žární trysky - Tyco Fire Products

Transkript

žární trysky - Tyco Fire Products
Technical Services: Tel: (800)
381-9312 / Fax: (800) 791-5500
http://www.tyco-fireproducts.com
Model
ModelEC-25
EC-25
Extended
Coverage
Sprinklers
Protipožární
trysky s Area
většímDensity
rozptylem,
typu
25.2
K-factor
“hustota pokrytí plochy”, faktor K 363
Obecný popis
General
Description
Vzpřímené protipožární trysky s větším
testování. Pokudfor
požadujete
další informace
Applications
the Model
EC-25
o protipožárních
testech, které
mohouthe
být
Sprinklers
are expanding
beyond
current
testing.úřad
For information
regardpro příslušný
přijatelné, kontaktujte
ing
additional
research
fireslužeb.
tests that
prosím
oddělení
technických
may be acceptable to an Authority
UPOZORNĚNÍ
Having Jurisdiction
please contact the
Protipožární
trysky, model
EC-25, které jsou
Technical
Services
Department.
zde popsány, musí být namontovány a
WARNINGS
udržovány v souladu
s tímto dokumentem
The
Model EC-25
Sprinklers
a s příslušnými
normami
National deFire
scribed
herein
mustvedle
be installed
and
Protection
Association
norem jakýchkoli
maintained
in compliance
this
jiných příslušných
úřadů (např. with
FM Global).
document,
as well
as pokynů
with themůže
applicaNedodržením
těchto
dojít
ble
standards of the National Fire Prok narušení výkonu těchto zařízení.
tection Association, in addition to the
standards
any other za
authorities
havMajitel neseof
odpovědnost
to, že jeho protipoing
jurisdiction
FMbudou
Global).
Failžární
sys tém a (e.g.,
zařízení
v náležitém
ure
to do so
mayPokud
impair
the
performprovozním
stavu.
máte
nějaké
dotazy,
ance
of
these
devices.
měli byste kontaktovat dodavatele, který
protipožární
namontoval,
nebo jejich
The
owner istrysky
responsible
for maintainvýrobce.
ing
their fire protection system and devices in proper operating condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
with any questions.
rozptylem, model EC-25 (viz obrázek 1) jsou
The Model EC-25 Extended Coverage
„protipožární
trysky
s větším
rozptylem
Upright
Sprinklers
(Ref.
Figure
1) are a
kontrolním režimem“,
které mají
jmenovitý
“Control-Mode
Extended
Coverage
faktor K 363.
Jsou aobzvláště
Sprinklers”
having
nominalvýhodné
K-factorjako
prostředek
počtu potřebných
of 25.2.
Their ke
usesnížení
is especially
advanprotipožárních
trysek
na ochranu budov,
tageous
as a means
of decreasing
the
které vyžadují
pokrytí
vodou. to pronumber
of required
sprinklers
tect occupancies requiring an
Tyto protipožární
trysky nabízejí
maximální
area/density
application
of water.
rozptyl 4,27 m x 4,27 m (18,2 m²) (14 stop x
These
sprinklers
cov14 stop
(196 ft²)),offer
což jemaximum
téměř dvojnásobek
erage
areasu of
14 feet by 14trysek
feet (196
rozptylu
protipožárních
se stansq.dardním
ft.) which
is almost
double that
of
rozptylem
pro podobné
aplikace.
standard coverage sprinklers used for
similar
applications.
Protipožární
trysky EC-25 splňují kritérium
pro
ochranu
maloobchodních
prostor,
The
EC-25
Sprinklers
comply with
the jak
je
popsáno
ve
vydání
NFPA
13,
část
12-7.2
criterion for the protection of retail
z roku
stores
as2002.
described in the 2002 edition
of NFPA
Sectionpovolení
12-7.2 od FM, prošel
Pokud 13,
se použije
model
úspěšně veškerými
Where
theEC-25
FM Approval
is utilized,protipothe
EC-25
hastesty
successfully
žárními
ve FM proundergone
účely použití
full-scale
fire testing
at FM for vuse
unna stropech
s překážkami
projektech
derpokrytí.
obstructed
ceiling
conditions
forECTyto testy
ukázaly,
že model
area/density
applications.
This
25 s většímdesign
rozptylem
lze namontovat
testing
has demonstrated
that the
s využitím
všech další standardních
Model
EC-25
at
its
extended
cover- se SIN TY9128 - (vzpřímená K=363)
kritérií pro protipožární trysky
age spacings can be installed using
standardním rozptylem. Jako takové
all other standard coverage sprinjsou
vhodnéAs
prosuch,
všechny
v současnosti
SIN TY9128 - (Upright K=25.2)
kler
criteria.
they
are acuznávané
aplikace
pokrytí.
ceptable for all currently recognized
area/density
Aplikace proapplications.
protipožární trysky, model
EC-25, se dostávají i za hranice současného Povolení
Povoleny u FM. Zaregistrovány u UL a C-UL.
(Povolení se týkají pouze provozních
DŮLEŽITÉ
podmínek uvedených v části Projektová
Vždy se řiďte Technickými daty TFP700, Approvals
kritéria.)
kde najdete
UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽ FM
IMPORTANT
Approved. UL and C-UL Listed.
V New York City
číslem
Always
refer toohledně
Technical
Data se (Approvals
s upozorněním
manipulace
onlypod
apply
to MEA
the 355-01-E.
service
Sheet
TFP700
for the “INSTALLER
sys témy
protipožárních
trysek a s jejich conditions
in the Design CriMaximálníindicated
provozní tlak
WARNING”
provides ohledně
cautions
součástmi athat
upozorněním
jejich teria
12,1 section.)
bar (175 psi)
with
respect Nesprávnou
to handling and
instal- a NYC under MEA 355-01-E.
montáže.
manipulací
Závitové
připojení trubky
lation
of sprinkler
systems
andpoškození
commontáží
může dojít
k trvalému
1” NPT nebo
ISO 7-R1 Pressure
ponents.
Improper
handling
and
inMaximum
Working
sys tému protipožárních trysek nebo
stallation
can
permanently
damage
175
psi
(12,1
bar)
jeho součástí a k tomu, že protipoa sprinkler system or its compožární
tryska
nebude
v
případě
požáru
Pipe
Thread
Connection
nents and cause the sprinkler to fail
1 inch NPT or ISO 7-R1
fungovatin nebo
se spustíor předčasně.
to operate
a fire situation
cause
it to operate prematurely.
Identifikační
čísla protipoSprinkler
žární trysky (SIN)
Identification
Number
Technické
údaje
Technical
Data
Strana 1 ze 4
Page 1 of 4
ZÁŘÍ, 2004
SEPTEMBER, 2004
Discharge Coefficient
1/2
K = 25.2 GPM/psi
Odtokový
součinitel
1/2
0,5
(362,9
LPM/bar
) usgpm/psi0,5)
K = 363 l/min.bar (25,2
Temperature
Ratings
Jmenovitá
teplota
165°F/74°C
or 214°F/101°C
74°C
(165°F) nebo
101°C (214°F)
Finish vlastnosti
Fyzikální
Natural
Brass
Rám
...............................................................Mosaz
Vychylovací plíšek ....................................... Měď
Physical
Characteristics
Tlakový
šroub
............................. Nerezová ocel
Frame
. . . . . . . . . . . . . Brass
Hák
.................................................................Monel
Deflector
. . . . . . . . . . . Copper
Vzpěra
...........................................................Monel
Compression Screw . . . . . . . . .
Tavný článek ................................... Pájedlo, nikl
. . . . . . . . . . . . Stainless Steel
Knoflík...........................................................Mosaz
Hook . . . . . . . . . . . . . . Monel
Těsnicí
Strut soustava
. . . . .....................................................
. . . . . . . . . Monel
....................Slitina
s teflonem*
Link Assembly berylia
. . . .a niklu
Solder,
Nickel
Vystřelovací
Button . .pružina
. . . ..............................
. . . . . . . Inconel
Brass
Matice
vychylovacího
Sealing
Assembly plíšku.
. . . ................Mosaz
. . . . . .
*Registrovaná
ochrannáNickel
známkaw/Teflon
firmy
. . . . . Beryllium
DuPont
Ejection Spring . . . . . . . Inconel
Deflector Nut . . . . . . . . . . Brass
Patenty
Americký patent č.: 4,580,729
Patents
U.S.A. Patent Number 4,580,729.
TFP213_CS
TFP213
Page 22 ze
of44
Strana
TFP213
TFP213_CS
JMENOVITÁ
TEPLOTA
1-Rám
1-Frame
2-Vychylovací plíšek
2-Deflector
3-Tlakový šroub Screw
3-Compression
4-Hák
4-Hook
5-Vzpěra
5-Strut
6-TavnýAssembly
článek
6-Link
7-Knoflík
7-Button
8-Utěsněná upínací
8-Gasketed
Spring Plate
deska pružiny
9-Ejection
Spring
9-VystřelovacíNut
pružina
10-Deflector
10- Matice vychylovacího plíšku.
PRŮMĚR 65 mm
(2-9/16”)
95 mm
(3-3/4”)
PLOCHÁ
STRANA KLÍČE
(OBĚ STRANY)
14 mm
(9/16”)
JMENOVITÝ
VSTUP
ZÁVITU
TRYSKY DO
ÚCHYTU
1” NPT
OBRÁZEK 1, VZPŘÍMENÁ PROTIPOŽÁRNÍ TRYSKA s VĚTŠÍM ROZPTYLEM,
FIGURE 1, MODEL EC-25 EXTENDED
COVERAGE UPRIGHT SPRINKLER
MODEL EC-25
Operation
The fusible link assembly is comprised
of two link halves that are joined toProvoz
gether by a thin layer of solder. When
the rated temperature is reached, the
solderčlánek
melts se
and
the two
link polovin,
halves
Tavný
skládá
ze dvou
separate
allowingtenkou
the sprinkler
actikteré
jsou spojeny
vrstvou to
pájedla.
vatejeand
flow water.
Když
dosaženo
jmenovité teploty, pájedlo
se roztaví a dvě poloviny tavného článku se
oddělí, aktivují protipožární trysku a uvolní
proud vody.
Design
Criteria
FM APPROVAL CRITERIA
Projektová
The Model EC-25 Extended Coverage
kritéria
Upright Sprinklers (SIN TY9128) are
FM Approved to be utilized in accordance with the following guidelines:
KRITÉRIA POVOLENÍ U FM
1. Application:
The Model
EC-25
Vzpřímené
protipožární
trysky
s větším
Extended
Coverage
Upright
Sprinrozptylem, model EC-25 (SIN TY9128),
klers may be used to protect any occujsou
povoleny
u
FM
pro
použití
v
souladu
pancy for which there is an area/denssity
následujícími
design obecnými
criterionpokyny:
up to 11.2
K-Factor
standard
spray (control1. Použití: Vzpřímené protipožární
trysky
mode area/density) sprinklers specis větším rozptylem, model EC-25, se mohou
fied in FM Global Data Sheets. The
použít
ochranu
jakékoli are
budovy,
pro
Model na
EC-25
Sprinklers
not apkterou
platí
projektové
kritérium
pokrytí
proved for use in control-mode specific
až
po protipožární
trysky se standardním
application
(e.g. large-drop)
or suprozstřikem
a faktorem
160 (pokrytí
pression-mode
(ESFR)K protection
de-a
signs. režim), které jsou specifikované
kontrolní
v2.Globálních
datech Area/density
FM. Protipožární
Hydraulic Design:
detrysky,
model
EC-25,
se
nesmí
používat
signs should be the same
as those
for
ve
aplikacích
s kontrolním
11.2specifických
K-Factor standard
spray
(controlrežimem
(např. velké
kapky)when
nebo
mode area/density)
sprinklers
a
11.2
K-Factor
standard
spray
vseparate
projektech
ochrany
s rychlým
zdoláním
(control-mode
požáru
(ESFR). area/density) sprinkler
design criteria is provided. Otherwise
2.
Hydraulický
projekt:
Projekty
pokrytí
use
the same design
criteria
as 5.6
or
by
být stejné
jako pro
požární
trysky
8.0měly
K-Factor
standard
spray
(controlmode
area/density)
sprinklers.
The
se
standardním
rozstřikem
a faktorem
design
7 psi (0,5
Kminimum
160 (pokrytí
a pressure
kontrolní isrežim),
kdy
je poskytnuto projektové kritérium pro
bar), and a K-factor of 25.2 (363 metric) is to be used for hydraulic calculations. As for all area/density sprinklers,
the hydraulic
design
for the
Model ECsamostatné
požární
trysky
se standardním
25 sprinklers should be based on the
rozstřikem
a faktorem
160 the
(pokrytí
design density
applied Kover
actuala
kontrolní
režim). Jinak
použijte stejná
area of coverage
per sprinkler.
projektová kritéria jako u protipožárních
For example:
when sprinkler
is
trysek
se standardním
rozstřikemspacing
a faktorem
14 feet by 12 feet - 6 inches (4,3 x 3,8
K 80 nebo 115
(pokrytí
a
kontrolní
režim).
m) or 175 ft2 (16,3 m2), and the design
Minimální
činí 0,5
bar (7the
psi)
2 (24,4
density isprojektový
0.6 gpm/fttlak
mm/m),
asprinkler
faktor K 363
se musí
použít
design
flow
ratepro
is hydraulické
105 GPM
výpočty.
Pokud
o protipožární
trysky
(397 LPM)
andjdethe
required design
typu
pokrytí,
se(1,2
hydraulický
pressure
is měl
17.4by
psi
bar). projekt
pro protipožární trysky, model EC-25, opírat
3. System Type: Wet-pipe, dry-pipe,
oorprojektové
použité
pro skutečný
preactionpokrytí
systems
are acceptable.
rozptyl jedné protipožární trysky.
4. Sprinkler Spacing: The maximum
Například:
Když jsou rozestupy
protipožárních
area of coverage
per sprinkler
is 196
sq. ft.4,3
(18,2
m).ft The
minimum
area
trysek
x 3,8sq.
m (14
x 12’-6”)
nebo 16,3
m²
of coverage
per sprinkler
100mm/min
sq. ft.
(175
ft²) a projektové
pokrytí jeis24,4
(9,3gpm/ft²),
sq. m).je projektový
The maximum
distance
(0,6
průtok protipožární
between
is 14 afeet
(4,3 m).
trysky
397 sprinklers
l/min (105 gpm)
požadovaný
The minimum
between
projektový
tlak jedistance
1,2 bar (17.4
psi). sprinklers is 10 feet (3,05 m).
3.
Typ sys tému:
Mokré
potrubní
sys témy,
Exception:
When
a wall
or obstruction
suché
sys témy
neboofpředakční
makespotrubní
a minimum
spacing
10 feet
sys
témyimpossible
jsou přijatelné.
(3,05)
between the line of
sprinklers along the wall and the next
4.
Rozestup
adjacent
line ofprotipožárních
sprinklers, thetrysek:
miniMaximální
rozptyl
protipožární
mum distance from jedné
the sprinklers
lotrysky
18,2 m²
(196
ft²).orMinimální
rozptyl
catedjealong
the
wall
obstruction
to
jedné
protipožární
trysky on
je 9,3
(100 ft²).
the sprinklers
located
them²
adjacent
Maximální
mezi
row can be vzdálenost
a minimum of
7 feetprotipo(2,13
m). In tryskami
this casejethe
located
žárními
4,3 sprinklers
m (14 ft). Minimální
along the mezi
wall protipožárními
or obstructiontryskami
must beje
vzdálenost
hydraulically
3,05
m (10 ft). calculated for a 100 sq. ft.
(9,3 sq. m) coverage area or their acVýjimka:
Pokud je minimální
rozestup 3,05is
m
tual coverage
area, whichever
greater.
(10
ft) mezi řadou trysek podél zdi a sousední
řadou
trysek Location:
nemožný kvůli
zdisprinnebo
5. Sprinkler
Locate
překážce,
být to
minimální
vzdálenost
klers withmůže
respect
the ceiling/roof
in
mezi
tryskami with
umístěnými
accordance
Sectionpodél
4-6.4zdi
of nebo
FM
Global Data
Sheetumístěnými
2-8N.
překážky
a tryskami
v sousední
řadě minimálně 2,13 m (7 ft). v tomto případě
musí být protipožární trysky umístěné podél
Exception: Exception #4 to Section
4-6.4.1.2 of FM Global Data Sheet
2-8N does not apply to extended coverage
mode
sprinklers. For
obzdi
nebocontrol
překážky
z hydraulického
hlediska
structed construction, when the strucvypočítané
pro rozptyl
m² (100than
ft²) nebo
tural members
are 9,3
deeper
12
svůj
skutečný
a sice
podle less
toho,than
co je
inches
(300rozptyl,
mm) and
spaced
větší.
42 inches (1050 mm) on center, install
every bay. trysky: Protipo5.sprinklers
Umístění in
protipožární
6. Obstructions:
theke
obstrucžární
trysky umístěteFollow
ve vztahu
stropu/
tion requirements
standard
spray
střeše
v souladu s částífor
4-6.4
FM Globálních
(control-mode
area/density) sprinklers
dat
2-8N.
in Section 4-6.5 of FM Global Data
Výjimka:
Výjimka č. 4 z části 4-6.4.1.2 z FM
Sheet 2-8N.
Globálních
dat 2-8NAllneplatí
protipo7. Other Details:
other pro
design
dežární
s větším
a kontrolním
tails trysky
should
be in rozptylem
accordance
with FM
režimem.
v případě
konstrukce
překážkami,
Global Data
Sheet
2-8N, asswell
as any
pokud
stavební prvky
než 300
mm
otherjsou
applicable
FMhlubší
Global
Data
Sheet.
(12“)
a rozestupy jsou ve středu menší než
1,05 m (42“), namontujte protipožární trysky
do
pole. LISTING CRITERIA
ULkaždého
AND C-UL
6.The
Překážky:
Postupujte
podle Coverage
požadavků
Model EC-25
Extended
Uprightpřekážek
Sprinklers
(SIN TY9128)
are
ohledně
pro protipožární
trysky
se
UL and C-UL
Listed (pokrytí
for installation
in
standardním
rozstřikem
a kontrolní
accordance
withFM
theGlobálních
extendeddat
coverrežim)
v části 4-6.5
2-8N.
age upright spray sprinkler require7.ments
Jiné údaje:
Všechny
projektové
of NFPA
13, or ostatní
other applicable
NFPA by
standards,
whenv souladu
used in conúdaje
měly být
s FM
junction with
following
Globálními
datythe
2-8N,
jakož guidelines:
i s jakýmikoli
dalšími příslušnými FM Globálními daty.
• Suitable for the protection of extra
KRITÉRIA
u UL
a C-UL occuhazardREGISTRACE
and high-piled
storage
Vzpřímené
trysky sdesign
větším
pancies protipožární
where area/density
rozptylem,
EC-25 (SIN TY9128), jsou
criterionmodel
are provided.
zaregistrovány
UL a C-UL proormontáž
• Suitable foru“unobstructed”
“nonv souladu
s požadavky
pro construcvzpřímené
combustible
obstructed”
protipožární
trysky s větším rozptylem
tion.
podle NFPA 13 nebo v souladu s jinými
• The Model EC-25 Sprinklers having
příslušnými normami NFPA, pokud jsou
been specifically tested and listed
použity
společně s následujícími
obecnými
for noncombustible
obstructed
conpokyny.
struction are suitable for use within
bar joists
having
non• trusses
Vhodné orpro
ochranu
obzvláště
combustible web members greater
rizikových budov a při skladování
TFP213
TFP213_CS
produktů
na vysokých
regálech,
kde
than
1 inch (25.4
mm) when
applying
stanoveno
projektové
kritérium
theje4 times
obstruction
criteria
rule
pokrytí. under “Obstructions to
defined
Sprinkler Discharge Pattern Devel•opment”.
Vhodné pro volné konstrukce nebo pro
nehořlavé konstrukce s překážkami.
• The maximum area of coverage per
•sprinkler
Protipožární
trysky,
model
ECis 196 sq.
ft. (18,2
sq. m).
25,maximum
které bylydistance
speciálněbetween
testovány
The
a zaregistrovány
pro m).
nehořlavé
sprinklers
is 14 feet (4,3
The
minimum
distance
between
konstrukce
s překážkami,
jsou sprinvhodné
klers
8 feetmezi
(2,44
m).
proispoužití
příhradovými
nosníky
nebo
stropnicemi,
kde jsou nehořlavé
• The minimum flow requirement
is to
pruty
většídensity
než 25apmm
be mezipásové
based on the
design
(1“),over
pokud
použije
čtvrté
pravidlo
plied
theseactual
area
of coverpro překážky, které je
ageo kritériích
per sprinkler.
definováno v „Překážkách pro vývoj
Forodtokové
example:
sprinklertrysek“.
spacsítěwhen
protipožárních
ing is 14 feet by 12 feet - 6 inches
2
•(4,3
Maximální
rozptyl
(16,3protipožární
m2), and
x 3,8 m) or
175 ftjedné
je 18,2
m² (196
thetrysky
design
density
is ft²).
0.6 Maximální
gpm/ft2
vzdálenost
mezisprinkler
protipožárními
(24,4
mm/m), the
design
flow
rate is 105
GPM
and
tryskami
je 4,3
m (397
(14 ft).LPM)
Minimální
thevzdálenost
required design
is 17.4
mezipressure
protipožárními
psitryskami
(1,2 bar).
je 2,44 m (8 ft).
• •The
minimum
clearancetoku
between
Požadavek
minimálního
se opírá
theodeflector
the top použité
of storage
projektovéandpokrytí
pro
is 36 inches (0,9 m). For clearances
skutečný rozptyl jedné protipožární
of 36 inches (0,9 m) up to 48 inches
trysky.
Kdyždesign
jsou rozestupy
(1,21
m), Například:
the minimum
presprotipožárních
trysek
3,8 m
sure is 22 psi (1,52 bar).4,3
For xclear(14 ftofx 48
12’-6”)
nebo (1,21
16,3 m²
ances
inches
m)(175
andft²)
a projektové
pokrytí je
24,4 mm/min
greater,
the minimum
design
pres(0,6isgpm/ft²),
je by
projektový
průtok
sure
established
the minimum
protipožární
trysky 397
l/min (105 the
gpm)
flow
requirement
(however,
pressure
can never
be less
7
a požadovaný
projektový
tlak than
je 1,2 bar
psi).
(17.4 psi).
• •The
ordinary vůle
and intermediate
temMinimální
mezi vychylovacím
perature
EC-25
plíškem rated
a horní
částíSprinklers
skladového
have
beenje investigated
use vůle
in
zařízení
0,9 m (36“). v for
případě
high-piled storage occupancies at
0,9 m (36“) až 1,21 m (48“) je minimální
the hydraulic demand normally asprojektový
bar (22 psi).
sociated
withtlak
high1,52
temperature
V
případě
vůle
1,21
m
(48“)
a vyšší
sprinklers. As such, the EC-25
sprin-se
minimální
projektový
tlaksprinklers
stanoví na
klers
are listed
storage
základě
požadavku
minimálního
toku
having
a K-factor
greater
than 11.2
však nikdy
nemůže
nižší než
and(tlak
having
ordinary
and být
intermedibar (7 psi)). ratings (i.e., 165F
ate0,5
temperature
and 214F). Consequently, the EC•25 Protipožární
EC-25 dimenzované
Sprinklers,trysky
in accordance
with
pro
běžnou
a
střední
teplotu
byly
the 2002 edition of NFPA 13,
may be
zkoumány
v souvislosti
s použitím
used
in conjunction
with the densitiy
pro skladování
produktů na vysokých
curves
for high temperature
sprinregálech,
kde je
požadavek
klers
specified
in hydraulický
Chapter 12
of the
2002
editionspojen
of NFPAs vysokoteplotními
13.
běžně
protipožárními tryskami. Jako takové
jsou
protipožární
trysky
EC-25
zaregistrované protipožární trysky
prostorySprinklers
s faktorem
The pro
Modelskladové
EC-25 Upright
než 160
s nadimenzováním
are toK vyšším
be installed
in aaccordance
with
pro běžnou
a střední teplotu (tj. 74°C
the following
instructions:
a 101°C). v důsledku toho se protipožární trysky NOTE
EC-25 mohou v souladu
Damage
to the fusible
Link zAssembly
s vydáním
NFPA 13
roku 2002
during
installation
can sbe
avoided
by
používat
společně
křivkami
pokrytí
handling
the sprinkler
only by trysky,
the
pro vysokoteplotní
protipožární
framekteré
arms
only
and by using
the ap-12
jsou
specifikované
v kapitole
propriate
sprinkler
wrench.
Do
not
grip
vydání NFPA 13 z roku 2002.
or apply any force to the Fusible Link
Installation
Page
of44
Strana 3
3 ze
OTVOR
KLÍČE
“FITTING SIDE”
SMĚREM KE SPOJCE
ProtipožárnÍ TRYSKY
FIGURE
OBRÁZEK22
W-TYPE 1 TRYSKY,
KLÍČ NA PROTIPOŽÁRNÍ
SPRINKLER
WRENCH
W-TYPE
1
Montáž
Assembly. Damaged sprinklers must
be replaced immediately.
Vzpřímené protipožární trysky, model
A leak musí
tight být
1 inch
NPT sprinkler
joint
EC-25,
namontovány
v souladu
be obtained
sshould
následujícími
pokyny:with a torque of 20
to 30 ft.lbs. (26,8 to 40,2 Nm). Higher
POZNÁMKA
levels of torque
may distort the sprinkler inlet with
consequent
leakage
or
Poškození
tavného
článku při
montáži
impairment
of the
můžete
předejít
tím,sprinkler.
že budete protipožární
držet
pouzeSprinkler
za ramena
rámube
a
Step trysku
1. The
EC-25
must
budete
používat
na protipožární
installed
in thevhodný
uprightklíč
position.
trysky. Nesvírejte tavný článek ani na něj
Step 2. With pipe thread sealant apnevynakládejte
sílu. Poškozené
protipožární
plied, hand tighten
the sprinkler
into
trysky
se
musí
okamžitě
vyměnit.
the sprinkler fitting. Do not apply any
force to the Link
Assembly,
and protipohandle
Hermetického
utěsnění
spoje
the
EC-25
Sprinkler
only
by
the
Frame
žární trysky 1“ NPT by mělo být dosaženo
arms.
utahovacím
momentem 27 až 40 Nm (20 až
Step
3. Větší
Wrench
tighten
the by
EC-25
30
ft.lbs.).
utahovací
moment
mohl
Sprinkler
only trysky,
the W-Type
1
poničit
vstupusing
protipožární
a způsobit
Sprinkler
Wrench
(Ref. nebo
Figurejejí2) horší
and
tak
následné
netěsnění
by fully engaging (seating) the wrench
funkčnost.
on the sprinkler wrench flats.
Krok 1. Protipožární tryska EC-25 musí být
Step 4. After installation, inspect the
namontována pouze ve vzpřímené poloze.
Link Assembly of each EC-25 Sprinkler for
damage.těsnicí
In particular,
verify
Krok
2. Naneste
prostředek
pro
that the závity
Link Assembly
and Hook
are
potrubní
a rukou utáhněte
protipopositioned
in Figure
1,
žární
trysku vas
jejíillustrated
spojce. Netlačte
na tavný
and that
the Link Assembly
hasdržte
not
článek
a protipožární
trysku EC-25
been bent, creased, or forced out of its
pouze za ramena rámu.
normal position in any way.
Krok
3. Pro sprinklers
utažení protipožární
ECDamaged
must be trysky
replaced
25
klíčem použijte pouze klíč na protipoimmediately.
žární trysky, W-Type 1 (viz obrázek 2),
který položíte (usadíte) na plochou stranu
protipožární trysky.
Krok 4. Po montáži prohlédněte tavný
článek každé protipožární trysky EC-25, zda
není poškozený. Zkontrolujte zejména, zda
jsou tavný článek a hák umístěny v souladu
s obrázkem 1 a zda není tavný článek ohnutý,
poškrábaný nebo jakýmkoli způsobem
vytlačený ze své normální polohy.
Poškozené protipožární trysky se musí
okamžitě vyměnit.
Care and
Maintenance
Péče
a
The Model EC-25 must be maintained
and serviced in accordance with the
údržba
following instructions:
Model EC-25 musí být
udržován v souladu
NOTE
s následujícími
pokyny:
Before closing
a fire protection system
main control valve for maintenance
work on the POZNÁMKA
fire protection system that
Před
uzavřením
hlavního
regulačního
it controls,
permission
to shut
down the
ventilu
protipožárního
sys tému
z důvodu
affected
fire protection
systems
must
údržbářských
na proper
protipožárním
be obtained prací
from the
authoriand
who
may be
systies
tému,
kterýallřídí,personnel
musí uzavření
příslušných
affected by this
must bepříslušné
notified.
protipožárních
sys action
témů povolit
úřady
a všichnithat
pracovníci,
na které
může
mít
Sprinklers
are found
to be
leaking
tato
skutečnost
dopad,
musí
být
uvědoměni.
or exhibiting visible signs of corrosion
must be replaced.
Protipožární
trysky, které, jak bylo zjištěno,
netěsní
nebo sprinklers
vykazují viditelné
známkybe
Automatic
must never
painted,
coated, or otherwise
koroze,
musíplated,
být vyměněny.
altered after leaving the factory. ModiAutomatické
protipožární
trysky semust
poté,be
fied or over-heated
sprinklers
coreplaced.
opustí závod, nesmí nikdy malovat,
pokovovat, natírat ani jinak měnit.
Care must be exercised to avoid damModifikované nebo přehřáté protipožární
age - before, during, and after instaltrysky
se musí
vyměnit.damaged by droplation.
Sprinklers
ping,se striking,
Musí
dbát nawrench
to, abytwist/slippage,
se předešlo
or the like,
must
be replaced.
poškození
– před
montáží,
během montáže
i po
ní. Protipožární
trysky, které se
The
owner is responsible
forpoškodí
the inpřispection,
pádu, úderu,
testing,vypadnutí/vyklouznutí
and maintenance of
their
firemusí
protection
system and deklíče
apod.,
být vyměněny.
vices in compliance with this docuMajitel
za kontrolu,
a
ment,odpovídá
as well as
with the zkoušky
applicable
údržbu
svéhoofprotipožárního
sys tému
a
standards
the National Fire
Proteczařízení
v souladu s (e.g.,
tímto NFPA
dokumentem
tion Association
25), in
a addition
s příslušnými
Fire
to thenormami
standardsNational
of any other
Protection
Association
NFPA 25)The
vedleinauthorities
having (např.
jurisdiction.
stalling
contractor
sprinkler úřadů.
manunorem
jakýchkoli
jinýchorpříslušných
facturer
should
be contacted
relative
Pokud
máte
nějaké
dotazy, měli
bysteto
any questions.
kontaktovat
dodavatele, který protipožární
trysky
nebo jejich
It isnamontoval,
recommended
thatvýrobce.
automatic
sprinkler
systems
be
inspected,
Doporučujeme, aby kontrolu, zkoušky a
tested, and maintained by a qualified
údržbu
sys témů
automatických
protipoInspection
Service
in accordance
with
žárních
trysek
prováděl
kvalifikovaný
local requirements and/or national
servisní
code. pracovník v souladu s místními
požadavky a/nebo vnitrostátními zákony.
Strana 4 ze 4
TFP213_CS
Omezená
záruka
Postup při
objednání
Záruka na produkty společnosti Tyco Fire
Products je poskytována pouze původnímu
kupujícímu na dobu deseti (10) let, a to
v případě vad materiálu a provedení, pokud
jsou zaplaceny a řádně namontovány
a udržovány v rámci běžného použití a
servisu. Tato záruka vyprší za deset (10) let od
data dodání společností Tyco Fire Products.
Záruka se neposkytuje na produkty či
součásti, které vyrobily společnosti, jež
nejsou z vlastnického hlediska přidružené
ke společnosti Tyco Fire Products, a na
produkty a součásti, které byly používány
nesprávným způsobem, které nebyly
správně namontovány, byly vystaveny
korozi nebo které nebyly namontovány,
udržovány, modifikovány či opravovány
v souladu s příslušnými normami National
Fire Protection Association a/nebo
normami jakéhokoli jiného příslušného
úřadu. Materiály, které jsou, jak společnost
Tyco Fire Products zjistí, vadné, musí
být dle vlastního uvážení společnosti
Tyco Fire Products buď opraveny, nebo
vyměněny. Společnost Tyco Fire Products
ani nepřijímá, ani neopravňuje žádnou
osobu k tomu, aby jejím jménem přijala
v souvislosti s prodejem produktů či jejich
částí žádný závazek. Společnost Tyco Fire
Products nenese odpovědnost za chyby ve
vzhledu sys tému protipožárních trysek ani
za nepřesné či neúplné informace dodané
kupujícím nebo jeho zástupci.
V objednávce uveďte celý název výrobku.
Specifikujte prosím identifikační číslo
protipožární trysky (SIN), množství a
jmenovitou teplotu. Viz ceník, kde najdete
úplný seznam čísel dílů.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST
TYCO FIRE PRODUCTS ODPOVĚDNOST,
PODLE SMLUVNÍHO PRÁVA, PRÁVA
OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ, PODLE
PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO
PODLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, ZA SOUVISEJÍCÍ,
NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY VČETNĚ MIMO JINÉ PRACOVNÍCH
POPLATKŮ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA
INFORMOVÁNA o MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÝCH ŠKOD, A v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
JEJÍ ODPOVĚDNOST NEPŘESÁHNE ČÁSTKU
VE VÝŠI PRODEJNÍ CENY.
Zeptejte se svého místního distributora,
zda je tento výrobek k dostání.
Sestavy protipožárních trysek:
Specifikujte:
(specifikujte
jmenovitou
teplotu), přírodní mosaz, vzpřímená protipožární tryska s větším rozptylem, Model EC25 P/N (specifikujte).
74°C (165°F) ......................... P/N 58-450-1-165
101°C (214°F)....................... P/N 58-450-1-214
“Zvláštní objednávka”
Sestavy protipožárních trysek s ISO 7/1
Závitové spoje:
Specifikujte:
(specifikujte
jmenovitou
teplotu), přírodní mosaz, vzpřímená protipožární tryska s větším rozptylem, model EC25 (TY9128) se závitovým spojem podle ISO
7/1, P/N (specifikujte).
74°C (165°F) ......................... P/N 58-451-1-165
101°C (214°F)....................... P/N 58-451-1-214
Klíč na protipožární trysky
Specifikujte: Klíč na protipožární trysky,
W-TYPE 1
.................................................. P/N 56-872-1-025
VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE POSKYTOVÁNA
MÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH VÝSLOVNÝCH
ČI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ
ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO
KONKRÉTNÍ ÚČEL.
Poznámka: Tento dokument je překlad. Překlady jakýchkoli materiálů z angličtiny do jiných jazyků se považují
pouze za pomůcku pro čtenáře, kteří neumí anglicky. Přesnost překladu není ani garantována, ani implikována.
Pokud se objeví nějaké otázky ohledně přesnosti informací obsažených v překladu, použijte prosím anglickou verzi
dokumentu TFP213, která je oficiální verzí dokumentu. Jakékoli rozpory či rozdíly vzniklé v překladu nejsou zavazující
a nemají žádný právní účinek, pokud jde o shodu, uplatňování či jakékoli jiné účely. www.quicksilvertranslate.com.
TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled a) Ctít osobní svobodu a práva každého klienta do té míry, aby zároveň nedocházelo k omezení svobody a práv druhých osob. b) Chovat se ke každému klientovi vždy uctivě a s vědomím, že naše služby j...

Více

Uživatelský návod Baxi Creatis Xenium 3

Uživatelský návod Baxi Creatis Xenium 3 on the floor of the boiler room, provided it is flat, sturdy, V opačném p ípad je t eba použít níže uvedený nákres dry and incomustible. podstavce. Otherwise, refer to the base drawing below. Nohy ...

Více

Skryté protipožární trysky

Skryté protipožární trysky in addition toa the standards normami of any dokumentem s příslušnými other authorities having jurisdiction. National Fire Protection Association vedle Failurejakýchkoli to do sojiných may příslušn...

Více

Rozpis soutěží 2015-2016 - Krajský svaz ledního hokeje Pardubický

Rozpis soutěží 2015-2016 - Krajský svaz ledního hokeje Pardubický ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE PARDUBICKÝ KRAJSKÝ SVAZ www.hokejpu.cz S u k o v a t ř í d a 1 7 3 5, 5 3 0 0 2 P a r d u b i c e tel.: 606 076 131, fax: 466 741 643 e-mail: [email protected]

Více

8 Inch - Tyco Fire Products

8 Inch - Tyco Fire Products Požární ventily, model DV‑5, které jsou zde popsány, musí býtWARNING namontovány a udržovány The Model DV-5 Deluge Valves dev souladu a s příslušnými scribed s tímto hereindokumentem must be instal...

Více

Model ESFR-17 Vzpřímené protipožární trysky Faktor K 240

Model ESFR-17 Vzpřímené protipožární trysky Faktor K 240 ponents. Improper handling and innebo jeho součástí a k tomu, že protipostallation can permanently damage žární tryska nebude v případě požáru Physical Characteristics a sprinkler system or its com...

Více

Model TY-FRFS, TY-FS speciál a TY

Model TY-FRFS, TY-FS speciál a TY and TY-FS Flat Spray Sprinklers are only intended for installation per CEA 4001 “Sprinkler Systems Planning and

Více