Finální informace NK 2015

Komentáře

Transkript

Finální informace NK 2015
FINÁLNÍ INFORMACE
VÝBOR ČSOT,
KLINIKA ORTOPEDIE
1. LF UK a ÚVN PRAHA
POŘÁDAJÍ
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
pod záštitou rektora Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.
16.–18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz
t el ,
Top ho
Souãasná
úroveÀ detekce
periprotetick˘ch
infekcí – Synovasure
ãtvrtek 17. 9. 2015
od 12.25 h do 13.25 h
Sál Praha
Pfiedná‰ející:
prof. MUDr. David Jahoda, CSc.
1. Ortopedická klinika FN Motol
(souãástí sympozia bude obãerstvení)
SYMPOZIUM
NÍ
D
O
R
Á
XIX . N
â S OT
S
E
R
KONG
Pr aha
ZIMMER BIOMET
5
. 9. 201
8
1
–
.
16
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,
XIX. Národní kongres ČSOT se v letošním roce koná
v netradičním zářijovém termínu. Pro naše pracoviště je
ctí, že bylo pověřeno jeho uspořádáním v roce, kdy slaví
65 let od svého založení. Jsem velmi rád, že v čestném
předsednictvu přijali členství i významní představitelé
české chirurgie, traumatologie a spondylochirurgie, tedy
odborností, bez jejichž spolupráce si nelze naši činnost
představit.
Po velmi široké nabídce přednášek, které nabídl letošní
květnový pražský kongres EFORTu, jsme se při výběru
hlavních témat rozhodli pro dvě významné krajiny,
rameno a nohu. Jejich komplikovaná anatomická stavba
přináší řadu výzev v diagnostice i léčbě jejich onemocnění
a poranění. Ze speciálních tématik jsme zvolili aloplastiku „méně frekventovaných kloubů“,
a to včetně páteře. Velký rozvoj zaznamenala artroskopie kyčelního kloubu a nastal čas
na revizi některých indikací a postupů. Opomenuty nezůstanou ani novinky v náhradách
kyčelního a kolenního kloubu. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu představují problém,
který oslovuje jak ortopedy, tak traumatology. Velký a stále závažnější problém představuje
infekce, která tvoří dominantní tématiku sesterské sekce.
Součástí programu je i česko-polské symposium věnované femoropatelárnímu kloubu. Jeho
konání je dokladem, že po letech stagnace opět dochází k rozšiřování kontaktů s našimi
polskými kolegy.
Letošní kongres je i kongresem volebním, na kterém se bude rozhodovat o vedení naší
Společnosti na další období. Navíc bude na členské schůzi diskutována změna stanov.
Věřím, že bohatá nabídka přednášek z řady našich i zahraničních pracovišť Vám poskytne
možnost udělat si představu o současném stavu všech těchto problematik, a těším se s Vámi
na setkání při slavnostním zahájení kongresu v historických prostorách Karolina.
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prezident XIX. Národního kongresu ČSOT
3
XIX. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
16.–18. 9. 2015
POŘÁDÁ
Výbor ČSOT
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
ZÁŠTITA
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. - rektor Univerzity Karlovy
PREZIDENT KONGRESU
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
– přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
PREZIDENT ČSOT
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
– přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. – předseda ČSOT
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. LF UK v Praze
Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, PhD. – ředitel ÚVN Praha
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. – prorektor UK v Praze
MUDr. Tom Phillip, PhD., MBA. – náměstek ministra zdravotnictví ČR
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. – předseda ČCHS
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. – předseda ČSÚCH
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. – místopředseda ČSCHS
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. – předseda SOTS
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Prim. MUDr. Václav Vaněček
Prim. MUDr. Jozef Cyprich, CSc.
MUDr. Antonín Chochola
MUDr. Michal Tuček, PhD.
MUDr. Petr Krejčí
Renáta Dušková
Eva Fořtová
4
TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
1. Rameno (ortopedie, traumatologie, dospělí, děti)
2. Noha (ortopedie, traumatologie, dospělí, děti)
3. Komplikace aloplastiky (rameno, loket, hlezno, klouby ruky a nohy)
4. Náhrady intervertebrálních disků
5. Artroskopie kyčle
6. Prevence TEN, klinická anatomie, varia
TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
1. Infekce a její prevence (oddělení, operační sály)
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Středa 16. 9. 2015 – Slavnostní zahájení - Velká aula Karolina
Čtvrtek 17. 9. 2015 - Společenský večer – Anežský klášter
5
COLLO-MIS
C A R E
F O R
P R E S E R V A T I O N
Krátké dříky pro šetrná individuální řešení...
COLLO-MIS
• proximální dřík v originálním designu
• vhodný pro miniinvazní operační přístupy
• geometrie navržená pro zachování femorálního krčku kosti
• dvojitě zdrsněný povrch zajistí okamžitou stabilitu
MINIMA
velmii krátký celotitanový necementovaný dřík •
velm
umožňuje minimální řez a maximální zachování tkání •
konstrukční prvky pro výbornou primární i sekundární stabilitu •
monolit MINIMA S či modulární verze MINIMA M •
Lima CZ s.r.o.,, Do Zahrádek I. 157/5, 155 21 Praha 5 - Zličín, Czech Republic
telefon: +420 222 720 011, fax: +420 222 723 568, e-mail: [email protected]
PROGRAM
XIX. NÁRODNÍHO KONGRESU ČSOT
Středa 16. 9. 2015
KAROLINUM – MALÁ AULA
Schůze výboru ČSOT
17.00–17.45
Schůze primářů
17.45–18.30
KAROLINUM – VELKÁ AULA
Slavnostní zahájení kongresu
19.00–21.00
7
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL PRAHA: Zahájení kongresu 8.30
SÁL PRAHA: Aloplastika hlezna a I. mtp kloubu
8.45–11.00
Předsednictvo: Dungl P, Zwipp H, Popelka S
1.
Aloplastika hlezna
Dungl P - Praha
2.
Osteoarthritic ankle - arthrodesis or arthroplasty?
Zwipp H - Drážďany
3.
Revizní operace po selhané TEP hlezna Popelka S, Landor I, Vavřík P, Sosna A, Jahoda D – Praha
15´
4.
Komplikace a reoperace TEP hlezenního kloubu Filip L, Stehlík J – České Budějovice
10´
5.
Kombinace výkonů u TEP hlezna
Teyssler P, Němejcová E – Praha
10´
6.
Segmentální transport po explantaci TEP hlezna a astragalektomie – kazuistika
Hart R, Safi A, Šváb P – Znojmo
7.
Hallux rigidus – výsledky 2 typů náhrad základního kloubu halluxu Trtík L, Kubát P – Havlíčkův Brod
10´
8.
Naše zkušenosti s implantací TEP I. MTP skloubení
Uvízl M, Kamínek P – Olomouc
10´
9.
Komplikace aloplastiky I. mtp kloubu Kuběnová D, Chochola A – Praha
10´
15´
15´
5´
Diskuse
Přestávka 11.00–11.20
SÁL PRAHA: Symposium Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu
11.20–12.20
Předsednictvo: Landor I, Koudela K, Tomáš T
10. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu Landor I – Praha
15´
11. Periprotetické zlomeniny u aloplastiky kolenního kloubu Koudela K, Koudelová J – Plzeň
15´
12. Periprotetické zlomeniny kolenního kloubu
Tomáš T – Brno
15´
Polední přestávka
SÁL PRAHA: Symposium firmy Zimmer-Biomet
12.25–13.25
8
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL PRAHA: Aloplastika rameního kloubu
13.30–15.15
Předsednictvo: Sosna A, Kubeš R, Luňáček L
13. Historie aloplastiky ramenního kloubu 15´
Sosna A, Pokorný D – Praha
14. Povrchová náhrada ramenního kloubu – komplikace 10´
Frič V, Lena T, Luňáček L – Praha
15. Komplikace reverzní náhrady ramenního kloubu 10´
Sosna A, Pokorný D, Štefan J, Fulín P – Praha
16. Komplikace aloplastiky ramena10´
Kubeš R – Praha
17. Velmi komplikovaný průběh po reverzní TEP ramenního kloubu10´
Spáčil A – Olomouc
18. Řešení nestability CKP humeru užitím alogenní Achillovy šlachy 10´
Rouchal M, Vališ P, Hořák J, Burda J – Brno
19. Infekční komplikace kloubních náhrad ramenního kloubu 10´
Fulín P, Pokorný D, Jahoda, Sosna A – Praha
SÁL PRAHA: Symposium firmy LIMA
15.20–15.50
SÁL PRAHA: Volby do výboru ČSOT
16.00–18.00
Společenský večer Anežský klášter
20.00–24.00
9
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL I: NOHA – ORTOPEDIE
8.45.–12.20
SÁL I: Část I
8.45.–10.20
Předsednictvo: Kokavec M, Filip L, Tomáš T, Kuběnová D
20. Hodnotenie efektivity konzervatívnej versus operačnej liečby flexibilnej
plochej nohy u detí 10´
Kokavec M, Liščak B, Feldinszka J – Bratislava
21. Pes eguinovarus congenitus. Nové poznatky v patogenezi a současná koncepce léčení8´
Ošťádal M – Praha
22. Vzácnější vrozené vady nohou
8´
Frydrychová M – Praha
23. Otevřená versus miniinvazivní resekce Haglundovy exostózy 8´
Novák J, Maršálek M, Dlábek R – Brno
24. Kalkaneo-navikulární koalice 10´
Nevšímal L, Filip L, Stehlík J – České Budějovice
25. Brachymetatarsus – prolongační osteotomie 8´
Němejcová E, Teyssler P –Praha
26. Naše zkušenosti s operační léčbou pes cavus 10´
Kamínek P, Uvízl M – Olomouc
27. Subluxace peroneálních šlach – operační technika kostěného bloku Du Vries 8´
Maršálek M, Novák J, Zítka R, Vališ P – Brno
Diskuse
Přestávka 10.20–10.40
SÁL I: Část II
10.40–12.20
Předsednictvo: Filip L, Lesenský J, Zagroba J, Kuběnová D
28. Chyby a komplikace u operací hallux valgus Filip L, Stehlík J – České Budějovice
29. “Long arm chevron“ osteotomie Zagroba J, Káňa J – Ostrava
30. SCARF osteotomie Zagroba J, Mohyla M – Ostrava
31. Tumory nohy Lesenský J – Praha
32. Nádory metatarzů nohy
Pazourek L, Janíček P, Černý J – Brno
33. Chirurgické řešení muskuloskeletálních tumorů nohy Tomáš T, Janíček P, Ondrůšek Š – Brno
34. Zatížení střední nohy po lateralizaci hlavičky I. mtt Hart R, Šmíd P, Feranec M – Znojmo
35. Prolongační osteotomie při deformitách patní kosti Teyssler P, Němejcová E – Praha
Diskuse
Polední přestávka
SÁL PRAHA – Symposium firmy Zimmer-Biomet
12.25–13.25
10
10´
8´
8´
12´
10´
10´
8´
10´
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL I: ALOPLASTIKA LOKTE, ZÁPĚSTÍ A RUKY
13.30–15.20
Předsednictvo: Landor I, Douša P, Chochola A
36. Aloplastika loketního kloubu – varianty, možnosti, komplikace Landor I, Vavřík P, Popelka S, Sosna A – Praha
15´
37. Úskalí totální náhrady loketního kloubu Vodička Z, Krejčí F, Stehlík J – České Budějovice
10´
38. Náhrada hlavice radia u komplexních poranění lokte a předloktí Douša P, Mašek J, Košťál R, Skála-Rosenbaum J – Praha
10´
39. Problematika náhrady zápěstního kloubu Veigl D, Pech J, Zatrapa T – Praha
10´
40. Mechanické a septické selhání endoprotezy zápěstí Vodička Z, Pech J, Veigl D – Praha, České Budějovice
10´
41. Totální náhrada CMC kloubu palce ruky – výsledky, komplikace Trtík L – Havlíčkův Brod
10´
42. Střednědobé výsledky náhrady trapezia Chochola A, Indráková P – Praha
10´
43. Rhizartroza v Nemocnici Šumperk – 10 let zkušeností Matuška J – Šumperk
44. Kloubní silikonové náhrady PIP a jejich komplikace Kašpárek R – Ostrava
8´
10´
Diskuse
SÁL PRAHA – Symposium firmy LIMA
15.20–15.50
SÁL PRAHA – Volby do výboru ČSOT
16.00–18.00
Společenský večer Anežský klášter
20.00–24.00
11
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL II: RAMENO – ORTOPEDIE
8.45–12.20
SÁL II: Část I
8.45–10.10
Předsednictvo: Janíček P, Kofránek I, Matějovský Z, Tuček M
45. Tumory ramena 15´
Matějovský Z – Praha
46. Metastatické postižení humeru Tomáš T, Pazourek L, Mahdal M, Janíček P – Brno
10´
47. Resekční výkony pro tumor v oblasti pletence ramenního Janíček P, Tomáš T, Černý J, Pazourek L, Mahdal M – Brno
10´
48. Aloplastika u Tu ramena Kofránek I – Praha
10´
49. Výsledky a možnosti tumorózní endoprotézy po resekcích humeru Janíček P – Brno
10´
Diskuse
Přestávka 10.10–10.30
SÁL II: Část II
10.30–12.20
Předsednictvo: Podškubka A, Chomiak J, Tuček M
50. Sportovní rameno Podškubka A, Cinegr P – Praha
12´
51. Ortopedická problematika dětského ramena Chomiak J – Praha
15´
52. Artroplastika SC kloubu Tuček M, Bartoníček J – Praha
10´
53. ASK sutury manžety rotátorů Kalina R – Olomouc
10´
54. Vztah AC kloubu a m. supraspinatus Neoral P – Olomouc
10´
55. Řešení nestabilní zadní luxace humeru Šandrej P, Kopp L – Ústí nad Labem
10´
56. Indikace artroskopické Latarjetovy operace Holibka R – Olomouc
10´
Diskuse
Polední přestávka
SÁL PRAHA – Symposium firmy Zimmer-Biomet
12.25–13.25
12
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL II: RAMENO – TRAUMATOLOGIE
13.30–15.50
Předsednictvo: Havránek P, Naňka O, Kloub M, Tuček M
57. Přední luxace ramena se zlomeninou glenoidu 8´
Vališ P, Uher T, Otaševič T, Rouchal M, Vojtaník P, Maršálek M, Novák J – Brno
58. Zlomeniny glenoidu Bartoníček J, Tuček M, Chochola A – Praha
12´
59. Hřebování zlomenin proximálního humeru – indikace, strategie a hranice Kloub M – České Budějovice
12´
60. Alopastika ramenního kloubu – indikace v traumatologii Frič V, Lena T, Luňáček L – Praha
12´
61. Traumatologické reverzní endoprotézy Majerníček M – Praha
10´
62. Miniinvazivní osteosyntézy zlomenin v oblasti ramenního kloubu
Madeja R, Pleva L, Stránský J – Ostrava
10´
63. Cervikokapitální protéza u zlomenin proximálního humeru – naše zkušenosti
Hořák J, Vališ P, Rouchal M, Burda J – Brno
8´
64. Poranění ramenního pletence u dětí
Havránek P – Praha
12´
65. Zlomeniny lopatky u dětí a dospívajících Naňka O – Praha
10´
66. Zlomeniny horního konce pažní kosti u dětí Hořák P – Plzeň
67. Anatomická studie mediálního perkutánního přístupu ke stabilizaci
poranění distálního humeru u dětí Dubská P, Havránek P, Naňka O – Praha
8´
8´
Diskuse
SÁL PRAHA – Volby do výboru ČSOT
16.00–18.00
Společenský večer Anežský klášter
20.00–24.00
13
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL MORAVIA: VARIA
9.00–12.20
SÁL MORAVIA: Část I
9.00–10.45
Předsednictvo: Stehlík J, Gallo J, Frič V, Vašek P
68. Použití trabekular-tantalových implantátů 15´
Stehlík J, Held M, Musil D, Sadovský P – České Budějovice
69. Řešení velkých acetabulárních defektů pomocí implantátů typu trabekular metal 10´
Luňáček L, Frič V, Džupa V – Praha
70. Primoimplantace TEP kyčle při diskontinuitě acetabula – kazuistika 8´
Vyskočil R, Chrást B, Burda J – Brno
71. Výsledky preventivních opatření při implantacích kloubních náhrad 10´
Hart R, Safi A, Feranec M – Znojmo
72. Současná pravidla interpretace diagnostických testů u infekcí kloubních náhrad 15´
Gallo J – Olomouc
73. CFP endoprotéza kyčle – zkušenost ze 150 implantací 10´
Dungl P – Praha
Diskuse
Přestávka 10.30–10.50
SÁL MORAVIA: Část II
10.50–12.20
Předsednictvo: Kubeš R, Burda J, Vašek P
74. Bolesti kolena po TEP kolena – chyby a možnosti řešení
Burda J, Vyskočil R, Chrást B – Brno
75. Zkušenosti s TEP Kolena Endomodel Link Kubeš R – Praha
76. Předoperační plánování systému MEDICAD Burian M – Praha
77. X
arelto – již 5 let s námi
Kubeš R – Praha
Přednáška firmy BAYER
78. Možnosti náhrady defektů chrupavek velkých končetinových kloubů Svatoš F, Čech P, Skála-Rosenbaum J, Krbec M – Praha
79. Epidemiologie zlomenin distálního radia Pacovský V, Čech P – Praha
80. Coper & Noncoper – způsoby centrálního řízení dynamické stability
kolenního kloubu po ruptuře LCA Honová K – Brno
Diskuse
Polední přestávka
SÁL PRAHA – Symposium firmy Zimmer-Biomet
12.25–13.25
14
10´
10´
10´
15´
8´
8´
8´
Čtvrtek 17. 9. 2015
SÁL MORAVIA
Česko-polské symposium
13.30–15.00
Předsednictvo: Karpaš K, Dragan Sz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Traumatická luxace patelly u dětí a adolescentů
Traumatic dislocation of the patella in children and adolescents
Kautzner J, Hladký V, Phillipou T, Havlas V – Praha
Trudno rozwiązywalne problemy w zwichnięciu rzepki
Problematic issues in patellar dislocation treatment
Owczarski T Kruczyński J, Woźniak W – Poznań, Poland
Deformity patelofemorálního kloubu
Patellofemoral deformities
Hladký V, Trč T – Praha
Kliniczna ocena ruchomości rzepki
Clinical evaluation of patellar mobility Dadel M, Dragan Sz, Kulej M – Wrocław, Poland
Współczesne metody diagnostyki i leczenia niestabilności stawu
rzepkowo-udowego
Modern methods of diagnosis and treatment of instability
of the patellofemoral joint Szelerski Ł , Ambroziak M, Małdyk P – Warszawa, Poland
Terapie chondrálních defektů pately
Therapy of patellar chondral defects
Šťastný E, Trč T – Praha
Trochleoplastika – první zkušenosti
Trochleoplasty – The First experiences
Trč T, Šťastný E, Hladký V – Praha
Diskuse
10´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
SÁL PRAHA
Symposium firmy LIMA
15.20–15.50
Volby do výboru ČSOT
16.00–18.00
SÁL III.
Symposium sester – infekce v ortopedii
Diskuzní forum
13.30–16.00
Společenský večer Anežský klášter
20.00–24.00
15
PÁTEK 18. 9. 2015
SÁL PRAHA: NOHA – TRAUMA
8.30–12.15
SÁL PRAHA: Část I
8.30–10.20
Předsednictvo: Zwipp H, Rammelt S, Obruba P
81. Calcaneus fractures Zwipp H – Drážďany
82. Talus fractures Rammelt S – Drážďany
83. Injuries of Chopart joint Zwipp H – Drážďany
84. Injuries of Lisfranc joint Rammelt S – Drážďany
85. Zlomeniny metatarzů Kuběnová D, Bušková K – Praha
86. Poranění nohy u dětí a dospívajících Havránek P – Praha
Diskuse
Přestávka 10.20–10.40
15´
15´
15´
15´
15´
15´
SÁL PRAHA: Část II
10.40–12.15
Předsednictvo: Skála-Rosenbaum J, Čižmář I, Kuběnová D
87. Operační léčba zlomenin talu, naše zkušenosti Skála-Rosenbaum J, Marvan J, Ježek M – Praha
88. Ošetření zlomenin talu – současné technické limity Kopp L, Obruba P – Ústí nad Labem
89. Zlomeniny talu – co nás praxe naučila Bartoníček J, Chochola A – Praha
90. Zlomeniny patní kosti u dětí Zeman J, Pavelka T – Plzeň
91. Komplikace dlahové osteosyntézy patní kosti Obruba P, Kopp L – Ústí nad Labem
92. Epidemiologie zlomenin V. mtt Bušková K, Tuček M - Praha
93. Zlomeniny baze V. mtt. Bušková K, Kuběnová D, Vaněček V – Praha
94. Chirurgické řešení fixované flekčně-eqinovarózní poúrazové deformity nohy
posteromediálním uvolněním a svalovým transferem
Čižmář I, Vinter R, Dráč P, Kovanda T – Olomouc, Brno
Diskuse
SÁL PRAHA – Závěr kongresu
12.20
16
10´
10´
10´
8´
10´
8´
8´
8´
PÁTEK 18. 9. 2015
SÁL I: SPONDYLOCHIRURGIE – DYNAMICKÉ OPERACE A VARIA
8.30–12.15
SÁL I: Část I – Dynamické operace
8.30–10.30
Předsednictvo: Štulík J, Cienciala J, Pilát P
95. Dynamické operace páteře – současný stav 15´
Štulík J – Praha
96. Radiologické hodnocení náhrady krčního disku 10´
Hart R, Komzák M, Náhlík D – Znojmo
97. Náhrada meziobratlového disku C a L páteře 10´
Pilát P, Sauer M – Ústí nad Labem
98. Bederní artroplastiky – pozitivní i negativní konsekvence v dlouhodobém sledování 10´
Chrobok J, Šťastná D – Praha
99. Komplikace mobilních náhrad krční meziobratlové ploténky 10´
Suchomel P, Jurák L – Liberec
100.Dlouhodobé výsledky totální náhrady disku bederní páteře
a vliv na sagitální balanci
10´
Cienciala J, Němec F, Návrat T – Brno
101.Prodisc C – prospektivní, monocentrická, nezávislá studie, výsledky po čtyřech letech 10´
Štulík J, Barna M, Kryl J, Vyskočil T, Nesnídal P – Praha
102.Náhrady krčního či bederního disku aneb cesta tam a zpět
10´
Steindler J, Bláha M, Vlasák A, Leško R, Tichý M – Praha
Diskuse
Přestávka 10.30–10.50
SÁL I: Část II – Varia
10.50–12.00
Předsednictvo: Štulík J, Repko M, Chaloupka R
103.Změny v pohybových stereotypech a těžišti těla u operačně léčených
idiopatických skolióz. Objektivizace 3 dimenzonální pohybovou analýzou. Repko M, Urbášek K, Leznar M, Jakl-Jamborová M – Brno
104.Jak řešit chyby a omyly ve spondylochirurgii Chaloupka R, Ryba L – Brno
105.Biomechanická studie miniinvazivních fixací při stabilizaci
transforaminálních sakrálních zlomenin
Salášek M, Hartlová J, Lobovský L, Krystek J, Pavelka T, Křen J, Ferda J – Plzeň
106.Infekční komplikace po operacích páteře Ženčica P, Motyčka J, Vyskočil R, Chaloupka R, Ryba L – Brno
Diskuse
10´
10´
10´
10´
SÁL PRAHA – Závěr kongresu
12.20
17
PÁTEK 18. 9. 2015
SÁL II: ARTROSKOPIE KYČLE
8.30–12.00
SÁL II: Část I 8.30–10.00
Předsednictvo: Czubak J, Zeman P, Vaněček V
107. Indikace k artroskopickým a endoskopickým výkonům v oblasti kyčelního kloubu Zeman P, Nepraš P – Plzeň
108.Safe dislocation vs hip arthroscopy Czubak J – Varšava
109.Komplikace AS u dysplastické kyčle Bartoníček J, Vaněček V, Krejčí P – Praha
110. Úskalí artroskopie kyčle Krejčí F, Sadovský P, Musil D – České Budějovice
111. Záchovná chirurgie kyčelního kloubu – hranice mezi otevřenou chirurgií
a artroskopií pohledem zastánce artroskopické chirurgie
Kautzner J – Praha
112. Záchovná chirurgie kyčelního kloubu – hranice mezi otevřenou chirurgií
a artroskopií pohledem zastánce otevřené chirurgie Chládek P, Kautzner J, Řeháček V, Trč T – Praha
Diskuse
Přestávka 10.00–10.20
12´
15´
10´
10´
10´
10´
SÁL II: Část II
10.20–12.00
Předsednictvo: Vaněček V, Chládek P, Holibka R
113. Indikace ASK kyčle Kalina R – Olomouc
114. Limitace artroskopické operativy kyčelního kloubu při známkách
degenerativních změn na RTG vyšetření Kautzner J, Chládek P, Řeháček V, Trč T – Praha
115. Naše zkušenosti s artroskopii kyčle při koxartróze Holibka R – Olomouc
116. Paralabrální a periacetabulární cysty a možnosti jejich ošetření Neoral P – Olomouc
117. Komplikace AS kyčle Krejčí P, Vaněček V – Praha
118. Artroskopie kyčle – čtyřleté zkušenosti Rafi M, Přikryl P, Hopliček J – Přerov
119. Komplikace po AS kyčle v našem souboru
Mohyla M, Káňa J, Walder P, Zagroba J – Ostrava
Diskuse
SÁL PRAHA – Závěr kongresu
12.20
18
8´
8´
8´
8´
8´
8´
8´
PÁTEK 18. 9. 2015
SÁL MORAVIA: SESTERSKÁ SEKCE
8.30–12.15
SÁL MORAVIA: Část I
8.30–10.00
Předsednictvo: Gutová L, Fořtová E, Dušková R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nemocniční infekce Gutová L – Praha
Kostní infekce Vávrová-Simlerová P – Plzeň
Infekční nákazy u zdravotnických pracovníků
Klásková V, Kindlmannová M – České Budějovice
Prevence infekcí na operačním sále Studená S, Zapletalová H – Olomouc
Prevence infekcí v místě chirurgického výkonu Hummelová J – Plzeň
Prevence infekce spojené s odběrem kostního štěpu do tkáňové banky
Zapletalová H, Studená S – Olomouc
Diskuse
Přestávka 10.00–10.20
15´
10´
10´
10´
10´
10´
SÁL MORAVIA: Část II
10.20–12.15
Předsednictvo: Gutová L, Fořtová E, Dušková R
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Infekční komplikace u pacientů s implantovanou tumorózní endoprotézou kolena
Grymová R – Praha
Infekce Clostridium difficile při léčbě EWSA Škrobáčková E, Bendová B – Praha
VAC systém v praxi Brejníková M, Hanousková A – Praha
Výroba povlečeného hřebu cementem s ATB náloží – náš „home made“ postup Chytilová M, Bojková H – Olomouc
Aseptické postupy při ošetřování epidurálního katétru Mašátová M, Douchová V, Solfronková R, Svobodová J – České Budějovice
Zavedení Alpha Defensin testu do praxe - úloha sestry Kučerová K, Chamrová M – České Budějovice
Změna psychického stavu jako pooperační komplikace u fraktury krčku
(jiné komplikace) Nitschová R, Procházková J, Šlichtová P, Mastilová M – Olomouc
Péče o septického pacienta na operačním sále
Zaoralová P, Ročáková R, Čechová J – Přerov
10´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
10´
Diskuse 11.40–12.15
SÁL PRAHA – Závěr kongresu
12.20
19
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ
TOP HOTEL PRAHA – Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Základní – lékaři (členové ČSOT)
Základní – lékaři (nečlenové ČSOT)
1denní poplatek – lékaři čtvrtek
1denní poplatek – lékaři pátek
SZP, studenti, fyzioterapeuti SPOLEČENSKÝ PROGRAM Středa 16. 9. 2015 - Slavnostní zahájení (Velká aula Karolina)
Čtvrtek 17. 9. 2015 - Společenský večer (Anežský klášter)
zaplacený od 1. 9. 2015 a na místě
2300 Kč
2500 Kč
1100 Kč
1100 Kč
900 Kč
zaplacený od 1. 9. 2015 a na místě
950 Kč
2500 Kč
REGISTRACE
TOP HOTEL PRAHA – Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov
ÚČASTNÍCIVYSTAVOVATELÉ
Středa 16. 9. 2015
13.00–17.00
12.00–18.00
Čtvrtek 17. 9. 2015
7.15–18.00
7.15–8.15
Pátek 18. 9. 2015
7.45–12.20
CERTIFIKÁTY
Lékařská sekce – Lékaři obdrží certifikát od ČLK.
Sesterská sekce – Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Souhlasné stanovisko bude
vydáno pro povolání fyzioterapeut a všeobecná sestra.
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách TOP Hotelu. Obědy si účastníci
zajišťují individuálně.
PARKOVÁNÍ
Parkování na parkovišti TOP HOTELU PRAHA si účastníci hradí individuálně.
Cena: 140 Kč / auto / den
DALŠÍ INFORMACE
Kontakt na taxi TOP HOTELU PRAHA: recepce +420 267 284 444.
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE, DISKUSE
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce,
jinak nebude přednáška akceptována. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici
dataprojekce.
20
DOPRAVA
Doprava na hlavní společenský večer v Anežském klášteře zajištěna autobusy od Top Hotelu
ke stanici metra Chodov. Dále individuálně. Odjezdy autobusů od Top Hotelu ke stanici metra
Chodov v časech: 18.30, 18.40, 18.50 a 19.00 hodin. Doprava zpět z Anežského kláštera je
řešena individuálně.
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Registrace účastníků i firem probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz
– sekce REGISTRACE - účastník/firma
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech:
+420 731 560 858 nebo +420 734 233 184)
Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 6. 9. 2015, poté
je registrace možná pouze na místě.
Ubytování TOP Hotel - objednávku ubytování je nutno zaslat a uhradit nejpozději
do 9. 8. 2015, po tomto termínu si účastníci zajišťují ubytování individuálně. TOP Hotel Praha
tel.: +420 267 284 111.
Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky
s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat
změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto
zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
Platby ze zahraniči:
Název banky: Komerční banka a.s.,
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8301000000273400450207
Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústi nad Labem
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude
předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Masarykova 94/209 400 01 Ústí nad Labem www.ortopedicke-centrum.cz Project Manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: +420 731 560 858
E-mail: [email protected]
Project Manager: Michaela Kolešová
Mobilní telefon: +420 734 233 184
E-mail: [email protected]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
21
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU
přihlášení do termínu 26. 8. 2015
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
BAYER s.r.o.
Zimmer Biomet
STŘÍBRNÝ PARTNER
DePuy Synthes
BRONZOVÍ PARTNEŘI
BEZNOSKA s.r.o.
Lima CZ s.r.o.
PARTNER
TOP HOTEL PRAHA
MEDIN, a.s.
VYSTAVOVATELÉ
Accent Medika Ltd.
ADRIAN MED s.r.o,
Alpha křesla CZ, s.r.o.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
AURA Medical s.r.o.
B.Braun Medical, s.r.o.
BioSolution, s.r.o.
BMW Renocar
BTL zdravotnická technika, a.s.
CeramTec GmbH
CFH Group, a.s.
Comesa spol. s r.o.
ConvaTec
Časopis Ortopedie
ČSOT
easyMed s.r.o.
EUREX MEDICA, spol. s r.o.
GALÉN, spol. s r.o.
G.P.S. Ofa s.r.o.
22
Germeditec, s.r.o.
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o.
Heraeus CZ s.r.o.
Hospital In
IBI spol. s r.o.
Lázně Bělohrad a.s.
MedicCor a.s.
MediCom a.s. Praha
MEDIFORM spol. s r.o.
MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.
NORDIC Pharma, s.r.o.
Ortika a.s.
PHARMAGEN CZ s.r.o.
PRAGOMED, s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
sanofi – aventis, s.r.o.
SANOMED, spol. s r.o.
Swiss Life Select
VBM – lékařská technika, spol. s r.o.
ČESKÝ TRADIČNÍ VÝROBCE KLOUBNÍCH IMPLANTÁTŮ
Dřík kyčelního
kloubu typ
BEZNOSKA TRIO
Povrchová náhrada
hlavice humeru
Totální náhrada kořenového
kloubu palce ruky typ
TMCJ
Systém CMS
Systém SVR
Totální náhrada
kolenního
kloubu - typ SVL
BEZNOSKA, s.r.o., Dělnická 2727, 272 01 KLADNO, Česká republika
Tel.: +420 312 660 670 | GSM: +420 602 666 503 | e-mail: [email protected]
www.beznoska.cz
Klášter sv. Anežky České
Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí,
patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech
13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká (kolem 1211–1282), spolu
se svým bratrem králem Václavem I. Do nově budovaného kláštera záhy vstoupila
a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti. Prohlídkový okruh v přízemí
mapuje historii jednotlivých částí unikátně dochovaného půdorysu středověkého
kláštera. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky,
Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I.
Čtvrtek 17. 9. 2015
Společenský večer
Anežský klášter
24
VÝBOR ČSOT,
KLINIKA ORTOPEDIE
1. LF UK a ÚVN PRAHA
eše
Ben
Těšovský tunel
á
sk
ář
Rybná
Tr
u
hl
á
sk
dv
or
Havlíčkova
Kr
álo
ěná
ara
ulh
UB
no
va
Wi
lso
y
vn
jčo
Pů
leta
lov
a
á
ck
ká
ck
iti
va
ivo
h
ýc
išs
ni
Pr
ov
az
‚Dlážd
vá
žo
Rů
U
l
Po
dř
ká
Ha
ve
ls
Ha
ve
lsk
Ko
á
tc
ích
a
V
á
nk
za
p
Cí
Op
ího
UO
bec
n
Kozí
ská
Seminář
Wilsonova
nov
ka
Řás
dvo
ra
ínská
Valent
ická
ov
n
Těš
ká
ps
ku
Bis
Křížovn
Stárkova
řská
Senovážn
ká
ů
žň
vě
tí
ěs
m
ná
ovo
mann
Jung
stí
námě
u
V
é
sk
lav
Náro
dní
ká
H
Bolz
ano
va
Výstupní stanice
Můstek (metro A/B)
c
Vá
r
Ma
.
28
rns
Ne
á
ká
ějs
lom
ká
tins
ík
Př
ká
ns
Pa
sk
ská
vikt
Kon
na
říj
pě
o
Na
víř
Ha
vá
rlo
Pe
pka
ná
Mly
be
ná
ká
Skoře
ická
Zlatn
Hybernská
Hy
Karolinum
ířs
t
Ry
Na Florenci
V Celnici
ez
l
Že
á
říbrn
va
odo
Vejv
ov
B
Výstupní stanice
Náměstí Republiky
(metro B)
Celetná 14
Karlova
Zlatá
o
art
nám
Republiky
Celetná
Celetná
tská
zová
Řetě
á
í
Na Poříč
Štupartská
Staroměstské
nám.
Hlavsova
Anensk
lýny
ka
Linhar
Jakubská
ulič
Platnéřská
ská
ká
nám.
Franze Kafky
tská
Týn
s
Týn
ská
rov
a
Veleslavínova
ční
Revolu
í
Paříž
hy
Jác
ká
kenic
Sou
edik
Ben
sná
Ma
šn
Žatecká
va
mo
Kap
lova
á
uh
Dlo
ně
Du
ste
Ko
lská
Hašta
ká
Kliments
bní
ská
Paříž
á
čná
Hrade
rské
lkov
Revoluční
ská
zeň
Vě
V Ko
á
Širok
Haštalské
náměstí
á
Rámov
oho
US
taré
ho
hřbitova
Nové m
á
rásn
va
Bílko
ov
á
Dušní
Bř
eh
ká
Bílkova
ky K
p
to
lis
Širok
Anežs
Eliš
u
ad
.
17
Kozí
ák
oř
Dv
Anežský klášter
ých
U Milosrdn
a Svobody
Lannova
Barvířská
ost
náměstí
Curieových
í
ež
bř
á
on
ov
nábř. Ludvík
Kláštersk
vm
Dvořákovo nábřeží
Lodní mlýny
hů
Čec
ny
Jin
rda
dva
Ol
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.
16.–18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz
26
Doprava do TOP HOTELU Praha
GPS: 50˚2‘28.32‘‘N; 14˚29‘46.22‘‘E
Automobil D1 od Brna: D1 - exit 1 Spořilov - ul. Türkova - na světelné křižovatce rovně po 80 m doprava do ulice Klapálkova - první ulicí doprava - TOP HOTEL Praha
MHD z centra: trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č.115 do zastávky
Městský archiv (přímo před hotelem.)
MHD z letiště: bus č. 119 do zastávky Dejvická - přestup na metro trasa A směr Skalka
- zastávka Muzeum - přestup na trasu C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus
č. 115 do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.)
MHD z hlavního nádraží - trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č. 115
do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.)
Roztyly
Chodov
27
Totální náhrada kolenního kloubu
VEKTOR
– 8 velikostí femorální komponenty
– 11 velikostí tibiální komponenty
– genderově navržená velikostní řada
– anatomicky rozdílná tloušťka kondylů
– kongruentní kontaktní plochy
– mediální centrum rotace
– stavebnicový systém
– cementovaná i necementovaná verze
– instrumentárium s vyvažováním vazů
– modulární implantát s možností
prodloužení tibálního dříku
– titanová slitina Ti6Al4V dle ISO 5832-3
– chromkobaltová slitina CoCrMo
dle ISO 5832-4
– UHMWPE sterilizovaný ethylenoxidem
Výroba a vývoj
ProSpon spol. s r.o., Jiřího Voskovce 3206, 272 01 Kladno
tel: +420 312 247 763, e-mail: [email protected]
www.prospon.cz
Pohyb je radost,
není dÛvod se ho vzdávat …
Playing Violine
Extremities
Lifting
Spine
Hiking
Trauma
Fun with kids
Knee
Golfing
Hip
Dancing
Knee
Gardening
Extremities
Swing
Hip
Playing guitar
Extremities
Fun with kids
Knee
Z áruka kvality . .
vyrobeno ve ·v˘carsku a USA
I novace . . . . . . . investice do v˘zkumu
M oderní materiály .
M edEd .
. . . .
Trabecular Metal
®
. . . . program vzdûlávání a edukace
www.zimmerbiomet.com
E mpatie . . . . . . . . . úzká spolupráce
R egistry kloubních náhrad . dlouhodobé v˘sledky
www.zimmerspine.eu
Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 394 201 - 3, Fax: +420 261 394 213, E-mail: [email protected]
JOIN US AT THE DEPUY SYNTHES COMPANIES
WELCOME AND INNOVATION RECEPTION
Jedna malá sraženina mùže
zastavit proud života1
Podejte Xarelto®
Snížíte výskyt TEN po náhradách kyèle a kolene2,3,*
-56 %
0,2 %
Statisticky významné snížení
pravdìpodobnosti výskytu symptomatické
TEN a úmrtí v porovnání s enoxaparinem2,3,*
Nízký výskyt závažného
krvácení srovnatelný
s enoxaparinem2,3,*
První perorální pøímý inhibitor faktoru Xa
Literatura
TEN = tromboembolická nemoc
1. ACCP guidelines, CHEST 2008; 3(133). 2. Xarelto SPC. 3. Eriksson, J Bone Joint Surg [Br] 2009;91-B:636-44.
* Studie RECORD 1–3 byly randomizované, dvojitě zaslepené studie, které u více než 9 500 pacientů prokázaly účinnost a bezpečnost
rivaroxabanu (10 mg 1× denně) ve srovnání s enoxaparinem (40 mg 1xdenně) při prevenci TEN po elektivní náhradě kyčle a kolene. Uvedená
data jsou z poolované analýzy dat v 2. týdnu léčby. Závažné krvácení je definováno jako krvácení fatální, do životně důležitých orgánu,
vyžadující reoperaci a klinicky zjevné mimo operační ránu s poklesem hemoglobinu ≥ 20 g/l nebo vyžadující transfuzi 2 a více jednotek.
Zkrácená informace o přípravku Xarelto 10 mg potahované tablety
 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme
zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků
viz bod 4.8 SPC.
Složení a léková forma: Jedna potahovaná tableta obsahuje rivaroxabanum 10 mg. Terapeutické indikace: Prevence žilního
tromboembolizmu (VTE) u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Dávkování a
způsob podání: 10 mg perorálně jednou denně, nezávisle na jídle. Pacientům, kteří nejsou schopni polykat celé tablety, může být tableta
přípravku Xarelto těsně před užitím rozdrcena a smíchána s vodou nebo s jablečným pyré a poté podána perorálně. Rozdrcená tableta přípravku
Xarelto může být také podána gastrickou sondou poté, co je potvrzeno správné umístění sondy v žaludku. Rozdrcená tableta by měla být
podána žaludeční sondou v malém množství vody a sonda by poté měla být propláchnuta vodou. První dávka se podává 6 až 10 hodin po
operaci, pokud byla nastolena hemostáza. Délka léčby individuálně závisí na riziku VTE a typu operace. Po velké operaci kyčle se doporučuje
5 týdnů, po velké operaci kolene 2 týdny. Dávka se neupravuje s ohledem na věk, hmotnost a pohlaví. Podávání přípravku Xarelto dětem do
18 let se nedoporučuje. Vynechání dávky: Pokud dojde k vynechání dávky, měl by pacient užít přípravek Xarelto co nejdříve a pokračovat v
užívání jednou denně následující den podle doporučení. Dávka by neměla být tentýž den zdvojnásobena, aby se nahradila vynechaná dávka.
Informace o převodech z antagonistů vitaminu K a parenterálních antikoagulancií jsou uvedeny v SPC Xarelto 10 mg. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na účinnou nebo jinou látku přípravku, aktivní klinicky významné krvácení, léze nebo stavy, které jsou považovány za významné
riziko závažného krvácení (např. současné nebo nedávné ulcerace gastrointestinálního traktu, přítomnost maligních nádorů s vysokým rizikem
krvácení, nedávno prodělané poranění mozku nebo míchy, operace mozku, míchy nebo oka v nedávné době, intrakraniální krvácení v nedávné
době, jícnové varixy nebo podezření na ně, arteriovenózní malformace, cévní aneurysma nebo významné cévní abnormality v míše nebo mozku.
Souběžná systémová léčba jiným antikoagulačním přípravkem s výjimkou převodů, jaterní onemocnění, které je spojeno s koagulopatií a klinicky
relevantním rizikem krvácení včetně cirhotických pacientů s klasifikací Child Pugh B a C, těhotenství a kojení. Zvláštní upozornění a opatření
pro použití: Pacienty s rizikem krvácení je třeba sledovat stran event. krvácivých komplikací. Při riziku vředové choroby gastroduodena lze
zvážit profylaktickou léčbu. Ledvinová nedostatečnost: Xarelto je u pacientů s clearance kreatininu 15 – 29 ml/min nutno používat s opatrností,
použití se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min . Opatrnost je nutná u koagulopatií, léčbou neupravené těžké
hypertenze, jiného gastrointestinální onemocnění bez aktivní ulcerace, které může potenciálně vést ke krvácivým komplikacím (např. zánětlivé
střevní onemocnění, esofagitida, gastritida a gastroesofageální refluxní choroba), cévní retinopatie, bronchiektáziích nebo plicním krvácením v
anamnéze. Při spinální/epidurální anestezii existuje riziko vzniku epidurálního či spinálního hematomu; nutná je monitorace stavu a event. včasné
zahájení léčby. Ke snížení možného rizika krvácení během současného užívání rivaroxabanu při neuroaxiální (spinální nebo epidurální) anestezii
Jednoduchá profylaxe trombózy2
nebo spinální punkci se bere v úvahu farmakokinetický profil rivaroxabanu. Zavedení nebo odstranění epidurálního katetru nebo lumbální punkci
je nejlépe provést, když je odhadovaný antikoagulační účinek rivaroxabanu nízký.* Epidurální katetr se neodstraňuje dříve než za18 hodin po
posledním podání rivaroxabanu, další dávka se podává nejdříve za 6 hodin po vyjmutí katetru. Po traumatické punkci se podávání rivaroxabanu
odloží o 24 hodin. Při nutnosti invazivní procedury nebo chirurgického zákroku by měl být přípravek vysazen minimálně 24 hodin předem. Při
neodkladném výkonu je zvýšené riziko krvácení. Léčba má být znovu zahájena, jakmile je to možné a pokud je dosaženo hemostázy. Pacienti,
kteří při léčbě trpí závratěmi či prodělali synkopu, by neměli řídit a obsluhovat stroje. Starší pacienti mívají vyšší riziko krvácení. Interakce
s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Současné podání se silnými inhibitory CYP3A4 a současně Pgp (např. azolová
antimykotika a inhibitory proteáz HIV), současné podání s dronedaronem. Podávání při intoleranci nebo malabsorpci glukózy a galaktózy se
nedoporučuje. U pacientů se středně závažnou renální nedostatečností (clearance kreatininu 30 – 49 ml/min) užívajících současně léky zvyšující
plazmatické koncentrace rivaroxabanu, musí být přípravek Xarelto používán s opatrností. Účinek erythromycinu je aditivní k renálnímu poškození.
Opatrnost je nutná při současném podání jiných přípravků ovlivňujících krevní srážlivost (např. nesteroidní antirevmatika, kys. acetylsalicylová,
antiagregancia). Je potřeba se vyhnout současnému podávání silných induktorů CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital
nebo třezalka), pokud není pacient pozorně sledován kvůli známkám a příznakům trombózy. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek Xarelto
je kontraindikován během těhotenství a kojení. Ovlivnění fertility není známo. Nežádoucí účinky:* Časté: anémie, závrať, bolest hlavy, oční
krvácení vč. spojivkového, hypotenze, hematomy, epistaxe, hemoptýza, gingivální krvácení, krvácení z gastrointestinálního traktu, bolesti břicha,
dyspepsie, nauzea, zvracení, zácpa, průjem, pruritus, vyrážka , ekchymóza, kožní a podkožní krvácení, urogenitální krvácení, poškození ledvin
(včetně zvýšení hladiny kreatininu a močoviny v krvi), horečka, periferní edém, slabost, zvýšená hladina transamináz, pooperační krvácení,
kontuze, sekrece z ran. Méně časté: trombocytémie, alergické reakce, alergická dermatitida, cerebrální a intrakraniální krvácení, synkopa,
tachykardie, sucho v ústech, abnormity jaterní funkce, kopřivka, hemartróza, pocit indispozice, zvýšená hladina bilirubinu, ALP, LDH, lipázy,
amylázy, GMT. Vzácné: žloutenka, krvácení do svalů, lokalizovaný edém, zvýšení konjugovaného bilirubinu, vaskulární pseudoaneurysma. Není
známo: kompartment syndrom sekundárně po krvácení, akutní renální selhání sekundárně po krvácení. V postmarketingovém sledování byly
hlášeny následující nežádoucí účinky - angioedém, alergický edém, poruchy jater a žlučových cest, trombocytopenie.* Zvláštní opatření
pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Druh obalu a velikost balení: Blistry z AL/PP folie nebo PVC/PVDC/AL, krabička, balení po
10, 30 nebo 100 tbl. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Německo. Registrační čísla: EU/1/08/472/001-010,
EU/1/08/472/022. Datum poslední revize textu: 6.července 2015.
Před použitím přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit nežádoucí účinky, naleznete na www.bayer.cz nebo obdržíte
na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, Česká republika. * Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.
L.CZ.MKT.GM.08.2015.0404

Podobné dokumenty

Finalni informace NK 2016

Finalni informace NK 2016 PROGRAM Neděle 18. 9. 2016 SÁL PRAHA: Endoprotetika ramena a lokte

Více

Film v Praze

Film v Praze komponované stálé expozice o historii Barrandova, oscarovém Amadeovi a milované české pohádce Tři oříšky pro Popelku se zde v průběhu roku konají dočasné výstavy k aktuálním českým novinkám v kinec...

Více

Dobré Zprávy

Dobré Zprávy Metalokeramika zažívá v posledních letech v souvislosti s přesunem výroby konstrukčních částí na CAD/CAM zařízení znovuzrození. Kupodivu a přesto se v oblasti fazetovacích materiálů nestalo po dlou...

Více

Databáze kontaktů - výstup Klíčové aktivity 1

Databáze kontaktů - výstup Klíčové aktivity 1 Městský úřad Varnsdorf (obec s rozšířenou působností) K W L, s.r.o. NETEX, spol. s r.o. STIRPack, s.r.o. Městský úřad Benešov nad Ploučnicí (obec s pověřeným obecním úřadem) Městský úřad Rumburk (o...

Více

Kategorie A 1 357 SASSI GIOVANNI 106041/11 1 10,9894 A Italy 2

Kategorie A 1 357 SASSI GIOVANNI 106041/11 1 10,9894 A Italy 2 Joaquim Saraiva & FILHOS Jarosław SZNAUCNER Veronica SOFRON Ionut STRAVA W.B. de Kruijf M G SAD Dmytro ROMAN M. Oostenbrink Jozef & Alena Jakubčák R. Bergmans Ionut STRAVA THIBAUT - BOONS Takács Gá...

Více

KNIHA ABSTRAKT–XX. NK ČSOT – prohlížení

KNIHA ABSTRAKT–XX. NK ČSOT – prohlížení Musil D. ��������������������������������������������� 95, 98 Nechvátal L. ������������������������������������������ 127 Novák J. �������������������������������������������������� 82 Otaševič ...

Více