Layout 1 - 1. kopie

Transkript

Layout 1 - 1. kopie
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 76
Xxxxx
Závody,
v nichž vítězí
stavebník
Postavit dům vždy znamenalo vytvořit domov, mít střechu nad
hlavou, ochránit před vetřelcem i nepohodou. V poslední době
si musela konstrukce domu přibrat k funkci nosiče střechy stále
důležitější roli strážce tepla.
Progresivní technologie se nevyh˘bají ani
klasick˘m stavebním postupÛm. Pfiesné
brou‰ené cihly umoÏÀují minimalizaci
tlou‰Èky spáry. Nejnovûj‰ím postupem pro
stavbu z brou‰en˘ch cihel je zdûní na
polyuretanovou pûnu, které je v podstatû
such˘m procesem, pfii nûmÏ nedochází
k pfiená‰ení vlhkosti z pojiva do zdiva.
Tuto nejnovûj‰í technologii pfiedstavuje
POROTHERM DRYFIX.
rincip stavění stěn domů skládáním
a spojováním prvků vydržel celá tisíciletí.
Nejdříve dřevěných kmenů, kamene, později cihly. Na to, zda někudy profukuje či se
jinak ztrácí teplo, se příliš nehledělo, prostě se přihodilo pár polínek do ohniště, krbu či kamen. Zvyšující
se náklady na polínka – tepelnou energii – mění postupně požadavky na konstrukci domu. Začíná zá-
P
vod o úspory tepla. Ve druhé polovině minulého století vybíhají na trať výrobci nových izolačních hmot,
zateplovacích systémů apod. – přichází doba sendvičových konstrukcí. Po krátkém zaváhání však přidávají na tempu i výrobci klasických stavebních systémů, kteří hledají cesty, jak při dostatečné únosnosti
zajistit vynikající termoizolační vlastnosti při jednovrstvém zdění. Na trať vybíhají odvážlivci
Základem stavebního systému MEDMAX
jsou tvárnice z expandovaného pûnového
polystyrenu (EPS) nebo z vylep‰eného
materiálu Neopor. Tvárnice mají speciální
zámkov˘ systém a rozebíratelné pfiíãky,
které zasunutím a spojením jednotliv˘ch
izolaãních desek vytvofií ztracené bednûní
s oboustrannou tepelnou izolací. Izolant
v interiéru usnadÀuje rychlé zv˘‰ení teploty
pfii vytápûní, venkovní zabraÀuje prostupu
chladu v zimû a pfiehfiátí v létû. Souãinitel
prostupu tepla U v rozsahu 0,28 aÏ 0,09
W/m².K. Technicky vylep‰en˘ MAXPLUS
dovoluje vy‰‰í
variabilitu pfii
realizaci,
minimalizuje
profiez a dosahuje
souãinitele
prostupu tepla aÏ
0,08 W/m².K.
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 77
V˘robce zdicího systému z lehkého betonu
na bázi Liaporu pfiichází na trh s novou
integrovanou tvarovkou pod názvem Liapor
SL. Principem dosavadních zdicích prvkÛ
je pouÏití co nejlehãí základní hmoty
v kombinaci s optimální velikostí
vzduchov˘ch dutin. U nové tvarovky se
vyuÏívá vyplnûní vzduchov˘ch dutin velmi
lehk˘m minerálním materiálem. Kromû
zv˘‰ení tepelnû izolaãních vlastností
pfiiná‰í i v˘hodu nehofilavosti
a bezproblémové recyklovatelnosti zdiva,
k tomu zÛstává proslulá zvukovû izolaãní
schopnost. ProtoÏe souãinitel prostupu
tepla U dosahuje pfii pouÏití lehké omítky
hodnoty 0,25 W/m2.K, je moÏné vyuÏít
tohoto systému i pro jednovrstvé zdûní.
s novátorskými stavebními postupy i bojovníci za návrat tradičních technologií a materiálů. Ptáte se, kdo
zvítězí? Na tuto otázku je jen jediná odpověď. Ze stavebních technologií a postupů těžko vzejde jeden vítěz, vyhrát může jedině stavebník. Tento nekončící
maratonský běh vede k rozšiřování nabídky, kde si
každý může vybrat to, co mu bude nejlépe vyhovovat. Porozhlédněte se s námi po tomto pestrém závodnickém poli.
Raketový nástup
sendvičových konstrukcí
Ucelen˘ systém suchého zdûní
TESUZ v˘raznû urychluje a usnadÀuje
v˘stavbu. Systém pfiesn˘ch tvarovek
se zámky sniÏuje pracnost aÏ o 40 %.
UmoÏÀuje zdít bez malty nebo
lepicího tmelu, bez v˘plÀového
betonu a armování. V pfiípadû potfieby
umoÏÀuje i v˘stavbu v zimû, neboÈ
odpadá mokr˘ proces. Vylouãení
mokrého procesu v˘stavby navíc
eliminuje ãasté závady – trhliny,
poruchy na omítkách a podobnû, ke
kter˘m pfii zkracování v˘stavby jin˘mi
technologiemi zdûní ãasto dochází.
Zdi z TSZ s vyplnûn˘mi dutinami
izolaãním materiálem dosahují
R = 1,05 – 1,22 m2KW-1.
Tradiční zdivo zaručuje dostatečnou, dokonce až
nevyužitou únosnost, izolační schopnosti pláště
však přestaly vyhovovat stále náročnějším požadavkům na tepelně izolační vlastnosti zděného domu.
Izolační vlastnosti se dodávají přidáváním dalších
vrstev, především tepelné izolace. Při tom je třeba
zachovat dostatečnou prodyšnost, aby se vlhkost
z interiéru nesrážela na vnitřním povrchu stěn ani
nikde v konstrukci pláště, zejména ne v pórovité
izolační vrstvě. Proto se v nových systémech objevily parobrzdy a parozábrany. Vývoj sendvičových
konstrukcí jde stále kupředu, rozrostla se a zlevnila
výroba vynikajících izolantů, zateplovacích systémů, objevily se omítky, které odpuzují prach a vodu
a přitom „dýchají“… Vyvážit sendvičový plášťový
systém z několika vrstev různých materiálů je skutečná věda. Musí zůstat přiměřeně pevný, nosný, trvanlivý, zároveň musí být málo prostupný teplu,
lehký, suchý, neprůzvučný a průvzdušný. To dokáží
4/2009
www.peknebydleni.cz
77
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 78
zajistit výrobci u kompletních systémů a realizovat
odborné firmy. Pouštět se do takového úkolu svépomocí se rozhodně nedoporučuje. Ten, kdo chce
dosáhnout na vysoký tepelný odpor pláště budovy,
vsadí v současné době na vícevrstvou – sendvičovou – konstrukci.
Sázejí na jednoduchost
Autoři nejznámějších zdicích systémů vsadili na nehynoucí tradici jednoduchého zdění. Poprávka po
jednodušším způsobu stavění, realizovatelném svépomocí nebo drobnými řemeslníky, zůstává stále vysoká. Proto se neustále hledají cesty, jak spojit stále
náročnější požadavky na vlastnosti obvodových zdí
do jednoduchého prvku nevyžadujícího dodatečné
zateplení. Při zachování obvyklého způsobu zdění –
skládáním jednotlivých prvků – nabízejí možnost postavit zeď s vlastnostmi dosahujícími minimálně normou požadovaného součinitele prostupu tepla.
Zlepšení tepelně izolačních vlastností dosahují různými způsoby – zvýšením mezerovitosti a pórovitosti
materiálu, omezením počtu a velikosti spár, prodlou-
78
www.peknebydleni.cz 4/2009
Systém VELOX je systémem ztraceného bednûní na bázi ‰tûpkocementov˘ch desek.
Vyniká vysokou tepelnou izolací bez vzniku tepeln˘ch mostÛ ve spojení s velmi vysokou
tepelnou akumulací. Desky se vyrábûjí v ‰irokém sortimentu podle poÏadavkÛ na
tepelnou a zvukovou izolaci staveb. Tepeln˘ odpor standardní obvodové konstrukce
R = 5,30 m2KW-1 (U = 0,18 W/m2.K) lze v závislosti na poÏadované tlou‰Èce izolace ze
samozhá‰ivého, stabilizovaného ‰edého polystyrenu s pfiísadou grafitu EPS plus zv˘‰it
na 6,82 m2KW-1 (U = 0,14 W/m2.K) i vy‰‰í.
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 79
žením cesty unikajícího tepla v každém zdicím prvku
či přidáním izolantu do směsi. K vyloučení vzniku tepelných mostů a snadnějšímu vyřešení všech detailů
stavby vyvíjejí výrobci ucelené systémy – od potřebných tvarů prvků přes překlady až po stropní
a střešní panely. Dodávku svých výrobků kompletují
jako na míru šitou stavebnici celého vašeho domu.
Užitečnou službou je výpočet množství a typů potřebných prvků.
Lehčený beton
Nejrozšířenějším materiálem pro zdicí systémy schopným zajistit malý prostup tepla jsou pálená cihlářská
hlína a pórobeton, se kterými se můžete podrobněji
seznámit v následujícím článku. Setkáme se i s dalšími
druhy betonu, které získávají potřebné vlastnosti, především tepelně izolační náhradou kameniva lehkým
plnivem, například škvárou či polystyrenem.
Nejznámějším je keramzit beton. Plnivem je v tomto
případě keramzit – vypálený třetihorní jíl v podobě
granulí. Keramzit je lehký, pevný, mrazuvzdorný, žáruvzdorný, výborně tepelně a zvukově izoluje. Tyto
4/2009
www.peknebydleni.cz
79
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 80
DÛm jedním tahem je znaãka pro systém montovan˘ch prefabrikovan˘ch rodinn˘ch
domÛ. Obvodové a nosné konstrukce domÛ jsou navrÏeny jako velkoplo‰né dílce
z lehãeného keramického betonu – Liaporbetonu. Nízká objemová hmotnost umoÏÀuje
sníÏení transportních a montáÏních nákladÛ a v˘robu dílcÛ vût‰ích rozmûrÛ.
vlastnosti předává stavebním materiálům, které se
z něj vyrábějí. Tepelný odpor se zvyšuje nejen díky samotnému keramzitu, ale i tím, že v hotovém výrobku
zůstávají vzduchové mezery. Díky tepelné vložce také
nedochází ke kondenzaci par a vzniku plísní. Je obzvlášť ceněn pro minimální nasákavost a požární odolnost. Stejně jako u ostatních zdicích materiálů se
i z keramzitového betonu mohou vyrábět kalibrované
tvárnice pro přesné zdění, které eliminuje vznik tepelných mostů díky minimálním spárám.
Jako z dílny chytré
horákyně
Nízkoenergetická dfievostavba spoleãnosti Ecomodula vyrÛstá na základov˘ch pasech
nebo na základové desce z certifikovan˘ch panelÛ konstruovan˘ch pfiímo ve firmû.
Základ tvofií nosn˘ rám z certifikovaného dfieva KVH, kter˘ je peãlivû vyplnûn tepelnû
izolaãním materiálem – ãediãovou vlnou nebo celulózou. Z exteriérové strany je uzavfien
OSB deskou, z interiérové strany je skladba panelu ukonãena parozábranou s reflexní
fólií. Následuje 40 mm ‰iroká technická mezera vyplnûná minerální izolací tl. 40 mm.
Technickou mezeru uzavírá pohledová interiérová ãást sendviãového panelu –
sádrokarton, rigidur nebo dfievûné palubky. Koeficient prostupu tepla obvodové stûny
aÏ 0,11 W/m2K, zasklení od 1,1 W/m2K do 0,5 W/m2K.
80
www.peknebydleni.cz 4/2009
Klasické zdění a zároveň sendvičová skladba. Tento
možná na první pohled neslučitelný požadavek dokáží uspokojit tvárnice kombinované s izolantem.
Přímo do zdicího prvku je vlisována izolační, většinou polystyrenová vložka.
Takzvané sendvičové tvárnice s výbornou tepelně
izolační schopností dobývají trh, přestože jejich vysoká užitná hodnota je vykoupena vyšší cenou.
Takové výrobky najdeme jak na trhu s keramickými,
tak betonovými materiály.
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 81
Inzerce
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 82
BETONG – technologie skofiepinov˘ch
tvárnic z betonu na bázi drceného
dolomitového vápence vychází z poznatku,
Ïe pro dosaÏení staticky únosné
konstrukce domu plnû postaãuje minimální
‰ífie zdiva ze skofiepinov˘ch dílcÛ bez
poÏadavkÛ na tepelnû izolaãní vlastnosti.
Tûch se dosahuje pfiidáním vysoce
efektivní izolace potfiebné tlou‰Èky. U nás
dosud nezvyklou novinkou je aplikace
tepelné izolace na nosnou konstrukci
zevnitfi v podobû tzv. izolaãního komplexu,
coÏ je sendviã polystyrenu a sádrokartonu.
Tento zpÛsob odpovídá trendu dobfie
zateplen˘ch staveb bez akumulace,
u kter˘ch se nespotfiebovává teplo na
vytápûní hmoty obvodové konstrukce.
Ztracené bednění
se neztratí
Řekneme-li „bednění“, myslíme na „beton“. Je prakticky jediným materiálem, jehož směs v čerstvém
plastickém stavu se na stavbách musí bednit, než
směs hydratací cementu ztuhne a ztvrdne na přijatelnou mez.Teprve pak se klasická monolitická konstrukce může odbednit. Může, ale nemusí. Ve druhém případě bednění zůstává trvalou součástí
konstrukce – hovoříme o technologii ztraceného
bednění. Musí být dostatečně únosné a tuhé (obvykle podpírané), aby bez nepřípustných deformací
vydrželo hydrostatický tlak kašovité betonové směsi,
která může být až dvakrát těžší než voda. (Do obvodových plášťů se však používají lehčí směsi s vyšší
izolační schopností.) Neslouží však jen jako forma,
ale svými vlastnostmi ovlivní i konečné parametry
obvodového pláště. Vytvoří vrstvu tepelné a zvukové
izolace, která navíc umožní velmi snadno vyfrézovat
drážky pro instalační rozvody, připevnit podhledy,
obklady a podobně. Bednění, původně z prken, se
dnes sestavuje z různých druhů velkoformátových
desek, štěpkocementových, cementotřískových,
dřevoštěpkových a podobně.
Tuto technologii pojímají poněkud odlišným způso-
82
www.peknebydleni.cz 4/2009
bem systémy, kdy je bednění vytvořeno z menších
dílců – tvarovek, které se na stavbě složí v zeď
a postupně se vylévají betonem. Materiál může obdobný jako u velkoplošného ztraceného bednění,
nově se s úspěchem používá speciální polystyren
vyšší pevnosti. Tento způsob je možný v současnosti,
kdy je zvládnuta technologie omítek aplikovatelných
na polystyren. Zkušenosti jsou získány z omítání zateplovacích systémů sendvičových plášťových konstrukcí.
Akumulovat? Toť otázka!
Dům, který udrží teplo dlouho poté, kdy přestaneme
topit, je v našich zemích považován za ten pravý.
Proti této zvyklosti se v současné době především
v západní a severní Evropě či USA staví domy
s rozdílnou filozofií. Dobře zateplený dům s vysokým
tepelným odporem se v době nepřítomnosti obyvatel nevytápí a po jejich příchodu se byt zahřeje asi za
20 minut od zapnutí topného systému. V době inteligentních dálkově ovládaných domů to může být těsně načasováno tak, aby při příchodu již bylo příjemně teplo. Teplo se od dobře izolované stěny jakoby
odráží a pocit pohody vznikne velmi brzy. Oproti tomu stojí fakt, že místnost díky akumulaci tepla ve zdivu rychle nevychládá, postupným vyzařováním se
pocit tepelné pohody udržuje dlouho po vypnutí to-
076-085 Stavebni:PB
9.3.2009
13:17
Stránka 83
pení. Tímto způsobem se spotřebovává hodně energie na vyhřátí stěn a při současném způsobu života,
kdy lidé tráví doma mnohem méně času, se tato energie bez užitku ztrácí. Řešením hodným chytré horákyně je vestavění akumulačního prvku, například
vnitřní masivní stěny uvnitř interiéru, betonového
schodiště, masivního krbu apod. Tímto způsobem se
neztrácí teplo z domu do venkovního prostoru.
Tento trend sledují nové technologie lehkých konstrukcí obvodových plášťů z materiálů, které se vyznačují malou akumulací tepla. Jsou to zejména dřevostavby s úspěchem fungující v hojné míře
například ve Skandinávii. Nejčastěji jsou montovány
ze sendvičových panelů skládajících se z tepelné izolace a dřevotřískových desek (podrobněji viz PB
1/2009). Této filozofii vyhovují i konstrukce ztraceného bednění z polystyrenu.
Léty provûfien˘ konstrukãní systém
vícevrstvého zdûní je navrÏen tak, aby se
jednotlivé materiály vhodnû doplÀovaly
a byly v souladu s charakterem
vápenopískového podkladu. Tak zÛstane
zachován pfiízniv˘ difuzní odpor obvodového
plá‰tû a nedochází ke kondenzaci vodních
par. U varianty SENDWIX L s odvûtrávanou
izolací je moÏnost tvofiení kondenzátu
technicky vylouãena. Izolaci lze fie‰it jako
nevûtranou v jednoplá‰Èové sestavû
s kontaktní minerální omítkou nebo
odvûtrávanou v dvouplá‰Èové sestavû, kde
je moÏné pouÏít pohledové oplá‰tûní
pfiizdívkou z lícov˘ch vápenopískov˘ch
prvkÛ KM BETA.
Vnitřní zateplení
V souladu s tímto trendem, který k nám nejspíš bude
pronikat i díky evropským normám, se mění i pohled
na zateplování budov. Dodnes převládá názor, že zateplit je možné jen zvenčí, protože je tak zajištěno,
aby se vlhkost z vnitřního prostředí nesrážela uvnitř
konstrukce. Zejména ve Francii se přesto rozšiřuje
zateplování budov zevnitř, u nás se s ním setkáme například u skořepinových betonových tvárnic.
4/2009
www.peknebydleni.cz
83
9.3.2009
13:17
Stránka 84
Šance pro kutily
Poskládat si dům snadno a hravě jako skládačku nabízejí dodavatelé tzv. technologie suchého zdění.
Jedná se o stavební systém, u kterého není potřeba
používat zdicí maltu. Každá tvárnice vyrobená
z mezerovitého betonu má totiž na ložné ploše zámek, který při zdění přesně zapadá do předchozí
vrstvy tvárnic. Tato technologie je určena stavebníkům amatérům bez odborných znalostí a praxe. Má
nízký tepelný odpor, obytnou stavbu je proto nutné
dodatečně zateplit. S výhodou je ho možné využít
pro stavbu jednodušších objektů, například garáží.
Popisek morfico
84
www.peknebydleni.cz 4/2009
Postavit dům dnes již skutečně neznamená jen vytvořit pevné a bezpečné útočiště. Dům, který vytvoří
tepelnou pohodu s příjemným mikroklimatem, je
i není snadné vytvořit. Není to snadné proto, že vyžaduje skutečně dobře promyšlený projekt
a bezchybnou realizaci. Je to snadné proto, že výrobci technologií i materiálů si splnění tohoto přání
kladou za svůj cíl a ve vzájemném soupeření o vaši
přízeň se jej snaží splnit co nejlépe. Je pak na vás, na
kterého favorita z širokého závodního pole vsadíte.
Miloslava PERGLOVÁ, Odborná spolupráce: Ing. Jiří DOMLÁTIL, foto: archiv firem
076-085 Stavebni:PB

Podobné dokumenty

LFS. Systémy protipožární ochrany

LFS. Systémy protipožární ochrany pro ukládání vedení z PVC. Pomocí libovolně tvarovatelných kabelových protipožárních polštářů lze přepážku namontovat velmi jednoduše, rychle a zcela čistě a bez prachu. Protože polštáře jsou namon...

Více

Program, který udává směr výstavby

Program, který udává směr výstavby (2) Při max. hloubce skříňky popř. police 350 mm (3) Dutinová hmoždinka se šroubem o průměru větším nebo rovném ⭋ 4 mm (dbejte pokynů výrobce hmoždinek)

Více

2005 stavební infozpravodaj

2005 stavební infozpravodaj Široká paleta barev Pálené střešní krytiny se vyrábějí na přírodní bázi, kdy se směs zeminy s příměsí jílu míchá s vodou, suší vzduchem a ekologicky vypaluje v pecích vyhřívaných zemním plynem. Taš...

Více

Zpravodaj města Písku

Zpravodaj města Písku další města v ČR, aby jej následovala v realizaci aktivit vedoucích ke snižování emisí a energetické náročnosti v oblasti dopravy, budov a infrastruktury.“

Více

Tisková informace Zcela nová Kia Sportage v celosvětové premiéře

Tisková informace Zcela nová Kia Sportage v celosvětové premiéře generace) a vyšší sklo pátých dveří (+30 mm). Uvedené změny nejenže zlepšily výhled z vozu, ale rovněž přispěly k celkovému pocitu vzdušnosti a prostornosti při pobytu v kabině – nemluvě o voliteln...

Více