obec Ratibořské llory - Obec Ratibořské Hory

Komentáře

Transkript

obec Ratibořské llory - Obec Ratibořské Hory
obec Ratibořské llory
Ratibořské Horv 121 . PSC g9l 4z . okres Titbor
V Ratibořských HoIá ch' 26.1I.20|2
č.j. RH 209/2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Podle Ůstanoveni $ 1':l odst' l písm. d) zíkona 27512012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně něktelých zákonů (zíkon o volbě prezidenta repub]iky) a vyhláŠky č. 29412012 Sb.' o
provedení íěktelých uslanovení zákona o volbě prezidcnta republiky
oznamuji,
že v našíobci byl utvořen volební oksck č.] v počtu pěti členů+ zapisovate]' Sidlem
volebrrího okskl| byla ustalovenajídelna u sálll obce č.p. 44' v Ratibořských Horách.
V1.věŠeno:26'11.2012
sňato:
tel'/fax| 381283
087
bankovníspojení KB Tábor č. Ú.: 3321301/1oo
|Čo 00252194
www.latiborskehory.cz
e-mai|: ratlbo15ké'horv(aqu]ck'cz

Podobné dokumenty

Oponentský posudek,dizertační práce

Oponentský posudek,dizertační práce 6) Jaká jsou doporučeníautora této dizertačnípráce z této páté kapitoly pro dalšívýzkum Či

Více

stáhnout ( 375,55 KB)

stáhnout ( 375,55 KB) Zájemci se mohou k záměru vyjádřit. Další informace záměru a podmínkách prodeje poskytne starosta obce v úřední dny.

Více

Formular _pro_odstoupeni_od_smlouvy - Gentle

Formular _pro_odstoupeni_od_smlouvy - Gentle _________________________________ a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o uvedení čísla účtu)______________________________________________________ Jméno a příjmení spo...

Více

Semináře pro pedagogy 1. stupně ZŠ

Semináře pro pedagogy 1. stupně ZŠ Kurz “Dovednosti pro environmentální výchovu dětí 1. stupně ZŠ” je součástí česko-rakouského příhraničního projektu ACT-WELLL! Nabízí pedagogům z obou zemí celoživotní vzdělávání v přírodě a o pří...

Více

v český volejbalový svaz czech volleyball federa tion

v český volejbalový svaz czech volleyball federa tion a) Za rozhodnutí RMK ČVS Správní rada považuje "Odpověď na podnět k šetření přestupu Matyáše DÉMARA" ze 06.12.2010. b) Dle grafologického rozboru "Ohlášení přestupu" není opatřeno dvěma podpisy opr...

Více

0,25 MB - Obec Mackovice

0,25 MB - Obec Mackovice  Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo odmítnout nabídku bez udání důvodu Termín přijímání nabídek: Od 28. 04. 2015 do 22. 05. 2015 do 14:00 hodin na podatelně OÚ Mackovice. Termín otvírání obále...

Více