Rytířský tábor – Olšovec 31.7.

Komentáře

Transkript

Rytířský tábor – Olšovec 31.7.
Rytířský tábor
Olšovec
31. července – 14. srpna 2010
Léta páně 2010, posledního dne měsíce sedmého, byl vyslán rychlý posel do všech měst
v zemi se zprávou, ţe se zástupci měst mají urychleně dostavit do zlatého města
Kamelotu. Zástupci tedy nelenili a vydali se na cestu.
Cestu provázela dobrá nálada, protoţe všichni byli zvědaví na bájné město Kamelot, kde
stráví následujících 14 dnŧ.
Uvítala nás brána s nápisem „Kamelot“ a také Kamelotští měšťané, šlechtici a dokonce
král Arthur a Merlin.
Následovalo ubytování a postupné seznámení po městech a mezi městy. Abychom se
mezi sebou lépe poznali, vyrobili jsme si rozlišovátka (potítka) na ruku v barvě našeho
města a taky si rozdali trička s erbem Kamelotu.
Kamelot
Král Arthur – Marek
Merlin – Sysel
Narya – Luciška
Rían – Valérka
Sir Derdrom – Plavec
Felčar: Blanchefler – Kachna
Rychlý posel: Takoka – Milan
Královská kuchyně:
Princezna Bannanahemos – Šmudla
Princezna Konzuela – Marťa
Petronela – Peťka
Liz – Eliška
Leones
Sir Caesares – Lukáš
Isabell – Hanka A.
Ilorein – Simča
Anabell – Monča
Škyťák – Míša
Amundsen – Jirka
Ţán Obelix – Marek Š.
Ţán Asterix – Marek V.
Arnošt – Beckham
Alfons – Dalibor
Antonín – Filip
William – Michal
Lady Guinevere - Andulka
Lady Lorelai – Nikča
2. místo
Avalon
Aragorn – Křupka
Legolas – Milan
Don Kichot – Kuba V.
Faramir – Fíďa
Gimli – Marek
Angel – Kiki
Marion – Věrka
Herkul – Honza
Kingston – Gogo
Xena – Pavlínka
Alexandr – Karim
Sir Lancelot - Bouchač
Lady Elenna - Čárka
4.místo
Eburacum
Ulquirra – David
Sir Sebastian – Uri
Elis – Pastelka
Gregor – Kuba H.
Cedrick – Tomáš
Rebecca – Markéta N.
Gogoslav junior – Martin
Albrecht – Filip V.
Beatrice – Markétka H.
Caspian – Vojta
Lucas – Martin I
Sir Urienc - Renda
Lady Rhiannon - Sabča
Lady Vivien - Aďa
3.místo
Gore
Gorgon – Vojta B.
Percy – Vláďa
Bella – Janička
Arth – Honza P.
Altair – Adam
Potštát – Tom
Rebella – Verča J.
Mia – Maruška
Edward – Píťa
Justin – Kája
Avril – Julča
Sir Gareth - Petipeti
Lady Arien - Figi
Sir Lionel - Blouďák
1.místo
† Řád Kamelotu †
† Zákaz mluvení od „Klidu v Kamelotu“ do kohoutího kokrhání. Zákaz zbytečného
mluvení u dlabance a hostin. Vyjadřovat se pouze slušně.
† Přikazuje se včas, rychle a bez řečí chodit na shromáždění. Na shromážděních je
přísný zákaz mluvení, pouze když dostane rytíř slovo, smí promluvit.
Na slavnostním shromáždění bude mít každý slavnostní šat a nebude mít
pokrývku hlavy.
† Celkový pořádek kolem i uvnitř Kamelotu. Za vyhazování odpadků po Kamelotu i
mimo něj, budou potrestáni jednotlivci či skupiny.
† Přísný zákaz nošení jídla a pití do komnat. Zákaz vstupu do kuchyně. Rytíři si
berou pouze tolik jídla, kolik sami sní. Nakazuje se taktéž přísne dodržovat
zabíjení smradu, pitný režim a jídelní režim.
† Zákaz vycházení v „žaludečním míru“ ze svých komnat a zákaz vstupu do jiných
komnat bez povolení jejich obyvatel.
† Přikazuje se jednotlivým rytířům vykonávající funkci hlídky, aby se vykonávaly
svědomitě dle dohodnutých stanov.
† Bez povolení Krále a Prvních rytířů Kamelotu nesmí rytíř opustit Kamelot.
† Všichni rytíři musí ve všem poslouchat Krále a První rytíře a aktivně se podílet
ve zvelebení Kamelotu a vykonávat práce určené Králem a Prvními rytíři.
† Zakazuje se ničit majetek Kamelotu a ničit přírodu kolem nás a přírodu na celém
světě.
† Zakazuje se užívat násilí rytířů Kamelotu. Všechny silácké výzvy budou řešeny
Králem a Prvními rytíři.
† Režim dne †
6.00 Kohoutí kokrháníPrvního rytíře
ve službě
6.30 Kohoutí kokrhání Přvních
rytířů
12.30 Velká hostina
13.00 Žaludeční mír
14.30 1. Odpolední program
16.30 Dlabanec
7.00 Kohoutí kokrhání Rytířů
16.40 2. Odpolední program
7.10 Roztahovák
18.35 Zabíjení smradu
7.30 Zabíjení smradu
18.40 Večerní hostina
7.40 Malá hostina
19.10 Slavnostní shromáždění
8.10 Úklid nádvoří a komnat
u kulatého stolu
8.30 1. Dopolední program
19.30 Večerní program
10.00 Dlabanec
20.30 Zabíjení smradu
10.15 2. Dopolední program
21.00 Začíná noc
12.15 Zabíjení smradu
21.30 Klid v Kamelotu
Večer jsme u ohně zpívali táborovou hymnu:
Zněl z dálky polnic hlas
Co z bídy vyved nás
A nový cíl nám dal
Náš milující král.
Přes cesty s kamením
Jdem pánu chválu vzdát
A v dálce z mlhy ční
Aţ k nebi pevný hrad.
Ref: Své věrné pán k sobě svolává
A píseň nad krajem zní.
Radost a štěstí nám rozdává
V nezměrném království.
Uţ povstal všechen lid
A vzkvétá celá zem
A kaţdý kdo chce ţít
Teď kráčí za hlasem.
Kruh věrných pána ctí
Jen spravedlností
Kdyţ synem zaplatil
Tím naše hříchy smyl
Ref: Své věrné pán k sobě svolává
A píseň nad krajem zní.
Radost a štěstí nám rozdává
V nezměrném království.
Mysleli jsme, ţe tím den skončil, ale Merlin nás pobídl, abychom šli za ním a dovedl nás
ke starému jezeru. Tam začal odříkávat zaklínadlo:
„ANAL NATRACH URTVAS BETCHAN DOCHI ELDI ENVÉ“
a z vody vyjel nad hladinu mocný meč Excalibur. Král Arthur ho vyzvedl z vody a my
poklekli. Král nás však vyzval, ať povstaneme ašli jsme zpět do Kamelotu.
Další den jsme slíbili věrnost králi a ten nás pasoval na RYTÍŘE. Tento titul jsme ovšem
mohli ztratit za nevhodné chování apod.
Po počátečním nadšení jsme začali přemýšlet nad tím, proč nás dal král svolat. Měli jsme
podezření, ţe to bude kvŧli rytíři, který se dal na scestí – Mordredovi a jeho černým
rytířŧm, kteří uţ nějakou dobu suţují naši zemi. A Arthur nám večer dal za pravdu.
Debatovali jsme o tom, co dělat a Merlin nám řekl, ţe bychom se mohli pokusit získat
SVATÝ GRÁL, protoţe má moc udrţet mír v zemi. Souhlasili jsme a Merlin slíbil, ţe nás
bude provázet v naší cestě a řekl, ţe k získání Grálu budeme potřebovat Svatou zbroj,
a ţe jestli prokáţeme naši věrnost a čest, pomŧţe nám ji získat.
Hned další den jsme měli šanci získat jednu část svaté zbroje, a vše záleţelo na
nejsilnějších rytířích, kteří museli prokázat svou sílu a odhalit tak úkryt
svaté Košile síly. Vše se po dlouhé námaze povedlo a my byli zvědaví, jakou část
zbroje získáme příště.
Nemuseli jsme dlouho čekat a v zašifrované zprávě jsme odhalili, ţe se máme vydat na
dlouhou cestu:
„V NOŘE PRASTARÉHO DRAKA NACHÁZÍ SE POKLAD NESMÍRNÝ.
KDO VŠAK HLEDÁ VÍC NEŢ ZLATO, ODVÁŢÍ SE DÁL.
PAK ZASTAVÍ SE ČAS V TEN NEJTEMNĚJŠÍ KOUT.
ZVOLEJ SLOVA Z DÁVNÝCH ČASŦ –
- RYTÍŘŦ HESLO NEJDRAŢŠÍ:
SLUŢBOU JEDEN DRUHÉMU JSME SVOBODNI.“
Večer jsme ještě měli prokázat svou odvahu a za tmy jít po svíčkách na určené místo a
tam se podepsat.
Na cestu jsme se vydali hned ráno. Večer jsme se usídlili na kopci, kde jsme si mysleli,
ţe by se mohla zbroj nacházet. V noci se objevil Merlin a my ho následovali po
strastiplné cestě po kamenech. Merlin nám svítil na cestu svou kouzelnou holí, ale i tak
byla velká tma. Došli jsme však na konec a podle vzkazu jsme zvolali heslo rytířů…nic
se však nestalo, ani kdyţ jsme ho zvolali 3x za sebou…naše odvaha měla být nadále
zkoušena…Sir Gareth musel dojít přes bažinu až do těsné blízkosti draka a zbroj
odnést. Naštěstí se mu to povedlo, a my získali Boty odvahy.
Urychleně jsme však opustili toto místo, protoţe jsme cítili dračí dech…
Sedmého dne ráno Merlin tajně jednotlivým městŧm sdělil, ţe potřebuje určité
speciální ingredience, které mu mají pomoci získat. O ingrediencích však nesmí nikdo
vědět kromě určitého města, kterému byl úkol sdělen.
Na získání přísady měli rytíři celý den a večer u ohniště Merlin začal vařit z těchto
ingrediencí lektvar. Přísady byly tyto:
Kořínky tří mladých kopřiv
2 říční kameny ve tvaru srdce
Hrst popílku
Suk smrkového dřeva
12 trojlístkŧ
8 šupin šišky
Kulička pavučiny
Lţíce smŧly
Při přidání poslední ingredience do kotlíku se začala z kotlíku vylévat hustá mlha.
Lektvar byl hotov. Poté nám Merlin vysvětlil, ţe pŧjdeme přes Údolí mrtvých pro další
část svaté zbroje, udělal nám všem lektvarem křížek na čele a vydali jsme se na
temnou cestu.
Šli jsme dlouho a ve strechu z mrtvých, aţ jsme došli do cíle naší pouti. Nebylo to ovšem
nic povzbudivého, protoţe tam byly hroby a vypadalo to, ţe některé jsou otevřené.
Z řad rytířŧ jsme vybrali 4 zástupce, kteří se vydali k těmto hrobŧm. V jedné hrobce
našli meč. Držela ho však mrtvola!
Pokusili se ho vzít a opravdu se jim to povedlo, ale v tom se mrtvoly začaly zvedat ze
svých hrobŧ a my jsme utíkali zpět do Kamelotu. Merlin je zadržoval zaklínadlem, a
tak jsme se všichni v pořádku dostali z jejich dosahu, a to i s Mečem ducha…
Den nato se uskutečnilo celodenní rytířské klání, při kterém mohli rytíři prokázat
udatnost, sílu a šikovnost.
Disciplíny:
1. Tirst – jízda na koni (dvoukoláku) s pokusem o napíchnutí věnce na dřevec.
2. Lanová dráha
3. Boj na kládě
4. Boj poslepu
5. Sek mečem
7. Hod na terč
6. Běh s kládama
8. Hřebíkový labyrint s kuličkou
Večer bylo vyhodnocení, udílení cen a diplomŧ, a jako slavnostní dovršení celého dne
bylo v jídelně připravené kino – film „Příběh rytíře“, který měl velký úspěch :-).
Následující den za rytíři přijely jejich rodiny a v Kamelotu nás najednou zŧstalo jen
pár…Jaké však bylo naše překvapení, kdyţ za námi přišel Merlin s tím, ţe máme jít
s ním. Zavedl nás na místo, kde byl pro nás připraven hlavolam, který jsme museli
vyřešit. Byl to obrázek draka, který jsme měli poskládat tak, aby byl kompletní.
Podařilo se nám to, a tak nám dal Merlin pokyn k tomu, abychom tento hlavolan
otočili. Byl tam vzkaz:
„KDOŢ ČTEŠ TOTO SDĚLENÍ, ZÁHY ODHALÍŠ VELKÉ TAJEMSTVÍ.
ČEKÁ NA TĚ POUŤ NELEHKÁ.
ZA SOUMRAKU VYDEJŢ SE, KDE LOUKA MORDREDOVA ZAČÍNÁ.
CHRAŇTE VŠAK SVŦJ BDĚLÝ ZRAK, NEB DRAČÍ DECH JEJ OSLEPÍ.
NA KONCI TVÉ CESTY SPRAVEDLNOST SE NACHÁZÍ.
VY, COŢ HLAVOLAM JSTE SLOŢILI, SE ZAVAZUJETE MLČETI
A TAJEMSTVÍ V MYSLÍCH SVÝCH STŘEŢITI.“
Večer jsme se tedy sešli u mostu, tak aby nás nikdo neviděl a tam na nás čekal Merlin.
My, první rytíři, jsme však museli odvézt pozornost ostatních, a tak šli rytíři
s Merlinem sami. Co se tam dělo, vím jen z útrţkŧ…rytíři došli k Mordredově louce, a
tam si museli všichni kromě jednoho zavázat oči. Louka byla totiţ naplněna zlým
kouzlem a rytířŧm hrozilo oslepnutí…Merlin však měl kouzelnou mast. Ta ale stačila
jen pro jednoho, na kterého padl úkol vézt ostatní rytíře. Nevím jak, ale podařilo se jim
získat Pás spravedlnosti. Nebylo to však snadné, protoţe zrovna, kdyţ pás vzali, objevil
se tam Mordred a pronásledoval je…asi zjistil, co máme v plánu a chtěl nám v tom
zabránit…mír v zemi neměl určitě v plánu.
Rytířŧm se ale podařilo uprchnout a ráno nám vše vyprávěli a Merlin nás musel opustit.
Od této chvíle jsme si museli dát na Mordreda větší pozor neţ doposud.
Další noc se stalo něco podivného. Všem prvním rytířŧm se zdál stejný sen. Viděli jsme
v něm Merlina, který nám radil, ať brzy ráno neţ se všichni probudí, vezmeme Boty
odvahy a odejdeme z Kamelotu pro další část zbroje: Přilbici spasení. Problém byl
v tom, ţe tuto část zbroje se jiţ podařilo získat Mordredovi, a my jsme vŧbec nevěděli,
kam jít. Merlin nám však řekl, ţe máme věřit své intuici a jeho vedení, a tak jsme šli.
Kamelot ten den řídili zástupci prvních rytířů:
Zástupce krále:
Arnošt
Zástupci prvních rytířŧ:
Leones: Alfons
Avalon: Gimli
Eburacum: Sebastian
Gore: Justin
Zástupce felčara:
Gogoslav junior
Královská kuchyně: Angel
Elis
Faramir
Naše putování bylo velmi nepříjemné a namáhavé, protoţe jsme šli velmi dlouho,
lesními cestičkami a rŧznými baţinami a ostruţiním. Dočkali jsme se však a dorazili aţ
k táboru mordreda a jeho rytířŧ. Nebyli ostraţití, a tak se nám podařilo proniknout až
k Mordredovi, který měl přilbici posazenou na hlavě. My dívky jsme odlákaly jeho
pozornost a Lancelotovi se podařilo mu zezadu přilbici sundat. Nyní však nastal útěk
o přežití. Kdyţ uţ jsme mysleli, ţe jsme vyvázli, dostihli nás Mordredovi rytíři a my
bojovali zuby nehty…taktak se nám podařilo uniknout. Ani nevím, jak jsme se dostali
zpátky do Kamelotu. Vypadali jsme hrozně a skoro jsme se neudrţeli na nohou.
Kamelotští rytíři však zasáhli, pomohli nám se dostat ke králi a neustále nás
ošetřovali. Za nějakou dobu uţ jsme se cítili lépe a vše jim vypověděli…
Bylo nám jasné, ţe tohle si Mordred nenechá líbit a od této chvíle jsme byli ve
střehu. A naše podezření se potvrdilo.
Na druhý den se objevil přímo před branou Kamelotu se zdviţeným mečem. Sir
Urienc s ním šel měřit své síly, ale Mordred ho přemohl a vyhrožoval, že ho zabije,
pokud mu nedáme část svaté zbroje. Nechtěli jsme, ale Siru Urienci šlo o ţivot, a tak
Sir Gareth šel pro Košili síly. Mordred si ji vzal a utekl.
Všichni jsme si mysleli, ţe jsme přišli o košili, ale Sir Gareth nás všechny (hlavně
Mordreda) přechytračil, protoţe místo svaté košile dal Mordredovi jinou, která
vypadala přesně jako Košile síly. Měli jsme všichni velkou radost a blahořečili jeho
pohotovost.
Rozhodli jsme se déle nečekat, a vydali jsme se na pouť za Svatým grálem. Šli jsme po
cestě do lesa a tam na rozcestí k našemu velkému překvapení stál Merlin a pokynul
nám, ať jdeme v tichosti za ním. Došli jsme k místu, kde si měl Lancelot obléknout
všechny části svaté zbroje a uviděli jsme tam i poslední část zbroje – Štít víry. A poté
jsme šli konečně za Svatým grálem. Asi v polovině cesty nás však přepadl Mordred a
Lancelot s ním musel bojovat. Mordred ale proti Lancelotovi ve Svaté zborji neměl
šanci a Lancelot vyšel z bitvy jako vítěz.
Neochvějně jsme šli dál aţ k hořící bráně, skrz kterou uţ nemohl jít nikdo jiný neţ
Lancelot. Ve vzduchu bylo cítit napětí…Lancelot prošel hořící bránou, odhodil z cesty
kmen vzrostlého stromu a zasvištěly kolem něj hořící šípy. Dále mu tam
našeptávaly hlasy, ať zradí krále, ale věrný Lancelot se drţel své cesty a šel
neochvějně dál. Na konci si vyslékl Svatou zbroj a před ním se objevil Svatý grál. Jiţ
nechráněn šel Lancelot i s Grálem zpět k nám a společně jsme se s radostí vydali zpět
do Kamelotu, kde opět zavládl klid a mír.
Náš odjezd z Kamelotu se neobešel bez slziček, dlouhého loučení a slibŧ, ţe se příští rok
opět uvidíme, a pak uţ se všichni rozjeli do svých měst za svými rodinami… :-).

Podobné dokumenty