Kronika města Miroslavi

Komentáře

Transkript

Kronika města Miroslavi
KRONIKA
města Miroslavi
rok 2003
Počet stran:
89
Strany od čísla:
3600
Do čísla:
3686
Starosta města:
Kronikářka:
Ing. Augustin Forman
Věra Klejdusová
Obsah:
Úvod
str. 3600
Kapitola I.
– Městský úřad
str. 3601-3646
Kapitola II.
– Počasí
str. 3646-3648
Kapitola III. – Obyvatelstvo
str. 3648
Kapitola IV. – Zemědělství
str. 3648-3650
Kapitola V.
– Průmysl, obchod, služby a doprava
str. 3650-3653
Kapitola VI.
– Politický a veřejný život
str. 3653-3657
Kapitola VII. – Školství a kultura
str. 3657-3679
Kapitola VIII. – Zdravotnictví a sport
str. 3679-3681
Kapitola IX.
str. 3681-3683
- Různé
Závěr
str. 3683
Seznam příloh
str. 3684-3686
3600
Úvod
Kalendářní rok 2003 byl z hlediska komunálních politických klání poměrně klidný. Takzvaná
velká politika se života města dotkla především Referendem o přístupu České republiky
k Evropské unii, konaném ve dnech 13. –14. 6 2003 s těmito výsledky: počet oprávněných
občanů- 2 371, vydané obálky- 1 280, účast v % 53,99, odevzdané obálky1 280, platné hlasy
celkem- 1 240, počet hlasů ANO 971=78,31%, počet hlasů NE 269=21,69%.
Život měst a obcí poznamenala vládní Reforma veřejné správy platná od 1. ledna 2003.
Kompetence OU Znojmo přešly na pověřený úřad III. Stupně v Moravském Krumlově.
Služby, které jsme byli zvyklí vyřídit na MěÚ v Miroslavi (stavební úřad,matrika a evidence
obyvatel, sociální odbor, právní oddělení) zůstávají nezměněny. Pouze živnostenský úřad se
přesunul do Mor. Krumlova. To je formální stránka reformy. Z praktického hlediska ovlivní
tato změna negativně rozpočet našeho města zvláště zvýšenou daní z přidané hodnoty
v akcích plánovaných na příští rok. Bude třeba shánět další peníze, aby pokryly zvýšené
náklady na plánované stavby. Tato reforma by mohla ovlivnit opětné budoucí zadlužení
Miroslavi. Vedení Miroslavské radnice se letos ujalo vypracování potřebných dokumentů
k vyhlášení dobrovolného svazku obcí mikroregionu Miroslavska. Měl by mít 7,5 tisíce
obyvatel a zahrnoval by sedm obcí. Od vzniku mikroregionu si všichni slibují lepší možnost
dosáhnout na státní dotace. V této podobě budou obce daleko věrohodnějším partnerem při
jednáních. Jednání se spádovými obcemi proběhlo v přátelském tónu, předsedou sdružení byl
zvolen starosta města Miroslavi ing. A. Forman. V letošním roce se nadále prohloubily
partnerské vztahy s družebními městy Svätý Jur (Slovensko), Langenlois (Rakousko) a
zastupitelé města odsouhlasili návrh na uzavření partnerství s německou obcí Fieden, která
leží na úpatí pahorkatiny Rhön.
Tři sta tisíce korun letos investovala miroslavská radnice do protipovodňových opatření. Šest
set kubíků zeminy bylo vyvezeno při čištění zanesené retenční nádrže v lokalitě Ramoš,
současně byla řádně vyčištěna příslušná strouha u nádrže, takže za případné průtrže mračen
může posloužit jako záchytný prostor pro příval vody a bahna z polí a lesa.
Lokalita Miroslavské kopce, která má být vyhlášena národní přírodní památkou přijde zřejmě
o borovice černé, jimiž je porostlá. Suchem oslabené borovice dále poškozují hmyzí škůdci a
nemoc sypavka a mykózy. Radní doufají, že pokud nastanou lepší vláhové podmínky-zvláště
v jarních měsících, mohly by se ještě některé z postižených borovic vzpamatovat.
3601
Kapitola I.
– Městský úřad
Výpisy z jednání rady města v roce 2003
Rada města na 4. schůzi - 6. ledna 2003

Projednala návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Miroslavi pro rok 2003.
Rada souhlasila s vyhlášením výběrového řízení, dle předložených kritérií. Doporučila
upřednostnit SMM – fasády, plynofikace bytů.
* Projednala předložený rozbor příjmů městské policie za rok 2002. K práci MP se rozvinula
obsáhlá rozprava, radní vyslovili k práci MP mnoho připomínek
1. Rada vzala zprávu MP na vědomí.
2. Uložila MP - zvýšit pozornost v činnostech týkajících se samosprávy
- předložit plán ozdravných opatření
* Projednala žádost Českého střeleckého svazu, sportovně střeleckého klubu Miroslav,
zastoupeného p. Pavlem Bartošem, o podporu střelectví a střeleckého oddílu práce s mládeží a
o bezúplatný převod pozemků 2526/2, 2526/3 a 2526/4. Rada přijala následující usnesení
1. rada nesouhlasí s prodejem pozemku střeleckému klubu Miroslav, trvá na svém původním
stanovisku - dál ponechat pozemek v pronájmu střeleckému klubu Miroslav
2. Rada souhlasí s podporou 1 akce za rok částkou 1.500,- Kč, pořádané střeleckým klubem
Miroslav pro mládež.
* Odsouhlasila jednání s TJ Miroslav o odkupu bývalého hřiště v Tyršově ulici do majetku
města. V rozpravě bylo doporučeno, aby město pozemek koupilo do svého vlastnictví.
* Projednala a schválila zprávu o celoročním hospodaření v městských lesích Miroslav v roce
2002 a uložila předložit tuto zprávu ZM
* Projednala žádost Farního sbor Českobratrské církve evangelické, Miroslav a rozhodla o
zpevnění středové cesty na evangelickém hřbitově v roce 2003. Opravu zdi připravit na rok
2004. Způsob opravy zdi nechat odborně posoudit - jakou technologií opravy použít.
* Schválila poskytnutí příspěvku 5.000,- Kč pro Sdružení miroslavských seniorů.
* Zabývala se průběhem projednávání rozpočtu města na rok 2003. Vzala na vědomí
informace o stavu projednání rozpočtu města na rok 2003 a uložila starostovi města, předložit
radě, na příští schůzi, první verzi návrhu rozpočtu města na rok 2003.
* Jednala o řešení přebytku rozpočtu z r. 2002 u organizací DPS a Školní kuchyně ZŠ. Vzala
na vědomí informace o kladném výsledku hospodaření ŠJ a DPS v roce 2002. Rada schvaluje
návrh starosty na tvorbu rezervního fondu u DPS a Školní kuchyně ZŠ včetně podmínek pro
jeho čerpání.

Jednala o podmínkách peněžních ústavů pro povolený debet na běžném účtu a
odsouhlasila neotevírat čerpání debetu
3602
Rada města na 5. schůzi - 27. ledna 2003
* Vzala na vědomí informaci o průběhu konkurzního řízení na obsazení místa ředitelky školní
jídelny. Konkurzní komise vybrala na místo ředitelky Školní jídelny, Miroslav, Husova 32,
okres Znojmo, příspěvkové organizace, paní Marii Ryšavou.
* Schválila předložený pořadník na I. poletí 2003 k přidělování obecních bytů občanům

Vyhověla žádosti SMM Miroslavi a schválila sazbu 25,- Kč/m3 za likvidaci kalů,
přivezené fekálním vozem na ČOV od místních dodavatelů a z okolních obcí.

Schválila ceník, předložený SMM Miroslav, na práce mechanizací SMM Miroslavi
* Schválila poskytnutí slevy za pronájem KD pro Sdružení rodičů a při ZŠ Miroslav za
pronájem KD při konání školního plesu 15.2.2003
* Schválila poskytnutí příspěvku 1.500,- Kč na dětský karneval v Kašenci
* Nevyhověla žádosti s.r.o. Imexo Miroslav o prodloužení nájemní smlouvy na objekt č.p.
343 o dva roky při zachování všech stávajících podmínek. Rada neschválila zachování
předkupního práva a současně rozhodla o zvýšení nájmu u obou objektů o 25 Kč/m2 a rok
* Dle předložených návrhů platových výměrů schválila výši měsíčních odměn pro
a) pana Mgr. Štěpána Diviše – ředitele ZŠ Miroslav
b) paní Danuši Jelínkovou – ředitelku MŠ Sluníčko, Miroslav, Malinovského 6
c) paní Janu Zemanovou, ředitelku MŠ Miroslav, Husova 32
d) paní Marii Ryšavou, ředitelku ŠJ Miroslav, Husova 32
* Projednala žádost Miroslavského sdružení aktivních MIROSA – o povolení k vyvěšení
tibetské vlajky na KD dne 10.3.2003 a souhlas s uspořádáním doprovodného programu v sále
na Radnici. Rada vyslovila souhlas s vyvěšením tibetské vlajky na KD dne 10.3.2002 a
s bezplatným pronájmem sálu včetně vytápění, osvětlení a úklidu
* Projednala předložený návrh na pronájem objektů a pozemků nově vzniklým příspěvkovým
organizacím
1. rada doporučuje uzavřít s novými příspěvkovými organizacemi nájemní smlouvy na
nebytové prostory a pozemky. Výše nájemného ve všech případech 100,- Kč za rok
a) Mateřská škola Sluníčko, Miroslav, Malinovského 6 – budova a pozemky včetně
příslušenství
b) Mateřská škola, Miroslav, Husova 32 – budova a pozemky včetně příslušenství
c) Školní jídelna, Miroslav, Husova 32 – prostory v budově včetně příslušenství
* Vzala na vědomí Pracovní řád, vydaný tajemníkem úřadu v souladu s ustanovením zákona
o obcích.
Rada města na 6. schůzi - 10. února 2003
* Souhlasila s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení města žadatelům o půjčku, se
dvěma výjimkami.
3603
* Projednala zápis z kontroly čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení města v roce 2002.
Vzala jeho obsah na vědomí a uložila předložit zápis z kontroly příštímu zasedání ZM.
* Jmenovala paní Marii Ryšavou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Školní kuchyně,
Miroslav, Husova ul. 32.
* Projednala stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Miroslavsko a smlouvu o
vytvoření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Miroslavsko. Oba dokumenty doporučila
zastupitelstvu města ke schválení.
* Projednala dodatky č. 1, týkající se výše movitého majetku, ke zřizovacím listinám
příspěvkových organizací - Školní jídelny, Miroslav, Husova 32, Mateřské školy, Miroslav,
Husova 32 a Mateřské školy Sluníčko, Miroslav, Malinovského 6 a doporučila je ZM ke
schválení.
* Projednala a doporučila ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 města
Miroslav, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1998 o placení příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ve znění závazné vyhlášky č.
11/1998.
* Schválila upravené znění Směrnice k vedení účetnictví města Miroslav.
* Zabývala se přípravou čtvrtého zasedání zastupitelstva města
* Souhlasila s přípravou dnů Kubánské kultury v Miroslavi dne 4. května 2003
* Zabývala se odměňováním členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady, kteří
nevykonávají funkci člena zastupitelstva.
Rada města na 7. schůzi - 10. března 2003
* Vzala na vědomí informaci o stavu finančních prostředků na účtech města a uložila panu
Rudolfu Dufkovi, paní Ludmile Hrbové a panu starostovi zpracovat cash flow pro průběžné
financování během roku a toto předložit k projednání finančnímu výboru
* Uložila zřídit samostatnou e-mailovou adresu pro každou Mateřskou školu
* Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy, ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s obcemi Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi,
Trnové Pole, Suchohrdly u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Hostěradice, Našiměřice a
Skalicí, (případně s jinou obcí, která o uzavření smlouvy požádá), aby město Miroslav mohlo
pro obce, s nimiž bude smlouva uzavřena vykonávat přestupkovou agendu, tj.
a) rozhodovat ve správním řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném
znění
b) ukládat sankce podle tohoto zákona
* Souhlasila s rozšířením vytápění městského bytu v domě č. 9 na nám. Svobody a stanovila
podmínky pro financování
* Pověřila starostu města jednáním s firmou Imexo s.r.o. o podmínkách nájmu nebytových
prostor
3604
* Jednala o zajištění služeb lékařské pohotovosti v regionu. Nesouhlasila s poskytováním
příspěvku města na spolufinancování lékařské pohotovostní služby obcemi z regionu Mor.
Krumlova. Uložila vedení města pokračovat v jednáních o způsobu zajištění této služby ze
Znojma
* Krajskému úřadu JMK, odboru dopravy, byla odeslána žádost o začlenění linky pana Jana
Šimši do základní dopravní obslužnosti a tím i pod dotaci KÚ
* S firmou A.S.A. byl podepsán dodatek ke smlouvě na rok 2003.
Rada města na 8. schůzi - 24. března 2003
* Vzala na vědomí informaci o stavu finančních prostředků na účtech města.
* Uložila městské policii provádět kontrolu parkování vozidel na pozemcích, které nejsou
k tomuto účelu určené
* Souhlasila s přijetím nabídky společnosti Hamé a.s. Babice, na bezúplatný převod pozemků
v k.ú. Miroslav na ul. Vinařské, parcela č. 2120/17 o výměře 12 m2 a parcely č. 2120/18 o
výměře 10 m2, do majetku města a doporučila ZM schválení nabídky
* Schválila poskytnutí příspěvku 10 tis. Kč, Moravskému rybářskému svazu, místní skupině
Miroslav, za podmínek pro poskytování příspěvků zájmovým sdružením
* Vzala na vědomí Rozhodnutí MěÚ Mor. Krumlov, odboru ŽP, o uvedení honitby do
souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, vztahující se na Honební společenstvo
Miroslav.
* Projednala zápis z kontroly v městských lesích ze 07.03.2003, při níž bylo zjištěno velké
poškození porostů podkorními škůdci, v lokalitě „Vencrla“.. Lesním hospodářem bylo
doporučeno ihned zahájit likvidaci napadených stromů, práce dokončit do konce dubna. Rada
rozhodla zadat práce odborné firmě.
* Souhlasila s předloženým rozpisem čerpání finančních prostředků města v průběhu roku a
uložila předložit návrh k projednání finančnímu výboru zastupitelstva města
* Rozhodla o konání výjezdního zasedání rady, dne 7. dubna 2003 v 18,00 hodin do Kašence.
* Jednala o činnosti městské policie a rozhodla
1. Projednat se strážníky MP zlepšení a zefektivnění činnosti MP.
2. Hodnocení činnosti MP provést v červnu 2003
* Vzala na vědomí informace o jednáních v Praze
- na ministerstvu kultury o zařazení města do Fondu záchrany architektonického dědictví.
Přednost dostávají žádosti, které jsou v projektu již několik let zapojeny
- na Fondu národního majetku byla podána nabídka k privatizaci domu OKAL na ul. Vinařské
- na Ministerstvu zemědělství o možnostech a podmínkách získání dotace na rekonstrukci
vodovodu a kanalizace
3605
* Jednala o zabezpečení peněžních vkladů města u peněžních ústavů a uložila zařadit tento
bod na příští zasedání ZM spolu s přehledem peněžních ústavů u nichž má město své finanční
prostředky
* Vzala na vědomí zprávu starosty
- město vrátilo podíl nevyčerpané dotace na stavbu 15 BJ na ul. Mlýnské
- o jednání s projektantkou paní Vašulkovou, ve věci rekonstrukce školní kuchyně, tak aby
zařízení vyhovělo hygienickým požadavkům, bylo předáno zadání na práce
- o jednání s velitelem a starostou hasičů města Miroslavi – byly projednány vztahy města
s hasiči, objasněn způsob financování SDH a zásahové jednotky, projednány podmínky
pořízení nového zásahového vozidla a záležitosti týkající se vedení účetnictví.
* Vzala na vědomí zprávu místostarosty
- při „Železném víkendu“ – bylo sesbíráno 5 500 kg železného šrotu. Finance budou použity
na nákup drtiče zahradního odpadu pro zahrádkáře
- probíhá příprava „Miroslavského koštu“ – degustace se uskuteční 30. dubna v restauraci
Slávie – v KD bude v této době probíhat rekonstrukce ÚT
- připomínky k jízdnímu řádu – přepravce pan Šimša byl vyzván k jednání ohledně možnosti
poskytnutí dotace od Krajského úřadu Brno. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek, 20. března
2003. Pan Jan Šimša musí urychleně zpracovat tabulky nákladů, výnosů a ztrát. Odevzdat vše
na Kordis Brno
- geologický průzkum, provedený Archeologickým ústavem z Brna, v domě a okolí paní
Hanzelové zjistil, že příčinou sesuvu byl propadlý loch, pravděpodobně ze středověku. Byl
zasypán cca 20 až 30 m3 zeminy. Skryté lochy mohou představovat nebezpečí. Průzkumné
sondy na ulici Kostelní žádná problematická místa neobjevily.
- rekonstrukce ÚT v kulturním domě – přípravné práce jsou hotové, 25. března uzávěrka
nabídek, práce budou zahájené v nejkratším možném termínu
Rada města na 9. schůzi - 7. dubna 2003
* Vzala na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke 4. dubnu 2003
Stav na účtech města celkem
Stav na fondových účtech města
6.842.698,78 Kč
370.336,86 Kč
* Na základě žádosti pana Mahra Jiřího z Miroslavi, souhlasila s vykonáním zbytku náhradní
vojenské služby (cca 10 měsíců) u Správy majetku města Miroslavi
* Souhlasila s úhradou ubytování dětem při prezentaci MŠ Husova 32, na celostátním
festivalu Mateřských škol MATEŘINKA v Nymburce.
3606
* Souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku SDH Miroslav
* Na základě žádosti paní Reberníkové Andrei z Miroslavi, souhlasila s ukončením nájmu
nebytových prostor ve zdravotním středisku.
* Projednala přípravu a souhlasila se svoláním pátého zasedání zastupitelstva města na
pondělí 28. dubna 2003 v 19,00 hodin
* Vzala na vědomí informace místostarosty o stavu příprav a organizačním zajištění akcí
konaných v dubnu a květnu 2003 :
26. 4. Miroslavská šlápota
1. května oslava 1. máje
7.5. Den osvobození - v 18,00 hodin kladení věnců k pomníkům padlých
10.5. rybářské závody dospělých
11.5. rybářské závody mládeže
4.5. Kubánský den v restauraci Slavie
* Vzala na vědomí informaci o jednání se strážníky MP s tím, že se rada k hodnocení činnosti
MP vrátí v červnu 2003
* Vzala na vědomí informace :
1. o výběrovém řízení na dodávku ÚT pro KD v Miroslavi. Nabídky na dodávku ÚT podaly
čtyři firmy, práce byly zadány firmě Vodo-plyn Mikéska z Břežan. Termín dokončení je 30.
dubna 2003.
2. o dokončení retenční nádrže - v minulých dnech bylo provedeno vyčištění retenční nádrže v
Ramoši a zaseta tráva. Bylo přemístěno na 600 m3 zeminy. Práce prováděla firma FS
engineering.
3. o počišťování města – při němž bylo smeteno a odvezeno na 60 tun posypu. Práce
prováděla firma .A.S.A. s velmi dobrým výsledkem.
Rada města na 10. schůzi - 12. května 2003
* provedla kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady
* vzala na vědomí informaci o stavu FP na účtech města k 09.05.2003 a daňové výtěžnosti za
období 1 až 4 roku 2003
* souhlasila s návrhem ředitele školy pana Přemysla Forsta na pořádání festivalu dechových
hudeb a pověřila jeho přípravou místostarostu pana Romana Volfa
* schválila spolupráci s občanským sdružením MIROSA na projektu pro obnovu veřejného
prostranství - oprava dětského dopravního hřiště
3607
* souhlasila se zřízením parkovacích míst na ulici Větrná za podmínky, že náklady na zřízení
ponesou uživatelé těchto míst. V případě, že nebude návrh akceptován nebudou místa zřízena,
včetně zamezení parkování na veřejné zeleni
* souhlasila s doplněním zřizovací listiny Školní jídelny Miroslav, Husova 32 o hostinskou
činnost
* doporučila zastupitelstvu města
- prodej pozemků firmě Irel spol. s.r.o., provozovna Miroslavské Knínice
- prodej garáží na ulici Brněnské Statku Miroslav a.s, který je jejich uživatelem
- prodej pozemku části parcely 1045/5 manželům Šuhajovým z Miroslavi
* schválila pronájmem části parcely 394/1 panu Filipu Bohumíru z Miroslavi
* stanovila podmínky prodeje domu na Radniční ul. 10
* vzala na vědomí informace starosty a místostarosty o jednáních na SFŽP a FNM ČR v Praze
* jednala o možnosti výstavby hřiště na míčové hry za Zvláštní školou a stanovila podmínky
pro přípravu akce
* vzala na vědomí informace o jednáních s místními rybáři a myslivci o hospodaření na
rybníku „Réna“ a vyslovila souhlas s odbahněním rybníka a zahájením přípravných prací na
tuto akci
* vzala na vědomí informace o možnosti FC Miroslav získání dotace na dobudování zázemí
(kabin) na stadionu. FC vznesl požadavek na příspěvek města. Souhlasila s příspěvkem města
na přiměřené řešení zázemí stadionu. Město bude nápomocno při řešení vlastnických vztahů
k pozemkům.
* vzala na vědomí informaci o obsahu a průběhu porady starostů regionu Miroslavska konané
dne 24. dubna 2003.
* zabývala se přístavbou jídelny v DPS. Z předložených návrhů doporučila řešení se
zastřešením plochou střechou a souhlasila s pokračováním přípravy na přístavbu ŠJ v DPS
* vzala na vědomí zpracovanou studii na úpravu a zachování Židovské čtvrti v Miroslavi.
Studie, nazvaná „Rehabilitace fragmentů Židovské čtvrti v Miroslavi“, řeší území bývalé
židovské obce a navrhuje jeho dostavbu novými objekty.
* vzala na vědomí informace o průběhu a rozsahu rekonstrukce KD a souhlasila s přesunem
opravy parketu na příští rok. Z časových důvodů není možné opravu parketu (vybudování
nového) zvládnout tak, aby nedošlo k narušení naplánovaných akcí v KD a přitom byly práce
provedeny v požadované kvalitě.
* vzala na vědomí informace o stavu příprav na hlasování v referendu o přistoupení ČR k EU
3608
Rada města na 11. schůzi - 26. května 2003
* provedla kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady
* vzala na vědomí informaci o stavu FP na účtech města k 19.05.2003
* souhlasila se zvýšením poplatku ve školní družině od 1.9.2003 ze 30,- Kč na 50,- Kč
měsíčně a uložila předložit návrh na úpravu příslušné vyhlášky příštímu zasedání ZM
* schválila poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč Oblastní charitě Znojmo
* souhlasila se svoláním 6. zasedání ZM na 23.05.03 a navrženým programem jednání
* jednala o pohledávkách, které mají k městu občané a organizace a uložila využít všech
zákonných prostředků pro jejich vymáhání
* bez připomínek vzala na vědomí zprávu přezkoumání hospodaření města Miroslav za r.
2002 auditorskou společností AUDIT-KOREKT s.r.o., Dubečská 43, 100 00 Praha 10 a
uložila
- zprávu zveřejnit, - projednat na zasedání finančního výboru, - předložit na jednání příštímu
zasedání zastupitelstva města včetně vyjádření FV
* rozhodla o provedení auditu na SMM Miroslav společností s.r.o. AUDIT-KOREKT a
v DPS Miroslav, který provede vedoucí finančního a majetkového odboru MěÚ Miroslav
* uložila komisi životního prostředí provést v Údolní ulici obhlídku stromů, určit stromy
k odstranění, zejména v blízkosti struhy.
Rada města na 12. schůzi - 9. června 2003
* Provedla kontrolu plnění usnesení z 11. schůze rady
* Vzala na vědomí informace o stavu finančních prostředků na účtech města
Stav na účtech města celkem
Stav na fondových účtech města
3.953.980,06 Kč
488.101,92 Kč
* Projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení
- Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 2854/2002, kterou vydalo město Miroslav pro Školní
jídelnu Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, příspěvková organizace.
- Obecně závaznou vyhláška č. 2/2003 města Miroslavi, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 4/1993 o placení příspěvku na provoz školní družiny
3609
- Urbanistickou studii Rodinných domů na ulici M. Horákové
- Rozpočtové opatření města Miroslav č. 2/2003
Příjmy : celkové zvýšení 5 800,00 Kč
Výdaje : celkové zvýšení 5 800,00 Kč
- žádost pana Stanislava Vodáka z Miroslavi o odprodej pozemků parcela č. 41, části parcel
č. 44 a č. 46/1
- žádost M. a M. Švancarových z Miroslavi o odprodej pozemků p.č. 1564/1 a 1562/5
- žádost H. a A. Ingerlových z Miroslavi o odprodej pozemků p.č. 1562/4 a 1565
- žádost J. a V. Löfflerových z Miroslavi o odprodej pozemku p.č.1562/3
- žádost L. a B. Procházkových z Miroslavi o odprodej pozemků p.č. 1562/8 a 1563/2
- žádost P. a M. Mahrových z Miroslavi o odprodej pozemků p.č. 1562/7 a 1563/1
- žádost A. a L. Pelánových z Miroslavi o odprodej pozemků p.č. 1562/6 a 1564/2
* Schválila pronájem kanceláře v domě na nám. Svobody 22 Raiffeisen stavební spořitelně
a.s.
* Schválila pronájem nebytových prostor v domě na nám. Svobody 22 V. Čemerkové
z Miroslavi za účelem provozování kosmetických služeb
* Provedla přípravu 6. zasedání ZM, souhlasila s jeho svoláním na pondělí 23. června 2003
v 19,00 hodin. Navrhla program a uložila připravit podklady pro jednání zastupitelstva
* Projednala rozbory hospodaření města, SMM, DPS a ZŠ za rok 2002, souhlasila s jejich
předložením zastupitelstvu města jemuž je doporučila ke schválení
* Vzala na vědomí zprávu o daňových příjmech města za období leden až květen 2003 a
uložila předložit ji příštímu zasedání zastupitelstva města
Daňové příjmy:
Období
Plán dle Cash Flow
Skutečnost
Celkem 1 – 5
5 000 000,- Kč
4 883 796,- Kč
(-116 204,- Kč)
Plán dle Cash Flow
Skutečnost
Majetkové daně:
Období
Celkem 1 – 5
57.000,- Kč
41 026,- Kč
3610
* Vzala na vědomí, zprávu z jednání finančního výboru zastupitelstva a uložila předložit ji
příštímu zasedání zastupitelstva města
* Vzala na vědomí informace starosty města o jednáních týkajících se zajištění dopravní
obslužnosti na okrese Znojmo a pověřila starostu dalšími jednáními v této záležitosti
* Seznámila se s průběhem a výsledkem jednání mezi městem Miroslav, FC Miroslav a
panem Milanem Matyškem ve věci řešení vlastnického vztahu k pozemkům pod částí areálu
hřiště FC.
1. vzala na vědomí informace o průběhu a výsledku jednání
2. souhlasila s pokračováním v jednání s panem Matyškem a státem
3. doporučila zastupitelstvu města nabídnout panu Milanu Matyškovi 50,- Kč/m2 pozemku.
4. pověřila starostu města jednáním se státními institucemi o dalších pozemcích na nichž je
vybudováno hřiště FC.
* Vzala na vědomí zprávu místostarosty ze sněmu Svazu měst a obcí ČR
* Pověřila vedení města jednat s bytovou komisí rady a připravit návrh na změnu vyhlášky o
přidělování bytů do nájmu občanům – současné znění vyhlášky by bylo vhodné upravit
poněvadž nevyhovuje zájmům města při správě a hospodaření s bytovým fondem
Rada města na 13. schůzi – 14. července 2003
ad.2) Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady
* Provedla kontrolu plnění usnesení z 12. schůze rady.
* Vzala na vědomí informaci o stavu FP na účtech města a uložila finančnímu odboru
předložit na příští schůzi rady celkový přehled o výši sbírky na sochu „Miroslavu“ (sbírka +
dar)
* Odročila rozhodnutí k podaným žádostem občanů ve věci odprodeje pozemků města, které
byly „omylem zastavěné“ a uložila stavebnímu úřadu provést šetření a předložit radě
podklady jak došlo k zastavění pozemku
* Schválila pronájem pozemku, části parcely 2752 v Kašenci, panu René Exlovi na
skládkování materiálu po dobu opravy domu, nejdéle na 2 roky
* Rada souhlasila s nočními střelbami od 20,00 do 02,00 hodin na zkušební dobu letního času.
Souhlas byl vydán, na základě žádosti pana Pavla Bartoše, za předpokladu dodržení všech
bezpečnostních předpisů vztahujících se na provoz střelnice v době noční střelby.
* Vzala na vědomí zprávu o daňových příjmech města za období leden až červen 2003 a
uložila finančnímu odboru předložit na příští zasedání rady
- přehled o celém Cash Flow
- přehled finančních příjmů města za 1. pololetí r. 2003
3611
* Vzala na vědomí informace starosty a místostarosty z porady starostů regionu Miroslavska a
z 1. zasedání valné hromady Mikroregionu Miroslavsko.
* Vzala na vědomí informace z jednání s SÚS Brno, které se týkalo rekonstrukce silničního
průtahu městem Miroslav a opravy komunikace procházející ulicemi Česká, Václavov a
Rybniční
* Souhlasila s podpisem smlouvy, dle předloženého návrhu,. na přezkum hospodaření města
v roce 2003, který pro město provede firma AUDIT KORREKT, s.r.o., Praha, pracoviště
Brno
* Projednala výpovědi o ukončení nájmu
a) Statku Miroslav a.s.o ukončení pronájmu objektu na Brněnské ulici, který užíval jako
garáž. Rada rozhodla nabídnout objekt ke směně za pozemek panu Hruškovi Vladimíru.
V případě, že nebude směněn zůstane v majetku města a bude jej užívat SMM jako sklad
sezónních strojů a zařízení.
b) Pana Hanzela Martina o ukončení nájmu nebytových prostor, ke dni 30.09.2003, prodejny
Potraviny na nám. Svobody 21 v Miroslavi.
Rada rozhodla o vypsání výběrového řízení na pronájem prodejny Potraviny na nám. Svobody
21 v Miroslavi a stanovila kritéria
1. Nejnižší podací nabídka bude ve výši nájemného zjištěného dle současných předpisů
2. Počet nově vytvořených pracovních míst
3. Podnikatelský záměr
Vyhlášení výběrového řízení uveřejnit v regionálním tisku, na úřední tabuli, v městském
rozhlase.
* Souhlasila s uzavřením smluv na převod darováním dvou plynovodních přípojek z majetku
města do vlastnictví JMP a.s., Brno
1. NTL přípojky pro bytový dům na nám. Svobody 6 v Miroslavi v ceně 6.661,20 Kč
2. NTL přípojky pro kulturní dům na ul. Radniční v Miroslavi v ceně 11.456,- Kč
a doporučila zastupitelstvu města ke schválení. Uložila majetkovému odboru předložit
smlouvy na příští jednání ZM k projednání
* Schválila poskytnutí odměny za 1. pololetí roku 2003 ředitelům školských zařízení (ZŠ,
MŠ)
* Vzala na vědomí informace starosty o zajištění dopravní obslužnosti na okrese Znojmo,
jednáních a jejich obsahu, která se v této záležitosti uskutečnila. Pověřila starostu dalším
jednáním v této záležitosti
Rada města na 14. schůzi – 28. července 2003
* Na základě podaných nabídek a doporučení bytové komise, přidělila byt č. 6 na nám.
Svobody manželům Lence a Vlastimilu Antošovým z Miroslavi.
3612
Rada města na 15. schůzi - 18. srpna 2003
* Provedla kontrolu plnění usnesení ze 13. a 14. schůze rady
* Vzala na vědomí informaci o stavu FP na účtech města ke dni 11.08.2003
Stav na účtech města celkem
3.835.365,10 Kč
Stav na fondových účtech města
608.860,08 Kč
* Souhlasila s podpisem Dohody o kolektivním členství v OSH ČMS Znojmo
* Na základě dopisu Krajského úřadu JMK, Odboru školství, ze dne 25.7.2003 o úsporných
opatřeních v rámci školství, rada města rozhodla, že v případě nedodržování rozpisů limitů
nákladů na vzdělávání, bude ředitel – ředitelka školského zařízení brán(a) k osobní
odpovědnosti za tuto kapitolu a rada nedoporučí zastupitelstvu města řešení navýšení
rozpočtu, z prostředků města, formou rozpočtového opatření.
* Uložila stavebnímu úřadu vytipovat pozemky, uvnitř zastavěného území města, vhodné pro
výstavbu rodinných domů ( proluky, neudržované domy a pod.), sestavit seznam a tento
předložit radě.
* Potvrdila záměr prodeje domu na Radniční ul. č. 620/10, nabídnout objekt k prodeji i s
nájemníky. Manželům Šuhajovým bylo několikrát vyhověno v odložení termínu ke koupi
domu, bez řešení neakceptovali.
* Bez připomínek vzala na vědomí informaci o průběžném plněním rozpočtu města na rok
2003 k 31.07.03
Investiční akce
-
23.333,30 Kč
Opravy a údržba
-
561.329,00 Kč
vyšší čerpání
úspora
* Zabývala se přípravou 7. zasedání ZM a uložila připravit podklady pro jeho jednání
* Vzala na vědomí informace o postupu prací na rekonstrukci školní jídelny v DPS a
souhlasila s dodávkou nábytku od Ing. Kukáka z Jiřic pro nejvýhodnější cenovou nabídku.
* Vzala na vědomí informaci o stavu FP na dobrovolné sbírce na díla p. Krbálka
- na účtu u ČS a.s
- dary vložené přímo na účet města činí
6.791,54 Kč
16.800,00 Kč
* Neschválila realizaci návrhu na vybudování pietního místa, dle návrhu sochaře pana P.
Krbálka, jenž by vzniklo úpravou okolí římskokatolického kostela.
3613
* Jmenovala výběrovou komisi ve složení – všichni členové rady města, paní Jarmila
Kopečková, paní Irena Růsková a pan Mgr. Libor Dostál, pro výběrové řízení na obsazení
bývalé prodejny Potraviny na nám. Svobody 21.
* Zabývala se stavem bytového fondu ve vlastnictví města a rozhodla upravit byt IV.
kategorie na byt III. kategorie, u ostatních bytů kategorizaci zachovat.
Město vlastní 68 bytů I. kategorie, 17 bytů II. kategorie, 1 byt IV. kategorie.
* Zabývala se činností městské policie. Rada považuje situaci s MP za velmi vážnou.
Uložila zajistit pro členy MP odbornou fyzickou přípravu a fyzické testy vyžadující splnění
limitů pro příslušníky Policie ČR.
* Souhlasila se zakoupením teplákových souprav i dresů pro družstvo žen, SDH Miroslav,
které zvítězilo ve Vyškově na mistrovství kraje a postoupilo do Mistrovství ČR, které se koná
v 19. – 21. září v Olomouci.
Rada města na 16. schůzi – 1. září 2003
* Výběrová komise, která se sešla v úplném složení, provedla vyhodnocení nabídek na
obsazení nebytových prostor – prodejny Potravin na nám. Svobody 21. K datu uzávěrky bylo
doručeno celkem 15 nabídek.
Na základě provedeného výběrového řízení – byl nebytový prostor, v objektu na nám.
Svobody č. 21, přidělen panu Petru Krátkému – soukromá jatka, Borotice 125 na zřízení
prodejny masa a uzenin, za podmínky dodržení předloženého podnikatelského záměru.
* Provedla kontrolu plnění usnesení z 15. schůze rady.
* Byla informována o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.08.2003 a o stavu
Fondu rozvoje bydlení města
Stav na účtech města celkem
Stav na fondových účtech města
Veřejná sbírka na realizaci děl p. Krbálka
3.396.252,59 Kč
629.179,51 Kč
23.591,54 Kč
Přehled o Fondu rozvoje bydlení města. FRB na účtech města
Půjčeno
Celkem
384.930,86 Kč
1.309.357,84 Kč
1.694.288,80 Kč
* Vyhověla žádosti manželů Hobzových z Miroslavi, o prodloužení termínu splatnosti
částečné platby nemovitosti, s odkladem splatnosti do 30.09.03, který se stanoví jako poslední
termín platby.
3614
* Pro Miroslavskou chasu schválila dodatečný příspěvek 4 tis. Kč na pořádání nedělní hodové
zábavy s tím, že při případném neúspěchu, tj. nedostatečné účasti, bude v příštím roce nedělní
zábava bez příspěvku města.
* Projednala rozpočtové opatření města č. 3/2003, souhlasila s jeho předložením ZM a
doporučila ho ZM ke schválení
Příjmy
Výdaje
zvýšení
zvýšení
4.083.400,00 Kč
4.083.400,00 Kč
* Schválila pronájem pozemku parcela č. 2684 v k.ú. Miroslav – Kašenci, panu René Exlovi z
Kašence
* Souhlasila s přesunem v čerpání rozpočtu u MŠ Sluníčko, Malinovského 6, za předpokladu
nepřekročení rozpočtu na rok 2003. V případě opakování bude posuzováno jako porušení
rozpočtové kázně se všemi důsledky.
* Schválila převedení částky 400 000,- Kč z rezervního fondu na provoz školy u ZŠ Miroslav,
Třináctky 19.
* Schválila použití 100 000,- Kč z rezervního fondu na provoz u DPS, Kostelní 2.
* Schválila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2003 u ŠJ Miroslav, Husova
32, dle předloženého návrhu.
* Doporučila prodej pozemku parcela 1917, zahrada o výměře 520 m2 v k.ú. Miroslav – ul.
Na kopci, pro výstavbu RD, panu Stanislavu Binderovi z Miroslavi.
* Provedla konečnou přípravu 7. zasedání ZM, stanovila návrh programu, projednala
předložené materiály k jednotlivým bodům programu a souhlasila s jeho svoláním, obvyklým
způsobem, na 15. září 2003.
* Bez připomínek projednala předložené Rozbory hospodaření za I. pol. r. 2003 – města,
SMM, DPS, ZŠ Miroslav, MŠ Husova 32, MŠ Malinovského 6, ŠJ Husova 32. Souhlasila
s jejich předložením ZM a doporučila je ZM ke schválení.
* Vzala na vědomí informace o průběhu a výsledku kolaudace školní jídelny v DPS, která
proběhla v pátek 29. srpna 2003. Slavnostní otevření v pondělí, 8. září 2003. Prostor jídelny
bude rozdělen na dvě části – jedna „restaurační stravování“ pro pedagogy a strávníky z venku,
druhá pro školní stravování.
* Vzala na vědomí informace starosty města o jednání s ředitelem Charity Brno o eventuální
možnosti společného využití areálu bývalé Fruty Miroslav a souhlasila s pokračováním
v jednání.
3615
Rada města na 17. schůzi – 29. září 2003
* Provedla kontrolu plnění usnesení z 16. schůze rady.
* Úkol pro SÚ na zpracování „Seznamu pozemků a staveb vytypovaných pro výstavbu
rodinných domů“ nadále trvá, pokračovat v jeho doplňování.
* Vzala na vědomí informaci o stavu FP na účtech města a na veřejné sbírce na realizaci děl p.
Krbálka
* Souhlasila s provedením inventarizace majetku města, SMM, ZŠ, MŠ Husova, MŠ
Malinovského, ŠJ Husova a DPS, dle předložených příkazů, i se složením inventarizačních
komisí.
* Projednala přehled pohledávek města a uložila SMM a Finančnímu a majetkovému odboru
MÚ nedoplatky vymáhat. V případě nutnosti právní cestou.
* Vzala na vědomí informaci o výsledku provozu Letního kina Miroslav v roce 2003.
Počet představení
42
Počet návštěvníků
2 514
Tržby celkem
150.840,-- Kč
Náklady na provoz
153.137,-- Kč
Hospodářský výsledek
-2.297,-- Kč
* Vyslovila souhlas, panu Ing. Jiřímu Mahrovi, k převedení zbytku civilní služby (5 měsíců) a
jejímu dosloužení u Zdravotního ústavu se sídlem ve Zlíně.
* Schválila převod finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2003 u MŠ Husova 32.
* Vzala na vědomí informaci o přípravě výstavby závodu Strabag. Zahájení výstavby v říjnu
tohoto roku, dokončen má být v červnu příštího roku.
* Vzala na vědomí informace o jednání místostarosty na SFŽP v Praze.
* Byla informována o zájmu města ze SRN z okolí Fuldy, o spolupráci s městem a ZŠ.
* Vzala na vědomí informace o přípravě martinského koštu vín a souhlasila s pokračováním v
jeho přípravě. Uskuteční se 15. listopadu 2003 v KD. Podávány budou husí speciality,
proběhne košt mladých vín. Hrát bude cimbálová hudba Petra Olivy, Moravěnka, pořadem
provede Martin Zounar. Probíhají jednání s velkými producenty vína o sponzoringu vínem.
Cena vstupenky je stanovena na Kč 350,- Kč a bude zahrnovat večeři, neomezenou
konzumaci vína, malovanou skleničku a katalog. Akce bude přísně místenková.
* Vzala na vědomí informaci o dokončování parkoviště na rohu ul. Husové a Příční a
komunikace v ulici Husové – od jeslí dozadu.
3616
* Jednala o řešení ekonomických služeb pro školy, které v současné době vykonává firma
Služba škole ze Znojma
1. rada souhlasila se zajištěním služeb v DPS a jejich vypovězením u Služby škole Znojmo
2. uložila projednat přesun služeb s vedoucím DPS a zpracování mezd s ředitelem ZŠ
* Jednala o přípravě akce Rekonstrukce silničního průtahu městem – řešení kanalizace a
vodovodu. Celou akci je nutné rozdělit na „Silniční průtah“ a „Kanalizaci a vodovod“
z důvodu zajištění financování rekonstrukce kanalizace a vodovodu a přijala usnesení
1. souhlasí s přípravou akce rozdělené na dvě části
2. souhlasí s přijetím úvěru 20 mil. Kč na dobu 15 – 20 roků na akce (průtah městem, náměstí,
tržnice, autobusové nádraží)
3. ukládá odboru finančnímu a majetkovému vypracovat podklady pro zajištění financování
rekonstrukce silničního průtahu městem pro roky 2004-2005.
* Projednala možnost získání finanční dotace z fondu PHARE na obnovu náměstí Svobody s
důrazem na zlepšení podmínek podnikatelských aktivit, přebudování autobusového nádraží a
zřízení tržnice před sokolovnou. Schválila podání projektu ve výši 18 mil. Kč s tím, že vlastní
zdroje musí činit 25% tj. 4,5 mil. Kč. Náklady na nám. Svobody činí cca 11 mil Kč,
autobusové nádraží a tržnice cca 7 mil Kč.
* Vyslechla informace z jednání krajského zastupitelstva
* Zabývala se personální záležitostí – obsazením funkce vodohospodáře města a rozhodla
pozvat si pana Mahra k osobnímu jednání a na základě jeho výsledku, případně vypsat
výběrové řízení na vodohospodáře.
* Nevyhověla žádosti na vybudování skateboartové hřiště pro vysoké náklady a úzkou
skupinu zájemců
* Jednala o pojištění majetku města a rozhodla o vypsání poptávkového nebo výběrového
řízení na nové nabídky pro pojištění majetku města
* Stanovila cenu za kopírování oboustranné kopie, formátu A4 na 3,- Kč za kus.
* Souhlasila s přemístěním volební místnosti, pro volební okrsek č. 4, z objektu Statku
Miroslav a.s. do budovy Mateřské školy na ul. Malinovského 6.
Rada města na 18. schůzi – 13. října 2003
* Provedla kontrolu plnění usnesení ze 17. schůze rady
* Vzala na vědomí informaci o stavu FP na účtech města
* Jmenovala zástupce města do inventarizačních komisí u příspěvkových organizací města
3617
* Souhlasila s provedením revize knižního fondu v Městské knihovně, v letních měsících
příštího roku
* Paní Daně Petrlové z Miroslavi přidělila do nájmu uvolněnou garáž, č. 12, na Mlýnské ulici,
* Schválila poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč, v roce 2004, Svazu tělesně postižených
* Schválila úhradu ½ nákladů, tj. 2.208,- Kč, na dopravu účastníků zájezdu do Muzea řemesel
v Rakousku, pořádaného Sdružením Miroslavských seniorů.
* Vzala na vědomí informace z porady starostů v Suchohrdlech u Miroslavi týkající se řešení
likvidace odpadních vod
* Vyslechla informace o postupu příprav martinského koštu vín připravovaného na 15.
listopadu 2003 do Kulturního domu v Miroslavi
* Navrhla ceny nájemného za užívání Kulturního domu v období topné sezóny a mimo
topnou sezónu
* Zabývala se novelizací vyhlášek města o místních poplatcích. Současně určila postup
zpracování a projednání návrhů na změny a doplnění stávajících vyhlášek tak, aby tyto mohly
být předloženy zastupitelstvu ke schválení do konce tohoto roku
* Vzala na vědomí informace o postupu projektových příprav na rekonstrukci náměstí
Svobody a výsledku jednání s projektantem
* Vzala na vědomí informace starosty o jednání na Krajském úřadě ve věci úhrady nákladů
za výkon přestupkové agendy pro okolní obce
* Projednala nabídku firmy EDEN na údržbu městské zeleně. Práce na zeleni budou
provedené v příštím roce, dle jejich zařazení do rozpočtu města na rok 2004
Rada města na 19. schůzi - 27. října 2003
* Provedla kontrolu plnění usnesení z 18. schůze rady
- Vymáhání pohledávek SMM a města. Část pohledávek je uhrazena, dlužníkům byla zaslána
druhá výzva k úhradě nedoplatků.
* Vzala na vědomí informace o stavu finančních prostředků na účtech města ke dni
23.10.2003
Stav na účtech města celkem
Stav na fondových účtech města
Veřejná sbírka na realizaci děl p. Krbálka
3.469.925,18 Kč
742.199,41 Kč
23.488,79 Kč
3618
* Vyslechla informace paní PhDr. Marie Volfové o zájmu města Flieden ze SRN, navázat
partnerství s městem Miroslav a uložila připravit podklady pro jednání zastupitelstva.
* Rozhodla o výpovědi nájemní smlouvy s panem Balážem, k 31.10.2003, na pohostinství
v Kašenci a SMM zajistit písemné uznání dluhu k současnému datu. O pronájem pohostinství
má zájem paní Sternatová Dagmar.
* Projednala návrh autobusového spojení z Miroslav nádraží na nádraží ČD Miroslav a
souhlasila se zavedením 3 párů spojů v sobotu, pokud budou dotovány. S navrženými spoji ve
všední dny souhlasí dle návrhu.
* Na základě žádosti paní Heleny Dittrichové souhlasila ukončení nájmu části pronajatých
prostor v objektu na nám. Svobody 22, k 31.12.2003.
Současně schválila pronájem těchto prostor slečně Monice Krejčové z Miroslavi, od
01.01.2004.
* Vzala na vědomí informace starosty z jednání krajského zastupitelstva týkající se řešení
zdravotnictví v Jihomoravském kraji.
* Schválila termíny jednání rady a zastupitelstva do konce roku 2003 a začátekem roku 2004
Rada Zastupitelstvo -
10. listopadu 2003, 8. prosince 2003,
24. listopadu 2003 v 19,00 hodin
15. prosince 2003 v 17,00 hodin
5. ledna 2004
* Projednala předložené návrhy ke koncepci místních poplatků
9.1. Návrh Vnitřní směrnice města Miroslavi o přidělování obecních bytů do nájmu občanům.
Jedná se o přepracovanou OZV města Miroslavi. Radě je předkládán ke zvážení návrh na
vypuštění některých ustanovení vyhlášky, která nebyla nikdy využívána (přidělování
náhradních bytů, bytů v obecním zájmu, bytů na úpravu a na zápůjčku do dočasného nájmu.
Předkládá Mgr. Janderová.
Usnesení rady: rada doporučuje navrhovaná ustanovení vypustit
9.2. Návrh OZV č. 4/2003, kterou se ruší OZV č. 1/1999 o přidělování obecních bytů do
nájmu občanům, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č.
1/1999 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům Předkládá Mgr. Janderová.
Usnesení rady: rada souhlasí, připravit k projednání ZM
9.3. Návrh OZV města Miroslavi č. 5/2003 o placení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol. Předkládá Mgr. Janderová.
Usnesení rady: doporučuje penále za první den prodlení ve výši 10 Kč, za každý další den 2
Kč.
3619
* Vzala na vědomí zprávu z jednání - realizace silničního průtahu městem. Starosta radní
informoval o průběhu, obsahu a výsledku jednání mezi městem, SÚS a Silničním projektem
o přípravě realizace rekonstrukce silničního průtahu městem. Na rok 2004 je v návrhu
rozpočtu kraje zařazena částka 14 mil. Kč. Dle vyjádření SÚS se jedná o prostředky na I.
etapu. Celá rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy do dvou roků. V prvním roce bude
provedena oprava objízdné trasy v ulicích Česká, Václavov, Rybniční nákladem cca 2 mil.
Kč a rekonstrukce průtahu v úseku od křižovatky u Fruty po křižovatku s ulicí Příční. V roce
2004 bude dokončena zbývající část průtahu, přičemž při provádění posledního úseku v ul.
Husové bude úplně uzavřen příjezd do města od Hostěradic. Město se bude finančně
spolupodílet na opravě objízdné trasy v ulicích Česká, Václavov, Rybniční. Silnice zde bude
opravena do obrubníků a provedeno odvodnění čímž se prodlouží její životnost. Současně
s realizací I. etapy průtahu bude provedena rekonstrukce současného autobusového nádraží a
úprava prostoru v ulici Radniční, v úseku od nám. Svobody po tělocvičnu TJ.
* Zabývala se přípravou řešení objízdných tras v rámci rekonstrukce průtahu a okolí náměstí a
uložila vedení města vytvořit komisi pro stanovení objízdných tras po dobu rekonstrukce
průtahu.
* Jednala o podmínkách pro vypsání výběrového řízení na úvěrování rekonstrukce průtahu a
okolí náměstí. Město učiní dotaz na Úřad pro hospodářskou soutěž týkající se způsobu
provedení výběrového řízení. Dle odpovědi připraví doklady na úvěrování průtahu.
* Vzala na vědomí informaci o výsledku jednání s Charitou Brno o využití areálu Fruty.
Hamé Babice požaduje vysokou částku za areál. Charita na nabídku nepřistoupila, město její
stanovisko podporuje. Charita i město vyčkají na vývoj situace s cílem snížit cenu areálu.
* Zabývala se stavem nezaměstnanosti v Miroslavi. Dle dostupných informací činí současná
celková nezaměstnanost v regionu Moravsko Krumlovska 10,6 %. V Miroslavi je
nezaměstnanost ještě vyšší a to 12,17 %, celkem 180 lidé, z toho 94 žen.
* Vzala na vědomí informace o snaze města zajistit výkon ekonomických služeb pro školská
zařízení v Miroslavi, nikoliv prostřednictvím Služby škole ze Znojma.. Město má záměr
zajistit provádění těchto služeb v DPS s cílem snížit náklady na jejich poskytování.
V současné době dosahují náklady u jednotlivých zařízení cca 43 – 45 tis. Kč. Základní škola
vyplácí za zpracování mez 3 tis. Kč měsíčně a hradí, zpracovateli mezd, některé režijní
náklady.
* Schválila poskytnutí příspěvku 5 tis. Kč, panu Danielu Rubešovi ze Znojma, na vydání
sady nástěnných kalendářů na rok 2004. V kalendáři bude fotografie zámku, jako poděkování
dostane město 80 – 100 ks kalendáře.
* Schválila bezplatné poskytnutí sálu na Radnici k pořádání výstavy fototurné „Daniel Rubeš
2004“, v době březen – duben 2004.
* Projednala žádost Nadace Partnerství, Zelené stezky, Moravské vinařské stezky, o
spolupráci. města při umístění oddechových míst pro cyklisty v k.ú. Miroslav.
Usnesení rady: k tomu, aby rada města mohla rozhodnout je potřeba žádost doplnit a upřesnit
3620
1. předložit projekt oddechového místa s jeho zakomponováním do navrhovaného místa
2. vyjádření stavebního úřadu k navrhovanému umístění oddechových míst
3. majetkový vztah k pozemku na němž má být oddechové místo umístěné
* Projednala dopis od pana Zbyňka Jandy, Karlovy Vary, vyhledávací poptávku na vhodnou
lokalitu s rozlohou 5000 m2 včetně parkoviště (prodejní plocha 1200 m2) pro výstavbu
prodejního marketu. Rada rozhodla předložit poptávku k vyjádření zastupitelstvu.
* Vzala na vědomí oznámení zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice I/53 Znojmo –
Pohořelice v termínu od 3.11. do 14.11.03. Uzavřen bude úsek 25,450 – 25,985 km za
železničním viaduktem před obcí Suchohrdly u Miroslavi
* Projednala návrh na konání veřejné sbírky evidované Min. vnitra. Termín 11.-12.03.
Výtěžek je určen pro občanské sdružení PES POMŮŽE. Sdružení se zabývá nákupem a
chovem speciálně vycvičených psů pro zdravotně postižené. Doporučila umístění sběrných
lahví do samoobsluhy Jednoty na nám. Svobody, Zdravotního střediska a na Poštu
Rada města na 20. schůzi – 10. listopadu 2003
* Provedla kontrolu plnění usnesení z 19. schůze rady
* Vzala na vědomí informace o stavu finančních prostředků na účtech města ke dni
04.11.2003
Stav na účtech města celkem
Stav na fondových účtech města
3.100.064,25 Kč
742.279,77 Kč
Veřejná sbírka na realizaci děl p. Krbálka
23.437,46 Kč
* Nevyhověla žádosti Komise pro kulturu, mládež, sport a zájmová sdružení o stanovení
vlastního rozpočtu komise. Uložila zahrnout seznam pořádaných akcí do podkladů pro tvorbu
rozpočtu na rok 2004 na kulturu
* Jednala o počtech dětí v Mateřských školách
- MŠ Malinovského celkem zapsaných dětí 51, docházka září 24,8, říjen 20,1 dětí
- MŠ Husova celkem zapsaných dětí 75, docházka září 47,7, říjen 41,7 dětí
Uložila pokračovat ve sledování vytíženosti obou MŠ. Rada pověřuje starostu města
prověřením vytíženosti a nákladů ve školní družině.
* Nevyhověla žádosti pana Pavla Čejky z Miroslavi. Neschválila dodávku materiálu na
vybudování chodníku před jeho domem. Již dříve rada rozhodla, že s výstavba chodníku se
předpokládá na druhé straně silnice, kolem bývalé Fruty.

Projednala rozpočtové opatření města Miroslav č. 4/2003.
3621
Příjmy
-661 100,00
Výdaje
-661 100,00
Souhlasila s předloženým RO a doporučila toto ZM ke schválení.
* Jednala o uzavírání smluv o nájmu místa na hrob na hřbitovech v Miroslavi. Rada zmocnila
starostu města k podpisování smluv.
* Projednala žádost pana Romana Mikoláše o odprodej domu na ul. Radniční č 620/10 včetně
pozemků. Neschválila prodej jiných pozemků mimo zastavěného domem č.p. 620 a uložila :
- p. Dufkovi dořešit převod pozemků na ul. Radniční od pana Kamila Šikuly
- vedoucímu stavebního úřadu, ošetřit pozemky na ul. Radniční v souladu se zpracovaným
návrhem zastavění
Rada pověřuje vedení města jednáním s panem Mikolášem o podmínkách prodeje RD a
zastavěného pozemku
* Vzala na vědomí informační dopis, CHKO Pálava, o lokalitách v k.ú. Miroslav navržených
do soustavy Natura 2000.
Miroslavské kopce - vápnité nebo bazické stepní trávníky
- subpanonské stepní trávníky
Štěpánovský lom
- kosatec skalní písečný
* Vzala na vědomí informaci o schválení bezúplatného převodu pozemků pod rybníkem,
patřících státu, na město. Souhlasila s pokračováním v jednání, doporučila ZM smlouvu ke
schválení.
* Projednala nabídku na zpracování dokumentace „Oprava a odbahnění rybníka k.ú.
Miroslav“ a podání žádosti o státní podporu. Doporučila předložit celý materiál o stavu
rybníka ZM
* Projednala nabídku Hamé Babice, na odkup části nebo celého bývalého areálu Fruty,
případně jednání. Doporučila vážit jednání, postupovat obezřetně, ještě vyčkat
* Vzala na vědomí informaci starosty o jednání s ředitelem nemocnice Znojmo týkající se
provozu nemocnice
* Provedla přípravu jednání osmého zastupitelstva, schválila návrh programu a materiály
k jednotlivým bodům programu. Souhlasila se svoláním 8. zasedání ZM na 24.11.03 v 19,00
hodin do zasedací místnosti na Radnici
* Projednala předložené návrhy vyhlášek města a návrh Směrnice města, zpracované
v souladu s rozhodnutím a připomínkami rady.
Návrh OZV č. 4/2003, kterou se ruší OZV č. 1/1999 o přidělování obecních bytů do nájmu
občanům, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č.
1/1999 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům
Rada souhlasila s předloženým návrhem, doporučila ZM ke schválení
3622
Návrh Vnitřní směrnice města Miroslavi o přidělování obecních bytů do nájmu občanům.
Návrh směrnice je radě předkládán ve dvou alternativách v čl. 2 - Způsoby přidělování bytů
Rada schválila alternativu jen s písmenem a) podle pořadníku, doporučila ZM ke schválení
Návrh OZV města Miroslavi č. 5/2003 o placení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol.
Rada souhlasila s návrhem, doporučila ZM ke schválení
* Projednala a přijala nabídku firma AQE Brno na vypracování rozpočtového výhledu města.
Cena za vypracování 26 000,- Kč.
* Vzala na vědomí předložený program adventních akcí ve městě
* Vzala na vědomí informace starosty o jednání na ministerstvu financí s náměstkem ministra
Ing. Janotou o možnosti získání dotace na dokončení zateplení fasády, výměny oken a úpravu
nádvoří základní školy. Město musí žádost o dotaci, podanou již dříve, doplnit o další
podklady.
* Vzala na vědomí informaci o opravě střechy na zámku, kterou provede pokrývačská firma,
nikoliv horolezci, za výrazně nižší náklady. Problémem bude zajištění bonnského šindele,
který se již v takovém provedení nevyrábí. Dle sdělení jde o velmi nekvalitní výrobek
v nejnižší cenové kategorii – 150 – 180 Kč. Podařilo se sehnat pouze 12 m2, pokud dojde
k dalšímu poškození bude problém se zajištěním opravy.
* Vzala na vědomí informace starosty z jednání krajského zastupitelstva Jihomoravského
kraje o projednávaných záležitostech na posledním zasedání zastupitelstva.
* Vzala na vědomí informace místostarosty o vysílání ČR Brno z Miroslavi. Vysílání se
uskutečnilo ve čtvrtek, dne 6. listopadu 2003, od 14,00 do 15,30 hodin o Miroslavi a od 15,30
do 17,00 hodin o Hrušovanech nad Jevišovkou. Slovo dostalo vedení města a zástupci 6
společenských organizací z našeho města.
Rada byla informována
* o jednání pana místostarosty spolu s panem Janem Šimšou na Krajském úřadě ve věci
poskytnutí dotace na dopravu. Pan Šimša musí zakoupit nové, vyhovující, zařízení na výdej
jízdenek, které je podmínkou pro poskytnutí dotace.
* o jednání s Hamé Babice – 6. října 2003 jednání s ing. Hlaváčkem, technickým ředitelem.
Hamé eviduje dva zájemce – (jeden obchodní firma, druhý supermarket). Další možností je
rozprodat objekt po částech – pro město + Charita – 2,5 mil, stolárna zvlášť a zbytek zbourat
– nechali vykalkulovat demoliční práce. Vysvětlena situace v Miroslavi a cenové relace –
sklárny, STS, Dřevotvar, ČKD.
3623
Rada města na 21. schůzi – 10. listopadu 2003
Provedla kontrolu plnění usnesení z minulé schůze rady
* Částka 250 USD, kterou město obdrželo darem od skupiny židovských občanů, byla dne
3.12.03 převedena na účet města – činí 6.638,25 Kč, poplatek 100,- Kč.
* Vzala na vědomí informace o stavu finančních prostředků na účtech města ke
dni 08.12.2003.
Stav na účtech města celkem
Stav na fondových účtech města
Veřejná sbírka na realizaci děl p. Krbálka
3.257.712,57 Kč
752.903,71 Kč
23.385,73 Kč
* Schválila plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve městě Miroslav předložený
SMM Miroslav.
* Na základě předloženého návrhu schválila změnu a zvýšení registračních poplatků
v knihovně. Současné poplatky budou nahrazeny jedním poplatkem registračním, s platností
na jeden rok.Výše poplatku : dospělí a mládež od 15 let 60,- Kč, děti a mládež do 15 let 30,Kč.
* Vyhověla žádosti pana Radka Kadlece na prodloužení termínu k čerpání finančních
prostředků z FRB města Miroslavi do 30.06.2004.
* Schválila vyhlášení bankovního konta, zřízeného jen pro tento účel, na veřejnou sbírku na
díla sochaře pana Pavla Krbálka organizovanou městem Miroslav.
Peněžní ústav : Česká spořitelna Miroslav, číslo účtu : 158 408 8329/0800
* Schválila dodatek č.1 k veřejnoprávním smlouvám uzavřeným s obcemi ve věci výkonu
přestupkové agendy.
* Projednala vyjádření pana Igora Staška k navrhované směně pozemku a doporučila
zastupitelstvu prodej pozemku parcela 1249/110 za zvýšenou cenu 800,- Kč/m2, s tím, že
pozemek byl zastavěný v rozporu se stavebním povolením.
* Vyhověla žádosti pana Daniela Weise na prodloužení termínu k čerpání finančních
prostředků z FRB města Miroslavi do 30.06.2004.
* Projednala žádost pana Otakara Löfflera o předběžné stanovisko k vydání stavebního
povolení na provedení nástavby sedlové střechy u rodinného domu na ul. Větrné č. 94, včetně
žádosti o projednání a iniciování dílčí změny územního plánu města Miroslavi malého
rozsahu.
Rada je názoru, že žádost o povolení změny zastřešení může být řešena po schválení revize
územního plánu města Miroslavi, kterou město připravuje.
3624
* Schválila pronájem dětského dopravního hřiště panu Stanislavu Ambrožovi s podmínkou,
že hřiště musí zůstat přístupné pro veřejnost.
* Schválila pronájem pozemků parcela č. 2961 a 2970 panu Ivanu Krbálkovi z Miroslavi.
* Vyhověla žádosti SMM Miroslavi na prodloužení termínu k čerpání půjčky z FRB města
Miroslavi do 30.06.2004.
* Projednala žádost Aeroklubu Miroslav o příspěvek na činnost a schválila poskytnutí
příspěvku 2 tis. Kč + zapůjčení laviček + pomoc při propagaci na soutěž Aircomba.
* Schválila poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2004 Sdružení miroslavských seniorů ve
výši 10.000,- Kč.
* Projednala žádost TJ Miroslav o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města, celkem 80 tis. Kč.
Žádost bude řešena v rámci sestavování rozpočtu města na rok 2004.
* Vyhověla žádosti slečny Lenky Jakubcové o umožnění bezplatné praxe na provozu ČOV.
* Vzala na vědomí informace starosty města o stavu příprav rekonstrukce silničního průtahu
městem, zajišťování financování, přípravy projektové dokumentace včetně rozpočtů pro
výběrové řízení. Projektová dokumentace na vodovod a kanalizaci je hotova, je možné podat
žádost do Mor. Krumlova o vydání stavebního povolení. Bylo zadáno vypracování projektové
dokumentace veřejného osvětlení souvisejícího s rekonstrukcí průtahu.
* Provedla přípravu devátého jednání zastupitelstva města na 15. prosince 2003.
* Vzala na vědomí informace o stavu příprav rekonstrukce podlahy v kulturním domě
v Miroslavi.
* Vzala na vědomí informace místostarosty o jednání na KORDISu Brno ve věci získání
dotace na dopravu zajišťovanou dopravcem panem Janem Šimšou.
* Projednala písemný přehled o hospodaření města za období leden až listopad 2003.
Doplňující informace a vysvětlení podal starosta. Souhlasila s předložením přehledu o
hospodaření města zastupitelstvu a doporučila jeho schválení.
* Projednala předložený přehled předpokládaných příjmů a výdajů v období listopad až
prosinec 2003. Souhlasila s předložením přehledu o předpokládaných příjmech a výdajích
zastupitelstvu.
* Projednala přeložený návrh rozpočtového opatření města č. 5/2003 a souhlasila s jeho
předložením zastupitelstvu.
* Vyslechla zprávu předsedy finančního výboru pana Ing. Martina Plechatého o průběhu a
výsledku kontroly provedené FV v MŠ Husova 32. Zprávu o provedené kontrole FV v MŠ
Husova 32 podá předseda FV na zasedání zastupitelstva ústně.
3625
* Zabývala se přípravou rozpočtu města na rok 2004, vzala na vědomí zprávu o stavu příprav
včetně zdůvodnění a návrhem doporučit zastupitelstvu ke schválení „Pravidla rozpočtového
provizoria“, kterými by se mělo řídit financování města začátkem příštího roku, než bude
schválen rozpočet. Seznámila se s pravidly rozpočtového provizoria pro financování města
před přijetím rozpočtu. Souhlasila s financováním chodu města začátkem roku 2004 dle
pravidel rozpočtového provizoria. Uložila předložit návrh příštímu zasedání ZM a doporučila
ke schválení.
* Vzala na vědomí informaci o provedeném výběrovém řízení na obsazení funkce
vodohospodáře a souhlasila s jeho výsledkem. Přihlásili se dva uchazeči, přičemž jeden
nesplňoval podmínky.
* S drobnými úpravami schválila předložený návrh „Všeobecných podmínek dodávky pitné
vody a odvádění odpadních vod“ a uložila předložit návrh rady příštímu zasedání
zastupitelstva.
* Vzala na vědomí informace o názorech vedení obce Miroslavské Knínice, které vznáší
požadavky na uzavření smlouvy o nájmu vodovodního zařízení a o zajištění provozu a údržby
vodovodního zařízení. Pověřila vedení města k jednání s obcí Mir. Knínice o podmínkách
smlouvy.
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2002
obce Miroslav
Ověřovaná obec
Ověření provedla
Datum projednání zprávy
Místo projednání zprávy
Datum vyhotovení zprávy
Místo vyhotovení zprávy
Přílohy (výkazy k 31. 12. 2002):
: obec Miroslav
: Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka
číslo osvědčení KAČR 1345
: 21.5.2003
: Miroslav
: 16.5.2003
: Miroslav
Fin 2 – 12M
Rozvaha Úč OÚPO 3 – 02
Příloha Úč OÚPO 5 - 02
XV. Závěr
Auditor obdržel všechny požadované informace, vysvětlení, písemnosti.
Datum konání ověření :
- 10.-11.1.2003
- 18.1.2003
- 16.5.2003
3626
Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností bylo provedeno přezkoumání
hospodaření, účetní závěrky dle platných právních předpisů.
Závěry:
 Ověření bylo provedeno dle obecně platných právních předpisů, uvedených ve zprávě
 Účetní závěrka byla sestavena předepsaným způsobem a odpovídá údajům na běžně
vedených účtech.
 Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a postupy účtování pro
organizačních složky státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací pro rok 2002.
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost, za sestavení účetní závěrky je
zodpovědný statutární orgán. Podepsaní zástupci obce berou na vědomí, že provedený
přezkum hospodaření nezbavuje organizaci odpovědnosti za vykázané údaje. Organizace
plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol.
Zpráva byla projednána se starostou. Ten souhlasí s obsahem zprávy a nemá k ní výhrady.
XVI. Závěrečné vyjádření
Při přezkoumání hospodaření Města Miroslav za rok 2002
Nebyly zjištěny významné nedostatky
Výpisy z jednání zastupitelstva města v roce 2003
Souhrn usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Miroslavi - 26. listopadu 2002
1. Zastupitelstvo města schvaluje, s platností do 31.12.2002, odměny neuvolněným členům
zastupitelstva za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady, předsedy výboru
zastupitelstva, předsedy komise rady nebo předsedy zvláštního orgánu dle předloženého
návrhu
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
2. Zastupitelstvo města schvaluje činnost rady za období od 1. zasedání zastupitelstva
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
3. Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád zastupitelstva
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
4. Zastupitelstvo města zřizuje dva výbory zastupitelstva – finanční a kontrolní
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
5. Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního a kontrolního výboru
Kontrolní výbor:
paní Mgr. Jarmilu Kopečkovou - 14 hlasy, 1 se hlasování zdržel
3627
paní Milenu Sulikovou - 15 hlasy
pana Zdeňka Tesaře ml. – 15 hlasy
pana Ing. Jiřího Pivodu - 14 hlasy, 1 se hlasování zdržel
pana Miroslava Švancara - 14 hlasy, 1 se hlasování zdržel
Finanční výbor:
paní Irenu Růskovou - 14 hlasy, 1 se hlasování zdržel
paní Zdenu Matyškovou - 15 hlasy
pan Ing. Martina Plechatého - 14 hlasy, 1 se hlasování zdržel
paní Vilemínu Všetečkovou - 15 hlasy
paní Jaroslavu Rozmahelovou - 15 hlasy
6. Zastupitelstvo města zvolilo paní Jarmilu Kopečkovou předsedkyní kontrolního výboru
Hlasování: pro bylo 13 členů ZM, 2 se hlasování zdrželi
7. Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Martina Plechatého předsedou finančního výboru
Hlasování: pro bylo 10 členů ZM, 5 se hlasování zdrželo
8. Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený návrh rozpočtu města Miroslavi na rok.
2003 a ukládá členům zastupitelstva předložit případné připomínky k rozpočtu do 9.12.2002.
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
9. Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 města Miroslavi o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
10. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
10.1. r o z h o d l o
a) z r u š i t organizační složky města, tj. Mateřskou školu, Miroslav, Malinovského 6,
okres Znojmo, Mateřskou školu, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo a Školní jídelnu,
Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, s účinností k 31. 12. 2002
b) z ř í d i t příspěvkové organizace města, tj. Mateřskou školu SLUNÍČKO, Miroslav,
Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvkovou organizaci, Mateřskou školu, Miroslav,
Husova 32, okres Znojmo, příspěvkovou organizaci a Školní jídelnu, Miroslav,
Husova 32, okres Znojmo, příspěvkovou organizaci, s účinností od 1. 1. 2003,
příspěvkové organizace převezmou veškerá práva a povinnosti vztahující se
k rušeným organizačním složkám
10.2. s c h v a l u j e zřizovací listiny příspěvkových organizací města, tj.
a) Mateřské školy SLUNÍČKO, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvkové
organizace
b) Mateřské školy, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, příspěvkové organizace
3628
c) Školní jídelny, Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, příspěvkové organizace
10.3. p o v ě ř u j e starostu města
a) zápisem příspěvkových organizací do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 27
odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění
b) zápisem příspěvkových organizací do Ústředního věstníku České republiky ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění
c) podáním žádosti o zařazení příspěvkových organizací do sítě škol, předškolních
zařízení a školských ve smyslu ustanovení § 13a odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o
státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
11. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření OkÚ ve Znojmě č. 146/2002 ze dne
14.10.2002, č. 169/2002 ze dne 1.11.2002 a č. 90/2002 ze dne 14.11.2002.
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
12. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření zástavní smlouvy na:
a) bytový dům postavený na pozemcích p.č. 169, 172/15 a 172/16 vše v k.ú. Miroslav,
b) pozemek p.č. 169 zast. plocha o výměře 698 m2 v k.ú. Miroslav,
s Ministerstvem pro místní rozvoj , Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1,vůči dotaci na
výstavbu domu s bytovými jednotkami a to v druhém pořadí, neboť prvním zástavním
věřitelem je Česká spořitelna, a.s. Praha ( Zástavní smlouva byla schválena na 25. zasedání
zastupitelstva města Miroslavi, konaného dne 24. 6.2002).
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcela č. 6399/2 ostatní plocha - jiná
plocha o výměře 319 m2 a pozemku parcela 6399/3 orná o výměře 1851 m2 oba v k.ú.
Miroslav, firmě STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, za dohodnutou kupní
cenu 43.400,- Kč.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, 1 se hlasování zdržel.
14. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemků parcela č. 2421/2 orná o výměře 5576
m2, parcela č. 2423 orná o výměře 965 m2, parcela č. 2424/1 zahrada o výměře 1772 m2,
parcela č. 2425 o výměře 637 m2 vše v k.ú. Miroslav firmě Strabag, a.s. se sídlem Praha 5,
Na Bělidle 198/21, za cenu dohodou 179.120,- Kč.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, 1 se hlasování zdržel.
15. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem
Miroslav a firmou Strabag, a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, jejímž předmětem bude
prodej pozemků parcela č. 6400/1 orná o výměře 2804 m2, parcela č. 6400/2 ostatní plocha o
3629
výměře 1520 m2, 6711/2 ost. plocha o výměře 154 m2 a p.č. 6711/3 orná o výměře 21 m2,
všechny v k.ú. Miroslav, za dohodnutou kupní cenu 89.980,- Kč. Kupní smlouva bude
uzavřena poté, jakmile tyto pozemky získá město Miroslav od PF ČR v průběhu roku 2003.
Tímto revokuje usnesení z 25. zasedání ZM Miroslavi dne 24. 6. 2002 a to část bodu č. 8. ,
v níž se hovoří o pozemcích parcela č. 2437/2 ostatní plocha o výměře 8828 m2, parcela č.
2438/5 o výměře 2804 m2 a pozemku parcela č. 2438/7 o výměře 43 m2.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, 1 se hlasování zdržel.
16. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parcela č. 155 před domem č.p. 105 na
ul. Příční v Miroslavi a odprodej části pozemku parcela č. 120/1 v k.ú. Miroslav, panu Mgr.
Karlu Palatovi z Miroslavi.
Hlasování: pro neschválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
17. Zastupitelstvo města schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 1249/61 a části
pozemku parcela č. 1249/60, o celkové výměře cca 350 m2, v k.ú. Miroslav, na ul. A.
Zápotockého, k výstavbě rodinného domu, manželům Janíčkovým ze Skalice. Cena dle
znaleckého posudku, povýšená o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
18. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parcela č. 202 zahrada o výměře 152
m2 v k.ú. Miroslav, manželům Vondrákovým z Miroslavi.
Hlasování: pro neschválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcela č. 858/1 v k.ú. Miroslav na
ul. Zahrádky, ZD Miroslav. Cena dle znaleckého posudku, povýšená o náklady spojené
s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 15 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
Na jednání zastupitelstva města bylo přítomno 15 z celkového počtu 15 členů ZM.
Souhrn usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Miroslavi - 16. prosince 2002
1. Zastupitelstvo města (ZM) schvaluje činnost rady města od druhého zasedání ZM, tj.
26.11.2002
Hlasování: pro schválení bylo13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
2. ZM schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2003.
Hlasování: pro schválení bylo13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
3. ZM bere na vědomí předpoklad plnění rozpočtu města za rok 2002
- předpokládané příjmy cca 71.700 tis Kč
- předpokládané výdaje cca 66.300 tis. Kč
rozdíl cca 5.400 tis. Kč
Hlasování: pro schválení bylo13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
4. ZM schvaluje uzavření kontokorentního úvěru pro rok 2003
3630
Hlasování: pro schválení bylo13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
5. ZM schvaluje úpravu nájemného nebytových prostor, s platností od 1. dubna 2003, takto
5.1. Úpravu ceny nájemného všech nebytových prostor celkově o +5%
5.2. Sjednocení ceny nájemného prodejních ploch, provozoven, kanceláří a skladů na 268,Kč/m2
5.3. Úpravu ceny za pronájem garáží na 300,- Kč/m2
5.4. Sjednocení ceny nájemného všech prostor ve zdravotním středisku na 408,- Kč/m2
5.5. Sjednocení ceny nájemného restaurace, výčepu, kuchyně a skladu na 244,- Kč/m2
5.6. Úpravu ceny nájemného u DDM
učebny, kanceláře
219,- Kč/m2
dílny, klubovny
190,- Kč/m2
ostatní prostory
110,- Kč/m2
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, 1 byl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
6. ZM schvaluje, s platností od 1. dubna 2003, úpravu cen vodného a stočného takto :
1. Obyvatelstvo Miroslav a Kašenec - vodné 15,-, stočné 10,20, celkem 25,20 Kč/m3 (+25%)
2. Ostatní Miroslav a Kašenec - vodné 20,00, stočné 12,80, celkem 32,80 Kč/m3 (+25%)
3. Obyvatelstvo Mir. Knínice - vodné 20,00, celkem 20,00 Kč/m3 (+25%), stočné se v obci
neplatí
4. Ostatní Mir. Knínice - vodné 25,00, celkem 25,00 Kč/m3 (+25%)
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, 1 byl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
7. ZM schvaluje založení mikroregionu ve spolupráci s okolními obcemi. Schvaluje
poskytnutí jednorázového členského příspěvku ve výši 5.000,- Kč / obec a poskytnutí tzv.
provozního poplatku ve výši 10,- Kč / 1 obyvatele a rok.
Hlasování: pro schválení bylo14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
8. ZM schvaluje převod movitého majetku města, dle předloženého soupisu, na samostatné
právní subjekty – Mateřskou školu Sluníčko, Malinovského 6, Miroslav, Mateřskou školu,
Husova 32, Miroslav, Školní jídelnu MŠ, Husova 32, Miroslav a DPS Miroslav.
Hlasování: pro schválení bylo14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
9. ZM schvaluje vlastní rozpočtové opatření města Miroslav č. 5/2002, dle předloženého
návrhu.
Hlasování: pro schválení bylo14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
10. ZM schvaluje rozpočtová opatření OkÚ ve Znojmě č. 185/2022 ze dne 21.11.2002, č.
190/2002 ze dne 22.11.2002 a č. 210/2002 ze dne 11.12.2002.
Hlasování: pro schválení bylo14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
11. ZM v návaznosti na vyhlášku č. 1/1999 města Miroslavi o přidělování obecních bytů do
nájmu občanům (čl. 10, odst. 2) vyčlenilo jako byty sociální, byty s výjimkou všech
uvolněných bytů I. kategorie ve městě a bytů II. kategorie na náměstí Svobody v Miroslavi,
které budou přidělovány pouze na základě nabídkového řízení.
Současně ZM schvaluje, pro nabídkové řízení pronájmu bytů, zvýšení dolní hranice na 70%
a horní hranice na 90% z trojnásobku základního nájemného.
Hlasování: pro schválení bylo14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
3631
12. ZM schvaluje konání veřejné sbírky na díla akademického sochaře pana Pavla Krbálka
v délce trvání 2 roků, za podmínek stanovených radou města
Hlasování: pro schválení bylo14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
13. ZM schvaluje udělení výjimky, z vyhl. č. 1/1999 města Miroslavi o přidělování obecních
bytů občanům, pro paní Jaromíru Liškovou k zařazení do pořadníku.
Schváleno všemi přítomnými.
Na jednání zastupitelstva města bylo přítomno 14 z celkového počtu 15 členů ZM, jeden člen
byl z jednání omluven.
Souhrn usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Miroslavi - 17. února 2003
1. Zastupitelstvo města (ZM) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 města Miroslav,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/1998 o placení příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 11/1998.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
2. ZM schvaluje zprávu o hospodaření v městských lesích v roce 2002
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
3. ZM schvaluje prominutí pohledávky města Miroslav, vůči firmě DEMAT II. spol. s r.o. se
sídlem v Prosiměřicích 197, ve výši 40.002,- Kč, která vznikla neuhrazením místního
poplatku z VHP. ZM současně souhlasí s jejím zaúčtováním proti hospodaření města.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
4. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, panu Radku
Kadlecovi, z Miroslavi, ve výši 80.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
5. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, paní
Vybíralová z Miroslavi, dle návrhu rady města, ve výši 15.000,- Kč
Evě
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se hlasování zdržel.
6. ZM neschvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, panu Luďku
Jelínkovi z Miroslavi, pro nesplnění podmínek stanovených pro poskytnutí půjčky – půjčka
je žádána na objekt, který není určen k bydlení.
3632
Hlasování: pro neschválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
7. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, panu Josefu
Matějkovi z Miroslavi, ve výši 40.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
8. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, panu Liboru
Rozmahelovi z Miroslavi, ve výši 30.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
9. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, panu Karlu
Wienerovi z Miroslavi, ve výši 40.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
10. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, paní Věře
Pelechové z Miroslavi, ve výši 40.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
11. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, panu Danielu
Weisovi z Miroslavi, ve výši 15.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
12. ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB města Miroslavi pro rok 2003, SMM Miroslavi,
Příkopy, 671 72 Miroslav, v celkové výši 200.000,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
13. ZM schvaluje
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 2854/2002, pro ŠJ Miroslav, Husova 32, Příspěvkové
organizace
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 2855/2002 pro MŠ Miroslav, Husova 32, Příspěvkové
organizace
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 2856/2002 pro MŠ Sluníčko, Miroslav, Malinovského
6, Příspěvkové organizace
Těmito dodatky se mění, k datu vzniku příspěvkové organizace, výše movitého majetku, který
se příspěvkové organizaci předává do správy.
3633
- Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 1370/2001 pro ZŠ Miroslav, Třináctky 19, kterým se
doplňuje okruh doplňkové činnosti
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
14. ZM schvaluje činnost rady města za období od 3. zasedání zastupitelstva
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
15. ZM schvaluje rozpočet města Miroslavi na rok 2003 dle předloženého návrhu
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
16. ZM revokuje usnesení ze 3. zasedání ZM dne 23.12.2002 o otevření kontokorentního
úvěru a schvaluje kontokorentní úvěr neotevírat
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
17. ZM schvaluje založení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Miroslavsko, dle
ustanovení § 46, odstavce 2, písmene b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion
Miroslavsko a současně schvaluje Stanovy svazku obcí mikroregionu Miroslavsko
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
18. ZM schvaluje poskytnutí odměn neuvolněným členům zastupitelstva, s účinností od
01.01.2003
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
19. ZM schvaluje zprávu předsedkyně kontrolního výboru ZM o výsledku kontroly čerpání
prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Miroslavi v roce 2002 a zprávu o kontrole
dodržování zákonnosti při výběrovém řízení na obsazení funkce ředitelky školní jídelny
Miroslav, Husova 32.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
20. ZM neschvaluje převod (prodej) pozemků parcela č. 2526/2 zast. plocha o výměře 92 m2,
parcela č.2526/3 ostatní plocha o výměře 3012 m2 a parcela č. a 2526/4 ostatní plocha o
výměře 930 m2, vše v k.ú. Miroslav, do majetku ČSS SKK Miroslav.
3634
Hlasování: pro neschválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se hlasování zdržel.
21. ZM schvaluje rozpočtové opatření OkÚ ve Znojmě č. 229/2002 ze dne 31.12.2002
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování
nezdržel.
Na jednání zastupitelstva bylo přítomno při schvalování 1 a 2 bodu usnesení 13 členů
zastupitelstva, při schvalování dalších bodů bylo přítomno 14 z celkového počtu 15 členů.
Jeden člen zastupitelstva byl z jednání omluven.
V Miroslavi dne 17. února 2003
Schválený rozpočet města Miroslavi na rok 2003:
Příjmy: daňové
22 343,0 tis. Kč
nedaňové
7 404,0
kapitálové
622,0
dotace
11 585,40
Příjmy celkem
41 954,40 tis Kč
Výdaje
48 727,20
Rekapitulace:
Příjmy + převod finanč. prostř, z roku 2002
41 954,40 + 6 772,80=48 727,20 tis Kč
Příjmy – výdaje
48 727,20 – 46 727,20=2 000,00 tis Kč
Souhrn usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Miroslavi - 28. dubna 2003
ad.3.1) Zastupitelstvo města (ZM) deleguje do dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu
Miroslavsko“ svého zástupce, starostu města, Ing. Augustina Formana.
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování
ad.3.2) ZM schvaluje činnost rady za období od 4. zasedání ZM, tj. 17. února 2003.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.4.1) ZM schvaluje zprávu Finančního výboru zastupitelstva.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.4.2) ZM schvaluje předložený materiál o zabezpečení financování rozpočtu města pro rok
2003.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.4.3) ZM schvaluje vedení účtů města u KB Znojmo, ČS Znojmo - pobočka Miroslav. Na
účtech těchto bankovních ústavů budou uloženy veškeré finanční prostředky města.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.5) ZM schvaluje rekonstrukci školní kuchyně a jídelny v rozsahu dle předložené studie.
3635
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování
ad.6) ZM bere na vědomí stav příprav referenda o vstupu České republiky do Evropské unie.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.7) ZM bere na vědomí program kulturně společenských akcí („Miroslavské kulturní léto
2003“).
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad 8) ZM schvaluje záměr města Miroslavi na odprodej části nemovitosti č.p. 343 na
pozemku par. č. 1212 včetně části pozemku parcela č. 1212. za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad 9.1) Zastupitelstvo města schvaluje opakovanou účast města ve veřejné obchodní soutěži
na privatizaci bytového domu OKAL č.p. 1066, na ulici Vinařská 16 v Miroslavi.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad 9.2) Zastupitelstvo města Miroslavi zplnomocňuje, starostu města, pana Ing. Augustina
Formana, r.č. 460215/489, k podepsání návrhu na uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného
majetku „Bytový dům OKAL“ č.p. 1066, Vinařská 16, obec Miroslav.
Zastupitelstvo města Miroslavi, dále zmocňuje starostu města, Ing. Augustina Formana, ke
všem právním úkonům spojeným s účastí ve veřejné obchodní soutěži na prodej
privatizovaného majetku „Bytový dům OKAL“, číslo projektu 15066/3011, 3012.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.10.1) ZM schvaluje bezúplatný převod dodávkového automobilu Škoda – PICK UP,
v zůstatkové hodnotě 122,- Kč, z majetku města do vlastnictví Správy majetku města
Miroslavi, která vozidlo užívá.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.10.2) ZM schvaluje odprodej části pozemků parcela č. 1249/59 ostatní plocha a parcela
č. 1249/60 ostatní plocha, o celkové výměře cca 270 m2 oba v k.ú. Miroslav na ul. A.
Zápotockého, žadatelce Veronice Dvořákové k výstavbě rod. domu, za cenu dle znaleckého
posudku, povýšenou o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.10.3) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků, do vlastnictví města, parcela č. 2120/17
ostatní plocha o výměře 12 m2 a parcela č. 2120/18 ostatní plocha o výměře 10 m2 oba v k.ú.
Miroslav na ul. Vinařské. Pozemky převádí Hamé a.s., Babice.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
3636
ad.10.4) ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 598/5 zastavěná plocha o výměře 36 m2
a parcela č. 585/4 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Miroslav, ZOD Miroslav, Nádražní
ul. za cenu dle znaleckého posudku, povýšenou o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11) ZM schvaluje vlastní rozpočtové opatření města Miroslavi č. 1/2003 ze dne 25.4.2003.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
Na jednání zastupitelstva bylo přítomno 13 z celkového počtu 15 členů zastupitelstva. Dva
členové zastupitelstva byli z jednání omluveni.
V Miroslavi, dne 28. dubna 2003
Vyvěšeno na úřední tabuli dne : 29. dubna 2003
Souhrn usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Miroslavi - 23. června 2003
ad.2.1) Zastupitelstvo města (ZM) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 města
Miroslavi, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1993 o placení příspěvku
na provoz školní družiny
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.2) ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 města Miroslavi, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování
ad.2.3) ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.j. 2854/2002, kterou vydalo město
Miroslav pro Školní jídelnu Miroslav, Husova 32, okres Znojmo, příspěvkovou organizaci
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.4) ZM schvaluje Urbanistickou studii Miroslav – RD M. Horákové
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.5) ZM schvaluje revokaci usnesení z 26. zasedání ZM Miroslavi ze dne 09.09.2002, ruší
bod 9 tohoto usnesení v plném rozsahu
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.6) ZM ukládá majetkovému odboru zajistit zaměření pozemku pro prodej manželům
Augustovým
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.7) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí ½ další odměny neuvolněným členům
zastupitelstva
Hlasování: pro schválení bylo 11 členů ZM, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování
3637
ad.2.8) ZM schvaluje činnost rady města za období od 5. zasedání ZM, tj. od 28. dubna 2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.3) ZM bere na vědomí daňovou výtěžnost za období leden až květen 2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.4) ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru zastupitelstva
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.5.1) ZM bere na vědomí zprávu o výsledku interního auditu města za rok 2002
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.5.2) ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2002 – bez výhrad
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, 1 byl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.6) ZM schvaluje rozbory hospodaření města, SMM, DPS a ZŠ za rok 2002
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.7) ZM bere na vědomí zprávu ze sněmu Svazu měst a obcí ČR
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.9) ZM bere na vědomí připravované změny v dopravní obslužnosti na okrese Znojmo od
1.7.2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad. 10) ZM schvaluje rekonstrukci školní kuchyně a školní jídelny v DPS v souladu
s vyhláškou pro veřejné stravování
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad. 11.1) ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1045/5 ostatní plocha, v k.ú.
Miroslav, manželům Ladislavu a Lence Šuhajovým. Přesná výměra bude určena
geometrickým plánem. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad. 11.2) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 2468 zastavěná plocha o výměře 1 367
m2, parcela č. 2467/23 zastavěná plocha o výměře 47 m2, parcela č. 6472/1 orná půda o
výměře 1 116 m2 a parcela č. 6472/2 ostatní plocha o výměře 83 m2, vše v k.ú. Miroslav,
společnosti s r.o. IREL, Brno-Lesná, Brožíkova 19. Cena dle znaleckého posudku povýšena o
náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.3) ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 313/1 ostatní plocha v k.ú.
Miroslav, panu Otakaru Vlčkovi. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Cena dle
znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
3638
ad.11.4) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 1565 zastavěná plocha o výměře 23 m2 a
parcela č. 1562/4 ostatní plocha o výměře 11 m2, v k.ú. Miroslav, manželům Heřmanu a
Anežce Ingerlovým. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.5) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 1562/3 – část „a“ ostatní plocha o
výměře 13 m2, v k.ú. Miroslav, manželům Jindřichu a Věře Löfflerovým. Cena dle
znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.6) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 1563/1 zastavěná plocha o výměře 25 m2
a parcela č. 1562/7 ostatní plocha o výměře 8 m2, v k.ú. Miroslav, manželům Pavlu a
Miloslavě Mahrovým. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.7) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 1564/2 zastavěná plocha o výměře 30 m2
a parcela č. 1562/6 ostatní plocha o výměře 9 m2, v k.ú. Miroslav, manželům Arnoštu a
Ludmile Pelánovým. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.8) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 1563/2 zastavěná plocha o výměře 20 m2
a parcela č. 1562/8 ostatní plocha o výměře 26 m2, v k.ú. Miroslav, manželům Ladislavu a
Bohumile Procházkovým. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady spojené
s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.9) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 1564/1 zastavěná plocha o výměře 22 m2
a parcela č. 1562/5 ostatní plocha o výměře 17 m2, v k.ú. Miroslav, manželům Miroslavu a
Marii Švancarovým. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.10) ZM schvaluje odprodej osobního automobilu Škoda Favorit spol. s.r.o. Škofin,
Praha, Pekařská 6, jako protihodnotu při uzavření leasingové smlouvy o pronájmu s právem
koupě osobního automobilu Škoda Octavia.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.11) ZM schvaluje odprodej pozemků parcela č. 46/1 zahrada o výměře 102 m2, parcela
č. 44 ostatní plocha o výměře 51 m2 a pozemku parcela č. 41 zahrada o výměře 106 m2, vše
v k.ú. Miroslav, panu Stanislavu Vodákovi. Cena dle znaleckého posudku povýšena o náklady
spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.12) ZM schvaluje revokaci usnesení ZM ze dne 10.05.2002, ruší bod 17 tohoto usnesení
v plném rozsahu, z důvodu úmrtí žadatelky.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
3639
ad.11.13) ZM schvaluje směnu pozemků parcela č. 6198 ost. plocha o výměře 7 357 m2,
parcela č. 2563/4 ostatní plocha o výměře 81 m2 a pozemku parcela č. 2563/6 zastavěná
plocha o výměře 283 m2, všechny v k.ú. Miroslav, jejichž hodnota činí dle znaleckého
posudku 264 200,- Kč, které jsou v podílovém spoluvlastnictví pana Milana Matyška 2/8,
slečny Milady Matyškové 3/8 a slečny Martiny Matyškové 3/8, za pozemky ve vlastnictví
města Miroslav parcela č. 6168/1 orná půda o výměře 11 637 m2, parcela č. 6168/2 orná půda
o výměře 10 472 m2, parcela č. 6199/1 orná půda o výměře 1 079 m2 a parcela č. 6199/3 orná
půda o výměře 445 m2, vše v k.ú. Miroslav, v celkové hodnotě 385 011,- Kč.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11.14) ZM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslav č. 2/2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
Na jednání zastupitelstva bylo přítomno 13 z celkového počtu 15 členů zastupitelstva. Dva
členové zastupitelstva byli z jednání omluveni.
V Miroslavi, dne 23. června 2003
Souhrn usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Miroslavi - 15. září 2003
ad.2.1) Zastupitelstvo města (ZM) schvaluje cenu stavebních obecních pozemků zastavěných
v rozporu se stavebním povolením (dodatečně prodávaných) ve výši 800,- Kč/m2
Hlasování: pro schválení bylo 7 členů ZM, 4 byli proti, 2 se zdrželi hlasování
ad.2.2) ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na vodní plochu rybníku Réna, mezi městem
Miroslav a Pozemkovým fondem ČR. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyly proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.3) ZM ukládá Radě města připravit podklady pro zajištění financování rekonstrukce
silničního průtahu městem pro roky 2004 – 2005. Návrh předložit příštímu zasedání ZM.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.2.4) ZM schvaluje činnost rady města za období od 6. zasedání ZM, tj. od 23. 06. 2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.3) ZM schvaluje zprávu Finančního výboru zastupitelstva a pověřuje Kontrolní výbor
kontrolou příspěvkové organizace Školní jídelny, Husova ul. 32 a DPS. Dále pověřuje
Finanční výbor provedením kontroly příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Malinovského ul.
6.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
3640
ad.4) ZM schvaluje rozbory hospodaření za I. pololetí roku 2003
- města, SMM, DPS, ZŠ, MŠ Husova, MŠ Malinovského, ŠJ Husova
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.5) ZM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.6) ZM bere na vědomí daňovou výtěžnost za období leden až červen 2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.7) ZM schvaluje Rozpočtové opatření města č. 3/2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.8) ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 592/2 zahrada o výměře 10 m2 v k.ú.
Miroslav – ul. Na zahrádkách, manželům Jiřímu a Lence Hollerovým, za cenu dle znaleckého
posudku povýšenou o náklady spojené s převodem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.9). ZM neschvaluje odprodej pozemku parcela č. 1163/2 orná o výměře 835 m2 v k.ú.
Miroslav – za bývalou výrobnou nealko nápojů Kola-loka, panu Igoru Staškovi.
Hlasování: pro schválení bylo 11 členů ZM, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování
ad.10) ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 1917 zahrada o výměře 520 m2
v k.ú. Miroslav, paní Janě Vyvlečkové.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.11) ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 923 zahrada o výměře 547 m2 v k.ú.
Miroslav na ul.Údolní, slečně Veronice Novotné a panu Radimu Jelínkovi, za cenu dle
znaleckého posudku povýšenou o náklady spojené s převodem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.12) ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 120/1 zahrada o výměře cca 20 m2
v k.ú. Miroslav na ul. Příční, přesná výměra bude určena geometrickým plánem, panu Karlu
Palatovi, za cenu dle znaleckého posudku povýšenou o náklady spojené s převodem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
3641
ad.13) ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 394/5 zastavěná plocha o výměře 13 m2
v k.ú. Miroslav – ul. Mlýnská, manželům Bohumíru a Heleně Filipovým, za cenu 800,Kč/m2 povýšenou o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.14) ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 394/6 zastavěná plocha o výměře 1 m2
v k.ú. Miroslav – ul. Mlýnská, manželům Ladislavu a Aleně Kozlovým, za cenu 800,- Kč/m2
povýšenou o náklady spojené s prodejem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.15) ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 394/1 ostatní plocha v k.ú.
Miroslav – ul. Mlýnská, manželům Václavu a Heleně Kondlerovým.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.16) ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 1917 zahrada o výměře 520 m2 v k.ú.
Miroslav – ul. Na kopci, panu Stanislavu Binderovi, za cenu dle znaleckého posudku,
povýšenou o náklady spojené s převodem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.17) ZM schvaluje bezúplatný převod plynovodní přípojky - darovací smlouvou mezi
městem Miroslav (darující) a Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno, Plynárenská 499/1.
Předmětem je plynovodní přípojka do kulturního domu v Miroslavi v hodnotě 11 456,- Kč
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
ad.18) ZM schvaluje bezúplatný převod plynovodní přípojky - darovací smlouvou mezi
městem Miroslav (darující) a Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno, Plynárenská 499/1.
Předmětem je plynovodní přípojka do domu č.pop. 6 na nám. Svobody v Miroslavi v hodnotě
6 661,20 Kč.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno 13 z celkového počtu 15 členů ZM, omluveni byli
dva členové ZM.
V Miroslavi dne 15. září 2003
Vyvěšeno na úřední tabuli dne : 16. září 2003
3642
Přehled o úvěrech a půjčkách města k 30.6 2003
SF ŽP – půjčka na výstavbu ČOV (splatná v r. 2006)
ČS a.s. – HÚ na výstavbu bytů nad zdr. Střediskem (splatný v r. 2007)
ČS a.s. – HÚ na výstavbu 15 b.j. (splatný v r. 2007)
7 810 676,80 Kč
1 523 111,60
3 622 829, 48
Půjčka od Min. financí na tvorbu Fondu rozvoje bydlení (splatná v r. 2006)
Půjčka od občanů na dostavbu15 b.j. (umořování dle výše nájemného)
Půjčka od občanů na dostavbu bytů nad zdr. střed. + nám Svobody
(umořování dle výše nájemného)
900 000 Kč
3 184 429
873 674
Závazky má město vůči SFŽP na úroky z prodlení se splátkami půjčky na výstavbu ČOD,
které byly počítány do 4.5.1999 a činí
1 012 793
Zadlužení města celkem
18 927 514,24 Kč
Souhrn usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Miroslavi – 24. listopadu 2003
2. Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje činnost rady od minulého zasedání
zastupitelstva města
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
3. ZM nedoporučuje vedení města vést jednání s potencionálním zájemcem o výstavbu
supermarketu
Hlasování: pro nedoporučení bylo 8 členů ZM, 5 bylo pro doporučení
4. ZM bere na vědomí stav FP na účtech města
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
5 ZM bere na vědomí daňovou výtěžnost za období leden – říjen 2003.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
6. ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
7. ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
8.1. ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 20 mil. Kč na financování staveb
a) Rekonstrukce silničního průtahu městem 4/II – inženýrských sítí, chodníků a
veřejného
osvětlení
3643
b) Rekonstrukce náměstí Svobody
c) Rekonstrukce autobusového nádraží včetně výstavby parkovacích míst pro osobní
auta
d) Vybudování tržnice na ul. Radniční včetně úpravy části ul. Radniční (po tělocvičnu)
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
8.2. ZM schvaluje otevření úvěru u bankovního domu, který bude vybrán na základě výsledků
výběrového řízení – veřejné soutěže, ve věci zadání veřejné zakázky (zadání dle § 49 zák.č.
199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění)
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
8.3. ZM pověřuje radu města provedením výběrového řízení – veřejné soutěže, na
a) získání nejvýhodnější nabídky pro poskytnutí úvěru k financování staveb uvedených
v bodě 8.1.
b) dodavatele staveb
1) Rekonstrukce silničního průtahu městem 4/II – inženýrských sítí, chodníků a veřejného
osvětlení
2) Rekonstrukce náměstí Svobody
3) Rekonstrukce autobusového nádraží včetně výstavby parkovacích míst pro osobní
auta
4) Vybudování tržnice na ul. Radniční včetně úpravy části ul. Radniční (po tělocvičnu)
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
9. ZM bere na vědomí zprávu z jednání na MF ČR o možnosti zajištění finančních prostředků
na rekonstrukci základní školy
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
10.1. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Miroslavi č. 5/2003 o placení příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
10.2. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Miroslavi č. 4/2003, kterou se ruší
OZV č. 1/1999 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům, ve znění obecně závazné
vyhlášky 3/2003, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/1999 o přidělování obecních bytů do
nájmu občanům
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
10.3. ZM schvaluje Směrnici města Miroslavi č. 1/2003 o přidělování obecních bytů do nájmu
občanům.
3644
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
10.4. ZM ukládá členům zastupitelstva předložit, v rámci připomínkového projednávání
vyhlášky města o místních poplatcích, nejpozději do 3.12.2003, doporučující návrhy na výši
poplatků ze psů.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
11. ZM schvaluje studii úprav náměstí Svobody a doporučuje pokračovat v projektové
přípravě
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
12. ZM schvaluje návrh na spolupráci s městem FLIEDEN ve SRN a ukládá radě města
připravit témata možné spolupráce
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování
13. ZM bere na vědomí informaci o bezúplatném převodu rybníku Réna na město Miroslav
dle privatizačního projektu a schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Slavomilem Dokulilem, na
zpracování projektové dokumentace odbahnění rybníku
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
14. ZM schvaluje rozpočtové opatření města č. 4/2003
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
15.1. ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 1965/1 ostatní plocha ostatní
komunikace – na ul. Rybniční, žadateli panu Martinu Vystydovi. Za cenu dle znaleckého
posudku povýšenou o náklady spojené s převodem.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
15.2. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí, uzavřenou mezi městem Miroslav a manž.
Josefem a Boženou Jonášovými. Strany smění části pozemků tak, že město Miroslav
postoupí manželům Jonášovým část pozemku parcela č. 1127/1 o výměře 1 m2 (dle GP
pozemek parcela č. 1127/3 zastavěn stavbou plechového přístřešku), manželé Josef a Božena
Jonášovi přenechají městu Miroslav část pozemku parcela č. 5885 o výměře cca 40 m2 na
výstavbu autobusové čekárny. Poplatky spojené se směnou pozemků uhradí město Miroslav.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel
Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno 13 z celkového počtu 15 členů ZM, omluveni byli
dva členové ZM.
V Miroslavi dne 24. listopadu 2003
3645
Souhrn usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Miroslavi – 15. prosince 2003
Zastupitelstvo města schválilo :
* Činnost rady od minulého zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod dle předloženého
návrhu.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši jedné poloviny.
Hlasování: pro schválení bylo 12 členů ZM, nikdo nebyl proti, 1 se hlasování zdržel.
* Hospodaření města za období leden až říjen 2003.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Vyhlášku města Miroslavi č. 7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Vyhlášku města Miroslavi č. 6/2003 o místních poplatcích.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Dodatek č. 2 k zakládací listině DPS v Miroslavi, kterou vydalo město Miroslav 21.10.1996.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2004 s platností pro město a jím zřízených
organizací.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Rozpočtové opatření města Miroslavi č. 5/2003.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2563/6 o výměře 283 m2, zastavěná plocha, a parc. č.
6198/2 o výměře 637 m2, ostatní plocha - sportoviště, vše v k.ú. Miroslav na ulici Brněnské,
z majetku města Miroslavi do majetku FC Miroslav.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí :
* Stav finančních prostředků na účtech města.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Předpoklad plnění příjmů a výdajů za období listopad a prosinec 2003.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
3646
* Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Zprávu finančního výboru zastupitelstva města.
Hlasování: pro schválení bylo 13 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
* Stav a přípravy rozpočtu města na rok 2004.
Hlasování: pro schválení bylo 14 členů ZM, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel.
Na zasedání zastupitelstva bylo přítomno, při projednávání bodů 1 až 9, třináct členů, při
projednávání bodů 10 až 14, čtrnáct členů z celkového počtu 15 členů ZM, omluven byl jeden
člen ZM.
V Miroslavi dne 15. prosince 2003
Vyvěšeno na úřední tabuli dne : 16. prosince 2003
Kapitola II.
– Počasí
Leden: na Nový rok bylo mrazivo, ranní teplota dosahovala-10°,odpolední-5°C, Po celý den
padala mlha,občas mrholilo, z čehož vznikala nepříjemná námraza.Další tři dny došlo
k mírnému oteplení, teploty se pohybovaly mezi-1°až +8°C. Po dešti 2.1. se obloha
projasňovala až do soboty 3.1. V neděli 5.1. se teplota snížila na –4 až-2°c a padal sníh. Další
týden byl mrazivý –2 až –12°C, občas padal sníh. Týden od 13.1. do 19.1. byla většinou
obloha zatažená a skončil namrzajícím mrholením. Teploty od 0°do –8°C. Následující týden
byl obdobný s teplotami od +5 do-4°. 22.1. padal sníh s deštěm. Poslední lednový týden bylo
zataženo, občas pršelo nebo padal sníh s deštěm, teploty kolem + 10 až – 1°C.
Únor: mírné ochlazení, +1 až-5°C, občas padal sníh. Od 12.2. se ochladilo, -1 až –10°C,
většinou bylo jasno. Změna počasí nastala 19.2., bylo zataženo až do soboty 22. A teploty se
pohybovaly mezi +3 až-2°. V neděli se vyjasnilo a teploty poklesly až na –5°. Tento trend
vydržel do 26.2. Pak se mírně oteplilo a obloha se zatáhla.
Březen: v neděli 2.3. se vyjasnilo, teploty kolem +1 až+6°C. V pondělí déšť, teplota+3 až+5°.
Po zbytek týdne bylo střídavě jasno a zataženo, teploty od 0°po+6°C. 11. 3 se teplota
vyšplhala až na 14°, další tři dny drobně pršelo, případně se dostavily sněhové přeháňky.
Teploty-1 až +11°C.V týdnu od 17. 3. Do 23.3. bylo proměnlivo, teploty kolem –4 až+12°C.
Poslední březnový týden bylo proměnlivo, teploty se pohybovaly mezi 0°C až 20°C.
Duben: první čtyři dny se počasí v podstatě neměnilo, v sobotu 5.4. se zdvihl silný vítr, po
kterém následovaly dešťové a sněhové přeháňky, které přetrvávaly až do 7.4.. Současně byl
zaznamenán pokles teplot od +5°do-5°C a to až do středy 9.4., kdy dosáhl noční mráz až –
5,8;C. To již bohužel rozkvétaly první meruňky. Potom došlo k mírnému oteplení. Následující
týden bylo jasno až polojasno s teplotami od +5°do 20°C. 18.4.odpoledne pršelo. Druhá
polovina dubna teplotně beze změny, nejvyšší teploty byly naměřeny 29.4. +24°C, 26.4.
a30.4. +25°C. Dešťové srážky 23.,26.,a 30.4., přeháňka s výskytem krup 27.4.
3647
Květen: první polovina května se vyznačovala teplým proměnlivým počasím, maximální
teploty 32. Stupňů bylo dosaženo 8.5., ale i mnohé další dny se teplota blížila a nebo
dosahovala30. stupňů. Bylo většinou sucho, pršelo jen 9.5., 10.5., 13.5., přičemž .9. a13. byla
i bouřka. Potom nastalo mírné ochlazení, které vydrželo do 22.5., kdy maximální teploty jen
občas vystouply k 25°C. Přeháňky se dostavily jen 19. A 20.5. Konec května byl opět teplý,
Déšť s bouřkou byl zaznamenán 26., 30. A 31.5.
Červen: první polovina června byla velmi teplá, velmi často se odpolední teploty pohybovaly
nad 30°C, od 9.6.i kolem 35°C. Bylo opět poměrně sucho, 2.6.mírně zapršelo, stejně tak 6.6.,
kdy se přidala i bouřka. Vydatnější déšť se dostavil až 13. a14.6. V týdnu od 16.6. nastalo
mírné ochlazení s teplotami kolem 24. Až 28°C. Déšť doprovázený bouřkou jen 18.6., stejně
jako 23.6., kdy se teploty opět vyšplhaly na 30°C, aby celý tento horký měsíc ukončily slavně
dne 30.6. tropickým dnem i nocí.
Červenec: Zahájil své panování bouřkou s deštěm po jasném horkém dni. Další dny teplotně
poněkud poklesly na 20 až 29°C, přeháňky i souvislý déšť se dostavily 3.7. Týden od7.7.
do13.7.byl teplotně příjemný mezi 21. a 27°C. přeháňka 9.7. Následujících 14 dní bylo opět
velmi horko s několika tropickými dny a nocemi (22.7. 36,6;C). Pršelo jen 17,.24.,25.,30. A
31.7., 23.7.se k dešti přidala také bouřka.
Srpen: Horké léto se nevzdává a pokračuje v tropických vedrech až do 13.8., tento den přináší
po dlouhé době opět trochu vláhy formou přeháňky za cenu další bouřky. K částečnému
ochlazení dochází až 15.8. a taky vydatněji zapršelo. 18.8.zchladil další horký den opět déšť
s bouřkou. Od 20.8 do 28.8 znovu suché horké dny s teplotami od 24. Do 33°C. 29.8 po
dusném dni zase bouřka a déšť, pršelo pak ještě oba zbývající srpnové dny.
Září: První dva dny přeháňky s teplotami do 20°C. Pak do 12.9 příjemné teploty mezi 18. A
25.°C.13.9. déšť a ochlazení až do 16.9. Potom postupné oteplování, 22.9.vystoupila teplota
ještě na 30°C, ale 23. Se po dešti prudce ochladilo až na 11°. Konec září byl ve znamení
teplot mezi 15. Až 20°C.
Říjen: Do 4.10. se udržují denní teploty ve stejné výši, ale po sobotním odpoledním dešti již
trvale poklesají na hodnoty kolem 10°.Častěji prší, je značně větrno a 13.10. se objevuje první
mrazík. Teploty klesají pod 10°, 18.10. bylo možno naměřit již –2°C. Prší opět velmi málo,
pouze 20. a 21.10. a pak už jen 30.10, pokud nepočítám nepříjemné mrholení 29. Při teplotách
+1 až +8°C.
Listopad: se ohlásil hned 1.11. mlhou a pak i deštěm. Do 11.11. se teploty udržovaly nad
bodem mrazu, výjimečně však do 15°. Sem tam nějaká přeháňka, mrholení, 7.11. i déšť. 12.
a13.11.byla dopolední teplota na –3°, odpolední+5;C. 14. Při teplotě 0° pršelo, pak
následovaly typické listopadové dny s teplotami mírně nad 0 s mrholením, mlhou a občasným
deštěm až do 30.11.
Prosinec: Prvních šest dnů se počasí neměnilo. V neděli 7.12. se vyjasnilo a ochladilo, ranní
teplota byla-3°, odpolední na 0. Mráz do 7°C přetrvával až do soboty 13.12. V neděli se
zdvihl silný vítr, oteplilo se a dalo se do deště. 15. A 16. 12. Při teplotách 0°až-1°padal sníh.
Bylo větrno. Mínusové teploty vydržely až do neděle 28.12., Vánoce tedy byly výjimečně
bílé. 29. Se oteplilo na +1 až+3°C, mlha se střídala s deštěm. V noci na Silvestra se opět
svezla teplota pod bod mrazu a začal padat sníh.
Srážky v milimetrech: leden
27,3
červenec
74,9
únor
3,0
srpen
17,8
březen 8,9
září
32,0
duben 14,7
říjen
47,8
květen 68,6
listopad
24,2
3648
červen 30,6
prosinec
19,7
Celkem
369,7
Teplotně v sumě nad 8;C byl rok 2003 nejen vysoce nad dlouhodobým průměrem, ale
překonal i rekordní rok 2000. Nejnižší teplota –13,5;C byla 12.1. v noci. Nejvyšší 36,6;C.
22.7.Pro teplomilné plodiny (hlavně meruňky) byl nepříznivý poslední jarní mráz –5,8;C 9. 4.
Bohužel přišel v době, kdy meruňky již kvetly a znamenal zničení skoro celé úrody. Vysoké
teploty během vegetace pomohly k rekordní cukernatosti u vinné révy. Srážkově tento rok
ještě více prohloubil dlouhodobý deficit.
Kapitola III. – Obyvatelstvo
K 1.1 2003 žilo v Miroslavi 3005 osob, z toho177 v místní části Kašenec a ulice Mičurinova.
Během roku se k trvalému pobytu přihlásilo 51 a odhlásilo 49 lidí. Narodilo se 8 děvčat a 19
chlapců. Zemřelo 14 žen a 13 mužů. Ke konci roku 2003 žilo v Miroslavi 3007 občanů,
z toho 174 osob v části Kašenec a ulice Mičurinova.
Velkým občanským problémem Znojemska, tedy i Miroslavi je vysoká nezaměstnanost. Na
Znojemsku činí 16,5%, v Miroslavi se po rekordních 16.% z minulých let snížila na 10%.
Není to sice žádná velká sláva, ale ve srovnání se znojemským průměrem je to přece jen
pěkné. Miroslavská radnice se snaží najít cesty, jak v této situaci svým nezaměstnaným
pomoci v situaci, kdy postupem doby přestaly fungovat téměř všechny závody. Zajišťuje
autobusovou dopravu firmy ČAS Znojmo sedmdesáti lidem, převážně ženám, do Rica
Veverská Bítýška, osmdesát mužů i žen dojíždí pracovat do drůbežáren PRONT Modřice,
těmto svým občanům přispívá polovinou nákladů na dopravu. Areál bývalé cihelny prodala
firmě STRABAG, která po nutných stavebních úpravách zaměstná další uchazeče o
zaměstnání, především muže. Správa majetku města každoročně zaměstná na veřejně
prospěšných pracích na patnáct žadatelů o práci z Úřadu práce.
Kapitola IV.
– Zemědělství
Obecně je zemědělství v silné defenzivě, podle sdělovacích prostředků je považováno za
přítěž, na kterou společnost doplácí. Tato rétorika je ovšem vůči zemědělcům velmi nefér. Za
stav v zemědělství mohou především vlády, které ani za 13 let transformace nenastavily
jednoznačná pravidla pro rozvoj zemědělství, zato však stanovují regulační opatření omezující
aktivitu agrokomplexu. To má za následek stagnaci zemědělství. Za této situace se ani příliš
nedivím vedení družstva v Miroslavi a ředitelství Statku Miroslav, že nejsou ochotny podávat
kusou, natož vyčerpávající zprávu o výsledcích hospodaření. Tím nechci říci, že se mnou o
zemědělské prvovýrobě, strojovém parku, odbytu a dalších okolností týkajících se tohoto
resortu nechtějí hovořit. Výroční výsledky hospodaření však nemají zájem zveřejňovat. Ani se
jim nedivím. Do kroniky se každý rád pochlubí. Jestliže však situace v zemědělství směřuje
tak říkajíc ke krachu, když produkce klesá, podniky se nemohou pochlubit ziskem, možná se i
zadlužují, těžce se jim konkuruje masivnímu přílivu dotovaných potravin ze zahraničí, navíc
3649
jsou zatíženi restitucemi, není radno vedení podniků dráždit dotazy o dalších podnikatelských
záměrech. Nejlepším dokladem o neutěšeném stavu zemědělství je zveřejnění průměrné
měsíční mzdy, která činí něco málo přes 10 tisíc Kč. Kromě těchto nepříznivých faktorů čelí
zemědělci na Miroslavsku dlouhodobému vláhovému deficitu, což působí těžké ztráty
zejména pěstitelům pšenice. Na výnosnosti se podílí také propad ve hnojení a je tu potíž i
s obnovou strojového parku. Dodnes nemá vládá koncepci ani zemědělství, ani rozvoje
venkovského prostoru. A jako by nebylo na tomto úpadku dost, skupují půdu v pohraničí
cizinci. To je sice zatím podle zákona zakázáno, ale přesto se to děje. Občan cizího státu se
může zúčastnit výběrového řízení jako součást právnické osoby registrované v České
republice. Je to jedna z cest, jak se může půda dostat do spoluvlastnictví cizinců. To je cesta
legální. Druhá, nelegální cesta je prostřednictvím takzvaných bílých koní. Tedy lidí, kteří se
stanou pouze prostředníky a nakupují půdu pro někoho na své jméno a rodné číslo. To je
velmi závažný problém, hrozí jím, že se státní půdy zmocní cizinci. U nás v Miroslavi rozjíždí
aktivity na skupování půdy také jedna ze společností. Je to veřejným tajemstvím, nikdo o tom
nechce oficiálně promluvit, protože v případě žaloby by nakonec nešlo o nic jiného jak o
prodej v mezích zákona (velmi nedokonalého) a nedalo by se s tím nic dělat.
Zemědělské družstvo Miroslav
Hlavní náplní je výroba rostlinná, živočišná a služby. V rostlinné výrobě pěstuje na ploše 686
ha obilniny, tj. 47,9% orné půdy. Dále pak řepku, hořčici a námel. Cukrovou řepu již družstvo
nepěstuje pro velmi špatné výkupní podmínky ze strany cukrovaru. V roce 2003 byly výnosy
plodin ještě nižší než v roce minulém. U obilovin bylo dosaženo 4,8 t/ha, u řepky olejné
pouze 0,8 t/ha a po jarním suchu bylo 133 ha zaoráno.V důsledku nepříznivých klimatických
podmínek činil výpadek v rostlinné výrobě 30%. Vlivem velkého sucha a nadměrných teplot
v období duben až červen (spadlo jen 77% normálu, což se stává je 2x za 100 let) došlo
k zaschnutí porostů a byla i nižší a v horší kvalitě výroba krmných plodin. To mělo i
nepříznivý dopad na živočišnou výrobu. Např. u dojnic je o 2 l/ks a den nižší dojivost. Kromě
chovu skotu je družstvo zaměřeno na chov prasat. Stav prasnic je 220 ks, obnovu provádí
nákupem prasniček. Odchov selat 18,6 ks na prasnici. U skotu má družstvo uzavřený obrat
stáda. Stav dojnic činí 210 ks , užitkovost 5 600 l. Největším problémem jsou podle předsedy
družstva ing. Pavla Olivy výkupní ceny u všech komodit, které jsou hluboko pod cenou
výrobní. Největší ztrátou v důsledku nízké výkupní ceny v období leden až srpen byla výroba
vepřového. Průměrná výkupní cena byla 28,10 Kč/kg, ztráta pro družstvo se vyšplhala na 4
mil. Kč.
Statek Miroslav, a.s.
Společnost uhradila i přes složitou finanční situaci všechny splatné úvěrové položky, závazky
vůči zaměstnancům, Správě sociálního zabezpečení zdravotním pojišťovnám, PF ČR,
nájemné a postoupené pohledávky oprávněným osobám. Počátkem roku 2003 se podařilo
vyřešit záležitost s Konsolidační bankou Praha, Která závazek převedla na firmu DEMAC
Financial Services, s.r.o., Praha. Navýšení závazků z obchodního styku bylo řešeno získáním
provozního úvěru, úsporou čerpání nákladových položek v I. Pololetí roku 2003.
3650
Společnost i přes tíživou a složitou situaci hospodářskou a finanční nepřistoupila během roku
ke snížení počtu zaměstnanců a omezení některých činností přes zimní období. Pracovníci
rostlinné výroby, vinic a střediska služeb zajišťovali rekonstrukci dvou hal na drůbežárně,
výsadbu a vedení vinic, zástup za pracovníky z živočišné výroby a čerpali dovolenou
v zimním období. Společnost zaměstnávala 128 pracovníků, průměrná měsíční mzda na
jednoho pracovníka činila 11 157 Kč, a to představuje navýšení o 5,73%.
Kapitola V.
– Průmysl, obchod, služby a doprava
První vlaštovkou ve snaze vrátit do Miroslavi opět průmyslové podniky se stalo uzavření
dohody o koupi šestiapůlhektarového pozemku v bývalé cihelně rakouskou firmou Strabag,
Která zde po vybudování haly, která bude zabírat plochu přibližně 4 000 metrů čtverečních,
bude zaměstnávat v první fázi asi 40 pracovníků. Opravovat se zde bude stavební bednění.
Šarády kolem stále nevyužívané, znovu a znovu v dražbě přetřásané miroslavské Fruty již
vedení města začíná unavovat. Majitel Hamé Babice pomocí běžně užívaných triků brání
prodeji Fruty, odrazuje vážné zájemce o využití průmyslového areálu k podnikání a
znehodnocuje úsilí města o vytvoření dalších pracovních příležitostí pro své občany.
I. Miroslavskou strojírnu AMRO s.r.o. na ulici Brněnské 28 zakoupil rakouský podnikatel,
zaměstnává kolem sedmdesáti zaměstnanců zámečnického a soustružnického řemesla.
Miroslavské strojírny s.r.o. na ulici Kostelní 222 se zabývají výrobou strojů a zařízení,
zaměstnávají kolem čtyřiceti dělníků černého řemesla.
Firma AR Brno na ulici Nádražní 1166, vyrábí příruby, zaměstnává asi 20 pracovníků.
EKON s.r.o. na ulici Brněnské konzervárna.
V Miroslavi provozuje paní Irmanová Realitní kancelář.
Paní B. Polachová zahajuje činnost obchodního zástupce pojišťovny KOOPERATIVA a.s
Ing Hýsek je obchodním zástupcem pojišťovny Credit Life Suisse pensions
Pojišťovací kancelář České pojišťovny provozuje paní Z Kolmanová
Firmy a obchody:
ABSYS s.r.o., Miroslav Radniční 8
AGROFERT Znojmo a.s.Miroslav Nádražní 1164
AKVA CHOV Miroslav nám Svobody 8
Autodoprava Reberník Miroslav nám. Svobody 15
Autodoprava Wollner Miroslav Vinařská 1178
Autoklempířství Herman Miroslav Na Kopci 1050
3651
Autoopravna Mrkos Miroslav Brněnská 16
Bartoš Moto Miroslav Dr. M. Horákové 29
BELIN s.r.o.Miroslav Radniční 6
Boutique Elegance Miroslav nám. Svobody 14
BP Mobil Čejka Miroslav nám. Svobody 8
Café bar –herna Miroslav Husova 41
Cukrárna,hračky papírnictví Kmentová Miroslav nám Svobody 3
Čerpací stanice A+S Miroslav Brněnská 97
Čerpací stanice BENAMI Miroslav Nádražní 1178
Česká pošta s.p. Miroslav nám Svobody 22
Česká spořitelna Miroslav Husova 172
Domácí potřeby, vodoinstalace BELIN s.r.o. Miroslav Radniční 6
Elektromontáže Jaroš Miroslav Kostelní 9
Elektromontáže Šimša Miroslav Příční 8
Elektroservis Miroslav Malimovského 1153
Euro Fleisch s.r.o. Miroslav Příční 11
HA S.A s.r.o. Miroslav Brněnská
Hodinářství Dubčíková Miroslav nám. Svobody 3
Jednota obuv, barvy laky Miroslav nám. Svobody 19
Jednota –smíšené zboží Miroslav Havlíčkova 5
Kostelní 249
Nám Svobody 2
Jihomoravská plynárenská a.s. Miroslav nám. Svobody 12 c
Jízdní kola –sport Antl Miroslav Brněnská 1
Kadeřnictví H-STYLE Miroslav nám. Svobody 22
Kadeřnictví Hrubá Miroslav nám. Svobody 3
Klempířství Herman Miroslav Mlýnská 26
Nábytek PE-PE Miroslav nám. Svobody 17
Nábytek- textilní zboží Miroslav nám. Svobody 4
Nejedlý –Zemědělská technika Miroslav Česká 13
Noviny, časopisy, tabák –Šmíd Miroslav nám. Svobody
Obuv Miroslav nám. Svobody 12 a
Ovocná školka –Kalčík Miroslav Dr. M. Horákové 49
P:A:A:S:-Plechatý Martin Miroslav Malinovského 1602;
Pekařství Miroslav Mlýnská 21
Plyn servis –Žák Miroslav Na Kopci1045
Pneuservis, autoklempířství –Hrubý Miroslav Václavov 35
Pohřební ústav –Jaroslav Musil Miroslav Malinovského 26
Květiny Hanzel Miroslav nám. Svobody 9
Autobusová doprava Milan Vyžrálek, Miroslav, Kostelní 3
Potraviny Hanzel Miroslav nám. Svobody 21.-Koncem roku ukončily provoz
Jatka Borotice zahájily prodej masa a uzenin po zrušeném obchodě Potraviny Hanzel
Maso uzeniny ZD Jiřice Miroslav nám Svobody 10
Restaurace s ubytováním Slávie Miroslav nám. Svobody 2
Restaurace ubytování Reberník Miroslav, nám. Svobody 15
Restaurace Zlatá koruna Miroslav Brněnská 3
Servis chlazení –Pospíšil Miroslav Větrná 110
3652
Správa majetku města Miroslavi Příkopy 17
Stavebniny BELIN s.r.o. Miroslav Radniční 6
Ševa s.r.o.Miroslav Větrná 40
Tamo transport s.r.o. Miroslav 368
Televizní opravna –Trachtulec Miroslav Radniční 3
TEXAPO –Vlček Miroslav Radniční 2
Tipsport Miroslav nám. Svobody 12 a
Truhlářství Lorenc Miroslav Rybniční 1
Truhlářství .Růžička ml.Miroslav Nádražní 27
Účetní služby –Součková Hana Miroslav Větrná 75
Prodej zemědělské mechanizace Vacek Miroslav Příční 9
Vodárenská akciová společnost a.s. Miroslav Nádražní 63
Zámečnictví Klouda Miroslav Na Kopci 7
Zámečnictví Krejčí Miroslav Václavov 795
Autosprint –Čejka Miroslav nám Svobody 8
MAT-TRANS Miroslav Zápotockého 1
Vodoinstalace Letovanec Mirosalav Tyršova 33
H kadeřnictví Miroslav Mlýnská 2
Kovoobrábění Filip Miroslav Mlýnská 31
Kovoobrábění Karel Miroslav Nádražní 30
Pěstitelská pálenice Miroslav Nádražní
Mlýn Miroslav nádražní 21
Obuv Eva Chladová Miroslav nám. Svobody 9
Mrkos -autoservis Miroslav Brněnská 16
Podlahářství Vlček Miroslav Větrná 24
Maso , uzeniny Miroslav nám. Svobody 11
Sklenářství Holler Miroslav Na Zahrádkách 12
Krystal Keberle Miroslav Větrná 83
Sklárny Bydžov a.s. Miroslav Brněnská 27 –v likvidaci
Dům s pečovatelskou službou Miroslav Kostelní 12
Textil Miroslav Radniční 1
Taxislužba Vojkůvka Miroslav Husova
Taxislužba Pokorný Miroslav Husova
Galanterie Sobotka Miroslav Husova
Trafika Letovancová Miroslav nám. Svobody
Truhlářství Růžička st. Miroslav Nádražní 60
Zahradnictví Mikuš Kašenec 845
Vari moto Miroslav Příční
Zlatnictví Miroslav Husova
Krejčovství Libuše Preisingerová Miroslav Na Kopci 1175
Karosa bus Vyžrálek Miroslav Kostelní
Stavební firma Procházka Miroslav Příční 8
Elektro Hanzel Miroslav nám. Svobody
Stavební firma Jelínek Miroslav Radniční 6
Masiko Miroslav Havlíčkova 1163
3653
Doprava:
Po nekompetentním úřednickém rozhodnutí se na autobusových linkách spojujících Miroslav
s okolními obcemi a městy odehrávají nesmyslné závody autobusů, soupeříce o pasažéry. Na
tratích jezdí zdvojené autobusové spoje. Kromě společnosti ČAS, která zajišťovala dopravní
obslužnost přidělil Jihomoravský krajský úřad k provozování stejných linek několika menším
firmám. Cestující se podle svého vnitřního založení touto komickou situací baví, jiní jsou
zmateni, třetí se pozastavují nad nehospodárností a vzniklým chaosem v dopravě.
Podivná dopravní politika se projevuje i v havarijním stavu silnic, které jsou přetěžovány
masivní kamionovou dopravou která komunikace nejen ničí, ale způsobuje i přetěžování
životního prostředí kolem nich.
Miroslavské silnice jsou ve stejně neutěšeném stavu a proto se miroslavská radnice začala
vážně zabývat plány na údržbu a rekonstrukci nejen svých vozovek, a přilehlých chodníků ale
i inženýrských sítí pod nimi. Ještě letos byla zrealizována oprava silnice směrem na
Hostěradice, v příštím roce bude zahájena stavba silničního průtahu městem. Stavební práce
provádí v Miroslavi Firma STRABAG, se kterou má město již dobré zkušenosti.
Na ulici Příční, kterou ještě nedávno hyzdil polorozbořený dům Dalo město vybudovat 16
parkovacích míst. Stavbu provedla firma FSINGENEERING. Náklady činily 1,2 mil. Kč
Kapitola VI. – Politický a veřejný život
Církve:
Církev římskokatolická, farní úřad Miroslav, Kostelní 16, Katolickou obec nadále spravuje
páter Jaroslav Beránek.
Městský úřad v Miroslavi bezplatně zapůjčil sál k uskutečnění benefičního koncertu na
záchranu kostela sv. Mikuláše v Mir. Knínicích.
Tříkrálová charitativní sbírka vynesla 17 274 Kč, které budou využity na rozšíření chráněných
dílen ve Znojmě.
22.června se uskutečnila slavnostní mše s oslavou Božího těla na nám. Svobody.
6. července se v evangelickém kostele uskutečnily společné ekumenické bohoslužby k 588.
Výročí upálení mistra Jana Husa. Toto setkání připravili evangelický farář O Titěra a
katolický farář J. Dvořák z Hostěradic.
Katolický farář Beránek se svou účastí podílí na zdařilém průběhu tradičních hodů
v Miroslavi a Kašenci.
24. prosince si mohli miroslavští zájemci na radnici vyzvednout Betlémské světlo, kašenečtí u
zvoničky.
3654
Církevní pěvecký sbor složený knínických a miroslavských zpěváků řízený paní Miluší
Jandovou z Brna nacvičil letos na půlnoční mši vánoční Hradilovu mši
15. listopadu posvětil miroslavský farář J. Beránek spolu s farářem z partnerského města
Svätý Jur J. Bohunickým mladá miroslavská vína. Svatomartinské svěcení proběhlo
v kulturním domě a bylo pojato jako nová společenská tradice.
30. prosince se spolupodílel katolický farní úřad na setkání dětí MŠ s Mikulášem.
24. prosince byl na nám. Svobody slavnostně rozsvícen vánoční strom a obří adventní věnec.
Tato akce byla také celospolečenská, na které mimo jiné pronesl svůj pozdrav občanům i
miroslavský katolický duchovní.
Českobratrská církev evangelická - farní úřad na ulici Husové č. 44 spravuje duchovní Ondřej
Titěra.
12. ledna byl v podvečer při nešporním shromáždění hostem na evangelické kazatelně
katolický kněz Josef Dvořák z Hostěradic.
Ve dnech 22. Až 26. Března byli hosty evangelické obce paní Caroline Bowman a pan John
Wyllie z Presbyteriánské církve ve Skotsku.
Na setkání křesťanů z katolických a protestantských církví, tzv Kirchentag odjela
sedmičlenná skupina miroslavských evangelíků. Toto setkání se konalo v Berlíně ve dnech
28. května až 1. června.
6. července se v evangelickém kostele uskutečnily společné ekumenické bohoslužby. Kázání
si připravil i duchovní O. Titěra aj. Dvořák.
Advent v evangelickém kostele:
30. listopadu -dětská vánoční slavnost
7. prosince –Hudba našich domovů
14. prosince –Zpěváčci z Mašovic
21. prosince- Adventní koncert Přemysla Forsta a jeho hostí
V evangelickém kostele je možno v průběhu roku vyslechnout mnoho koncertů, kterými je
tato farnost pověstná. Kromě toho pořádá různé přednášky, zájezdy a dobročinné sbírky.
Významná je také jejich aktivita při organizování záchranných a úklidových pracích na
židovském hřbitově.
Politické strany
Komunistická strana Čech a Moravy pracovala obdobně jako v minulých letech. Vykazuje
pravidelnou schůzovou činnost, aktivně se podílí na organizaci májových oslav a
Miroslavského jarmarku, pořádá zájezdy na setkání na Moravsko-slovenském pomezí a
tradiční besedu s poslanci Parlamentu ČR při burčáku. Nezapomíná na jubilanty z řad členů
3655
KSČM a novoroční přání svým členům a sympatizantům. Ve volebních komisích mívá plné
zastoupení.
Česká strana sociálně demokratická vyvíjí činnost především prostřednictvím svého výboru.
Svým členkám a sympatizujícím ženám nezapomíná dát ke Dni matek (i jiných příležitostech)
rudou růži. Ve volebních komisích má plné zastoupení.
Občanská demokratická strana veřejně činná není, ve volebních komisích mívá plné
zastoupení a kooperuje s US DEU, která je údajně v Miroslavi také zaregistrována.
Dům s pečovatelskou službou
Vedoucím je pan Oto Schlesinger. Jeho kapacita je stále naplněná registrováno je neustále
mnoho dalších zájemců o ubytování v DPS. Pro obyvatele domu jsou organizovány zábavné
večírky a oslavy svátků s kulturními vystoupeními. Činnost tohoto zařízení je záslužná a
úspěšná.
Zájmové organizace:
Český zahrádkářský svaz vykazuje vyváženou činnost. V Miroslavském zpravodaji se
pravidelně objevují aktuální rady zahrádkářům. O tuto rubriku se stará pan Alois Máca.
Kromě běžné spolkové činnost pořádá svaz oblíbenou a masivně navštěvovanou akci
Miroslavské meruňkobraní. V letošním čtvrtém ročníku se knedlíkovým králem rekordním
výkonem 57 knedlíků za 20 min stal pan Ludvík Vlček. V soutěži Meruňkovice roku se z 45
hodnocených vzorků umístila na prvním místě meruňkovice pana Vladimíra Polacha. Soutěž
Meruňka roku, při níž bylo hodnoceno 28 vzorků ovoce zvítězila paní Helena Vrbová.
Sbor dobrovolných hasičů se tradičně podílí na zpestření společenského života ve městě
pořádáním společenského plesu, zábavy Letní noc a organizaci hodů. Jejich stěžejní činností
je však ochrana majetku a životů občanů a zde vykazují trvale nadstandardních výsledků.
Elitním kolektivem je družstvo miroslavských hasiček, která v republikových soutěžích
většinou vítězí a svou dovedností v mnohém předčí mužské celky.
Myslivecké sdružení Hubertus má v současné době výměru honitby 2 367,21 ha pronajatou
od honebního společenstva Miroslav za úplatu 2.-Kč za hektar a rok..Honební pozemky jsou
následujícího složení: orná půda –2 092 ha, louky a pastviny –4,84 ha, lesní půda-155,06 ha,
vodní plocha –30,96 ha a ostatní pozemky –83,56 ha.
V letošním roce byla opět prováděna orální vakcinace lišek proti vzteklině. První byla
provedena letecky 1.4. –14.4., druhá 28.10. –31.10. v počtu 35 kusů dávek na Znojemský
region. Lov lišek byl prováděn jak na osamělém lovu, tak pomocí psů norníků. Sloveno bylo
14 kusů lišek, které byly odeslány prostřednictvím veterinární správy k vyšetření na vzteklinu,
výsledek byl u všech případů negativní. K výcviku norníků byla dokončena umělá nora,
v příštím roce bude společnost pracovat na oplocení a dalších dokončovacích pracích.
3656
O krotký odchov bažantů se starali naši členové ve vypouštěcích odchovnách voliér
Weinperky –280 kusů kuřat a Štěpánov –220 kusů kuřat. Bažantí kuřata nakoupilo sdružení
prostřednictvím LČR Židlochovice z MS Rešice, kohoutky ve stáří 7 týdnů za 75.- Kč za kus.
Výsledek lovu:srnčí zvěře bylo sloveno 14 kusů srnců, 9 kusů srn a 7 kusů srnčat. Dále byly
sloveny 2 kusy černé zvěře.
V roce 2003 byly hony na drobnou zvěř pořádány 4x. Bylo uloveno 66 kusů zajíců (jeden kus
byl pozitivní na tularemii), 313 kusů bažantů odstřelem a 110 slepic odchytem do
Interlovu.Hony byly ve výboru MS projednány, schváleny, zajištěna jejich organizace a
v následujícím výboru vždy provedeno zhodnocení, včetně vyúčtování a rozdělení zvěřiny.Je
zásluhou obětavých členů sdružení, že je v honitbě dostatek zvěře, neboť maximálně tlumí
škodnou v revíru, věnují se odchovu zvěře a správně s ní hospodaří, takže bažantí i zaječí
populace je hojná. Průběh honů je na vysoké úrovni nebyly zaznamenány žádné závady.
Příjmy společnosti činily
48 560 Kč
Výdaje
46 000 Kč
Výsledek finanční činnosti z myslivosti činil 2 560 Kč
Políčka na výrobu obilovin pro vlastní potřebu krmení bažantů a zvěře obdělává a sklízí
bezúplatně (včetně hnojení, chemické ochrany a skladování) ZD Miroslav. Sklizeň obilovin
byla provedena 17.7. s následujícím výnosem: políčka po škole, vodárna a střelnice –61 q,
letiště39 q. Zemědělské družstvo dále poskytuje myslivecké společnosti odpad obilovin, řepu
a vojtěšku na krmení zvěře jak ve voliérách, tak pro přikrmování volně žijící zvěře v zimním
období.
Skupina miroslavských vinařů uspořádala 17. Května 7. Ročník mezioblastní výstavy vín .
Šampionem výstavy se stalo Chardonnay 2001-pozdní sběr ze Znovínu Znojmo, nejlepším
miroslavským pěstitelem byl vyhlášen ing, Karel Mikyšek se svým Ryzlinkem vlašskýmvýběr z bobulí ročník 1999. Vinaři se také jako každý rok podíleli na barvitosti Jarmarku u
Floriána Prodejem vín v zámeckém sklepě.
Aeroklub Miroslav uskutečnil ve dnech 16. A 17. Května na letišti aeroklubu mezinárodní
soutěž modelů v „AIRCOMBAT“.
Svaz tělesně postižených – předsedou je pan Rudolf Čejka, Svaz má k 31.12.2003 83 členy.
Svaz přispívá na rekondiční pobyty , očkování, plavání a hydromasáž v tavíkovickém bazénu,
výlety a zájezdy do divadla. Výroční členská schůze s pohoštěním se koná vždy koncem roku.
Občanské sdružení aktivních MIROSA tvoří převážně mládež. Pořádá kulturní akce, aktivity
na ochranu přírody a kulturních památek Oblastí jejich zájmů je také stav lidských práv ve
světě. Na toto téma zorganizovali II. ročník filmového festivalu dokumentárních snímků Stíny
světa. Vydávají čtvrtletník Mozaika. V rámci jarního úklidu provedli úklid černých skládek
v miroslavském okolí, v březnu se podílejí na akci Vlajka pro Tibet, na podzim přádají
Diskotečku a Den židovské kultury.
Sdružení miroslavských seniorů –Předseda pan Ota Schlesinger. Tento nový spolek byl
zaregistrován10.12. 2002. Má zakládajících 57 členů, členské příspěvky byly stanoveny ve
výši 30 Kč, MěÚ věnoval 5000Kč. Náplní činnosti spolku jsou zájezdy taneční zábavy,
návštěvy divadel, exkurze a přednášky. Činnost spolku byla tento rok ta úspěšná, že se může
pochlubit rozšířením členské základny na 92 osoby.
3657
Svaz rybářů je zájmovou organizací, která neztrácí ni ze své popularity. Letošní rybářskou
sezónu zahájil svaz slavnostněji nežli minulé roky. 19. dubna před Velikonocemi uspořádal
odlov ryb z rybníku v Rénách –celodenní rybářský maraton- s tím, že většina odlovených ryb
šla do rybníka Suchánek k posílení jeho zarybnění. Na akci nechybělo občerstvení- většinou
zajištěné sponzory.
29. dubna se rybáři vydali k rybníku znovu, tentokrát ne za úlovkem, ale kvůli zpevnění a
zkrášlení vysázeli na odvrácené straně hráze 128 dubů. V měsíci květnu se pak konaly jako
každoročně rybářské závody pro mládež u Ramošského rybníka a pro dospělé u Suchánku.
Střelecký svaz uspořádal soutěž ve střelbě na Velké ceně Osvobození 8. Května.
V Miroslavi jsou registrovány ještě některé další zájmové organizace jako včelaři a chovatelé,
nepodařilo se mi však s nimi navázat kontakt a získat informace o jejich jistě zajímavé
činnosti
Kapitola VII: -školství a kultura
Základní škola v Miroslavi
Výroční zpráva
2002/2003
Část I.
Základní charakteristika školy
a)
Název školy, adresa: Základní škola, Miroslav, Třináctky 19, PSČ 671 72
Zřizovatel školy: Město Miroslav
Ředitel školy: jméno, příjmení : Štěpán Diviš
Všechny druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení (školní družina, školní klub,
školní jídelna, mateřská škola,…), které škola sdružuje
telefon, fax, e-mail: 515 333 123
[email protected]
Přiložte kopii Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení
b)
Úplné školy
Školní rok
2002/2003
1.stupeň
2.stupeň
Celkem
celkem
9
11
21
Počet tříd
Celkový
z toho
počet žáků
spec.
vyrovnávacích
219
292
512
na konci roku
Počet žáků na
jednu třídu
24,33
26,55
25,55
3658
c)
Málotřídní nebo neúplné školy
Školní rok
2002/2003
Počet
tříd
Počet
ročníků
Počet žáků
Průměrný
počet žáků
na třídu
Malotřídní ZŠ
Neúplné ZŠ
d)
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 22
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):
17,01
e) Rada školy zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění
(ANO/NE), event z činnosti rady : NE
f)
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
vzdělávacího
programu
Základní škola
Číslo jednací
V ročníku
16847/96-2
1-9
Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:
Škola se zaměřuje na talentované žáky v matematice, chemii, ale také v kopané a stolním
tenisu.
g)
ŠJ, která je součástí školy
Typ jídelny- dle výkazu V17-01
ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně
Počet
1
Počet strávníků
žáci a děti škol.prac. ostatní*
330
52
104
* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…
Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2002
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
h)
ŠD
celkem
7
5,6
ŠD, která je součástí základní školy
počet oddělení ŠD
5
počet dětí v ŠD
108
počet vychovatelů ŠD
fyz.
5/3
3659
Z činnosti školní družiny :
Vychovatelky školní družiny byly velmi nápadité a aktivní. Pořádaly hodně společných akcí,
při nichž se aktivně zapojovali jako pořadatelé také žáci 2. stupně. Tyto akce jsou však
narušovány odjezdy autobusů pro přespolní děti. (další autobus jim jede až po sedmnácté
hodině).
Malujeme na chodníku (září a květen)
Vánoční setkání dětí ze ŠD a MŠ - 16.12.03 - pásmo básniček, písní, tanečků spojené
s výstavkou
výtvarných prací s vánoční tematikou.
A-Z kviz 28.1. 03 (účast 52 dětí)
Maškarní karneval 27.2.2003 (účast 72 dětí)
Mezinárodní den dětí – pásmo soutěží a různé atrakce.
Zábavné odpoledne - vtipné parodie na televizní reklamy a pořady spojené soutěžemi a
písničkami
Další celodružinové akce: Turnaj v Piškvorkách, Odpoledne s písničkou, Turnaj ve vybíjené,
Turnaj geniů, Chyť si zlatou rybku, Co už víš, Milionář, Kam poletí draci.
i)
Školní klub
ŠK
celkem
počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK
počet vychovatelů ŠK
fyz.
/
přepoč.
Z činnosti školního klubu : není
Část II
Údaje o pracovnících školy
-uvádět fyzický počet / přepočtený počet
1.
Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a ped. způsobilých
32 / 29
29 / 25
100% / 91 %
100% /
86 %
2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2002/03 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2002/03
nastoupili na školu: 1
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2002/03 odešli ze školy: 2
Na Gymnázium odešli: učitelka s aprobací AJ + RJ
učitel s aprobací
Z + TV
3660
5.
Věkové složení učitelů
Věk
Muži
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
6.
3
4
7
Učitelé
Ženy
5
14
5
Celkem
5
14
9
1
25
1
1
32
1
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Prevence drog. závislostí (Podané ruce)
Počítačová gramotnost Z 1 ( 20 hodin)
Certifikát ECDL ( 3× 2 150 Kč)
Doškolovací kurz lyžařských instruktorů
Nové metody v matematice (Brno ZŠ – kpt.Jaroše)
Poznávání regionu (vlastivědná exkurze) 4 × ročně
Angličtina pro začínající učitele ( 15 × 2 hodiny )
Komunikace a týmová práce ve škole
Zážitkové vyučování (dvoudenní seminář v Brně)
Jak efektivně vyučovat informatiku ( PC Brno, Křížová) 1
den
Nové metody ve výuce ČJ ( PC Brno, Křížová) 1 den
Celkem
7. Romský asistent: (ANO/NE) NE
Jiný asistent NE
Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Počet zúčastněných
pracovníků
1
12
3
2
1
1
1
1
1
3
3
29
3661
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet
žáků
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Prospělo s
vyznamenáním
Prospělo
bez (*)
23
48
52
43
53
30
23
48
51
41
23
219
78
80
61
73
30
26
22
19
17
186
52
56
42
56
Neprospělo
bez (*)
Opakují
1
2
1
2
3
3
2
2
Celkem za II.
292
84
206
2
stupeň
Celkem za školu
511
114
392
5
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října
2
5
2.Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3
Počet
5
0
% z počtu všech žáků školy
0,97 %
0
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 110, průměr na jednoho žáka: 4,65
4.Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školní rok 2002/03
Gymnázia
SOŠ
4 leté
studium
Počty
žáků
*
**
6 leté
studium
SOU
8 leté
studium
přihlášených* 10
13,7
%
0
0%
3
5,6
%
33 45,2% 30 41,1
přijatých**
13,7
%
0
0%
2
3,8
%
33 45,2% 30 41,1%
10
% z počtu žáků příslušného ročníku
% z počtu žáků příslušného ročníku
3662
5. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem
Počet žáků
% z celkového počtu všech
žáků
73
0
73
14,3
0
14,3
Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly,
námět/, nejlépe doložené kopií jejich závěrů.
b)
Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce
V tomto školním oce nebyla na škole provedena žádná inspekce
Část V.
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto
rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle §3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. v platném
znění
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2002/2003
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2003/2004
Počet
14
0
1
Počet
odvolání
0
0
0
23
56 ( u zápisu bylo 70 dětí )
Část VI.
Další údaje o škole
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších
sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...
a) mimoškolní aktivity:
3663
Černobílé ghetto
V říjnu 2002 využila naše škola nabídky Zvláštní školy v Třebíči a zapůjčila výstavu nazvanou
Černobílé ghetto. Jde o soubor 40 linorytů, který žáci třebíčské zvláštní a pomocné školy vytvořili v roce 1999.
Velmi zdařilé a výtvarně hodnotné linoryty zachycují atmosféru židovské čtvrti a židovského hřbitova v Třebíči.
V Miroslavi se výstava Černobílé ghetto konala ve dnech 14. až 24. října 2002 a byla
přístupná jak žákům naší školy, tak veřejnosti. Zajištění a instalace výstavy se ujaly Mgr.
Lenka Biberlová a PhDr. Lia Ryšavá, které změnily prostor 6.C třídy ( v přízemí u hlavního
vchodu) v improvizovanou výstavní síň.
Soubor Černobílé ghetto sice dokumentuje třebíčské reálie, je avšak natolik sdělný, že
zaujal i miroslavské žáky a dobře jim posloužil jako doplněk v hodinách občanské, rodinné
výchovy nebo dějepisu a zejména jako motivace k chystanému projektu Zmizelí sousedé,
který by se měl zaměřit na reálie našeho města.
ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA - Výstava dobového oblečení
Ve dnech 21. až 28. května 2003 se konala v naší škole neobvyklá výstava – dobové
oblečení od starověku, přes Egypt, renesanci, baroko a až do 20. století nám představily
neobvyklé manekýny – panenky Barbie. Výstava byla instalována v přízemí hlavní budovy v
6.C a byla přístupná od 8.00 do 18.00 hodin i pro veřejnost.
Výstavu nám laskavě zapůjčila autorka – paní Jindřiška Mikolášková – která také
všechny kostýmy navrhla, ušila, výstavu s naší pomocí instalovala a po celou dobu provázela
svým zajímavým vyprávění. Pro malé přidávala i krátkou pohádku s vlastnoručně vyrobenými
loutkami. Výtěžek dobrovolného vstupného určila paní Mikolášková na opravu historické
budovy evangelického kostela v Pusté Rybné na Českomoravské vrchovině, kde přes léto žije.
Historická období připomenutá krásnými kostýmy panenek a doplněná obrazovým i
knižním materiálem z oblasti architektury byla netradičním doplňkem výuky a
mezipředmětových vztahů a samozřejmě také příjemným kulturním zážitkem.
Zprostředkování výstavy a péči o její hostitelkou zajistila PhDr. Lia Ryšavá, na
instalaci se podílely paní Marie Švancarová a paní Mgr. Lenka Biberlová.
„Miroslavská šlápota“ 26.4.2003
V letošním roce pořádala škola ve spolupráci s DDM již 13. ročník tradičního pochodu.
Účastníci si mohli vybrat z pěti tras v délce: 3,5 km, 5 km, 6 km 10 km a 20 km, a pro
cyklisty byl program rozšířen o cyklotrasu v délce 25 kilometrů. Trasy byly obohaceny a to
tak, že děti při startu dostaly tzv. „cestovní pasy“ a v průběhu trasy procházely „celnicemi“
jednotlivých evropských států, kde na každém stanovišti plnily zajímavé úkoly. Tyto
„cestovní pasy “byly následně slosovány a výherci získali pěkné ceny. V cíli hrála hudební
skupina DDM KAKTUS, divadelní kroužek ŠD vystoupil s připraveným programem, Policie
Znojmo připravila ukázku z výcviku policejních psů, miroslavští hasiči připravili ukázku
hasičské techniky. Samozřejmostí bylo opékání špekáčků a občerstvení.
V letošním roce přilákal krásný jarní den na start 350 dětí a dospělých. Největší zájem
byl o trasu v délce 6 km, kterou absolvovalo 90 pochodníků.
Výstava „Afrika – jak ji vidím já“
Od měsíce listopadu se žáci 5.-9.roč pod vedením p.uč. Stejskalové a Biberlové věnovali
systematické práci na přípravě tematicky zaměřené výtvarné výstavy „Afrika-jak to vidím já.“
Využity byly všechny výtvarné techniky, které nám vybavení naší školy umožňuje.Mezi
nejoblíbenější patřila kresba suchým pastelem, volná hra s barvou , tradičně kašírování a
3664
prostorové vytváření z drátu.. 1.5.2003 v 10.hod bylo připraveno slavnostní zahájení této
výstavy. Jeho moderování se ujali Filip Karásek z 7.B a David Irmann z 8.A a zvládli jej na
výbornou. K příjemné atmosféře přispělo pěvecké vystoupení sborečku žáků 1.stupně ZŠ pod
vedením p.uč.Polické i taneční vystoupení „pravých afrických šamanek“, které s děvčaty
připravila p.uč.Horáková. O občerstvení se postarali žáci Pč pod vedením p.uč. Teplíkové a
Maiové. Připravili velmi chutné jednohubky „pouze“ z afrických surovin. Výstava měla
velmi kladný ohlas u celé miroslavské veřejnosti a to nejen proto, že každý rodič našel
alespoň jednu práci svého potomka, ale především proto, že všichni byli velmi příjemně
překvapeni vysokou úrovní dětských prací. Část výstavy dále bude prezentována v prostorách
čekárny zdravotního střediska v Miroslavi. V měsíci září se pak mají dětské práce vydat do
družební školy v Langenlois. Úspěch této výstavy nás vyprovokoval k zamyšlení nad tím,
čeho se bude týkat výstava v příštím školním roce, kterou plánujeme opět na 1.5.
Miroslavský strom zvaný „Skořápkovník“
Po loňské úspěšné premiéře se letos opět všichni žáci naší školy účastnili přípravy speciálního
miroslavského stromu, zvaného Skořápkovník. Od poloviny měsíce března pod vedením
všech učitelek z 1.stupně, vychovatelek školní družiny a všech vyučujících Pč a Vv na
2.stupni žáci připravovali kraslice. Výtvarné techniky, známé i neznámé, se navzájem
prolínaly. A tak 10.dubna, po dobarvení poslední kraslice, žáci za přítomnosti mnoha médíí
rozvěsili po Skořápkovníku 1548 kraslic. Svým dílem přispěli k tomuto počtu i obě MŠ. A
dalších několik stovek přidali žáci ZvŠ. Největší raritou pak bylo pštrosí vejce, jehož výdutek
přinesl Martin Tinka se svými rodiči.
Pěvecká soutěž „Miroslavský klíček“
6. 5. se ve spolupráci s DDM a ZUŠ uskutečnil již 6. roč. této pěvecké soutěže, které se
zúčastnilo 21 soutěžících žáků 1.-9. roč. Účinkující doprovázel ředitel ZUŠ. Před konečným
vyhlášení výsledků vyhrávala hudební skupina „Tri beat“, která působí při DDM.
Školní akademie
Letos se uskutečnil již 10. ročník. Původně plánovaný termín 13. června se neuskutečnil pro
nepřízeň počasí. Akce byla odložena na pondělí 16. června. Vystoupilo na 300 účinkujících
včetně – MŠ z Husovy ulice. Jako host se představil pěvecký sbor ZUŠ z Brna pod vedením
paní profesorky Halířové se skladbou „Královničky“ od Leoše Janáčka. Žáci 1.-9. ročníku
pobavili publikum vystoupeními tanečními, pěveckými i hereckými. Úroveň vystoupení byla
jako vždy vysoká, celá akce se zdařila.
b) účasti školy v soutěžích, olympiádách
Přehled účasti na soutěžích a olympiádách, ve kterých dosáhli žáci umístění do 10.
místa
Umístění žáků vyšší než 10 zde není uvedeno, ani soutěže celých skupin.
3665
datum
třída
žák
učitel
předmět
typ soutěže
místo
pořadí
30.10.
8.B
Kuthanová Hana
Te
Drogy a já
celostátní
Praha
3
26.3.
26.3.
29.1.
29.1.
12.3.
12.3.
14.3.
14.3.
19.3.
19.3.
19.3.
3.4.
9.4.
9.4.
9.4.
6.5.
6.5.
28.5.
28.5.
28.5.
28.5.
28.5.
28.5.
28.5.
18.12.
4.B
4.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
9.A
6.A
7.A
8.B
9.A
8.A
8.A
8.A
6.B
7.A
4.A
4.A
4.B
4.B
5.B
5.A
5.A
9.B
Titěra Adam
Damborová Barbora
Hoc Pavel
Dufková Alice
Hamalová Ivona
Beneschová Jana
Beneschová Jana
Dufková Alice
Benesch Petr
Fér Radek
Nedvědová Lucie
Hoc Pavel
Irmann David
Zálešák Milan
Ingerle Jan
Titěrová Anežka
Fér Radek
Biberlová Zita
Hamala Vojtěch
Růžičková Kateřina
Titěra Adam
Petříková Daniela
Coufal Pavel
Coufalová Kateřina
Sobotka Martin
Ko
Ná
St
St
St
St
Sl
Sl
Má
Má
Má
Ře
St
St
St
Mj
Hr
Ná
Ná
Ko
Ko
Mj
Mj
Mj
Má
Matemat.miniolym.
Matemat.miniolym.
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Chemická olympiáda
Chemická olympiáda
Olympiáda v Čj
Olympiáda v Čj
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Fyzikální olympiáda
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Pythagoriáda
Matem. olympiáda
Matem. olympiáda
Matem. olympiáda
Matem. olympiáda
Matem. olympiáda
Matem. olympiáda
Matem. olympiáda
Vánoční laťka (skok vysoký)
oblastní
oblastní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okresní
okrskové
okrskové
okrskové
okrskové
okrskové
okrskové
okrskové
regionální
Brno
Brno
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Znojmo
Vedrovice
Vedrovice
Vedrovice
Vedrovice
Vedrovice
Vedrovice
Vedrovice
M. Krumlov
3
8
1
9
5
7
6
8
6
2
9
8
5
8
9
3
9
4
3
4
1
3
1
2
2
Vémyslická LYRA
12. listopadu 2002 se ve Vémyslicích uskutečnil 4. ročník oblastní pěvecké soutěže LYRA.
Naše ZŠ se účastnila poprvé. V obou kategoriích – mladších i starších žáků obsadily naše
žákyně 3. místo
c) spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení)
1.
Naše škola úzce spolupracuje s DDM a ZUŠ v Miroslavi.
Společně pořádají některé kulturní a sportovní akce: Pěvecké soutěže, Dálkový
pochod, Školní akademii, Výstavky výtvarných prací apod.
2.
3.
Naši učitelé vedou řadu kroužků pod hlavičkou DDM
Děti mateřských škol jsou zvány do školy na akce školní
družiny a 1. stupně, učitelky se zúčastňují besídek dětí v MŠ. Děti z MŠ také
vystupují na naší školní akademii.
4.
Na metodické sdružení jsou 2× ročně zvány učitelky ze
spádových obcí, 1× ročně též zajíždí do škol okolních obcí.
d) účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci:
Dva učitelé jsou členy zastupitelstva, z to jeden v Radě města.
3666
Tři učitelky jsou v redakční radě Miroslavského zpravodaje, další čtyři do něho
téměř pravidelně přispívají. Jedna učitelka moderuje zábavné akce pořádané městem,
druhá učitelka moderuje kulturní akce ZUŠ a společenských organizací a je také
hlavní organizátorkou při obnově a udržování židovského hřbitova.
Pedagogové se dále podílejí na akcích města, zejména při organizování a přípravě
velikonočního stromu „Miroslavský skořápkovník“, mažoretky připravují
vystoupení na 1. máje,
Dva učitelé jsou v nejvyšších funkcích fotbalového klubu v Miroslavi, z nichž jeden
je trenérem jihomoravských brankářů.
e) spolupráce školy s PC, vys. školami
Škola spolupracuje s pedagogickým centrem na Kociánce v Brně ( máme jednoho
tělesně postiženého žáka).
f) zapojení školy do projektů
„Fit für Europa, fit für den Bruf“
S pomocí grantu Národní agentury Socrates se ve dnech 23.-27.října 2002 naše učitelky
PhDr. Marie Volfová a PhDr. Lia Ryšavá účastnily společné schůzky všech členů projektu
s názvem „Fit für Europa, fit für den Beruf“. Mohly tak i nadále pokračovat v práci, která
započala v loňském roce ve francouzském Štrasburku. Schůzky se zúčastnili zástupci škol,
sedmi zemí. Francie, Německa, Portugalska, Rakouska, Švýcarska, Itálie a ČR.
Pro naši konkrétní práci učitelů je tento projekt velmi důležitý, protože nám dokáže pomoci
při hledání vhodné profesní orientace jednotlivých žáků, mapuje určitým způsobem trh práce
a přinese informace o znalostech, které podmiňují úspěšnost absolventů v dnešních
podmínkách.
Jednotlivé země předložily své vypracované dotazníky, které pak byly přehodnoceny a
sjednoceny. Dalším úkolem každé školy bude, vypracovat nový, přizpůsobený konkrétním
podmínkám své země. Závěrečnou fází projektu pak bude distribuce dotazníků a vyhodnocení
získaných informací.
Velká pozornost byla věnována myšlence společné Evropy. Tato otázka se týkala
především nás, jako kandidátské země. Během schůzky jsme získali mnoho informací, které
poslouží při výchově žáků tak, aby pochopili význam a možnosti, které jim skýtá naše
členství v EU do budoucnosti.
V letošním školním roce se zavádí nová kapitola ve výuce občanské nauky, kterou je
výchova k povolání. Protože např. v Rakousku se toto vyučuje jako samostatný přehled,
rozhovory s vyučujícími nám velmi pomohly při hledání způsobu, jak tuto kapitolu co nejlépe
žákům zpřístupnit. Jsme také názoru, že výuka tohoto předmětu velmi souvisí s náplní našeho
projektu.
Celou schůzku můžeme hodnotit jako velmi zdařilou. Na základě získaných informací
budeme znovu žádat o registraci projektu, který proto můžeme lépe propracovat.
4. středoevropská regionální konference FIPLV (Mezinárodní federace učitelů živých
jazyků)
Ve dnech 6. a 7. února proběhla v Praze konference za podpory MŠMT ČR, Mezinárodní
federace učitelů živých jazyků FIPLV a Univerzity Karlovy, které se zúčastnili hosté
z Francie, Německa, Velké Británie, Polska a Slovenska. Tématem bylo vzdělávání učitelů
3667
cizích jazyků v současné době, problematika a odlišnosti tohoto oboru, jakož i různé
jazykovědné a didaktické otázky. Během dvou dnů se pracovalo ve dvou sekcích, kde byly
předneseny jednotlivé příspěvky, po nich následovala diskuse. Rozhovory se týkaly
problematiky jednotlivých jazyků, interference, využití moderní techniky ve výuce. Bylo
konstatováno, že nejrozšířenějším jazykem v současné době je jednoznačně angličtina, což by
ale mohlo vést k uniformitě, proto Rada Evropy vydala dokument, ve kterém podporuje
výuku všech evropských jazyků, zejména s důrazem na jazyky menší, aby se tak podtrhla
rozmanitost evropské kultury a tato zůstala zachována. Zazněl zde zajímavý fakt, který byl
doložen konkrétními čísly, že v naší republice velmi vzrůstá zájem o ruský jazyk jako největší
slovanský jazyk.
Velká pozornost byla věnována také využití počítačů a internetu ve výuce. Současná výuka
cizích jazyků se bez podpory moderní techniky už téměř neobejde, i když rozhodující roli
hraje odborně dobře připravený učitel. Byly zde uvedeny konkrétní příklady práce
s internetem a počítačem. Některé přednášky se týkaly také specifik práce učitelů na ZŠ a
vyšších stupních škol. Celá konference probíhala za velkého zájmu odborné veřejnosti. Z naší
školy se zúčastnila PhDr. Marie Volfová.
g) mezinárodní spolupráce
Spolupráce partnerských škol – Miroslav, Langenlois v Rakousku, mezinárodní projekty
V říjnu 2002 se uskutečnila v Rakouském Langenlois další pracovní schůzka všech
účastníků projektu Comenius. Žádost o účast, podaná naší školou, byla bohužel zamítnuta, ale
dostali jsme finanční podporu od Národní agentury Socrates, abychom se mohli této schůzky
zúčastnit. Byl zde stanoven další postup práce a my jsme získali možnost žádat o přistoupení
k projektu na další rok. Tato žádost byla podána k 1.3.2003. Pro nedostatek finančních
prostředků však byla zamítnuta i tentokrát.
Úspěšně však pokračuje vzájemná spolupráce se školou v rakouském Langenlois.
Zástupci naší školy i města se zúčastnili v říjnu slavnostního otevření nové přístavby v této
škole, která proběhla za účasti zemského hejtmana Dolních Rakous a dalších významných
hostů. 12. června 2003 proběhlo odvetné utkání fotbalového mužstva z Langenlois
v Miroslavi. Zúčastnilo se ho 15 hráčů s dvoučlenným pedagogickým doprovodem.
20.6.2003 byli naši učitelé pozvání k návštěvě školy v Langenlois. Celé setkání mělo velmi
přátelský charakter, proběhla zde beseda o rakouském školském systému, prohlédli jsme si
celou školu, která je velmi dobře vybavena. Byly dohodnuty další formy spolupráce pro příští
školní rok.
Dne 23.6.2003 se uskutečnil poznávací zájezd našich žáků do Vídně. Děti se zde
seznámily s nedůležitějšími pamětihodnostmi města.
10.4.2003 proběhla ve Znojmě schůzka učitelů z pohraniční oblasti Rakouska a České
republiky. Hlavním tématem setkání byly zkušenosti jednotlivých škol s mezinárodními
projekty, především s projektem Phare. O finanční podporu prostřednictvím tohoto projektu
bude naše škola žádat i v letošním roce. Termín odevzdání žádostí je 30. července. Hovořilo
se také o výuce němčiny a češtiny na obou stranách hranice.
h) péče o talentované žáky
Talentovaní žáci se pravidelně zúčastňují příprav na přijímací zkoušky na střední
školy a na okresní kola olympiád. Tyto přípravy probíhají mimo vyučování. Jedná se
o přípravu z M, F, CH, ČJ,
3668
. První"Matematická MINIOLYMPIÁDA" pro 1. st. se konala 26.3. v Brně na ZŠ
Sirotkova. Naši školu zastupovalo pět žáků 4. ročníku. Soutěžili 594 žáci ze 73 škol
celého kraje. I při tak velké konkurenci dosáhli naši žáci vynikajících výsledků. 3.
8. 12. a 13 místo.
Další matematická soutěž "lÍSKULKA" proběhla 28.5. na ZŠ Vedrovice. Zde byla
konkurence menší a naši žáci získali: 1., 3. a 4. místo, Všichni soutěžící museli
prokázat spoustu znalostí, matematického ducha a důvtip, v neposlední řadě
překonat trému z cizího prostředí.
Každoročně se naši žáci zapojují do mezinárodní matematické soutěže KLOKAN, kde
také dosahují poměrně dobrých výsledků.
V kategorii Klokánek se zúčastnilo 65 žáků ze 4. a 5.tříd
V kategorii Benjamín se zúčastnilo 74 žáků ze 6. a 7.tříd
V kategorii Kadet se zúčastnilo 59 žáků z 8. a 9.tříd
Již čtvrtý rok pokračujeme v tradici přijetí vzorných a vyznamenaných žáků na
radnici.
Asi 45 žáků se každoročně zúčastní setkání s představiteli města, kde obdrží
pochvalný list a propagační materiály města, a u chlebíčku a zákusku pak probíhají
neformální rozhovory.
péče o zaostávající, problémové žáky
Pro zaostávající žáky připravují učitelé doučování a zpestřují jim výuku využíváním
výukových multimediálních programů v učebně informatiky.
Problémoví žáci jsou zváni před výchovnou komisi školy a rodiče těchto žáků jsou
zváni do školy. Pokud se rodič nedostaví, navštíví rodinu třídní učitel, případně i
ředitel v místě bydliště.
i) LVVZ, školy v přírodě, …
V termínu od 11.1.2003 do 18.1.2003 se uskutečnil v areálu Hájné Hory ve
Vimperku lyžařský výcvikový kurz, kterého se letos zúčastnilo 74 žáků sedmých,
osmých a devátých tříd naší školy. Přestože sněhová pokrývka nebyla vysoká, ideální
lyžařský terén, povětrnostní podmínky a snaha a kázeň dětí, vedly ke splnění všech
cílů a úkolů LVK.
Během celého kurzu nebyly kázeňské problémy a přestupky, nevyskytla se žádná
onemocnění, došlo k jednomu menšímu poranění kotníku.
3669
Kroužky při ZŠ
Název kroužku
doučování
stolní tenis
matematický
příprava na matematické soutěže
kopaná
mažoretky
Počet kroužků
Počet žáků
4
2
dle potřeby
12
2
2
2
1
25
11
33
20
další kroužky vedou naši pedagogové pod hlavičkou DDM
Část VII.
Zhodnocení a závěr
Je možné provést ucelené hodnocení činnosti školy. Na základě tohoto hodnocení vznést požadavky, návrhy a
připomínky ke všem subjektům, které spolupracují se školou.
Většina pracovníků, zejména pedagogů považuje svoje povolání za poslání a prestiž každého
z nich. K plnění úkolů přistupují zodpovědně, protože je to jejich smyslem a naplněním
života. Budují si soustavně svoji dobrou kantorskou pověst. Záleží jim na tom, aby žáci po
létech o nich řekli: „To byli dobří kantoři“
Škola velmi dobře spolupracuje s městskou i státní policií při objasňování trestné činnosti
žáků ve městě a okolních obcí. Obě policie připravily společně pro žáky besedu s ukázkou
požívané výzbroje a výstroje, včetně služebního psa.
V Miroslavi je ZUŠ a DDM, které plánují společné akce, nejen se žáky, ale také i s kulturním
a informačním centrem při městském úřadu. Na celý rok je vytvářen kalendář všech
kulturních, sportovních i dalších společenských akcí.
Část VIII.
Poradenské služby v základní škole
(vyplňte na samostatný list)
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
3670
a)
počty
výchovný poradce
školní metodik prevence
fyzický
počet
1
1
kvalifikace,
specializace
aprob. Z - Tv
aprob. Čj - Ov
dosažené vzdělání
úvazek
kvalifikace,
specializace
dosažené vzdělání
VŠ
VŠ
školní psycholog
0
školní speciální pedagog
0
(netřídní)*
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.
a)
věková struktura
do 35let
35 – 50 let
50 let–důch. věk/z toho
důchodci
výchovný poradce
1
školní metodik
1
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog
a)
další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :
výchovný poradce:
školní metodik prevence: Kurz "Prevence drogových závislostí", pořádaný I.E.S. Sdružení
Podané ruce.
Místo školení Brno
Řečkovice, Hapalova ul.
školní psycholog:
0
školní speciální pedagog:
0
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a)
finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)
 uveďte: program (grant)
 organizaci, která grant poskytuje
 výši fin.částky
b)
finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m.
Brna, sponzor, jiné. Uveďte


zdroj: Sdružení rodičů
výše finanční částky (v Kč): 85 000 Kč - dataprojektor
3671
3. Individuální integrace
Typ postižení
Vývojová porucha učení a
chování
- “ - “ - “ - “ - “ - “ - “ Tělesné postižení
celkem
Ročník
2
Počet žáků
3
3
4
5
6
7
8
9
2
3
5
2
2
3
4
5
1
27
Část IX.
Hodnocení Minimálního preventivního programu
1. Stručně analyzujte preventivní program
- hledisko cíle:
Minimalizovat vliv sociálně-patologických jevů na děti a mládež a zajistit aktivní
primární prevenci.
Nabídnout dětem atraktivní využití volného času, např. Den dětí, Miroslavská
šlápota, Běh Terryho Foxe, Miroslavský klíček. Pořádání různých soutěží je pro děti
velmi atraktivní a zúčastňují se nejen soutěžící, ale i povzbuzující diváci.
-
hledisko aktivit (směrem k pedagogům, žákům a rodičům):
U pedagogických pracovníků zajistit maximální informovanost v dané problematice,
žákům nabídnout velké množství aktivit a uplatnění včetně smysluplného využívání
volného času. Rodiče seznamovat s problematikou a nebezpečím, které může
podceňování drog způsobit.
-
hledisko očekávaných výsledků (ovlivňuje psychosociální klima ve škole, kázeň a
prospěch:
Výchova mladé generace ke zdravému životnímu stylu, k uvědomělé kázni a
posilování kvality mezilidských vztahů a směřovat tím ke kultivaci společnosti.
Zdarma byla nabídnuta přednáška Sdružení za dětský život z Jihlavy, Ing.
Štěpančíková - Vývoj a problémy lidského života v prenatálním období. Přednáška
byla zavádějící, nepředávala žákům správné informace, působila dojmem sektářství.
Znovu jsme se přesvědčili o nutné přítomnosti pedagogického pracovníka.
zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech; zhodnocení projevů
vztahujících se k výskytu sociálně patologických jevů):
Vytvořením důvěry mezi učitelem a žákem přináší žákům možnost svěřit svoje
problémy a najít společně přijatelné řešení. V minulosti byla tato důvěra podceňována.
Tomu napomáhají takové akce, jako je slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky
-
3672
a důstojné rozloučení s vycházejícími žáky, kteří i po ukončení základní školy
přicházejí, aby se s námi podělili o svých dalších studijních úspěších, případně se
svěřili se svými problémy. Obě tyto akce probíhají mimo školu a zúčastňují se jich
představitelé města.
Vzhledem k tomu, že 45% žáků dojíždí ze spádových obcí ( na 2. stupni je to dokonce
50,68% ), není riziko s používáním návykových látek tak vysoké jako ve školách na
sídlištích ve velkých městech. To však není možné podceňovat.
Kromě záškoláctví (to také vyplývá z % dojíždějících žáků) se problém s drogami
nevyskytl.
2. Uveďte specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny
26.9.02
Říše královny hudby - výchovný koncert pro I. stupeň. Hudební škola
Klára z Nikolčic
26.9.02
Od baroka po dnešek - výchovný koncert pro II. stupeň. Hudební škola Klára z
Nikolčic
21.11.02
Exkurze k volbě povolání - Veletrh Brno - organizoval výchovný poradce,
účast 42 žáků z 9. tříd
25.11.02
Zahájení adventu vystoupení žáků - náměstí v Miroslavi.
25.11.02
Zahájení adventu vystoupení žáků - představení pro I stupeň ZŠ.
17.12.02
Vánoční koncert ZUŠ Miroslav pro všechny žáky ZŠ Miroslav.
19.12.02
Magická revue -vystoupení kouzelníka, účast všichni žáci školy.
28.2.03 MIROSA (Miroslavské sdružení aktivních) připravilo pro žáky 2. st. promítání
filmů a následnou besedu, s cílem upozornit na utrpení lidí ve světě.
9.4.06., 16.4., 22.4.
PEER program pro 6. ročník
Rodiče proti drogám - celostátní výtvarná a literární soutěž - účast našich žáků s pěkným
umístěním.
10.4.03 Skořápkovník – nazdobení a zavěšení kraslic na břízu na nám. v Miroslavi. Akce
měla velký mediální ohlas.
11.4.03
Ukázka dravců Zeyferus - celá škola.
26.4.03
Miroslavská šlápota – pochod s účastí 350 dětí a dospělých.
1.5.03
Vernisáž a zahájení výstavy žákovských prací – „Afrika - jak ji vidím
já“.
6.5.03
Pěvecká soutěž Miroslavský klíček - 21 soutěžících.
7.5.03 Vývoj a problémy lidského života v prenatálním období-přednáška pro žáky 9.
ročníků. Připravilo Sdružení za dětský život z Jihlavy, Ing. Štěpančíková.
19.5.03
Výstava - "Šaty dělají člověka".(do 24.5.03)
22.5.03
Volba povolání - beseda žáků 8. ročníku s pracovnicemi Úřadu práce
Znojmo
26.5.03
Preventivně výchovná akce městské policie pro žáky 1. - 3. ročníku
13.6.03
Běh Terryho Foxe
12.6.03
Návštěva žáků a pedagogů z Langenlois, fotbalové utkání, prohlídka
Znojma
13.6.03
Školní akademie
23.6.03
Zájezd žáků do Vídně - kolik, program, doprovod Di, Vf, Ry.
3673
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
ano
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,
heroin, kouření
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné
 uveďte v %
ne
věk
celkem případů
ne
ano
14 15
13 žáků =
0,025%
ne
ne
ne
ne
ne
Část X.
Další údaje o škole (dle uvážení)
Naše škola má k dispozici 4 budovy. V hlavní budově jsou všichni žáci od 5. ročníku, ve
druhé budově je 1. až čtvrtý ročník. Ve třetí budově je školní družina, čtvrtá slouží pro výuku
dopravní výchovy spolu s dětským dopravním hřištěm. O provoz a veškerou údržbu se starají
naši dva školníci.
Stručný přehled z činnosti předmětových komisí:
Předmětová komise matematiky
a) Složení komise
Předmětová komise matematiky pracovala ve složení R.Salát, předseda komise, Mgr.
J.Maiová, Mgr. B.Stejskal, Mgr. M. Šabatová. a V. Hrubý. Matematice vyučovali
p.uč.Hrubý 3 třídy (7.A,B,C), Salát 2 třídy (6.C, 8.B), Maiová 4 třídy (5.A,B, 6.B a 9.C),
Šabatová 1 třídu (6.A) a Stejskal 3 třídy (8.A, 9.A,B). V letošním roce byl zaveden pro
žáky 8. a 9. tříd volitelný předmět Cvičení z matematiky. O předmět byl mezi žáky velký
zájem a vyučoval mu Mgr.Stejskal v každém ročníku po jedné hodině. Celkem tedy 56
hodin týdně, aprobovanost výuky je 100%.
b) Ve školním roce se konaly tři schůze předmětové komise. Pravidelně jsme se zabývali
přípravou matematických soutěží, přípravou žáků na přijímací zkoušky, využitím
počítačové techniky v matematice. Pan učitel Stejskal pravidelně informoval o poznatcích
získaných na školení učitelů matematiky v Brně.
c) učivo bylo probráno dle osnov. Učitelé postupovali v souladu se zpracovanými
tematickými plány. Při výuce jsou používány nové platné učebnice z nakladatelství SPN.
Obtížnější jsou úlohy ze sbírky úloh pro přípravu k přijímacím zkouškám (Běloun). Pro
přípravu žáků k přijímacím zkouškám jsou využívány sbírky originálních testů přijímacích zkoušek na různé typy středních škol. Potřebovali bychom však ucelenou
sbírku úloh, za vhodnou považujeme sbírky vydané |SPN vždy pro dva ročníky
3674
( 6,7 a 8,9).Práce s učebnicemi je vhodně doplňována soubory příkladů z počítačového
výukového programu Terasoft a jehož součástí je nepřeberné množství matematických úloh
s možností využití pro procvičování i pro písemné zkoušení žáků a využití počítačového
programu Matik- pro procvičování základního učiva matematiky. Výhodou je možnost
vlastního tempa práce, okamžité ověření vědomostí a možnost sebehodnocení žáka.
Nevýhodou je náročnost na organizaci práce ve třídách s vyšším počtem žáků. Žáci většinou
úspěšně testují, ale písemně hrubě chybují.
d) Klady
Zapojení žáků do matematických soutěží, zdařilý průběh školních kol soutěží a úspěšné
vystoupení našich žáků v okresních soutěžích.
Systematická příprava žáků k přijímacím zkouškám na střední školy, dobré výsledky u
přijímacích zkoušek (např. na Gymnáziu v Mor. Krumlově a Gymnáziu Znojmo) a
úspěšnost přijetí ke studiu. Zkoušky udělali všichni žáci, někteří nebyli přijati pro značný
počet uchazečů. Ti co nebyli přijati volili náhradní školu.
Pečlivě zpracované soubory příkladů pro domácí přípravu, které vypracoval p. uč.
Stejskal, jsou k dispozici i pro ostatní učitele matematiky. Jsou však obtížně použitelné
při jiném stylu práce.Osvědčuje se spolupráce s rodiči, zejména pravidelné informace
rodičům, dostatek známek v žákovské knížce, včasné upozornění rodičů na nedostatky v
práci dětí.
e) Úkoly pro příští rok
Zaměřit se na samostatnou práci žáků, trvalou pozornost věnovat grafické úpravě sešitů.
Úspěšně připravit žáky k přijímacím zkouškám.
Zorganizovat matematické soutěže v rozsahu letošního školního roku.
Stanovit, kterých soutěží se žáci zúčastní, aby nebyli jednotlivci přetěžováni. Do přípravy
na MO zapojit méně žáků, aby bylo možno lépe individuálně se žáky pracovat a bylo
možno docílit dobrých výsledků.
Zlepšit propagaci úspěchů žáků v matematických soutěžích prostřednictvím
Miroslavského zpravodaje, školního časopisu, nástěnky apod.
Do programu schůzek Pk pravidelně zařazovat výměnu zkušeností - využívané metody a
formy práce.
R. Salát za PK matematiky.
Kabinet chemie
c) Spolupráce probíhala podle potřeby především s vyučujícími matematiky a fyziky. jednalo
se především o jednotkách, způsobech výpočtu.
d) Bylo provedeno vyřazení a likvidace nepotřebných a prošlých chemikálií. Ponechány
chemikálie pro nezbytnou potřebu základních pokusů.
e) Osnovy byly splněny v plném rozsahu.
f) Učebnice se plně využívají. Vytvořil jsem velké množství pomocných materiálů, testů a
příkladů, které podstatně rozšiřují oblast učebnice. V této činnosti budu dále pokračovat.
g) Projektové vyučování se zatím neuskutečnilo. Ještě nejsem z chemie dostatečně připraven.
Skupinová práce se pro nedostatek pomůcek a prostorové uspořádání, neuskutečnilo.
h) Pomůcky byly využívány v dostatečné míře. Videonahrávky mnohdy musely simulovat
skutečné pokusy. ( chybí digestoř ). V příštím roce se musíme více zaměřit na mírné
využívání výpočetní techniky v oblasti chemie.
3675
i) Sedm žáků 9. ročníku řešilo školní kolo chemické olympiády. V okresním kole se umístili
na 5., 7., 11. a 3. místě což považujeme za úspěch.
j) Domácí úkoly zadávány pouze jako příprava na zkoušení nebo testování.
k) Zkvalitnění výuky předpokládá především rozšíření učebny, řádné vybavení kabinetu
pomůckami a chemikáliemi a instalace digestoře včetně přesných digitálních váh a
doplnění kabinetu chemikáliemi.
Předmětová komise českého jazyka
Schůzky se uskutečnily 4x ročně, denně probíhaly konzultace mezi učitelkami nad aktuálními
problémy – nejčastěji o hodnocení žáků a sporných mluvnických jevech.
Spolupracujeme především s učiteli cizích jazyků, D, Ov, Rv.
Osnovy se daří plnit, i když se stále potýkáme s nedostatečnou dotací hodin. Ve výuce se
nejvíce osvědčily učebnice mluvnice autorů Styblík a kol. (nakladatelství Fortuna).
Potřebujeme hodně kopírovat, protože učebnice nenabízejí dostatečný počet cvičení
k prohlubování a fixaci učiva. Rovněž využíváme i počítače.
Písemné domácí úkoly byly zadávány zhruba 2x týdně v časové náročnosti od 10 min. v 5.
ročníku do 30 min. v 9. ročníku.
Z činnosti Metodického sdružení 1.stupně
V průběhu školního roku se uskutečnilo 8 schůzek MS, na kterých se pravidelně scházely
učitelky 1.stupně ZŠ Miroslav pod vedením PaedDr. Jaromíry Svobodové. Dvou schůzek se
zúčastnily také učitelky ze ZŠ Hostěradice a ZŠ Jiřice. Jedna schůzka se konala v ZŠ
Hostěradice, kde se přítomné učitelky seznámily s prací neúplné ZŠ.
Učitelky se pravidelně seznamovaly s časopisem Komenský a Učitelskými novinami.
Všechny vyučující si v průběhu škol. roku prostudovaly knihy z nakladatelství Portál, které
byly uvedené v plánu práce. K problémům uvedeným v knihách pak diskutovaly na
schůzkách MS. Další obsahovou náplní byly především psychologické aspekty výchovně
vzdělávacího procesu ( motivace, zkoušení, zdroje stresu a vyrovnávání se s ním).
Osnovy a plány ve všech předmětech stanovené pro jednotlivé ročníky byly splněny.
Třídní učitelky připravovaly žáky na třídní kola soutěží v recitaci ,,Rolnička“, ve zpěvu
,,Skřivánek a výtvarné soutěže. Vítězové třídních kol se zúčastnili dalších kol, která se konala
ve spolupráci s DDM Miroslav. Miniolympiády v Brně a soutěže Lískulka ve Vedrovicích
se zúčastnili žáci 4.ročníku.
V následujícím školním roce se především seznámíme s formami a metodami práce ve
ZvŠ Miroslav, abychom mohly pravdivě informovat rodiče žáků, kteří nezvládají učivo ZŠ.
Protože přibývá dětí s odkladem školní docházky a v mateřských školkách v okruhu naší
školy mají různé vých. vzdělávací programy chceme se i nadále seznamovat s prací učitelek
mateřských škol prostřednictvím setkání přímo ve školách. Budeme zvát na schůzky také
kolegyně z okolnífch škol.
PaedDr. J. Svobodová, předsedkyně MS
3676
Zpráva o činnosti předmětové komise OV-RV-D
Schůzky se konají třikrát během školního roku. Sestavujeme společně temat. plány,
stanovujeme úkoly na školní rok, hodnotíme výsledky práce, využití pomůcek, předáváme si
vzájemně poznatky a zkušenosti.Úzká spolupráce je s komisí ČJ(úvahy na dané téma)
a Inf.(internet, zpracování úkolů na počítači).
Přínosem je pořádání výstav( např. výstava paní Mikoláškové), koncertů a jiných
mimoškolních akcí. Poznatky se využívají při výuce.
Osnovy plníme, využíváme tematických plánů, které vycházejí ze vzdělávacího programu ZŠ.
V RV i OV využíváme učebnice OV nakl. Olomouc. Jsou velmi dobře tematicky zpracovány,
využívají různých forem práce. K dispozici je také metodická příručka. Knihy obsahují
i různé typy testů a her pro ověřování znalostí žáků.U těchto učebnic je velmi nekvalitní
vazba, takže i přes velkou opatrnost se brzy rozpadají. Z tohoto důvodu jsme museli během
roku doplnit učebnice pro 7. A 9. ročník.
Žáci k některým tématům vypracovávají projekty, skupinově pracují na různých úkolech.
Skupinová výuka při velkém počtu žáků ve třídách je velmi obtížná nejen na organizaci, ale
také na kázeň. V některých početných třídách se nám skupinová práce nedaří.
Při výuce využíváme video, meotar, počítač, atlasy, mapy, fólie apod. Snažíme se o co
největší názornost.
Šk. soutěže: Rodiče proti drogám
J. Beneschová- výtvarná část 1. místo
L. Michálková- literární část 1. Místo
J. Dufek- literární část 1. místo
Dějepisné olympiády školního kola se zúčastnilo 36 žáků. Do okresního kola se probojovaly
Kateřina Součková a Tereza Hocová. Umístění v okresním kole – 31. Hocová a 36. Součková.
Klasické písemné domácí úkoly nejsou zadávány pravidelně, častější úkoly se týkají získávání
informací, vypracování projektů.
Lenka Hodaňová
Na výroční zprávě se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci.
V Miroslavi, dne 29.9.2003
Městská knihovna v Miroslavi v roce 2003:
Roční výkaz o knihovnì
Knihovní fond Městské knihovny v Miroslavi k 31. 12. 2003 čítá 15.976 svazků, z toho je
5.641 knih naučných a 10.335 beletrie. Přírůstky v knihovně činily 486 a úbytky 804 knih. V
průběhu roku 2003 byly v Městské knihovně ve Znojmě zapůjčeny 3 soubory výměnného
fondu o celkovém počtu 154 svazků. Městská knihovna v roce 2003 odebírala 16
pravidelných periodik a z toho 1 výtisk denního tisku.
V Městské knihovně v Miroslavi se k 31. 12. 2003 zaregistrovalo 326 čtenářů, z toho 87
čtenářů do 15 let. Celkový počet návštěvníků v roce 2003 byl 2.686.Celkový počet výpůjček
3677
v knihovně za rok 2003 byl 14.759, z toho naučná 2.658, beletrie pro dospělé 9.641, naučná
pro děti 516 a beletrie pro děti 1.944. Výpůjčky periodik z celkového počtu činí 2.804.
V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo zasláno 9 požadavků do Moravské zemské
knihovny a 8 jich bylo kladně vyřízeno.
V Městské knihovně v Miroslavi se v průběhu roku 2003 uskutečnilo 14 vzdělávacích a
výchovných akcí zejména pro žáky základní školy. V Městské knihovně v Miroslavi je
k dispozici 8 studijních míst a 1 počítač pro veřejnost s internetem.
Městská knihovna v Miroslavi je otevřena pro veřejnost 15,5 hodiny týdně. Internetová
stanice je přístupna veřejnosti i v době otevření informačního centra. Každý den od 9.00 do
11.30 a odpoledne od 12.00 do 16.00.
Příjmy Městské knihovny v Miroslavi za rok 2003 byly 18.645,- Kč a výdaje 353.393,- Kč,
z toho 54.227 na nákup knih.
Knihovna má 1 pobočku v městské části Kašenec
Knihovní fond pobočky Kašenec k 31. 12. 2003 byl 668 svazků , z toho je 58 svazků
naučné literatury a 610 krásné literatury. Přírůstek činil 1 svazek. V roce 2003 byly
vypůjčeny 3 soubory výměného fondu z Městské knihovny ve Znojmě o celkovém počtu 95
svazků. Tyto soubory byly zapůjčeny na 6 až 8 měsíců.
V průběhu roku 2003 se v knihovně zaregistrovalo 31 čtenářů, z toho 25 čtenářů do 15 let.
Celkový počet návštěvníků byl 94.
Celkový počet výpůjček v pobočce Kašenec za rok 2003 činil 338, z toho 41 knih naučné
literatury, 254 krásné literatury pro dospělé, 10 knih naučné literatury pro děti a 33 knih
krásné literatury pro děti.
Pobočka Kašenec je pro veřejnost otevřena 2 hodiny týdně.
V průběhu roku 2003 se zaregistrovalo 52 návštěvníků Internetové stanice. Celkový počet
návštěv za rok 2003 byl 151. Internetovou stanici využívají zejména studenti středních a
vysokých škol. V menší míře i žáci základní školy a veřejnost z Miroslavi.
Městská knihovna v Miroslavi koncem roku 2002 podala žádost o dotaci od MK ČR
v programu VISK 3. Tuto dotaci knihovna nezískala a tak během roku 2003 zakoupila ze
svých zdrojů laserovou tiskárnu a program Windows 2000 do PC pro pracovníky knihovny.
Koncem roku 2003 byla provedena oprava podlahy v kanceláři, skladu a kuchyňce
knihovny. Původní PVC bylo strženo, podlaha opravena a nataženo nové PVC.
V prosinci 2003 byla podána žádost o dotaci v rámci programu VISK 3 MK ČR. Tato
dotace není formou peněz, ale služby. Pokud by knihovna dotaci získala, bude zdarma
připojena k internetu pevnou linkou prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné
správy a po 3 roky od spuštění nebude platit poplatky za internet.
Dům dětí a mládeže v Miroslavi, zajišťuje dlouhodobě a kvalitně mimoškolní činnosti a
aktivity dětí a mládeže. Je každoročně hojně navštěvován, protože poplatek (zápisné) Je
symbolický a pro pestrou nabídku kroužků, které jsou vedeny zkušenými vedoucími, kteří
3678
mají porozumění pro starosti, radosti a vůbec potřeby mladých. Do zájmové činnosti zapojují
i dospělé miroslavské občany, většinou ženy mající zájem o sport a pohybovou kultivaci.
Seznam kroužků pro děti a mládež:
Junior aerobik
Stolní tenis
Kopaná
Národní házená
Hra na kytaru bez not
Veselé pískání
Hudební skupiny
Divadelní
Slaměnky
Barevná pastelka
Keramika- začátečníci
Keramika –pokročilí
Dovedné ruce
Vaření a stolničení
Kynologický
Zálesácký
Rybářský
Svišti
Počítačové hry
Florbal
Varhany hrou
Taneční (začátečníci)
Taneční (pokročilí)
Karate
Sportovní hry (Baseball, Petanque, Lakros, míčové hry)
Hudební klub (základy hry na bicí, baskytaru a další nástroje)
Jak na to? (základy práce s počítačem)-začátečníci
Jak na to? (základy práce s počítačem)-pokročilí
PAŘAN-pro fanatiky PC her
Učíme se programovat (pro pokročilejší uživatele PC)
Pro dospělé:
Super aerobic
Kick-box aerobic
Body balance
Step aerobic
Základní umělecká škola je specifickým školským zařízením, které nemá jen vyplnit volný
čas žáků smysluplnou činností, ale má jim vštípit základy uměleckých směrů z oblasti hudby,
zpěvu, tance, výtvarnictví a dramatického umění. Všechny tyto obory jsou na miroslavské
ZUŠ zastoupeny. Dokud materiální potřeby na výuku hradil stát a rodiče přispívaly na účet
zřizovatele malou částkou, nesály tyto školy před hrozbou zrušení. Současný model
financování se podstatně změnil. Ze ZUŠek se staly příspěvkové organizace. Zatím co do
roku 2000 dostávala škola od státu peníze na platy i odvody z mezd a vybrané školné sloužilo
celé na provoz, nyní bude na odvody dávat jen 65% a zbytek si škola musí zaplatit ze
školného. Zpočátku kryly ztrátu úspory z předchozích let, ale ty se již rozplynuly a tak se
musí přistoupit k nepopulárnímu opatření- zdražování měsíčního školného (současná výše
260 Kč hudebním a 160 Kč v tanečním a výtvarném oboru ) již nestačí.. Jedinou možností
bude zvýšit školné o 25%, což bude pro mnohé rodiče impuls pro zamyšlení se nad tím, zda
děti do ZUŠ dále posílat. Při velkém úbytku dětí by to mohlo znamenat i zrušení školy, která
se zabývá vzděláváním dětí od roku 1945. Zmizely by z kulturního dění Miroslavi i žákovské
besídky, vánoční koncerty s tanečním oborem, účasti na soutěžích a přehlídkách, výstavy
prací žáků výtvarného oboru i spolupráce s mateřskými školami a městem Miroslav.
Novým prvkem prezentace výtvarného oboru byly malované odpadkové koše rozmístěné po
Miroslavi. Děti zbavily nevýraznou šeď plechových odpadních nádob originálními
malovanými povrchy. Možná tato akce přispěje naše občany odhazovat papírky a jiné smetí
do košů k tomuto účelu sloužícím.
3679
Mateřské školy
V Miroslavi zajišťují předškolní výchovu a vzdělání dvě MŠ. A to MŠ Sluníčko na ulici
Malinovského a MŠ na ulici Husové- Zdravá školka. Obě zařízení pracují podle svých
specifických projektů. Dále spolupracují se ZŠ Miroslav ZUŠ a Informačním a kulturním
střediskem v Miroslavi,.Zúčastňují se soutěží a přehlídek, organizují výstavky výtvarných
prací a svoji bohatou činnost presentují i mimo prostory mateřských škol.Hlavní starostí obou
MŠ je úbytek dětí , který způsobila nízká porodnost v minulých letech.
Zvláštní škola v Miroslavi na ulici Kostelní č. 16 připravuje mentálně retardované děti na
vstup do vhodných učebních oborů a na praktický život. Toto zařízení pro hendikepované děti
je již po mnoho let oázou přátelství a porozumění pro jejich problémy. Výchova je důsledně
postavena na zdůraznění toho, co děti dokážou zvládat dobře, v čem mohou uspět. Takto
speciálně nastavený výchovný a vzdělávací program má vliv na sebevědomí dětí a jejich
optimální vývoj.
Kultura
Městské kulturní a informační centrum a veřejně prospěšná společnost Marek jsou
koordinátory kulturního a společenského života v Miroslavi. Spoluprací s městem Miroslav,
školskými zařízeními, miroslavskými spolky a zájmovými organizacemi,podniky a
soukromníky se daří uskutečňovat akce, které zlepšují kvalitu života ve městě a v mnoha
případech město zviditelňují i v rámci republiky. Miroslavský košt, Meruňkobraní, Gulášová
olympiáda, Jarmark u Floriána a další se staly součástí společenského života našich občanů i
jejich přátel z partnerských měst.
Kromě kulturních akcí, které se pravidelně každoročně opakují chci zmínit Festival
dechových hudeb, který se konal 20.6 v areálu letního kina v Miroslavi. Bylo to setkání
několika dechových orchestrů s názvem Miroslavský klíč 2003. Odpolednem provázel sólista
dechové hudby Moravěnka Jožka Šmukař.
V čekárně zdravotního střediska na Kostelní ulici zpříjemňují čekání výstavy výtvarníků
amatérů a místních fotografů. Jednou z nich byla i zdařilá výstava Roční období, která na
fotografiích Lii Ryšavé ukázala proměnlivou siluetu krajiny kolem Miroslavi a okolí.
Kapitola VIII. – Zdravotnictví a sport
Zdravotní péči v Miroslavi zajišťují:
Praktický lékař MUDr. Miroslav Svoboda, Miroslav Kostelní 1
Praktická lékařka MUDr. Ludmila Kellnerová, Miroslav Kostelní 1
Alternativní medicína –MUDr. Marta Karasová, Miroslav Kostelní 1
Ženský lékař MUDr. Karel Podzimek, Miroslav Kostelní 1
Dětská lékařka MUDr. Zuzana Švábenská, Miroslav Kostelní 1
Oční lékař MUDr. Zdeněk Omelka, Miroslav Kostelní 1
Dětská lékařka MUDr. Dana Kohoutková, Miroslav Malinovského 29
Zubní lékařka MUDr.Anna Klejdusová, Miroslav Malinovského 23
3680
Zubní lékař MUDr. Jiří Oškrdal, Miroslav Kostelní 1
Zubní laboratoř MUDr. Klejdusová Anna, Miroslav Malinovského 23
Zubní laboratoř Švehlíková Eliška, Miroslav Kostelní 1
Oční optika Petra Semotamová, Miroslav Kostelní 1
Pedikůra –manikůra Lenka Formanová, Miroslav Kostelní 1
Lékárna Mgr Hana Bauerová, Miroslav Kostelní 3
Soukromá dopravní zdravotní služba –Zdeněk Růsek, Miroslav Nádražní 53
Nedostatečné, zpožděné a nedůsledné řešení pohotovostních lékařských služeb
Moravskokrumlovské pohotovosti vyřešila miroslavská radnice změnou příslušnosti zpět
k pohotovosti znojemské. Pro miroslavské občany jde o kvalitnější dopravní spojení a
rychlejší přístup ke službám. Znojemská služba také navazuje na nemocnici, která je vyššího
řádu než ivančická, kam spadá pohotovost Krumlovská.
Veterinární služba:
Veterinární lékař MVDr. Karel Hošek Miroslav Malinovského 1200
Veterinární technik Marcela Pitauerová, Miroslav Kostelní 27
Veterinární technik Petr Uhlíř, Miroslav Údolní 44
Sport:
FC Miroslav
Podobně jako v minulých letech jsou v miroslavské kopané zastoupeny všechny věkové
skupiny od přípravky po A a B družstvo mužů.
A mužstvo odehrálo v jarní části soutěže třináct utkání, získalo 27 bodů se skóre 26:16. Ztráta
deseti bodů za dvě porážky a remízy znamenala opuštění prvního místa na kterém náš tým
figuroval od prvního do dvanáctého kola.
Podzimní část soutěže
Přípravka: odehráno 12 zápasů, z toho 9x zvítězili, 2x remizovali a 1x prohráli. Tímto
výsledkem si udrželi vedoucí postavení v okresním přeboru.
Mladší žáci: odehráli 11 zápasů, ve kterých 6x zvítězili, 1x hráli nerozhodně a 4x prohráli. Se
skórem 23:18 obsadili 5. Místo.
Starší žáci: v 11 mistrovských zápasech1x prohráli, 8x zvítězili, 2x hráli nerozhodně.
Dorost: celkově obsadili se sedmi výhrami, dvěma remizami a čtyřmi porážkami 5. Místo.
Zisk 23 body, skóre 29:24. B mužstvo: ve třinácti zápasech 4x zvítězilo, 4x hrálo nerozhodně
a 5x prohrálo. Se ziskem 16 bodů a skórem 16:22 obsadilo 10. místo.
A mužstvo: ze 13. Utkání 6x zvítězilo, 3x skončilo utkání nerozhodně a 4x bylo poraženo.
Celkové skóre 23:22 není příliš lichotivé, výsledkem je 6. místo.
Národní házená
Ženy se po jarní části umístily v krajském přeboru na 2. místě, dorostenky skončily na místě
třetím. Žákyně skončily v krajském přeboru na 5. místě. Mladší žákyně se ve dnech 14. –15.
Března zúčastnily halového Mistrovství České republiky v Ejpovicích u Plzně. Umístily se na
6. místě.
3681
Stolní tenis
A družstvo hrálo v okresním přeboru I. Třídy, B mužstvo v okresním přeboru II. třídy. Po
základní části se A tým propadl do prolínací soutěže, odkud mohl ještě postoupit do I. Třídy.
V této prolínací soutěži se umístil na 4. Místě. Toto umístění bylo první nepostupové. Proto
naše stolní tenisty čeká v příští sezóně trnitá cesta ve II. třídě , pokud se budou chtít opět
probojovat do I. Třídy. B mužstvu se postup do prolínací soutěže nezdařil.
12. 7. se na stadionu FC Miroslav uskutečnil turnaj v nohejbalu. Zúčastnilo se 15 družstev. Po
třetí za sebou se vítězem stala trojice Veselý, Russ, Dyml z Petrovic, Druhé místo obsadili
Škuta, Kratochvíl, Krištof a třetí místo Juránek, Ševčík, Máca- obojí z Miroslavi.
Kapitola IX.
- Různé
Vandalismus: v noci ze 13. na 14. leden ulomil neznámý vandal maketu policisty. Kromě
zničení figuríny vhodil tento neznámý darebák část makety do okna rodinného domku paní
Koníkové. O dva dny později došlo k vykradení dodávkového auta na ulici Mlýnské.
V noci z 6. na 7. 8. pomalovali nudící se hoši vulgárními nápisy nově vybudovanou
autobusovou čekárnu, fasády domů dopravní značení a objekt vodárny u koupaliště.
O víkendu začátkem září se vandalovi, který rozbil osvětlení nad zámeckými vraty a
pískovcové desky na kašně moc nedařilo. Protože byl policií dopaden a usvědčen .Rozsah
škody činil20 000 Kč, kterou „silák“ musel uhradit.
Místní poplatek za svoz komunálního odpadu činí na osobu 295 Kč.Město se zapojilo do
programu separace odpadu přes firmu EKOKOM.
14. –16. března se uskutečnil tzv. železný víkend. Z výtěžku prodeje železného šrotu (5 500
Kč) zakoupilo město drtič zahradního odpadu, který bude MO ČZS půjčovat občanům.
Ve dnech 9. –12 ledna se na brněnském výstavišti uskutečnil veletrh cestovního ruchu
Regiontour 2003. Městu Miroslavi byl vyčleněn čtvrtek 9. A sobota 11 1. Návštěvníci se
zajímali hlavně o termínovou listinu kulturně společenských akcí , cyklotrasy, možnosti
stravování a ubytování ve městě a okolí.
4.5. připravilo město Miroslav s velvyslanectvím republiky Kuba společensko –
gastronomické odpoledne pod názvem Kubánský den. Návštěvníci ochutnali speciality
latinskoamerické kuchyně a míchané nápoje .Vše připravil personál originální kubánské
restaurace LBODEGUITA DEL MEDIO z Prahy. K poslechu a tanci hrálo kvarteto Havana.
S příchodem jara se v našem městě začali vyskytovat podivní podomní prodejci, kteří pod
různými záminkami odvedou pozornost občanů a ti po jejich odchodu zjistí, že byli okradeni
o úspory. Objektem zájmu pobertů jsou také nezajištěná jízdní kola před obchody, obsah
sklepů a půd. Poslední dobou není vzácností, že přes noc zmizí osobní automobily
zaparkované před domy.
3682
V sobotu 7.6. pořádalo město Miroslav, Motoklub Brněnští draci a DDM Miroslav den plný
rokové muziky a benzínového odéru. Celou jinak zdařilou a nepřehlédnutelnou akci pokazila
smrt jednoho mladého motorkáře, který pod vlivem alkoholu a ve velké rychlosti nezvládl
svůj stroj na ulici Nádražní a vyjel v prostoru pěstitelské pálenice ze zatáčky, kde narazil na
strom.
Chystaným vstupem do EU se zpřísňují mnohé předpisy. Aby město dostálo zpřísněným
hygienickým normám vydaným pro školní stravování, přistoupilo k rekonstrukci školní
kuchyně a jídelny. Náklady na přestavbu dosáhly bezmála 2 milionů korun. Slavnostní
otevření a zahájení provozu se za účasti poslanců PČR RNDr.Bayerové a ing. Skopala
uskutečnilo v pondělí 8. září.
20. listopadu se v programu Dolnorakouská jazyková ofenzíva představili žáci a učitelé naší
školy a DDM v partnerské škole v Langenlois. Vzorně reprezentovala výtvarné dovednosti
výstavka žákovských prací pod vedením paní učitelky Biberlové na téma Afrika. Variaci na
africké tance nacvičila s dětmi paní Horáková z DDM, paní učitelka Volfová je hlavní
mamažerkou družebních projektů.
V roce 2003 Městská policie blokově řešila 172 přestupků. Dále bylo předáno přestupkové
komisi při MěÚ 17 případů, Odboru výstavby a územního plánování 1 případ, Policii ČR 8
trestných činů, u 24 přestupků bylo řízení zastaveno, protože se jednalo o nezletilé osoby. Do
městské pokladny odevzdala MP celkem 281 370 Kč. Na roznosu listovních zásilek po
Miroslavi ušetřili strážníci MP městu 10 110,20 Kč.
Dne 17. 2. zemřel po automobilové nehodě, když se vracel od porodu svého prvorozeného
syna 23. letý Miroslav Hrubý.
21.7. zahynul na státní silnici u Miroslavi 26. letý řidič ze Svitav, když vjel do protisměru,
kde se střetl s nákladním autem. Příčinou byla únava a velké vedro.
Na prvním občanském plese byla vyhlášena veřejná sbírka na realizaci sochy Miroslava, která
je dalším darem akad. Sochaře Pavla Krbálka městu Miroslav.
18.7. se konalo slavnostní odhalení sochy Niké od akad. Sochaře Pavla Krbálka –
miroslavského rodáka. Na odhalení plastiky v Chotkových sadech v Praze a předání kulturní
ceny evropského regionu autorovi sochy v Nosticově paláci byl pozván starosta města
Miroslavi ing. Augustin Forman.
MVDr. Julius Klejdus –miroslavský rodák se stal významným členem Moravského
ornitologického spolku, jeho dlouholetá pozorování a přesné záznamy dějů a změn v přírodě
jsou publikovány v odborných časopisech a publikacích.
V pátek 19.9. si dvěma letadly ultralight Sova přiletěli členové Ultralight klubu Karlovy Vary
pro 40 litrů burčáku z Veltlínského červeného raného, který vyrobil pan Zdeněk Hemala.
Cesta vzduchem je rychlá a tak si na bouřlivém moku mohli členové klubu pochutnat již za
hodinu a půl.
3683
V měsíci září se dožili šedesátky ředitel ZŠ Mgr Štěpán Diviš a Katolický duchovní Jaroslav
Beránek. Rada města jubilantům pogratulovala.
Kriminalisté odhalili lupiče, který 4.11. vyloupil benzínovou stanici v Miroslavi.
Starosta Miroslavi dostal za nevhodné parkování „botičku“ právě ve chvíli, kdy se svým
protějškem z Mor. Krumlova projednával záležitosti o zdravotní pohotovostní službě.
Obecní zprávy a informace se rozhodla miroslavská radnice zasílat aktuálně přímo do mobilů
svým občanům.
Miroslavská radnice projevila zájem o spolupráci s regionální televizí Fatem a poskytla jí
příspěvek. Předpokládaný výsledek se však neprojevil, signál pokrývá asi jen 20%
domácností.
Učitelka ZŠ Miroslav Paeddr. Hana Mühlhauserová se podílí na tvorbě učebnic pro I. Stupeň
ZŠ a publikuje v odborných časopisrch.
26.11.se na miroslavském náměstí opět rozzářil vánoční strom a obří adventní věnec. /část na
slavnostním zahájení adventu byla hojná, kulturní vystoupení zajistily miroslavské školy.
MěÚ povolil zřídit na vodárně na Markově opci monitorovací stanoviště pro biometrický
výzkum, který zde provádí RNDr. Erik Schwarzbach, vyhodnocování a další pokusy provádí
doma na ulici Václavov ve své laboratoři. Vypracoval metody a počítačové programy, které
se využívají v řadě zemí, a to zejména při šlechtění obilí. Při pokusech zjišťuje výnos i jiné
užitkové vlastnosti nově vyšlechtěných odrůd ve srovnání s osvědčenými odrůdami. Dalším
předmětem jeho výzkumu je sledovat složení populace padlí travního na ječmeni. Původci
této choroby napadají různé odrůdy ječmene s odlišnými geny odolnosti.
Závěr
Ve vnímání prostého občana byl letošní rok v Miroslavi klidový. Starosta města, místostarosta
i radní města však ví, že o mnohé bylo nutno bez ohledu na pohodlí a volný čas tvrdě bojovat.
Chceme–li, aby naše město mělo v době ekonomické recese, v době, kdy je nutné se o každou
korunu pro malé město prát, šanci neupadnout do bezvýznamnosti, musíme mít silné, schopné
a obětavé vedení. Domnívám se, že jsme volili dobře a tu šanci máme. Že práci vedení města
lidé vnímají se projevilo účastí obyvatelstva na novoročním přípitku o Silvestru čtvrt hodiny
po půlnoci, na který pozval občany starosta města.
3684
Seznam příloh:
Příloha č 1 výstřižky z novin, leták- reforma veřejné správy
č.2 výstřižky –mikroregion
č. 3 výstřižky z časopisů –partnerská města
č. 4 výstřižky –miroslavské kopce
č. 5 výstřižky –protipovodňová opatření
č. 6 výstřižky –průmyslová zóna-STRABAG
č. 7 výstřižky –miroslavský zámek
č. 8 výstřižky –školní jídelna
č. 9 výstřižky –doprava
č. 10 výstřižky –doprava
č. 11 výstřižky –školní jídelna
č. 12 výstřižky Fruta Miroslav
č. 13 plakát –svěcení mladých vín
č. 14 místenka a výstřižky –svěcení vín
č. 15 katalog –svěcení vín
č. 16 pozvánka a pamětní list –svěcení vín
č. 17 výstřižky a doklad –likvidace odpadu
č. 18 výstřižky –nezaměstnanost
č. 19 výstřižky –zemědělství
č. 20 – č. 37 reklamní letáky
č. 38 – č. 44 výstřižky –firmy
č. 45 reklamní leták
č. 46 výstřižky –firmy
č. 47 reklamní letáky
č. 48 výstřižky –firmy
č. 49 výstřižky a sborový list –církve
č. 50 plakát -novoroční vystoupení
č. 51 plakát –koncert
č. 52 plakát –koncert
č. 53 plakát –přednáška
č. 54 plakát –koncert
č. 55 plakát –koncert
č. 56 plakát –koncert
č. 57 plakát –koncert
č. 58 pozvánka, výstřižky –beseda s poslanci PČR
č. 59 výstřižky –beseda s poslanci PČR
č. 60 argumenty k diskusi ke vstupu do EU
č. 61 vstupenka a výstřižky –Meruňkobraní
č. 62 č. 63 –výstřižky –Meruňkobraní
kronika str. 3600, 3607
str. 3600, 3602
3607, 3610, 3630, 3633, 3634
str. 3600, 3615, 3618
str. 3600, 3621
str. 3600, 3606
str. 3600, 3615
str. 3604, 3622
str. 3603, 3607
3611, 3613, 3634
str. 3604, 3605, 3610
3622, 3624, 3648, 3653, 3635
str. 3604, 3605, 3610
3622, 3624, 3648, 3653, 3635
str. 3603, 3607, 3611, 3613, 3634
str. 3613, 3619, 3622
str. 3615, 3617, 3654, 3679
str. 3615, 3617, 3654, 3679
str. 3615, 3617, 3654, 3679
str. 3615, 3617, 3654, 3679
str. 3627, 3681
str. 3619, 3648
str. 3648
str. 3648
str. 3651, 3652
str. 3651, 3652
str. 3651, 3652
str. 3651, 3652
str. 3651, 3652
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3653, 3654
str. 3654
str. 3654
str. 3600, 3607, 3635, 3654
str. 3655, 3679
str. 3655, 3679
3685
č. 64 výstřižky –spolková činnost
str. 3601, 3604, 3606, 3610, 3621, 3644
č. 65 výstřižky –rozhovor
str. 3683
č. 66 výstřižky –rozhovor
str. 3679
č. 67 katalog –Miroslavský košt
str. 3605, 3656
č. 68. plakát –Miroslavský košt
str. 3605, 3656
č. 69 plakát –miroslavští senioři
str. 3601, 3617, 33624, 3656
č. 70 č. 71 -plakát –výstřižky –Aeroklub
str. 3624, 3656
č. 72 -výstřižky, plakát, vstupenka –hasiči
str. 3655
č. 73 čtvrtletník –MIROSA
str. 3602, 3606, 3656
č. 74 výstřižky. Prospekty –MIROSA
str. 3602, 3606, 3656
č. 75 výstřižky –vandalismus, kriminalita
str. 3681, 3683
č. 76 výstřižky –komunální odpad
str. 3627
č. 77 prospekt –cykloturistika
str. 3619
č. 78 výstřižky, plakáty –zdravotnictví
str. 3679
č. 79 výstřižky –zdravotnictví
str. 3679, 3680
č. 80 plakát –stolní tenis
str. 3607, 3610, 3624, 3680
č. 81 plakát –FC Miroslav
str. 3607, 3610, 3624, 3680
č. 82 plakát –nohejbal
str. 3624, 3680
č. 83 a 84 –plakát FC Miroslav
str. 3607, 3610, 3624, 3680
č. 85 plakát, pozvánka, výstřižky –Kubánský den
str. 3603, 3606, 3681
č. 86 výstřižky –akad. Sochař P. Krbálek
str. 3611, 3622, 3631, 3681
č. 87 kalendář, články v odborném časopise
str. 3682
č. 88 výstřižky –adventní věnec
str. 3653, 3679, 3683
č. 89 až 91 výstřižky –různé
str. 3682, 3683, 3625
č. 92 program –advent
str. 3679
č. 93 a 94 články v odborném časopise PeadDr. H. Mühlhauserová
str.3683
č. 95 pozvánka, výstřižky –ZŠ –výstava
str. 3682
č. 96 a 97 výstřižky –skořápkovník
str. 3679, 3658, 3676
č. 98 výstřižky ZŠ Miroslav
str. 3658- 3676
č. 99 pozvánka, výstřižky –ZŠ Miroslav
str. 3658 –3676
č. 100 vyhláška, výstřižky –ZŠ a MŠ Miroslav
str. 3603, 3658 –3676, 3613
3601, 3615, 3627, 3630, 3678
č. 101 plakát –koncert
str. 3679
č. 102 plakát –muzikál
str. 3679
č. 103 plakát –Občanský ples
str. 3679
č. 104 program –kulturní léto
str. 3679
č. 105 prospekt –kulturní akce
str. 3679
č. 106 plakát –jarmark
str. 3679
č. 107 výstřižky –kultura
str. 3679
č. 108 plakát –letní kino
str. 3679
č. 109 plakát –koncert ZUŠ
str. 3678
č. 110 plakát –pozvánka k zápisu do ZUŠ
str. 3678
č. 111 plakát –pozvánka-malování v ZUŠ
str. 3678
č. 112 plakát –dětský karneval DDM
str. 3677
č. 113 plakát –plavání
str. 3677
č. 114 plakát –malování
str. 3677
3686
č. 115 plakát –vaření
č. 116 výstřižky –různé
č. 117 plakát –aerobic
č. 118 plakát –Den dětí
č. 119 plakát –Běh Terryho Foxe
č. 120 plakát –dopravní soutěž
č. 121 plakát –diskotéka
č. 122 plakát – příměstský tábor
č. 123 a 124 plakát –letní tábor
č. 125 plakát –příměstský tábor
č. 126 a 127 plakát –aerobic
č. 128 plakát –dopravní soutěž
č. 129 a 130 plakát –drakiáda
č. 131 a 132 plakát –zájmové kroužky
č. 133 plakát –klub
č. 134 plakát –setkání s Mikulášem
č. 135 a 136 –vánoční strom řemesel
č. 137 plakát –vánoční koncert DDM
str. 3677
str. 3677, 3613
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
str. 3677
Kronika za rok 2003 dokončena a odevzdána do rukou starosty města Miroslavi
ing. Augustina Formana dne 2.prosince 2004

Podobné dokumenty