PCI FT Extra - technický list

Komentáře

Transkript

PCI FT Extra - technický list
Technický list 114
srpen 2014
í
Flexibiln
le p id lo
a
r
t
x
E
PCI FT
®
všechn y eb
a
ů
d
a
l
k
d la ž
pod
a
u
n
ů
i
d
š
t
a
l
ě
k
v
p ro
ckých ob
i
m
a
r
e
k
d ru h y
Rozsah použití
■
Pro použití v interiéru a v exteriéru.
■
Na stěny a podlahy.
■
Pro tyto typy podkladů: cementové
■
z jemné kameniny.
■
potěry, zbroušené anhydritové popř.
sádrové podlahové potěry, beton,
■
Pro pokládku dlažeb a obkladů
Pro sílu lepidlového lože od
1 do 5 mm.
■
Pro pokládku kameniny a obkladů
cementové mazaniny, vytápěné
z kameniny na izolační vrstvu z
potěry, sádrokarton, sádrovláknité
PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K,
desky, magnezitové potěry, litý asfalt
PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W
(pouze pro vnitřní prostory).
nebo PCI Apoflex F/W.
K pokládání keramických obkladů
■
Na desky z PU pěny u vnějších stěn
sklepů, které jsou ve styku se zemi-
a dlažeb na nátěrovou izolaci
PCI Lastogum v méně zatížených
nou, na omítky, beton, zdivo a tekuté
prostorech (např. v koupelnách),
izolace.
jakožto i pro pokládku dlažeb
■
■
Na řezané desky z tvrzeného polystyrenu, např. Styropor nebo Hostapor.
PCI Seccoral 1K/2K (např. v plaveckých bazénech či na terasách)
Na minerální izolační desky, např.
Isover nebo Rockwool.
a obkladů v průmyslových či venkovních prostorách na hydroizolační stěrku
S lepidlem PCI FT Extra lze bezpečně lepit
i velmi málo nasákavé keramické obklady. A to
i v kombinaci s izolací PCI Lastogum.
■
Na desky z extrudovaného polystyrenu, např. Styrodur.
nebo na hydroizolaci PCI Apoflex (např.
ve vývařovnách a velkokuchyních).
1211,0767
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
D-86159 Augsburg
Vlastnosti produktu
13
■
Odpovídá:
PCI Lastogum, PCI Seccoral1K,
- třídě „Flexibilní lepicí malta”
PCI Seccoral 2K Rapid,
německé stavební chemie.
PCI Seccoral 2K, PCI Pecilastic W
- Klasifikaci C2 TE S1 podle
nebo PCI Apoflex F/W.
DIN EN 12004
■
Má potvrzení pro všeobecnou aplikaci
na nátěrové izolace jako např.
■
Vyznačuje se vysokou vydatností
i při lepení na podkladech s velmi
DE0085/01
EN 12004
Zlepšené, deformovatelné cementové
lepidlo se sníženým skluzem
a prodlouženou dobou zavadnutí
EN 12004 C2TE S1
Reakce na oheň
Prvotni tahová přidržnost
Vysoká počatečni tahová
přidržnost
Vysoká tahová přidržnost
po ponořeni do vody
Vysoká tahová přidržnost
po tepelném stárnuti
Vysoká tahová přidržnost
po cyklech
zmrazeni-rozmrazeni
Nebezpečné látky
Třída A1/A1fl
NPD
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
≥ 1,0 N/mm²
V souladu s 4.5
(EN 12004)
meets
requirements of
C2TE
S1
in accordance with
EN 12004
Technický list
PCI FT® Extra
Vlastnosti produktu
■
malou nasákavostí jako je např.
klínkovat. Obklady okamžitě drží,
hladký pohledový beton.
jejich pozice může být po určitou
■
dobu korigována.
Plastické a poddajné lepidlo, které
se velmi dobře zpracovává stěrkou
■
Vytvrzuje bez pnutí, obklady
popř. lžící.
a dlažby lze pokládat do tenkovrst-
Lepidlo s vynikající tixotropií, při
vého maltového lože.
lepení na stěnách není třeba obklady
Technická data / Údaje pro zpracování
Technická data
Materiálová báze
Suchá maltová směs s příměsí plastických hmot. Neobsahuje
azbest ani jiná minerální vlákna. Neobsahuje žádný zdraví
škodlivý silikonový prach.
Označení podle předpisu:
- Přeprava nebezp. zboží na pozemních komunikacích,
železnici (GGVS)
- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) není nebezpečné zboží
dráždivé, obsahuje cement
Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny. Forma dodávky
25kg pytel s PE vložkou
Skladovatelnost
min. 12 měsíců v suchu, nepřekračovat dlouhodobě teploty
nad +30 °C
Údaje pro zpracování
Barva
šedá
Vydatnost a spotřeba*
velikost zubu
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Spotřeba na m2
25 kg PCI FT Extra vystačí na cca:
1,7 kg
2,3 kg
3,2 kg
4,0 kg
15,0 m2
10,8 m2
8,0 m2
6,3 m2
Tloušťka lepicího lože
od 1 do 5 mm
Teplota zpracování
+5 °C až +25 °C (teplota podkladu)
Záměsová voda na:
- 1 kg prášku
- 25 kg sáček
cca 370 ml
cca 9,25 l
Doba zrání
cca 3 min
Doba zpracovatelnosti**
cca 3 hodiny
Doba lepivosti**
cca 30 min
Doba vytvrzení**
- pochozí po
- spárovatelný po
- plně zatížitelný po
cca 12 hod.
cca 12 hod.
cca 3 dnech
Tepelná odolnost
od -20 °C do +80 °C
* Drsnost povrchu podkladu a pokládané keramiky jsou kromě velikosti dlaždice pro spotřebu malty také rozhodující. Údaje se vztahují na pokládání lehce profilovaných dlaždic na
vápenocementovou omítku nebo cementový potěr.
** Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují tyto doby.
Technický list
PCI FT® Extra
Příprava podkladu
Minimální stáří podkladu
■
■
potěr PCI Novoment M 1 plus, příp.
stěnách vyrovnat Betonspachtel
Zbroušené anhydritové popř. sádrové
PCI Nanocret FC, nebo správkovou
tekuté potěry a sádrové podklady a
PCI Novoment Z 1 : po 24 hod.
maltou PCI Nanocrete R2. Hrubé beto-
potěry z litého asfaltu ve vnitřních
potěr PCI Novoment M 3 plus, příp.
nové podklady na podlahách se vyrov-
prostorách natřít neředěnou penetrací
PCI Novoment Z 3 : po 3 dnech
nají opravnou maltou PCI Repament,
PCI Gisogrund. Penetraci necháme
■
cementový potěr 28 dní
případně samonivelační stěrkou
proschnout.
■
beton 3 měsíce
PCI Periplan N 10 nebo PCI Periplan
Čerstvé cementové potěry nesmí
Podklad musí být pevný, čistý a nosný.
extra. Silně savé cementové podklady
vykazovat více než 4 % zbytkové
Olejové skvrny a na povrchu nepřilnavé
a pórobeton se ošetří penetračním
vlhkosti, anhydritové popř. sádrové
zbytky a nečistoty se pečlivě odstraní.
nátěrem PCI Gisogrund, který se zředí
potěry ne více než 0,5 % obsahu
Podklad musí být rovný. Pro venkovní
v poměru 1:1 s vodou. Pro minerální
zbytkové vlhkosti (měřeno CM-přístroji).
aplikace musí být sklon podkladů
podklady lze též použít rychlá penetrace
min. 1,5 %. Nerovnosti podkladu na
PCI Gisogrund Rapid (neředěná).
Zpracování lepidla PCI FT Extra
Míchání malty
█
1 Záměsová
█
4 Pak
voda (viz tabulka „Údaje o
se ozubenou stěrkou na čerstvou
kontaktní vrstvu nanese lepidlo. Lepicí
zpracování/technická data") se vlije do
lože se nanáší pokud možno jedním
čisté nádoby. Přidá se prášek a míchá
směrem. Nanáší se pouze tolik lepidla,
se míchadlem nasazeným na poma-
kolik jí lze zpracovat během doby
luběžnou vrtačku do vzniku plastické,
lepivosti. Zkouška lepivosti se provede
homogenní malty bez hrudek.
prstem.
█
2 Lepidlo
█
5 Obklady
PCI FT Extra se nechá
a dlažby se zlehka posuvným
cca 3 minuty zrát. Poté se ještě jednou
pohybem položí do lepicího lože
krátce zamíchá.
a vyrovnají se.
Pokládání dlažby a obkladů
█
3 Nejprve
se hladkou stranou ocelové
PCI FT Extra je stabilní malta, na které obklady
okamžitě dobře drží, dají se ale krátce dobře
vyrovnávat.
lžíce či hladítka nanese na podklad
tenká kontaktní vrstva.
Spárování
Cementové spárovací hmoty
pórovina
kamenina
jemná kamenina
skleněný obklad /
mozaika
PCI Nanofug ®
do 1 mm
PCI Nanofug ® Premium
1 až 10 mm
PCI Rapidfug ®
1 až 10 mm
může být hrubý pro skleněný obklad
PCI Flexfug ®
2 až 10 mm
PCI Durafug ® NT
1 až 20 mm
příliš hrubý pro skleněný obklad
PCI Durapox ® NT / NT plus
1 až 20 mm
doporučujeme
vhodné
podmínečně vhodné
Technický list
PCI FT® Extra
Spárování
Šířka spáry od 3 do 20 mm speciálně
Elastické spárování
vysoce zatížitelná
■
cementová spárovací malta:
■
PCI Durafug NT
Dodržovat platná nařízení, normy
a předpisy.
■
Okrajové a dilatační spáry, rohové
spáry (podlaha /stěna, stěna/stěna,
Šířka spáry od 1 do 10 mm, cemen-
stěna/zeď) a spojovací spáry
tová spárovací hmota pro vnitřní a
(vestavěné díly/obklad, dřevo/obklad)
venkovní použití:
se elasticky vyspárují pomocí
PCI Silcofug E nebo PCI Silcoferm S.
■
PCI Nanofug Premium
Šířka spáry od 2 do 20 mm pro
Rohové, připojovací a dilatační spáry se
elasticky uzavřou.
značně chemicky a vlhkostně
zatížené vodonepropustné epoxidové spáry:
■
PCI Durapox NT
■
PCI Durapox NT plus
Důležitá upozornění
■
■
Nezpracovávat při teplotách pod
■
Na savých podkladech se zkracuje
doba lepivosti, a proto se doporučuje
slunečním svitu a větru.
bodového lepení. Je nezbytně nutné,
penetrovat pomocí PCI Gisogrund
Při pokládání obkladů a dlažby na
aby byl podklad vždy úplně rovný.
nebo PCI Gisogrund Rapid.
■
podklad nejdříve napenetruje penetračním nátěrem PCI Gisogrund 303.
■
Je nutné dbát na nařízení jednotlivých
■
Zavadlou maltu PCI FT Extra neředit
výrobců izolačních desek.
vodou ani nepřidávat vodu se
PCI FT Extra není určen pro lepení
suchým práškem.
Při pokládání obkladů a dlažby na
izolačních desek z perimetru na
staré keramické obklady ve venkov-
živičné podklady.
stěnových obkladů se může snížit
ním prostředí nebo při trvalém zatížení
■
vlhkostí (např. koupelny) se pod
lepidlo nanese kontaktní můstek
z malty PCI Polyhaft a nechá se
■
■
stavebních desek se aplikuje technika
starou keramiku v interiéru se tento
■
Při pokládce izolačních a lehkých
+5 °C a nad +25 °C, při intenzivním
■
■
Při pokládce velkoformátových
Extrudovaný pěnový polystyren se
množství záměsové vody až na
musí před nalepením řádně obrousit,
hodnotu 340 ml/kg. Poté není třeba
aby se zajistila dobrá přilnavost.
obklady klínkovat, zkracuje se však
Při lepení na stropy je nutné těžké a
doba lepivosti.
zatvrdnout.
velkoformátové desky mechanicky
Při pokládce keramické dlažby na
kotvit.
vzniku šmouh je potřeba, aby lepidlo
Pokud se na izolační desky aplikují
prostupující do spáry bylo
chanicky zatížených podlahách
další vrstvy, je nutné zajistit
rovnoměrně vyškrábnuto ve stejně
v průmyslových prostorách je nutné
celoplošné lepení a dodatečné
hluboké vrstvě.
balkonech, terasách a na silně me-
■
mechanické kotvení desek.
provést pokládku bez tvorby dutin.
Proto se v těchto případech dopo-
■
tvarovek musí být vyzrálé nejméně
PCI Nanoflott light, popř. (při chlad-
3 měsíce.
■
■
Nerovnosti v podkladech větší než
5 mm nelze vyrovnávat lepidlem
PCI FT Extra.
Pro správné vyspárování mozaiky bez
Nečistoty na keramice a pracovním
nářadí ihned po použití očistit vodou,
Podklady z betonu či betonových
ručuje použití tekutého lepidla
ném počasí) PCI Rapidflott.
■
v zaschlém stavu již jen mechanicky.
■
Skladovat v suchu a chladu. Otevřené
balení ihned uzavřít.
Technický list
PCI FT® Extra
Bezpečnostní pokyny
Lepidlo PCI FT Extra obsahuje cement.
s kůží. Při vniknutí do oka důkladně vyp-
vyhledat lékaře a ukázat mu obal nebo
Cement reaguje s vlhkostí nebo
láchnout vodou a vyhledat lékaře.
etiketu. Splňuje normu na obsah
záměsovou vodou alkalicky; proto může
Špinavý potřísněný oděv ihned svlé-
chrómu TRGS 613.
podráždit kůži popř. poleptat sliznici
knout. Při potřísnění opláchnout vodou
Další informace viz bezpečnostní list.
(např. očí). Je nutné zabránit očnímu
a mýdlem. Nosit pracovní rukavice.
kontaktu a dlouhodobému kontaktu
Chránit před dětmi! Při vdechnutí ihned
Služby architektům a projektantům
Porady na pracovišti, doplňkové údaje,
možno si vyžádat u odborných poradců
zkušební osvědčení a popisy vzorků je
a v centrále společnosti.
Odstraňování prázdných obalů
Prázdné obaly zlikvidujte v souladu
s národními legislativními předpisy.
BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: [email protected]
www.basf-sh.cz,
www.pci-cz.cz
Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: [email protected]
Obchodní a odborné
poradenství
Čechy
724 929 531
Morava
725 864 508
Produktový manažer pro výrobky PCI
tel.: 724 269 012, fax: 469 607 121
e-mail: [email protected]
Servis a poradenství na stavbách
Čechy
725 864 506, 724 940 257
Morava
724 532 473
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec
všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství
odborných a technických poradců prodávajícího, které
je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci
servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými
podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně
jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na
adrese www.basf-sh.cz a www.pci-cz.cz.
Vydáno: srpna 2014
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Podobné dokumenty

O PCI - Stavchemat

O PCI - Stavchemat BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244, 537 01 Chrudim tel.: +420 469 607 111 fax: +420 469 607 112 e-mail: [email protected] www.basf-sh.cz

Více