifle
svetr
BrE peněženka; AmE
kabelka
šátek; šála
košile
bota
kraťasy; trenýrky; šortky
sluneční brýle
mikina
tričko
tričko; halenka
trenér; cvičitel
kalhoty
deštník; slunečník
hodinky (náramkové;
kapesní)
Unit 1 Jobs in television
actor
cameraman
director
presenter
producer
Lôâí]L=
Lâôã]ê]ãôåL=
LÇ~fDêÉâí]L=
LéêfDòÉåí]L=
Léê]DÇàìWë]L=
scriptwriter
stuntman
stuntwoman
Lëâêféíê~fí]L=
Lëí¾åíãôåL=
Lëí¾åíïrã]åL=
herec
kameraman
filmový režisér
moderátor; konferenciér
výrobce; producent;
pěstitel
scénárista
kaskadér
kaskadérka
Unit 1 CULTURE Welcome to London
also
LlWäë]rL=
bell
LÄÉäL=
big
LÄfÖL=
big wheel
LÄfÖ=ïáWäL=
boat
LÄ]ríL=
canal
Lâ]DåôäL=
capsule
LâôéëàìWäL=
careful
LâÉ]Ñ]äL=
centre
LëÉåí]L=
Christmas Day Lâêfëã]ë=ÇÉfL=
city
LëfíáL=
climb
Lâä~fãL=
clock
LâäflâL=
column
Lâflä]ãL=
double-decker busLǾÄä=ÇÉâ]=ľëL=
equal to
LáWâï]äL=
exact
exactly
exciting
face to face
famous
film character
film star
fire
fruit
fun
LfÖDòôâíL=
LfÖDòôâíäáL=
LfâDë~fífÏL=
LÑÉfë=í]=DÑÉfëL=
LÑÉfã]ëL=
LÑfäã=âôê]âí]L=
LÑfäã==ëí^WL=
LÑ~f]L=
LÑêìWíL=
LѾåL=
www.macmillan.cz/slovnicky
také
zvon(ek)
velký
vlivný člověk
člun; loď(ka)
kanál; průplav
tobolka
opatrný
centrum; střed
vánoce
(větší) město
(vy)lézt; vyšplhat se (na)
hodiny
sloup; sloupec
dvoupatrový autobus
rovnocenný/rovnoprávný
čemu/komu
přesný; exaktní
přesně
vzrušující
osobně; z očí do očí
slavný; proslulý
filmový hrdina
filmová hvězda
požár; oheň
ovoce
zábava; zábavný
high
history
in fact
interesting
king
look down
look out
metre
miss
miss the train
model
new
next
open
own
past
place
vysoký; vysoko
dějiny; historie
ve skutečnosti; vlastně
zajímavý
král
podívat se (dolů)
dávat pozor
metr
minout; zmeškat;
zmeškat vlak
model; modelka
nový
další; vedlejší
otevřít
vlastní; vlastnit
(the ~) minulost
políčko (ve stolních
hrách)
popular
Léfléàrä]L=
oblíbený; populární
queen
LâïáWåL=
královna
real
Lêf]äL=
opravdový; skutečný
rebuild
LêáWDÄfäÇL=
znovu postavit; přestavět
record
LêÉâlWÇL=
záznam; nahrávka
ride
Lê~fÇL=
jet/jezdit na něčem
salt
LëlWäíL=
sůl
seawater
LëáWïlWí]L=
mořská voda
shark
Lp^WâL==
žralok
shopping
LpfléfÏL=
nakupování; nákup
site
Lë~fíL=
místo; plocha
sky
Lëâ~fL=
obloha; nebe
slow
Lëä]rL=
pomalý
start
Lëí^WíL=
začít
stone
Lëí]råL=
kámen
street theatre
LëíêáWí=qf]í]L=
pouliční divadlo
tall
LílWäL=
vysoký; velký
taxi
LíôâëáL=
taxi; taxík
tonne
Lí¾åL=
tuna
tour
Lír]L=
cesta; zájezd; prohlídka
tourist attraction Lír]êfëí=]DíêôâpåL=turistická
atrakce/zajímavost
travel
LíêôîäL=
cestovat
unusual
L¾åDàìWwì]äL=
neobvyklý
vegetable
LîÉÇwí]ÄäL=
zelenina
view
LîàìWL=
vyhlídka; výhled
weekend
LïáWâDÉåÇL=
víkend
weigh
LïÉfL=
zvážit; vážit
weight
LïÉfíL=
váha
whisper
Lïfëé]L=
(za)šeptat
world
Lï‰WäÇL=
svět
LÜ~fL=
LÜfëí]êáL=
Lfå=ÑôâíL=
Lfåíê]ëífÏL=
LâfÏL=
Lärâ=DÇ~råL=
Lärâ=~ríL=
LãáWí]L=
LãfëL=
=
LãflÇäL=
LåàìWL=
LåÉâëíL=
L]ré]åL=
L]råL=
Lé^WëíL=
LéäÉfëL=
Unit 1 Places in a town
aquarium
café
L]DâïÉ]êá]ãL=
LÅôÑÉfL=
cathedral
church
clock tower
market
monument
museum
park
restaurant
Lâ]DqáWÇê]äL=
Líp‰WípL=
Lâäflâ=í~r]L=
Lã^WâfíL=
Lãflåàìã]åíL=
LãàìDòáW]ãL=
Lé^WâL=
LêÉëí]êflåíL=
akvárium
kavárna; levná
restaurace
katedrála
kostel; církev
věž s hodinami
trh; tržiště
památník; monument
muzeum
park
restaurace
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
zoo
strana 4 z 14
LòìWL=
zoologická zahrada; zoo
address
age
agree with
all-night
amazing
answer
anything
arrival
arrive
L]DÇêÉëL=
LÉfÇwL=
L]DÖêáW=ïfaL=
LlWäDå~fíL=
L]DãÉfòfÏL=
L^Wåë]L=
LÉåáqfÏL=
L]Dê~fîäL=
L]Dê~fîL=
ask
bad
band
beach
book
L^WëâL=
LÄôÇL=
LÄôåÇL=
LÄáWípL=
LÄrâL=
bossy
bottle
bread
bring
burn
Bye.
candle
can´t stand
carnival
carry
celebrate
celebration
champagne
change
cheek
child
choose
cigarette
cold
colourful
come back
cosmopolitan
cost
costume
crowd
country
cup
dance
dancer
direction
dragon
drink
drummer
dry
early
at the end of
eat
enjoy
envelope
even
everything
exotic
fantastic
LÄflëfL=
LÄflíäL=
LÄêÉÇL=
LÄêfÏL=
LĉWåL=
LÄ~fL=
LâôåÇäL=
Lâ^Wåí=ëíôåÇL=
Lâ^Wåfî]äL=
LâôêáL=
LëÉä]ÄêÉfíL=
LëÉä]DÄêÉfpåL=
LpôãDéÉfåL=
LípÉfåÇwL=
LípáWâL=
Líp~fäÇL=
LípìWòL=
LëfÖ]DêÉíL =
Lâ]räÇL=
Lâ¾ä]ÑäL=
Lâ¾ã=DÄôâL=
Lâflòã]DéfläfíåL=
LâflëíL=
LâflëíàìWãL=
Lâê~rÇL=
Lâ¾åíêáL=
Lâ¾éL=
LÇ^WåëL=
LÇ^Wåë]L=
LÇ~fDêÉâpåL=
LÇêôÖ]åL=
LÇêfÏâL=
LÇê¾ã]L=
LÇê~fL=
L‰WäáL=
Lôí=aáW=ÉåÇ=]îL=
LáWíL=
LfåDÇwlfL=
LÉåî]ä]réL=
LáWî]åL=
LÉîêáqfÏL=
LfÖDòflífâL=
LÑôåDíôëífâL=
adresa; bydliště
věk
souhlasit s
non-stop
úžasný; ohromující
(z)odpovědět; odpovídat
cokoliv
příjezd
přijet; přijít; přiletět;
přistát
ptát se; zeptat se
špatný
kapela; skupina; tlupa
pláž; mořský břeh
rezervovat (si); objednat
předem
panovačný
láhev
chléb
přinést (si); vzít s sebou
hořet; spálit (se)
ahoj; nashle
svíčka
nemoci vystát
karneval
nosit; mít u sebe
(o)slavit; oslavovat
oslava; slavnost
šampaňské; sekt
změnit, vyměnit
tvář; líce
dítě; potomek
vybrat (si)
cigareta
studený
pestrý; zajímavý; osobitý
vrátit se
kosmopolitní
stát (o ceně)
kostým; kroj
dav; luza; lidé
země; stát
šálek; hrnek
tancovat; tančit; tanec
tanečník/ tanečnice
řízení; směr
drak
nápoj; pití; pít; napít se
bubeník
suchý; sucho
časně; brzy
na konci (čeho)
jíst
těšit se z čeho; užívat si
obálka
dokonce
všechno
cizokrajný; exotický
fantastický; úžasný
Unit 2
www.macmillan.cz/slovnicky
festival
find
fireworks
first
flight
fly
follow
foreign
forget
full of
game
get
get
LÑÉëífîäL=
LÑ~fåÇL=
LÑ~f]ï‰WâëL=
LщWëíL=
LÑä~fíL=
LÑä~fL=
LÑflä]rL=
LÑflê]åL=
LÑ]DÖÉíL=
LÑrä=]îL=
LÖÉfãL=
LÖÉíL=
LÖÉíL=
get up
LÖÉí=¾éL=
giant
give
go away
go on
good at
good luck
grape
greetings card
guest
haircut
hate
home
homework
house
How long?
How many?
hungry
immediately
including
interested
interview
into
jewellery
judge
jump
kind
kiss
large
last
lentils
letter
light
lion
long
look after
look for
lose
lost
loud
make a wish
meal
medicine
member
money
New Year
New Year´s Eve
LÇw~f]åíL=
LÖfîL=
LÖ]r=]DïÉfL=
LÖ]r=DflåL=
LÖrÇ=]íL=
LÖrÇ=ä¾âL=
LÖêÉféL=
LÖêáWífÏ=â^WÇòL=
LÖÉëíL=
LÜÉ]â¾íL=
LÜÉfíL=
LÜ]rãL=
LÜ]rãï‰WâL=
LÜ~rëL=
LÜ~r=äçÏL=
LÜ~r=ãÉåfL=
LܾåÖêáL=
LfDãáWÇfîíäfL=
LfåDâäìWÇáÏL=
Lfåíê]ëífÇL=
Lfåí]îàìWL=
Lfåí]L=
LÇwìW]äêáL=
LÇw¾ÇwL=
LÇw¾ãéL=
Lâ~fåÇL=
LâfëL=
Lä^WÇwL=
Lä^WëíL=
LäÉåífäòL=
LäÉí]L=
Lä~fíL=
Lä~f]åL=
LäflÏL=
Lärâ=^WÑí]L=
Lärâ=Ñ]L=
LäìWòL=
LäflëíL=
Lä~rÇL=
LãÉfâ=]=ïfpL=
LãáWäL=
LãÉÇë]åL=
LãÉãÄ]L=
Lã¾åáL=
LåàìW=àf]L=
LåàìW=àf]ò=áWîL=
slavnost
najít
ohňostroj
první
let
letět; létat
(ná)sledovat
zahraniční; cizí
zapomenout; zapomnět
plný (čeho)
hra; utkání; zápas
dostat (se)
stát se nějakým (get
angry - rozzlobit se)
vstát (ráno z postele);
postavit se
obrovský; veliký
dát
odjet pryč
pokračovat
dobrý v něčem
hodně štěstí
hrozen
(blaho)přání (tištěné)
host; návštěvník
účes; sestřih
nenávidět; nesnášet
domov; doma
domácí úkol
dům; domek
Jak dlouho?
Kolik?
hladový
okamžitě
včetně
(be ~) zajímat se
interview; dělat interview
do
klenoty; šperky
soudce; soudit
skočit; skákat
druh (druh hudby)
líbat; políbit (se)
velký
trvat
čočka
písmeno; dopis
lehký
lev
dlouhý; dlouho
starat se
hledat
prohrát; ztratit
ztracený; zabloudilý
hlasitý; hlasitě
přát si něco
jídlo; pokrm
lék
člen; příslušník
peníze
Nový rok
silvestr
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
strana 5 z 14
nice
Lå~fëL=
noisy
non-stop
noodles
notice
old
once
on your own
open
parade
LålfòáL=
Låflå=DëífléL=
LåìWÇäòL=
Lå]rífëL=
L]räÇL=
Lï¾åëL=
Lflå=à]=]råL=
L]ré]åL=
Lé]DêÉfÇL=
party
perform
plate
poem
police
present
questionnaire
quiet
radio
region
rest
rice
ring
rude
Lé^WíáL=
Lé]DÑlWãL=
LéäÉfíL=
Lé]rfãL=
Lé]DäáWëL=
LéêÉòåíL=
LâïÉëíp]DåÉ]L=
Lâï~f]íL=
LêÉfÇá]rL=
LêáWÇw]åL=
LêÉëíL=
Lê~fëL=
LêfÏL=
LêìWÇL=
safe
samba
same
say
secret
send
shake hands
LëÉfÑL=
LëôãÄ]L=
LëÉfãL=
LëÉfL=
LëáWâê]íL=
LëÉåÇL=
LpÉfâ=ÜôåÇòL=
show
Lp]rL=
should
sign
sing
size
small
smart
song
sound system
soup
spectacular
stage
stall
stamp
start
street
street party
stupid
suitcase
team
telephone
Thailand
thank you
throw
together
tradition
traditional
LpìÇL=
Lë~fåL=
LëfÏL=
Lë~fòL=
LëãlWäL=
Lëã^WíL=
LëflÏL=
Lë~råÇ=ëfëí]ãL=
LëìWéL=
LëéÉâDíôâàrä]L=
LëíÉfÇwL=
LëílWäL=
LëíôãéL=
Lëí^WíL=
LëíêáWíL=
LëíêáWí=é^WíáL=
LëíàìWéfÇL=
LëìWíâÉfëL=
LíáWãL=
LíÉä]Ñ]råL=
Lí~fä]åÇL=
LqôÏâ=àìWL=
Lqê]rL=
Lí]DÖÉa]L=
Líê]DÇfpåL=
Líê]DÇfp]åäL=
www.macmillan.cz/slovnicky
milý; příjemný (povahou);
pěkný
hlučný
bez přestávky
nudle
všimnout si
starý
jedenkrát
sám
otevřít
slavnostní
pochod/průvod; přehlídka
večírek; oslava
účinkovat; hrát
talíř; miska
báseň
policie; policisté
dar; dárek
dotazník
tichý; klidný
rádio
kraj; oblast; území
odpočinek
rýže
zvonit; kroužek; prsten
hrubý; hulvátský;
neomalený
bezpečný
samba
stejný
říci; říkat
tajemství; tajný
poslat
podat si ruce; potřást si
rukama
pořad; zábavné
představení
měl by
značka; znamení; náznak
(za)zpívat
velikost
malý
luxusní; elegantní; chytrý
písnička
zvuková aparatura
polévka
velkolepý; honosný
jeviště
stánek
poštovní známka; razítko
začít
ulice
street party
hloupý
kufr; zavazadlo
tým; družstvo
telefon
Thajsko
děkuji
házet; hodit
dohromady; společně
tradice
tradiční
twice
underwear
until
use
Venezuela
visitor
waiter
walk
warm
water
wave
weather
well-known
wet
window
wine
Líï~fëL=
L¾åÇ]ïÉ]L=
L]åDífäL=
LàìWòL=
LîÉå]DòïÉfä]L=
Lîfòfí]L=
LïÉfí]L=
LïlWâL=
LïlWãL=
LïlWí]L=
LïÉfîL=
LïÉa]L=
LïÉäDå]råL=
LïÉíL=
LïfåÇ]rL=
Lï~fåL=
dvakrát
(spodní) prádlo
až do; dokud
(po)užívat
Venezuela
návštěvník
číšník; vrchní
procházet se
teplý; teplo
voda
(za)mávat; vlna
počasí
známý; populární
mokrý; deštivý; deštivo
okno
víno
Unit 2 Music
heavy metal
LÜÉîá=ãÉíäL=
house
jazz
pop
punk
rap
LÜ~rëL=
LÇwôòL=
LéfléL=
Lé¾ÏâL=
LêôéL=
raggae
rock
soul
techno
world
LêÉÖÉfL=
LêflâL=
Lë]räL=
LíÉâå]L=
LïH`RSOWäÇL=
heavy metal (druh
rockové hudby)
dům
jazz; džez
populární hudba
punk
rap (rytmizovaná recitace
nahrazující zpěv)
raggae
rocková hudba
soul (hudební styl); duše
techno (hudba)
svět
Unit 2 Prepositions of place
behind
between
in front of
inside
near
next to
opposite
outside
over
under
LÄfDÜ~fåÇL=
LÄfDíïáWåL=
Lfå=Ñê¾åí=flîL=
Lfåë~fÇL=
Låf]L=
LåÉâëí=í]L=
Lflé]òfíL=
L~ríDë~fÇL=
L]rî]L=
L¾åÇ]L=
za
mezi
před
uvnitř; dovnitř
blízko; nedaleko
vedle; u
opačný; opak
venku
přes
pod
Unit 2 Town facilities
bank
bookshop
chemist´s
flower shop
hairdresser´s
newsagent´s
police station
post office
stadium
supermarket
travel agency
L=ÄôÏâ=L=
břeh
LÄrâpfléL=
knihkupectví
LâÉãfëíëL=
lékárna
LÑä~r]=pfléL=
květinářství
LÜÉ]ÇêÉë]òL=
kadeřnictví
LåàìWòÉfÇw]åíëL= novinový stánek; trafika
Lé]DäáWë=ëíÉfpåL= policejní stanice
Lé]rëí=flÑfëL=
pošta
LëíÉfÇf]ãL=
stadion
LëìWé]ã^WâfíL=
supermarket
Líêôî]ä=DÉfÇw]åëfL=cestovní kancelář
Review units 1–2
bonfire
carriage
central
Christmas tree
Easter
LÄflåÑ~f]L=
LâôêfÇwL=
LëÉåíê]äL=
Lâêfëã]ë=íêáWL=
LáWëí]L=
hranice; oheň
vůz; vagón (železniční)
hlavní; střední; ústřední
vánoční stromek
Velikonoce
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
strana 6 z 14
enough
failure
LfDå¾ÑL=
LÑÉfäà]L=
lift
Hindu
mobile phone
phone card
public
show
LäfÑíL=
LÜfåÇìWL=
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL=
LÑ]rå=â^WÇL=
Lé¾ÄäfâL=
Lp]rL=
stranger
LëíêÉfåÇw]L=
dost(atečně)
neúspěch; nezdar;
neúspěšný člověk
výtah; svezení v autě
hinduistický; hinduista
mobilní telefon; mobil
telefonní karta
veřejný
pořad; zábavné
představení
cizí/neznámý člověk
Unit 3
asleep
af first
ball-point pen
beautiful
become
bestseller
spící (be ~ - spát)
zpočátku
kuličkové pero
krásný
stát se
bestseller;
nejprodávanější zboží
be born
LÄáW=ÄlWåL=
narodit se
brilliant
LÄêfäf]åíL=
vynikající; báječný; velmi
nadaný
brandy
LÄêôåÇáL=
koňak; brandy; pálenka
bridge
LÄêfÇwL=
most
build
LÄfäÇL=
stavět; postavit
building
LÄfäÇfÏL=
budova; stavba
burn down
LĉWå=DÇ~råL=
shořet
bury
LÄÉêáL=
pohřbít
butter
Lľí]L=
máslo
call
LâlWäL=
telefonovat; volat
career
Lâ]Dêf]L=
povolání; životní dráha
cassette
Lâ]DëÉíL=
kazeta
cassette recorder Lâ]DëÉí=êfDâlWÇ]L= kazetový magnetofon
century
LëÉåíp]êáL=
století
cheese
LípáWòL=
sýr
close
Lâä]ròL=
blízký; důvěrný
coast
Lâ]rëíL=
pobřeží
collect
Lâ]DäÉâíL=
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
come down
Lâ¾ã=DÇ~råL=
slézt
complete
Lâ]ãDéäáWíL=
doplnit
cross
LâêflëL=
přejít (napříč)
cruise
LâêìWòL=
(vyhlídková) plavba
cry
Lâê~fL=
plakat; křičet
death
LÇÉqL=
smrt
decide
LÇfDë~fÇL=
rozhodnout (se)
describe
LÇfDëâê~fÄL=
popsat; vylíčit
design
LÇfDò~fåL=
navrhnout; projektovat;
(na)plánovat
destroy
LÇfDëíêlfL=
zničit
diary
LÇ~f]êáL=
kapesní kalendář;
zápisník; deník
die
LÇ~fL=
umřít; zemřít
emergency
LfDã‰WÇw]åëáL=
naléhavý případ/stav;
pohotovost
escape
LfDëâÉféL=
uprchnout; utéct
event
LfDîÉåíL=
událost
eye
L~fL=
oko
exhausted
LfÖDòlWëífÇL=
vyčerpaný
exhibition
LÉâëfDÄfpåL=
výstava
extremely
LfâëDíêáWãäáL=
nesmírně; neobyčejně
factory
LÑôâí]êáL=
továrna
fall
LÑlWäL=
padat
L]DëäáWéL=
Lôí=щëíL=
LÄlWä=élfåí=DéÉåL=
LÄàìWífÑäL=
LÄfDâ¾ãL=
LÄÉëíëÉä]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
fame
feel
field
flame
fortune
sláva; pověst
cítit se
pole; obor; hřiště
plamen; záře; oheň
velký majetek; hodně
peněz
funny
LѾåáL=
legrační; divný
gallery
LÖôä]êáL=
výstavní síň
ghost story
LÖ]rëí=ëíçêáL=
strašidelný příběh
guys
LÖ~fòL=
lidi; lidičky; chlapi
have fun
LÜôî=ѾåL=
bavit se
hit
LÜfíL=
zasáhnout; trefit se
hurt
L܉WíL=
bolet; zranit
ice cream
L~fë=âêáWãL=
zmrzlina
idea
L~fDÇf]L=
nápad
impossible
LfãDéflë]ÄäL=
nemožný
inflammable
LfåDÑäôã]Ä]äL=
hořlavý; výbušný
invent
LfåDîÉåíL=
vynalézt; vymyslet si
join
LÇwlfåL=
připojit se k; přidat se k
laugh
Lä^WÑL=
(za)smát se
lazy
LäÉfòáL=
líný; lenivý; zahálčivý
life
Lä~fÑL=
život
lifebelt
Lä~fÑÄÉäíL=
záchranný kruh
lucky
Lä¾âfL=
(be ~) mít štěstí
lunch
Lä¾åípL=
oběd (polední jídlo)
major
LãÉfÇw]L=
hlavní
make a phone call LãÉfâ=]=Ñ]rå=âlWäL=zatelefonovat si
marry
LãôêáL=
oženit se; vdát se
move
LãìWîL=
přestěhovat se
nearly
Låf]äfL=
téměř; skoro
newspaper
LåàìWëéÉfé]L=
noviny
nightclothes
Lå~fíâä]raòL=
oblečení na spaní
novel
LåflîäL=
román
oil
LlfäL=
olej (rostlinný)
on fire
Lflå=Ñ~f]L=
hořící; v plamenech
overboard
L]rî]DÄlWÇL=
přes palubu; do moře
Ow!
L~rL=
au
pack
LéôâL=
(za)balit; sbalit
part-owner
L?é^WíD]rå]L=
spolumajitel;
spoluvlastník
pass
Lé^WëL=
složit; udělat (zkoušku)
payment
LéÉfã]åíL=
platba; splátka
phone call
LÑ]rå=âlWäL=
telefonický hovor
picnic
LéfâåfâL=
piknik
point
LélfåíL=
ukázat; (na)mířit
present
LéêÉò]åíL=
současný; přítomný
print
LéêfåíL=
otisknout; vytisknout
probably
LéêflÄ]ÄäáL=
pravděpodobně
publish
Lé¾ÄäfpL=
vydat; zveřejnit
pull
LéräL=
tahat
quiz
LâïfòL=
kvíz
rain
LêÉfåL=
déšť; pršet
reach
LêáWípL=
dorazit; dojet (kam)
receive
LêfDëáWîL=
obdržet; dostat
record
LêfDâlWÇL=
zaznamenat; nahrát
record shop
LêÉâlWÇ=pfléL=
obchod s hudebninami
rescue
LêÉëâàìWL=
zachránit; záchrana
return
LêfDí‰WåL=
zpáteční jízdenka; vrátit
se
rich
LêfípL=
bohatý; zámožný
rock
LêflâL=
skála; balvan
rubbish
Lê¾ÄfpL=
odpadky; smetí
LÑÉfãL=
LÑáWäL=
LÑáWäÇL=
LÑÉfãL=
LÑlWíp]åL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
sail
school
sea
several
shine
shiver
strana 7 z 14
plavit se; plout
škola
moře
několikrát
lesknout se; zářit
(za)třást (se); (za)chvět
se
show
Lp]rL=
pořad; zábavné
představení
silly
LëfäáL=
hloupý; pošetilý
sink
LëfÏâL=
potopit se; klesnout;
klesat
smile
Lëã~fäL=
usmívat se; usmát se
smoke
Lëã]râL=
kouřit
space
LëéÉfëL=
prostor
spend
LëéÉåÇL=
(s)trávit (čas)
step
LëíÉéL=
krok
storm
LëílWãL=
bouře
story
LëílWêfL=
příběh
study
Lëí¾ÇáL=
studovat
success
Lë]âDëÉëL=
úspěch; zdar
successful
Lë]âDëÉëÑ]äL=
úspěšný
suddenly
Lë¾ÇåäáL=
náhle; neočekávaně
sun
Lë¾åL=
slunce
surf the Internet Lë‰WÑ=aáW=Dfåí]åÉíL= surfovat po internetu
take a picture
LíÉfâ=]=éfâíp]L=
vyfotit
terrible
LíÉêfÄäL=
hrozný; strašný
terrific
LíÉDêfÑfâL=
báječný; ohromný;
fantastický
Thank goodness! LqôÏâ=DÖrÇå]ëL= díky bohu!
thatchet roof
Lqôípí=DêìWÑL=
došková střecha
thirsty
Lq‰WëíáL=
žíznivý
tired
Lí~f]ÇL=
unavený
top
LífléL=
vršek; vrch
typewriter
Lí~féê~fí]L=
psací stroj
university
LàìWåfDî‰Wë]íáL=
univerzita; vysoká škola
Walkman
LïlWâã]åL=
walkman
well-known
LïÉäDå]råL=
známý; populární
What on earth…? Lïflí=flå=D‰WqL=
Co proboha…
whale
LïÉfäL=
velryba
whistle
LïfëäL=
(za)hvízdat; (za)pískat
(si)
wind
LïfåÇL=
vítr
wonderful
Lï¾åÇ]Ñ]äL=
nádherný
work
Lï‰WâL=
pracovat; práce
LëÉfäL=
LëâìWäL=
LëáWL=
LëÉîê]äL=
Lp~fåL=
Lpáî]L=
Unit 3 Jobs and occupations (1)
architect
artist
baker
novelist
playwright
politician
scientist
teacher
writer
L^WâfíÉâíL=
L^WífëíL=
LÄÉfâ]L=
Låflî]äfëíL=
LéäÉfê~fíL=
LéfläfDífpåL=
Lë~f]åífëíL=
LíáWíp]L=
Lê~fí]L=
architekt
výtvarník; umělec
pekař
romanopisec; spisovatel
autor divadelní hry
politik
vědec; přírodovědec
učitel/ka
spisovatel/ka
LôâífÏ=â¾ãé]åáL=
Lé]DÑlWã]åëL=
LéäÉfL=
Lqf]í]L=
LíêôÇw]ÇfL=
divadelní soubor
výkon (např. umělecký)
divadelní hra
divadlo
tragédie
Unit 3 Plays
acting company
performance
play
theatre
tragedy
www.macmillan.cz/slovnicky
Unit 3 Time reference words
after
ago
between
by
finally
for
in
later
next
on
soon
still
then
until
when
L^WÑí]L=
L]DÖ]rL=
LÄfDíïáWåL=
LÄ~fL=
LÑ~få]äáL=
LÑlWL=
LfåL=
LäÉfí]L=
LåÉñíL=
LflåL=
LëìWåL=
LëífäL=
LaÉåL=
L]åDífäL=
LïÉåL=
po
před (o čase)
mezi
do
nakonec
po (nějakou dobu)
v
později
příští
v; na
brzy; zanedlouho
stále
pak; poté
až do; dokud
když
Unit 3 Transport (1)
bicycle
big wheel
boat
bus
car
helicopter
plane
rocket
ship
spaceship
speedboat
LÄ~fëfâäL=
LÄfÖ=ïáWäL=
LÄ]ríL=
LľëL=
Lâ^WL=
LÜÉäfâfléí]L=
LéäÉfåL=
LêflâfíL=
LpféL=
LëéÉfëpféL=
LëéáWÇÄ]ríL=
taxi
train
LíôâëáL=
LíêÉfåL=
(jízdní) kolo
ruské kolo
člun; loď(ka)
autobus
auto
helikoptéra
letadlo
raketa
loď
kosmická loď
rychlý motorový člun;
kluzák
taxi; taxík
vlak
Unit 3 CULTURE Hello New York!
apartment
area
biscuit
car park
cell phone
chips
L]Dé^Wíã]åíL=
LÉ]êá]L=
LÄfëâfíL=
Lâ^W=é^WâL=
LëÉä=Ñ]råL=
LípféëL=
covered with
discover
drugstore
Dutch
explorer
Lâ¾î]Ç=ïfaL=
LÇfëDâ¾î]L=
LÇê¾ÖëílWL=
LǾípL=
LfâDëéälWê]L=
flat
forest
French fries
LÑäôíL=
LÑflêfëíL=
LÑêÉåíp=Ñê~fòL=
garbage
grammar
harbour
island
Native American
LÖ^WÄfÇwL=
LÖêôã]L=
LÜ^WÄ]L=
L~fä]åÇL=
LåÉfífî=
]DãÉêfâ]åL=
Låflåë]åëL=
LéôåíëL=
Lé^WâfÏ=äflíL=
LéáWëL=
LêÉfäê]rÇL=
LêÉfäïÉfL=
nonsense
pants
parking lot
piece
railroad
railway
byt
oblast; rozloha
keks; sušenka
parkoviště
mobilní telefon; mobil
hranolky; smažené
brambory
pokrytý (čím)
objevit
lékárna a drogerie (US)
holandský; holandština
průzkumník; cestovatel;
badatel
byt
les
smažené bramborové
hranolky
odpadky; smetí
gramatika
přístav
ostrov; ostrůvek
domorodý američan;
Indián
nesmysl
kalhoty (US)
parkoviště
kus; kousek
železnice; železniční trať
železnice; železniční trať
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
sneakers
store
trash
vocabulary
strana 8 z 14
LëåáWâ]òL=
LëílWL=
LíêôpL=
Lî]?âôÄà]ä]êáL=
tenisky
obchodní dům; sklad
věc na vyhození; nesmysl
slovní zásoba
a bit
absurd
accident
L]=ÄfíL=
L]ÄDë‰WÇL=
LôâëfÇ]åíL=
act
action
action-packed
activity
afraid
I´m afraid.
anyone
appear
LôâíL=
LôâpåL=
Lôâpå=éôâíL=
LôâDífîfíáL=
L]DÑêÉfÇL=
=
LÉåáï¾åL=
L]Déf]L=
backwards
Best wishes.
boring
camp
camping site
caravan
card
cat
chair
cheap
clear
comfortable
copy
crash
LÄôâï]ÇòL=
LÄÉëí=DïfpfòL=
LÄlWêfÏL=
LâôãéL=
LâôãéfÏ=ë~fíL=
Lâôê]îôåL=
Lâ^WÇL=
LâôíL=
LípÉ]L=
LípáWéL=
Lâäf]L=
Lâ¾ãÑí]ÄäL=
LâfléfL=
LâêôpL=
trochu
absurdní; nesmyslný
(dopravní) nehoda;
nešťastná náhoda
čin; skutek; jednání
děj; čin; jednání
plný zážitků
činnost; aktivita
obávající se
Bohužel. Lituji.
kdokoli
objevit se; vystoupit; zdát
se
pozpátku
všechno nejlepší
nudný; otravný
tábořit; tábor
tábořiště; kemp
karavan; obytný přívěs
pohled; karta
kočka
židle
levný
čistý; jasný
pohodlný
kopírovat; opisovat
narazit do; nabourat (se)
(auto); havárie
šílený; bláznivý
závěs
drama; dramatický
bubnovat; klepat
doktor; lékař
rychlý; rychle
rychle se pohybující
svobodný; vložit
budoucnost
dostat, obdržet
dobře vycházet
vyzkoušet co
klepy; šířit klepy
(střelná) zbraň; pistole
tvrdý
pohádat se
Unit 4
crazy
LâêÉfòáL=
curtain
Lâ‰Wí]åL=
drama
LÇê^Wã~L=
drum
LÇê¾ãL=
doctor
LÇflâí]L=
fast
LÑ^WëíL=
fast-moving
LÑ^Wëí=ãìWîfÏL=
free
LÑêáWL=
future
LÑàìWíp]L=
get
LÖÉíL=
get on well
LÖÉí=flå=ïÉäL=
have a go
LÜôî=]=DÖ]rL=
gossip
LÖflëféL=
gun
LÖ¾åL=
hard
LÜ^WÇL=
have an argument LÜôî=]å=
hospital
illness
imaginary
keep in touch
^WÖà]ã]åíL=
LÜflëéfíäL=
Lfäå]ëL=
LfDãôÇwfå]êáL=
LâáWé=få=Dí¾ípL=
kill
knock over
local
manager
manager
manner
move over
LâfäL=
Låflâ=D]rî]L=
Lä]râäL=
LãôåfÇw]L=
LãôåfÇw]L=
Lãôå]L=
LãìWî=]rî]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
nemocnice
nemocný
pomyslný; domnělý
volat si; psát si;
informovat se navzájem
zabít; zabíjet
shodit; strhnout
místní
manažér, trenér
manažér, trenér
chování; způsoby
ustoupit; udělat místo
murderer
need
nervous
news
normally
nurse
Lã‰WÇ]ê]L=
LåáWÇL=
Lå‰Wî]ëL=
LåàìWòL=
LålWã]äáL=
Lå‰WëL=
ourselves
patient
plan
pleased
pool
practise
prefer
prison
pub
ready
recent
relationship
reply
revenge
robbery
romance
rope
sad
seem
serious
L~rDëÉäîòL=
LéÉfp]åíL=
LéäôåL=
LéäáWòÇL=
LéìWäL=
LéêôâífëL=
LéêfDщWL=
LéêfòåL=
Lé¾ÄL=
LêÉÇáL=
LêáWëåíL=
LêfDäÉfpåpféL=
LêfDéä~fL=
LêfDîÉåÇwL=
LêflÄ]êfL=
Lê]rDãôåëL=
Lê]réL=
LëôÇL=
LëáWãL=
Lëf]êf]ëL=
setting
Sh!
What a shame!
shoot
silence
singer
sound
student
surf
surprise
surprised
swim
take place
telephone
terrible
theft
tie up
treat
trouble
understand
valuable
village
voice
walk
well
worry
LëÉífÏL=
LpL=
Lïflí=]=pÉfãL=
LpìWíL=
Lë~fä]åëL=
LëfÏ]L=
Lë~råÇL=
LëíàìWÇ]åíL=
Lë‰WÑL=
Lë]Déê~fòL=
Lë]Déê~fòÇL=
LëïfãL=
LíÉfâ=éäÉfëL=
LíÉäfÑ]råL=
LíÉêfÄäL=
LqÉÑíL=
Lí~f=¾éL=
LíêáWíL=
Líê¾ÄäL=
L¾åÇ]DëíôåÇL=
Lîôäàì]ÄäL=
LîfäfÇwL=
LîlfëL=
LïlWâL=
LïÉäL=
Lï¾êáL=
vrah
potřebovat
nervózní; úzkostlivý
zprávy
obyčejně; normálně
zdravotní sestra;
ošetřovatelka
my sami; sami sebe
pacient
plán
potěšený; mající radost
bazén; biliár
cvičit
dát přednost
věznice; vězení
hospoda
připravený; nachystaný
nedávný; nový
vztah; poměr
odpovědět
pomsta; odplata
loupež
romance; milostný vztah
lano
smutný; nešťastný
zdát se; připadat
vážný; uzavřený;
přemýšlivý
prostředí; umístění
pšt
To je škoda.
střílet; vystřelit
ticho
zpěvák
zvuk
student/ka
surfovat
překvapit; překvapení
překvapený
plavat
přihodit se; uskutečnit se
telefon; (za)telefonovat
hrozný; strašný
krádež
zavázat
požitek; potěšení; zábava
potíž; nesnáz
rozumět; porozumět
cenný; hodnotný
vesnice
hlas
procházka
dobře; zdravý
dělat si starosti
Unit 4 Adverbs of manner
angrily
badly
bossily
carefully
comfortably
early
LôÏÖêáL=
LÄôÇäáL=
LÄçëfäáL=
LâÉ]Ñ]äáL=
Lâ¾ãÑí]ÄäáL=
L‰WäáL=
rozzlobeně; rozzlobeně
špatně
panovačně
opatrně
pohodlně
časně; brzy
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
easily
fast
happily
hard
hungrily
late
loudly
nervously
politely
properly
quickly
quietly
rudely
sadly
slowly
thirstily
well
strana 9 z 14
LáWòfäfL=
LÑ^WëíL=
LÜôéfäáL=
LÜ^WÇL=
LܾÏÖêfäáL=
LäÉfíL=
Lä~rÇäáL=
Lå‰Wî]ëäáL=
Lé]Dä~fíäáL=
Léêflé]äáL=
LâïfâäáL=
Lâï~f]íäáL=
LêìWÇäáL=
LëôÇäáL=
Lëä]räáL=
Lq‰WëífäáL=
LïÉäL=
snadno
rychlý; rychle
šťastně, naštěstí
tvrdý
hladově
pozdě
hlasitě; hlučně
nervózně, úzkostlivě
zdvořile
pořádně
rychle
tiše; poklidně
hrubě; hulvátsky
naneštěstí; bohužel
pomalu
žíznivě
dobře
Unit 4 Grammar words
adjective
adverb
gerund
LôÇwfâífîL=
LôÇDî‰WÄL=
LÇwÉê]åÇL=
infinitive
noun
preposition
pronoun
verb
LfåDÑfåfífîL=
Lå~råL=
LéêÉé]DòfpåL=
Léêflå~råL=
Lî‰WÄL=
přídavné jméno
příslovce
gerundium (slovesný tvar
končící na -ing)
infinitiv
podstatné jméno
předložka
zájmeno
sloveso
Unit 4 Making a TV programme
broadcast
cast
character
episode
microphone
performer
recording
rehearsal
rehearse
series
studio
LÄêlWÇâ^WëíL=
Lâ^WëíL=
Lâôê]âí]L=
LÉéáë]rÇL=
Lã~fâê]Ñ]råL=
Lé]DÑlWã]L=
Lê]DâlWÇfÏL=
LêfD܉WëäL=
LêfD܉WëL=
Lëf]êáWòL=
LëíàìWÇf]rL=
šířit; vysílat
obsazení
postava (v lit. a film. díle)
epizoda; díl
mikrofon
účinkující
nahrávka; nahrávání
zkouška
zkoušet; mít zkoušku
řada; série
ateliér
Unit 4 TV programme
cartoon
Lâ^WDíìWåL=
chat show
Lípôí=p]rL=
documentary
LÇflâàìDãÉåíêáL=
drama
LÇê^Wã~L=
game show
LÖÉfã=p]rL=
music programme LãàìWòfâ=
éê]rÖêôãL=
kreslený film; kreslený
seriál
televizní/rozhlasová
beseda (se známými
osobnostmi)
dokumentární (film,
pořad)
drama; dramatický
televizní soutěž
hudební pořad/program
news programme LåàìWò=éê]rÖêôãL=zprávy
soap opera
Lë]ré=flé]ê]L=
televizní/rozhlasový seriál
sports programme LëélWíë=
sportovní vysílání, pořad
thriller
éê]rÖêôãL=
Lqêfä]L=
napínavý román/film
Review units 3–4
accept
beautifully
busy
L]âDëÉéíL=
LÄàìWífÑäfL=
LÄfòáL=
www.macmillan.cz/slovnicky
přijmout
překrásně
zaneprázdněný; rušný
close
explain
film
promise
time difference
trip
work out
worried
Lâä]ròL=
LfâDëéäÉfåL=
LÑfäãL=
LéêflãfëL=
Lí~fã=ÇfÑê]åëL=
LíêféL=
Lï‰Wâ~ríL=
Lï¾êfÇL=
zavřít; zavírat
vysvětlit
film
slib; dát slib; (při)slíbit
časový rozdíl
výlet; zájezd
trénovat; trénink
ustaraný; znepokojený
Unit 5
absorb
alternative
pohltit; velmi zaujmout
alternativní; volba; jiná
možnost
annoying
L]DålffÏL=
otravný
arrangement
L]DêÉfåÇwã]åíL= dohoda; uspořádání
backpacker
LÄôâéôâ]L=
tramp
backpacking
LÄôâ?éôâfÏL=
vandrování; trampování
borrow
LÄflê]rL=
(vy)půjčit si
cardboard box
Lâ^WÇÄlWÇ=ÄflâëL= kartonová/lepenková
krabice
certainly
Lë‰WíåäáL=
jistě; samozřejmě
change
LípÉfåÇwL=
změnit, vyměnit; změna
cheaply
LípáWéäáL=
levně; lacino
closed
Lâä]ròÇL=
uzavřený
Come on!
Lâ¾ã=^åL=
No tak!
commercial
Lâ]Dã‰WpäL=
reklama (televizní)
corner
LâlWå]L=
koutek; kout
crowded
Lâê~rÇfÇL=
přeplněný; přecpaný
customer
Lâ¾ëí]ã]L=
zákazník; host
dairy produce
LÇÉfêá=éêflÇàìWëL= mlékárenské výrobky
department store LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL=obchodní dům
desert
LÇÉò]íL=
poušť
dry
LÇê~fL=
suchý; sucho
dry
LÇê~fL=
suchý; sucho
experienced
LfâDëéf]êf]åëíL= zkušený
extra
LÉâëíê]L=
navíc
fabulous
LÑôÄà]ä]ëL=
báječný
far
LÑ^WL=
vzdálený; daleko
fork
LÑlWâL=
vidlička; vidle
glass
LÖä^WëL=
sklo; sklenice
go ahead
LÖ]r=]DÜÉÇL=
pokračovat
heavy
LÜÉîáL=
těžký; mající velkou
hmotnost
honestly
Lflå]ëäfL=
namouduši; čestně
hopeless
LÜ]réä]ëL=
beznadějný
huge
LÜàìWÇwL==
obrovský; obrovitý
Hurry up!
Lܾêá=D¾éL=
Spěchej(te).
instead
LfåDëíÉÇL=
místo (něčeho)
introduction
Lfåíê]DǾâp]åL= zavedení; uvedení; úvod
keep warm
LâáWé=ïlWãL=
zahřívat se
knife
Lå~fÑL=
nůž
on the left
Lçå=a]=äÉÑíL=
vlevo
turn left
Lí‰Wå=äÉÑíL=
odbočit vlevo
madam
LãôÇ]ãL=
paní
menu
LãÉåàìWL=
jídelní lístek
natural history
Låôíp]ê]ä=ÜfëíêáL= přírodopis
New Zealand
LåàìW=DòáWä]åÇL=
Nový Zéland
order
LlWÇ]L=
nařídit; objednat
ordinary
LlWÇåêáL=
normální; běžný (o.
people - obyčejní lidé)
perfect
Lé‰WÑfâíL=
dokonalý; ideální
Peru
Lé]DêìWL=
Peru
police officer
Lé]DäáWë=flÑfë]L=
policista; strážník
L]ÄDòlWÄL=
LlWäDí‰Wå]ífîL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
postcard
realise
turn right
road
ruins
science
shoulder
Singapore
skin
souvenir
spider
starving
strap
strong
stuff
suggest
suggestion
table
third
tip
travel writer
traveller
turn round
underground
vegetarian
wash
wrong
young
strana 10 z 14
pohlednice;
korespondenční lístek
LêáW]ä~fòL=
uvědomit si
Lí‰Wå=ê~fíL=
odbočit vpravo
Lê]rÇL=
cesta; silnice
LêìWfåòL=
trosky; zřícenina
Lë~f]åëL=
věda; vědní obor
Lp]räÇ]L=
rameno
LëfÏ]DélWL=
Singapur
LëâfåL=
kůže
LëìWîôDåf]L=
suvenýr
Lëé~fÇ]L=
pavouk
Lëí^WîfÏL=
trpět hladem; umírat
hladem
LëíêôéL=
popruh
LëíêflÏL=
silný
Lëí¾ÑL=
věc(i) (obecně –
hovorově)
Lë]DÇwÉëíL=
navrhnout; doporučit
Lë]DÇwÉëíp]åL=
návrh
LíÉfÄäL=
stůl
Lq‰WÇL=
třetí
LíféL=
spropitné
Líêôî]ä=ê~fí]L=
pisatel cestopisů
Líêôî]ä]L=
cestovatel
Lí‰Wå=Dê~råÇL=
otočit se
L¾åÇ]Öê~råÇL=
podzemní dráha; metro
LîÉÇw]DíÉ]êf]åL= vegetarián
LïflpL=
(u)mýt (se); prát
LêflÏL=
špatný
Là¾ÏL=
mladý
Lé]rëíâ^WÇL=
Unit 5 Clothes and materials
artificial
cloth
cotton
umělý
tkanina; látka
bavlna; bavlník; bavlněná
tkanina
lightweight
Lä~fíïÉfíL=
lehký
material
Lã]Díf]êá]äòL=
látka; hmota; materiál
polyester
LéfläáDÉëí]L=
polyester
raincoat
LêÉfåâ]ríL=
pláštěnka
suit
LëìWíL=
oblek (pánský)
sweater
LëïÉí]L=
svetr
swimming trunks LëïfãfÏ=íê¾ÏâëL= (pánské) plavky
thick
LqfâL=
tlustý
tie
Lí~fL=
kravata
waterproof
LïlWí]éêìWÑL=
vodě odolný
wool
LïräL=
vlna
L^WífDÑfpäL=
LâäflqL=
LâflíåL=
Unit 5 Dictionary abbreviations
abbreviation
adjective
adverb
auxiliary verb
countable
plural
singular
somebody
something
uncountable
L]ÄêáWîáDÉfpåL=
LôÇwfâífîL=
LôÇDî‰WÄL=
LlWâDòfäf]êá=î‰WÄL=
Lâ~råí]Ä]äL=
Léärê]äL=
LëfÏÖà]ä]L=
Lë¾ãÄ]ÇáL=
Lë¾ãqfÏL=
L¾åDâ~råí]Ä]äL=
zkratka
přídavné jméno
příslovce
pomocné sloveso
počitatelný
množné číslo
jednotné číslo
někdo
něco
nepočitatelný
LÄêÉÇL=
chléb
Unit 5 Food
bread
www.macmillan.cz/slovnicky
cheese
fried egg
garlic
ham
meat
mushroom
olive
onion
pepper
pineapple
pizza
soup
spinach
steak
tomato
LípáWòL=
LÑê~fÇ=ÉÖL=
LÖ^WäfâL=
LÜôãL=
LãáWíL=
Lã¾pêrãL=
LfläfîL=
L¾åà]åL=
LéÉé]L=
Lé~fåôéäL=
LéáWíë]L=
LëìWéL=
LëéfåfípL=
LëíÉfâL=
Lí]Dã^Wí]rL=
sýr
volské oko
česnek
šunka
maso
houba
olivově zelený
cibule
pepř; paprika
ananas
pizza
polévka
špenát
biftek; řízek; steak
rajče
Unit 5 Luggage
backpack
daypack
rucksack
suitcase
travel sack
LÄôâéôâL=
LÇÉféôâL=
Lê¾âëôâL=
LëìWíâÉfëL=
Líêôî]ä=ëôâL=
ruksak; batoh
batůžek
batoh; ruksak
kufr; zavazadlo
cestovní batoh
Unit 5 Prepositions of direction
across
along
down
into
past
round
through
to
up
L]DâêflëL=
L]DäflÏL=
LǾråL=
Lfåí]L=
Lé^WëíL=
Lê~råÇL=
LqêìWL=
Lí]L=
L¾éL=
přes; napříč
podél
dolů
do
kolem
okolo
skrz; skrze
k; do
nahoru, nahoře, na
Unit 5 CULTURE Teenage life
actually
addictive
advice
anywhere
vlastně
návykový
rada
nikam, nikde (ve spojení
se záporem)
cool
LâìWäL=
super; v pohodě;
neuvěřitelný
definitely
LÇÉÑfå]íäáL=
určitě; rozhodně
designer clothes LÇf?ò~få]=Dâä]raòL=značkové oblečení
diet
LÇ~f]íL=
dieta
disco
LÇfëâ]rL=
diskotéka
exam
LfÖDòôãL=
zkouška
guy
LÖ~fL=
chlápek; chlapík
kid
LâfÇL=
děcko
loads of…
Lä]rÇò=]îL=
spousty (čeho)
marriage
LãôêfÇwL=
manželství; sňatek
model
LãflÇäL=
model; modelka
obsessive
L]ÄDëÉëfîL=
zachvacující; působící
posedlost
organise
LlWÖ]å~fòL=
(z)organizovat; zařídit
percentage
Lé]DëÉåífÇwL=
procento
responsibility
Lêfëéflåë]DÄfä]íáL= odpovědnost
spend
LëéÉåÇL=
utratit; vydat (peníze)
survey
Lë]DîÉfL=
průzkum; přehled
teenager
LíáWåÉfÇw]L=
teenager; - náctiletý/á
total
Lí]rí]äL=
celkový
treat
LíêáWíL=
zacházet; jednat
trust
Líê¾ëíL=
věřit; důvěřovat
Lôâípì]äáL=
L]DÇfâífîL=
L]ÇDî~fëL=
LÉåfïÉ]L=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
unhappy
upset
strana 11 z 14
L¾åDÜôéáL=
L¾éDëÉíL=
nešťastný; smutný
rozrušený; zneklidněný;
rozčilený
angel
animal
annoyed
LÉfåÇw]äL=
LôåfãäL=
L]DålfÇL=
balloon
border
break
channel
Cheer up!
conversation
create
drive
LÄ]DäìWåL=
LÄlWÇ]L=
LÄêÉfâL=
LípôåäL=
Lípf]ê=D¾éL=
Lâflåî]DëÉfpåL=
LâêáWDÉfíL=
LÇê~fîL=
electric
email
embarrassed
empty
excellent
LfDäÉâíêfâL=
LáWãÉfäL=
LfãDÄôê]ëíL=
LÉãéífL=
LÉâë]ä]åíL=
farm
LÑ^WãL=
friendly
go back
goal
grass
guidebook
halfway
hard
have a shower
hear of
horrible
joke
lift
in the middle of
make a noise
mountain
musical
musician
open space
painting
LÑêÉåÇäáL=
LÖ]r=ÄôâL=
LÖ]räL=
LÖê^WëL=
LÖ~fÇ=ÄrâL=
LÜ^WÑïÉfL=
LÜ^WÇL=
LÜôî=]=p~r]L=
LÜf]ê=]îL=
LÜflêfÄäL=
LÇw]râL=
LäfÑíL=
Lfå=a]=ãfÇä=]îL=
LãÉfâ=]=ålfòL=
Lã~råífåL=
LãàìWòfâäL=
LãàìWDòfpåL=
L]ré]å=ëéÉfëL=
LéÉfåífÏL=
passport
personal
pillar
planet
plastic bag
protect
pull someone´s
leg
put up
queue
reason
right-hand
sattelite TV
Sicily
side
sight
Lé^WëélWíL=
Lé‰Wë]åäL=
Léfä]L=
LéäôåfíL=
Léäôëífâ=DÄôÖL=
Léê]DíÉâíL=
Lérä=ë¾ãï¾åë=
äÉÖL=
Lérí=¾éL=
LâàìWL=
LêáWòåL=
Lê~fí=ÜôåÇL=
Lëôí]ä~fí=íáWDîáWL=
LëfëfäáL=
Lë~fÇL=
Lë~fíL=
anděl
zvíře
otrávený; znechucený;
(be ~) zlobit se
balón (k létání)
hranice
porušit (pravidla/zákon)
program; kanál (televizní)
Hlavu vzhůru!
konverzace; (roz)hovor
vytvořit
řídit (auto); jet (v autě
apod.)
elektrický
email
zahanbený; v rozpacích
prázdný
vynikající; skvělý;
výborný
farma; zemědělská
usedlost
přátelský
jít nazpět; vrátit se
branka; brána; gól; cíl
tráva; trávník
průvodce (kniha)
na půli cesty
obtížný; těžký
(o)sprchovat se
slyšet o
hrozný; strašný
vtip
výtah; svezení v autě
uprostřed (čeho)
hlučet
hora
hudební; muzikál
hudebník
otevřený prostor
malba; obraz; malování;
malířství
(cestovní) pas
osobní
sloup
planeta
igelitová taška; igelitka
chránit; ochraňovat
vodit někoho za nos
simulator
LëfãàräÉfí]L=
Unit 6
www.macmillan.cz/slovnicky
dát (si nohy) nahoru
stát frontu; stát ve frontě
důvod; příčina
pravostranný
satelitní televize
Cecilie
strana
pohled; zrak; uvidět;
spatřit
simulátor
slow down
sound
species
statue
steep
table tennis
temple
waterfalls
whatever
the whole of…
wild
wildlife
wing
world-famous
Lëä]r=Ç~råL=
Lë~råÇL=
LëéáWpáWòL=
LëíôíàìWL=
LëíáWéL=
LíÉfÄä=íÉåfëL=
LíÉãéäL=
LïlWí]ÑlWäòL=
LïflíDÉî]L=
La]=Ü]rä=]îL=
Lï~fäÇL=
Lï~fäÇä~fÑL=
LïfÏL=
Lï‰WäÇ=DÑÉfã]ëL=
work out
Lï‰Wâ~ríL=
zpomalit
zvuk
druh; třída (živočichů)
socha
strmý; prudký; náhlý
stolní tenis
svatyně; chrám
vodopád
cokoli
celý
divoký; nevázaný
divočina; divoká příroda
blatník
světoznámý; světově
proslulý
trénovat; trénink
Unit 6 Animals (1)
bear
bird
cow
deer
duck
giraffe
goat
hippo
horse
lion
monkey
pig
sheep
squirrel
tiger
LÄÉ]L=
LĉWÇL=
Lâ~rL=
LÇf]L=
LǾâL=
LÇwfDê^WÑL=
LÖ]ríL=
LÜfé]rL=
LÜlWëL=
Lä~f]åL=
Lã¾åâfL=
LéfÖL=
LpáWéL=
Lëâïfê]äL=
Lí~fÖ]L=
medvěd
pták
kráva
jelen; vysoká
kachna
žirafa
koza
hroch
kůň
lev
opice
prase
ovce
veverka
tygr
Unit 6 Transport (2)
airport
bus driver
bus station
bus stop
bus ticket
bus timetable
car driver
car engine
car park
ferry boat
railway engine
railway line
railway station
train ticket
train timetable
tube
LÉ]élWíL=
letiště
Lľë=Çê~fî]L=
řidič autobusu
Lľë=ëíÉfpåL=
autobusové nádraží
Lľë=ëífléL=
autobusová zastávka
Lľë=ífâfíL=
lístek na autobus
Lľë=í~fãíÉfÄ]äL= autobusový jízdní řád
Lâ^W=Çê~fî]L=
řidič auta
Lâ^Wê=ÉåÇwfåL=
motor auta
Lâ^W=é^WâL=
parkoviště
LÑÉêf=Ä]ríL=
trajekt
LêÉfäïÉf=ÉåÇwfåL= motor vlaku
LêÉfäïÉf=ä~fåL=
železniční trať
LêÉfäïÉf=ëíÉfpåL= nádraží (vlakové)
LíêÉfå=ífâfíL=
jízdenka na vlak
LíêÉfå=í~fãíÉfÄ]äL= jízdní řád vlaků
LíàìWÄL=
trubka; BrE londýnské
metro
Review units 5–6
audience
award
diváci; publikum
udělit; uložit (pokutu);
přiznat (náhradu)
billion
LÄfäà]åL=
BrE bilión; AmE miliarda
hit
LÜfíL=
hit; šlágr
household name LÜ~rëÜ]räÇ=åÉfãL= všeobecně známá věc,
pojem
single
LëfÏÖäL=
singl (nahrávka s jednou
skladbou)
LlWÇf]åëL=
L]DïlWÇL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
worldwide
strana 12 z 14
Lï‰WäÇï~fÇL=
(celo)světový
Unit 7
absolutely
advertisement
ages
alive
alone
amongst
animated
autograph
baby
bar
basic
beans
bite
brain
camp
care
catch a train
celebrity
charity
check-out
chopping board
clap
clean
clearly
complain
contact
contestant
cook
cooking pot
creature
cross-country
skiing
culture
danger
rozhodně; úplně
reklama; inzerát
celá věčnost
živ; na živu
sám; samotný
mezi
animovaný
autogram
dítě, batole
bar
základní
fazole
(u)kousnutí, kousnout
mozek
tábořit; tábor
péče; pečovat
chytit vlak
známá osobnost;
celebrita
LípôêfíáL=
dobročinná činnost
LípÉâ~ríL=
pokladna (v obchodě)
LípfléfÏ=ÄlWÇL=
kuchyňské prkénko
LâäôéL=
(za)tleskat; aplaudovat
LâäáWåL=
uklidit; uklízet; čistý
Lâäf]äáL=
jasně; zřetelně
Lâ]ãDéäÉfåL=
stěžovat si
LâflåíôâíL=
kontaktovat (koho)
Lâ]åDíÉëí]åíL=
soutěžící; soupeř
LârâL=
vařit; kuchař
LârâfÏ=éflíL=
hrnec na vaření
LâêfWíp]L=
stvoření
Lâêflë=â¾íêá=DëâffÏL=běžkování
LôÄë]DäìWíäáL=
L]ÇDî‰Wífëã]åíL=
LÉfÇwfòL=
L]Dä~fîL=
L]Dä]råL=
L]Dã¾ÏëíL=
LôåfãÉfífÇL=
LlWí]Öê^WÑL=
LÄÉfÄáL=
LÄ^WL=
LÄÉfëfâL=
LÄáWåòL=
LÄ^fíL=
LÄêÉfåL=
LâôãéL=
LâÉ]L=
Lâôíp=]=íêÉfåL=
Lë]DäÉÄêfíáL=
kultura
nebezpečí (in danger - v
nebezpečí, ohrožený)
deep
LÇáWéL=
hluboký
details
LÇáWíÉfäòL=
podrobnosti
develop
LÇfDîÉä]éL=
vyvinout se
downhill
LÇ~råÜfäL=
sjezdový
during
LÇàr]êfÏL=
během
earthquake
L‰WqâïÉfâL=
zemětřesení
enter
LÉåí]L=
vstoupit
environment
LfåDî~fê]åã]åíL= životní prostředí
equipment
LfDâïféã]åíL=
vybavení; výbava
erupt
LfDê¾éíL=
vybuchnout; začít soptit
eruption
LfDê¾épåL=
erupce; výbuch
exhausting
LfâDòlWëífÏL=
vyčerpávající
experience
LfâDëéf]êá]åëL=
zažít
extinct
LfâDëífkâíL=
vyhaslý; zemřelý
extraordinary
LfâDëíêlWÇfå]êáL= mimořádný; neobvyklý
fascinating
LÑôëfåÉfífÏL=
okouzlující; strhující
feather
LÑÉa]L=
pero; pírko
feed
LÑáWÇL=
(u)živit;(na)krmit
film crew
LÑfäã=âêìWL=
filmový štáb
Finland
LÑfåä]åÇL=
Finsko
flash
LÑäôpL=
zablesknout; vznítit; blesk
flash photograph =
fotka s bleskem
fortnight
LÑlWíå~fíL=
čtrnáct dní; dva týdny
Lâ¾äíp]L=
LÇÉfåÇw]L=
www.macmillan.cz/slovnicky
fortunately
frightening
frown
give
grow
hide
highlight
human being
increased
inhabitant
intelligent
interact
interactive
item
journey
jungle
law
lay eggs
library
litter
live
log
luxury
major
make the bed
make a list
make-up
matches
means of
transport
melt
mind
mirror
No entry.
No way!
office
original
outside world
paraffin
pass an exam
pay
poisonous
power
provide
put away
queue
rainforest
raise money
I´d rather…
reality TV show
replica
roar
seat belt
sentence
shampoo
shocking
smoke
naštěstí
hrozivý; hrůzu nahánějící
zamračení; zamračený
pohled
LÖfîL=
dát
LÖê]rL=
pěstovat (rostliny); růst
LÜ~fÇL=
schovat
LÜ~fä~fíL=
zlatý hřeb (čeho)
LÜàìWã]å=ÄáWfÏL= lidská bytost
LfåDâêáWëíL=
vyšší; větší
LfåDÜôÄfí]åíL=
obyvatel
LfåDíÉäfÇw]åíL=
inteligentní; bystrý
Lfåí]êDôâíL=
vzájemně na sebe
působit
Lfåí]êDôâífîL=
interaktiví
L~fí]ãL=
položka; kus; věc
LÇw‰WåáL=
cesta
LÇw¾ÏÖ]äL=
džungle
LälWL=
právo
LäÉf=ÉÖòL=
snášet vajíčka
Lä~fÄê]êáL=
knihovna
Läfí]L=
smetí; odpadky
Lä~fîL=
naživo; živý
LäflÖL=
kláda
Lä¾âp]êáL=
luxus; přepych
LãÉfÇw]L=
hlavní
LãÉfâ=a]=ÄÉÇL=
ustlat postel
LãÉfâ=]=äfëíL=
udělat seznam
LãÉfâ¾éL=
make up; líčení
LãôípfòL=
zápalky
LãáWåò=]î=
dopravní prostředky
LÑlWíp]å]íäáL=
LÑê~fí]åfÏL=
LÑê~råL=
DíêôåëélWíL=
LãÉäíL=
Lã~fåÇL=
Lãfê]L=
Lå]r=DÉåíêáL=
Lå]r=ïÉfL=
rozpustit (se); roztát
mysl; rozum
zrcátko; zrcadlo
vstup zakázán
rozhodně ne; ani
náhodou
LflÑfëL=
kancelář; úřad
L]DêfÇwfåäL=
původní; originální
L~ríë~fÇ=ï‰WäÇL= vnější/okolní svět
Léôê]ÑfåL=
parafín
Lé^Wë=]å=fÖDòôãL= udělat zkoušku
LéÉfL=
(za)platit
Lélfò]å]ëL=
jedovatý
Lé~r]L=
síla; moc
Léê]Dî~fÇL=
poskytnout; opatřit
Lérí=]ïÉfL=
odklidit
LâàìWL=
stát frontu; stát ve frontě
LêÉfåDÑflêfëíL=
deštný prales
LêÉfò=Dã¾åfL=
vybrat; získat; dát
dohromady peníze (na
charitu)
L~fÇ=ê^Wa]L=
raději bych
LêfDôäfíá=íáW=îáW=
televizní reality show
p]rL=
LêÉéäfâ]L=
LêlWL=
LëáWí=ÄÉäíL=
LëÉåí]åëL=
LpôãDìWL=
LpflâfÏL=
Lëã]râL=
replika; přesná kopie
burácet; hřmět
bezpečnostní pás
věta
šampón
šokující; děsný
kouřit
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
strana 13 z 14
special effects
spoon
spring
stretch
stunning
supplies
surprising
survival
swimming pool
LëéÉpä=fDÑÉâíëL=
LëéìWåL=
LëéêfÏL=
LëíêÉípL=
Lëí¾åfÏL=
Lë]Déä~fL=
Lë]Déê~fòfÏL=
Lë]Dî~fî]äL=
LëïfãfÏ=éìWäL=
take-off
take part
task
terrifying
LíÉfâflÑL=
LíÉfâ=é^WíL=
Lí^WëâL=
LíÉêfÑ~ffÏL=
test
LíÉëíL=
thrill
on time
tiring
toilet paper
touch
tourism
tourist centre
LqêfäL=
Lflå=Dí~fãL=
Lí~fêfÏL=
Lílfä]í=éÉfé]L=
Lí¾ípL=
Lír]êfò]ãL=
Lír]êfëí=ëÉåí]L=
traditionally
treatment
uphill
version
viewer
visit
Líê]DÇfp]åäáL=
LíêáWíã]åíL=
L¾éÜfäL=
Lî‰WwåL=
LîàìW]L=
LîfòfíL=
volcano
water cycle
wedding
Western
windy
yourself
LîfläDâÉfå]rL=
LïlWí]=ë~fâ]äL=
LïÉÇfÏL=
LïÉëí]åL=
LïfåÇáL=
LàlWDëÉäÑL=
zvláštní efekty
lžíce; lžička
jaro
(na/roz/pro)táhnout
senzační; ohromující
zásoby
překvapující
přežití
(plavecký) bazén;
koupaliště
start; vzlet
(~ in) účasnit se (čeho)
úkol
hrozivý; strašlivý;
strašidelný
test; testovat; provádět
zkoušku
nadšení; rozechvění
(přesně) na čas
únavný; vyčerpávající
toaletní papír
dotknout se
turistika; cestování
středisko cestovního
ruchu
tradičně
léčba
do kopce; nahoru
verze
(televizní) divák
navštívit; přijet/přijít na
návštěvu
sopka
koloběh vody
svatba
západní
větrno
ty/vy sám
Unit 7 Animals (2)
amphibian
crocodile
dinosaur
herd
insect
mammal
octopus
reptile
rhino
snake
tortoise
worm
LôãDÑfÄf]åL=
Lâêçâ]Ç~fäL=
LÇ~få]ëlWL=
L܉WÇL=
LfåëÉâíL=
Lãôã]äL=
Lflâí]é]ëL=
LêÉéí~fäL=
Lêfå]rL=
LëåÉfâL=
LílWí]ëL=
Lï‰WãL=
obojživelník
krokodýl
dinosaurus
stádo (větších zvířat)
hmyz
savec
chobotnice
plaz
nosorožec
had
želva
červ
Unit 7 The Arctic
freeze
freezing
husky
ice
Lapland
reindeer
sled
snow
LÑêáWòL=
LÑêáWòfÏL=
LܾëâáL=
L~fëL=
LäôéäôåÇL=
LêÉfåÇf]L=
LëäÉÇL=
Lëå]rL=
www.macmillan.cz/slovnicky
mrznout
mrazivý; ledový,
husky (druh psa)
led
Laponsko
sob
sáně
sníh; sněžit
snowmobile
Lëå]rã]ÄáWäL=
tundra
Lí¾åÇê]L=
sněžný skútr; motorové
saně
tundra
Unit 7 Feelings
amazed
bored
excited
L]DãÉfòÇL=
LÄlWÇL=
LfâDë~fífÇL=
fascinated
frightened
worried
LÑôëfåÉfífÇL=
LÑê~fíåÇL=
Lï¾êfÇL=
ohromený; užaslý
znuděný; otrávený
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
fascinován
vyděšený; vystrašený
ustaraný; znepokojený
Unit 7 Housework
do the ironing
LÇrW=a]=~fê]åfÏL= žehlit
do the shopping LÇrW=a]=pfléfÏL= nakupovat
do the washing up LÇìW=a]=ïflpfÏ=¾éL=umý(va)t nádobí
lay the table
LäÉf=a]=íÉfÄ]äL=
prostřít stůl
make your bed LãÉfâ=à]=ÄÉÇL=
ustlat postel
Unit 7 Rooms
bathroom
bedroom
kitchen
sitting room
LÄ^WqêìWãL=
LÄÉÇêìWãL=
Lâfíp]åL=
LëfífÏêìWãL=
koupelna
ložnice
kuchyně
obývací pokoj
Unit 7 CULTURE Do the right thing
adult
bacon
bend
body language
dospělý; zletilý
slanina
ohnout, pokrčit
uvědomělé i
neuvědomělé informace
zprostředkované gesty,
očima apod.
bow
LÄ~rL=
uklonit se; sklonit (hlavu)
comment
LâflãÉåíL=
komentář; kritika
common
Lâflã]åL=
společný; běžný
communicate
Lâ]DãàìWåfâÉfíL= sdělit; být ve styku
cover
Lâ¾î]L=
přikrýt; (za)krýt
date
LÇÉfíL=
schůzka
disagree
LÇfë]DÖêáWL=
nesouhlasit
encourage
LfåDâ¾êfÇwL=
povzbudit
facial expression LÑÉfpä=fâDëéêÉp]åL= výraz tváře
gesture
LÇwÉëíp]L=
gesto, posunek
hug
LܾÖL=
objímat (se)
in contrast
Lfå=Dâflåíê^WëíL= na rozdíl
interest
Lfåíê]ëíL=
zájem
invite
LfåDî~fíL=
pozvat; zvát
meanwhile
LãáWåï~fäL=
zatím; během toho
position
Lé]DífpåL=
umístění
respond
LêfDëéflåÇL=
odpovědět; ozvat se
silent
Lë~fä]åíL=
tichý; málomluvný;
poklidný
stare
LëíÉ]L=
zírat
superior
LëìWDéf]êá]L=
vyšší
table manners
LíÉfÄä=?ãôå]òL= zásady společenského
chování při stolování
take off
LíÉfâ=DflÑL=
sundat (si); zout (si)
(boty); vzlétnout (letadlo)
thoughtfully
LqlWíÑ]äáL=
ohleduplně; pozorně
trust
Líê¾ëíL=
věřit; důvěřovat
unfriendly
L¾åDÑêÉåÇäáL=
nepřátelský; nevlídný
L]DǾäíL=
LÄÉfâåL=
LÄÉåÇL=
LÄflÇá=äôÏÖïfÇwL=
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration
Inspiration 2
strana 14 z 14
Unit 8
argue
polemizovat; hádat se;
diskutovat o
blow
LÄä]r=ï~åò=å]ròL= foukat
bone
LÄ]råL=
kost
bring to life
LÄêfÏ=í]=ä~fÑL=
přivést k sobě; vzkřísit
CD player
LëáWÇáW=éäÉf]L=
přehrávač kompaktních
disků
Chile
LípfäáL=
Chile
colour
Lâ¾ä]L=
barva
compare
Lâ]ãDéÉ]L=
porovn(áv)at
contact
LâflåíôâíL=
kontaktovat (koho)
depressed
LÇfDéêÉëíL=
sklíčený; postižený krizí
down
LÇ~råL=
sklíčený; deprimovaný
DVD player
LÇáW=îáW=ÇáW=DéäÉf]L= DVD přehrávač
exist
LfÖDòfëíL=
existovat
feeling
LÑáWäfÏL=
cit; pocit
fortune teller
LÑlWíp]å=íÉä]L=
kdo hádá osud (z ruky,
karet apod.)
graded reader
LÖêÉfÇfÇ=êáWÇ]L=
zjednodušené knihy
(přizpůsobené různým
úrovním znalostí)
in detail
Lfå=DÇáWíÉfäL=
detailně; dopodrobna
information
LfåÑ]DãÉfpåL=
informace
inventor
LfåîÉåí]L=
vynálezce
leaf
LäáWÑL=
list
dokázat něco udělat
manage to do sth LãôåfÇwL=
mathematics
Lãôq]DãôífâëL= matematika
mean
LãáWåL=
zamýšlet; mít v plánu
measure
LãÉw]L=
měřit
millimetre
LãfäfãáWí]L=
milimetr
mix
LãfâëL=
(s)míchat (se); směs
moon
LãìWåL=
měsíc
offer
LflÑ]L=
nabídnout; nabízet
plan
LéäôåL=
(na)plánovat
press
LéêÉëL=
stisknout; zmáčknout
(knoflík; tlačítko)
process
Léê]rëÉëL=
zpracovat; zpracovávat
referee
LêÉÑ]DêáWL=
rozhodčí; soudce; dělat
rozhodčího
refuse
LêfDÑàìWòL=
odmítnout
revise
LêfDî~fòL=
opakovat
save
LëÉfîL=
zachránit; uložit (na
počítači)
schoolboy
LëâìWäÄlfL=
školák
screen
LëâêáWåL=
paraván; zástěna;
obrazovka
set
LëÉíL=
srovnat; nastavit
shout
Lp~ríL=
(za)křičet; řvát
splash
LëéäôpL=
otisknout v nápadné
úpravě
square
LëâïÉ]L=
náměstí; čtverec;
čtvercový; hranatý
lose your temper LäìWò=à]=DíÉãé]L= ztratit nervy
text message
LíÉâëí=DãÉëfÇwL= textová zpráva
tiny
Lí~fåóL=
malý; malinkatý; drobný
toothache
LíìWqÉfâL=
bolest / bolení zubu /
zubů
video recorder
LîfÇá]r=êfDâlWÇ]L= videorekordér
whistle
LïfëäL=
hvízdat; pískat; hvízdnutí
L^WÖàìWL=
animator
background
brightness
desinger
film-maker
model
scan
scanner
scanning
storyboard
LôåfãÉfí]L=
LÄôâÖê~råÇL=
LÄê~fíå]ëL=
LÇfDò~få]L=
LÑfäã=DãÉfâ]L=
LãflÇäL=
LëâôåL=
Lëâôå]L=
LëâôåfÏL=
LëílWêá=ÄlWÇL=
animátor
pozadí
jas; světlost
návrhář; výtvarník
výrobce filmů
model; modelka
snímat obraz
skener
snímání obrazu
náčrty
Unit 8 Digital cameras
button
calculation
computer chip
digital photo
filter
image
pixel
primary colour
LľíåL=
knoflík; tlačítko
Lâôäâà]DäÉfp]åL= počítání
Lâ]ãDéàìWí]=ípféL= počítačový čip
LÇfÇwfí]ä=Ñ]rí]rL= digitální fotografie
LÑfäí]L=
filtr
LfãfÇwL=
obraz; obrázek
Léfâë]äL=
pixel
Léê~fã]êá=â¾ä]L= základní barva
Unit 8 Jobs and occupations (2)
computer expert Lâ]ãDéàìWí]=
journalist
musician
pilot
tourist guide
Éâë?é‰WíL=
LÇw‰Wå]äfëíL=
LãàìWDòfpåL=
Lé~fä]íL=
Lír]êfëí=Ö~fÇL=
počítačový
specialista/odborník
novinář; žurnalista
hudebník
pilot
turistický průvodce
Review units 7–8
add
air travel
on average
baggage
cheat
check in
competitor
enjoyable
entry form
fatal
fit
ground
instructions
intercontinental
packer
paint
permission
priority
safety
scissors
security
sharp
sign
take exercise
warm up
X-ray
sečíst
cestování letadlem
v průměru
zavazadlo; zavazadla
podvádět
ubytovat se (v hotelu
apod.)
Lâ]ãDéÉífí]L=
konkurent; soupeř
LfåDÇwlf]ÄäL=
příjemný
LÉåíêá=ÑlWãL=
přihláška
LÑÉfíäL==
smrtelný
LÑfíL=
v dobré kondici; způsobilý
LÖê~råÇL=
země; základ
LfåDëíê¾âpåòL=
instrukce; pokyny
Lfåí]âflåífDåÉåí]äL=m ezikontinentální
Léôâ]L=
balič
LéÉfåíL=
(na)malovat
Lé]DãfpåL=
dovolení, povolení
Léê~fDflêfíáL=
priorita; naléhavá věc
LëÉfÑíáL=
bezpečí; bezpečnost
Lëfò]òL=
nůžky
Lë]DâàìWêfíáL=
bezpečnost; bezpečí
Lp^WéL=
ostrý
Lë~fåL=
podepsat (se)
LíÉfâ=Éâë]ë~fòL= cvičit
LïlWã=¾éL=
zahřát
LÉâë=DêÉfL=
rentgenový paprsek
LôÇL=
LÉ]=íêôî]äL=
Lflå=DôîêfÇwL=
LÄôÖfÇwL=
LípáWíL=
LípÉâ=fåL=
Unit 8 Animated films
animate
animation
LôåfãÉfíL=
LôåfãÉfp]åL=
www.macmillan.cz/slovnicky
animovat
animace
pro učitele: doplňkové aktivity zdarma na www.macmillanenglish.com/Inspiration

Podobné dokumenty

Straightforward Elementary

Straightforward Elementary girl home house leave life love man office per cent personal point of view politics problem same sports thing university woman

Více

Hot Spot 1

Hot Spot 1 LÑríÄlWä=ëíÉfÇá]ãL=fotbalový stadion LÑôåDíôëífâL= fantastický; úžasný L]räÇL= starý LѾåL= zábava; zábavný Lå~fëL= milý; příjemný (povahou); pěkný LïlWí]=?ëä^fÇL= tobogán; skluzavka do bazénu Lí~r...

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary suitcase sunglasses terrible think tick top top town travel underline washing up water weekend well wheel agree like

Více

Footprints 1 - Macmillan.cz

Footprints 1 - Macmillan.cz LÄ]DäìWåL= LĉWqÇÉfL= LÄfëâfíL= LÄlWÇL= LÄrâL= LÄlfL= LâÉfâL= LâôåÇäL= Lâ^WÇL= Lë‰WâäL= LâäflâL= Lâ¾ä]L= Lâ¾éL= LÇf]L= LÇÉëâL= LÇfÑê]åíL== LÇlWL= LÖ‰WäL= LÜôéáL= LÜôíL= LÜ~r=ãôåáL= LípÉ]L= LäÉfíL= ...

Více

Motivate 3 - Macmillan.cz

Motivate 3 - Macmillan.cz (be ~ in) zajímat se o

Více

New Inside Out Beginner

New Inside Out Beginner running track show sports shop

Více

Straightforward Upper-Intermediate

Straightforward Upper-Intermediate oblíbit si, mít chuť něco dělat být posedlý (čím) vyzkoušet zajímat se o (co) nadšený čím být posedlý (čím) vášeň přívrženec; stoupenec začít se věnovat (novému koníčku)

Více