Zpravodaj 3/2015

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 3/2015
LIBOTENICKÝ
INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú¤ADU V LIBOTENICÍCH • ROâNÍK 3 • 2. âTVRTLETÍ 2015 • ZDARMA
Slovo starostky obce
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, DOSTÁVÁ SE VÁM DO RUKOU T¤ETÍ âÍSLO NA·EHO PRAVIDELNÉHO âTVRTLETNÍKU V ROCE 2015, KTER¯M VÁS PROVEDE ING. LADISLAVA REJ·KOVÁ, NOVÁ STAROSTKA OBCE.
Úvodem bych chtûla krátce vzpomenout na na‰í b˘valou starostku obce,
paní Ing. Vlastimilu ·kodovou, která
obci ,, vládla“ necel˘ch 21 let. Narodila
se 27. 11. 1946 v Lounkách. V roce
1968 se provdala za Franti‰ka ·kodu
a tím se dostala do obce Libotenice.
Funkci starostky obce vykonávala od
roku 1994. Pro obec získala mnohá
ocenûní, dotace a finanãní prostfiedky.
Mezi nejv˘znamnûj‰í ocenûní patfií
Modrá stuha za spoleãensk˘ Ïivot
z roku 2009 v soutûÏi Vesnice roku
v Ústeckém kraji spojené s finanãní odmûnou 125.000 Kã. V roce 2006, 2008
a 2011 získala pro obec v téÏe soutûÏi
Diplom za rozvíjení lidov˘ch tradic.
V roce 2010 byla obec ocenûna âestn˘m uznáním za úspû‰nou reprezentaci obce prostfiednictvím lidov˘ch tradic.
Získat tato ocenûní a zviditelnit na‰i
obec se jí podafiilo také díky jejímu
pfiedchÛdci, panu Miroslavu Kubi‰tovi,
Asociaci malífiÛ a malífiek kraslic, Îíznivé osadû a mnoha dal‰ích obûtav˘ch
a ochotn˘ch lidí, ktefií se na tûchto úspû‰ích obce podílejí.
Podafiilo se jí vybudovat a opravit komunikace v obci, otevfiít matefiskou
‰kolku pro dûti, opravit kostel Sv. Katefiiny a kapli Sv. Isidora, multifunkãní
hfii‰tû, získala dotaci na rekonstrukci
kulturního domu, na v˘stavbu pfiístavÛ
a mnoho dal‰ího. Veliké díky jí také
patfií za pomoc ve sloÏité situaci pfii povodních v roce 2002 a 2013.
Jejím velk˘m snem bylo získat Zlatou
stuhu v soutûÏi Vesnice roku pro obec
Libotenice, bohuÏel její plány byly pfiekaÏeny závaÏnou nemocí, které 8. 6.
2015 podlehla. Obecní úfiad jí tímto dûkuje za v‰e, co ve spolupráci s ostatními pro obec vykonala.
V roce 2015 se nám podafiilo získat
dotaci na opravu kulturního domu s názvem ,,SníÏení energetické nároãnosti
Ing. Vlastimila ·kodová
budovy“. Dfiíve nemohla b˘t dotace
schválena, jelikoÏ bylo potfieba vykoupit pozemky pod kulturním domem,
které nebyly ve vlastnictví obce.
V rámci v˘bûrového fiízení byla navázána spolupráce s firmou Colorstav
s.r.o. Litomûfiice, zastoupenou panem
Petrem Mráãkem. Projekt byl zahájen
4. 5. 2015 a ukonãení rekonstrukce je
plánováno k 15. 10. 2015. V rámci projektu se realizuje zateplení budovy,
nová stfiecha, plastová okna (viz. foto).
Co se t˘ãe nákladÛ na cel˘ tento projekt, podafiilo se nám získat dotaci
z Fondu soudrÏnosti ve v˘‰í 2 590 166,Kã (85%) a dotaci ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i 152 362 Kã
(5%). Celková ãástka za rekonstrukci
kulturního domu ãinní 4 134 130 Kã,
obec se na rekonstrukci bude podílet
ãástkou 1 391 602 Kã. Obecní úfiad
v rámci projektu spolupracuje s firmou
Energy Benefit Centre a.s., která zaji‰Èuje ostatní sluÏby napfiíklad technick˘
dozor investora, projektovou dokumentaci atd. .
V rámci VPP byla opravena dûtská
hfii‰tû a pfiístfie‰ek obecního úfiadu.
V mal˘ch rekonstrukcích budeme pokraãovat i nadále. Ve spolupráci s SK
Libotenice probíhá v˘stavba nového
oplocení Z· a M· Libotenice. Ve ‰kole
nyní probíhá rekonstrukce podlahy ve
dvou tfiídách, které jiÏ byly v havarijním
stavu. âást ‰koly byla novû vymalována a nov˘ kabát dostaly také radiátory.
Vûfiím, Ïe ‰kola krásnû prokoukla
a ÏákÛm se zde bude dafiit.
Koncem roku 2014 byl zakoupen
dÛm ã. 63 v Libotenicích. Do budoucna
je plánována oprava tohoto domu,
která souvisí se zámûrem roz‰ífiení kapacity ‰koly. S pfiihlédnutím k rekonstrukci kulturního domu není tento projekt v souãasné dobû prioritou a s opravami se poãítá do budoucna.
Vzhledem ke ‰patnému stavu hfibitovní zdi bude potfieba provést alespoÀ
základní opravy. Nov˘ hfibitov nevlastní pouze obec Libotenice (1/5), ale také
obec Hrobce (3/5), obec Trávãice (1/5).
Star˘ hfibitov vlastní ¤ímskokatolická
farnost. Obec Libotenice sice vybírá
poplatky za hfibitov, ale náklady na
údrÏbu hfibitovu nejsou malé (profiezávání stromÛ, v˘voz skládky atd.). Pfiíjmy
hfibitova od roku 2006 ãiní 122 755 Kã,
v˘daje 81 872 Kã. U‰etfiené prostfiedky
na opravu a správu hfibitova za témûfi
10 let ãiní 40 882 Kã. Proto bych ráda,
kdyby se i ostatní obce na opravû podílely.
Od záfií 2015 bude pevnû stanovena
pracovní doba, ve které budete moci
vyuÏívat sluÏeb obecního úfiadu, a to
ovûfiování podpisÛ, vidimace, CZECH
POINT atd. Co se t˘ãe pokladny, zastupitelÛ a starosty, nebudeme úfiední hodiny mûnit vzhledem k tomu, Ïe je na‰ím
zvykem setkávat se v letním období od
19.00 hod. do 20.00 hod. a v zimním období od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Ráda bych Vás také srdeãnû pozvala
na akci Rozlouãení s prázdninami,
(Pokraãování na následující stranû)
která probûhne 29. 8. 2015 od 15.00
hod. na hfii‰ti. V pfiípadû nepfiíznivého
poãasí pfiesuneme akci do kulturního
domu. Úãast pfiislíbil i starosta obce
Hrobce, kter˘ se sv˘mi psy pfiedvede
kynologické vystoupení.
Pokud budete mít zájem, ráda bych
uspofiádala soutûÏ s názvem ,,O nej-
hezãí libotenické okénko“. Posílejte
nám fotografie Va‰ich domkÛ vyzdoben˘mi kvûtinami. Nejhezãí v˘zdobu oceníme malou finanãní odmûnou a dárkem. Nበe-mail je [email protected]
Uzávûrka soutûÏe 30. 9. 2015.
ZároveÀ bych jménem obce Libotenice chtûla podûkovat spoleãnosti Rete
Roudnice nad Labem za sponzorsk˘
dar pro SK Libotenice, která zfiídila v˘hodné internetové sluÏby.
Závûrem bych Vám chtûla popfiát
hezk˘ zbytek léta a hlavnû hodnû zdraví.
Ladislava Rej‰ková,
starostka obce.
FOTOREPORTÁÎ Z OBECNÍCH AKCÍ
Stfiecha pfied rekostrukcí
KD oprava stfiechy
Rekonstrukce KD
KD návrh fasády
Modrá stuha v soutûÏi Vesnice roku 2009
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
2 / 2015
Rekonstrukce dûtského hfii‰tû
Finanãní ãástka za Modrou stuhu
Rekonstrukce pfiístfie‰ku obecního úfiadu
PÛvodní oplocení Z·
V˘stavba nového oplocení Z·
Oprava plotu Z·
Rekonstrukce podlahy Z·
Nová podlaha plus malba
Kulturní akce v roce 2015
■ Rozlouãení s prázdninami - 29. 8. 2015 od 15 hod. na hfii‰ti v Libotenicích. Divadelní spolek Karla âapka, malování na obliãej, opékání bufitíkÛ, zmrzlina, v˘cvik psÛ, od 18 hod. DJ Filip Kanda
■ Lampionov˘ prÛvod - 31. 10. 2015 od 18 hod. u Kulturního
domu v Libotenicích
■ Setkání dÛchodcÛ - 14. 11. 2015 od 17 hod. K tanci a poslechu
zahraje skupina Elegance.
■ Posvícenská zábava - 20.11. 2015 od 20 hod. K tanci a poslechu zahraje skupina RELAX p. Martina Dolej‰ího.
■ Mikulá‰ská zábava pro dûti - 5. 12. 2015 od 15 hod.
■ Rozsvícení Vánoãního stromku - 18. 12. 2015 od 17:30 hod.
■ Silvestrovská zábava - 31. 12. 2015 od 20 hod.
DÒLEÎITÉ INFORMACE:
Adresa na OÚ: Libotenice ã. 37, 412 01 Litomûfiice •
Tel. 416 848 065 • IâO: 00263 940 • e-mail: [email protected]
www.libotenice.cz, fb: obec Libotenice • datová schránka: khwbmuc
Starostka: Ing. Rej‰ková Ladislava • Tel. 724 155 358
Místostarostka: Krunclová Marcela • Tel 723 260 559
Kontrolní v˘bor: Turzová Radka • Finanãní v˘bor: ·trupl Petr
âlenové zastupitelstva: Kiralyová ZdeÀka, Hynek Miroslav,
Menou‰ek Jan, Procházka Jifií
Úfiední hodiny: Út 19 hod. - 20 hod., ât 19 hod. - 20 hod. (letní období), Út 18 hod. - 19 hod., ât 18 hod. -19 hod. (zimní období).
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
3 / 2015
Informace ze základní ‰koly a matefiinky
A HURÁ NA PRÁZDNINY!
Zaãátkem kvûtna jsme zahájili mûsíãní projekt Hebké
ou‰ko, kter˘ byl zamûfien na domácí mazlíãky. S dûtmi jsme
nav‰tívili fiepnick˘ Psí domov. U‰at˘m kamarádÛm jsme pfiivezli dobrÛtky a jiné psí potfieby. Na‰e ‰kola se také zapojila do spoleãného projektu Îivot za kopeãky se Z· Curie
Praha 1.
Cílem tohoto projektu bylo, aby se praωtí ‰koláci seznámili s Ïivotem na vesnici a liboteniãtí Ïáci se Ïivotem ve
mûstû.
âerven byl pln˘ zábavy a v˘letÛ. Probûhl Den dûtí, oblíbená kolobûÏkiáda a celodenní ‰kolní v˘let.
Malí v˘letníci zdolávali cestu na královsk˘ hrad Bezdûz a
nejznámûj‰í skalní útvar Pokliãky, kter˘ pfiipomínal obfií
houby. Poslední zastávkou byla prohlídka muzea komiksov˘ch postaviãek âtyfilístku. V˘let byl nároãn˘, ale nezapomenuteln˘.
Poslední ãervnov˘ den byl pln˘ radosti i napûtí. ·koláci pfii‰li slavnostnû obleãeni. Nastal totiÏ jejich Velk˘ den..... VYSVùDâENÍ. KaÏd˘ z nich se pak tû‰il na to, aÏ zvolají:
„Hurá, prázdniny!“
Vûfiím, Ïe se tu zase spolu v pfií‰tím ‰kolním roce shledáme odpoãinutí a s chutí do práce.
Za ‰kolu a ‰kolní druÏinu, Ivana Mihulková
·kolní druÏina - KolobûÏkiáda
Environmentální projekt Îivot za kopeãky
(s praÏskou ‰kolou)
·kolní v˘let na Bezdûz a okolí
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
4 / 2015
MATE¤SKÁ ·KOLA
Na‰e M· Kapiãky pfii základní ‰kole Libotenice úspû‰nû
zahájila ‰kolní rok 2014-2015 se v‰emi pfiihlá‰en˘mi dûtmi.
S úsmûvem a s proÏitky z letních prázdnin jsme se pustili do
hrav˘ch povinností v na‰í M·.
Po zaloÏení environmentálního krouÏku se pfiihla‰uje do
dûní o pfiírodû neustále více dûtí. Vyrobili skfiítka Mecháãka,
kter˘ nás doprovází pfii kaÏdé otázce a pracovní ãinnosti. V
dobû odpoledních setkání s rodiãi jsme mûli spoleãnû dvû
akce a to Autíãko pro radost, Bramborov˘ skfiítek. V prosinci
jsme spoleãnû uÏívali radosti z Mikulá‰ské nadílky, besídky
pofiádané v kulturním domû Libotenice, kde se dûti podílely
na v˘zdobû prostorÛ a kde pfied obyvateli Libotenic pfiedvedli své vánoãní vystoupení. Po vánoãních svátcích se tû‰íme na dal‰í dûní spoleãnû se základní ‰kolou a spoluprací s
obcí Libotenice.
(Pokraãování na následující stranû)
Hravé ãinnosti
FotoreportáÏ z dûtského dne
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
5 / 2015
Na v˘letû - Litomûfiice
A je tu Nov˘ rok. Zaãátek roku jsme
zahájili oslavou Tfií králÛ a uspofiádali
ve tfiídû Den slavnosti. Dûti si pfiinesly
nejoblíbenûj‰í hraãku, o kterou se podûlily se sv˘m kamarádem. V únoru
jsme oslavili spoleãnû se ‰kolou „Masopust ve vsi“. V prÛvodu jsme zpívali
masopustní písnû za doprovodu kytary
a bicích nástrojÛ. Ve spolupráci s obcí
jsme byli v Domû kraslic podarováni
tepl˘m ãajem a peãivem.
Poslední den v mûsíci bfieznu probûhla v Roudnici nad Labem v˘stava
Poznávání pfiírody
velikonoãních v˘robkÛ a kraslic, které
jsme se úãastnili a pfiivezli malé suven˘ry. Duben nám pfiichystal pûkné
poãasí a to se hodilo na spolupráci s
rodiãi, ktefií nám pomohli vytvofiit na
‰kolní zahradû bylinkovou zahrádku.
Také probûhl prÛvod âarodûjÛ a ãarodûjnic ve vsi a uÏilo se spousta
veselí. Radost nám udûlalo divadélko z Hradce Králové s pohádkou Pohádka ze starého ml˘na. Besídkou
pro maminky jsme si pfiipomnûli
oslavu Dne matek.
Dûti pfiednesly básnû a zazpívaly
písnû v‰em pfiítomn˘m. Konec ‰kolního roku jsme ukonãili v˘letem do
Prahy. Náv‰tûva Muzea veãerníãkÛ,
Karlova mostu a praÏského orloje v
nás nechala pfiíjemné vzpomínky. Poslední v˘let na hrad Bezdûz byl velmi
pouãn˘, cestou jsme pozorovali pfiírodní úkazy a plnili botanické poznatky z
flóry a fauny tohoto kraje. Na prázdniny se tû‰íme a na setkání v mûsíci záfií
se necháme zcela pfiekvapit.
Kolektiv M·
Zaãátky Asociace a Galerie kraslic
Mnozí z náv‰tûvníkÛ se nás ptají, proã právû kraslice v Libotenicích? Jednoduchá odpovûì, proÏe tu byl pan Miroslav
Kubi‰ta!
V‰ichni ho z místních lidí znají a pamatují. Mûl rád lidovou
tvorbu, zvlá‰tû kraslice, které umûl mistr nû zdobit. Své
umûní si nenechával pro sebe, ale rád je pfiedával dûtem.
Zaãátky byly skromné. Nejdfiíve chodily k nûmu domÛ, ale
to uÏ je velice
dávno!
Dnes
jsou z tûchto
dûtí, dospûlí lidé,
ale tradice, tradice tu v Libotenicích zÛstala.
V roce 1998
jsme zaloÏili organizaci Asociaci malífiek a malífiÛ kraslic. První útoãi‰tû jsme získali v malé
místnosti v pfiízemí Obecního úfiadu. Základem byla soukromá sbírka pana Kubi‰ty. Mûl mnoho pfiátel mezi malífikami a
malífii kraslic z celé republiky, které oslovil a stali se tak ãleny
této organizace.
Ke vzniku pfiispûl urãitou mûrou zánik Ústfiední lidové
umûlecké tvorby (ÚLUV) v Praze v roce 1990. Byla to státní
instituce, která podporovala a rozvíjela v‰echny zpÛsoby lidové umûlecké tvorby. Najednou nastala situace, Ïe malífiky
byly osamûlé a docházelo k útlumu jejich tvorby.
ZaloÏením na‰í organizace, se v‰e obrátilo k lep‰ímu a
sbírka se úspû‰nû rozrÛstala. Jako prioritu jsme si stanovili
pofiádání v˘stav, abychom povûdomí o kraslicích pfiiblíÏili ‰iroké vefiejnosti.
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
6 / 2015
Postupem doby nám místnost na obecním úfiadu zaãala
b˘t malá a tak jsme v roce 2002 dostali do pronájmu od obce
samostatn˘ objekt, b˘valou hájovnu. Tu jsme vlastními silami zvelebili a po roce, v bfieznu 2003 otevfieli GALERII
KRASLIC pfiístupnou vefiejnosti po cel˘ rok.
Je tam celoroãní v˘stava kraslic, v‰ech druhÛ tradiãního
zdobení, od maléreãek z celé republiky. Pro náv‰tûvníky je
pfiipraven i skromn˘ obchÛdek s kraslicemi a dal‰ími drobn˘mi suven˘ry.
Galerie slouÏí pro pravidelné schÛzky ãlenÛ asociace, pro
pofiádání kurzÛ malování kraslic a dal‰í kurzovní ãinnost na
rÛzná témata.
Ludmila Kubálková
Náv‰tûva na‰ich nejmen‰ích obãánkÛ v Galerii kraslic
Akce roku je uÏ (zase) nov˘m dílem v pamûtech Îíznivé osady
Pfied odjezdem u HÎO
Pfied odjezdem vlaku
Byla stfieda 15. ãernûvse (v Libotenickém náfieãí = ãervence), zase nepr‰elo, a jinak bylo v‰e více ãi ménû jiné,
neÏ v roce 2014. Nepravidelní náv‰tûvníci hospÛdky ÎO se nestaãili divit.
V‰ude le‰ení, hromady balíkÛ zateplovací hmoty a ãil˘ stavební ruch od
7. hodiny ráno. A uvnitfi zbrusu nová
pûtidílná pípa s roz‰ífienou nabídkou
pûnivého moku.
Letos jsme nemuseli vstávat tak brzy
jako v letech minul˘ch, vlak z Ole‰ka
odjíÏdûl aÏ v 9.45 hodin. Na tradiãní dopravní prostfiedky nasedlo 53 úãastníkÛ
ãundru, vlaky i z Prahy a Bfieznice jely
podle jízdního fiádu, a tak jsme si oddechli, neboÈ leto‰ní cestování vlaky
âD vyÏaduje i velkou dávku ‰tûstí.
Z pÛvodnû pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ
Rozcestník u kempu
odjela parta podstatnû men‰í. UÏ ve
vlaku do Prahy jsme vzpomínali napfiíklad na nemocného Pócu, kter˘ se
je‰tû pfied t˘dnem tolik tû‰il na specifickou atmosféru ãundru, která se slovy
prakticky nedá popsat, ale osobnû proÏít. Kemp Luhy u rybníku Milov˘ nás
pfiivítal 33 °C ve stínu, o metr niωí hladinou vody a vyprahl˘m lesem, kter˘ v
pfiíznivûj‰ím poãasí b˘vá rájem pro milovníky v‰ech druhÛ lesních plodÛ a
hub. A tak tomu bylo i v sobotu pfii odjezdu.
Vybavení chatek bylo prÛmûrné, obsluha restaurace velmi vstfiícná. ·raml
splnil oãekávání, i kdyÏ opût pfiijel v pozmûnûné sestavû. Moc nám chybûl
zranûn˘ Michal âern˘ (banjo) i hráãi na
baskytaru (Metlík a Kfieãek). Na‰tûstí s
námi odjel Bohou‰ek, kter˘ se ·ramlem vystupuje uÏ druh˘m rokem a
dobfie ovládá prakticky v‰echny druhy
a typy kytar.
Druh˘ den ãundru byl ve znamení
2. roãníku akce FerdÛf memoryál. Ten
byl pfied rokem extrémnû úspû‰n˘ a leto‰ní pokraãování bylo opût vydafiené.
Díky horku a suchu mûl nejvût‰í úãast
rybolov plechovek s Prazdrojem, naopak hra na slepou bábu nezaujala, ale
asi jen proto, Ïe nebyla umístûna ve
stínu.
Odpoledne probûhla u symbolického, jen na krátkou dobu zapáleného,
táboráãku (obava z poÏáru byla opravdu namístû) volba nov˘ch ‰erifÛ. Po
nezvykle krátkém jednání volební komise byli pro sezónu 2015 - 2016 zvoleni
Jan âufiík (âurda) a TomበGünther
(Ginda), oba sice mladí ãtyfiicátníci,
pfiesto jiÏ zaslouÏilí ãlenové na‰í osady.
Zlat˘m hfiebíkem programu ãundru
byla náv‰tûva 12 km vzdáleného
mûsta Blatná. Po ránu jsme uskuteãnili plánovanou exkurzi v místní rybárnû,
kde bylo pfiíjemné chladno a mohli jsme
(Pokraãování na následující stranû)
FerdrÛf memoriál
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
7 / 2015
Pohled na rybník
Volba ‰erifÛ 2015
·raml hraje na ãundru 2015
za provozu vidût zpracování mnoha druhÛ na‰ich i mofisk˘ch
ryb. V plánu byla náv‰tûva i místní likérky, ale ta nakonec odpadla, neb nás ãekalo neobvykle pfiíjemné pfiekvapení. Tím
byla HospÛdka u BryndÛ, která je zároveÀ unikátní sbírkou
staroÏitností v‰eho druhu, Ïe jsme se celé dvû hodiny nestaãili divit. Majitel krátce po otevfiení se nám plnû vûnoval a
pfiedvádûl nûkteré exponáty na Ïivo. K tomu ãepoval excelentnû o‰etfien˘ Prazdroj, servíroval dobré jídlo a pou‰tûl z
vybran˘ch exponátÛ i pfiíjemnou retro-hudbu. Prostû atrakce,
kterou v Praze ani v Plzni hned tak neuvidíte.
Cesta zpût probûhla také v pohodû, neboÈ jiÏ krátce po
14.00 hodinû byli úãastníci v Ole‰ku a poté tradiãnû pfiivítáni
pfied hospodou. O datu a místu konání pfií‰tího ãundru se
rozhodne v sobotu 8. srpna t.r.
Text: Laborant, foto: Laborant a Polda
·erifové pro sezónu 2015-2016
Z náv‰tûvy hospody U BryndÛ v Blatné
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
8 / 2015
Krátká historie na‰ich táborÛ na ostrovû v Hrobcích
a pár fotek z leto‰ního PRVNÍHO TURNUSU
„Je rok 50 pfied Kristem. Celá Galie je obsazena ¤ímany...
Celá? Ne! Jedna vesnice, ob˘vaná nepoddajn˘mi Galy, je‰tû
stále odolává nájezdníkÛm...“ Takto zaãínají slavné komiksy,
popisující dobrodruÏství legendárních GalÛ Astrixe a Obelixe.
Ve zmiÀovanou vesnici se letos díky celotáborové hfie na
dvakrát tfii t˘dny promûnil ostrov ·án leÏící na 805. fiíãním kilometru fieky Labe u vesnice Hrobce (·án = pozpátku „nቓ).
Není to jen tak obyãejn˘ ostrov - ·án má totiÏ také vlastního
ducha âibu, kter˘ nad cel˘m ostrovem bdí. Na tento ostrov
se kaÏdé léto - a to jiÏ od roku 1969 - vydávají tábofiit dûti z
praÏské vodácké skupiny ·ÁN (ãlen obãanského sdruÏení
KONDOR).
KaÏdého ze dvou turnusÛ se vÏdy úãastní cca 56 dûtí
(letos dokonce 61), které jsou po celou dobu tábora rozdûleny do ãtyfi oddílÛ po dvou posádkách - kaÏdá posádka se
stará o svou devítikánoi, které jsou pojmenované podle vûtrÛ
- napfi. Vánek, Vichr nebo Meluzína. Program tábora je zamûfien sportovnû s ohledem na vyuÏití vodáckého vybavení.
Dûti si v prÛbûhu tábora nejen hrají, ale uãí se i rÛzn˘m dovednostem - napfi. vázat uzle, morseovku, základy topografie nebo zdravovûdy. Dopoledne vût‰inou probíhá oddílov˘
program, kter˘ mají pod taktovkou jednotliví oddíloví vedoucí. Odpoledne pak obvykle patfií celotáborové hfie, která je
kaÏd˘ rok jiná. V‰ichni sledují napínav˘ pfiíbûh, kter˘ je provází cel˘m táborem, posádky v této hfie mezi sebou po celou
(Pokraãování na následující stranû)
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
9 / 2015
dobu tábora soupefií. V˘jimkou jsou tradiãní ‰ánovské speciality jako tfieba legendární Poseidonské hry. Kromû zábavy se dûti také pravidelnû a spravedlivû stfiídají ve sluÏbû - spoleãnû se
sv˘m vedoucím, kuchafiem a dal‰ími
dospûl˘mi pomáhají pfii pfiípravû jídel a
s dal‰ím zabezpeãení tábora - pfiipravují dfiíví, nejstar‰í dûti - ãlunafii vozí suroviny a vodu z druhého bfiehu, myjí nádobí.
Jídlo jiÏ od roku 1977 se vafií ve
zdûné kuchyni a jí v kryté jídelnû. Po
povodních v srpnu 2002, kdy bylo nad
ostrovem cca 6 m vody, byly v‰echny
stavby znovu vybudovány. Po povodni
2013 byla vybudována nová prosvûtlená jídelna.
Leona JeÏdíková
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
Obce Libotenice, které se konalo dne
16. dubna 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
3/2015 náklady 233 288,- Kã, v˘nosy
239 022,- Kã, v˘sledek + 5 734,- Kã, schváleno 8 hlasÛ pro , za 4/2015 náklady
176 756,- Kã, v˘nosy 225 519,- Kã v˘sledek
hospodafiení +48 763,- Kã - schváleno 8
hlasÛ pro.Celkem od poãátku roku v˘nosy
1159756,- Kã, náklady 902803,- Kã, v˘sledek +256953,- Kã - schváleno 8 hlasÛ pro
. Dále byla udûlena v˘jimka z poãtu Ïáku pro
Z· a v˘jimka z poãtu ÏákÛ pro M· - schváleno 8 hlasÛ pro. Smlouva s p. fieditelem
Panchapem na dobu neurãitou - schváleno
8 hlasÛ pro
■ 3. Na základû platnosti stavebního povolení byla zahájena práce na KD v rámci
dotace na zateplení + dodatek ke smlouvû
(pfiíloha) - schváleno 8 hlasÛ pro
■ 4. Bio odpad - sbûr bio odpadu bude
sváÏen v biopopelnicích, které dostanou obãané obce k zapÛjãení na základû Ïádosti.
Svoz bude probíhat 1 krát za 14 dní a to od
ãervence 2015 - schváleno 8 hlasÛ pro
■ 5. Pronájem pozemku ã. 102/4 - bude
pronajmuto p. Marjankovi - schváleno 8
hlasÛ pro
■ 6. RÛzné- budova ã.p. 63 - oprava odloÏena - schváleno 8 hlasÛ pro
261.923,- Kã, v˘sledek + 22.682,- Kã. Od zaãátku roku náklady 1.142.044,- Kã, v˘nosy
1.421.680,- Kã, hospodáfisk˘ v˘sledek
+279.636,- Kã - schváleno 8 hlasÛ pro
Dar od firmy Johnson ve v˘‰i 25 000,- Kã
-schváleno 8 hlasÛ pro
Dále byla pfiedloÏena nabídka firmy Colorstav- oprava podlahy viz. rozpoãtová pfiíloha
- cca 50 tis Kã -schváleno 8 hlasÛ pro
■ 3. Smlouva ã. 14198363 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR - smlouva byla schválena, urãena
místostarostce k podpisu - schváleno 8
hlasÛ pro
■ 4. Volba starosty popfi. místostarosty.
Pan Hynek a pan Procházka navrhli na
funkci starosty obce Libotenice Ing. Rej‰kovou Ladislavu. ZároveÀ byl vyjádfien poÏadavek, aby se starosta mohl obci vûnovat v
plném rozsahu - tzn. uvolnûn˘ starosta.
Od 1.7.2015 se stala starostkou obce Libotenice Ing. Rej‰ková Ladislava - schváleno 5 hlasy pro, 3 hlasy se zdrÏely
Od 1.7. 2015 byl schválen tzv. uvolnûn˘
starosta - schváleno 8 hlasÛ pro
Zastupitelstvo se dohodlo, Ïe Ing. Ladislava Rej‰ková se vzdává finanãního v˘boru a
tuto fuknci pfiebírá Petr ·trupl - schváleno 8
hlasÛ pro.
■ 5. RÛzné
Îádost o pfiíspûvek na Diakonii âCE ãástku ve v˘‰i 2000 Kã - schváleno 8 hlasÛ
pro.
Îádost o pfiíspûvek psímu útulku v ¤epnici ãastku ve v˘‰i 500 Kã - schváleno 8
hlasÛ pro.
Dále Ïádost o internet na hfii‰tû pro SK Libotenice - schváleno 8 hlasÛ pro
Dále byla zastupiteli vybrána a schválena
barva fasády KD Libotenice.
âíslo barvy L59C79H44 (oranÏová) a
L34C32H33 (hnûdá) - schváleno 8 hlasÛ
pro
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
■ 1. Hospodafiení Obce k 31. 3. 2015 pfiíjmy 2 414 191,- Kã, v˘daje 2 523 470, Kã, saldo pfiíjmu a v˘dajÛ a v˘dajÛ 109 279,- Kã - schváleno 9 hlasÛ pro,
schválení rozpoãtové zmûny ã. 2 (pfiílohou
tohoto zápisu) - schváleno 9 hlasÛ pro
■ 2. Hospodafiení Základní a matefiské
‰koly - od poãátku roku náklady 487 107,Kã, v˘nosy 695 214,- Kã , saldo pfiíjmÛ a v˘dajÛ +208 107,- Kã. Za mûsíc 2/15 ãinily náklady 248 121,- Kã, v˘nosy 349 073,- Kã, v˘sledek hospodafiení + 100 952,- Kã - schváleno 9 hlasÛ pro
■ 3. OdmûÀování zastupitelÛ od 1. 5.
2015 - podle nového zákona 52/2015 - pfiílohou zápisu - schváleno 9 hlasÛ pro
■ 4. Zateplení KD - Smlouva o dílo - SníÏení energetické nároãnosti budovy KD Libotenice (pfiíloha) podepsání smlouvy s firmou
COLORSTAV s.r.o. - schváleno 9 hlasÛ pro
■ 5. RÛzné - Hájenka oprava stfiechy pfiíspûvek Obce na opravu je 1/2 ceny za
opravu - schváleno 9 hlasÛ pro, budova
ã.p. 63 schválena oprava (kanalizace, elektrointstalace, koupelna, topení, okna a v‰e
ostatní dle potfieby a domluvy - schváleno 9
hlasÛ pro
Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
Obce Libotenice konaného dne 28. 5.
2015 v zasedací místnosti OÚ Libotenice
od 19.00 hodin.
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
■ 1. Hospodafiení Obce - navrÏena a
schválena rozpoãtová zmûna ã. 3 (pfiílohou
tohoto zápisu) - schváleno 8 hlasÛ pro
■ 2. Hospodafiení Z· Libotenice - za
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
Obce Libotenice konaného dne 23. 6.
2015 v zasedací místnosti OÚ Libotenice
od 19.00 hodin
ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
■ 1. Hospodafiení Obce - navrÏena a
schválena rozpoãtová zmûna ã. 4 (pfiílohou
tohoto zápisu) - schváleno 8 hlasÛ pro
Závûreãn˘ úãet a úãetní závûrka za rok
2014 (viz pfiíloha) -schváleno 8 hlasÛ pro
Zpráva o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení obce - schváleno 8 hlasÛ pro
■ 2. Hospodafiení
Z· Libotenice za
5/2015 náklady 239.241,- Kã, v˘nosy
10 / 2015
Pfiijìte fandit fotbalistÛm
SK Libotenice
Zaãala jiÏ pfiíprava na sezónu 2015-2016,
kde SK Libotenice bude usilovat o navrácení
do 1. B tfiídy. JelikoÏ jsme sestoupili do
Okresního pfieboru po na‰í funkcionáfiské
chybû.
Pfiíprava zaãala dne 11. 7. 2015 pod vedením trenérského dua: Mal˘ Michal a Procházka Jifií.
V kádru do‰lo k nûkolika zmûnám. MuÏstvo
opustilo nûkolik hráãÛ, ale zároveÀ se vrátilo
zpût do SK Libotenic nûkolik hráãÛ z hostování a tím se muÏstvo doplnilo.
Pfiíprava je v plném proudu, trénuje se
kaÏdé úter˘ a ãtvrtky. Dva pfiípravné zápasy jiÏ
probûhly. (SK Libotenice -TJ Sokol âeské Kopisty 4:6; TJ Staré Splavy - SK Libotenice 2:3;
SK Libotenice - FK Travãice 4:2).
V na‰í skupinû se bude odehrávat zajímavé
derby napfi.: SK Libotenice - SK Roudnice nad
Labem, SK Libotenice - FK Travãice, SK Libotenice - Dynamo Podlusky, SK Libotenice Chemiãka DobfiíÀ). Tímto bychom pozvali domácí a fotbalové pfiíznivce na tyto zápasy.
V‰echny domácí zápasy se budou odehrávat od 17.00 hodin o sobotách. Zmûny v hracím ãase budou vãas oznámeny. Obãerstvení
vÏdy zaji‰Èuje místní Pohostinství pana
Kandy.
Na závûr fotbalová novinka - pokusíme se
letos pfiihlásit Starou gardu.
S pozdravem SK Libotenice
Mlad‰í pfiípravka (Ïáci) - SK Libotenice
Zahájena pfiíprava byla dne 28. 7. 2015 na novou sezónu
2015-2016. Tréninky mají Ïáci kaÏdé úter˘ a ãtvrtky.
Trenéfii jsou: Procházka Jifií, Pocner Jan, France Petr a
Radek Lahovsk˘
Kádr: Procházka Jifií ml., Procházka Martin, France Josef,
Lahovsk˘ Jakub, Marjánková ·tûpána, Kfiivánek Matûj, Pocner Matyá‰, Trebi‰ovsk˘ Matyá‰, Janou‰ek Karel a Rosová
Nikola.
V leto‰ní sezónû budeme hrát mistrovské turnaje, kde nám
pfii rozlosování soutûÏe byli vylosovaní soupefii: SK Libû‰ice,
SK Sokol Brozany, SK Pfiedonín. Pohárové zápasy se budou
teprve losovat.
Budeme doufat, Ïe naváÏeme na dobré v˘sledky z jarní
soutûÏe a rádi bychom touto cestou pozvali fotbalové pfiíznivce, aby na‰e Ïáãky pfii‰li podpofiit.
Dûkujeme, trenéfii ÏáãkÛ SK Libotenice
LIBOTENICK¯ ZPRAVODAJ
●
11 / 2015
11. ROâNÍK AKCE: KOLA 2015
Letos se konal jiÏ 11. roãník akce „Kola“, kter˘ jsme strávili v tábofie v Îelízy. Trasa vedla po cyklostezce podle Labe,
jelo se nám dobfie i poãasí nám pfiálo.
Po pfiíjezdu jsme se ubytovali v chatkách a je‰tû se vypravili na místní skály v lese, kde jsme obdivovali Hlavy a Klácelku.
Tento rok se Kola nesla v duchu pion˘rského tábora. V
pátek veãer jsme mûli, jako správní táborníci, noãní stezku
odvahy. V sobotu jsme jeli vlakem na v˘let do skanzenu
Ostrá. Kola jsme si opût pûknû uÏili a tû‰íme na pfií‰tí roãník
„KolÛm zdar“!
Marcela Krunclová
7.-11. 9. 2015
bude upfiesnûn
Libotenice Obecní úfiad
Libotenick˘ Zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Libotenice v nákladu 200 ks • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku.
Pro obãany obce v˘tisk zdarma • Pfiíspûvky zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úfiad v Libotenicích.

Podobné dokumenty

LID vs. pTURIN 55001 Hana Navrátilová, Jifií Janák

LID vs. pTURIN 55001 Hana Navrátilová, Jifií Janák z nichÏ byl slepen, coÏ vedlo k domnûnce, Ïe nebyl vyroben standardnû, ale „podomácku“. O oprávnûnosti této hypotézy pohovofiíme pozdûji. Svitky b˘valy navíc obvykle del‰í neÏ tento, kter˘ cel˘ mûfií...

Více

Libotenický zpravodaj 2/2014

Libotenický zpravodaj 2/2014 Zapsala: Marcela ·edivá Ovûfiil: Hynek Miroslav Kiralyová ZdeÀka

Více

7/2011

7/2011 a pomáhali náv‰tûvníkÛm v orientaci mezi nepfiebern˘m mnoÏstvím svazkÛ archiválií. K nahlédnutí byly rovnûÏ velmi staré archiválie, které se z dÛvodu jejich ochrany resp. záchrany bûÏnû k nahlédnutí...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení vûÏ uzavfieli. Nemohli jsme tedy vy‰plhat nahoru, coÏ nás mrzelo. Ale Eiffelovku jsme vidûli, sáhli si na ni a spoustu jejích miniatur si pfiivezli domÛ. Dûtem se zájezd líbil a plánují dal‰í. Uvidím...

Více

1/2012

1/2012 pÛdní prostor nad touto ãástí kostela. Na fotografii byla dokonce vidût snûhová závûj na kostelní pÛdû. Vlhkostí trpûly trámy atd. ZpÛsobila to díra ve stfie‰e, která vznikla tím, Ïe na ni padaly ve...

Více

Zpravodaj 4/2012

Zpravodaj 4/2012 velice líbil. Spoleãnû jsme ,, Svaté trojici“ zazpívali ãertovské písnû a básniãky, které jsme pro nû mûli pfiipravené. Letos jsme,ale pro nû mûli pfiipravené pfiekvapení a to, Ïe jsme jim i zatancova...

Více

Životní prostředí města Krásná Lípa

Životní prostředí města Krásná Lípa Dominantou mûsta je kostel sv. Máfií Magdaleny. Ve mûstû jsou ãetné dfievûné i zdûné barokní a klasicistní domy, stejnû tak novorenesanãní mûstské stavby. Dále se zde zachovala fiada pfieváÏnû rouben˘c...

Více

Zpravodaj 1/2016

Zpravodaj 1/2016 kaÏd˘ den kreslíme a malujeme. Ale ti, ktefií ji nav‰tûvují vûdí, Ïe je barevná po cel˘ rok, zvlá‰tû v barevné dny, které kaÏd˘ mûsíc zafiazujeme s urãit˘m tématem. V lednu to byly bílé dny, samozfiej...

Více

červenec 2014

červenec 2014 Oslavy Dne dětí byly v Hrobcích letos pojaty velmi originálně a na své si přišly všechny věkové kategorie. Vše vypuklo ve 13 hodin přátelským fotbalovým zápasem Hrobce vs. Rohatce, místními nazývan...

Více