1999 - PPF a.s.

Komentáře

Transkript

1999 - PPF a.s.
V˘roãní zpráva 1999
Obsah
02
Úvodní slovo
05
Profil Skupiny PPF
12
Vrcholové vedení spoleãnosti
16
Zpráva vedení spoleãnosti
20
Spoleãnosti Skupiny PPF
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
Na‰e kultura, poslání a filozofie
se vyvíjí v prÛbûhu doby.
Tradice, zku‰enosti a lidé – to v‰e
pfiispívá k vytváfiení trval˘ch hodnot,
kter˘mi se profilujeme, odli‰ujeme
od jin˘ch a které nás ãiní úspû‰n˘mi.
Filozofie Skupiny PPF
➜ 10:25 Koordinaãní porada vedení Skupiny
1
➡
➡
➡
DÛvûryhodnost ➡ Etika podnikání ➡
Odborné vedení ➡ Flexibilita ➡
Lidé v t˘mu ➡ Dynamika ➡ Perspektiva
➡
Finanãní ãást
41
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
51
PPF a.s.
107
PPF Capital Management a.s.
63
PPF investiãní spoleãnost a.s.
119
PPF burzovní spoleãnost a.s.
73
PPF âesk˘ uzavfien˘ podílov˘ fond
131
PPF majetková a.s.
85
PPF Moravskoslezsk˘ uzavfien˘ podílov˘ fond
141
PPF CONSULTING a.s.
97
PPF Otevfien˘ podílov˘ fond smí‰en˘
Úvodní slovo
VáÏení pfiátelé,
obdobnû jako v letech pfiedchozích i v roce 1999 si Skupina PPF udrÏela pozici jedné z nejv˘znamnûj‰ích
finanãních skupin v âeské republice. K tomu jí z velké míry dopomohly zejména úspûchy v takov˘ch oblastech
jejího podnikání, jak˘mi jsou kolektivní investování (správa fondÛ) a správa aktiv institucionálním investorÛm.
Pozitivními v˘sledky sv˘ch ãinností si Skupina vytvofiila prostor pro zahájení celé fiady nov˘ch aktivit, jejichÏ
cílem je zv˘‰it kvalitu stávajících sluÏeb a nabídnout klientÛm ‰ir‰í ‰kálu finanãních produktÛ.
Nové aktivity Skupiny PPF v loÀském roce, jejich zamûfiení a celková strategie na jedné stranû reflektovaly do
znaãné míry omezené moÏnosti ãeské ekonomiky, a na stranû druhé progresivní v˘voj ekonomicky vyspûl˘ch
zemí, zejména USA a státÛ Evropské unie.
Rok 1999 se vyznaãoval fiadou ekonomick˘ch potíÏí. Vedle stagnace HDP, rÛstu nezamûstnanosti a problémÛ
v oblasti prÛmyslové sféry v‰ak zaznamenala na‰e ekonomika i zmûny pozitivní. Inflace klesla na hranici
2,5 %, byly vytvofieny investiãní pobídky, Komise pro cenné papíry zahájila proces pfielicencování subjektÛ
pÛsobících na kapitálovém trhu a zpfiísnila pravidla pro jejich fungování, Unie investiãních spoleãností âR roz‰ífiila informaãní povinnosti sv˘ch ãlenÛ, byl zahájen proces privatizace bank a harmonizace legislativního rámce
s prostfiedím evropského práva. V˘sledkem pÛsobení tûchto faktorÛ bylo zlep‰ení reputace a transparentnosti
ãeského kapitálového trhu, návrat zahraniãních investorÛ a pfiíliv kapitálu z vyspûl˘ch zemí svûta, stabilizace
ãeského bankovního sektoru, obnovení dÛvûry ‰iroké vefiejnosti v nástroje kolektivního investování – podílové
fondy a v neposlední fiadû i zv˘‰ená pozornost vÛãi drobn˘m klientÛm a fyzick˘m osobám. Tyto a dal‰í skuteãnosti pozitivnû ovlivnily ãesk˘ kapitálov˘ trh, kter˘ zaznamenal v loÀském roce témûfi 24procentní nárÛst.
Strategie Skupiny PPF v roce 1999 smûfiovala ke sniÏování podílu strategick˘ch investic v prÛmyslové sféfie
a k posílení orientace na progresivní sektory, které vykazují dynamick˘ rÛst. Jde zejména o obory finanãních
sluÏeb, telekomunikaãních a informaãních technologií. Pfiedev‰ím v oblasti finanãních sluÏeb pfiipravila Skupina
PPF nûkolik nov˘ch projektÛ, které by se mûly v budoucnu pozitivnû promítnout do obchodních aktivit zamûfien˘ch na drobnou klientelu.
O správnosti zvolené strategie Skupiny PPF svûdãí v˘sledky jejích jednotliv˘ch spoleãností. Uzavfiené podílové
fondy spravované PPF investiãní spoleãností a.s. patfiily v loÀském roce mezi nejv˘konnûj‰í a nejúspû‰nûj‰í v âR,
kdyÏ dosáhly 26% zhodnocení majetku sv˘ch podílníkÛ. Tento v˘sledek pfiinesla nová investiãní politika fondÛ,
zamûfiená na investice do v˘nosn˘ch zahraniãních cenn˘ch papírÛ vyspûl˘ch svûtov˘ch ekonomik a nástrojÛ
penûÏního trhu a dluhov˘ch instrumentÛ. Promy‰lenou diverzifikací majetku fondÛ, a to jak v tuzemském, tak
pfiedev‰ím mezinárodním mûfiítku, správce stabilizoval jejich portfolia a v˘raznû tak omezil vliv moÏn˘ch negativních dopadÛ. Cílem tûchto krokÛ je zv˘‰it likviditu a pfiipravit fondy na bezpeãné otevfiení, pfiiãemÏ hlavní
dÛraz je kladen na maximální ochranu drobn˘ch podílníkÛ. Zvolená investiãní politika by se mûla odrazit
v rÛstu majetku fondÛ a zabezpeãit podílníkÛm solidní v˘nosy.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
2
3
Petr Kellner, pfiedseda pfiedstavenstva
Dlouhodobé úspûchy jednotliv˘ch spoleãností Skupiny PPF i vysoká kvalita nabízen˘ch finanãních sluÏeb a jejich
roz‰ifiování jsou tím nejlep‰ím krokem k posilování dÛvûry obchodních partnerÛ a budování vzájemn˘ch dlouhodob˘ch vztahÛ. Rostoucí dÛvûryhodnost Skupiny se projevuje ve zv˘‰eném zájmu investorÛ o poskytované
sluÏby a v nárÛstu a trvalém zvy‰ování objemu spravovan˘ch aktiv. Skupina PPF roz‰ifiuje svoji nabídku sluÏeb
o dal‰í investiãní nástroje a produkty, které umoÏní investorÛm pfiístup i na vyspûlé zahraniãní trhy. Investice do
kvalitních zahraniãních cenn˘ch papírÛ a diverzifikace portfolia v mezinárodním mûfiítku tak pfiiná‰í klientÛm
moÏnost efektivnûj‰ího zhodnocování jejich majetku.
Schopnost rychle a flexibilnû reagovat na zmûny vnûj‰ích podmínek povaÏuje Skupina PPF za základ svého
budoucího úspûchu. Tuto skuteãnost reflektuje i organizaãní struktura Skupiny, která jiÏ druh˘m rokem funguje na bázi holdingu. Holdingové uspofiádání Skupiny PPF pfiiná‰í celou fiadu pozitivních efektÛ v oblastech
fiízení, koordinace aktivit a vyuÏívání synergick˘ch efektÛ, díky nimÏ dochází k efektivní alokaci nákladÛ.
Jednotliv˘m spoleãnostem Skupiny se tak vytváfií vût‰í prostor pro uωí specializaci, dal‰í zkvalitÀování stávajících sluÏeb a nové obchodní aktivity.
V˘sledky dosaÏené v roce 1999 i v letech pfiedchozích nás motivují na sobû intenzivnû pracovat, zlep‰ovat kvalitu a ‰ífii produktÛ a poskytovat sluÏby na vysoké profesionální úrovni. Potfieby a spokojenost zákazníka jsou
pro Skupinu PPF klíãov˘mi faktory, které rozhodují o dal‰ím v˘voji, smûfiování a prosperitû spoleãnosti. Do
budoucna chce Skupina PPF pÛsobit v oblasti finanãních sluÏeb a rozvíjet obchodní aktivity pfiedev‰ím v sektoru
drobn˘ch klientÛ, a to nejen v âR, ale i v zemích stfiední Evropy.
Uvûdomujeme si, Ïe dosaÏené úspûchy nejsou pouze dílem samotn˘ch zamûstnancÛ, ale jsou také bezesporu
v˘sledkem podpory a projevené dÛvûry ze strany na‰ich podílníkÛ, akcionáfiÛ a obchodních partnerÛ. Vûfiíme,
Ïe i nadále nám zachovají svoji pfiízeÀ. My uãiníme v‰e pro to, abychom jim dokázali, Ïe si zvolili solidního, profesionálního a dÛvûryhodného partnera.
Ing. Petr Kellner, pfiedseda pfiedstavenstva
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
4
Profil Skupiny PPF
➣ PPF a.s.
Datum zaloÏení:
18. 11. 1996
Adresa:
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Základní jmûní:
420 000 000 Kã
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Pfiedstavenstvo:
Ing. Petr Kellner – pfiedseda
Milan Madûryã
Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA
Ing. ·tûpán Popoviã, CSc. (od 20. 7. 1999)
Dozorãí rada:
JUDr. Franti‰ek Tlusto‰ – pfiedseda
Ing. Martin Dindo‰
Mgr. Lenka ·afránková
Vedení spoleãnosti:
Ing. Ladislav Chvátal – v˘konn˘ fieditel
Ing. Ale‰ Minx – finanãní fieditel a prokurista
Ing. Václav ·rajer, MBA – fieditel anal˘z
Ing. Ivan Lackoviã – fieditel marketingu a komunikace
Ing. Vladimír âech – fieditel informaãních systémÛ
Jitka Tejnorová – personální fieditelka
Ing. Martin Dindo‰ – fiízení finanãních projektÛ
5
➣ PPF investiãní spoleãnost a.s.
Datum zaloÏení:
2. 9. 1991
Adresa:
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Základní jmûní:
20 000 000 Kã
Majetek ve správû k 31. 12. 1999:
2,2 mld. Kã (zahrnuje objem majetku v obhospodafiovan˘ch
podílov˘ch fondech)
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Depozitáfi pro rok 1999:
âeskoslovenská obchodní banka, a.s.
âlenství:
Unie investiãních spoleãností âeské republiky
Americká obchodní komora v âeské republice
Pfielicencování:
26. 4. 1999
Pfiedstavenstvo:
Ing. Libor Motejlek – pfiedseda (do 25. 1. 2000)
Jan Valdinger, LLB
Ing. Daniel Kukaãka
Dozorãí rada:
Ing. Radek KrÛÏela – pfiedseda
Ing. Alena Bernreiterová
Ing. Petr Vidner (od 20. 3. 2000)
Vedení spoleãnosti:
Jan Valdinger, LLB – v˘konn˘ fieditel
6
Datum zaloÏení:
4. 9. 1993 (fond byl zaloÏen v rámci kuponové privatizace)
Poãet emitovan˘ch podílov˘ch listÛ:
817 355 ks
Jmenovitá hodnota podílov˘ch listÛ:
1 000 Kã
Forma a podoba podílového listu:
zaknihovaná, na majitele
TrÏní hodnota majetku k 31. 12. 1999:
1 264 696 000 Kã
TrÏní hodnota majetku na podílov˘ list:
1 547 Kã
Obchodovatelnost podílov˘ch listÛ:
voln˘ trh BCPP, RM-Systém
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Depozitáfi:
âeskoslovenská obchodní banka, a.s.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
➣ PPF âesk˘ uzavfien˘ podílov˘ fond
➜ 11:03 Ladislav Chvátal
7
❮❮ P e r s p e k t i v a
Na kapitálovém trhu pÛsobíme od jeho vzniku. Zku‰enosti, které jsme za tu dobu získali,
nám pomáhají obstát v konkurenãním prostfiedí. Dosavadní v˘sledky práce nám vytváfií
prostor pro dal‰í úspû‰n˘ rozvoj na‰í spoleãnosti.
➣ PPF Moravskoslezsk˘ uzavfien˘ podílov˘ fond
Datum zaloÏení:
4. 9. 1993 (fond byl zaloÏen v rámci kuponové privatizace)
Poãet emitovan˘ch podílov˘ch listÛ:
379 856 ks
Jmenovitá hodnota podílov˘ch listÛ:
1 000 Kã
Forma a podoba podílového listu:
zaknihovaná, na majitele
TrÏní hodnota majetku k 31. 12. 1999: 592 327 000 Kã
TrÏní hodnota majetku na podílov˘ list: 1 559 Kã
Obchodovatelnost podílov˘ch listÛ:
voln˘ trh BCPP, RM-Systém
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Depozitáfi:
âeskoslovenská obchodní banka, a.s.
➣ PPF Smí‰en˘ otevfien˘ podílov˘ fond
Datum zaloÏení:
11. 11. 1998
Jmenovitá hodnota podílov˘ch listÛ:
1 000 Kã
Forma a podoba podílového listu:
zaknihovaná, na majitele
TrÏní hodnota majetku k 31. 12. 1999: 301 162 000 Kã
8
Obchodovatelnost podílov˘ch listÛ:
RM-Systém
Roãní poplatek za správu fondu:
1,75 % prÛmûrné roãní hodnoty majetku ve fondu
Vstupní poplatek:
1 % z hodnoty prodávan˘ch podílov˘ch listÛ
V˘stupní poplatek:
0%
Minimální v˘‰e investice:
10 mil. Kã
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Depozitáfi:
âeskoslovenská obchodní banka, a.s.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
TrÏní hodnota majetku na podílov˘ list: 1 004 Kã
9
➜ 11:54 Marcel Dostal, Jan Bla‰ko
❩❨
Dynamika
Jedinou konstantou v na‰em rozvoji je zmûna.
➣ PPF Capital Management a.s.
Datum zaloÏení:
3. 8. 1995
Adresa:
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Základní jmûní:
178 300 000 Kã
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Pfiedstavenstvo:
Ing. Ladislav Chvátal – pfiedseda
Ing. Petr Kellner
Milan Madûryã
Dozorãí rada:
JUDr. Franti‰ek Tlusto‰ – pfiedseda
Ing. Václav ·rajer, MBA
Mgr. Václav Kratochvíl
Vedení spoleãnosti:
Ing. Zbynûk ·tûrba – fieditel (od 1. 1. 2000)
➣ PPF burzovní spoleãnost a.s.
23. 12. 1993
Adresa:
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Základní jmûní:
55 000 000 Kã
Povolení k ãinnosti:
licence udûlená Ministerstvem financí âR
Pfielicencování:
23. 6. 1999
Pfiístup do SCP a na trhy:
ãlen Burzy cenn˘ch papírÛ Praha a.s.
zvlá‰tní zákazník RM-Systému (on-line)
styk s SCP pomocí technick˘ch nosiãÛ dat
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Pfiedstavenstvo:
Ing. Jan Bla‰ko, MBA – pfiedseda
Bohuslav Samec
Ing. Marcel Dostal
Dozorãí rada:
Ing. Vladimír âech – pfiedseda
Ing. Vladimír Dvofiák
Mgr. Martin Pavlík (od 1. 7. 1999)
Vedení spoleãnosti:
Ing. Jan Bla‰ko, MBA – fieditel
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
10
Datum zaloÏení:
➣ PPF majetková a.s.
Datum zaloÏení:
8. 6. 1995
Adresa:
Na Klikovce 7, 140 00 Praha 4
Základní jmûní:
1 270 000 Kã
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Pfiedstavenstvo:
Ing. Petr JavÛrek – pfiedseda
Ing. Petr Kellner
Ing. Ale‰ Minx
Dozorãí rada:
Milan Madûryã – pfiedseda
JUDr. Franti‰ek Tlusto‰
JUDr. Martin Wurst
Vedení spoleãnosti:
Ing. Petr JavÛrek – fieditel
➣ P P F C O N S U L T I N G a . s . (dfiíve PPF Securities a.s.)
Datum zaloÏení:
18. 11. 1996
Adresa:
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Základní jmûní:
1 000 000 Kã
Auditor pro rok 1999:
KPMG âeská republika Audit, spol. s r.o.
Pfiedstavenstvo:
Ing. Petr Kellner – pfiedseda
Mgr. Václav Kratochvíl
RNDr. Vladimír Burda (s úãinností od 18. 2. 1999)
Dozorãí rada:
Ing. Ale‰ Minx – pfiedseda
JUDr. Franti‰ek Tlusto‰
Mgr. Lenka ·afránková (s úãinností od 18. 2. 1999)
Vedení spoleãnosti:
RNDr. Vladimír Burda – fieditel
(s úãinností od 1. 5. 1999)
Poznámka:
Do Skupiny PPF dále patfií:
PPF investiãní holding a.s. – informace o této spoleãnosti jsou uvedeny v její samostatné v˘roãní zprávû,
PPF Servis a.s. (datum zaloÏení 14. 1. 1997).
11
Vrcholové vedení spoleãnosti
➯ PPF a.s.
Ing. Petr Kellner – pfiedseda pfiedstavenstva
Narozen v roce 1964, v roce 1986 promoval na Vysoké ‰kole ekonomické, obor ekonomika prÛmyslu. Patfií
mezi zakladatele Skupiny PPF, v roce 1991 se stal pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem PPF investiãní spoleãnosti a.s. Od ledna 1998, kdy do‰lo ke zmûnû struktury skupiny, pracuje v ãele Skupiny PPF jako
pfiedseda pfiedstavenstva.
Milan Madûryã – ãlen pfiedstavenstva
Narozen v roce 1955, je absolventem stfiední prÛmyslové ‰koly a postgraduálního studia pfii Vysokém uãení
technickém v Brnû. Od roku 1978 pracoval v oddûlení technického a investiãního rozvoje v ZPS, a.s. Zlín,
pozdûji jako vedoucí divize Trading. V souãasné dobû je ãlenem pfiedstavenstva âeské poji‰Èovny a.s.
Ing. Ladislav Bartoníãek, MBA – ãlen pfiedstavenstva
Narozen v roce 1964, vystudoval âVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu. V roce 1991 nastoupil do PPF investiãní spoleãnosti a.s. jako v˘konn˘ fieditel a v roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, New
York. Od roku 1996 pÛsobí na pozici generálního fieditele a místopfiedsedy pfiedstavenstva spoleãnosti âeské
poji‰Èovny a.s.
Ing. ·tûpán Popoviã, CSc. – ãlen pfiedstavenstva
Narozen v roce 1945, je absolventem Vysoké ‰koly ekonomické v Praze a Vysoké ‰koly strojní a textilní
v Liberci. Zaãínal jako technolog v podniku Sklo Union. V letech 1978 – 1990 pÛsobil na pozicích fieditele
v nûkolika prÛmyslov˘ch podnicích. Od roku 1991 je pfiedsedou pfiedstavenstva a generálním fieditelem spoleãnosti Glaverbel Czech, a.s. (dfiíve GLAVUNION, a.s.).
Ing. Ladislav Chvátal – v˘konn˘ fieditel
Narozen v roce 1963, absolvoval Vysokou ‰kolu ekonomickou v Praze. Po studiu pÛsobil jako ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro personalistiku a správu v podniku AVIA Praha LetÀany. Od roku 1994 vykonával funkci fieditele pro marketing v PPF investiãní spoleãnosti a.s. Od roku 1995 byl fieditelem spoleãnosti PPF Capital
Management a.s. V prosinci 1999 byl jmenován v˘konn˘m fieditelem PPF a.s.
Ing. Ale‰ Minx – finanãní fieditel
Narozen v roce 1964, je absolventem Vysoké ‰koly ekonomické, Fakulty v˘robnû-ekonomické. V letech
1987 – 1992 pracoval v podniku PAL a.s. jako vedoucí finanãního odboru. Do PPF nastoupil v roce 1992.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
12
Ing. Václav ·rajer, MBA – fieditel anal˘z
Narozen v roce 1947, vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu jaderného a fyzikálního inÏen˘rství a absolvoval dva postgraduální kurzy. V letech 1972 – 1992 pracoval ve strojírenském v˘zkumu a v˘voji.
V letech 1992 – 1993 vystudoval U. S. Business School a získal titul MBA na Rochester Institute of Technology.
Od roku 1993 pracuje v PPF.
Ing. Ivan Lackoviã – fieditel marketingu a komunikace
Narozen v roce 1971, vystudoval V·CHT Praha, obor ekonomika a management. V prÛbûhu postgraduálního
studia absolvoval zahraniãní stáÏe v oboru marketingu, PR a logistiky. Praxi zahájil jako manaÏer PR v Investiãní
kapitálové spoleãnosti Komerãní banky, a.s., od roku 1998 pÛsobil v Komerãní bance, a.s., jako fieditel odboru
komunikace. Do PPF nastoupil v roce 1999.
Ing. Vladimír âech – fieditel informaãních systémÛ
Narozen v roce 1966, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, obor technická kybernetika. Po ukonãení ‰koly pracoval v TOS Hostivafi, poté v PCS Praha jako vedoucí programátor skupiny ekonomického softwaru. V roce 1995 nastoupil do PPF.
Jitka Tejnorová – personální fieditelka
Narozena v roce 1971, je absolventkou stfiední ekonomické ‰koly. V oboru lidsk˘ch zdrojÛ pÛsobí od roku
1994, nejdfiíve v oddûlení lidsk˘ch zdrojÛ ve spoleãnosti R. J. Reynolds Tobacco a pozdûji jako konzultantka
v poradenské spoleãnosti Accord Group. Do PPF nastoupila v roce 1999.
Ing. Martin Dindo‰ – fiízení finanãních projektÛ
Narozen v roce 1973, je absolventem Vysoké ‰koly ekonomické, Fakulty mezinárodních vztahÛ, specializace
mezinárodní obchod a bankovnictví. V letech 1993 – 1995 pracoval jako account manager, posléze v letech
1995 – 1997 jako finanãní fieditel reklamní agentury BBK/Time s.r.o. Od roku 1997 pracuje v PPF.
➯ PPF investiãní spoleãnost a.s.
Jan Valdinger, LLB – v˘konn˘ fieditel
Narozen v roce 1945, je kvalifikovan˘m právníkem. Svou pracovní dráhu zahájil u spoleãnosti City of London.
Má za sebou 18 let zku‰eností v oblasti investiãního bankovnictví, vãetnû 5 let u firmy Morgan Grenfell
v Lond˘nû a 12 let u Standard Chartered Group, kde mimo jiné vedl operace bankovních investic v Indii
a pozdûji na Dálném v˘chodû se základnou v Hongkongu. Do Skupiny PPF pfii‰el v lednu 1996.
13
➯ PPF Capital Managament a.s.
Ing. Zbynûk ·tûrba – fieditel
Narozen v roce 1966, je absolventem Vysoké ‰koly ekonomické, obor ekonomika zahraniãního obchodu.
V roce 1988 nastoupil do podniku zahraniãního obchodu Intersigma, pracoval v rÛzn˘ch funkcích od odborného ekonoma aÏ po generálního fieditele a pfiedsedu pfiedstavenstva. Do PPF Capital Management a.s. nastoupil
v lednu 1997 jako konzultant pro revitalizaci a restrukturalizaci podnikÛ a 1. 1. 2000 byl jmenován fieditelem
spoleãnosti.
➯ PPF burzovní spoleãnost a.s.
Ing. Jan Bla‰ko, MBA – fieditel
Narozen v roce 1964, vystudoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. Od roku
1991 pracoval v âKD Elektrotechnika jako zku‰ební technik. V roce 1992 získal makléfiskou licenci a v letech
1992 – 1994 pÛsobil v Investiãni a Po‰tovní bance Praha na místû vedoucího odboru cenn˘ch papírÛ. Od roku
1994 vedl makléfiskou spoleãnost Stratego Invest. ¤editelem PPF burzovní spoleãnosti a.s. se stal v roce 1996.
V listopadu loÀského roku získal titul MBA na GSB University of Chicago.
➯ PPF majetková a.s.
Ing. Petr JavÛrek – fieditel
Narozen v roce 1963, absolvoval âeské vysoké uãení technické v Praze, Fakultu stavební. Po ukonãení studia
pracoval v rÛzn˘ch odborn˘ch i fiídicích funkcích. Od roku 1993 byl fieditelem znaleckého ústavu Novota. Je
ãlenem expertní rady Institutu oceÀování majetku pfii Vysoké ‰kole ekonomické v Praze. Do funkce fieditele
PPF majetková a.s. byl jmenován v roce 1996.
➯ PPF CONSULTING a.s.
RNDr. Vladimír Burda – fieditel
Narozen v roce 1952, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, rigorózní zkou‰ky sloÏil
v roce 1982. Do roku 1995 pÛsobil na Karlovû univerzitû jako vysoko‰kolsk˘ pedagog. V roce 1994 byl externím spolupracovníkem investiãního fondu YSE. Po získání makléfiské licence nastoupil do PPF burzovní spoleãnosti a.s. jako dealer a pozdûji se stal vedoucím makléfiem. Po krátkém pfieru‰ení ãinnosti ve Skupinû PPF, vyplnûném jazykov˘m studiem, nastoupil do PPF Securities a.s. jako vedoucí projektu, od kvûtna 2000 je na
pozici fieditele.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
14
➜ 13:12 Jaromír Prok‰
15
❜❜
Odborné vedení
Jednáme vÏdy profesionálnû.
Pouze tehdy mÛÏeme vyÏadovat profesionalitu i kvalitu od druh˘ch.
Zpráva vedení spoleãnosti
Úspûchy v jednotliv˘ch oblastech podnikání Skupiny PPF v roce 1999 ji fiadí mezi nejv˘znamnûj‰í finanãní skupiny a instituce v âeské republice. K posilování postavení Skupiny a k rÛstu její finanãní síly na domácím finanãním trhu pfiispûly zejména pozitivní v˘sledky v oblasti kolektivního investování a zhodnocování majetku klientÛ.
Ty jsou dÛsledkem obezfietné investiãní politiky a zmûny orientace v nûkter˘ch oblastech aktivit Skupiny.
Zamûfiení na investice do kvalitních zahraniãních cenn˘ch papírÛ a diverzifikaci portfolií klientÛ zejména v mezinárodním mûfiítku pfiispûlo k tomu, Ïe fondy PPF vykázaly jednu z nejvy‰‰ích v˘konností v âR vÛbec. Klienti
Skupiny PPF, ktefií mají svÛj majetek ve správû, si pfiipsali za rok 1999 nadprÛmûrné zhodnocení.
Vysoká v˘konnost spoleãností Skupiny PPF za uplynul˘ rok je dána zejména dÛslednou implementací nové strategie, zaloÏené na sniÏování podílu strategick˘ch investic v prÛmyslové sféfie a zv˘‰ené orientaci na progresivní
sektory, zejména finanãní, telekomunikaãní a na dal‰í dynamicky se rozvíjející obory. V oblasti finanãních sluÏeb
Skupina PPF zahájila nûkolik nov˘ch projektÛ, které by se mûly v budoucnu pozitivnû promítnout do obchodních
aktivit, zejména v sektoru drobné klientely. Nové aktivity pfiedstavují dal‰í nástroje zhodnocování finanãních prostfiedkÛ, od jejichÏ zavedení si Skupina PPF slibuje zkvalitnûní a roz‰ífiení stávajících finanãních sluÏeb. Cílem aktivit je zabezpeãit co nejefektivnûj‰í zhodnocení prostfiedkÛ klientÛ, akcionáfiÛ a podílníkÛ fondÛ PPF.
Holdingové uspofiádání Skupiny PPF se osvûdãilo jako nástroj efektivního fiízení, kter˘ také v˘znamnû pfiispûl
k úspûchÛm Skupiny PPF v loÀském roce. Vût‰í prostor pro uωí specializaci jednotliv˘ch spoleãností a koordinace ve‰ker˘ch obchodních aktivit pfiinesly zv˘‰ení efektivity vynaloÏen˘ch nákladÛ a jejich optimální fiízení.
➫ Kolektivní investování
Správce obou podílov˘ch fondÛ, PPF investiãní spoleãnost a.s., uplatnil ve správû majetku fondÛ novou investiãní politiku. Ta je zamûfiená zejména na investice do v˘nosn˘ch zahraniãních cenn˘ch papírÛ vyspûl˘ch trhÛ,
a také na posílení podílÛ nástrojÛ penûÏního trhu a dluhov˘ch instrumentÛ. Diverzifikace portfolií fondÛ
v mezinárodním mûfiítku a obezfietná investiãní politika vedly k tomu, Ïe uzavfiené podílové fondy dosáhly za
loÀsk˘ rok 26,3% zhodnocení majetku podílníkÛ a zafiadily se tak mezi nejv˘konnûj‰í a nejúspû‰nûj‰í fondy
v âR. ¤ízenou diverzifikací majetku fondÛ správce stabilizoval jejich portfolia a v˘raznû tak omezil vliv moÏn˘ch
negativních dopadÛ.
Cílem této strategie je vytvofiit dostateãnou likviditu fondÛ, aby mohly b˘t pfiipraveny na bezpeãné otevfiení.
Podmínkou otevfiení fondÛ je zaji‰tûní maximální ochrany drobn˘ch podílníkÛ a co nejefektivnûj‰í zhodnocení
jejich investic pfii minimalizaci celkového rizika.
V záfií loÀského roku byl zahájen prodej podílov˘ch listÛ fondu – PPF Smí‰en˘ otevfien˘ podílov˘ fond, kter˘m
PPF investiãní spoleãnost a.s. roz‰ífiila svoji nabídku v oblasti kolektivního investování. Nov˘ fond je urãen zejména
institucionálním investorÛm a jeho statut mu umoÏÀuje alokovat do zahraniãních cenn˘ch papírÛ aÏ 100 % aktiv.
PPF investiãní spoleãnost a.s. úspû‰nû pro‰la v první polovinû roku 1999 procesem pfielicencování subjektÛ ãeského kapitálového trhu a Komise pro cenné papíry potvrdila platnost její licence.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
16
➜ 14:38 Informaãní stfiedisko
17
➚➚
DÛvûryhodnost
Jsme otevfiená a transparentní finanãní skupina. Ucelenû a pravidelnû informujeme
o na‰ich aktivitách, v˘sledcích a cílech. Jsme si vûdomi toho, Ïe dÛvûryhodnost
spoleãnosti je základním pfiedpokladem jejího úspûchu, zvlá‰tû pak v oblasti financí.
➫ Správa strategick˘ch investic
Pfii fiízení strategick˘ch investic vystupuje Skupina PPF vÏdy jako finanãní investor, jehoÏ cílem je co nejefektivnûj‰í zhodnocení vloÏen˘ch prostfiedkÛ. ¤ízení strategick˘ch investic Skupiny zabezpeãuje PPF Capital
Management a.s. Spoleãnost se v roce 1999 vedle správy a fiízení stávajícího portfolia zamûfiila na vyhledávání
nov˘ch kvalitních investiãních pfiíleÏitostí. Nové aktivity zamûfiené na investování do dynamick˘ch a progresivních oborÛ s sebou pfiiná‰í i poÏadavky na kvalitní formy financování projektÛ. Pro zabezpeãení financování
projektÛ z oblasti trhu drobn˘ch klientÛ spoleãnost PPF Capital Management a.s. emitovala v roce 1999 ‰estileté dluhopisy. Celkem bylo upsáno dluhopisÛ za 2 mld. Kã. Tato forma získávání prostfiedkÛ pfiedstavuje ve
vyspûl˘ch zemích standardní formu financování a mûla by pfiinést dal‰í rozvoj a rÛst aktivit Skupiny PPF.
➫ Správa aktiv
V roce 1999 dosáhla PPF burzovní spoleãnost a.s., která zabezpeãuje pro Skupinu PPF správu aktiv, nadprÛmûrného zhodnocení prostfiedkÛ klientÛ, a to ve v˘‰i 16 aÏ 28 %. Spoleãnost i nadále pokraãovala v diverzifikaci portfolií klientÛ, a to jak v lokálním, tak pfiedev‰ím globálním mûfiítku. Pozitivní v˘sledky pfiinesla zejména
zmûna koncepce spoleãnosti v tom smyslu, Ïe vût‰ina aktivit se orientovala pfiedev‰ím na správu majetku institucionálním investorÛm a na poradenství, v men‰í mífie pak na obchodování s cenn˘mi papíry. Stabilní v˘sledky
správy aktiv se promítají do trvale rostoucího pfiílivu nov˘ch prostfiedkÛ a získávání dal‰ích v˘znamn˘ch klientÛ,
s nimiÏ spoleãnost buduje dlouhodobé osobní vztahy.
Zvolená strategie se promítla nejen do vysoké v˘konnosti portfolií, ale i do zv˘‰ení celkového objemu spravovan˘ch aktiv, jejichÏ hodnota od roku 1996 neustále roste a ke konci roku 1999 dosáhla témûfi 10 mld. korun.
Hospodafiení spoleãnosti vykázalo v roce 1999 meziroãní nárÛst zisku pfied zdanûním o 139 %.
➬ Správa a rozvoj nemovitého majetku
Nabídka finanãních sluÏeb Skupiny PPF pokr˘vá i oblast trhu s nemovitostmi. Prostfiednictvím spoleãnosti
PPF majetková a.s. je klientÛm umoÏnûn pfiístup k produktÛm souvisejícím se správou a rozvojem fondÛ nemovitého majetku.
Aktivity spoleãnosti se v roce 1999 zamûfiily zejména na kultivaci portfolia fondu spravovan˘ch nemovitostí,
vyhledávání projektÛ poskytujících poÏadovanou rentabilitu vloÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ a na fiízení a realizaci jednotliv˘ch projektÛ.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
18
Na prvním místû je kvalita poskytovan˘ch sluÏeb, a proto odborníci spoleãnosti v roce 1999 dokonãili práce na
implementaci specializovaného softwaru DataMan. Zprovoznûní tohoto softwarového a organizaãního systému
umoÏní klientÛm vyuÏívat komplexní servis v oblasti nemovitostí a také efektivní diverzifikaci jejich majetkov˘ch
fondÛ v lokálním i globálním mûfiítku. Kvalitní struktura v˘stupÛ z tohoto softwarového systému by mûla aktivnû
podporovat a zkvalitÀovat rozhodovací procesy o rozvoji a správû obhospodafiovan˘ch nemovitostních fondÛ.
➬ P o r a d e n s t v í v o b l a s t i fi e ‰ e n í p o r t f o l i o v ˘ c h m a j e t k o v ˘ c h ú ã a s t í
Spoleãnost PPF CONSULTING a.s. (dfiíve PPF Securities a.s.) zamûfiuje své aktivity na poradenství v oblasti fie‰ení
vybran˘ch majetkov˘ch úãastí v portfoliích klientÛ a efektivního vykonávání akcionáfisk˘ch práv. V˘sledkem
práce spoleãnosti jsou konkrétní doporuãení jak dále diverzifikovat portfoliové podíly v podnicích. Cílem navrÏen˘ch fie‰ení je zv˘‰it likviditu portfolia klientÛ a co nejefektivnûji zhodnocovat jejich investice v odpovídajícím
ãasovém horizontu.
V roce 1999 dosáhla spoleãnost pozitivních v˘sledkÛ, kdyÏ se jí podafiilo realizovat prodeje nûkolika vybran˘ch
podílÛ v podnicích, a pfiinesla tak sv˘m akcionáfiÛm vy‰‰í hodnotu, neÏ kterou by získali pfiípadn˘m prodejem
za ceny odpovídající vefiejn˘m trhÛm. To se pozitivnû promítlo ve zv˘‰ení likvidity portfolií klientÛ.
Rok 1999 byl pro Skupinu PPF úspû‰n˘. Zabezpeãila pro své akcionáfie a podílníky jedno z nejvy‰‰ích zhodnocení a zachovala tak potenciál jejich investic. U podílov˘ch fondÛ se trvale zvy‰uje likvidita jejich portfolií, coÏ by
mûlo zabezpeãit maximální ochranu drobn˘ch podílníkÛ pfii otevírání fondÛ s cílem maximalizace hodnoty pro
v‰echny podílníky. Institucionálním investorÛm nabídla moÏnost efektivního zhodnocení jejich prostfiedkÛ ve
stfiednûdobém ãasovém horizontu, a to prostfiednictvím nového otevfieného podílového fondu. V oblasti správy
aktiv pfiispûly velmi dobré v˘sledky ke zv˘‰ení celkového objemu spravovaného majetku, daného pfiílivem
finanãních prostfiedkÛ od nov˘ch klientÛ. K v˘znamnému zhodnocení portfolií klientÛ pfiispûla zejména orientace na cenné papíry vyspûl˘ch svûtov˘ch a evropsk˘ch trhÛ a jejich diverzifikace v globálním mûfiítku.
DosaÏené úspûchy jsou pro Skupinu PPF a její zamûstnance siln˘m motivem k soustavnému zvy‰ování vlastní
profesionální úrovnû i kvality a ‰ífie poskytovan˘ch sluÏeb. Pro smûfiování dal‰ího v˘voje Skupiny PPF budou
rozhodujícím hlediskem potfieby zákazníka a jeho dÛvûra a spokojenost. I nadále budou roz‰ifiovány aktivity
jednotliv˘ch spoleãností Skupiny, a to zejména v progresivních sektorech – finanãním, telekomunikaãním
a dal‰ích dynamicky se rozvíjejících oborech. Do budoucna chce Skupina PPF pÛsobit v oblasti finanãních
sluÏeb a rozvíjet obchodní aktivity pfiedev‰ím v oblasti drobné klientely, a to nejen v âR, ale i v zemích
stfiední Evropy.
19
Spoleãnosti Skupiny PPF
➸ PPF a.s.
Se základním jmûním 420 mil. Kã je PPF a.s. holdingovou spoleãností celé finanãní Skupiny PPF. JiÏ druh˘m
rokem tato organizaãní struktura pfiispívá k vy‰‰í efektivitû ãinností v‰ech ãlenÛ Skupiny, k optimalizaci finanãních tokÛ, sniÏování a efektivní alokaci celkov˘ch vynaloÏen˘ch nákladÛ spojen˘ch s vyvíjen˘mi aktivitami.
Holdingové uspofiádání nabízí lep‰í systém fiízení, vût‰í flexibilitu a moÏnost rychleji reagovat na zmûny vnûj‰ího
prostfiedí, dokonalej‰í integraci a koordinaci ve‰ker˘ch aktivit a ãinností jednotliv˘ch subjektÛ Skupiny v oblasti
obchodní, finanãní, analytické, marketingové a personální politiky i v oblasti komunikace a informaãních technologií. Poskytování sluÏeb a fundovaného poradenství spoleãností PPF a.s. ve zmínûn˘ch oblastech umoÏnilo
jednotliv˘m ãlenÛm Skupiny získat vût‰í prostor pro efektivnûj‰í fiízení sv˘ch spoleãností, uωí specializaci a nové
obchodní aktivity smûfiující ke zkvalitÀování a roz‰ifiování ‰kály stávající nabídky finanãních sluÏeb a produktÛ.
Lidé na prvním místû
Klíãovou strategií Skupiny PPF v oblasti fiízení lidsk˘ch zdrojÛ bylo v roce 1999 vyuÏití v‰ech nástrojÛ personálního fiízení s cílem budovat jednotnou firemní identitu, která umoÏní efektivnû vyuÏívat lidského potenciálu
a zamûstnávat motivované a loajální pracovníky. Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ pfiitom Skupina úzce spojuje s podnikatelsk˘mi cíli, protoÏe jenom tak mÛÏe efektivnû reagovat na neustále se vyvíjející situaci na trhu.
Skupina PPF, jakoÏto projektovû orientovaná spoleãnost, buduje flexibilní projektové t˘my sestavené ze ‰piãkov˘ch odborníkÛ, ãímÏ neustále zvy‰uje profesionalitu a v˘konnost jednotliv˘ch projektÛ.
Budování projektov˘ch t˘mÛ pfiedchází nejen získávání kvalitních zamûstnancÛ, ale také koncepce jejich osobního rozvoje, systém motivace a neustálé zlep‰ování komunikace uvnitfi Skupiny.
Skupina PPF si ve sv˘ch dlouhodob˘ch vizích klade za cíl i nadále podporovat tvorbu jednotné firemní identity,
vytváfiet kvalitní zázemí pro zamûstnance a prostfiednictvím roz‰ifiování manaÏersk˘ch kompetencí zvy‰ovat
v˘konnost celé spoleãnosti.
Kvalitní analytické zázemí
Analytické oddûlení PPF vytváfií podklady, které jsou zásadním materiálem pro investiãní rozhodování celé
finanãní Skupiny. Jednotlivé investiãní projekty jsou vÏdy hodnoceny souhrnnû, v kontextu celkového makroekonomického v˘voje. Pozornost je vûnována jak kvalitû podnikatelského zámûru, tak jeho dlouhodob˘m
vyhlídkám v rámci ekonomick˘ch trendÛ.
Tento aspekt je zvlá‰tû dÛleÏit˘ v souãasné dobû, kdy dochází k pfiekotnému rozvoji nov˘ch technologií.
Donedávna byly základním materiálem analytikÛ finanãní v˘kazy a jejich nástrojem finanãní ukazatele. Dnes
v‰ak tyto prostfiedky jiÏ nestaãí. DÛraz se pfiesouvá na sledování svûtov˘ch trendÛ a pozornost se obrací k technické stránce analyzovan˘ch projektÛ.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
20
➜ 15:21 Ladislav Bartoníãek
21
➽
Flexibilita
Vyhledáváme a v praxi vyuÏíváme nové netradiãní a úãinné postupy.
Problémy neobcházíme, ale fie‰íme je.
Analytik v âeské republice mûl v tomto smûru doposud jistou omezenou v˘hodu oproti svému kolegovi napfiíklad na opaãné stranû Atlantiku. Donedávna totiÏ staãilo pozorovat trendy a spoléhat na to, Ïe za nûkolik let
se technologické inovace objeví i ve stfiední Evropû. Dnes je v‰ak v˘voj jiÏ natolik dynamick˘, Ïe vyÏaduje mnohem pruÏnûj‰í pfiístup. To znamená, Ïe „nová ekonomie“ – hospodáfiství zaloÏené pfieváÏnû na informacích
a nehmotn˘ch aktivech, jiÏ není pouhou pfiedstavou, n˘brÏ skuteãností. Jedná se pfiedev‰ím o telekomunikace,
informaãní technologie, internet a biotechnologie.
Pfii pohledu na strukturu portfolií spravovan˘ch v rámci Skupiny PPF je zfiejmé, Ïe akcie ze segmentu „nové
ekonomie“ v roce 1999 v˘znamnû pfiispûly ke kladn˘m v˘nosÛm, zejména v pfiípadû podílov˘ch fondÛ.
Doposud ‰lo pfieváÏnû o portfoliové investice do severoamerick˘ch a západoevropsk˘ch akcií, av‰ak perspektivy
ãeského a v˘chodoevropského trhu nejsou nijak podceÀovány. Snaha diverzifikovat portfolia a investiãní rizika
v mezinárodním mûfiítku s sebou pfiiná‰í vy‰‰í poÏadavky na znalost dan˘ch trhÛ. Proto se analytické oddûlení
soustfiedilo zejména na anal˘zy vybran˘ch vyspûl˘ch zahraniãních ekonomik, jejich kapitálov˘ch trhÛ a cenn˘ch
papírÛ na nich obchodovateln˘ch a moÏn˘ch investiãních pfiíleÏitostí. Vytvofiené modely, na jejichÏ základû probíhá ocenûní analyzovan˘ch subjektÛ, jsou hlavním zdrojem informací t˘kajících se jejich pravdûpodobného
budoucího v˘voje hospodafiení, dal‰ího moÏného rozvoje kvality a podnikatelského zámûru.
Úkolem analytického oddûlení je navázat na dosavadní v˘sledky a dále zdokonalovat pouÏívané metody, roz‰ifiovat si obzory a aktivnû vyuÏívat v˘sledkÛ probíhající „informaãní revoluce“.
Optimalizace finanãních tokÛ
Cílem finanãního oddûlení je poskytovat komplexní finanãní servis spoleãnostem ve Skupinû, maximalizovat
moÏné úspory a vyuÏitím synergií zefektivnit finanãní fiízení. Dále se zab˘vá mimo jiné koordinovan˘m fiízením
likvidity vãetnû plánování v˘voje penûÏních tokÛ, rozpoãtováním a v˘kaznictvím, vyhodnocováním prÛbûÏn˘ch
v˘sledkÛ hospodafiení ãlenÛ Skupiny a v neposlední fiadû také poskytováním úãetního poradenství. V rámci
úãetního poradenství se jedná pfiedev‰ím o vedení ve‰keré úãetní a daÀové evidence, kontrolu záznamÛ a pfiípravu podkladÛ nezbytn˘ch pro plnûní daÀov˘ch povinností. Pracovníci finanãního oddûlení komunikují s pfiíslu‰n˘mi státními orgány a auditorsk˘mi spoleãnostmi, zaji‰Èují platební styk vãetnû dohlíÏení nad plnûním
finanãních závazkÛ smluvních stran a poskytují ãlenÛm Skupiny PPF konzultace t˘kající se finanãních a daÀov˘ch aspektÛ pfiipravovan˘ch projektÛ.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
22
➜ 14:52 Dealing PPF burzovní spoleãnosti a.s.
Technická podpora na vysoké úrovní
Realizace nov˘ch projektÛ, jejich koordinace a vzájemná synergie, s sebou pfiiná‰í i nové poÏadavky na kvalitní
technické a informaãní zázemí. To zabezpeãuje oddûlení informaãních technologií. V uplynulém roce vûnovalo
pozornost pfiedev‰ím dvûma hlavním úkolÛm. Jednak to bylo zaji‰tûní zdárného pfiechodu ve‰ker˘ch systémÛ
na rok 2000 a dále zlep‰ení technick˘ch prostfiedkÛ komunikace jak uvnitfi firmy, tak smûrem ven pfii respektování bezpeãnostních opatfiení.
Oba úkoly se podafiilo úspû‰nû realizovat. ZpÛsobilost systémÛ pro provoz v roce 2000 byla zji‰Èována komunikací s dodavateli hardwaru a softwaru, následnû pak testována. Pfiechod na rok 2000 probûhl bez jak˘chkoli
komplikací a omezení provozu systémÛ.
Hlavním prostfiedkem komunikace se v roce 2000 stal internet a intranet. Ke zkvalitnûní technick˘ch prostfiedkÛ komunikace napomohlo posílení datov˘ch linek pfiipojujících se na internet a také zpracování projektu
„ManaÏersk˘ informaãní systém“, kter˘ umoÏní efektivnûj‰í fiízení a práci s informacemi. Zprovoznûním intranetu pak byl otevfien dal‰í kanál efektivní komunikace uvnitfi Skupiny PPF.
23
O t e v fi e n á i n f o r m a ã n í p o l i t i k a
Transparentní a otevfiené komunikování o zámûrech Skupiny PPF a jejích spoleãností s odbornou i laickou vefiejností vytváfií dÛleÏité pfiedpoklady pro jejich vnímání vefiejností jako dÛvûryhodného obchodního partnera.
Právû ve formulování a realizaci jednotné, ucelené a integrované marketingové a komunikaãní strategie
Skupiny PPF spoãívá nezastupitelná role oddûlení marketingu a komunikace.
Základem pro kaÏdodenní komunikaci s podílníky a akcionáfii, investory a s domácí i zahraniãní odbornou
vefiejností je dodrÏování principÛ transparentní informaãní politiky. Nad rámec urãen˘ch informaãních povinností poskytuje Skupina PPF navíc dal‰í údaje o stavu majetku obhospodafiovan˘ch fondÛ. V celostátních denících publikuje mûsíãnû informace o v˘voji majetku ve fondech. Aktuální informace jsou k dispozici na internetov˘ch stránkách spoleãnosti, které poskytují podílníkÛm a akcionáfiÛm moÏnost snadno a rychle získat
nejaktuálnûj‰í informace t˘kající se stavu majetku ve fondech a dozvûdût se více o aktivitách jednotliv˘ch ãlenÛ
Skupiny. Nejvût‰í odpovûdnost za vãasnou a úplnou informovanost v‰ak má informaãní stfiedisko, které dennû
odpovídá na fiadu klientsk˘ch dotazÛ.
V˘znamnou roli v komunikaci sehrává nejenom informovanost smûrem k vefiejnosti, ale také dovnitfi Skupiny.
To, Ïe jednotliví zamûstnanci znají vize, zámûry a strategii Skupiny PPF, vytváfií pfiedpoklady pro jejich úspû‰né
naplÀování. Nástrojem efektivní vnitfiní komunikace se stal intranet, jehoÏ prostfiednictvím jsou zamûstnanci
informováni o dûní v celé Skupinû.
Spoleãenská odpovûdnost
Skupina PPF vyjadfiuje svÛj vztah ke spoleãnosti podporou nejrÛznûj‰ích vzdûlávacích, humanitárních a charitativních akcí. Mimo jiné podporuje napfiíklad Bilingvální matefiskou ‰kolu pro sluchovû postiÏené dûti, ÎiÏkovské
divadlo Járy Cimrmana, dlouhodobû spolupracuje s Národní galerií v Praze. Spolupodílí se na pfiípravû akcí,
jejichÏ cílem je pomoci pfii záchranû kulturních památek. K v˘znamn˘m projektÛm patfií i znovuvybudování
Ateliéru jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch fotografÛ, Josefa Sudka, kter˘ Skupina iniciovala a také realizuje
v centru Prahy. Skupina PPF se bude svou koncepcí sponzorsk˘ch aktivit i nadále zamûfiovat na dlouhodobou
podporu tûch projektÛ, které pfiiná‰ejí trvalé hodnoty a obecn˘ spoleãensk˘ prospûch.
TûÏíme ze synergií
Aktivní podpora a servis jednotliv˘ch spoleãností Skupiny PPF ve v˘‰e uveden˘ch oblastech umoÏÀuje efektivnû
fiídit spoleãnost, koordinovat jednotlivé ãinnosti a vyuÏívat efekty ze vznikajících synergií. Ty z dlouhodobého
pohledu vytváfiejí konkurenãní v˘hody a moÏnost b˘t vÏdy o krok pfied ostatními. Tvorba trval˘ch hodnot a rostoucí v˘konnost Skupiny je pfiedpokladem pro její dal‰í úspû‰n˘ rozvoj, posílení vlastní konkurenceschopnosti
a budoucí prosperitu.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
24
➘ PPF investiãní spoleãnost a.s.
Vznikla v roce 1991 a v souãasné dobû patfií mezi v˘znamné investiãní spoleãnosti v âeské republice. To potvrzuje i skuteãnost, Ïe jako správce fondÛ PPF, zhodnotila majetek podílníkÛ uzavfien˘ch podílov˘ch fondÛ za rok
1999 ve v˘‰i 26,3 %. Fondy PPF se tak zafiadily mezi nejv˘konnûj‰í a nejúspû‰nûj‰í v âR.
PPF investiãní spoleãnost a.s. spravovala k 31. 12. 1999 majetek ve v˘‰i 2,2 mld. Kã ve dvou uzavfien˘ch
(1,9 mld. Kã) a jednom otevfieném podílovém fondu (0,3 mld. Kã). Správce v posledních dvou letech pfiizpÛsobuje investiãní politiku uzavfien˘ch podílov˘ch fondÛ novele zákona, která stanovuje jejich otevfiení do konce
roku 2002. PÛvodní politika fondÛ byla zamûfiená zejména na strategické investice. Vzhledem k novele zákona
do‰lo i ke zmûnû investiãní politiky, kdy dochází k prodeji strategick˘ch a souãasnû posílení podílu portfoliov˘ch investic v majetku fondÛ. Jde zejména o investice do nástrojÛ penûÏního trhu, dluhov˘ch instrumentÛ
a kvalitních zahraniãních cenn˘ch papírÛ rÛstov˘ch odvûtví vyspûl˘ch trhÛ. Cílem je vytvofiit dostateãnou likviditu portfolií fondÛ, aby tyto fondy mohly b˘t pfiipraveny na bezpeãné otevfiení. Podmínkou jejich otevfiení zÛstává pro správce zaji‰tûní maximální ochrany drobn˘ch podílníkÛ a co nejefektivnûj‰í zhodnocení jejich investic
pfii minimalizaci celkového rizika.
Jedno z nejvy‰‰ích zhodnocení fondÛ za rok 1999 vÛbec bylo dosaÏeno zejména obezfietnou investiãní politikou správce zamûfienou na investice do v˘nosn˘ch zahraniãních cenn˘ch papírÛ vyspûl˘ch trhÛ, zejména USA
a zemí Evropské unie.
PPF investiãní spoleãnost a.s. je ãlenem Unie investiãních spoleãností âeské republiky (UNIS âR) a její zástupci
se aktivnû podílejí na tvorbû podmínek a pravidel, na jejichÏ základû UNIS âR usiluje o rozvoj kolektivního
investování v âR, zejména prosazováním ‰ir‰í informaãní povinnosti. Skupina PPF tento krok vítá a plnû podporuje, protoÏe v nûm vidí úãinnou formu, jak dospût k otevfiené informovanosti celé investorské vefiejnosti.
V záfií 1999 byl zahájen prodej podílov˘ch listÛ fondu PPF Smí‰en˘ otevfien˘ podílov˘ fond, kter˘ je urãen
zejména pro institucionální investory. Jeho správce tak nabízí vût‰ím investorÛm moÏnost efektivnû zhodnocovat majetek diverzifikací portfolia v globálním mûfiítku.
Cílem dlouhodobé investiãní politiky správce je efektivnû diverzifikovat portfolia fondÛ, a to zejména v mezinárodním mûfiítku. Zámûr je i nadále zvy‰ovat podíl kvalitních zahraniãních cenn˘ch papírÛ a zabezpeãit tak pro
podílníky v˘razné zhodnocení jejich majetku pfii minimalizaci celkového rizika.
PPF investiãní spoleãnost a.s. úspû‰nû pro‰la v první polovinû roku 1999 procesem pfielicencování subjektÛ ãeského kapitálového trhu a Komise pro cenné papíry tím potvrdila platnost její licence.
25
➚ P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Hodnota majetku fondu v prÛbûhu celého loÀského roku kopírovala v˘voj indexu PX 50. DÛleÏité ukazatele
v˘konnosti fondu pro podílníky pfiedstavují hodnota vlastního jmûní a kurz podílového listu. Vlastní jmûní
fondu zaznamenalo za rok 1999 nárÛst o 26,3 % a pfiedãilo tak v celkovém srovnání index PX 50 o 3 %.
Celkov˘ objem majetku ãinil 1,27 mld. Kã, tj. 1 547 Kã na podílov˘ list o nominální hodnotû 1 000 Kã. Kurz
podílového listu fondu bûhem roku 1999 vzrostl o 56,5 % na koneãn˘ch 1 260 Kã.
I v loÀském roce pokraãoval správce v aktivní diverzifikaci portfolia fondu, a to jak v domácím, tak zejména
v mezinárodním mûfiítku. Z dÛvodu orientace investiãní politiky na zahraniãní vyspûlé ekonomiky, zejména USA
a zemû Evropské unie, do‰lo k v˘znamnému nárÛstu podílu cizích cenn˘ch papírÛ. Jejich poãet se oproti roku
1998 ztrojnásobil. V majetkovém vyjádfiení to znamenalo nárÛst zahraniãních investic z pÛvodních 5 % majetku fondu na zaãátku loÀského roku na koneãn˘ch 27 %. Nejvût‰í zastoupení zahraniãních cenn˘ch papírÛ mají
v portfoliu informaãní technologie (40 %), telekomunikace (33 %) a chemie (13 %).
NárÛst zahraniãních cenn˘ch papírÛ naopak doprovázel pokles ãesk˘ch akcií, zejména strategick˘ch, a to
z 26 % majetku na koneãn˘ch necel˘ch 17 %. Z portfolia fondu se podafiilo odprodat strategické úãasti
v podnicích Bohemia Sekt a.s., Transporta a.s. a DÛm módy, nebo jejich podíl sníÏit.
Ke konci roku 1999 bylo portfolio fondu tvofieno z 56 % majetku bezpeãn˘mi instrumenty dluhového
a penûÏního trhu, pfiedev‰ím depozity, pokladniãními poukázky a kvalitními dluhopisy. Zbyl˘ch 44 % majetku
pfiedstavovaly investice do akcií, z toho 27 % zahraniãních a 17 % ãesk˘ch.
Touto diverzifikací portfolia majetku správce v˘znamnû stabilizoval portfolio fondu a omezil tak vliv moÏn˘ch
negativních dopadÛ na jeho majetek. Zmûna investiãní politiky znamenala pro podílníky fondu jedno z nejvy‰‰ích zhodnocení majetku uzavfien˘ch fondÛ v âR v roce 1999 vÛbec. Z hlediska odvûtvového tvofií nejv˘znamnûj‰í ãást portfolia, témûfi polovinu (47 %), investice do penûÏnictví. V prÛbûhu roku dále do‰lo k radikálnímu
sníÏení kapitálové úãasti ve strojírenství a naopak k posílení podílu zahraniãních cenn˘ch papírÛ.
Hospodafiení fondu skonãilo za rok 1999 se ztrátou ve v˘‰i 48 mil. Kã. V˘sledky byly ovlivnûny zejména restrukturalizací portfolií v rámci pfiipravovaného procesu otevírání fondÛ. Hlavní prioritou pro správce fondÛ není
maximalizace tvorby zisku, ale nárÛst hodnoty majetku podílníkÛ a zlikvidnûní aktiv. Cílem diverzifikace je pfiipravit fondy na jejich bezpeãné otevfiení s maximalizací hodnoty pro v‰echny podílníky a zachování potenciálu
jejich investic.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
26
6
PPF âesk˘ uzavfien˘
podílov˘ fond
5
1
4
2
1
Akcie zahraniãní 31 %
2
Pokladniãní poukázky 22 %
3
PenûÏnictví 18 %
4
Státní dluhopisy 12 %
5
Hypoteãní a zástavní listy 7 %
6
Doprava a spoje 4 %
7
Elektrotechnika 2 %
8
Energetika 2 %
9
Ostatní cenné papíry 2 %
5
➛
Struktura portfolia
dle oboru emitenta
k 31. 12. 1999
789
3
➛
PPF âesk˘ uzavfien˘
podílov˘ fond
Struktura aktiv
k 31. 12. 1999
6
4
3
1
2
1
Dluhopisy 43 %
2
Akcie zahraniãní 27 %
3
Akcie domácí 17 %
4
Úãty v Kã 7 %
5
Úãty v cizí mûnû 5 %
6
Ostatní aktiva 1 %
➛
27
PPF âesk˘ uzavfien˘
podílov˘ fond
Srovnání v˘voje vlastního jmûní, kurzu fondu
a indexu PX 50 v roce 1999 (v %)
60
3
50
40
2
1
30
20
10
0
-10
-20
I. 1999
VI. 1999
XII. 1999
1
PX 50
2
Vlastní jmûní
3
Kurz
➚ P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Druh˘m fondem ve správû PPF investiãní spoleãnosti a.s. je PPF Moravskoslezsk˘ uzavfien˘ podílov˘ fond.
Správce fondu zde uplatÀuje stejnou investiãní politiku jako u PPF âeského uzavfieného podílového fondu.
V souladu s totoÏnou investiãní strategií jsou struktury majetkÛ obou fondÛ témûfi shodné, a tím i vût‰ina
v˘konnostních ukazatelÛ vykazuje podobnou charakteristiku.
Majetek pfiipadající na podílov˘ list fondu vzrostl v roce 1999 o 26,3 % a ãinil 1 559 Kã. V˘voj hodnoty majetku fondu pfiedstihl index PX 50 o 3 % a jeho celkov˘ objem pfiedstavoval 0,59 mld. Kã. Cena podílov˘ch listÛ
fondu se zv˘‰ila bûhem roku 1999 o 53,7 % na koneãn˘ch 1 244 Kã a zabezpeãila tak podílníkÛm fondu
jedno z nejvy‰‰ích zhodnocení v âR vÛbec.
V majetku fondu do‰lo bûhem roku k v˘znamnému sníÏení strategick˘ch akciov˘ch podílÛ, pfiedev‰ím v ãesk˘ch podnicích, z 26 % na poãátku roku 1999 na necel˘ch 17 % k 31. 12. 1999. Z portfolia fondu byly prodány akcie strategick˘ch podnikÛ a také nûkteré dal‰í, ménû v˘znamné podíly. Celkov˘ podíl zahraniãních cenn˘ch papírÛ vzrostl z pÛvodních 5 % na poãátku na 27 % majetku na konci roku 1999. To umoÏnilo fondu
dosahovat bez rizika nadprÛmûrn˘ch v˘nosÛ.
K 31. 12. 1999 tvofiily investice do akcií 44 % majetku fondu a 56 % jeho majetku bylo tvofieno nástroji
penûÏního trhu a dluhov˘mi instrumenty, ãímÏ do‰lo ke stabilizaci portfolia fondu. Podle oboru emitenta byla
struktura portfolia tvofiena zejména tituly z oblasti penûÏnictví, které reprezentuje 46 % majetku fondu
a 31 % zahraniãních akciov˘ch úãastí. Stejnû jako u âeského uzavfieného podílového fondu chce správce,
PPF investiãní spoleãnost a.s., pfiipravit fond na bezpeãné otevfiení. Tomu odpovídá také investiãní politika,
která se orientuje na neustálé posilování likvidních titulÛ v portfoliu fondu.
Hospodáfisk˘ v˘sledek fondu pfiedstavoval za rok 1999 ztrátu ve v˘‰i 23 mil. Kã a je dÛsledkem aktivní restrukturalizace portfolia fondu jeho správcem s cílem pfiipravit fond na jeho bezpeãné otevfiení. Jako hlavní vidí
správce zabezpeãení odpovídající likvidity portfolia tak, aby pfii otevfiení fondu byla zachována maximalizace
hodnoty investice pro v‰echny podílníky a ochrana zejména drobn˘ch investorÛ.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
28
Struktura portfolia
dle oboru emitenta
PPF Moravskoslezsk˘
uzavfien˘ podílov˘ fond
k 31. 12. 1999
89
6 7
1
5
1
Akcie zahraniãní 31 %
2
Pokladniãní poukázky 23 %
3
PenûÏnictví 17 %
4
Státní dluhopisy 13 %
5
Hypoteãní a zástavní listy 6 %
6
Doprava a spoje 4 %
7
Elektrotechnika 2 %
8
Energetika 2 %
9
Ostatní cenné papíry 2 %
Struktura aktiv
k 31. 12. 1999
5 6
4
3
4
➛
➛
PPF Moravskoslezsk˘
uzavfien˘ podílov˘ fond
1
1
Dluhopisy 44 %
2
Akcie zahraniãní 27 %
3
Akcie domácí 16 %
4
Úãty v Kã 7 %
5
Úãty v cizí mûnû 5 %
6
Ostatní aktiva 1 %
3
2
2
29
➛
PPF Moravskoslezsk˘
uzavfien˘ podílov˘ fond
Srovnání v˘voje vlastního jmûní, kurzu fondu
a indexu PX 50 v roce 1999 (v %)
60
3
50
40
2
1
30
20
10
0
-10
-20
I. 1999
VI. 1999
XII. 1999
1
PX 50
2
Vlastní jmûní
3
Kurz
➚ P P F S m í ‰ e n ˘ o t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Fond je koncipován jako smí‰en˘ s hlavním dÛrazem na investice do akcií, podílov˘ch listÛ fondÛ a indexov˘ch
instrumentÛ v regionech USA a zemích Evropské unie. Povolení k vydávání podílov˘ch listÛ udûlila Komise pro
cenné papíry dne 23. 6. 1999. Vlastní ãinnost zaãala 9. 9. 1999 vydáním prvních podílov˘ch listÛ v objemu
50 mil Kã. K 31. 12. 1999 dosáhl objem vydan˘ch podílov˘ch listÛ 300 mil. Kã a objem majetku 301,2 mil. Kã,
coÏ pfiedstavuje 1 004 Kã ãisté hodnoty majetku na jeden podílov˘ list. I pfies krátkou existenci fondu se objemem nashromáÏdûného majetku fiadí na konec první desítky z více neÏ tfiiceti smí‰en˘ch fondÛ pÛsobících v âR.
V˘konnost odpovídá spí‰e fondÛm penûÏního trhu, neboÈ k 31. 12. 1999 bylo do akcií (v té dobû pfiedev‰ím
titulÛ telekomunikaãních spoleãností USA) zainvestováno pouze 16 %. Zbylé prostfiedky byly doãasnû umístûny
v penûÏních instrumentech (74 %), zejména na termínovan˘ch vkladech, a obligacích prvotfiídních ãesk˘ch
emitentÛ (10 %).
Hlavním cílem pro rok 2000 je vytvofiit a udrÏovat ‰iroce diverzifikované portfolio sloÏené z likvidních a bonitních titulÛ, obchodovan˘ch na vyspûl˘ch svûtov˘ch trzích (pfiedev‰ím USA a Evropy), s cílem rÛstu majetku pfii
omezeném celkovém riziku. Investiãní strategie fondu bude zaloÏena na v˘bûru perspektivních a rÛstov˘ch skupin aktiv (dynamické prÛmyslové sektory, regiony), jeÏ budou v portfoliu zastoupeny prostfiednictvím akcií,
indexÛ a fondÛ. Zámûrem je v˘raznû posílit podíl v˘nosn˘ch zahraniãních cenn˘ch papírÛ, jeÏ podle statutu
fondu mohou tvofiit aÏ 100 % jeho majetku.
Fond je vzhledem k minimálnímu objemu investice 10 mil. Kã a relativnû nízk˘m poplatkÛm (na vstupu 1 %
z investované ãástky a na v˘stupu 0 %) vhodn˘ zejména pro institucionální investory se stfiednûdob˘m v˘hledem zhodnocení jejich investice.
Fond vykázal bûhem své krátké ãinnosti v roce 1999 zisk ve v˘‰i 6 mil. Kã.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
30
Struktura portfolia
dle oboru emitenta
PPF Smí‰en˘ otevfien˘
podílov˘ fond
➛
➛
PPF Smí‰en˘ otevfien˘
podílov˘ fond
k 31. 12. 1999
4
3
1
1
Akcie zahraniãní 60 %
2
Hypoteãní a zástavní listy 14 %
3
Státní dluhopisy 13 %
4
PenûÏnictví 13 %
Struktura aktiv
k 31. 12. 1999
4
5
3
1
2
2
1
Úãty v Kã 61 %
2
Akcie zahraniãní 16 %
3
Dluhopisy 10 %
4
Úãty v cizí mûnû 10 %
5
Ostatní aktiva 3 %
31
➛
PPF Smí‰en˘ otevfien˘
podílov˘ fond
Srovnání v˘voje vlastního jmûní, kurzu fondu
a indexu PX 50 v roce 1999 (v %)
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
1
PX 50
3
2
Kurz
2
3
Vlastní jmûní
1
VIII. 1999
IX. 1999
X. 1999
XI. 1999
XII. 1999
➡ PPF Capital Management a.s.
V roce 1999 pokraãovala ãinnost PPF Capital Management a.s. dvûma smûry: ve správû a fiízení strategického
portfolia Skupiny PPF a ve vyhledávání kvalitních investiãních pfiíleÏitostí. V obou strategiích vystupuje Skupina
PPF jako finanãní investor a cílem je co nejefektivnûj‰í zhodnocení vloÏen˘ch prostfiedkÛ.
Aktivní správa strategick˘ch investic spoleãností PPF Capital Management a.s. je zaloÏená na dÛsledném uplatÀování projektového fiízení, jehoÏ cílem je zvy‰ování vnitfiní hodnoty spoleãností v portfoliu. V loÀském roce
vedla tato strategie k úspû‰nému prodeji nûkter˘ch v˘znamn˘ch podnikÛ, zejména v oblasti spotfiebního
a potravináfiského prÛmyslu, siln˘m zahraniãním investorÛm.
Vyhledávání investiãních pfiíleÏitostí k umístûní finanãních prostfiedkÛ Skupiny PPF se koncem roku 1999 stalo
pfievládající strategií spoleãnosti. Zámûrem pfiedstavenstva a vedení je, aby PPF Capital Management a.s.
i v budoucích letech vyhledával kvalitní projekty se stfiednûdobou návratností vloÏen˘ch zdrojÛ a realizovan˘m
ziskem a ty manaÏersky fiídil.
V obou smûrech své ãinnosti spoleãnost dÛslednû uplatÀuje projektov˘ systém fiízení, kdy kaÏd˘ podnik ãi
budoucí investiãní pfiíleÏitost jsou samostatn˘m individuálním projektem fiízen˘m t˘mem lidí, ktefií pÛsobí v klíãov˘ch pozicích, a to jak v orgánech spoleãností, tak na v˘konn˘ch manaÏersk˘ch místech. Do tûchto pozic se
spoleãnost snaÏí získávat zku‰ené manaÏery ãi vynikající odborníky, aby byla posílena konkurenceschopnost,
rozvoj, prosperita a zhodnocení kaÏdé finanãní investice.
V návaznosti na celkovou strategii Skupiny PPF zamûfienou na progresivní sektory, zejména finanãní sluÏby
v oblasti drobné klientely, telekomunikace a dal‰í dynamicky se rozvíjející obory, a tomu odpovídající poÏadavky na financování nov˘ch projektÛ, hledá PPF Capital Management a.s. dal‰í moÏnosti získávání finanãních
zdrojÛ. Jednou z nich byla v roce 1999 emise obligací spoleãnosti. Dluhopisy jsou vydány za úãelem financování odkupu pohledávek z leasingov˘ch smluv a spotfiebitelsk˘ch úvûrÛ uzavíran˘ch v âeské republice od jednotliv˘ch leasingov˘ch spoleãností zamûfien˘ch na drobné spotfiebitele, nebo cenn˘ch papírÛ kryt˘ch tûmito pohledávkami. Právû tato oblast podnikání se ukazuje b˘t velmi dynamickou s pfiedpoklady rychlého rÛstu
v budoucích letech.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
32
➜ 15:26 Porada vedení PPF a.s.
33
❯❯ L i d é
v t˘mu
Prostfiednictvím t˘mové práce a projektového fiízení umoÏÀujeme kaÏdému jednotlivci
vytváfiet nové hodnoty a úãinnû se tak podílet na trvalém rozvoji celé Skupiny.
➡ PPF burzovní spoleãnost a.s.
Rok 1999 byl pro spoleãnost zásadní z hlediska dal‰ího smûfiování a orientace. PPF burzovní spoleãnost a.s.
se v minulém roce orientovala pfiedev‰ím na správu majetku (asset management) institucionálním investorÛm
a na poradenství, v men‰í mífie potom na obchodování s cenn˘mi papíry.
Zatímco nastal odklon od klasického dealingu (obchodování s cenn˘mi papíry), coÏ se projevilo v klesajících
objemech obchodÛ s investiãními instrumenty, spoleãnost vûnovala ve‰keré své úsilí správû aktiv sv˘ch klientÛ,
a to ve velmi pfiesnû definovaném a vymezeném trÏním segmentu. PPF burzovní spoleãnost a.s. se plnû koncentrovala na správu aktiv pro institucionální klienty, a to s ohledem na regulatorní, daÀová a specifická rizika.
Pfii silné averzi k riziku dosáhla spoleãnost pfii dodrÏení v‰ech tûchto omezení nadprÛmûrn˘ch v˘sledkÛ zhodnocení prostfiedkÛ. Za to vdûãí zejména odborné kvalitû sv˘ch pracovníkÛ, ‰irokému informaãnímu a technickému
zázemí a pfiesnû definované a propracované investiãní strategii. Roãní zhodnocení spravovan˘ch portfolií se
pohybovalo od 16 do 28 % .
Spoleãnost aktivnû obchoduje na americkém kapitálovém trhu. Na vyspûl˘ch zahraniãních trzích, zejména
v USA – NASDAQ a NYSE, na které má spoleãnost on-line pfiístup, a také v zemích OECD, kde zrealizovala
obchody za 2,2 mld. Kã.
Rok 1999 byl rozhodující pro mnoho firem zab˘vajících se poskytováním sluÏeb na kapitálovém trhu. Pfii odklonu zájmu od domácího kapitálového trhu a pfii nedobr˘ch v˘sledcích místního ekonomického v˘voje, a s tím
související mífie úspor, se cílov˘ segment potenciálních zákazníkÛ zuÏuje a je stále tûωí obstát v ostré konkurenci. PPF burzovní spoleãnosti se zmûnou strategie podafiilo udrÏet si svoji pfiední pozici na ãeském trhu.
Pfii hodnocení uplynulého roku, zejména pfii pohledu na dosaÏené hospodáfiské v˘sledky a zhodnocení svûfien˘ch prostfiedkÛ, je zfiejmé, Ïe tento bod zlomu se PPF burzovní spoleãnosti podafiilo pfiekonat skokem. Tato
eskalace je potû‰ující nejen pro spoleãnost samotnou, ale zejména pro její klienty, s nimiÏ spoleãnost buduje
dlouhodobé osobní vztahy. Spoleãnost neustále roz‰ifiuje bázi sluÏeb a vykazuje stabilní v˘sledky správy aktiv,
coÏ se v dÛsledku projevuje pfiílivem nov˘ch prostfiedkÛ a získáváním dal‰í v˘znamné klientely.
Zvolená strategie se promítla nejen do vysoké v˘konnosti portfolií, ale i do zv˘‰ení celkového objemu spravovan˘ch aktiv. Ten od roku 1996 trvale roste a ke konci roku 1999 pfiedstavoval témûfi 10 mld. Kã. PPF burzovní
spoleãnost a.s. realizovala v loÀském roce objem obchodÛ ve v˘‰i 23,2 mld. Kã. Více jak 80 % obchodÛ bylo
realizováno s akciemi a podílov˘mi listy.
Podle auditovan˘ch v˘sledkÛ zv˘‰ila PPF burzovní spoleãnost a.s. meziroãnû zisk pfied zdanûním v roce 1999
o 139 % na 137,4 mil. Kã oproti 58 mil. Kã hrubého zisku v roce 1998. Vlastní jmûní spoleãnosti tak dosáhlo
247,5 mil. Kã (v roce 1998 ãinilo 177 mil. Kã) pfii základním jmûní 55 mil. Kã.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
34
Objem prostfiedkÛ ve
správû v letech 1997 – 1999
PPF burzovní
spoleãnost a.s.
➛
➛
PPF burzovní
spoleãnost a.s.
250
8
200
6
150
4
100
2
50
0
0
1999
1997
10
1998
300
1997
12
1999
v milionech Kã
1998
v miliardách Kã
V˘voj vlastního jmûní spoleãnosti
v letech 1997 – 1999
➛
35
PPF burzovní
spoleãnost a.s.
Zhodnocení portfolií klientÛ vs v˘nosov˘ benchmark
v roce 1999 (v %)
1
130
V˘nosov˘ benchmark
(0,75*6M Pribid + 0,25*PX 50)
2
120
1
110
100
90
I. 1999
IV. 1999
VIII. 1999
XII. 1999
2
Klienti
➔ PPF majetková a.s.
PPF majetková je spoleãností zodpovûdnou za v‰echny nemovitostní projekty ve Skupinû PPF. Spravuje a fiídí fondy
nemovitého majetku a pro své klienty vyhledává projekty poskytující poÏadovanou rentabilitu vloÏen˘ch finanãních
prostfiedkÛ a tyto projekty následnû fiídí a realizuje. Portfolio spravovaného nemovitého majetku dosahuje hodnoty
nûkolika miliard korun a v roce 1999 poprvé zahrnovalo nemovitosti nejen v âeské republice, ale i na Slovensku.
Stejnû jako v roce pfiedchozím pokraãovaly i v roce 1999 práce na kultivaci portfolia fondu spravovan˘ch nemovitostí cestou omezeného mnoÏství prodejÛ v místech, kde dlouhodobû nelze zajistit odpovídající pfiíjmy z nájemného, nebo kde oãekávané stavební náklady na zlep‰ení technického stavu staveb zhor‰ují dlouhodobou rentabilitu.
Pfiíjmy z tûchto prodejÛ dosáhly v˘‰e nûkolika set milionÛ korun. V závûru roku se na trhu rovnûÏ objevily projekty, jejichÏ rentabilita dosahuje odpovídajících hodnot, a byla proto zahájena jednání o jejich pfiípadné koupi.
Do závûreãné fáze projektové pfiípravy a stavebnû-právního povolování vstoupila na sklonku roku 1999 plánovaná v˘stavba administrativního komplexu v Praze Hole‰ovicích, zahrnující administrativní, obchodní a parkovací plochy. Bûhem roku byly také odstranûny pÛvodní budovy, a stavební plocha tak byla pfiipravena pro dal‰í
stavební práce, které budou následovat po v˘bûrov˘ch fiízeních na jejich dodavatele.
PPF majetková a.s. se podílí i na realizaci dal‰ího velkého projektu – rekonstrukce historického sídla âeské poji‰Èovny v Praze. Dal‰í stavební akce pro stejného klienta – rekonstrukce budovy v Brnû – spûje k dokonãení a ve
druhé polovinû roku 2000 bude pfiipravena k nastûhování. V roce 1999 byla je‰tû zahájena fiada dal‰ích rekonstrukcí, jejichÏ dokonãení se plánuje rovnûÏ v roce 2000. Jedineãnou akcí byla projektová pfiíprava unifikace pracovi‰È âeské poji‰Èovny, která byla v roce 1999 dokonãena a v leto‰ním roce budou jiÏ podle tohoto manuálu
realizovány první interiéry. Vefiejnost se tak s nimi ve druhé polovinû roku bude moci blíÏe seznámit.
V˘nosy z pronájmu spravovaného fondu nemovitostí byly stabilní i v tomto roce a pfiinesly oãekávan˘ v˘sledek.
Stejnû tak pokraãoval trend diverzifikace rizik pfiíjmÛ z pronájmu vhodnou volbou stabilních klientÛ a sjednáním
plateb nájemného ve více mûnách. V˘jimkou jsou vzhledem k vládním regulacím opût pfiíjmy z pronájmu bytÛ,
kde sice do‰lo k nárÛstu pfiíjmÛ, ov‰em tempo tohoto nárÛstu je pomalej‰í neÏ v pfiedchozím období.
K podpofie rozhodování o rozvoji a správû nemovitostních fondÛ byl v roce 1999 zprovoznûn softwarov˘ a organizaãní systém DataMan, kter˘ umoÏÀuje mûfiit a vyhodnocovat v˘sledky hospodafiení nemovitostí a vyãíslovat
a hodnotit budoucí prospûch spojen˘ s drÏením nemovitostního portfolia. V koneãném dÛsledku tak umoÏÀuje
na‰im klientÛm s pomocí stabilního t˘mu kvalifikovan˘ch zamûstnancÛ nalézt správnou cestu k restrukturalizaci
svého portfolia. V uplynulém roce opût pokraãovalo vzdûlávání zamûstnancÛ spoleãnosti, coÏ spolu s nástupem
nûkolika nov˘ch odborníkÛ posílilo nበvysoce profesionální t˘m. Díky sv˘m zku‰enostem a díky kvalifikovan˘m
a schopn˘m lidem je PPF majetková schopna posilovat v˘nosnost svûfieného majetku i v pfií‰tích letech.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
36
➜ 17:16 Milan Madûryã, Petr JavÛrek
37
V loÀském roce realizovala PPF majetková celou fiadu developersk˘ch projektÛ na území celé âeské republiky.
Vût‰ina jich byla realizována pro nejvût‰ího klienta – âeskou poji‰Èovnu a.s. RÛst hodnoty a zhodnocení spravovaného majetku byl stabilní i v roce 1999 a pfiinesl oãekávané v˘nosy.
➔ PPF CONSULTING a.s.
PPF CONSULTING a.s., dfiíve PPF Securities a.s., zaji‰Èuje v rámci Skupiny PPF sluÏby t˘kající se ve‰kerého poradenství pfii fie‰ení vybran˘ch portfoliov˘ch majetkov˘ch úãastí a také oblasti efektivního vykonávání základních
akcionáfisk˘ch práv. Hlavním cílem spoleãnosti je zabezpeãit akcionáfiÛm právní ochranu, hájit jejich zájmy a co
nejefektivnûji zhodnocovat jejich investice v odpovídajícím ãasovém horizontu.
Na základû podrobné anal˘zy jednotliv˘ch pfiípadÛ, s ohledem na relevantní vnûj‰í a vnitfiní podmínky a moÏnosti dan˘ch spoleãností, pfiichází PPF CONSULTING a.s. s návrhy fie‰ení problematiky vybran˘ch majetkov˘ch
podílÛ v portfoliích klientÛ. To je pfiedev‰ím dáno konkrétními doporuãeními dal‰ích aktivit, vãetnû navrÏen˘ch
postupÛ. S pfiihlédnutím ke v‰em skuteãnostem mÛÏe b˘t v˘sledkem napfi. spoleãn˘ postup pfii prodeji s ostatními vlastníky nebo spojení se strategick˘m investorem ãi jiné zpÛsoby prodeje. Prodej samotn˘ pfiedstavuje
v‰ak jen jednu z alternativ fie‰ení. V pfiípadû kvantifikace moÏného dal‰ího perspektivního rozvoje podniku
mÛÏe naopak dojít k posílení pozice akcionáfie v dané spoleãnosti s cílem efektivnû vykonávat svá vlastnická
práva a zhodnotit svoji investici.
Samotné rozhodnutí pfiedpokládá zváÏení celé fiady kritérií. Priorita je primárnû kladena na co nejefektivnûj‰í
zhodnocení dané investice. Cílem realizace doporuãení a konkrétních rozhodnutí je zv˘‰ení likvidity portfolií
fondÛ prostfiednictvím v˘hodného prodeje málo likvidních titulÛ ãi posílením stávající hodnoty majetkové úãasti
jeho nav˘‰ením.
V roce 1999 spoleãnost PPF CONSULTING a.s. úspû‰nû vyfie‰ila nûkolik pfiípadÛ majetkov˘ch úãastí a zaznamenala pozitivní v˘sledky – podafiilo se uskuteãnit prodeje nûkolika vybran˘ch podílÛ v podnicích v fiádech desítek
milionÛ korun. Akcionáfii spoleãnosti tak získali vy‰‰í hodnotu, neÏ kterou by získali pfiípadn˘m prodejem za
ceny odpovídající vefiejn˘m trhÛm.
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
38
39
➜ 17:22 Václav ·rajer
❱❰
Etika podnikání
Ctíme pravidla podnikatelské etiky a morálky. Ve vztahu ke konkurenci
vystupujeme korektnû. Tak získáváme dÛvûru a respekt ostatních.
Finanãní ãást
99
V˘roãní zpráva
1 9 9 9
40
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho,
že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční konsolidované účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této konsolidované účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce.
Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace
účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění
společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy
České republiky.“
41
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
42
A.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.V.
C.
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV.
D.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Finanční investice
Aktivní konsolidační rozdíl
Cenné papíry v ekvivalenci
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
1999
1 961 457
–
423 319
17 681
106 565
12 015
287 058
–
1 502 605
–
100 900
1 203 984
197 721
35 533
1998
1 149 559
–
528 466
13 565
98 652
30 749
385 500
–
586 581
–
22 758
29 831
533 992
34 512
1997
1 528 296
–
622 303
1 171
89 992
47 198
483 942
–
882 874
–
8 606
205 847
668 421
23 119
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.V.1.
A.V.2.
A.VI.
A.VII.
B.
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
C.
D.
D.I.
D.II.
D.III.
D.IV.
PASIVA CELKEM
Vlastní jmění
Základní jmění
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Hospodářský výsledek minulých let
Hospodářský výsledek za účetní období bez menšinových podílů
Hospodářský výsledek běžného účetního období
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (+/-)
Pasivní konsolidační rozdíl
Konsolidační rezervní fond
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
Menšinové vlastní jmění
Menšinové základní jmění
Menšinové kapitálové fondy
Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let
Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období
1999
1 961 457
610 257
420 000
70 000
5 789
-19 242
54 874
58 449
–
48 086
30 750
1 217 920
3
977 900
240 017
–
43 725
89 555
75 370
–
10 610
3 575
1998
1 149 559
584 688
420 000
70 000
467
-16 855
23 936
23 936
–
72 140
15 000
470 530
55
70 900
399 575
–
8 361
85 980
75 370
–
-1 874
12 484
1997
1 528 296
497 833
400 000
–
–
–
1 639
1 639
–
96 194
–
952 064
–
–
952 064
–
2 708
75 691
75 568
1416
-349
-944
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
Konsolidovan˘ v˘kaz ziskÛ a ztrát k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Tržby za prodej zboží (I)
Náklady vynaložené na prodané zboží (A)
+ Obchodní marže
Výkony (II)
Výkonová spotřeba (B)
+ Přidaná hodnota
Osobní náklady (C)
Odpisy NIM a HIM (E)
Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů (IV+V)
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů (G+H)
Další provozní výnosy (III+VI-VII)
Další provozní náklady (D+F+I-J)
*Konsolidovaný provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (VIII)
Prodané cenné papíry a vklady (K)
Výnosy z finančních investic (IX+X)
Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních výnosů (XI+XII)
Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních nákladů (L+M)
Výnosové úroky (XIII)
Nákladové úroky (N)
Ostatní finanční výnosy (XIV+XV)
Ostatní finanční náklady (O+P)
*Konsolidovaný hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost (R.2.)
**Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy (XVI)
Mimořádné náklady (S+T.1.)
Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu
Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (T.2.)
*Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek
***Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence
z toho: Hospodářský výsledek za běžné účetní období bez menšinových podílů
Menšinový hospodářský výsledek za běžné účetní období
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
****Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období
1999
–
–
–
388 828
114 239
274 589
88 215
13 637
3 351
7 253
17 024
15 148
170 711
1 886 184
1 860 885
1
3 082
2 158
42 795
30 152
25 409
32 439
31 837
68 292
134 256
760
1 103
24 054
98 442
1 076
-75 807
58 449
54 874
3 575
–
58 449
1998
–
–
–
247 350
104 983
142 367
72 261
13 230
15 657
7 496
12 536
4 487
73 086
2 256 586
2 218 315
1
32 373
3 875
19 939
21 248
51 003
40 368
76 096
39 158
110 024
1 376
535
24 054
98 442
57
-73 604
36 420
23 936
12 484
–
36 420
1997
–
–
–
224 079
75 000
149 079
48 538
9 727
3 033
21 976
11 905
6 040
77 736
1 478 029
1 487 870
234
26 055
38 044
18 770
10 004
5 226
11 229
-18 833
25 525
33 378
2 436
639
24 054
58 266
268
-32 683
695
1 639
-944
–
695
43
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
P fi í l o h a k e k o n s o l i d o v a n é ú ã e t n í z á v û r c e k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . Z a l o ž e n í a c h a ra k t e r i s t i k a m a t e řs k é s p o l e č n o s t i
Založení společnosti
PPF a.s. (dále „společnost“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 18. listopadu 1996 v souladu se zákonem č. 513/91 Sb.
a byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. ledna 1997.
Předmět podnikání
– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
– činnost organizačních a ekonomických poradců,
– obstaravatelská činnost v oblasti zajištění správy bytového a nebytového fondu,
– zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.
Vlastníci společnosti
Vlastníkem s kvalifikovanou většinou je Ing. Petr Kellner.
2. Vymezení konsolidačního celku
2.1. Společnosti, v nichž má PPF a.s. větší než 20% podíl na jejich základním jmění:
44
Název
PPF majetková a.s.
PPF burzovní společnost a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF Capital Management a.s.
CM – CREDIT a.s.
Podíl PPF a.s. (%)
100,00
100,00
79,75
60,00
60,00
Typ společnosti
dceřiná
dceřiná
dceřiná
dceřiná
dceřiná
PPF Capital Management a.s. je ze 60 % vlastněná společností PPF burzovní společnost a.s., a proto podíl PPF a.s. je 60%.
CM – CREDIT a.s. je 100 % vlastněná společností PPF Capital Management a.s., a proto podíl PPF a.s. je 60%.
Účetní závěrky všech společností zahrnutých do konsolidačního celku byly sestaveny k 31. prosinci 1999 a všechny byly auditovány
společností KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
V následujícím přehledu jsou uvedeny dceřiné společnosti, ve kterých mateřská společnost vlastní přímo nebo nepřímo prostřednictvím
dceřiného podniku více než 50 % podílu na jejich základním jmění. Tyto společnosti nevstupují do konsolidačního celku, protože jejich obraty
nebo vlastní jmění jsou vzhledem ke konsolidačnímu celku nevýznamné.
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
Název
Lajdáček s.r.o.
Oldřichova 15
Praha 2
PSČ 128 00
PPF Cyprus Ltd.
2-4 Arch. Makarios III.
Avenue Capital Center
1065 Nicosia Kypr
PPF Financial Services Ltd.
11 Florinis Street „City Forum“
Office 504
1065 Nicosia Kypr
PPF Servis a.s.
Na Pankráci 121
Praha 4
PSČ 140 21
DR. AG. s.r.o.
Na Pankráci 121
Praha 4
PSČ 140 21
ELINE a.s.
Na Pankráci 121
Praha 4
PSČ 140 21
HOME NET a.s.
Na Pankráci 121
Praha 4
PSČ 140 21
Výstavní a zábavní park a.s.
Podíl PPF a.s. (%)
Účetní hodnota (tis. Kč)
60,00
100
100,00
2 660
100,00
2 660
100,00
1 000
69,88
200
45
100,00
1 000
100,00
50,00
1 000
500
2.2. Systém konsolidace
Pro konsolidaci dceřiných podniků byla použita metoda plné konsolidace. Konsolidace byla provedena po jednotlivých úrovních, to znamená, že
byly sestaveny dílčí konsolidované účetní závěrky za nižší konsolidační celky, tj. PPF Capital Management a.s. a PPF burzovní společnost a.s.
V případě rozdílů v účetních postupech u jednotlivých společností konsolidačního celku se posuzuje významnost dopadů úprav účetních
postupů na konsolidovanou účetní závěrku. Pokud je dopad nevýznamný, účetní závěrky jednotlivých společností se neupravují.
3. Zásadní účetní postupy
3.1. Hmotný a nehmotný investiční majetek
PPF a.s., PPF investiční společnost a.s., PPF Capital Management a.s. a CM – CREDIT a.s.
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný
investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč (do 31. prosince 1998 do výše 40 tis. Kč) je účtován do nákladů v účetním období, ve
kterém byl dán do používání.
PPF burzovní společnost a.s. a PPF majetková a.s.
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně od 500 Kč (PPF burzovní
společnost a.s.) a od 1 tis. Kč (PPF majetková a.s.) do 20 tis. Kč je evidován v pořizovací ceně a 100% odepsán do nákladů v účetním období,
ve kterém byl dán do používání.
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
Drobný hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 500 Kč (PPF burzovní společnost a.s.) a do 1 tis. Kč (PPF majetková a.s.) a nehmotný
investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v účetním období, ve kterém byl dán do používání.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování skupin majetku:
Majetek
Budovy
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Zřizovací výdaje
Software
Metoda
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
Doba odpisování
30 let
4 – 15 let
4 roky
6 – 15 let
8 let
4 roky
3.2. Finanční investice
Finanční investice jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic trvale nižší než tato cena, je jejich účetní cena snížena na cenu
tržní. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná položka.
Dividendy z finančních investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.
Pro stanovení ceny finančních investic při prodeji používá společnost metodu vážených aritmetických průměrů.
46
3.3. Stanovení opravných položek
Cenné papíry
Společnost tvoří opravné položky na dočasné snížení hodnoty finančních investic.
Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, u kterých je tržní cena (popř. podíl na
vlastním jmění) k datu závěrky nižší než cena pořízení v účetnictví. Opravná položka se tvoří ve výši rozdílu tržní ceny a účetní hodnoty.
PPF burzovní společnost a.s.
Tržní cena finančních investic (cenných papírů) je stanovena následujícím způsobem:
1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry (CP) obchodované na tuzemském veřejném trhu se ohodnotí kurzem vyhlášeným Burzou cenných
papírů Praha (BCPP) v den ocenění. Pokud v den výpočtu hodnoty nebylo s cenným papírem na BCPP obchodováno, je podkladem pro
výpočet hodnoty cenného papíru jeho poslední kurz vyhlášený BCPP v období předcházejících 30 dnů před dnem výpočtu hodnoty, pokud
byl v tomto období CP obchodován. Nebyl-li CP v tomto období obchodován na BCPP, ocení se posledním kurzem vyhlášeným RMS v tomto
období.
2. Veřejně obchodovatelné CP neobchodované na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelné CP se oceňují podílem, v jehož čitateli je vlastní
jmění příslušné společnosti podle účetní závěrky za předchozí účetní období a ve jmenovateli počet vydaných CP.
3. V některých případech u CP, které tvoří nevýznamnou část hodnoty portfolia a pokud by náklady na zjištění údajů podle odstavce 2.
neúměrně přesáhly užitek z těchto informací, přiřadí se těmto CP nulová hodnota.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
3.4. Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
3.5. Odpisování aktivního a pasivního konsolidačního rozdílu
Aktivní a pasivní konsolidační rozdíl se odepisuje ve výši 20 % ročně do nákladů nebo výnosů konsolidovaného výkazu zisku a ztrát
prostřednictvím položek „Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu“, popř. „Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu“.
Tento odpis se počítá na dobu 5 let od data pořízení investice v dceřiné společnosti. Odpis konsolidačního rozdílu je zvýšen o hodnotu
opravné položky, která byla vytvořena k investici v dceřiné společnosti.
4. Finanční investice
Emitent
BOPO a.s.
DR. AG. s.r.o.
Dům módy a.s.
ELINE a.s.
HOME CREDIT a.s.
HOME NET a.s.
Kreditní banka a.s.
Lajdáček s.r.o.
PPF Cyprus Ltd.
PPF Financial Services Ltd.
PPF investiční holding a.s.
PPF Servis a.s.
PRIONORD a.s.
TechnoMax
Velkomoravská banka – zatímní list
Zábavní a výstavní park a.s.
Ostatní
Celkem
Počet akcií/
podíl v s.r.o. (%)
6 869
69,88
462
10
100
10
280
60,00
100,00
100,00
4 000
1 000
6 260
8 003
1
5
Cena pořízení na
akcii/podílu (Kč)
140
200 000
553
100 000
12 000
100 000
100
100 000
2 660 000
2 660 000
335
1 000
1
39
20 000
100 000
Účetní hodnota
(tis. Kč)
962
200
255
1 000
1 200
1 000
28
100
2 660
2 660
1 340
1 000
10
312
20
500
35
13 282
Účetní hodnota
(Kč)
3 325 000
550
318
15 496
32 294 659
35 636 023
Tržní cena
na ks (Kč)
2 105,30
165,90
0,00
185,00
470,00
Celková tržní
hodnota (Kč)
4 000 070
829
0
15 540
45 175 930
49 192 369
Na finanční investice byla vytvořena opravná položka ve výši 1 267 tis. Kč.
5 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
(a) Krátkodobé finanční investice
Emitent
Česká pojišťovna a.s.
Česká spořitelna a.s.
CHEMAPOL a.s.
Lázně Teplice v Čechách a.s.
PPF investiční holding a.s.
Mezisoučet
Počet akcií
1 900
5
1
84
96 119
Cena pořízení
na ks (Kč)
1 750,00
110,00
318,10
184,48
335,99
47
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
(b) Majetkové cenné papíry – zahraniční akcie
Emitent
Počet akcií
4 000
6 525
3 000
3 000
3 000
4 000
150
1 000
Cena pořízení
na ks (Kč)
711,71
424,09
429,50
818,90
400,27
564,42
1 065,43
1 578,58
Účetní hodnota
(Kč)
2 846 838
2 767 174
1 288 498
2 456 691
1 200 799
2 257 682
159 815
1 578 579
14 556 076
Tržní cena
na ks (Kč)
649,87
251,85
364,29
787,04
303,57
514,95
7 434,16
1 569,58
Celková tržní
hodnota (Kč)
2 599 480
1 643 321
1 092 870
2 361 120
910 710
2 059 800
1 115 124
1 569 580
13 352 005
Počet podílových
listů
500
Cena pořízení
na ks (Kč)
1 024,00
Účetní hodnota
(Kč)
512 000
50 704 100
Tržní (nominální)
cena na ks (Kč)
1 000,00
Celková tržní
hodnota (Kč)
500 000
63 044 375
Applix Inc.
Central Europea
Egreetings Network
Charter Communications
The Knot Inc.
Ticket Com. Inc
Va Linux Sys.
Wireless Facs
Mezisoučet
(c) Majetkové cenné papíry – podílové listy
Emitent
PPF Otevřený podílový fond smíšený
Celkem majetkové cenné papíry
48
K výše uvedeným cenným papírům byla vytvořena opravná položka 2 172 tis. Kč.
(d) Depozitní směnky a finanční majetek
1999
95 299
53 890
149 189
Peníze a účty v bankách
Depozitní směnky
Celkem
6 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y
(a) Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky činí 1 205 423 tis. Kč (1998 – 30 890 tis. Kč), ke kterým byly na pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny opravné
položky ve výši 1 439 tis. Kč (1998 – 1 059 tis. Kč).
Krátkodobé pohledávky
PPF Capital Management a.s.
CM – CREDIT a.s.
PPF burzovní společnost a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF majetková a.s.
PPF a.s.
Celkem
Brutto
915 160
42 638
215 883
2 371
28 386
985
1 205 423
Vytvořená
opravná položka
741
198
500
1 439
Netto
914 419
42 440
215 883
2 371
27 886
985
1 203 984
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
PPF Capital Management a.s.
Krátkodobé pohledávky činí 914 419 tis. Kč, ze kterých 865 645 tis. Kč představují jistinné a úrokové směnky vlastní, jež byly ve smyslu
bodu 9 Emisních podmínek cenného papíru „Obligace PPF Capital Management a.s.“, ISIN CZ0003501124, vystaveny a úplatně převedeny
společnostmi, jejichž předmětem podnikání je poskytování leasingu spotřebního zboží a spotřebitelských úvěrů drobným spotřebitelům.
Směnky jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám, které mají tyto společnosti za dlužníky z příslušných leasingových a úvěrových
smluv. Zajišťující pohledávky splňují přísná kritéria bonity vymezená zmiňovanými Emisními podmínkami CP a jsou pravidelně obnovovány
a revidovány.
CM – CREDIT a.s.
V rámci krátkodobých pohledávek je obsažena poskytnutá půjčka právnické osobě ve výši 30 000 tis. Kč úročená 12 %. Úroky za rok 1999
činí 1 223 tis. Kč.
PPF burzovní společnost a.s.
Krátkodobé pohledávky obsahují zejména pohledávky za klienty z titulu nevypořádaných obchodů na klientský účet ve výši 147 458 tis. Kč.
(b) Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky činí 121 772 tis. Kč (1998 – 43 394 tis. Kč), ke kterým se vztahuje opravná položka ve výši 20 872 tis. Kč
(1998 – 20 636 tis. Kč). Žádné pohledávky vůči společnostem v konsolidovaném celku nemají dobu splatnosti delší než 5 let.
PPF Capital Management a.s.
Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku činí 66 750 tis. Kč. Jedná se stejně jako v bodě 5 (a) o jistinné směnky, které byly vystaveny
a převedeny společnostmi, jejichž předmětem podnikání je poskytování leasingu spotřebního zboží a spotřebitelských úvěrů drobným
spotřebitelům.
Jiné dlouhodobé pohledávky představují půjčku právnické osobě ve výši 37 480 tis. Kč úročenou 15 %. K této pohledávce byla vytvořena
opravná položka ve výši 3 330 tis. Kč (1998 – 0 tis. Kč). Úroky zaúčtované do výnosů v roce 1999 činí 3 167 tis. Kč.
(c) Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky činí 240 381 tis. Kč (1998 – 399 575 tis. Kč). Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti.
(d) Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky činí 977 900 tis. Kč (1998 – 70 900 tis. Kč).
PPF Capital Management a.s.
Společnost emitovala dluhopisy ve výši 907 000 tis. Kč. Komise pro cenné papíry udělila povolení k vydání dluhopisů a jejich veřejnému
obchodování dne 20. června 1999. Maximální objem emise činí 2 miliardy Kč, doba splatnosti je 6 let a úroková míra je určena hodnotou
12měsíčního PRIBORU + 200 bazických bodů.
PPF a.s.
Dlouhodobý závazek činí 70 900 tis. Kč. Jedná se o postoupený závazek vyplývající z nákupu akcií PPF IS. Závazek je úročen sazbou ve výši
1,4násobku diskontní sazby zveřejňované ČNB. Konečná splatnost závazku je 31. prosince 2000.
Real a.s.
Celkem
Dlouhodobé
závazky
k 31. 12. 98
70 900
70 900
Splaceno
během
1999
–
–
Dlouhodobé
závazky
k 31. 12. 99
70 900
70 900
Nákladové
úroky
v roce 1999
6 173
6 173
49
PPF a.s. (konsolidovaná úãetní závûrka)
7 . Tr ž b y z p ro d e j e s l u ž e b a c e n n ý c h p a p í r ů
1999
1 886 184
50 445
87 158
179 775
33 790
26 512
11 148
2 281 842
Tržby z prodeje cenných papírů
Správa majetkových účastí
Správa nemovitostí
Tržby ze zprostředkování obchodu s cennými papíry
Správa investičních a podílových fondů
Správa pohledávek
Poradenství, administrativa
Celkem
1998
2 256 586
38 236
86 199
53 577
31 555
24 547
13 236
2 503 936
8. Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku a jejich osobní náklady
1999
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
1998
50
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
110
26
136
Mzdové
náklady
37 944
25 136
63 080
Sociální a zdrav.
pojištění
13 251
8 763
22 014
Sociální
náklady
763
144
907
Počet
zaměstnanců
106
24
145
Mzdové
náklady
32 745
20 330
53 075
Sociální a zdrav.
pojištění
11 502
6 915
18 417
Sociální
náklady
612
157
769
9 . O d m ě n y a p ů j č k y č l e n ů m s t a t u t á r n í c h , d o z o rč í c h a ř í d i c í c h o rg á n ů
PPF investiční společnost a.s.
V roce 1999 PPF investiční společnost a.s. nevyplatila členům představenstva žádné tantiémy (1998 – 300 tis. Kč).
PPF Capital Management a.s.
Členu statutárního orgánu společnosti PPF Capital Management a.s. byla v roce 1997 poskytnuta úročená půjčka, jejíž zůstatek činí
k 31. prosinci 1999 8 598 tis. Kč. Tato půjčka je zajištěna směnkou. Časově rozlišený úrok z této půjčky činí k 31. prosinci 1999 1 322 tis. Kč
(1998 – 1 279 tis. Kč).
PPF majetková a.s.
V průběhu roku 1999 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů PPF majetková a.s. vypláceny odměny a nebyly poskytnuty půjčky.
Během roku 1998 společnost poskytla půjčku členu představenstva, která byla v průběhu roku zaplacena. Úrok z této půjčky činil 25 tis. Kč.
Člen dozorčí rady během roku 1999 poskytoval společnosti poradenské služby v celkové částce 1 082 tis. Kč (1998 – 953 tis. Kč).
PPF a.s., PPF burzovní společnost a.s. a CM – CREDIT a.s.
V letech 1999 a 1998 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů těchto společností vypláceny odměny a ani nebyly poskytnuty půjčky.
10. Základní jmění
Plně splacené a zaregistrované základní jmění společnosti činí k 31. prosinci 1999 420 000 tis. Kč, které bylo spolu se 70 000 tis. Kč emisního
ažia splaceno.
PPF a.s.
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho,
že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF a.s.
k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“
51
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF a.s.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
52
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát – daňové pohledávky
Stát – odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
573 446
–
560 955
6 327
–
–
6 327
–
–
–
–
10 036
–
–
9 989
–
–
47
–
–
–
544 592
544 592
–
–
–
–
12 175
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 927
2 927
–
–
–
–
–
–
–
9 248
96
644
8 508
316
316
307
8
1
–
1998
560 139
–
548 432
7 213
–
–
7 213
–
–
–
–
7 606
–
–
7 606
–
–
–
–
–
–
533 613
533 613
–
–
–
–
10 292
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 901
2 901
–
–
–
–
–
–
–
7 391
62
7 329
–
1 415
1 415
1 104
269
42
–
1997
534 150
–
533 504
–
–
–
–
–
–
–
–
41
–
–
41
–
–
–
–
–
–
533 463
533 463
–
–
–
–
603
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
184
61
–
–
3
–
–
–
120
419
4
415
–
43
43
43
–
–
–
PPF a.s.
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát – daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
573 446
479 674
420 000
420 000
–
70 000
70 000
–
–
4 298
4 298
–
–
-34 309
–
-34 309
19 685
85 669
1
–
1
–
70 900
–
–
–
–
–
70 900
14 768
9 436
–
1 352
877
1 320
1 773
–
–
10
–
–
–
–
8 103
8 103
8 097
5
1
–
1998
560 139
459 989
420 000
420 000
–
70 000
70 000
–
–
–
–
–
–
-51 503
–
-51 503
21 492
92 813
42
–
42
–
70 900
–
–
–
–
–
70 900
21 871
7 162
–
707
915
2 596
805
–
–
9 686
–
–
–
–
7 337
6 532
6 532
–
–
805
1997
534 150
348 497
400 000
400 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-51 503
184 275
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
184 275
130
–
–
–
–
2
–
–
184 143
–
–
–
–
1 378
1 378
1 378
–
–
–
53
PPF a.s.
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
54
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
75 910
75 910
–
–
28 458
1 678
26 780
47 452
28 694
21 106
–
7 386
202
39
5 110
82
43
–
–
–
–
177
27
–
–
13 798
15 750
15 750
–
–
–
42
1
–
–
255
6 449
10
1 001
–
–
8 606
2 784
1 816
968
19 620
124
24
35
35
–
65
–
19 685
22 504
1998
–
–
–
75 576
75 576
–
–
20 712
1 535
19 177
54 864
21 771
16 030
–
5 593
148
11
4 315
857
870
–
–
–
–
102
20
–
–
28 836
240
240
15 000
15 000
–
–
–
–
42
–
–
468
19 098
13
874
–
–
-4 533
2 917
2 114
803
21 386
163
–
57
57
–
106
–
21 492
24 466
1997
–
–
–
10
10
–
–
107
1
106
-97
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-97
120
120
–
–
–
–
–
–
–
–
50 000
38
1 414
–
28
–
–
-51 404
2
–
2
-51 503
–
–
–
–
–
–
–
-51 503
-51 501
PPF a.s.
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku
A.1.2.2. rezerv
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního
kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
A.8.
Ostatní položky finanční povahy
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
7 391
1998
419
13 798
6 936
5 110
1 865
–
–
1 865
-39
28
8
4
4
20 734
-8 097
-26
-8 071
–
–
37
-95
-2
-92
751
024
717
307
–
–
1 238
184 091
-184
184 275
–
–
12 637
-6 449
255
-1 851
123
–
-991
3 724
-57 273
-19 098
468
-2 171
163
–
14 139
-63 772
185 329
-1 414
38
-2
-28
–
–
183 923
699
441
279
979
82
82
–
–
-17 617
-20 113
-12 170
-7 793
-150
857
857
–
–
-19 256
-583 504
-41
–
-583 463
–
–
–
–
-583 504
–
–
–
–
–
–
–
–
15 750
15 750
1 857
9 248
–
90 000
90 000
–
–
–
–
–
–
90 000
6 972
7 391
–
400 000
400 000
–
–
–
–
–
–
400 000
419
419
-17
-5
-1
-10
836
915
315
587
–
–
4 587
13
1997
–
-97
1 335
–
1 335
–
–
1 335
–
55
PPF a.s.
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika společnosti
PPF a.s. („společnost“) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 18. 11. 1996 podle zákona č. 513/91 Sb. a do obchodního rejstříku
byla zapsána dne 13. 1. 1997. Hlavní aktivitou společnosti je koordinace aktivit a činností v rámci holdingového uspořádání skupiny PPF.
Vlastníci společnosti
Vlastníkem s kvalifikovanou většinou je Ing. Petr Kellner.
Sídlo společnosti
PPF a.s.
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
Česká republika
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 1999
56
Členové představenstva
Ing. Petr Kellner
Ing. Ladislav Bartoníček, MBA
Milan Maděryč
Členové dozorčích orgánů
JUDr. František Tlustoš
Ing. Martin Dindoš
Mgr. Lenka Šafránková
Organizační struktura
Hlavní aktivity společnosti jsou řízeny představenstvem a vedením společnosti.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný
investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč (do 31. prosince 1998 do výše 40 tis. Kč) je vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů
v měsíci jeho pořízení.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Stroje a přístroje
Automobily
Inventář
Software
Metoda
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
Doba odpisování
4 roky
4 roky
6 let
4 roky
(b) Dlouhodobé finanční investice
Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic trvale nižší než tato cena, je jejich
účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná položka.
(c) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v případě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.
PPF a.s.
(d) Stanovení opravných položek
Společnost tvoří opravné položky brutto způsobem, tj. opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba opravných
položek k jednotlivým aktivům je k rozvahovému dni zahrnována do nákladů.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
Finanční investice
Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, a to ve výši rozdílu mezi účetní hodnotou
a tržní cenou. Tržní cena je cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaným odhadem.
(e) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
(f) Pronájmy
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně.
(g) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového
základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s použitím očekávané daně platné
pro následující období.
3. Změna účetních metod a postupů
Společnost své účetní metody a postupy v průběhu roku nezměnila.
57
PPF a.s.
4. Investiční majetek
(a) Nehmotný investiční majetek
Software
Pořizovací cena
Zůstatky k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatky k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatky k 1. 1. 1999
Odpisy
Opravky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatky k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota k 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota k 31. 12. 1999
7 321
1 136
–
–
8 457
108
2 022
–
–
2 130
7 213
6 327
(b) Hmotný investiční majetek
58
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Opravky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota k 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota k 31. 12. 1999
Stroje, přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Zálohy
Celkem
4 681
1 294
–
–
5 975
4 443
3 546
-73
–
7 916
201
215
–
–
416
–
–
–
–
–
9 325
5 055
-73
–
14 307
706
1 296
–
–
2 002
3 975
3 973
1 000
1 280
-7
–
2 273
3 443
5 643
13
30
–
–
43
188
373
–
–
–
–
–
–
–
1 719
2 606
-7
–
4 318
7 606
9 989
V roce 1999 byla pořízena umělecká díla v hodnotě 47 tis. Kč.
5 . D ro b n ý h m o t n ý a n e h m o t n ý m a j e t e k
V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a) účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v měsíci jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek (software)
Celkem
Zůstatek k 31. prosinci 1999
2 229
520
2 749
Zůstatek k 31. prosinci 1998
1 937
410
2 347
PPF a.s.
Přírůstky drobného hmotného majetku v roce 1999 činily 339 tis. Kč (1998 – 1 944 tis. Kč), úbytky drobného hmotného majetku činily
46 tis. Kč (1998 – 7 tis. Kč). Přírůstky drobného nehmotného majetku v roce 1999 činily 143 tis. Kč (1998 – 472 tis. Kč), úbytky drobného
nehmotného majetku činily 33 tis. (1998 – 62 tis. Kč).
6. Investice
Finanční investice
PPF Servis a.s.
PPF burzovní společnost a.s.
PPF majetková a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF Financial Services Ltd.
PPF (Cyprus) Ltd.
Home Net a.s.
ELINE a.s.
Celkem
Vlastnický podíl (%)
100,00
100,00
100,00
79,75
100,00
100,00
100,00
100,00
Cena pořízení (Kč)
1 382 214
23 145 000
317 500
562 300 000
2 634 249
2 813 115
1 000 000
1 000 000
594 592 078
V roce 1999 měla společnost z dlouhodobých finančních investic (PPF burzovní společnost a.s.) výnos ve výši 15 750 tis. Kč (1998 –
15 000 tis. Kč) z titulu přijatých dividend.
K finanční investici ve společnosti PPF investiční společnost a.s. je vytvořena opravná položka ve výši 50 000 tis. Kč (1998 – 50 000 tis. Kč).
7 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y z o b c h o d n í h o s t y k u
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky
Krátkodobé obchodní pohledávky činí 2 927 tis. Kč (1998 – 2 901 tis. Kč).
(b) Krátkodobé obchodní závazky
Krátkodobé obchodní závazky činí 9 436 tis. Kč (1998 – 7 162 tis. Kč).
Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky v den splatnosti obdržené faktury, a tudíž neexistují takové, jejichž doba po splatnosti by byla delší než 180 dní.
8. Základní jmění
V roce 1999 nedošlo ke změně základního jmění, jehož výše 420 000 tis. Kč byla plně splacena a zapsána do obchodního rejstříku.
59
PPF a.s.
9. Vlastní jmění
(a) Přehled pohybů vlastního jmění
Zůstatek k 1. 1. 1999
Příděly fondům
Čerpání fondů
Krytí ztráty minulých let
Zisk za rok 1999
Zůstatek k 31. 12. 1999
Základní
jmění
420 000
–
–
–
–
420 000
Emisní
ažio
70 000
–
–
–
–
70 000
Zisk běžného
období
21 492
-4 298
–
-17 194
19 685
19 685
Neuhrazená
ztráta
-51 503
–
–
17 194
–
-34 309
Zákonný
rezervní fond
–
4 298
–
–
–
4 298
Sociální
fond
–
–
–
–
–
–
Celkem
459 989
–
–
–
19 685
479 674
(b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období
Valná hromada společnosti rozhodne o vypořádání zisku za rok 1999, které bude provedeno v souladu se stanovami společnosti a právními
předpisy.
1 0 . Z a m ě s t n a n c i a v e d o u c í p ra c o v n í c i
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 1999 a 1998:
60
1999
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
1998
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
29
7
36
Mzdové
náklady
12 293
8 813
21 106
Sociál. a zdrav.
pojištění
4 300
3 086
7 386
Sociální
náklady
163
39
202
Počet
zaměstnanců
22
6
28
Mzdové
náklady
9 819
6 211
16 030
Sociál. a zdrav.
pojištění
3 481
2 112
5 593
Sociální
náklady
116
32
148
11. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích popsaných v bodu 7 jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům
ve skupině:
PPF burzovní společnost a.s.
PPF majetková a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF Capital Management a.s.
CM-CREDIT a.s.
PPF investiční holding a.s.
Celkem
1999
1
260
360
15
217
1
854
Pohledávky k 31. 12.
1998
410
–
–
–
24
43
477
Závazky k 31. 12.
1999
1998
72
–
–
–
7
147
159
1 001
–
–
–
–
238
1 148
Závazky vůči společnostem PPF burzovní společnost a.s. a PPF Capital Management a.s. představují obdržené zálohy na služby od PPF a.s.
PPF a.s.
(b) Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé
závazky
k 31. 12. 1998
70 900
70 900
Real a.s.
Celkem
Splaceno
během
1999
–
–
Dlouhodobé
závazky
k 31. 12. 1999
70 900
70 900
Nákladové
úroky
v roce 1999
6 173
6 173
Jedná se o postoupený závazek vyplývající z nákupu akcií PPF IS. Závazek je úročen sazbou ve výši 1,4násobku diskontní sazby zveřejňované
ČNB. Konečná splatnost závazku je 31. prosince 2000.
(c) Tržby a nákupy
Tržby k 31. 12.
1999
17 239
16 067
13 799
12 174
5 483
3 275
68 037
PPF burzovní společnost a.s.
PPF majetková a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF Capital Management a.s.
CM-CREDIT a.s.
PPF investiční holding a.s.
Celkem
1998
16 343
15 595
12 508
20 691
5 434
3 222
73 793
Nákupy k 31. 12.
1999
1998
–
6 343
–
–
6 848
2 931
–
126
–
–
–
–
6 848
9 400
(d) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
61
V roce 1999 neobdrželi členové představenstva a dozorčí rady žádné odměny a ani jim nebyla poskytnuta žádná půjčka.
12. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 1999 činí 1 851 tis. Kč (1998 – 2 171 tis. Kč) a obsahuje 15 tis. Kč za daně vztahující se k roku
1998. Tato daňová povinnost vyplynula ze zpřesnění podaného přiznání proti původně zaúčtovanému.
(b) Odložená
Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku je uveden v následující tabulce:
Zůstatek k 1. 1. 1999
Změna v roce 1999
Efekt změny daňové sazby
Zůstatek k 31. 12. 1999
Nehmotný
investiční majetek
1 722
1 291
–
3 013
Hmotný
investiční majetek
578
2 128
–
2 706
Celkem
2 300
3 419
–
5 719
Daňová
sazba
35 %
31 %
–
31 %
Odložená
daň
805
1 060
–92
1 773
PPF a.s.
1 3 . P ro n á j m y
Finanční
Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně:
1999
Osobní vozy
Celkem
1998
Osobní vozy
Celkem
Leasingové
splátky celkem
5 986
5 986
Zaplaceno
k 31. 12. 1999
2 041
2 041
Splatno
do 1 roku
1 894
1 894
Splatno
v násl. letech
2 051
2 051
Leasingové
splátky celkem
1 251
1 251
Zaplaceno
k 31. 12. 1999
344
344
Splatno
do 1 roku
381
381
Splatno
v násl. letech
526
526
1 4 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
62
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek – depositní směnka
Celkem
Zůstatek k 31. prosinci 1999
96
644
8 508
9 248
Zůstatek k 31. prosinci 1998
62
7 329
–
7 391
PPF investiãní spoleãnost a.s.
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF investiční společnost a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný
statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF investiční společnost a.s. k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky.“
63
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF investiãní spoleãnost a.s.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
64
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát – daňové pohledávky
Stát – odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
29 435
–
2 724
–
–
–
–
–
–
–
–
2 624
–
500
1 776
–
–
348
–
–
–
100
–
–
100
–
–
23 086
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 371
1 240
–
–
797
–
–
–
334
20 715
53
743
19 919
3 625
3 625
85
3 540
–
–
1998
23 637
–
9 229
–
–
–
–
–
–
–
–
2 695
–
424
1 922
–
–
349
–
–
–
6 534
6 334
–
200
–
–
11 827
–
–
–
–
–
–
–
1
1
–
–
–
–
1 483
1 159
–
–
324
–
–
–
–
10 343
76
10 267
–
2 581
2 581
135
2 444
2
–
1997
56 436
–
14 978
464
–
–
464
–
–
–
–
13 300
–
434
12 518
–
–
348
–
–
–
1 214
1 014
–
200
–
–
39 814
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31 090
24 561
–
–
6 159
–
–
–
370
8 724
310
8 414
–
1 644
1 644
215
1 429
–
–
PPF investiãní spoleãnost a.s.
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetní období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát – daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
29 435
26 032
20 000
20 000
–
-4
–
-4
–
3 643
3 643
–
–
-606
–
-606
2 999
2 012
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 012
1 125
–
304
196
89
298
–
–
–
–
–
–
–
1 391
1 391
1 380
11
–
–
1998
23 637
20 883
17 850
17 850
–
-4
–
-4
–
3 643
3 643
–
–
4 562
4 562
–
-5 168
2 551
2
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
2 549
1 544
–
150
186
357
309
–
–
3
–
–
–
–
203
58
27
–
31
145
1997
56 436
26 351
17 850
17 850
–
-4
–
-4
–
3 443
3 443
–
–
2 507
2 507
–
2 555
29 803
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
29 803
1 779
124
–
595
310
1 579
–
–
25 416
–
–
–
–
282
282
281
–
1
–
65
PPF investiãní spoleãnost a.s.
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
66
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
33 790
33 790
–
–
27 530
244
27 286
6 260
7 920
5 832
–
2 038
50
10
763
311
299
–
–
50
–
5 719
342
–
–
3 006
7 293
6 854
–
–
–
–
–
2
–
–
–
780
–
1
372
–
–
850
870
881
-11
2 986
24
4
7
7
–
13
–
2 999
3 876
1998
–
–
–
31 555
31 555
–
–
31 328
327
31 001
227
5 170
3 805
–
1 329
36
2
675
8 215
10 910
–
–
3
–
3 889
201
–
–
-4 624
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
3 426
–
2
331
–
–
3 095
3 681
4 950
-1 269
-5 210
210
145
23
23
–
42
–
-5 168
-1 464
1997
–
–
–
38 143
38 143
–
–
23 605
1 764
21 841
14 538
18 981
13 940
–
4 876
165
20
5 537
1 545
1 491
–
–
3 000
3 053
768
101
–
–
-9 332
210 877
198 362
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 208
4 075
5 225
6 143
–
–
10 730
-737
-363
-374
2 135
1 291
603
268
268
–
420
–
2 555
2 086
PPF investiãní spoleãnost a.s.
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
P.
Z:
A.1.
A.1.1.
A.1.1.2.
A.1.2.
A.1.2.1.
A.1.2.2.
A.1.2.3.
A.1.3.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.***
B.1.
B.1.1.
B.1.2.
B.1.3.
B.2.
B.2.1.
B.2.2.
B.3.
B.***
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.3.
C.***
F.
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých a oběžných aktiv
Odpisy hmotného investičního majetku zúčtované do spotřeby materiálu
Změna stavu:
opravné položky k nabytému majetku
rezerv
časového rozlišení
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního
kapitálu a mimořádnými položkami
Změna potřeby pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Přijaté úroky
Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
Ostatní položky finanční povahy
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Nabytí stálých aktiv
Nabytí hmotného investičního majetku
Nabytí nehmotného investičního majetku
Nabytí finančních investic
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
Výnosy z prodeje finančních investic
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
Úhrada ztráty společníky
Platby z fondů tvořených ze zisku
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně – tantiémy
Příjem ze snížení základního jmění na finanční investici
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
10 343
1998
8 724
1997
3 664
3 006
895
763
–
144
–
–
144
-12
-4 624
2 354
675
–
-1 016
–
–
-1 016
2 695
-9 332
-8 177
5 537
–
-13 660
–
–
-13 660
-54
3 901
-1 413
-887
-526
–
–
-2
3
29
-25
270
621
606
985
–
–
-17
-22
52
-74
509
228
531
759
–
–
2 488
–
780
-888
24
–
-370
2 034
1 351
–
3 426
-4 973
65
–
-329
-460
-39 737
-4 075
3 208
737
562
12 515
-918
-27 708
-1 516
-986
-10
-520
7 604
311
7 293
–
6 088
-5 836
-516
–
-5 320
8 215
8 215
–
–
2 379
57 429
-6 629
-314
64 372
1 545
1 545
–
–
58 974
–
2 150
2 150
–
–
–
–
–
100
2 250
10 372
20 715
–
-300
–
–
–
–
–
-300
–
-300
1 619
10 343
–
-26 206
-20 000
192
–
–
-150
-6 248
–
-26 206
5 060
8 724
67
PPF investiãní spoleãnost a.s.
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika společnosti
PPF investiční společnost a.s. („společnost“) byla založena na základě zakladatelské smlouvy dne 2. září 1991. Předmětem podnikání společnosti založené dle § 25 zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, je shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických
osob za účelem použití podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Předmět podnikání společnosti
– shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle zákona
č. 248/1992 Sb.,
– shromažďování finančních prostředků prodejem podílových listů a vytváření z nich podílových fondů. Prostředky takto získané používá
ke koupi cenných papírů nebo k ukládání na zvláštním účtu u banky a spravuje je svým jménem a na účet majitelů podílových listů.
Vlastníci společnosti
PPF investiční společnost a.s. je vlastněna ze 79,75 % společností PPF a.s.
Sídlo společnosti
PPF investiční společnost a.s.
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
68
Česká republika
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 1999
Členové představenstva
Ing. Libor Motejlek
Jan Robin Valdinger
Ing. Daniel Kukačka
Členové dozorčích orgánů
Ing. Radek Krůžela
Ing. Alena Bernreiterová
Ing. Martin Dindoš
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný
investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč (do 31. prosince 1998 40 tis. Kč) je vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce
jejich pořízení.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Budovy
Stroje a přístroje a zařízení
Automobily
Inventář
Software
Metoda
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
Doba odpisování
30 let
4 roky
4 roky
6 let
4 roky
(b) Dlouhodobé finanční investice
Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří
opravná položka.
Ostatní investiční cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v případě přechodného snížení
hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.
PPF investiãní spoleãnost a.s.
(c) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v případě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.
(d) Stanovení opravných položek
Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek na
počátku a konci účetního období.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
(e) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva, pokud nejsou kurzová rizika kryta zajištovacími instrumenty.
(f) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového
základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s použitím očekávané daňové
69
sazby platné pro následující období.
3. Změna účetních metod a postupů
Společnost v průběhu roku 1999 své účetní metody a postupy nezměnila.
4. Investiční majetek
(a) Nehmotný investiční majetek
Společnost k 31. 12. 1999 nepořídila do svých aktiv žádný nehmotný investiční majetek v ceně nad 60 tis. Kč.
(b) Hmotný investiční majetek
Pořizovací cena
Zůstatky k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatky k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatky k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatky k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota k 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota k 31. 12. 1999
Ostatní
majetek
Stavby
Stroje,
přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Celkem
348
–
–
–
348
843
95
–
–
938
1 501
102
–
–
1 603
873
721
-374
–
1 220
2 143
–
–
–
2 143
5 708
918
-374
–
6 252
–
–
–
–
–
348
348
419
19
–
–
438
424
500
1 225
88
–
–
1 313
276
290
384
223
-70
–
537
489
683
985
355
–
–
1 340
1 158
803
3 013
685
-70
–
3 628
2 695
2 624
PPF investiãní spoleãnost a.s.
5 . D ro b n ý h m o t n ý a n e h m o t n ý m a j e t e k
V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a) účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:
Zůstatek k 31. 12.
1999
2 233
10
2 243
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek (software)
Celkem
1998
2 298
–
2 298
V roce 1999 byl pořízen drobný hmotný investiční majetek v hodnotě 68 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v hodnotě 10 tis. Kč a plně odepsán.
Zůstatková cena vyřazeného majetku zahrnuje částku 4 tis. Kč odepsanou do mimořádných nákladů.
6. Investice
(a) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je tvořen depozitní směnkou ve výši 19 919 tis. Kč.
(b) Finanční investice
70
Vlastnický podíl (%)
50 %
DR. AG. spol. s r.o.
Celkem
Cena pořízení (Kč)
100 000
100 000
7 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y z o b c h o d n í h o s t y k u
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 1 240 tis. Kč (1998 – 1 159 tis. Kč). V dlouhodobých pohledávkách jsou vykázány pohledávky za
dlužníky v konkurzním řízení (WIKA s.r.o. ve výši 14 099 tis. Kč a Atelier SARA ve výši 3 000 tis. Kč), ke kterým jsou vytvořeny opravné položky
ve výši 100 % (1998 – 17 099 tis. Kč).
(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 1 125 tis. Kč (1998 – 1 544 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky v den
splatnosti faktury, a tudíž neexistují takové, jejichž doba po splatnosti by byla delší než 180 dní.
8 . O p ra v n é p o l o ž k y
Zůstatek k 1. 1. 1999
Tvorba
Zúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Opravné položky
k finančním investicím
8 290
–
–
8 290
Opravné položky
k pohledávkám
17 242
–
-50
17 192
Ostatní opravné
položky
–
–
–
–
Celkem
25 532
–
-50
25 482
9. Základní jmění
Základní jmění
Zůstatek k 1. 1. 1999
340 akcií na majitele v nominální hodnotě 50 000 Kč
850 zaměstnaneckých akcií v nom. hodnotě 1 000 Kč
Zvýšení základního jmění 43 ks akcií v nominální hodnotě 50 000 Kč
Zůstatek k 31. 12. 1999
17 000
850
2 150
20 000
PPF investiãní spoleãnost a.s.
Společnost vydala 43 akcií v nominální hodnotě 50 000 Kč za akcii na doplnění základního jmění na 20 000 tis. Kč za účelem splnění požadavku novely zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Všechny vydané akcie byly upsány a splaceny v plné výši. Nová výše základního jmění byla dne 16. srpna 1999 zapsána do obchodního rejstříku.
10. Vlastní jmění
Přehled pohybů vlastního jmění
Zůstatek k 1. 1. 1999
Zvýšení základního jmění
Rozdělení ztráty
Zisk za rok 1999
Zůstatek k 31. 12. 1999
Základní
jmění
17 850
2 150
–
–
20 000
Ztráta
běž. období
-5 168
–
5 168
2 999
2 999
Neuhrazená
ztráta
–
–
-606
–
-606
Nerozdělený
zisk
4 562
–
-4 562
–
–
Zákonný
rezerv. fond
3 643
–
–
–
3 643
Ostatní
fondy
-4
–
–
–
-4
Celkem
20 883
2 150
–
2 999
26 032
O rozdělení zisku za rok 1999 po splnění zákonných povinností (doplnění rezervního fondu) rozhodne valná hromada.
1 1 . Z a m ě s t n a n c i a v e d o u c í p ra c o v n í c i
71
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 1999 a 1998:
1999
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
1998
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
7
4
11
Mzdové
náklady
2 019
3 813
5 832
Sociální
a zdrav. pojištění
706
1 332
2 038
Sociální
náklady
32
18
50
Počet
zaměstnanců
10
2
12
Mzdové
náklady
1 903
1 902
3 805
Sociální
a zdrav. pojištění
682
647
1 329
Sociální
náklady
30
6
36
12. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích popsaných v bodu 7a), případně v příjmech příštích období jsou obsaženy i následující zůstatky účtů
týkající se vztahů k podnikům ve skupině:
PPF a.s.
PPF burzovní společnost a.s.
PPF Český uzavřený PF
PPF Moravskoslezský uzavřený PF
PPF Otevřený podílový fond smíšený
Celkem
Pohledávky k 31. 12.
1999
1998
7
147
851
851
2 103
1 599
974
716
463
–
4 398
3 313
Závazky k 31. 12.
1999
1998
360
–
–
–
–
–
–
–
–
–
360
–
PPF investiãní spoleãnost a.s.
(b) Tržby a nákupy služeb
Tržby k 31. 12.
1999
6 848
810
21 808
10 219
1 763
3 451
44 899
PPF a.s.
PPF burzovní společnost a.s.
PPF Český uzavřený podílový fond
PPF Moravskoslezský uzavřený PF
PPF Otevřený podílový fond smíšený
CM-CREDIT a.s.
Celkem
1998
11 030
1 126
21 469
10 086
–
–
43 711
Nákupy k 31. 12.
1999
1998
14 058
12 557
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
14 058
12 559
13. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 1999 činí 888 tis. Kč (1998 – 4 973 tis. Kč) a obsahuje splatnou daň za rok 1999 ve výši
1 631 tis. Kč a opravu splatné daně za rok 1998 ve výši 743 tis. Kč.
(b) Odložená
Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku je uveden
v následující tabulce:
72
Zůstatek k 1. 1. 1999
Změna v roce 1999
Efekt změny daňové sazby
Zůstatek k 31. 12. 1999
Nehmotný
inv. majetek
–
–
–
–
Hmotný
inv. majetek
883
80
–
963
Celkem
883
80
–
963
Daňová
sazba (%)
35
31
–
31
Odložená
daň
309
25
-36
298
1 4 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek – depozitní směnka
Celkem
Zůstatek k 31. 12.
1999
1998
53
76
743
10 267
19 919
–
20 715
10 343
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond za rok 1999.
Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond k 31. prosinci 1999.
Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví
a příslušnými předpisy České republiky.“
73
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
74
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát – daňové pohledávky
Stát – odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
1 270 933
–
222 904
1 368
1 368
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
221 536
–
–
221 536
–
–
1 047 944
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 777
8
–
–
8 769
–
–
–
–
1 039 167
–
147 864
891 303
85
85
–
85
–
–
1998
1 007 496
–
271 009
6 839
6 839
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
264 170
–
–
264 170
–
–
736 314
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8 518
114
–
–
8 404
–
–
–
–
727 796
–
444 079
283 717
173
173
–
173
–
–
1997
1 110 508
–
750 426
12 310
12 310
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
738 116
–
–
738 116
–
–
357 675
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5 534
203
–
–
5 331
–
–
–
–
352 141
–
352 141
–
2 407
2 407
49
2 358
–
–
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát – daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
1 270 933
1 264 969
–
–
–
1 288 790
–
1 454 496
-165 706
–
–
–
–
24 664
24 664
–
-48 758
6 056
3 379
–
3 379
–
–
–
–
–
–
–
–
2 677
2 266
411
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
181
181
181
–
–
–
1998
1 007 496
1 005 094
–
–
–
980 431
–
1 454 496
-474 065
–
–
–
–
49 061
49 061
–
-24 398
2 146
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 146
1 719
427
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
256
189
189
–
–
67
1997
1 110 508
1 109 662
–
–
–
1 054 144
–
1 454 496
-400 352
–
–
–
–
33 994
33 994
–
21 524
733
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
733
42
691
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
113
113
113
–
–
–
75
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
76
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
–
–
–
–
25 251
–
25 251
-25 251
–
–
–
–
–
–
5 471
–
–
–
–
1 220
1 220
–
–
–
–
-30 722
2 535 812
2 609 988
908
–
–
908
31 640
–
3 379
–
–
13 764
–
82 373
67 476
–
–
-16 346
1 690
1 690
–
-48 758
–
–
–
–
–
–
–
-48 758
-47 068
1998
–
–
–
–
–
–
–
25 476
–
25 476
-25 476
–
–
–
–
–
–
5 471
–
–
–
–
–
1 220
–
–
–
–
-32 167
16 822 463
16 831 390
3 119
–
–
3 119
5 643
–
–
–
–
15 595
14
64 929
72 549
–
–
7 796
27
27
–
-24 398
–
–
–
–
–
–
–
-24 398
-24 371
1997
–
–
–
–
–
–
–
27 561
–
27 561
-27 561
–
–
–
–
–
–
5 471
–
–
–
–
–
–
6
–
–
–
-33 026
317 199
308 587
8 951
–
–
8 951
–
–
–
–
–
17 767
–
86 855
67 635
–
–
54 550
–
–
–
21 524
–
–
–
–
–
–
–
21 524
21 524
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku
A.1.2.2. rezervy
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního
kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
A.8.
Ostatní položky finanční povahy
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobých finančních investic
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
444 079
1998
352 141
1997
151 461
-47 068
228 448
5 471
94 349
90 957
3 379
13
–
128 628
-24 371
55 381
5 471
1 383
-994
–
2 377
–
48 527
21 524
-3 079
5 471
62
–
–
62
–
-8 612
181 380
-607 314
-259
531
–
-607 586
31
-285
-2
1
-425 934
–
–
-1 690
–
–
–
-427 624
-254 278
–
–
-27
–
–
–
-254 305
-8 401
–
–
-69 370
–
–
-69 370
200 779
–
200 779
–
131 409
-21 572
–
–
-21 572
374 272
–
374 272
–
352 700
-93 569
–
–
-93 569
317 199
–
317 199
–
223 630
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-6 457
–
–
–
–
–
-6 457
–
-6 457
91 938
444 079
–
-14 549
–
–
–
–
–
-14 549
–
-14 549
200 680
352 141
-296 215
147 864
010
288
984
413
–
-283 717
18
-26
-5
-21
445
846
534
312
–
–
–
–
–
-8 401
77
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika fondu
PPF investiční společnost a.s. Český uzavřený podílový fond („podílový fond“) byl založen jako uzavřený podílový fond pro druhou vlnu kuponové privatizace. Povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 28. září 1993 Ministerstvem financí České republiky podle ustanovení
§ 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Ministerstvo financí České republiky schválilo dne 28. září 1993 vydání podílových listů podílového fondu.
Emise podílových listů fondu a jejich připsání na majetkové účty podílníků vedené ve SCP byla uskutečněna k 25. květnu 1995. Od data emise
jsou také podílové listy obchodovány na kapitálovém trhu.
Sídlo společnosti
PPF investiční společnost a.s.
Český uzavřený podílový fond
Na Pankráci 121
Praha 4
Česká republika
Československá obchodní banka, a.s. („ČSOB“), poskytuje fondu služby depozitáře a služby spojené s uložením a správou cenných papírů
(„depozitář“) podle depozitářské smlouvy.
78
Akcie fondu získané v průběhu druhé vlny kuponové privatizace byly připsány na majetkový účet podílového fondu vedeném v SCP
k 28. únoru 1995.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Pro stanovení cen pořízení cenných papírů fond používá vážený aritmetický průměr.
U ocenění portfolia cenných papírů fond postupoval v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 207/1998 Sb., platné
od 1. září 1998. Pro ocenění dluhopisů a pokladničních poukázek společnost vypracovala po dohodě s depozitářem směrnice na základě
§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 207/1998 Sb.
1. Pro výpočet hodnoty akcie je použit uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha a.s. pro den, ke kterému se
výpočet provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodováno.
2. Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce l, používá se kurz ze závěrečných kurzů akcie pro
tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzotvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.
3. Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, používá se pro výpočet hodnoty kurz podle odstavce
1 nebo 2 uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí.
4. Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, používá se u akcie, se kterou nebylo na veřejném kurzotvorném trhu
obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí, poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 %
po dobu 100 kalendářních dnů.
5. Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se používá střed mezi cenou nákupu a prodeje průměrných referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet provádí.
6. Pro výpočet dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní banky se používá průměrná
cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet provádí.
7. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním veřejném trhu se používá
kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu. Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá systém Bloomberg.
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
(b) Daně
Přijaté úroky z termínovaných vkladů a dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy ze zahraničních akcií jsou zdaňovány 25 %. Sraženou daň z těchto dividend v zahraničí si fond zohlední proti tomuto daňovému závazku na základě potvrzení vydaného zahraničním správcem daně.
Od roku 1996 jsou kapitálové výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a ostatní příjmy obsaženy v daňovém základu a jsou zdaňovány
sazbou 25 % po odečtení souvisejících nákladů z daňového základu. Jako náklad lze uplatnit úhrn hodnot cenných papírů prodaných ve zdaňovacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných papírů je za zdaňovací období
vyšší než úhrn příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to
v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot
cenných papírů v tomto jednotlivém zdaňovacím období a to jen do výše zisku z prodeje těchto cenných papírů.
Od roku 1997 může podílový fond převádět daňové ztráty (kromě ztráty z prodeje cenných papírů, jak je uvedeno v předchozím odstavci) do
následujících třech zdaňovacích období.
(c) Pohledávky a závazky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
Podílový fond měl pohledávky k 31. prosinci 1999 v hodnotě 1 228 tis. Kč (1998: 1 334 tis. Kč). K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná
položka ve výši 1 220 tis. Kč (1998: 1 220 tis. Kč).
Podílový fond neměl závazky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 1999 a 1998.
79
(d) Přepočty cizích měn
Fond používá pro přepočet cizích měn oficiální kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
3 . Po p l a t e k z a s p rá v u a v e d e n í f o n d u
V souladu se Statutem podílového fondu, poplatek za správu a vedení fondu investiční společností, který je vypočítáván jako 2 % z průměrné
roční hodnoty majetku fondu, činil 21 808 tis. Kč v roce 1999 (1998: 21 469 tis. Kč).
4 . Po p l a t e k z a v ý k o n f u n k c e d e p o z i t á ře a z a u l o ž e n í a s p rá v u c e n n ý c h p a p í r ů
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře a poskytování služeb spojených s uložením a správou cenných papírů ČSOB činil poplatek
za tyto služby 709 tis. Kč v roce 1999 (1998: 514 tis. Kč).
5. Ostatní kapitálové fondy
Podílový fond zakoupil ve druhé vlně kuponové privatizace akcie v hodnotě 1 633 261 tis. Kč. Tyto akcie byly oceněny dle závazné účetní metodiky Ministerstva financí ČR. Na 1 000 investičních bodů vložených do fondu připadal majetek ve výši 19 982 Kč v účetním vyjádření, který
byl rozdělen na podílové listy v celkové nominální hodnotě 817 355 tis. Kč a vklad do kapitálového fondu ve výši 815 905 tis. Kč. Bylo vydáno
817 355 podílových listů o nominální hodnotě 1 000 Kč.
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Ostatní kapitálové fondy byly sníženy o ztrátu z roku 1995 ve výši 178 765 tis. Kč.
Za každých 1 000 investičních bodů investovaných do fondu v průběhu druhé vlny kuponové privatizace obdržel každý podílník 10 podílových
listů.
(v tis. Kč)
Zůstatek k 31. prosinci 1999
Zůstatek k 31. prosinci 1998
Ostatní kapitálové
fondy
1 454 496
1 454 496
Oceňovací rozdíly
z přeceň. majetku
a z kapitál. účasti
-165 706
-474 065
Kapitálové fondy
celkem
1 288 790
980 431
6 . R o z d ě l e n í h o s p o d á řs k é h o v ý s l e d k u
Účetní ztráta za rok 1998 ve výši 24 398 tis. Kč byla na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s. uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
Účetní ztráta za rok 1999 bude vypořádána na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s. v souladu se zákonem
č. 248/92 Sb.
7 . P ře h l e d o f i n a n č n í c h v ý n o s e c h
80
(v tis. Kč)
Přijaté dividendy
Úrokové výnosy z dlužných cenných papírů
Úrokové výnosy z termínovaných vkladů
Úrokové výnosy z účtů u bank
Celkem
1999
2 249
30 299
13 751
13
46 312
1998
3 227
5 535
15 336
259
24 357
1999
2 535 812
2 609 988
-74 176
1998
16 822 463
16 831 390
-8 927
1999
264 170
69 370
-329 407
217 403
221 536
1998
738 116
21 572
-422 799
-72 719
264 170
8 . R e a l i z o v a n ý v ý s l e d e k z p ro d e j e c e n n ý c h p a p í r ů
(v tis. Kč)
Tržby z prodeje cenných papírů
Prodané cenné papíry
Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů
9. Finanční investice
(v tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu
Přírůstky finančních investic v ceně pořízení
Úbytky finančních investic v ceně pořízení
Změny v oceňovacích rozdílech
Zůstatek k 31. prosinci
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
1 0 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
(v tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu
Přírůstky fin. majetku v ceně pořízení (bez nakoup. AÚV)
Nakoupené AÚV
Naběhlé AÚV
Náklady na prodaný finanční majetek
Cenné papíry držené do splatnosti
Kurzové ztráty plynoucí z krátkodobého finančního majetku
Změny v oceňovacích rozdílech
Zůstatek k 31. prosinci
1999
283 717
2 967 462
-9 677
6 197
-2 280 581
-186 448
19 676
90 957
891 303
1998
–
16 702 512
10 387
4 825
-16 408 591
-22 223
-2 199
-994
283 717
1 1 . Po č e t a t r ž n í h o d n o t a f i n a n č n í c h i n v e s t i c p o d l e j e d n o t l i v ý c h e m i t e n t ů
Majetkové cenné papíry – akcie
Emitent
Počet
akcií
127 527
44 882
4 000
10 464
16 549
27 513
19 902
41 215
581 917
4 000
1
11 667
Přerovské strojírny a.s.
ZPS Zlín a.s.
DEZA a.s.
GAMA a.s.
Lázně Teplice v Čechách a.s.
KABLO a.s.
BOPO a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Česká spořitelna a.s.
České radiokomunikace a.s.
PPF investiční holding a.s.
Dům módy a.s.
Celkem
Tržní cena
na kus (Kč)
0,00
0,00
349,00
353,72
185,00
411,70
0,00
2 105,30
165,90
1 316,00
491,90
1 155,00
Celková tržní
hodnota (Kč)
0
0
1 396 000
3 701 326
3 061 565
11 327 102
0
86 769 940
96 540 030
5 264 000
492
13 475 385
221 535 840
Všechny majetkové cenné papíry (finanční investice) – akcie v portfoliu fondu mají nominální hodnotu 1 000 Kč, kromě akcií
České spořitelny a.s. a Českých radiokomunikací a.s., které mají nominální hodnotu 100 Kč.
1 2 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
Zahraniční cenné papíry – akcie
Emitent
BIOCHEM PHARMA
NORTEL NETWORKS CORP.
INTERSHOP COMM.
SAP AG
NOKIA CORP.
CAP GEMINI SOGETI
BORD TELECOM EIREANN
AT&T Corp.
ADVANCED MICRO DEVICES
ALCATEL ALSTHOM
ALLSTATE
Amazon / AMZN
Měna
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
Počet
akcií
6 000
3 100
1 455
390
4 500
780
22 440
3 780
4 100
1 880
7 060
3 360
Tržní cena
na kus (Kč)
782,54
3 633,88
10 080,27
17 667,57
6 503,40
9 104,76
156,44
1 828,09
1 041,23
1 619,06
865,65
2 739,08
Celková tržní
hodnota (Kč)
4 695 260
11 265 025
14 666 793
6 890 352
29 265 300
7 101 713
3 510 579
6 910 192
4 269 052
3 043 823
6 111 522
9 203 313
81
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Emitent
82
Měna
America Online
AMERICAN EXPRESS
Amgen Inc. / AMGN
APPLE COMPUTER
At Home Corp / ATHM
Bell Atlantic
CABLE & WIRELESS
CISCO SYSTEMS
COMPAQ
COMPUWARE
COSTO WHOLES.CORPORATION
DELL Computer
ENDESA SPONSORED
GENERAL ELECTRIC
Intel / INTC
JOHNSON & JOHNSON
Philips – SPONS ADR
Lucent Technology
MCI WORLDCOM
MCKESSON
MERRILL LYNCH & CO INC
MICROSOFT
PFIZER Inc.
SBC Communications
CHARLES SCHWAB CORP.
SEAGATE TECHNOLOGY
Telekomunikacja Polska – GDR
TELLABS INC.
3COM
3DFX INTERACTIVE INC
WAL MART STORES
WALGREN CO
YAHOO INC
Celkem
Počet
akcií
5 600
860
5 600
1 250
2 880
1 890
2 895
4 340
4 560
3 290
1 405
2 240
5 065
2 100
1 645
1 320
1 670
4 680
1 295
870
1 080
2 300
5 460
4 030
3 600
5 950
33 250
3 900
4 560
7 470
2 300
8 200
1 150
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Tržní cena
na kus (Kč)
2 730,09
5 981,51
2 160,90
3 699,00
1 542,78
2 214,87
1 904,73
3 854,43
973,59
1 340,22
3 283,08
1 834,93
726,42
5 567,75
2 961,43
3 355,04
4 857,17
2 698,43
1 909,05
809,53
2 997,41
4 200,55
1 167,16
1 753,98
1 376,20
1 675,18
229,55
2 309,49
1 691,01
352,95
2 487,23
1 052,39
15 567,75
Celková tržní
hodnota (Kč)
15 288 485
5 144 098
12 101 033
4 623 751
4 443 205
4 186 099
5 514 188
16 728 227
4 439 578
4 409 316
4 612 732
4 110 241
3 679 297
11 692 276
4 871 555
4 428 655
8 111 466
12 628 629
2 472 214
704 289
3 237 203
9 661 261
6 372 687
7 068 524
4 954 308
9 967 334
7 632 405
9 007 019
7 711 019
2 636 566
5 720 625
8 629 563
17 902 917
341 623 691
Dlužné cenné papíry (v tis. Kč)
Emitent
Počet
MF – pokl. poukázky 20408250
MF – pokl. poukázky 20906233
MF – pokl. poukázky 21703256
MF – pokl. poukázky 22502252
SD 14,75/0
SD 10,90
Slov. elektr. – dluhopis
RadioMobil 8,2
KOB VAR/05
CITILEASING 10,45
HZL KB 8,00/04
HZL 1KB 8,125/04
Celkem
16
205
20
11
4 000
6 000
2 000
45
2 000
200
1 000
6 000
Nominál
(Kč)
Cena pořízení
bez AÚV
Nákupní
AÚV
000 000
000 000
000 000
000 000
10 000
10 000
10 000
1 000 000
10 000
100 000
10 000
10 000
15 309
199 851
19 730
10 848
41 634
65 262
19 900
44 933
20 150
20 000
10 380
62 060
530 057
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0
51
664
711
1
1
1
1
Tržní cena
celkem
bez AÚV
15 440
200 246
19 768
10 905
41 360
67 764
20 000
45 828
20 154
22 208
10 590
63 684
537 947
AÚV celkem
3
2
3
11
0
0
0
0
688
598
735
533
375
296
433
074
732
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
13. Čistá hodnota majetku fondu
(v tis. Kč)
Majetkové cenné papíry
Dlužné cenné papíry vč. nakoupeného úroku a AÚV
Účty v bankách
Termínované vklady
Krátkodobé pohledávky
Ostatní aktiva
Hodnota majetku fondu celkem
Minus závazky a ostatní pasiva
Čistá hodnota majetku fondu
Počet podílových listů 817 355
Čistá hodnota majetku fondu na podílový list (Kč)
Tržní hodnota
k 31. prosinci 1999
563 160
549 679
143
147 721
8 777
1 453
1 270 933
6 237
1 264 696
Tržní hodnota
k 31. prosinci 19998
312 647
235 240
35
444 044
8 518
7 012
1 007 496
2 402
1 005 094
1 547
1 230
Tržní cena podílových listů fondu byla 1 259 Kč k 31. prosinci 1999 (1998: 805 tis. Kč).
1 4 . Tra n s a k c e s e s p j a t ý m i s u b j e k t y
83
(a) Nákupy a prodeje cenných papírů
Během roku uzavřel podílový fond několik obchodů se spjatým subjektem za obvyklých podmínek:
(v tis. Kč)
PPF burzovní společnost a.s.
Celkové prodeje
16 334
Celkové nákupy
14 325
Pohledávky k 31. 12.
1999
1998
–
–
–
90
–
90
Závazky k 31. 12.
1999
1998
2 103
1 599
–
–
2 103
1 599
Zůstatek
k 31. prosinci 1999
–
-173 596
-173 596
7 890
–
7 890
-165 706
Zůstatek
k 31. prosinci 1998
–
-482 322
-482 322
8 257
–
8 257
-474 065
(b) Pohledávky a závazky vůči spjatým subjektům
(v tis. Kč)
PPF investiční společnost a.s.
PPF burzovní společnost a.s.
Celkem
1 5 . P ře c e n ě n í f i n a n č n í c h i n v e s t i c
(v tis. Kč)
Kladný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Záporný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Kladný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Záporný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění majetku
P P F â e s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
16. Zaměstnanci
Podílový fond neměl žádné zaměstnance v letech 1999 a 1998.
17. Zdanění
Daň z příjmů za rok 1999 činila 1 690 tis. Kč. Za rok 1998 podílový fond vykázal daňovou ztrátu.
1 8 . Z a j i š ťo v a c í i n s t r u m e n t y
Fond během roku 1999 používal zajišťovací instrumenty za účelem řízení kurzových rizik spojených s aktivy v zahraničních měnách (zahraničními akciemi a bankovními účty).
Zajišťovací instrumenty jsou účtovány na podrozvahových účtech. Nerealizované ztráty z termínovaných obchodů dosáhly k 31. prosinci 1999
hodnoty 3 379 tis. Kč. Na tuto částku byla vytvořena rezerva na kurzové ztráty.
Následující celkové forwardové nákupy a prodeje jsou uzavřeny k rozvahovému dni:
84
Zůstatek
Zůstatek
k 31. prosinci 1999
k 31. prosinci 1998
Celkové nákupy
216 093
48 456
Celkové prodeje
–
96 762
19. Možné budoucí závazky
České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu v řadě oblastí. Důsledky
těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.
2 0 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jdou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Finanční majetek
Termínovaný vklad se splatností více než 3 měsíce po skončení roku
Obchodovatelné cenné papíry
Celkem
Zůstatek
Zůstatek
k 31. prosinci 1999
k 31. prosinci 1998
147 864
444 079
–
–
–
–
147 864
444 079
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond za rok
1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní
závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem
85
o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
86
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát – daňové pohledávky
Stát – odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
595 332
–
97 179
635
635
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
96 544
–
–
96 544
–
–
498 110
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 452
23
–
–
4 429
–
–
–
–
493 658
–
70 825
422 833
43
43
–
43
–
–
1998
472 293
–
126 859
3 176
3 176
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
123 683
–
–
123 683
–
–
345 356
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 125
36
–
–
4 089
–
–
–
–
341 231
–
199 396
141 835
78
78
–
78
–
–
1997
522 615
–
347 897
5 718
5 718
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
342 179
–
–
342 179
–
–
173 595
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 576
25
–
–
1 551
–
–
–
–
172 019
–
172 019
–
1 123
1 123
19
1 104
–
–
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetní období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát – daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
595 332
595 327
–
–
–
599 302
–
675 266
-75 964
–
–
–
–
16 296
16 296
–
-23 271
2 867
1 573
–
1 573
–
–
–
–
–
–
–
–
1 294
1 115
179
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
138
138
138
–
–
–
1998
472 293
471 104
–
–
–
454 808
–
675 266
-220 458
–
–
–
–
26 366
26 366
–
-10 070
1 015
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 015
835
180
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
174
142
142
–
–
32
1997
522 615
522 295
–
–
–
491 485
–
675 266
-183 781
–
–
–
–
15 952
15 952
–
14 858
228
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
228
42
186
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
92
92
92
–
–
–
87
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
88
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
–
–
–
–
12 111
–
12 111
-12 111
–
–
–
–
–
–
2 541
–
–
–
–
556
556
–
–
–
–
-14 652
1 160 618
1 195 343
394
–
–
394
14 848
–
1 573
–
–
6 142
–
40 019
32 685
–
–
-7 580
1 039
1 039
–
-23 271
–
–
–
–
–
–
–
-23 271
-22 232
1998
–
–
–
–
–
–
–
12 267
–
12 267
-12 267
–
–
–
–
–
–
2 541
–
–
–
–
–
556
–
–
–
–
-15 364
7 835 523
7 838 348
1 401
–
–
1 401
2 590
–
–
–
–
7 822
7
32 264
35 937
–
–
5 308
14
14
–
-10 070
–
–
–
–
–
–
–
-10 070
-10 056
1997
–
–
–
–
–
–
–
13 063
–
13 063
-13 063
–
–
–
–
–
–
2 541
–
–
–
–
–
–
6
–
–
–
-15 598
150 233
141 812
4 160
–
–
4 160
–
–
–
–
8 686
–
45 517
35 350
–
–
31 434
978
978
–
14 858
–
–
–
–
–
–
–
14 858
15 836
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
P.
89
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. oceňovacích rozdílů z přecenění krátkodobého finančního majetku
A.1.2.2. rezerv
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
A.8.
Ostatní položky finanční povahy
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
199 396
1998
172 019
1997
75 323
-22
106
2
43
42
1
232
940
541
572
000
573
-1
–
60 827
-10 056
23 406
2 541
383
-744
–
1 127
–
20 482
-15 836
-5 851
2 541
29
–
–
29
–
-8 421
84 708
-281 046
-327
279
–
-280 998
13 350
-143 597
-2 549
787
–
-141 835
-196 338
–
–
-1 039
–
–
–
-197 377
-130 247
–
–
-14
–
–
–
-130 261
-2 560
–
–
-978
–
–
–
-3 538
-30 252
–
–
-30 252
99 058
–
99 058
–
68 806
-9 802
–
–
-9 802
171 884
–
171 884
–
162 082
-43 199
–
–
-43 199
150 233
–
150 233
–
107 034
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-128 571
70 825
–
-4 444
–
–
–
–
–
-4 444
–
-4 444
27 377
199 396
–
-6 800
–
–
–
–
–
-6 800
–
-6 800
96 696
172 019
9
-12
-1
-10
985
545
576
969
–
–
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika fondu
PPF investiční společnost a.s. Moravskoslezský uzavřený podílový fond („podílový fond“) byl založen jako uzavřený podílový fond pro druhou
vlnu kuponové privatizace. Povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 28. září 1993 Ministerstvem financí České republiky podle
ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Ministerstvo financí České republiky schválilo dne 28. září 1993 vydání podílových listů podílového fondu.
Emise podílových listů fondu a jejich připsání na majetkové účty podílníků vedené ve SCP byla uskutečněna k 22. květnu 1995. Od data emise
jsou také podílové listy obchodovány na kapitálovém trhu.
Sídlo společnosti
PPF investiční společnost a.s.
Moravskoslezský uzavřený podílový fond
Na Pankráci 121
Praha 4
Česká republika
Československá obchodní banka, a.s. („ČSOB“) poskytuje fondu služby depozitáře a služby spojené s uložením a správou cenných papírů
(„depozitář“) podle depozitářské smlouvy.
90
Akcie fondu získané v průběhu druhé vlny kuponové privatizace byly připsány na majetkový účet podílového fondu vedeném v SCP
k 28. únoru 1995.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Pro stanovení cen pořízení cenných papírů fond používá vážený aritmetický průměr.
U ocenění portfolia cenných papírů fond postupoval v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 207/1998 Sb., platné
od 1. září 1998. Pro ocenění dluhopisů a pokladničních poukázek společnost vypracovala po dohodě s depozitářem směrnice na základě
§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 207/1998 Sb.
1. Pro výpočet hodnoty akcie je použit uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha a.s. pro den, ke kterému
se výpočet provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodováno.
2. Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce 1, používá se kurz ze závěrečných kurzů akcie
pro tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzotvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.
3. Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, používá se pro výpočet hodnoty kurz podle odstavce
1 nebo 2 uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí.
4. Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, používá se u akcie, se kterou nebylo na veřejném kurzotvorném trhu
obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí, poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 %
po dobu 100 kalendářních dnů.
5. Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se používá střed mezi cenou nákupu a prodeje průměrných referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet provádí.
6. Pro výpočet dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní banky se používá průměrná
cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet provádí.
7. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním veřejném trhu se používá
kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu. Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá systém Bloomberg.
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
(b) Daně
Přijaté úroky z termínovaných vkladů a dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy ze zahraničních akcií jsou zdaňovány 25 %. Sraženou daň z těchto dividend v zahraničí si fond zohlední proti tomuto daňovému závazku na základě potvrzení vydaného zahraničním správcem daně.
Od roku 1996 jsou kapitálové výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a ostatní příjmy obsaženy v daňovém základu a jsou zdaňovány
sazbou 25 % po odečtení souvisejících nákladů z daňového základu. Jako náklad lze uplatnit úhrn hodnot cenných papírů, prodaných ve zdaňovacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných papírů je za zdaňovací období
vyšší než úhrn příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to
v jednotlivých zdaňovacích obdobích maximálně ve výši částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot
cenných papírů v tomto jednotlivém zdaňovacím období, a to jen do výše zisku z prodeje těchto cenných papírů.
Od roku 1997 může podílový fond převádět daňové ztráty (kromě ztráty z prodeje cenných papírů, jak je uvedeno v předchozím odstavci) do
následujících třech zdaňovacích období.
(c) Pohledávky a závazky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
Podílový fond měl pohledávky k 31. prosinci 1999 v hodnotě 579 tis. Kč (1998: 592 tis. Kč). K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 556 tis. Kč. (1998: 556 tis. Kč).
Podílový fond neměl závazky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 1999 a 1998.
91
(d) Přepočty cizích měn
Fond používá pro přepočet cizích měn oficiální kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
3 . Po p l a t e k z a s p rá v u a v e d e n í f o n d u
V souladu se Statutem podílového fondu, poplatek za správu a vedení fondu investiční společností, který je vypočítáván jako 2 % z průměrné
roční hodnoty majetku fondu, činil 10 219 tis. Kč v roce 1999 (1998: 10 086 tis. Kč).
4 . Po p l a t e k z a v ý k o n f u n k c e d e p o z i t á ře a z a u l o ž e n í a s p rá v u c e n n ý c h p a p í r ů
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře a poskytování služeb spojených s uložením a správou cenných papírů ČSOB činil poplatek
za tyto služby 332 tis. Kč v roce 1999 (1998: 263 tis. Kč).
5. Ostatní kapitálové fondy
Podílový fond zakoupil v druhé vlně kuponové privatizace akcie v hodnotě 759 039 tis. Kč. Tyto akcie byly oceněny dle závazné účetní metodiky Ministerstva financí ČR. Na 1 000 investičních bodů vložených do fondu připadal majetek ve výši 19 982 Kč v účetním vyjádření, který byl
rozdělen na podílové listy v celkové nominální hodnotě 379 856 tis. Kč a vklad do kapitálového fondu ve výši 379 183 tis. Kč. Bylo vydáno
379 856 podílových listů o nominální hodnotě 1 000 Kč.
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Ostatní kapitálové fondy byly sníženy o ztrátu z roku 1995 ve výši 83 773 tis. Kč.
Za každých 1 000 investičních bodů investovaných do fondu v průběhu druhé vlny kuponové privatizace obdržel každý podílník 10 podílových
listů.
(v tis. Kč)
Zůstatek k 31. prosinci 1999
Zůstatek k 31. prosinci 1998
Ostatní
kapitálové
fondy
675 266
675 266
Oceňovací rozdíly
z přecen. majetku
a z kapitál. účastí
-75 964
-220 458
Kapitálové
fondy celkem
599 302
454 808
6 . R o z d ě l e n í h o s p o d á řs k é h o v ý s l e d k u
Účetní ztráta za rok 1998 ve výši 10 070 tis. Kč. byla na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti, a.s. uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
Účetní ztráta za rok 1999 bude vypořádána na základě rozhodnutí představenstva PPF investiční společnosti a.s. v souladu se zákonem
č. 248/92 Sb.
7 . P ře h l e d o f i n a n č n í c h v ý n o s e c h
92
(v tis. Kč)
Přijaté dividendy
Úrokové výnosy z dlužných cenných papírů
Úrokové výnosy z termínovaných vkladů
Úrokové výnosy z účtů u bank
Celkem
1999
1 037
14 205
6 132
10
21 384
1998
1 458
2 533
7 698
124
11 813
1999
1 160 618
1 195 343
-34 725
1998
7 835 523
7 838 348
-2 825
1999
123 683
30 252
-159 885
102 494
96 544
1998
342 179
9 802
-192 365
-35 933
123 683
8 . R e a l i z o v a n ý v ý s l e d e k z p ro d e j e c e n n ý c h p a p í r ů
(v tis. Kč)
Tržby z prodeje cenných papírů
Prodané cenné papíry
Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů
9. Finanční investice
(v tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu
Přírůstky finančních investic v ceně pořízení
Úbytky finančních investic v ceně pořízení
Změny v oceňovacích rozdílech
Zůstatek k 31. prosinci
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
1 0 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
(v tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu
Přírůstky fin. majetku v ceně pořízení (bez nakoup. AÚV)
Nakoupené AÚV
Naběhlé AÚV
Náklady na prodaný finanční majetek
Cenné papíry držené do splatnosti
Kurzové zisky plynoucí z krátkodobého finančního majetku
Změny v oceňovacích rozdílech
Zůstatek k 31. prosinci
1999
141 835
1 344 663
-4 835
2 848
-1 035 458
-77 432
9 212
42 000
422 833
1998
–
7 785 987
5 176
2 430
-7 645 983
-3 865
-1 166
-744
141 835
1 1 . Po č e t a t r ž n í h o d n o t a f i n a n č n í c h i n v e s t i c p o d l e j e d n o t l i v ý c h e m i t e n t ů
Majetkové cenné papíry – akcie
Emitent
Počet akcií
Přerovské strojírny a.s.
ZPS Zlín a.s.
DEZA a.s.
GAMA a.s.
Lázně Teplice v Čechách a.s.
KABLO a.s.
BOPO a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Česká spořitelna a.s.
České radiokomunikace a.s.
PPF investiční holding a.s.
Dům módy a.s.
Celkem
59 189
20 727
1 100
4 856
7 682
11 934
9 238
19 257
230 238
2 000
1
5 833
Tržní cena
na kus (Kč)
0,00
0,00
349,00
353,72
185,00
411,70
0,00
2 105,30
165,90
1 316,00
491,90
1 155,00
Celková tržní
hodnota (Kč)
0
0
383 900
1 717 664
1 421 170
4 913 228
0
40 541 762
38 196 484
2 632 000
492
6 737 115
96 543 815
Všechny majetkové cenné papíry (finanční investice) – akcie v portfoliu fondu mají nominální hodnotu 1 000 Kč, kromě akcií
České spořitelny a.s. a Českých radiokomunikací a.s., které mají nominální hodnotu 100 Kč.
1 2 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
Zahraniční cenné papíry – akcie
Emitent
BIOCHEM PHARMA
NORTEL NETWORKS CORP.
INTERSHOP COMM.
SAP AG
NOKIA CORP.
CAP GEMINI SOGETI
BORD TELECOM EIREANN
AT&T Corp.
ADVANCED MICRO DEVICES
ALCATEL ALSTHOM
ALLSTATE
Amazon / AMZN
Měna
Počet akcií
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
2 805
1 460
675
180
2 070
365
10 560
1 740
1 840
940
3 230
1 540
Tržní cena
na kus (Kč)
782,54
3 633,88
10 080,27
17 667,57
6 503,40
9 104,76
156,44
1 828,09
1 041,23
1 619,06
865,65
2 739,08
Celková tržní
hodnota (Kč)
2 195 034
5 305 463
6 804 18
3 180 163
13 462 038
3 323 237
1 652 037
3 180 882
1 915 867
1 521 912
2 796 065
4 218 185
93
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
Emitent
94
America Online
AMERICAN EXPRESS
Amgen Inc. / AMGN
APPLE COMPUTER
At Home Corp / ATHM
Bell Atlantic
CABLE & WIRELESS
CISCO SYSTEMS
COMPAQ
COMPUWARE
COSTO WHOLES.CORPORATION
DELL Computer
ENDESA SPONSORED
GENERAL ELECTRIC
Intel / INTC
JOHNSON & JOHNSON
Philips – SPONS ADR
Lucent Technology
MCI WORLDCOM
MCKESSON
MERRILL LYNCH & CO INC
MICROSOFT
PFIZER Inc.
SBC Communications
CHARLES SCHWAB CORP.
SEAGATE TECHNOLOGY
Telekomunikacja Polska – GDR
TELLABS INC.
3COM
3DFX INTERACTIVE INC
WAL MART STORES
WALGREN CO
YAHOO INC
Celkem
Měna
Počet akcií
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2 560
410
2 560
590
1 360
860
1 355
1 980
2 080
1 500
645
1 020
2 375
960
770
615
837
2 140
590
579
510
1 080
2 520
1 840
1 700
2 720
15 660
1 830
2 080
4 300
1 080
3 880
530
Tržní cena
na kus (Kč)
2 730,09
5 981,51
2 160,90
3 699,00
1 542,78
2 214,87
1 904,73
3 854,43
973,59
1 340,22
3 283,08
1 834,93
726,42
5 567,75
2 961,43
3 355,04
4 857,17
2 698,43
1 909,05
809,53
2 997,41
4 200,55
1 167,16
1 753,98
1 376,20
1 675,18
229,55
2 309,49
1 691,01
352,95
2 487,23
1 052,39
15 567,75
Celková tržní
hodnota (Kč)
6 989 021
2 452 419
5 531 900
2 182 411
2 098 180
1 904 786
2 580 907
7 631 772
2 025 071
2 010 327
2 117 589
1 871 628
1 725 238
5 345 040
2 280 302
2 063 351
4 065 447
5 774 630
1 126 337
468 716
1 528 679
4 536 592
2 941 240
3 227 316
2 339 534
4 556 496
3 594 690
4 226 370
3 517 307
1 517 702
2 686 207
4 083 257
8 250 909
158 806 437
Tržní cena
celkem
bez AÚV
9 650
100 919
9 884
20 680
33 882
10 000
20 368
10 077
11 104
31 842
258 406
AÚV tržní
celkem
Dlužné cenné papíry (hodnoty jsou v tis. Kč)
Emitent
Počet
Nominál
(Kč)
Cena pořízení
bez AÚV
Nákupní
AÚV
MF – pokl. poukázky 20408250
MF – pokl. poukázky 21003255
MF – pokl. poukázky 21703256
SD 14,75/0
SD 10,90
Slov. elektr. – dluhopis
RadioMobil 8,2
KOB VAR/05
CITILEASING 10,45
HZL 1KB 8,125/04
Celkem
10
102
10
2 000
3 000
1 000
20
1 000
100
3 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
10 000
10 000
10 000
1 000 000
10 000
100 000
10 000
9 570
100 708
9 865
20 815
32 615
9 950
19 970
10 075
10 000
31 028
254 596
0
0
0
0
0
0
5
-2
0
339
342
1
1
1
5
0
0
0
844
299
367
237
188
149
537
621
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
13. Čistá hodnota majetku fondu
(v tis. Kč)
Majetkové cenné papíry
Dlužné cenné papíry vč. nakoupeného úroku a AÚV
Účty v bankách
Termínované vklady
Krátkodobé pohledávky
Ostatní aktiva
Hodnota majetku fondu celkem
Minus závazky a ostatní pasiva
Čistá hodnota majetku fondu
Počet podílových listů 379 856
Čistá hodnota majetku fondu na podílový list (Kč)
Tržní hodnota
k 31. prosinci 1999
255 351
264 026
77
70 748
4 452
678
595 332
3 005
592 327
Tržní hodnota
k 31. prosinci 1998
147 899
117 620
20
199 376
4 125
3 253
472 293
1 189
471 104
1 559
1 240
Tržní cena podílových listů fondu byla 1 244 Kč k 31. prosinci 1999 (1998: 809 Kč).
1 4 . Tra n s a k c e s e s p j a t ý m i s u b j e k t y
95
(a) Nákupy a prodeje cenných papírů
Během roku uzavřel podílový fond několik obchodů se spjatým subjektem za obvyklých podmínek:
(v tis. Kč)
PPF burzovní společnost a. s.
Celkové prodeje
8 166
Celkové nákupy
6 819
Zůstatek k 31. 12. 1999
974
Zůstatek k 31. 12. 1998
716
Zůstatek k 31. 12. 1999
–
-79 775
-79 775
3 811
–
3 811
-75 964
Zůstatek k 31. 12. 1998
–
-224 652
-224 652
4 194
–
4 194
-220 458
(b) Závazky vůči spjatým subjektům
(v tis. Kč)
PPF investiční společnost a. s.
1 5 . P ře c e n ě n í f i n a n č n í c h i n v e s t i c
(v tis. Kč)
Kladný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Záporný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Kladný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Záporný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění majetku
P P F M o r a v s k o s l e z s k ˘ u z a v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d
16. Zaměstnanci
Podílový fond neměl žádné zaměstnance v letech 1999 a 1998.
17. Zdanění
Daň z příjmů za rok 1999 činila 1 039 tis. Kč. Za rok 1998 podílový fond vykázal daňovou ztrátu a neplatil daň z příjmů právnických osob.
1 8 . Z a j i š ťo v a c í i n s t r u m e n t y
Fond během roku 1999 používal zajišťovací instrumenty za účelem řízení kurzových rizik spojených s aktivy v zahraničních měnách (zahraničními akciemi a bankovními účty).
Zajišťovací instrumenty jsou účtovány na podrozvahových účtech. Nerealizované ztráty z termínovaných obchodů dosáhly k 31. prosinci 1999
hodnoty 1 573 tis. Kč. Na tuto částku byla vytvořena rezerva na kurzové ztráty.
Následující celkové forwardové nákupy a prodeje jsou uzavřeny k rozvahovému dni:
96
(v tis. Kč)
Celkové nákupy
Celkové prodeje
Zůstatek k 31. 12. 1999
100 607
–
Zůstatek k 31. 12. 1998
48 456
96 692
19. Možné budoucí závazky
České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu v řadě oblastí. Důsledky
těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.
2 0 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
(v tis. Kč)
Finanční majetek
Termínovaný vklad se splatností více než 3 měsíce po skončení roku
Obchodovatelné cenné papíry
Celkem
Zůstatek k 31. 12. 1999
70 825
–
–
70 825
Zůstatek k 31. 12. 1998
199 396
–
–
199 396
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF investiční společnost a.s. Otevřený podílový fond smíšený
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF investiční společnost a.s. Otevřený podílový fond smíšený za rok 1999.
Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF investiční společnost a.s. Otevřený podílový fond smíšený k 31. prosinci 1999.
Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF investiční společnost a.s. Otevřený podílový fond smíšený k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“
97
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
98
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM)
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát – daňové pohledávky
Stát – odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
303 459
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
303 266
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
303 266
14
226 601
76 651
193
193
–
193
–
–
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát – daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasívní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
303 459
301 162
–
–
–
295 194
–
300 000
-4 806
–
–
–
–
–
–
–
5 968
2 189
476
–
476
–
–
–
–
–
–
–
–
1 713
515
–
–
–
1 198
–
–
–
–
–
–
–
–
108
69
69
–
–
39
99
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
100
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
–
–
–
–
2 577
–
2 577
-2 577
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-2 577
63 340
57 036
–
–
–
–
319
–
476
–
–
3 655
–
4 603
3 800
–
–
10 605
2 060
2 060
–
5 968
–
–
–
–
–
–
–
5 968
8 028
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h )
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. oceňovacích rozdílů z přecenění krátkodobého finančního majetku
A.1.2.2. rezerv
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje cenných papírů
A.1.5. Výnosy z dividend a podílu na zisku
A.1.6. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
–
8 028
-4 415
–
-4 415
-4 806
476
-85
–
–
–
–
3 613
-74 938
–
1 713
–
-76 651
-71 325
–
–
- 2 060
–
- 73 385
–
–
–
–
–
–
–
–
–
300
300
226
226
–
–
000
–
–
–
–
–
–
000
615
615
101
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika fondu
PPF investiční společnost a.s. Otevřený podílový fond smíšený („podílový fond“) byl založen jako otevřený podílový fond, který shromažďuje
prostředky pro kolektivní investování prodejem podílových listů. Povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 23. června 1999 Komisí
pro cenné papíry podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Sídlo společnosti
PPF investiční společnost a.s.
Otevřený podílový fond smíšený
Na Pankráci 121
Praha 4
Česká republika
Československá obchodní banka, a.s. („ČSOB“) poskytuje fondu služby depozitáře a služby spojené s uložením a správou cenných papírů
(„depozitář“) podle depozitářské smlouvy.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
102
(a) Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí
Pro stanovení cen pořízení cenných papírů fond používá vážený aritmetický průměr.
U ocenění portfolia cenných papírů fond postupoval v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 207/1998 Sb., platné
od 1. září 1998. Pro ocenění dluhopisů a pokladničních poukázek společnost vypracovala po dohodě s depozitářem směrnice na základě
§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 207/1998 Sb.
1. Pro výpočet hodnoty akcie je použit uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha a.s. pro den, ke kterému
se výpočet provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodováno.
2. Nelze-li pro den, ke kterému se výpočet provádí, vypočítat hodnotu akcie podle odstavce l, používá se kurz ze závěrečných kurzů akcie pro
tento den uveřejněný organizátorem mimoburzovního trhu, na jehož kurzotvorném trhu bylo v daný den s akcií obchodováno.
3. Nelze-li použít způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 1 ani podle odstavce 2, používá se pro výpočet hodnoty kurz podle odstavce
1 nebo 2 uveřejněný naposledy v období 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí.
4. Nelze-li použít ani způsob výpočtu hodnoty akcie podle odstavce 3, používá se u akcie, se kterou nebylo na veřejném kurzotvorném trhu
obchodováno déle než 30 dnů předcházejících dni, ke kterému se výpočet provádí, poslední známá hodnota akcie snižovaná denně o 1 %
po dobu 100 kalendářních dnů.
5. Pro výpočet hodnoty dluhopisu bez naběhlého úroku se používá střed mezi cenou nákupu a prodeje průměrných referenčních cen vyhlášených burzou pro den, ke kterému se výpočet provádí.
6. Pro výpočet dluhopisu obchodovaného na trhu krátkodobých dluhopisů vedených v evidenci České národní banky se používá průměrná
cena uveřejňovaná Českou národní bankou pro den, ke kterému se výpočet provádí.
7. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním veřejném trhu se používá
kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu. Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá systém Bloomberg.
(b) Daně
Přijaté úroky z termínovaných vkladů a dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
Přijaté dividendy ze zahraničních akcií jsou zdaňovány 25 %. Sraženou daň z těchto dividend v zahraničí si fond zohlední proti tomuto daňovému závazku na základě potvrzení vydaného zahraničním správcem daně.
Kapitálové výnosy z prodeje majetkových cenných papírů a ostatní příjmy jsou obsaženy v daňovém základu a jsou zdaňovány sazbou 25 %
po odečtení souvisejících nákladů z daňového základu. Jako náklad lze uplatnit úhrn hodnot cenných papírů prodaných ve zdaňovacím období, a to jen do výše úhrnu příjmů z jejich prodeje. Pokud úhrn hodnot těchto prodaných cenných papírů je za zdaňovací období vyšší než úhrn
příjmů z jejich prodeje, lze tento rozdíl uplatnit jako výdaj (náklad) nejdéle v následujících třech zdaňovacích obdobích, a to v jednotlivých
zdaňovacích obdobích maximálně ve výši částky, o kterou úhrn příjmů z prodeje těchto cenných papírů převýší úhrn hodnot cenných papírů
v tomto jednotlivém zdaňovacím období.
Podílový fond může převádět daňové ztráty (kromě ztráty z prodeje cenných papírů, jak je uvedeno v předchozím odstavci) do následujících
třech zdaňovacích období.
(c) Pohledávky a závazky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
Podílový fond neměl pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. prosinci 1999.
(d) Přepočty cizích měn
Fond používá pro přepočet cizích měn oficiální kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
103
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
3 . Po p l a t e k z a s p rá v u a v e d e n í f o n d u
V souladu se Statutem podílového fondu, poplatek za správu a vedení fondu investiční společností, který je vypočítáván jako 1,75 % z průměrné roční hodnoty majetku fondu, činil 1 763 tis. Kč v roce 1999.
4 . Po p l a t e k z a v ý k o n f u n k c e d e p o z i t á ře a z a u l o ž e n í a s p rá v u c e n n ý c h p a p í r ů
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře a poskytování služeb spojených s uložením a správou cenných papírů ČSOB činil poplatek
za tyto služby 66 tis. Kč v roce 1999.
5. Kapitálové fondy
Podílový fond emitoval k datu účetní závěrky 300 000 kusů podílových listů o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Tyto podílové listy jsou na doručitele a jsou veřejně obchodovatelné.
(v tis. Kč)
Zůstatek k 31. prosinci 1999
Ostatní
kapitálové
fondy
Oceňovací rozdíly
z přecenění majetku
a z kapitálových účastí
Kapitálové
fondy celkem
300 000
-4 806
295 194
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
6 . R o z d ě l e n í h o s p o d á řs k é h o v ý s l e d k u
Zisk roku 1999 bude v souladu se Statutem podílového fondu reinvestován.
7 . P ře h l e d o f i n a n č n í c h v ý n o s e c h
(v tis. Kč)
1999
Úrokové výnosy z dlužných cenných papírů
Úrokové výnosy z termínovaných vkladů
Úrokové výnosy z účtů u bank
Celkem
319
3 640
15
3 974
8 . R e a l i z o v a n ý v ý s l e d e k z p ro d e j e c e n n ý c h p a p í r ů
(v tis. Kč)
Tržby z prodeje cenných papírů
Prodané cenné papíry
Realizovaný výsledek z prodeje cenných papírů
104
1999
63 340
57 036
6 304
9 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
(v tis. Kč)
Zůstatek k 1. lednu
Přírůstky finančního majetku v ceně pořízení (bez nakoup. AÚV)
Nakoupené AÚV
Naběhlé AÚV
Náklady na prodaný finanční majetek
Cenné papíry držené do splatnosti
Kurzové zisky plynoucí z krátkodobého finančního majetku
Změny v oceňovacích rozdílech
Zůstatek k 31. prosinci
1999
–
136 499
604
319
-57 036
–
1 071
-4 806
76 651
Zahraniční cenné papíry – akcie
Emitent
TYCO (USD)
TYCO (EUR)
GLOBAL CROSSING
Bell Atlantic
FORD MOTOR CORP.
Intel / INTC
Intl Business Mach Corp / IBM
Eli Lilly
Lucent Technology
MCI WORLDCOM
SBC Communications
TELLABS INC.
Celkem
Měna
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Počet
akcií
800
1 000
1 800
2 400
2 000
2 100
700
900
1 800
1 900
3 000
2 300
Tržní cena
na kus (Kč)
1 403,18
1 329,58
1 798,95
2 214,96
1 918,13
2 961,52
3 881,23
2 392,60
2 698,43
1 909,14
1 753,98
2 309,40
Celková tržní
hodnota (Kč)
1 122 545
1 329 584
3 238 110
5 315 897
3 836 261
6 219 195
2 716 864
2 153 343
4 857 165
3 627 358
5 261 929
5 311 625
44 989 876
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
Dlužné cenné papíry (hodnoty jsou v tis. Kč)
Emitent
HZL 1KB 8,125/04
KOB VAR/05
KB VAR/02 (10)
Celkem
Počet kusů
kusů
1 000
1 000
1 000
Nominál
v Kč
10 000
10 000
10 000
Cena pořízení
bez AÚV
10 508
10 085
10 040
30 633
Nákupní
AÚV
368
133
103
604
Tržní cena
celkem bez AÚV
10 614
10 077
10 007
30 698
AÚV tržní
celkem
512
188
263
963
10. Čistá hodnota majetku fondu
(v tis. Kč)
Majetkové cenné papíry
Dlužné cenné papíry vč. nakoupeného úroku a AÚV
Účty v bankách
Termínované vklady
Krátkodobé pohledávky
Ostatní aktiva
Hodnota majetku fondu celkem
Minus závazky a ostatní pasiva
Čistá hodnota majetku fondu
Počet podílových listů
Čistá hodnota majetku fondu na podílový list (Kč)
Tržní hodnota k 31. prosinci 1999
44 990
31 661
19 295
207 320
–
193
303 459
2 297
301 162
300 000
1 004
1 1 . Tra n s a k c e s e s p j a t ý m i s u b j e k t y
(a) Nákupy a prodeje cenných papírů
Během roku uzavřel podílový fond několik obchodů se spjatým subjektem za obvyklých podmínek:
(v tis. Kč)
PPF burzovní společnost a. s.
Celkové prodeje
57 215
Celkové nákupy
108 330
(b) Závazky vůči spjatým subjektům
(v tis. Kč)
PPF investiční společnost a. s.
Zůstatek k 31. prosinci 1999
463
1 2 . P ře c e n ě n í k rá t k o d o b é h o f i n a n č n í h o m a j e t k u
(v tis. Kč)
Kladný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Záporný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění akcií
Kladný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Záporný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění dlužných cenných papírů
Výsledný oceňovací rozdíl z přecenění majetku
Zůstatek k 31. prosinci 1999
–
-4 871
-4 871
65
–
65
-4 806
105
P P F O t e v fi e n ˘ p o d í l o v ˘ f o n d s m í ‰ e n ˘
13. Zaměstnanci
Podílový fond neměl žádné zaměstnance v roce 1999.
14. Zdanění
Daň z příjmů za rok 1999 činila 2 060 tis. Kč.
1 5 . Z a j i š ťo v a c í i n s t r u m e n t y
Fond během roku 1999 používal zajišťovací instrumenty za účelem řízení kurzových rizik spojených s aktivy v zahraničních měnách (zahraničními akciemi a bankovními účty).
Zajišťovací instrumenty jsou účtovány na podrozvahových účtech. Nerealizované ztráty z termínovaných obchodů dosáhly k 31. prosinci 1999
hodnoty 476 tis. Kč. Na tuto částku byla vytvořena rezerva na kurzové ztráty.
Následující celkové forwardové nákupy a prodeje jsou uzavřeny k rozvahovému dni:
106
31. prosince 1999
49 895
–
Celkové nákupy
Celkové prodeje
16. Možné budoucí závazky
České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.
1 7 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalentydefinovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Peníze
Účty v bankách
Obchodovatelné cenné papíry
Celkem
Zůstatek k 31. prosinci 1999
14
226 601
–
226 615
Zůstatek k 31. prosinci 1998
–
–
–
–
PPF Capital Management a.s.
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF Capital Management a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF Capital Management a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen
pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 13. dubna 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF Capital Management a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný
statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF Capital
Management a.s. k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky.“
107
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF Capital Management a.s.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
108
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát - daňové pohledávky
Stát - odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
1 144 693
–
82 125
16
16
–
–
–
–
–
–
78 662
10 968
–
5 680
–
–
–
14 819
8 568
38 627
3 447
2 200
–
1 247
–
–
1 057 348
–
–
–
–
–
–
–
100 900
66 750
–
–
–
34 150
944 426
904 998
–
–
–
–
30 000
–
9 428
12 022
70
341
11 611
5 220
5 220
403
4 815
2
–
1998
204 568
–
96 875
24
24
–
–
–
–
–
–
71 872
11 586
3 925
7 673
–
–
–
6 774
–
41 914
24 979
17 900
–
7 079
–
–
105 525
–
–
–
–
–
–
–
8 658
60
–
–
–
8 598
8 905
6 224
–
–
2 534
–
–
–
147
87 962
145
917
86 900
2 168
2 168
460
1 697
11
–
1997
184 447
–
108 757
33
33
–
–
–
–
–
–
67 959
11 586
4 017
3 501
–
–
–
1 741
1 912
45 202
40 765
17 900
–
22 865
–
–
72 732
–
–
–
–
–
–
–
8 606
8
–
–
–
8 598
33 623
25 208
–
–
7 296
–
–
–
1 119
30 503
351
30 152
–
2 958
2 958
1
2 957
–
–
PPF Capital Management a.s.
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát - daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
1 144 693
206 032
178 300
178 300
–
–
–
–
–
3 405
3 405
–
–
19 755
19 755
–
4 572
915 507
2
–
2
–
907 000
–
–
–
907 000
–
–
8 505
846
–
417
313
6 236
693
–
–
–
–
–
–
–
23 154
23 154
23 153
–
1
–
1998
204 568
201 460
178 300
178 300
–
–
–
–
–
1 749
1 749
–
–
-11 712
–
-11 712
33 123
2 523
11
–
11
–
–
–
–
–
–
–
–
2 512
1 218
–
399
254
122
519
–
–
–
–
–
–
–
585
270
269
–
1
315
1997
184 447
168 337
178 300
178 300
–
–
–
–
–
1 749
1 749
–
–
-2 626
–
-2 626
-9 086
15 859
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15 859
4 441
9 849
386
279
904
–
–
–
–
–
–
–
–
251
250
250
–
–
1
109
PPF Capital Management a.s.
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
110
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
50 445
50 445
–
–
35 840
913
34 927
14 605
11 615
8 588
–
2 987
40
126
2 834
3 861
5 554
–
–
1 915
6 699
1 534
2 069
–
–
-6 982
10 691
7 429
–
–
–
–
–
11
2
2 856
1 263
34 576
23 085
75
2 485
–
–
13 945
2 675
2 501
174
4 288
512
75
153
153
–
284
–
4 572
7 400
1998
–
–
–
38 391
38 391
–
–
46 119
1 276
44 843
-7 728
11 254
8 320
–
2 859
75
108
1 831
1 043
726
–
–
1 304
5 617
9 171
90
–
–
-15 836
506 008
484 948
–
–
–
–
–
–
11
30 639
2 856
5 217
–
11 259
13 178
–
–
52 130
3 387
2 868
519
32 907
670
338
116
116
–
216
–
33 123
36 626
1997
–
–
–
68 154
68 154
–
–
30 645
1 359
29 286
37 509
10 664
7 843
–
2 718
103
108
1 735
2 309
2 276
–
–
33
4 573
8 495
1 486
–
–
27 504
44 710
72 350
–
–
–
–
–
–
–
21 164
30 639
2 392
333
–
656
–
–
-35 712
940
940
–
-9 148
101
–
39
39
–
62
–
-9 086
-8 107
PPF Capital Management a.s.
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h )
1999
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
87 962
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
-6 982
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
25 747
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
2 834
A.1.2. Změna stavu:
21 220
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku
3 287
A.1.2.2. opravných položek k finančním investicím a rezervám
-1 584
A.1.2.3. časového rozlišení
19 517
A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
1 693
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
18 765
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
-1 021 943
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
-1 027 763
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
5 820
A.2.3. Změna stavu zásob
–
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
–
A.2.5. Změna stavu rezerv
–
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
-1 003 178
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
-23 085
A.4.
Přijaté úroky
34 576
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
-2 654
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
217
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
3 262
A.8.
Ostatní položky finanční povahy
-2 400
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
-993 262
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
-19 930
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
-18 601
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
-25
B.1.3. Nabytí finančních investic
-1 304
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
14 552
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
3 861
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic
10 691
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
–
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
-5 378
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
907 000
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
–
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
–
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
–
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
–
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
–
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
–
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
–
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
–
C.4.
Změna stavu finančních investic
15 700
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
922 700
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
-75 940
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
12 022
P.
1998
30 503
-15
5
1
4
3
836
926
831
412
288
–
1 124
-317
-9 910
10 800
24 666
-13 866
–
–
–
1997
19 572
27 504
2 363
1 735
732
3 287
–
-2 555
-104
29
-25
-5
-20
867
116
050
309
243
–
–
890
–
217
984
332
–
919
536
4 751
-333
2 392
-940
62
–
-656
5 276
-451 128
-9 750
–
-441 378
507 051
1 043
506 008
–
55 923
-41 191
-6 668
-83
-34 440
46 846
2 136
44 710
–
5 655
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
57 459
87 962
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 931
30 503
5
-2
-1
1
111
PPF Capital Management a.s.
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika společnosti
PPF Capital Management a.s. („společnost“) vznikla na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3. srpna 1995 za účelem ekonomického a organizačního poradenství. V roce 1999 se její činnost zaměřila na správu a řízení strategického portfolia skupiny PPF a na vyhledávání kvalitních
investičních příležitostí. V obou strategiích vystupuje skupina PPF jako finanční investor, jejímž cílem je zhodnocení vložených prostředků.
Vlastníci společnosti
Akcionáři společnosti k 31. prosinci 1999 jsou:
PPF burzovní společnost a.s. 60 %
PPF Financial Services Limited 40 %
Sídlo společnosti
PPF Capital Management a.s.
Na Pankráci 121
140 21 Praha 4
Česká republika
112
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 1999
Členové představenstva
Členové dozorčích orgánů
Ing. Petr Kellner
JUDr. František Tlustoš
Milan Maděryč
Ing. Václav Šrajer
Ing. Ladislav Chvátal
Mgr. Václav Kratochvíl
Organizační struktura
Hlavní aktivity společnosti jsou řízeny představenstvem a vedoucími pracovníky společnosti.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný
investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč (1998: 40 tis. Kč) je vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v měsíci jejich pořízení.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Budovy
Stroje a přístroje
Automobily
Inventář
Zřizovací výdaje
Software
Metoda
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
rovnoměrné
Doba odpisování
30 let
8 let
4 roky
6 let
8 let
4 roky
(b) Dlouhodobé finanční investice
Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří
opravná položka.
Ostatní investiční cenné papíry jsou oceněny v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v případě přechodného snížení
hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.
(c) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je oceněn v ceně pořízení nebo v ceně pořízení snížené o opravnou položku v případě přechodného snížení hodnoty. Dividendy z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.
PPF Capital Management a.s.
(d) Stanovení opravných položek
Společnost tvoří opravné položky brutto způsobem, tj. opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba opravných
položek k jednotlivým aktivům je k rozvahovému dni zahrnována do nákladů.
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
Cenné papíry a ostatní finanční investice
Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, a to ve výši rozdílu mezi účetní hodnotou
a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním jmění v případě, kdy tržní cena nemůže být určena. Tržní cena je cena dosažená na veřejném
kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaným odhadem.
(e) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB ke dni vzniku účetního případu pohledávky či závazku, stejný kurz se používá
pro přepočet aktiv a pasiv v zahraniční měně k rozvahovému dni. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách, nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se vytváří rezerva.
(f) Pronájmy
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání pronájmu. Při ukončení
nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen v kupní ceně.
113
(g) Daň z příjmů
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového
základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s použitím očekávané daňové
sazby platné pro následující období.
3. Změna účetních metod a postupů
Společnost v průběhu roku 1999 své účetní metody a postupy nezměnila.
4. Investiční majetek
(a) Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota k 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota k 31. 12. 1999
45
–
–
–
45
20
9
–
–
29
25
16
PPF Capital Management a.s.
(b) Hmotný investiční majetek
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota k 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota k 31. 12. 1999
Pozemky
Stavby
Stroje Dopravní
a zařízení, prostředky
inventář
Oprav. pol. Nedokonč.
k nabytému
hmotné
majetku
investice
11 586
–
-618
–
10 968
4 131
–
-4 131
–
–
3 600
270
–
–
3 870
6 122
1 641
-1 603
–
6 160
49 311
–
–
–
49 311
–
–
–
–
–
11 586
10 968
206
124
-330
–
–
3 925
–
958
767
–
–
1 725
2 642
2 145
1 091
1 832
-298
–
2 625
5 031
3 535
7 397
3 287
–
–
10 684
41 914
38 627
Zálohy
Celkem
6 774
8 096
-51
–
14 819
–
8 568
–
–
8 568
81 524
18 575
-6 403
–
93 696
–
–
–
–
–
6 774
14 819
–
–
–
–
–
–
8 568
9 652
6 010
-628
–
15 034
71 872
78 662
5 . D ro b n ý h m o t n ý a n e h m o t n ý m a j e t e k
V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a) účtovala společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v měsíci jejich po114
řízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, který je ještě v používání, je následující:
Zůstatek k 31. prosinci
1999
242
117
359
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek (software)
Celkem
1998
272
98
370
Odpisy drobného hmotného investičního majetku činily v roce 1999 celkem 77 tis. Kč a nehmotného investičního majetku činily 25 tis. Kč.
6. Investice
(a) Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Přerovské strojírny a.s.
ZPS Zlín
TechnoMax a.s.
Kreditní banka a.s.
GAMA a.s.
BOPO a.s.
1. PIF
Lázně Teplice
Plastik a.s.
HOME CREDIT a.s.
Celkem
Počet
vlastněných
akcií
4
2
8 003
280
1
6 869
1
16
30
100
* Cenný papír není obchodovatelný, proto v tabulce chybí údaj o tržní ceně.
Průměrná
cena pořízení
akcie (Kč)
135,00
1 145,50
39,04
100,00
320,28
140,00
600,20
180,00
44,50
12 000,00
Tržní
cena akcie
(Kč)
–
22,59
–
–
431,80
6,10
770,00
173,88
70,00
*
1999
Tržní cena
celkem
–
45
–
–
432
41 901
770
2 782
2 100
*
1999
Účetní cena
celkem
540
2 291
312 437
28 000
320
961 660
600
2 880
1 335
1 200 000
2 510 063
PPF Capital Management a.s.
(b) Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
DR. AG. s.r.o.
CM-CREDIT a.s.
Lajdáček s.r.o.
Celkem
Vlastnický podíl
50,00 %
100,00 %
100,00 %
Cena pořízení
100 000
2 000 000
100 000
2 200 000
V roce 1999 neměla společnost z dlouhodobých finančních investic žádný výnos z titulu přijatých dividend.
7 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y z o b c h o d n í h o s t y k u
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 905 739 tis. Kč (1998 – 6 224 tis. Kč), ze kterých 865 645 tis. Kč představují jistinné a úrokové
směnky vlastní, jež byly ve smyslu bodu 9 Emisních podmínek cenného papíru „Obligace PPF Capital Management a.s.“, ISIN
CZ0003501124 vystaveny a úplatně převedeny společnostmi, jejichž předmětem podnikání je poskytování leasingu spotřebního zboží
a spotřebitelských úvěrů drobným spotřebitelům.
Směnky jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám, které mají tyto společnosti za dlužníky z příslušných leasingových a úvěrových
smluv. Zajišťující pohledávky splňují přísná kritéria bonity vymezená zmiňovanými Emisními podmínkami CP a jsou pravidelně obnovovány
a revidovány.
(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 846 tis. Kč (1998 – 1 218 tis. Kč). Žádné ze závazků nejsou po lhůtě splatnosti, obvyklým postupem
je úhrada závazků ve splatném termínu.
115
(c) Dlouhodobé pohledávky z obchodního styku činí 66 750 tis. Kč (1998 – 60 tis. Kč).
Jedná se stejně jako v bodě 7 (a) o jistinné směnky, které byly vystaveny a převedeny společnostmi, jejichž předmětem podnikání je poskytování leasingu spotřebního zboží a spotřebitelských úvěrů drobným spotřebitelům.
8. Dlouhodobé závazky
Společnost emitovala dluhopisy ve výši 907 000 tis. Kč. Komise pro cenné papíry udělila povolení k vydání dluhopisů a jejich veřejnému
obchodování dne 20. června 1999. Maximální objem emise činí 2 miliardy Kč, doba splatnosti je 6 let a úroková míra je určena hodnotou
12ti měsíčního PRIBORU + 200 bazických bodů.
9 . O p ra v n é p o l o ž k y
Zůstatek k 1. 1. 1999
Tvorba
Zúčtování
Zůstatek 31. 12. 1999
Opravné položky
k finančním investicím
2 856
1 263
-2 856
1 263
Opravné položky
k pohledávkám
2 574
3 412
-1 915
4 071
Celkem
5
4
-4
5
430
675
771
334
10. Jiné pohledávky
(a) Jiné krátkodobé pohledávky obsahují zejména půjčku fyzické osobě ve výši 8 598 tis. Kč, která je splatná 31. prosince 2000 a je úročena
140 % diskontní sazby zveřejňované ČNB.
(b) Jiné dlouhodobé pohledávky představují půjčku právnické osobě ve výši 37 480 tis. Kč úročenou 15 %. K této pohledávce byla vytvořena
opravná položka ve výši 3 330 tis. Kč (1998 – 0 tis. Kč). Úroky zaúčtované do výnosů v roce 1999 činí 3 167 tis. Kč.
PPF Capital Management a.s.
11. Základní jmění
Ve výši základního jmění nedošlo v roce 1999 k žádné změně, splacené základní jmění ve výši 178 300 tis. Kč je tvořeno 178 kusy akcií v nominální hodnotě 1 000 000 Kč a 3 kusy akcií v nominální hodnotě 100 000 Kč.
12. Vlastní jmění
(a) Přehled pohybů vlastního jmění
Zůstatek k 1. 1. 1999
Příděly fondům
Rozdělení zisku
Zisk za rok 1999
Zůstatek k 31. 12. 1999
Základní
jmění
178 300
–
–
–
178 300
Zisk běžného
období
33 123
-1 656
-31 467
4 572
4 572
Nerozdělený
zisk
–
–
19 755
–
19 755
Neuhrazená
ztráta
-11 712
–
11 712
–
–
Zákonný
rezervní fond
1 749
1 656
–
–
3 405
Celkem
201 460
–
–
4 572
206 032
(b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období
O rozdělení zisku rozhodne valná hromada.
116
13. Rezervy
Rezerva na kurzové ztráty
11
2
11
2
Zůstatek k 1. 1. 1999
Tvorba rezerv
Čerpání rezerv
Zůstatek k 31. 12. 1999
1 4 . Z a m ě s t n a n c i a v e d o u c í p ra c o v n í c i
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 1999 a 1998:
1999
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
1998
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
11
7
18
Mzdové
náklady
5 015
3 573
8 588
Sociální
a zdrav. pojištění
1 737
1 250
2 987
Sociální
náklady
24
16
40
Počet
zaměstnanců
13
8
21
Mzdové
náklady
2 927
5 393
8 320
Sociální
a zdrav. pojištění
1 025
1 834
2 859
Sociální
náklady
47
28
75
PPF Capital Management a.s.
15. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích popsaných v bodu 7 jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům
ve skupině:
PPF burzovní společnost a.s.
CM-CREDIT a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF a.s.
PPF investiční holding a.s.
Celkem
Pohledávky k 31. 12.
1999
1998
–
419
30 007
7
–
190
146
1 001
2 202
1 149
32 355
2 766
Závazky k 31. 12.
1999
1998
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Společnost poskytla půjčku 30 000 tis. Kč společnosti CM-CREDIT a.s., která je splatná 30. září 2000 a úročená 11,5 %.
(b) Tržby a nákupy služeb
Tržby k 31. 12.
PPF burzovní společnost a.s.
CM-CREDIT a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF a.s.
PPF investiční holding a.s.
Celkem
1999
–
79
–
804
21 064
21 947
1998
85
146
231
53
–
515
Nákupy k 31. 12.
1999
1998
12
344
–
–
3
14
12 351
20 661
–
–
12 366
21 019
(c) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
V roce 1999 neobdrželi členové představenstva a dozorčí rady žádné odměny. Úročená půjčka (viz bod 10) byla poskytnuta členu statutárního
orgánu v roce 1997 ve výši 8 598 tis. Kč a je zajištěna směnkou. Časově rozlišené úroky z této půjčky za rok 1999 činí 1 322 tis. Kč (1998 –
1 279 tis. Kč).
117
PPF Capital Management a.s.
16. Daň z příjmů
(a) Splatná
Splatná daň z příjmů za zdaňovací období 1999 činí 2 654 tis. Kč (1998 - 2 984 tis. Kč) a obsahuje 17 tis. Kč daně vztahující se ke zpřesnění
daně za minulá období.
(b) Odložená
Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku je uveden v následující tabulce:
Zůstatek k 1. 1. 1999
Změna v roce 1999
Efekt změny daňové sazby
Zůstatek k 31. 12. 1999
Nehmotný
investiční majetek
4
1
–
5
Hmotný
investiční majetek
1 480
751
–
2 231
Celkem
1 484
752
–
2 236
Daňová
sazba
35 %
35 %
–
31 %
Odložená
daň
519
263
-89
693
Splatno
do 1 roku
606
606
Splatno
v násl. letech
1 227
1 227
1 7 . P ro n á j m y
Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků následovně:
118
1999
Osobní vozy
Celkem
Leasingové
splátky celkem
2 586
2 586
Zaplaceno
k 31. 12. 1999
753
753
V roce 1998 společnost neměla uzavřeny žádné leasingové smlouvy.
1 8 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Zůstatek k 31. prosinci
Finanční majetek
Depozitní směnky
Celkem
1999
411
11 611
12 022
1998
1 062
86 900
87 962
PPF burzovní spoleãnost a.s.
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF burzovní společnost a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF burzovní společnost a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze
na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 13. dubna 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF burzovní společnost a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný
statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF burzovní společnost a.s. k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České
republiky.“
119
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF burzovní spoleãnost a.s.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
120
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát - daňové pohledávky
Stát - odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
454 238
–
96 815
300
–
–
300
–
–
–
–
3 279
–
–
2 751
–
–
–
528
–
–
93 236
91 607
–
1 629
–
–
357 146
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
216 597
69 124
–
–
–
–
–
–
147 473
140 549
48
91 969
48 532
277
277
218
30
29
–
1998
538 082
–
96 633
513
–
–
513
–
–
–
–
3 277
–
–
3 277
–
–
–
–
–
–
92 843
91 607
–
1 236
–
–
441 194
–
–
–
–
–
–
–
13 099
13 099
–
–
–
–
10 950
10 755
–
–
–
–
–
–
195
417 145
17
367 738
49 390
255
255
255
–
–
–
1997
941 927
–
103 561
604
–
–
596
–
–
8
–
4 131
–
–
4 131
–
–
–
–
–
–
98 826
91 607
–
7 219
–
–
828 718
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
220 282
100 399
–
–
–
–
–
–
119 883
608 436
21
583 821
24 594
9 648
9 215
89
9 126
–
433
PPF burzovní spoleãnost a.s.
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
4.
Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát - daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
454 238
247 435
55 000
55 000
–
60 500
60 500
–
–
–
11 000
11 000
–
–
29 832
29 832
–
91 103
202 314
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
202 314
166 379
–
478
351
34 645
461
–
–
–
–
–
–
–
4 489
3 211
3 200
–
11
1 278
1998
538 082
177 333
55 000
55 000
–
60 500
60 500
–
–
–
11 000
11 000
–
–
6 721
6 721
–
44 112
359 863
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
359 863
322 746
–
270
538
9 006
100
–
–
27 203
–
–
–
–
886
621
621
–
–
265
1997
941 927
145 220
55 000
55 000
–
60 500
60 500
–
–
–
11 000
11 000
–
–
3 900
3 900
–
14 820
795 059
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
795 059
785 564
–
390
266
8 839
–
–
–
–
–
–
–
–
1 648
1 648
1 446
202
–
–
121
PPF burzovní spoleãnost a.s.
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
122
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
181 892
181 892
–
–
48 119
549
47 570
133 773
14 751
10 757
–
3 763
231
13
1 628
45
31
–
–
–
–
32
2 258
–
–
115 169
1 873 674
1 852 053
1
–
–
1
1
–
–
171
892
4 133
–
25 303
28 144
–
–
22 194
46 313
45 952
361
91 050
53
–
–
–
–
53
–
91 103
137 416
1998
–
–
–
55 694
55 694
–
–
35 477
618
34 859
20 217
12 009
8 719
–
3 046
244
2
1 716
251
558
–
–
14 350
–
411
1 742
–
–
19 202
1 917 361
1 900 150
–
–
–
–
1
–
–
1 734
965
17 752
11 333
39 329
25 324
–
–
38 405
13 483
13 383
100
44 124
2
14
–
–
–
-12
–
44 112
57 595
1997
–
–
–
52 958
52 958
–
–
9 830
384
9 446
43 128
8 547
6 247
–
2 187
113
3
1 497
150
1 226
–
–
–
14 350
275
120
–
–
17 810
1 253 740
1 255 818
234
–
–
234
–
–
–
4 891
1 880
13 414
5 340
–
4 031
–
–
5 210
9 179
9 179
–
13 841
1 015
36
–
–
–
979
–
14 820
23 999
PPF burzovní spoleãnost a.s.
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h )
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. opravné položky k nabytému majetku
A.1.2.2. rezerv
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Zisk(-) Ztráta(+) z prodeje finančních investic
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vklad
A.8.
Ostatní položky finanční povahy
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.2.7. Ostatní změny
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
367 755
115
5
1
3
169
177
628
581
–
–
3 581
-14
-18
120
-350
-192
-157
346
492
542
910
–
-34
-230 146
–
4 133
-45 952
53
21 621
-2 839
- 253 130
1998
583 842
19
5
1
8
1997
72 296
202
549
716
631
–
–
8 631
307
-5 105
17
6
1
3
24 751
-264 725
196 233
-435 197
–
-25 761
24
487
-81
592
-239
-11
17
-13
511
-5
13
-9
974
333
752
483
-12
17 211
14 791
-215 048
810
376
497
803
–
–
3 803
1 076
–
186
037
313
944
–
-24 594
223
340
414
179
979
-2 078
-741
508 278
-3 517
-1 288
-160
-2 069
1 907
45
1 862
–
-1 610
-891 122
-1 043
-300
-889 779
902 083
251
901 832
–
10 961
3 118
-4 691
-336
8 145
150
150
–
–
3 268
–
-21 000
–
–
–
–
–
-21 000
–
2
-20 998
-275 738
92 017
–
-12 000
–
–
–
–
–
-12 000
–
–
-12 000
-216 087
367 755
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
511 546
583 842
123
PPF burzovní spoleãnost a.s.
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika společnosti
PPF burzovní společnost a.s. („společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku 23. prosince 1993. Licence pro obchodování s cennými
papíry jí byla vydána 18. února 1994. Hlavní aktivitou společnosti je obchodování s cennými papíry na vlastní účet a na účet klienta, zprostředkování transakcí s cennými papíry, konzultační služby a řízení portfolia.
Vlastníci společnosti
Společnost je 100% vlastněna PPF a.s.
Sídlo společnosti
PPF burzovní společnost a.s.
Na Pankráci 121
Praha 4
Česká republika
124
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 1999
Členové představenstva
Členové dozorčích orgánů
Ing. Jan Blaško
Ing. Vladimír Čech
Ing. Marcel Dostal
Mgr. Hana Přikrylová
Bohuslav Samec
Ing. Vladimír Dvořák
Organizační struktura
Společnost řídí představenstvo a vedoucí pracovníci společnosti.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými pro Českou republiku. Závěrka byla zpracována na principech účtování v historických cenách a principech časového rozlišení nákladů
a výnosů.
(b) Hmotný a nehmotný investiční majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč, drobný
hmotný investiční majetek a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč (do roku 1998 do 40 000 Kč) je účtován do nákladů
v účetním období, ve kterém byl dán do používání.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Stroje a přístroje
Software
Zařízení
Inventář
Metoda
lineární
lineární
lineární
lineární
Doba odpisování
4 roky
4 roky
6 – 15 let
12 – 15 let
PPF burzovní spoleãnost a.s.
(c) Finanční investice
Finanční investice jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná položka. Dividendy
z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.
Pro stanovení cen pořízení finančních investic při prodeji používala společnost metodu vážených aritmetických průměrů.
(d) Stanovení opravných položek:
Cenné papíry
Společnost tvoří opravnou položku na finanční investice, u kterých je tržní cena k datu závěrky nižší než cena pořízení v účetnictví. Opravná
položka se tvoří ve výši rozdílu tržní ceny a účetní hodnoty.
Tržní cena finančních investic (cenných papírů) je stanovena následujícím způsobem:
1. Veřejně obchodovatelné cenné papíry (CP) obchodované na tuzemském veřejném trhu se ohodnotí kurzem vyhlášeným Burzou cenných
papírů Praha (BCPP) v den ocenění. Pokud v den výpočtu hodnoty nebylo s cenným papírem na BCPP obchodováno, je podkladem pro výpočet hodnoty cenného papíru jeho poslední kurz vyhlášený BCPP v období předcházejících 30 dnů před dnem výpočtu hodnoty, pokud byl
v tomto období CP obchodován. Nebyl-li CP v tomto období obchodován na BCPP, ocení se posledním kurzem vyhlášeným RMS v tomto
období.
2. Veřejně obchodovatelné CP neobchodované na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelné CP se oceňují podílem, v jehož čitateli je vlastní
jmění příslušné společnosti podle účetní závěrky za předchozí účetní období a ve jmenovateli počet vydaných CP, převedený na shodnou
emisní hodnotu.
3. Ve výjimečných případech u CP, které tvoří nevýznamnou část hodnoty portfolia a pokud by náklady na zjištění údajů podle odstavce 2.
neúměrně přesáhly užitek z těchto informaci, přiřadí se těmto CP nulová hodnota.
4. Stejný postup uvedený v bodu 1 je použit pro veřejně obchodované dluhopisy s tím, že se k tržní ceně pláště připočte alikvotní úrok vypočtený ke dni ocenění.
5. Veřejně obchodovatelné dluhopisy neobchodované na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelné dluhopisy se ocení jmenovitou hodnotou
se zahrnutím alikvotních úroků ke dni ocenění.
6. Pro výpočet hodnoty cenného papíru neobchodovaného na tuzemském veřejném trhu, ale pouze na zahraničním veřejném trhu se používá
kurz vyhlášený pro den výpočtu jeho hodnoty na zahraničním veřejném trhu. Společnost při svém výpočtu hodnot cenných papírů obchodovaných na zahraničním veřejném trhu používá systém Bloomberg.
(e) Daně
Přijaté úroky z termínovaných vkladů, dluhopisů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
(f) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
3. Změna účetních metod a postupů
Společnost v průběhu roku 1999 své účetní metody a postupy nezměnila.
125
PPF burzovní spoleãnost a.s.
4. Stálá aktiva
(a) Nehmotný investiční majetek
(v tis. Kč)
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota 31. 12. 1999
Software
1 311
160
–
–
1 471
798
373
–
–
1 171
513
300
(b) Hmotný investiční majetek
Nedokončené Stroje, přístroje
hmotné investice
a zařízení
126
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota 31. 12. 1999
Dopravní
prostředky
Inventář
Ostatní
HIM
Celkem
–
528
–
–
528
2 462
655
-63
–
3 054
2 321
–
-68
–
2 253
101
–
–
–
101
576
105
-169
–
512
5 460
1 288
-300
–
6 448
–
–
–
–
–
–
528
1 075
569
-63
–
1 581
1 387
1 473
561
572
-37
–
1 096
1 760
1 157
12
6
–
–
18
89
83
535
108
-169
–
474
41
38
2 183
1 255
-269
–
3 169
3 277
3 279
5 . P ře h l e d o v ý n o s e c h p l y n o u c í c h z f i n a n č n í c h i n v e s t i c
(v tis. Kč)
Přijaté dividendy
Úrokové výnosy z termínovaných vkladů
Úrokové výnosy z účtů u bank
Ostatní úrokové výnosy
Celkem
1999
1
700
1 489
1 943
4 133
1998
–
171
3 137
14 444
17 752
PPF burzovní spoleãnost a.s.
6. Investiční cenné papíry podle jednotlivých emitentů
(a) Majetkové cenné papíry – akcie
Emitent
Bukovecké papírny a.s.
COTTEX a.s.
Dům módy a.s.
PPF investiční holding a.s.
SLEZAN a.s.
Výtahy ČSFR a.s
Mezisoučet
Počet
akcií
3
3
462
4 000
1
2
Cena pořízení
na ks (Kč)
144,54
187,50
552,83
335,00
607,86
1 000,00
Účetní
hodnota (Kč)
433
562
255 407
1 340 000
607
2 000
1 599 009
Tržní cena
na ks (Kč)
0
0
1 155
470
0
0
Celková tržní
hodnota (Kč)
0
0
533 610
1 880 000
0
0
2 413 610
Počet
akcií
1
Cena pořízení
na ks (Kč)
20 000,00
Účetní
hodnota (Kč)
20 000
Tržní cena
na ks (Kč)
–
Celková tržní
hodnota (Kč)
–
(b) Majetkové cenné papíry – zatímní listy
Emitent
Velkomoravská banka a.s.
K cenným papírům uvedených v bodech 5(a) a 5(b) byla vytvořena opravná položka 4 tis. Kč.
(c) Majetkové cenné papíry – slovenské akcie
Emitent
Slovenská pojišťovna a.s.
Počet
akcií
20
Cena pořízení
na ks (Kč)
710,01
Účetní
hodnota (Kč)
14 200
Tržní cena
na ks (Kč)
803,98
Celková tržní
hodnota (Kč)
16 079
Počet
akcií
107 000
Cena pořízení
na ks (Kč)
856,14
Účetní
hodnota (Kč)
91 606 984
Tržní cena
na ks (Kč)
–
Celková tržní
hodnota (Kč)
–
(d) Majetkové účasti s podstatným vlivem
Emitent
PPF Capital Management a.s.*
* Jedná se o neobchodovatelný cenný papír.
Celková účetní hodnota majetkových cenných papírů je 93 240 tis. Kč.
Všechny majetkové cenné papíry - akcie v portfoliu společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč.
Společnost vlastní 107 000 akcií PPF Capital Management a.s. o nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii. Tyto akcie představují 60 % vydaných
akcií PPF Capital Management a.s.
7 . K rá t k o d o b ý f i n a n č n í m a j e t e k
(a) Majetkové cenné papíry – akcie
Emitent
Česká pojišťovna a.s.
Česká spořitelna a.s.
CHEMAPOL a.s.
Lázně Teplice v Čechách a.s.
PPF investiční holding a.s.
Mezisoučet
Počet
akcií
1 900
5
1
84
96 119
Cena pořízení
na ks (Kč)
1 750,00
110,00
318,10
184,48
335,99
Účetní
hodnota (Kč)
3 325 000
550
318
15 496
32 294 659
35 636 023
Tržní cena
na ks (Kč)
2 105,30
165,90
0,00
185,00
470,00
Celková tržní
hodnota (Kč)
4 000 070
829
0
15 540
45 175 930
49 192 369
127
PPF burzovní spoleãnost a.s.
(b) Majetkové cenné papíry – zahraniční akcie
Emitent
Počet
akcií
4 000
6 525
3 000
3 000
3 000
4 000
150
1 000
Cena pořízení
na ks (Kč)
711,71
424,09
429,50
818,90
400,27
564,42
1 065,43
1 578,58
Účetní
hodnota (Kč)
2 846 838
2 767 174
1 288 498
2 456 691
1 200 799
2 257 682
159 815
1 578 579
14 556 076
Tržní cena
na ks (Kč)
649,87
251,85
364,29
787,04
303,57
514,95
7 434,16
1 569,58
Celková tržní
hodnota (Kč)
2 599 480
1 643 321
1 092 870
2 361 120
910 710
2 059 800
1 115 124
1 569 580
13 352 005
Počet
podílových listů
500
Cena pořízení
na ks (Kč)
1 024,00
Účetní
hodnota (Kč)
512 000
50 704 100
Tržní cena
na ks (Kč)
1 000,00
Celková tržní
hodnota (Kč)
500 000
63 044 375
Applix Inc.
Central Europea
Egreetings Network
Charter Communications
The Knot Inc.
Ticket Com. Inc
Va Linux Sys.
Wireless Facs
Mezisoučet
(c) Majetkové cenné papíry – podílové listy
Emitent
PPF Otevřený podílový fond smíšený
Celkem majetkové cenné papíry
K výše uvedeným cenným papírům byla vytvořena opravná položka 2 172 tis. Kč.
128
8 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 69 124 tis. Kč (1998 - 10 755 tis. Kč). Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Společnost
nevytvořila žádné opravné položky.
(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 166 379 tis. Kč (1998 - 322 746 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky
14 dnů po obdržení faktury. Splatnost ostatních závazků vyplývá z uzavřených smluv.
9 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y v ů č i p o d n i k ů m v e s k u p i n ě
Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích popsaných v bodu 7 jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům
ve skupině.
Pohledávka za PPF Consulting a.s. byla uhrazena v lednu 2000.
(v tis. Kč)
PPF investiční společnost a.s.
PPF Otevřený podílový fond smíšený
PPF Český podílový fond
PPF investiční holding a.s.
PPF Capital Management a.s.
PPF a.s.
PPF Financial Services Ltd.
CM-Credit a.s.
PPF Consulting a.s.
Celkem
Pohledávka za PPF Consulting a.s. byla uhrazena v lednu 2000.
Pohledávky k 31. 12.
1999
1998
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
72
–
–
–
714
–
14 311
13 099
15 100
13 099
Závazky k 31. 12.
1999
1998
851
850
–
–
–
90
30
387
–
419
1
410
–
285 212
–
–
37
69
919
287 437
PPF burzovní spoleãnost a.s.
10. Základní jmění
Základní jmění k 31. prosinci 1999 činí 55 000 tis. Kč a je tvořeno 5 000 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 Kč a 50 ks akcií na
jméno v nominální hodnotě 1 000 000 Kč. Základní jmění je splaceno v plné výši.
5 000 akcií na jméno o nominální hodnotě 1 000 Kč
50 akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 000 Kč
Celkem
Základní
jmění
5 000
50 000
55 000
Emisní
ažio
–
60 500
60 500
Nerozdělený
zisk
6 720
23 112
–
–
29 832
Zákonný
rezervní fond
11 000
–
–
–
11 000
Celkem
5 000
110 500
115 500
11. Vlastní jmění
(a) Přehled pohybů vlastního jmění
Zůstatek k 1. 1. 1999
Příděly fondům
Dividendy
Zisk za rok 1999
Zůstatek k 31. 12. 1999
Základní
jmění
55 000
–
–
–
55 000
Emisní
ažio
60 500
–
–
–
60 500
Zisk běžného
období
44 112
-23 112
-21 000
91 103
91 103
Celkem
177 332
–
-21 000
91 103
247 435
(b) Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období
O rozdělení zisku roku 1999 rozhodne valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy.
1 2 . Z a m ě s t n a n c i a v e d o u c í p ra c o v n í c i
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za roky 1999 a 1998:
1999
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
1998
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
17
3
20
Mzdové
náklady
5 973
4 784
10 757
Sociální
a zdrav. pojištění
2 088
1 675
3 763
Sociální
náklady
196
35
231
Počet
zaměstnanců
17
3
20
Mzdové
náklady
5 958
2 761
8 719
Sociální
a zdrav. pojištění
2 085
961
3 046
Sociální
náklady
183
61
244
129
PPF burzovní spoleãnost a.s.
1 3 . O d m ě n y a p ů j č k y č l e n ů m s t a t u t á r n í c h a d o z o rč í c h o rg á n ů
V průběhu roků 1999 a 1998 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskytnuty půjčky.
1 4 . Tra n s a k c e s e s p j a t ý m i s u b j e k t y
(a) Obchody s cennými papíry
Během roku uzavřela společnost následující objemy obchodů s cennými papíry se spjatými subjekty za obvyklých podmínek:
(v tis. Kč)
Celkové prodeje
Celkové nákupy
–
22 372
PPF Consulting a.s.
PPF Financial Services Ltd.
PPF Český podílový fond
PPF Moravskoslezský fond
2 512
–
14 325
16 334
6 819
8 166
PPF Otevřený podílový fond smíšený
108 330
57 215
Celkem
131 986
104 087
Ostatní prodeje a nákupy cenných papírů ve skupině byly nevýznamné.
130
(b) Služby
Společnost nakoupila služby od PPF a.s. ve výši 17 239 tis. Kč (1998 – 16 343 tis. Kč).
15. Zdanění
Daň z příjmů právnických osob za rok 1999 činila 45 952 tis. Kč (1998 – 13 383 tis. Kč).
Na základě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku společnost zaúčtovala odloženou daň ve výši 361 tis. Kč
(1998 – 100 tis. Kč).
1 6 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně,
peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno
přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Zůstatek k 31. prosinci
1999
Peníze
1998
48
17
Účty v bankách
91 969
367 738
Celkem
92 017
367 755
17. Možné budoucí závazky
České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.
PPF majetková a.s.
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF majetková a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF majetková a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF majetková a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný statutární
orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti PPF majetková a.s. k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“
131
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF majetková a.s.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
132
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát - daňové pohledávky
Stát - odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
84 105
–
19 028
11 133
–
–
9 512
–
–
–
1 621
7 395
–
–
6 245
–
–
1 150
–
–
–
500
–
500
–
–
–
39 691
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27 886
8 162
–
–
642
–
–
–
19 082
11 805
158
347
11 300
25 386
25 386
3 625
21 761
–
–
1998
54 335
–
14 605
5 910
5
–
42
–
–
4 242
1 621
8 695
–
–
7 545
–
–
1 150
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 299
–
–
–
–
–
–
–
1 000
1 000
–
–
–
–
2 402
2 185
–
–
197
–
–
–
20
6 897
62
6 835
–
29 431
29 142
6 072
23 070
–
289
1997
44 665
–
3 909
69
9
–
60
–
–
–
–
3 840
–
–
3 358
–
–
–
482
–
–
–
–
–
–
–
–
30 568
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14 662
14 662
–
–
–
–
–
–
–
15 906
61
15 845
–
10 188
10 188
–
10 188
–
–
PPF majetková a.s.
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát - daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
84 105
74 053
1 270
1 270
–
–
–
–
–
300
300
–
–
45 071
45 071
–
27 412
3 720
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 720
593
350
552
378
292
1 544
–
–
11
–
–
–
–
6 332
368
224
144
–
5 964
1998
54 335
46 641
1 270
1 270
–
–
–
–
–
300
300
–
–
16 563
16 563
–
28 508
7 006
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7 006
231
–
475
339
5 558
403
–
–
–
–
–
–
–
688
688
385
303
–
–
1997
44 665
26 133
1 270
1 270
–
–
–
–
–
–
–
–
–
-1 310
–
-1 310
26 173
18 004
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
18 004
851
–
430
337
16 386
–
–
–
–
–
–
–
–
528
236
236
–
–
292
133
PPF majetková a.s.
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
134
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
87 158
87 158
–
–
27 879
994
26 885
59 279
15 659
11 341
–
3 966
352
26
2 786
194
–
–
–
–
–
683
346
–
–
41 339
–
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
1 816
–
1
257
–
–
1 565
15 539
14 398
1 141
27 365
47
–
–
–
–
47
–
27 412
42 951
1998
–
–
–
86 199
86 199
–
–
27 301
1 330
25 971
58 898
13 445
9 776
–
3 389
280
–
4 150
108
155
–
–
–
500
571
1
–
–
41 326
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 596
–
–
505
–
–
1 091
14 202
13 799
403
28 215
331
38
–
–
–
293
–
28 508
42 710
1997
–
–
–
64 202
64 202
–
–
12 048
773
11 275
52 154
9 541
6 965
–
2 452
124
–
905
5
–
–
–
–
–
169
1
–
–
41 881
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
712
82
1
328
–
–
303
16 040
16 040
–
26 144
29
–
–
–
–
29
–
26 173
42 213
PPF majetková a.s.
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h )
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z provozní činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. opravné položky k pohledávkám
A.1.2.2. rezerv
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami provozního
kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
6 897
41
12
2
9
339
281
786
689
–
–
9 689
-194
1998
15 906
41
-14
4
-18
1997
334
326
386
150
583
500
–
-19 083
47
41 881
-8 763
905
-9 663
–
–
-9 663
-5
53 620
-28 911
-24 484
-4 427
–
–
26 940
-218
10 780
-10 998
–
–
33 118
2 631
-14 662
17 293
–
–
24 709
–
1 816
-14 398
47
-251
11 923
26 722
–
1 596
-14 202
293
-505
13 904
35 749
-82
712
-16 040
29
-327
20 041
-7 209
-1 463
-5 246
-500
194
194
–
-7 015
-15 021
-9 158
-5 863
–
108
108
–
-14 913
-4 474
-4 402
-72
–
5
5
–
-4 469
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 908
11 805
–
-8 000
–
–
–
–
–
-8 000
–
-8 000
-9 009
6 897
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15 572
15 906
135
PPF majetková a.s.
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika společnosti
PPF majetková a.s. („společnost“) byla založena 14. června 1995 s původním názvem Petrská majetková a.s. Zápis do obchodního rejstříku
byl proveden 14. srpna 1995. Hlavní aktivitou společnosti je správa a rozvoj majetkových fondů s výjimkou fondů investičních, podílových
a privatizačních ve smyslu zákonů č. 248/92 Sb., č. 92/91 Sb. a poradenství v oblasti správy a rozvoje majetku.
Vlastníci společnosti
Společnost je 100% vlastněna společností PPF a.s.
Sídlo společnosti
PPF majetková a.s.
Na Klikovce 7
Praha 4
Česká republika
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 1999
136
Členové představenstva
Ing. Petr Javůrek
Ing. Petr Kellner
Ing. Aleš Minx
Členové dozorčích orgánů
Milan Maděryč
JUDr. František Tlustoš
JUDr. Martin Wurst
Organizační struktura
Společnost řídí představenstvo a vedoucí pracovníci společnosti.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Východiska pro přípravu účetní závěrky
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami
platnými pro Českou republiku. Závěrka byla zpracována na principech účtování v historických cenách a principech časového rozlišení
nákladů a výnosů.
(b) Hmotný a nehmotný investiční majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně od 1 000 Kč do 40 000 Kč
je evidován v pořizovací ceně a 100% odepsán do nákladů v účetním období, ve kterém byl dán do používání. Drobný hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč a nehmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč je účtován do nákladů v účetním období,
ve kterém byl dán do používání.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Stroje a přístroje
Software
Zařízení
Zřizovací výdaje
Dopravní prostředky
Metoda
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
Doba odpisování
4 roky
4 roky
4 roky
5 let
4 roky
PPF majetková a.s.
(c) Dlouhodobé finanční investice
Dlouhodobé investice do podniků ve skupině jsou účtovány v ceně pořízení. Je-li hodnota těchto investic trvale nižší než tato cena, je jejich
účetní hodnota snížena na cenu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná položka.
(d) Stanovení opravných položek
Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů nebo výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek na
počátku a konci účetního období.
Společnost tvoří opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
(e) Daně
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového
základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku s použitím očekávané daňové
sazby platné pro následující období. V souladu s platnými předpisy společnost nebere v úvahu ostatní dočasné rozdíly vyplývající např.
z opravných položek a rezerv.
Přijaté úroky z termínovaných vkladů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
(f) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn směnný kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva.
3. Změna účetních metod a postupů
Společnost nezměnila v roce 1999 účetní metody a postupy oproti roku 1998.
4. Investiční majetek
(a) Nehmotný investiční majetek
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota 31. 12. 1999
Software
Zřizovací
výdaje
Pořízení
nehm. investice
Zálohy na
nehm. investice
Celkem
72
–
–
9 488
9 560
21
–
–
–
21
4 242
5 246
–
-9 488
–
1 621
–
–
–
1 621
5 956
5 246
–
–
11 202
30
18
–
–
48
42
9 512
16
5
–
–
21
5
–
–
–
–
–
–
4 242
–
–
–
–
–
–
1 621
1 621
46
23
–
–
69
5 910
11 133
137
PPF majetková a.s.
(b) Hmotný investiční majetek
Stroje, přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
DHIM
Umělecká
díla
Celkem
4 991
–
–
–
4 991
4 794
1 191
–
–
5 985
2 366
272
-279
–
2 359
1 150
–
–
–
1 150
13 301
1 463
-279
0
14 485
1 390
1 238
–
–
2 628
3 601
2 363
850
1 253
–
–
2 103
3 944
3 882
2 366
272
-279
–
2 359
–
–
–
–
–
–
–
1 150
1 150
4 606
2 763
-279
–
7 090
8 695
7 395
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota 31. 12. 1999
5. Finanční investice
138
(a) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek je tvořen depozitní směnkou ve výši 11 300 tis. Kč.
(b) Finanční investice
Společnost vlastní 5 ks akcií Zábavní a výstavní park a.s. v nominální hodnotě 100 000 Kč. Tyto akcie představují 50 % vydaných akcií
Zábavní a výstavní park a.s. Jedná se o neobchodovatelné akcie.
6 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky
Krátkodobé obchodní pohledávky činí 8 662 tis. Kč ( 1998 – 2 685 tis. Kč). Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Opravná položka ve
výši 500 tis. Kč byla vytvořena na nevyúčtovanou zálohu poskytnutou klientovi (1998 – 500 tis. Kč).
(b) Jiné pohledávky
Jiné pohledávky jsou tvořeny především poskytnutými krátkodobými úvěry.
(c) Krátkodobé obchodní závazky
Krátkodobé obchodní závazky činí 593 tis. Kč (1998 – 231 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky 14 dnů po obdržení faktury. Splatnost ostatních závazků vyplývá z uzavřených smluv.
7. Příjmy příštích období
Příjmy příštích období jsou tvořeny především nevyfakturovanými poplatky za správu nemovitého majetku.
PPF majetková a.s.
8 . Tra n s a k c e s e s p j a t ý m i s u b j e k t y
(a) Pohledávky a závazky vůči spjatým subjektům
(v tis. Kč)
ELINE a.s.
Zábavní a výstavní park a.s.
PPF a.s.
Celkem
Pohledávky k 31. 12.
1999
1998
50
–
35
–
–
–
85
–
Závazky k 31. 12.
1999
1998
–
–
350
–
266
47
616
47
Pohledávky k 31. 12.
1999
1998
15
–
–
–
–
–
15
–
Závazky k 31. 12.
1999
1998
–
–
–
–
16 061
15 593
16 061
15 593
(b) Tržby a nákupy služeb
(v tis. Kč)
ELINE a.s.
Zábavní a výstavní park a.s.
PPF a.s.
Celkem
9. Základní jmění
Základní jmění k 31. prosinci 1999 činí 1 270 tis. Kč (1998 - 1 270 tis. Kč). Základní jmění je tvořeno 12 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 100 tis. Kč a 7 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 10 tis. Kč. Základní jmění je splaceno v plné výši.
1 0 . R o z d ě l e n í h o s p o d á řs k é h o v ý s l e d k u
(a) Účetní zisk roku 1998 ve výši 28 508 tis. Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden do nerozděleného zisku.
(b) O rozdělení účetního zisku roku 1999 rozhodne valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy.
1 1 . Z a m ě s t n a n c i a v e d o u c í p ra c o v n í c i
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady v roce 1999 a v roce 1998:
1998
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
1999
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
33
1
34
Mzdové
náklady
8 516
1 260
9 776
Sociální
a zdrav. pojištění
2 981
408
3 389
Sociální
náklady
270
10
280
Počet
zaměstnanců
33
3
36
Mzdové
náklady
8 607
2 734
11 341
Sociální
a zdrav. pojištění
3 009
957
3 966
Sociální
náklady
323
29
352
139
PPF majetková a.s.
1 2 . O d m ě n y a p ů j č k y č l e n ů m s t a t u t á r n í c h a d o z o rč í c h o rg á n ů
V průběhu roku 1999 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskytnuty půjčky. Během roku 1998 společnost poskytla půjčku členu představenstva, která byla v průběhu roku zaplacena. Úrok z této půjčky činil 25 tis. Kč. Člen dozorčí rady během
roku 1999 poskytoval společnosti poradenské služby v celkové částce 1 082 tis. Kč (1998 – 953 tis. Kč).
13. Daň z příjmu
(a) Splatná
Daň z příjmů právnických osob za rok 1999 činila 14 398 tis. Kč (1998 – 13 799 tis. Kč).
(b) Odložená
Přehled pohybů dočasných rozdílů vyplývajících z rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou investičního majetku je uveden v následující tabulce:
140
Zůstatek k 1. 1. 1999
Změna v roce 1999
Efekt změny daňové sazby
Zůstatek k 31. 12. 1999
Nehmotný
investiční majetek
9
2 778
–
2 787
Hmotný
investiční majetek
1 143
1 051
–
2 194
Celkem
Daňová
sazba (%)
35
31
–
31
1 152
3 829
–
4 981
Odložená
daň
403
1 187
-46
1 544
14. Možné budoucí závazky
České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu v řadě oblastí. Důsledky těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.
1 5 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžních prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Zůstatek k 31. prosinci
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek – depozitní směnka
Celkem
1999
158
347
11 300
11 805
1998
62
6 835
–
6 897
PPF CONSULTING a.s.
Zpráva auditora
Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti PPF CONSULTING a.s.
Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PPF CONSULTING a.s. za rok 1999. Rozsah naší práce byl omezen pouze na
potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou.
Dne 27. března 2000 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce společnosti:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PPF CONSULTING a.s. k 31. prosinci 1999. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů
České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit
rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti
PPF CONSULTING a.s. k 31. prosinci 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy
České republiky.“
141
V Praze, dne 17. května 2000
KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o.
Ing. Pavel Závitkovský
Licence číslo 71
Dekret číslo 69
PPF CONSULTING a.s.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci 1999 (v cel˘ch tisících Kã)
142
A.
B.
B.I.
B.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.II.
B.II.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.III.
B.III.1.
2.
3.
4.
5.
C.
C.I.
C.I.1.
2.
3.
4.
5.
6.
C.II.
C.II.1.
2.
3.
4.
5.
C.III.
C.III.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.IV.
C.IV.1.
2.
3.
D.
D.I.
D.I.1.
2.
3.
D.II.
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumné činnosti a obdobné činnosti
Software
Ocenitelná práva
Jiný nehmotný investiční majetek
Nedokončené nehmotné investice
Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Budovy, haly a stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Jiný hmotný investiční majetek
Nedokončené hmotné investice
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
Opravná položka k nabytému majetku
Finanční investice
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
Ostatní investiční cenné papíry a vklady
Půjčky podnikům ve skupině
Jiné finanční investice
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát - daňové pohledávky
Stát - odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
Jiné pohledávky
Finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
1999
42 361
–
14 753
–
–
–
–
–
–
–
–
588
–
–
588
–
–
–
–
–
–
14 165
–
–
14 165
–
–
27 565
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
26 281
26 280
–
–
–
–
–
–
1
1 284
11
38
1 235
43
43
43
–
–
–
1998
10 738
–
9 892
–
–
–
–
–
–
–
–
276
–
–
276
–
–
–
–
–
–
9 616
–
–
9 616
–
–
844
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
239
239
–
–
–
–
–
–
–
605
17
588
–
2
2
2
–
–
–
1997
1 027
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 026
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 026
–
1 026
–
1
1
–
1
–
–
PPF CONSULTING a.s.
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní jmění
A.I.
Základní jmění
A.I.1. Základní jmění
2.
Vlastní akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1. Emisní ažio
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku
A.III.
Fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
2.
Nedělitelný fond
3.
Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Hospodářský výsledek z minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy zákonné
2.
Rezervy na kurzové ztráty
3.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3.
Dlouhodobé přijaté zálohy
4.
Emitované dluhopisy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Jiné dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodního styku
2.
Závazky ke společníkům a sdružení
3.
Závazky k zaměstnancům
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení
5.
Stát - daňové závazky a dotace
6.
Odložený daňový závazek
7.
Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
8.
Závazky k podnikům s podstatným vlivem
9.
Jiné závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2.
Běžné bankovní úvěry
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.
Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
C.I.
Časové rozlišení
C.I.1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
C.II.
Dohadné účty pasivní
1999
42 361
1 552
1 000
1 000
–
–
–
–
–
5
5
–
–
-3 716
22
-3 738
4 263
40 505
–
–
–
–
14 311
–
–
–
–
–
14 311
26 194
25 812
–
92
69
221
–
–
–
–
–
–
–
–
304
60
60
–
–
244
1998
10 738
-2 711
1 000
1 000
–
–
–
–
–
5
5
–
–
22
22
–
-3 738
13 389
–
–
–
–
13 099
–
–
–
–
–
13 099
290
98
–
55
61
76
–
–
–
–
–
–
–
–
60
60
60
–
–
–
1997
1 027
1 027
1 000
1 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
143
PPF CONSULTING a.s.
V˘ k a z z i s k Û a z t r á t v p l n é m r o z s a h u k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h K ã )
144
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XVI.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
U.
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku
Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Prodané cenné papíry a vklady
Výnosy z finančních investic
Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině
Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů
Výnosy z ostatních finančních investic
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finančních operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
– splatná
– odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)
Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
1999
–
–
–
4 999
4 999
–
–
988
63
925
4 011
2 445
1 803
–
631
11
5
144
–
–
–
–
–
–
10
24
–
–
1 403
2 226
1 922
60
–
–
60
–
–
–
3 850
2 885
3 981
–
70
–
–
3 048
188
188
–
4 263
–
–
–
–
–
–
–
4 263
4 451
1998
–
–
–
2 730
2 730
–
–
822
51
771
1 908
729
537
–
188
4
–
32
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 147
1 966
1 552
–
–
–
–
–
–
–
–
3 900
61
1 327
–
72
–
–
-4 824
61
61
–
-3 738
–
–
–
–
–
–
–
-3 738
-3 677
1997
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
43
–
–
16
–
–
27
10
10
–
17
–
–
-10
-10
–
10
–
27
27
PPF CONSULTING a.s.
P fi e h l e d o p e n û Ï n í c h t o c í c h k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v c e l ˘ c h t i s í c í c h )
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1. Odpisy stálých a oběžných aktiv
A.1.2. Změna stavu:
A.1.2.1. opravné položky k finančním investicím
A.1.2.2. rezerv
A.1.2.3. časového rozlišení
A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti
A.2.3. Změna stavu zásob
A.2.4. Změna stavu finančního majetku, který není zahrnut do peněžních prostředků
A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami,
zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Splatná daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
A.7.
Zisk(+) Ztráta(-) z prodeje cenných papírů a vkladů
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Nabytí stálých aktiv
B.1.1. Nabytí hmotného investičního majetku
B.1.2. Nabytí nehmotného investičního majetku
B.1.3. Nabytí finančních investic
B.1.4. Vliv zpětného uplatnění DPH
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C.2.
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků akcionářů
C.2.4. Úhrada ztráty společníky
C.2.5. Platby z fondů tvořených ze zisku
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
C.3.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.
Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
1999
605
1998
1 026
1997
–
4 451
- 2 500
144
-3 647
-3 850
–
203
-93
1 096
-3 677
4 843
32
3 959
3 900
–
59
-414
1 266
27
-1
–
-1
–
–
-1
–
–
1 951
-138
-26 042
25 904
–
–
1 166
-10
-239
229
–
–
26
–
–
–
–
–
1 813
-3 981
2 885
-188
–
–
529
1 156
-1 327
61
–
–
–
-110
-26
–
–
–
–
–
26
-3 000
-466
–
-2 544
10
1 938
–
-1 062
-15 376
-308
–
-15 068
–
1 966
–
-13 410
–
–
–
–
–
–
–
–
1 212
–
–
–
–
–
–
–
–
1 212
679
1 284
13 099
–
–
–
–
–
–
–
–
13 099
-421
605
–
1 000
1 000
–
–
–
–
–
–
1 000
1 026
1 026
145
PPF CONSULTING a.s.
P fi í l o h a ú ã e t n í z á v û r k y k 3 1 . p r o s i n c i 1 9 9 9 ( v t i s í c í c h K ã )
1 . C h a ra k t e r i s t i k a a h l a v n í a k t i v i t y
Založení a charakteristika společnosti
PPF CONSULTING a.s. („společnost“) byla založena 21. února 1997 jako PPF Securities a.s. a 25. srpna 1999 přejmenována
na PPF CONSULTING a.s. Hlavní aktivitou společnosti je činnost organizačních a ekonomických poradců a zprostředkovatelská činnost
v oblasti obchodu a služeb.
Vlastníci společnosti
Vlastníkem s kvalifikovanou většinou je Ing. Petr Kellner.
Sídlo společnosti
PPF CONSULTING a.s.
Na Pankráci 121
Praha 4
Česká republika
146
Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 1999
Členové představenstva
Členové dozorčích orgánů
Ing. Petr Kellner
Ing. Aleš Minx
Mgr. Václav Kratochvíl
JUDr. František Tlustoš
RNDr. Vladimír Burda
Mgr. Lenka Šafránková
Organizační struktura
Společnost není vnitřně dále strukturována. Společnost řídí představenstvo.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Hmotný a nehmotný investiční majetek
Hmotný a nehmotný investiční majetek je evidován v pořizovací ceně. Hmotný investiční majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a nehmotný
investiční majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč (do 31. prosince 1998 do výše 40 tis. Kč) je vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů
v roce jejich pořízení.
PPF CONSULTING a.s.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Stroje a přístroje
Software
Zařízení
Inventář
Metoda
lineární
lineární
lineární
lineární
Doba odpisování
4 roky
4 roky
8-15 let
15 let
(b) Finanční investice
Finanční investice jsou účtovány v ceně pořízení. V případě přechodného snížení hodnoty těchto investic se tvoří opravná položka. Dividendy
z těchto investic jsou zahrnuty ve výnosech z finančních investic.
Pro stanovení cen pořízení finančních investic při prodeji používá společnost metodu vážených aritmetických průměrů.
(c) Stanovení opravných položek
Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků.
Cenné papíry
Společnost tvoří opravnou položku jak na finanční investice, tak na krátkodobý finanční majetek, a to ve výši rozdílu mezi účetní hodnotou
a tržní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním jmění v případě, kdy tržní cena nemůže být určena. Tržní cena je cena dosažená na veřejném
kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená kvalifikovaným odhadem.
(d) Daň z příjmu
Přijaté úroky z termínovaných vkladů jsou předmětem zálohové srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
Přijaté dividendy jsou předmětem srážkové daně ve výši 25 % u zdroje.
(e) Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn kurzu ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty
se vykazují v rozvaze, na nerealizované kurzové ztráty se tvoří rezerva, pokud nejsou kurzová rizika kryta zajišťovacími instrumenty.
3. Změna účetních metod a postupů
Společnost své účetní metody a postupy v průběhu roku nezměnila.
147
PPF CONSULTING a.s.
4. Investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 1999
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 1999
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12. 1999
Zůstatková hodnota k 1. 1. 1999
Zůstatková hodnota k 31. 12. 1999
148
Stroje, přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Ostatní
HIM
Celkem
56
–
10
–
46
249
463
–
–
712
3
3
–
–
6
308
466
10
–
764
3
11
–
–
14
53
32
26
130
–
–
156
223
556
3
3
–
–
6
–
–
32
144
–
–
176
276
588
Cena pořízení
na ks (Kč)
12,20
844,14
334,00
37,95
441,47
35,00
Účetní hodnota
(Kč)
146
13 489 424
1 670
48 038
675 453
35
14 214 766
Tržní cena
na ks (Kč)
24,00
1 155,00
325,00
29,00
416,00
30,10
Celková tržní
hodnota (Kč)
288
18 456 900
1 625
36 714
636 480
30
19 132 037
5. Investice
Finanční investice
Emitent
Colorlak a.s.
Dům módy a.s.
Elektromont. závody a.s.
Frigera a.s.
Kablo Kladno a.s.
Starorolský porcelán a.s.
Celkem
Počet akcií
12
15 980
5
1 266
1 530
1
K výše uvedeným cenným papírům byla vytvořena opravná položka 50 tis. Kč (1998: 3 900 tis. Kč).
Všechny majetkové cenné papíry – akcie v portfoliu společnosti mají nominální hodnotu 1 000 Kč, kromě akcií Elektromontážních závodů a.s.,
které mají nominální hodnotu 100 Kč.
V lednu 2000 proběhlo vypořádání prodeje cenných papírů společnosti Dům módy a.s. Z prodeje byl realizován zisk ve výši 8 883 tis. Kč.
PPF CONSULTING a.s.
6 . P ře h l e d o f i n a n č n í c h v ý n o s e c h
(v tis. Kč)
Přijaté dividendy
Úrokové výnosy z termínovaných vkladů
Úrokové výnosy z účtů u bank
Ostatní úrokové výnosy
Celkem
1999
60
78
1
2 806
2 945
1998
–
61
–
–
61
7 . Po h l e d á v k y a z á v a z k y
(a) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 26 280 tis. Kč (1998: 239 tis. Kč). Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Nebyly proto tvořeny
žádné opravné položky.
(b) Krátkodobé obchodní závazky činí 25 812 tis. Kč (1998: 98 tis. Kč). Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky 14 dnů po
obdržení faktury. Splatnost ostatních závazků vyplývá z uzavřených smluv.
(c) Dlouhodobé obchodní závazky činí 14 311 tis. Kč (1998: 13 099 tis. Kč). Jedná se o půjčku od PPF burzovní společnosti a.s. Tento závazek
byl uhrazen v lednu 2000.
149
8. Základní jmění
Základní jmění k 31. prosinci 1999 činí 1 000 tis. Kč a je tvořeno 100 ks akcií na majitele v nominální hodnotě 10 000 Kč. Základní jmění
je splaceno v plné výši.
9. Vlastní jmění
Přehled pohybů vlastního jmění
Zůstatek k 1. 1. 1999
Příděly fondům
Zisk za rok 1999
Zůstatek k 31. 12. 1999
Základní
jmění
1 000
–
–
1 000
Zisk běžného
období
-3 738
3 738
4 263
4 263
Nerozdělený
zisk
22
–
–
22
Neuhrazená
ztráta
–
-3 738
–
-3 738
Zákonný
rezervní fond
5
–
–
5
Celkem
-2 711
–
4 263
1 552
PPF CONSULTING a.s.
1 0 . Z a m ě s t n a n c i a v e d o u c í p ra c o v n í c i
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 1999 a 1998:
1999
Zaměstnanci
Celkem
1998
Zaměstnanci
Celkem
Počet
zaměstnanců
2
2
Mzdové
náklady
1 803
1 803
Sociální a zdrav.
pojištění
631
631
Sociální
náklady
11
11
Počet
zaměstnanců
1
1
Mzdové
náklady
537
537
Sociální a zdrav.
pojištění
188
188
Sociální
náklady
4
4
11. Informace o spřízněných osobách
(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku
V obchodních pohledávkách a závazcích popsaných v bodu 7 jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů k podnikům
ve skupině:
150
(v tis. Kč)
PPF burzovní společnost a.s.
PPF investiční společnost a.s.
PPF investiční holding a.s.
Celkem
1999
–
10
–
10
Pohledávky k 31. 12.
1998
69
–
26
95
Závazky k 31. 12.
1999
1998
14 311
13 099
–
–
–
–
14 311
13 099
(b) Tržby a nákupy
Během roku 1999 společnost realizovala tržby s PPF burzovní společnosti a.s. ve výši 105 tis. Kč. Ostatní tržby ve skupině jsou nevýznamné.
1 2 . O d m ě n y a p ů j č k y č l e n ů m s t a t u t á r n í c h a d o z o rč í c h o rg á n ů
V průběhu roků 1999 a 1998 nebyly členům statutárních a dozorčích orgánů vypláceny odměny a nebyly poskytnuty půjčky.
13. Daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob za rok 1999 činila 188 tis. Kč (1998: 61 tis. Kč).
PPF CONSULTING a.s.
1 4 . S l o ž k y p e n ě ž n í c h p ro s t ře d k ů ( p ro ú č e l y c a s h f l o w )
Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžních prostředky a peněžní ekvivalenty definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a které mohou být snadno přeměněny v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků je ke konci účetního období následující:
Zůstatek k 31. prosinci
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobý finanční majetek
Celkem
1999
11
38
1 235
1 284
1998
17
588
–
605
15. Možné budoucí závazky
České obchodní, daňové zákony i zákony kapitálového trhu byly novelizovány a existuje nejistota jejich výkladu v řadě oblastí. Důsledky
těchto nejasností se nedají přesně určit a lze je posoudit jen na základě budoucí praxe nebo pokud bude k dispozici dán oficiální výklad.
151
© PPF a.s.
Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4
Telefon: (+420 2) 61 31 90 11, Fax: (+420 2) 61 31 92 22
Informační středisko pro akcionáře a podílníky: (+420 2) 61 31 90 27
Internet: www.ppf.cz
E-mail: [email protected]
Depozitář: Československá obchodní banka a.s.
Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: © B.I.G. Prague (Business Information Group) 2000

Podobné dokumenty