Jaroslav Dušek v pyšelské sokolovně 7. června 2008 v 19

Komentáře

Transkript

Jaroslav Dušek v pyšelské sokolovně 7. června 2008 v 19
Květen 2008
83
5,- Kč
Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz
Zpráva ze zasedání zastupitelstva města Pyšely
ze dne 28.4.2008
Registrace
u nového prak ckého lékaře
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že auditem, který byl uskutečněn
pro dospělé MUDr. R. Sovjáka stále
na městském úřadě, nebyly zjištěny chyby či nedostatky v hospodaření města.
probíhá. Zaregistrovat se můžete přímo
- Starosta seznámil zastupitele s výsledky soutěže na prodej pozemku parc.
u pana doktora, který za m ordinuje každý
č. 197(PK) v Pyšelích. Zvítězila nabídka firmy Velips, a.s. Pro prodej uvedeného
čtvrtek od 8-12 hodin, popř. na MěÚ Pyšely
pozemku této firmě hlasovali zastupitelé dr. Dana Drábová, Mgr. Jaroslav Fanosobně, či telefonicky (323647218).
frlík, Bohumil Gondík, Richard Ošmyk, Ivo Vnouček a Stanislav Vosický. Pro hlaNeváhejte s registrací, podle počtu
sovali zastupitelé dr. Tomáš Havlíček, Mar n Kolář a Dušan Kostrhoun.
pacientů pak bude pan doktor rozšiřovat
- Byl projednáván prodej fak cky již zaniklých polních cest parc.č. 1235 (PK)
svoji ordinační dobu v Pyšelích.
a 1235 (KN) a čás polní cesty parc.č. 1237 v Pyšelích. V diskusi starosta podal vysvětlení, že jde o bývalé cesty, které jsou částečně zaorány
do lánu a částečně porostlé křovinami, které s ohledem
na životní prostředí nelze kácet
24. května 2008 v 18 hodin
Pro prodej cesty parc.č. 1235 (KN) a 1235 (PK)
O o Weiss, Klára Zaňková,
Zaňkováá, Klára Kolomazníková, Tereza Bergmanová,
firmě LORETA Invest, a.s. hlasovali všichni
Tomáš Löbl a celým pořadem bude provázet Josef Štágr.
zastupitelé.
Pro prodej čás cesty parc.
7. června 2008 v 19 hodin
č. 1237 firmě LORETA Invest, a.s. hlasovali zastupitelé dr. Dana Drábová,
„Pyšely starý Magdon“
Bohumil Gondík, Richard Ošmyk,
k,
Spolu s Jaroslavem Duškem učinkují hudebníci Pjér la Šé´z a Zdeněk Konipásek.
Ivo Vnouček a Stanislav Vosický.
více na straně 13
Pro tomuto prodeji hlasovali zastupitelé Mgr. Jaroslav Fanfrlík, dr. Tomáš Havlíček, Mar n Kolář a Dušan Kostrhoun.
- Starosta seznámil zastupitelstvo se skutečnos , že pokud jde o pozemky pod budoucím Rescue Centrem parc.č. 1278/1, 1278/2, 515/1, 515/2, 514, 501, 502, v kat. území Pyšely, firma Profin
33, s.r.o. má zájem o jejich koupi, při čemž zapla provizi za zprostředkování a náklady na pořízení územního
rozhodnu .
Jsou připraveni složit zálohu k naší disposici a zbytek kupní
ceny
složit do úschovy u uschovatele, při čemž k uvolnění
CHCETE SE STÁT
uschované částky dojde po té, co bude provedena změna
FOTBALISTOU?
v územním plánu města Pyšely pokud jde o zastavěnost uvedených pozemků do 30 %. Do té doby požaduje firma Profin 33,
VÁŽENÍ RODI E, MLADÍ SPORTOVCI, NEP EHLÉDN TE!
s.r.o. zajis t svou pohledávku zástavou uvedených pozemků.
Dne 16.5.2008 od 17.30 hodin pořádá SK Pyšely nábor
Pro uskutečnění tohoto záměru hlasují všichni zastupitelé.
na fotbalovém stadionu do mužstev žáků a přípravky.
- Zastupitelstvo města Pyšely rozhodlo o zrušení s likviNábor se týká ročníků 1994 až 2002.
dací společnos Příprava staveb Pyšely, s.r.o., IČ:274 31 266,
Případní zájemci jsou srdečně zváni.
se sídlem Pyšely, Náměs T.G.M. 4, a jmenování Pavla BergProsíme rodiče o doprovod svého syna na stadion.
manna, bytem Čtyřkoly 107, pošta Čerčany, likvidátorem,
Sportovní oblečení a fotbalovou obuv s sebou.
a dále v předmětné věci zmocňuje starostu města k zajištění
Dále v případě zájmu bude pro ročníky 2003 a 2004
notářského zápisu a podání návrhu na zápis do obchodného
na hřiš v Pyšelích pořádáno 1x týdně cvičení zaměřené
rejstříku.
na koordinaci pohybů a rozvoj tělesné obratnos .
Schváleno všemi hlasy zastupitelů města Pyšely.
Toto cvičení doporučujeme pro předškolní jako přípravu
- Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy LORETA
před zapojením se do tréninkového procesu malých
Invest, a.s. odprodat městu Pyšely část pozemku parc.č. 962/3
fotbalistů od 6 let.
v k.ú. Pyšely s určením pro stavbu ekoškolky za 1,- Kč s výhraVše pod dohledem kvalifikovaných trenérů mládeže
dou, že tento pozemek bude určen pro výstavbu ekoškolky
Info: p.Turek Tomáš, tel: 775390224
a pokud by se tato výstavba neuskutečnila, POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
Megakoncert v Pyšelích
Jaroslav Dušek v pyšelské sokolovně
Dne 20. května v době od 9 – 12 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v Pyšelích –
– část ulice k Zaječicím od křižovatky ke hřiš .
1
ROZHOVOR
Rozhovor se zastupitelem
Městského úřadu v Pyšelích
květen 2008
Ivo Vnouçek
Ivo Vnouček žije v Pyšelích od svého narození. V roce 2006 kandidoval v komunálních volbách za Sdružení nezávislých kandidátů HASIČI
PYŠELY a byl zvolen za člena městského zastupitelstva v Pyšelích.
S jakými představami a proč jste kandidoval na funkci člena městského zastupitelstva v Pyšelích,
pane Vnoučku?
Jsem členem pyšelského hasičského sboru plných 29 let a ak vně v této organizaci pracuji. Znám její problémy i přednos
a snad proto jsem byl našimi členy vybrán jako kandidát. Kandidovat jsem se rozhodl zejména poté, když se začaly objevovat
názory, že vlastně hasiči na venkově jsou přežitek a proč je třeba i v Pyšelích nezrušit. A protože vím, kolik pozi vních zásahů za
uplynulé období hasičský sbor v Pyšelích podnikl k záchraně životů i majetku, nabyl jsem přesvědčení, že je aktuální vysvětlovat
veřejně smysl této práce a že bude tudíž správné, aby tato složka měla své zastoupení v zastupitelstvu. Myslím, že dnes většina
občanů Pyšel vnímá hasičský sbor pozi vně jako potřebnou součást našeho života.
Jak velkou členskou základnu mají hasiči v Pyšelích?
Budete možná překvapen, ale asi těžko najdete zde organizaci, která by měla početnější členskou základnu. V současnos
máme v Pyšelích (včetně Zaječic, Kovářovic a Borové Lhoty) celkem kolem sta členů. A pozi vní je členský nárůst dorostu.
Co se provedlo v posledních dvou letech ve prospěch hasičského sboru prosadit?
Samozřejmě, jako v celé republice, všechny tyto složky se potýkají s nedostatkem financí. Na rozdíl od západní Evropy máme
velkou část obstarožní techniky vozového parku, avšak díky inicia vě našich členů, je stále v technicky dobrém stavu. Nyní bychom rádi zprovoznili další automobilovou cisternu – speciál Tatru 148, kterou jsme získali po několika letech jednání od české
armády. Potřebujeme však k její generální opravě a úpravě asi 750 síc korun. V posledním období se nám podařilo získat pro
naši zásahovou jednotku nové speciální stejnokroje, nové helmy a moderní dýchací přístroje. Naše zásahová jednotka je tak
svým vybavením srovnatelná s profesionálními hasičskými jednotkami a zasahuje proto i v případě velkých autonehod a požárů
motorových vozidel.
Hasičský sbor v Pyšelích se podílí i na řadě občanských inicia v. Naposledy byl viděn před 14 dny při úklidu
příkopů podél silnic v celém okolí Pyšel. Jak hodno te tuto akci?
Na této akci se hasičský sbor zúčastnil společně s Dětským domovem v Pyšelích a firmou Loreta Golf. Byli jsme po pravdě
šokováni neuvěřitelným množstvím odpadu, kterým naši spoluobčané znečišťují životní prostředí. Sesbíralo se několik kubíků
odpadu. Je to těžko pochopitelné, když si uvědomíme, že v Pyšelích máme poměrně dobře vyřešen na řadě míst kontejnerový
bezplatný sběr tříděného odpadu na plasty, papír i sklo.
Mě osobně i překvapilo, že se této akce nezúčastnil ani jeden z těch kandidátů, kteří v minulých volbách měli ve svém programu na prvním místě životní prostředí a ochranu veřejného pořádku.
V únorovém čísle jsme v rozhovoru se zastupitelem dr. Havlíčkem řešili kri cký stav stromořadí podél silnice
k hotelu Doly. Jak vypadá situace dnes?
Situace zde byla opravdu kri cká a hrozilo zřícení celých přestárlých stromů na komunikaci. Po řadě jednání a se Správou
silnic Benešov, které probíhaly od listopadu loňského roku, se podařilo věc urychleně vyřešit odstraněním přestárlých dřevin a
odborným prořezáním. Čeká nás ještě obdobné řešení na pro lehlé straně v lesním porostu, který je ale ve vlastnictví soukromé
osoby.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3
2
květen 2008
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
30. březen byl m nejkrásnějším dnem
pro manžele Barboru a Lukáše Zajíčkovy z Pyšel.
Narodila se jim prvorozená dcera Dora.
Přejeme celé mladé rodině hodně štěs , lásky a rados z holčičky.
Manželé Helena a Jaroslav Fanfrlíkovi z Pyšel
prožívali velkou radost 15. dubna 2008.
Narodil se jim chlapeček Viktor.
Celé rodině blahopřejeme k této krásné událos . Přejeme jim hodně zdraví, pohody a spokojenos .
V měsíci květnu oslaví svá významná životní jubilea
pan Alois Hostaš z Pyšel
paní Věra Barvínková z Pyšel
paní Jana Vrbová
a Zdeňka Kuželová (obě žijí v Domově pro seniory).
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěs a pohody do dalších let života.
Vítáme nové občany
Do Pyšel se přistěhovala paní Emília Procházková, pan Jan Koflák, manželé Radka a Jiří Nekovářovi s dcerami Šárkou a Veronikou, paní Markéta Kadlecová s dětmi Aničkou a Michalem a paní Andrea Hronová s dětmi Davidem a Terezou. Do domova pro
seniory pan Karel Velas, paní Anastasie Sládková a paní Ladislava Válková. Na Borovou Lhotu paní Emilie Pikešová. V Zaječicích
má nový domov pan Václav Kříž.
Vítáme nové občany, přejeme jim spokojený a klidný život v novém bydliš a aby zde našli hodně dobrých sousedů a přátel.
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 1
Zpráva ze zasedání zastupitelstva …
bude pozemek za 1,- Kč prodán zpět firmě LORETA Invest. Pro tento záměr hlasovali všichni zastupitelé.
- Byl předložen záměr založit obecně prospěšnou společnost Centrum Pyšely, o.p.s., kde město Pyšely by bylo členem z jedné
tře ny, spolu s Ing. Pavlou Chyskou a Ing. Markétou Pohankovou za účelem zejména provozu mateřské školy s rozšířenou výukou
ekologické téma ky. Pro tento záměr hlasovali všichni zastupitelé.
- Bylo projednáno stanovisko Krajské hygienické stanice, která požaduje inovaci umělého osvětlení v Základní škole v Pyšelích
a je ochotna strpět odklad do doby celkové rekonstrukce školy za podmínky, že se s touto rekonstrukcí započne nejpozději na jaře
2009 a pro případ, že se tak nestane, bude v rozpočtu školy v roce 2009 částka 500.000,- pro okamžitou výměnu osvětlení. Pro
tento případ je nutno letošní rozpočet školy ponížit o částku 200.00,- Kč a tuto přesunout do roku 2009. Pro tento záměr hlasovali
všichni zastupitelé.
-Hlasy všech zastupitelů bylo schváleno pojmenování ulic Krátká, K Potoku, Pod Hřištěm, Na Stráni, Příkrá, Pod Štěpnicí
v Zaječicích a Prosluněná, Okružní a Na Louce v Pyšelích.
- Navýšení limitu pokladny městského úřadu z dosavadních 100.000,- Kč na 150.000,- Kč z toho důvodu, že dosavadní limit
je nízký pro časté přímé platby občanů vodného a stočného bylo schváleno hlasy všech zastupitelů.
- Byl projednáván návrh přijmout dotaci Středočeského kraje z Fondu obnovy ve výši 100.000,- Kč na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého. Pro přije dotace a pro provedení restaurování sochy restaurátorem Vojtěchem Adamcem, který úspěšně restauroval již sochu sv. Vojtěcha, hlasovali všichni zastupitelé.
- Mgr. Zaradička informoval, že dokumentace k připravované stavbě Golfu Pyšely je u něj k nahlédnu a podání vysvětlení.
Zprávu předkládá: dr.Pavlík
ROZHOVOR
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 2
Oceňuji toto rychlé efek vní řešení, které i mne příjemně překvapilo. V únorovém čísle jsme také kri zovali
chybějící pojmenování názvů ulic, přestože Pyšely jsou již od loňského roku povýšeny na město. Změnilo se něco?
Právě dnes večer zasedá městské zastupitelstvo a jedním z programových bodů je právě projednání pojmenování ulic
v Pyšelích. Jako důležitý bod považuji i dnešní projednání prodeje městských pozemků u Zaječic již zmiňovanému Rescue Centru. Podporuji toto řešení, aby z výtěžků prodeje mohla být urychleně provedena generální rekonstrukce školy a oprava povrchů
vozovek k zlepšení bezpečnos dopravy a životního prostředí.
Vždyť ochrana životního prostředí i bezpečnost dopravy a ochrana života je jedním ze základních pilířů činnos nás hasičů.
Svoji činnost v zastupitelstvu chápu proto jako člen hasičského sboru k hájení těchto zájmů.
Pane Vnoučku, děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám i pyšelskému hasičskému sboru jenom vše dobré.
Ivo Koudelka
3
SOUTĚŽ
květen 2008
Pyšelské děti uspěly ve výtvarné a literární soutěži
Výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na téma požární ochrana se zúčastnily i pyšelské
dě . Jejich práce byly velmi pěkné a při vyhodnocení soutěžních výtvarných děl získaly řadu ocenění. Ve věkové kategorii M1 (
nejmenší – z MŠ) získal první místo Ondřej Svoboda a tře místo Anička Zaradičková. V kategorii ZŠ 1 obsadil první místo Michal
Dušánek, mezi těmi staršími – studenty středních škol pak obsadila první místo Marcela Samková, druhé Kateřina Tomášková a
tře místo Tereza Sládková.
V literárních pracech na téma požární ochrany zvítězil v kategorii L1 Mar n Jelínek, druhá byla Terezka Hronová a tře Terezka
Vrabcová. Blahopřejeme našim dětem a děkujeme za dobrou reprezentaci Pyšel. Práce všech jmenovaných vítězů okresního kola
postupují do krajského kola. Přejeme dětem úspěch i nadále.
Pro zájem rodičů i ZŠ Pyšely připraví SDH Pyšely výstavku prací pyšelských dě a to ve dnech 30. května (pátek) od 8 – 16 hodin
a v sobotu 31.května od 8-12 hodin. Výstava bude v přízemí budovy Městského úřadu.
DĚTSKÝ DOMOV
Pryč s odpadky
Návštěva Hanky Kynychové v dětském domově
Sobota 5.dubna mohla být úplně stejná jako každá jiná,
ale nebyla. Šli jsme to ž uklízet příjezdové cesty do Pyšel.
Všichni účastníci se sešli na pyšelském náměs , kde následovalo rozdělení do skupin ve složení 4 dě a 2-3 dospělí. Poté
nás auta rozvezla na všechny světové strany. Jedna skupina
směr Čtyřkoly, druhá Pě hosty, tře Čerčany a čtvrtá Zaječice.
Po příjezdu na určitá místa jsme dostali rukavice a pytle na odpadky, které jsme museli třídit. V příkopech jsme viděli velice
zajímavé věci např.: sedačku do auta, kola od auta, holinku,
láhve od alkoholu atd. Tak kolem půl dvanácté za námi přijela
slečna, která nám přivezla občerstvení, abychom se posilnili
na další kus cesty. A taky, že nám to šlo! Po příchodu do Pyšel
jsme se sešli s dalšími skupinami a vydali se na oběd do pizzerie,
kde jsme si mohli dát něco k pi , pizzu nebo nějaké jídlo. Celá
akcička skončila m, že jsme si poděkovali, rozloučili a odešli
domů. U srdíčka nás hřeje, že jsme udělali dobrý skutek.
Eva Richterová
V sobotu 12.4. do našeho domova přijela cvičitelka Hanka
Kynychová s teamem lektorů. Nebylo to ovšem setkání u kávičky
v křesle, ale v tělocvičně v teplácích a teniskách. Náš dětský domov se to ž přihlásil do projektu, který Hanka připravila pro
dětské domovy pod názvem „DD v pohybu“. Cílem tohoto projektu je přivést dě k pohybovým ak vitám. V tomto případě k těm,
na které se zaměřuje fit centrum Hanky Kynychové. Dě mají
za úkol naučit se sestavy, a v listopadu je předvést na soutěži,
která proběhne právě ve zmiňovaném „fitku“.
Úkolem prvního setkání bylo seznámit dě s projektem
a naučit je sestavy aerobiku, hip-hopu a břišních tanců. Dě se
zapojily opravdu v hojném počtu a s vervou se pus ly do nácviku,
který nebyl nijak jednoduchý. Při dalším setkání, které tentokrát
proběhne pro náš dětský domov v Praze, Hanka zjis , jak s nácvikem pokračujeme a naučí nás další prvky. Pak už to bude jen
na nás, jestli vydržíme. Tak nám držte palce.
Hana Juřenová
MISS dětských domovů je naše
(Strakonický deník 14.4.08)
Udivené rozhlížení kolem sebe, vzápě mile vykulené oči a obě ruce le k ústům, aby zadržely výkřik překvapení – první reakce
nové Miss dětských domovů pro rok 2008, patnác leté Simony Csányi z Dětského domova Pyšely ve středních Čechách na sobotním finále ve strakonické sokolovně.
Co jste pociťovala při vyhlašování?
Vůbec jsem to poprvé neslyšela. Až holky kolem mi řekly, že jsem vyhrála. Nebylo vůbec rozumět, a tak jsem se jen dívala
kolem sebe.
Byla jste překvapená, že vítězkou jste vy? Anebo jste to tak trochu čekala?
Vůbec ne! Byla jsem hrozně překvapená a v první chvíli jsem tomu ani nechtěla věřit.
Na jaké umístění jste si věřila?
Doufala jsem, že budu mezi prvními třemi, to ano. Ale když řekli porotci ty první dvě dívky, tak už jsem si myslela, že nemám
šanci.
Co pro Dětský domov Pyšely, kde žiješ, vaše vítězství vlastně znamená?
Něco neskutečného. Budou na mě hrozně pyšní.
Poděkování
Ale v hlediš nebylo vidět, že byste měla nějakou výraznější podporu.
I v tomto roce, jako
Bohužel tu se mnou nebyli. Zrovna dneska u nás byla Hanka Kynychová, takže nemohli jet.
již
tradičně,
proběhl
Co vám úspěchu ve finále nejvíce pomohlo?
v Pyšelích ples ochotníků.
Určitě tety a kamarádi z domova. Dodávali mi sebevědomí. A to je asi to nejdůležitější.
Stalo se také milou tradicí,
A jak vám vyšly disciplíny? Byly těžké?
že výtěžek z plesu převzal
Docela slušně. Nebyl žádný větší problém. Třeba otázka – zda bych dala přednost potápění
náš dětský domov. Velice
v moři nebo horolezectví. Vyhrálo horolezectví.
proto účastníkům plesu,
Jaká byla parta finalistek? Pomáhaly jste si?
organizátorům a především
Byly jsme rozdělené na dvě poloviny, takže trochu rivality se objevilo.
paní Lucii Zaradičkové
Projevovala se nějak?
děkujeme.
Hezčí holky byly zvlášť a ty druhé se s nimi moc nebavily. Je to škoda, ale myslím, že teď už to
Hana Juřenová
pominulo.
4
STALO SE
květen 2008
Jak se v Zaječicích pálily čarodějnice
(aneb Z deníčku jedné maminky)
„Filipojakubská noc se blíží, na návrší řady měst a vesnic znovu zaplanou ohnivé hranice, ožije dávný zvyk pálení čarodějnic...“
Na kopec Horku jsme dorazili někdy okolo půl šesté.
Chlapi zrovna připevňovali fešnou čarodějnici na vrchol mohutné hranice. Tak to ji kluci hned museli běžet okouknout.
Ale po chvíli už jejich pozornost upoutalo něco jiného. Červené hasičské auto právě napus lo několik kádí vodou pro případ, že by
se oheň vymkl kontrole, a odjíždělo.
My dospělí jsme zamířili k občerstvovacímu stánku, který nabízel pivo, alko i nealko, a bezvadně fungoval po celou dobu pálení
čarodějnic.
Kluci za m pobíhali po louce.
Po chvíli se to už na vršku začalo scházet...
Dospělí mířili ke stánku. Dě si šly zaskákat v pytlích, zaházet na koš či jinak zasoutěžit.
A pak přijeli dva koníci - hlavní atrakce pro dě . Každý, kdo měl zájem měl možnost se
projet.
Pak už byl čas na buřty. Tak jsme zašli ke stolku a zdarma nafasovali buřty, chléb a
hořčici. Buř ky jsme si opékali na malých ohních ze špalků.
Neodolali jsme ani koláčům, které upekly zaječické ženy (a jeden muž). Bylo z čeho
vybírat. Každý z nás se pro ně vracel několikrát.
Čas příjemně ubíhal až bylo devět hodin večer.
Čas na zažehnu hranice. Rozhlíželi jsme se po okolí, zda uvidíme další ohně. Pár jsme
jich viděli, ale náš byl jistě největší.
Po zapálení hranice dorazila kapela - torzo hudby z Pyšel a jejich kamarádi. Vyhrávali
po celý zbytek večera, který končil až okolo půlnoci.
Díky vám všem, kteří jste celou akci zorganizovali a připravili.
Díky vám, kteří jste jakkoliv přiložili ruku k dílu.
A díky vám, kteří jste na pálení čarodějnic přišli.
PK
PS Další fotky najdete na h p://www.fofo.cz/album/3157/carodejnice_2008/
Hasiči senioři v akci
Ve Čtyřkolech na nově budovaném paintballovém hřiš jsme si 26. dubna mohli prohlédnout naše seniory v akci. Již po druhé
se konalo přátelské klání starších hasičů čerčanského okrsku. Zázemí bylo zabezpečené stany a posezením pro případ špatného
počasí, které se nekonalo.
Odpolední program byl sestaven z požárního útoku
s ruční stříkačkou, pořadového cvičení. Útoku s motorovou stříkačkou přes lavičku - jeden proud srážel terč
ze židle a druhý z leže. Závěr byl zpestřen netradiční
disciplínou – slalomovou jízdou na koloběžce. I přesto
že se přihlásilo devět družstev program svižně ubíhal.
Jak závodníci, tak diváci se dobře bavili. Přijeli také
hasiči až z Uhlířských Janovic (okr. Opava) z družební
obce čtyřkolských hasičů.
Hasiči z Pyšel sestavili silné družstvo ve složení
– P.Smutný, J.Prchlík, I.Vnouček, S.Vosický, P.Slavík
a A.Slavík. Do každé z disciplín se pus li s vervou a
tomu odpovídali jednotlivé výsledky. Útok s koňkou –
30:94 s. – umístění první. Útok i přes drobné zaváhání
s nasáním vody 1:15 min – druzí; pořadovka bez trestných bodů – první a slalom celého družstva 1,39min –
první. Celkově senioři zvítězili a získali putovní pohár
pro rok 2008.
Zajímavým údajem byl také celkový součet let
členů družstva – nejstarší družstvo bylo z Mrače (357
let). Nejmladší družstvo z Poříčí nad Sázavou (276 let).
Ivo Vnouček, Stanislav Vosický, Pavel Smutný, Jaroslav Prchlík
Nejstarším závodícím mužem byl pan K.Pospíšil SDH
Antonín Slavík, Petr Slavík
Čtyřkoly, nejstarší ženou paní J.Růžičková SDH Poříčí.
Mohu pouze smeknout a uznat s jak velkým nadšením a zápalem i v pokročilém věku nezapomněli soutěžící nic z naší milované
hasičiny. Byla to pěkně strávená sobota s partou dobrých přátel.
H.Kostrhoun SDH Pyšely
5
STALO SE
květen 2008
Velký jarní úklid
Dne 5. dubna 2008 zorganizovala společnost LORETA Golf v Pyšelích
a Zaječicích sběr „rozličných“ odpadů,
které po sobě zanechávají různí lidé, podél přístupových komunikací do Pyšel a
Zaječic. Vyklizen byl také pyšelský park
mezi Domovem důchodců a Dětským
domovem. Celá akce proběhla ve spolupráci s Dětským domovem v Pyšelích,
kde se zúčastnilo 20 dě a 1 vychovatel
a Sborem dobrovolných hasičů Pyšely,
kteří hlavně zajišťovali bezpečnost úklidových skupin při pohybu po silnicích.
Samozřejmě se také zapojili do úklidu.
Podařilo se sestavit šest pracovních skupin, které postupovali ze směrů od ho-
telu Doly, od Čtyřkol, Čerčan, Zaječic,
Pě host a poslední skupinka si vzala
na starost výše zmíněný park. Naštěs
nám přálo i hezké počasí, takže akce mohla být ve 13:00 hod. ukončena obědem,
po, doufáme, dobře vykonané práci,
v restauraci U Dobrotů, čímž jsme všem
zúčastněným i dětem z Dětského domova, mohli alespoň trochu poděkovat za
výbornou spolupráci. Poděkování patří
samozřejmě i Obecnímu úřadu, který dal
k dispozici kontejner pro uložení odpadu,
Zahradnickému centru Vosický za pomoc
při úklidu a následném svozu odpadků,
ing. Dastychovi ze Zaječic za organizační,
pracovní a finanční pomoc při celé akci,
třem zastupitelům, kteří v sobotu ráno
nelenili a přišli pomoci a v neposlední řadě
18 pyšelským občanům, kterým záleží na
prostředí, ve kterém žijeme. Doufáme,
že si výsledku alespoň někdo všiml, že
nežijeme mezi odhozeným domovním
odpadem, různými papírky a plastovými
lahvemi. O dalších odklizených věcech bychom se ani raději nezmiňovali. Celkově
bylo sebráno neuvěřitelných 20 m3.
Posledním přáním může jenom být,
abychom si pořádek dokázali co nejdéle
udržet a alespoň trochu si vážili práce,
která za m stála.
LORETA Invest a.s.
Ohlédnutí za Pyšelskou bicyklovkou
V sobotu 3. 5. 2008 se jel již pátý ročník Pyšelské bicyklovky. Jako každý rok, tak i letos byly pro výletníky připraveny tři trasy
(22 km, 44km, 77 km).
Z pyšelského náměs postupně s mapou v ruce vyjelo 56 cyklistů. Do cíle v Nespekách si pro diplom a medaili dojeli mimo jedné
všichni. Opět se sešla parta příjemných lidí, kteří se rozhodli ve svém volnu sportovat a poznávat naše krásné okolí. Letos vedla
střední a nejdelší trasa přes přírodní rezervaci „Voděradské bučiny“, což byla veliká krása. Děkujeme našemu dvornímu trasérovi
Zdenku Tabarelimu za tento výběr. Jako pořadatelé máme radost, že se nám daří již pátou sezonu zorganizovat za dobré účas
cyklis cký výlet pro širokou veřejnost. Malá chybička se ale přece jen vloudila. Loňská i letošní střední trasa byla asi o 13 km delší.
Tímto se všem cyklistům omlouváme a slibujeme, že se to už nikdy více nebude opakovat. Můžete se o tom přesvědčit již na konci
září tohoto roku, kdy pro velký zájem pořádáme podzimní variantu Pyšelské bicyklovky. Letos to bude již druhý ročník. Těšíme se
na Vás a přejeme všem cyklistům v nadcházejícím létě mnoho příjemných zážitků nejen na kole ale i jinak.
Za TJ SOKOL Pyšely Marie a Mar n Kolářovi.
Hasiči na hřišti
První květnový den vyměnili hasiči zásahové obleky za sportovní oblečeni. Na pyšelském hřiš proběhlo přátelské utkání s veterány SK Pyšely. Oslavy prvního májového dne proběhly v přátelské
odpolední atmosféře zakončené živou hudbou a lahodně vyuzeným
prasátkem.
Po 70 minutách zápas skončil vítězstvím SK Pyšely 3 : 2. Utkaní
bylo součás programu letošního 130. výročí od založení našeho
sboru.
H.K. SDH Pyšely
Ples ochotníků
Jako obvykle se na konci března konal ples pyšelských ochotníků,
tentokrát již počtvrté. Jak by se mělo tančit na plese, nám na začátku
s úžasnou elegancí předvedla Taneční škola Salta, pod vedením a
přísným dozorem manželů Maršálkových, kteří mimo jiné učí základům
tanečního umění i dě v pyšelské mateřské školce. Poté to již bylo na
nás. Za doprovodu skupiny Horvath band, která opět hrála bezchybně,
se velmi rychle zaplnil celý parket. A po půl jedenácté již mohla nastoupit Adéla Gondíková, aby odmoderovala tradiční tombolu. Letos
se podařily získat opravdu rozličné druhy cen, některé cennější, jiné
prak cké, prostě něco pro každého, alespoň doufáme, zajímavého.
Adéla uvedla celou tombolu s profesionalitou a v pem sobě vlastním. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří do tomboly
přispěli. A pak už si každý mohl užívat až do konce. Díky Vaší účas na plese se podařila vybrat částka, která byla rozdělena mezi
pyšelský ochotnický soubor a Dětský domov Pyšely, čímž se tento ples již potře stává sice malým, ale pravidelným sponzorem.
Doufáme, že jste se všichni dobře bavili a příš rok na shledanou.
Lucie Zaradičková
6
MATEŘSKÁ ŠKOLA
květen 2008
Připravujeme na květen 2008
Út 6.5. v 8.30 – loutková pohádka
„ Kašpárek a čert “
St 14.5. v 9.00 – výukový program z Ekocentra Vo ce
„ Krtkův den “
St 28.5. v 9 hodin – jarní pohádka ve školce
„Krakonošovy bylinky“
? - Jarní besídka
? - Pejskové ve školce- ukázka malých pejsků –tzv.“agility“
? - s předškoláky půjdeme „jezdit na koních“ k p.Hanušovi
na Vysokou Lhotu
Po 26.5. – výlet do Konopiště – ( čeká nás jízda historickým
vláčkem, pohádka v zámeckém parku a setkání s p.hrnčířem,
možnost práce na hrnčířském kruhu)
Anglič na- pravidelně každý čtvrtek
Vodní
V
odnní svět
Markétka
Bergmannová
Pro malé dě , které ještě nechodí do školky :
Út 13. a 27.5., vždy v 15 hod. – Dětský klub Len lka
Po 6.5. v 8.30 hodin – pohádka ve školce – „Kašpárkův svět“
St 28.5. v 9 hodin - pohádka – „Krakonošovy bylinky“
Andrejka Horejšová
LÉKAŘ
Výhody kojení
Téměř 99% matek v Pyšelích kojí své dě do op málního věku 6 měsíců jeho života. To je vynikající výsledek a svědčí nejen
o dobrém zdravotním stavu maminek, ale i o jejich snaze dát svému dítě jen to nejlepší. O výhodách kojení bylo napsáno mnoho.
V poslední době je již jisté, že kojení má pozi vní vliv nejen na fyziologický vývoj dětského organizmu, ale i na zdravotní stav matky.
Takže pět nejdůležitějších faktorů pro kojené dítě:
- chrání je před průjmy,
- chrání je pro infekcím horních cest dýchacích,
- má v budoucím životě nižší riziko cukrovky a obezity,
- má lepší vývoj duševních funkcí,
- má silnější kos .
Pro matku:
- děloha se po porodu rychleji vrací do původního stavu,
- poporodní ztráty krve jsou menší,
- podpora citové vazby k dítě ,
- menší pravděpodobnost osteoporózy,
- levnější, nežli umělá výživa.
Mýty a pověry o kojení
Není pravda, že
- se nesmí kojit v noci, protože by se kojenci kazily zuby a ledviny si nestačí odpočinout,
- matka nesmí kojit pokud má horečku (naopak, mléko je zdrojem pro látek důležitých pro ochranu dítěte před infekcí ),
- je třeba dodržovat časový odstup mezi kojením, aby se nemíchalo staré mléko s novým (naopak, u kojených dě se vyprázdní
žaludek do 1,5 hodiny, ale hlavně je potřeba respektovat fyziologické potřeby dítěte),
- se při průjmu má kojenec nechat vyhladovět (naopak, je třeba kojit dál a dodávat tak kojenci výživu, teku ny a pro látky )
- se má kojenci podávat čaj, aby neměl žízeň (naopak, do 6 měsíců nepotřebuje dítě jinou stravu a teku nu, než-li mateřské
mléko, čaj vyvolá tzv. falešnou sytost ),
- časté kojení snižuje tvorbu mateřského mléka ( naopak, čím více kojíte, m více se tvoří mléka)
- existuje slabé mléko (naopak, mateřské mléko má vždy správné složení, i podvyživená matka v Africe má kvalitní mléko).
Existuje však tzv. přední a zadní mléko.
Pokud máte zájem vědět o kojení daleko více, viz www.kojeni.cz
MUDr. Pavel Biskup, prak cký lékař pro dě a dorost
Pyšely ve XX století
Z činoherních představení snad vrchol byla v r. 1946 Matka Karla Čapka.
Byli jsme se nejdříve podívat na tuto
hru v Národním divadle. A paní učitelka
(pokračování)
Hemerová úspěšně napodobovala výkon
paní Dostálové. Scénu vybavil dobře Vl.
Pařízek (Vašek), zvukové efekty obstaral
Jirka Volf včetně osvětlení. Když Němci
DOPISOVATELÉ
zakázali Sokol a zavřeli sokolovnu, hráli
jsme u Jenšovských holandskou hru Hoši,
dívky a psi ze studentského prostředí.
Hráli jsme s vervou sami POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8
7
DOPISOVATELÉ
květen 2008
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 7
sebe. Pokračovali jsme ještě Nerudovým
Trojúhelníkem. Na zkoušky jeden z nás
dojížděl večer z Prahy na kole a brzo ráno se
vracel, aby byl v práci v šest ráno. Rádcem
vlastně režisérem nám byl Vláďa Smrčka,
syn někdejšího zdejšího poštmistra. Vláďa
už tehdy hrál poloprofesionálně – také
se Zdeňkem Štěpánkem. Připravoval se
učením řeč ny (vždyť základ divadla jsou
řecké tragédie). Než se otevřely Vysoké
školy, zemřel na tbc. (…úbytě, to je, co rychle hubí tě…“)
V roce 1941 hráli benešovš herci
v naší sokolovně Kvapilovu Princeznu
Pampelišku (Věra Vyskočilová), Honzu hrál Zdeněk Zíka, výpravu dělal
Vl. Antůšek, ak. malíř. Zdeněk byl talentovaný herec, pěkně zpíval, jeho recitovaná
poesie byla hluboká radost (zvláště básně
J. Wolkera). Když Němci zakázali a museli
jsme z učebnic vyškrtat, co se příčilo hitlerovskému nacismu, scházeli jsme se
polotajně ve třídě gymnázia a probírali
právě to, co bylo zakázané. Připravovali
jsme i rozbory z české a světové literatury. Se Zdeňkem jsme se pus li do Shakespeara, Ibsena a K. Čapka. Zdeňka upálili
v krematoriu v Osvě mi. Jeho prach je
rozptýlen na rozsáhlé louce, nad níž jsou
vztyčeny vysoké bílé kříže a vysoké bílé
židovské hvězdy. V životě jsem se nesetkal s tak všestranně nadaným chlapcem,
který se vlastně jen málo učil, „šlo mu
to samo sebou“, neulpíval na povrchu.
Byly chvíle v gymnazijních lavicích, kdy
jsme se nudili a tu Zdeněk začne mi do
ucha šeptat. Řeč má rytmus, rým, je plná
myšlenek. Ve čtrnác letech napsal jen
tak pro sebe úvahu o demokracii v naší
republice. Nemusel by se za ni stydět
vystudovaný politolog. Píšu o Vláďovi
Smrčkovi a Zdeňku Zíkovi (Zuzanovi), jak
mě ovlivnili přátelstvím, svým umem a
také proto, že ve zmařených mladých
životech se odráží tragédie života republiky, nemoci a krize dvacátého stole .
Domky na jižní straně nad rybníkem Sádkou a Debrným se stavěly po první válce.
Hodně svépomocí a s hypotékami. Kárníkovi, Kleňhovi, Kocourkovi, obchod Šulů,
Vodrážkovi, truhlárna Pacáků, hospoda a
řeznictví Krátkých, dům stavitele Havlíka,
který mnohé domy plánoval a stavěl,
Brůnovi, Kratochvílovi, starosta Smutný…
Tam v ulici starých lip jsme sáňkovali, také
v Bártově višňovce, kde potom stavěl
cestář Lébl. Nad nimi byl statek Hrušků a
napro truhlárna Trousila, který byl francouzský legionář. Italský legionář byl pan
Šiňor a ze Zakout pan Sezima. Jeho syn
a syn pana Šiňora byli zastřeleni Němci
na konci druhé války. Pod kovárnou Zemanových hospodařil J. Risner a napro
byla továrna na knoflíky bratří Pařízků.
Vyváželi výrobky i do ciziny. Oni a jejich
členové rodin byli velmi činní v Sokole.
Sokolník A. Volf byl v továrně strojníkem.
On a také jeho syn Jirka promítali filmy
v sokolovně a potom i na Radnici. První
zvukový film byl v sokolovně okolo
r. 1930. Němý film Plukovník Švec doprovázela kapela. Když jel vlak – rýžákem
rytmicky šoupal bubeník po bláně bubnu,
večerku odtroubil trubač kapely a do pochodu vyhrávali všichni. Vedle Pařízků bydlel zednický mistr Brych a vedle učitelka
Černá, která léta učila ve škole děvčata
ručním pracem. Zbývá ještě něco povědět
o Nové Vsi u Pazderny. Velký statek tam
patřil Breburdovům. Jiní Breburdovi měli
menší hospodářství, nad nimi byli Obrhelovi. Hospodařili, včelařili. Syn Josef učil
na zdejší měšťanské škole. V chalupě pletli
košíky a jiné proutěné výrobky Kocourkovi a u silnice měli domek Chalupovi. Jejich
syn Franta byl dlouho kamarádem a jeho
bratr elektromechanik musel za války
dle rozkazu Němců odstraňovat krátké
vlny z přijímačů. Dělal to na náměs
u pomníku, kam jsme mu rádia přinášeli.
Cvaknul uvnitř bedny kombinačkami, procedil, že je to hotovo a špitnul, že za chvíli
se u nás staví. Přišel, zašťáral v přístroji:
je to jak to bylo. Večer jsme poslouchali
BBC – kroměříž=kromě říše. U rybníka bydlel pan Kolář – druhý pyšelský cestář.
Jistě jsem mnoho a na mnohé
zapomněl. Paměť je děravá, ale alespoň
trochu jsem se snažil připomínat minulé.
„Nikdy se nevrá pohádka mládí …“
Avšak horší je, že se dá sotva poučit
z těch minulých událos , abychom se vyvarovali chyb a nedostatků pro dnešek a
zítřek. Moc nevěřím, že dějiny, historie je
učitelkou moudros . Snad jen něco málo
může naznačit v nových okolnostech moderního světa, jak se zaměřit, jaké ideály,
jaký program uskutečnit. Dívám se na desítky hektarů, které leží ladem, na domy,
kde už nežijí hospodáři, ani nekvetou
řemesla nebo drobný obchod. Vymizely
a vymizely. S nimi pomalu se vytrácejí
zpěvaví ptáci, polní a lesní zvířata, některé
druhy rostlin už nenajdete. Vanilkovou
vůni nad potokem v Důlích nenápadné
kvě ny vemeníku – jahody trávnice… jakoby ztrát bylo více než zisků. Podvečerní
koncert žab z rybníků už neuslyším.
Pár útržků vyhrábnutých z pamě nejsou dějiny, ani kronika. Vypovídám o tom,
co mě potkalo a s kým a s čím se jsem
potkal. Vše co mám jsem dostal. Veliké
dědictví jako všichni v Evropě, v Čechách
i v Pyšelích. Stojíme a jednáme na základě
tří sloupců.
Naše myšlení a jednání se děje pod
vlivem an ckého Řecka.
Dědictví kultury židovské a křesťanské
je vzácný poklad pro naše chování a jednání v rodině, ve společnos tak, abychom viděli, že ten druhý je jako já – je
bližní a že já, ty, my, jsme stvořeni žít
dobře, krásně a pravdivě na zemi dočasně,
abychom žili v pokoji věčně.
Spravedlnost a právo má svůj základ
v právu římském, které střeží souži
v míru.
Začal jsem vlivem Sázavy, kdy pro
nás zde v Posázaví začal nevídaný
a neslýchaný rozvoj kulturní a civilizační
a ustanovoval se řád zákon. Sázava jako
jiné kláštery, uchovaly dědictví starověku
a byly duchovně, literárně, umělecky
a stavebně na vrcholu tehdejší doby.
Tento vliv přicházel i do Pyšel. Zároveň
docházelo i k lepší kul vaci půdy, lesů
a vod. Křesťanš mniši usilovali zasloužit
si nebeský domov a povznesení
a stoupající úroveň dočasného domova
v klášteře a v jeho okolí pak přicházelo
jaksi samovolně. Duchovní život i život
tělesný a smyslový patři k sobě. Zdá se,
že moderní doba duchovní stránku života
zanedbává. Nebo tento život, který nás
přesahuje, hledáme?
Vladimír Rádl
ROZSÁHLÉ VÝSADBY VE VLAŠIMSKÉM ZÁMECKÉM PARKU
Je jaro a výsadby v zámeckém parku ve Vlašimi jsou v plném proudu. Začala další, v pořadí již II. etapa celkové rekonstrukce
přírodních prvků tohoto parku. Již letos, do konce roku, budou veškeré naplánované výsadby dokončeny.
První, a zároveň i nejob žnější čás výsadeb bylo ozelenění strmého svahu vedoucího od vstupu do parku pod zámkem,
podél zdi letního kina až k Benátské studánce. Bylo zde vysázeno deset síc kusů břečťanu obecného. Výsledkem této výsadby by
měla být ucelená plocha ze stálezelených půdopokryvných dřevin zabraňující erozi tohoto svahu.
Další čás rekonstrukce je dokončení výsadeb tří set keřů v okolí Benátské studánky a doplnění stávajícího keřového patra
podél zdi u hlavní cesty nižšími dřevinami až ke konci severní hranice parku. Zde bude vysázeno sedm set kusů POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 9
8
DOPISOVATELÉ
květen 2008
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 8
listnatých stálezelených keřů a čtyřicet kusů popínavých dřevin, zakrývajících stávající, příliš nevzhlednou zeď.
Ke konci jara budou největší čás rekonstrukce výsadby kolem Čínského pavilonu. Stromové patro zde bude doplněno
keřové patro v podobě podrostových stálezelených a opadavých listnatých dřevin, které byly navrženy do výsadeb tvořících kruh
podél pavilonu. Jedná se přibližně o dvanáctset dřevin, z nichž největší zastoupení mají rododendrony a azalky.
Veškeré zmiňované výsadby dřevin budou opatřeny vrstvou mulčovací kůry, aby nedocházelo k prorůstání plevele a snáze
se udržela vlhkost půdy.
V zapojených porostech parku dále pokračuje podsadba domácích druhů jehličnatých dřevin, které za několik let vyplní
prázdná místa mezi stávajícími stromy a obnoví již staré stromové patro. Jedná se o čtyřista kusů jedle bělokoré, která doplní ostatní
dřeviny vysazené také s mto účelem, jako např. buk lesní, dub letní a s červený.
Magdalena Svobodová
1914
1.rok - první světové války
Sarajevský atentát na následníka
habsburského trůnu se stal výhodnou záminkou k rozpoutání světového
požáru. 28.července v 11h dopoledne
vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku
válku za podpory Německa, které čekalo
jen na záminku k vyhlášení války Rusku.
Na stranu Rakouska se přidalo i Turecko.
V srpnu 1914 se rozhořely boje
na hlavních bojiš ch v Belgii, Francii,
ve východním Prusku, v Haliči a v Srbsku. Na západní frontě se začalo bojovat již v prvních srpnových dnech, kdy
ostatní státy teprve mobilizovaly.
Německá armáda byla připravená od
počátku a prováděla plán podle něhož
měla být Francie v šes týdnech poražena
a pak veškerá vojenská síla bude vržená
pro Rusku.
Rakousko-Uhersko se v r.1914
angažovalo hlavně na Balkáně pro Srbsku. Vzhledem k své povaze věřilo Ra-
kousko v úspěch. 3.prosince 1914 srbská
vojska vyhnala útočníky ze země. Pres ž
Rakouska dostala citelnou ránu, ztra lo
velké území.
Dne 26.července 1914 byla vyhlášena
na našem území mobilizace. Zprvu jen
částečná, mužů do 39 roků, ale v zápě
až do 42 let. V důsledku toho narukovalo
v prvních válečných dnech mnoho mladých
hospodářů, takže jejich hospodářství byly
nuceny vést ženy, které si mnohdy s touto
zátěží nevěděly rady. Vojenské služby byly
zproštěni úřadující starostové, nepostradatelní úředníci, ředitelé škol, ústavů,
velkostatků a průmyslových podniků
vyrábějících pro vojenské účely. Během
dalších týdnů byli do války povoláni další
muži, kteří dříve byli zproštěni od vojenské služby. Všeobecně se věřilo, že válka
brzy skončí a do vánočních svátků bude
Srbsko poraženo.
Po odchodu mužů na frontu dolehla na mnohé rodiny bída. Byla jim proto
poskytována tzv. vyživovací podpora, jak
se píše v kronice.
Krátce po zahájení války nastaly
na vesnicích rekvizice (tj. povinné odkupy
obilí a jiných plodin). Do vánoc proběhlo
několik těchto rekvizicí.
Původní „malá, rychlá“ válka se
změnila ve válku světovou, dlouhodobou
a zákopovou, která byla pro milióny lidí
tragédií.
Habsburská
monarchie
nastolila vojensko-byrokra ckou diktaturu
s výrazně pro českým charakterem.
Český kulturní, duchovní a poli cký život
a spolky byly podrobeny těžké perzekuci. Benešov byl po mobilizaci zaplaven
vojskem, zabrány byly školy, sokolovny.
Na tržiš byli odváděni koně pro trén (zásobování). První vojáci odjížděli na frontu
15.srpna. Přijížděli první ranění a nemocní.
Mnozí se již vůbec nevrá li. Benešovský
102. pluk utrpěl v Srbsku na Drině velké
ztráty. To vše zvyšovalo odpor českých
vojáků pro válce. Mnozí raději dezertovali, něž by bojovali na straně Rakousko-Uherska. Válka s ještě větší intenzitou pokračuje dál.(Příště rok 1915)
Ladislav Kostrhoun
Sada dvanác pohlednic Pyšel
S velice zajímavou novinkou jsem se setkal na městském úřadu a v muzeu. Nakladatelství Regulus již několik let vydává pohledy
naší obce. Jedná se o letecké záběry,zimní a letní série. V minulém roce vyšlo těchto 12 pohlednic ve vkusném obalu jako celek.
Nese název Pyšely – soubor pohlednic. Na tulní straně je záběr na střed městečka s kostelem od hřbitova přes rozkvetlé sakury.
Uvnitř se můžeme seznámit s historií Pyšel a je nám doporučena další literatura.
Takto zpracovaná sada je velice vhodná jako dar a určitě potěší každého patriota Pyšel.
Honza Kostrhoun
9
VÝSTAVA
květen 2008
JAN MORÁVEK
1. 5. 1888 – 14. 4. 1958
Spisovatel, novinář a herec Jan Morávek
se narodil v Kamenném Přívoze, v rodině
hos nského a řezníka Karla Morávka
a Kateřiny, rozené Babánkové. Měl dva
sourozence, staršího bratra Karla a mladší
sestru Marii. Měšťanskou školu vychodil
v Jílovém a rok studoval na chemickém
oddělení vyšší průmyslové školy v Praze.
V tomto studiu však rozhodně nenašel
uspokojení. Po náhlém onemocnění
plicní chorobou a roční rekonvalescenci doma, v Kamenném Přívoze, se už do školy nevrá l. Jeho zájmy směřovaly zcela jinam.
Nedokázal v sobě potlačit touhu po divadle a literatuře. Morávkův vztah k divadlu má kořeny již v raném dětství. Důkazem
je jedna z kapitol jeho knihy „U nás na Sázavě“, kde vzpomíná na dětská léta a vyznává se z obdivu ke kočovným loutkovým divadlům.
Morávkovy dětské oči přisoudily zvláštní uznání mezi loutkoherci panu Karfiolovi z Jílového. Každé jeho vystoupení zanechávalo
v malém chlapci hluboké stopy: „Já byl divadélkem nadšen. Z her pana Karfiola jsem uměl celé pasáže zpamě a přednášel jsem je
ještě pate čtěji než on. Naši se mi smávali, ale jistě by jim to bylo dělalo starost, kdyby bývali tušili, že už je to ve mně a že za 12 let
uteču k divadlu.“ Jan Morávek skutečně odešel k divadlu a s kočovnými společnostmi projezdil celé Čechy.
Velmi emo vně na něj zapůsobila první světová válka, kterou prožil v Haliči a na srbské frontě. Trvalou připomínkou této
životní etapy jsou válečné deníky, které si psal. Během vojenské služby se dostal do Brucku nad Litavou (asi 30 km od Vídně), kde
se seznámil se svojí budoucí ženou, Annou Pšádovou z Měšic u Prahy, která v Brucku vypomáhala v cukrářském obchodě své sestry
Růženy.
Po válce se s Annou oženil a v roce 1922 se jim narodila dcera Pavla. To již měl za sebou několik let novinářské práce
ve funkci redaktora Obrany venkova a Kalendáře republiky. Od roku 1920 spolupracoval s řadou listů vydávaných nakladatelstvím
Melantrich, zvláště pak s redakcí Pražského ilustrovaného zpravodaje, jehož šéfredaktorem se stal v roce 1924. Byl to první český
časopis, který se plně orientoval na sdělování informací pomocí fotografie. Patřil k nejprodávanějším časopisům na prvorepublikovém
trhu. Každodenní, pravidelně se opakující rituál Morávkova života v této době spočíval v ranní cestě z Prahy – Kobylis na Václavské
náměs do Melantrichu, v poledne tramvají domů na oběd, poté krátký odpočinek a zpět do Melantrichu do práce.
Pokud však Jan Morávek nebyl v redakci, u řeky na rybách či na výletě s rodinou, tak psal. Jeho spisovatelská činnost má
široký záběr. Od veršů, drama cké tvorby a povídek se dostal až k románům. Verše jsou často epické, snaží se vycházet z lidové
poezie, nechybí jim rytmus, zpěvnost a v p. A jaké jsou náměty jeho povídek či románů? Narodil se v Posázaví, v čase, kdy ještě
jezdili formani a v Morávkově hospodě, na břehu řeky Sázavy, bylo stále živo. Zastavili se zde či přespali zajímaví pocestní, tuláci,
malíři a nejedna známá osobnost. Jejich vyprávění plná nejrůznějších historek ze vzdálených krajů, často až pohádkově tajemných,
přitahovala pozornost malého chlapce. Vše dych vě poslouchal a mnohý z příběhů po letech nechal ožít na stránkách svých
povídek či románů. Místo, ve kterém se odvíjejí osudy jeho literárních hrdinů, lamačů kamene, lesních dělníků, dřevařů, vorařů,
povozníků a drobných venkovských lidí, velmi často umisťuje do rodné vsi, kterou ve svých dílech nazývá Závozem. Morávkovo
vyprávění je poutavé, umí dokonale vykreslit prostředí, záliby, vášně a osudy románových hrdinů. Několikrát se zmínil, co by
za to dal, kdyby po matce zdědil vypravěčský talent. Snad jen vlivem vrozené skromnos mohl zapochybovat o svých vypravěčských
schopnostech, protože Morávek byl rozený vypravěč. Jeho práce jsou č vé, zábavné, čtenářovu pozornost dokáže udržet od začátku
až do konce.
Třicátá léta dvacátého stole lze nazvat jakýmisi „románovými hody“ Jana Morávka. V letech 1931 – 1939 vyšlo deset
jeho románů: Ohnivá lázeň, Plavci na Sázavě, Divočina, Skalní plemeno, Byl na Sázavě přívoz, Dědičný hřích, Srdce na zámek, Jediná
cesta, Špatný voják a Mamánek. Spisovatelovo šťastné období však bylo poznamenané velkou tragédií v osobním životě. V roce
1936, v době, kdy Morávkovi trávili chvíle odpočinku na svém oblíbeném místě ve Zvíkovském Podhradí, kam do hotelu Vedamov
pravidelně jezdili na letní byt, pos hla paní Annu Morávkovou nevolnost a v nemocnici v Písku náhle zemřela na prasklý žaludeční
vřed. Bylo jí 42 let a dceři Pavle teprve 14 let. Tehdy se pro Jana Morávka s dcerou stala velkou oporou nevlastní sestra Anny
Morávkové, Karolína, v rodině nazývaná Lína. Po smr Anny zařídila vše potřebné a byla Janu Morávkovi i Pavle nablízku v době,
kdy se oba potřebovali vyrovnat se ztrátou osoby jim nejbližší. Časem se Jan Morávek s Línou oženil. Dne 1. ledna 1941 odešel do
penze a začal se naplno věnovat své literární činnos . Nepodařil se mi zjis t přesný počet vydaných Morávkových prací, ale bylo by
to určitě číslo úctyhodné.
Některé práce Jana Morávka se staly náměty pro filmová zpracování. Nejstarší je film Píseň života z roku 1924. O dvacet
let později režisér Karel Steklý natočil film Skalní plemeno podle stejnojmenného Morávkova románu odehrávajícího se v prostředí
kameníků žulového lomu v Posázaví. V roce 1946 tentýž režisér natočil film Průlom, podle scénáře Jana Morávka. Jedná se
o filmový přepis povídkové knihy Blázen z Lorety. Děj se odehrává kolem roku 1860 v Jílovém u Prahy, kde horníci prosadili obnovu
těžby zlata. V režii Karla Steklého vznikl v roce 1948 i film Kariéra. Z roku 1952 je film Plavecký mariáš, kde se Jan Morávek částečně
podílel na scénáři.
Poklidný Morávkův život krátce před jeho sedmdesátými narozeninami přerušila nemoc. Onemocněl leukémií a 14. dubna
1958 zemřel. Je pohřbený na Vinohradském hřbitově v Praze.
Ve dnech 26. dubna - 22. června 2008 je možné si prohlédnout ve ves bulu Regionálního muzea v Jílovém POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 11
10
VÝSTAVA
květen 2008
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 10
u Prahy komorní výstavu věnovanou této významné osobnos Jílovska. Výstava mohla být připravena díky vstřícnos spisovatelovy
vnučky, paní Hany Havlíkové, která zapůjčila do výstavy řadu exponátů. U příležitos 120. výročí narození Jana Morávka vydalo
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s Mgr. Hanou Havlíkovou a RNDr. Petrem Morávkem knížku s epickou básní
Jana Morávka „Kde se v městě Jílovém dnes říká Na Podolí…“ Tato práce nebyla nikdy zveřejněna. Báseň je doplněna ilustracemi
učitele Petra Morávka, který byl spisovatelovým bratrancem.
Knihu je možné si zakoupit v pokladně muzea.
Stanislava Tejčková
DOPISOVATELÉ
Žňová hlídka
Tento pojem, je pro dnešní generaci velice vzdálený,
ale v minulos běžná letní povinnost našich rodičů –
– mladých požárníků. Mladí hasiči v době žní hlídali
nesklízená i sklizená pole před možným požárem. V té
době se často stávalo, že sklízené pole vzplálo díky technické závadě na strojích nebo od jiskry parních lokomo v podél železniční tra , kde naši mladí požárníci
také hlídali. Při shromažďování dobových materiálů
a fotografií z historie našeho sboru se mi podařilo
získat velice zajímavý snímek .
Je na něm žňová hlídka – skupina mladých chlapců –
– hasičů s vedoucím, panem Vnoučkem St. sedících
u stanu na louce pod hřbitovem. Určit všechny
osoby se také podařilo: horní řada zleva – Petr Pilát;
Jenšovský Josef; vedoucí byl pan Vnouček Stanislav;
Bárta Jaroslav v dolní řadě – Bambas Vojtěch; Beneš
Bořek; Karel Marek; Jan Bárta.
Děkujeme panu Benešovi za další zajímavý
přírůstek do historie našeho sboru.
SDH Pyšely
Záhadný Hanzlův kříž
Mnoho let jsem pátral po vzniku názvu Hanzlův kříž
kříž.
íž. Nakonec
Nakonec jsem získal
několik verzí.
První pověst vypráví o Hanzlovi, sloužícím na zámku, který pro krádež byl jedním z popravených na nedaleké šibenici. Krátce po popravě vyšlo najevo, že byl
nevinný. Nařčení z krádeže byla intrika, vše na něj bylo nastrojeno. Jeho odsouzení
a poprava bylo unáhlené. Po tomto zjištění byl pochován do posvěcené země
na místním hřbitově. Jeho příbuzní postavili na památku nevinně popraveného
na rozces k šibenici hrubě otesaný dřevěný kříž, který se stal místem, kde se
další odsouzenci loučili se životem.
V druhém příběhu je osobou, která dala název kříži kněz Josef Henzl z Poříčí
na Sázavou. Vše se odehrává v době, kdy pyšelský kostel neměl svého pastýře.
Kněz Josef Henzl docházel v r. 1828 kázat z Poříčí do Pyšel. Na své cestě často
pravidelně odpočíval na rozces , kde jedna cesta vedla do Obory a druhá
k rybníku Debrnému. V kronice Václava Pokorného se píše, že kněz J.Henzl byl
i skladatelem náboženských písní – „Píseň o setkání ducha svatého“ k níž melodii napsal pan učitel Barták z Poříčí. Po skončení jeho služby v Pyšelích zbožní
farníci na jeho paměť v místě, kde tak rád často odpočíval vztyčili kříž. Za léta se
v podání lidí jméno Henzel změnilo na Hanzl.
Tře pověst je nejmladší. Na začátku minulého stole se dovážela pošta
do Pyšel z Poříčí a Nespek touto cestou na vlak do Senohrab. Poštu přiváželi
bratři Hanzlové, kteří ji předávali v Pyšelích panu Šiklovi a ten jí vozil k vlaku.
Po smr jednoho bratra, dal mu druhý na jeho památku vztyčit kříž v místě, které
měl nejraději.
Původní dřevěný kříž již dávno zetlel. Na jeho místě byly vztyčeny kříže nové, také dřevěný bez těla Krista, jen jako nástroj
utrpení a umučení Páně, zde stojí stále jako němý svědek dávných časů. Tyto příběhy jsem čerpal z Pokorného a Rožmberské kroniky a ze vzpomínek pamětníků.
Který příběh je ten pravý není důležité. Hlavní je, že si dokážeme v dnešní době vážit minulos a zachovávat její tradice.
L.Kostrhoun
11
HISTORIE
květen 2008
Historie v poštovním razítku zakletá
Dokončení
V minulém čísle jsme se trochu věnovali historii poštovnictví. Datum vzniku pyšelské pošty je přesně známo – 20. června 1871.
Krátce před m oboha l možnos korespondence prak cký vynález – korespondenční lístek. Rakousko – Uhersko je zavedlo dnem
1. října 1869. Na líci měly na štěnou dvoukrejcarovou známku s portrétem Fran ška Josefa I., znak monarchie a německý text Correspondenz-Karte. Brzy poté byly vydány už dvojjazyčné korespondenční lístky,
které mají v českém textu skovou chybu Korešpondenční lístek. Současně v této
době se začínají rodit pohlednice. Jejich historie sahá do roku 1870, kdy jeden
skař využil probíhající prusko-francouzské války a nechal na korespondenční
lístek při sknout obrázek kanonýra. Nápad se ujal a např. hoteliéři začali na
korespondenční lístky sknout pohled na svůj hotel. U nás se pohlednice rozšířily
se zpožděním. První se objevují po r. 1880 jsou dnes velmi vzácné, Teprve po
r. 1890 jich začíná rychle přibývat a koncem stole už patřilo ke společenským
povinnostem poslat z každého výletu pohled s „uc vým ruky políbením spanilomyslné slečně Mařence.“ V této době, tedy nedlouho před rokem 1900 vznikají i
nejstarší známé pohlednice Pyšel. O rozmachu pohlednic svědčí i údaj z r. 1900,
podle něhož bylo odesláno více než 328 milionů pohlednic (samozřejmě v rámci
celé monarchie). K tomu připočteme téměř 728 milionů dopisů, dále miliony
skopisů, poukázek a balíků a je jasné, že se zaměstnanci pošty měli co ohánět.
K tomu potřebovali mimo jiné také razítko.
Nejstarší známé pyšelské razítko bylo jednokruhové, obdobného typu jaký byl
v minulém čísle tohoto listu vyobrazen pod č. 4. Text mělo pouze německý, navíc
s pravopisnou chybou PISCHELLY. Vysvětlení, proč zde schází český
text, je třeba hledat ve velikos razítka: Bylo velmi malé, o průměru
pouhých 18 mm. Jeho o sk se mi nepodařilo nikde nalézt. Zato
znám druhé razítko, které si zdejší pošta pořídila v r. 1890. Je opět
jednokruhové, ale už je dvojjazyčné – s textem nahoře německým,
dole českým. Stvrzenka, na
níž se nachází, je zajímavá
také m, že na ní figuruje i
podpis zdejšího poštmistra
Drexlera. (Nebyl prvním
pyšelským poštmistrem: m
byl zdejší židovský obchodník Vilém Fríd. Pošta fungovala v jeho domě čp. 30).
V roce 1898 si pyšelská
pošta pořídila moderní dvojkruhové razítko (obr.č.2), které uvádělo přesné datum odeslání
včetně hodiny (římskými číslicemi). V r. 1904 dostala zdejší pošta opět nový typ razítka,
tentokrát dvojkruhové s vnitřním můstkem, kde se datum nastavovalo kolečkovým mechanismem. Písmeno b dole znamená, že se jednalo o druhé razítko, kterým zdejší pošta disponovala. (obr.č.3)
O nové době už jen stručně. V období tzv. první republiky zmizel z razítek německý
text, zato přibyla zkratka Č.S.P. (Československá pošta). Výjimkou byly oblas s většinou
německého obyvatelstva, kde měli i nadále razítka
s dvojjazyčným pojmenováním (např.Winterberg – Vimperk).
Na území Podkarpatské Rusi byla používána razítka s názvem
poštovní stanice v la nce a v azbuce.
Kromě poštovních úřadů používaly razítka i vlakové pošty.
Ta jsou doplněna o číslo příslušného spoje (např. na tra
Čerčany – Kolín znám vlaková razítka spojů č. 574 a 575).
(obr.č.4).
Za druhé světové války se na poštovních razítkách opět
objevila němčina ( PISCHEL – PYŠELY, obr.č.5). To samozřejmě
skončilo v květnu 1945. Z této doby pochází řada razítek
s odlomeným německým textem. Poválečná razítka pak už
mnoho zajímavos nepobrala. Jsou vesměs uniformní, strojová.
První pyšelské poštmistry (Frída, Drexlera, p. Smrčku) už
sotva kdo může pamatovat, zato si pamětníci jistě vzpomenou
na p. B. Tulacha, F. Vargu nebo pí. Drábovou. POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 13
12
HISTORIE
květen 2008
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 12
A všichni si samozřejmě pamatujeme, že na zdejší poště strávily velký kus života pí. M. Rebrošová a L. Horká. Od r. 1978 sídlí zdejší
pošta v nynějším objektu na náměs . Před m sídlila v 1. patře restaurace U Jenšovských. V pamě mi utkvělo tamější schodiště,
tmavé, točité a strmé.
Poštovní zaměstnanci nikdy neměli lehké zaměstnání a nedostatek práce. Zdá se, že nejmodernější doba jim jejich úděl trochu
ulehčí. Píšeme stále méně a zvláště nejmladší generace už přešla na jiné způsoby komunikace. (Kdo nemá mobil, není „in“). Už
několikrát se mi stalo, že jsem ob žně sháněl korespondenční lístek a každá trafikantka vám potvrdí, že i pohlednice se prodává
stále méně. Možná že i poštovní razítka budeme moci jednou vidět už jen v muzeu.
PhDr. Jiří Chvojka
KULTURA
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy:
BÁRA OLMROVÁ
OBRAZY
Megakoncert v Pyšelích
v pátek 23.5.2008 v 18.oo hod.
do Galerie u Marie
(Náměs TGM 39, Pyšely)
B RA OLMROVÁ,pyšelská rodačka, je mladou výtvarnicí
tělem i duchem.Po střední výtvarné škole nastoupila studia ilustrace v Plzni.Na výstavě budou ukázky jak její ilustrační, tak i volné
tvorby.Přijďte se pokochat mládím a talentem nadané malířky.
OTEV ENO: PO A PÁ 14 - 17 HODIN
SO 9-12 HODIN
VÝSTAVA POTRVÁ DO 19. KV TNA 2008
Jaroslav Dušek
v pyšelské sokolovně.
V sobotu 7. června 2008 v 19,00 hodin Vás všechny srdečně
zveme na originální improvizované Divadlo Vizita Jaroslava
Duška pod názvem „Pyšely starý Magdon“. Spolu s ním vystoupí
ještě dva hudebníci. Kytarista Pjér la Šé´z a bubeník Zdeněk
Konipásek. Improvizace na jeviš je velice těžká divadelní disciplína, do které se málokterý herec pouš , protože výsledek může
být značně nejistý. Vyžaduje to pečlivou přípravu, pohotovost
a myšlenkovou bohatost autora. Divák se však stává svědkem
jedinečného nikdy se už neopakujícího představení. Jaroslav
Dušek je v tomto oboru naprostá špička. Improvizaci se věnuje
bezmála 25 let a tvoří větší část jeho umělecké i pedagogické
činnos . Spolu s muzikanty vzniká na jeviš příběh který může
být ovlivněn lidmi a místem kde se právě hraje. Možná ne úplně
náhodou se představní jmenuje „Pyšel starý Magdon“
Nevšední kulturní zážitek Vám za všechny přeje TJ SOKOL Pyšely.
Předprodej vstupenek s místenkou:
od 13.5. do 18.5. pouze na tel. 723452673
Od 19.5. v prodejně tex lu na pyšelském náměs .
v sobotu dne 24. května 2008
Jestli chcete vyzkoušet, co vydrží naše pyšelská sokolovna,
přijďte v sobotu 24. května v 18.00 hodin na koncert našeho
rodáka a nyní studenta Pražské Konzervatoře - O o Weisse.
Nebude na celý koncert sám. Přiveze si s sebou hosty.
Budou to : Klára Zaňková, Klára Kolomazníková, Tereza Bergmanová, Tomáš Löbl a celý pořad bude uvádět Josef Štágr.
Je možné, že některá jména zpěváků jsou vám známa a
ujišťuji vás, že se nemýlíte. Zvláště to první. Proto, kdo chcete
prožít nejméně dvě hodiny výborné hudby a zpěvu, zajistěte
si včas vstupenky. Rozhodně se na všechny nedostane.
Pořadatel koncertu - tělocvičná jednota Sokol Pyšely
ve spolupráci se svým divadelním souborem, uspořádá
tento koncert jako první z řady plánovaných programů
letošního roku, kterými přispěje k oslavě 90. výročí vzniku
Československa. V různých sokolských jednotách republiky už oslavy probíhají a celá Česká obec sokolská se bude
v říjnu letošního roku podílet svým Galaprogramem na celorepublikových oslavách, které proběhnou v Praze. Součás
těchto celostátních oslav bude i náš divadelní soubor, který
ku této příležitos studuje písňový program k oslavě nejen
zmíněného výročí, ale i k oslavě všech dosud uspořádaných
Všesokolských sletů.
Vstupenky na koncert O o Weisse a jeho hostů budou
v prodeji jako obvykle na náměs v Pyšelích, v prodejně tex lu
ode dne, kdy budou vyvěšeny plakáty. Sledujte proto známá
plakátovací místa a jakmile popatříte na první z nich, obraťte
rychle své kroky do obchodu. První, a každá desátá vstupenka
bude mít 50% slevu.
Gon
Pojďte s námi do pohádky
Letos už počtvrté můžete s námi projít cestu, na kterou se vydal mluvící kocourek Mikeš, když rozbil babičce hrneček a chtěl vydělat na nový. Začneme v rodiš Josefa Lady v Hrusicích, kde je pro Vás
připravena Procházka po Pohádkových Hrusicích spojená se soutěží. Dozvíte se, kde bydlel Mikeš, kozel
Bobeš, vodník Brčál nebo kde strašil Mulisák se svým synkem Bubáčkem. V Hrusicích bude také Den
otevřených dveří v Památníku Josefa Lady. Když dojdete do Mnichovic na náměs , kam chodil kocour
Mikeš s Pašíkem na pouť, můžete se s těmito pohádkovými postavami potkat. Čeká na Vás akce Mnichovické kramaření s bohatým kulturním programem, soutěžemi, stánky s dárky a dobrotami. Zároveň
bude v informačním centru pro každé dítě připraven malý dárek. Na další cestě potkáte husopasky, které
Vám nabídnou chutné buchty, u pasáčků na struhařovské pastvině se můžete opéct buřty. Přes Klokočnou, Tehov a Svě ce dojdete
do cíle cesty v Říčanech. Tam Vás čeká další „ladovské překvapení“. Přenesete se do doby před sto lety a může si vyzkoušet jaké to
je točit káču, vozit se na trakaři nebo podojit krávu. Na této akci nazvané Dětské hrátky o stole zpátky budou vylosovaní výherci
razítkovací hry, která Vás bude provázet celou cestu.
Další informace na www.laduv-kraj.cz
Dana Grossová
13
KULTURA
květen 2008
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově
Městské kulturní středisko Benešov
Vás zve na koncert M. Nos tz Quartet
dne 16. května 2008 od 19,00 hodin Městské divadlo
Na Poště.
Uslyšíte skladby těchto skladatelů: W.A.Mozart,
A. Dvořák a F.Mendelssohn-Bartholdy.
Účinkují: Petr Bernášek – 1. housle, Václav Vacek –
– 2. housle, Pavel Hořejší – viola, Petr Šporcl - violoncello
Vila s věcným břemenem - je detek vní komedie Boženy
Šimkové, kterou můžete vidět v Městském divadle
Na Poště v Benešově dne 20. května 2008 v 19,30 hodin
Hrají I. Devátá/G. Vránová, P. Štěpánek/J.Čapka, M.
Steinmasslová/V. Žehrová a další.
Pro rodiče s dětmi hrají členové Divadla Kapsa pohádku
Nešťastný šafářův dvoreček
22. května 2008 v 17.00 hodin v Městském divadle
Na Poště
Informace a předprodeje vstupenek na výše uvedená
představení: MKS, Tyršova 163, Benešov, tel. 317722114
Inf. centrum Malé nám. 1700, Benešov,
tel. a fax: 317726004
Choceradská 62, www.obecondrejov.cz,
[email protected], 775564064
4. 5. neděle
TANEČNÍ AEROBIK A POSILOVÁNÍ S RUČNÍKEM s Vláďou
Valouchem
160,- Kč (předem), 200,- Kč (na akci)
8,30 prezence, 9,00 – 11,15 hod
16. 5. pátek
KOSMETICKÁ PORADNA s Lenkou Malinovou
17,00 hod
22. 5 . čtvrtek
JARNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ s vystoupením absolventů kytarových kroužků
J. Beránka, výstavkou prací výtvarných kroužků M. Tlamichové, vzpomínáním
s E. Jelenovou a zábavou s pohoštěním
zdarma
18,00 hod
28. 5. středa
VEM STONOŽKU ZA NOŽKU dopoledne s programem pro předškolní dě
s rodiči
30,- Kč
9,30 – 11,30 hod
8. 6. neděle
POWER JÓGA A HATHA JÓGA s Václavem Krejčíkem
v rámci Oriflame Power jóga Get In Balance Tour 2008
140,- Kč (předem), 160,- Kč (na akci)
8,30 prezence, 9,00 – 11,15 hod
DOPISOVATELÉ
KDO NÁS TAKÉ OHROŽUJE? PŘECE EKTOPARAZITI!
Ektoparazi , čili vnější parazi , ohrožují a řekněme si, že i obtěžují jak zvířata, tak člověka. Během milionů let souži konkrétně
se psem a kočkou vyvinuli v sobě schopnost dlouhodobě parazitovat na svých hos telích, aniž by výrazně poškozovali jejich zdravotní stav. Mezi ty nejčastější patří blechy, klíšťata a komáři. Povězme se něco málo o nich.
Blechy poškozují kůži kousáním, sají krev hos tele a jsou původcem případné následné alergie. Málo se ví o tom, že jsou
i přenašeči tasemnice. Lékaři tvrdí, že boj s nimi není náročný. Z běžně dostupných preparátů doporučují zvolit ty, které blechám
zabraňují kousnu (jedná se o přípravky s tzv. an -feeding efektem). Vaše jednoznačně nepříjemné zkušenos s krvežíznivými
komáry určitě neobměkčím sdělením, že jejich původci jsou v komářích hejnech pouze samičky, za mco samci se mírumilovně živí
rostlinnými šťávami. Obdobně jako u blech a klíšťat nejde jen o š pance (i když kalamitní výskyt komárů je nesnesitelný), ale také
o přenos infekcí jak na zvířata, tak na člověka. V naší republice se setkáváme asi se 70 druhy komárů (nejznámější z nich je komár
pisklavý). Jejich ak vita trvá od března do října. K vývoji potřebují stojatou vodu, vystačí si ale i se zahradními nádobami nebo ledabyle někde zastrčenou hromádkou kles přístupnou deš a krytou před větrem. Hrůzostrašným semeništěm jsou pro ně mrtvá
ramena vodních toků a zaplavovaná území.
Klíšťata se nekontrolovatelně a všeobecně vyskytují ve volné přírodě (lesy, louky, okolí přírodních koupališť, parcích atd.) a
vůbec nepohrdnou třeba i malou zahrádkou u domu či chaty. Jejich riziko je v přenosu nebezpečných infekcí kolujících mezi zvířaty
a lidmi. Krev sají všechna tři jejich stádia, tj. larvy, nymfy (poslední larvální stádium) a dospělci. Trojhos telská klíšťata, vyskytující se
u nás, musí nasát krev před každou vývojovou změnou na novém hos teli. Střídání hos telů zvyšuje pravděpodobnost výskytu infekce různými původci onemocnění. Vrchol jejich výskytu je v dubnu a květnu a pak na podzim; mírné zimy jim umožňují celoroční
přežívání. V místě přisání poškozují kůži. Jejich sliny nepříznivě působí na nervový systém hos tele (ospalost až ochrnu ). Občané,
především cestující do Středozemní oblas , musí ve svém zájmu přísně dbát na všechna preven vní opatření před nákazou např.
psa (konkrétně pečlivé dodržování aplikací přípravku v intervalech, které doporučí veterinář pro danou situaci). Infikovaná zvířata
se to ž mohou stát rezervoáry choroboplodných zárodků přenášených na hos tele. Ochranou např. psů tedy chráníme i své zdraví
(tvrzení jsem převzal z brněnské Fakulty veterinárního lékařství).
Vraťme se, prosím, znovu ke klíšťatům. Tento zvláštní druh roztoče je s to přenést na člověka prostřednictvím svého kousnu
virové onemocnění zvané klíšťový zánět mozku neboli klíšťovou encefali du. V České republice v roce 2007 onemocnělo klíšťovkou
(prý se to tak zkracuje) 546 lidí. Pravděpodobnostně nevýznamné číslo je číslem alarmujícím. Lékaři tvrdí (např. z Fakulty vojenského lékařství Univerzity obrany v Hradci Králové), že průběh a následky onemocnění encefali dy se v posledních několika letech
zhoršují. Vážení čtenáři Pyšelských listů berte proto tento příspěvek, který je kompilací článků z denního a periodického sku, jako
pomyslnou součást lékařské osvěty zprostředkovávané laikem. Závažné a nebezpečné průběhy se především týkají starších lidí,
kteří jsou zpravidla nedostatečně očkováni. Hlavním důvodem je skutečnost, že virus napadá zejména organismus za žený chronickými nemocemi, které jej logicky oslabují. Dočetl jsem se, že zdravotní pojišťovny dnes nabízejí v rámci preven vních programů
příspěvek na očkování pro klíčové encefali dě a to buď bez omezení věku, anebo mají i speciální programy pro osoby starší 60 let
(tak to alespoň funguje v Českých Budějovicích).
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 15
14
DOPISOVATELÉ
květen 2008
POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 14
Díky preven vním programům zdravotních pojišťoven a zodpovědnos rodičů nejvíce narůstá proočkovanost (tento termín jsem
si nevymyslel) u dě a mládeže. I když u nich probíhá onemocnění obecně mírněji, mohou se lékaři setkat s případy, které mohou
vyús t v trvalé narušení kvality života mladého člověka z důvodů neuropsychických po ží. Preven vní ochrana dosahuje na tomto
úseku povzbudivých výsledků. Abych vás přesvědčil, uvedu, že se od roku 2005 do roku 2007 včetně v ČR zvýšila proočkovanost
u mládeže z 11 na 16 % (ale v Rakousku dosahuje téměř 90 %). Onemocnění zákeřnou klíšťovkou probíhá jako nehnisavý zánět
mozku. Příčinou je obvykle (zdaleka ne tedy vždy) přisá infikovaného klíštěte, ale překvapivě např. i konzumace nepasterizovaného mléka (kravského, kozího). V první fázi se objevují teploty s příznaky ne nepodobnými chřipce (únava, bolest hlavy, svalstva
a malátnost). Poté se nemocnému na pár dní uleví, avšak i v této době množení viru pokračuje. V druhé fázi se stav infikovaného
znatelně zhoršuje, což svědčí o tom, že virus již pronikl do mozku. Nastupují nesnesitelné boles hlavy, závratě a vysoké teploty.
Pacient musí být hospitalizován. Při lehčím průběhu nemoci (meningi dě) po že rychle ustupují. Těžší forma nemoci, tj. kdy virus
již pos hl mozkovou tkáň, se jmenuje, jak jste již pochopili, encefali da. Průběh onemocnění je daleko vážnější, zvyšuje se procento
trvalých následků, o krajních případech nemluvě (převzato z novinového příspěvku děkana Fakulty vojenského lékařství). Chápu, že
je už nutné něco obsažnějšího říci k prevencím. Jedinou účinnou ochranou je očkování. Očkovat se lze v průběhu celého roku podle
odlišných schémat pro teplé či chladné měsíce. Jedná se o rozumnou inves ci do budoucnos . Infekci si to ž může přivést člověk
i ze své dovolené, anebo neuvědomělým přispěním svých zvířecích miláčků. Také jsem se dočetl, že infikovaná klíšťata se vyskytují
nejen v České republice, ale i na jihozápadě a jihovýchodě Německa, ve Švýcarsku, Slovinsku, severním Chorvatsku, Maďarsku,
Polsku, Pobal , Rusku, Bělorusku, na severu Itálie a Rakousku (jak jsem nabyl, tak předávám). Na závěr vám ještě mohu něco málo
sdělit, že očkovací střediska, která se specializují na veškerá očkování veřejnos především v oblas prevence a cestovní medicíny
jsou ve Středočeském kraji 4 (Kladno, Kolín, Mělník a Příbram) a v Praze jich působí v současné době 8. Nejblíže z Pyšel je pro nás
Očkovací centrum v Poliklinice Budějovická, Antala Staška 80, Praha 4, tel. 261 006 389, e-mail: [email protected] .
Všem váženým čtenářům Pyšelských listů však upřímně přeji, aby se popisovaným neblahým ak vitám ekoparazitů společně
s celou svou rodinou úspěšně vyvarovávali.
RNDr. Miroslav Zeman
Třídíme odpad – 4. díl – Co stojí odvoz
a zpracování odpadů
Milí čtenáři,
všichni platíme „za odpady“ a celá
řada z nás si klade otázku, proč
platit za něco, co vyhazuji? Na
druhou stranu je třeba říci, že produkce odpadů k lidské společnosti
neoddělitelně patří, vždyť odpadní
jámy existovaly už v pravěku. Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval a aby se neválel okolo domů
a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany
zdraví a přírody nakládalo bezpečně a podle zákona, je nutné za tuto
službu platit. Z předchozích článků
vyplývá, že pro správné nakládání
s odpady je nezbytná celá řada
na sebe navazujících technických
zařízení, od sběrných nádob přes
svozová vozidla po zařízení pro
odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato zařízení obsluhují lidé, kteří musí být
za svoji, mnohdy velmi náročnou,
práci placeni.
Jen pro představu, pořízení popelniční nádoby na směsný odpad
stojí okolo 600 Kč, kontejner na
třídění odpadů nestojí méně než
6000 Kč. Svozové vozidlo, které
bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony korun.
Auto jezdí na nyní již drahou naftu
a většinou ho obsluhuje tříčlenná
posádka. Skládka, kam se odpady vozí, musí splňovat celou řadu
zákonných a technických norem
a její výstavba stojí v řádech stovek milionů korun, spalovna odpadů v řádu miliard. Z každé tuny
odpadu uloženého na skládku se
navíc odvádějí zákonné poplatky,
které se každé dva roky zvyšují
o 100 Kč za tunu.
Třídicí linka na separovaný odpad
vyjde sice levněji, jen v řádech
milionů, ale rozhodně nedokáže
vyřešit problém směsného komunálního odpadu. A provoz třídírny, která zaměstnává nejméně
desítku zaměstnanců, také není
zadarmo. Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se
dá obchodovat, příjmy z prodeje
surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sběrem, svozem
a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech městech a obcích
platí, že poplatek vybíraný od
občanů, nejčastěji ve výši kolem
500 Kč na osobu za rok, pokryje
jen 60 až 80 % nákladů obce na
odpadové hospodářství. Zbytek
musí obec či město doplatit ze
svého rozpočtu.
Sečteno a podtrženo, nakládání
s odpady je náročná, zodpovědná
a taky nákladná záležitost, bez
které se ale neobejdeme.
Nezapomeňte, ukládání odpadů
na skládky je každé dva roky
dražší. Proto třiďme odpady, ať
jich na skládkách končí co nejméně.
VÍTE ŽE …
Do popelnic v žádném případě nepatří železo, suť, kámen, cihly, prostě zbytky stavebního materiálu. Při vysýpání nádoby může
dojít k poranění obsluhy kuka vozu. Dále do popelnice nedávejte
biologický materiál ze zahrad (trávu, drny a pod). Tento materiál
kompostujte.
Žádáme o dodržování těchto pravidel i naše letní hosty – majitele chat. V jejich chatových osadách jsou umístěny kontejnery
na směsný komunální odpad, které jsou často naplněny odpadem
ze zahrad, ostatní odpad se pak do těchto kontejnerů nevejde
a vzniká zde nepořádek.
Děkujeme všem, kteří třídí odpad do nádob na papír, sklo
a plast. Dobrá zpráva pro všechny – objednali jsme další nádoby
na tříděný odpad a je zvýšena četnost jejich vývozu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Doprava
Firma CONNEX Praha s.r.o. U Seřadiště 9, 101 40 Praha 10 od
1. května 2008 rozšiřuje své služby pro zákazníky o možnost bezhotovostní platby jednotlivého jízdného formou čipové karty Conner Praha (peněženka). Tato čipová karta umožní cestujícímu zapla t jednotlivé jízdné. Nelze touto kartou pla t časový a pásmový
kupon, který se i nadále bude kupovat na předprodejních místech
DP. Všechny naše odbavovací strojky jsou již vybaveny zařízením
pro bezhotovostní platbu na všech linkách (3.. a 4..) v rámci Pražské
integrované dopravy a dále na všech našich ostatních linkách.
Tento systém je výhodný pro cestující m, že karta je přenosná
(může používat celá rodina) a dále je výhodná pro pravidelné cestující, kteří si každý den kupují jízdenky (např. dítě každý den dojíždí
do školy a musí pla t hotově – zde rodiče dítě nabijí kartu, kterou
bude jejich dítě pla t a odpadne jim starost připravovat každý den
Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO-KOM a.s., a ASEKOL s.r.o.
hotovost).
Naši čipovou kartu lze zakoupit na Autobusovém nádraží PrahaRoztyly v předprodejní kanceláři SVT AMS Praha (předprodej jízdenek). Dobíjení hotovos na kartu lze provádět u kteréhokoliv
našeho autobusu, takže stačí dojít na zastávku a u kteréhokoliv našeho autobusu kartu dobít.
Případné problémy nebo nějaké nesrovnalos , vysvětlení rádi provedeme u nás v sídle společnos konkrétně p. Beníček nebo p. Mandaus.
Ing. Eva Kočová v.r. jednatelka a ředitelka společnos
15
POZVÁNKA
květen 2008
INZERCE
Koupím
Zoo – shop Pyšely
pole, louky, zahrady.
Tel. 603442474
KÁMEN
– prodej přírodního kamene
andezit, kvarcit, rula, vápenec, pískovec,
břidlice,žula
pro použi :
v interiéru a exteriéru – na dlažby, obklady, zdění
v zahradní architektuře – kusové a dekora vní
kameny, valouny, štěrky, šlapáky
Prodejna:
Všechromy, u dálnice D1, exit 15
silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice
tel.724548233 www.kamenkonrad.cz
16
Nejlevnější krmiva v širokém okolí
Prodej krmiv a potřeb pro zvířata.
Nabízíme
Objednání krmiva dle Vašeho výběru
Rozvoz zboží do Vašeho domu zdarma
Objednávky na tel : 323 647 335 – večer
: 721 13 85 13 – celý den
Prodej PB – 2 – 10 kg
Otevírací doba:
po zavřeno
Út- pá: 10,00 – 20,00 hodin
So: 9,00 – 14,00 hodin
Ne: 14,00 – 18,00 hodin
INZERCE
květen 2008
STUDIO GAMA
CYKLOSPORT MRAČ
p. Josef Keblůšek mobil: 774 035 490
e-mail: [email protected]
MASÁ E (RELAXA NÍ, SPORTOVNÍ)
LÁVOVÉ KAMENY
O ET ENÍ LYMFATICK CH CEST (MANUÁLN )
REFLEXNÍ O ET ENÍ
BA KOVÁNÍ
Kdy a kde: VŽDY PRVNÍ SOBOTU V M SÍCI
V KOSMETICKÉM SALONU
P. HELENY R ŽI KOVÉ, HLAVNÍ 279, SENOHRABY
U Anděla
Zaručujeme nejnižší ceny kol a velomateriálu.
Prodej nových kol, opravy a poradenství.
Prodáváme pouze zboží prověřené
závodníky týmu Galaxy
Provádíme prohlídky technického stavu kola na počkání.
Opravy do 24 hodin.
Zdarma poradíme: jak seřídit správný posez tj. výšku, sklon,
vzdálenost sedla atd.
Pracovní doba: Po: zavřeno
Ut – Pa: 10.00 – 18.00
So: 10.00 – 12.00
Ne: zavřeno
Po předchozí dohodě možno i mimo otvírací dobu.
V SENOHRABECH
HLEDÁ
SERVÍRKU
ERVÍRKU
(I BEZ VÝU NÍHO LISTU).
MOŽNOST UBYTOVÁNÍ ZDARMA - NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
BLIŽ Í INFORMACE u pí. Vencové na tel. 776 050 102
DARU I ZA ODVOZ
DV JEDNOL KOVÉ POSTELE
PY ELY.
TEL. 602339929 HOLKO.
7:40,03:$)-045/¶
*/5&3/&5
/&+-&1À¶$&/:7ė3
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
",$&
R STAURACE
tel: 317 779 470
0 # + & % / «7 , :
OFPNF[FOâWZTPLPSZDIMPTUOÓJOUFSOFU
SZDIMPTUW[ÈWJTMPTUJOBUZQVQżJQPKFOÓ
()[o()[
Bä,CT
CF[ESÈUPWÏQżJQPKFOÓOFQPUżFCVKFUFQFWOPVMJOLV
TNMPVWBCF[[ÈWB[LƉTWâQPWŞEOÓEPCPVNŞTÓDF
TFSWJTOÓLMJFOUTLÈMJOLB
LWBMJUVTJHOÈMVWF7BÝÓMPLBMJUŞ[NŞżÓNF;%"3."
XXXTUSÈOLZTJOUFSOFUPWâNPCDIPEFN&TIPQ
TWâNLMJFOUƉNOBCÓ[ÓNFJWâQPŘFUOÓUFDIOJLV[BTQFDJÈMOÓDFOZ
1żJQżFDIPEVPEKJOÏ
TQPMFŘOPTUJQPTLZUVKÓDÓ8J'J
7ÈTQżJQPKÓNFEPOBÝÓTÓUŞ
BUP;$&-";%"3."
%BMÝÓBLUVÈMOÓBLDFOB
XXXXJGDPND[
JOUFSOFUKJä
PE,Ř
WŘFUOŞ%1)
1żJQżFEMPäFOÓJO[FSÈUV4-&7",ŘOBJOTUBMBŘOÓNQPQMBULV
1żJQPKFOÓWÓDFVäJWBUFMƉWQBOFMPWÏNEPNŞOFCPCZUPWDF[BWFMNJWâIPEOâDIQPENÓOFL
*/'03."$&UFMtXXXXJGDPND[
17
Z MĚSTSKÉHO
INZERCEÚŘADU
květen 2008
Z MĚSTSKÉHO
SPORT ÚŘADU
A mužstvo
5.4.2008 Pyšely – Vlašim C
0:1
12.4.2008 Sázava – Pyšely
0 : 2 branky Bejr, Zahradník
19.4.2008 Pyšely – Poříčí
2 : 1 branky Hanousek, Kulhavý K.
26.4.2008 Sibřina – Pyšely
1:0
3.5.2008 Pyšely – Prčice
4 : 1 branky Bejr, Maršoun, Sisel , Mastný
Další utkání 10.5.2008 Kondrac – Pyšely od 17 hodin
17.5.2008 Pyšely – St. Skalice od 17 hodin
24.5.2008 Nespeky – Pyšely od 17 hodin
1.6.2008 Olbramovice – Pyšely od 14 hodin
Dorost dohrávka posledního kola podzimní čás soutěže
Divišov – Benešov C
0:2
Neveklov – Benešov C 1 : 6
Benešov C – Maršovice 12 : 0
Zdislavice – Benešov C 0 : 5
Benešov C – Postupice 11 : 1
Mladší žáci
6.4.2008 přátelský zápas Pyšely – Teplýšovice 4 : 1
19.4.2008 Načeradec – Pyšely
1:4
27.4.2008 Pyšely – Benešov B
1:2
4.5.2008 Sedlčany – Pyšely
7:1
Přípravka ročníky 1997 – 1999
6.4.2008 přátelský zápas Pyšely – Poříčí 8 : 0
12.4.2008 první mistrovský zápas Divišov – Pyšely 3 : 4
branky Kulhavý, Sládek, Maršoun, Konopiský
19.4.2008 Pyšely – Benešov B
6 : 0 branky Kopecký, Melichar 2, Kulhavý, Sládek, Maršoun
26.4.2008 Mezno – Pyšely
2 : 7 branky Kulhavý 3, Konopiský 2, Maršoun, Sládek
3.5.2008 Pyšely – Týnec
3 : 4 branky Sládek, Maršoun 2
Kulhavá M.
Pyšelské listy -
Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne 13. 5. 1996
tel. 323 647 218, fax 323 647 452, E-mail: [email protected]; http://www.pysely.cz
redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu M. Pášová, M. Kulhavá; odpovědný redaktor Petr Slavík
NEVYŽÁDANÉ RUKOPISY SE NEVRACEJÍ
18
ZA PŮVODNOST A OBSAHOVOU SPRÁVNOST RUČÍ AUTOR
TISK MĚSTSKÝ ÚŘAD PYŠELY

Podobné dokumenty

filmová místa 2012

filmová místa 2012 a herci v čele s Hanou Zagorovou a Jurajem Kukurou, jsou stále originální. V Písku najdete dvě kina, kino Portyč, které promítá kousek od Kamenného mostu a letní kino, které se nachází také nedalek...

Více

meetingpoint 3 CZ.indd

meetingpoint 3 CZ.indd hlediska za to natahovat onu prádelní šňůru dvakrát? „Ó, mé pesachové talíře!” Přiznám se, že téma setkání domorodé kultury s židovskou diasporou je pro mne něčím novým. Dialogy mezi dvěma hlavními...

Více

únor - Čechoaustralan

únor - Čechoaustralan A držme při sobě. Byly doby, kdy snad mělo jistý smysl odcházet "za lepším" do ciziny, ale dnes tomu tak určitě není. Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, kolektivně a hromadně odcháze...

Více

Rekonstrukce náměstí

Rekonstrukce náměstí 2) upravit celý prostor budoucího hřiště vysekáním náletových porostů, odstraněním a zavezením nebezpečných kamenů, uklizením odpadků a vyhrabáním lis - za pomoc velmi děkuji „brigádové“ četě mých ...

Více

tryska 04/07

tryska 04/07 jednotlivé lokality, která nejsou zkalibrována k 30. 4. 2008. V současné době se počet nezkalibrovaných měřidel značně snížil (například 52 nezkalibrovaných měřidel oproti dřívějším 500 na výdejně ...

Více

Zakládáme a vedeme branný oddíl

Zakládáme a vedeme branný oddíl Dnešní děti a mládež získávají své základní znalosti především ve své rodině a ve škole. Třetím prvkem mohou být právě volnočasové aktivity, které by kromě zábavy či sportovního vyžití měli splňova...

Více

Kapitálové životní pojištění a Kapitálové důchodové pojištění

Kapitálové životní pojištění a Kapitálové důchodové pojištění na období pobírání důchodu. Odkupné se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 % ze základu daně. Základ daně se stanoví obdobně jako při pojistném plnění při doži , avšak nesnižuje se o příspěvky zaplac...

Více