březen–duben 2013

Transkript

březen–duben 2013
černá azurová purpurová žlutá
Efektivní řízení úřadu
str. 16
Ročník
Roãník 12
17
č.
5/2008
ã. 3–4/
2013
management
/ náklad
výtisků
/ www.podnikatel-info.cz
Informace pro
Informace
protoptop
management
firem16 000
/ cílená
distribuce
/ www.epod.cz
.
ků ň e
n
a
no
y st otravi
v
á
p
kr
a
e z tky na zdalek
s
y
Kd dosta hou
mo
ne
Za rhu ne .
t
íc i
vém chodn
ob
jen
ow
w-h
o
n
ék
dsk řední
é
v
čí š a s t
Nau malé dit své
é
ří
česk katele ky?
ni
gic
pod strate
y
firm
ok.
ebo
t
o
n
sťte
u
p
u,
rečk
a
M
ů
ient alil
k
vina neaktu
o
l
o
p
ce
než ubli y.
Víc é rep mlouv
s
sk
v Če ojistné
p
zuje
.
oru
t
s
o
pr
ber
y
k
z
zba
Hro
ČR ve vleku dění
www.orcz.cz
Dobrá zpráva?
Poslední zpráva ČSÚ o stavu českého průmyslu nepotvrdila zásadní obrat k lepšímu. Podle
údajů za únor t. r. došlo opět k očekávanému
mírnému zhoršení vývoje českého HDP, který
klesal už čtvrté čtvrtletí za sebou, tentokrát
meziročně o 1,7 % a meziměsíčně o 0,2 %.
V meziročním srovnání zůstává v záporných
číslech i průmyslová produkce – v únoru došlo
k poklesu o 5,7 %, po očištění o počet pracovních dní o 1,6 %. Meziměsíčně, po vyloučení
sezonních vlivů, je však vyšší o 1,6 %.
„To, že se tempo propadu produkce meziročně
zbrzdilo a meziměsíčně došlo dokonce k mírnému zlepšení, stále ještě není důvod k přílišnému
optimismu. Už čtvrtý měsíc po sobě klesají meziročně zakázky, poslední tři měsíce v průměru
asi o deset procent. Ani jejich únorový propad
o 10,2 % růstu produkce pro následující dva, tři
měsíce výrazný signál nedává,“ uvedl Bohuslav
Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.
V lednu a únoru loňského roku dosahoval vývoj zakázek poměrně vysokých temp, zejména
díky zahraničním objednávkám, čímž se vytvořila vyšší srovnávací základna. To ale na
současné slabé poptávce nic nemění.
„Výraznější poklesy zakázek už ale neočekáváme. Naopak, naše poslední šetření provedené
ve spolupráci s ČNB ukázalo, že podniky v průměru počítají s jejich mírným nárůstem v následujících měsících,“ dodal Bohuslav Čížek.
Zahraniční zakázky postupně slábly a v posledních měsících přispívaly k poklesu produkce podobně jako nízká domácí poptávka.
Pozitivní saldo zahraniční obchodní bilance
bylo zachováno jen díky vyššímu tempu poklesu vývozu než dovozu v důsledku slabé
domácí poptávky. Predikce oživení zemí eurozóny pro první pololetí roku 2013 zatím
nejsou v kladných číslech a mírně pozitivní
kondice našich hlavních zahraničních obchodních partnerů zůstává křehká.
Pokračující nižší produkci lze v následujících
měsících očekávat v odvětvích jako „výroba
počítačů, elektronických a optických zařízení“, „výroba základních kovů a hutní zpracování kovů“. Ta s poklesem poptávky bojují
už delší dobu. V posledních měsících se
k nim přidal i sektor výroby motorových vozidel, na který je navázána řada dalších.
Přesto by podle informací z firem mělo dojít
spíš k stabilizaci bez výrazných propadů.
Ani další indikátory důvěry a kondice v průmyslu nic jiného nenaznačují.
(sp)
Řády Vavřínu
Řády Vavřínu určené významným osobnostem předala na počátku dubna t. r.
Hospodářská komora ČR. Stalo se tak už
podruhé. Nejvyšší ocenění získal Šimon
Pánek, jeden ze zakladatelů a dlouholetý pracovník nadace Člověk v tísni. Navázal tak na
loňskou historicky první laureátku Řádu diamantového Vavřínu Medu Mládkovou. Stejně
jako loni byly jednotlivé osobnosti nominovány zástupci krajských Hospodářských komor i veřejností. Porota pak vybrala 25 laureátů. HK ČR tím chce každoročně ocenit významné domácí i zahraniční osobnosti, které
pozitivně ovlivňují naši společnost. Řád je
udělován ve čtyřech kategoriích: Zlatý,
Platinový, Křišťálový a Diamantový.
(hk)
2
Když německá ekonomika kýchne, česká dostává zápal plic
3
6
7
8
9
UV
ce S der.
a
r
n
ne
í ge i Outla
t
e
ř
T bish
su
Mit
u.
věk ti
o
h
os
té
acá moudr
v
d
í
ictv ínu,
Děd dém v
la
O m ěti.
m
a pa
er
naž
a
M
těže jí.
u
o
s
u
isté dstav
l
a
n
Fi e pře
us
rok
luci í.
o
v
e
r
tv
me odářs
e
j
u
p
b hos
otře
Nep adovém
p
v od
unie
é
k
ps
vro liší.
E
y
cí
v
dsta třeb ob
e
ř
P po
d
se o
11
12
Bez pětiny firem 19
České stavebnictví oslabilo loni ve srovnání
s rokem 2008 o 17 %, hodnota nových zakázek pro letošek je meziročně o 18,5 % nižší,
v dopravním stavitelství dokonce o třetinu.
Velká část firem musí propouštět. Některé
nechtějí přijít o zaměstnance, kteří jsou jejich
největší hodnotou, a tak jim vyplácejí aspoň
základní mzdy. V roce 2008 bylo na českém
trhu 767 stavebních firem nad 50 pracovníků,
loni už jen 598, tedy o 22 % méně.
(sps)
průmysl
/ Letecký
/ Leasing/ aEnergetika
fleet management
Témata měsíce: Automobilový
Technologie pro
mûsta
a obceprůmysl
/ Efektivita
21
Českoamerického ekonoma
prof. Ing. Milana Zeleného,
M. S., Ph.D., snad ani
není třeba představovat.
Připomenout jeho pohled
a názory na vývoj naší společnosti a ekonomiky v polistopadových letech však
určitě nebude na škodu.
Pane profesore, jak byste ze svého
pohledu charakterizoval současný
stav české ekonomiky?
Asi jako všichni v ČR: nedobrý, neperspektivní, ve vleku rychle upadajícího okolí … Nejsme připraveni
ani na krizi, ani na transformaci; čeká nás dlouhé tápání, hledání
a zklamání. Čeká nás také víc ničím
nepodloženého „jásání“ různých
stran a straníků u moci. Češi raději
slyší stále opakované politické sliby
a milují umělá ekonomická „sladidla” – a podle toho také volí. Pravda
sice často bolí, ale neznám za pravdu vhodnou a důstojnou náhražku.
Je to jako s každou nemocí: předpokladem účinné léčby je správná,
a hlavně pravdivá diagnóza. My
jsme své schopnosti ekonomické diagnózy už dávno ztratili a přenechali je politickým a mediálním „šamanům“, vnějším i vnitřním. Jako
např.: Když některé ekonomiky
v EU upadají rychleji, pak ty padající pomaleji je vlastně „dohánějí“.
Tož, už máme, co jsme chtěli …
Kde vidíte prvopočátek dnešních
potíží našeho hospodářství?
Prvopočátky naší „nemoci“ jsem
popsal v knize „Neučte se z vlastních chyb“. Největší chybou byla
kuponová privatizace, tj. zbrklé předání většiny domácího kapitálu do
rukou cizinců, podvodníků, nomenklaturistů a pokoutních držitelů balí-
ků hotovosti. Ztratili jsme tak autonomii a možnost rozhodovat o vlastním hospodářském osudu. Vše
ostatní – od korupce a partajnictví
přes politický klientilismus až po
ztrátu manažerských a podnikatelských schopností – jsou jen důsledky „prvního kroku“. Jsme dnes odvozená, neautonomní, monokulturní
a na „outsourcingu“ závislá ekonomika. Nevytvořili jsme vrstvu národních podnikatelů. Prodali jsme
svůj kapitál a utržené peníze jsme
„prozíravě“ projedli a rozkradli.
Ostrůvky vynikajících českých podniků a podnikatelů sice existují, ale
fungují v moři závislosti, prostřednosti a politického úplatkářství.
Naše průmyslová sféra měla velkou
hodnotu, což nákupy zahraničních
investorů jen doložily. Do kapitálu
patří i reputace, sítě vztahů a hlavně
rozvojové možnosti, nejen „budovy“. Pouze my jsme se domnívali,
že hodnota našeho kapitálu je nízká,
a vše rychle prodali za „misku čočovice“. Ještě dnes bychom svůj kapitál vyměňovali za pouhé peníze,
kdyby byli zájemci.
Navíc, nešlo o privatizaci, ale o prosté zveřejnění státního vlastnictví bez
soukromého mezičlánku. Veřejnost
DIKů byla ochotným a efektivním
nástrojem ke konečnému rozprodeji
a rozkradení. Privatizací se přece rozumí převod státních a veřejných
společností na soukromé. My jsme je
zveřejnili přímo (dokonce i prodali
státním podnikům zahraničním) a vyhnuli se tak standardnímu procesu
IPO (Initial Public Offering), kterým
se občas zveřejňují úspěšné a již vyzrálé soukromé firmy. Nejslavnějším
českým soukromým podnikem byla
firma Baťa: k jejímu zveřejnění však
nikdy nedošlo; byla příliš dobrá k akciovému rozptýlení cenného vlastnictví. Soukromá je např. i globální
Unilever. Velmi, převelmi záleží na
tom, komu to vlastně patří …
Říká se, že v životě společnosti
žádné „kdyby“ neplatí, nicméně
lze přesto s jistou mírou objektivity vyjmenovat nějaká „kdyby“,
která by podle vás bývala vytvořila lepší předpoklady pro ekonomický i celkový vývoj ČR?
„Kdyby“ sice platí, ale opravdu jen
jako „kdyby“ – je na ně pozdě.
Navíc jejich hodnotu nelze dokázat,
protože kontext a situaci dané doby
nelze zopakovat. Kdybychom s privatizací tolik nespěchali a víc přemýšleli, kdybychom se na státní majetky nedívali jako na něco, co lze
rozdat, rozkrást a rozprodat, ale jako
na opravdový národní kapitál, který
je třeba uchovat, zvelebit a zvládnout, kdybychom tento národní kapitál dostali do rukou těch, kteří něco
umějí, a ne šikulů, kteří měli kufry
hotovosti už dlouho nachystané,
kdybychom i ty kupony třeba nekoupili, kdybychom neprivatizovali odprodejem, ale investičním pronájmem atd. – stejně bychom se dnes
nevyhnuli ani krizi, ani následné
transformaci. Jen bychom byli lépe
připraveni, rozpoznali své novodobé
Bati, odmítli žití na dluh a rozhodovali o svém vlastním osudu. Vina nebyla jen v úmyslech tehdejších
„mocných“, ale hlavně v naivitě, neinformovanosti, nezkušenosti a v prsa se bijící aroganci lokálních učebnicových simpletonů.
V čem především naši ekonomickou situaci poznamenala finanční
a hospodářská krize Západu posledních let?
Jde o krizi nejvyspělejších ekonomik, tj. těch vývojově nejvyzrálejších a evolučně nejschopnějších.
Méně vyvinuté ekonomiky podléhají následkům vnější krize až nyní, po nějakých pěti letech. Těchto
pět let bylo promarněno v pokračující bláhové naději, že jde o cyklickou krizi. Nejde. Jde o zásadní
a nezvratnou transformaci hospodářského systému (podobnou přechodu z agrární na průmyslovou
společnost). ČR na to doplácí a doplatí hlavně svou jednostrannou
a netržní závislostí na vyspělejších
ekonomikách EU, hlavně té německé. Silné ekonomiky nás nepotřebují, my dnes potřebujeme je. S jejich odchodem se nám nezaplnitelně otevře „hluchý prostor“ v zaměstnanosti, podnikání, ve vzdělávání i věčném politickém tápání.
My jsme tu krizi sice nezpůsobili, ale
v naší situaci nemůžeme nikdy žádnou krizi zapříčinit, ani v našem nejbližším okolí. Krize se dějí nám, ne
my krizím. Nikdo nepřejímá zodpovědnost za nás, jen my sami za sebe.
A právě té zodpovědnosti jsme se po
roce 1989 tak lehce, rozmarně a s dávkou politické nadsázky zbavili.
Mohli jsme být na její důsledky
lépe připraveni, a pokud ano, tak
za jakých předpokladů?
Připraveni jsme být mohli, tak jako
byla ve 20.–30. letech minulého století „připravena“ firma Baťa. Celý globální koncern Baťa fungoval v trvale
krizových podmínkách tehdejšího
světa. Vlastnili ale svůj podnik, byli
Dokončení na str. 3
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Aktuality
Kdy se z krávy stane kůň
Za problémy a nedostatky na českém potravinovém trhu nemohou zdaleka jen obchodníci
Telegraficky
MHD je zdarma
Od letoška zavedla estonská metropole Tallinn pro obyvatele městskou dopravu zdarma. Zdá se, že
se experiment vydařil. Volné cestování si pochvalují občané i dopravní experti. Město sice ročně
doplácí v přepočtu asi 310 mil. korun, ale peníze se mu vracejí jinde.
Počet cestujících se v 1. čtvrtletí
t. r. zvýšil o desetinu a dopravní
ruch na hlavních komunikacích
o 15 % klesl. K bezplatnému
použití tramvají, autobusů i trolejbusů opravňuje v půlmilionovém
Tallinnu pouhé potvrzení o trvalém bydlišti. Návštěvníci města
musejí za dopravu platit. Záměr
radnice podporuje devět z deseti
obyvatel. Hlasy varující před dírou
v městském rozpočtu zanikají v pochvalách za čistší životní prostředí a menší dopravní zácpy. (m)
Evropa, včetně České republiky, má
však s jeho implementací stále problémy. Podle našeho mínění v tom
hraje hlavní roli markantní nevyváženost úrovně kontroly státního dozoru
nad výrobou a distribucí potravin,
která v současné Evropě panuje.
Nařízení EU mj. požaduje vytvořit
v potravinářských podnicích komplexní systém sledovatelnosti a stát-
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
e-mail: [email protected]
www.epod.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová
Tomáš Kovalčík
Markéta Machanová
Alena Migdalová
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Dolina, Svaz českých
a moravských výrobních družstev
• Ing. Petr Ihm • Ing. Jiří Kyncl
(předseda), Sdružení automobilového průmyslu • PhDr. Milan
Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR • Ing. Robert Toman,
Kompass Czech Republic s.r.o.
• Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců
automobilů • Ing. Irena Vlčková,
Svaz obchodu a cestovního
ruchu ČR
Českou republiku navštívilo
v roce 2012 téměř 22,7 mil.
lidí, o 1,2 mil. víc než předloni a o 2,1 mil. víc než
v roce 2010. Služeb hotelů
a jiných hromadných ubytovacích zařízení (HUZ)
využilo přes 13,6 mil. hostů,
z toho bylo 7,17 mil. ze
zahraničí (nerezidentů).
Mezi návštěvníky HUZ – nerezidenty byli loni tradičně hosté
z Německa (1,4 mil., podobně jako
v roce 2011). Téměř o čtvrtinu
meziročně vzrostlo počet hostů
z Ruska (na 0,7 mil.). Třetí byli
v návštěvnosti ČR Slováci, kterých
se v HUZ ubytovalo o desetinu víc
(383 tis.). U občanů Spojených států amerických byl přírůstek 17 %
(na 367 tis.). Kromě toho se 1,7
mil. zahraničních hostů ubytovalo
v individuálních zařízeních (IUZ).
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
CTP tisk, spol. s r. o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice
.
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 10. 4. 2013
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
V roce 2012 byla podle předběžných údajů překročena rekordní
jedna miliarda celosvětově zaznamenaných příjezdů turistů do všech
sledovaných zemí a kontinentů
a ekonomický přínos světového turismu dosáhl 1200 mld.
Evropa se na tom podílela 51,7 %.
I když nedosáhla průměrného
světového tempa růstu příjezdů
o 3,8 %, její střední a východní subregion byl s tempem 8 % nejen kontinentálně, ale i celosvětově jedním
z nejdynamičtějších. A je dobré, že
stejně jako v roce 2011 i vloni k tomu přispěl také příjezdový cestovní
ruch do ČR, podle ČSÚ růstem počtu zahraničních hostů (nerezidentů)
o 6,8 %.
Není rovněž bez zajímavosti, že ze
všech návštěvníků ČR z Německa,
bylo okolo 18 % přenocujících, asi
60 % jednodenních a ostatní byli
tranzitující do jiných zemí. Přenocující turisté přijížděli na dovolené,
na obchodní cesty a návštěvy pří-
Základním problémem pak zůstává
rozdělení právní, ale i hmotné
a morální odpovědnosti při uvádění
potravin na trh, zejména pak v situaci, kdy je jednoznačně prokázáno zavinění ze strany výrobce či
dodavatele. Z titulu zákona za vše
může obchodník, neboť on je ten,
kdo tak zvaně uvádí potravinu na
trh. Často je tedy „spravedlivě potrestán“ stále rostoucí výší pokut za
provinění někoho jiného.
Je až úsměvné poslouchat důvody,
pro které je ze strany státu odmítána
Svazem navrhovaná povinnost registrovat u všech, co uvádějí potraviny
na trh, tržby. Nejen kvůli zásadnímu
omezení vlivu černého trhu, ale zejména proto, abychom opět nemuseli
počítat oběti na životech z metanolové aféry. Ten údajný „nárůst administrativní zátěže“ by poctiví obchodníci i restauratéři uvítali. Pro ně je totiž
daleko větší zátěží vymáhat náhradu
škod za nekvalitní a špatné zboží od
dodavatelů, za jejichž provinění platí
množství pokut. Při současné rychlosti řešení právních sporů jsou to totiž kauzy na několik let, zaměstnávající mnoho právníků a přinášející
mnohdy nedobytné pohledávky.
Jak bohužel ukazuje i stále doznívající kauza metanol, ve střehu musejí
být nejen všichni účastníci dodavatelského řetězce, ale i sami zákazníci. Měli by věnovat zvýšenou pozornost etiketám a informacím o složení výrobků. Stát i dodavatelé a obchodníci mají velký dluh ve výchově spotřebitelů. Měli by je vést k tomu, aby dokázali sami rozpoznat
a ocenit nabídku trhu jak po stránce
bezpečnosti a nutričního složení kupovaných potravin, tak jejich kvality. Lidé by také měli nakupovat potraviny a alkohol pouze u prověřených obchodníků, kteří jim mohou
doložit bezpečnost a původ nabízeného sortimentu a jsou připraveni
jim nákup potvrdit řádným pokladním dokladem.
Zdeněk Juračka,
prezident, SOCR ČR
buzných a známých, jednodenní
převážně za nákupy. Podobně lze
posuzovat i návštěvnost z dalších,
hlavně ze sousedních zemí.
Jiný pohled umožňuje geografické
rozložení návštěvnosti. Nejvíc turistů (až 70 %) má za cíl Prahu, dále
pak Brno, Karlovy Vary, Františkovy
Lázně, Český Krumlov, Plzeň ad.
Podle průzkumu je většina návštěvníků (58 %) s pobytem v ČR spokojena „velmi“, 33 % „spíše“, asi
pětina uvádí problémy jako neadekvátní cenovou úroveň, špatný stav
silnic, nízké jazykové znalosti i nedobrý přístup obyvatel a pracovníků cestovního ruchu.
Podle prezentace platební bilance
ČNB celkové příjmy ze zahraničního cestovního ruchu v roce 2012
dosáhly 138 mld. Kč a byly mírně
nad úrovní roku 2011 (index
101,5), Odečteme-li výdaje rezidentů na výjezdy do zahraničí,
z loňského vývoje (rostly indexem
104,4) vychází kladné saldo, resp.
čisté příjmy 53,7 mld. Kč (meziroční pokles o 2,7 %, resp. o 1,5 mld.
Kč). Podle agentury STEMMARK,
bylo kladné saldo dokonce vyšší,
a to 147 mld. Kč.
Tržby a výkony cestovních kanceláří a agentur dosáhly v roce 2012
podle předběžných údajů asi 45,5
mld. Kč, tj. o 6,8 % víc než v předchozím roce.
(lš)
2010
2011
2012
Turisté celkem
8,1
8,5
8,9
- z toho v HUZ (podle ČSÚ)
6,3
6,7
7,2
- v IUZ (podle STEMMARK)
1,8
1,8
1,7
Jednodenní
10,5
10,9
11,6
Tranzitující
2,0
2,1
2,2
20,6
21,5
22,7
Návštěvníci celkem
Odhad počtu zahraničních návštěvníků ČR v milionech osob.
Salonní záležitost Hvězdy na Hradě
Současný i stínový premiér slíbili podporu
Zástupci AMSP se koncem
března t. r. setkali s premiérem Petrem Nečasem i se
stínovým premiérem ČSSD
Bohuslavem Sobotkou.
Důvodem byla rozbuška,
kterou hodil stínový ministr
financí Jan Mládek mezi
živnostníky tím, že je
nazval parazity.
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
ní kontroly, umožňující identifikovat
dodavatele a přímé příjemce potravin. Pokud by to bylo výrobci, dodavatelským řetězcem i státem dodržováno, vedlo by to k výraznému
poklesu podílu nekvalitních potravin na evropském trhu.
Kdyby byla v celé Evropě srovnatelná úroveň státního dozoru nad výrobou a distribucí potravin na úrovni,
jaká je u nás, nemohlo by tak často
docházet k excesům, které zásadním
způsobem ovlivňují trh s potravinami, zejména pak důvěru zákazníků.
Obchodní řetězce a obchodníci v ČR
vůbec se kontrole kvality potravin
věnují velmi pečlivě, a někteří mají
dokonce vytvořeny vlastní kontrolní
útvary včetně laboratoří, které se ověřování jejich kvality a bezpečnosti
věnují. Výsledky testů zejména masných výrobků jsou některými z nich
následně zveřejňovány na vlastních
internetových stránkách. Jen tak je
totiž možné navrátit důvěru kupujících v kvalitu nabízených produktů.
Hostů loni přibylo
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Placená prezentace
Česká veřejnost je médii
bombardována zprávami
o různých potravinových
skandálech. V jednom
z posledních opět figuruje
Polsko. To opět potvrzuje
stanovisko Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR,
že je třeba jednat o tom, jak
se kde dodržuje Nařízení
Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 178/2002, které je platné už od roku 2005.
Podle Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR tím předčasně odstartoval předvolební boj.
„Jednání s Bohuslavem Sobotkou
i premiérem Petrem Nečasem byla
poměrně konstruktivní. U obou byla
patrná snaha získat živnostníky na
svou stranu. Stínový premiér radikálně odmítl jakoukoliv minimální
povinnou daň pro OSVČ, po níž
v poslední době opět volaly odbory,
a přislíbil konzultovat s asociací
všechna chystaná opatření stínové
vlády vůči podnikatelskému prostředí. Premiér Nečas prezentoval balíček ODS, který vypadá poměrně
dobře, byť přichází trochu pozdě,“
zhodnotila setkání generální ředitelka asociace Eva Svobodová.
Asociace zároveň kritizovala činnost Rady vlády pro výzkum, vývoj
a inovace a Rady hospodářské a sociální dohody, tzv. tripartity. Oba
instituty začínají podle ní ztrácet
smysl. RVVI tvoří osobnosti, které
hájí zejména zájmy svých organizací, což nemá s činností koncepčního orgánu pro podporu vědy
a inovací nic společného. Přitom
RVVI každoročně rozhoduje o víc
než 25 mld. Kč ze státních zdrojů.
„Pokud má skutečně dojít k podpoře vědy a transferu znalostí do podnikatelského sektoru, musí se zcela
změnit fungování RVVI. Měla by
být menší, její členové by měli být
respektované osobnosti na plný
úvazek a do rady by neměli chodit
jako lobbisté do kavárny, ale připraveni systematicky pracovat,“ tvrdí
předseda AMSP Karel Havlíček
a k tripartitě dodává: „Z tripartity se
stává salonní záležitost, kde nikdo
nikoho neposlouchá, a výsledky
jsou nicotné. Je pod nadvládou odborů, zástupci podnikatelů i vlády
mi tam připadají jako stafáž; všichni si říkají křestními jmény, mají se
rádi a výsledkem je, že se tam nanejvýš každý vypovídá.“
(red)
Svaz průmyslu a dopravy ČR přivítal slavnostní vztyčení vlajky
Evropské unie na Pražském hradě
prezidentem Milošem Zemanem
a šéfem Evropské komise Josém
Manuelem Barrosem. „V Bruselu
musíme být vnímáni jako spolehlivý partner, jehož hlas je slyšet
a s nímž se počítá při rozhodování. Firmy takovou image své země potřebují. I toto symbolické
gesto může posílit naši vyjednávací pozici a ukončit období, kdy
jsme si ji sami podkopávali,“
uvedl Radek Špicar, viceprezident SP ČR.
(sp)
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
3
Jak podnikat efektivnû
Nejen tušit, ale i vědět jak
Naučí švédské know-how české malé a střední podnikatele řídit své firmy strategicky?
Unikátní, téměř dvouletý
mezinárodní projekt na
podporu malého a středního
podnikání odstartoval v České republice. S využitím
švédského know-how a evropských dotací přinese našim
firmám vzdělání v oblasti
strategického řízení, které
by mělo posloužit zvýšení
jejich konkurenceschopnosti.
Projekt na podporu malých a středních podniků (MSP) je spolufinancován z evropských fondů, v rámci
grantového programu Domu zahraničních služeb, programu Leonardo
da Vinci – Transfer inovací. „Věříme,
že jsme uspěli i díky tomu, že jde
o evropský projekt, který unikátním
způsobem spojuje znalosti akademické sféry a na praxi orientovanou sféru
podnikatelskou, a že staví na švédských zkušenostech,“ říká Alena
Hanzelková z BIBS – vysoké školy.
Projekt je rozdělen na tři části.
První představuje kvalitativní vý-
zkum. Jeho cílem je vytipovat tzv.
indikátory strategického řízení. Na
úkolu budou spolupracovat odborníci z vysokých škol z České republiky, ze Slovenska, Švédska
a z Finska spolu s podnikateli – majiteli malých a středních firem. Indikátory jsou aktivity, procesy apod.,
které musí firma dělat, aby se o ní
dalo říct, že je řízena strategicky,
a tedy systematicky a efektivně.
V druhé části se projekt zaměří na
to, jak efektivně jsou malé a střední
ČR ve vleku dění
Dokončení ze str. 1
sami sobě pány, pěstovali si konečného zákazníka, budovali „průmyslové město“, vychovávali své lidi,
a baťovci (tj. spolupracovníci, ne zaměstnanci) byli loajální, hrdí a inovativní spolupodnikatelé.
Tzv. transformace 90. let byla založena na představě trvalé konjunktury
Západu. V trvalé konjunktuře se dá
žít v závislosti na druhých, v zadluženosti, v ochablé vzdělanosti a krátkodobě zkresleném politickém pohledu na svět. V krizi ale tohle vše
„spadne“ a přežívají buď jen ti připravení a moudří – nebo zloději
a lháři; ostatní nemají šanci.
My jsme dnes měli být na světové
špici nových technologií, inovací,
vzdělání, podnikatelské kultury a nestranické, tj. autentické demokracie.
Jako malý stát k tomu máme všechny předpoklady (viz Singapur,
Tchaj-wan, ale částečně i Finsko nebo Švýcarsko). Malé státy se nemají
chovat „jako“ ty velké, měly by využít svých předností – flexibility, reaktivnosti, rychlosti a zostřeného
chápání okolního (velkého) světa.
V ČR jsme se toho všeho vzdali
a své talenty jsme zaměřili na okrádání, korupci a manipulaci sebou
i okolím. Nebyli jsme připraveni na
krizi a ještě méně jsme připraveni na
dlouhodobou světovou transformaci.
V režimu krátkých bonmotů a sloganů se o složitosti současného světa
jen těžko mluví kompetentně. Mohu
jen odkázat na některé své knihy jako „Hledání vlastní cesty“, „Všechno bude jinak“ nebo „To vám byl
divný svět“.
Pokud vím, jste velmi kritický vůči vlastnické struktuře a monokulturnímu charakteru české ekonomiky. Lze na tom dnes ještě něco
změnit a jak za dané situace postupovat, abychom eliminovali nevýhody a obstáli v mezinárodní konkurenci?
Každý profesionál by měl být „velmi
kritický“, nejen já. Pouze nohsledi
a straničtí nosiči ideologie mohou být
nekritičtí. Také nemá smysl kritizovat
„osobnosti“; ty jsou prostě produkty
špatných systémů. Čím víc jich pochytáme, pozavíráme a degradujeme,
tím víc se jich navalí na uvolněná
místa. Český národ je hlubokou studnicí nekonečného vzplavu ambiciozních lidí ze studničního dna a nánosů. Jak se u nás zpívávalo: „I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci …“ Musíme přece měnit sys-
tém, ne lidi; ti se vždy sami přizpůsobí, dobrému jako špatnému. Ale
tahle honba osobností je asi dobrý
„business“.
Na změnu není nikdy pozdě – i ve
vysokém věku může člověk přestat
kouřit nebo pít becherovku. Ale nejdřív musíme vědět, kdo jsme „my“,
kdo vlastně má obstát v mezinárodní
konkurenci? Zahraniční podniky na
našem území? Naši politici? Naši
občané, kterým je jedno, koho volí,
pro koho pracují, kým a jak jsou
vzděláváni? Čechy vlastněné podniky a čeští podnikatelé, kteří sami sebe nevnímají jako hybnou společenskou vrstvu?
Podle ČSÚ klesl HDP České republiky v roce 2012 o 1, 1 %, průmyslová výroba o 1,2 %. O čem to
svědčí?
Takové zřejmé poklesy jsou už dlouhá léta ignorovány nebo zlehčovány
médii a politiky. Průmyslová výroba
bude v ČR klesat obecně rychleji,
protože je závislejší na outsourcingu
z EU. Když německá ekonomika
kýchne, ČR dostává zápal plic. Přidejme automatizaci, robotizaci a přechod na elektrické automobily –
a český autoprůmysl má zaděláno na
spíš nepovedený hospodářský dort.
Nemáme bohužel rozhodovací pravomoci, potřebný kapitál a technologie, abychom se porovnali se světovými trendy; vše závisí na cizích
vlastnících, a těm je košile jistě bližší než kabát. Navíc jsou ta čísla nadsazená, protože zahrnují plnou hodnotu našeho vývozu a ne skutečné
tržby, tj. ten malý zlomek, který za
své montování nakonec dostaneme.
Celková přidaná hodnota nám nepatří; inkasujeme jen za nasmlouvané
práce pro Německo a podobné
zdroje našeho outsourcingu. Celosvětově nastává relokalizace: poprvé v historii je hodnota obchodních transakcí nižší než celkové
HDP. Nejsme a nebudeme součástí
tohoto trendu: do ČR se nemá kdo
vracet (relokalizovat); musíme začínat znovu, na zelené louce …
Co soudíte o působení současné
české vlády a v čem by se hospodářská politika státu měla změnit?
Nevím o žádném jejím kladném či
proaktivním „působení“, kromě snad
snahy udržet zahraniční podniky doma daňovými úlevami (o kterých se
českým podnikatelům ani nezdálo)
a plošného škrtání v rozpočtu. Nejsme jen ekonomika malá (dáno de-
podniky strategicky řízeny ve skutečnosti. To, do jaké míry indikátory strategického řízení skutečně
v praxi realizují, a tedy zda vůbec
nebo jak dobře jsou strategicky řízeny, ověří rozsáhlý mezinárodní srovnávací výzkum, který bude mezi
malými a středními firmami proveden v České Republice, na Slovensku, ve Švédsku a Finsku.
V závěrečné třetí části bude na základě dat z obou výzkumů vytvořen online vzdělávací systém, v němž si záfinicí), ale pro české podnikatele
i výrazně uzavřená. Jakýmsi „působením“ lze také nazvat tu účetnickou
„škrtformu“, která nevedla vůbec
k ničemu; dokonce ani ke koncepční
reformě ne. Hospodářská politika
státu se musí měnit podle předvídání
věcí a trendů budoucích – aby se preventivně předcházelo úpadku. Když
už je pozdě a vše je v negativním pohybu, jsou změny hospodářské politiky pouhá slova, jako mlácení stájovými vraty, když už jsou koně pryč.
V této fázi by hospodářská politika
státu měla přejít do rukou nestranických odborníků, českých podnikatelů (ne jen podnikavců) a regionální
autonomie à la Baťa. Politici na krizi
ani transformaci prostě nemají – nejen u nás, ale v EU vůbec.
Jak v této souvislosti vidíte další
osud Evropské unie a roli ČR v ní?
Osud EU není závislý na české ekonomice, ale my jsme naneštěstí závislí na outsourcingu z EU. Jelikož
nemáme vlastní národní kapitalisty,
vyklidili jsme pozice z Číny, Indie
a Jižní Ameriky – kde jsme bývali
za Baťů. Nevzali jsme si z našeho
historicky nejúspěšnějšího podniku
vůbec žádné poučení. Děláme pravý opak toho, co dělali Baťové –
pod vedením nové strany a vlády.
Kvůli stupidním škrtům vyklízíme
své pozice dokonce i v Africe. Jsme
naprosto závislí na osudu EU, ať
jsme členy nebo ne. Namísto silné
akce preferujeme spíš silnější,
i když stále prázdnější slova. Česká
veřejnost zůstává vinou pasivity
médií o skutečném stavu věcí a jejich vývoji od roku 1989 dodnes nepoučena.
Místo na ekonomiku se soustřeďujeme na věci sekundární a od špatného
stavu ekonomiky odvozené. Stále se
domníváme, že je to v několika selhávajících osobnostech, a ne v partajnickém systému samotném. „Nejpopulárnější politici“ pravidelně
končí za mřížemi, v zapomenutí, nebo na Hradě; nakonec je stejně „dostaneme“, dříve či později. Psíci stále
hlasitěji ňafají, ale karavana jde dál.
Role ČR v EU je dána ekonomikou,
ne jen politikou. I kdybychom z unie
vypadli, zůstaneme v jejím závěsu.
Nemáme trhy, ani světu co nabídnout. Outsourcing vede k úpadku
znalostí a schopností a ke stagnaci
vzdělání, které zatím přešlo na znalostní monokulturu – všude se učí
stejné věci; chybí potřebná diferenciace lidí i programů. Moderní inovace přece vyrůstají z diferenciace
a rozdílnosti, tj. ze znalostních rozmezí odlišných kultur, ne z incestní
monokultury vědění a ducha. Ale i to
je na dlouhé povídání.
stupci malých a středních podniků
mohou otestovat, do jaké míry své
firmy řídí strategicky. Výsledky testu
dané firmy pak systém porovná s tím,
jaký je stav strategického řízení v jiných MSP ve všech zúčastněných zemích, a vygeneruje majiteli firmy
hodnoticí zprávu, která jej mj. upozorní na to, v kterých oblastech strategického řízení má firma slabiny.
Poskytne mu také doporučení, jak
stav zlepšit, a (co je nejzásadnější)
nabídne možnost dalšího vzdělávání
formou e-learningových kurzů strategického řízení pro podnikatele.
Švédskou stranu v projektu reprezentuje Jönköping International Business School, na jejímž know-how
v oblasti vzdělávání segmentu malého a středního podnikání je celý projekt postaven. V České republice je
hlavním organizátorem a nositelem
grantu BIBS – vysoká škola, člen
asociace MBA škol CAMBAS, česká vysoká škola poskytující britské
a české manažerské a právnické
vzdělávací programy. Při vzdělávání
podnikatelů a manažerů klade BIBS
– vysoká škola důraz právě na strate-
gické řízení. Partnery BIBS – vysoké
školy na české straně je Mendelova
univerzita v Brně a oborové asociace
reprezentující cílovou skupinu projektu, tj. malé a střední podniky. Jsou
jimi Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR a POPAI
Central Europe. V týmu BIBS – vysoké školy jsou zastoupeni také odborníci z finských univerzit. Na slovenské straně projekt zaštítí trenčínská Vysoká škola manažmentu.
Cílem mezinárodního programu je
naučit malé a střední podnikatele řídit jejich firmy strategicky. Strategické řízení se do nedávna standardně
spojovalo především s velkými společnostmi, nicméně právě pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti středních a malých firem, na něž
jsou vlivem ekonomických otřesů
posledních let (a též v rámci přirozených vývojových cyklů) kladeny
stále větší nároky, je systematický
strategický přístup stále důležitější.
I menší firma totiž může představovat komplikovaný systém, který
není jednoduché efektivně řídit.
Zdroj: AMSP ČR
(vam)
Je o vás známo, že jste propagátorem odkazu zlínského podnikatele J. A. Bati. V čem je podle
vás jeho přístup k podnikání
a životu tehdejší společnosti dodnes inspirativní?
Baťové byli dva: Tomáš – zakladatel,
a Jan – pokračovatel. Oba podnikatelští géniové daleko předběhli svou
dobou. Ze zaostalého Zlína dobyli
celý svět a stali se prvními vskutku
globálními podnikateli. Jan navíc
přinesl koncepce „Průmyslového
města“ a „Podnikatelské univerzity“,
které jsou nejvíc potřebné dnes
a o nichž většina české veřejnosti
ani neví. Inspirace jejich úžasného
odkazu teprve dnes nachází podmínky k plnějšímu uplatnění. Proto
jsem napsal Cesty k úspěchu, abych
české i slovenské veřejnosti podnikatelské myšlení Baťů trochu přiblížil. Jelikož podnikání a podnikatelství ve školách v ČR neučíme, tak
snad aspoň ty knížky … Znám ovšem řadu úspěšných podniků i podnikatelů, kteří se k Baťovu odkazu
hlásí nejen slovy, ale i činy. Je jich
ale stále málo, nevzniká ta potřebná
kritická masa.
Po roce 1989 jsme si ze Západu importovali spoustu bestsellerového manažerského a podnikatelského „škváru“, který v prostředí tvrdého outsourcingu a následné krize naprosto selhal. Zapoměli jsme, že právě Baťa
byl jedním z mála světových podniků, které úspěšně rostly právě v podmínkách dvou světových krizí. Napsal jsem o tom hodně článků, ale
ohlas je stále větší ze zámoří než z oblasti vzniku „Soustavy řízení Baťa“.
V ČR se už dlouho diskutuje o reformě vysokého školství. Co by,
s ohledem na vaše bohaté mezinárodní zkušenosti, mělo být jejím
hlavním smyslem?
Sloužím už druhým rokem jako zahraniční poradce MŠMT v projektu zvýšení kvality českého vysokého školství. O reformu není velký zájem, spíš
o to, jak co nejvíc z rakousko-uherského modelu udržet i nadále. Kvalita
a užitečnost znalostí jsou tu cizí pojmy; školy jsou financovány na základě kvantitavních ukazatelů počtu přijatých studentů, odučených hodin,
počtu učitelů se státními tituly, počtu
publikací v lokálních sbornících atp.
Soukromé školy jsou potírány a státní
zase „glajchšaltovány“ vytrvalou standardizací a šablonizací akreditační komise. O potřebné reformě akreditačních komisí se ani neuvažuje.
Chybějí kritéria diferenciace, kvality
a uplatnitelnosti na trhu. Nejde přece
o reformu formy, ale hlavně obsahu
vysokoškolského studia. Biflování
informací je v éře internetu zbytečné
– a bylo už i za mého studia na pražské VŠE. Budoucnost patří distančnímu vzdělávání s nejlepšími světovými profesory, podnikovým univerzitám a soukromým podnikatelským
univerzitám.
Popularizujete Baťův odkaz na
univerzitách v Neapoli a Florencii. Je o semináře na toto téma zájem i u nás?
Itálie je pouze letošní angažmá.
O Baťovi jsem přednášel v Číně,
Indii, Brazílii, ale i v USA, Singapuru, na Tchaj-wanu atd. O semináře tohoto typu u nás zájem není,
širší veřejnost o Baťovi ví jen to
nepodstatné.
Na UTB ve Zlíně se udržuje tzv. Baťova manažerská škola (BMŠ), ale
účastní se jí většinou opakující se
průřez posluchačů a podnikatelů.
V ČR je spíš zájem, jak si udržet outsourcing zahraničních firem a „podpory“ EU, než jak podnikat. K tomu
Baťové nikdy neměli a nemají co říci. Čeští manažeři se často vymlouvají, že se Baťu ve škole neučili. Kdo
si dnes ale vystačí s tím, co se naučil
ve škole? Pravé bohatství znalostí,
myšlení a ducha spočívá v tom, co se
člověk naučí sám při hledání své
vlastní cesty; proto jsem vlastně to
„Hledání vlastní cesty“ napsal.
Děkuji za rozhovor.
Miloš Vávrů
Foto: archiv MZ
Prof. Ing. Milan Zelený,
M. S., Ph.D. (71)
Je absolventem VŠE v Praze.
Působí na Fordham University
v New Yorku, ale také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian
University v Xi an, Fu Jen University v Taipei, Indian Institute
of Technology, Kanpur a IBMEC
Rio de Janeiro. Už 30 let je šéfredaktorem mezinárodního časopisu Human Systems Management. Dlouhodobě drží 1. příčku
v žebříčku nejcitovanějších českých ekonomů; v r. 2007 byl na
jeho počest vydán tzv. Festschrift, pod názvem Knowledge
and Wisdom. Jeho populární
knihy v češtině jsou např. Cesty
k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty, Všechno bude jinak a To vám
byl divný svět. Vyznává krédo:
„Tvorba bohatství nesmí být
předmětem politiky a ideologie;
pouze přerozdělování bohatství
patří do sféry politiky“. Víc
o něm na jeho stránkách:
www.milanzeleny.com.
černá azurová purpurová žlutá
4 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Ekonomika v‰edního dne
Důsledek nečinnosti vlády
Co se musí stát, aby mělo
stavebnictví v ČR budoucnost? Tuto otázku si položilo téměř 250 účastníků prestižního 9. ročníku Fóra
českého stavebnictví letos
v březnu. Prostřednictvím
zvolených témat a výběrem
přednášejících pořadatelé
akce nabídli inspirativní zahraniční zkušenosti z USA,
ze Španělska i z Německa.
Navazující panelová diskuse, které
se zúčastnili tři ministři současné
vlády, se soustředila na stále aktuální téma hledání východiska z nepříznivé situace a odpovědi na skutečnost, že Česká republika zůstává
snad jedinou evropskou zemí, kde se
snižuje objem stavebních investic.
Proč to jinde jde, a u nás ne
První část plenárního programu zahájil neformálně prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav
Matyáš s nadějí, že mj. i toto fórum
přinese jiskřičku naděje pro celý obor
a je jen otázkou času, kdy se investice
vrátí do relevantních rozměrů.
O zkušenosti z velké deprese v americkém stavebnictví se podělil Tomáš Hart z Ministerstva zahraničních věcí. Poté, co v průběhu krize
zaniklo 30 % pracovních míst ve
stavebnictví, přijala v roce 2009 federální vláda zákon o oživení investic, který s pomocí 94 mld. USD
z federálních zdrojů nastartoval nejen stavebnictví, ale vyvolal přede-
vším multiplikační efekt v infrastruktuře a zaměstnanosti. Americké společnosti začaly také více působit na zahraničních trzích, což
Hart komentoval slovy „Bylo pro
mne překvapením, že osm největších společností tvořilo 62 % svých
tržeb v zahraničí!“.
Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu, mluvil o reakci této instituce na recesi především
v rámci plánu evropské hospodářské
podpory, účastníky však vzhledem
k obecnému despektu k těmto institucím příliš nepřesvědčil.
To Rafael de la Cuadra Ribes, ředitel zahraničních vztahů španělského svazu ve stavebnictví FEVEC,
přinesl inspirativní pohled na stavební krizi a alespoň náznak jejího
řešení. Uvedl příklad nerealisticky
naddimenzovaného boomu bytové
výstavby, která v krizi klesla o 80 %
a vedla vedle vytvoření enormní
neprodejné zásoby bytů i k mnohým lidským tragédiím. Šanci vidí
v „rozšířeném působení na zahraniční trhy, v rehabilitacích a rekonstrukcích už existujících bytů s pomocí fondů EU a v novém využití
zásob postavených bytů, opatřených certifikátem kvality, prodejem
mezinárodním klientům především
z Velké Británie a Ruska.“
Nejlépe hodnocený speaker celé
konference, Michael Knipper, generální ředitel Hlavního německého svazu stavebního průmyslu,
v dynamickém projevu popsal situaci v Německu, „které bylo zapotřebí zbavit volatility zapojením
nových služeb na začátku a konci
a vytvořením dobrých rámcových
podmínek ze strany státu“. Spolko-
Mise v Indii a Bangladéši
Doprovodnou podnikatelskou misi ministra průmyslu
a obchodu ČR Martina
Kuby do Indie a Bangladéše
organizovala v březnu t. r.
Hospodářská komora ČR.
Zástupci českých firem se při
ní setkali s víc než 300 indickými potenciálními partnery
a projednali zakázky v hodnotě skoro 400 mil. USD.
„Úspěch podnikatelské mise do Indie
nebyl náhodný, neboť v minulých
měsících a letech se zástupci HK ČR,
a zejména MPO Indii a indickému
trhu velmi aktivně věnovali. Proto při
cestě do Indie, ale i Bangladéše došlo
k mnoha průlomovým setkáním, a to
i díky přispění ministra Kuby a jeho
indického protějšku A. Sharmyho,“
ocenil dobré výsledky prezident HK
ČR Zdeněk Kužel. Přispěli k nim
podle něho také zástupci komory
a v případě Indie i oba velvyslanci,
jak indický, tak český. Rovněž podnikatelskou misi do Bangladéše
hodnotil jako úspěšnou. Dobrým základem pro jednání byla kvalitní příprava ze strany ministerstva i komo-
ry, což se projevilo i při B2B jednání
v obou navštívených zemích.
HK ČR podepsala při příležitosti podnikatelské mise Memorandum o spolupráci s Federací bangladéšských
obchodních a průmyslových komor
(FBCCI) a Memorandum o spolupráci s EEPC India (Engineering Export
Promotion Council), organizátorem
mezinárodního strojírenského veletrhu IESS. „Obě dohody jsou výsledkem dlouhodobé snahy komory o vytvoření stálé platformy českých podniků pro navazování nových obchodních vztahů, kontaktů a později i kontraktů,“ dodal prezident Kužel. (hk)
Nejvíc peněz z EU do dopravy
Asi 150 mld. Kč plyne z Evropské unie do České republiky v období 2007–2013
na infrastrukturní projekty
prostřednictvím Operačního
programu Doprava (OPD).
Ten je největším operačním
programem, neboť reprezentuje 22 % všech prostředků určených pro ČR
ze strukturálních fondů.
V budoucím programovacím období 2014–2020 bude možné ve financování dopravních projektů pokračovat prostřednictvím tzv. OPD
2 a komplementárně z Nástroje pro
propojení Evropy, který podpoří
realizaci přeshraničních projektů
v oblasti dopravních, ICT a energetických sítí.
Příležitost pro PPP projekty
Příprava budoucího víceletého programovacího období reflektuje priority stanovené ve Strategii EU2020.
Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
bude implementován v rámci politiky TEN-T a pomůže realizovat ambice stanové v Bílé knize o dopravě.
Alokace prostředků z CEF bude podle Evropské komise provedena
komplementárně a ruku v ruce se
strukturálními fondy jako Kohezní
fond a Evropský fond pro regionální
rozvoj. Současně bude úlohou
evropského nástroje použít finance
efektivněji, a to prostřednictvím systematického úsilí o zapojení investic
soukromého sektoru do financování
dopravní infrastruktury.
Podle Stephana Ouakiho z Generálního ředitelství EK pro mobilitu
a dopravu by „převáděná částka ve
výši 10 miliard z kohezní obálky
pro ČR neměla být v žádném případě hrozbou, ale příležitostí, jelikož
umožní realizovat řadu projektů“.
Také výkonný ředitel Svazu dopravy ČR Petr Kašík soudí, že je CEF
příležitostí také pro české subjekty, jelikož umožní mobilizaci soukromých investic do dopravní infrastruktury: „Přestože lze projekty veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP) všeobecně vnímat ja-
vá vláda reagovala na krizi přijetím
konjunkturálních programů, které
„nastartovaly růst. Byla to investice
ve správnou dobu“. Vláda podpořila investice především do komunální i spolkové infrastruktury ve výši
80 mld. eur v letech 2008 a 2009.
Vládní opatření vedla k opětovnému růstu stavební produkce o 5,8 %
v roce 2011.
Výsledky velmi zajímavé studie
o současném vývoji v českém stavebnictví v evropském kontextu,
kterou společně se SPS ČR vypracovala společnost Deloitte, prezentoval Miroslav Linhart, Senior
Manager Deloitte. Konstatoval, že
poté, co se od stavebnictví odvrátil
jeho hlavní zákazník – stát – se veřejné zakázky v roce 2012 propadly o 50 % proti roku 2008: „Můžeme očekávat alarmující negativní
trend zásoby práce zvláště v dopravním stavitelství. Počet zahájených bytů poklesl pod hodnoty roku 1996. Sebedůvěra obyvatel je
drcena nejistotou.“
Volání po odpovědnosti vlády ČR
V úvodu panelové diskuse na téma
„Česko versus okolní svět“ Václav
Matyáš srovnal způsoby rozhýbání
ekonomiky v jiných evropských zemích se situací u nás, kdy je „stavební průmysl už 4. rokem v recesi
bez toho, že by politická reprezentace na tuto situaci nějak reagovala.“ Odezva přítomných ministrů
na jeho silně emotivní vystoupení
byla místy rozpačitá. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj,
představil pokračování programů
Panel a Zelená úsporám, které mají
za cíl především aktivovat soukromé zdroje. Věnoval se také zákonu
o zadávání veřejných zakázek.
O poznání energičtější Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu,
uvedl, že „řešení není ve zvýšení
zadlužení ČR a napumpování peněz do stavebnictví“. Východisko
vidí v dlouhodobém plánování infrastruktury, zvýšení efektivity
především dopravních staveb a ve
změně zákona o veřejných zakázkách. Podle jeho názoru „nefinanční opatření pomáhají více“.
Zbyněk Stanjura, ministr dopravy,
deklaroval zájem vyvolat diskusi
o jiných kritériích kromě ceny,
která by měla rozhodovat při zadávání veřejných zakázek. Přiklonil se k výraznějšímu zohlednění
hodnocení referencí. Představil
vznikající Dopravní sektorovou
strategii 2014–2020, která bude
zahrnovat nové metodiky vyhodnocování projektů dopravní infrastruktury, spojení potřeb a možností včetně časového harmonogram
realizace a databázi všech záměrů
projektu. Další účastníci diskuse,
ředitelé významných českých stavebních firem Ivan Bauer (PP53),
Evžen Korec (Ekospol), Pavel Pilát
(Metrostav) a Miloslav Mašek
(SPS), vyzvali členy vlády k převzetí zodpovědnosti a zaujetí jasného stanoviska. Vyslovili obavy,
že další vládní mlčení povede
k propadu a výraznému zaostávání
stavebního průmyslu za zdravým
jádrem Evropské unie.
Zdroj: SPS
(vam)
Řetězení schváleno
Poslanecká sněmovna PČR
koncem března t. r. schválila ve třetím čtení návrh
novely zákoníku práce (ZP),
usnadňující řetězení pracovních poměrů na dobu
určitou. V dalších týdnech
ji projedná Senát.
Novela (ZP) od 1. 1. 2012 změnila
úpravu sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou (§ 39), když
zavedla možnost opakovaného sjednání jen třikrát až na 3 roky, prodloužila tzv. mazací období z 6 měko složité a dražší, většina z těch,
které byly realizovány v západních
zemích, byla úspěšná. Nesmíme se
bát, že se něco rozdělá, a pak se
nedokončí.“
Jaké je zaměření OPD 2
Strukturální fondy budou pro ČR
v období 2014–2020 stále nejdůležitějším zdrojem financování dopravních projektů. Pokud jde o finanční objem a zaměření, bude
CEF spíš doplňkovým nástrojem.
Přestože ještě není jisté, kolik si bude ČR moci z tohoto koláče ukrojit,
podle Marka Pastuchy, ředitele
Odboru fondů EU z Ministerstva
dopravy ČR, lze odhadovat, že to
bude něco kolem deseti procent,
tedy 1 mld. EUR.
Budoucí OP Doprava by měly tvořit tři prioritní osy – infrastruktura
pro železniční a další udržitelnou
dopravu, silnice v rámci sítě TENT a silnice mimo síť TEN-T. Tato
koncentrace umožní flexibilitu pro
použití prostředků, které by se jinak nemuselo podařit vyčerpat. Investiční priority budou definovány
v dopravních sektorových strategiích II (střednědobý plán rozvoje
dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem 2014–2020). Harmonogram stanovuje, aby Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informovalo vládu o stavu příprav do
konce května. Proto měla příslušná
síců na 3 roky, a zároveň zrušila potřebné výjimky umožňující sjednat
opakovaně pracovní poměr na dobu
určitou víckrát či na jinou dobu
v případě vážných provozních důvodů nebo povahy práce.
I když se zaměstnavatelé novému ZP
přizpůsobili, omezilo je to v možnosti regulovat počty zaměstnanců
v reakci na požadavky trhu nebo měnící se obchodní plány. Proto firmy
raději zmrazily přijímání nových
kmenových zaměstnanců a zvýšily
podíl agenturních pracovníků, kteří
však nejsou plně srovnatelní s kmenovými zaměstnanci.
(sp)
ministerstva úkol předložit návrhy
jednotlivých operačních programů
do konce března t. r. Od června do
října budou programy dopracovány,
postoupeny vládě k projednání a na
přelomu listopadu a prosince by měly být zaslány EK ke schválení.
Bez důkladné přípravy to nepůjde
Naše stavebnictví je už čtvrtým rokem v recesi. Jedním z hlavních
důvodů je pokles investic do dopravních projektů za poslední čtyři
roky o 18 %. Celkový kumulativní
pokles ve všech oblastech stavebnictví činí od roku 2008 do roku
2012 víc než 283 mld. Kč. Podle
Václava Matyáše, prezidenta Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
je „přístup vlády k investiční přípravě dopravních staveb laxní“.
Projektová příprava trvá obvykle
10–12 let, proto je třeba se na ni
zaměřit tak, aby nebylo ohroženo
pozdější nečerpání OPD 2. Tak, jak
je tomu dnes v případě využití prostředků z OPD I.
O nastavení budoucího Operačního
programu Doprava a využití Nástroje pro propojení Evropy diskutovali v březnu 2013 v Evropském
domě v Praze zástupci Evropské
komise, státní správy, podnikatelů
a široké veřejnosti.
Alena Vlačihová, ředitelka
CEBRE – České podnikatelské
reprezentace při EU
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
5
Ekonomika v‰edního dne
Pracující matky jsou pro ekonomický rozvoj země i firem velmi důležité
Mají-li vhodné zaměstnání
Jak mohou české firmy
zapojit ženy vracející se
po mateřské dovolené do
pracovního procesu? Stačí
zavést větší flexibilitu práce,
zajistit jesle či jiná zařízení
péče o děti blízko pracoviště, rozšířit využívání videokonferenčních služeb a sdílení pracovního místa.
Tvrdí to čeští respondenti v nejnovějším průzkumu společnosti Regus,
kterého se zúčastnilo přes 26 000 odborných pracovníků z víc než 90 zemí. Vládní instituce doporučují vyšší zastoupení žen na trhu práce,
protože je to pro další růst a jeho
udržení důležité. Měl by se tedy
zvýšit podíl kvalifikovaných žen,
které se po mateřské mohou vrátit
do práce, protože jim v tom nebrání
nutnost pečovat celodenně o dítě.
Návrat matek do zaměstnání je důležitý nejen pro ekonomický rozvoj. Také na podnikové úrovni, podle názoru respondentů, pomáhá
přijímání žen po mateřské dovolené
zvyšovat produktivitu, a může také
snížit náklady na nábor a školení.
Tento výsledek potvrzuje zjištění
z předchozího průzkumu společnosti Regus, z něhož vyplynulo, že
56 % společností po celém světě si
cení matek vracejících se po mateřské dovolené na částečný úvazek,
protože nabízejí dovednosti a zkušenosti, které se na současném trhu
hledají jen těžko. A 72 % respondentů se domnívá, že společnosti,
které tento typ zaměstnanců přehlížejí, přicházejí o významnou a cennou část pracovníků.
Je zajímavé, že podle respondentů
je víc volného času jedním z nejméně důležitých faktorů, které
by ženám pomohly v návratu do
zaměstnání po mateřské dovolené. Důležitější než volné dny navíc je radikální změna pracovních
zvyklostí.
Klíčové poznatky a statistiky
Čeští respondenti uvádějí, že hlavními faktory, které ženám pomohou
v návratu do zaměstnání po mateřské dovolené, jsou:
• flexibilní pracovní doba (92 %),
• jesle, školky a jiná předškolní zařízení v blízkosti pracoviště (86 %),
• možnost práce blíž k domovu (82 %),
• aspoň v některých případech
možnost volby videokonference
místo služebních cest (69 %),
• sdílení pracovního místa (46 %).
• jen 40 % respondentů uvedlo, že
způsobem, jak pomoci matkám
v návratu do zaměstnání, je víc
volného času,
• 51 % respondentů si myslí, že nábor žen po mateřské dovolené
může zvýšit produktivitu.
Rudd Doggen, regionální ředitel
pro střední a východní Evropu ve
společnosti Regus k tomu uvádí:
„Pro častější začleňování žen po
mateřské dovolené do pracovního
procesu existuje řada pádných
důvodů: zvýšení HDP, udržitelný
růst, řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků a boj proti chudobě – to je jen část všech kladů.
I na podnikové úrovni má zaměstnávání žen vracejících se po dovolené řadu výhod: dostupné kvalifikované a vyškolené pracovnice,
menší fluktuace pracovníků a, jak
ukazuje tento průzkum, i zvýšená
produktivita. Přesto pracovní síla
neustále přichází o schopné a vyškolené ženy s klíčovou kvalifikací, protože pro ně často není možné skloubit dobrou péči o dítě se
zaměstnáním.“
Nejnovější průzkum však ukazuje,
že drtivá většina pracovníků považuje větší flexibilitu z hlediska pracovní doby a místa práce za nejlepší řešení, jak ženám umožnit, aby
mohly po mateřské dovolené opět
nastoupit do zaměstnání. Pracovní
zvyklosti se globálně mění směrem k vyšší flexibilitě práce.
Zdroj: Regus
(vam)
Procházejí složitým obdobím Na čí straně je?
Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje
Vláda stále odmítá zavést registrační pokladny
Český byznys prochází
složitým obdobím. Podíl
malých a středních firem
(MSP) s pozitivním výhledem pro letošní 1. pololetí
se snížil na 20,5 %, když
ve 2. polovině loňského
roku dosahoval 26,8 %.
Zhoršení podnikatelské
nálady se týká všech sledovaných dílčích oblastí
podnikání.
Řada podnikatelů, expertů
i Pracovní tým tripartity
pro vnitřní trh, spolu se
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR už dlouho
upozorňují na to, že bez
legální a povinné evidence
maloobchodních tržeb
z prodeje alkoholu nelze
zajistit dohledatelnost toku
distribuce prodávaných alkoholických nápojů, a tedy
ani bezpečnost spotřebitelů.
Očekávaná ekonomická situace
– podíl respondentů v %
70
60
50
40
30
20
10
0
příznivější
stejná
horší
IX. 08 II. 09 IX. 09 II. 10 IX. 10 II. 11 IX. 11 I. 12 VIII. 12 II. 13
Ukázal to aktuální průzkum Hospodářské komory ČR zaměřený na podnikatelskou náladu malých a středních firem. Zatímco uplynulé období,
tj. 2. pololetí roku 2012, hodnotí MSP
z hlediska ekonomické situace relativně stejně, a například u ukazatelů obratu a zakázek vykazují v minulém
období dokonce nárůst, k budoucímu
vývoji jsou značně skeptické. Komorový barometr malých a středních
podniků realizuje komora dvakrát
ročně už od roku 2008. V rámci letošního únorového průzkumu odpovědělo 591 podnikatelů, kteří spadají
do kategorie MSP, tj. mají méně než
250 zaměstnanců.
Prognóza budoucího vývoje
Podíl podnikatelů, kteří odpověděli
pozitivně na otázku, jaký očekávají
celkový vývoj v prvním pololetí roku 2013, se proti předchozímu průzkumu snížil na 20,5 % z předchozích 26,8 %. Počet respondentů, kteří naopak letos očekávají zhoršení
své celkové situace, se proti srpnu
loňského roku poměrně výrazně
zvýšil, a to z 25,7 % na 33,0 %. Stejné očekávání vývoje své ekonomické situace jako v předchozím období pak v aktuálním průzkumu
hlásí 46,5 % respondentů, což je
podíl, který je v posledních letech
docela stabilní.
V aktuálním průzkumu uvedlo 21,5 %
podnikatelů, že jejich celková ekono-
mická situace byla ve druhém pololetí
roku 2012 příznivější, než v předchozím období. Při minulém průzkumu
vykazovalo pozitivní změnu 22,2 %
podniků. Naproti tomu negativně se
o vývoji své ekonomické situace
v průzkumu vyjádřilo 37,4 % společností, což je téměř shodný výsledek jako při průzkumu v srpnu 2012
(37,6 %). Zato v únoru 2012 hlásilo
negativní hodnocení „jen“ 26,9 %
podniků, což znamená výrazné meziroční zhoršení. Nejkritičtější však byla situace v září roku 2009, kdy se
k otázce celkové ekonomické situace
podniku negativně vyjádřilo 56,3 %
respondentů průzkumu.
(hk)
Český maloobchod je v recesi
Zatímco ještě předloni
maloobchodní tržby v ČR
vzrostly o 1,8 %, v roce 2012
se reálně snížily o 1,1 %.
Jejich kvartální meziroční
indexy kromě 1. čtvrtletí
klesaly. Nejvýraznější
vliv měl pokles tržeb za
prodej motorových vozidel
a jejich údržbu a opravy
– za rok o 2,3 %.
Ale průběžně se snižovaly také
tržby jak ve velkokapacitních, tak
ještě víc ve specializovaných prodejnách potravin (šest čtvrtletí po
sobě, nakonec ve 4. čtvrtletí 2012
reálně o 2 %, za celý rok o 2,5 %).
Ani mírně zvýšený prodej nepotra-
2011
2012
2013 (odhad)
HDP reálně
101,9
98,8
100,1
Spotřeba domácností reálně
100,7
96,5
99,3
99,6
97,6
-
Spotřební vydání podle statistiky rodinných účtů SRÚ
% podíl potravin ve výdajích podle SRÚ
19,1
20,0
-
101,8
98,9
99,0
98,6
97,5
-
Tržby maloobchodu – nepotraviny
102,6
100,9
-
Tržby pohostinství
100,1
97,8
-
1,9
3,3
2,1
20/10
20/14
21/15
Tržby maloobchodu vč. motorist. segmentu
Tržby maloobchodu – potraviny
Spotř. ceny – prům inflace v %
Sazby DPH (%) – základní/snížená
Meziroční indexy vývoje maloobchodních tržeb v ČR.
vinářského zboží (za rok 2012
o 0,9 %) nemohl propady maloobchodu s potravinami kompenzovat.
V nepotravinářském zboží dynamicky rostl internetový prodej –
meziročně reálně o 8,2 %, a také
Vláda ČR na posledním zasedání
tripartity v podstatě rozhodla
o tom, že jejich snaha přijde vniveč.
„To, že nevyužila naprostou shodu
reprezentace Svazu průmysl a dopravy ČR, Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů
ČR a SOCR ČR i jednoznačné podpory odborů a nepřijala návrh na
zřízení povinnosti registrovat tržby
v zájmu omezení černého trhu a zajištění dohledatelnosti nelegálně
nakoupených a na trh uváděných
závadných potravin, ukázalo, na čí
straně vlastně je. Neochota aspoň
trochu narovnat excesy českého
vnitřního trhu může mít v budoucnosti velmi nepříznivý dopad pro
zákazníky a všechny poctivé prodejce a restauratéry. Zřejmě nám
nezbude než se smířit s tím, že vláda místo aby se snažila daně lépe
vybírat, raději je zvyšuje (DPH),“
komentoval situaci prezident
SOCR ČR Zdeněk Juračka.
ČR je jedním z posledních států vyspělé Evropy, kde zákazník neobdrží při koupi v mnoha maloobchodních prodejnách řádný doklad, pokud vůbec nějaký dostane. To přímo souvisí i s plněním dalších daňových povinností prodejce. Ministr Martin Kuba údajně zdůvodňoval postoj vlády tím, že podpora zavedení registrace tržeb není u podnikatelů stoprocentní. „Má pravdu.
Kdybych měl důvody pro nezveřejňování své evidence a výsledků
hospodaření vlastní provozovny,
choval bych se podobně. Uvádět jiné důvody není relevantní neb my
požadujeme, aby veškeré náklady
s tím spojené šly za státem, kterému se tato investice mnohonásobně
vrátí,“ dodal Z. Juračka.
Negativní stanovisko vlády ČR na
pozitivní návrh zaměstnavatelů a odborů (tedy dvou stran tripartity ze tří)
naznačuje, že vláda nemyslí tolik
proklamovanou podporu poctivých
podnikatelů (v tomto případě v sektoru obchodu a pohostinství) a férového trhu tak docela vážně.
(so)
cenově výhodnější prodeje obchodníků s textilem, oděvy a obuví
– o 4,4 %
Na útlum spotřebního chování domácností působil zejména růst spotřebitelských cen (podle průměrné míry
inflace o 3,3 %), který byl nejvyšší za
poslední čtyři roky, spolu s reálným
poklesem mezd ve většině odvětví
a důsledky redukce valorizace důchodů, což se projevilo ve zvýšení indexu
životních nákladů domácnosti. Nejvíc
loni rostly ceny potravin – především
masa, mléčných výrobků a vajec
(+6,6 %), o desetinu byly meziročně
vyšší i ceny nealko nápojů. V oblasti
bydlení se v úhrnu zvyšovaly ceny
energií (+8,6 %) i ostatních služeb
souvisejících s bydlením (+8 %).
Dlouhodobě, a tudíž i v roce 2012,
rostou ceny nájemného, energií,
a platby za zdraví. Vliv na pokles
tržeb maloobchodu měl i vývoj spotřeby a cen pohonných hmot.
Omezení kupní síly jak v důsledku
nižších příjmů, tak růstu cen výrobků
a služeb se promítlo do poklesu ko-
nečné spotřeby, zvlášť domácností.
Údaje o tom přinesla už i statistika rodinných účtů za rok 2012, podle které
se spotřební výdaje domácností meziročně reálně snížily o 2,4 %, za potraviny o 1,3 %. Ve struktuře spotřeby se
podíl potravin proti dlouhodobým
trendům zlepšování životních podmínek vrátil na 20 %, když v roce 2011
byl 19,1 %. Celkové výdaje českých
domácností za rok 2012 reálně klesly
o 3,5 % (v každém čtvrtletí byly nižší
i nominálně). Vedle toho měl svůj vliv
i pokles spotřeby vládního sektoru.
Stagnace tržeb nutně vedla i ke
stagnaci výkonů maloobchodu
včetně obchodní marže, které za
rok 2012 poklesly o 1,7 %. Skoro
obdobně poklesla v maloobchodě
též zaměstnanost – o 1,5 % a současně stagnovala průměrná mzda.
Rok 2012 byl příznačný postupným
poklesem ekonomiky; hrubý domácí produkt se meziročně reálně snížil až o 1,7 % ve 4. čtvrtletí, celoročně o 1,2 %, a rok 2012 byl tak
rokem recese.
Ladislav Šípek
černá azurová purpurová žlutá
6 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Abeceda vzdûlávání
Marečku, pusťte notebook
Úsměvy na tváři vyvolává
legendární film, v němž
hraje Jiří Sovák dílenského
mistra, navštěvujícího večerní průmyslovku. Vzdělávání dospělých se v době,
kdy svět obmotávají internetové pavučiny, posunulo
někam úplně jinam. V hektické době 21. století už od
svých lektorů neuslyšíte
výzvu k podání pera, ale
v drtivé většině k zapnutí
notebooku.
Jedno ale zůstává stejné: touha lidí
po větším poznání, po zdokonalení
se ve vlastní profesi, rozšíření si jazykových dovedností. Co jsme nestihli jako mládež školou povinná,
doháníme teď. Bez ohledu na věk.
A máme štěstí, že doba je nám nakloněna. Způsobů, jak se vzdělávat
v dospělém věku, je řada.
V dnešní době se dá studovat prezenčně a věnovat se studiu dálkově, denně či externě. Většina z nás
ale nechce jen „někam“ pasivně
docházet a nechat si nalévat moudra do hlavy. Ostatně to ani nekoresponduje se současnou hektickou
dobou. Do ní daleko lépe zapadá
způsob výuky, kdy prostředníkem
ke vzdělání je počítač připojený
k internetu.
Jaké jsou tedy možnosti studia
a vzdělávání dospělých na prahu
21. století?
Více méně jen z povinnosti a zpravodajské úplnosti zmiňme ten nejobyčejnější. Klasické navštěvování školy se všemi klady i zápory. Pravidelně chodíte do školní budovy, máte
svůj rozvrh, své spolužáky, své zaběhnuté postupy. Jako Hujer, Plha či
Hliník v onom proslulém filmu.
Jenže kdo má dnes čas se uvázat na
naprosto přesný časový harmonogram a dodržovat ho pravidelně celý školní rok? Čím větší funkce ve
firmě, tím menší pravděpodobnost
pravidelného dodržování školního
režimu. S jedinou výjimkou: individuálním učením, kdy si žák zve
svého kantora a učí se spolu „face
to face“. Něco to stojí, ale efektivita je vysoká. A v případě nenadálé
služební cesty žáka (v roli ředitele
firmy) se dá lekce posunout na jinou dobu.
Do popředí vzdělávání se tak zcela
logicky dere e-learning. Tento styl
si získává stále víc příznivců bez
rozdílu věku i dosaženého vzdělání. Má řadu výhod. Především je to
doba výuky. Sám student si určí,
kdy se chce studiu věnovat, je zcela
Jaké budou naše děti …
Kdo je má vychovávat? Chceme z nich mít kariéristy?
Nejen na to se nedávno ptala
veřejná anketa Nadačního
fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání.
Měla za cíl rozvířit debatu
nad otázkou propojení výchovy a vzdělání. Veřejnost
po tři dny diskutovala kromě jiného o smyslu vzdělání
a jeho postavení v žebříčku
hodnot a morálky dětí.
V podpoře vzdělávání dětí se české
banky angažují dlouhodobě, a to
nejen v souvislosti s finanční gramotností, ale také podporou tzv.
soft skills. Česká bankovní asociace se proto rozhodla společně
s bankami iniciovat veřejnou anketu za účelem zjištění, jak se společnost staví k otázce vzdělávání dětí
a co od škol vlastně očekává. Vý-
stupy z diskuzí nad jednotlivými tématy budou odrazovým můstkem
pro realizaci příštích aktivit Nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání.
„Výsledky diskuze nás utvrdily
v domněnce, že otázka výchovy
a vzdělání v sobě vždy nese potřebu dialogu. Ať už jde o dialog mezi
rodičem a školou, nebo mezi učením se teoretickým znalostem
a praktickým dovednostem pro život. Takové poselství by měly nést
i budoucí projekty našeho nadačního fondu,“ komentuje anketu Jan
Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.
Má vychovávat škola, nebo rodiče?
V debatě na toto téma směřovaly příspěvky od rázného „Škola má školit
– tedy učit“ či „Škola nesmí vychovávat“ přes „Škola s výchovou nic
moc nesvede“ až ke kompromisním
návrhům jako „Jde nám přece o stejný cíl“ nebo „Každý nese svůj díl
zodpovědnosti“. Nechyběl ani názor,
který zdůrazňoval zodpovědnost rodičů nejen za výchovu, ale také za
vzdělávání svého dítěte. To odpovídá
současnému trendu, kdy rodiče velmi
pečlivě vybírají, do jaké školy své dítě pošlou. Zároveň se v několika názorech potvrdilo, že rodiče dnes už
nejsou v otázce vzdělávání svých dětí pasivní, ale od školy naopak očekávají, že s nimi povede dialog, a jsou
ochotni s ní aktivně spolupracovat.
Hon za kariérou, nebo ctění
hodnot?
Umíme v našich dětech správně
kombinovat obojí? Diskutující kladli větší důraz na morální kredit dětí
než na kariéru. Kromě vyhraněných
názorů „Agresivního syna podporovat nebudu“ nebo „Genetika rozhoduje“ se objevovaly také úvahy
Ve světě frčí chytré mobily
V loňském roce se poprvé
v předvánočním období
prodalo víc tzv. chytrých
mobilních telefonů než standardních. Cenově jsou pro
zákazníky stále zajímavější.
U přístrojů středních a vyšších cenových kategorií
stimulují prodeje nové
špičkové funkce.
V roce 2012 se celosvětová poptávka po chytrých telefonech
zvýšila o 56 % na 720 mil. přístrojů. Současně se trh standartních mobilních telefonů zmenšil
o 14 % na 886 mil. V konečném
součtu však celkové tržby za mobilní telefony u maloobchodníků
vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 7 %.
Poptávka po chytrých telefonech
prudce stoupá zejména ve „Velké
Číně“ (Čína, Hongkong a Tchajwan), kde prodeje prudce stouply
o 133 %. Dva ze tří přístrojů prodaných v tomto roce na čínském trhu
byly právě chytré telefony. V ČR to
byl téměř každý druhý z víc než
2,7 mil prodaných. V Evropě tvoří
chytré telefony asi jen polovinu
celkových tržeb za mobilní přístroje. Standartní mobily stále převažují v Latinské Americe, na Středním východě a v Africe.
Polarizované cenové portfolio
Ceny chytrých telefonů výrazně
neklesají. Průměrná nedotovaná
cena zůstává u této kategorie více
méně stejná – asi 85 eur. Posuny
pozorované na globální úrovni jsou
důsledkem toho, že na čínském
trhu je poptávka po cenové kategorii pod 100 eur vyšší než na jiných
trzích. Význam Číny stále roste.
Současně zůstává vysoká i poptávka po dražších zařízeních, jejichž
cena překračuje 400 eur a nadále
tvoří 25 % celkové poptávky, přičemž roste podobným tempem jako celkový trh. Proti tomu se snižuje podíl přístrojů v ceně 200 až
400 eur. Ke konci roku představovaly pouze pětinu z celkového počtu prodaných (v 1. čtvrtletí téhož
roku to bylo 34 %).
Stále větší a štíhlejší
Přístroje jsou stále větší a tenčí.
Celosvětově podstatně vzrostl podíl zařízení s displejem o velikosti
min. 3,8 palce. Na začátku roku
2012 měl v Evropě jen jeden ze
čtyř prodaných telefonů displej této velikosti. Ve 4. čtvrtletí každý
druhý chytrý telefon a během
předvánočního období dokonce
každý šestý. Dnes je každý druhý
chytrý telefon také tenčí. Větší velikost přístroje je do určité míry
vykompenzována jeho malou
tloušťkou nedosahující ani 10 mm,
což znamená, že v kapse saka není
takový telefon vůbec vidět.
nezávislý na lektorech a kantorech.
Stačí mu papírová učebnice, a hlavně počítač s internetem. Student si
také sám určuje tempo výuky. Navíc ušetří. Je zproštěn dojíždění do
školy, i kurzovné za přístup k učebním materiálům na internetu je nižší, než školné v klasických vzdělávacích kurzech. Není tedy divu, že
e-learning si získává stále víc klientů. Na trhu už existuje řada společností, které vám tento typ vzdělání
zařídí „na klíč“.
Přes řadu výhod má ale e-learning
i nevýhody. Chybějí vám spolužáci,
nemáte po očku od koho opisovat,
není tu učitelský barometr, který by
vás dokázal usměrnit. Proto v posledních letech roste význam tzv.
Blended-learningu.
Oč jde? Je to vlastně kombinovaná forma vzdělávání dospělých,
podle edukativních odborníků
i jedna z nejúčinnějších. Kantor
při ní předává svým žákům znalosti a vědomosti několika způsoby a snaží se vytvořit jim co nejlepší prostředí.
Výuka je zde rozdělena do více
částí. Na prezenční, což je klasické
docházení do kurzů s výkladem
a přednáškami, kde se žák setká
tváří v tvář s učitelem, jeden o druhém vědí, s kým mají tu čest. Vytrácí se anonymita, která mnohdy
bývá brzdou v touze po vzdělání.
Druhou fází Blended-learningu je
tzv. distanční studium. Kantor vás
řídí prostřednictvím e-mailů nebo
jiných komunikátorů, dostáváte na
dálku úlohy a máte možnost konzultací. K tomu je samozřejmě přiřazeno samostudium, kdy mají žáci
k dispozici nejen učebnice, ale
i DVD, CD, zkoušejí si různé simulace a mohou se sami i ohodnotit.
Prostředkem k dosažení vzdělání
mohou být i tzv. e-portfolia. Lze je
charakterizovat jako souhrn dokumentů a jiných objektů v elektronické podobě, které mají ukázat,
čeho student dosáhl nebo co se naučil. E-portfolio může obsahovat
texty, obrázky, animace, videa, fotografie a další odkazy na internetu.
E-portfolio tak ukazuje nejen
schopnosti, dovednosti a úspěchy,
kterých student za dobu studia dosáhl, ale může být rozšiřováno
i o oblasti zájmové, jdoucí mimo
záběr oboru, který se studuje. Součástí portfolia mohou být i plány do
budoucnosti.
V současné době existuje řada
možností, jak si rozšířit a spravovat
vlastní elektronické portfolio. Jsou
vytvořeny komerční systémy převážně zahraniční provenience.
Jak vidno, cest ke vzdělání je
mnoho. Při volbě studijní formy
byste měli zohlednit hlavně vlastní možnosti, povahu, vytyčit si cíl.
A pak se k tomuto svému Everestu
vydat …
(hh)
o tom, co je vlastně měřítkem úspěšnosti v práci – „Jaký je cíl honby za
kariérou?“ či „Nestydím se při pohledu do zrcadla“. Mezi příspěvky
vynikl názor „Naším úkolem je ukazovat cestu“, vyzdvihující základní
princip role rodičů, kteří by měli
umožnit dětem nahlédnout pod
ochrannou rukou do všech možných
částí společnosti, aby samy mohly
vnímat a vybrat si takové vzdělání,
morálku a kariéru, kterým rozumí
a jež budou považovat za vlastní.
komunikace. Ta je obzvlášť v dnešní on-line zrychlené době opomíjena, a to bohužel i v rodinném kruhu. Přitom je komunikace důležitým základem pro fungující vztahy, ať už rodinné, či celospolečenské,“ ukončil diskuzi na toto téma
Jan Matoušek.
Veřejná diskuze byla prvním krokem Nadačního fondu České bankovní asociace na podporu vzdělávání. Vyplynula z ní potřeba rodičů
aktivně zasahovat do vzdělávání
svých dětí a komunikovat se školou.
Zároveň se prokázalo, že potřeba
rozvíjet u dětí „soft skills“ je stále
velmi aktuální. Aktivity nadačního
fondu budou tudíž zaměřeny právě
na tuto oblast vzdělávání, aby se vyhovělo současným požadavkům veřejnosti a aby měly reálný a žádaný
pozitivní dopad na rozvoj dětí.
Jak připravit dítě do života?
Kladete důraz na znalosti a učení,
nebo spíš na dovednosti pro život?
Prokázalo se, jak je formální
vzdělání a vědění pro život úzce
provázané. Příspěvky zdůrazňovaly například kritické myšlení –
„Odpověď je v rozdílu mezi Čechy a Američany“, ale i tradici
v podobě odkazu učitele národů:
„Vydejme se cestou Jana Ámose
Komenského“.
„Velmi mě zaujal příspěvek s názvem Využijme náš unikátní dar
řeči, který upozorňoval na vzájemný vztah znalostí a dovedností jednoduchou, avšak originální cestou,
a to prostřednictvím mezilidské
Anketa se konala od 4.do 8. března 2013. Vždy jedna otázka byla
zveřejněna v pondělí, ve středu
a v pátek. Diskuzi inicioval Kamarádi vzdělání, Nadační fond
České bankovní asociace na podporu vzdělávání, partner projektu
Česko mluví o vzdělávání.
Zdroj: ČBA
(vam)
Roste poptávka po chytrých telefonech s LTE, jež podporují nové
vysokorychlostní standardy (závisí to na vybudovaných sítích) –
v Jižní Koreji a Japonsku mají
65% podíl, v Evropě 16%, podobně ve Spojených státech. Popularita chytrých telefonů s NFC –
novým standardem pro bezdrátový přenos dat – je přibližně stejná
ve všech regionech (v Africe dokonce vyšší než v Evropě –
s 30%, resp. 26% podílem u všech
chytrých telefonů).
Dokonalejší fotoaparát
Všechny chytré telefony mají fotoaparát, 55 % s rozlišením 5 a víc megapixelů. Stále běžnější je možnost
videozáznamu s vysokou kvalitou
rozlišení (v Evropě v 1. čtvrtletí
2012 to bylo 40 % přístrojů, zatímco rok předtím pouze desetina).
Mezi operačními systémy s otevřeným zdrojovým kódem dominuje Android (dvě třetiny chytrých
telefonů prodaných ve světě). Ale
vedle dalších etablovaných systémů
jako Blackberry a Windows Phone
se začínají objevovat i jiné.
Zdroj: GfK
(mv)
KNIHOVNA
PODNIKATELE
www.epod.cz/knihovna-podnikatele
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
7
Svût financí
Víc než polovina klientů v ČR neaktualizuje své pojistné smlouvy
Nemusí se to vyplatit
Každý druhý klient (51 %
pojištěné populace) podceňuje podle nejnovějšího
průzkumu České asociace
pojišťoven (ČAP) aktualizaci svých pojistných smluv.
Aniž by si to uvědomili,
vstupují tak klienti pojišťoven do rizika, že jim v případě škodní události pojistné plnění nezajistí odpovídající kompenzaci jejich
skutečné škody.
I přes jisté podceňování rizik, je
však většina respondentů přesvědčena, že jim pojištění přináší víc
jistoty do života. Kladně se o tom
vyjádřilo 63 % populace. Stejně tak
víc než polovina lidí soudí, že se
množství rizik stále zvyšuje. Život
bez pojištění si nedokáže představit
64 % oslovených. Paradoxem však
je, že přestože se tito lidé na své pojištění spoléhají, o své pojistné
smlouvy se často nestarají.
„Aby mělo pojištění v případě
škodní události očekávaný efekt, je
třeba průběžně kontrolovat, jestli
stále odpovídá aktuálnímu stavu,“
říká k tomu manažerka komunikace
a vzdělávání ČAP Marcela Kotyro-
rodina přihlížet a zvážit, jestli jsou
pojistné částky stále dostačující
a pokrývají narůstající požadavky.
vá a pokračuje: „U většiny smluv
nedošlo přitom ke změně osm a víc
let. V případě škodní události je
pak klient zklamán nízkou výší pojistného plnění, a tím i pojišťovnou,
aniž by si uvědomil, že chyba je na
jeho straně. Změnu v pojistné
smlouvě by měl iniciovat sám vždy
podle své potřeby.“
Jak aktualizovat své smlouvy?
• Životního pojištění
Klient by měl informovat pojišťovnu
vždy o změnách jeho kontaktních
údajů, rodinného stavu nebo výrazných změnách životního stylu, které
mají vliv na výši pojistného (aktivní
sport, změna zaměstnání apod.).
Změnit ve smlouvě lze i obmyšlenou
osobu, například při rozvodu.
Kromě faktických úprav je vhodné
se nad sjednaným životním pojištěním v určitých časových intervalech pravidelně zamýšlet.
Po víc než třech letech může docházet ke změně v příjmech jednotlivých členů, v situaci rodiny i v jejích
potřebách. K tomu by měla každá
• Pojištění domácnosti a nemovitosti
U majetkových pojistných smluv je
důležité průběžně zkontrolovat
a ověřit si, jestli sjednaná pojistná
částka skutečně odpovídá současné
hodnotě domu nebo domácnosti.
Tak by měli postupovat všichni,
kteří například rekonstruovali dům
nebo jinak investovali do vybavení, které nemovitost či domácnost
zhodnotilo. Po větším výdaji do
zařízení či po dokončení modernizace stačí oznámit pojišťovně rozsah investic, a pojišťovna adekvátně zvýší pojistnou částku. Pokud
došlo k nestandardním úpravám,
které zvýšily pojistnou hodnotu
podstatně, je vhodné mít i příslušnou fotodokumentaci.
U starších pojistných smluv by se
kromě výše pojistné částky mělo
ověřit, zda pojistná smlouva kryje
veškerá pojistitelná rizika, která
mohou majetek ohrožovat – starší
smlouvy většinou nemívají dostatečný rozsah pojistného krytí; současná nabídka pojišťoven je mnohem komplexnější.
Provádět aktualizaci pojistné smlou-
vy je nezbytné i v případě změn
v údajích o pojistníkovi, ve způsobu
platby nebo při změnách souvisejících s odstěhováním nebo úmrtím
vlastníka smlouvy. Přesná definice
zániku pojištění je vždy uvedena
v pojistných podmínkách, jež jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
• Havarijní pojištění
Také v havarijním pojištění je možné požádat o změnu a přepočet pojistného. Jedním z faktorů, které
ovlivňují výši pojistného, je stáří vozidla a od něho se odvíjející obecná
cena. Výše pojistného s klesající
obecnou cenou sice obvykle klesá,
nemůže ale být přímo úměrná. Hlavním důvodem je skutečnost, že v havarijním pojištění jsou obvykle
i u starších vozidel veškeré opravy
hrazeny v cenách nových náhradních dílů. Výše pojistného tedy vždy
klesá pomaleji než pojistná hodnota
vozidla, v některých případech nemusí klesat vůbec, nebo se dokonce
může nepatrně zvýšit.
S postupným opotřebováním vozidla je možné po jednom až dvou letech požádat pojistitele o výpočet
aktuálního pojistného a v případě,
že bude pojistné nižší, nechat si
přepracovat pojistnou smlouvu.
Zdroj: ČAP
(am)
ČLFA doplnila memorandum E-shopy rostou
k ochraně klientů svých členů
Česká leasingová a finanční
asociace (ČLFA) významně
aktualizovala své memorandum k ochraně klientů při
poskytování spotřebitelských úvěrů. To je od roku
2010 součástí jejího Etického kodexu. Dodržování jeho
zásad je významným kritériem, které členské společnosti
asociace odlišuje od firem
působících v tzv. šedé zóně.
Součástí Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů je i katalog nekalých obchodních praktik a činností,
od nichž se členové asociace distancují. Katalog jde svým obsahem nad
rámec nedovoleného jednání, které
je ve finančních obchodech se spotřebiteli zakázáno právními předpisy.
Palčivým problémem dneška jsou
především nežádoucí praktiky při
vymáhání pohledávek či neetické
jednání při poskytování finančních
služeb seniorům.
Proto ČLFA do katalogu zakázaných postupů nově zařadila např.
prosazování takových smluvních
podmínek, jejichž cílem je nikoli
splácení úvěru, ale příjmy ze
smluvních sankcí a z realizace jeho
zajištění, násobení majetkových
sankcí za totéž porušení smlouvy
dlužníkem v neodůvodněně krátkém časovém období, ale i provádění výlepů či jiných veřejně dostupných oznámení, které by mohly vést k závěru, že spotřebitel je
dlužníkem.
„ČLFA doplnila memorandum
z několika důvodů. Především je
třeba reflektovat novinky v legislativě. V novelizovaném memorandu
byly zohledněny změny vyplývající z novely zákona o spotřebitelském úvěru, která začala platit 25.
února letošního roku. Ale nejen to.
Přihlédli jsme i k posunům v obchodní praxi některých poskytova-
telů spotřebitelských úvěrů. Reagovali jsme na případy, kdy nebyly
dostatečně respektovány zájmy
a práva zákazníků, i na nové formy
nekalých postupů šedé zóny, které
jsme zaregistrovali,“ vysvětlila
předsedkyně představenstva ČLFA
Jiřina Tapšíková.
Představenstvo asociace podle ní
sleduje soulad obchodní praxe
členských společností s memorandem i s dalšími součástmi Etického kodexu ČLFA a v případě jejich
porušení přijímá opatření ve shodě
se stanovami. ČLFA tak naplňuje
jedno ze svých základních poslání,
kterým je snaha o kultivaci trhu se
spotřebitelskými úvěry i dalšími
finančními produkty nabízenými
členy asociace.
Kompletní znění Memoranda ČLFA
k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů je
na webových stránkách asociace
(www.clfa.cz). Kromě memoranda
lze na webu ČLFA najít také sadu
doporučení určených zájemcům
o spotřebitelské úvěry, nazvanou
10 + 1 otázka pro zodpovědného
spotřebitele. A rovněž další praktické rady pro současné i potenciální klienty, využívající finančních
produktů poskytovaných členskými společnostmi ČLFA.
Nově definované nekalé postupy
Členové ČLFA se v Memorandu
k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů distancují od těchto nekalých postupů:
• uplatňování poplatků za zprostředkování spotřebitelského úvěru, které jsou odečteny z jistiny
uvedené v úvěrové smlouvě,
a takto ponížená jistina je spotřebiteli poskytnuta po uzavření
úvěrové smlouvy, aniž by toto
bylo uvedeno v předsmluvních
informacích a/nebo smluvních
podmínkách;
• prosazování podmínek do smlouvy o spotřebitelském úvěru sledujících nikoli splácení úvěru, ale
příjmy z realizace zajištění;
• uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru bez zjišťování příjmů
spotřebitele v případech, kdy je
zjištění obvyklých příjmů klienta
žádoucí z hlediska zásad odpovědného úvěrování podle výše
a povahy úvěru;
• uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru bez ověření schopnosti spotřebitele splatit úvěr vyhodnocením informací získaných
od spotřebitele, popřípadě bez
ověření této schopnosti v úvěrovém registru nebo v jiném vypovídajícím zdroji;
• opakování majetkové sankce za
totéž porušení povinnosti dlužníka v neúměrně krátkém časovém
období;
• provádění výlepů či jiných veřejně dostupných oznámení, které by
mohly vést k závěru, že spotřebitel je dlužníkem;
• zprostředkování či jakékoli jiné
napomáhání ke sjednání spotřebitelského úvěru, jehož zjevným
účelem je připravit a prosadit oddlužení klienta podle insolvenčního zákona;
• poskytování nepravdivých informací, že klient při uzavření kupní
smlouvy (spojené s úvěrem) mimo obvyklé prostory podnikatele
nemá nárok na odstoupení od
kupní smlouvy do 14 dnů, případně sjednání zastřené kupní smlouvy formou smlouvy o opravě věci
ze stejného důvodu.
Česká leasingová a finanční asociace je zájmovým sdružením firem
(většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji
pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné
zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu.
V současné době má 50 členů.
Zdroj: ČLFA
(mv)
On-line obchodování přes
internet má v Evropě letos
generovat prodeje v hodnotě 128 mld. eur (166 mld.
USD), předpokladá se zvýšení do roku 2017 na 191
mld. eur (247 mld. USD)
při průměrném meziročním růstu 10,5 %.
Americký trh podle agentury Forrester letos realizuje on-line prodeje za 231 mld. USD, které při růstu
10 % do roku 2017 stoupnou na
370 miliard. Zatímco ČR by se
v oblasti růstu internetového trhu
měla držet průměrných evropských
hodnot, Španělsko se chystá na
každoroční zvýšení o 18 %.
V USA bude on-line retail růstem
překonávat kamenné prodejny, jako
tomu bylo dosud. Popularitu tohoto
nakupování zvýšil rozvoj smartphonů a tabletů; lidé tráví víc času
on-line, a mají tak širší nákupní příležitosti. Řada klasických retailů
také výrazně investovala do svých
on-line prodejních kanálů a nabízí
hybridní služby kombinující on-line/off-line přístup, např. vyzvedávání elektronických objednávek
v kamenných pobočkách.
Letos má být největším trhem v této
oblasti Velká Británie (45 mld. eur),
následovaná Německem (31 mld. eur)
a Francií (21 mld. eur). Podle informací sdružení APEK vloni české e-shopy
utržily 43 mld. Kč (1,7 mld. eur), v roce 2011 to bylo 37 miliard.
(pod)
Ptali jsme se
Kolik existuje úspěšných start-upů?
V posledním roce, roce a půl můžeme pozorovat výrazné zvýšení
zájmu o začínající firmy, tzv.
start-upy. Slovo start-up se málem
stává synonymem pro řešení vleklé ekonomické krize. Start-upy
jsou sexy – většinou prezentují
svěží, neotřelé, někdy až bláznivé
nápady (inovace), a proto přitahují zvláště mladé lidi. Raketovým
tempem roste počet různých typů
inkubátorů, coworkingových center, hubů, soutěží a akcí zaměřených právě na začínající firmy.
Navštívil jsem několik akcí, kde
byl plný sál a prezentátoři „nalívali“ do přítomných energii, zásobovali je radami a motivovali je.
Pohříchu jsem ale zjistil, že většina prezentujících jsou buď normální zaměstnanci, podnikatelé,
kteří příliš velkých úspěch neměli. Nebo jsou to lidé, kteří sice dokázali ze svých firem peníze získat, ale možná víc díky štěstí, tím,
že byli ve správnou chvíli se
správnými lidmi na správném
místě, než díky svým schopnos-
tem. Kolik komerčně úspěšných
start-upů vlastně znáte? Kolik
máme v Česku start-upů, které
během roku nebo dvou svého
podnikání dosáhly na obraty v řádech desítek milionů korun? Podle mého názoru jednotky. Není
tedy čas se oprostit od módních
trendů, megaakcí a dívat se na
start-upy jako na běžné podnikání
a hodnotit spíš jeho reálnost, než
oceňovat bláznivé nápady?
Mgr. Jakub Nosek, MBA
Autor je investiční ředitel společnosti 7i Advisors, která sdružuje
business anděly a investuje peníze, energii, know-how a kontakty
do nadějných start-upů.
černá azurová purpurová žlutá
8 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Na vlnách ICT
Hrozba z kyberprostoru
Firmám napříč výrobním
i nevýrobním spektrem už
nestačí mít na vrátnici „černé šerify“, kteří ohlídají
bezpečnost objektů a lidí
v nich. Čím dál tím větší důraz je kladen na bezpečnost
informací, proudících do firem a z nich. Pro mnohé jde
dokonce o základní otázku
obchodu. S vývojem informačních technologií roste
i možnost napadení elektronických systémů, a tím
pádem i nutnost jejich
maximální ochrany.
Není to tak dávno, co tiskem proběhly informace o napadení webových stránek některých českých
bankovních institucí a zpravodajských portálů. Kybernetická bezpečnost se stává ožehavým tématem.
Riziko zvyšuje neinformovanost
Kybernetické hrozby přitom mohou
plynout z různých oblastí. Většina
firem se nejvíc obává rizik, která
může přinášet narušení bezpečnosti
u třetích stran. Podle průzkumu
společnosti Deloitte je téměř 88 %
vedoucích pracovníků přesvědčeno,
že jejich společnost je v oblasti bezpečnosti proti vnějším kybernetickým útokům dobře chráněna.
Riziko kybernetického útoku podle
studie také značně zvyšuje nedostatečná informovanost vlastních zaměstnanců o bezpečnosti informací. „Zaměstnanci, kteří nejsou dostatečně informováni o bezpečnostních otázkách, mohou organizaci
vystavit riziku tím, že hovoří o práci na veřejnosti, odpovídají na phishingové e-maily a pouštějí do zařízení organizace neoprávněné osoby,“ komentuje výsledky průzkumu
advokát Štefan Šurina z Ambruz &
Dark/Deloitte Legal.
Základní problém: finance
Technologické společnosti by proto
měly investovat do školení a zvýšení podvědomí svých zaměstnanců
o bezpečnosti informací. Tím by se
mohla snížit rizika vyplývající
z nových technologií, hlavně v oblasti mobilních zařízení. Technologie jsou totiž rychle inovovány,
a firmy nemají dostatek času připravit se na nová rizika. A pokud
ano, často jim chybějí finance na
realizaci.
„To je jeden z hlavních faktorů,
které musejí společnosti řešit, aby
zůstaly o krok před kybernetickými
hrozbami,“ upozorňuje Vlastimil
Červený, senior manažer společnosti Deloitte.
Každá společnost je podle něho
z hlediska kybernetické hrozby zranitelná, stoprocentní prevence neexistuje: „Odvrácení útoků, resp. minimalizace jejich dopadů, vyžaduje
včasné odhalení útoku a rychlou reakci. Pro veřejný a soukromý sektor
to v konečném důsledku znamená,
že musí prohloubit spolupráci a společně vybudovat efektivnější a flexibilnější systém reakce na útoky.“
V hledáčku zákonodárců
U nás doma by hodně pomohlo přijetí zákona o kybernetické bezpečnosti, který se připravuje. A v Evropské unii? V lednu t. r. bylo za
České firmy na internetu
O úspěchu rozhoduje odvaha začít s kvalitním on-line marketingem
Využití internetu a on-line
nástrojů v podnikání firem
se v Česku podle průzkumu
Millward Brown dostává
do další fáze. Poté, co překonaly počáteční strach
z internetu a on-line prezentace, začínají si pomalu
uvědomovat i důležitost
on-line reklamy.
Přestože by do ní čtvrtina firem
chtěla investovat i víc, ty, co ji nevyužívají, mají obavy, že je drahá,
neefektivní a příliš komplikovaná.
Google chce tyto obavy překonat
prostřednictvím sítě expertů specializovaných na MaSP, a také
vzděláváním, včetně nového webu
www.nainternetovevlne.cz ve spolupráci s AMSP. Nedávno proto
spustil také novou zjednodušenou
reklamní službu pod názvem AdWords Express.
Skutečnost, že je Česko internetovou zemí, je důležitá i pro seg-
ment malých a středních podniků
a jejich vlastní on-line prezentaci.
Podle studie BCG internet vytváří
pro cenově senzitivní české spotřebitele atraktivní alternativu
k drahým nákupům a malému výběru, který je k dispozici v kamenných obchodech. Stačí vzít
v potaz, že víc než tři čtvrtiny nakupujících Čechů (76 %) dělají
předem průzkum na internetu
a třetina nakupuje on-line. Víc než
čtyři z deseti nákupů v českém kamenném obchodě jsou ovlivněny
internetem (zdroj: consumerbarometer.eu). Na základě studie
„České firmy na internetové vlně“
lze konstatovat, že české podniky
se ve využívání internetu a on-line
nástrojů posunuly do dalšího stádia. Dnes je 60 % z nich on-line
prostřednictvím vlastních webových stránek. Ty jsou zatím také
číslem jedna z hlediska míry další
investice do jejich vylepšení a lepšího využití.
I přesto se zatím firmy jen zřídka
věnují zlepšení dohledatelnosti
svého webu, a to buď pomocí reklamy ve vyhledávání (28 %), nebo prostřednictvím SEO (search
engine optimization – 7 %). Jenom
málo z nich má e-shop nebo využívá reklamu na sociálních sítích
(méně než 10 %). Zejména firmy
do 10 zaměstnanců zatím pořád
sázejí na tradiční off-line formáty
jako letáky, místní outdoor nebo
reklamu v tisku.
Posun je vidět také ve vnímání online reklamy, kterou firmy považují za třetí nejdůležitější nástroj
propagace. V budoucnu do ní
chtějí investovat převážně firmy
z oblasti nemovitostí, prodeje
a opravy aut. Zájem mají i expertní profese (právo, výzkum apod.),
a také technologické obory. Nicméně přes mnohem vyšší deklarovaný zájem ji zatím skutečně využívá pouze třetina z nich. Z těch,
kteří on-line reklamu nevyužívají,
si až třetina myslí, že je drahá, pětina, že není efektivní (nevidí návratnost investic). Každá sedmá
firma má za to, že on-line reklama
Živím se jako programátor a na
hračky typu tablet jsem se zpočátku díval jako na žrout času a peněz. Vloni v létě jsem si však letmo přečetl článek o novém 7palcovém tabletu. Docela mě to zaujalo, a když na podzim přišly tyto
přístroje „na pulty“ našich e-shopů, tak jsem jej objednal.
Záhy jsem s úžasem zjistil, že Android je úplně nový svět. Svět, který dokonce i funguje, stačí si jen
sáhnout a vybrat. Za pár korun nebo zadarmo jsou k disposici aplikace, které sice člověk nepotřebuje
k přežití, ale rozhodně je příjemné
je používat. Těžké bylo poznání,
že ačkoli je tento svět už dlouho
vhodný k používání, záměrně jsem
ho ignoroval – byla to chyba.
Je pravda, že se na tato zařízení dá
do určité míry dívat jako na „hračky“, ale ono se s tím dá i pracovat.
Že se mi tam samy od sebe synchronizují e-maily, kalendář a takové věci, je asi jasné. Našel jsem aplikace na poznámky: v práci si píšu
Pozor na „chytré“ telefony
Centrum má na jedné straně sloužit
jako středisko syntézy údajů a poskytovat poradenství při vyšetřování
a soudním řízení, na druhé straně
být schopno využít v členských státech veškeré potřebné zdroje pro potlačování kyberkriminality. Mělo by
přitom podporovat řešení, jež budou
obecně použitelná pro celou EU.
V otázce prevence kyberkriminality je však třeba začít u sebe. Jak?
Třeba opatrností při používání tzv.
chytrých telefonů. „Odhaduje se, že
81 % zaměstnanců v současné době
používá minimálně jedno mobilní
zařízení pro řešení pracovních záležitostí. Tento trend staví podniky před řadu bezpečnostních rizik,
která nemohou ignorovat,“ vysvětlil Izák Avraham, ředitel izraelské společnosti Zimperium,
která se zabývá mj. systémem BYOD (Bring Your Own Device)
a dodal: „Loňské útoky na Microsoft, Apple, Facebook nebo New
York Times ukazují, že se cílem
může stát každý. Mobilní zařízení
jsou pro hackery lákavá kvůli špatně zvládnuté politice BYOD.“
Lednová zpráva Evropské agentury
pro bezpečnost sítí a informací
(ENISA) zase říká, že počet případů
kybernetických útoků zaměřených
na chytré telefony a sociální média
do příštího roku opět vzroste.
Mobilní telefony prý budou pod
větším rizikem, protože komunikace jejich prostřednictvím je často
méně zabezpečená, než v případě
klasických počítačových systémů.
Tyto informace by měly být podle
odborníků varovné nejen pro jejich
uživatele, ale také pro firmy. Cestou
je rozvoj chytřejších technologií,
které využívají velké množství dat,
jež jsou navíc častěji uchovávána
například v cloudu. Jan Hrabálek
je komplikovaná, podnikatelé si
s ní sami prý neporadí a potřebují
pomoc zvenčí.
Pokud on-line reklamu využívají,
tak většinou (70 %) ve vyhledávání, kde lze velmi efektivně zachytit zájem potenciálních zákazníků, kteří si tak firmu najdou sami. Po webu je to hned druhá oblast, do které chtějí podniky investovat. Oceňují možnost přesně
cílit na uživatele internetu v určité lokalitě nebo regionu, mít jasnou kontrolu nad rozpočtem a vše
ovládat on-line. Problémem reklamy ve vyhledávání může být
podle průzkumu její nastavení,
jelikož ho za snadné považuje jen
20 % firem.
Google chce firmám, které mají zájem začít s on-line reklamou, pomoci ve třech rovinách:
• Tou první je zmíněné spuštění
služby AdWords Express google.cz/adwords/express (Česko je
15. zemí na světě). Jde o zjednodušenou službu, která usnadňuje
menším, lokálním firmám najít
své zákazníky na internetu tak,
aby se podnikatelé mohli soustředit na chod firmy samotné. Je
určená pro firmy, které s online
reklamou začínají nebo chtějí
rychle a snadno inzerovat na internetu (počítač, mobil či tablet)
nebo efektivně propagovat svůj
byznys v rámci určité lokality,
případně nemají člověka určeného přímo na marketing a musí se
spoléhat na vlastní síly.
Správa je velmi jednoduchá, protože služba sama nastaví vyhledávací
dotazy (tzv. klíčová slova), na které
se reklama zobrazuje. Firma pouze
vytvoří reklamní text. Firmy mají
zároveň maximální kontrolu nad
rozpočtem, a to díky systému „pay
per click“ (platba za klik). Firma
platí pouze za návštěvníka své
stránky, nikoliv za uživatele, který
inzerci jen viděl.
• Druhou novinkou je web www.nainternetovevlne.cz, který Google
spouští ve spolupráci s AMSP.
Webová stránka bude firmám postupně nabízet tipy a rady, jak zapojit internet do podnikání. Doplní už existující širokou škálu
vzdělávacích materiálů, které jsou
v současné době firmám k dispozici (www.google.cz/adwords/
uctese).
• Třetím řešením je možnost využít
síť certifikovaných partnerů –
agentur v rámci programu Google
Engage (google.cz/adwords/partneri), kteří jsou specializovaní na
malé a střední firmy a pomohou
jim reklamní řešení Googlu
správně připravit.
Víc informací najdete na www.
nainternetovevlne.cz.
(tz)
Mění podnikání
Tak jsem si koupil tablet ...
… a jak si tak s přáteli povídáme o životě, občas přiznám, že jsem si ho pořídil.
Většina lidí se mě hned ptá:
„A co s tím jako děláš?“
tímto účelem otevřeno centrum pro
boj s kybernetickou kriminalitou.
To má jednak poskytnout odbornou
pomoc členským státům, a jednak
zajišťovat společné kroky proti internetovým zločinům.
EU si od centra slibuje především
větší možnost koordinace mezi policejními jednotkami členských států.
U internetových podvodů, zneužívání
dětí pomocí internetu i jiných druhů
kyberkriminality často jde o stovky
poškozených a podezřelí se mohou
nacházet kdekoli na světě.
„Kyberkriminalita se vyznačuje
tím, že ji neomezují žádné hranice,
a pachatelé této trestné činnosti jsou
tedy těžko vypátratelní,“ upozornil
ředitel centra Troels Oerting.
poznámky přímo na počítači, doma
je pak večer procházím. Jako pravidelný čtenář Hospodářských novin
jsem s předplatným získal i možnost čtení tohoto listu přímo na tabletu, no tomu se nedalo odolat.
Nejspíš si teď někteří z vás klepou
na čelo: „Vždyť tohle všechno dávno máme.“ Jak už jsem napsal, byla chyba se tomu bránit.
Aby nebylo vše jen pozitivní – líbí se mi myšlenka z jedné ranní
poznámky Ivana Hoffmana:
„Používání moderních technologií neosvobozuje člověka od myšlení.“ Člověk si prostě musí zachovat zdravý rozum a technologie využívat pouze k svému vlastnímu prospěchu. Což mj. znamená, že může jít jako dřív klidně do
lesa nebo na lyže (ale ta turistická
navigace je fakt skvělá).
Ing. Pavel Ruber, ředitel společnosti,
H&M DataSoft spol. s r.o.
Jak firmy investují do internetové reklamy
V závěru loňského roku byla provedena studie marketingového využití webových stránek firem. Přes
800 majitelů, marketingových nebo obchodních ředitelů mikro(46 %), malých (18 %) a středních
(12 %) podniků a OSVČ (23 %)
odpovídalo v osobním dotazování,
uskutečněném prostřednictvím taDruh firmy
zatelské sítě agentury Millward
Brown. Ve vzorku byly rovnoměrně zastoupeny firmy všech
velikostí a reprezentativně kraje
a obory. Zahrnuty byly jak služby,
tak prodej a výroba pro spotřebitele i firmy (B2C). Podmínkou bylo,
aby firma investovala ročně aspoň
10 000 Kč do propagace.
(m)
Vlastní webové stránky
Placená reklama na internetu
OSVČ
44
29
Mikro
58
30
Malé
69
40
Střední
74
42
Celkem
59
33
Které reklamní kanály používaly firmy v roce 2012 (v %)?
ãerná azurová purpurová Ïlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
9
Auta pod lupou
Paradigma segmentu – třetí generace SUV s třemi diamanty ve znaku
Mitsubishi Outlander
Japonská značka se třemi
diamanty ve znaku byla
v segmentech terénních
čtyřkolek pro ostatní výrobce vždy vzorem. Kromě
klasického offroadu Pajero
v její modelové nabídce od
roku 2001 nechybělo ani
SUV, které se před deseti
lety objevilo i v Evropě pod
názvem Outlander. Jeho
vloni uvedenou třetí generaci, jež nedávno vstoupila
i na český trh, jsme vyzkoušeli v naftové variantě.
Proti druhé generaci je ta nová o deset milimetrů kratší, nižší a na první
pohled také designově nevýrazná.
Může za to především méně agresivní přední maska. Rozvor náprav
zůstal nezměněn (2670 mm), nový
Outlander je ale o 155 kg lehčí, má
lepší aerodynamiku a větší zavazadelník (v některých verzích nabízí
i sedm míst). Dá se tedy říci, že třetí
generace dostala do vínku slušné ingredience. Navíc disponuje pohonem všech kol a dieselovým agregátem s papírově skvělými parametry. Je tedy v tomto dnes už nabitém segmentu trefou do černého?
O místo není nouze
Hodnocení vnějšího designu je velmi
subjektivní. Ostatně proto se prodává
tolik všemožných modelů různých
značek, protože každému se líbí něco
hodlná jízda i slušné jízdní vlastnosti
na nezpevněném povrchu, kde je
měkčí podvozek naopak výhodou.
Také proto nám vůbec nevadil automat, kterým byl vůz vybaven a k pohodové jízdě se tak nějak hodí. Horší
už je to s odhlučněním interiéru;
především při vyšších rychlostech na
dálnici je uvnitř auta větší hluk, než
bychom očekávali.
Třetí generace Outlanderu působí ve srovnání s předchozí poněkud krotce, zato má
jeden z nejobjemnějších zavazadlových prostorů mezi klasickými vozy SUV.
trochu jiného. Druhou věcí je uspořádání interiéru a použité materiály;
ty lze exaktně porovnávat a hodnotit,
a právě v tomto ohledu se nová generace posunula o notný kus vpřed.
Nejenže je uvnitř královský prostor
a cestující v druhé řadě mají opravdu
hodně místa pro nohy i hlavu, ale právě
design palubní desky, přístrojového štítu a použité materiály snesou ta nejpřísnější měřítka. Připravena je i třetí
řada sedadel, složených v podlaze zavazadelníku. Jsou sice spíš pro děti, ale
i dospělý tam může nouzově sedět, což
bylo u předchozí generace mnohem
obtížnější, ne-li nemožné. V základním uspořádání pětimístné konfigurace Outlander poskytuje zavazadlový
prostor o objemu 477–591 litrů.
Komfort neutrpěl
Všeobecným trendem kategorie
SUV je nabídnout sice čtyřkolku
s vyšší světlou výškou a solidními
vnitřními rozměry, ale pokusit se zachovat jízdní vlastnosti běžného
kombíku. Pokud jste ale v hodinách
fyziky dávali pozor, je vám jasné, že
to musí být na úkor něčeho jiného.
U těžších a vyšších vozů nezbývá,
než osadit podvozek tužšími pružinami, což se zákonitě projeví na
menším pohodlí posádky. Outlander
je však důkazem, že Mitsubishi na
rozdíl od mainstreamu komfort uživatelů zajímá a i když si vůz nehraje
na pokořitele brněnského autodromu, dá se s ním jet svižně, byť za cenu vyšších náklonů. Odměnou je po-
Z vlastních zdrojů
Vznětové motory jsou evropskou
specialitou. Žádný výrobce ze zámoří, pokud chce na starém kontinentu
uspět, se bez kvalitního dieselu neobejde. V první generaci Outlanderu
našli zákazníci pod kapotou dvoulitr
původem od Volkswagenu, v druhé
pak 2,2 HDi od PSA, který doplnil
zajímavý 2,2 DI-D MIVEC s variabilním časováním od Mitsubishi. Pro
nový model výrobce upustil od složitého systému časování ventilů
a stejných parametrů nyní dosahuje
s proměnnou geometrií lopatek turbodmychadla a vstřikováním common rail pod tlakem až 2000 barů.
Motor vyniká dynamičností v nižších otáčkách i kultivovaným chodem. Spotřebu lze při klidné jízdě
pohodlně držet na hranici 7 l nafty na
100 km. Velkou předností je řešení
pohonu: buď jen přední nápravy
(4WD Eco nebo Auto) s připojením
„zadku“ v případě prokluzu, nebo
Typ vozu
Motor
Výkon (kW/k)
Mitsubishi Outlander
2,2 4WD AT Intense+
vznět. 4válec
2268 cm3
Záměrem automobilky bylo nabídnout modernizovaný vůz, který by se
tradičně vyznačoval opět bezkonkurenční nabídkou prostoru, novým designem, vysokou funkčností, moderními bezpečnostními a komfortními
systémy, nízkou spotřebou, řadou
prvků „simply clever“ i atraktivním
poměrem ceny a užitné hodnoty.
Nová Octavia Combi je o 90 mm
delší a o 45 mm širší než předchůdkyně. Rozvor vzrostl dokonce
o necelých jedenáct centimetrů.
Výsledkem je výrazně víc místa
před zadními sedadly a ve své třídě
největší zavazadlový prostor o objemu 610 l, který lze po sklopení
opěradel zadních sedadel zvětšit až
na 1740 l. Nové kombi má mj. řadu
chytrých řešení, jako je odkládací
kapsa na kabáty za zadními sedadly nebo odjištění opěradla zadního
sedadla ze zavazadlového prostoru.
Ale také třeba dopředu sklopné
opěradlo sedadla spolujezdce ad.
Zdroj: Škoda Auto
(mv)
Koupě automobilu je velkým finančním výdajem.
S pořízením nového je
spojeno méně rizik, ale
vyšší cena. Proto je zájem
o ojetá auta stále velký.
Má to však svá rizika.
Z pohledu českých domácností je
nejvýhodnější mít k dispozici služební vůz i pro soukromé účely.
Tuto možnost využívá 15 % dospělých občanů ČR, ale pro naprostou
většinu ostatních zůstává nedostupná. Vyplynulo to z internetového
výzkumu společnosti GfK, realizovanáho na podzim loňského roku
mezi tisícovkou respondentů.
Téměř 57 % z nich využívá pro své
potřeby jeden soukromý automobil,
dalších 18 % disponuje dvěma. To je
častější především v rodinách s měsíčním příjmem nad 35 000 Kč.
Domácnosti čtyř procent občanů mají tři a víc vozů, zatímco jedna pětina
Čechů se bez nich zcela obejde.
Nákup nového vozu do dvou let
plánuje 17 % dotázaných, zatímco
23 % uvažuje o koupi ojetého.
Největší zájem o nové auto je mezi
lidmi od 50 do 65 let (pětina ho
chce pořídit do dvou let, další téměř
vznět. 4válec
1998 cm3
vznět. 4válec
2184 cm3
108/147
1127/173
350/1600
400/2000
Max. rychlost (km/h)
190
190
200
Zrychlení 0–100 km/h (s)
11,7
10,2
11,3
Komb. spotřeba (l/100 km)
5,8
5,7
7,5
4655
4595
4700
Objem zavazadl. prostoru (l)
591
505
455
Emise CO2 (g/km)
153
150
199
Základní cena (Kč)
898 000
857 000
675 900
Zájemce o japonské SUV v evropském stylu má skutečně na výběr.
Octavia Combi III Nový, nebo ojetý?
Jen několik týdnů po představení Octavie liftback
3. generace odhalila Škoda
Auto na březnovém ženevském autosalonu také
model Octavia Combi.
Subaru Forester
Mazda CX-7 DI-D 2,2
Comfort 2,0 AWD MZR-CD AWD Challenge
110/150
Délka (mm)
Osmnáctipalcová kola s pneumatikami 225/55 R18 jsou ve
standardu obou vyšších výbav.
Porovnejte výbavu
Jak už bylo řečeno, v této třídě je
v Evropě žádaná především naftová
verze. Proto je kromě základu se zážehovým motorem 2,0 a pohonem
pouze předních kol k mání jen testovaný dieselový motor, a to ve třech
úrovních výbavy Intense, Intense+
a Instyle, vždy s pohonem všech
kol. Ceny jednotlivých provedení
4x4 dělí sto tisíc korun, automatická
převodovka je zvýší o 41 tisíc.
Testovaný vůz v prostřední výbavě
byl kromě dvouzónové klimatizace,
kolenního, čelních, bočních a hlavových airbagů pro první a druhou řadu sedadel, audiosystému Rockford
Fosgate či litých osmnáctipalcových kol a xenonových světlometů
vybaven i parkovací kamerou.
V neposlední řadě pak originálním
příslušenstvím pro zvětšení zavazadelníku na 670 litrů, což ale předpokládá demontáž třetí řady sedadel. Náš konečný verdikt je ale kladný; oceňujeme zejména rozhodnutí
Mitsubishi nejít s davem, a nabízet
i v nové generaci „staré dobré“ pohodlné SUV, navíc s vlastním vznětovým agregátem.
Vojtěch Štajf
Foto: archiv
360/1500
Max. toč. moment (Nm/ot. min.-1)
Testovaná verze s automatickou převodovkou měla i páčky pod
volantem pro manuální volbu rychlostního stupně.
v tzv. variantě lock, kdy vůz jede se
stálým pohonem 4x4 a pevným
rozdělením trakce 50/50. Vše ovládá řidič jednoduše tlačítkem.
čtvrtina později), ale také nejvíc
z nich, téměř třetina, o koupi vůbec
neuvažuje. Mladší lidé preferují
častěji nákup ojetého vozidla, zejména ve skupině do 29 let (téměř
30 % ho chce koupit do dvou let).
Většina lidí upřednostňuje vůz
s benzinovým či naftovým motorem, ale polovina zájemců by byla
ochotna uvažovat i o alternativním
pohonu, zejména o LPG (z důvodu
nižší ceny paliva). Častěji jsou to
muži než ženy, 19 % lidí pak považuje za atraktivní hybridní pohon
vozidla. Pro většinu však hraje velkou roli také nákupní cena, což ve
skutečnosti poptávku po alternativách nejspíš utlumí.
Skoro polovina z těch, kteří plánují
nákup automobilu, hodlá utratit mezi
100 000 a 300 000 Kč, víc jen 13 %
a přes půl milionu pouze domácnosti
s příjmy nad 50 000 Kč měsíčně.
Každý druhý Čech šetří na nákup
vozu víc než tři roky. Mladí lidé do
29 let dokážou naspořit rychleji –
60 % do tří let. Téměř třetina starších
k tomu potřebuje přes 5 let. Trh
s automobily je ale velmi nestabilní.
Mnozí lidé nákup vozu odkládají.
Tento stav bude spíš přetrvávat a hodně
z nich si své plánované auto nekoupí.
Zdroj: GfK
(am)
Bez podpory
a koncepce
Česká republika by měla do
roku 2020 zřídit 130 nabíjecích míst pro elektromobily.
Souvisí to s tzv. Bílou knihou
EU, v níž je zakotveno, že se
do roku 2050 sníží veškeré
emise o 60 %. Řekl to Martin
Voříšek z MPO ČR. Vláda
chystá Národní energetickou
koncepci, v níž bude zahrnuta
i vize rozvoje elektromobility.
Jak zaznělo na Fóru UEM 2013
v rámci letošního Autosalonu
v Brně, v ČR stále chybí strategický státní plán rozvoje elektromobility. „Masové využití
automobilů na alternativní
pohon se přitom bez státní
podpory neobejde,“ zdůraznil
Svatoslav Novák, předseda
Unie elektromobility. Velké
problémy jsou se standardizací
dobíjení, chybí infrastruktura
dobíjecích stanic a zaostává také podpora výzkumu a vývoje
v této oblasti. Elektromobily
jsou přitom asi trojnásobně
energeticky účinnější než konvenční vozy.
(m)
černá azurová purpurová žlutá
1 0 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Stavebnictví
Termovize šetří náklady
Prakticky v každé budově,
kterou během dne navštívíme, se vyskytuje nespočet
elektrických zařízení, systémů a prvků. Pokud vše funguje jak má, věnujeme jim
zpravidla jen malou pozornost. Mnohdy si ale ničeho
nevšimneme ani ve chvíli,
kdy je problém na spadnutí.
Jak nejlépe vyladit odběr
elektrické energie, a také včas
odhalit závady elektrických
zařízení, na to jsme se zeptali
pana Jana Prokopa, ředitele
společnosti AZW, a.s.
roku 2013, např. budova brněnského
AZ Tower, která se v dubnu t. r. kolauduje. Ekonomicky se pozice společnosti upevnila. Dokázali jsme
uživit naše zaměstnance, odvést odvody státu, a dokonce dosáhnout
i mírné ziskovosti. Posun od předešlého roku ze záporných do černých
čísel hodnotím jako velmi pozitivní.
Velký dík patří kolektivu našich zaměstnanců, kteří k tomuto výsledku
nemalou měrou přispěli.
Stále se snažíme hledat na trhu prostor, kterým bychom se odlišili od
konkurence a zaujali naše stálé, ale
i nové partnery. K tomu by nám
měl přispět nákup a nabídka nových zařízení, jako jsou termovizní
kamera a analyzátor sítě.
Co je u vás od posledního setkání
nového?
Od našeho posledního setkání se
mezitím uzavřel účetní rok 2012.
V průběhu roku jsme získali zajímavé projekty od office centra přes výrobní sféru až po občanskou výstavbu s celkovým ročním objemem 71
mil. Kč. Tyto zakázky jsme úspěšně
dokončili, nebo se tzv. překlopily do
Mohl byste mi, jako laikovi, popsat,
co mám od termovize očekávat?
Termovizní kamera vám obvykle na
displeji nebo na PC či v tisku barevně
zobrazí úniky tepla ze staveb. My
však nabízíme její využití v elektroinstalacích. Termovize umožňuje bezkontaktně měřit teplotní pole. Proto se
kontrola realizuje vždy během provozu elektrického zařízení. Rozložení
a průběh teploty se zaznamenává prostřednictvím termokamery. Měření
nijak neovlivňuje sledované zařízení,
ani není nutná jeho odstávka.
Z našeho teplotního měření zjistíme
mnohé závady, které zpravidla nejsou nijak znatelné a běžným okem
viditelné, např. nepřiměřené zatížení
rozváděče a zvýšení přechodového
odporu. Termovizní měření umožňuje kontrolu kompletní výzbroje trafostanic, transformátorů, rozváděčů,
jisticích prvků, kabelových a pásových vedení nebo svorkovnic.
Tímto měřením zjistíme tzv. harmonické zkreslení, které vytvářejí elektrické pohony s frekvenčními měřiči, použití elektronických předřadníků ve svítidlech, ale také mnoho PC
stanic v jednom objektu, což je případ velkých call center. Nesprávné
fungování takto instalovaných zařízení může mít za následek časté výpadky a snížení jejich životnosti. Tyto chyby lze detekovat analyzátorem
kvality sítě francouzského výrobce
Chauvin Arnoux CA 8335, který naše společnost používá.
Zmínil jste se také o analýze sítě, jaké informace lze měřením získat?
Díky analýze sítě můžeme zhodnotit
nejen elektrické napětí, proud a měření výkonu, ale také jalovou složku
energie, jejíž zpětná dodávka do distribuční sítě je penalizována. Analýza sítě je stejně dobře využitelná pro
dosavadní i nové provozy a objekty.
Jde vždy o zjištění odběrového diagramu v čase. Měření může trvat jen
několik hodin, ale i několik dní. Vícedenní měření jsou vhodná pro investory, kteří mají v průběhu týdne
různě vysoké zatížení provozu.
Proč je potřeba touto problematikou se zabývat?
Výsledné termosnímky umožňují
včas rozpoznat místa už vzniklých
závad, nebo určit míru kritičnosti
jednotlivých prvků a spojů i možný
původ jejich budoucího vzniku. Termovizní měření slouží jako kontrola
a minimalizuje riziko vzniku požáru. Této problematice je potřeba věnovat pozornost, protože požáry budov jsou v řadě případů způsobeny
přehříváním v elektroinstalaci.
Analyzátor sítě a jeho výstupy slouží
k volbě optimálního řešení pro re-
Moderní fasády na přání
DOSTING, spol. s r.o. přináší každým rokem novinky
v oblasti provětrávaných fasád a ani letošek není výjimkou
Pozemní stavebnictví zaznamenalo za posledních 20 let
obrovský rozvoj jak z hlediska materiálů, tak po
stránce technologií. Odborník i laik si nemůže nevšimnout, jak se staré budovy
přetvářejí v budovy nové
s pěkným kabátem.
Po listopadové revoluci se na opláštění bytových domů používal klasický kontaktní zateplovací systém
a komerční, kancelářské i obchodní
budovy se často obkládaly žulou či
mramorem. Fasády byly krásné, ale
materiál přitěžoval nosnou konstrukci budovy a vlastní fasáda byla
velmi drahá. Na přelomu milénia
k nám z civilizovanější části Evro-
py dorazily tzv. provětrávané fasády, kdy je dokonale zaizolována
hlavní nosná konstrukce budovy,
ale mezi fasádou a izolací je mezera, kudy proudí vzduch a nedochází
zde k zavlhnutí tepelné izolace.
Tento princip se u nás velmi rychle
rozšířil. Jedním z prvních dodavatelů provětrávaných fasád v ČR
a SR byla firma DOSTING. Zaměřila se na dodávky fasád s kompozitním matriálem Alubond.
Na přání architektů, aby se jednotlivé budovy odlišily, začal výrobce
přicházet s novými odstíny tohoto
materiálu. V minulém roce evropský
výrobce Alubondu, ALUBOND EU-
Co je to „virtuální kurz“?
Virtuální kurzy představují
novou formu e-learningových kurzů. Jednotlivci studují téma samostatně, u svého počítače. To jim umožňuje studovat v čase, který
jim vyhovuje a tempem, jež
odpovídá jejich potřebám.
Navíc se mohou k celému
kurzu nebo nějaké části
později kdykoli vracet.
Virtuální kurz se skládá z videoprezentace lektora, textových informací, cvičení a ukázkových filmů. Má
délku 30–45 minut, což je doba,
dostatečná pro pochopení a částečně i procvičení jednoho uzavřeného
tématu, např. Tlumení a předcházení hněvu, nebo Motivace
Téma: Komunikace a vedení lidí
Práce úředníků vyžaduje dobré komunikační dovednosti. Není vždy
jednoduché vyhovět různým požadavkům občanů, pochopit, co potřebují, a dostat se k tomu, proč
jsou rozčileni. Už dlouhou dobu si
samosprávné celky stěžují na to, že
nemají dostatek prostředků na
vzdělávání úředníků v těchto dovednostech. Forma e-learningu,
resp. virtuálních kurzů může celou
záležitost výrazně zlevnit, a nabídnout tak větší množství kurzů většímu množství zájemců.
Totéž platí i pro vedoucí pracovníky.
Ti potřebují také víc možností, jak
získat znalosti o motivujících způsobech vedení lidí. Virtuální kurzy jim
pomohou najít odpovědi na otázky,
které si dnes kladou – jak jednat
s různými druhy podřízených, jak
jim zadávat úkoly, jak kontrolovat jejich výsledky, jak je motivovat atd.
Kurzy pro samosprávu zdarma
Vzhledem k tomu, že tvorba těchto
kurzů je financována z ESF a rozpočtu ČR, máme dnes v rámci pilotního odzkoušení možnost tyto
kurzy nabídnout zájemcům zdarma. Stačí vyjádřit váš zájem na
[email protected].
Výhody virtuálních kurzů:
- jednoduchý přístup ke kurzům
kdykoli;
- možnost volit své tempo – u některých kapitol a cvičení se zastavit, a jiné zase projet rychleji, podle toho, co zrovna jednotlivý
účastník potřebuje;
konstrukci nebo návrh kompenzace.
Stanovením odběrných diagramů lze
naplánovat dlouhodobou spotřebu
elektrické energie klienta. Díky těmto odběrovým křivkám můžeme najít
možné úspory elektrické energie, např. v závislosti na plánování pracovních směn a pracovní obsazenosti.
Jak nákladná je taková analýza
a termovize?
Stanovení ceny za termovizní měření
nebo analýzu sítě je vždy individuální
a závisí na požadavcích klienta. Taktéž je závislé na rozsahu a délce měření. Termovize i analýza nejsou finančně náročné. Stojí nepatrný zlomek nákladů na opravy vad, které se odhalí
až ve chvíli, kdy se projeví navenek.
Úspory jsou nepochybně větší než náklady na tyto služby. S výše popsanými zařízeními se lze blíže seznámit na
našich webových stránkách, kde je
i kontaktní formulář, jehož vyplněním
se na nás můžete s důvěrou obrátit.
Alena Migdalová
.
www.azw.cz
ROPE d.o.o., představil čtyři nové
série odstínů. Sérii STONE, imitace
kamenných obkladů, dále imitace
povrchové úpravy eloxováním v různých barevných odstínech, sérii
TEXTURES, což jsou počítačem
tvořené 3D návrhy na přání architekta, a ve staré zástavbě se s oblibou
začaly používat odstíny Patina mědi
a zinku v různých modifikacích.
Kromě tohoto je společnost schopna
vytvořit další odstíny podle přání zákazníka. Velmi zajímavým odstínem
je Desert Rose Metalic; tuto barvu
DOSTING poprvé v ČR použil na
opláštění dvou budov nově postaveného objektu BEA centrum
Olomouc (viz foto). Zde je patrná
zdařilá kombinace skleněných ploch
a neprůhledných fasád s použitím
kompozitních panelů Alubond v zajímavé barevné úpravě.
Novinkou na českém trhu, kterou
představí společnost DOSTING architektům v květnu 2013, bude
plně anodizovaný povrch kompo-
zitních panelů ALUBOND. Díky
velmi náročnému výrobnímu procesu povrchové úpravy je životnost
povrchové úpravy materiálu neomezená, na rozdíl od všech nátěrů. Tento naprosto ojedinělý prvek
bude na českém a slovenském trhu
nabízet pouze DOSTING, spol.
s r.o.
Jiřina Drahná
- možnost podle potřeby se ke kurzům vracet (např. před problematickým rozhovorem s podřízeným si znovu projít kurz na dané
téma);
- mnohem nižší cena kurzu, navíc
odpadají náklady na dopravu, pronájem salonku apod.;
- možnost vše si ve cvičeních a sledováním ukázkových filmů vyzkoušet a zamyslet se, jak nové
znalosti použít na konkrétních lidech a podřízených;
- virtuální kurzy jsou proti klasickým
e-learningovým díky videoprezentaci živější, a tak jsou častěji účastníky dostudovány až do konce.
Informace o projektu
Název projektu:
Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání pro vedoucí a klíčové úředníky samosprávných celků.
Registrační číslo:
CZ.1.07/3.2.04/03.0002
.
www.dosting.cz
Cíl projektu:
Vytvořit a odzkoušet sérii 18 virtuálních kurzů pro měkké dovednosti
se zaměřením na vedoucí a klíčové
úředníky.
Další informace
INC Consulting spol. s r.o.
www.inc.cz
černá azurová purpurová žlutá
březen–duben 2013
Nechte se inspirovat ...
11
O mladém vínu, moudrosti a paměti
Dědictví dvacátého věku
Zatímco minulý přechod
století prý charakterizoval
slogan, „mladé ženy a stará vína“ (označení jsem
si vypůjčil od spisovatelů
a z pamětí tehdejších výtvarných umělců), právě
uzavíraný přelom 20. a 21.
věku charakterizuje všeobecná obliba mladých
a jiskrných vín. Jako počínající pamětník zde musím doplnit osobní zkušenost, že prim nyní hrají,
jak v mediálním světě,
tak v reálném životě,
spíš ženy zkušenější.
Že starým vínům prakticky nerozumím, jsem si uvědomil nedávno při jedné velmi slavnostní
příležitosti, kdy jsem měl možnost ochutnat pár skutečně ryzích archivních vzorků. Přiznávám, šlo o, mírně řečeno, rozporuplný prožitek. Bránil jsem se
vtíravé představě, totiž porovnání s podobně starým koňakem,
lahodícím jistě i nezkušenému
degustátoru po všech myslitelných stránkách. Pravda, nepatřím mezi vinné specialisty a už
vůbec ne mezi znalce, natož milovníky letitých vín. Jedna až
dvě vlaštovky nejenže neudělají
jaro, ale ani ornitologa! Shrnuto
a podtrženo, cítil jsem se jako na
návštěvě ve vinném království
letitého vinaře, jehož jsem umluvil, aby nalil, co jemu nejvíc
chutná. Pouze z čiré zvědavosti
to už příště neudělám. Pochopitelně jsem díky okolnostem
v obou případech pokýval uznale hlavou s pokud možno obdiv-
mnutými stovkami mozolnatých rukou, starostlivě ošetřených spolu s bolavými zády …
ným výrazem ve tváři, ale „můj
šálek“, tedy má sklenka radosti
to zkrátka nebyla.
Proč se dnes všeobecně daří výhradně mladým vínům?
Opravdu si svou přitažlivou lehkost a jiskru půjčují od dívek?
(A nevracejí!) Nebo jde o neúprosný diktát ekonomické podstaty
doby: prodej a zhodnoť vše, co jde.
Nejlépe ještě dnes a zítra to napodob či zopakuj!? Pryč s patinou!
Letité sudy vystřídal ve vinařstvích antiseptický nerez. Žádné
dlouhé zrání a ležení, je tu přísně řízené kvašení. I z relativně problematické úrody lze vykřesat záviděníhodný mok!
Technologie a poznání postupují mílovými kroky také ve vinařském oboru. Tak proč se ohlížet
kamsi zpět? Vždyť kult mládí
vládne světu! K čemu jsou tradice a vzpomínky? Čirý balast!
Nejlepší prevencí před příznaky
stáří je přítomnost bouřlivého
mládí. Proč umírat nemocný?
Život je teď a tady …
Ano, snad právě tohle reprezentuje koncentrované dědictví
20. věku. Století obou strašných
válek a řady revolucí, které stavěly na hlavu vše tradiční a konzervativní. Jestliže je ve víně
ukryta pravda, o čemž málokdo
pochybuje, musí přeci ale být jeho součástí také paměť. Vždyť
naprostá většina seriózních věcí
a lidského poznání se tak či
onak opírá o historickou a široce
pochopenou minulost. Jenomže
pravda, jak potvrzují filosofové
už od starověku, je vždy a pouze
relativní. Je třeba ji pokaždé
opět a znovu poměřovat, vztahovat k aktuálně žité realitě,
konfrontovat ji se současností.
I v mladém víně bývá bohatě
obsažena historie. Paměť místa,
pracně zúrodněné země, chuť
vinice vyrvané z lůna divoké
přírody, pokropené potem, tisíckrát překopané, s hroudami pro-
Má dnes smysl archivovat víno?
Přesněji řečeno: vyrábět, hledat,
kupovat a ukládat do vinosklepních kobek víno „na potom“, pro
dcery, vnuky? Má. Skutečně má.
A to i přesto, že víno vždy a za
všech okolností zůstává živým
organismem. Jedinečnou esencí
půdy, rostliny a umu sklepmistra, mokem, který moudří i stárne, jako každý jiný „věčný“ život. Odhadnout, zda po letech
doroste v obra, nebo se změní
v mumii je ovšem u zlatavého či
rudého moku stále těžší.
Celé Středozemí je osázeno olivovníky. Nesou plody až dalším
generacím, spolu s odkazem, že
život je vždy dnes a tady, ale dáli rozum, bude i posléze. Tedy
pokud sazenice neuschnou, neodplaví je spolu s hlínou přívaly
vody, nezachvátí oheň, škůdci
a choroby, pokud se spolu se
všeobecnou katastrofou nezřítí
klenby vinných sklepů.
Každý vinný archív má v řadě
ohledů až mýtický rozměr.
Uchovává totiž stupeň poznání
i míru mistrovství svých tvůrců
a zakladatelů. Zhodnocuje hodnoty. Žádná hodnota ale nevydrží na věky. Zde má lidské poznání řadu hmatatelných příkladů. Od trosek chrámů až po
vyvrácené „pravdy“.
Může se stát, a je to téměř pravidlem, že víno dvacet či třicet
let staré (dobře zvolené, vybrané
a uskladněné) zmnohonásobí
svou původní cenu. Takové víno
má naději, že se stane součástí
dalších archívů a že ponese své
poselství bezčasím. V horším
případě pak přijde člověk, který
nad ním, nevěda a bez fantazie,
pokrčí rameny. V lepším případě
však cosi pozná a pochopí.
A je nakonec jedno, zda se to stane
za dva, dvacet, anebo za sedmdesát let. Ale to už tu bezmála bude
další fin de siécle … Libor Kalina
Dopřejte si šumivá vína z Itálie
Itálie, země, která skýtá
mnoho krás – jak horské
masivy, tak prosluněné písečné pláže. Jaro a s ním
i přicházející teplé slunečné dny, které v lidech
vzbuzují pocit svěžesti
a příslib něčeho nového.
To vše můžeme spojit
v jedno slovo společnost
Batero. Tato firma, která
na český trh dováží především šumivá a perlivá vína, vám právě v období
překrásného jara nabízí
nahlédnutí do tajů jedinečných šumivých a perlivých vín, pocházejících
právě z temperamentní
prosluněné Itálie.
Italové vědí, co je dobré, a tak
se mohou pyšnit výtečnou kuchyní a jedinečnými produkty
z královské rostliny zvané Vitis
vinifera, neboli réva vinná. Krajů, co produkují šumivá a perlivá vína, je mnoho, ale firma Batero se pokusila vybrat ty pro
Itálii nejvýznamnější. Kraj Emilia Romagna vyniká perlami
v podobě Lambrusca, jedinečného perlivého nápoje, který
svým jemným perlením a osvěžující chutí pohladí veškeré
chuťové pohárky v ústech. Mi-
Prosecco si vychutnáte především k čerstvým salátům nebo
hlavním jídlům, nejlépe vychlazené na 8 °C. Pro Italy je
Prosecco nedílnou součástí
dne, kdy si ho v dopoledních
hodinách při svitu slunce nejraději míchají se šťávou z bezinek. Tento drink nazývají
Hugo a nejradši si ho dávají se
slanými brambůrky. Jako aperitiv před lahodným obědem si
připravují Prosecco smícháním
se sodou, hořkým likérem
a plátkem pomeranče. Pod názvem ArtSpritz Ready se z Itálie
do Česka dostává od firmy Tosti z Caneli.
mořádná, nezvyklá a harmonická ovocná chuť připomínající ostružiny nebo třešně vás
vtáhne do údolí k řece Pád, kde
tato réva plodí dokonalé hrozny. Firma Riunite produkuje tato lahodná perlivá vína, která
svojí výjimečnou kvalitou lehce
předčí levná nekvalitní přeslazená takzvaná Lambrusca, jaká
znáte z regálů obchodních center. Lambrusco v kraji Emilia
Romagna excelentně doplňuje
celkovou gastronomii. Vychlazené na příjemných 10 až 12 °C
se nejlépe snoubí s Mortadellou
a těstovinami.
Lahodné Prosecco
Region Veneto není příliš zná-
mý, ale Benátky už v člověku
probudí mnoho asociací. Především jako město, po kterém se
plaví gondoly, což ho dělá jedním z nejromantičtějších míst
středomoří. Mezi Valdobiadenem a Coneglianem se daří révě bílé odrůdy zvané Prosecco,
z níž se vyrábí jedinečné, vzrušující perlivé či šumivé víno
pod stejnojmenným názvem.
Firma Cantine Maschio produkuje tento lahodný mok řadu
let a jeho tradici se snaží právě
společnost Batero přivést i do
Česka. Prosecco je jiskřivé, slámově žluté barvy. Buket je jemný, květinový, chuť je nezapomenutelná, svěží, připomínající žluté ovoce typické pro Itálii.
Italská Champagne
V oblasti Piemont se zaměřili na
projekt zvaný Classico Alta Langa, s cílem dosáhnout už od roku 1850 podobné kvality šumivých vín jako ve Francii a její oblasti Champagne. Jako hlavní
byla vybrána odrůda Moscato,
k ní se přiřadily ještě Pinot Nero
a Chardonnay z okolí města Canelli. Od roku 1920 se začalo
z kraje vyvážet šumivé víno
s označením Asti a tzv. Italská
Champagne.
Průmysl piemontských, dnes
už tradičních šumivých vín,
postupně vzkvétal a dnes je
tento region vyhlášený. Například luxusní aromatická muškátová vína firmy Tosti se proti
jiným vyznačují sladkou pří-
chutí. Jejich nenahraditelná
chuť nejlépe vynikne při vychlazení na 6° C. Ve vínu Pink
Moscato můžete najít jahodové
až malinové tóny a v Asti DOCG
se ukrývá ovocné aroma s chutí po vyzrálých hroznech s medovými tóny. Vysoký obsah cukru šumivých vín Tosti se na
jazyku nejlépe snoubí s ovocnými dorty, ořechovými zákusky a ovocnými saláty, které
podtrhnout ovocné aroma těchto bublinek.
Braccheto z oblasti Acqui Terme
a Nizza Monferrato si naopak
zamilujete pro nízký obsah cukru a jeho osvěžující chuť. Líbivé
Brachetto je červené, velmi
sladké víno s nižším obsahem
alkoholu, které se podává vychlazené na 6 až 8°C. Opět vynikne především s vynikajícími
italskými ovocnými dorty nebo
fíky na medu.
Ochutnat kvalitní šumivá a perlivá vína z překrásných sluncem
provoněných vinic by si neměl
nechat ujít žádný milovník bublinek a Itálie. Díky firmě Batero
vás jejich svěžest, barva, jedinečnost, příjemné ovocné aroma,
a především chuť nezapomenutelně okouzlí a vtáhne aspoň
v myšlenkách na jižní svahy italských vinic mezi šťavnaté, plně
dozrálé hrozny.
(rep)
.
www.batero.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 2 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
ManaÏer roku
Kdo bude nejlepší?
Jen několik dnů zbývá
do vyhlášení jubilejního
20. ročníku soutěže Manažer
roku. Hodnotitelská komise
vybrala v náročném několikastupňovém procesu na
osm desítek finalistů, mezi
nimiž se rozhodne o držiteli
prestižního ocenění. Časopis
Podnikatel, který je jedním
z mediálních partnerů soutěže, vám představí nominované finalisty a finalistky,
včetně jejich odpovědí na
otázku: Jaký je nejlepší recept na konkurenceschopnost českých firem a konkrétně té, kterou řídíte?
Ing. Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD,
a.s.:
Nebát se inovací,
nebát se exportu,
nebát se dát prostor
mladým
technikům. V našem případě je to
i dosah nejen mimo region, ale i do
zahraničí, včetně vývozu know-how.
Ing.Miloslav Čermák, generální
ředitel a předseda
družstva, Sněžka
v.d.:
Neustále hledat
rezervy v nákladech a zvyšovat
produktivitu.
Ing. Lumír AlDabagh, generální ředitel, Beneš a Lát a.s.:
Myslím, že slabinou českých firem je, že jsou
dodavateli služeb
a produktů, nikoliv dodavateli řešení. Dodavatel řešení
prodává službu nebo produkt, který
odběratel nutně potřebuje, ale neví to.
Bohužel sem patří i společnost, kterou vedu. Ale snažím se to změnit.
JUDr. Kateřina
Černá, tajemnice ÚMČ Praha
13, Městská část
Praha 13:
Vzdělaný a ochotný úředník, aplikace elektronických nástrojů,
otevřená radnice, poradenství pro
občana v každé situaci od pondělí
do pátku.
Josef Bára, předseda představenstva a generální
ředitel, EuroAgentur Hotels &
Travel, a.s.:
Nebát se inovovat, a to platí
hlavně pro krizová období. Zákazníci v našem oboru
podnikání rádi vidí změnu.
Ing.
Zdeněk
Černý, ředitel
a jednatel, Biomac Ing. Černý,
spol. s r.o.:
Firmy by se měly
víc zaměřovat na
svůj
konečný
produkt. Nevyrábět polotovary, ale výrobky s přidanou hodnotou. V mém případě to byla vlastní briketovací technologie,
která mi dala konkurenceschopný
produkt.
Ing. Jaroslav Besperát, předseda
představenstva
a generální ředitel, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.:
Pokud lidé udělají pozitivní zkušenost, doporučí vás a vrátí se. Jsme
seriózní, důvěryhodní, inovativní
a komunikativní.
Ing. Hana Bláhová, ředitelka
a jednatelka,
Aksamite spol.
s r.o.:
Zajímavý výrobek, vysoká kvalita a přijatelné
ceny,
vhodná
propagace a marketing, vyrovnaná
prodejní síť – velkoobchod a vlastní
prodejny, špičkové prodejní oddělení, poprodejní servis.
Ing. Petr Blažek,
ředitel a místopředseda představenstva, Dřevojas v.d.:
Vývoj nových
výrobků, které
mají vyšší přidanou
hodnotu
a moderní design. Vysoká flexibilita. Vstup na nové trhy a trvalé zvyšování produktivity práce, kvality
výrobků a služeb. Pravidelné vzdělávání všech pracovníků. Jasná
strategie minimálně na dalších 5 až
10 let.
Ing. Aleš Brotan,
ředitel, T M T
spol. s r. o.:
Konkurenceschopnost je odměna za vykonání dobré, odpovědné a inovativní práce, bez které se o tuto výsadu rychle přijde.
Ing. Martin Čudka, jednatel, Wiesner-Hager
Bohemia spol.
s r. o.:
Neslevit z kvality
a kvalitu se naučit
obhajovat. Nikdy
nebojovat pouze
cenou. Být finančně gramotný.
Ing. Jiří Daněk,
generální ředitel
a předseda představenstva, Druchema, družstvo
pro chemickou
výrobu a služby:
Za nejdůležitější
považuji používání zdravého rozumu a je úplně jedno, zda člověk pracuje jako výrobní
dělník nebo zastává vysoký manažerský post. I v době krize nesmíme
dělat opatření, kterých budeme v době návratu konjunktury litovat. Měli
bychom se zaměřit na své silné
stránky a nebát se je rozvíjet.
Ing. Otto Daněk, generální
ředitel a předseda představenstva, Atas elektromotory a.s.:
Inovace. Produktivita práce. Rychlost.
Ing. Martin Doksanský, MBA,
generální ředitel,
SMP CZ, a.s.:
Zvyšování produktivity, optimalizace vlastních
nákladů
a uplatnění nových myšlenek, postupů a inovací.
A dát prostor pracovitým, schopným, zodpovědným spolupracovníkům – ve vzdělávání, poskytnutých
profesních příležitostech, opoře při
osobním rozvoji.
Ing. Petr Domin,
MBA, výkonný
ředitel, Huhtamaki Česká republika a.s.:
Najít a podporovat pracovité lidi, kteří jsou otevřeni novým výzvám, nebojí se riskovat, nést
plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, chtějí se neustále vzdělávat a posouvat hranice osobních
možností.
Ing. Leo Doseděl, předseda
družstva, Moděva oděvní družstvo:
Nejlepším receptem je poctivě pracovat, investovat
do vzdělání pracovníků, investovat do strojního a technologického vybavení, zabývat se inovacemi vlastních výrobků a šetřit náklady, které nepřispívají k dalšímu rozvoji. Sledovat konkurenční firmy.
Ladislav Dvořák, MBA, generální ředitel,
Laufen CZ s.r.o.:
Vnímat situaci na
trhu a umět toho
využít. Máme
spoustu šikovných lidí, a to je
naše devíza. Z hlediska firmy je jí
strategická poloha ve středu Evropy
a kvalitní pracovní síla. A musíme
samozřejmě doplnit také produkt.
Tady máme my konkrétně ještě
spoustu domácích úkolů.
Ing. Rudolf Gregořica, předseda
představenstva,
Lanex a.s.:
Jednoduchý: inovativnost, neustálé zlepšování produktů a procesů,
rychlost a flexibilita, precizní komunikace se zákazníky, jednoduchá firemní struktura, totální kvalita jakožto samozřejmost. Zaměření na speciální produkty a řešení s vysokou přidanou
hodnotou.
Jiří Grund, generální ředitel,
Grund a.s.:
Poctivě pracovat,
nebát se a neustále
přemýšlet, jak dělat věci jinak než
konkurence nebo
lépe než my dosud. Také je důležité, aby každá obchodní situace znamenala „vítězství“
pro všechny strany.
Ing. Jaromír Hájek, generální ředitel, LeasePlan
Česká republika,
spol. s r.o.:
Řeknu to jednoduše: inovace,
kvalita, rychlost,
jednoduchost
a týmová spolupráce. Když se řídíme
těmito principy a jsme napřed před
ostatními, určitě se úspěch dostaví.
Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel, Rehabilitační ústav Kladruby:
Stále studovat,
sledovat nové odborné ale i celospolečenské trendy. Udržovat pozitivní náladu v pracovním kolektivu, v zaměstnancích
podporovat touhu být nejlepší.
Ing. Jan Holický, MBA, tajemník úřadu,
Úřad městské
části Praha 6:
Jednoznačně práce s lidmi. Vnímají-li zaměstnanci veřejné správy svou práci jako službu občanům,
nikoliv jako jejich řízení či ovládání, mění se i jindy kritický pohled
občanů na úřady.
Doc. Dr. Ing.
Petr Horáček,
děkan fakulty,
Mendlova univerzita, Lesnická
a dřevařská fakulta:
Obecně – být
nejlepší, učit se
od nejlepších a pracovat s nejlepšími. Konkrétně – být připraven na
změny a tyto změny sám iniciovat.
Být tvůrcem, nikoliv následovníkem.
Ing. Jan Houdek, Ph.D., jednatel, INCO engineering spol.
s r.o.:
Myslím, že recept je poměrně
jednoduchý
a platí obecně:
vyžaduje to velkou pracovitost, vytrvalost a vášeň pro to, co děláte,
dobrý tým spolupracovníků a permanentní snahu zlepšovat nabízené výrobky a služby.
Ing. Vladimír
Hovad, ředitel
a jednatel, Silyba a.s.:
Konkurenční
prostředí v zemědělství je negativně ovlivněno
nejednotným
systémem podpor, dotací a dalších,
především národních výhod mezi
jednotlivými členskými státy EU. Je
to souboj ekonomik a nerovných výrobních podmínek, což je zapříčiněno přístupem politiků a vlád. Jde
o vlády moudré a nemoudré.
RNDr. Roman
Hrnčíř, CSc.,
předseda družstva, Severochema, družstvo
pro chemickou
výrobu:
Důležité je vytvořit spolupracující a motivovaný tým, vybrat si
vhodný sortiment výrobků v návaznosti na tradice, know-how a možnosti rozvoje (SWOT) a dělat práci
poctivě a cílevědomě.
PhDr. František
Hroník, ředitel
a jednatel, Agentura Motiv P
spol. s r.o.:
Flexibilita a inovace.
Ing. Václav Jakeš, Ph.D., ředitel a předseda
představenstva,
Enviform a.s.:
Flexibilní reakce
na daný podnět,
schopnost změny
v reálném čase
a soustavné inovace.
Ing. Jitka Janglová, manažerka centra pro
střední Evropu
a členka představenstva,
AGC Flat Glass
Czech a.s.:
Interní recept na konkurenceschopnost při stagnaci ekonomiky je udržení nízkých nákladů nebo jejich snižování, využití potenciálu zaměstnanců
při inovaci. Pomocí by jistě bylo
i zjednodušení daňové legislativy.
Ing. Michal Janouškovec, ředitel a jednatel,
Tesla Jihlava,
spol. s r.o.:
Být co nejblíže
k zákazníkovi,
otevřeně komunikovat, vyvíjet,
vyrábět a dodávat ty nejlepší výrobky se stoprocentní kvalitou.
Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O.,
Economy Rating a.s.:
Pracovat poctivě.
Umět se vžít do
skutečných potřeb zákazníků.
Inovovat a měnit
se – jinak vám ujede vlak.
Ing. František
Jirota, ředitel,
Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy:
Propagovat české
kvalitní potraviny, u kterých lze
dohledat původ a zdravotní nezávadnost. S vyšším podílem českých potravin se zlepší i zaměstnanost na
vesnicích, a tím se postupně zvýší
koupěschopnost a životní úroveň.
Zde se nemůžeme ohánět liberalizací
trhu a proklamací, že trh vyřeší vše.
Ing. Rudolf Kasper, jednatel,
Kasper Kovo
spol. s r.o.:
Solidnost, vytrvalost,
koncepčnost, vysoká
kvalita, náročnost. Naší snahou je být v oborech našeho podnikání „nejvyšší ligou, respektive ligou
pro sebe“. Vybudovat tým ztotožňující se s těmito zásadami.
Ing.
Jaroslav
Klíma, předseda
představenstva,
Tescan, a.s.:
Spolupracovat
s výzkumnými
institucemi v ČR
i zahraničí, investovat do vědy
a výzkumu a technologií, inovovat,
vyrábět konkurenceschopné výrobky, investovat do podpory prodeje
a operovat globálně.
Zdeněk Korbel,
předseda družstva, Tvar výrobní družstvo
Pardubice:
Trojkombinace
kvality,
ceny
a dodacích termínů. A pokud k tomu ještě přistoupí časem ověřená serióznost ve spolupráci, tak jsou dveře
otevřené. Naše družstvo spolupracovalo s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
při řešení výzkumného úkolu Grantové agentury ČR „Hodnocení přínosu vyspělých technologií“.
RNDr. Evžen
Korec,
CSc.,
generální ředitel a předseda
představenstva,
Ekospol a.s.:
Rozhodně přistupovat k svému
podnikání jako
k poslání. To znamená odvádět vždy
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
13
ManaÏer roku
a za všech okolností maximálně kvalitní práci, a také držet slovo. Férovost je velmi důležitá a bohužel je jí
jako šafránu.
Mgr.
Martin
Kořínek, Ph.D.,
jednatel, Grammer CZ, s.r.o.:
Neustále zlepšování se, učení se,
otevřenost k novým nápadům,
myšlenkám, podnětům a k vlastním zaměstnancům.
Nekonkurovat levnou pracovní silou,
ale produktem, službou, inovací.
dical a.s. spočívá
v udržení štíhlé
organizační struktury, vysoké kvalifikaci řídících
pracovníků, flexibilitě v nabídce
výrobků a služeb, vývoji nových výrobků a vytváření přidané
hodnoty pro obchodní partnery.
Obecně platný recept neexistuje, české firmy se zčásti potýkají s problémem nedostatečné kvalifikace na řídících postech a neinvestují dostatečně do technologického rozvoje.
Ing. Vladimír
Králíček, generální ředitel
a jednatel, J.K.R.
spol. s r.o.:
Tvrdá práce, invence, rozhodnost, tah na branku, důkladná práce s tvrdými daty a přijímání každodenních opatření vedoucích k výše
uvedenému.
Ing. Vladimír
Mogiš, ředitel
a jednatel, EMP
spol. s r.o.:
Dostatek financí
na nové technologie a stroje.
Proto všechny
volné prostředky, které naše firma vytvoří, ihned
investuje do nových strojů a technologií. Dále pak je samozřejmě nutné
mít kvalifikované odborníky na
všech stupních.
Ing. Radoslav
Kubiš, ředitel,
předseda představenstva, OK
Group a.s.:
Vědět, kam chci
společnost dovést, a pro tuto
myšlenku udělat
maximum, tj. dokázat předvídat, jít
svou vlastní cestou, vytvořit tým lidí,
které práce baví, a motivovat je, jít
jim příkladem v pracovním nasazení
a dokázat určit cíle a směr, kterými
se k nim vydat.
Ing. Jana Motejlková, tajemnice MěÚ Nymburk,
Město
Nymburk:
Naladění zaměstnanců, vedení
a politické reprezentace na stejnou vlnu, ztotožnění se s cílem, tj.
erudovaný výkon veřejné správy
s lidským a pro veřejnost co nejméně
zatěžujícím přístupem.
Ing.
Zdeněk
Kunický, ředitel
divize, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.:
Flexibilita na trhu,
otevřenost, spolehlivost. Nehledat důvody, proč
ne, ale způsoby, jak ano!
Mgr. Olga Kupec, Ph.D., jednatelka, Abydos
s.r.o.:
Klademe velký
důraz na zákazníka. Dodržování
obchodních ujednání, naslouchání
potřebám zákazníků a vysoce kvalitní služby šité na míru jsou základem
pro úspěch na trhu. Úspěch je výsledkem každodenní, spolehlivé práce motivovaného a výkonného týmu.
Ing. Jan Lustyk,
generální ředitel
a jednatel, Rieter CZ s.r.o.:
Týmová práce,
inovace, flexibilita a špičková
kvalita.
Ing. Milan Macholán, generální ředitel a předseda představenstva, První
brněnská strojírna, a.s.:
Neustálý vývoj
nových produktů
a zvyšování parametrů už prodávaných, agresivní, ale slušný marketing, zlepšování procesů ve firmě,
vzdělávání zaměstnanců, pronikání
na nové trhy, maximální servis zákazníkům a flexibilita.
Ing. Josef Matocha, tajemník
městského úřadu, Město Valašské Meziříčí:
Dát lidem prostor
jednat samostatně a učit se i chybami.
Ing. Tomáš Mertlík, MBA, generální ředitel, Batist Medical a.s.:
Konkurenceschopnost Batist Me-
Ing. Martin Mrůzek, Ph.D., jednatel, agriKomp
Bohemia spol.
s r.o.:
Kvalitní vzdělání,
zahraniční
zkušenosti, znalost jazyků. Učit
se, brát zkušenosti z venku, a aktivně
je pak doma uplatňovat. Získat kontakty, na kterých se dá do budoucna
stavět. Svět se globalizuje a vždy se
najde někdo, kdo to začne dělat lépe.
A je třeba se učit z cizích chyb, což
vychází z odkazu J. A. Komenského.
Ing. Milan Nagy, ředitel a jednatel, RIM-CZ,
spol. s r.o.:
Investovat a inovovat.
Alena Nachtigalová, ředitelka,
Nachtigall Artists Management, spol. s r.o.:
Spolehlivost,
přehled v oboru,
vytrvalost. Jsme
součástí i koordinátorem světových turné, nemůžeme
si dovolit organizační selhání, abychom nepoškodili Českou republiku
jako kulturní destinaci.
Ing. Ľubomír
Páleník, generální ředitel a předseda představenstva, Hartmann
– Rico a.s.:
Recept je velmi
jednoduchý, a to
dlouhodobě dosahovat vyšších výnosů než náklady. Ale vážně, myslím si, že důsledná implementace řetězce Vize-mise-cíle-strategie, obsahujícího kvalitní analýzy PEST, analýzy SWOT,
strategické imperativy a TOP projekty může vést k dobrým výsledkům, pokud za tím stojí kompetentní, motivovaní a odhodlaní spolupracovníci.
RNDr. Věra Palkovská, starostka
města, Město Třinec:
Vytvoření kvalitního týmu, který je
stále připraven, vyhledává příležitosti a uplatňuje mou strategickou teorii
pěti V – Vůle, Víra, Vášeň, Vytrvalost, Výsledky s velkým důrazem na kvalitu.
Ing. Miroslav
Pazderka,
finanční ředitel
a jednatel, Aramark, spol. s r.o.:
Kreativita v kombinaci s odborností založená na
jednoznačně definovaných a dodržovaných interních
procesech, podporovaných moderními technologiemi.
Ing. Jaroslav
Pehal, předseda
představenstva,
NADOP – výroba nábytku, a.s.:
Celé ekonomice
a podnikatelskému prostředí by
prospělo, kdybychom měli ve vedení státu a zastupitelských orgánech lidi, za které bychom se nemuseli stydět. Pokud nám
tito lidé a instituce nepomáhají, ať
nám alespoň nelžou, neškodí a nechají nás pracovat. Nebude-li se dařit
nám malým a středním firmám, nebude se dařit nikomu.
Ing.
Andrea
Pfeffer Ferklová, MBA, generální ředitelka,
Grandhotel
Pupp Karlovy
Vary, a.s.:
Znát dokonale
své hosty, jejich
přání a potřeby. Být vždy o krok napřed a dát jim pocit, který očekávají.
V dnešní době nejde v naší oblasti
jen o zajištění ubytování, jde o něco
víc, o zážitek, pocity.
Lubomír Pisk,
předseda představenstva, Zemědělské družstvo Kouty:
Aktivita, hledání
nových
cest
a možností.
Ing. František
Plachý, ředitel
závodu, Novem
Car Interior Design, k.s.:
Dodávat zákazníkům konkurenceschopné výrobky v kvalitě,
ceně a termínech, které očekávají.
Mít motivovaný tým spolupracovníků, neustále zvyšovat produktivitu
a zlepšovat výrobky využitím výzkumu a vývoje.
Ing. Jiří Potěšil,
ředitel divize,
ABB s.r.o.:
Nutnost dlouhodobé strategie,
neustálé zaměření
na zvyšování produktivity a investování do vývoje
a výzkumu. Samozřejmostí je neustálá péče o kvalitní zaměstnance.
Jiří
Povolný,
předseda představenstva,
Mátra Transport a.s.:
Patřit k nejlepším
v oboru, být důvěryhodný pro
zákazníky, být
stále silnější, nenechat se odradit.
Mgr.
Martin
Prachař, generální
ředitel,
Kordárna Plus
a.s.:
Nefňukat,
být
k sobě nároční
a spoléhat se na
vlastní schopnosti.
Ing. Jiří Prášil,
CSc., generální
ředitel, ZKL,
a.s.:
Východiskem pro
konkurenceschopnost je být v kontaktu s trhem –
s náročnými zákazníky. Tuto podmínku splníte tehdy, máte-li přímý vliv na prodej
svých výrobků, disponujete vývojem, pevnostními výpočty a flexibilní výrobní technologií zajišťující
rychlé dodání výrobků a služeb zákazníkovi, podle ukazatele: Time to
market.
Václav Pšeja,
předseda družstva, Obzor v.d.,
Zlín:
Nejlepší recept je
kvalita výrobků,
včasnost dodávek. Dalším faktorem je neustálá
inovace výrobků. Snažíme se při
každoroční účasti na elektrotechnickém veletrhu Amper přijít s vylepšením nebo inovací našich výrobků.
Prof. Ing. Karel
Rais,
CSc.,
MBA, dr. h. c.,
rektor, Vysoké
učení technické
v Brně:
Recept
vidím
v propojení univerzit s průmyslem a dalšími hospodářskými sektory v oblasti technického vzdělávání.
Domnívám se, že podpora společnosti (vláda, průmysl, podniky) by
mohla být v této oblasti podstatně
větší.
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., generální ředitel
a předseda představenstva, Slovácké strojírny,
a.s.:
Recept je relativně jednoduchý –
být dva kroky před konkurencí, mít
nižší náklady, větší produktivitu práce a v konečném důsledku schopnější spolupracovníky. Skloubit operativu s vizí. V tom je dosavadní úspěch
naší firmy.
Ing. Jan Rýdl,
předseda představenstva, TOS
Varnsdorf a.s.:
Učit se a pracovat!
Zdeněk Sobota,
předseda družstva,
Obzor,
v.d., Plzeň:
Recepty vidím
v jednoduchých
a jasných zákonech bez desítek
novelizací, v přijetí eura, ve státem regulované ceně
energií pro průmysl jako velké konkurenční výhodě a ve spravedlivém
zdanění zaměstnanců a OSVČ.
Ing.
Zdeněk
Stuchlík, generální
ředitel
a předseda představenstva, ZPA
Smart Energy
a.s.:
Jednoznačně inovace a vysoká
motivace lidí ve firmě na všech úrovních, nepřetržitá komunikace se zákazníkem, vedoucí k pochopení jeho
potřeb, které se pak promítnou do
vlastností nového produktu. Motivace lidí pak probíhá na několika úrovních a nemůže být jen hmotná, ale
i prestižní.
Ing. David Svatoš, generální ředitel, Logio spol. s r.o.:
Víra ve vlastní produkt a jeho neustálé zdokonalování. Reinvestování
části zisku do vývoje. Aktivní vyhledávání zpětné vazby od zákazníků.
Kooperativní firma založená na
iniciativě zaměstnanců.
Ing. Jan Světlík,
generální ředitel
a předseda představenstva, Vítkovice Holding a.s.:
Jasná, reálná vize.
Investice do špičkových technologií, vlastní vývoj
a inovace. Vyhledávat nové příležitosti. Držet se zásady pracovat a nekrást.
Ing. Petr Šimeček, předseda
družstva, JZD
Staré Hamry:
Přesun těžiště
z honby za vysokými
výnosy
a užitkovostí na
nízké náklady na
jednotku výroby. Tedy hospodárnost, šetrnost, nízké výrobní náklady.
Žádné obchodní, marketingové nebo
finanční fígle to nemohou nahradit.
Ing. Václav Škeřík, generální ředitel a předseda
představenstva,
Farmtec, a.s.:
V rámci strategického plánování
programově diversifikovat výrobu, vnímat inovace jako trvalou součást řízení podniku, orientovat se na
zahraničí, na trhy bývalého Ruska,
posilovat silné stránky a v rámci nich
roubovat, příp. nabalovat produkty.
Ing. Jan Šlajs,
ředitel výstavby, Metrostav
a.s.:
Mít vysoce kvalifikovaný a loajální personál, a to
nejen na manažerských pozicích. A jak vyplývá z mého osobního
kréda, být uznávanými oborníky
a důvěryhodnými partnery.
Jaroslav Šrajer,
jednatel, Texsr
spol. s r.o.:
Podle mě jsou jedinou cestou inovační trendy v oborech, konkrétně
v našem případu
v textilu. Což lze
dokázat v novém materiálu Prowell.
Mgr. Karolína
Topolová, generální ředitelka,
AAA
AUTO
Group NV:
Kvalitní lidský kapitál, silná orientace
na zákazníka, kontrola nákladů, nejnovější marketingové metody, moderní
technologie (web, call centrum, CRM,
stock management systém, Navision).
Ing. František
Trnka, ředitel,
Obchodní družstvo Soběšice:
Jako vnější impulz
promyšlené využívání Programu
rozvoje venkova,
jako vnitřní impulz
pak dobře motivovaní pracovníci coby
nejcennější zdroj pro jakoukoli firmu.
Ing. Radka Turková, ředitelka
úseku, Česká
spořitelna a.s.:
Uplatňování inovativních řešení,
znalost zákazníka
a jeho potřeb, kvalitní a motivovaní
zaměstnanci, neustálé zjednodušování
a zefektivňování interních procesů.
Dokončení na str. 14
černá azurová purpurová žlutá
1 4 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
ManaÏer roku
Dokončení ze str. 13
Jaroslav Tyc,
generální ředitel
a jednatel, Strojírna TYC spol.
s r.o.:
České strojírenství mělo od nepaměti ve světě
dobré jméno. Na
veletrzích po celém světě za námi
chodí návštěvníci s tím, že mají například horizontku TOS nebo vyvrtávačku MAS z roku 1960 a pochvalují si výbornou funkci. To se
krásně poslouchá. Zvučné jméno ve
světě je něco, o co se musíme dobře
starat. U firmy, kterou jsem vybudoval, to bylo jednodušší.
Mgr. Eva Urbanová, strategický
manažer,
Ampeng, spol.
s r.o.:
Budovat vlastní
know-how,
správně vybírat
lidi podle profese
a požadavků na pracovní pozice, jednat otevřeně v duchu fair play a vážit
si práce svých zaměstnanců.
Ing. Marie Vávrová, ředitelka,
Lyckeby Culinar a.s.:
Kvalita lidí ve
smyslu spolehlivosti a pružnosti
a z toho vyplývající identifikovatelnost se zájmy a cíli firmy, tzv. tah
na branku. Systém podnikového
vzdělávání.
Remon L. Vos,
jednatel, CTP
Invest,
spol.
s r. o.:
I believe we
should focus as
a company and
country on what
we are good at.
For me that means to make sure that
the education system in the Czech
Republic will further improve, support universities, especially technical
university but also to financially support certain projects which are being
initiated by talented students. We
will then attract even more investment and will be able to support the
development of the country.
Ing. Jiří Vyskočil, CSc., ředitel,
HVM Plasma
spol. s r.o.:
Bohužel mám
pocit, že za konkurenční výhodu
českých firem je
považována levná pracovní síla. Ale hlavní receptem
by měly být inovace, nové nápady,
originální řešení a partnerské vztahy.
V našem oboru to je základní recept,
který spolu s rychlostí a pružností ve
službách a dodávkách umožňuje
dlouhodobé fungování firmy.
Ing. Libor Witassek, MBA,
jednatel a Managing Partner,
DC Vision, spol.
s r.o.:
Musíme opustit
submisivní pozici
levného dodavatele pracovní síly pro nadnárodní korporace a investovat do vlastních produktů
a služeb. Chybí nám sebevědomí,
a svět to cítí. Pro naši firmu to znamená nekopírovat americké metodiky, ale
investovat do vývoje vlastních mana-
žerských modelů. Už nyní máme lepší
metodiky v oblasti provozní excelence
než prestižní americké a britské firmy.
Miroslav Závada, MBA, Facility manager,
Krajská majetková p.o.:
Kreativita a vysoké pracovní
nasazení.
Milan Zavadil,
MBA, generální
ředitel a předseda představenstva, M&M reality holding a.s.:
Nejdůležitější je
dokonale znát
svůj produkt a jeho složení. V našem případě je to
služba. Zaměřili jsme se na kompletní
proces prodeje, a co nejvíc jej automatizovali. Tím byl eliminován lidský
faktor a odstraněny chyby z nepozornosti nebo zapomnětlivosti. Tzn. vše
je centrálně řízeno a na každý případ
dohlíží software, který připomíná
a kontroluje provedení potřebných
úkonů a jejich včasnost.
Ing. Jindřich
Zítek, generální
ředitel a předseda představenstva, VSP Data
a.s.:
Nabízet nová řešení, špičkovou
kvalitu a ceny,
které zaujmou. Především schopnost
řešit věci rychleji a pružněji než konkurence, držet slovo, závazky a dobré jméno firmy VSP Data.
Pavel Žerníček,
ředitel, BC Morava, spol. s r.o.:
Především je to
modernizace výrobních zařízení
a prostor. S tím
jde ruku v ruce
neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců, školení na nová moderní zařízení. Zrychlí
a zkvalitní se odvedená práce za přijatelně nízkou výrobní cenu. V západních zemích je pouze rychlá
a kvalitní práce, ve východních zemích zase jenom přijatelně nízká výrobní cena. Naštěstí u nás lze docílit
obou těchto aspektů.
(pod)
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
15
Efektivita
Vidíte za volantem dobře?
Stále víc nehod na našich silnicích je zaviněno špatným zrakem
Jednou z aktivit, kterou se
zabývá většina z nás, a jež
je výrazně omezována případnou vadou zraku, je bezesporu řízení auta. Možná
si to neuvědomujeme, ale
statistiky jsou v tomto ohledu neúprosné a růst počtu
dopravních nehod zaviněných špatným zrakem je
alarmující. Stále komplikovanější situace, které musíme za volantem každodenně
řešit, násobené vadou zraku, mohou mít v mnoha
případech fatální následky.
To, že špatný zrak velmi
komplikuje život i profesionálům za volantem,
potvrzuje soutěžní jezdec
rallye Igor Drotár.
Jak jste svůj handicap v podobě
oční vady řešil?
V poslední době jsem měl problémy se zrakem, a protože stále aktivně závodím, cítil jsem, že to musím
nějak řešit. Nejdříve jsem začal nosit brýle, ale ty mě značně omezovaly a obtěžovaly. Kontaktní čočky
jsem také nepovažoval za optimální. Logicky pak mé úvahy začaly
směřovat k odstranění oční vady
operativní cestou. Na autě mého
kolegy Milana Pantálka jsem viděl
reklamu oční kliniky Gemini, a rozhodl jsem se, že musím se svým
handicapem něco definitivně udělat. Po vyšetření u očního lékaře
jsem kliniku Gemini na doporučení
svých kolegů a kamarádů navštívil.
Je pravda, že jsem trochu váhal,
protože na oči jsme všichni hákliví,
a trochu jsem se zákroku bál. Týden
po vyšetření jsem dorazil do Zlína
a už první návštěva u mě vyvolala
velmi dobrý pocit. Bylo zřejmé, že
lékaři dobře vědí, co dělají, a vše
má svůj systém. Což mě jen utvrdilo v tom, že jsem se dostal do rukou
profesionálů. Čím víc se operace
blížila, tím jistější jsem si byl, že to
bylo správné rozhodnutí. Navíc
jsem měl to štěstí, že mě operoval
přímo pan primář Stodůlka. Vzhledem k tomu, že jsem byl celou dobu
při vědomí, mohl jsem vše „sledovat“. Operace proběhla v naprostém
pořádku a já jsem byl přesvědčen
o jistotě každého kroku, který pan
primář prováděl. Těsně po operaci
jsem byl trochu unaven, ovšem už
po 20 minutách jsem sedl do auta
a odcestoval na hotel, kde jsem usnul. Ráno jsem byl nadšený, viděl
jsem věci, které jsem dřív opravdu
neviděl. Například ručičku hodinek
a podobně. Je to nádherný pocit.
A žádné bolesti nebo vedlejší účinky jsem necítil a dodnes necítím.
Druhý den jsem jel na kontrolu a po
ní autem na Slovensko. Je mi 58 roků, a teď se cítím na 40. S čistým
svědomím a na základě osobní zkušenosti mohu prohlásit, že na klinice se provádí vše na sto procent.
I na základě této výpovědi si asi
všichni uvědomíme, jak nebezpečné je řídit se zrakem, který není
úplně v pořádku. Nehledě na to, že
únava zapříčiněná špatným zrakem
má nemalý vliv nejen na bezpečnost, ale také na výkonnost a efektivitu práce u profesionálních řidičů, obchodních zástupců a všech
těch, kterým se značná část pracovní doby odehrává za volantem
služebního vozu. V této souvislosti
nás může napadnout, zda je například možné, že má někdo vadu zraku, o které neví. Samozřejmě že to
možné je. Například u lidí s menší
zrakovou vadou anebo v případě,
že ji mají už od mládí a zvykli si na
ni. Určitě jste si někdy všimli, že
někdo mhouří oči, zejména když se
potřebuje podívat do dálky. To je
neklamný signál, kterým se snaží
Novinky z Gemini
Zlínská oční klinika otevřela nové patro
Vzhledem k neustálému
růstu zájmu pacientů o operace očních vad se Oční klinika Gemini rozhodla vybudovat nové prostory, které
budou uspokojovat tyto
potřeby. V pátek 12. 4. 2013
bylo slavnostně otevřeno
4. patro kliniky ve Zlíně, jehož stavba začala v listopadu 2012 a byla dokončena
v únoru 2013. Během tiskové konference byly představeny nové prostory včetně
šesti operačních sálů. Od
této chvíle je klinika Gemini
největší soukromou oční
klinikou s nejmodernějším
vybavením v ČR.
Souběžně s přestavbou celého nového patra bylo provedeno několik
úprav včetně výměny oken v celé
budově. Právě na výměnu oken,
vzduchotechniku a regulaci byla čer-
pána dotace z EU. Nové prostory
jsou vybaveny zcela novými lékařskými přístroji. Společně s laserem
VICTUS, který loni klinika Gemini
začala používat jako první v Evropě,
je tak vybavení pro laserové operace
očních vad této kliniky bezkonkurenčně nejmodernější v ČR. Na lase-
překonat vadu zvýšeným úsilím.
To může i nějakou dobu fungovat,
ale zejména u řidičů je to velmi nebezpečné, protože toto zvýšené
úsilí přestane brzy stačit. Zejména
pak za šera a v nepříznivých podmínkách nebezpečí narůstá. Nebezpečí také spočívá v tom, že řidič zaostřuje pohled ven na dálku,
ale když se pak potřebuje podívat
na přístroje, činí mu to potíže. To je
samozřejmě značný problém. Odborně se tato vada nazývá vetchozrakost a vyskytuje se většinou
u lidí nad 40 let. Tento stav se navíc většinou postupně zhoršuje,
takže řidič najednou zjistí, že například nevidí dobře na přístroje
nebo navigaci. Vzhledem k tomu,
že většina z nás dnes jezdí právě
podle navigace, může to být velmi
nepříjemné, a hlavně opět nebezpečné. Částečné řešení nabízí tzv.
hand-up, díky kterému se pokyny
navigace promítají na čelní sklo,
čímž se problém snižuje. Pravdou
však je, že většina řidičů používá
klasickou navigaci.
Na názor a osobní zkušenosti s touto
problematikou jsme se zeptali primáře kliniky Gemini MUDr. Pavla
Stodůlky, Ph.D.
staly jim stačit, protože se vada
zhoršila. Případně jsou v situaci,
kdy by potřebovali brýle dvoje –
jedny na blízko a druhé do dálky,
event. nějaké brýle multifokální nebo víceohniskové.
Kolik procent lidí o své oční vadě
vůbec neví?
Tito lidé se dají rozdělit do dvou
skupin. Jednu tvoří ti, co brýle nenosí a snaží se svou drobnou vadu
překonat, těch může být něco mezi
10–20 %. Pak je tu druhá skupina,
ti sice už nějaké brýle mají, ale pře-
Vaše klinika umí v těchto případech pomoci moderními metodami, např. laserem. Co všechno se
dá napravit?
Dnes se v zásadě dají laserovou
operací korigovat téměř všechny
běžné oční vady. Jak špatné vidění
do dálky – to je nejčastější příčina
operace, tomu říkáme krátkozrakost, tak takzvaná dalekozrakost,
kdy člověk vidí špatně do dálky
i do blízka. Obě ty vady mohou
být navíc kombinovány s takzvanou cylindrickou vadou, neboli astigmatismem. Takto postižený člověk má různé dioptrie různým
směrem. Moderní lasery ale umějí
i tuto vadu efektivně odstranit.
Nejdéle odolávala oční chirurgii
paradoxně ta nejběžnější vada, spojená s nutností používat běžné brýle
na čtení. Na dálku člověk brýle nepotřebuje a na čtení používá třeba
takové ty levné brýle. Než jsme našli ty správné metody, dala nám kupodivu tato vada zabrat nejvíce.
Dnes, pro tento případ, existují laserové metody, anebo speciální trifokální nitrooční čočky. Lze použít
také speciální oční implantáty, jimž
se říká kapka rosy, které jsou malinké a téměř neviditelné. Díky nim
umíme zbavit klienta i těch pověstných brýlí na čtení.
ru VICTUS primář Stodůlka dosud
provedl nejvíc očních operací na
světě. Představen byl i unikátní systém nanonátěru pro dezinfekci vzduchu, který byl ve spojení s diodovým
aktivátorem použit v českém zdravotnickém zařízení vůbec poprvé,
a jde o český patent. S poskytovanými službami všechny přítomné osobně seznámil primář kliniky Gemini
MUDr. Pavel Stodůlka. Akce se zúčastnili významné osobnosti české
a slovenské kultury jako např. zpěvačka Eva Pilarová, filmový režisér
Fero Fenič, vynálezce dezinfekčního
nanonátěru Ing. Jan Procházka, ces-
tovatel Miroslav Zikmund, herci slovenské Partičky Roman Pomajbo
a Daniel Dangl a další. U příležitosti
této události se klinika Gemini rozhodla vydat limitovanou kartu, na jejímž základě může její držitel uplatnit 10% cenové zvýhodnění na veškeré zákroky a služby provedené na
klinice Gemini, které nehradí zdravotní pojišťovna, a to na všech pracovištích. Ta se nacházejí mimo Zlína
v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě, Brně, ale také ve Vídni. Tato
karta je vložena do vydání Podnikatele, které právě držíte v rukou, jako
dárek pro jeho čtenáře.
(tk)
.
Je taková operace laserem vhodná pro každého, anebo existují
nějaká omezení?
Žádná operace není vhodná úplně
pro každého, nicméně pro drtivou
většinu lidí jsme schopni najít optimální řešení. Standardně klientovi
nabízíme jak vyšetření, tak případně i následnou operaci, a to dokonce v průběhu jednoho dne. Během
tří hodin má tak za sebou veškerá
potřebná vyšetření včetně operace.
Oční klinika Gemini pracuje při
operacích očních vad s nejmodernějším laserem na světě. Odstranění jedné dioptrie trvá na tomto
přístroji asi jednu a půl sekundy.
Díky tomuto přesnému a rychlému
postupu může od nás pacient za tři
hodiny odejít. Navíc druhý den po
takové operaci lidé velmi dobře vidí a mohou se klidně zapojit do
svých běžných činností.
Vaše nabídka uvádí laserovou
operaci i jako benefitní program
pro zaměstnance. Můžete nám to
vysvětlit?
V rámci naší nabídky umíme zaměstnavatelům poskytnout výhodnější
podmínky pro operaci jejich zaměstnanců. Pro ty má tento zákrok významnou cenu a pro zaměstnavatele
je jistotou dobrého zraku, tudíž kvalitní a efektivní práce, kterou mohou
zaměstnanci vykonávat. V praxi to
probíhá tak, že naši odborníci mohou
navštívit pracoviště dané společnosti
i s přístrojem, kterým provedou měření stavu zraku všem zaměstnancům dané společnosti. Na základě
tohoto měření následně umíme doporučit každému člověku vhodnou
operaci. Je to vlastně velmi výhodná,
efektivní a atraktivní forma benefitu
pro zaměstnance.
(tk)
.
Soukromá oční klinika Gemini
Pracoviště: Zlín, Praha,
České Budějovice,
Ostrava, Brno, Vídeň
www.gemini.cz
Soukromá oční klinika Gemini rozvíjí dlouholetou tradici
zlínské oční chirurgie. V čele
týmu specialistů stojí primář
MUDr. Pavel Stodůlka,
Ph.D., oční chirurg s dlouholetou praxí a vysokým renomé v Česku i v zahraničí.
Je znám svým přínosem pro
oční medicínu, a to řadou
unikátních očních operací,
které provedl v mnoha případech jako první v České republice nebo i ve světě.
černá azurová purpurová žlutá
1 6 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Efektivita
Efektivní řízení úřadu
GOVER-INFO dává přehled o všech aktivitách odborů i jednotlivých úředníků
Doba, kdy se veškerá data
konsolidovala ve formě papírových záznamů, vytvářela velmi složité mechanismy
na zpracování a případné
vytěžování informací. Problémy byly zejména s vytvářením různých typů sestav
a přehledů. S těmito záležitostmi se setkávají hlavně
instituce, které zpracovávají
velká množství nestrukturovaných dat. Jde především
o státní instituce, jako
jsou úřady, státní správa,
nemocnice atd. Pokud se
vhodným způsobem využije
efektivní správa nestrukturovaných dat, získá se přehled nad děním v instituci,
dále pak optimalizace řízení
procesů a pořádek v komunikaci a doprovodných
procesech.
hledávání informací. V případě, že
systém vyžaduje k řešení zaměstnance, vždy jej pomocí e-mailu vyzve.
Při týmové práci jsou o změně či přidání dokumentu všichni členové informováni, dochází k tzv. kontinuálnímu srovnávání informací, což má
za následek mnohem kvalitnější přípravu na porady, a v konečném důsledku i snížení jejich počtu. Proces
také zahrnuje mechanismy, které
v rámci řízení zajistí, aby jednotlivé
požadavky či řešení nezůstávaly
v mrtvých bodech, což je provedeno
termínováním či Workflow ve formě
různých eskalací a upozornění. Zaměstnanci jsou aktivně informováni
o dění a vždy vědí, co mají dělat.
Vývojová struktura řízení aktivit (projektů) v GOVER-INFO.
Vnitřní integraci úřadu lze chápat
jako soubor metodických a elektronických prostředků, které tvoří
komunikační a dokumentovou
platformu zachycující denní agendu jednotlivých pracovníků. Abychom to trochu zjednodušili, jde
zejména o řízení a evidenci nestrukturovaných dat vznikajících
při aktivitách. Aktivitou je chápána jakákoliv činnost, což je například práce s projektem, výběrová
řízení, jednání, emaily, úkoly, porady atd.
Řízená komunikace
Řešením výše uvedené problematiky
se zabývá produkt GOVER-INFO,
který je schopen velmi efektivně pracovat s nestrukturovanými daty, jednotlivými týmy pracovníků a kvalitním vytěžováním nestrukturovaných
dat. Pokud si uvědomíme, že v rámci řízení aktivity (projektu) vzniká
přibližně 70 % až 80 % nestrukturovaných dat, tak vyvstává potřeba jejich efektivního uchopení. Vhodným
řešením uspoříme čas na vyhledává-
ní, zajistíme kvalitní týmovou informovanost a veškerou agendu vložíme
do vývojového stromu aktivity.
Podpora procesního řízení
Každá činnost v rámci procesu má
smysl tehdy, pokud je správně systémově zařazena a příslušně popsána.
Jde zejména o kvalifikaci a kvantifikaci dílčích činností řazených do
přehledných struktur. Struktura má
charakter procesu a opačně proces
charakter struktury. GOVER-INFO
prakticky tvoří komunikační strukturu úřadu s procesním postupem s důrazem na týmovou práci. V rámci
jednotlivých agend jsou k dispozici
integrovaná WorkFlow, která zajistí
kontrolovaný oběh dokumentů přes
jednotlivé odbory a pracovníky (úkoly, smlouvy atd.) Další neméně významnou oblastí je řešení vnitřních
požadavků ve formě HelpDesk.
Výhodou výše zmíněných postupů
je snížení časových nároků na pracovníky z hlediska sledování a vy-
Komplexní řešení pro celý úřad
GOVER-INFO není pouhý softwarový nástroj pro evidenci komunikačních a dokumentových činností,
ale komplexní řešení pro procesní řízení napříč celým úřadem. Největším jeho přínosem je souhrnný pohled na aktivitu bez nutnosti shánění
a vyhledávání souvisejících a podpůrných činností – vše je na jednom
místě. Zde přehledy nejlépe ocení
manažeři, kteří tím získají kvalitní
podklady pro porady nebo jiná strategická rozhodování.
Ing. Libor Hós
.
www.orcz.cz
Nová Toyota Traigo 80
Silné elektrické vozíky v elegantním kompaktním balení
Na veletrhu LogiMat 2013,
který se konal v únoru letošního roku ve Stuttgartu,
představila Toyota Material
Handling Europe nové výkonné 80V elektrické vysokozdvižné vozíky řady Toyota Traigo 80. Historicky nejefektivnější, nejbezpečnější
a nejúspornější elektrický
vozík Toyota přijde na trh
v druhé polovině roku 2013.
Ve srovnání s předchůdci
se může pochlubit řadou
vylepšení a spolu s modely
Toyota Traigo 24 a Traigo
48 kompletuje silnou sestavu
čelních vozíků Toyota
v elektrickém segmentu.
Technika s puncem kvality a společenské zodpovědnosti
Nové Traigo 80 těží z osvědčených
klíčových charakteristik této řady
elektrických vozíků: spolehlivosti,
výkonnosti, jednoduchého ovládání
a bezpečného pojezdu – to znamená hodnot, které dělají z Toyoty žádanou značku. Jsou robustní, kompaktní a všestranné. To jsou kvality,
které jsou podstatné pro fleetové
operace v intenzivních aplikacích
s vícesměnným provozem, ale vyhovují i odlišným nárokům příležitostných uživatelů. Jsou vybaveny
výkonným pohonem Toyota AC2
s bezhlučným provozem a nízkou
spotřebou energie. K dispozici jsou
nosnosti 2,0–3,5 tuny, vybavené
silnými elektrickými motory a širokou nabídkou kabin pro komfortní
práci uvnitř hal i v nepříznivých
podmínkách pod širým nebem.
Velká zlepšení snižují provozní
náklady
V souladu s uznávanými principy kontinuálního zlepšování Kaizen zaznamenal design a technologický vývoj
modelu obrovský skok kupředu v mnoha oblastech. Toyota vylepšila produktivitu zejména díky vyšší rychlosti
kombinované s nižší spotřebou energie
a perfektní viditelností z místa řidiče.
Vše doplňuje unikátní Systém aktivní
stability podporující bezpečnou a jistou
práci a pomáhající uživatelům snižovat provozní náklady na manipulaci.
Všechny výkonové segmenty řady
Traigo jsou vyráběny, tak jako ostatní čelní vozíky Toyota a skladové
vozíky BT, podle přísných kvalitativních kritérií proslulého výrobního
systému Toyota Production System
(TPS). Výroba na základě TPS je zárukou trvale vynikající jakosti a spolehlivosti všech výrobků Toyota.
Nová Toyota Traigo 80 těží z osvědčených klíčových charakteristik této řady elektrických vozíků: spolehlivosti, výkonnosti, jednoduchého ovládání a bezpečného pojezdu.
Prvotřídní bezpečnost
Toyota Traigo propojuje špičkové
technologie a design zaměřený na řidiče v jeden bezvadný ergonomický
a bezpečný celek. Unikátní technologie a provedení vozíku chrání obsluhu
i náklad během jízdy, při otáčení i při
manipulaci se zbožím ve výškách.
Systém aktivní stability Toyota SAS
poskytuje navíc vyspělou technologickou podporu bezpečných praktik
ovládání vozíku a pomáhá redukovat
náklady spojené s nehodami a poškozením zboží. Mezi klíčové funkce SAS patří aktivní kontrola úhlu
a rychlosti naklápění stožáru redukující riziko pádu nákladu nebo převrhnutí vozíku. Automatické omezení rychlosti při zatáčení optimalizuje rychlost
pojezdu během zatáčení s ohledem na
bezpečný a zároveň produktivní provoz vozíku. Indikátor kol na digitálním displeji znázorňuje pozici zadního kola. Řidič okamžitě ví, kterým
směrem se vozík rozjede. Nechtěné
prudké vybočení zadní části vozíku
při rozjezdu je tak eliminováno.
Modely Toyota Traigo patří k vysoce
respektovaným strojům ve svém produktovém segmentu. Mohou směle
konkurovat čelním vozíkům se spalovacími motory a vylepšit ekologické
parametry provozů, které kladou důraz na čistý a tichý provoz. (mm)
.
Pro důležitý a rozsáhlý segment uživatelů jsou určeny tříkolové modely Toyota Traigo 24
s nosnostmi 1000, 1250 a 1500 kg. Díky promyšlené koncepci a ergonomickému designu
je s nimi radost pracovat i v prostorově omezených podmínkách.
Modely řady Toyota Traigo 48 kombinují vysoký výkon, kompaktní rozměry a snadné intuitivní ovládání. Řadu tvoří celkem 10 různých modelů – šest tříkolových a čtyři čtyřkolové
s nosností od 1,5 do 2 tun.
www.toyota-forklifts.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
17
Efektivita
Spolupráce, jak má být
„Před čtyřmi lety jsme ve
firmě Continental Barum
(tehdy ještě Barum Continental) provedli komplexní
obměnu manipulační techniky, nyní jsme dostali šanci
na tuto spolupráci navázat,“
říká Ing. Jan Weiss ze společnosti STILL, který je manažerem celého projektu.
Návrh a dodávka flotily manipulační techniky pro tak velkou firmu,
jakou Continental Barum je, byla
pro společnost STILL zajímavou
výzvou a začátkem fungujícího
partnerství.
„Continental Barum má řadu specifik; jde o rozlehlý areál s mnoha
středisky, manipulační technika je
zde vystavena opravdu velké zátěži,“ pokračuje Jan Weiss. „Snažili
jsme se flotilu navrhnout tak, aby
nejen dobře sloužila po technické
stránce, ale také aby její provoz snížil provozní náklady a přinesl klientovi i ekonomický efekt.“
Continental Barum
Společnost Continental Barum je
největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. V loňském roce oslavila
hned tři výročí: 20 let od podepsání
smlouvy s koncernem Continental,
40 let od výroby první pneumatiky
v Otrokovicích a 80 let od založení
pneumatikářské výroby ve firmě
Baťa ve Zlíně. Continental Barum je
výrobcem pneumatik pro osobní
a nákladní automobily, produkuje
však také vysokorychlostní pláště,
tzv. Hi-Tech pneumatiky, pro sportovní vozy.
Výběrové řízení
V roce 2012 vyhlásila společnost
Continental Barum výběrové řízení
na dodavatele manipulační techniky. Opotřebovanou techniku měla
nahradit zcela nová, s parametry
vyhovujícími náročnému provozu.
Součástí zadání byly také požadavky na komplexní monitorování jejího provozu a průběžnou optimalizaci. Výběrového řízení se zúčastnily čtyři firmy. Po třech kolech
a pečlivém vyhodnocení všech důležitých parametrů vyhrála společnost STILL.
Specifika prostředí areálu zákazníka
Areál společnosti Continental Ba-
Blue Q a také LED osvětlení pro
lepší viditelnost, vše výrazně snižuje náklady na spotřebu energie.
Flotila má také řadu vozíků typu
RX70 s jedinečnou hybridní technologií. Tento vozík má nejmenší
spotřebu na trhu a identické ovládání jako elektrický vozík.
rum je velmi rozsáhlý. Zaměstnanci tedy manipulují s břemeny často na velké vzdálenosti, a to ve
velmi náročných podmínkách, nejen v krytých halách, mnohdy i za
zvýšené prašnosti, ale také venku,
na nerovném terénu. Manipulační
vozíky musejí tedy mít výborné
technické vlastnosti, včetně nízké
spotřeby energie a kvalitního odpružení.
Jednotlivá střediska společnosti
Continental Barum mají na manipulační techniku různé požadavky.
Jde o stohování do vysokých výšek,
zavážení materiálu do průjezdových regálů, vykládání vlakových
kontejnerů, návěsů nebo nákladních aut. Vozíky přivážejí materiál
k jednotlivým linkám, jezdí ve výrobě, v patrech. Mnohdy je proto
kladen důraz i na jejich nízkou
hmotnost.
Nová technika a její financování
V únoru 2013 dodala firma STILL
127 nových manipulačních vozíků.
Společnost Continental Barum,
stejně jako v předchozích letech,
vozíky nenakupuje, ale využívá
možnost dlouhodobého pronájmu
s kompletním fullservisem.
„Dlouho jsme hledali partnera pro
financování a našli jsme ho v největší leasingové společnosti ČSOB
leasing. Ta umí financování takových projektů strukturovat na míru,
například prostřednictvím produktu
Operativní leasing, a to za velmi
atraktivních podmínek,“ doplnil
Jan Weiss k otázce financování.
Novinky a inovace
Firma STILL navrhla maximální
podíl standardizované manipulační techniky. Díky tomu lze vozíky
mezi jednotlivými odděleními střídat, a zajistit tak jejich rovnoměrné opotřebení, což šetří náklady.
Také nosnosti byly sjednoceny
u nejpoužívanějších čelních vozíků na 2 t tak, aby nebylo nutno
tento parametr s každou změnou
v provozu řešit.
Novinkou je rovněž využití unikátního softwaru Fleetmanager 4x,
což je systém, který funguje na základě klasického GPRS modulu. Ve
vozíku je umístěna SIM karta, která
komunikuje on-line přímo se serverem, do systému účastníci vstupují
přes webové rozhraní. Fleetmanager 4x umožňuje sledovat veškeré
parametry používání vozíku, jeho
velkou výhodou je také záznamník
nehod, který dokáže okamžitě
odeslat veškeré informace a řešení
nehod usnadňuje. Díky identifikaci
pracovníků se výrazně snížila nehodovost. Systém kromě toho umožňuje zaznamenávat stav vozíků při
jejich předávání mezi směnami.
Servis a rezervy
Už před čtyřmi roky zřídila firma
STILL přímo v areálu Barum ser-
visní středisko s nonstop provozem
a osmi servisními techniky, které po
půl roce přešlo na provoz od 6.00
do 18.00 hodin. Po zbývající čas je
k dispozici „pohotovost“, která dokáže zareagovat do 90 minut.
V areálu je také alokována rezervní
technika v počtu 20–30 vozíků. Ta
slouží k řešení určitých špiček, jako
je například expedice pneumatik
nebo přístavba dalších provozů. Tyto vozíky jsou půjčovány krátkodobě, na období 1–2 měsíců.
Složení flotily
Aktuální dodávka obsahovala 127 ks
manipulační techniky a celkem 9 typů strojů.
Nejpočetněji jsou v nové flotile
zastoupeny tahače pro sedícího řidiče R06. Tyto vozíky jezdí v náročném, 24hodinovém provozu až
19 hodin čistého času. Jejich baterie byla proto posílena na 48 V,
aby měly dlouhou výdrž. Úspěšný
provoz tohoto typu vozíku v předchozích 4 letech ukázal jeho skutečně výjimečné vlastnosti.
Vlajkovou lodí společnosti STILL,
a zároveň druhým početně zastoupeným typem, je čelní elektrický
vysokozdvižný vozík RX20, a to
většinou ve standardizované verzi
s nosností 2 t. Jeho největší předností je velmi jednoduchá a rychlá
výměna baterie. Po dohodě se zákazníkem dodala firma STILL k těmto
vozíkům systém úspory energie
Závěrečné zhodnocení
Projekt výměny manipulační techniky ve společnosti Continental Barum byl jedním z největších projektů realizovaných v roce 2012. Dodávka nové techniky je časově
i personálně náročná, protože každý vozík z původní flotily musí být
zkontrolován, opraven a navrácen
zpět. Zároveň musí být nahrazen
vozíkem novým. Probíhalo také zaškolení obsluhy, která se seznamovala se všemi novinkami. Na tomto
projektu se účastnila všechna oddělení společnosti STILL.
„Díky tomu, že nám firma Continental Barum umožnila skladovat
starou techniku ve svém areálu,
zvládli jsme proces předání nové
flotily a převzetí staré techniky ve
velmi krátkém čase a k plné spokojenosti zákazníka,“ říká Jan Weiss
a dodává: „Snažíme se být nejen
dodavatelem intralogistických řešení, ale především partnerem. Vážíme si toho, že si firma Continental
Barum vybrala právě nás.“
Vlasta Piskačová
.
„Už čtvrtým rokem nám manipulační techniku dodává
firma Still ČR, a je to spolupráce, jak má být.“
Ing. Libor Láznička Ph.D.,
jednatel společnosti, Continental Barum s.r.o.
www.still.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 8 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Infospektrum
Blíží se IDET 2013
Svět obranných a bezpečnostních technologií už brzy na brněnském výstavišti
Bezpečnost je v dnešní době
ohrožena širokým spektrem
rizik od přírodních katastrof až po útoky kyberteroristů. Vlády většiny zemí
proto každoročně investují
nemalé prostředky do nejmodernějších obranných
a bezpečnostních technologií. S přehlídkou toho nejnovějšího, co se v oboru nabízí,
přichází jednou za dva roky
mezinárodní veletrh IDET.
Ve dnech 22. až 24. května 2013 se
bude na brněnském výstavišti konat
už jeho 12. ročník, který přivítá přední
výrobce a dodavatele obranné a bezpečnostní techniky z dvaceti zemí.
Na podporu obchodu i exportu
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET patří k nejvýznamnějším událostem svého druhu v Evropě s prestižní rolí zejména
v novém prostoru NATO. Jeho pozice odráží tradici i současnou sílu tuzemského obranného a bezpečnostního průmyslu, který patří k našim
exportně úspěšným odvětvím. Spolupořadatelem veletrhu je Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
ČR, sdružující více než 80 společností z branže obranné a bezpečnostní techniky, materiálů a služeb. Představitelé těchto výrobních, servisních
i obchodních firem se na brněnském
výstavišti tradičně setkávají s potenciálními odběrateli nejen z České republiky. Stejně jako při minulých
ročnících, i letos veletrh navštíví oficiální armádní delegace a vojenští
a letečtí přidělenci z dvou desítek zemí, které jsou komerčně zajímavé pro
český obranný průmysl. Svůj informační stánek na veletrhu IDET otevře také NSPA (NATO Support Agency) a v rámci doprovodného programu se na výstavišti uskuteční 30. zasedání muničního výboru NSPA.
Atraktivní novinky
Návštěvníci se mohou těšit na řadu
unikátních exponátů, které by si
jinde než na veletrhu mohli zblízka
prohlédnout jen stěží.
Největší plochu už tradičně obsazuje
expozice Ministerstva obrany ČR
a Armády ČR. Z nejmodernější techniky a výzbroje ukáže například útočnou pušku CZ 805 BREN, pistole
GLOCK a PHANTOM či lehký kulomet Minimi, který byl zaveden do
výzbroje prakticky všech zemí NATO. Rozsáhlá expozice v pavilonu P
a na přilehlých venkovních plochách
se ohlédne také do historie, protože
Armáda ČR letos slaví dvacet let od
svého vzniku. K vidění budou ukázky
techniky, výzbroje a výstroje z doby,
kdy Armáda ČR vznikla, takže návštěvníci budou moci posoudit, jak
dlouhou cestu za 20 let urazila a jaké
byly a jsou její priority. Atraktivní jistě budou také ukázky bojového umění Musado nebo motoshow v podání
příslušníků Hradní stráže.
Společně s veletrhem PYROS/ISET
Stejně jako před dvěma lety, i tentokrát se souběžně s veletrhem
IDET koná Mezinárodní veletrh
požární a bezpečnostní techniky
a služeb PYROS/ISET. Pořadatelé
tímto spojením reagovali na celosvětový trend sbližování armádních
a bezpečnostních struktur s cílem
integrované ochrany obyvatelstva
před katastrofami způsobenými lidskou činností nebo přírodou. A jak
Nejmenší ve své třídě
Cognex – nová řada snímačů kódů Dataman 50/60
Čtení kódů na velmi vysoké úrovni
je zajištěno snímáním obrazu obrazovým čipem s vysokým rozlišením (752 x 480 pixelů) a použitými
algoritmy pro vyhodnocení obrazu
a čtení kódů. Pro 1D kódy je firmou
Cognex použit patentovaný algoritmus Hotbars® a pro čtení 2D kódů
je použit rovněž patentovaný algoritmus 2Dmax®. S těmito SW algoritmy jsou snímače schopny číst
poškrábané, nekontrastní, zkreslené či jinak poškozené nebo znehodnocené kódy.
Snímače jsou dodávány v několika
modelech, které se liší SW vybavením nebo komunikačním roz-
Firma Cognex uvedla na
trh dvě nové řady cenově
dostupných průmyslových
kamerových snímačů kódů
Dataman® 50 a Dataman®
60. Snímače jsou nejmenší
ve své třídě na světovém
trhu (24 x 27 x 44 mm)
a vynikají vysokým výkonem čtení. Jsou určeny pro
čtení 1D i 2D kódů ve všech
běžných normách i za snížené kvality osvětlení nebo
špatné kvality čteného kódu.
Kněz koučem manažerů
„Teolog je zvyklý zabývat
se etickými tématy, hledat
hodnoty a spoluvytvářet
kulturu. Až příliš se teologie
a duchovní hodnoty spojují
s církví, a přitom se lidem
stává, že je církev od hlubších hodnot odradí.“
Tak se k problematice duchovních
hodnot současné populace vyjadřuje majitel vzdělávací společnosti
Proficoaching Mgr. Jan Vodák,
PhD., který je původním povoláním kněz. Položili jsme mu několik
otázek na toto téma.
Co může radit teolog manažerům?
Jsem zvyklý nacházet v lidech, jejich touhách a příbězích hodnoty,
které pak mohou
přinášet do svých
firem. Na těch
hodnotách se vytváří kultura každé společnosti.
V tomto kontextu vnímám manažera právě jako nositele kultury a hodnot. Na
druhé straně, když manažer přestane
přinášet hodnoty a utvářet firemní
kulturu, stává se brzdou firmy
a omezuje rozvoj svých podřízených. Investice do rozvoje zaměstnanců se v takovém případě firmě
nevyplácí. Čím víc se pak školí, tím
víc se zaměstnanci ujišťují o marnosti snahy zefektivňovat procesy
a firmu rozvíjet. Někdy se mi stává,
že manažer nechce konkretizovat
zadání a ponechává je ve formální
rovině. Vedoucí si ovšem musí vždy
uvědomovat, kam chce firmu vést,
a od toho odvodit zadání pro své podřízené. Osobnost a hodnota manažera je vždy jedinečná a specifická,
a proto je nutné, aby si ujasnil svůj
přínos. Poznání sebe sama, přiznání
svých potřeb a vyžádání si podpory
mívá pro firmu oživující charakter.
Duchovní hodnoty, jak se podle
vás projevují?
Duchovní hodnoty jsou základem
všeho, co má mít trvalou, případně
rostoucí hodnotu. To platí i pro každou firmu. Obecně si myslím, že
duchovní hodnoty se projevují touhou po růstu a rozvoji, a to v oblastech, které nejsou běžně směnné.
Pokud jsou pro mne důležité určité
ukázal minulý ročník, účastníci veletrhů tuto synergii přivítali.
„Představujeme řadu novinek a spojení veletrhů PYROS/ISET a IDET
je z našeho pohledu dobrý nápad,
protože máme odběratele i v armádě. Spoustu klientů jsme si pozvali
předem, ale hodně lidí přišlo i mimo
pozvánky, takže s účastí jsme určitě
spokojeni,“ zhodnotil minulý ročník generální ředitel společnosti
Audiopro s. r. o. Andrej Hronec.
Prestižní setkání odborníků
Součástí každého ročníku veletrhu
IDET je bohatý odborný doprovodný program, kde specialisté na obranné technologie diskutují o aktuálních tématech. Klíčovou událostí
opět bude třídenní mezinárodní odborná konference CATE (Community-Army-Technology-Environment) pořádaná Univerzitou obra-
ny Brno. Jde o soubor šesti prestižních konferencí, jichž se před dvěma lety zúčastnilo téměř tisíc specialistů z Evropy i zámoří.
Pozornosti odborníků jistě neunikne
ani konference ITTE 2013 na téma
„Obrana proti kybernetickým útokům na kritickou státní infrastrukturu“. Smyslem ITTE 2013 je demonstrovat obranu proti externím a interním útokům na kritickou infrastrukturu jako veřejné instituce, energetické společnosti aj. Jednodenní setkání
s paralelními odbornými workshopy pořádá Česká pobočka AFCEA
s cílem upozornit na problém, definovat základní potřeby a otevřít diskusi odborné veřejnosti.
Tradičně vysoký počet účastníků očekává už dvanáctá mezinárodní konference PYROMEETING, organizovaná generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, tentokrát na téma „Požární
ochrana historických památek“.
Ohlédnutí za veletrhy IDET
a PYROS/ISET 2011
Veletrhy Integrovaného záchranného
sytému se v Brně konaly poprvé před
dvěma lety za účasti 555 firem z 27
zemí. Expozice si prohlédlo bezmála
31 tisíc návštěvníků, především registrovaných odborníků, a také 165 novinářů z dvanácti zemí světa. Na základě pozvání ministra obrany veletrh navštívilo 21 oficiálních armádních delegací z 19 zemí a vojenští
a letečtí přidělenci z 23 zemí.
Stejně atraktivní podívaná čeká také
návštěvníky, kteří na brněnské výstaviště přijedou od 22. do 24. května 2013. Víc informací najdou na
www.bvv.cz/idet, kde se mohou také předregistrovat, ušetřit tak čas,
a zejména peníze.
(tz)
.
hraním. Mohou být vybaveny jak
rozhraním RS232, tak rozhraním
Ethernet nebo USB. Na všech komunikačních rozhraních lze nastavit všechny standardní komunikační protokoly.
Snímače jsou dále vybaveny triggerovacím vstupem pro spouštění snímání obrazu např. při pohybu výrobku a dvěma výstupy např. pro
ovládání externího osvětlení. Maximální rychlost snímání je 60 snímků/s. Elektrické krytí je IP40–IP60
podle modelu. Ke všem typům snímačů Dataman® lze připojit zobrazovací jednotku pro kontrolu čtených kódů. Snímače jsou vybaveny
manuálním ostřením. Jsou odolné
vůči vibracím a jsou testovány na
odolnost vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení.
Snímače jsou určeny pro provoz
v mnoha průmyslových odvětvích,
kde není extrémní prašnost nebo
vlhkost prostředí. Zejména je lze vy-
užít v automobilním, elektrotechnickém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu a dalších. (tk)
hodnoty a chci je posilovat, vždy
mám směr, kterým se chci rozvíjet.
Touha se rozvíjet je podle mne tím,
co dělá firmy zdravými a stabilně
konkurenceschopnými. Manažer
ale bohužel mnohdy požaduje rozvoj od svých podřízených, a svůj
osobní zanedbává. Pak se stává, že
ho jeho podřízení začnou přerůstat.
Sám manažer je pak brzdí a zaměstnanci buď na rozvoj rezignují, nebo
odcházejí do jiné firmy. Investice do
vzdělání je potom pro firmu nejen
ztrátová, ale nahrává konkurenci, ke
které většinou zaměstnanec odchází. Proto si myslím, že růst firmy začíná u systematického vzdělávání
a růstu manažera, kterého pak jeho
podřízení následují. Osobní růst by
měl být prioritou každého leadera.
diskrétnost a předpokládají přínosnější vztah k hlubším a stabilnějším
hodnotám. Teologie je jediný obor,
který učí etiku, tudíž správné a trvalé
hodnoty, jako jeden z předmětů studia. Nicméně kontaktují mne často
i lidé s negativními zkušenostmi
s církví, protože vědí, že pro mne není církev ani jediným, ani zaručeným
způsobem získávání duchovních
hodnot, že v každém člověku hledám
specifickou kulturu, což mu nemůže
poskytnout žádná instituce. (tk)
Ovlivňuje nějak vaše klienty to,
že jste původní profesí kněz?
Přestože se o mé předchozí praxi
běžně nebavíme, když už na ni přijde
řeč, očekávají ode mne klienti jistou
.
APPLIC s.r.o.
Puškinova 445
460 08 Liberec
tel.: 485 382 222
fax: 485 382 211
[email protected]
www.applic.cz
.
Mgr. Jan Vodák, Ph.D.
Absolvent konzervatoře, teologie, pedagogiky, specializovaných koučovacích výcviků. V letech 1990–2005 manažer center
pro mládež, kněz. Od roku 2005
rodinný a partnerský kouč.
Od roku 2007 firemní kouč.
http://cz.linkedin.com/in/vodak.
www.proficoaching.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
19
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a o b c e
ČR revoluci nepotřebuje
V míře využití odpadů jsme v evropském žebříčku na sedmém místě
Globální světová produkce
nás zahrnuje čím dál větším
množstvím výrobků, krize,
nekrize. A každý je v něčem
zabalen, z každého je nějaký odpad. Nastane doba,
kdy bude zeměkoule zasypána odpadky? Jak jsme na
tom v Česku? Ne tak úplně
špatně. Míra využití odpadů
v ČR je sedmá nejvyšší
v Evropské unii. Toto tvrzení Ing. Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství (ČAOH)
jsme rozebrali v rozhovoru
s ním pro list Podnikatel.
Jaká je obecná situace v odpadovém hospodářství ČR?
Pokud chceme komentovat obecnou situaci v odpadovém hospodářství v ČR, je vhodné uvést zejména fakta a čísla, neboť ta hovoří
sama za sebe a nepodléhají vlivům
žádných zájmových skupin. Podle
údajů z aktuální statistické ročenky
MŽP klesla produkce odpadů v ČR
od roku 2003 asi o 15 %. Podíl využívaných odpadů naopak postupně roste a v roce 2011 dosáhl přibližně 78 %. Ruku v ruce s tím pak
dlouhodobě klesá množství odstraňovaných odpadů, které bylo v roce 2011 v míře kolem 12 %.
Skládkování komunálního odpadu,
bylo podle dat prezentovaných
MŽP zastoupeno v míře 55 %. Za
posledních pět let se na skládky
uložilo o víc než milion tun odpadů
méně a tento trend stále pokračuje.
Podíl materiálově využitých komu-
nálních odpadůdosahuje 30,8 %.
Míra využití odpadů v ČR je sedmá
nejvyšší v EU.
Lze tedy říci, že odpadové hospodářství je u nás na kvalitativně
vysoké úrovni?
Jak MŽP opakovaně prezentuje, ČR
dlouhodobě plní kritéria stanovená
EU v oblasti odpadového hospodářství. Toto jistě není samo sebou
a myslím, že je vhodné konstatovat,
že ČR (firmy a obce) za 20 let vybudovala velmi kvalitní systém odpadového hospodářství. V posledních
šesti letech se navíc výrazně zahustila síť širokého spektra různých zařízení na zpracování odpadů v celé
ČR. Byla vybudována řada sběrných
dvorů, zařízení na úpravu stavebních
odpadů (drtičky, třídičky), biologicky rozložitelných odpadů (bioplynové stanice, kompostárny), mnoho
třídicích linek, linek na úpravu komunálních odpadů apod. Jsem přesvědčen, že odpadové hospodářství
v ČR je postaveno na kvalitních zá-
kladech, je stabilní a poskytuje velmi dobré a environmentálně bezpečné služby za ceny úměrné tomu, co
si mohou občané tohoto státu dovolit. Je pravdou, že v poslední době se
zvyšují tlaky některých zájmových
skupin na strategické změny v odpadovém hospodářství. Není tajemstvím, že tyto změny mohou znamenat poměrně zásadní zdražení systému sběru a zpracování odpadů občanům a firmám. Občané by se měli
ptát, komu toto zdražení prospěje,
kdo a proč toto zdražení tak silně
prosazuje a co je tak naléhavým důvodem pro jeho zavedení. A v neposlední řadě, v čem bude ona dražší
služba fakticky lepší pro občana.
Odpovědi na tyto otázky mohou být
velmi zajímavé.
Míří tlaky, o kterých hovoříte,
k pomyslné „odpadové“ revoluci?
Nemyslíme si, že odpadové hospodářství v ČR potřebuje revoluční
změny nebo výrazné zdražení, kterým by měly být podporovány
pouze vybrané technologie. ČAOH
je toho názoru, že ČR by měla pokračovat v ověřené a funkční cestě
postupných evolučních změn odpadového hospodářství založeného
na širokém spektru různých zařízení. Jako zcela podstatné pak vnímáme také to, abychom si bedlivě
hájili dosavadní výhody decentralizace, volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v tomto sektoru. Pokud se ptáte, co by v sobě
měla případně nová legislativa zahrnovat, pak si myslím, že po vzoru cílů EU postupné kroky k střednědobému zajištění dalšího zvyšování procenta většího třídění a materiálového využití odpadů. Je sku-
tečností, že EU už nechce dotačně
podporovat výstavbu nových spaloven a že se chce víc orientovat
právě na materiálové využití odpadů. To je mimo jiné jasně deklarováno v usnesení Evropského parlamentu z 24. 5. 2012 a ve výrocích
eurokomisaře pro životní prostředí
Janeze Potočnika.
Na cestě z továrny po likvidaci
projde výrobek mnoha „rukama“. Která fáze je z hlediska odpadového hospodářství nejrizikovější?
Naše předpisy týkající se odpadového hospodářství vycházejí z evropského práva a zavedené standardy jsou zcela stejné jako v západních zemích. Pokud s odpady nakládáme v souladu se zákonem, není to pro nás a naše okolí rizikové.
Všechny schválené typy zařízení,
kde je odpad upravován a je s ním
dále nakládáno, splňují přísné evropské normy a mají vydána povolení příslušných orgánů. Pak je to
už jen otázkou efektivity kontrolních mechanizmů. Myslím si, že
i v tomto směru máme v ČR dobře
zavedený a funkční systém.
Kolik prostředků získalo v posledních letech české odpadové
hospodářství z evropských fondů
a jaké jsou vyhlídky pro nejbližší
budoucnost?
Konkrétní data týkající se dotací by
mělo mít MŽP nebo SFŽP. Z hlediska vyhlídek pro nejbližší budoucnost mohu uvést, že se nyní v rámci
MŽP připravují pravidla pro další
programové dotační období OPŽP,
které je označováno 2014+. Je pravděpodobné, že v tomto operačním
programu opět bude několik prioritních os, podle kterých budou vyhlašovány konkrétní výzvy. Pokud se
ptáte, v jakém segmentu OH se dají
dotace nejlépe využít, pak odpovídám, že mě potěšila informace, podle níž by bylo možné využít evropské prostředky také na řešení opravdu reálných ekologických problémů, a to na sanace starých ekologických zátěží, které v konkrétních lokalitách negativně ovlivňují životy
konkrétních lidí.
Jak se v Česku pracuje s osvětou
občanů o třídění odpadků?
Myslím, že vytváření povědomí občanů o vhodnosti třídění odpadů je
v ČR poměrně rozvinuté a že se tyto myšlenky daří lidem sdělovat.
Potvrzením tohoto jsou výsledky
třídění v ČR, srovnatelné s nejlepšími zeměmi EU. Formy osvěty je
ale třeba kombinovat a postupně
upravovat podle zpětné vazby od
těch, kterým je informace určena.
V dubnu bude konference Odpadové fórum, zaměřená mj. na
prevenci vzniku odpadů. Jaký
význam připisujete vy, odborníci, právě prevenci?
Prevence je jistě důležitá v mnoha
aspektech lidského konání. Stejně
tak je tomu i ve vztahu k předcházení vzniku odpadů. Kvalitní prevence musí být spojena s osvětou
a dostatkem informací o odpadech,
ale i o kupovaném zboží a jeho
obalech, o zacházení s nimi a možnostech jejich využití v rámci odpadového a obalového hospodářství. To pak pozitivně ovlivní chování a vztah lidí k prevenci vzniku
odpadů.
Jan Hrabálek
černá azurová purpurová žlutá
2 0 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e
Památky si zaslouží péči
Bezkontaktní systém
odvlhčování zdiva Hydropol
se v ČR uplatňuje víc než
19 let. Za tuto dobu byla
u nás odvlhčena řada staveb
všech druhů, ať už objektů
občanských (jeslí, škol, sociálních ústavů), historických
a památkově chráněných
(fary, kostely, zámky, knihovny), tak i staveb výrobních, průmyslových a samozřejmě i bytových nebo
rodinných domů. O praktických zkušenostech s touto
metodou jsme hovořili se zástupcem firmy Hydropol ČR
Ing. Ivanem Slovenčíkem.
Katedrála sv. Ducha v Hradci Králové.
Je známo, že tato sanační metoda
má své skalní příznivce i odpůrce
Jak je tedy systém Hydropol přijímán veřejností?
Od roku 1994, kdy byl bezkontaktní
systém snižování vlhkosti zdiva
uveden na český trh, víme, že zákazníci, ať už osoby právnické nebo
fyzické (soukromí majitelé domků)
očekávají od zhotovitele odvlhčování zdiva spolehlivé a bezpečné řešení s minimem či vyloučením stavebních prací. Hledí také na záruky
za dílo a kvalitní servis, v neposlední řadě žádají cenově přijatelné
a technicky nenáročné provedení.
Tyto požadavky plníme, a spokojení
zákazníci jsou našimi příznivci. Ve
vysoce konkurenčním prostředí
jsme se ale měli také tu čest seznámit se skalními zastánci „klasických“, starších sanačních metod,
kteří jsou zcela pochopitelně odpůrci naší sanační technologie.
Co o bezkontaktní metodě soudí
odborné kruhy?
Odborné kruhy očekávaly naše zapojení do zkušebních či výzkumných postupů, které měly vědecky
doložit funkci bezkontaktního systému odvlhčování. V této záležitosti jsme je odkázali na výrobce
zařízení Hydropol, kterému vývoj
a všechna průkazná řízení přísluší.
Naše firma je v principu obchodní
organizací, která v dané oblasti
poskytuje sanační služby v ČR
a v SR. Kupuje a dováží už vyvinuté a ověřené produkty, které odborně aplikuje. Avšak naši vstřícnou nabídku odborným kruhům,
instalovat přístroje Hydropol v libovolném objektu příslušných
institucí za účelem ověřovacích
zkoušek systému, ale za naší účasti kontrolních měření, bohužel
žádná odborná organizace, ani vědecká obec zatím nevyužila.
Můžete mi, jako laikovi, popsat,
na jakých principech je metoda
založena?
Bezkontaktní systém odvlhčování
zdiva byl vyvinut experimentálně
a veškerá dosud vyslovená vysvětlení jeho funkce jsou na úrovni hypotéz. Proto je už nepublikujeme
a vyslovujeme jen základní představu, podle níž lze funkci systému
Hydropol zjednodušeně popsat takto: v přístroji pro odvlhčování zdiva
napojeném na proudovou síť se generují magnetické pulsy, které indukují vznik specifického elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu. Působením indukovaného frekvenčního pole se poruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že
vlhkost, tj. molekuly vody a ionty
putují zpět k zemině. Konstantním
pulzačně buzeným elektromagnetickým polem je zdivo trvale chráněno proti vzlínající vlhkosti.
Pobavme se nyní o vhodnosti použití metody k sanacím památkově
chráněných objektů. Můžete popsat nějakou referenci z praxe?
Sanace historických objektů je téměř
ve všech případech spojena s problémem snížení vlhkosti zdiva na přijatelnou míru, přičemž pro údržbu historických budov má právě vyřešení
zvýšené vlhkosti zásadní význam.
Vlhkost má totiž velký podíl na destrukci historického zdiva, a nejen
zdiva. V důsledku nežádoucí vlhkosti dochází často k poškozování do
vlhkého prostředí vložených uměleckých děl, například nástěnných
maleb, fresek, obrazů a mobiliáře.
Zejména problém nástěnných maleb
je palčivý, neboť je na rozdíl od přenosných uměleckých předmětů nelze odstěhovat. A navíc, odhlédneme-li od všech uvedených negativ-
ních vlivů vlhkosti zdiva, od snížené
užitné hodnoty staveb a od nepohody prostředí pro pobyt osob, vystupuje při rostoucích cenách energie
stále více do popředí potřeba provést
opatření, která by snížila tepelné
ztráty objektů, a tím i náklady na jejich vytápění. A tam právě snížení
vlhkosti obvodových konstrukcí hraje jednu z významných rolí.
Z technického hlediska je eliminace
vlhkosti v historických budovách obdobný problém jako odvlhčení jakýchkoliv jiných staveb. Jsou zde však
přece jen určitá specifika a ztěžující
ohraničení. Zejména je třeba sladit
často protichůdné požadavky návrhů
technických řešení a ochrany nemovitých kulturních památek. Sanační
zásahy přitom musejí být vzhledem
k často nenahraditelným hodnotám
památek velmi ohleduplné, bez nebezpečí jejich poškození. A právě
tento závažný požadavek splňuje
bezkontaktní systém Hydropol.
V naší devatenáctileté praxi jsme
úspěšně řešili několik stavebních
památek. Jako příklad lze uvést sanaci katedrály sv. Ducha v Hradci
Králové nebo právě opravovaný
a rekonstruovaný barokní zámek
v Holešově, kde byla výrazně snížena vlhkost zdiva v plně zapuštěném suterénu s pomocí osmi přístrojů Hydropol. Odvlhčování bylo
zahájeno v roce 2006, a prostory
v 1. podzemním podlaží už několik
let plně slouží projektovaným účelům (hudební klub aj.).
Nabízíte tzv. realizaci systému
Hydropol na zkoušku. Co to pro
zákazníka znamená?
V zásadě přijímáme zakázky odvlhčování objektů na základě pozitivního závěru diagnostiky příslušné
stavby, která jednoznačně prokáže
zdroje zavlhčení domu kapilárním
Ne všechno je vždy vidět
Zpravidla ve veřejnosti přístupných budovách žádné speciální
úpravy pro nevidomé a slabozraké
nejsou.
Ing. Martina Turpin, MBA,
ředitelka společnosti DINASYS, s.r.o., ji založila s jejím
majitelem Ing. Stanislavem
Adamcem v roce 2009.
Od té doby se zaměřuje na
problematiku bezbariérového prostředí pro osoby se
sníženou schopností orientace. Jde o výrobu, dodávky
i servis orientačních, informačních a naváděcích systémů prvků, které se vyznačují multifunkčností a jsou
určeny široké veřejnosti.
Jsou velké rozdíly mezi systémy
a prvky, které využívají slabozrací, a těmi, jež využívají nevidomí?
Slabozraký může využívat všechny
systémy a prvky, podle stupně slabozrakosti. I hmatové prvky by měly
být vizuálně kontrastní, protože pak
mohou posloužit všem. Prvky sloužící slabozrakým jsou nevidomému
člověku pochopitelně k ničemu.
Se společností DINASYS úzce spolupracuje pan Josef Konečný, který
působí pod hlavičkou TyfloCentra
Brno o.p.s. jako poradce pro odstraňování architektonických bariér ze života nevidomých lidí. Položili jsme mu několik otázek.
Jak vnímáte současnou situaci ve
zpřístupňování budov pro zrakově
hendikepované občany?
Došlo podle vás v odbourávání architektonických bariér k zlepšení?
Situace se určitě zlepšuje, ale je třeba
to stále hlídat. Jsem velmi vděčný
společnosti DINASYS, že se této
problematice odpovědně věnuje a je
ochotná se učit. Zpřístupnění interiérů
je totiž oblast, která donedávna nebyla řešena prakticky vůbec. Firma DINASYS ochotně přistupuje na naše
připomínky a v současné době bych
se jim nebál zadat „na klíč“ kompletní zpřístupnění interiéru budovy.
Vyhláška č. 398/2009 Sb. nařizuje,
aby veřejné budovy byly přístupné
osobám se sníženou schopností orientace a pohybu, tedy i nevidomým lidem. Projektanti se to snaží zabezpečit, ale většinou to dělají tak, aby se
„vlk nažral, a koza zůstala celá“. Pokud mají nařízeno umístit do budovy
akustický majáček, tak ho tam dají, ale
už se nezamyslí nad tím, že by měl obsahovat aspoň dvě základní fráze. Ty
nevidomého člověka informují, kam
vstupuje a o prostoru za dveřmi. Pokud
nikdo neohlásí, že byl majáček nainstalován, nevidomí lidé se o něm ani nedozvědí a nemohou jej využívat. Takže,
pokud jde o úpravy budov, něco se děje, ale není to řešeno do důsledku.
Jaké prvky tedy napomáhají zpřístupnit budovu nevidomým a slabozrakým lidem?
Majáček můžeme zahrnout do
prvků akustických. Vedle něj je
možné využít i tzv. diskrétní sys-
tém, se kterým přišla právě firma
DINASYS, kdy dané informace
poslouchá jen nevidomý člověk.
Dále máme k dispozici prvky
hmatové, jako popisky v Braillově
písmu, hmatové plány a umělé vodicí linie, např. kovové přechodové pásky o výšce alespoň 3 mm.
Ty lze na hladké dlažbě bezpečně
nahmatat nohou i holí. Instalují se
v případech, kdy nelze využít přirozené vodicí linie, jimiž jsou nejčastěji obvodové zdi. Do třetice
jsou to prvky vizuální, sloužící lidem, kteří ještě zbytek zraku mají.
Jde především o označování hran
schodišť a velkých prosklených
ploch. Podle vyhlášky má být
skleněná plocha označena pruhem
v kontrastní barvě. Mnohdy by
bylo lepší dát tam místo pruhu
velkou výraznou ceduli. V praxi
se často stává, že vznikají věci,
které vyhlášce odpovídají, ale požadovanou funkci vůbec neplní.
Nevidomí a slabozrací lidé se orientaci v prostoru učí. Této činnosti
se věnuje Tyfloservis o.p.s. Do jaké
míry je potřeba prostředí upravit,
na to jsme se zeptali Ing. Petra Karáska, vedoucího krajského ambulantního střediska v Brně.
Jak je potřeba upravit interiér
budovy pro nevidomé a slabozraké občany?
Výrazné zrakové postižení má asi
1,5 % populace, z toho tak 10 % jsou
lidé opravdu nevidomí. Ostatní jsou
slabozrací, což je pojem, který zahrnuje celé spektrum zrakových vad.
Slabozrací lidé chodí často bez doprovodu a číhá na ně mnoho nebezpečí. Jsou to především prosklené
plochy a zrcadla. Slabozraký člověk
je vnímá jako prostor a navíc jsou
zdrojem oslnění. Stejně nebezpečné
je nestíněné světlo a lesklé plochy.
Proto je dobré volit v interiéru matné
vzlínáním zemní vlhkosti zdivem.
Pak můžeme uzavírat příslušné
smlouvy o dílo s plnou zárukou za
požadované snížení vlhkosti zdiva.
Pokud však průzkum stavby určené k sanaci signalizuje možnost
tlakového zatížení objektu vodou,
jehož intenzitu nelze dlouhodobě
bezpečně stanovit (např. působením spodní vody, neodvedenou povrchovou vodou atd.), doporučíme
zájemci jiné, v daném případě
vhodnější řešení, nebo chce-li zákazník využít známé výhody bezkontaktního systému odvlhčování,
navrhneme aplikaci Hydropolu „na
zkoušku“, kdy zpravidla po půl roce jeho působení vyhodnotíme
skutečné výsledky. Pokud je snížení vlhkosti zdiva nevýrazné, přistoupíme k ukončení takové zakázky a k vyrovnání vzájemných závazků, tj. zákazníkovi vracíme jeho celou platbu proti vrácení nepoškozeného zařízení Hydropol.
Myslíte si, že by šlo víc využívat
zkušeností s vaším sanačním postupem?
Zcela určitě. „Dříve narozené“ nemovitosti lze zpravidla najít ve
všech městech a obcích. Rádi nabídneme naše služby všude tam, kde
sanace vlhkosti starších staveb je
prvním předpokladem jejich další
existence a plného využití. (ipi)
.
www.hydropol-cz.com
povrchy a ideálně tmavou podlahu
a světlé stěny. Zcela zásadní je značení hran u všech schodišť. Naopak
řada prvků je zbytečných. Jsou instalovány jen proto, že tam dle vyhlášky být musejí. Z praktického
hlediska je nevyužijeme, zatímco
jinde by byly vysloveně žádané.
Je v ČR firma, která se zabývá
kompletní dodávkou těchto prvků
a systémů?
Pouze firma DINASYS. Podle vyhlášky musí být interiér vybaven
mnoha prvky. Problém nastává u popisek v Braillově písmu, které běžně
nikdo nedělá. DINASYS je umí vyrobit profesionálně, a navíc pěkně.
Štítky s Braillovým písmem jsou
doplněny velkou reliéfní latinkou
a slouží i lidem, kteří ztratili zrak
později, a Braillovo písmo číst neumějí. Reliéf zvýrazněný bílou barvou proti tmavé ploše slouží i vidícím
lidem, a působí opravdu esteticky.
Jsou místa, kde se nevyhneme instalaci umělé vodicí linie. Obecně je indikací vždy velká hala, kterou je člověka potřeba navést na dané místo.
To musí posoudit odborník případ od
případu. Firma DINASYS je schopna zajistit i akustické majáčky včetně
správně definovaných frází. Já vidím
obrovskou pružnost DINASYS právě v tom, že poslouchají naše připomínky a dělají to tak, jak to má být.
Dnes už jsou schopni zajistit veškeré
náležitosti pro nevidomé a slabozraké osoby.
Alena Migdalová
.
www.dinasys.cz
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
21
Te c h n o l o g i e p r o m û s t a o b c e
Říčany mají klid
Moderní technologie v obecních službách
Asfaltová směs VIAPHONE®,
kterou vyvinula ve Francii
stavební společnost EUROVIA, je řešením pro snížení
hluku. V Říčanech u Prahy
díky ní pokleslo hlukové zatížení o víc než 6,5 decibelu.
Od září loňského roku mají obyvatelé Říčan u Prahy, kteří bydlí
v okolí Černokostelecké ulice, konečně klid. Na frekventovanou komunikaci položila stavební společnost EUROVIA asfaltovou směs
VIAPHONE®. Výsledky měření
potvrdily, že nový asfalt skutečně
v tomto směru pomáhá – naměřené
hodnoty byly na stejné úrovni, jako
kdyby se v daném místě o polovinu
snížila dopravní zátěž.
Obyvatele měst a obcí žijící v okolí
vytížených komunikací ruch z dopravy obtěžuje čím dál víc. Řeše-
ním může pro obce být asfaltová
směs VIAPHONE®.
„Lidé v Říčanech si dlouhou dobu
stěžují na hluk, který souvisí s dopravou na hlavním průjezdu městem. Protože chybí východní část
Pražského okruhu, projíždí ve dne
v noci mezi rodinnými domy tisíce kamionů. Tichý asfalt přinesl
občanům výraznou úlevu. Těch
šest a půl decibelu je opravdu slyšitelný rozdíl. Lidé teď říkají, že
se konečně v noci vyspí,“ po-
tvrzuje starosta Říčan Vladimír
Kořen přínos unikátního povrchu.
Nové asfaltové směsi VIAPHONE®
umějí snížit hladinu valivého hluku vznikajícího při styku pneumatiky s povrchem vozovky při
zachování velmi dobrých protismykových vlastností. Speciální
asfaltové směsi jsou použitelné
pro pozemní komunikace v zastavěném i nezastavěném území, přičemž opodstatněnost těchto technologií je v případě dopravních
rychlostí nad 30–40 km/h pro
osobní vozidla a nad 70 km/h pro
nákladní vozidla.
Například V Praze už tuto směs
společnost EUROVIA CS pokládala na pokusném úseku v Praze Horních Počernicích, ve Slezské
ulici, v ulici 5. května (severojižní
magistrála), v Podbabské ulici,
v Horňátecké ulici a v ulici K Barrandovu. Mimo Prahu leží VIAPHONE® na silnici III/22222 u obce
Hájek u Karlových Varů, na silnici
II/324 mezi Starým Hradištěm
a Pardubicemi. Po následném měření hluku v místech, kde je tento povrch, se ukázalo, že VIAPHONE®
skutečně výrazně snižuje hlučnost
silničního provozu.
Směs zvyšuje i bezpečnost dopravy
Asfaltová směs, kterou vyvinula
společnost Eurovia ve Francii
a jež získala zlatou cenu České
stavební akademie, je zároveň
proti drenážnímu asfaltu méně náchylná k zanesení. Svými vlastnostmi je vhodnou volbou pro výstavbu městských a příměstských
komunikací a údržbu městských
ulic, průtahů a kruhových křižovatek či příměstských a příjezdových komunikací.
„Jemnozrnnost směsi VIAPHONE®
snižuje hluk způsobený pneumatikami vozidel na hrubém povrchu vozovky. Vlákna napuštěná asfaltem
totiž působí jako takový tlumič hluku,“ vyzdvihuje přednosti této technologie Ing. Michal Sýkora, technický ředitel EUROVIA CS, a. s.
VIAPHONE® je dobře zpracovatelná asfaltová směs zrnitosti 0/8 mm
s vysokým obsahem hrubého kameniva, která také výrazně zvyšuje
bezpečnost jízdy.
„Složení, zejména přetržitá křivka
zrnitosti, zajišťuje směsi VIAPHONE® velmi dobré protismykové
vlastnosti,“ doplňuje výhody
ing. Sýkora.
Asfaltový beton VIAPHONE® je
určen pro velmi tenké vrstvy a pokládá se v tloušťce 20–30 mm. Pokud je podklad příliš nerovný, nejprve se musí provést jeho vyrovnání. VIAPHONE® má velmi zajímavou, homogenní strukturu povrchu.
Jeho malá tloušťka eliminuje potřebu výškových úprav prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje
problémy s napojeními.
(tk)
.
Představy Evropské unie se od potřeb obcí liší
Obhajovat společné zájmy
svých „klientů“, to je hlavní
role Svazu měst a obcí České republiky. Jeho činnost
je zaměřena na legislativní
oblast, na politiku sociálního začleňování a dotační tituly. V čele Svazu stojí kladenský primátor Ing. Dan
Jiránek, s kterým jsme
hovořili na téma čerpání
peněz z evropských fondů.
Jaká je pozice Svazu měst a obcí
ohledně agendy evropských fondů a jak spolupracujete s vládou
ČR např. na definování priorit
při rozvoji měst a obcí?
Pozice Svazu měst a obcí ČR je popsána na desítkách stran, jen analýzy potřeb obcí a měst (venkova
a měst) jsou poměrně rozsáhlé.
Obecně platí, že požadujeme financování infrastruktury v nejširším
slova smyslu, od komunikací, přes
vodovody a kanalizace, až po školy
či školky. Snažíme se prosadit naše
návrhy jak na přímých jednáních
Ing. Dan Jiránek.
s vládou, tak na jednáních o Národním programu reforem, v neposlední řadě také na jednotlivých ministerstvech. Ministerstvo pro místní
rozvoj je v této fázi nejdůležitější.
Relativně dobré vztahy jsou s panem náměstkem Danielem Braunem a jeho podřízenými, větší
problémy jsou s Regionálním rozvojem, resp. s jeho strategií.
Od Nového roku platí nová pravidla o poskytování finančních
prostředků z EU i pro města a obce. Má se zvýšit efektivita a transparentnost. Co si od změny slibujete?
Nová pravidla jsou každou chvíli
a zpravidla znamenají vyšší administrativní zátěž. Pokud např. obec
soutěží v několika podobných stavebních zakázkách jednotlivě, vytýká se jí, proč je nesloučila do jedné a neprošla složitějším řízením
o veřejné zakázce. Když je sloučí,
je zase nařčena, že diskriminuje
malé a střední firmy, neboť objem
zakázky je pro ně příliš velký. Představy úředníků EU se bohužel velmi liší od potřeb našich obcí. Stručně řečeno, úředníci chtějí inovace,
konkurenceschopnost, rychlejší internet apod. A my pořád ještě potřebujeme především základní infrastrukturu. Na druhé straně ale
má být uzavřena dohoda o partnerství, a díky tomu doufáme, že něco
ze svých potřeb prosadíme.
Úředníci z Bruselu představili
na podzim svým českým protějškům priority, které má Česko
sledovat v letech 2014–2020. Můžete upřesnit, jakou roli v této
politice a v tomto novém rozložení sil hrají města a obce?
Méně programů, a zejména jednotné administrativní prostředí by mělo ulehčit obcím nejen vyřízení žádostí, ale i jejich realizaci a následné kontroly. Peníze ještě ubudou –
jednak se EU příliš hospodářsky
nedaří, a jednak se představy EK
a našich obcí o tom, co financovat,
liší. To není věc čerpání dotací. Jednotlivá ministerstva se snaží centralizovat veřejnou správu, my se snažíme, aby veřejná správa byla tam,
kde lidé o ni mají zájem, kde ji potřebují.
ství. Nehrozí či nehrozilo něco podobného Svazu měst a obcí a máte
nějaké mechanismy, které by k takovým „ztrátám“ zabránily?
Svaz měst a obcí ČR je žadatelem,
nikoliv řídícím orgánem programu.
Snažíme se samozřejmě, aby se peněz vracelo co nejméně. Ale než je
použít na špatné účely, které jen
zvyšují náklady obcí, je lepší peníze
nečerpat. Je škoda, že se nepoužité
prostředky nemohly převést na potřebnější účely. Ovšem netuším, zda
nešlo o peníze z ESF, který je pro
obce problémem.
Jan Hrabálek
Jak důležitá je meziobecní spolupráce a lze takové mechanismy
obecně nastavit, nebo je lepší postupovat případ od případu?
Je stále důležitější a také čím dál
tím častější. Pro dobré fungování
meziobecní spolupráce jsou nutná
rozumná pravidla, ale její realizace
musí vycházet zdola, z konkrétních
potřeb zúčastněných a být dobrovolná.
Česká republika nevyčerpala loni
z EU asi pět miliard korun na škol-
www.smocr.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 2 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Energetika
Dotýká se téměř všech
Zákon o hospodaření energií nedávno prošel zásadní novelizací
Aplikace nových vyhlášek
či zákonů do praxe bývá
většinou doprovázena mnohými nejasnostmi. Nejinak
je tomu v případě zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který byl od
ledna letošního roku zásadně změněn. Navíc se tento
zákon přímo dotýká velké
skupiny populace České republiky. Jako jistý garant
v této problematice vystupuje Asociace energetických
auditorů, jejímuž předsedovi Ing. Miroslavu Marešovi
jsme položili několik otázek.
Jaké jsou hlavní směry činností
Asociace energetických auditorů
a jak se podílí na aplikaci zákona
o hospodaření energií?
Asociace energetických auditorů
je jediným sdružením fyzických
a právnických osob v ČR, které
sdružuje oprávněné osoby – energetické specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, v platném znění, konkrétně vypracování
energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické
náročnosti, provádění kontrol účinnosti kotlů a tepelných rozvodů,
a provádění kontrol klimatizačních
systémů. Mezi naše hlavní aktivity
patří ochrana zájmů energetických
specialistů, jejich další vzdělávání,
stejně jako vzdělávání uchazečů
o příslušná oprávnění energetického
specialisty, osvětová činnost v oblasti hospodaření s energií a poradenství v oblastech kvality dokumentů a povinností vlastníků budov a energetických hospodářství.
Asociace se rovněž významnou
měrou podílela na tvorbě odborných návrhů změny zákona o hospodaření energií a nových prováděcích předpisů.
Zákon č. 406/2000 Sb. byl od ledna letošního roku zásadně změněn. Můžete vysvětlit základní
podstatu těchto změn?
Novelizace zákona byla vyvolána
Směrnicí Evropského parlamentu
z roku 2010, která je závazná pro
všechny členské státy EU. Dalším
důvodem pro změnu byly poznatky
Evropský parlament postupně následně zavazuje členské státy k přijímání odpovídajících legislativních předpisů.
Ing. Miroslav Mareš.
z praxe za celou dobu jeho působnosti. Klíčové změny zákona byly
provedeny v oblasti energetické náročnosti budov, v oblasti dokumentů zpracovávaných oprávněnými
osobami, podmínek pro získání potřebných oprávnění a v neposlední
řadě i v oblasti sankcí za neplnění
podmínek zákona. Zákon rovněž
nově nastavuje povinnosti vlastníků, společenství vlastníků a provozovatelů budov či energetických
hospodářství související s dodržování požadavků na energetickou
náročnost. Jsou stanoveny podmínky pro nové stavby a změny dokončených staveb stejně jako podmínky pro provoz technických zařízení
s ohledem na stanovená kritéria
hospodárnosti využití energie.
Jak se zákon dotýká jednotlivých
podnikatelských skupin?
Zákon se dotýká prakticky všech
podnikatelských skupin, tedy vlastníků budov, fyzických i právnických osob, stejně jako provozovatelů a na druhé straně i oprávněných
osob ke zpracování jednotlivých
dokumentů – energetických specialistů. Je zřejmé, že všechny dotčené
subjekty se v současné době musejí
seznámit, a posléze ztotožnit s nově
nastavenými podmínkami a příslušně upravit své chování. Je také zřejmé, že proces realizace změny zákona bude vyžadovat určitý čas na
stabilizaci.
Jakou roli v oblasti legislativy
hraje tlak EU na snižování energetické náročnosti staveb?
Orgány EU si kladou za cíl zvyšovat energetickou účinnost při výrobě distribuci i spotřebě energie. Své
úsilí zaměřují i na obecné snižování
energetické náročnosti nových budov nebo změny dokončených staveb. Svými legislativními kroky
Často panuje názor, že přísnější
legislativa omezuje trh. Jak se na
problematiku regulace díváte vy?
Obecně platí, že jakékoliv regulativní zásahy ovlivňují přirozeně se
vyvíjející trh. Na druhé straně lze
ze společenského hlediska, s ohledem na negativní vlivy na životní
prostředí, považovat za účelné nastavení určitých kriterií v oblasti
užití energie. V tomto smyslu chápu podmínky zákona o hospodaření
energií jako společenskou či spíše
politickou objednávku.
Novela zákona o hospodaření
energií definuje poměrně silnou
pozici pro oprávněnou osobu –
energetického specialistu, a tím
i příležitost pro rozvinutí podnikatelských aktivit fyzických osob.
Jak chápe Asociace energetických
auditorů možnosti rozvoje tohoto
podnikatelského oboru?
Energetický specialista je v zákoně
definován jako oprávněná osoba pro
zpracování celkem pěti typů dokumentů. Oprávnění energetického
specialisty se odlišují podle schopnosti, resp. splnění podmínek pro
zpracování těchto dokumentů, konkrétně energetických auditů a energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov, protokolů
o kontrole kotlů a tepelných rozvodů, nebo protokolů o kontrole klimatizačních systémů. Energetický
specialista je ze zákona fyzickou
osobou s příslušnou odpovědností
za vypracované dokumenty. Na druhé straně je povinen při zpracování
těchto dokumentů splnit i všechny
zákonné požadavky na jejich rozsah,
obsah a kvalitu. V současné době zaznamenáváme velký zájem o získání
oprávnění energetického specialisty.
Ne vždy však kvalifikační a odborné
předpoklady žadatelů odpovídají
požadavkům na výkon této činnosti.
Asociace energetických auditorů má
zájem na vytvoření korektního konkurenčního prostředí a svou činností
podporuje získání potřebných odborných znalostí uchazečů. Současně je však nutné vytvořit účinný
kontrolní tlak na ověřování kvalitativních parametrů zpracovávaných
dokumentů. Lze tedy přepokládat
určitý rozvoj podnikatelského oboru
s tím, že každý nový uchazeč o příslušné oprávnění musí vyhovět odpovídajícím požadavkům na splnění
potřebných kvalifikačních aspektů.
Jak přispívá asociace k zajištění
potřebné kvality jednotlivých dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty?
Asociace energetických auditorů
dlouhodobě pořádá vzdělávací akce
na podporu jak zvýšení odborné
úrovně dosavadních energetických
specialistů, tak i zajištění potřebné
odborné úrovně uchazečů o oprávnění energetického specialisty v jednotlivých oblastech. Zabýváme se
rovněž osvětlováním systémových
postupů zpracování jednotlivých dokumentů s cílem sdílení získaných
zkušeností. Asociace v současné době věnuje velkou pozornost osvětě
při aplikaci nových povinností vyplývajících ze změny zákona o hospodaření energií.
Je možné stanovit alespoň přibližné reálné ceny např. průkazů
energetické náročnosti budov,
energetických auditů nebo energetických posudků, které odpovídají potřebným zákonným požadavkům pro jednotlivé skupiny
odběratelů těchto dokumentů?
Toto je velmi často pokládaná otázka. Odpověď na ni však rozhodně
není jednoznačná. Pro všechny typy
dokumentů musí platit pravidlo přiměřené pracnosti zpracování vzhledem k povinnému rozsahu a velikosti předmětu řešení. Rozhodně tedy nelze stanovit jakoukoliv paušální cenu např. průkazu energetické
náročnosti budov nebo energetického posudku. Obecně lze říci, že se
cena průkazu pro rodinné domy pohybuje v řádu tisíců korun, zatímco
cena pro bytové nebo administrativní budovy bude dosahovat řádů desítek tisíc korun. Podobně je nutno
uvažovat v případech cen energetických auditů či energetických posudků. Rozhodně doporučuji vlastníkům budov a energetických hospodářství nejvyšší obezřetnost, pokud
se setkají s nápadně nízkou nabídkovou cenou ze strany energetických specialistů. V takovém případě
lze většinou úspěšně pochybovat
o naplnění potřebných zákonných
požadavků na tyto dokumenty. Následně, po eventuální kontrole ze
strany Státní energetické inspekce
a případném zjištění zákonných nedostatků dokumentů, ponesou velmi pravděpodobně odpovědnost
oba subjekty; vlastník, stejně jako
energetický specialista, tedy zhotovitel předmětného dokumentu.
Na jaké nejčastější otázky v souvislosti s novelou zákona v současné době odpovídáte?
Změna zákona o hospodaření energií platná od letošního ledna je velmi rozsáhlá a vyvolává samozřejmě
nesčetné otázky u jednotlivých skupin účastníků trhu, tedy vlastníků,
provozovatelů i energetických specialistů. Mnoho jich souvisí i s prováděcími předpisy k zákonu, které
dosud nebyly v plném rozsahu vydány. Nejčetněji jsou zastoupeny
dotazy na povinnosti vlastníků ke
zpracování průkazů energetické náročnosti budov a obsahu a způsobu
zpracování průkazu. Mnoho otázek
je kladeno i v souvislosti s nutnými
kvalifikačními předpoklady uchazečů o příslušné oprávnění energetického specialisty. Energetičtí specialisté se zajímají o proces jejich
průběžného vzdělávání, které nově
stanovuje zákon. Na všechny položené otázky se snažíme trpělivě odpovídat, a přispět tak k co nejrychlejší a správné aplikaci zákona.
Považujete v současné době trh
hospodaření s energií za stabilní?
Trh hospodaření s energií se nepochybě stále vyvíjí. Za dobu působení zákona o hospodaření energií, tj.
od roku 2000, lze jistě zaznamenat
velký pokrok, který se projevuje ve
zvýšení účinnosti využití energie.
Na druhé straně nelze přehlédnout
určité snahy o pouze formální naplňování požadavků zákona, a to
jak ze strany povinných vlastníků,
tak oprávněných osob. Jakýkoliv
formalismus však rozhodně nepřispěje k naplnění cíle, tedy zvýšení
hospodárnosti využití energie. Bude tedy rozhodně nutné radikálně
zvýšit kontrolní činnost ze strany
pověřeného orgánu, a přispět tak
k vyšší autoritě zákona o hospodaření energií. Stabilita trhu hospodaření s energií bude nastolena teprve
tehdy, až si všichni jeho účastníci
budou vědomi svých povinností,
ale také své odpovědnosti.
Další informace najdete na www.
aeaonline.cz.
(tk)
Propan – alternativa nejen pro chráněné oblasti
Skoro polovina odborníků
považuje propan za drahé
palivo pro vytápění. Stejný
počet ho však vidí jako nejlepší alternativu pro místa
bez možnosti zavedení zemního plynu. Vyplynulo to
z ankety, kterou mezi architektonickými a stavebními
firmami prováděla nezávislá agentura CCcentre.
„Propan je v současnosti skutečně
nejvíc využíván v místech, kam není
možné zavést zemní plyn. Ve srovnání s tím totiž představuje instalace zásobníku na propan pouze zlomek času i finančních investic,“ vyjadřuje se
k výsledkům ankety Ľubomír Žiak ze
společnosti Flaga, předního dodavatele propanu na českém trhu.
Ten zároveň nesouhlasí s předsudky odborníků vůči ceně tohoto paliva. „Díky vysoké výhřevnosti
a nízké počáteční investici, která
zahrnuje instalaci zásobníku a kotle a pohybuje se v rozmezí 60 až 90
tisíc korun, ušetří provozovatelé
Hlavní výhody propanu podle odborníků
Zdroj: Flaga s.r.o., data CCcentre
proti topení na elektřinu v průměru
asi třetinu celkových nákladů. Vytápění propanem je v mnoha případech dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo – především v situacích, kdy je potřeba brát velký
ohled na výši počáteční investice,
a u nízkoenergetických domů.“
Vytápění není nebezpečné
Také nevýhoda prostorové nároč-
Hlavní nevýhody propanu podle odborníků
Zdroj: Flaga s.r.o., data CCcentre
nosti podle něj dnes už zcela neplatí. „Velké nadzemní zásobníky dnes nahrazují ty zpola nebo
zcela zapuštěné do země. Nejenže nezabírají příliš prostoru, ale
lze je také zajímavě architektonicky nebo dekoračně využít tak,
aby zcela splývaly s okolím,“ vysvětluje Žiak, který také odmítá,
že by bylo vytápění propanem
nebezpečné. Při využívání propa-
nu je podle něho nutné, stejně jako například u zemního plynu
nebo elektřiny, dodržovat pravidla, díky nimž je zajištěna plná
bezpečnost.
S ekologičností propanu Ľubomír
Žiak naopak plně souhlasí: „LPG
hoří čistě, množství škodlivých
emisí, uvolňované při jeho spalování, je několikanásobně nižší než
při využití pevných paliv.“ Díky
tomu je propan na rozdíl od jiných
možno využívat i v chráněných
krajinných oblastech.
Snadno dostupný zdroj energie
Společnost Flaga je předním dodavatelem paliva LPG v České republice a poskytuje široké spektrum produktů spojených se zkapalněným plynem. Nabízí kompletní řešení pro vytápění a ohřev
rodinných domů a podnikatelských objektů, poskytuje snadno
dostupný zdroj energie v podobě
zkapalněného plynu v široké škále
tlakových lahví a provozuje hustou
síť 60 čerpacích stanic pro automobily s pohonem na LPG. Společnost sídlí v Hustopečích, ale
své plnírny má i v Praze, Plzni
a Opatovicích nad Labem. Na českém trhu působí od roku 1993, kdy
vznikla jako dceřiná firma rakouské společnosti FLAGA GmbH.
Jedničkou se stala po akvizici LPG
divize společnosti British Petrol
ČR a fúzi se společností Český
Plyn v lednu 2007. Flaga je začleněna pod společnost UGI Corporation, jednu z největších společností v USA.
(bm)
.
černá azurová purpurová žlutá
b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3 /
23
Energetika
Cíl: omezit skládkování
První kontakt Miloše Zemana s průmyslovými záležitostmi země se týkal odpadů. Nový prezident totiž
vetoval novelu zákona o odpadech. Do textu novely se
nedopatřením Sněmovny
dostala kritizovaná úprava,
která o šest měsíců prodlužuje lhůtu, v níž musí provozovatelé solárních elektráren uzavřít smlouvu o financování likvidace elektroodpadu ze solárních panelů.
Do popředí tak znovu poměrně čile
vystoupily úvahy o energetickém
využívání odpadů. Legislativa EU
totiž považuje skládkování za nejméně vhodnou formu odstraňování
odpadů. Některé země jdou dokonce tak daleko, že chtějí uplatnit úplný zákaz pro komunální odpad. Nově schválená Státní politika životního prostředí požaduje „nastavit nově poplatky za ukládání odpadu tak,
aby došlo minimálně k vyrovnání
tohoto z pohledu ochrany životního
prostředí nejméně vhodného způsobu nakládání s odpady s náklady
vhodnějšího způsobu.“
Alternativami skládkování je recyklace a energetické využití komunálního odpadu. Tyto možnosti jsou
v ČR zcela účelově stavěny do protikladu. Ve vyspělých zemích se však
vždy uplatňují paralelně, protože
zdaleka ne všechen komunální odpad je možné a rozumné recyklovat.
Takhle je to popsáno v tiskové zprávě Teplárenského sdružení ČR.
Změna legislativy je prý nutná
Předseda výkonné rady a bývalý
premiér Mirek Topolánek dále na
webových stránkách sdružení říká:
„Další přešlapování na místě si nemůžeme dovolit. ČR potřebuje
rychlou změnu odpadové legislativy, která ekonomicky znevýhodní
skládkování komunálního odpadu.
Pokud chceme patřit mezi kulturní
země Evropy, nemůžeme dál tolerovat špinavý kšeft se zahrabáváním odpadků pod zem a ničením životního prostředí,“ hřímá.
Jeho myšlenky podporuje i ředitel
Teplárenského sdružení ČR Martin
Hájek. „Pokud chceme skoncovat
se skládkováním, bez energetického využití odpadů se neobejdeme.
Země s vyspělým odpadovým hospodářstvím dokáží recyklovat
a kompostovat 50–65 % komunálního odpadu, zbytek se využívá pro
výrobu energie.“
ČR se při vstupu do EU zavázala,
že do konce letošního roku sníží ve
srovnání s rokem 1995 skládkování
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu o 50 %. Je zřej-
mé, že tento cíl nebude splněn
a ČR hrozí citelné sankce. Do roku
2020 by navíc podíl skládkování
biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu měl klesnout
pod 35 %.
Biologicky rozložitelná složka odpadu je biomasou a energii z ní získanou lze započítat ve prospěch
plnění závazků v oblasti zelené
energie. Současně je tímto způsobem možné nahradit uhlí a další fosilní paliva využívaná pro výrobu
tepla a elektřiny v teplárnách. Naopak tlející biomasa na skládkách
je zdrojem zápachu, skleníkových
plynů i potravou pro hejna hlodavců šířících závažné choroby.
měnit na energii a zbylých 206 kg
putovalo bez užitku na skládku.
Na skládkách tak v roce 2011
skončilo přes 2 miliony tun komunálního odpadu.
Co tato čísla znamenají? Energie
z víc než dvou milionů tun komunálního odpadu uloženého ročně
na skládky by mohla ušetřit přibližně jeden a půl milionu tun hnědého uhlí! Energie z komunálního
odpadu nahrazuje fosilní paliva
používaná pro výrobu elektřiny
a tepla. Tím chrání životní prostředí hned dvakrát. Jednou před vznikem skládek a podruhé před těžbou
fosilních paliv.
Situace z roku 2011
Z dat Eurostatu vyplývá, že v roce
2011 každý Čech vyprodukoval
320 kg odpadu, z toho víc než tři
čtvrtiny (264 kg) skončily v popelnici a 54 kg se recyklovalo. Pouze
čtvrtinu odpadu vyhozeného do
popelnice (58 kg) se podařilo pře-
Co na to MŽP?
I jeho snahou je skládkování odpadu časem omezit na minimum a postupně ho zakázat úplně. „Představa, že skládkování odpadu má na
životní prostředí menší dopady než
jeho spalování, je mylná. Ve Švýcarsku má každé město své zařízení
na energetické využívání odpadu,
a nikdo se tomu nediví. A Švýcarsko asi neoznačíme za zemi, která
by své životní prostředí nechránila,“ píše ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa na webových stránkách MŽP.
Energetické využívání zbytkového
směsného komunálního odpadu považuje ministerstvo za ekologicky
i ekonomicky nejvhodnější způsob
nakládání s tímto odpadem. Vnímá
také potřebu řešit náhradu zdroje
primárních surovin, zejména hnědého uhlí, pro centrální vytápění teplem. Materiálově nevyužitelný odpad by tak mohl být možnou alternativou. Z odborných analýz vyplývá, že dále materiálově nevyužitelný komunální odpad by v ČR mohl
nahradit až dva miliony tun hnědého uhlí, což ještě překračuje odhad
TS ČR.
Jan Hrabálek
Asociace energetických auditorů (AEA) je jediným
sdružením fyzických a právnických osob v ČR,
které sdružuje oprávněné osoby – energetické
specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
v platném znění, konkrétně vypracování
energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, provádění kontrol účinnosti kotlů
a tepelných rozvodů, a provádění
kontrol klimatizačních systémů.
Asociace energetických auditorů
Václavkova 508/28, 160 00 Praha 6
IČ: 65401255, DIČ: CZ65401255
Tel.: 233 343 204, 233 343 206
Mobil: 725 995 244
www.aeaonline.cz
Hlavní aktivity AEA:
Ochrana zájmů energetických specialistů
Spolupráce při tvorbě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
a prováděcích předpisů k zákonu
■ Vzdělávání uchazečů o získání oprávnění energetického specialisty
v jednotlivých oblastech
■ Osvětová činnost v oblasti hospodaření s energií
■ Odborné vzdělávání energetických specialistů
■ Poradenství vlastníkům budov a energetických hospodářství
pří naplňování povinností podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií
■ Poradenství v oblasti kvality energetickými specialisty
zpracovávaných dokumentů
■ Poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti
při výrobě, distribuci a spotřebě energie
■
■
www.tscr.cz
www.mzp.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 4 / b fi e z e n – d u b e n / 2 0 1 3
Stavebnictví
V budoucnu jen pasivně
Využití obnovitelných a ekologických zdrojů je základem udržitelného stavění
Budovy a další stavby spotřebovávají během svého životního cyklu značné množství neobnovitelných přírodních zdrojů a environmentální aspekty hrají stále významnější roli ve všech oblastech stavebních činností.
V blízké budoucnosti bude
proto potřeba stavět objekty, které budou pro svůj
provoz potřebovat výrazně
méně energie než stavby
dosud běžně stavěné.
To je platforma nízkoenergetického
stavění, kam patří i energeticky pasivní a do jisté míry i nulové stavby.
Dalším požadavkem pak bude potřeba snadno, rychle a za nízkých
nákladů (tedy i energetických) stavbu během její životnosti částečně
měnit a upravovat, aby co nejlépe
mohla vyhovovat měnícím se potřebám jejích obyvatel.
Už dnes jsme konfrontováni se stále přísnějšími legislativními normami, vyžadujícími stavební postupy
s minimálním dopadem na okolí
stavby a s využitím co největšího
podílu ekologicky šetrných materiálů. Důraz na minimalizaci energetické náročnosti budov je vzhledem k pravidelnému růstu cen
energií také stále častějším požadavkem investora.
To, že stavebnictví stojí na prahu
energetické revoluce, dokládá Směrnice EU o energetické náročnosti
budov 2010/31/EU (EPBD). Právě
toto nařízení představuje jednu
z největších změn ve stavebnictví
v celé jeho historii. S cílem výrazně
snížit vliv lidí na životní prostředí
bude podle této směrnice možné stavět od roku 2020 prakticky jen pasivní domy. Tedy takové, které mají
minimální spotřebu energie na vytápění či ohřev vody a získávají ji například ze země. EU si od těchto požadavků slibuje především snížení
emisí oxidů uhlíku. V souladu s tímto trendem je také novela vyhlášky
č. 148/2007 Sb., MŽP ČR o energetické náročnosti budov, která stanovuje dosažení nízkoenergetického
standardu pro všechny budovy stavěné po 1. lednu 2013.
Kvalita a nízká spotřeba
Probíhající proměny ve stavebnictví se však neobejdou bez radikální
změny přístupu dotčených odborníků, tedy architektů, projektantů
i stavbařů. Architekt už během ná-
vrhu projektové dokumentace musí
spolupracovat se stavebními fyziky,
statiky, odborníky na technické zabezpečení budov a dalšími specialisty, aby výsledek splňoval nejen
nároky na architektonickou kvalitu,
ale také na nízkou spotřebu energie,
a zejména na zdravé a kvalitní
vnitřní prostředí.
Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v ČR 50 kWh/(m2a),
např. v Německu je za nízkoenergetický považován už dům na úrovni
70 kWh/(m2a), avšak je tam také
požadavek, aby tohoto standardu
dosáhla každá novostavba. Je také
možné setkat se s termínem nulový
dům (dům s nulovou potřebou energie). Těchto parametrů však většinou není dosaženo pomocí výrazného zlepšení tepelné izolace, ale např. zvýšením plochy fotovoltaických panelů. Za „nulové“ jsou po-
važovány domy se spotřebou tepla
menší než 5 kWh/(m2a). Dalším
zvýšením vnějších tepelných zisků
lze dosáhnout i takového stavu,
kdy je možné kompletně pokrýt
potřebu domu, a ještě dodávat
elektrickou energii nebo teplo do
rozvodné sítě. V tom případě je
používán termín dům s přebytkem
tepla, v zahraničí Energie-plus. Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Tak nízkou energetickou potřebu budovy lze
krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného
větrání obsahujícím účinné zpětné
získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malým zařízením
pro dohřev vzduchu v období velmi
nízkých venkovních teplot. Navíc
musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní
přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době.
Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie
spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro
spotřebiče) překračovat hodnotu
120 kWh/(m2a).
které zajistí svůj rozvoj, avšak zároveň způsobem, který umožní pokračovat následujícím generacím,
bez fatálních dopadů na životní
prostředí. Jednou z podmínek takového stavění je požadavek výrazně
obecně snížit potřebu energie. Proto je na místě využívat v maximální
možné míře právě obnovitelné
zdroje materiálů. To jsou takové,
které většinou „dorostou“ anebo se
obnovují samy ze své podstaty, jako sluneční svit, vodní energie,
větrná energie, z přímých materiálů
pak např. biomasa. Obecně lze tedy
říci, že je nejen efektivní, ale i ekologicky příznivé používat pro stavby takové materiály, které patří
mezi obnovitelné a jež na svoji výrobu, manipulaci a vlastní stavbu
potřebují co nejméně energie. V čele této skupiny je dřevo a materiály
na jeho bázi (štěpkové deskové materiály, tepelné izolace na bázi dřeva, dřevovláknité materiály apod.).
Jasně se tak ukazuje, že možnosti
obnovitelných materiálů pro stavby
jsou podstatně vyšší, stejně tak, jako rostou možnosti využití a zlepšování vlastností dřeva, které velmi
vhodně doplňuje klasické materiály, jako je ocel a beton.
(hrz)
Udržitelné stavění
V praxi jsou používány pro nízkoenergetické a pasivní budovy jak
zděné konstrukce, tak dřevěné.
Zděné konstrukce nabízejí výhodu
lepší tepelné stability a kvalitnější
zvukově izolační vlastnosti, dřevěné konstrukce zase environmentální výhodu nižší uhlíkové stopy. Ve
vznikající energetické situaci,
i s ohledem na vyčerpatelnost přírodních zdrojů, se hovoří o tzv. udržitelném stavění, tedy takovém,
Chytrá budova VUT v Brně hlídá své náklady
místě neúměrně zvýšila. Problém
tak byl řešen dřív, než voda způsobila výraznější škody.
Celý areál fakulty je zabezpečen
pomocí identifikačních karet, díky nimž systém rozpozná, zda má
konkrétní osoba do dané místnosti povolen vstup, nebo ne. V areálu jsou nainstalovány také bezpečnostní kamery a infrazávory.
Díky připojení těchto systémů do
BMS je možné velmi rychlým
a přehledným způsobem např.
identifikovat narušení zabezpečeného prostoru, automaticky spustit intenzivnější nahrávání záznamu z kamer nebo zkontrolovat,
zda jsou v nočních hodinách veškeré prostory zabezpečeny.
Nový kampus Fakulty informačních technologií VUT
v Brně dostal díky rozsáhlé
rekonstrukci a výstavbě nových budov unikátní podobu. Pozoruhodný ovšem není
pouze jeho vzhled, ale také
řešení technického zázemí.
Univerzitní kampus, jehož základem je kartuziánský klášter ze
14. století, je dnes dimenzován
pro výuku asi 2200 studentů. Nejde přitom pouze o posluchárny,
ale také o stravovací a ubytovací
prostory a technologicky náročná
pracoviště. V roce 2002 vznikla
nová Fakulta informačních technologií, pro kterou byly původní
prostory nedostačující, a bylo třeba se tímto problémem zabývat.
Architektonického řešení se ujali
Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch.
Vladislav Vrána. V areálu bylo
nutné vystavět technologicky náročné novostavby se zázemím pro
informační technologie. Kampus
je navíc rozdělen Božetěchovou
ulicí na dvě poměrně samostatné
části, které bylo třeba propojit. Jelikož má areál rozlohu 17,5 tis.
m2, nelze opomenout ani provozní
náklady budov.
Building management system
Všechny systémy technických zařízení budov (např. vytápění, chlazení, měření a regulace, přístupové
systémy, zabezpečovací systémy,
kamerové systémy, náhradní zdroj
el. energie, …) jsou napojeny na
Building management system
(BMS), aby bylo možné areál řídit
jako celek.
Využíváním systému BMS lze dosáhnout optimálního nastavení vnitřního prostředí ve vazbě na ven-
kovní teploty a požadavky uživatele. Dalším významným přínosem
systému BMS je i možnost optimalizovat spotřeby energií. Systém
umí vyhodnocovat, jaké energie se
v daném okamžiku odebírají, a tento odběr přizpůsobit nasmlouvaným limitům. V případě, že by hrozilo výrazné překročení odběru,
systém na přiměřenou dobu vypne
zařízení, která nemusejí být v danou chvíli v provozu, např. vzduchotechniku. Tak lze zajistit vyrovnaný odběr energií
„VUT postupně buduje centrální
energetický management pro celou
univerzitu, díky čemuž lze vyjednat lepší ceny energií,“ říká
Ing. Zdeněk Bouša, proděkan pro
strategický rozvoj a výstavbu. „Provoz areálu stojí ročně 26 mil. Kč,
z toho energie tvoří 11 milionů. Během posledních pěti let se cena za
provoz areálu nezvýšila, i když ceny vody, elektřiny i plynu stále
stoupají. Inteligence systému se do
cen výrazně promítá, a to především díky optimalizaci provozu.“
V této problematice spolupracuje
VUT se společností Synerga a.s.,
která tento systém realizovala. V
současné době Synerga a.s. zajišťuje vzdálený monitoring a obsluhu několika areálů VUT. Systematickým využíváním dat ze systému
BMS optimalizuje provoz a navrhuje úpravy technických zařízení. Řeší také havarijní stavy monitorovaných technických zařízení.
BMS stále hlídá funkčnost jednotlivých zařízení a identifikuje nezvyklé situace, včetně nadměrné
spotřeby energie, které hlásí obsluze. Pokud by došlo k závažnějšímu problému, BMS generuje
alarmové hlášení, jež odešle na
příslušné stanoviště (např. vrátnice, dispečink). Jako příklad lze
uvést situaci, kdy prasklo potrubí
v hloubce tří metrů pod zemí. Závada byla odhalena podle odečtu
vody, kdy se spotřeba v daném
Řízení teploty v objektech s rozdílnou akumulací tepla do konstrukce objektu
Areál Fakulty informačních technologií VUT v Brně tvoří velmi různorodé budovy (historická část
a nová výstavba). Systém měření
a regulace využívá informací
z tzv. referenčních místností. Řízení teploty v jednotlivých částech
areálu je potom dáno požadavkem
uživatele ve vazbě na charakter objektu, časový program a případnou
korekci uživatele. Tu je možné měnit pouze o dva stupně celsia. V nových objektech lze při dodržení
správného způsobu větrání udržet
přijatelnou teplotu bez použití klimatizace. Klimatizace při výstavbě
nebyla instalována. Tímto byly
ušetřeny investiční prostředky, ale
i náklady na provoz a údržbu tohoto zařízení. Přesto jsou zde připraveny rozvody pro její případnou instalaci. Proděkan fakulty Ing. Zdeněk Bouša dále říká: „Prakticky
neustále provádíme vyhodnocování a dolaďování systému, včetně optimalizace útlumu. Měřením
jsme zjistili, že pokud by víkendová teplota areálu byla snížena
v topném období na 16–17 stupňů,
náklady na následné vytopení
budov by byly tak vysoké, že úspora v porovnání s běžným režimem
stejně nenastane.“
Flexibilita
Obě části areálu rozdělené ulicí jsou
v podzemí propojeny kolektorem.
Staré sklepní prostory tak v současnosti slouží jako technické zázemí.
Díky tomu, že jsou průchozí, lze veškerá zařízení kdykoli kontrolovat, nebo připojit další rozvody. Jak uvedl
Ing. arch. Vladislav Vrána: „Je zajímavé pozorovat, jak některé věci
ztrácejí platnost v čase. Například
výukové laboratoře Centra výpočetní
techniky byly ještě nedávno nesmírně frekventované. Dnes, kdy mají
studenti vlastní notebooky, jejich návštěvnost slábne, a lze je využít jinak.
I zde se projevuje schopnost stavby
přizpůsobit se novým účelům.“
Areál se tak stále přizpůsobuje novým požadavkům a jeho funkčnost je
řešena opravdu do důsledku. V současné době se zde pracuje na výstavbě budovy pro umístění technologie
superpočítače Centra excelence
IT4Innovations, která bude kompletně napojena na BMS.
(mig)
.
www.synerga.cz

Podobné dokumenty

Posluchač: Bc. Michal Sloboda

Posluchač: Bc. Michal Sloboda srážkách nevzniká horká a hustá jaderná hmota a proto tyto srážky umožňujístudovat míru vlivu chlaclné jaderné hmoty na produkci jetů. Ziskané údaje o proclukci jetů v d+Au srážkáclr pak společně s...

Více

dip.felk.cvut.cz - DCGI - České vysoké učení technické v Praze

dip.felk.cvut.cz - DCGI - České vysoké učení technické v Praze a provést experiment, který najde optimální způsob navigace pro různé cílové skupiny. Dále se za cíl klade implementovat prototyp navigačního systému, který zohlední poznatky získané z experimentu ...

Více

Národní park Bayerischer Wald jako regionální hospodářský faktor

Národní park Bayerischer Wald jako regionální hospodářský faktor 2) byli klasifikováni jako „turisté motivovaní k návštěvě regionu existencí národního parku” (dale jen “parkoví” turisté v užším smyslu) Do této skupiny patří 45,8 % všech návštěvníků, zatímco zbýv...

Více

Profil společnosti 2012

Profil společnosti 2012 rád, že jsme v relativně krátkém čase dokázali dodat kvalitní stavbu s řadou zajímavých objektů a technologických řešení. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kteří se na její výstavb...

Více

AR_VitaFinance_6.11.2015

AR_VitaFinance_6.11.2015 úroveň z roku 1990, což naznačuje, že by EU měla bez problému splnit cíl snížit emise o 20% do roku 2020. EU si tedy zadala nový cíl a to snížit emise o 40 % do roku 2030 a do poloviny století až o...

Více