Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Transkript

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Gymnázium Jana Blahoslava
a Střední pedagogická škola,
Přerov, Denisova 3
VÝROČNÍ ZPRÁVA
školní rok 2014/2015
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Obsah:
1.
Základní údaje o škole ............................................................................................. 3
2.
Zhodnocení činnosti ................................................................................................ 3
3.
Profil absolventa .................................................................................................... 15
4.
Seznam studijních oborů ....................................................................................... 23
5.
Přehled učebních plánů ......................................................................................... 24
6.
Statistické údaje o škole ........................................................................................ 40
7.
Organizační struktura školy................................................................................... 51
8.
Naplňování dlouhodobého záměru ........................................................................ 51
9.
Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků ..................................................... 52
10.
Hodnocení výchovného poradenství ..................................................................... 56
11.
Minimální preventivní program ............................................................................ 60
12.
Zpráva školního psychologa .................................................................................. 63
13.
Propagace školy ..................................................................................................... 67
14.
Údaje o projektech................................................................................................. 69
15.
Festivaly a soutěže................................................................................................. 72
16.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................ 83
17.
Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti ................................................................ 85
18.
Evaluace školy ....................................................................................................... 86
19.
Prezentace činnosti jednotlivých předmětových komisí ..................................... 103
Výroční zprávu zpracovala ve spolupráci s kolektivem pedagogů GJB a SPgŠ Přerov
Mgr. Romana Studýnková, ředitelka školy.
Výroční zpráva byla schválena členy Školské rady při Gymnáziu Jana Blahoslava
a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 dne 26. 10. 2015.
2
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
1.
Základní údaje o škole
Název:
Gymnázium Jana Blahoslava
a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Sídlo:
Denisova 3, 751 52 Přerov
Právní forma:
příspěvková organizace Olomouckého kraje
IČO:
61985759
IZO:
600 017 842
IZO střední škola:
000842818
IZO školní jídelna – výdejna:
172 103 517
Zřizovatel:
Olomoucký kraj
Ředitelka školy:
Mgr. Romana Studýnková
Telefon:
581 291 203, 581 291 206, 581 291 207
Fax:
581 291 204
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.gjb-spgs.cz
2.
Zhodnocení činnosti
Střední škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov,
Denisova 3 vznikla v roce 2008 sloučením dvou samostatně existujících vzdělávacích
institucí s poměrně bohatou historií. Střední pedagogická škola byla založena v roce
1950, Gymnázium Jana Blahoslava vzniklo v roce 1993.
Racionalizačním krokem, který byl učiněn zřizovatelem obou škol, Olomouckým krajem,
vznikl velmi silný subjekt schopný překlenout náročné období spojené s dramatickým
poklesem počtu žáků hlásících se na střední školy. Je jasné, že větší školy budou mít větší
možnosti z hlediska zabezpečení pomůckami, budou moci lépe organizovat výuku se
100% zajištěním aprobovaných vyučujících.
Po několikaletém jednání s představiteli města Přerova se podařilo převést budovu
Gymnázia Jana Blahoslava z vlastnictví Statutárního města Přerov pod Olomoucký kraj,
a to ke dni 6. 6. 2014. Škola tak zahájila ve školním roce 2014/2015 přípravu investičního
projektu na zateplení a výměnu oken historické budovy Gymnázia na ulici
Gen. Štefánika 10. K financování využije některého z dotačních titulů EU.
3
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Ve školním roce 2014/2015 škola vzdělávala 908 žáků, z toho 818 (90,09 %) v denní
formě a 90 (9,91 %) žáků v dálkové formě. Na celkovém počtu žáků v denní formě se
žáci gymnaziálních oborů podíleli 39,61 % – celkem 324 žáků, z toho 219 v gymnáziu
osmiletém a 105 v gymnáziu čtyřletém a žáci pedagogických oborů 60,39 % – celkem
494 žáků. Kapacita školy 1058 žáků byla naplněna na 85,82 %. Vývoj počtu žáků školy
má v hodnoceném období mírně klesající tendenci. Pokles celkového počtu žáků školy
byl významně ovlivněn poklesem počtu žáků hlásících se na střední školy v důsledku
slabých populačních ročníků.
Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka ve 33 třídách, z tohoto počtu byly tři třídy
v dálkové, zkrácené formě.
Celkový počet žáků k 31. 8. 2015 byl 908, z tohoto počtu bylo 90 dálkově studujících.
Na Gymnáziu byly vyučovány tři studijní obory podle školních vzdělávacích programů
(ŠVP):
- Gymnázium – ŠVP „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ – nižší stupeň Gymnázia;
- Gymnázium – ŠVP „Cesta je cíl…(…k jazyku)“;
- Gymnázium – ŠVP „Cesta je cíl…(…do Evropy)“.
Počet žáků Gymnázia činil 324.
Na SPgŠ byl podle učebních osnov vyučován jeden studijní obor v denní formě:
- Pedagogické lyceum (denní forma).
Dále byly na SPgŠ vyučovány studijní obory podle ŠVP:
- Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy
a vychovatelství“ (denní forma).
- Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy
a vychovatelství“ (dálková, zkrácená forma).
- Pedagogické lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“ (denní forma).
Počet žáků SPgŠ činil 494 (v denní formě) a 90 žáků dálkové formy.
Vyučovací proces probíhal dle školních vzdělávacích programů a učebních osnov. Školní
vzdělávací program „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ byl realizován na nižším
stupni osmiletého Gymnázia. Školní vzdělávací programy s názvem „Cesta je
cíl…(…k jazyku)“ a „Cesta je cíl…(…do Evropy)“ byly vyučovány na čtyřletém
Gymnáziu a vyšším stupni víceletého Gymnázia. Výuka na Střední pedagogické škole
byla realizována dle stávajících učebních osnov a nově vytvořených školních
vzdělávacích programů. Všechny ročníky studijního oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika (denní i dálková, zkrácená forma) byly vyučovány dle školního vzdělávacího
programu „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“. První, druhý a třetí ročník
studijního oboru Pedagogické lyceum realizoval výuku podle ŠVP „Pedagogického
lyceum“.
4
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Maturitní zkoušku ve školním roce 2014/2015 konalo 221 žáků v denní a dálkové formě
studia. Tuto zkoušku úspěšně složilo 200 (91 %) žáků a z toho počtu pak do průměru 1,5,
tedy s vyznamenáním, 71 (35, 5 %) žáků.
Maturanti skládali zkoušku jedné úrovně, povinnými předměty zadávanými státem byly
český jazyk a dále si žáci volili mezi cizím jazykem a matematikou. Písemná práce
z českého jazyka byla opravována vyučujícími českého jazyka naší školy. Bližší údaje
jsou zpracovány v kapitole č. 9.
Ze závěrů statistických zpráv je patrná úspěšnost žáků školy v přijímacím řízení
do terciární sféry vzdělávání (viz kapitola č. 5). Tento stav je třeba díky zvýšeným
nárokům na kvalitu vzdělávání žádoucí zachovat a ještě zlepšovat.
Od září 2013 vedeme na škole elektronickou třídní knihu. Absence žáků je přesně
evidována i s procentuálním vyjádřením jejich účasti ve vyučovacích hodinách.
Ve školním roce 2014/2015 měli žáci školy možnost navštěvovat řadu nepovinných
předmětů a zájmových útvarů, a to zcela bezplatně. Výčet je následující:
Jazykové zájmové útvary
FCE (B2) – příprava na mezinárodní zkoušky
Konverzace v anglickém jazyce
Základy anglického jazyka
Příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka
Italština
Latina
Francouzština pro začátečníky
Ruský jazyk – příprava na soutěže a k maturitní zkoušce
Ruština pro začátečníky
Kroužek přípravy k maturitní zkoušce z českého jazyka
Sportovní zájmové útvary
Sportovní a pohybové hry
Sportovní hry pro žáky SŠ
Volejbal
Futsal
Hudební zájmové útvary
Pěvecký sbor
Dechový orchestr GJB a SPgŠ
Kytara pro mírně pokročilé
Komorní soubor
Další zájmové útvary
Psychologický seminář
Cvičení z matematiky – příprava na maturitní zkoušku
Matematika pro 4. ročník
Seminář a cvičení z fyziky
5
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Po celý školní rok se žáci školy pod vedením svých učitelů účastnili celé řady soutěží
a olympiád. Následující řádky uvádějí největší úspěchy, kterých žáci v roce 2014/2015
dosáhli. Kompletní výčet soutěží je obsahem 15. kapitoly.
Přehled největších úspěchů v soutěžích ve školním roce 2014/2015
Český jazyk
Olympiáda z českého jazyka, kategorie SŠ
Pavel Krupař, 4. B, okresní kolo, 1. místo, krajské kolo, 4. místo.
Věra Macháčková, 3. AP, okresní kolo, 3. místo, krajské kolo, 3. místo.
Středoškolská odborná činnost
Tereza Krausová, 3. D, účast v krajském kole, práce Tudorovci v literatuře.
Přehlídka v uměleckém přednesu sólistů Wolkerův Prostějov
Alžběta Neníčková, 2. AP, laureát okresní přehlídky v uměleckém přednesu, postup do
krajského kola.
Anna Šnircová, 3. BP, laureát okresní přehlídky v uměleckém přednesu, postup do
krajského kola.
Jakou vizi má současná Evropa a jakou vizi by mít měla? – literární soutěž
Pavel Krupař, 4. B – účast v celostátní přehlídce.
Inter nos – literární soutěž pro pedagogické školy
Tereza Mrlíková, 3. BP, 1. místo v kategorii próza.
Radka Oravová, 1. BP, 2. místo v kategorii poezie.
Tak to vidím já – literární soutěž
Lucie Samohýlová, tercie, 1. místo.
Sabina Králíková, tercie, 3. místo.
Ivana Vojtášková, sekunda, 5. místo.
Literární soutěž k 70. výročí osvobození Československa
Adam Hobza, sexta, čestné uznání Ministerstva obrany České republiky.
Litero
Potěšující je také obhájení prvenství školního časopisu LITERO v 9. ročníku krajského
kola soutěže Školní časopis roku pořádaného Asociací středoškolských klubů ČR.
Anglický jazyk
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Tomáš Kořínek, prima, okresní kolo, 1. místo.
6
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Německý jazyk
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II. B
Jana Spurná, kvarta, okresní kolo, 1. místo.
Ruský jazyk
Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie ZŠ
Vladěna Havlíčková, kvarta, krajské kolo, 3. místo.
Ars poetica - Puškinův památník
Hana Chrastinová, kvarta, krajské kolo, 2. místo za sólovou recitaci, účast v celostátní
přehlídce v Praze.
Adam Hobza, sexta, krajské kolo, 2. místo, 2. místo za hudební projev, účast v celostátní
přehlídce v Praze.
Ars poetica - Puškinův památník, kategorie - kolektivní vystoupení
Žáci primy – Daniel Bräutigam, Kristýna Buchtová, Laura Cínová, Monika Grunclová,
Elvíra Hradílková, Tomáš Kořínek, Dominika Macháčková, Andrea Mrtvá, Štěpán
Navrátil, Kateřina Symerská, Artur Tysovkyy, Aneta Zmeškalová, krajské kolo, 1. místo.
Francouzský jazyk
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, kategorie SŠ B2
Barbora Krzystková, septima, krajské kolo, 4. místo.
Matematika
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Dominik Švarc, sekunda, okresní kolo, 2. místo.
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda, kategorie A
Tomáš Baďura, prima, okresní kolo, 3. místo.
Biologie
Biologická olympiáda, kategorie C
Sabina Králíková, tercie, okresní kolo, 2. místo.
Biologická olympiáda, kategorie D
Ondřej Hanák, sekunda, okresní kolo, 2. místo.
Chemie
Chemická olympiáda, kategorie D
Hana Chrastinová a Iveta Kovaříková, kvarta, krajské kolo, úspěšné řešitelky.
7
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Fyzika
Astronomická olympiáda, kategorie GH
Tomáš Baďura, prima, krajské kolo, úspěšný řešitel.
Informatika
Středoškolská odborná činnost
Lukáš Zaoral, septima, okresní kolo, 2. místo, postup a účast v krajském kole.
Hudební výchova
Slavíci z Přerova – oblastní kolo pěvecké soutěž v Přerově
absolutní vítěz soutěže - Eliška Zbožínková, kvarta.
zlaté pásmo v kategorii A2 - Kristýna Buchtová, prima.
zlaté pásmo v kategorii A2 - Leona Janoušková, prima.
zlaté pásmo v kategorii B2 - Hana Chrastinová, kvarta.
38. ročník Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ, celostátní soutěžní přehlídka
zvláštní cena poroty za nápaditou dramaturgii skladby Krátký popis léta – pěvecký sbor.
1. místo v kategorii Sólový zpěv klasický - Kateřina Váňová, 3. D.
2. místo v kategorii Sólový zpěv muzikálový, populár - Anna Buriánková, 3. BP.
Výtvarná výchova
Rodinný portrét – rodina mi dává kořeny i křídla
Žáci primy a sekundy – účast na výstavě, která byla součástí přímého přenosu České
televize 28. října 2014.
Tělesná výchova
Středoškolská futsalová liga dívek
Futsal – dívky (1. kolo – Prostějov) – postup z 1. místa.
Futsal – dívky (2. kolo – Olomouc) – 2. místo.
Školu reprezentovaly: Blažková Petra, Knapová Noemi, Grufíková Marie, Pisaříková
Pavla, Hrabalová Petra, Skácalová Jarmila, Suchánková Lucie, Suchánková Michaela,
Kuželová Barbora, Plecáková Kristýna a Nesňalová Denisa.
Sálová kopaná dívek – Turnaj o pohár primátora města Přerova
Sálová kopaná – dívky (okresní kolo – Přerov) – 1. místo.
Školu reprezentovaly: Blažková Petra, Pisaříková Pavla, Skácalová Jarmila, Knapová
Noemi, Plecáková Kristýna, Grufíková Marie, Šrámková Markéta, Hrabalová Petra,
Suchánková Lucie, Kuželová Barbora, Stellová Nicola, Tomečková Jiřina a Nesňalová
Denisa.
8
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Středoškolská futsalová liga chlapců
Futsal – chlapci (1. kolo – Olomouc) – postup z 1. místa.
Futsal – chlapci (2. kolo – Olomouc) – 3. místo.
Školu reprezentovali: Bouchal Jiří, Kubáč David, Struška Pavel, Dostál Martin,
Maceček Jakub, Klimek Roman, Chvatík Michal, Zach Jakub, Starosta Adam, Tomek
Šimon, Sáblík Maxim a Bundil Petr.
Corny pohár v atletice dívek
Atletika – dívky (1. kolo – Přerov) – postup z 2. místa.
Atletika – dívky (2. kolo – Šumperk) – 4. místo.
Školu reprezentovaly: Bubíková Kateřina, Důjková Lucie, Kulichová Jana, Machalová
Tereza, Opletalová Eliška, Smýkalová Dominika, Svobodová Eva, Lančová Eva.
Stolní tenis pro žáky 2. stupně ZŠ
Stolní tenis – dívky NG (okresní kolo – Přerov) – z 1. místa
Stolní tenis – dívky NG (krajské kolo – Přerov) – 1. místo
Školu reprezentovaly: Komárková Kateřina, Véghová Viola, Chrastinová Hana,
Jurečková Daniela.
Ve školním roce 2014/2015 proběhly tři třídní schůzky (z tohoto počtu byla jedna
konzultační). Pro komfortnější spolupráci mezi školou a rodinou sloužily konzultační
hodiny jednotlivých vyučujících uveřejněné na webových stránkách školy. Rodiče měli
dále možnost získat přehled o výsledcích vzdělávání svých dětí přes program Bakalář.
Známky byly jednotlivými vyučujícími aktualizovány každý pátek do 14:00 hodin.
V souladu s platnou legislativou škola vypracovala Hodnocení školy, jehož nezbytnou
součástí je evaluace. Výsledky hodnocení jsou uvedeny dále.
Ředitelka školy podporovala otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci školy a rodinou.
Nadstandardně pracoval studentský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd. Žáci
školy se naučili prezentovat připomínky k chodu školy právě na těchto setkáních, která
se konala jednou za měsíc.
Projekty
V srpnu 2013 byl naší škole přidělen, díky kvalitnímu zpracování, grant na účast
v projektu Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. Do projektu
byly zapojeny školy z Polska – Bydgoszcz, Španělska – Cadiz, Itálie – Spoleto a Castel
Ritaldi, Turecka – Antalyia, Anglie – Londýn a Francie – Lyon. Komunikačním jazykem
byla angličtina a tématem pěti setkání byla náměstí jako místa setkání. První setkání
proběhlo v roce 2013 v listopadu v Polsku, druhé setkání se konalo v lednu 2014
v Londýně, třetím místem setkání byl španělský Cadiz, a to v květnu 2014. Naše škola
9
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
přivítala zahraniční delegaci na podzim 2014. Následovaly zahraniční výjezdy žáků do
Lyonu – březen 2015 a Spoleta – duben 2015. Závěrečné setkání se uskutečnilo v Cadiz
v červnu 2015. Během partnerských setkání byli studenti ubytováni v hostitelských
rodinách. Jednacím jazykem byla angličtina. Žáci byli v této oblasti vzdělání vysoce
hodnoceni.
V rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme od 1. 8.
2013 zahájili projekt na podporu přírodovědného vzdělávání „Věda kolem nás“, který byl
ukončen 31. 12. 2014. Cílovou skupinou byli žáci nižšího a vyššího stupně gymnázia a
cílem bylo propojení teoretické výuky přírodních věd (fyzika, chemie, biologie)
s praktickým využitím v reálném životě. Projekt byl hrazen Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR a pro žáky byl zcela zdarma, včetně týdenního pobytu
ve vybrané lokalitě v rámci kroužku biologie. Vznikly velmi kvalitní vzdělávací
materiály využitelné ve výuce přírodních věd. Ve školním roce 2014/2015 realizovala
škola projekt v rámci OP VK „Buďme Mistry malých nových mistrů“. Jeho cílem bylo
proškolit 160 pedagogů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání.
Vzdělávací kurz, připravený pedagogy naší školy, byl účastníky vysoce hodnocen. Škola
dále vstoupila do realizace projektů OP VK (výzva č. 56 a 57) v rámci tzv. šablon. Jejich
cílem je podpora jazykového vzdělávání a čtenářské gramotnosti.
Nová profesní kvalifikace
Škola se stala úspěšným žadatelem profesních kvalifikací a Rozhodnutím ze dne 6. 5.
2015 získala na dobu pěti let autorizaci pro profesní kvalifikace 69-017-M Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky a 69-018-M Chůva pro dětské koutky.
Všichni pracovníci školy jsou si vědomi, že ke zdárnému chodu školy je nezbytné její
otevření se veřejnosti. V loňském školním roce byly zorganizovány dva Dny otevřených
dveří. Byly zapojeny všechny předmětové komise s cílem prezentovat náplň výuky.
Reakce žáků i rodičů na organizaci Dnů otevřených dveří byly velmi pozitivní. Taktéž
jsme se zúčastnili sedmi přehlídek středních škol, a to v Přerově (naše škola poskytla
pořádající organizaci – Schole Servis prostory), Olomouci (pod názvem Scholaris),
Hranicích, Prostějově, Šumperku, Frýdku-Místku, Třinci, na nichž jsme prezentovali
činnost naší školy. Škola prezentovala svou činnost i přes webové stránky a na třídních
schůzkách základních škol (ZŠ Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Kroměříž, ZŠ a MŠ J. A.
Komenského, Přerov-Předmostí, ZŠ Za Mlýnem, Přerov, ZŠ U Tenisu, Přerov).
Pedagogy školy byla napsána desítka článků popisujících nadstandardní aktivity školy,
které putovaly ke čtenářům Zpravodaje školství Olomouckého kraje i do regionálního
tisku. Několikrát měla škola své vstupy také v kabelové televizi Nej TV, a.s. K prezentaci
školy byl vytvořen spot, jehož obsahem je průřez školními aktivitami.
GJB a SPgŠ je úspěšným realizátorem i mimoškolních vzdělávacích programů. K těm
patří mimo jiné i možnost složení mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat B1 a GoetheZertifikat B2 a nově pak i C1.
10
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Stali jsme se také partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge
ESOL. Dohoda o vzájemném partnerství byla podepsána v červnu 2013. Získali jsme
tímto počinem pro žáky školy řadu výhod:
- levnější ceny zkoušek;
- zdarma kvalitní studijní materiály;
- zkouška nanečisto v budově školy;
- při dostatečném počtu žáků možnost složení zkoušky v prostředí naší školy.
Vizí do budoucna je stát se Cambridge centrem.
Školicí středisko společnosti Microsoft v rámci programu Partneři ve vzdělávání již
šestým rokem nabízí pracovníkům škol a školských zařízení bezplatná uživatelská školení
a akreditovaná školení v rámci DVPP. Celkem se školení zúčastnilo 243 pracovníků škol.
Dále jsme uspořádali krajský výběr Studentského trenérského centra, kterého se
zúčastnilo 18 účastníků z Olomouckého kraje.
Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi
Nejen v souvislosti s projektovými aktivitami, ale i s každodenním plněním hlavní
činnosti školy, je třeba vyzvednout podporu Olomouckého kraje a kvalitní spolupráci
s odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚOK. Kladně lze hodnotit profesionální
spolupráci s pracovníky oddělení krajského vzdělávání poskytující metodickou pomoc
a dobrou komunikaci s městem Přerovem.
Pro školu vidím jako velmi přínosnou úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého
v Olomouci. Škola získala statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UP, a to
v souvislosti s realizací praxí studentů této fakulty na GJB a SPgŠ. Nová smlouva byla
podepsána 1. 9. 2015.
Nelze také nezmínit spolupráci s výchovně vzdělávacími institucemi Olomouckého kraje,
na nichž žáci plnili učební a odbornou pedagogickou praxi. Velmi potěšující jsou odezvy
z těchto zařízení, které pozitivně hodnotí práci našich žáků i pedagogů.
Střední pedagogická škola je svého typu jedinou v Olomouckém kraji. Vysoké procento
(23 %) žáků oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum využívá
služeb Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8.
Investiční a neinvestiční akce školy
V průběhu školního roku 2014/2015 došlo k vymalování některých prostor na Gymnáziu
a Střední pedagogické škole. Provedly se nátěry zábradlí a dveří na Gymnáziu. Některé
kabinety vyučujících byly vybaveny novým nábytkem. V suterénu přístavby SPgŠ došlo
k opravě podhledů v kabinetech vyučujících. Na obou budovách byla nainstalována wifi.
11
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Partneři školy
ŠKOLSKÁ RADA
Ve školním roce 2014/2015 pracovala Školská rada při GJB a SPgŠ v následujícím
složení:
Zástupci zřizovatele za Olomoucký kraj: Jiří Pospíšil, DiS., Mgr. Radovan Rašťák,
Ing. Michal Šmucr.
Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Petra Hénarová,
Ing. Zdeněk Pavelka, Helena Šmídová.
Zástupci
pedagogických
pracovníků
školy:
Mgr.
Olga
Jünglingová,
Mgr. Pavla Kadaníková (předsedkyně Školské rady), Mgr. Pavel Železný.
Školská rada se ve školním roce 2014/2015 sešla dvakrát. Na prvním jednání, které se
uskutečnilo 21. 10. 2015, došlo ke schválení Výroční zprávy za školní rok 2013/2014.
Členové Školské rady byli seznámeni s plánem evaluace do roku 2017, s výsledky
maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014, se strukturou studijních oborů pro školní
rok 2015/2016 a se schválením převedení budovy Gymnázia Jana Blahoslava do majetku
Olomouckého kraje. Předsedkyně školské rady Mgr. Pavla Kadaníková seznámila ostatní
členy s novinkami v pedagogické činnosti, a to se zavedením elektronických tematických
plánů, se zahájením práce školního psychologa a s aktivací školních emailových adres
pro všechny žáky.
Druhé zasedání Školské rady se uskutečnilo 23. 6. 2015. Došlo k projednání a schválení
změn v ŠVP vzhledem k uskutečnění revize ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia
„Se znalostí jazyků v otevřené Evropě“ a dalším úpravám ŠVP v gymnaziálních
i pedagogických oborech. Členové Školské rady byli seznámeni s výsledky jarního
termínu maturitních zkoušek a s hodnocením přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.
Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková zhodnotila bohatou projektovou činnost školy.
Na jednání byl schválen Školní řád GJB a SPgŠ, který bude platný ve školním roce
2015/2016.
SDRUŽENÍ PRO SPOLUPRÁCI A POMOC PŘI SPGŠ
Zástupci Sdružení pro spolupráci a pomoc při SPgŠ se scházeli pravidelně jedenkrát
měsíčně. Předsedkyní se i ve školním roce 2014/2015 stala paní Iveta Landsingerová,
DiS., zákonná zástupkyně žákyně 2. D. Dalšími členy výboru byli Mgr. Jaroslav Vacek,
zákonný zástupce žákyně 2. AP, paní Marcela Šmídová, zákonná zástupkyně žákyně
2. BP. Koordinace stužkovacích plesů se ujala paní Petra Kopřivová, zákonná zástupkyně
žákyně 3. AP. Paní Šmídová pracovala ve funkci hospodářky Sdružení pro spolupráci a
pomoc při SPgŠ.
Z příspěvků byly žákům hrazeny školní i mimoškolní aktivity, a to vždy po projednání
s výborem sdružení. S kladným přijetím se setkaly tři společenské plesy pro žáky
12
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
čtyř maturitních tříd. Další finanční prostředky byly použity ve prospěch všestranného
rozvoje žáků ve všech oblastech vzdělávání.
Využití příspěvků SRPŠ ve školním roce 2014/2015
Hudební sekce a pěvecký sbor
Tělovýchovná sekce
Výtvarná sekce a Salon
Jazyková sekce
Kulturní akce
Příspěvek maturitním třídám
Maturitní plesy
Přehlídky středních škol, žákovské jízdné a stravné
Učební pomůcky
Soutěže, startovné a jízdné
Exkurze a výlety
Tiskárna pro potřeby SRPŠ
31 758 Kč
8 956 Kč
5 629 Kč
9 638 Kč
21 600 Kč
8 000 Kč
48 000 Kč
1 855 Kč
20 600 Kč
2019 Kč
24 600 Kč
2 999 Kč
185 654 Kč
Celkem
NADAČNÍ FOND GJB
Nadační fond byl zřízen pro účely finanční a hmotné podpory rozvoje kulturních
a duchovních hodnot žáků na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole.
Jeho cílem je prohlubovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a dále přispívat
k rozvoji umělecké, sportovní a tělovýchovné činnosti žáků.
Členové Nadačního fondu byli voleni rodiči a zákonnými zástupci žáků v jednotlivých
třídách. Každá třída gymnázia měla v Nadačním fondu své zastoupení. V loňském
školním roce se členové sešli dvakrát. Předsedkyní Nadačního fondu byla ve školním
roce 2014/2015 opět Ing. Martina Lukáčová.
13
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Využití příspěvků Nadačního fondu ve školním roce 2014/2015
Odměny žákům (ceny v soutěžích, odměny pro úspěšné
4 336 Kč
absolventy apod.)
Cestovné a startovné sportovních a jiných soutěží, účastnické
11 314 Kč
poplatky vzdělávacích seminářů žáků
Doprava žáků na lyžařské výcvikové kurzy a doprava zavazadel
15 000 Kč
na sportovní turistické kurzy
Pronájem a ozvučení sálů, besedy, přednášky, pronájem ledové
18 239 Kč
plochy
Příspěvek na maturitní plesy
39 000 Kč
Dárkové předměty a občerstvení v souvislosti s výměnným
430 Kč
programem Comenius
Ostatní drobné výdaje
438 Kč
Příspěvek na zážitkové lekce v rámci minimálního preventivního
3 000 Kč
programu
Komponenty do výpočetní techniky
972 Kč
Celkem
92 729Kč
14
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
3.
Profil absolventa
Studijní obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon
níže uvedených činností:
- výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na výchovu dětí předškolního věku;
- na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy,
znalosti, tvořivé schopnosti, popř. zaměřenou na jejich resocializaci;
- na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření
a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých;
- výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další
rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení
jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání
kvalifikace ze speciální pedagogiky.
Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního
věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech,
nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou
školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle
§ 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vysokoškolské vzdělání.
Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických,
zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická
způsobilost.
Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech
pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
- rozvíjet řečové schopnosti dětí předškolního věku;
- vytvářet u dětí a mládeže návyky potřebné pro péči o fyzické i duševní zdraví (včetně
poskytování první pomoci);
- uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko-psychologické přístupy
a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti
každého jedince a jeho aktivitu;
- rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat
projevy chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního
ovlivňování, předcházení negativním jevům (stresům a fobiím dětí, šikanování,
zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské kriminalitě atp.);
15
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
- samostatně i týmově pracovat s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky;
- racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost;
- aplikovat základní pracovně-právní předpisy včetně požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci;
- používat metody a techniky sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání stresů
a problémů povolání;
- dále se vzdělávat a získávat nové dovednosti potřebné pro svou pedagogickou praxi.
Absolvent je veden tak, aby:
- spolehlivě znal český jazyk a kultivovaně se jazykově vyjadřoval;
- vládl výrazným mluveným projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností
přednesu uměleckého textu;
- měl kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby,
výtvarného a dramatického umění) a rozvinul své tvořivé estetické dovednosti, které
bude využívat jak v osobním životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmů dětí
a mládeže;
- aktivně znal cizí jazyk;
- chápal principy fungování demokratické společnosti, byl občansky aktivní s pozitivní
hodnotovou orientací, ochotně respektoval osobu druhého, uplatňoval a bránil
základní lidská práva a svobody pro všechny a vystupovat proti projevům
nesnášenlivosti;
- aplikoval matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické
činnosti;
- přistupoval k dětem s citlivým a kladným vztahem;
- s pedagogickým taktem a kultivovaně jednal s lidmi (dětmi, jejich rodiči, širším
okolím) v souladu s obecně platnými i profesně-etickými normami.
Studijní obor 75-42-M/003 Pedagogické lyceum
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 25. 8. 1999, č. j. 27 374/9923 s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem.
Studium oboru Pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent:
- získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další
vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na
fakultách připravujících učitele;
- rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium
(zdokonalil metody svého učení) a práci s informačními zdroji;
16
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
- osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních) a situací
z nich vyplývajících;
- zdokonalil své komunikativní dovednosti;
- rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich
základě adekvátní sebevědomí;
- upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul
své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí.
V oblasti předmětů povinného základu:
- získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost jeho kultivovaného užívání
ve všech komunikativních situací včetně vyjadřování o odborné problematice;
- osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace
a dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo
populárně odborné texty;
- pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl
vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti,
schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro
orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen
k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskuzi své názory
a postoje;
- získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby
a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat
optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví;
- získal matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům
pro 3. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese;
- při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních
postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení;
- osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji
porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost
přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.)
zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů;
- rozvinul a prohloubil svou dovednost orientovat se v různých informačních zdrojích
(vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace);
- upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na
základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce;
- prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální
problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné
zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné
17
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost,
odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.);
- orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi;
- získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti;
- rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium.
V oblasti volitelných předmětů:
Ve specializaci hudební výchova:
- získal základní orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat
a orientovat se v ní;
- osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a teorie hlasové výchovy;
- orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not;
- získal bohatou zásobu písní různých žánrů;
- rozvinul a prohloubil své dovednosti ke hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle).
Ve specializaci výtvarná výchova:
- získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury;
- zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelovat keramiku, popř. některé
nekonvenční techniky;
- získal základní znalost počítačové grafiky;
- rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie.
Ve specializaci tělesná výchova:
- získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy
sportovního tréninku;
- ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost
tělovýchovného procesu;
- ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech
hlavních druzích sportu;
- směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti.
Ve specializaci dramatická výchova:
- ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení
a improvizace;
- osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální
komunikace;
- získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy;
- získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby.
18
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
V humanitních studiích:
- porozuměl kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci
s mládeží nebo dospělými;
- získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin
a o jejich soužití především v Evropě;
- naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky;
- získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí;
- získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií;
- osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti využívat kulturu v užším
slova smyslu pro práci s mládeží a dospělými.
V živých jazycích:
- naučil se užívat jazyka jako prostředku k dorozumění, ke sdělování a získávání
informací;
- dokázal se srozumitelně, plynule a kultivovaně vyjadřovat k problémům současného
života; uměl adekvátně a strukturovaně interpretovat cizí myšlenky a formulovat
vlastní;
- dokázal vyhotovit soukromé i úřední písemnosti s odpovídající grafickou úpravou;
- dokázal pohotově vyjadřovat své postoje a názory v rozhovorech a besedách, uměl se
dotazovat, diskutovat, argumentovat, přesvědčovat a vést debaty (i bez přípravy)
vztahující se k různým tématům, včetně odborných;
- rozuměl autentickým projevům rodilých mluvčích v situacích každodenního života
a jednoduchým projevům s odbornou tematikou, vyslechnutému nebo přečtenému
odbornému textu, průběžně se věnoval četbě odborného tisku a sledoval novinky
v oboru;
 osvojil si v průběhu studia přibližně 3000 lexikálních jednotek, včetně odborné slovní
zásoby, a to v každém studovaném jazyce.
Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci:
a)
pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a
b)
asistenta pedagoga podle §20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách,
zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo
v oborech připravujících učitele a vychovatele.
19
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Studijní obor 75-42-M/03 Pedagogické lyceum
ŠVP „Pedagogické lyceum“
Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci:
a)
pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a
b)
asistenta pedagoga podle §20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách,
zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo
v oborech připravujících učitele a vychovatele.
Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)
ŠVP „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“
Studijní obor Gymnázium – ŠVP – „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ je určen
jazykově talentovaným žákům 5. tříd, kteří mají zájem o studium cizích jazyků
a všeobecně vědecky orientovaného vzdělání ve společenských a přírodních vědách a
po jeho absolvování chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.
Gymnázium zprostředkuje solidní základy vědecky orientovaného vzdělání a snaží se ve
své výchovné funkci o všestranný rozvoj osobnosti. Je přípravou pro studium na všech
typech vysokých škol ať už v naší republice nebo v zahraničí. Nadstandardní jazyková
výbava, kterou student získá na naší škole v oborech s její rozšířenou výukou, je
výborným odrazovým můstkem jak pro další studium, tak i pro další osobní a osobnostní
rozvoj studenta.
Absolvent získá úplné střední vzdělání s maturitou. Každý odchází ze školy se znalostí
minimálně tří světových jazyků. Vzhledem k bezplatné přípravě ke státním zkouškám
z cizích jazyků a mezinárodním certifikátům odchází řada absolventů z naší školy již se
složenou zkouškou. Na vyšším stupni gymnázia se žák profiluje prostřednictvím
volitelných předmětů tak, aby získal vědomosti a dovednosti v předmětech, které
odpovídají jeho budoucímu profesnímu zaměření.
Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium
ŠVP „Cesta je cíl...(...k jazyku)“
Obor je určen žákům s ukončeným základním vzděláním, kteří mají zájem o rozšířenou
výuku cizího jazyka a humanitních předmětů a pro žáky nižšího stupně osmiletého studia
Gymnázia Jana Blahoslava, kteří absolvovali výuku podle vzdělávacího programu
„Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“.
20
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Absolvent je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je
patrná z učebního plánu. Žáci s velkým zájmem o cizí jazyk mají možnost volby třetího
cizího jazyka v rámci volitelných předmětů. Žáci s výbornými výsledky v cizím jazyce
jsou připravováni v rámci výuky a nepovinných předmětů (bezúplatně) ke složení
mezinárodních jazykových zkoušek z německého jazyka (Zertifikat Deutsch)
a anglického jazyka (PET, FCE, CAE).
Široká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou
připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního
i přírodovědného zaměření.
Studium gymnázia směřuje k tomu, aby absolvent:
 poznal a rozvíjel vlastní schopnosti a uplatňoval je spolu s osvojenými vědomostmi
a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;
 osvojil si strategie učení a byl motivován pro celoživotní vzdělávání;
 zdokonalil své komunikativní schopnosti a dovednosti;
 směřoval k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;
 rozvíjel schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;
 projevoval se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost;
 uplatňoval svá práva a naplňoval své povinnosti;
 aktivně rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví a byl za ně
zodpovědný;
 byl tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
Absolventi jsou motivováni pokračovat ve studiu na:
 filozofických fakultách (filologické obory, překladatelství, tlumočnictví, cizí
jazyk pro ekonomickou sféru, …);
 pedagogických fakultách (učitelství českého jazyka, cizích jazyků a všeobecně
vzdělávacích předmětů, …);
 právnických fakultách;
 ekonomických fakultách;
 přírodovědeckých fakultách (biologie, geografie a geologie, molekulární biologie
a genetika, …);
 fakultách sociálních věd (sociologie, mediální studia, komunikační studia);
 lékařských fakultách.
Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium
ŠVP „Cesta je cíl...(...do Evropy)“
Studijní obor je určen žákům se zájmem o cizí jazyky a všeobecně orientované vzdělání,
zejména v oblasti společenských věd, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat
21
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
ve studiu na vysokých školách. Absolvent disponuje kvalitním jazykovým vzděláním,
orientuje se v dějinách a současné problematice Evropské unie, má předpoklady
pokračovat ve studiu v zahraničí.
Je motivován pokračovat ve studiu na:
 filozofických fakultách (filologické obory, filozofie, politologie a evropská studia,
andragogika, psychologie, žurnalistika,…);
 pedagogických fakultách (učitelství českého jazyka, cizích jazyků a všeobecně
vzdělávacích předmětů, pedagogika, sociální pedagogika, speciální pedagogika, …);
 právnických fakultách (všechna studijní zaměření, např. Evropská studia
se zaměřením na evropské právo, Právo ve veřejné správě, Vyšší soudní úředník,
…);
 ekonomických fakultách (všechna studijní zaměření, např. Aplikovaná ekonomie,
Eurospráva, Národohospodářství, Politologie, …);
 přírodovědeckých fakultách (pouze některé obory, např. Geografie
a geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, …);
 fakultách sociálních věd (sociologie, mediální studia, komunikační studia,
mezinárodní a teritoriální studia);
 fakultách humanitních studií (např. studijní obory Aplikovaná etika, Historická
sociologie, Sociální a humanitární práce, …).
22
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
4.
Seznam studijních oborů
Ve školním roce 2014/2015 měla střední škola GJB a SPgŠ následující strukturu
studijních oborů:
Kód oboru
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/003
Pedagogické lyceum
(dobíhající obor)
78-42-M/03
Pedagogické lyceum
79-41-K/81
Gymnázium
ŠVP „Se znalostí jazyků v otevřené Evropě“
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP „Cesta je cíl…(…k jazyku)“
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP „Cesta je cíl…(…do Evropy)“
(dobíhající obor)
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Ukončení
studia
maturitní
zkouška
23
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Forma
studia
denní
Stupeň středního
vzdělání
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
maturitní
zkouška
denní
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
maturitní
zkouška
denní
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
maturitní
zkouška
denní
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
maturitní
zkouška
denní
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
maturitní
zkouška
denní
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
maturitní
zkouška
zkrácená
dálková
střední vzdělání
s maturitní zkouškou
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
5.
Přehled učebních plánů
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
Denní studium absolventů základní školy
Vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Biologie a hygiena
Fyzika
Chemie
Zeměpis
Volitelný předmět
2. Odborné předměty
Pedagogika
Psychologie
Hudební výchova s metodikou
Výtvarná výchova s metodikou
Tělesná výchova s metodikou
Hra na hudební nástroj
Dramatická výchova s metodikou
Literární a jazykové praktikum
Výpočetní technika
Pedagogická praxe
Specializace (výchovy) – volitelné
CELKEM
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
56
3
3
3
4
13
3
3
3
4
13
2
2
–
–
4
–
–
2
2
4
2
2
2
2
8
2
2
2
–
6
–
2
–
–
2
2
–
–
–
2
2
–
–
–
2
–
–
1
1
2
72
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
2+1
2+1
2
8+2
2
2
2
2
8
2
2
–
–
4
1
1
–
–
2
1
2
1
–
4
–
–
3
4
7
–
–
2
3
5
32
32
32
32
128
Poznámky k učebnímu plánu:
 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s §2,
písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.
24
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
 Český jazyk a literatura – vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Estetické
vzdělávání.
 Cizí jazyk - vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Žák si volí z nabídky Německý
jazyk nebo Anglický jazyk. Předpokladem pro volbu jazyka je jeho absolvování na
základní škole a vstupní úroveň A1/A2.
 Dějepis – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání.
 Občanská nauka – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání.
 Matematika – vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání.
 Biologie a hygiena - vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné
vzdělávání – Biologické a ekologické vzdělávání.
 Fyzika – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Fyzikální
vzdělávání.
 Chemie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické
vzdělávání.
 Zeměpis – vyučovací předmět vychází z požadavků současné doby zaměřující se na
praktické činnosti a teoretické poznatky především z oblasti Přírodovědného
vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní
prostředí a Informační a komunikační technologie.
 Volitelný předmět – žáci si vybírají z nabídky Cvičení z matematiky, Cvičení
z německého jazyka, Cvičení z anglického jazyka.
 Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu
Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu Pedagogika je odborná
pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně vzdělávacích zařízení
pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Rozsah pedagogické praxe činí v 1. a
2. ročníku 3 týdny, ve 3. ročníku 4 týdny, ve 4. ročníku 4 týdnů. Podmínkou ukončení
studia je absolvování odborné pedagogické praxe v plném rozsahu do konce 4. ročníku
studia.
 Psychologie – vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogickopsychologické vzdělávání.
 Hudební výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru
Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo
Hudební a hudebně pohybové výchovy.
 Tělesná výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru
Didaktika pedagogických činností. Povinnou součástí výuky Tělesné výchovy
s metodikou je absolvování Plaveckého kurzu (zařazen průběžně v 1. ročníku),
Lyžařského kurzu (zařazen ve 2. ročníku) a Turistického kurzu (zařazen ve 3. ročníku).
Bez absolvování uvedených kurzů není možné uzavřít studium oboru.
 Hra na hudební nástroj – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických
činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně
25
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3






pohybové výchovy. Pro žáky se specializací HVM je povinným maturitním
předmětem.
Výtvarná výchova s metodikou - vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika
pedagogických činností. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (2/3 hodin) –
výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané
kapitoly z dějin umění, teorie a metodika výtvarné výchovy v předškolních a
mimoškolních zařízeních (1/3 hodin). Kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 3. ročníku
předmětu Výtvarná výchova – specializace a je zaměřen na malbu, kresbu a akční
tvorbu v plenéru. Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné.
Dramatická výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru
Didaktika pedagogických činností.
Literární a jazykové praktikum – vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a
komunikace a Estetické vzdělávání.
Výpočetní technika – předmět zcela pokrývá průřezové téma Informační a
komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce v okruhu
Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí a Písemné
i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce podle požadavků uvedených v RVP
Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Pedagogická praxe – vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické
vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Ve 3. a 4. ročníku se žák účastní
odborné i učební praxe. Na učební praxi se třída dělí na skupiny zpravidla po 3 až
5 žácích. Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu ve 3. a 4. ročníku, praxe probíhá
v jeden vyhrazený den v týdnu. Odborná praxe probíhá formou čtyřtýdenních kurzů
ve 3. ročníku a čtyřtýdenních kurzů ve 4. ročníku.
Specializace (výchovy) – volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech
Hudební výchova – specializace, Výtvarná výchova – specializace, Tělesná výchova
– specializace, Dramatická výchova – specializace. Zvolený předmět zakládá žákovi
povinnost z něj složit maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat
v rámci specializace a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v ŠVP,
v charakteristice jednotlivých předmětů v kapitole Učební osnovy.
26
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
Zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy SŠ
Počet hodin konzultací v ročníku
1.
2.
3.
Celkem
Vyučovací předměty
Odborné předměty
Biologie a hygiena
Pedagogika
Psychologie
Hudební výchova s metodikou
Výtvarná výchova s metodikou
Tělesná výchova s metodikou
Hra na hudební nástroj
Dramatická výchova s metodikou
Literární a jazykové praktikum
Pedagogická praxe (seminář)
Volitelné předměty – specializace
CELKEM
15
15
15
30
30
30
30
30
15
–
10
220
25
30
30
30
30
30
30
–
–
–
15
220
25
30
30
30
30
15
20
–
–
20
20
220
65
75
75
90
90
75
80
30
15
20
45
660
Poznámky k učebnímu plánu:
 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s §2,
písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.
 Biologie a hygiena – vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti
Přírodovědné vzdělávání – Biologické a ekologické vzdělávání.
 Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu
Pedagogicko-psychologické vzdělávání.
 Psychologie – vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogickopsychologické vzdělávání.
 Hudební výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru
Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje
učivo Hudební a hudebně pohybové výchovy.
 Tělesná výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru
Didaktika pedagogických činností.
 Hra na hudební nástroj – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických
činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně
27
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3





pohybové výchovy. Pro žáky se specializací HVM je povinným maturitním
předmětem.
Výtvarná výchova s metodikou – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika
pedagogických činností. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (výtvarné
zobrazování, dekorativní a materiálové práce), teoretickou složkou (vybrané
kapitoly z dějin umění, teorie) a metodikou výtvarné výchovy v předškolních
a mimoškolních zařízeních.
Dramatická výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího
oboru Didaktika pedagogických činností.
Literární a jazykové praktikum – vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání
a komunikace a Estetické vzdělávání.
Pedagogická praxe – vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické
vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Pedagogická praxe probíhá formou
kurzů. Během studia musí žák absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 5 týdnů ve
dvou rozdílných školských pracovištích. V případě, že žák vykonává pedagogickou
práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva týdny absolvuje v jiném
typu školského zařízení. Pracovní doba žáka je 6 hodin denně, z toho je 5 hodin
přímá práce s dětmi a 1 hodina rozboru.
Specializace (výchovy) – volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech
Hudební výchova – specializace, Výtvarná výchova – specializace, Tělesná
výchova – specializace. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost z něj složit
maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat v rámci specializace
a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v charakteristice jednotlivých
předmětů v kapitole Učební osnovy.
28
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 78-42-M/003 PEDAGOGICKÉ LYCEUM
Denní studium absolventů základní školy
Vyučovací předměty
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II
Dějepis
Zeměpis
Občanská nauka
Matematika
Biologie
Fyzika
Chemie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Pedagogika
Psychologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
Konverzace CJ I
2. VOLITELNÉ – specializace
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
Tělesná výchova
Humanitní studia
Živé jazyky
CELKEM
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
31
27
27
27
112
3
4
4
4
15
3
4
3
3
13
3
4
3
3
13
2
2
2
–
6
2
2
–
–
4
–
–
2
3
5
3
3
3
3
12
2
2
2
–
6
2
2
–
–
4
2
1
–
–
3
1
1
2
3
7
2
2
2
2
8
–
–
2
3
5
–
–
2
2
4
2
–
–
–
2
2
–
–
–
2
2
–
–
–
2
–
–
–
1
1
–
4
4
4
12
–
4
4
4
12
–
4
4
4
12
–
4
4
4
12
–
4
4
4
12
–
4
4
4
12
–
4
4
4
12
31
31
31
31
124
29
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM
ŠVP „Pedagogické lyceum“
Denní studium absolventů základní školy
Vyučovací předměty
1. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II
Dějepis
Zeměpis
Občanská nauka
Matematika
Biologie
Fyzika
Chemie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Pedagogika
Psychologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
Konverzace v cizím jazyce
2. Volitelné – specializace
Specializace – hudební výchova
Specializace – výtvarná výchova
Specializace – dramatická výchova
Specializace – tělesná výchova
Specializace – humanitní studia
Celkem
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
32
28
28
28
116
3
3
4
5
15
3
3
4
3
13
3
3
4
3
13
2
2
1
1
6
2
2
4
–
–
2
3
5
–
–
3
3
3
3
12
2
2
2
6
–
2
2
4
–
–
2
1
3
–
–
2
1
2
2
7
2
2
2
2
8
2
2
2
6
–
2
2
2
6
–
2
2
–
–
–
2
2
–
–
–
2
2
–
–
–
2
2
–
–
–
4
4
4
12
–
–
4
4
4
12
32
32
32
32
128
Poznámky k učebnímu plánu:
 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s § 2,
písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.
 Český jazyk a literatura – vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Estetické
vzdělávání.
 Cizí jazyk I a II vychází se vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace
– vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Cizí jazyk I je Anglický jazyk.
Předpokládá se vstupní úroveň A1 a výstupní úroveň B1 dle Společného
30
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3












evropského referenčního rámce pro jazyky. Cizí jazyk II volí žák z nabídky –
Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. U Cizího jazyka II se
nepředpokládá žádná vstupní úroveň a výstupní úroveň se předpokládá A2 dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Dějepis – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání.
Občanská nauka – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní
vzdělávání a Ekonomické vzdělávání.
Matematika – vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání.
Fyzika – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Fyzikální
vzdělávání.
Chemie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické
vzdělávání.
Biologie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání, Biologické
a ekologické vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti
a Člověk a životní prostředí.
Zeměpis – vychází ze současných požadavků moderní doby zaměřující se
zejména na teoretické poznatky z oblasti Přírodovědného vzdělávání
a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní
prostředí a Informační a komunikační technologie.
Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu
Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu Pedagogika je
odborná pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně
vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Rozsah praxe činí
celkem 4 týdny za studium, 2 týdny ve druhém ročníku a 2 týdny ve třetím
ročníku. Podmínkou ukončení studia je absolvování odborné pedagogické praxe
v plném rozsahu do konce 4. ročníku studia.
Psychologie – vyučovací předmět Psychologie vychází z obsahového okruhu
Pedagogicko-psychologické vzdělávání.
Hudební výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Estetické
vzdělávání. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební nauky,
Dějin hudby a Hudební výchovy v praktických činnostech.
Tělesná výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Vzdělávání
pro zdraví. Obsah předmětu je tvořen praktickými činnostmi z různých oblastí
sportu. Žáci se mohou v průběhu studia (zpravidla v prvním nebo druhém
ročníku) nepovinně účastnit lyžařského kurzu, který je organizován pro předmět
Specializace-tělesná výchova. Musí však splnit podmínku, že nejsou z hodin
tělesné výchovy úplně nebo částečně uvolněni.
Výtvarná výchova vychází z oblasti estetického vzdělávání. Obsah předmětu je
tvořen jednak praktickou složkou – výtvarná tvorba a praktické činnosti, jednak
teoretickou složkou – teorií výtvarného umění a estetiky a dějinami českého a
světového výtvarného umění a kultury.
31
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
 Dramatická výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Estetické
vzdělávání. Obsah předmětu je tvořen převážně praktickými činnostmi. Učivo
zahrnuje také teorii a metodiku dramatické výchovy a vybrané kapitoly z dějin
divadla.
 Výpočetní technika – vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích, zcela pokrývá průřezové téma Informační
a komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce
v okruhu práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání
informací podle požadavků uvedených v RVP.
 Specializace – volitelné; jsou realizované ve vyučovacích předmětech
Specializace – hudební výchova, Specializace – výtvarná výchova, Specializace
– tělesná výchova, Specializace – dramatická výchova, Specializace – humanitní
studia, Specializace – živé jazyky. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost
z něj složit maturitní zkoušku.
 Specializace – dramatická výchova; součásti výuky je povinný dramatický kurz
v inspirativním prostředí. Kurz v rozsahu tří dnů je zařazen do 2. ročníku.
Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné.
 Specializace – tělesná výchova – vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova
a sport a navazuje na obor Vzdělávání pro zdraví. Povinnou součástí učiva je
absolvování výuky plavání (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), lyžařského kurzu
(zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), cyklistického kurzu (zařazeno zpravidla ve
2. ročníku) a pěšího turistického kurzu (zařazeno zpravidla ve 3. ročníku). Bez
jejich absolvování není možné uzavřít studium oboru.
 Specializace – výtvarná výchova; kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 2. ročníku
a je zaměřen na malbu, kresbu a akční tvorbu v plenéru. Absolvování kurzu je do
ukončení studia povinné.
 Specializace – humanitní studia; vycházejí a rozšiřují znalosti
Společenskovědního vzdělávání.
 Specializace – hudební výchova; předmět vychází ze vzdělávacího oboru
Estetické vzdělávání. Zahrnuje učivo Dějin hudby, Hudební nauky, Hudební
výchovy v praktických činnostech a Hry na hudební nástroj. Předmět zakládá
žákovi povinnost z něj složit praktickou a ústní maturitní zkoušku.
 V závěru 3. ročníku vypracují žáci dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené
téma ve vybraném vyučovacím předmětu. Ročníková práce je pro všechny žáky
do ukončení studia povinná.
32
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium
ŠVP: „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ (nižší stupeň gymnázia)
(pozn.: ve vyučovacích předmětech se sčítají dotace zahrnutých oborů, např. Biologie 2-2-2-2 atd.)
Vzdělávací oblast
Vyučované předměty
Zahrnuté obory
Celkem
Součet za
oblast
1
0
1
0
0
1
2
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
16
12
28
13
14
16
16
4
4
12
1
24
12
1
122
I.
II.
III.
IV.
Z toho
disponibilní
5
3
1
1
2
5
0
0
2
1
0
0
2
0
0
1
2
2
0
4
3
1
0
2
4
0
0
2
2
2
0
1,5
0
0,5
1
2
2
0
4
3
1
0
2
4
2
0
2
2
1,5
0,5
1
1
0
1
1
2
0
3
3
1
0
2
3
1
1
2
2
1,5
0,5
1,5
0
0,5
1
1
2
1
3
0
30
3
0
30
3
0
31
3
1
31
Povinné předměty
Umění a kultura
Estetická výchova
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Volitelné předměty
Tělesná výchova
Svět práce
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Dějepis
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a svět práce
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Člověk a svět práce
Biologie
Výchova ke zdraví
Člověk a svět práce
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Člověk a svět práce
Další cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Další cizí jazyk
Cizí jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a společnost
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Výchova k občanství
Dějepis
Matematika
Informatika a komunikace
Zeměpis
Fyzika
Člověk a příroda
Chemie
Biologie
Jazyk a jazyková komunikace
Celkem povinná časová dotace
33
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
8
7
6
29
8
4
6
8
1
10
8
1
12
1
122
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium
ŠVP: „Cesta je cíl...(...k jazyku)“ (vyšší stupeň gymnázia)
Vyučovací předmět
Český jazyk a literatura
Úvod do studia jazyka
Rétorika
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Občanský a
společenskovědní základ
Dějepis
Hudební výchova/
Výtvarná výchova
Informatika a komunikace
Tělesná výchova
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Celková dotace
kvinta
sexta
septima
oktáva
Celkem
3
1
0
5
4
3
2
2
2
2
3
–
0
5
4
3
2
2
2
2
3
–
0
3
3
3
2
2
2
2
5
–
1
3
3
3
0
0
0
0
14
1
1
16
14
12
6
6
6
6
1
2
2
2
7
2
2
2
2
8
2/2
2/2
–
–
4
2
2
0
0
0
0
33
2
2
0
0
0
0
33
1
2
2
2
2
0
33
1
2
2
3
3
3
33
6
8
4
5
5
3
132
Poznámky k učebnímu plánu:
- Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s § 2, písm.
b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.
- Cizí jazyk – anglický jazyk je povinný pro všechny žáky.
- Další cizí jazyk – volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků
a personálními možnostmi školy).
- Hudební/Výtvarná výchova – předměty vychází ze vzdělávacích
Hudební/Výtvarný obor. Žáci si volí jeden z uvedených předmětů.
oborů
- Volitelný předmět 1 – vždy konverzace z povinného jazyka dle volby žáka.
- Volitelný předmět 2 a 3 – vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím
a čtvrtým ročníkem.
- Volitelný předmět 4 – jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy.
34
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
- Nabídka volitelných předmětů 2, 3 a 4:
Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení
z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář a cvičení z matematiky,
Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář
z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář
z informatiky.
- Nabídka nepovinných předmětů:
Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka,
Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce atd. dle možností školy.
- Tělesná výchova – součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů:
- Lyžařský výcvikový kurz – zařazen v 1. ročníku (kvintě) v rozsahu 36 hodin. Účast
na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce.
- Sportovně turistický kurz – zařazen ve 3. ročníku (septimě) v rozsahu 30 hodin.
Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce.
- Rozšiřující lyžařský kurz – nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu
18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy – Rakousko). Kurz je
nepovinný.
35
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium
ŠVP: „Cesta je cíl...(...k jazyku)“
Vyučovací předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura
Úvod do studia jazyka
Rétorika
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Občanský a
společenskovědní základ
Dějepis
Hudební výchova/
Výtvarná výchova
Informatika a komunikace
Tělesná výchova
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Celková dotace
3
1
0
5
4
3
2
2
2
2
3
–
0
5
4
3
2
2
2
2
3
–
0
3
3
3
2
2
2
2
5
–
1
3
3
3
0
0
0
0
14
1
1
16
14
12
6
6
6
6
1
2
2
2
7
2
2
2
2
8
2/2
2/2
–
–
4
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
2
2
2
2
0
1
2
2
3
3
3
6
8
4
5
5
3
33
33
33
33
132
Poznámky k učebnímu plánu:
- Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s § 2,
písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.
- Cizí jazyk – anglický jazyk je povinný pro všechny žáky.
- Další cizí jazyk – volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků
a personálními možnostmi školy).
- Hudební/Výtvarná výchova – předměty vychází ze vzdělávacích
Hudební/Výtvarný obor. Žáci si volí jeden z uvedených předmětů.
- Volitelný předmět 1 – vždy konverzace z povinného jazyka dle volby žáka.
36
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
oborů
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
- Volitelný předmět 2 a 3 – vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím
a čtvrtým ročníkem.
- Volitelný předmět 4 – jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy.
- Nabídka volitelných předmětů 2, 3 a 4:
Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení
z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář a cvičení z matematiky,
Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář
z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář
z informatiky.
- Nabídka nepovinných předmětů:
Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka,
Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce atd. dle možností školy.
- Tělesná výchova – součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů:
- Lyžařský výcvikový kurz – zařazen v 1. ročníku (kvintě) v rozsahu 36 hodin. Účast
na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce.
- Sportovně turistický kurz – zařazen ve 3. ročníku (septimě) v rozsahu 30 hodin.
Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce.
- Rozšiřující lyžařský kurz – nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu
18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy – Rakousko). Kurz je
nepovinný.
37
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium
ŠVP: „Cesta je cíl...(...do Evropy)“
Vyučovací předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura
Úvod do studia jazyka
Anglický jazyk
Další cizí jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
Občanský a
společenskovědní základ
Dějepis
Evropská studia
Hudební výchova/
Výtvarná výchova
Informatika a komunikace
Tělesná výchova
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Celková dotace
Z toho
disponibilní
3
1
4
4
3
2
2
2
2
3
–
4
4
3
2
2
2
2
3
–
4
3
3
1
1
1
2
5
–
4
3
2
0
0
0
0
14
1
16
14
11
5
5
5
6
2
1
4
2
1
0
0
0
0
2
2
2
2
8
1
2
–
2
1
2
2
2
2
8
5
0
5
2/2
2/2
–
–
4
0
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
2
2
2
2
0
–
2
2
3
3
3
5
8
4
5
5
3
1
0
0
3
3
3
33
33
33
33
132
26
Poznámky k učebnímu plánu:
- V 1. ročníku se dělí jedna hodina českého jazyka a literatury. Hodina bude využívána
jako cvičení z českého jazyka.
- V 1. ročníku se dělí jedna hodina matematiky. Hodina bude využívána jako cvičení
z matematiky.
- Náplň předmětu Úvod do studia jazyka je specifikována v osnovách předmětu.
Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uvádí
žáky do problematiky jazyka a textu.
- Cizí jazyk – anglický jazyk je povinný pro všechny žáky.
- Další cizí jazyk – žáci vybírají z nabídky – francouzský jazyk, německý jazyk, ruský
jazyk, španělský jazyk.
38
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
- Předmět Občanský a společenskovědní základ je v 1. ročníku zaměřen na psychologii
a sociologii, ve 2. ročníku na právo a politologii, ve 3. ročníku na ekonomii a
ekonomiku a logiku, ve 4. ročníku na etiku a filozofii.
- Vyučovací předmět Evropská studia byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk
a společnost. Realizuje průřezová témata Osobností a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, mediální výchova a Multikulturní výchova. Náplň předmětu
Evropská studia je specifikována v osnovách. Zaměřuje se na studium evropské
kultury a umění, evropské integrace, zejména Evropské unie.
- Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacích oblastí
Hudební obor a Výtvarný obor. Žáci si v 1. ročníku zvolí Hudební výchovu nebo
Výtvarnou výchovu.
- Vzdělávací obsah předmětu Informatika a výpočetní technika vychází z obsahu
vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie.
- Volitelný předmět 1 si žáci volí jako dvouletý. Volitelným předmětem 1 musí být
Konverzace v cizím jazyce.
- Volitelný předmět 2 a 3 si žáci volí jako dvouletý. Vybírají z této nabídky:
Seminář a cvičení z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář z matematiky,
Cvičení z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář
z chemie, Seminář z biologie, Přírodovědný seminář, Seminář z informatiky, Seminář
z teorie práva, Seminář z psychologie.
- Volitelný předmět 4 si žáci volí jako jednoletý. Vybírají z této nabídky:
Seminář z českého jazyka a literatury, Dějiny umění, Logika, Latina, Ekonomie
a ekonomika, Programování, Projektový seminář, Základy psaní na klávesnici,
Základy třetího cizího jazyka, Etika.
Nabídku lze rozšířit nebo zúžit podle zájmu studentů a personálních možností školy.
- V každém ročníku absolvují žáci stanovené kurzy. Každý kurz má svůj jednoznačný
výstup (závěrečná zpráva, literární zpracování, protokol, seminář, apod.). Pro žáky,
kteří se kurzu nezúčastní, jsou stanovené náhradní výstupy.
- Tělesná výchova – součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů:
- Lyžařský výcvikový kurz – zařazen v 1. ročníku v rozsahu 36 hodin. Účast na kurzu
je se souhlasem zákonného zástupce.
- Sportovně turistický kurz – zařazen ve 3. ročníku v rozsahu 30 hodin. Účast
na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce.
- Rozšiřující lyžařský kurz – nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu
18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy – Rakousko). Kurz je
nepovinný.
39
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
6.
Statistické údaje o škole
Údaje o žácích
Nižší
stupeň
gymnázia
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Celkem
127
25
21
24
22
219
4
1
1
1
1
8
0
14
18
22
24
78
0
1
1
1
1
4
0
0
0
10
17
27
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
64
64
0
0
0
0
2
2
0
58
59
58
0
175
0
2
2
2
0
6
0
60
63
68
64
255
0
2
2
2
2
8
Počet žáků
Gymnázium (osmileté)
Počet tříd
Gymnázium (osmileté)
Počet žáků
Gymnázium ŠVP
„Cesta je cíl…(…k jazyku)“
Počet tříd
Gymnázium ŠVP
„Cesta je cíl…(…k jazyku)“
Počet žáků
Gymnázium ŠVP
„Cesta je cíl…(…do Evropy)“
Počet tříd
Gymnázium ŠVP
„Cesta je cíl…(…do Evropy)“
Počet žáků
Pedagogické lyceum
Počet tříd
Pedagogické lyceum
Počet žáků
Pedagogické lyceum ŠVP
Pedagogické lyceum
Počet tříd
Pedagogické lyceum ŠVP
Pedagogické lyceum
Počet žáků
Předškolní a mimoškolní
pedagogika ŠVP
Učitelství pro mateřské školy a
vychovatelství
Počet tříd
Předškolní a mimoškolní
pedagogika ŠVP
Učitelství pro mateřské školy a
vychovatelství
40
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Počet žáků
Předškolní a mimoškolní
pedagogika ŠVP
Učitelství pro mateřské školy a
vychovatelství
(dálková forma)
Počet tříd
Předškolní a mimoškolní
pedagogika ŠVP
Učitelství pro mateřské školy a
vychovatelství
(dálková forma)
0
27
32
31
–
90
0
1
1
1
–
3
Celkem 908 žáků, 33 tříd
41
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Údaje z přijímacího řízení konaného ve školním roce 2014/2015
Rada Olomouckého kraje schválila dne 11. 9. 2014 pod bodem UR/47/28/2014 strukturu
oborů a počty tříd pro školní rok 2015/2016. Požadavek ze strany vedení školy bylo
otevřít jednu třídu oboru Gymnázium (osmileté), jednu třídu oboru Gymnázium – ŠVP
„Cesta je cíl…(… k jazyku)“, dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika –
ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“, dvě třídy oboru Pedagogické
lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“, dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ – zkrácená, dálková
forma. Tento požadavek byl plně akceptován.
Kritéria přijímacího řízení
STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/41 – GYMNÁZIUM – ŠVP „CESTA JE CÍL…(…K JAZYKU)“
– ČTYŘLETÉ
Žáci byli hodnoceni na základě následujících kritérií:
1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů
- z českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %);
- z matematiky (výsledek zohledněn 20 %).
2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se podílel
na dosažných bodech 40 %.
Za každé pololetí mohl uchazeč získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet
bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení byl 6.
Započítávaly se známky z nás7ledujících předmětů:
- český jazyk
- anglický jazyk
- dějepis
- zeměpis
- matematika
- přírodopis
- fyzika
- chemie
- občanská výchova (výchova k občanství)
3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky
2013/2014 a 2014/2015 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při
umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 1 bod.
Při rovnosti bodů byly zohledněny výsledky vzdělávání z 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku (prospěchové průměry) základní školy.
42
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/81 – GYMNÁZIUM – ŠVP „SE ZNALOSTÍ JAZYKA
V OTEVŘENÉ EVROPĚ“ – OSMILETÉ
Žáci byli hodnoceni na základě následujících kritérií:
1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů
- z českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %);
- z matematiky (výsledek zohledněn 20 %).
2. Prospěch na základní škole ze 4. ročníku a prvního pololetí 5. ročníku se podílel
na dosažených bodech 40 %.
3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky
2013/2014 a 2014/2015 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při
umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 1 bod.
Při rovnosti bodů byly zohledněny výsledky vzdělávání ze 4. ročníku a 1. pololetí
5. ročníku (prospěchové průměry) základní školy.
STUDIJNÍ OBOR 75-31-M/01 – PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – ŠVP
„UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ“ (DENNÍ FORMA)
Žáci se podrobili:
- ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek
zohledněn 80 %).
Zkoušky zjišťovaly úroveň předpokladů:
1. v řečové a reprodukční oblasti:
a) Zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text
volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež a dále
z dětských časopisů;
b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).
2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu nebyla nutná dovednost hry na
hudební nástroj)
a) Hlasové předpoklady:
zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního
nástroje.
b) Sluchové předpoklady:
- zazpívat slyšené tóny hrané na klavír;
- zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků;
- určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1–4).
c) Rytmické předpoklady:
- opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.
43
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
3. v pohybové oblasti
a) Sportovní gymnastika:
- předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad
(i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.
b) Jacíkův motorický test:
- souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše
– stoj spatný).
c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem.
4. ve výtvarné oblasti:
a) Studijní kresba s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy
předmětů).
Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
Formát: A3.
b) Malba s důrazem na kompozici a míchání barev.
Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním
prožitkem, poslechem hudební ukázky.
Doporučený výrazový prostředek: temperové barvy.
Formát: A4.
Podmínkou zařazení do pořadí přijatých bylo dosažení alespoň dostatečného hodnocení
v každé součásti.
Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se podílel na
dosažených bodech 20 %.
Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky
2013/2014 a 2014/2015 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při
umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 1 bod.
Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/03 – PEDAGOGICKÉ LYCEUM – ŠVP „PEDAGOGICKÉ
LYCEUM“ (DENNÍ FORMA)
Žáci vykonali:
- test z českého jazyka (výsledek zohledněn 50 %);
- ověření předpokladů v řečové oblasti (výsledek zohledněn 20 %).
Zkouška v řečové a reprodukční oblasti:
a) zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text volně
reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských
časopisů;
b) zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).
44
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Podmínkou zařazení do pořadí přijatých bylo dosažení alespoň dostatečného hodnocení
v každé součásti. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se
podílel na dosažených bodech 30 %.
Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky
2013/2014 a 2014/2015 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při
umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 1 bod.
Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
STUDIJNÍ OBOR 75-31-M/01 - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – ŠVP
„UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ“ (DÁLKOVÁ,
ZKRÁCENÁ FORMA)
Uchazeči se podrobili:
- ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek
zohledněn 80 %);
- pedagogicko-psychologickému pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).
Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:
1. v řečové a reprodukční oblasti:
a) Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text
volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež
a z dětských časopisů.
b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).
2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu nebyla nutná dovednost hry
na hudební nástroj).
a) Hlasové předpoklady:
- zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu
hudebního nástroje.
b) Sluchové předpoklady:
- zazpívat slyšené tóny hrané na klavír;
- zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků;
- určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1–4).
c) Rytmické předpoklady:
- opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.
3. v pohybové oblasti
a) Sportovní gymnastika:
- volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj
na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný prvek
(váha).
45
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
b) Pohybové testy:
- skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem, přeskoky snožmo přes
švihadlo.
c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem.
4. ve výtvarné oblasti
a) Studijní kresba s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy
předmětů.
Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
Formát: A3.
b) Malba s důrazem na kompozici a míchání barev.
Námět: abstraktní řešení plochy motivované barevným ústřižkem, emocionálním
prožitkem, poslechem hudební ukázky;
Doporučený výrazový prostředek: temperové barvy;
Formát: A4.
Pedagogicko-psychologický pohovor:
rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).
Rozhovorem byla zjišťována:
- motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
- pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.
Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně
ověřená kopie maturitního vysvědčení.
V případě nedoložení požadovaných dokladů nebylo možno uchazeče zařadit, a to
i v případě úspěšného hodnocení zkoušek, do pořadí přijatých.
Statistika přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015
Přihlášku ke studiu na naši školu si ve školním roce 2014/2015 podalo 451 uchazečů
v prvním kole a 27 uchazečů ve druhém kole. Z celkového počtu 478 nastoupilo ke studiu
211 žáků do denní formy vzdělávání a 58 uchazeček do dálkové zkrácené formy
vzdělávání.
1. KOLO
2. KOLO
Obor
Otevírané
třídy
počet
přihlášených
počet
přijatých
odevzdali
zápisový
lístek
G(8)
1
70
30
20
4
4
4
24
G(4)
1
54
30
15
2
2
0
15
46
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
počet
přihlášených
počet
přijatých
odevzdali
zápisový
lístek
Celkem
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
PDL
2
123
56
51
4
4
3
54
PMP
2
150
60
60
0
0
0
60
PMP(D)
2
54
49
48
17
10
10
58
G(8) – Gymnázium (osmileté)
G(4) – Gymnázium
PDL – Pedagogické lyceum
PMP – Předškolní a mimoškolní pedagogika
PMP(D) – Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková, zkrácená forma
47
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Údaje o absolventech Gymnázia za školní rok 2014/2015
4. A
Gymnázium –
živé jazyky
4. B
Gymnázium –
ES
Oktáva
Gymnázium –
živé jazyky
Celkem
Počet žáků
24
17
21
62
Ekonomické
4
2
4
10
7
6
2
15
0
0
1
1
Farmaceutické
0
0
1
1
Právnické
0
0
0
0
Přírodovědecké
5
1
8
14
Pedagogické
1
1
0
2
Technické
2
1
2
5
Umělecké
0
1
0
1
Zemědělské
2
1
0
3
Jazykové školy a VOŠ
1
1
2
4
Praxe
2
3
1
6
Evidence ÚP
0
0
0
0
Zaměření VŠ, VOŠ,
praxe, ÚP
Filozofické a
humanitní
Lékařské a
zdravotnické
48
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Jazykový pobyt
Nezjištěno
9
5
-
9
2
5
-
1
2
7
1
2
18
3
0
0
0
0
22
3
0
0
3
2
0
1
1
18
1
2
0
7
4
0
0
0
56
10
4
27
15
11
0
2
3
49
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Mateřská dovolená
Jazyková škola
Celkem
Žáci odcházející do
praxe mimo obor
4. D/PdL
Žáci odcházející do
praxe v oboru
4. C/PdL
Žáci evidovaní na
úřadech práce
4. BP/PMP
Žáci přijatí
na vyšší odborné školy
4. AP/PMP
Žáci přijatí
na vyšší stupeň školy
Třída / Obor
počet žáků
Údaje o absolventech Střední pedagogické školy za školní rok 2014/2015
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Údaje o pracovnících školy
Stav k 30. 6. 2015
Pedagogové
Gymnázium
Provozní
pracovníci
Pedagogové
SPgŠ
Provozní
pracovníci
Školní jídelna –
Provozní
výdejna
pracovníci
Celkem zařízení
celkem
z toho muži
30
7
snížený
úvazek
3
4
1
0
0
41
11
4
8
9
2
0
0
4
0
4
0
93
88
21
11
50
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
MD
11
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
7.
Organizační struktura školy
Organizační schéma školy
8.
Naplňování dlouhodobého záměru
Stávající vzdělávací nabídka je v souladu s koncepcí základního strategického
dokumentu v oblasti školství Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně
vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy Olomouckého
kraje.
51
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
9.
Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
Třída
Obor
Počet žáků
Vyznamenaní
Pros-pěli
Neprospěli
Neklasifikovaní
Průměrný
prospěch
Omluvené
hodiny
Neomluvené
hodiny
Chování 1
Chování 2
Chování 3
Gymnázium
prima
G
28
6
22
0
0
1,76
1446
0
28
0
0
sekunda
G
34
11
23
0
0
1,72
1252
0
34
0
0
tercie
G
33
12
21
0
0
1,74
2261
0
33
0
0
kvarta
G
32
10
22
0
0
1,83
2352
0
32
0
0
25
5
20
0
0
1,91
1811
0
25
0
0
21
2
18
1
0
2,15
2076
0
21
0
0
24
10
14
0
0
1,92
2117
0
24
0
0
22
4
17
1
0
2,25
1713
0
22
0
0
14
1
12
1
0
1,98
1335
0
14
0
0
18
5
11
2
0
1,85
1202
3
18
0
0
22
5
16
1
0
2,09
1729
0
22
0
0
10
1
9
0
0
2,23
826
0
10
0
0
24
0
24
0
0
2,44
1506
0
24
0
0
17
0
17
0
0
2,48
1163
14
17
0
0
G – osmileté
219
60
157
2
0
1,91
15028
0
219
0
0
G – 4 leté
105
12
89
4
0
2,17
7761
17
105
0
0
Celkem
324
72
246
6
0
2,04
19281
17
324
0
0
G
ŠVP-J
G
sexta
ŠVP-J
G
septima
ŠVP-J
G
oktáva
ŠVP-J
G
1. A
ŠVP-J
G
2. A
ŠVP-J
G
3. A
ŠVP-J
G
3. B
ŠVP-EV
G
4. A
ŠVP-J
G
4. B
ŠVP-EV
kvinta
52
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Maturitní zkouška 2014/2015 – jarní a podzimní termín
CELKEM
Prospělo
oktáva
Prospělo s vyznamenáním
4. B
G
ŠVP-J
G
ŠVP-EV
G
ŠVP-J
Maturovalo
4. A
24
24
4
17
1
0
0
3
3
17
17
4
13
0
0
0
0
0
22
21
5
14
1
0
0
1
2
63
62
13
44
2
0
0
4
5
Profilová
část
celkem
písemná
práce
Společná část
ústní
zkouška
didaktický
test
Obor
Počet žáků ve třídě
Třída
Neprospělo
Maturitní zkouška 2014/2015 – podzimní termín
1. opravnou maturitní zkoušku konalo v podzimním termínu 5 žákyň Gymnázia. 4 žákyně
tuto zkoušku vykonaly úspěšně. 1 žákyně neprospěla a bude konat 2. opravný termín.
53
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Třída
Obor
Počet žáků
Vyznamenaní
Pros-pěli
Neprospěli
Neklasifikovaní
Průměrný
prospěch
Omluvené
hodiny
Neomluvené
hodiny
Chování 1
Chování 2
Chování 3
Střední pedagogická škola
1. AP
PMP
30
8
22
0
0
1,84
1832
0
30
0
0
1. BP
PMP
30
2
28
0
0
1,80
2023
8
30
0
0
1. C
PdL
30
6
24
0
0
1,98
2319
3
30
0
0
1. D
PdL
28
4
23
1
0
2,29
2206
0
28
0
0
1. E
PMP
27
12
14
1
0
1,49
735
0
27
2. AP
PMP
33
4
28
1
0
2,06
2800
12
33
0
0
2. BP
PMP
30
4
25
1
0
1,87
2559
266
29
1
0
2. C
PdL
30
5
22
3
0
2,41
3307
380
30
0
0
2. D
PdL
29
4
25
0
0
2,13
2174
0
29
0
0
2. E
PMP
32
24
8
0
0
1,26
491
0
32
3. AP
PMP
34
15
19
0
0
1,59
2160
0
34
0
0
3. BP
PMP
34
6
27
1
0
1,87
3202
3
34
0
0
3. C
PdL
30
5
22
3
0
2,12
2477
158
30
0
0
3. D
PdL
28
5
22
1
0
2,02
2283
0
28
0
0
3. E
PMP
31
29
2
0
0
1,17
301
0
31
4. AP
PMP
33
10
23
0
0
1,90
1959
0
33
0
0
4. BP
PMP
31
5
26
0
0
1,97
1850
0
31
0
0
4. C
PdL
32
4
28
0
0
2,15
2194
22
31
1
0
4. D
PdL
32
2
30
0
0
2,28
2845
1
32
0
0
PMP
255
54
198
3
0
1,86
18385
289
256
1
0
PdL
239
35
196
8
0
2,17
19805
564
241
1
0
PMP
dálková forma
90
65
24
1
0
1,25
1527
0
90
0
0
Celkem
584
154
418
12
0
1,76
32601
853
582
2
0
54
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
dálková forma
dálková forma
dálková forma
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Maturitní zkouška 2014/2015 – jarní termín
Třída
Obor
Počet žáků ve třídě
Maturovalo
Opravný termín
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
ústní
zkouška
didaktický
test
písemná
práce
Neprospělo
4. AP
4. BP
4. C
4. D
3. E
PMP
PMP
PdL
PdL
PMP
33
31
32
32
31
33
30
32
32
31
0
0
0
1
0
6
5
12
8
27
20
19
19
23
4
3
2
0
2
0
7
5
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
7
6
1
2
0
159
158
1
58
85
6
13
1
1
16
CELKEM
Společná část
Profilová
část
celkem
Maturitní zkouška 2014/2015 – podzimní termín
Maturitní zkoušku v podzimním termínu konalo 17 žákyň Střední pedagogické školy.
Jedna žákyně se přihlásila k náhradnímu termínu, jedna žákyně ke druhému opravnému
termínu a 15 žákyň k prvnímu opravnému termínu.
První opravný termín maturitní zkoušky vykonalo 13 žákyň úspěšně.
V didaktickém testu z Anglického jazyka neuspěly 2 žákyně, 1 žákyně neuspěla
z didaktického testu z Českého jazyka a z ústní části Anglického jazyka a 1 žákyně
neuspěla z ústní části Anglického jazyka.
55
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
10. Hodnocení výchovného poradenství
Výchovné poradenství naší školy vychází ze stanovených cílů výchovně vzdělávacího
procesu a poskytuje služby žákům, jejich rodičům a kolegům vyučujícím.
Obecné cíle činnosti výchovného poradenství jsou založeny na programu zdravého
životního stylu, jenž by měl být nedílnou součástí vzdělávání a výchovy.
Výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog při své činnosti vycházejí
z pokynů vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách ve
znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 116/2011 Sb., dále z vyhlášky č. 73/2005
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů,
zejména z vyhlášky č. 147/2011 Sb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Okruhy působení výchovného poradenství na naší škole ve školním roce
2014/2015:
Poradenský tým pracoval ve složení výchovní poradci Mgr. P. Kolomazník a
Mgr. L. Kreplová, metodik prevence Mgr. A. Chmelová a školní psycholog
Mgr. K. Banátová.
Stanovení konzultačních hodin výchovných poradců, metodika prevence a školního
psychologa.
Ve spolupráci s třídními učiteli zpracování seznamu absolventů školy, kteří
v akademickém roce 2015/2016 zahájili nebo zahájí studia na VŠ nebo VOŠ, či
nebyli přijati nebo se nehlásili na žádnou VŠ, VOŠ a nastoupili do pracovního
procesu.
Průběžná evidence a aktualizace žáků se speciálními vzdělávacími a výchovnými
potřebami. Poskytování informací vyučujícím o žácích s poruchami učení, chování,
či individuálních zvláštností žáků s cílem lépe pochopit žáka a pomoci mu
(prostřednictvím informací z PPP ve školní matrice).
Péče o talentované a mimořádně nadané žáky (formou nabídky nepovinných
předmětů, zájmových útvarů zaměřených na přípravu k soutěžím a olympiádám
nebo absolvování výběrových exkurzí či přednášek).
Poskytování pomoci při řešení výchovných a studijních problémů žáků. Řešení
osobních problémů jednotlivých žáků, prevence, zjišťování a řešení obtíží a
problémů psychosociálního vývoje žáků v průběhu jejich studia na naší škole –
většinou formou konzultací.
Spolupráce
s třídními
učiteli,
školním
metodikem
prevence
Mgr. Alenou Chmelovou a školním psychologem Mgr. Kamilou Banátovou při
prevenci sociálně patologických jevů. Dále metodicky usměrňuje informační
činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc v tom,
o čem a jak mají informovat žáky.
Konzultace s vyučujícími o navrhovaných kázeňských opatřeních žákům.
56
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Profesionální orientace žáků v maturitních ročnících. Odkazy na odborné publikace
(časopisy, noviny, webové stránky).
Organizace přednášek a poskytování informací jiných institucí – pravidelná
přednáška pracovníka Institutu vzdělávání „Sokrates“.
Poradenská činnost při volbě studia na VŠ nebo VOŠ. Konzultace s žáky
maturitních ročníků o možnostech a podmínkách dalšího studia i o přijímacím
řízení na vysokých a vyšších odborných školách a vyplňování přihlášek.
Aktualizace školních webových stránek výchovného poradenství („Kariérové
poradenství – aktuality“, „Dny otevřených dveří“, „Schránka důvěry“, apod.).
Prezentace naší školy na základních školách a přehlídkách středních škol.
Absolvování odborných a vzdělávacích seminářů.
Při plnění svých úkolů výchovný poradce spolupracoval zejména s:
- vedením školy,
- školním psychologem,
- metodikem prevence,
- žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky,
- pedagogicko-psychologickými poradnami.
Nejčastější problémy chování na naší škole
V průběhu uplynulého školního roku se několikrát vyskytly případy porušování řádu
školy ze strany žáků. Šlo jak o opakované drobnější přestupky, tak i o hrubé porušení
školního řádu (poškozování školního majetku, záškoláctví, vztahy žáků ve třídě, nekázeň
v průběhu výuky, apod.).
Problémy nekázně se řešily informovaností zákonných zástupců a pohovory s žáky.
Pohovoru předcházelo vždy zjištění co nejvíce informací o žácích a vzniklé situaci (od
třídního učitele, vyučujících, z písemných materiálů, atd.), a to nejen o projevech jeho
nekázně, ale i o kladných stránkách jeho osobnosti. Zákonní zástupci byli následně
vyrozuměni třídním učitelem (telefonicky i písemnou formou) a vyvolalo se s nimi
jednání, u kterého bylo zpravidla přítomno vedení školy spolu s výchovným poradcem,
školním psychologem či metodikem prevence. Byl vyhotoven zápis a závěr z jednání,
popř. návrh na kázeňské opatření. S určitým časovým odstupem se sledovalo a
kontrolovalo, zda došlo ze strany žáka k nápravě, popřípadě byl proveden opět neformální
pohovor (např. do jaké míry se mu daří kontrolovat a ovládat své jednání).
Výchovný poradce poskytuje kolegům informace, jak problémové chování žáka
postihnout, eventuálně dává i jiná doporučení. Pokud se objevily projevy nekázně s rysy
asociálního chování, doporučil VP žáka k odborníkům do pedagogicko-psychologické
poradny nebo školnímu psychologovi.
57
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Dále inspiroval žáka k tomu, aby se snažil sám, či s pomocí, formulovat, jaká změna
chování by byla správná a žádoucí, a jak by bylo reálné této změny dosáhnout a zda se
domnívá, že to dokáže.
Někteří naši žáci si mohou do školního prostředí přinášet návyk trávit většinu volného
času v různých vazbách a seskupeních, jejichž normy a životní styl vnášejí i mezi nové
spolužáky (např.: „tvrďácké“ vystupování, sklony k organizovanému jednání, kouření,
alkohol, návykové látky, vulgární vyjadřování, neúcta k jiným lidem, apod.). Problém
však často bývá, jak tomu zabránit, aby neukáznění žáci negativně neovlivňovali ostatní
spolužáky a nebyli tak pro ně špatným vzorem.
Pokud se ve škole zachytily výše uvedené náznaky chování, volil poradenský tým (třídní
učitel, výchovný poradce, školní psycholog, vyučující, popř. vedení školy) vhodné
postupy a metody řešení.
Dále se v průběhu školního roku vyskytly a byly řešeny případy záškoláctví. Zvlášť
velkým problémem je omlouvání absence plnoletých žáků.
Záškoláctví jedinců má negativní dopad na morálku a motivaci třídního kolektivu a
nepravidelná školní docházka některých žáků narušuje celý vzdělávací proces ve třídě a
snižuje úroveň školních výsledků.
Problematiku záškoláctví řeší metodický pokyn MŠMT Č. j.: 10194/2002-14 –
„k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevence a postihu
záškoláctví…“ a z toho vychází i řád školy.
Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli musí při pozorování příčin záškoláctví
vždy nutně vycházet z osobnosti žáka i z jeho rodinného zázemí, je třeba vyslechnout
důvody, které uvádí, a zjistit, kde a v jaké společnosti tráví čas, v němž měl být na
školním vyučování, i jak a od koho získává omluvenky. Toto zjištění dává ucelenější
obraz o charakteru a příčině závadového jednání. Je rovněž nutné jednat se zákonnými
zástupci žáka.
V některých rysech se v rámci třídního kolektivu vyskytly i náznaky šikany (jelikož
žádné prostředí, kde se zdržuje více žáků delší dobu pohromadě, není vůči šikaně imunní).
V současnosti se ve školním prostředí do popředí dostává i zneužití např. elektronických
komunikačních prostředků – internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů, které mohou
vést k šikaně.
Tyto případy se vždy řešily individuálně a ve většině z nich šlo o jednorázový konflikt
mezi různými spolužáky, nevhodný vtip nebo nevhodnou poznámku, či narážku na
spolužáka. Je třeba však pečlivě rozlišit, zde se už nejedná o vyčlenění žáka z kolektivu
jiným spolužákem nebo není jednání motivováno snahou ublížit, pokořit, či pobavit se na
jeho úkor.
Jestliže je výchovný poradce žádán, aby řešil šikanu, měl by jednat rychle, ale ne
neuváženě. Nejprve je třeba ověřit, zda chování splňuje znaky šikany (tj. cílené vůči oběti
58
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
se záměrem oběť ponížit nebo jí pohrozit, je opakované, existuje jedinec či skupina, jimž
přináší potěšení nebo uspokojení či prospěch, oběť se neumí bránit a dlouhodobě trpí).
Při řešení šikany se vychází z metodického pokynu MŠMT Čj.: 14514/2000-51.
Z výše uvedených a preventivních důvodů se naše škola proto snaží nabízet žákům různé
zájmové útvary a aktivity. V uplynulém školním roce to byly zejména tyto:
Teoretické:
- Projekt „Věda kolem nás“;
- Ornitologie;
- Chemické praktikum;
- Příprava na zkoušky FCE;
- Zertifikat Deutsch;
- Školní dechový orchestr a Pěvecký sbor GJB a SPgŠ.
Sportovní:
- Basketbal;
- Futsal;
- Volejbal;
- Florbal.
59
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
11. Minimální preventivní program
Při zpracování minimálního preventivního programu vychází školní metodička prevence
z národních strategií, ze strategií stanovených Olomouckým krajem a ze souvisejících
zákonů, vyhlášek, metodických pokynů a doporučení. Při realizaci minimálního
preventivního programu rizikového chování je důležitá koncepčnost a soustavné
působení na žáka.
Všichni pedagogičtí pracovníci musí začlenit primární prevenci rizikového chování do
svých vyučovacích hodin, aby pomohli vytvořit takové prostředí, které žákům umožní
lépe a zodpovědněji se rozhodovat při setkání s psychotropními a návykovými látkami
i dalšími způsoby rizikového chování (hráčství, záškoláctví, poruchy příjmu potravy,…).
Osvědčila spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, Policií České
republiky, Městskou policií Přerov, Odborem sociálně právní ochrany dětí v Přerově,
Sdružením D, centrem Kappa a Okresním soudem v Přerově.
Při realizaci MPP jsou také využívány třídnické hodiny, schránka důvěry, připomínky
žáků na školním parlamentu a seznamovací pobyty prvních ročníků a primy. Dále byly
stanoveny konzultační hodiny metodika prevence. Školní metodička při své činnosti
spolupracuje s třídními učiteli, výchovnými poradci a školní psycholožkou.
Žáci měli možnost zapojit se během roku do činnosti 21 zájmových útvarů a
volnočasových aktivit. Během studia se studenti zúčastňují akcí, které se už dají
považovat za tradiční, např. návštěva divadelního představení, naučné zájezdy, kulturní
akce pořádané školou, lyžařské a sportovní kurzy, školní výlety a exkurze a další.
Hlavním cílem prevence je pozitivní působení na jednotlivé třídní kolektivy v třídnických
hodinách, zkvalitnění práce třídního učitele a kladné působení na žáky nejen ve výchovně
vzdělávacím procesu, ale i při mimoškolních činnostech. Dále upevňování a dodržování
zásad zdravého životního stylu a rozvíjení sociálních dovedností.
Harmonogram jednorázových aktivit
Září:
-
adaptační kurz, žáci primy a prvních ročníků;
byl zahájen program seznámení s činností školního psychologa v jednotlivých
třídách.
Říjen:
- beseda s kurátorkami Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města
Přerova, žáci tercie;
- beseda s příslušníky Policie ČR, žáci sekundy;
- v kině Hvězda beseda Šikana, kriminalita a drogy – obrana a prevence, žáci
prvních ročníků a kvinty.
60
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Leden:
- prožitkový seminář pořádaný olomouckým Sdružením D, problematika šikany,
žáci třetích ročníků, Cesta zpátky;
- prožitkový seminář Anna a Kelly, žáci druhých ročníků.
Březen:
- beseda s porodní asistentkou na gymnáziu, žáci třetích ročníků a septimy.
Duben:
- byla zahájena návštěva Úřadu práce v Přerově, 3. AP, 3. BP, 2. A, sexta.
Květen a červen:
- trestní odpovědnost dětí a mládeže, přednáška Městské policie Přerov, žáci
prvních ročníků;
- Jak se zachovat v určitých situacích, prima;
- Co vědět v 15 letech, beseda na Úřadu práce Přerov, kvarta.
Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. O výchovných a
vzdělávacích problémech a o obsahu programu jsou rodiče informováni na třídních
schůzkách, mají možnost využívat konzultační hodiny, jsou informováni prostřednictvím
žákovských knížek a studijních průkazů, mohou nahlížet do programu Bakaláři, sledovat
webové stránky školy. Vzniklé problémy jsou řešeny pohovorem, ze kterého je učiněn
zápis. V průběhu celého školního roku se konaly pravidelné schůzky zástupců
jednotlivých tříd s ředitelkou školy a třídní učitelé organizovali třídnické hodiny. Dále
žáci mohou využívat schránky důvěry a zvykli si využívat služby školní psycholožky.
Podařilo se udržet širokou nabídku mimoškolních aktivit, zapojit všechny žáky do akcí
MPP, zařadit zajímavé exkurze, využívat počítačovou učebnu ve volném čase žáků.
Nebylo dosaženo úplného odstranění projevů vandalismu, kouření, zajištění
bezproblémové docházky a mnohem větší spolupráce s rodiči. Přestože celková
atmosféra ve škole je příjemná, stále je co zlepšovat. Naše škola vytváří maximální
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ve škole a při akcích mimo školu.
Důslednou výchovou se snažíme předcházet možným rizikům. Zároveň přihlížíme k věku
a schopnostem žáků, jejich fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
Školní metodička prevence se v dubnu zúčastnila vzdělávacího semináře pro
spolupracující subjekty OSPODu a v červnu jarního setkání metodiků. Společně
s výchovným poradcem a školní psycholožkou se podle potřeby scházeli na schůzkách
školního poradenského pracoviště
Je důležité připomenout, že nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání
návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským
problémem.
61
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Doporučení pro příští školní rok:
- zintenzivnit spolupráci s třídními učiteli;
- poučit žáky o kyberšikaně, netolismu (závislosti na internetu) a seznámit je se
zásadami ochrany osobních údajů na sociálních sítích;
- pokračovat v dosavadní strategii a budovat přátelské a bezpečné vztahy mezi
všemi členy společenství školy;
- nadále uplatňovat aktivity podporující zdravý životní styl;
- zajistit programy zabývající se problematikou šikany;
- sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně působit proti
záškoláctví.
62
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
12. Zpráva školního psychologa
Ve školním roce 2014/2015 byla nově na naší škole zavedena služba školního
psychologa. Jeho primární úlohou byla realizace individuálních konzultací se žáky, jejich
rodiči a sociálním okolím.
Pro konzultační hodiny byl vyčleněn prostor v průběhu celého dne v úterý
a v odpoledních hodinách ve čtvrtek. Toto stanovení se pro žáky ukázalo ne zcela
efektivní, zejména kvůli vyšší poptávce po službě a nemožnosti žáků využít dopolední
hodiny kvůli vlastní výuce. Klienti nakonec docházeli na domluvené časy již od svých
pátých vyučovacích hodin, které někdy mívají určené jako tzv. volné, a to v termínech,
jež byly vždy individuálně domluveny.
Nejčastější formou prvního kontaktu školního psychologa byla individuální schůzka,
někteří však využili pro domluvu emailový kontakt, případně i kontakt přes sociální síť,
protože i tento způsob komunikace psycholog často využívá. Ve dvou případech byla
služba poprvé využita anonymní zprávou přes schránku důvěry, resp. obálku na dveřích
psychologa, či anketu v rámci besed s psychologem. Ve třech případech zůstal kontakt
s klientem na bázi elektronické korespondence, protože se rozhodl osobní schůzku
nevyužít.
Nejčastěji se rozhodli využít službu klienti z vlastního rozhodnutí, případně s podporou
přátel či spolužáků. Zejména žáci nižšího stupně gymnázia dostali bližší informace
o službě od svého třídního učitele, který je i podporoval při jejich návštěvě. Většina
návštěv některého ze žáků třídy se ukázala později jako podnět návštěv i pro jeho
spolužáky. K prolomení určité bariéry nastalo i ve třídě samotného psychologa, jehož žáci
na škole nyní využívají nejen jeho role třídního učitele.
Jistý vliv měly na využívání služby i besedy s psychologem, které proběhly ve všech
třídách GJB a jedné třídě SPgŠ, kde psycholog nevyučuje v rámci předmětu Psychologie.
Ve třídách, kde je školní psycholožka zároveň i vyučující předmětu, proběhly besedy
v rámci jedné z prvních hodin výuky, kde si s žáky stanovuje pravidla společné práce.
Pravidelně službu psychologa využívalo 33 klientů, což znamená, že ji využili minimálně
dvakrát a tím jim byla i založena osobní složka sloužící k sběru anamnézy a pro bližší
popis průběhu společné práce. Žáci, kteří službu využili, byli z obou škol napříč ročníky
a také ve třech případech z dálkové formy studia. S pěti pravidelnými klienty bylo
komunikováno i prostřednictvím rodičů, kteří využívali konzultaci zejména v průběhu
třídních schůzek realizovaných na škole, ale také emailem. Internetové poradenství se pak
stalo upřednostňovanou formou poskytované služby pro 3 klienty.
Realizace služby probíhala v souladu se záměrem školního poradenského pracoviště.
Z návazných služeb jsme spolupracovali s dalšími specialisty, zejména psychology,
klinickými psychology, psychiatry, neurology či sexuology.
63
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
13. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Environmentální výchova na naší škole byla zaměřena na poskytování znalostí a
dovedností, které žákům umožnily získávat potřebné informace o vztazích člověka
k přírodě a k životnímu prostředí. Ve všech našich činnostech jsme se snažili probudit
citové vztahy žáků k prostředí, ve kterém žijí a kterým jsou ovlivňováni. Environmentální
vzdělávání a výchova má na naší škole dlouholetou tradici nejen v jednotlivých
předmětech, ale i v mimoškolní činnosti především o sobotách a nedělích.
Hlavním tématem environmentální výchovy ve školním roce 2014/2015 byl „Vzduch“.
Téma bylo zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů, exkurzí a vycházek,
literárních a výtvarných prací, turistických a sportovních kurzů na Karlově v Hrubém
Jeseníku a Hostýnských vrších, lyžařských kurzů v Hrubém Jeseníku.
V rámci školního roku byl ukončen projekt „Věda kolem nás“, jeho součástí byly dva
týdenní kurzy praktické a terénní biologie, na kterých účastníci navštívili např.
Bzeneckou doubravu, Národní přírodní rezervace Váté písky, Osýpané břehy Moravy u
Bzence, Chráněnou krajinnou oblast Pálava, Lednicko-valtický areál zařazený do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Přírodní rezervaci Tesák,
Národní přírodní rezervaci Čerňava, Přírodní park Na Jančí, nivu říčky Bystřičky,
Přírodní park Záhlinické rybníky, Wartberg v Dolním Rakousku – přírodní rezervace pro
dropa velkého.
V průběhu roku se uskutečnila celá řada akcí například návštěva ZOO Olomouc, adopce
charzy žlutohrdlé, zúčastnili jsme se celostátních akcí pod vedením ČSO a MOS,
spolupracovali jsme se středisky Sluňákov, BIOS, ORNIS a s Mykologickým klubem
Přerov. Zapojili jsme se do akce BirdLife International – Jaro ožívá (akce celoevropského
sledování příletu 5 poslů jara: vlaštovky, kukačky, čápa, rorýse a vlhy), škola obdržela
opět diplom. Žáci se také zapojili do soutěže „Bohatství Země“ pod záštitou Masarykovy
Univerzity v Brně. Žáci Semináře z biologie 3. ročníku se zúčastnili týdenního Kurzu
terénní biologie I na jižní Moravě zaměřeného na botaniku a zoologii, navštívili
Biosférickou rezervaci Dolní Morava, sedm národních přírodních rezervací. Žáci
semináře z biologie 4. ročníku absolvovali týdenní Kurz terénní biologie II zaměřený na
ekologii, evoluci a genetiku. Žáci 4. ročníků pomáhali při realizaci programu
environmentálního vzdělávání v předškolních a mimoškolních zařízeních
prostřednictvím aktivit (ekologické hry, práce s encyklopedií, práce s přírodninami,
pokusnické činnosti, pracovní činnosti, metody estetické a dramatické činnosti, atd.).
Výtvarný plenér proběhl v září 2014 v Tovačově.
V průběhu celého školního roku probíhala výtvarná soutěž s názvem „Vzduch“.
V červnu byly vyhlášeny výsledky a vystaveny vítězné práce, vítězům byly předány
ceny.
Škola pokračovala ve školním recyklačním programu pod záštitou MŠMT České
republiky „Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
64
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Žáci se účastnili plnění úkolů v rámci recyklačního programu.
Přehled akcí EVVO ve školním roce 2014/15
Září
Říjen
-
Mykologická výstava – Klub Teplo – 1. ročníky a kvinta
Exkurze do Muzea Komenského, expozice Archeologie
Seminář Využití fotografie v EVVO, Sluňákov
Kurz terénní biologie 2 pro 4. ročník Semináře z biologie
Světový Den zvířat – přednáška o zvířatech v ORNIS
Soutěž Bohatství Země, Brno
Exkurze do Nošovic
Přírodovědný klokan
Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově
Evropský festival ptactva na tovačovských rybnících – kroužkování a sčítání
ptáků
Listopad
- Houbařské pondělí s Jirkou Polčákem (mykolog)
- Exkurze do Muzea Komenského 1. ročníky
- Exkurze za ptáky tovačovských rybníků
- Výprava za sponzorovaným velbloudem do ZOO Olomouc
- Konference EVVO, Sluňákov
Prosinec
- Soutěž Naší přírodou, Přerov
- Den otevřených dveří
Leden
- Mezinárodní sčítání vodních ptáků
- Soutěž Bohatství Země, Brno
Únor
-
Exkurze v rámci mezinárodního dne mokřadů – Záhlinice
Biologická olympiáda kategorií C, D – školní kolo
Fenologická pozorování
Den otevřených dveří
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo, Přerov
Březen
- Fenologická pozorování
65
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
-
Jarní aspekt v Michalově a NPR Žebračka
Soví noc, přednáška o sovách, pozorování sov v Michalově
Návštěva Městského útulku pro zvířata, Přerov
Jarní ornitologická exkurze
Adopce Charzy žlutohrdlé v ZOO Olomouc
Účast v celoevropském projektu pozorování příletu ptáků – „Jaro ožívá“ –
Spring alive
Duben
- Výstava Táhni …ale vrať se! (o migraci ptáků)
- Ukliďme svět – akce v rámci Dne Země, Přerov
- Noc slavíků, akce v ORNIS
Květen
- Vítání ptačího zpěvu v Záhlinicích,
Ornitologické exkurze pro 2. ročník a sextu – Žebračka
- Kurz terénní biologie 1 pro 3. ročník Semináře z biologie
Červen
- Letní sčítání vodních ptáků
- Zoologická zahrada Olomouc
66
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
13. Propagace školy
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola věnovala prezentaci
a propagaci v průběhu celého školního roku 2014/2015 velkou pozornost. Jednalo se o již
tradičně konané aktivity, jejichž specifikace je součástí Výroční zprávy.
Jako tradičně byly uspořádány dva dny otevřených dveří, na kterých prezentovaly
zájemcům o studium na naší škole své výsledky a úspěchy jednotlivé předmětové komise.
Dny otevřených dveří se konají první sobotu v prosinci a třetí pondělí v únoru.
Prosincový den otevřených dveří je více zaměřen na prezentaci jednotlivých vyučovacích
předmětů, školních projektů a zájmových útvarů. Víkendový termín je zvolen i z toho
důvodu, že naše škola s pedagogickými obory je jedinou školou tohoto typu
v Olomouckém kraji a zájemci ze vzdálenějších míst mají lepší možnost si školu
prohlédnout v sobotu. Na únorovém dni otevřených dveří měli zájemci z řad žáků
devátých a pátých tříd možnost si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, formou
didaktických testů i formou zkoušek na ověření předpokladů z hudební, výtvarné a
pohybové oblasti a z řečových dovedností. O dny otevřených dveří je vždy mezi zájemci
o studium i širší veřejností velký zájem.
Vyučující spolu s žáky prezentovali naši školu na přehlídkách středních škol
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V naší škole se již tradičně konala přehlídka
středních škol SCHOLARIS. Výchovní poradci a zástupkyně ředitelky prezentovali
školu na třídních schůzkách pro žáky devátých tříd a jejich rodiče na základních školách
v Přerově a v jeho okolí. Žáci některých přerovských základních škol s výchovnými
poradci navštívili na školu, aby si zodpovědně vybrali své budoucí studium. Největší
zájem projevili o studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vyučující výchov
s našimi žáky pro ně připravili zajímavý program.
Nezastupitelnou roli při propagaci školy měly také webové stránky školy. Ty jsou
prakticky každodenně aktualizovány. Návštěvníci stránek zde mohli najít všechny
důležité informace o škole, včetně údajů o přijímacím řízení (termíny přijímacích
zkoušek, kritéria přijímacího řízení, ukázky přijímacích testů apod.). Důležitou roli hrály
stránky také při prezentaci jednotlivých předmětových komisí. Komise průběžně
zveřejňovaly přehledy plánovaných a konaných akcí, úspěchy žáků v soutěžích,
informace o obsahu učiva jednotlivých předmětů, používaných učebnicích a jiných
studijních materiálech.
Dalším zdrojem propagace školy byla účast a úspěchy našich žáků v různých soutěžích.
V minulém školním roce jsme byli úspěšní v jazykových soutěžích. Další úspěchy
zaznamenala škola i na poli hudebních a sportovních soutěží. V umělecké oblasti nás
vzorně reprezentoval Pěvecký sbor a Dechový orchestr GJB a SPgŠ. Ačkoli všechny
studijní obory jsou zaměřené více na výuku jazyků, humanitních předmětů a výchov, žáci
se pravidelně zapojovali i do soutěží zaměřených na přírodní vědy, ve kterých získávali
umístění na předních místech v okresních kolech. Škola byla zařazena do rozvojového
67
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
programu Excelence středních škol garantovaného MŠMT. Školní časopis „Litero“ byl
vyhlášen nejlepším školním časopisem v Olomouckém kraji.
Škola se dále prezentovala prostřednictvím médií (regionální tisk, Nej TV, a.s.) a webové
stránky „nejlepší adresa“.
Na dnech otevřených dveří proběhla mezi uchazeči dotazníková akce, která zjišťovala,
jakými informačními kanály získávali první informace o naší škole. Uchazeči dobrovolně
vyplňovali následující anketní lístek:
ANKETA
Vážení rodiče, uchazeči,
prosíme Vás o vyplnění naší ankety zaměřené na propagaci naší školy.
Jste:
 Zákonný zástupce
 Uchazeč denního studia
 Uchazeč dálkového studia
O škole jsem získal/a informace:
 regionálního tisku,
 kabelové televize,
 webové stránky školy
www.gjb-spgs.cz,
 na základní škole,





od kamaráda, kamarádky,  úřad práce,
www.nejlepsi-adresa.cz,
 jiné – prosím uveďte
.......................................................
www.eter.cz,
.......................................................
www.atlasskolstvi.cz,
u zaměstnavatele,
Děkujeme za Váš čas a odpověď.
Z vyhodnocení vyplývá, že nejvíce informací čerpají zájemci o studium z webových
stránek školy (SPgŠ – 57 % respondentů, GJB – 55 % respondentů), ze základních škol
(SPgŠ – 20 % respondentů, GJB – 42 % respondentů) a od známých a kamarádů (SPgŠ
– 13 % respondentů, GJB – 15 % respondentů).
68
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
14. Údaje o projektech
Ve školním roce 2014/2015 si škola udržela a dokonce zvýšila neobvyklý standard
projektových aktivit, což jednoznačně přispělo nejen ke zlepšení technických podmínek
výuky, ale především k rozvoji její hlavní činnosti – celkový přehled finančních
prostředků získaných díky projektové činnosti od roku 2005 přináší následující přehled.
- Název projektu: Četba a cizí jazyky nás baví.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0741.
Celková výše finanční podpory: 996 219,- Kč.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2015.
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015.
- Název projektu: Poznejme jiné metody výuky jazyků.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0496.
Celková výše finanční podpory: 562 480,- Kč.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2015.
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015.
- Název projektu: „Buďme Mistry malých nových mistrů“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0045.
Celková výše finanční podpory: 3 333 239,99 Kč.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2014.
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015.
- Název projektu: Věda kolem nás.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0040.
Celková výše finanční podpory: 2 203.784,27 Kč.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2013.
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014.
- Název projektu: Moderní cesty ke zlepšení vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0708
Celková výše finanční podpory: 2 710.939,- Kč
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2012
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2014.
Realizace udržitelnosti projektů:
- Název projektu: Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol
Olomouckého kraje.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00 /14.0093.
Celková výše finanční podpory: 5 827.231,- Kč.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2010.
69
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2012.
Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 3. rok.
- Název projektu: Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední
pedagogické škole v Přerově.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0033.
Celková výše finanční podpory: 1 973.605,20.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010.
Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2011.
Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 4. rok.
- Název projektu: Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných
žáků.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12 /02.0027.
Celková výše finanční podpory: 1 893.764,80.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2010.
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2011.
Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 4. rok.
- Název projektu: Zkvalitňování nástrojů a metod výuky dějin umění na Gymnáziu Jana
Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04 /02.0070.
Celková výše finanční podpory: 1 564.905,11.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010.
Datum ukončení realizace projektu: 30. 8. 2011.
Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 4. rok.
- Název projektu: „Řízení lidských zdrojů od vykonavatele k lídrovi“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/01.0042.
Celková výše finanční podpory: 2 579.873,90.
Datum zahájení realizace projektu: 12. 2. 2009.
Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2010.
Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 5. rok.
- Název projektu: „Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol“.
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.12.2/0038.
Celková výše finanční podpory: 2 356.252,00.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2007.
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2008.
Mezinárodní projekty
- Comenius Partnerství škol
Smlouva č. COM-MP-2013-090
Celková výše: 20 000,00 EUR
70
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Datum zahájení: 1. 8. 2013
Datum ukončení: 31. 7. 2015
- Individuální mobility žáků Comenius
Smlouva č. COM-IPM-2013-006
Celková výše: 13 383,00 EUR
Datum zahájení: 1. 8. 2013
Datum ukončení: 31. 7. 2014
- Individuální mobility žáků Comenius
Smlouva č. COM-IPM-2012-007
Celková výše: 13 551,00 EUR
Datum zahájení: 1. 8. 2012
Datum ukončení: 31. 7. 2013
- Comenius Partnerství škol
Smlouva č. COM-MP-2011-081
Celková výše: 17 000,00 EUR
Datum zahájení: 1. 8. 2011
Datum ukončení: 31. 7. 2013
Realizované projekty, v nichž byla škola partnerem
- Název projektu: „Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ „PRAXIN“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0018.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2014.
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015.
- Název projektu: „Digitálně a interaktivně“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0030.
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2014.
Datum ukončení realizace projektu: 30. 7. 2015.
71
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
15. Festivaly a soutěže
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Olympiáda z českého jazyka, kategorie ZŠ (8. – 9. třídy)
Adéla Kašpaříková, kvarta, okresní kolo, 23. – 25. místo.
Petr Skopal, tercie, okresní kolo, 35. -41. místo.
Olympiáda z českého jazyka, kategorie SŠ
Pavel Krupař, 4. B, okresní kolo, 1. místo,
krajské kolo, 4. místo.
Věra Macháčková, 3. AP, okresní kolo, 3. místo,
krajské kolo, 3. místo.
Kateřina Váňová, 3. D, okresní kolo, 6. – 8. místo.
Milada Vašíčková, 4. B, okresní kolo, 14. místo.
Středoškolská odborná činnost
Tereza Krausová, 3. D, účast v krajském kole, práce Tudorovci v literatuře.
Pedagogická poema – celostátní přehlídka
Alžběta Neníčková, 2. AP, kategorie interpretace.
Monika Valuchová, 4. AP, kategorie improvizace.
Tereza Nesvadbová, 4. BP, kategorie četba.
Přehlídka v uměleckém přednesu sólistů Wolkerův Prostějov
Alžběta Neníčková, 2. AP, laureát okresní přehlídky v uměleckém přednesu, postup do
krajského kola.
Anna Šnircová, 3. BP, laureát okresní přehlídky v uměleckém přednesu, postup do
krajského kola.
Recitační soutěž v kategorii ZŠ a nižšího stupně gymnázií
Leona Janoušková (prima), Anna Andrlová (prima), Veronika Grbič (tercie),
Sabina Králíková (tercie) – účast.
Celostátní sokolská loutkářská přehlídka
Dvojice Anežka Hrušková, Veronika Langrová, 1. AP.
Dvojice Zuzana Nelešovská, Aneta Rybníčková, 1. BP.
Dvojice Adéla Ulrychová, Anna Složilová, 1. BP.
Bez umístění
Literární soutěže
V Olomouckém kraji jsem doma! A vždycky budu!
Klára Šimíčková, Jiří Šafránek, Veronika Štolfová (tým z kvinty) – bez ocenění.
Jakou vizi má současná Evropa a jakou vizi by mít měla?
Pavel Krupař, 4. B – účast v celostátní přehlídce.
Kristýna Hanáčková, 4. B.
72
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Pavlína Bucková, 4. B.
Radek Smolka, 4. B.
Inter nos – literární soutěž pro pedagogické školy
Tereza Mrlíková, 3. BP, 1. místo v kategorii próza.
Radka Oravová, 1. BP, 2. místo v kategorii poezie.
Literární soutěž o cenu Waltera Sernera
Veronika Cupalová, Septima, bez ocenění.
Jak (ne)gramotné je Česko
Jiří Šafránek, kvinta, bez ocenění.
Rosteme s knihou
Michaela, Ambrožová, Johanka Kučerová, Adéla Kupková, Jan Tihelka,
Lenka Zaoralová – všichni tercie.
Lukáš Kopeček, kvinta.
Zuzana Mikócziová, Anna Valníčková – obě 4. A.
David Ambrúz, Martin Bartošek, Pavlína Bucková – všichni 4. B.
Eva Ďurdová, Jana Spurná – obě kvarta.
Tak to vidím já
Lucie Samohýlová, tercie, 1. místo.
Sabina Králíková, tercie, 3. místo.
Ivana Vojtášková, sekunda, 5. místo.
A na troskách ghetta…budeme se smát (Památník Terezín)
Iveta Lenárdová, 4. A.
Literární soutěž k 70. výročí osvobození Československa
Adam Hobza, sexta, čestné uznání Ministerstva obrany České republiky.
Studenti čtou a píší noviny
Řada příspěvků zaslaná do MF Dnes.
ANGLICKÝ JAZYK
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Tomáš Kořínek, prima, okresní kolo, 1. místo.
Přemysl Bonk, kvarta, okresní kolo, 4. místo.
Barbora Veselá, septima, okresní kolo, 5. místo.
Myšlenková mapa v anglickém jazyce – soutěž vyhlašovaná SPgŠ a SZŠ v Odrách)
Tereza Otrubová, 3. AP, 2. místo.
Kristina Jandová, 2. C, 5. místo.
Angličtinář roku – on-line soutěž z anglického jazyka
51. místo z 257 škol ČR, zapojeno 31 žáků z různých škol.
73
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
NĚMECKÝ JAZYK
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie II. B
Jana Spurná, kvarta, okresní kolo, 1. místo.
Eva Ďurďová, kvarta, okresní kolo, 4. místo.
Konverzační soutěž v německém jazyce, kategorie III. A
Eva Svobodová, 3. A, 8. místo.
Lukáš Zaoral, septima, 8. místo.
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, kategorie SŠ B1
Anna Zemanová, 3. B, krajské kolo, 6. místo.
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, kategorie SŠ B2
Barbora Krzystková, septima, krajské kolo, 4. místo.
RUSKÝ JAZYK
Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie ZŠ
Vladěna Havlíčková, kvarta, krajské kolo, 3. místo.
Hana Chrastinová, kvarta, krajské kolo, 9. místo.
Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ II.
Lenka Chrastinová, 4. A, krajské kolo, 5. místo.
Kateřina Bubíková, kvinta, krajské kolo, 6. místo.
Ars poetica – Puškinův památník, kategorie – žáci ZŠ – sólová recitace
Hana Chrastinová, kvarta, krajské kolo, 2. místo, účast v celostátní přehlídce v Praze.
Ars poetica – Puškinův památník, kategorie – žáci SŠ – hudební projev
Adam Hobza, sexta, krajské kolo, 2. místo, 2. místo, účast v celostátní přehlídce v Praze.
Ars poetica – Puškinův památník, kategorie - kolektivní vystoupení
Žáci primy – Daniel Bräutigam, Kristýna Buchtová, Laura Cínová, Monika Grunclová,
Elvíra Hradílková, Tomáš Kořínek, Dominika Macháčková, Andrea Mrtvá,
Štěpán Navrátil, Kateřina Symerská, Artur Tysovkyy, Aneta Zmeškalová, krajské kolo,
1. místo.
MATEMATIKA
Matematická olympiáda, kategorie Z6
Klára Pechová, prima, okresní kolo, úspěšná řešitelka.
Matematická olympiáda, kategorie Z7
Dominik Švarc, sekunda, okresní kolo, 2. místo.
74
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Matematická olympiáda, kategorie Z8
Adam Bubík, tercie, okresní kolo, řešitel.
Matematická olympiáda, kategorie Z9
Iveta Kovaříková, kvarta, okresní kolo, úspěšná řešitelka,
krajské kolo, úspěšná řešitelka.
Tereza Pechová, kvarta, okresní kolo, úspěšná řešitelka,
krajské kolo, řešitelka.
Matematický klokan, kategorie Benjamín (prima, sekunda)
Dominik Švarc
sekunda
91
Pavel Kadera
sekunda
80
Petr Ondrouch
sekunda
76
Lucie Zemánková
sekunda
73
Ondřej Janečka
sekunda
72
Kristýna Hrubčová
sekunda
71
Anna Andrlová
prima
69
Eliška Gärtnerová
prima
63
Věra Šimíčková
sekunda
63
Klára Pechová
prima
62
Matematický klokan, kategorie Kadet (tercie, kvarta)
Julie Nadrchalová
tercie
58
Jakub Kavka
tercie
54
Jakub Vlček
tercie
52
Iveta Kovaříková
kvarta
52
Tomáš Bartůněk
tercie
51
Adam Otáhal
tercie
51
Adéla Hudečková
tercie
51
Eva Ďurďová
kvarta
51
Petr Skopal
tercie
50
Jana Spurná
kvarta
49
Matematický klokan, kategorie Student (septima, 3. A, oktáva)
Jakub Hrabina
septima
77
Zdeněk Vrána
oktáva
75
Michal Dohnal
oktáva
63
Lukáš Rychnovský
oktáva
47
Kristýna Němcová
3.A
46
Vojtěch Hermann
3.A
46
Jáchym Tomiga
oktáva
46
75
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Martin Krybus
Jan Švajka
Andrea Plšková
3.A
septima
3.A
45
41
39
FYZIKA
Astronomická olympiáda, kategorie E, F
Adam Bubík, tercie, krajské kolo, 13. místo.
Jana Spurná, kvarta, krajské kolo, 16. místo.
Astronomická olympiáda, kategorie G, H
Tomáš Baďura, prima, krajské kolo, 9. místo – úspěšný řešitel.
Martin Kudel, sekunda, krajské kolo, 21. místo.
Lukáš Churý, prima, krajské kolo, 48. místo.
Pythagoriáda
Úspěšní řešitelé – Dominik Švarc (sekunda), Michaela Ambrožová, Adéla Hudečková,
Adam Otáhal (tercie).
Fyzikální olympiáda, kategorie D
Klára Horáková, kvinta, krajské kolo, 32. místo.
Fyzikální olympiáda, kategorie E
Jana Spurná, kvarta, okresní kolo, 9. – 10. místo.
Tereza Pechová, kvarta, okresní kolo, 15. místo.
Fyzikální olympiáda, kategorie G (Archimediáda)
Dominik Švarc, sekunda, úspěšný řešitel.
Věra Šimičková, sekunda, úspěšná řešitelka.
DĚJEPIS
Dějepisná olympiáda
Přemysl Bonk, kvarta, okresní kolo, 11. místo.
ZEMĚPIS
Zeměpisná olympiáda, kategorie A
Tomáš Baďura, prima, okresní kolo, 3. místo.
Stela Louisa Dieguezová, prima, okresní kolo, 16. místo.
Zeměpisná olympiáda, kategorie B
Martin Kudel, sekunda, okresní kolo, 4. místo.
Věra Šimíčková, sekunda, okresní kolo, 5. místo.
Zeměpisná olympiáda, kategorie C
Jana Spurná, kvarta, okresní kolo, 17. místo.
Hana Chrastinová, kvarta, okresní kolo, 21. místo.
76
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Zeměpisná olympiáda, kategorie D
Martin Rédr, septima, okresní kolo, 5. místo.
Radek Smolka, 4. B, okresní kolo, 6. místo.
CHEMIE
Chemická olympiáda, kategorie D
Hana Chrastinová, kvarta, krajské kolo, úspěšná řešitelka.
Iveta Kovaříková, kvarta, krajské kolo, úspěšná řešitelka.
Chemická olympiáda, kategorie C
Jakub Rybka, sexta, krajské kolo, 11. místo.
Malá chemická olympiáda
Sabina Králíková, tercie, okresní kolo, úspěšná řešitelka.
Adéla Hudečková, tercie, okresní kolo, úspěšná řešitelka.
Patricie Vodáková, tercie, okresní kolo, úspěšná řešitelka.
BIOLOGIE
Biologická olympiáda, kategorie C
Sabina Králíková, tercie, okresní kolo, 2. místo, krajské kolo, 14. místo.
Biologická olympiáda, kategorie D
Ondřej Hanák, sekunda, okresní kolo, 2. místo, krajské kolo, 11. místo.
Ivana Vojtášková, sekunda, okresní kolo, 11. místo.
INFORMATIKA
Soutěž dětí a mládeže v programování
Lukáš Rychnovský, oktáva, krajské kolo, 10. místo.
Středoškolská odborná činnost
Lukáš Zaoral, septima, okresní kolo, 2. místo, krajské kolo, 5. místo.
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Slavíci z Přerova – oblastní kolo pěvecké soutěž v Přerově
Absolutní vítěz soutěže – Eliška Zbožínková, kvarta.
Zlaté pásmo v kategorii A2 – Kristýna Buchtová, prima.
Zlaté pásmo v kategorii A2 – Leona Janoušková, prima.
Zlaté pásmo v kategorii B2 – Hana Chrastinová, kvarta.
Stříbrné pásmo v kategorii A2 – Lukáš Churý, prima.
Stříbrné pásmo v kategorii A2 – Ivana Vojtášková, sekunda.
Bronzové pásmo v kategorii A2 – Markéta Rojíčková, sekunda.
77
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Bronzové pásmo v kategorii A2 – Anna Volková, sekunda.
Bronzové pásmo v kategorii B2 – Lucie Samohýlová, tercie.
38. ročník Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ, celostátní soutěžní přehlídka
Stříbrné pásmo v kategorii Pěvecké sbory – dívčí, pěvecký sbor.
Zvláštní cena poroty za nápaditou dramaturgii skladby Krátký popis léta – pěvecký sbor.
1. místo v kategorii Sólový zpěv klasický – Kateřina Váňová, 3D.
2. místo v kategorii Sólový zpěv muzikálový, populár - Anna Buriánková, 3BP.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Rodinný portrét – rodina mi dává kořeny i křídla
Žáci primy a sekundy – účast na výstavě, která byla součástí přímého přenosu České
televize 28. října 2014, v den konání slavnosti Modlitba za domov.
Evropa ve škole
Žáci primy a sekundy – bez ocenění.
Propojený svět – technika pro tebe
Žáci primy, sekundy a kvarty – vyhlášení výsledků v září 2015.
Vzduch – environmentální výchova ve školním roce 2014/2015, školní soutěž
Barbora Kuželová, 2. A, 1. místo.
Tereza Pechová, kvarta, 2. místo.
Martin Pavelka, sexta a Agáta Sedlářová, kvarta – 3. místo.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Středoškolská futsalová liga dívek
Futsal – dívky (1. kolo – Prostějov) – postup (1. místo).
Futsal – dívky (2. kolo – Olomouc) – konec (2. místo).
Sálová kopaná dívek – Turnaj o pohár primátora města Přerova
Sálová kopaná – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (1. místo).
Středoškolská futsalová liga chlapců
Futsal – chlapci (1. kolo – Olomouc) – postup (1. místo).
Futsal – chlapci (2. kolo – Olomouc) – konec (3. místo).
Corny pohár v atletice dívek
Atletika – dívky (1. kolo – Přerov) – postup (2. místo).
Atletika – dívky (2. kolo – Šumperk) – konec (4. místo).
Stolní tenis pro žáky 2. stupně ZŠ
Stolní tenis – dívky NG (okresní kolo – Přerov) – postup (1. místo).
Stolní tenis – dívky NG (krajské kolo – Přerov) – konec (1. místo).
78
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Mistrovství středních škol ve stolním fotbale
Stolní fotbal – chlapci (Přerov) – postup (1. místo).
Stolní fotbal – chlapci (Praha) – konec (17. místo).
Stolní fotbal – dívky (Přerov) – postup (1. místo).
Turnaj ve volejbale neregistrovaných dívek
Volejbal – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (4. místo).
Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou
Atletický čtyřboj – hoši NG (Pohár rozhlasu – Přerov) – konec (11. místo).
Pohár Josefa Masopusta ve fotbale chlapců
Fotbal – chlapci SŠ (okrskové kolo – Přerov) – konec (3. místo).
Florbal pro chlapce základních škol
Florbal – chlapci (okresní kolo – Přerov) – konec (6. místo).
Volejbal pro dívky středních škol
Volejbal – dívky (okresní kolo – Hranice) – konec (3. místo).
Florbal pro chlapce středních škol
Florbal – chlapci (okresní kolo – Přerov) – konec (3. místo).
Basketbal (3x3) pro chlapce středních škol
Basketbal – chlapci (okresní kolo – Hranice) – konec (2. místo).
Florbal pro dívky středních škol
Florbal – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (3. místo).
Florbal pro dívky středních škol
Florbal – dívky (krajské kolo – Prostějov) – konec (2. místo).
Florbal pro chlapce středních škol (Primátor).
Florbal – chlapci (okresní kolo – Přerov) – konec (6. místo).
Stolní tenis pro chlapce SŠ
Stolní tenis – chlapci (okresní kolo – Přerov) – postup (3. místo).
Turnaj ve volejbale smíšených družstev
Volejbal – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (2. místo).
Seznam žáků reprezentující školu v tělesné výchově
4. ročník
Blažková Petra
Lorencová Andrea
Vybraněcová Kristýna
Kusák Miroslav
Caletka Jiří
Kebza Karel
79
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Zach Jakub
Hlavničková Dominika
Fuksová Denisa
Kuráňová Zuzana
Knapová Noemi
Dosedělová Frederika
Padalík Tomáš
Sáblík Maxim
Fojtík David
Maceček Jakub
1., 2., 3. ročník
Corny (atletika)
Bubíková Kateřina
Důjková Lucie
Kulichová Jana
Machalová Tereza
Olpletalová Eliška
Smýkalová Dominika
Svobodová Eva
Lančová Eva
Futsal + kopaná – chlapci
Bouchal Jiří
Kubáč David
Struška Pavel
Dostál Martin
Klimek Roman
Chvatík Michal
Starosta Adam
Bundil Petr
Rakušan Vojtěch
Mraček Ondřej
Matulík Radek
Stolní tenis – chlapci
Grepl Michal
Hermann Vojtěch
Ryšánek David
Punčochář Václav
Florbal – chlapci
Tureček Petr
80
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Benda David
Nitsche Jiří
Futsal + fotbal – dívky
Šrámková Markéta
Pisaříková Pavla
Hrabalová Petra
Skácalová Jarmila
Suchánková Michaela
Kuželová Barbora
Nesňalová Denisa
Stellová Nicola
Barglová Lucie
Tomečková Jiřina
Plecáková Kristýna
Stolní fotbal – chlapci
Vlček Jiří
Míček Tomáš
Basketbal – chlapci
Kupec Ondřej
Perz Daniel
Kopeček Lukáš
Dostál Štěpán
Florbal – dívky
Grufíková Marie
Rybecká Denisa
Suchánková Lucie
Klosová Martina
Bortlíková Alena
Floriánová Veronika
Zlámalová Simona
Drietomská Apolena
Volejbal – dívky neregistrované
Ulrychová Adéla
Páterová Klára
Bláhová Zuzana
Valigurská Anežka
Puczoková Monika
Volejbal – dívky registrované
Kosíková Tereza
81
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Kučerová Anna
Lýsková Veronika
Bělařová Marie
Prima – kvarta
Stolní tenis – dívky
Komárková Kateřina
Véghová Viola
Chrastinová Hana
Jurečková Daniela
Florbal – chlapci
Vlček Adam
Šefčík Maxim
Tysovskyy Artur
Dočkal Jakub
Spáčil Matouš
Ondrouch Petr
Pavlík Štěpán
Tatýrek Petr
Vilímek Štěpán
Vilímek Šimon
Janečka Ondřej
Atletika – chlapci
Hluší Erik
Vlček Jakub
Otáhal Adam
Skácel Petr
Dostál Martin
Borot Martin
Habáň Jakub
Jakubec Jakub
Bubík Adam
82
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2014/2015
v souladu s plánem DVPP.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
- Matematika – učitelství pro střední školy – vzdělávací program akreditovaný MŠMT
pod č.j. MSMT-11356/2013-201-381, UP Olomouc Pedagogická fakulta.
- Studium v oblasti pedagogických věd – vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod
č.j. MSMT-16719/2010-25-503, UP Olomouc Filozofická fakulta.
- Pedagogické studium k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
ve funkci učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy – vzdělávací program
akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT-131/2014-1-61, Evropský polytechnický institut,
s.r.o. v Kunovicích.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Státní maturita 2014/2015
- Hodnotitel ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, Český jazyk a literatura
(vyškoleno 10 hodnotitelů);
- Hodnotitel ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, Anglický jazyk (vyškoleni
2 hodnotitelé);
- Zadavatel (vyškoleni 3 zadavatelé);
- Školení komisařů;
- Doplňková školení ke státní maturitě;
- Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka.
Vzdělávání vedení školy
Ředitelka školy:
Vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT-843/2015-1-159, místo konání
Schola servis Olomouc
Vzdělávací semináře:
- Legislativa v oblasti rizikového chování ve školách.
- Profesionální komunikace v náročných situacích – SŠ.
- Základy zadávání veřejných zakázek s ohledem na aplikační praxi.
- Řízení kvality pedagogického procesu.
- Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízení.
- Ekonomika ve školství.
Zástupkyně ředitelky:
- Hospitace – součást řízení školy, Vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod
č.j. MSMT 103962014-1-310, místo konání NIDV, krajské pracoviště Olomouc.
83
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
- Konzultační seminář k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení
do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou, místo konání NIDV, krajské
pracoviště Olomouc.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta:
- Využití fotografie v environmentální výchově, vzdělávací program akreditovaný
MŠMT pod č.j. MSMT 33285/2013-1-777, místo konání Sluňákov, Horka nad
Moravou.
Metodik prevence:
- Speciální studium prevence sociálních patologických jevů – zahájení studia
(studium pro školní metodiky prevence v rozsahu min. 250 hodin) realizováno
v P-centru, spolek Olomouc.
Celoživotní vzdělávání:
- Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky, vzdělávací program
akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 16765/2012-25-309, místo konání NIDV,
krajské pracoviště Olomouc.
- Teaching English: Secondary Schools – I. Angličtina pro SŠ a SOU – I.,
Vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 16654/2014-1-564,
místo konání Olomouc.
- Bridge Spring – organised by Bridge Puglishing House, UP Olomouc.
- Jazyková animace pro učitele německého jazyka, vzdělávací program
akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 17308/2012-25-399, místo konání
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Plzeň.
- Fonetika kontrastivně a kreativně – metodicko - didakticky vhodný přístup ve
výuce německého jazyka, vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod č.j.
MSMT-33618/2013-1-758, místo konání Olomouc, vzdělávací instituce
s akreditací MŠMT Vilímovská 643/19 Praha
- Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy, vzdělávací program
akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 8271/2015 – 1 – 312 , místo konání NIPOS
–ARTAMA Praha ve spolupráci PedF UK Praha
- Podzimní orffování – seminář hudební výchovy, vzdělávací program
akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 21192/2013-1-446, místo konání Olomouc,
Česká Orffova společnost o. s. Praha
- Hudební projekt Grundtvig Learning Partnership Project „ Be Together“ meeting,
státy setkání Česká republika Turecko, Norsko, Polsko
- Vzdělávací program „Jak zefektivnit práci třídního učitele pomocí interaktivních
technologií“, „Jak si systematicky uspořádat svůj profesní život“, „Péče o žáky
středních škol se specifickými poruchami učení a chování “, vzdělávací program
akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT-42667/2013-1-992, v rámci projektu OPVK
„Kompetentní třídní učitel střední školy“, SCHOLA SERVIS, Prostějov.
- Systematický psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii
(KBT) – pořadatel – Odyssea – Mezinárodní institut KBT.
84
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
17. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti
Ve školním roce 2014/2015 byla provedena následující kontrolní a inspekční činnost.
Ve dnech 1. – 4. 9. 2014 proběhla na škole kontrola České školní inspekce. Předmětem
inspekční činnosti bylo dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004, Sb.,
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Kontrola byla zaměřena na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména pak na § 80
odst. 5 písm. a) a b). Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 14. 10. 2014 byla provedena pracovnicemi Krajské hygienické stanice Olomouckého
kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště Přerov kontrola. Předmětem kontroly bylo plnění
povinností stanovených v § 7, § 13, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zjištěné nedostatky byly řešeny a odstraněny.
Ve dnech 25. a 27. 3. 2015, 30. – 31. 3. 2015, 1. 4. 2015, 7. 4. 2015 byla provedena
pracovnicemi Krajského úřadu Olomouckého kraje finanční kontrola. Z protokolu
o kontrole č. 7/15 vyplynula zjištění, která byla následně řešena.
85
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
18. Evaluace školy
Na začátku školního roku 2014/2015 byl zpracován a schválen vedením školy a Školskou
radou při GJB a SPgŠ tříletý evaluační plán. Vlastní evaluace školy je důležitou součástí
výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Přináší zpětnou vazbu o pozitivních a také
problematických místech v práci školy. Získané výsledky šetření v různých oblastech
práce školy jsou důležitým zdrojem informací pro rodiče, žáky, ale především pro vedení
školy a učitele. S pomocí kvalitního vlastního hodnocení je možné vytvářet i plány
budoucí strategie školy.
Potřeba vlastního hodnocení a získávání relevantních a spolehlivých informací vyvstává
pro školu s velkou naléhavostí hned z několika důvodů. Škola nabízí širokou škálu
studijních oborů gymnaziálních a pedagogických. Tyto obory, přestože mají podobné cíle
a částečně i podobný učební plán, jsou v mnohém velmi specifické a kladou proto velké
nároky na organizaci výuky i na samotné pedagogické pracovníky. Gymnázium Jana
Blahoslava a Střední pedagogická škola je velkou školou, což s sebou přináší značné
nároky na řízení a vedení školy. Do této situace navíc přicházejí systémové změny celého
školského resortu. Ve všech studijních oborech probíhá vzdělávání podle platných
školních vzdělávacích programů. Ačkoliv nové ŠVP byly zpracovány s velkou pečlivostí
a plně v souladu s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých oborů, je nezbytné
neustále vyhodnocovat výsledky vzdělávání žáků a plnění dalších úkolů spojených
s výukou. Další zcela nové úkoly a výzvy do této situace přináší také implementace státní
maturity. Při výčtu specifických podmínek i úkolů plynoucích z kurikulární reformy však
nesmíme navíc zapomínat, že všechny tyto změny probíhají v období poznamenaném
razantním úbytkem uchazečů o středoškolské vzdělání plynoucím ze stále se
zmenšujícího počtu žáků, kteří vycházejí ze základních škol. I tento faktor může
ovlivňovat každodenní práci pedagogických pracovníků i výsledky vzdělávacího
procesu.
Škola si vymezila oblasti, ve kterých chce - vzhledem k zmíněným východiskům – vlastní
hodnocení provádět. Vzhledem k těmto oblastem si proto stanovila cíle a časový
harmonogram, podle kterých bude svou činnost během třech školních let vyhodnocovat.
V průběhu školních roků 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 se škola zaměří na získání
zpětné vazby v oblastech výsledků vzdělávání žáků (t. j. především na zkušenosti
s aplikací ŠVP, na výsledky státní maturity, na úspěšnost absolventů v přijímacím řízení
a jejich uplatnitelnosti na trhu práce), dále školní klima, spolupráci s rodičovskou
veřejností, na oblast lidských zdrojů a řízení a v neposlední řadě na podmínky vzdělávání
ve škole. S ohledem na tyto záměry se škola ve sledovaném období zaměří na tyto
činnosti:
86
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
1.
2.
Podmínky ke vzdělávání
a) Hodnocení podmínek ke vzdělávání vedením a pedagogy školy.
b) Hodnocení podmínek ke vzdělávání žáky školy.
c) Příležitostná hodnocení (v souvislosti s aktuálně vzniklými potřebami).
Průběh vzdělávání
a) Evaluace ŠVP.
b) Hodnocení výuky žáky školy.
c) Hodnocení výuky rodiči.
d) Příležitostná hodnocení (v souvislosti s aktuálně vzniklými potřebami).
3.
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků,
rodičů a dalších osob na vzdělávání
a) Minimální preventivní program.
b) Hodnocení klimatu školy.
c) Školská rada při GJB a SPgŠ, Sdružení pro spolupráci a pomoc SPgŠ a Nadační
fond při GJB.
d) Příležitostná hodnocení (v souvislosti s aktuálně vzniklými potřebami).
4.
Výsledky vzdělávání žáků
a) Průběžné sledování výsledků vzdělávání žáků.
b) Státní maturitní zkouška.
c) Úspěšnost absolventů školy v přijímacím řízení na vysokých školách a jejich
uplatnění na trhu práce.
5.
Řízení školy a kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
a) Management školy a kvalita personální práce
b) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
6.
Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům
Vyhodnocení jednotlivých evaluačních šetření
Testování třídy Prima osmiletého gymnázia (Stonožka 2014) – dílčí zpráva
V říjnu 2014 proběhlo na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole,
Přerov, Denisova 3 v rámci testování 6. ročníků Stonožka 2014 společnosti SCIO
testování třídy Prima osmiletého gymnaziálního oboru 79-41-K/81 (ŠVP „Se znalostí
jazyků v otevřené Evropě“). Celkem 26 přítomných žáků bylo testováno z českého
jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Žáci vyplnili také online
žákovské testy, ve kterých měli možnost zhodnotit kvalitu výuky, přístup vyučujících, ale
také svůj vztah ke vzdělávání. V České republice bylo v rámci Stonožky 2014 pro
6. ročníky testováno více než osm tisíc žáků ze základních škol a víceletých gymnázií.
87
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
V rámci projektu Stonožka 2014 škola obdržela závěrečnou zprávu, která obsahuje
výsledky všech testovaných tříd a žáků a výsledkové listiny jednotlivých žáků.
Zpráva obsahuje:
Souhrnná zpráva testování 6. ročníků (říjen 2014) – obsahuje souhrnné výsledky
v textové i grafické podobě a jejich interpretaci, analýzu výsledků testování
s přihlédnutím k výsledkům dotazníkového šetření a samotné dotazníkové šetření, včetně
návodu, jak interpretovat výsledky.
Individuální zprávy žáků – jmenovité výsledkové listy pro každého žáka, který se
testování zúčastnil. Originály těchto individuálních zpráv byly předány žákům, kopie
tvoří jednu z příloh dílčí zprávy vlastního hodnocení školy.
Instrukce pro bezproblémový průběh testování – podrobné instrukce k testování žáků
využil Mgr. Jan Linhart k zadání údajů a k založení třídy v aplikaci Sciodat. Průběžné
výsledky testování mohli žáci sledovat na vlastním účtu po zadání hesla.
Po prozkoumání souhrnné a analytické zprávy můžeme konstatovat, že v jednotlivých
dovednostech a i celkově se žáci naší školy umístili ve srovnání se základními školami
vysoko nad jejich průměrem. Ve srovnání s ostatními víceletými gymnázii jsou výsledky
mírně nadprůměrné v testech obecných studijních předpokladů, srovnatelné v testech
z českého jazyka a mírně podprůměrné v matematice. V testech obecných studijních
předpokladů a českého jazyka dosáhli žáci vyrovnaných výsledků. Průměrný percentil ve
všech testovaných oblastech byl 77.
Hodnocení jednotlivých předmětů
Český jazyk – výsledky naší školy v českém jazyce jsou špičkové. Škola patří mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v testování. Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky
našich žáků byly výborné v částech mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská
gramotnost. Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly
výborné v částech posouzení a znalosti, průměrné v částech interpretace a získávání
informací. Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván dobře. Výsledky žáků
jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé
s potenciálem žáků velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.
Matematika – výsledky naší školy v matematice jsou špičkové. Škola patří mezi 10 %
nejúspěšnějších škol v testování. Z hodnocení tematické části vyplývá, že výborné
výsledky měli žáci v oblastech čísla a početní operace, průměrné v části geometrie
v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a
problémy. Z porovnání testů z matematiky s výsledky testů z OSP vyplývá, že studijní
potenciál žáků je v matematice využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší
úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje
možnosti.
88
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Výsledky testů jednotlivých předmětů odráží i hodnoty homogenity třídy. O vysoké
homogenitě vypovídají výsledky testů obecných studijních předpokladů. To odráží
kvalitu žáků a jejich předpoklady k dalšímu studiu.
Hodnocení jednotlivých předmětů je zpracováno na základě Souhrnné zprávy testování
6. ročníků (říjen 2014) a Individuálních zpráv žáků. S výsledky testování třídy Prima
studijního oboru 79-41-K/81 (ŠVP „Se znalostí jazyků v otevřené Evropě“) byli
seznámení vyučující na poradě pedagogického sboru s vedením školy 17. 12. 2014.
S vyučujícími českého jazyka a literatury, matematiky byly výsledky analytických zpráv
a individuální zprávy žáků podrobně rozebrány a zhodnoceny. Analýza výsledků testů
proběhla i na poradách jednotlivých předmětových komisí. Rozbor výsledků poslouží
k dalšímu zlepšování pedagogického procesu i k optimálnímu využití studijního
potenciálu žáků. Další testování této třídy proběhne, až budou žáci v Kvartě, abychom
mohli srovnat jejich úroveň na začátku studia na víceletém gymnáziu a v jeho polovině.
Tabulka výsledků žákovských výsledků v jednotlivých testech
Výsledky
OSP
Český jazyk
Matematika
Špičkový
2
3
1
Vysoce nadprůměrný
13
7
7
Nadprůměrný
8
7
7
Průměrný
3
9
7
Podprůměrný
0
0
4
Průměrný percentil: 77 (testování Stonožka 2012 – průměrný percentil 72, testování
Stonožka 2013 – průměrný percentil 76).
OSP – průměrný percentil 83 (nad průměrem gymnázií).
ČJ – průměrný percentil 81 (průměr gymnázií).
M – průměrný percentil 67 (pod průměrem gymnázií).
Vyhodnocení cvičných maturitních testů (podzim 2014) – dílčí zpráva
V listopadu 2014 proběhlo jako intenzivní příprava ke společné části maturitní zkoušky
cvičné testování žáků čtvrtých ročníků všech studijních oborů. Žáci byli testováni
z předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk,
Francouzský jazyk a Matematika. Generální maturitní zkouška se v českém jazyce a
v cizích jazycích skládala z písemné práce a z didaktického testu, v matematice pouze
z didaktického testu.
Na poradě s předsedy předmětových komisí českého jazyka a literatury, matematiky,
anglického a dalších cizích jazyků bylo dohodnuto, že cvičné testování bude probíhat
standardně v režimu „ostrých“ maturitních zkoušek. Žáci získají možnost prověřit své
89
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
znalosti, ale i zažít atmosféru písemného zkoušení u společné části státní maturitní
zkoušky.
Cvičné maturitní testování bylo záměrně naplánováno na dobu, kdy žáci ještě nepodávali
přihlášky k maturitní zkoušce, aby si mohli otestovat, zda budou ve společné části
maturovat z cizího jazyka, nebo z matematiky. Dosud nerozhodnutým žákům by
výsledky mohly pomoci k zodpovědné volbě maturitních předmětů.
Výsledky cvičných testů státních maturitních zkoušek (podzim 2014)
Český jazyk
Výsledky podzimního testování jsou srovnatelné s výsledky testů v minulém školním
roce. Součástí testu byly úlohy z dějin a teorie literatury. Žáci tyto úlohy zvládali se
stejnou úspěšností jako jiné tematické okruhy. Intenzivní příprava na písemnou část
maturitní zkoušky probíhá v hodinách českého jazyka a literatury. Rozbor výsledků
proběhl na poradě předmětové komise a v maturitních třídách.
Anglický jazyk
V anglickém jazyce jsou výsledky srovnatelné s minulým školním rokem. Téměř
stoprocentní úspěšnost byla v gymnaziálních oborech, kde pouze čtyři žáci neprospěli
z písemné práce, v didaktickém testu byli všichni úspěšní. Na SPgŠ ze 191 testovaných
žáků neprospělo v didaktickém testu čtrnáct, v písemné práci dvacet. Rozbor výsledků
proběhl na poradě předmětové komise a v maturitních třídách.
Ruský jazyk
Z ruského jazyka budou ve společné části státní maturitní zkoušky maturovat pouze žáci
SPgŠ. Maturitní generálky se zúčastnilo pět žáků, kteří všichni uspěli v obou částech
zkoušky s průměrným výsledkem 54,2 %.
Německý jazyk
K cvičným maturitním testům z německého jazyka se přihlásili pouze dva žáci ze SPgŠ.
Oba uspěli v didaktickém testu i písemné práci s průměrným výsledkem 69,5 %.
Francouzský jazyk
Z francouzského jazyka chce skládat státní maturitní zkoušku jedna žákyně z oboru
Pedagogické lyceum. Její výsledky v obou částech byly nedostatečné. Žákyně se ani
nepřiblížila hranici úspěšnosti (DT – 35 %, PP – 33 %).
Analýza výsledků generální maturitní zkoušky byla provedena na poradě předmětové
komise cizích jazyků. Vyučující jednotlivých jazyků rozebrali výsledky s žáky, kteří se
testování zúčastnili.
Matematika
Výsledky jsou srovnatelné s generální zkouškou z minulého školního roku 2013/2014.
K podzimnímu testování se přihlásilo 26 žáků (13 – GJB, 13 – SPgŠ). Na gymnáziu
prospělo devět žáků s chvalitebným až dostatečným prospěchem. Na pedagogické škole
90
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
prospěli s dostatečným prospěchem pouze dva žáci. Ostatní byli neúspěšní. Nedostatečné
známky jsou zapříčiněny dosavadní neznalostí učiva, které bude probráno až v průběhu
školního roku, ale také se opět projevila skutečnost, že státní maturita z matematiky
neodpovídá zaměření, studijním preferencím a počtu hodin matematiky na SPgŠ. Někteří
žáci se maturitní generální zkoušky z matematiky zúčastnili proto, aby si ověřili své
možnosti před podáním přihlášky k maturitě. Zejména žáci SPgŠ se na základě
nedostatečných výkonů rozhodli pro maturitu z cizího jazyka. Podrobné rozbory
výsledků byly provedeny na poradě předmětové komise a s jednotlivými žáky.
Podzimního cvičného testování se zúčastnilo téměř 100% žáků čtvrtých ročníků. Žáci
byli vyučujícími dobře motivováni a snažili se využít příležitosti ověřit si své schopnosti
a znalosti v jednotlivých předmětech před podáním přihlášky k maturitní zkoušce. Žáci
si více uvědomují náročnost státní maturitní zkoušky a ve velké většině se k ní
odpovědněji připravují.
Vyučující testovaných předmětů provedli s žáky podrobný rozbor výsledků, upozornili je
na nedostatky a často se opakující chyby. V zájmových útvarech, které se cíleně věnují
přípravě ke společné části maturitní zkoušky, se budou vyučující zaměřovat na
odstraňování typických chyb, které se objevili v cvičných testech.
Vyhodnocení cvičných maturitních testů (jaro 2015) – dílčí zpráva
V březnu 2015 proběhlo jako intenzivní příprava ke společné části maturitní zkoušky
cvičné testování žáků čtvrtých ročníků všech studijních oborů. Žáci byli testováni
z předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk a
Matematika.
Na poradě s předsedy předmětových komisí českého jazyka a literatury, matematiky,
anglického jazyka a ostatních cizích jazyků bylo dohodnuto, že cvičné testování opět bude
probíhat standardně v režimu „ostrých“ maturitních zkoušek.
Maturitní „generálka“ březen 2015 byla dalším krokem k úspěšnému zvládnutí maturitní
zkoušky žáky naší školy, ke kterému přispívá i intenzivní příprava ve vyučovacích
hodinách, ve volitelných předmětech a v rámci zájmových útvarů.
Cvičného testování se zúčastnilo téměř 100% žáků čtvrtých ročníků. Na rozdíl od
podzimního testování si žáci volili už pouze cizí jazyk, nebo matematiku. I z tohoto
důvodu byly výsledky lepší než při podzimní generální zkoušce. Na větší úspěšnosti žáků
v didaktických testech a písemných pracích se odrazil také fakt, že je probráno téměř
veškeré učivo, které se v testových úlohách a zadáních objevilo.
Vyučující testovaných předmětů provedli s žáky podrobný rozbor výsledků, upozornili je
na nedostatky a často se opakující chyby.
91
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Český jazyk a literatura
Celkový počet žáků: 190 (PP), 183 (DT)
Tabulka úspěšnosti maturitní generální zkoušky (jaro 2015) – český jazyk
Písemná práce
Známka
(orientační)
1
2
3
4
5
Počet žáků
26
59
70
27
8
Průměr školy
2,64
Didaktický test
Známka
(orientační)
1
2
3
4
5
Počet žáků
21
95
60
7
0
Průměr školy
2,28
Písemná práce: celkové výsledky dopadly mírně hůře (o 0,15 známky) než v podzimní
maturitní generálce v roce 2014, pozitivní je menší počet nedostatečných než na podzim.
Výsledky byly pravděpodobně negativně ovlivněny výběrem slohových témat, konkrétně
ostrými maturitními zadáními z počátku státní maturity.
Didaktický test: Došlo k mírnému zlepšení celkových výsledků oproti podzimní maturitní
generálce (o 0,09 známky). Zcela pozitivní skutečnost je eliminace nedostatečných (z 10
na 0) a redukce dostatečných (z 28 na 7).
Na výsledku se promítla zodpovědná práce učitelů českého jazyka. Žáci měli možnost
navštěvovat zájmový útvar přípravy k maturitní zkoušce, což mnohým pomohlo
k pozitivnímu výsledku.
Anglický jazyk
Celkový počet žáků: 175
Tabulka úspěšnosti maturitní generální zkoušky (jaro 2015) – anglický jazyk
V tabulce jsou udaná procenta úspěšnosti jednotlivých tříd.
Písemná práce
Třída
Průměr třídy
8.
4. A
4. B
4. AP
4. BP
4. C
4. D
95 %
91 %
87 %
82 %
79 %
87 %
86 %
Průměr školy
86,7 %
92
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Didaktický test
Třída
Průměr třídy
8.
4. A
4. B
4. AP
4. BP
4. C
4. D
89 %
86 %
85 %
66 %
61 %
77 %
78 %
Průměr školy
77,4 %
Ústní zkouška
Třída
Průměr třídy
8.
4. A
4. B
4. AP
4. BP
4. C
4. D
89 %
79 %
77 %
74 %
77 %
76 %
81 %
Průměr školy
79,0 %
V písemné práci byli úspěšní všichni žáci. Průměrná hodnota úspěšnosti je 86,7 %, z toho
na gymnáziu 92 % a na pedagogické škole 83 %. Počet žáků se 100 % výsledkem je
osmnáct, z toho deset na gymnáziu a osm na pedagogické škole. V didaktickém testu
neuspělo pět studentů z pedagogické školy. Žáci gymnázia uspěli všichni. Počet žáků se
100 % výsledkem je čtyři, z toho tři na gymnáziu a jeden na pedagogické škole.
U generálky ústní zkoušky neuspěli čtyři žáci.
Ve srovnání s podzimní generální zkouškou došlo k výraznému zlepšení zejména u žáků
v pedagogických oborech. Snížilo se procento neúspěšných a zlepšila se i celková úroveň
výsledků.
Německý jazyk
Celkový počet žáků: 1
Maturitní generálku z němčiny vykonal jediný žák ze třídy 4. C. V didaktickém testu
došlo oproti podzimu 2014 ve všech částech ke zlepšení, v poslechu dokonce
k výraznému (87 oproti 65 %). Písemnou práci napsal student téměř shodně jako na
podzim, zhoršil se jen o jeden bod. I přesto byl výsledek maturitní generálky výborný.
Ruský jazyk
Celkový počet žáků: 5
Tabulka úspěšnosti maturitní generální zkoušky (jaro 2015) – ruský jazyk
Písemná práce
Známka
(orientační)
1
2
3
4
5
Počet žáků
0
0
0
1
4
Průměr
4,8
93
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Didaktický test
Známka
(orientační)
1
2
3
4
5
Počet žáků
0
0
2
3
0
Průměr školy
3,6
Všechny žákyně zvládly didaktický test. Písemnou práci s výsledkem dostatečným
napsala pouze jedna žákyně. Největší chyby se vyskytly v mluvnické části didaktického
testu. V písemné práci byly nejvážnějšími chybami neschopnost aplikovat gramatické
jevy, nedodržení předepsaného rozsahu práce a nedostatečná slovní zásoba. Zejména
výsledky písemné práce v jarní části generální maturitní zkoušky byly překvapující
vzhledem k tomu, že na podzim všechny žákyně uspěly. Ve vyučovacích hodinách byl
proveden důkladný rozbor špatných výsledků. Vyučující přijal opatření, aby se výsledek
neopakoval u maturitní zkoušky.
Francouzský jazyk
Ke státní maturitní zkoušce ve společné části z francouzského jazyka se nikdo nepřihlásil.
Matematika
Celkový počet žáků: 17
Tabulka úspěšnosti maturitní generální zkoušky (jaro 2015) – matematika
Didaktický test
Známka
(orientační)
1
2
3
4
5
Počet žáků
0
3
2
4
8
Průměr školy
4, 00
Výsledky jarní maturitní generálky jsou rozdílné na GJB a SPgŠ. U žáků gymnaziálních
oborů došlo ke zlepšení výsledků, u žáků pedagogických oborů jsou výsledky stále velmi
špatné (pouze 50% úspěšnost). Mají nedostatečný počet vyučovacích hodin matematiky
a k maturitě jsou připravováni v rámci zájmového útvaru. Na gymnáziu probíhá
intenzivní příprava k maturitní zkoušce ve volitelném předmětu Cvičení z matematiky.
Před uzavřením klasifikace proběhlo ještě třetí cvičné testování, ale někteří žáci se ho už
nezúčastnili. Z tohoto důvodu neposkytují výsledky adekvátní srovnání. Při třetí
generální zkoušce byly u žáků gymnázia i výborné výsledky.
Vyhodnocení státní maturitní zkoušky ve společné části
K úspěšnému složení maturitní zkoušky směřuje úsilí žáků i pedagogů, jejich cílená
příprava, která má i podobu maturitních generálních zkoušek. Následující údaje a jejich
94
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
tabulkové zpracování vypovídají o zlepšujících se výsledcích žáků během školního roku.
V evaluaci jsou zohledněny předměty Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a
Matematika. Počty žáků, kteří maturovali z dalších cizích jazyků ve společné části
maturitní zkoušky, jsou marginální, proto by statistické údaje nebyly zcela relevantní.
Český jazyk
Maturitní ročník se zúčastnil podzimní a jarní maturitní generálky (části písemná zkouška
a didaktický test). Z tohoto důvodu můžeme srovnat výsledky těchto dvou přípravných
zkoušek a samotné maturitní zkoušky, a zaznamenat tak zlepšování, popř. zhoršování
výsledků.
Písemná zkouška:
Oktáva
4. A
4. B
4. AP 4. BP
4. C
4. D
Celkem
škola
MG Podzim 2013
1,91
2,67
3,06
2,25
2,71
2,61
2,24
2,67
MG Jaro 2014
2,37
3,38
2,65
2,51
2,80
2,53
2,29
2,64
MZ ostrá
2,24
2,46
2,53
2,36
2,40
2,28
2,97
2,46
Zlepšení/zhoršení
(podzim – MZ) v %
Zlepšení o 7,87 %
Didaktický test
Oktáva
4. A
4. B
4. AP 4. BP
4. C
4. D
Celkem
škola
MG Podzim 2013
2,23
2,54
2,18
3,15
2,65
2,41
2,22
2,37
MG Jaro 2014
2,14
2,04
1,94
2,51
2,65
2,28
2,18
2,28
MZ ostrá
2,47
2,66
2,29
3,30
3,20
2,56
2,56
2,72
Zlepšení/zhoršení
(podzim – MZ) v %
Zhoršení o 14,77 %
V celkovém součtu tříd došlo ke zlepšení výsledků u písemné zkoušky (ke zhoršení oproti
oběma generálkám došlo pouze ve třídě 4. D).
V didaktickém testu došlo k zhoršení oproti oběma generálkám, a to ve všech třídách.
Jednou z pravděpodobných příčin byla změna didaktického testu: součástí se staly testové
úlohy v dějinách a teorii literatury a dále úlohy s otevřenými odpověďmi. Celkově
můžeme považovat letošní didaktický test za obtížnější, než tomu bylo v minulosti.
Výsledky didaktického testu ve třídách gymnázia a pedagogického lycea jsou velmi
podobné, naopak výsledky ve třídách předškolní a mimoškolní pedagogiky jsou znatelně
horší a průměr činí nad 3.
95
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Anglický jazyk
Stejně jako v českém jazyce se maturitní ročníky i v angličtině zúčastnily dvou
generálních zkoušek (didaktický test, písemná práce, jaro – ústní zkouška).
V první tabulce je uvedený prospěch všech maturitních tříd ve třech částech státní
maturitní zkoušky. Další tabulky umožňují srovnat výsledky obou generálních zkoušek
s výsledky maturity.
Písemná
zkouška
Didaktický
test
Ústní
zkouška
Celkem
zkoušky
Oktáva
4. A
4. B
4. AP
4. BP
4. C
4. D
Celkem
škola
1,00
1,25
1,53
1,96
2,14
1,57
1,71
1,59
1,50
1,50
1,73
2,94
3,32
2,20
2,13
2,89
2,00
2,25
2,47
2,06
2,32
2,37
1,75
2,17
1,50
1,67
1,91
2,32
2,59
2,05
1,86
2,22
Průměr školy ze státní maturitní zkoušky z anglického jazyka: 2,22.
Počet žáků, kteří vykonávali státní MZ z AJ: 166.
Počet žáků, kteří uspěli: 157.
Úspěšnost: 95%.
Počet žáků, kteří neuspěli minimálně v jedné části MZ: 9.
Písemná práce – všichni uspěli.
Didaktický test – 5 žáků.
Ústní zkouška – 4 žáci.
Počet žáků se 100% výsledkem v písemné části:
a/ Písemná práce – 18 žáků (10 gymnázium, 8 pedagogická škola).
b/ Didaktický test – 4 žáci (3 gymnázium, 1 pedagogická škola).
96
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU
Písemná práce:
4. A
4. B
4. AP 4. BP
4. C
MG Podzim 2013
77 %
85 %
72 %
65 %
61 %
70 % 64 %
71 %
MG Jaro 2014
92 %
86 %
78 %
74 %
77 %
78 % 77 %
80 %
MZ ostrá
95 %
93 %
87 %
82 %
79 %
87 % 86 %
87 %
Zlepšení/zhoršení
(podzim – MZ)
v%
4. D
Celkem
škola
Oktáva
Zlepšení o 16 %
Didaktický test
Oktáva
4. A
4. B
4. AP 4. BP
4. C
4. D
Celkem
škola
MG Podzim 2013
90 %
89 % 84 %
63 %
58 %
73 % 69 %
75%
MG Jaro 2014
92 %
92 % 86 %
74 %
70 %
69 % 77 %
80%
MZ ostrá
89 %
86 % 85 %
66 %
61 %
77 % 78 %
77%
Zlepšení/zhoršení
(podzim – MZ)
v%
Zlepšení o 2 %
V celkovém součtu tříd došlo ke zlepšení výsledků, výrazně o 16 % u písemné práce a
o 2 % v didaktickém testu. Nejvíce si polepšila třída 4. D. Celkově můžeme považovat
letošní písemnou práci snazší vzhledem k zadání, tj. „Charakteristika osoby“.
Matematika
Státní maturitní zkoušku vykonávalo celkem 17 žáků. Devět žáků gymnázia a osm žáků
pedagogických oborů. Na gymnáziu byli všichni žáci v didaktickém testu úspěšní. Na
SPgŠ byla úspěšnost malá. V porovnání s loňským rokem, kdy byla úspěšnost 75 %,
klesla na 50 %.
Celkové vyhodnocení průměrů maturitních generálních zkoušek a státní maturity.
Prospěch
1
2
3
4
5
Průměr
1MG
0
0
2
6
7
4,33
2MG
0
2
2
4
8
3,88
3MG
1
3
6
3
0
3,00
SM
2
2
3
6
4
3,47
97
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Bližší údaje o profilové části maturitní zkoušky jsou obsaženy v kapitole 9. Údaje
o výsledcích vzdělávaní a chování žáků.
Klima třídy
V červnu školního roku 214/2015 žáci měli možnost se zúčastnit on-line dotazníkové
akce, která se týkal hodnocení klimatu ve třídách a ve škole. Dotazník byl zcela
anonymní. Na zadaných 28 otázek měli žáci možnost odpovídat v rozmezí čtyřech stupňů
(silně souhlasím, mírně souhlasím, mírně nesouhlasím). Do šetření se zapojilo celkem
295 žáků školy.
Pohlaví respondentů
Pohlaví respondentů
25%
chlapc
i
75%
Rozložení respondentů podle studijních oborů
Rozložení respondentů podle
studijních oborů
Pedagogické lyceum
27%
20%
Předškolní a mimoškolní
pedagogika
25%
Nižší stupeň gymnázia
28%
Vyšší stupeň gymnázia
98
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Žáci se vyjadřovali k následujícím tvrzením:
1. V naší třídě mám několik důvěrných přátel.
2. Mohl bych mít ve škole lepší výsledky, ale jen těžko se donutím k pravidelné práci.
3. Když vím, že něco umím, nebojím se to ukázat.
4. Když jsem v nesnázích, vím, že mi třída pomůže.
5. Nejlepší ve škole na sebe příliš neupozorňovat, být spíše v průměru.
6. Obvykle se cítím dosti výkonný, mám pocit, že dosáhnu dobrého výsledku.
7. V naší třídě se dovede většina žáků radovat ze školního úspěchu jednoho z nás.
8. Při zkoušení chci především projít, na známce mi zas tak nezáleží.
9. K řešení úkolů a problémů ve škole volím nejčastěji vlastní cestu, netoužím po
spolupráci s ostatními ve třídě.
10. Záleží mi na tom, aby ostatní ve třídě měli o mně to nejlepší mínění.
11. Vynikající prospěch není obvykle člověku v životě mnoho platný.
12. Nerad se podřizuji společné práci celé třídy, to vždy znamená potlačit sám sebe.
13. S většinou třídy je příjemné se sejít i mimo školu na společné akci.
14. Když stojím ve škole před nějakým úkolem, mívám strach, netroufnu si na něj.
15. Pracovat na nějaké společné akci třídy, to obvykle znamená, že méně pracovití se
schovají za pracovitější; raději bych vynikl sám.
16. V naší třídě se dovedeme při písemce či zkoušení vzájemně povzbuzovat, fandit si.
17. Obvykle se ve škole při hodinách vyhýbám obtížným, nesnadno řešitelným situacím.
18. Cítím, že do této třídy opravdu patřím.
19. Často mívám pocit, že umím méně než ostatní.
20. V naší třídě je mnohem lepší parta, než v jiných třídách na škole.
21. Mívám strach z možných překážek, váhám; neúspěchu se chci radši vyhnout.
22. Úkoly, které jsou zadané celé třídě, umíme dohromady řešit, máme na to dobrý
systém.
23. V naší třídě se cítím spokojen, vím, že mně třída „bere“.
24. Když jde o nějakou důležitou věc, většina lidí v naší třídě se dovede sjednotit.
25. V naší třídě si při učení vzájemně pomáháme.
26. O získané poznatky, vyřešené úkoly se jen nerad dělím se spolužáky, měli by se více
snažit sami.
27. Vím, že špatně zvládám školní situace, proto chci být ve škole raději „neviditelný“.
28. Přístup vyučujících k žákům je vstřícný.
29. V případě studijních problémů se obrátím na vyučujícího daného předmětu.
30. V případě problémů se spolužáky ve třídě se obrátím na třídního učitele.
99
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Hodnotící tabulka
U jednotlivých stupňů hodnocení je uvedený celkový počet odpovědí a procentuální
vyjádření. Procenta jsou zaokrouhlena na jedno desetinné číslo.
Silně souhlasím
Mírně souhlasím
Mírně
nesouhlasím
Silně
nesouhlasím
1.
123/41,6 %
125/42,6 %
29/9,7 %
18/6,1 %
2.
102/34,7 %
120/40,8 %
50/16,9 %
22/7,6 %
3.
76/25,8 %
147/49,8 %
56/19,0 %
15/5,1 %
4.
41/13,9 %
137/46,4 %
77/26,1 %
40/13,6 %
5.
66/22,4 %
119/40,3 %
81/27,5 %
29/9,8 %
6.
42/14,2 %
140/47,6 %
89/30,3 %
23/7,9 %
7.
23/7,8 %
94/31,9 %
114/38,6 %
64/21,7 %
8.
17/5,8 %
64/21,8 %
89/30,3 %
124/42,1 %
9.
36/12,2 %
83/28,1 %
128/43,4 %
48/16,3 %
10.
73/24,7 %
144/48,9 %
60/20,3 %
18/6,1 %
11.
66/22,5 %
116/39,4 %
91/30,9 %
21/7,2 %
12.
27/9,1 %
84/28,5 %
132/44,8 %
52/17,6 %
13.
134/45,4 %
112/38,0 %
29/9,8 %
20/6,8 %
14.
26/8,7 %
91/30,7 %
114/38,6 %
65/22,0 %
15.
43/14,6 %
114/38,6 %
107/36,3 %
31/10,5 %
16.
106/35,9 %
125/42,4 %
41/13,9 %
23/7,8 %
17.
57/19,4 %
137/47,4 %
72/24,8 %
24/8,4 %
18.
101/34,2 %
125/42,4 %
47/15,9 %
22/7,5 %
19.
47/15,9 %
90/30,5 %
108/36,7 %
50/16,9 %
20.
82/28,1 %
74/25,3 %
94/32,2 %
42/14,4 %
21.
67/22,7 %
143/48,5 %
64/21,6 %
21/7,2 %
22.
30/10,2 %
122/41,5 %
103/35,1 %
39/13,2 %
23.
106/36,1 %
143/48,7 %
32/10,9 %
13/4,3 %
24.
77/26,2 %
129/43,9 %
54/18,3 %
34/11,6 %
25.
71/24,0 %
149/50,5 %
57/19,4 %
18/6,1 %
100
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Silně souhlasím
Mírně souhlasím
Mírně
nesouhlasím
Silně
nesouhlasím
26.
38/12,9 %
81/27,4 %
116/39,4 %
60/20,3 %
27.
25/8,5 %
54/18,3 %
115/39,0 %
101/34,2 %
28.
50/16,9 %
158/53,6 %
66/22,3 %
21/7,2 %
29.
65/22,0 %
141/47,8 %
71/24,1 %
18/6,1 %
30.
47/15,9 %
91/30,9 %
73/24,7 %
84/28,5 %
Tvrzení, ke kterým se žáci vyjadřovali, lze rozdělit do třech skupin:
1. Já a mé školní výkony a výsledky – 2,3,5,6, 8,11,12,14,15,17,19, 21, 27.
2. Třídní kolektiv a mé místo v něm – 1, 4, 7, 9,10, 13, 16, 18, 20,22, 23, 24, 25.
3. Vztahy vyučujících a žáků – 28, 29, 30.
Ad 1) Z uvedených odpovědí vyplývá, že žákům záleží na jejich školních výsledcích a
rádi své dobré výkony předvádějí před třídou. Pro většinu z nich je však obtížné se
soustavně a systematicky připravovat, proto raději zůstávají v průměru a nesnaží se příliš
vyniknout. 71 % odpovídajících žáků se bojí obtížných úkolů a překážek v učení, protože
se chtějí vyhnout neúspěchu. Ačkoli 42 % respondentů odpovědělo, že na stupni
klasifikace jim záleží, téměř 62 % z nich uvádí, že známky ve škole úspěch v dalším
životě neovlivní a není jim moc platný.
Ad 2) Velmi dobře v dotazníkovém šetření hodnotili žáci třídní kolektivy a klima v jejich
vlastních třídách. Většina respondentů oceňovala vzájemnou pomoc a důvěru ve třídách,
snahu a ochotu si navzájem pomoci při řešení obtížných úkolů. Žáci se cítí být součástí
svých třídních kolektivů a rádi tráví se spolužáky i čas mimo školní vyučování. Na žádnou
z uvedených otázek se neobjevilo převažující záporné hodnocení.
Ad 3) poslední otázky se týkaly vztahů vyučujících a žáků. 70 % respondentů kladně
hodnotilo vstřícný přístup učitelů. V případě studijních problému se na vyučující daného
předmětu neváhá obrátit stejné procento žáků. Nejhůře v hodnocení žáků dopadli třídní
učitelé, na které by se při potížích v kolektivu obrátila necelá polovina žáků (47 %).
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2014/2015
v souladu s plánem DVPP. Prioritou bylo opět vzdělávání zadavatelů, hodnotitelů a
komisařů k personálnímu zabezpečení státní maturitní zkoušky. Někteří vyučující
absolvovali studium k rozšíření kvalifikace, studium ke splnění kvalifikačních
předpokladů, semináře v rámci environmentálního vzdělávání a osvěty a prevence
rizikového chování. Podrobnější přehled DVPP se nachází v kapitole 16.
101
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Vyhodnocení práce Školské rady, SRPŠ a Nadačního fondu
Ze zpráv o činnosti Školské rady, SRPŠ a Nadačního fondu vyplývá, že se těmto
institucím daří pracovat ve shodě s vedením školy a ve prospěch školy. Během školního
roku nedošlo k žádným problémovým situacím, které by narušily jejich činnost.
Dílčí hodnocení v rámci evaluace probíhala podle jejich charakteru různými metodami –
od vnějšího testování Českou školní inspekcí, společností SCIO a CERMAT, přes vlastní
šetření a testy, které byly připravovány vyučujícími, po hodnotící zprávy. Každé dílčí
šetření je uzavřeno zprávou, jednotlivé response jsou archivovány.
Vyhodnocení práce Školního parlamentu
Důležitou zpětnou vazbu pro vedení školy představuje práce žákovského školního
parlamentu, do kterého si každá třída, s výjimkou dálkového studia, volí svého zástupce.
Pravidelné schůzky se konají každou čtvrtou středu v měsíci. Na jednání školního
parlamentu informuje ředitelka školy a zástupkyně ředitelky žáky o chodu školy,
plánovaných aktivitách a důležitých záměrech. Hodnotí proběhlé akce školy. Nedílnou
součástí každé společné schůzky je diskuze se zástupci žáků. Žáci pořizují z každého
jednání školního parlamentu zápis, který slouží i ke kontrole plnění závazků vedení školy
vůči žákům.
102
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
19. Prezentace činnosti jednotlivých předmětových komisí
Vedoucími předmětových komisí byly vypracovány hodnotící zprávy. Z textu je zřejmé,
že jsou pedagogové školy ve své práci velmi aktivní a nabízejí žákům nadstandardní
činnosti, které přispívají k velmi dobré kvalitě vzdělávání.
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA A OSOBNOSTNÍ A DRAMATICKÁ
VÝCHOVA
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Michael Tesař.
Členové předmětové komise: Mgr. Alena Čecháková, Mgr. Simona Egermajerová,
Mgr. Eva Fojtová, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Alena Chmelová, Mgr. Jakub Jodas,
Mgr. Olga Jünglingová, Mgr. Lenka Marhefková Tomečková, Mgr. Věra Mikulcová,
Mgr. Jana Možíšová, Mgr. Radka Novotná, Mgr. Jiří Ocelka, Mgr. Jitka Svrčková,
Mgr. Lenka Vařeková, PhDr. Jiří Zapletal.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Vedoucí předmětové komise Mgr. Michael Tesař měl na starosti správu předmětových
stránek na webu školy a učitelskou knihovnu. Dále reprezentoval školu jako garant
okresní olympiády z ČJ (II. kat.) a hodnotitel SOČ. V rámci předmětové komise působila
Sekce dramatické výchovy, jejíž vedoucí byla Mgr. Mikulcová.
V rámci DVPP byli proškoleni všichni učitelé mateřského jazyka na téma novinek
v organizaci a hodnocení ústní části maturitní zkoušky. Kurz probíhal online.
Mgr. Ocelka se zúčastnil přednášky PhDr. Jakuba Železného, novináře a vedoucího
moderátora ČT, na téma Profesní a kariérní zkušenost. Akce se konala na
Univerzitě Palackého.
Vedoucí PK Mgr. Tesař provedl hospitaci u kolegů Mgr. Haluzové (třída 3. BP),
Mgr. Možíšové (3. AP), Mgr. Ocelky (3. BP) a Mgr. Svrčkové (4. BP). Výsledkem
kontrolní činnosti byly záznamy z hospitace, které budou sloužit jako východisko pro
další profesní růst pedagoga.
V průběhu školního roku vykonávaly v hodinách českého jazyka povinnou pedagogickou
praxi studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Bc. Hana Blaťáková a
Radka Kocourková. Praxe studentek vedl vedoucí PK Mgr. Tesař.
Výuka probíhala podle ŠVP oborů. V rámci komise jsou vyučovány předměty Český
jazyk, Úvod do studia jazyka, Rétorika, Dramatická výchova, Specializace v dramatické
výchově, Jazykové a literární praktikum. Součástí výukového procesu v českém jazyce
byly archivované práce, a to jedna slohová a jedna písemná za každé pololetí.
Členové komise se podíleli na propagaci školy na burzách škol a na dnech otevřených
dveří. Vytvořili přijímací testy z ČJ do oboru Pedagogické lyceum na SPgŠ (Mgr. Jodas,
Mgr. Marhefková-Tomečková, Mgr. Ocelka, Mgr. Tesař). Na přijímacím řízení se
103
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
podíleli dále jako hodnotitelé testů českého jazyka a hodnotitelé zkoušky řečových
dovedností (Ověření předpokladů v řečové oblasti).
Součástí ŠVP jsou exkurze prvních ročníků do městské knihovny v Přerově a akce
mediální výchovy, konkrétně to byly exkurze do pražského a ostravského studia České
televize (třídy 2. B, Sexta, 2. C a 2. A, 3. AP, 3. BP, 3. D).
V průběhu roku žáci navštěvovali zájmové útvary: Kroužek školního časopisu Litero:
Mgr. Fojtová; Debatní kroužek: Mgr. Egermajerová; Kroužek přípravy k MZ:
Mgr. Svrčková, Mgr. Marhefková Tomečková, Mgr. Tesař.
I v tomto školním roce probíhala aktivní projektová činnost. Dne 6. listopadu byl zahájen
jednoletý projekt polytechnické výchovy „Buďme Mistry malých nových mistrů“.
V rámci PK ČJ a DV se na něm podílejí Mgr. Mikulcová a Mgr. Novotná. V rámci
udržitelnosti projektu se uskutečnila akce projektu Vyhledávání a podpora talentů z řad
socio-kulturně znevýhodněných žáků – žáci Specializace DV (2. C, 2. D) předvedli
dramatické vystoupení na téma Indiáni v nulté třídě na ZŠ Boženy Němcové
a v MŠ Komenského.
Naše komise se letos opětovně zapojila do projektu MF Dnes pod názvem „Studenti čtou
a píší noviny“. Žáci psali publicistické texty na různá zadání, a to v podzimním i jarním
kole. Nejlepší práce byly vytištěny ve školním časopise Litero.
Třídy v průběhu roku navštěvovaly divadelní představení. Žáci dramatické výchovy
navštívili představení „Vyčištěno“ od Sarah Cane v olomouckém Divadle na cucky, hru
Oskar a růžová paní v Divadle loutek v Ostravě či Listování – scénické čtení z knížky
Gotland. Žáci 3. B, 4. A, 4. B a Oktávy zhlédli divadelní představení „My fair lady“ ve
zlínském divadle.
Pedagožky sekce DV vedly náslechy studentů z Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity. Zorganizovaly seminář nonverbální komunikace, který vedl Mgr. Roman
Musil. Dále víkendový kurz specializací v Hustopečích nad Bečvou. Žáci DV se tradičně
podíleli na 23. Salonu s tématem „Japonské haiku“, na němž měli i samostatné
vystoupení (Specializace 2. C, 2. D). V čase vánočním proběhla představení
mikulášských nadílek, a to v Denním pobytu v Přerově (třída 1. D pod vedením Mgr.
Novotné) a v MŠ U Bečvy, rovněž v Přerově (třída 2. AP pod vedením Mgr. Mikulcové).
Ve spolupráci s olomouckým Sdružením D proběhly prožitkové lekce v rámci MPP pro
žáky všech druhých a třetích ročníků. Vybrané dvojice žáků tříd 1. AP a 1. BP předvedly
svá loutková představení v přerovském Divadle loutek v rámci přehlídky loutkařů.
Celkem 14 žáků se zúčastnilo celostátní akce Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
Nejvýznamnější akcí organizovanou sekcí DV je bezesporu Literární kavárna. Letos to
byl již 15. ročník. Volba tématu padla na režiséra Tima Burtona a jeho dílo. Odpoledne
četby, hudby, pití čaje a kávy a neopakovatelné atmosféry se konalo dne 25. března 2015.
104
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Vraťme se k činnosti celé komise. Ta připravuje žáky na dvě maturitní zkoušky:
z českého jazyka, která je povinná pro všechny maturanty, a z dramatické výchovy,
určené pro žáky specializace dramatické výchovy na pedagogické škole. Intenzivní
příprava na maturitní zkoušku začíná u 4. ročníků již na začátku školního roku.
V dramatické výchově si vybírají témata praktické zkoušky a pod vedením pedagogů se
soustavně připravují na dramatické vystoupení, které je obsahem zkoušky. V českém
jazyce žáci absolvovali podzimní a jarní generální zkoušku, která obsahuje písemnou
zkoušku a didaktický test. Velmi pozitivně žáci hodnotí vysoký počet titulů ve Školním
seznamu literárních děl. Ve školním roce 2014/2015 se rozrostl o nové tituly jako Paulo
Coelho: Alchymista a Karel Kryl: Kníška Karla Kryla. Celkový počet titulů v seznamu
tak dosáhl počtu 101 a více než dvojnásobně převyšuje Cermatem nařízené minimum.
Celá komise provedla změny ve struktuře pracovních listů i v nich samotných. Tato
činnost vycházela z nových pokynů Cermatu o podobě ústní zkoušky.
Soustavná příprava žáků k maturitní zkoušce se odrazila na celkovém výsledku. Průměr
školy z maturitní zkoušky z českého jazyka je 2,48 (průměr počítán podle orientačních
známek). Počet žáků, kteří vykonávali MZ z ČJ, je 189. Počet žáků, kteří uspěli, je 181.
Úspěšnost je tedy 95,77 %. Počet žáků, kteří neuspěli, je 8.
Písemná
zkouška
Didaktický
test
Ústní
zkouška
Celkem
zkoušky
Oktáva
4.A
4.B
4.AP
4.BP
4.C
4.D
Celkem
škola
2,19
2,46
2,53
2,36
2,40
2,28
2,97
2,46
2,47
2,66
2,29
3,30
3,20
2,56
2,56
2,72
2,38
2,21
2,35
2,60
1,80
2,28
2,13
2,25
2,34
2,44
2,39
2,75
2,47
2,37
2,55
2,48
(průměr počítán podle orientačních známek)
Maturitní zkouška z dramatické výchovy se skládala z části praktické a teoretické.
Všichni žáci v počtu 13 uspěli. Podrobnější výsledky jsou následující:
Praktická maturitní zkouška
Výborný – 19x
Chvalitebný – 2x
Průměr: 1,09
Ústní maturitní zkouška
Výborný – 14x
Chvalitebný – 4x
Dobrý – 3x
Průměr: 1,47
Členové PK ČJ a DV v průběhu školního roku intenzivně připravují žáky na různé typy
soutěží. Výsledkem je řada úspěchů, a to i výjimečných.
Olympiáda z českého jazyka se organizuje zvlášť na nižším gymnáziu a na střední škole.
V kategorii základních škol a nižšího stupně gymnázií (organizovaly a opravovaly
Mgr. Egermajerová, Mgr. Chmelová) jsou ve školním kole vítězové následující:
105
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Umístění
1.
2.–3.
Počet bodů
25
24
Petr Skopal
Adéla Kašpaříková, Sabina Králíková
V kategorii SŠ se konalo školní kolo zvlášť na pedagogické škole (vedli Mgr. Jodas a
Mgr. Haluzová) a na gymnáziu (Mgr. Čecháková a Mgr. Tesař). Umístění vítězů je
následující:
SPgŠ
1.
2.
3.–4.
Věra Macháčková
Kateřina Váňová
Eva Ďurďová, Hana Chrastinová
25 bodů
24 bodů
23 bodů
GJB
1.
2.
3.–5.
Pavel Krupař
Milada Vašíčková
Lucie Netopilová, Klára Šimíčková, Barbora Veselá
22 bodů
21 bodů
19 bodů
Výjimečným úspěchem je úspěch dvou našich žáků v okresním kole soutěže: Pavel
Krupař (4. B) se umístil na prvním místě a Věra Macháčková (3. AP) na místě třetím.
Oba postoupili do krajského kola. V něm 3. místo obsadila Věra Macháčková (3. AP) –
úspěšná řešitelka zařazená do programu Excelence a 4. místo Pavel Krupař (4. B) –
úspěšný řešitel rovněž zařazený do programu Excelence.
Co se týče recitačních soutěží, ve školním kole v kategorii ZŠ a nižších stupňů gymnázií
jsou výsledky tyto:
Kategorie I. (prima, sekunda)
1. 1. místo
Leona Janoušková
2. místo
Anna Andrlová
3. místo
Kristýna Buchtová
Kategorie II. (tercie, sekunda)
1. místo
Veronika Grbić
2. místo
Sabina Králíková
postup
postup
náhradnice
postup
postup
Také žáci střední školy soutěžili v recitování. V okresní přehlídce v uměleckém přednesu
sólistů Wolkerův Prostějov získaly ocenění Laureát okresní přehlídky v uměleckém
přednesu Alžběta Neníčková (2. AP) a Anna Šnircová (3. BP). Obě postoupily do
krajského kola.
Každoročně učitelé připravují žáky na Pedagogickou poemu, přehlídku recitace, četby a
improvizace, nejprestižnější akci středních pedagogických škol v ČR. Školní kolo se
konalo dne 8. října a zúčastnilo se jej několik desítek soutěžících. Na celostátní přehlídce
Pedagogické poemy, která se konala v dnech 4.–6. prosince v Berouně, naši školu
106
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
reprezentovaly Alžběta Neníčková (2. AP) – kategorie interpretace, Monika Valuchová
(4. AP) – kategorie improvizace a Tereza Nesvadbová (4. AP) – kategorie četba.
V průběhu roku se velký počet žáků zapojuje do literárních soutěží. Úspěšní byli naši žáci
v následujících:
- V literární soutěži „Tak to vidím já“ se do soutěže zapojili žáci Sekundy (Mgr. Tesař)
a Tercie (Mgr. Egermajerová). 1. místo v kategorii 8. tříd ZŠ a tercií obsadila Lucie
Samohýlová (Tercie) a 3. místo Sabina Králíková (Tercie). V kategorii 7. tříd ZŠ a
sekund obsadila 5. místo Ivana Vojtášková (Sekunda).
- „Inter Nos“ je literární soutěž určená výhradně pro pedagogické školy: 2. místo
v kategorii poezie obsadila Radka Oravová (1. BP). Na 1. místě v kategorii próza se
umístila Tereza Mrlíková (3. BP).
- V „Literární soutěži k 70. výročí osvobození Československa“ získal čestné uznání
Adam Hobza (Sexta).
MATEMATIKA A FYZIKA
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Zdeněk Krutil.
Členové předmětové komise: Mgr. Marcela Čelechovská, Mgr. Jana Chvátalová,
Mgr. Lenka Kreplová,
Mgr.
Vítězslav
Kružík,
Mgr. Karla Slaměníková,
Mgr. Jaroslav Svoboda,
Mgr.
Anna
Voldánová,
Mgr. Lucie Vrbková,
Mgr. Pavel Železný.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Tematické plány
TP splňují požadavky ŠVP . Dojde k částečným úpravám v rámci ročníku.
TP v jednotlivých ročnících byly splněny až na drobné výjimky.
Neprobraná témata budou doplněna na začátku nového školního roku.
Učebnice, učební pomůcky
Byla provedena kontrola používaných učebnic pro nový školní rok.
Probíhá postupná obnova učebnic fyziky pro nižší stupeň osmiletého gymnázia.
Vzdělávání členů předmětové komise
Studium odborných časopisů (Matematika, fyziky a informatika) a odborné literatury.
Školení v programu Geogebra, který slouží k přímé výuce i domácí přípravě žáků do
hodin. Školení proběhlo v Olomouci, zúčastnil se Mgr. Krutil a informace pak byly
předány dalším učitelům.
Koordinace předmětů
Během celého školního roku sledují vyučující matematiky a fyziky mezipředmětové
vztahy, a to zejména mezi všemi přírodovědnými předměty. S vyučujícími těchto
předmětů jsou členové předmětové komise v neustálém kontaktu a operativně řeší
matematické problémy v ostatních přírodovědných předmětech.
107
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Soutěže
Pythagoriáda, Piškvorky, Matematický Klokan, Přírodovědný Klokan, Fyzikální
olympiáda, Matematická olympiáda, Astronomická olympiáda
V tomto školním roce se vyučující opět snažili velmi intenzivně o zapojení žáků do
soutěží. Nejvíce se to dařilo v nižších ročnících osmiletého gymnázia. Měli jsme
zastoupení v okresních a krajských kolech, kde se žáci stali úspěšnými řešiteli.
Zapojení starších studentů je problematičtější, jelikož jsou příklady docela náročné a
vyžadují hlubší znalosti a samostudium.
Přehled zapojení žáků do soutěží je uveden v kapitole Festivaly a soutěže.
Maturitní zkouška
Žáci měli možnost tří maturitních generálních zkoušek z matematiky.
Opět se svědčila možnost volby předmětu Cvičení z matematiky v gymnaziálních
oborech, které není tak náročné, jako předmět Seminář z matematiky, ale prioritně
připravuje žáky na státní maturitní zkoušku.
S výsledky státní maturitní zkoušky na gymnáziu jsme spokojeni. S výsledky státní
maturitní zkoušky na SPGŠ už taková spokojenost není, jelikož úspěšnost je jen 50 %
(úspěšně odmaturovali čtyři žáci z osmi). Je potřeba v dalších letech žákům SPGŠ
podrobněji vysvětlit a zdůraznit náročnost státní maturity z matematiky.
Profilově maturovali z matematiky na gymnáziu čtyři žáci. Všichni úspěšně
odmaturovali.
Z fyziky maturovali profilově tři žáci. Všichni úspěšně odmaturovali.
Projektová činnost
Mgr. Železný a Mgr. Voldánová dokončili projekt „Věda kolem nás“.
Hospitace
V průběhu školního roku byly provedeny hospitace u všech členů PK. S prací
jednotlivých vyučujících byl vedoucí PK spokojen. S žáky je velmi dobře pracováno,
učivo je kvalitně vysvětlováno. Pokud je to možné, je využíváno prezentací.
Všeobecné
Komise neustále aktualizuje své webové stránky.
Plnění plánu PK
Plán práce PK ve školním roce 2014/2015 byl splněn ve všech bodech.
108
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
ANGLICKÝ JAZYK
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Jitka Hastíková.
Členové předmětové komise: Mgr. Jana Beranová, Mgr. Šárka Čecháčková,
Mgr. Ludmila Fridrichová, Mgr. Jitka Hastíková, Mgr. Lucie Jahodová, Mgr. Magdaléna
Lovečková, Mgr. Eva Mikšová, Mgr. Veronika Pecarová, Mgr. Lenka Plevová,
Ing. Kateřina Steiningerová, Mgr. Grazhina Šimečková, Mgr. Darina Šimková,
Mgr. Jana Zahradníková.
PROJEKTOVÁ ČINNOST
Projekt COMENIUS – Partnerství škol
Ve školním roce 2014/2015 běží druhý ročník projektu Comenius – Partnerství škol. Rok
jsme zahájili setkáním partnerských škol v Přerově (říjen 2014) a žáci našich tříd 1. AP,
2. C, 2. A, kvarty a kvinty spolu s pedagogickým doprovodem vycestovali do Francie
(březen 2015) a do Itálie (duben 2015). Smyslem cesty do Francie bylo navštívit
partnerskou školu, zhodnotit dosavadní spolupráci a naplánovat další úkoly. V Itálii se
uskutečnilo setkání poslední a projekt zde byl oficiálně a slavnostně ukončen. Žáci byli
ubytováni v rodinách a měli tak možnost procvičit si cizí jazyk a seznámit se s kulturními
zvyklostmi navštívených zemí. Koordinátorka projektu spolu s ředitelkou školy odjely
také do Španělska (květen 2014), kde pracovaly spolu s koordinátory ostatních zemí na
závěrečné zprávě.
Setkání v Přerově bylo rozděleno na pracovní a poznávací část. Hostům ze zahraničí
dělali průvodce naši žáci, kteří také připravili bohatý kulturní program na uvítanou.
Kromě práce na projektu si hosté prohlédli přerovská náměstí a Muzeum Komenského,
po kterém je celý projekt pojmenován. Jedno odpoledne bylo věnováno prohlídce
Olomouce s průvodcem a zájemci využili možnosti podívat se také do Brna.
Během návštěv na partnerských školách jsme se věnovali činnostem souvisejícím
s tématem projektu: La Piazza – náměstí jako místo setkání. Žáci měli připraveny plakáty
a záložky ke knize, která jim byla na základě losu přidělena a kterou přečetli. Byla to
kniha italské autorky, Italové četli knihu českou. Dále si naši žáci připravili lekci polky a
v Itálii se naučili flamenco. Všichni žáci se naučili francouzskou a italskou píseň, kterou
na závěrečném setkání zazpívali.
Z vyrobených plakátů a záložek byla ve Francii společná výstava, ve škole si každý může
udělat svou vlastní. Z písní, kterými každá škola přispěla ke kulturnímu programu, vyrobí
naše škola knihu, která také bude k dispozici na stránkách projektu. Prezentace jsou ke
zhlédnutí na blogu našeho projektu, stejně jako záznamy a fotografie ostatních aktivit.
Žáci a učitelé měli také možnost poznat chod partnerských škol, podívat se do učeben a
sboroven a ochutnat něco z místní kuchyně. Učitelé si mohli vyměnit své zkušenosti se
systémem vzdělávání v jednotlivých zemích a porovnat si své zkušenosti se vzdělávacím
procesem. Během několikadenního pobytu v každé zemi se našel i prostor na seznámení
109
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
se s okolím a pamětihodnostmi. Ve Francii studenti navštívili náměstí v Lyonu, muzeum
miniatur, farmářský trh a Musée de Confluence mapující historii lidstva. V Itálii si všichni
prohlédli náměstí v Spoletu a školu v Castel Ritaldi. Průvodci nám byli učitelé
z francouzské, respektive italské školy. Všechny náklady na cestu, ubytování a aktivity
spojené s projektem byly hrazeny z grantu, který nám udělila Evropská komise.
Tento projekt byl dvouletý a letos končí. Ještě je třeba společně s koordinátory
partnerských škol shromáždit veškeré výstupy a práce studentů za celou dobu trvání
projektu, např. blog, slovníček, bannery, plakátky, výtvarné zpracování našich náměstí
atd. a vypracovat závěrečnou zprávu pro Evropskou komisi.
Závěrečná zpráva obsahuje seznam partnerských institucí, popis každého výstupu,
podrobný popis každého mezinárodního setkání, zhodnocení přínosu projektu pro školu,
místní komunitu nebo širokou veřejnost a také relevantnost projektu vzhledem
k prohlubování vzájemných vazeb mezi státy Evropské unie a lepšímu uvědomění si, co
to znamená být občanem EU.
Naše škola v březnu 2015 podala dvě žádosti o grant na nový projekt Erasmus + pro roky
2014-2017. Jednu žádost jsme podávali společně se školami ve Francii, Itálii, Velké
Británii, Francii a Holandsku. Tématem tohoto projektu jsou regionální potraviny.
Druhou žádost podala se školami v Polsku a Rumunsku. Tématem tohoto projektu je
voda. V jejich průběhu bychom měli spolu s novými partnerskými školami opět pracovat
na společných úkolech a blíže se seznamovat s místním prostředím.
Garantem tohoto projektu je Mgr. Veronika Pecarová.
Program FULBRIGHT
V rámci programu Fulbright naše škola zažádala o roční hostování amerického studenta,
absolventa bakalářského programu, který bude na škole asistovat učiteli při výuce
angličtiny. Asistent se podílí na výuce v rozsahu maximálně 20 hodin týdně. Stipendista
je finančně zajištěn stipendiem, škola mu pomáhá opatřit odpovídající ubytování.
V letošním roce žádalo o hostování asi 130 škol z celé České republiky a naše škola byla
vybrána na základě žádosti mezi deset úspěšných. Na celých deset měsíců bude na naší
škole v roce 2015/2016 působit slečna Megan Vanaman z Pensylvánie, USA.
Garantem tohoto projektu je Mgr. Jitka Hastíková.
Program eTwinning – SPEAK UP WITH SKYPE
Během dubna až června 2015 se třída 2. D zapojila do eTwinningového programu Speak
Up With Skype. Společně se španělským kolegou Danielem Pradosem vytvořila tento
projekt, který je založen na vzájemném poznávání dvou odlišných kultur. Projekt nabídl
žákům možnost konverzovat s vrstevníky v zahraničí a rozvíjet tímto způsobem své
komunikativní dovednosti v AJ.
110
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Partnery se stali žáci ze střední školy ve španělském městě Roquetas de Mar. Prvním
úkolem našich i španělských žáků bylo vytvořit prezentaci v Power Pointu o své škole a
o svém městě. Po zhlédnutí prezentací si žáci připravili dotazy pro své partnery
v zahraničí tak, aby měli základ pro první společné skypování.
Dne 21. 5. se nám podařilo uskutečnit první setkání prostřednictvím Skype . Naši žáci se
na komunikaci se španělskými kamarády dobře připravili, a tak kladli dotazy i odpovídali
velmi plynule.
Dne 28. 5. proběhlo další skypování, tentokrát jinou formou. Rozdělili jsme žáky do
skupinek, (na naší straně po 2-3 studentech) a v tomto menším počtu opět dostali žáci
možnost spolu komunikovat. Na obou stranách obrazovky vládla přátelská a vstřícná
nálada, všichni si kladli zvídavé dotazy, bylo vidět, že tento druh komunikace žáky baví
a je jim blízký.
Projekt byl pro žáky přínosný, protože si ověřili, že AJ mohou používat i ke komunikaci
s vrstevníky v zahraničí, i když zrovna nikam necestují. Navíc se ujistili, že učivo
probírané ve škole jim poslouží v životě k tomu, aby byli této komunikace vůbec schopni.
Žákům byla navíc nabídnuta i možnost komunikovat spolu elektronicky prostřednictvím
eTwinningového portálu, kde pro všechny byl zřízen uživatelský účet.
Garantem tohoto projektu je Mgr. Eva Mikšová.
Výzva č. 56
Na základě schválení naší žádosti se v příštím školním roce uskuteční zahraniční
jazykový kurz pro 2 učitele anglického jazyka a dále zahraničně-jazykový pobyt pro žáky
GJB a SPgŠ do Anglie.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Spolupráce s jazykovým centrem P.A.R.K.
Ve dnech 17. a 24. 3. se konal ve spolupráci s Jazykovou školou P.A.R.K. FCE for
schools pretesting, kterého se účastnilo celkem 18 žáků 3. a 4. ročníku. V letošním roce
si žáci pretesting, z důvodu nedostatečného počtu bonusových bodů školy, hradili.
Jednalo se o částku 300,- Kč. V případě, že se registrují na zkoušku samotnou, bude jim
cena pretestingu odečtena od celkové ceny zkoušky FCE.
V úterý 17. 3. se nejprve konala část písemná – slohová práce, čtení a use of English,
poslech. Tuto část organizovala škola sama dle zaslaných pokynů a zadání. Písemnou část
zkoušky vyhodnocoval přímo P.A.R.K.
O týden později navazovala část ústní. Zkouška probíhala ve dvojicích a žáci byli
omluveni z výuky pouze na dobu zkoušky samotné. Zkoušku vedl a vyhodnotil
David Koster MA, akademický ředitel Jazykové školy P.A.R.K. Dva žáci se z důvodu
nemoci nezúčastnili, proto jejich výsledky nejsou komplexní.
111
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Výsledky a hodnocení
Z indikátorů výsledků vyplývá, že 9 žáků dosáhlo požadované jazykové úrovně B2,
4 žáci se úrovni B2 blíží a s další intenzivní přípravou zkoušku mohou úspěšně složit.
3 žáci dosáhli úrovně B1 a u 2 žáků nejsou výsledky kompletní z důvodu nekonání ústní
části. Žádný z testovaných nedosáhl úrovně C1, nejvýrazněji se jí přiblížili studenti
septimy Barbora Veselá a Jakub Hrabina.
V rámci jednotlivých částí žáci nejlépe zvládli části Listening (75 %), Reading (71 %),
Speaking (69 %), Writing (65 %). Nejslabší byla část Use of English s průměrem 43 %.
Výsledky také ukázaly jasné rozdíly mezi žáky, kteří pravidelně chodí do kroužku
přípravy a těmi, kteří dochází spíše sporadicky.
V další přípravě je nutné se zaměřit na Use of English a zkouškové strategie ústní části.
Po dohodě s žáky budeme více pracovat s vzorovými testy FCE, zaměříme se na frázová
slovesa, předložky a vazby.
FCE zkouška
Žákům byly nabídnuty 2 termíny zkoušky – Brno 5. a 6. 6. 2015, Prostějov 13. 6. 2015.
Na organizaci a přípravě se podílí Mgr. Ludmila Fridrichová.
Návštěva divadelního představení PETER BLACK
Ve čtvrtek 20. listopadu shlédli žáci 3. ročníků školy anglické divadelní představení Peter
Black v přerovském klubu Teplo. Jednalo se o tragikomický příběh Petera Blacka, který
na začátku vše ztratí, aby na konci příběhu našel nové životní štěstí. Hra Divadelního
centra, Zlín nebyla po jazykové stránce nikterak náročná. Žáky zaujaly především
herecké výkony, nápadité a propracované kulisy a komičnost příběhu.
Úprava ŠVP
V měsíci dubnu a květnu probíhaly úpravy ŠVP jednotlivých oborů. Největší změny
byly provedeny u nižšího stupně osmiletého gymnázia.
MATURITNÍ ZKOUŠKA
V letošním školním roce naše sekce zorganizovala dvě maturitní generálky z anglického
jazyka pro čtvrté ročníky. Obsahem byly dvě části, didaktický test (poslech, čtení a
jazyková kompetence) a písemná část. Níže uvedené tabulky obsahují výsledky a
zhodnocení ostrých maturit a generálních maturitních zkoušek (podzim 2014, jaro 2015).
112
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Výsledky maturitní zkoušky (jaro 2015)
Oktáva
4. A
4. B
4. AP
4. BP
4. C
4. D
1,00
1,25
1,53
1,96
2,14
1,57
1,71
Celkem
škola
1,59
1,50
1,50
1,73
2,94
3,32
2,20
2,13
2,89
2,00
2,25
2,47
2,06
2,32
2,37
1,75
2,17
1,50
1,67
1,91
2,32
2,59
2,05
1,86
2,22
Písemná
zkouška
Didaktický
test
Ústní
zkouška
Celkem
zkoušky
Průměr školy ze státní maturitní zkoušky z anglického jazyka: 2,22
Počet žáků, kteří vykonávali státní MZ z AJ: 166.
Počet žáků, kteří uspěli: 157.
Úspěšnost: 95 %.
Počet žáků, kteří neuspěli minimálně v jedné části MZ: 9.
Písemná práce – všichni uspěli.
Didaktický test – 5 žáků.
Ústní zkouška – 4 žáci.
Počet žáků se 100 % výsledkem v písemné části:
a/ Písemná práce – 18 žáků (10 gymnázium, 8 pedagogická škola).
b/ Didaktický test – 4 žáci (3 gymnázium, 1 pedagogická škola).
Srovnání s výsledky v průběhu školního roku
Maturitní ročník se zúčastnil podzimní a jarní maturitní generálky (části písemná zkouška
a didaktický test). Z tohoto důvodu můžeme srovnat výsledky těchto 2 přípravných
zkoušek a samotné maturitní zkoušky, a zaznamenat tak zlepšování, popř. zhoršování
výsledků:
Písemná práce:
Oktáva
4. A
4. B
4. AP 4. BP
MG Podzim
2013
77 %
85 %
72 %
65 %
61 %
Celkem
škola
71 %
70 % 64 %
MG Jaro 2014
92 %
86 %
78 %
74 %
77 %
78 % 77 %
80 %
MZ ostrá
95 %
93 %
87 %
82 %
79 %
87 % 86 %
87 %
Zlepšení/zhoršení
(podzim – MZ)
v%
Zlepšení o 16 %
113
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
4. C
4. D
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Didaktický test
Oktáva
4. A
4. B
4. AP
4. BP
4. C
4. D
MG Podzim
2013
90 %
89 %
84 %
63 %
58 %
73 %
69 %
Celkem
škola
75 %
MG Jaro 2014
92 %
92 %
86 %
74 %
70 %
69 %
77 %
80 %
MZ ostrá
89 %
86 %
85 %
66 %
61 %
77 %
78 %
77 %
Zlepšení/zhoršení
(podzim – MZ)
v%
Zlepšení o 2 %
SOUTĚŽE
Konverzační soutěže z anglického jazyka, Přerov
Školní kolo proběhlo ve dvou termínech, a to 9. 12. a 18. 12. 2014. Vítězové
v jednotlivých kategoriích jsou uvedeni dle pořadí úspěšnosti následovně:
I. (prima, sekunda): Tomáš Kořínek (prima), Matěj Luža (sekunda), Monika Grunclová
(prima);
II. (tercie, kvarta): Julius Nicolas Mirga (kvarta), Přemysl Bonk (kvarta), Jana Spurná
(kvarta);
III. (1.–3. ročník): Sandra Krejčířová (1A), Barbora Veselá (7.), Robin Maršálek (2A).
Okresní kolo proběhlo ve dvou termínech, a to 9. 2. a 23. 2. 2015. Naši žáci uspěli
v jednotlivých kategoriích takto:
I. Kategorie: Tomáš Kořínek (prima) – 1. místo;
II. Kategorie: Přemysl Bong (kvarta) – 4. místo;
III. Kategorie: Barbora Veselá (septima) – 5. místo.
On-line soutěž z anglického jazyka ANGLIČTINÁŘ ROKU
Celkem 32 žáků naší školy se zúčastnilo dne 19. 11. 2014 celostátní soutěže v anglickém
jazyce. Tato soutěž je organizovaná online formou a testování probíhá 60 minut.
Z celkového počtu 257 středních škol z ČR se naše škola umístila na 51. místě.
Testování se zúčastnili následující žáci ze sexty, septimy, oktávy, 3. A a 4. A.
Sexta: Patricie Petříčková, Šimon Zacpal.
Septima: Hedvika Jelínková, Adam Kořínek, Radomír Gálíček, Michaela Mariánková,
Eliška Opletalová, Jakub Hrabina, Veronika Cupalová, Jan Švajka, Radek Matulík, David
Orel, Martin Rédr, David Zatloukal, Štěpán Dostál, Marek Pavlíček, Robin Maršálek,
Vojtěch Rakušan, Barbora Veselá.
Oktáva: Lukáš Rychnovský, Petr Holáň, Jáchym Tomiga, Michal Dohnal, Zdeněk Vrána,
Martin Lukáč.
3. A: Vít Svoboda, Adam Čevela.
114
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
4. A: Matyáš Frydrych, Lenka Chrastinová, Štěpán Svoboda, Marek Foltýnek, Veronika
Špačková.
Soutěž MIND MAPS
Naše škola se zapojila do celostátní soutěže o nejlepší myšlenkovou mapu v anglickém
jazyce s tématem Literární výročí Charlotte Bronte, kterou vyhlásila Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Soutěž byla určena pro
studenty pedagogických škol a probíhala ve dvou kategoriích – první /druhé ročníky a
třetí / čtvrté ročníky.
Školní kolo vyhrála v první kategorii Kristina Jandová z 2. C a ve druhé Terezie Otrubová
z 3. AP. V celostátním kole se Kristina Jandová umístila na pátém místě a Terezie
Otrubová ve své kategorii získala druhé místo. Vítězky budou odměněny cenami
z nakladatelství Bridge.
ZÁJMOVÁ ČINNOST
V letošním školním roce nabídla naše sekce následující zájmové útvary. O většinu z nich
projevili zájem hlavně žáci pedagogické školy.
- Základy angličtiny
- Konverzace v anglickém jazyce
- Přípravný maturitní kroužek pro žáky 4. ročníků
- Příprava na FCE
CIZÍ JAZYKY
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Jiří Štěrba.
Členové předmětové komise: Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Lenka Bičová,
Mgr. Barbora Botková, Mgr. Šárka Čecháčková, Mgr. Andrea Gregorová,
Mgr. Lenka Grigárková,
Mgr.
Jakub
Jodas,
Mgr.
Pavla
Kadaníková,
Mgr. Lukáš Kafoněk,
Mgr. Magdaléna
Lovečková,
Mgr.
Eva
Mikšová
Mgr. Pavlína Nováková,
Mgr.
Lenka
Plevová,
Grazhina
Šimečková,
Mgr. Veronika Vališová.
SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
Německý jazyk
V prosinci 2014 proběhlo stejně jako v minulých letech školní kolo konverzační soutěže
v německém jazyce, kterého se celkově zúčastnilo 34 soutěžících ve dvou kategoriích.
Výsledky v kategorii II. B (nižší stupeň gymnázia):
1. Spurná Jana (IV.)
2. Ďurďová Eva (IV.)
3. Králíková Sabina (III.)
115
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Výsledky v kategorii III. A (vyšší stupeň gymnázia a pedagogická škola):
1. Svobodová Eva (3. A)
2. Zaoral Lukáš (VII.)
3. Rédr Martin (VII.)
Začátkem ledna 2015 se na SVČ Atlas a BIOS v Přerově konalo okresní kolo olympiády
v NJ pro kategorii II. B, ve kterém Jana Spurná obsadila vynikající 1. místo a Eva
Ďurďová 4. místo.
Ruský jazyk
V únoru 2015 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.
V kategorii ZŠ (tercie, kvarta) se žákyně umístily na těchto místech:
1. Havlíčková Vladěna (IV.)
2. Chrastinová Hana (IV.)
3. Hudečková Adéla (III.)
V kategorii SŠ II (3 a více let ruského jazyka) jsou výsledky následující:
1. Chrastinová Lenka (4. A)
2. Bubíková Kateřina (V.)
3. Chodilíková Monika (4. A)
V polovině března 2015 se konalo na Obchodní akademii v Mohelnici krajské kolo
konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích – ZŠ, SŠ I a SŠ II.
Naši školu reprezentovali žáci, kteří postoupili ze školního kola konverzační soutěže
v ruském jazyce.
Umístění našich žáků:
Vladěna Havlíčková – 2. místo v kategorii ZŠ.
Hana Chrastinová – 9. místo v kategorii ZŠ.
Lenka Chrastinová – 5. místo v kategorii SŠ II.
Kateřina Bubíková – 6. místo v kategorii SŠ II.
V dubnu 2015 se na Obchodní akademii v Mohelnici konala soutěž Ars poetica –
Puškinův památník. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků naší školy. Soutěž probíhala v několika
kategoriích a byla zaměřena na prezentaci textů ruských autorů.
Naši školu reprezentovali v oblasti hudebního projevu následující žáci:
V kategorii A (žáci ZŠ – sólová recitace) obsadila Hana Chrastinová (IV.) 2. místo, které
znamenalo postup do ústřední přehlídky.
V kategorii B (žáci ZŠ – oblast hudebního projevu - sólo, duo trio) obsadil Adam Hobza
(VI.) 2. místo také s postupem do ústřední přehlídky.
V kategorii B (žáci ZŠ a studenti SŠ – kolektiv do 10 členů) obsadili žáci primy
(jmenovitě Daniel Brautigam, Kristýna Buchtová, Laura Cínová, Monika Grunclová,
Elvíra Hradílková, Tomáš Kořínek, Dominika Macháčková, Andrea Mrtvá, Štěpán
Navrátil, Kateřina Symerská, Artur Tysovskyy, Aneta Zmeškalová) 1. místo.
116
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
V červnu 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala celostátní přehlídka
ARS POETICA – Puškinův památník, na které vystoupili Hana Chrastinová a
Adam Hobza.
Francouzský jazyk
Ve školním roce 2014/2015 se žáci zúčastnili krajského kola konverzační soutěže ve
francouzském jazyce, které se uskutečnilo na Slovanském gymnáziu v Olomouci.
V kategorii B2 na 4. místě umístila Barbora Veselá (VII.)
MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY
Francouzský jazyk
V listopadu 2014 úspěšně složili studenti třídy oktáva Nikola Bártová a Petr Netočný
mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka DELF na úrovni B1.
Německý jazyk
V letošním školním roce byla na naší škole možnost skládat zkoušky z německého jazyka
Goethe-Zertifikat rozšířena o úroveň C1. V současnosti je naše licenční centrum jediným
místem v Olomouckém kraji, kde lze mezinárodně platné zkoušky na úrovních B1, B2 a
C1 skládat.
Ve dnech 16. a 17. 4. se uskutečnil první letošní termín zkoušek Goethe-Zertifikat všech
úrovní. Na úroveň B1 bylo přihlášeno 9 kandidátů z naší školy a 1 zájemce z řad
veřejnosti. Na úroveň B2 se přihlásily 2 kandidátky a stejný počet i na C1. Všichni
kandidáti zkoušky složili.
ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Německý jazyk
V prosinci 2014 se na naší škole uskutečnila prezentace rakouské vysoké školy
Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN), kterou vedla Mag. Jagodinka PetrikicZlatkov. Zájemci se zde dozvěděli o možnostech studia na této zahraniční vysoké škole.
Naše bývalá studentka Michaela Skácelová, která na této škole vystudovala bakalářský
program mezinárodní obchod, přispěla tipy a postřehy ze svého studia a také zodpověděla
další dotazy našich studentů.
V polovině března roku 2015 se 9 zájemců z řad žáků naší školy zúčastnilo Dne
otevřených dveří na rakouské vysoké škole Fachhochschule Wiener Neustadt. Průvodci
při této akci byli Michaela Skácelová, která na této vysoké škole studovala mezinárodní
obchod, a Jiří Šonský, který zde v letošním školním roce začal se studiem techniky. Naši
žáci měli možnost si prohlédnout vybavení a zázemí této vzdělávací instituce a seznámit
se se studijními programy zaměřenými na obchod a technologie.
117
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Německý jazyk
V tomto jazyce skládal maturitní zkoušku na pedagogické škole ve společné části jeden
žák a na gymnáziu pět žákyň v profilové části. Všichni tyto zkoušky úspěšně složili.
Ruský jazyk
Z ruského jazyka úspěšně odmaturovalo v letošním školním roce ve společné části pět a
v profilové sedm žáků.
Francouzský jazyk
Z tohoto jazyka maturovala v profilové části na gymnáziu v tomto školním roce jedna
žákyně a zkoušku úspěšně složila.
EXKURZE
V prosinci 2014 se zúčastnili žáci GJB a SPgŠ jednodenního zájezdu do předvánoční
Vídně. Cílem zájezdu bylo nejen prohlédnout si nejznámější památky hlavního města, ale
i pokochat se nádhernou vánoční výzdobou na tradičních vánočních trzích před radnicí.
Prohlídka města začala na náměstí Marie Terezie, poté se žáci přesunuli před budovu
parlamentu a po procházce parkem se ocitli v prostorách císařského paláce a současného
sídla prezidenta - v Hofburgu. Součástí tohoto komplexu jsou prostory Klenotnice,
Muzea Sisi a Národní knihovny. Prohlídka dále vedla k nejznámější galerii Vídně –
Albertině a ke Státní opeře. Ke Štěpánskému chrámu došli ulicí zvanou Kärnterstrasse.
Přes bleší trh pak pokračovali k budově radnice. Tam končila společná prohlídka a žáci
si mohli individuálně projít celé vánoční tržiště a nasát báječnou rozzářenou předvánoční
atmosféru.
DĚJEPIS, OBČANSKÁ NAUKA, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ
ZÁKLAD, HUMANITNÍ STUDIA
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Pavla Kadaníková.
Členové předmětové komise: Mgr. Simona Egermajerová, Mgr. Eva Fojtová,
Mgr. Ludmila Fridrichová, Mgr. Alena Chmelová, Mgr. Andrea Gregorová,
Mgr. Pavel Kolomazník, Mgr. Lenka Marhefková Tomečková, Bc. Petra Nováková,
Mgr. Michael Tesař, Mgr. Veronika Vališová, Mgr. Lenka Vařeková.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Historické exkurze
V září a v říjnu navštívili žáci 1. A, primy a kvinty v souladu s tematickými plány
expozici Archeologie v Muzeu Komenského v Přerově.
Květnové události roku 1945 si žáci Semináře z dějepisu a Historického semináře
připomněli účastí na Pochodu svobody, který byl organizován Českým svazem bojovníků
118
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
za svobodu a Československou obcí sokolskou. Pochod připomínal tragédii obce Zákřov
na Tršicku na konci 2. světové války. Pedagogický dozor vykonával Mgr. Tesař. Akce,
které letos přálo i počasí, se stala už tradiční připomínkou válečného utrpení lidí našeho
regionu.
Každoročně se žáci účastní slavnostní tryzny v Terezíně. V letošním školním roce se
terezínská tryzna konala za účasti předních českých politiků v neděli 17. května 2015. Po
oficiální části si žáci prohlédli Malou terezínskou pevnost, Národní hřbitov, Muzeum
ghetta a krematorium. Na tuto akci jsme byli opět pozváni Svazem bojovníků za svobodu,
který žákům hradil veškeré výdaje spojené s exkurzí. Pedagogický dozor vykonávala
Mgr. Kadaníková.
V červnu se žáci Semináře z dějepisu zúčastnili výstavy v Muzeu Komenského, která se
zaměřila na květnové události roku 1945 a leteckou bitvu nad Přerovem. Výstava byla
uspořádána k příležitosti 70. výročí konce 2. světové války.
Další byla tradiční exkurze do Okresního archivu v Přerově, která byla zorganizována pro
žáky Semináře z dějepisu.
O všech uskutečněných exkurzích jsou na webových stránkách předmětové komise krátké
zprávy doplněné o fotografický materiál.
Přednášky a další akce předmětové komise
V letošním školním roce pokračovala spolupráce s Městskou policií v Přerově, s Policií
České republiky, s Okresním soudem v Přerově, s Úřadem práce v Přerově a s Kappa
centrem. Zástupci těchto institucí připravili pro naše žáky několik přednášek a exkurzí.
Některé z těchto akcí proběhly v rámci minimálního preventivního programu.
Podrobnější zhodnocení těchto akcí je ve zprávě metodičky prevence Mgr. Chmelové.
V únoru proběhla pro žáky třetích ročníků SD a HST přednáška doc. PhDr. Lubomíra
Kopečka, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně o problematice současných politických
stran v Evropě. Ve své přednášce se zabýval aktuálními tématy italských a německých
stran, jejich vývojem a příčinami politického úspěchu. Na konci přednášky byl dán
prostor žákovským dotazům. Přednášku většina žáků hodnotila kladně.
Na žádost PF UP v Olomouci byl na naší škole natočen propagační film na podporu
prestiže učitelského povolání. Mgr. Tesař spolu s žáky z kvinty se ve snímku představili
v zážitkové hodině s tématikou počátku zemědělství v neolitu. Film je přístupný na
webových stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V rámci dvou dnů otevřených dveří prezentovali vyučující všechny předměty vyučované
v rámci předmětové komise. Prezentace provázely výstavy výukových materiálů, učebnic
a literatury.
119
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
ŠVP
Ve školním roce 2014/2015 byla provedena revize ŠVP „Se znalostí jazyků v otevřené
Evropě“. Zásadní změnou prošel ŠVP předmětu Výchova k občanství. ŠVP musí
splňovat nové požadavky, které vyplývají z RVP pro základní vzdělávání. Ostatní
předměty byly zkontrolovány a doplněny. Na úpravě ŠVP se podíleli Mgr. Kadaníková,
Mgr. Vališová, Mgr. Chmelová, Mgr. Egermajerová, Bc. Nováková a Mgr. Kolomazník.
PROJEKTY
V rámci výuky dějepisu a společenských věd jsme zajišťovali udržitelnost projektů.
„Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ – Mgr. Fridrichová, Mgr. Kadaníková,
Mgr. Marhefková Tomečková.
„Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě – SIM GATE“ – Mgr. Vališová.
Vyučující využívali digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu „EU peníze do
škol“.
MATURITNÍ ZKOUŠKA
V letošním školním roce se v profilové části maturitní zkoušky skládaly v rámci
předmětové komise maturitní zkoušky z Dějepisu, Základů společenských věd,
Evropských studií a Humanitních studií.
Dějepis:
Počet maturujících: 24.
Celkový prospěch: 2,69.
Občanský a společenskovědní základ:
Počet maturujících: 15.
Celkový prospěch: 3,08.
Evropská studia:
Počet maturujících: 5.
Celkový prospěch: 3,00.
Humanitní studia:
Počet maturujících: 18.
Celkový prospěch: obhajoba maturitní práce – 1,76, ústní profilová zkouška – 1,96.
OLYMPIÁDYA SOUTĚŽE
Dějepisná olympiáda se konala pro žáky Tercie a Kvarty. Ze školního kola, které se
konalo v listopadu, se do okresního kola probojoval Přemysl Bonk z Kvarty. V okresním
kole obsadil 11. místo.
120
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
V rámci PK se žáci zapojili do následujících soutěží:
Příběhy 20. století – Karolína Kahánková (žákyně 2. BP) ve své kategorii dosáhla velkého
úspěchu a obsadila 4. Místo v celorepublikovém kole.
Europa Secura – bez umístění.
Soutěž o EU pod záštitou europoslance Pavla Teličky – bez umístění.
Lidice pro 21. století – bez umístění.
BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS
Vedoucí předmětové komise: Ing. Jarmila Kačírková.
Členové předmětové komise: Mgr. Marcela Čelechovská, RNDr. Mária Havlíková,
Mgr. Jana Chvátalová, Mgr. Milan Novák, Mgr. Martina Švrčková, Mgr. Lucie Vrbková,
Mgr. Ivana Zavadilová, Mgr. Petr Zbořil.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Porady předmětové komise probíhaly každý poslední pátek v měsíci střídavě na obou
budovách školy. V průběhu školního roku ke konci každého čtvrtletí bylo upřesňováno a
koordinováno časové rozvržení tematických plánů v jednotlivých předmětech a třídách
gymnaziálních i pedagogických oborů. Během školního roku byl koordinován obsah
učiva a časová návaznost mezi předměty biologie a chemie. V jednotlivých předmětech
se uplatňovaly zásady environmentální výchovy podle plánu EVVO stanovené
koordinátorem a vedením školy. Hlavní téma environmentální výchovy pro rok 2014/15
byl „Vzduch“. V jednotlivých předmětech a ročnících byly zařazeny celky týkající se
ochrany člověka v mimořádných situacích. Na nižším stupni osmiletého cyklu se
pravidelně kontrolovala úprava písemného projevu žáků. V rámci výuky Semináře
z biologie ve 4. ročníku se od 2. do 5. září 2014 uskutečnil 6. Kurz terénní biologie II
zaměřený na ekologii, evoluční biologii a genetiku. V rámci předmětu Seminář z biologie
ve 3. ročníku proběhl 9. Kurz terénní biologie I od 25. do 30. května 2015 v Břeclavi,
který byl zaměřený na botaniku a zoologii. Kurzy terénní biologie rozvíjejí klíčové
kompetence takovým způsobem, který by byl v běžné výuce obtížně dosažitelný, a to má
neocenitelný přínos. Kurzy jsou také nedílnou součástí environmentální výchovy.
V průběhu školního roku 2014/15 v součinnosti s vedením školy se vedoucí PK podílela
na kontrolní činnosti hodnocení výsledků vzdělávání vzdělávací a výchovné práci učitelů.
Proběhla hospitační činnost u Mgr. Nováka, Mgr. Lucie Vrbkové, Mgr. Čelechovské,
Mgr. Chvátalové, Mgr. Zavadilové.
Členové
komise
RNDr.
Mária
Havlíková,
Mgr.
Martina
Švrčková,
Mgr. Marcela Čelechovská a Ing. Jarmila Kačírková dokončili projekt „Věda kolem nás“
Přehled akcí předmětové komise:
Zeměpis
- návštěva automobilky Hyuindai – Seminář ze zeměpisu.
121
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Biologie
- činnost zájmového útvaru Biologický kroužek;
- 6. Kurz terénní biologie II, který proběhl 2. až 5. září 2014 pro BIS 4. ročník se
zaměřením na environmentální výchovu, ochranu životního prostředí a evoluci;
- týdenní 9. Kurz terénní biologie I, který proběhl 25. – 30. května 2015 BIS
3. ročník – zaměření na botaniku a zoologii;
- BIS 4. ročník – exkurze do Mendelova muzea v Brně;
- výstava hub Mykologického klubu;
- účast na Evropském festivalu ptactva na tovačovských rybnících;
- výstava Táhni, …ale vrať se! Výstava v ORNIS o ptačí migraci;
- návštěva Záchranné stanice pro živočichy;
- zoologická exkurze pro žáky 2. ročníků – NPR Žebračka, ORNIS;
- účast na celoevropském projektu pozorování příletu ptáků – Jaro ožívá
vyhlašovaného Bird Life Českou společností ornitologickou, Biologický kroužek
obdržel diplom;
- adopce charzy žlutohrdlé v ZOO Olomouc.
Chemie
- činnost zájmového útvaru Chemické praktikum.
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Biologie:
Oktáva – 10 studentů – průměr 2,40.
4. A – 3 studenti – průměr 3.00.
4. B – 1 student – průměr 1,00.
Celkový průměr Biologie – 2,42.
Chemie:
14 studentů
Celkový průměr Chemie – 2,4.
Zeměpis:
Oktáva – 4 studenti – průměr 3,75.
4. A – 7 studentů – průměr 2,43.
4. B – 4 studenti – průměr 1,67.
Celkový průměr Zeměpis – 2,62.
SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY
BIOLOGIE
Biologická olympiáda kategorie D:
okresní kolo Hanák Ondřej, (sekunda) 2. místo.
okresní kolo Vojtášková Ivana, (sekunda) 11. místo.
krajské kolo Hanák Ondřej, (sekunda) 11. místo.
122
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Biologická olympiáda kategorie C:
okresní kolo Králíková Sabina, (tercie) 2. místo.
krajské kolo Králíková Sabina, (tercie) 14. místo.
Soutěž „Naší přírodou“ oblastní kolo – prima a sekunda:
Martin Kudel – Společenstvo lidských sídlišť, (sekunda) 3. místo.
Ivana Vojtášková - Společenstvo lesa, (sekunda) 3. místo.
Pavel Kadera – Společenstvo polí, luk, (sekunda) 3. místo.
František Rezek – Společenstvo vody, (sekunda) 2. místo.
Soutěž „Naší přírodou“ oblastní kolo – tercie a kvarta:
Sabina Králíková – Společenstvo lesa, (tercie) 5. místo.
Veronika Grbič – Společenstvo vodního prostředí, (tercie) 5. místo.
Adam Bubík – Společenstva polí, luk a pastvin, (tercie) 4. místo.
Lucie Samohýlová – Společenstva lidských sídlišť, (tercie) 4. místo.
CHEMIE
Chemická olympiáda, kategorie D:
krajské kolo – Kovaříková Iveta, (kvarta) úspěšná řešitelka,
Chrastinová Hana, (kvarta) úspěšná řešitelka.
Chemická olympiáda, kategorie C:
krajské kolo – Rybka Jakub, (sexta) – 11. místo.
Malá chemická olympiáda:
okresní kolo – Králíková Sabina (tercie) – úspěšná řešitelka,
Hudečková Adéla (tercie) – úspěšná řešitelka,
Vodáková Patricie (tercie) – úspěšná řešitelka.
ZEMĚPIS
Zeměpisná olympiáda kategorie A:
okresní kolo – Baďura Tomáš (prima) – 3. místo,
Dieguezova Stela Louisa (prima) – 16. místo.
Zeměpisná olympiáda kategorie B:
okresní kolo – Kudel Martin (sekunda) – 4. místo,
Šimíčková Věra (sekunda) – 5. místo,
Zeměpisná olympiáda kategorie C:
okresní kolo – Spurná Jana (kvarta) – 17. místo,
Chrastinová Hana (kvarta) – 21. místo.
Zeměpisná olympiáda kategorie D:
okresní kolo – Rédr Martin (septima) – 5. místo,
Smolka Radek (4B) – 6. místo.
123
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
DVPP
Ing. Jarmila Kačírková se zúčastnila semináře „Využití digitální fotografie v EVVO“,
který proběhl v Olomouci a kurzu „Molekulární biologie a genetika“ v Brně.
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, PEDAGOGICKÁ PRAXE
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Pavla Kadaníková.
Členové předmětové komise: Mgr. Kamila Banátová, Mgr. Šárka Lančová,
Mgr. Stanislava Ludíková, Mgr. Lenka Miklasińská, Mgr. Tereza Malíšková,
Mgr. Josef Mižigar, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Romana Studýnková.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Komise zabezpečuje výuku odborných předmětů – pedagogiky, psychologie
a pedagogické praxe. Členové komise zajistili pro žáky třetích a čtvrtých ročníků oboru
předškolní a mimoškolní pedagogika učební pedagogickou praxi, kterou absolvovaly
v mateřských školách v Přerově, Olomouci, Prostějově, Hranicích, Kokorech, Horní
Moštěnici a Rokytnici a ve školních družinách přerovských základních škol. Z odborné
ani z učební pedagogické praxe nejsou hlášeny žádné závažné problémy, naopak jsou naši
žáci chváleni za nadstandartní plnění úkolů.
Odbornou praxi konali žáci oboru PMP a PdL v předškolních zařízeních a základních
školách v okolí svého bydliště. Ve školním roce 2014/2015 došlo ke sloučení žáků
v odborné pedagogické praxi do dvojic. Změna byla nutná z finančních důvodů.
Ne vždy je jednoduché mateřské školy pro pedagogickou praxi získat, proto si zařízení,
která jsou ochotná našim žákům umožnit vykonat tuto nedílnou součást osnov, velmi
vážíme. Vedoucím pracovníkům výchovně vzdělávacích zařízení byly zaslány ředitelkou
školy dopisy, ve kterých poděkovala za umožnění konání pedagogické praxe.
V rámci dvou dnů otevřených dveří prezentovali vyučující všechny předměty vyučované
v rámci předmětové komise. Prezentace provázely výstavy deníků praxe, ukázky příprav,
výukových materiálů, učebnic a další pedagogické literatury.
Správou webových stránek v daném školním roce byla pověřená Mgr. Pavlína Nováková.
Webové stránky předmětové komise obsahují seznam členů PK, materiály k učební
i odborné pedagogické praxi, přehled studijních materiálů, ukázky příprav. Stránky byly
pravidelně doplňovány o aktuality a zprávy z akcí předmětové komise. Fotografie
z těchto akcí se staly součástí fotogalerie webových stránek celé školy.
V rámci PK pracoval zájmový útvar Psychologický seminář, který vedli Mgr. Banátová
a Mgr. Mižigar.
Další akce PK
Spolupráce se Střediskem volného času Atlas a BIOS v Přerově
Naše komise spolupracovala se Střediskem volného času ATLAS a BIOS v Přerově, kde
naši žáci vypomáhají při organizaci Vánočního a Velikonočního salonu a dopravní
124
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
výchovy. Žáci zde získají praktické zkušenosti a vyzkouší si jiný způsob práce.
Pracovníci ATLASU jsou s našimi žáky spokojeni, o čemž svědčí několikaletá
spolupráce. Komunikaci se střediskem volného času zajišťovala Mgr. Malíšková.
S Dráčkem na Velký Kosíř
Žákyně 3. BP pod pedagogickým dohledem Mgr. Malíškové a Mgr. Novákové pomáhaly
při organizaci sportovní akce pro mateřské školy.
Divadelní představení pro mateřské školy a školní družiny základních škol
V dubnu se uskutečnilo tradiční divadelní představení pro mateřské školy a školní
družiny, které připravili žáci 3. AP a 3. BP pod vedením Mgr. Malíškové a za pomoci
ostatních členů PK a vyučujících dramatické výchovy. Pro mateřské školy se hrála
pohádka Rumpl Cimpr Campr, pro školní družiny Popletená pohádka.
3. workshop pro vychovatelky školních družin
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se Mgr. Ludíková zúčastnila workshopu pro vychovatelky
školních družin, který se uskutečnil na základní škole Trávník v Přerově. Vychovatelky
vyjádřily přání, aby pro ně naše škola uspořádala metodické workshopy, jak to dělá pro
učitelky mateřských škol.
Náhradní rodinná péče – přednáška
Pro členy PK i žáky proběhl během školního roku seminář o náhradní rodinné péči, který
nás seznámil s novinkami, které souvisí s přijetím nového občanského zákoníku. Seminář
byl velmi přínosný.
Dětský den
1. června pomáhali žáci pedagogických oborů při organizaci dětského dne na Základní a
mateřské škole, Malá Dlážka 4, Přerov
Sportovní den
V červnu se žáci naší školy podíleli na organizaci sportovního dne ZŠ U Tenisu, který se
uskuteční na stadionu FC Viktorie Přerov. Výběrem žáků byla pověřena Mgr. Ludíková.
Odstraňování komunikačních bariér – přednáška
Pro žáky 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika proběhla 17. června 2015
přednáška o problematice sluchově postižených. Pedagogický dohled zajistila
Mgr. Miklasińská.
Žáci pedagogických oborů dále pomáhali na praxi při organizování besídek, mikulášské
nadílky, sportovních dnů a dalších akcí.
EXKURZE A SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ZAŘÍZENÍMI
Součástí pedagogické praxe jsou i exkurze do různých typů zařízení, které mají názorně
doplnit teoretické učivo. V tomto školním roce navštívili naši žáci tato zařízení:
 Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 25, Přerov.
 SONS Tyflocentrum, Čechova 1184/2, Přerov.
 Muzeum J. A. Komenského, Horní náměstí 7, Přerov.
125
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3


Centrum setkávání, o. s., Kosmákova 46, 48, Přerov.
Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov.
VÝUKA ZNAKOVÉHO JAZYKA
Výuka znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé probíhala na naší škole opět pod
vedením lektora Miroslava Zapletala a Mgr. Ludíkové. Žáci se v odborných přednáškách
seznámili s historií znakového jazyka a surdopedie. Během kurzů zařazoval lektor do
výuky i hádanky, které přispěly nejen k počátečnímu uvolnění a navázání vzájemných
kontaktů. Žáci se od prvních pokusům vyjádřit své zážitky pohyby rukou, podělit se
o představy, reagovat na určité situace a klást otázky dostali až k závěrečným zkouškám.
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Předmět Pedagogika je povinnou součástí maturitní zkoušky pro oba obory střední
pedagogické školy – Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum.
V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je důležitou součástí kvalifikace žáků. Po
celou dobu studia jsou žáci systematicky vedeni k úspěšnému zvládnutí tohoto předmětu.
U maturitní zkoušky žáci prokazují teoretické odborné znalosti a doplňují je svými
zkušenostmi získanými na pedagogické praxi.
U maturitní zkoušky z pedagogiky v denním i zkráceném dálkovém studiu všichni žáci
prospěli. U jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky neprospěli dva uchazeči.
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Olga Jünglingová.
Členové předmětové komise: Mgr. Jitka Binarová, Mgr. Barbora Botková,
Mgr. Alena Čecháková, Mgr. Šárka Lančová, Mgr. Jitka Svrčková.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Výtvarný kurz v Tovačově, září 2014
Zářijové podzimní počasí slibovalo, že výtvarný kurz v Tovačově, kterého se zúčastnily
žákyně oboru PMP a PL – 3. ročníků specializace výtvarné výchovy pedagogické školy,
bude skvělý nejen díky tomu, že vzniknou obrázky v plenéru, ale také díky teplému
počasí. Pondělí ale naznačilo, že vše může být jinak. A bylo.
První dva dny bylo pod mrakem, přesto se žákyně věnovaly studijní kresbě místní
architektury, „ladily“ správnou perspektivu a nabalovaly na sebe vše, co by je zahřálo.
Mezi prací navštívily renesanční zámek s charakteristickou „Spanilou věží“. Ten dostal
svoji podobu díky rodu Cimburků. Zvenčí obdivovaly pod lešením málo čitelný
renesanční portál, zámeckou kapli s raně barokní štukaturou. Uvnitř zámku pak levé
křídlo se schodištěm ve vídeňském stylu, obřadní síň, rytířský a sněmovní sál i expozici
rodu Gutmannů. Večer zjistily, že nebude vůbec jednoduché splnit požadovaný počet skic
126
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
a studijních kreseb. A tak se jejich dny díky množství práce natáhly do pozdních
večerních hodin.
Určitým odreagováním od náročného pracovního tempa se pro ně staly výtvarné ranní
rozcvičky a dva zajímavé úkoly. První byl motivován příběhem černé paní.
Tovačovskými zámeckými chodbami a sály neobchází jako na jiných zámcích bílá, ale
černá paní. Traduje se, že jde asi o manželku slavného českého diplomata a nejvyššího
kancléře Českého království, Vratislava II. z Pernštejna, půvabnou Španělku Marii
Manrique de Lara y Mendoza. Ta prý během manželství přivedla na svět jednadvacet
potomků, ale většina z nich zemřela už v dětství. Kvůli tomu trávila Marie většinu života
ve smutečním oděvu a truchlila pro zemřelé děti. Její smutek a trápení prý nedokázala
ukončit ani smrt. Podle pověsti má dodnes přijíždět v černém kočáře taženém
šestispřežím černých klisen na hřbitov v Tovačově, kde je údajně pochováno čtrnáct jejích
potomků. Jindy prý bloudí chodbami a sály zámku a marně hledá své ztracené děti.
V prostorách sportovní haly vzniklo jedenáct černých paní. Jejich podoba vycházela
z vytvořených sádrových posmrtných masek přítomných žákyň, kterou následně
proměnily namodelováním detailů a vytvořením jednoduchého těla z lehkého
mikrotenového igelitu. Druhým úkolem se stalo vytvoření známky s podobou Ctibora
Tovačovského z Cimburka na základě slovního popisu.
Středa jako tradičně byla vyhrazena akční tvorbě – land artu. Na louce za zámkem, na
břehu rybníka a u náhonu se odehrály krátké etudy s plošnými zvířaty z kartonu na téma:
„Dva se perou, třetí se směje“, „Nikdo nechce být sám“ a „Nepokradeš“. V aleji u
hradební zdi pracovaly žákyně už pouze se svými těly. Top akcí bylo vytvoření stromu
z černých těl, který svým tvarem přirozeně zapadl mezi stromy tamější dlouhé aleje.
Vernisáž začala ve čtvrtek odpoledne a měla ji v režii třída 3. BP. Po jejím skončení jsme
ve večerních hodinách společně s žákyněmi seděly v kruhu a povídaly si o tom, co nám
kurz dal, či vzal. Padala slova: „Vybrala jsem si dobrou specku“. „Už vím, jak na
perspektivu a jak se vypořádat s kresbou stromů.“
Nechybělo ani malé závěrečné překvapení. V záři srdce poskládaného ze zapálených svící
jsme čekaly na jednotlivce, až si našli v neosvětleném prostoru velkého sálu malý dárek
na rozloučenou s Tovačovem.
Definitivní tečkou se na konci kurzu stala návštěva místní střední řezbářské školy, kde
jsme s obdivem pokyvovaly nad uměleckořemeslným zpracováním dřeva. Po týdnu jsme
totiž zjistili, že vytvořit něco výtvarně dobrého není vůbec snadné a chce to jistou dávku
zkušeností. A tu jsme na našem kurzu určitě získaly.
Výtvarná exkurze do Prahy, Listopad 2014
Studentky specializace výtvarné výchovy 3. D a 3. D absolvovaly 7. listopadu 2014
výtvarné exkurze do Prahy za výtvarně-literárními výstavami. Cílem návštěvy pražských
galerií bylo názornější seznámení s několika osobnostmi české výtvarné scény 20. století,
127
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
tedy s tvorbou buď stále žijících, nebo již zesnulých výtvarníků, kteří jsou zásadní pro
současné výtvarné umění u nás.
V Galerii hlavního města Prahy, konkrétně v Domě U Kamenného zvonu zhlédli výstavu
s názvem Magie hledání představující osobnost Josefa Váchala. Jeho osobnost přiblížil
soubor technik jako umělce komplexního a velmi senzitivního. Nejvýraznější byly jeho
grafiky- tisky z výšky, které doplňovaly ručně sázené, tištěné i vázané knihy. Mezi další
neméně pozoruhodná díla patřily: akvarely, kresby, reliéfy, malby. Zaměření výstavy
umocňovala originální instalace, se kterou pomohli studenti pražské Akademie
výtvarných umění. Překreslili tajemné symboly na stěny dvou pater této gotické
galerie. Výstavou je dynamicky provedla lektorka, díky níž se zcela výjimečně dostali
nejen do nepřístupného sklepení, ale až na střechu tohoto nejstaršího domu
Staroměstského náměstí z roku 1310. Odtud se jim naskytl doopravdy neuvěřitelný
pohled na celé historické náměstí a střechy okolních objektů. V závěru prohlídky je čekal
animační program navazující na výstavu.
Druhým navštíveným výstavním objektem se stala Galerie Kampa. Představila nám
retrospektivně to nejlepší z tvorby básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, tematicky laděné
malby Theodora Pištěka, Kamila Lhotáka a Andyho Warhola, pozoruhodné asambláže
a objekty Jana Švakmajera. Žákyně viděly zatím nejdražší obraz ve svém životě –
sítotiskovou reklamu pro MercedesBenz od Andyho Warhola, jehož cena dosáhla
neuvěřitelných 400 000 000 Kč. Komentovaná prohlídka byla velmi kultivovaná,
erudovaná, živá a pro studenty 3. ročníku velmi obohacující, rozvíjející jejich dosavadní
znalosti. Studentky zhodnotily celou akci pozitivně a ocenily její přínos především
v oblasti zlepšení orientace v současném českém umění.
Vánoční výtvarná akce „Létající ryby“, prosinec 2015
K Vánocům patří ryby, a klidně i létající. Proto se nám letos k celoškolské vánoční akci
toto téma nad míru hodilo. Navíc korespondovalo s celoročním environmentálním
tématem: „Vzduch“. Létající ryby se postupně od prvních dnů měsíce prosince začaly
objevovat v interiéru budovy pedagogické školy i gymnázia. Visely na saturkách, točily
se dokola, nechávaly vyniknout svému tvaru proti slunci, které se do budov dostávalo
skrz „mrazem pomalovaná“ okna.
Žáci a žákyně všech tříd školy, kteří je vyráběli, popustili uzdu fantazii, nešetřili na jejich
barevnosti, nedali se svázat klasickými tvary kaprů a vyráběli ryby plošné, prostorové
i svítící. Obzvlášť originální byly ryby, jejichž tělo bylo pokryto kopiemi obrazů velkých
mistrů umění. Vedle těla ryby s Monou Lisou bylo možné spatřit Munchův: Výkřik,
Leonardovu: Poslední večeři či Dívku v turbanu. Vedle kaprů šupináčů postupně plavali,
nebo se jen tak povalovali na podlaze, v síti, či na látce lososi, amuři, tresky, štiky, úhoři,
mořští ďasové i koníci a celý měsíc žili v symbióze, ač vyrobeni z nejrůznějších materiálů
- papíru, drátu, polystyrenu, alobalu, igelitu, korálků i plastu.
128
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
23. Salon inspirovaný „ZEMÍ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE“, březen 2015
Ve středu 18. 3. 2015 byl zahájen již 23. Salon, výstava výtvarných prací žáků a žákyň
školy, tentokrát ve stylu kultury Země vycházejícího slunce.
Na slavnostním zahájení byla představena japonská kultura komplexně. Vernisáž
podpořila specializace dramatické výchovy 2. C, 2. D stylovou recitací haiku, dále také
specializace výtvarné výchovy třídy 3. C, 3. D pedagogického lycea svými kostýmy,
účesy a líčením gejš. Objevily se zde dokonce původně viktoriánské porcelánové panenky
zdomácnělé v japonském populárním módním stylu „lolitek“. Výstava mapovala kulturu
Japonska napříč styly: od tradičních doplňků japonské domácnosti – paravany, prostírání
na stůl, stínidla lamp, přes módní doplňky - vějíře, paraplíčka, a symboly jako je japonská
vlajka, květ sakury, kimono, suši, až k zenovým zahrádkám a origami. Největší
dominantou výstavy se stala jednoznačně instalace jednoho tisíce jeřábů pro štěstí od
Terezy Otrubové ze 3. AP.
VÝSTAVY
Tajemné dálky a Victor Vasarely, Muzeum umění Olomouc, únor 2015
Studentky specializace výtvarné výchovy 3. D a 3. D se zúčastnily výtvarné exkurze do
Muzea umění v Olomouci za výstavami výtvarného umění konce 19. a druhé poloviny
20. století. Cílem návštěvy olomoucké stěžejní galerie bylo seznámit studentky
s několika osobnostmi především české výtvarné scény uměleckého směru symbolismus,
výstavou s názvem Tajemné dálky (symbolismus v českých zemích 1880–1914).
Symbolismus je v současné době vnímán jako jedno z klíčových uměleckých hnutí
posledních desetiletí 19. a počátku 20. století. V českém prostředí byl prvním směrem,
jenž proklamativně vystupoval jako součást širšího evropského uměleckého proudu. Jeho
zásluhou patřilo české umění do přirozeného kontextu evropské kultury. Rozmanitá pojetí
symbolismu jsou vždy spjata svými odkazy s romantismem. Kromě plejády zvučných
jmen (Pirner, Knüpfer, Schwaiger, Mucha, Preisler, Kupka, Švabinský, Bílek, Šaloun,
Zrzavý, Konůpek) jsme zde viděli díla desítek dalších autorů, mnohdy málo známých a
nově objevovaných, včetně "českých Němců", jako byli například Richard Teschner či
Ferdinand Staeger. Výstava byla inspirativní nejen po stránce obsahové, ale také
formální, byla tematicky rozdělena dle zobrazovaných „symbolů“. Doprovázelo ji
množství citátů spisovatelů zvučných jmen, např. Charlese Baudelaira, Otokara Březiny,
Karla Hlaváčka,… kteří byli s vystavovanými výtvarníky spjati.
V kontrastu s touto výstavou pak bylo představení pop artové osobnosti 2. pol. 20. století
- Victora Vasarelyho. Jeho výstavou nás dynamicky provedl lektor, který nám názorně
přiblížil grafickou techniku tisku z plochy, tedy sítotisk.
Velikonoční plstění, duben 2015
Před velikonočními prázdninami proběhl v prostorách školy workshop „Plstění“, který
byl konceptem akce Barevné Velikonoce. Cílem bylo vytvořit příjemnou atmosféru
a naladit studenty na nadcházející jarní období a také je seznámit s technikou plstění. Za
129
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
okny kvetly první keře, sluníčko svítilo a my si pohrávali s vlnou různých odstínu barev.
Plstily se náušnice, duhy, ptáčci, srdce,… K výrobě plstěné ozdoby bylo potřeba plstící
jehly s drobnými zářezy a díky opakovanému propichování rouna docházelo k zplstění
vlny. Akce příjemně navodila jarní čas.
Reklama ve výtvarné výchově, květen 2015
Ve výtvarné výchově žáci druhého ročníku a sexty v rámci průřezového tématu mediální
výchova měli za úkol vytvořit krátkou reklamu. Reklama nás provází na každém kroku,
je prakticky všudypřítomná. Setkáme se s ní na ulicích (billboardy, plakáty), v médiích,
na letácích. Většina lidí bere reklamu jako součást svého života, jako něco, co tady s námi
prostě je. Reklama však není nic nového. Žáci měli vytvořit reklamu tak, jak ji vnímají,
takovou, jakou by chtěli vidět a sledovat, takovou, která by upoutala, či naopak vytvořit
reklamní parafrázi. Studenti během práce měli možnost zjistit, že to není zrovna lehký
úkol.
Bonjour, Paris!, červen 2015
Ve středu 17. 6. 2015 jsme nasedli do autobusu plní energie a radosti z toho, že konečně
uvidíme Paříž. Cesta byla dlouhá, pro některé náročná, ale to nám radost nezkazilo. Hned
ráno jsme už na čerpací stanici slyšeli drmolení z rádia, samozřejmě francouzsky. Počasí
nám taky moc nepřálo, přerývaně kapalo, pak zas hustě pršelo. Pro ty, kteří byli stejně
„chytří“ jako já a nevzali si „un parapluie“, to bylo trochu peklo.
Každopádně všech těchto problému a stížností na únavu, déšť a co já vím, třeba hlad, nás
zbavil dokonalý výhled na nejvíc propagovaný symbol Paříže, Eiffelovu věž. Ihned k nám
přiběhli prodejci suvenýrů a populárních tyčí na selfie. Chvílemi jsem si připadala jak na
tržnici Kapalıçarşı. Ceny se snižovaly a počty malých Eiffelovek zvyšovaly, někdy
dokonce padlo i slovo ZADARMO.
Po náročném šplhání na Eiffelovu věž jsme se vydali do Invalidovny, která vznikla
z iniciace Ludvíka XIV. Původně sloužila pro nemocné a staré vojáky, dnes se v ní
nachází muzeum armády. Dokonce tam můžeme najít i Le Tombeau de Napoléon
(Napoleonovu hrobku), která je veliká jako půlka našeho obývacího pokoje.
Následující den jsme vyráželi do Versailles. Hodně nás překvapil život Ludvíka XIV.,
který se zde obklopoval neskutečnou nádherou. Luxusní interiér, krásné obrazy a k tomu
všemu také přepychové zahrady, které oplývaly velkým počtem pozlacených fontán.
Po Versailles jsme totálně změnili prostředí, jeli jsme do moderní čtvrti – La Défense,
které vévodí Velká Archa. Čtvrť plná mrakodrapů a nákupních center poznamenala naši
peněženku.
Další dny byl o něco náročnější program - viděli jsme katedrálu Notre-Dame de Paris,
která se pyšně se svými mohutnými rozetami tyčí na ostrůvku Île de la Cité. Jako další
byla na řadě bazilika Sacré-Cœur. U obou památek nás překvapila hlasitá hudba varhan.
130
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Dále jsme se podívali na Centre Pompidou, na Montmartre (kde bylo i náměstí malířů),
nebo na Panthéon.
Závěr patřil návštěvě Musée d'Orsay, ve kterém se nachází díla nejslavnějších
impresionistů, a samozřejmě Louvre, kde na nás čekala Mona Lisa. Celý výlet jsme
završili plavbou po Seině. Pak už zbývalo naložit kvanta suvenýrů do autobusu a mohlo
se jet spokojeně domů.
Patricie Petříčková, sexta
SOUTĚŽE
„ Rodinný portrét – rodina mi dává kořeny i křídla“
Žáci primy a sekundy se zapojili do výtvarné soutěže v rámci Roku rodiny na téma
„Rodinný portrét - Rodina mi dává kořeny i křídla“, kterou vyhlásila Ekumenická rada
církví v České republice v partnerství s Národní sítí místních akčních skupin ČR a Sítí
mateřských center o. s. při příležitosti ekumenické slavnosti Modlitba za domov 2014.
Mgr. Čecháková byla vyzvána organizátory ke sledování přímého přenosu České televize
28. 10. v 15.00 na ČT. Součástí výzdoby byly zaslané výtvarné práce. Cílem přehlídky
nebylo jen určit vítězné práce, ale ocenit i odměnit tvořivé úsilí dětí, mládeže, rodin i
školních nebo zájmových skupin a seznámit veřejnost s největším možným počtem prací
prostřednictvím médií, především formou výstav, a také v přímém přenosu České televizi,
který se konal 28. října 2014, v den konání slavnosti Modlitba za domov.
24. ročník soutěže „Evropa ve škole“
Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České
republice probíhá od roku 1992. Od roku 1999 je jejím garantem Národní institut dětí a
mládeže (NIDM), od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží Národní institut pro další
vzdělávání (NIDV). Do soutěže se zapojili žáci primy až kvarty. Cílem a základní
myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné
sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud
Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému
myšlení.
„Propojený svět – technika pro tebe“
Organizátorem celorepublikové soutěže je Technologická agentura ČR se Svazem
průmyslu a dopravy ČR a Českou asociací science center a je určena pro žáky a studenty
základních a středních škol v ČR. Z gymnázia se do ní zapojili výtvarnými pracemi žáci
primy, sekundy a kvarty. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno v září 2015.
„Vzduch“ – téma environmentální výchovy ve školním roce 2014/2015:
Vyhodnocení soutěže bylo následující: 1. místo - Barbora Kuželová – 2. A, 2. místo –
Tereza Pechová – kvarta, 3. místo - Martin Pavelka – sexta a Agáta Sedlářová - kvarta
131
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Předmětová komise věnovala velkou pozornost odborné přípravě studentů v jednotlivých
ročnících, a zvláště pak v maturitních ročnících denního a dálkového studia. Jako každý
rok provedla evaluaci praktických maturitních i ústních zkoušek a dospěla k velmi
pozitivnímu hodnocení úrovně i koncepce maturitních zkoušek z VV. Maturovalo
celkem: 44 žáků.
Průměr známek z praktické maturitní zkoušky:
3. E
4. AP
4. C
4. D
4. BP
Celkový průměr
1,38
1,5
1,63
1,83
1,85
1,63
Průměr známek z ústní maturitní zkoušky:
3. E
4. D
4. C
4. AP
4. BP
Celkový průměr
1,1
1,8
1,87
2,2
3,14
2,02
Zkoušející zhodnotily praktické maturity jako velmi dobré, ocenily dodržení zadaných
kritérií, rozmanitost forem i aktivní přístup v tvůrčím hledání v rámci přípravné fáze.
U ústní maturity dosáhla nejlepších výsledků třída 3. E – dálkové studium.
ROČNÍKOVÉ PRÁCE
Členky předmětové komise věnovaly pravidelné konzultační hodiny studentům
Pedagogického lycea, kteří si ve 3. roč. zvolili k prezentační práci výtvarnou
tématiku. Převažovala témata aktuální a adekvátní zájmu jejich věkové kategorie.
Úroveň prací byla velmi dobrá. Osm prezentačních ročníkových prací PL vedly níže
uvedené vyučující.
Vedoucí práce, žák/-yně
Téma práce
Hodnocení
Mgr. Olga Jünglingová
L. Biskupová
Petr Nikl- hudebník, performer a
loutkoherec
Grafitti, street art
1
Z. Zapletalová
Tetování
1
G. Stodolová
Olomoucké parky
1
R. Pala
5
Mgr. Š. Lančová
132
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Vedoucí práce, žák/-yně
Téma práce
Hodnocení
J. Bendová
Olomoucké kašny
1
A. Nováková
Benátské bienále
1
K. Nezvalová
Osobnost současného umění
1
A. Dostálová
Současný český design v kontextu
mezinárodních přehlídek a soutěží
1
Mgr. J. Svrčková
Celkový průměr
1, 5
PROJEKTOVÁ ČINNOST
V průběhu školního roku byl realizován projekt vytvořený pro učitelky MŠ s názvem:
„Buďme Mistry malých nových mistrů“, zaměřený na polytechnickou výchovu
v předškolním zařízení. Výtvarný modul vedly: Mgr. O. Jünglingová a Mgr. J. Svrčková,
které se rovněž podílely na realizaci udržitelnosti projektů Tvořivé dílny a Vyhledávání
a podpora talentů z řad socio-kulturně znevýhodněných žáků.
HUBEBNÍ VÝCHOVA
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Jana Beranová.
Členové předmětové komise: Bc. Pavlína Copková, Mgr. Marie Haluzová,
Mgr. Vítězslav Kružík,
Mgr. Lenka Miklasińská,
Mgr.
Jana
Možíšová,
Mgr. Marie Nakládalová, Mgr. Jiří Ocelka, PhDr. Jiří Zapletal.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Stěžejním úkolem členů PK HV bylo vytvořit nový Školský vzdělávací plán pro předmět
Estetická výchova na nižším stupni osmiletého gymnázia.
Členové komise se v průběhu školního roku dále vzdělávali, např. v rámci víkendového
semináře Aktivní hudební výchova – Podzimní Orffování; aktivně se účastnili přípravy
doprovodného hudebního programu pro zahraniční studenty v rámci projektu Comenius,
přehlídek středních škol, dnů otevřených dveří a přijímacího řízení při zkouškách
na ověření hudebních předpokladů uchazečů o studium na pedagogické škole. Vedli
ročníkové práce studentů 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum, a zpracovávali příspěvky
do školního časopisu Litero nebo do denního tisku. Členové komise se věnovali také
přípravě žáků k přijímacímu řízení na hudební obory vysokých škol.
Další aktivity PK HV
Hudební vystoupení v Domově pro seniory - žáci naší školy připravili hudební programy
pro Kluby důchodců v Přerově a okolí (garant akcí Mgr. Jana Možíšová)
Celostátní přehlídka ARS POETICA – Puškinův památník – příprava žáků v oblasti
hudebního projevu (garant akce Mgr. Vítězslav Kružík).
133
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Vánoční koncert pěveckého sboru proběhl v prosinci v Cyrilometodějském evangelickém
kostele v Přerově. Posluchači si mohli vyslechnout vánočně laděné skladby v podání
pěveckého sboru, komorního souboru, klasický sólový zpěv a také krásnou recitaci
(garanti akce Bc. Pavlína Copková, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Jana Beranová).
Hudební (s)pecka – tak se jmenuje koncert, který se uskutečnil v březnu 2015 v sále SPgŠ.
Koncert připravili žáci hudební specializace pro své spolužáky, kteří se chystají v příštím
školním roce navštěvovat specializaci hudební výchovy (garant akce Mgr. Marie
Haluzová).
Jarní koncert se uskutečnil v dubnu a stejně jako v loňském roce v Městském domě
v Přerově. Celá škola si mohla vychutnat bohatý a pestrý hudební program, ve kterém
zazněly různé žánry, jazz v podání školního orchestru, lidová hudba v krojích, popové a
muzikálové písně a také árie z opery. Vystoupilo na 70 žáků naší školy, od malých
primánů až po maturanty (garanti akce Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Vítězslav Kružík,
Bc. Pavlína Copková).
Na závěr školního roku se konal na školním hřišti open-air koncert školních rockových
skupin Masters of GJB&SPgS, který se již pátým rokem těší velké oblibě mezi žáky a
učiteli. Jedná se o vystoupení hráčů, zpěváků a skupin složených ze současných a
bývalých studentů naší školy. Vystoupilo celkem šest skupin (garant akce Mgr. Vítězslav
Kružík).
- Four Roses - 4 violoncellistky hrající populární a filmovou hudbu.
- Eliška a Mára - zpěvačka za doprovodu akustické kytary.
- Dominik jako Johny Cash s kapelou - imitátor slavného country zpěváka.
- Adam Elvis Hobza – rock&roll, jak se patří.
- The Smile Unplugged – přerovská rocková skupina v akustické verzi.
- Jazzový kvintet Orchestru GJB&SPgS – skvělé improvizace 6 členů orchestru.
- Headache – sehraná hudební skupina složená z učitelů naší školy.
Návštěvy koncertů, seminářů a exkurzí
V rámci 31. ročníku Československého jazzového festivalu měli naši žáci možnost
shlédnout mimořádné dopolední vystoupení jazzového uskupení Big Band LJD CZ/USA.
Koncert se uskutečnil v říjnu 2014 v Městském domě v Přerově (garant akce
Mgr. Marie Nakládalová).
Návštěva zvonařské dílny v Brodku u Přerova proběhla v listopadu 2014 (garant akce
Mgr. Marie Nakládalová).
V prosinci uspořádala PK HV praktický seminář Hlas určený pro žáky hudební
specializace oboru PMP a LYC, se kterými pracovala Mgr. Lenka Oprštěná, absolventka
naší školy (garant akce Mgr. Jana Beranová).
134
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Žáci hudební specializace pravidelně navštěvují divadelní představení a dopolední
generálky Moravské filharmonie Olomouc (garant akce Mgr. Jiří Ocelka,
Mgr. Jana Možíšová, Mgr. Marie Haluzová).
ZÁJMOVÁ ČINNOST
Členové PK se věnovali práci s talentovanými žáky prostřednictvím zájmových útvarů.
ŠKOLNÍ DECHOVÝ ORCHESTR pod vedením Mgr. Vítězslava Kružíka zkouší dvakrát
týdně a je určen pro všechny studenty školy bez omezení. Dle domluvy se může zapojit
jakýkoliv zájemce o spolupráci, především hráči dechových nástrojů, ale i klavíristé,
hráči na smyčcové nástroje, kytaristé, bubeníci, zpěváci a zpěvačky.







Hudební program pro zahraniční studenty v rámci projektu Comenius (říjen).
Vystoupení na akci Scholaris v Prostějově (listopad).
Vystoupení na DOD.
Vystoupení na Miss Olomouckého kraje (březen).
Jarní koncert (duben).
Středoškolský majáles Přerov (květen).
Vystoupení u příležitosti předávání maturitního vysvědčení žákům 4. ročníků
(červen).
 Koncert školních kapel Masters of GJB&SPgŠ (červen).
PĚVECKÝ SBOR sdružuje převážně žákyně ze SPgŠ.
Bc. Pavlíny Copkové probíhaly zkoušky každou středu odpoledne.





Pod
vedením
Výjezdní soustředění na Horní Bečvě (říjen).
Hudební program pro zahraniční studenty v rámci projektu Comenius (říjen).
Vánoční koncert v Cyrilometodějském evangelickém kostele v Přerově (prosinec).
Hudební festival v Karlových Varech (březen).
Jarní koncert (duben).
KOMORNÍ SOUBOR pracoval pod vedením Mgr. Marie Haluzové, která se věnovala
přípravě sólistů a korepetitorů na soutěže, koncerty a školní vystoupení.
HRA NA KYTARU – zájmový útvar vedl PhDr. Jiří Zapletal a byl určen pro talentované
žáky.
PROJEKTOVÁ ČINNOST
PK HV zpracovala nový projekt „Buďme Mistry malých nových mistrů“, který byl určen
pro učitelky MŠ a zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání dětí předškolního
věku. Tvorba a realizace projektu probíhala od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 (lektoři:
Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Vítězslav Kružík).
135
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Proběhly také jednodenní kurzy v rámci udržitelnosti projektu Tvořivé dílny – Živly
a Vyhledávání a podpora talentů (lektoři: Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová,
Mgr. Vítězslav Kružík).
SOUTĚŽE A FESTIVALY
11. ročník pěvecké soutěže Slavíci z Přerova se konal v listopadu 2014. Soutěž je určena
pro žáky základních škol a víceletých gymnázií z Přerova a okolí. Z Gymnázia Jana
Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově bylo přihlášeno 9 děvčat a jeden hoch
osmiletého oboru gymnázia pod vedením Mgr. Vítězslava Kružíka. Reprezentovali naší
školu s velkým úspěchem a obsadili všechny udělované příčky, včetně absolutního vítěze.
- Zbožínková Eliška, kvarta – absolutní vítěz (píseň Can I).
- Buchtová Kristýna, prima – zlaté pásmo A2 (píseň Horehronie).
- Chrastinová Hana, kvarta – zlaté pásmo B2 (píseň Lásko má, já stůňu).
- Janoušková Leona, prima – zlaté pásmo A2 (píseň Nonstop).
- Churý Lukáš, prima – stříbrné pásmo A2 (Žampióny z filmu Ať žijí duchové).
- Vojtášková Ivana, sekunda – stříbrné pásmo A2 (píseň Lásko má, já stůňu).
- Rojíčková Markéta, sekunda – bronzové pásmo A2 (píseň Spomal).
- Samohýlová Lucie, tercie – bronzové pásmo B2 (píseň Pocity).
- Volková Anna, sekunda – bronzové pásmo A2 (píseň Stonka).
38. ročník celostátního Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ se konal v březnu v Karlových
Varech. Pěvecký sbor naší školy se umístil ve stříbrném pásmu a obdržel navíc zvláštní
cenu poroty za nápaditou dramaturgii písně „Krátký popis léta“. V kategorii sólový zpěv
klasický obsadila Kateřina Váňová ze 3D první místo. V kategorii sólový zpěv
muzikálový získala Anna Buriánková z 3BP druhé místo (garanti akce Bc. Pavlína
Copková, Mgr. Jana Možíšová, Mgr. Marie Haluzová).
Školní dechový orchestr se zúčastnil finálového kola Miss Olomouckého kraje jako
hlavní hudební hvězda večera. Akce se konala v březnu 2015 v RCO Olomouc (garant
akce Mgr. Vítězslav Kružík).
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Praktickou maturitní zkoušku konalo 30 žáků denního a dálkového studia oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika s celkovým průměrem 1,3.
U ústní maturitní zkoušky prospělo 29 žáků z pedagogické školy a 2 žáci z gymnázia
s celkovým průměrem 1,7. Jedna žákyně z pedagogické školy neuspěla.
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Vedoucí předmětové komise: Mgr. Petr Zbořil.
Členové předmětové komise: Mgr. Šárka Čecháčková, Mgr. Lenka Grigárková,
Mgr. Lukáš Kafoněk, Mgr. Pavel Kolomazník, Mgr. Eva Masná, Mgr. Milan Novák,
Mgr. Tomáš Pleva, Mgr. Aleš Piňos, Mgr. Josef Vytřísal.
136
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Ve školním roce 2014/2015 se podílelo na činnosti předmětové komise tělesné výchovy
celkem 10 pedagogů tělesné výchovy. Sekce tělesné výchovy uspořádala několik
sportovních kurzů, které jsou povinnou součástí studia na Gymnáziu Jana Blahoslava
a Střední pedagogické škole a zároveň jsme se zúčastnili celé řady sportovních soutěží
a turnajů konaných jak v rámci Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), tak i akcí
pořádaných národními svazy jednotlivých sportovních odvětví.
Sportovní kurzy
Celkem sekce tělesné výchovy v letošním školním roce uspořádala 7 kurzů, z nichž
3 byly sportovně-turistické a 4 lyžařské. V září 2014 proběhl pěší turistický kurz
v Karlově pod Pradědem, kterého se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Předškolní
a mimoškolní pedagogika. Žáci se během turistických kurzů seznamují zejména se
základními znalostmi týkající se nejen turistických dovedností (práce s mapou a buzolou,
azimut, orientační běh), ale seznamují se také s teoretickými i praktickými dovednostmi
týkající se první pomoci a ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Hlavní náplní
pěších turistických kurzů jsou dvě celodenní pěší vycházky, jejichž hlavním cílem je
zvýšení fyzické i psychické zdatnosti žáků naší školy. V zimních měsících se uskutečnily
celkem 4 lyžařské kurzy. Pro dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se
uskutečnily v měsíci lednu a únoru lyžařské kurzy v Karlově pod Pradědem (Hrubý
Jeseník) a pro specializaci oboru Pedagogické lyceum a gymnaziální obory prvních
ročníků se lyžařský (snowboardový) kurz uskutečnil taky v Karlově pod Pradědem. Pro
žáky nižšího stupně gymnázia se v měsíci únoru uskutečnil lyžařský (snowboardový)
kurz, který se taktéž konal v Karlově pod Pradědem. V měsíci červnu se konaly celkem
dva turistické kurzy. V polovině měsíce se uskutečnil povinný pěší kurz pro třetí ročník
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v oblasti Hrubého Jeseníku a o týden později
se konal cykloturistický kurz pro druhý ročník Pedagogického lycea v oblasti
Hostýnských vrchů (Rajnochovice).
Během prvního pololetí školního roku navštěvují žáci prvních ročníků oboru Předškolní
a mimoškolní pedagogika povinnou výuku plavání v areálu přerovského plaveckého
bazénu. Stejně tak se žáci gymnaziálních oborů (2. ročníky) účastní tříměsíční výuky
plavání, a to v rámci vyučovacích hodin tělesné výchovy. Na zimním stadionu pak
probíhá v zimních měsících výuka bruslení, která je určena žákům třetích ročníků
gymnaziálních oborů.
Spolupráce s dalšími institucemi a projektová činnost
Tak jako v minulém školním roce i letos pokračovala spolupráce se zástupci Fakulty
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci výzkumných šetření
a grantových projektů pro postgraduální studenty jsme participovali na projektech
v rámci hodnocení úrovně pohybových dovedností a základních motorických funkcí dětí
a mládeže, ve kterých byli testováni vybraní žáci pedagogických oborů.
137
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
V průběhu školního roku se vybraní pedagogové tělesné výchovy zapojili do projektové
činnosti v rámci dotace projektu „Digitálně a interaktivně“.
V rámci spolupráce s dalšími institucemi pokračuje také velmi úzká spolupráce
se sdružením SRPŠ a Nadačním fondem týkající se finančních příspěvků a dotací na
sportovní činnost sekce tělesné výchovy. Díky této podpoře je činnost komise velmi
dobře zabezpečena a žáci tak mohou v hodinách tělesné výchovy využít celou řadu
sportovních pomůcek.
MATURITNÍ ZKOUŠKA
Ve školním roce 2014/2015 maturovalo z tělesné výchovy celkem 45 žáků s celkovým
průměrným prospěchem 1,42. V oboru Předškolní mimoškolní pedagogika v denním
studiu úspěšně maturovalo 20 žáků s celkovým průměrným prospěchem 1,53. V oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika v dálkové formě studia úspěšně maturovalo celkem
11 žákyň s celkovým průměrným prospěchem 1,14. Z oboru Pedagogického lycea se
maturitní zkoušky zúčastnilo celkem 14 žáků, jejichž celkový průměr činil 1,59.
SOUTĚŽE A SPORTOVNÍ AKCE
Naši žáci se velmi aktivně účastní různých sportovních soutěží pořádaných AŠSK nebo
národními svazy jednotlivých sportů. Celkem jsme se v letošním školním roce zúčastnili
23 sportovních akcí konaných v devíti sportovních odvětvích a disciplínách, přičemž jsme
do těchto sportovních akcí zapojili přes 90 žáků naší školy. Největšího úspěchu dosáhl
dívčí a chlapecký futsalový tým, který se probojoval mezi 10, resp. 24 nejlepších
futsalových týmů v České republice. Dívčímu futsalovému týmu se také letos poprvé
v historii podařilo obhájit první místo v turnaji O pohár primátora města Přerova v sálové
kopané dívek. Letos se také do celostátního kola podařilo probojovat chlapcům, kteří se
účastní soutěže ve stolním fotbale. Velkého úspěchu také dosáhlo družstvo žákyň nižšího
stupně gymnázia, které vyhrálo krajské finále ve stolním tenise. Do krajského kola se
taktéž probojovalo atletické družstvo dívek. Na vynikající reprezentaci a propagaci naší
školy se také pravidelně podílí mužstvo florbalistů a florbalistek, kteří v letošním roce
obsadili shodně třetí místo v okresním finále svých kategorií. Dále naše škola disponuje
volejbalovým týmem dívek, basketbalovým a atletickým týmem chlapců a také týmem
minikopané, atletiky a florbalu složený z chlapců nižšího gymnázia.
Kromě kurzů a sportovních akcí daných osnovami pro gymnázia a pedagogické školy
probíhají na naší škole i jiné nepovinné tělovýchovné akce. Naše škola se také aktivně
podílí na přípravě a organizaci některých sportovních soutěží a turnajů. Konkrétně jsme
v měsíci září spoluorganizovali na atletickém stadionu SK Přerov Corny pohár v atletice
a na konci měsíce března jsme se potřetí stali spoluorganizátory turnaje ve stolním
fotbale, který se ve spolupráci s FSSK Frýdek-Místek konal ve velké tělocvičně naší
školy. V měsíci dubnu se na naší škole konal turnaj ve volejbale neregistrovaných dívek
a v měsíci květnu jsme pořádali spolu s Českým atletickým svazem Pohár rozhlasu pro
žáky základních škol okresu Přerov. Na konci měsíce června se již tradičně koná v areálu
138
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
sportu v Kozlovicích sportovní den naší školy, ve kterém soutěží jednotlivé třídy
v netradičních soutěžích a disciplínách.
Letos jsme se také zúčastnili soutěže Talent Olomouckého kraje, do kterého jsme
v kategorii sportu nominovali tři naše žáky. Nejlepšího umístění a zároveň největšího
úspěchu dosáhla Michaela Šlosarová, která skončila na celkovém 6. místě ze všech
přihlášených soutěžících.
ZÁJMOVÁ ČINNOST
V minulém školním roce byly pro zájemce o sportovní vyžití otevřeny čtyři sportovní
zájmové kroužky. Jednalo se o kroužek sportovních a pohybových her (florbal, fotbal,
futsal) pro chlapce a dívky nižšího gymnázia, dále kroužek futsalu (dívky), fotbalu
(chlapci) a volejbalu určený žákům vyšších ročníků naší školy. Celkem se do zájmové
činnosti zapojilo přes 60 žáků naší školy.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Vedoucí předmětové komise: Ing. Libor Zámecký.
Členové předmětové komise: Mgr. Jan Linhart, Mgr. Jaroslav Svoboda, Mgr. Jiří Štěrba,
Mgr. Josef Vytřísal, Mgr. Pavel Železný.
Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE
Zajišťovali jsme výuku Výpočetní techniky u všech studijních oborů na základě
tematických plánů, dále funkčnost a řešení poruch školní počítačové sítě, serverů
a dalších prostředků IT, podporu uživatelů při využití výpočetní techniky při běžné práci
i při výuce. Ve školním roce 2014/2015 byly tematické plány zpracovávány pouze
v elektronické podobě v programu Bakaláři. Členové předmětové komise v září a v říjnu
proškolili všechny pedagogy školy, aby tato změna mohla být úspěšně realizována. Bylo
zprovozněno Wi-Fi připojení na obou budovách pro žáky nebo návštěvníky školy, na
budově gymnázia v klubu a na budově pedagogické školy v mezipatře. Zajišťovali jsme
funkčnost DDT pracovišť pro digitální zpracování maturitních zkoušek, podíleli jsme se
na testování žáků a projektových aktivitách – Věda kolem nás, Buďme Mistry nových
malých mistrů. Technicky jsme zajišťovali i další akce školy např. dny otevřených dveří,
přehlídky středních škol, maturitní plesy apod. Mgr. Železný zajišťoval úpravy ŠVP
všech studijních oborů.
Osm žáků gymnázia se přihlásilo k maturitní zkoušce z předmětu Informatika
a komunikace, kterou všichni složili úspěšně.
V rámci činnosti Vzdělávacího centra Microsoft pro školy a školská zařízení
v Olomouckém kraji jsme realizovali 22 bezplatných seminářů, kterých se zúčastnilo
243 pracovníků škol. V prosinci 2014 jsme uspořádali krajský výběr Studentského
trenérského centra.
139
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková
Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3
SOUTĚŽE
Zapojili jsme se do Soutěže dětí a mládeže v programování, ve které se krajského kola
zúčastnil Lukáš Rychnovský (8.). Lukáš Zaoral (7.) se zúčastnil Středoškolské odborné
činnosti v oboru Informatika. Se svou prací „Modernizace způsobu nasazování systému
Windows“ obsadil 2. místo v okresním kole a postoupil do krajského kola. Jakub Šupol
(2. D) byl na základě krajského výběrového kola, které se uskutečnilo na naší škole,
vybrán do celorepublikového programu Studentského trenérského centra.
140
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Mgr. Romana Studýnková

Podobné dokumenty