Vsetínské noviny č. 16

Komentáře

Transkript

Vsetínské noviny č. 16
číslo 16
12. září 2014
V programovacím období 2007–2013 se podařilo vsetínské radnici získat
dotaci ze strukturálních fondů na realizaci více jak 40 projektů. Celkové
uznatelné výdaje projektů realizovaných městem Vsetínem v uvedeném období
převýšily částku 406 milionů korun. Získané dotace za toto období pokryly
téměř 67% nákladů a dosáhly 275 milionů korun. Dotační peníze směřovaly
do pěti oblastí. Nejvyšší částkou byla podpořena oblast investičních staveb,
do které spadají stavby nových chodníků, parků, zateplení budov či výměna
oken. V pořadí druhou je oblast sociální, následuje oblast školství, dále investice
vedoucí ke zlepšení životního prostředí, a poslední kapitolou je oblast kultury.
Vsetínská radnice celkem na projekty dokončených je již 10, čtyři projekty jsou
týkající se investic do chodníků, parků,
v realizaci a u tří, které povedou ke snížení
zateplení budov nebo výměny oken zís- energetické náročnosti u městských bukala dotaci 137,5 milionů korun. V této dov, kde spadají i mateřské školy Jasenčástce jsou zahrnuty dotace na projekty, ka a Na Kopečku, je realizace naplánokteré už byly dokončeny, jako například vána na rok 2015. Náklady na projekty
projekty Revitalizace území Rybníky - v oblasti školství dosáhly téměř 74 milioulice pod Žamboškou nebo Revitalizace nů korun, přičemž dotace činila 54 milioveřejného prostranství v části města Vse- nů korun. Podpořeny tak byly například
tín - Trávníky. Dále zde spadají projekty, projekty jako Rekonstrukce vnitřních
které se v současné době realizují, jako prostor MŠ Kobzáňova, dále projekt venapříklad projekt Úprava parkové plo- doucí ke zkvalitnění výuky cizích jazychy u trati ČD Trávníky - Rybníky, ků v základních školách, vybudování
na jejíž realizaci radnice obdržela dotaci přírodovědných učeben, stavba přístuve výši 85% uznatelných výdajů a ta- pové komunikace pro pěší a cyklisty
ké projekty, které na své provedení v Průmyslové zóně Bobrky, Bike
teprve čekají. Takovým je například aréna Vsetín a řada dalších. Projekt
Revitalizace veřejných ploch - Kolonie, Vzdělávání bez hranic zase umožnil
jejíž dokončení je naplánováno v prů- v mateřských a základních školách vybuběhu roku 2015 a dotace zde činí 36,9 dovat potřebné herní a výukové prvky
milionů korun, která pokryje 85% na školních zahradách. V rámci projektu
uznatelných výdajů.
došlo k vybudování cvičné kuchyně s konNa projekty směřující do sociální ferenční místností, keramických dílen
oblasti a ke zvýšení kvality řízení se a pecí, opravě pavilonu a opěrné zdi
podařilo získat dotaci ve výši 25,4 milionů na školní zahradě či pořízení mobilních
korun a tato částka tvoří 92% uznatelných laboratoří včetně vybavení. Celkové výdavýdajů.
je u tohoto projektu dosáhly částky 7,6 miDalší oblastí, ve které se daří úspěšně lionů korun a dotace pokryla 91% nákladů.
získávat dotace, je školství. Dotačně podV oblasti životního prostředí se podapořeno bylo celkem 17 projektů. Úspěšně řilo získat dotaci na celkem 7 projektů,
u nichž uznatelné výdaje přesáhly 63 milionů korun. Výše získané dotace činila
bezmála 57 milionů korun a uhradila
90% nákladů. Dotačně tak byl podpořen
například projekt Logistické centrum
odpadů Mikroregionu Vsetínsko - II.
etapa - Sběrný dvůr u Kauflandu, jehož
cílem bylo vybudování moderního
sběrného dvora s minimálními dopady
na okolní životní prostředí, ve kterém
mohou občané Vsetína odkládat komunální, nebezpečný a ostatní odpad. Dalším podpořeným projektem bylo vytvoření Závodu na zpracování biologicky
rozložitelného odpadu. Tento závod zpracovává pouze biologicky rozložitelný
odpad vyprodukovaný na území města
Vsetína nebo při údržbě městské
zeleně. Dalším z projektů, který spadá
do této kategorie, je i projekt stabilizace
chodníku ve svahu pod zámkem,
na který se vsetínské radnici podařilo získat dotaci ve výši 81% z uznatelných
výdajů. Dotace převyšuje částku 1,6 milionu korun.
Pátou oblastí získávání dotačních prostředků je kultura. I zde se úspěšně daří
získávat dotace na opravy a restaurování
historických památek města. Snahou
radnice je postupnými kroky vrátit lesk
historické tváři Horního náměstí, na
kterém od roku 2012 už proběhlo restaurování kašny a sochy sv. Jana Nepomuckého. V současné době jsou v běhu
restaurátorské práce na kamenné soše
Panny Marie Immaculaty, která byla sejmuta z důvodu generální opravy. Uznatelné výdaje na restaurování památek
dosáhly částky 1,54 milionu korun a dotace uhradí 58% nákladů.
-ak-
Na téměř 18 milionů korun přišlo zateplení, výměna oken a rekonstrukce
střechy na budově vsetínské polikliniky. Zdravotnické zařízení, které denně
navštěvují stovky lidí, tak patří mezi oku lahodící objekty v našem městě.
Přípravy na tuto finančně náročnou Věra
Prousková,
ředitelka
neinvestici zahájila nemocnice už v roce mocnice, ke které poliklinika patří.
2011. Snaha o zajištění dotačních proA že se poliklinika zařadila mezi ty
středků však umožnila zahájení hezké objekty v našem městě, je zcela
její realizaci až letos. Celkem bylo zřejmé. „Samotná budova polikliniky je
vyměněno 272 oken a zatepleno 3200 architektonicky zajímavá a nové barvy
metrů čtverečných fasády. Kromě jí velmi prospěly. Je příjemné se nyní
oken jsou nové také vstupní dveře na tento objekt dívat. Stal se jednou
a rekonstrukce se dočkala i střecha. z dominant Vsetína,“ pochválila nový
Součástí projektu byla také sanace vzhled polikliniky i starostka Vsetína
venkovního schodiště a úprava přístupu Iveta Táborská.
do druhého nadzemního podlaží. „Cílem
Příjemněji se tak do tohoto zdravotbylo snížení tepelných ztrát a úspora nického zařízení jistě bude chodit i panákladů za vytápění, ale také zlepšení cientům, kterých jsou denně stovky.
prostředí pro pacienty a pracovních V budově jsou totiž čtyři desítky prapodmínek uvnitř polikliniky,“ uvedla covišť, z těch nemocničních zde sídlí
například rehabilitační oddělení, klinická
onkologie, oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, ambulance klinického
psychologa a lékárna. Kromě nich je zde
také celá řada privátních ordinací.
K úplné spokojenosti pracovníků polikliniky, ale i samotných občanů, chybí
ještě zkrášlit okolí tohoto zařízení. Vsetínská nemocnice si je toho vědoma a hodlá upravit přístupovou terasu a její bezprostřední okolí. S ohledem k finančním
možnostem by tak chtěla učinit v průběhu příštího roku. Také město má
v plánu upravit plochu, která slouží
pro parkování automobilů. „Vzhledem
k tomu, že v územním plánu není tato
plocha určena k parkování, nemůže
být opatřena vodorovným značením
parkovacích míst. Již jsme ale jednali
s nemocnicí a naší společnou snahou je
vytvořit zde odstavnou plochu s určitým
režimem, která by sloužila hlavně
pacientům polikliniky a nemocnice,“
uvedla starostka Táborská.
-jž-
Budova polikliniky září jako nová
Celkové náklady na realizaci
projektu dosáhly bezmála osmnácti
milionů korun. Dotace z evropských
fondů prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí činila 7,5
milionů, dalších 11,5 milionů korun
uvolnila ze svého rozpočtu sama
nemocnice.
◄
Vsetínská radnice je úspěšná
v získávání dotačních prostředků
Začala škola, prvňáčci
obsadili čtrnáct tříd
Začal nový školní rok a v pondělí
1. září děti opět usedly do školních
lavic. Ve Vsetíně mezi nimi bylo i 322
prvňáčků, které přišla v jejich velký
den pozdravit i starostka Iveta Táborská spolu s místostarosty Petrem Kořenkem a Stanislavem Pavelcem a radní Zlínského kraje Taťánou Valentovou Nersesjan. Pro prvňáčky v celkem
14 třídách připravila radnice dáreček
v podobě tašky se školními potřebami.
Do školních lavic ve vsetínských základních školách letos zasedlo o šedesát devět prvňáčků více než vloni. Starostka Táborská navštívila ZŠ
Luh, kde v celkem třech třídách usedlo
do lavic 55 prvňáčků. Tato škola
otevřela i jednu třídu pro žáky s vadami
řeči. Dále starostka pozdravila žáky
v ZŠ Rokytnice, kde je ve třech třídách
celkem 67 žáků prvních tříd.
Místostarosta Petr Kořenek pozdravil
a přivítal prvňáky v ZŠ Ohrada, která
letos otevřela dvě třídy s celkem 54
žáky, a také v ZŠ Sychrov, kde je
ve dvou třídách dohromady 39 prvňáků.
Slavnostního přivítání se dostalo
i prvňákům v ZŠ Trávníky, kde jim
starší spolužáci v jejich první velký den
připravili divadlo. Poté děti přivítala
krajská radní Taťána Valentová Nersesjan spolu s místostarostou Stanislavem
Pavelcem. Celkem v této škole do lavic zasedlo ve třech třídách 88 žáků.
Místostarosta Pavelec navštívil i ZŠ
Integra, ve které letos v jedné třídě
zasedne 19 žáků. Jako přivítání připravili
pedagogové z Integry pro školáky
na první den zahradní slavnost plnou
hudby, radosti a překvapení. Pvrňáčci
tak od svých starších spolužáků dostali
dáreček v podobě školního trička a ručně
vyrobené tašky.
Město Vsetín zřizuje a spoluzakládá
celkem šest základních škol, a to ZŠ
Ohrada, ZŠ Luh, ZŠ Sychrov, ZŠ
Rokytnice, ZŠ Trávníky a ZŠ Integra.
Prvňáčky uvítala také ZŠ Turkmenská,
jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Tato
škola nabízí dětem speciální vzdělávací
programy.
-ak-
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE, P.O.,
OBLAST VSETÍN
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
V PÁTEK 19. 9. 2014 OD 10 DO 16 HODIN NA AKCI,
KTERÁ SE KONÁ VE VELKÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU VE VSETÍNĚ
DEN S MODROU HVĚZDOU ŽIVOTA
Den Zdravotnické záchranné služby pro občany Vsetína
pod záštitou
Mgr. Petra Kořenka, poslance Parlamentu České republiky
JUDr. Josefa Valenty, ředitele Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
Program
Prohlídka záchranářských sanitních vozů
Ukázka zdravotnického vybavení
Ukázky práce zdravotnické záchranné služby
Workshopy nácviku první pomoci a resuscitace
Prezentace práce zdravotnického operačního střediska (dispečink)
Ná
Nácvik správného volání na tísňovou linku
Možnost změření krevního tlaku
Pro děti koutek “Kinder Záchranář”
A další doprovodný program
Speciální program
11:00 -12:00 a 13:00 -14:00 hod - kurz Základů první pomoci
TĚŠÍME SE NA VÁS!
Prezentujte svou firmu v kalendáři města Vsetína na rok 2015
Slavnostního ukončení rekonstrukce polikliniky se zúčastnil i hejtman Stanislav Mišák,
který spolu s ředitelkou nemocnice Věrou Prouskovou symbolicky přestřihl pásku.
Město Vsetín opět připravuje vydání občany
oblíbeného stolního kalendáře na rok 2015. Kalendář je
tištěn v nákladu 13 tisíc kusů a je distribuován do každé
občanské schránky ve Vsetíně. Na jeho stránkách kromě
dalšího pokračování fotoseriálu, jenž dokumentuje vývoj
města porovnáním stejných míst před desítkami let
a v současnosti, již tradičně najdete množství užitečných
informací o životě v našem městě, důležitá telefonní čísla,
termíny kulturních, společenských a sportovních akcí, ale
i informace z knihovny, technických služeb či městských
lázní.
Prostor pro prezentaci budou samozřejmě opět mít
i místní firmy. V případě zájmu o představení té vaší,
kontaktujte, prosím, Jiřího Žůrka na tel. čísle 603 22 32 90
nebo e-mailem [email protected], a to nejpozději
do konce září 2014.
Žádáme také neziskové organizace a nejrůznější
spolky, které pořádají v příštím roce nějakou kulturní,
společenskou či sportovní akci, nechť zašlou její termín
na výše uvedený kontakt. Rádi jej v kalendáři zveřejníme.
Kalendáře budou distribuovány občanům na počátku
prosince.
Jiří Žůrek
ZPRAVODAJSTVÍ
strana 2
◄
12. září 2014
Tábory Alceda letos prošlo téměř 800 dětí
Děti mají za sebou už první dva týdny nového školního roku, ale jistě
jsou ještě plné vzpomínek na prázdninová dobrodružství. Mnoho z nich
navštívilo některý z táborů organizovaných vsetínským Střediskem volného času Alcedo, které jich letos zorganizovalo 29. Sedmnáct z nich bylo
příměstských a dvanáct pobytových. Celkem se na nich vystřídalo 786 dětí.
Pobyt na dětských táborech zajišťovali
Mezi nejoblíbenější příměstské tábojak kmenoví pracovníci Alceda, tak i ex- ry patřily například Tancuj s úsměvem,
terní spolupracovníci. Všichni se snažili Kudy z nudy, Putování se zvířátky,
vytvořit dětem co nejlepší podmínky, aby Kung-fu Panda či Plaváček. Z pobytose jim na táborech líbilo. A připravit pro- vých jsou nejznámější tábory v indiángram pro téměř osm stovek dětí, to je jistě ském tee-pee Malý Hrom, Karlovická
pěkná fuška. Odměnou za toto úsilí je pak škola čar a kouzel, Sportovní tábor
všem radost v očích a úsměvy na tvářích. a další. Novinkou letošního roku pak byl
Climbing camp pro děti od 6 do 16 let
a pobytový tábor Škola v přírodě s Mickyho Klubíkem pro děti od 4 let.
Prázdniny tedy skončily, ale na každém konci vždy něco nového začíná a v ALCEDU to platí doslova. Od 1. září začal zápis do zájmových kroužků na školní rok 2014/15. Nabídka čítá
na 100 kroužků od sportovních, tanečních, plaveckých až po výtvarný, chovatele, keramiku, modeláře, hru na hudební
nástroje, karate a jiné. Více o nich najdete na www.alcedovsetin.cz.
-jž-
Smetanova ulice opět ožije v Dni bez aut a bariér
Momentka z tábora nazvaného Putování se zvířátky.
Kraj dá sociálním službám
chybějící peníze
Celkem 56 poskytovatelů sociálních
služeb obdrží od Zlínského kraje
peníze, které poslouží k potřebnému dofinancování jimi poskytovaných
služeb v letošním roce. Mezi těmito
organizacemi jsou i poskytovatelé sociálních služeb v našem městě. Rozsah
služeb by tak měl být alespoň do konce
roku zachován.
Celkem krajská rada odsouhlasila
rozdělení 7,385 milionů korun. Mezi
podpořenými službami je 11 sociálních
služeb poskytovaných příspěvkovými
organizacemi Zlínského kraje a 45 sociálních služeb poskytovaných ostatními
organizacemi. Poskytnutí části dotací
ale ještě musí schválit i krajské zastupitelstvo.
„Důvodem podpory ze strany kraje
je letošní nedostatečné financování
poskytovatelů sociálních služeb ze
státního rozpočtu. Tuto situaci Zlínský
kraj předpokládal, a proto v rámci
schváleného krajského rozpočtu na letošní rok s rezervou k dofinancování
poskytovatelů sociálních služeb počítal,“
uvedla krajská radní Taťána Valentová
Nersesjan.
Na základě zveřejněné výzvy obdržel
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje od poskytovatelů
sociálních služeb celkem 70 žádostí
o podporu. Následně byla pracovníky
odboru sociálních věcí provedena
kontrola souladu jednotlivých žádostí
se schválenými pravidly, načež bylo
k podpoře navrženo 56 služeb splňujících
pravidla.
Finance z kraje tak obdrží: Azylový
dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín,
Elim Vsetín, Sociální služby Vsetín,
Auxilium, Diakonie ČCE Vsetín,
NADĚJE a Vzdělávací a komunitní
centrum Integra Vsetín.
-jž, zk-
V pondělí 22. 9. se ve Vsetíně uskuteční tradiční akce Den bez aut a Den bez bariér, tentokráte spolu
a v novém kabátě. Od 9 do 17 hodin se můžete těšit na programy pro děti i pro širokou veřejnost. Tématem letošního roku je Naše ulice, naše volba. Pro příjemnou atmosféru a užití si veřejného prostoru
bude připravena knihovnička a fairtradová kavárna u Jednoty. Dopoledne bude určené pro všechny
děti, které si budou moci zasoutěžit ve slalomu na odrážedlech, šlapadlech a vozících, dále si zastřílet
na hokejovou bránu, vyzkoušet si judo, prohlédnout si výjezdové policejní auto a zkusit si dopravní
testy. V poledne se bude servírovat férová káva na venkovním posezení před Jednotou za doprovodu
hudby v podání kapely Jazzevčík. Odpoledne pak nabídne aktivity jako např. závod nejen školních
štafet ve slalomu na bariérové trase, hru boccia, vyzkoušení lehokol, lehotříkolek, tandemového kola,
simulačních brýlí a dalších kompenzačních pomůcek. K dispozici bude též ergoterapeutická dílna či
si můžete vyzkoušet muzikoterapii, bude vám hrát nevidomý kytarista a vystoupí tanečníci z All style
unit. Budete moci zhlédnout doprovodnou výstavu v domě kultury s názvem Prolínání o transformaci
ústavní péče. Akci pořádá město Vsetín ve spolupráci s Auxiliem, SONSem, Nadějí, Domovem Jitka,
Sociálními službami Vsetín, Lískou, Alcedem, Rodinným a mateřským centrem, Masarykovou veřejnou knihovnou a Policií ČR. A to nejlepší nakonec: Po celý den bude MHD ve Vsetíně zdarma!
MUX 7 od konce srpna v provozu
Celoplošná vysílací síť RS7 (MPX1a/RS7), jejíž pokrytí loni dosáhlo přes
80 % obyvatel České republiky, dále zvýšila penetraci příjmu televizního signálu
v domácnostech. Operátor sítě, společnost Progress Digital s.r.o., připravil pro
zahájení vysílání další lokality, ve kterých je možné sledovat programy České
televize v HD kvalitě. Z lokality Vsetín-Lysá hora na 47 k, byl MUX 7 uveden
do provozu na konci srpna.
Celoplošná vysílací síť RS7 (MPX1a/ Radima Pařízka a šíří v současné době
RS7) je druhou největší celoplošnou televizní programy ČT1 HD, ČT2 HD,
DVB-T sítí v rámci mediální skupiny ČT Sport HD, ČT:D, ČT art, Retro
soustředěné kolem majoritního vlastníka
inzerce
EXPRESNÍ SERVIS POÈÍTAÈÙ
V-PODLAHY slaví dvacetiny
Když v roce 1994 Vojtěch Pastorčák,
zakladatel i majitel v jedné osobě,
nynější společnost V-PODLAHY, s.r.o.
zakládal, znal dobře své řemeslo, ale
podnikatelských zkušeností měl, no
pomálu. Dnes má společnost za sebou
20letou historii a slaví kulaté firemní
jubileum. Během těchto let zdolávala
řadu milníků, které jí přivedly až
do dnešní podoby. A o tu se nezasloužili
jen zaměstnanci společnosti, ale i její
zákazníci a dodavatelé.
Vsetínská firma V-PODLAHY s.r.o.
patří v současné době mezi největší
distributory a prodejce podlahových
krytin v ČR. Na trhu působí od roku
1994 a je partnerem mnoha významných
tuzemských i zahraničních společností.
Zakládá si na udržování tradičního
a poctivého řemesla, jež se opírá o 20letou
historii společnosti. Produktovou řadu
tvoří PVC podlahoviny, linolea, vinyly,
dřevěné parkety, koberce a mnohé další.
„Nabízíme nejen špičkové produkty
a doplňky, ale také specializovaná
zákaznická řešení a poradenské služby.
Působíme v rámci celé České republiky
prostřednictvím
svých
obchodních
zástupců se zázemím sedmi poboček,“
představuje firmu Vojtěch Pastorčák
(na fotu s manželkou).
Svou firmu její zakladatel v roce 1994
nazval V-PLAST Vsetín, s.r.o., v roce
2012 byla však ze strategických důvodů
přejmenována na V-PODLAHY, s.r.o.
Od té doby se dále vyvíjí podle vlastní
marketingové filosofie a také podle
specifik trhu.
„První velkoobchodní sklad podlahovin vznikl v roce 1994 ve Vsetíně. Dále
byly otevřeny pobočky a sklady v dalších
šesti městech,“ přibližuje rozvoj firmy
Pastorčák s tím, že svou působností
pokrývá celou ČR. „V celé naší
prodejní síti je zákazníkům k dispozici
Sídlo společnosti V-PODLAHY je na Rybníkách, kde zrekonstruovala objekt bývalé
kavárny Astra na Podlahářskou univerzitu a v jejím sousedství přistavěla zcela novou
moderní budovu.
inzerce
servis s.r.o.
vodoinstalace
ústřední vytápění
tepelné izolace potrubí
Stanislav Hanák ● Stanislav Trefil
755 01 Vsetín, Krátká 386
tel./fax 571 418 157, www.aquaservis-vs.cz
Music Television a od 29. září také
KINO SVĚT.
Televizní stanice lze naladit
automatickým proladěním (TV, settop-box) nebo ručně zadáním přímo
kanálu 47 DVB-T v TV nebo set-topboxu. Vlastníci obytných domů se musí
obrátit na své správce nebo na příslušné
servisní firmy STA. -jč-
prodej poèítaèù, notebookù
opravy poèítaèù a tiskáren
odvirování, záchrana dat
prodej tiskáren a plotterù
pøeinstalace SW, upgrade HW renovace tonerù a inkoustù
profylaxe, preventivní prohlídky renovace výmìnou-IHNED
IPK-výpoèetní a kanceláøská technika
Dùm kultury - pod hl. schodištìm
WWW.IPKVS.CZ
profesionálně proškolený a ochotný
personál,“ zdůrazňuje kvalitní péči o své
klienty majitel společnosti.
Na počátku podnikání byli oporou
majitele firmy tři zaměstnanci - dva
podlaháři a účetní. Společnost se
však postupem času rozrůstala a nyní
zaměstnává rovných 100 zaměstnanců.
Firma tak prošla poměrně dlouhým
vývojem a v rámci něj se za tu dobu
vytvořily určité mezníky, které vytvářely
historii společnosti. Každý mezník tvoří
pilíř, jenž je pevnou základnou 20letých
zkušeností a dovedností opírající se
o kvalitu samotného řemesla. A mezi
takové patří všechny významné zakázky,
které společnost posouvaly v plnění
všech obchodních a strategických cílů.
„Zakládáme si na udržování řemesla
a podporujeme tím současný trh práce
nabídkou školení, seminářů a rekvalifikací v naší Podlahářské univerzitě,
a preferujeme tak poctivost, slušnost
a kvalitu odvedené práce. Tyto tři pilíře
naší filosofie jsou pro nás stěžejní,“
dodává Vojtěch Pastorčák, který
nezapomněl na poděkování za přízeň
svým dodavatelům a zákazníkům, ale
také všem zaměstnancům, kteří to, jak
říká, vzali pořádně od podlahy.
-jž-
TEL.: 604 208 500
571 417 996
[email protected]
Mateřské centrum dostalo dotaci
a opět rozšířilo své služby
Do existenčních problémů se dostalo v letošním roce Rodinné a mateřské centrum ve Vsetíně, které
po zamítavém stanovisku Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
neobdrželo dotaci na provoz zařízení.
Výpadek finančních prostředků způsobil, že k prvnímu dubnu musely
mateřské centrum opustit tři pracovnice a došlo i k omezení programu, aktivit a služeb centra. Rodinné a mateřské centrum se proti
tomuto rozhodnutí odvolalo a také
místostarosta Petr Kořenek zahájil
jednání s ministryní ve věci poskytnutí dotace. Na konci srpna tak
v mateřském centru obdrželi dobrou
zprávu, že ministerstvo dofinancuje
pro letošní rok jeho činnost částkou
téměř 379 tisíc korun.
Pravidelnou finanční pomoc poskytuje mateřskému centru i město
Vsetín, které mu letos přispělo nejprve
částkou 300 tisíc korun. Po zamítnutí
dotace a vzniklých finančních
problémech se se proto vedoucí
Rodinného a mateřského centra Pavla
Fojtíková obrátila na vedení města
s žádostí o pomoc při dofinancování
provozu. „Situací v mateřském centru
jsme se zabývali a na květnovém
zasedání zastupitelstvo projednalo
a odsouhlasilo poskytnutí krizového
finančního příspěvku opět ve výši
300 tisíc korun, kterým jsme pomohli
centru dofinancovat především mzdové
náklady,“ uvedla starostka Iveta
Táborská.
Díky úspěšnému odvolání tak mohli
od srpna letošního roku v mateřském
centru přijmout zpět dvě pracovnice
a mohly být opět obnoveny aktivity
pro rodiče, besedy, logopedie a další
odborné vzdělávání, které mateřské
centrum dříve poskytovalo.
„Chtěla bych poděkovat místostarostovi Petru Kořenkovi za to, že se
opakovaně zajímá o situaci v rodinném a mateřském centru a o vývoji
přidělení finanční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky. V současné době také
jednáme s místostarostou Liborem
Podešvou o výši finančních prostředků
pro příští rok,“ uzavřela Fojtíková. -ak-
Hračky „U JITKY“
(naproti pizzerii ve Vsacanu)
Nabízíme hračky pro děti od 0 do 15 let.
, www.vakvs.cz
Provozní doba:
Po - Pá 9 - 12 a 13 - 17 hodin
So 9 - 11 hodin
Tel.: 736 763 935
ZPRAVODAJSTVÍ
Škola na Ohradě má nová okna
I když školní lavice o prázdninách osiřely, v budovách základní školy
na Ohradě bylo přece jen rušno. Na letní měsíce totiž radnice, která je
zřizovatelem školy, naplánovala výměnu všech oken a dveří. Tato akce si vyžádá
téměř 12 milionů korun a bude hrazena z městského rozpočtu. Výměna oken
byla dokončena ke konci prázdnin. V těchto dnech ještě probíhají venkovní
práce na fasádě. Vše by mělo být hotovo do poloviny října.
Žáky, kteří navštěvují školu na Ohra- 3 600 m2 fasády. „Práce probíhají podle
dě, čekala od začátku nového školního harmonogramu. Do konce srpna byla
roku významná změna, kterou jsou vyměněna všechna okna, aby nebyl nanová okna ve všech školních budovách. rušen začátek nového školního roku.
I zvenku škola zkrásní, a to díky opravě Venkovní práce spojené především s vya vyčistění fasády. Celkem bylo při této čištěním fasády budou pokračovat
investiční akci vyměněno 1 340 m2 ještě v září, ty však provoz školy nijak
otvorových výplní, tedy oken a vstup- neomezují,“ uvedl místostarosta Petr
ních dveří. Opravy a vyčištění se dočká Kořenek.
inzerce
strana 3
◄
12. září 2014
Výměnu oken na této základní škole
vsetínská radnice plánovala již v minulém roce. Projekt však v té době zbrzdila
snaha o získání dotace. „Město Vsetín
investici připravovalo již loni, kdy jsme se
snažili využít možnosti požádat o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí.
Projekt byl připraven, odeslán, ale naše
žádost nebyla vybrána k realizaci. Škola
totiž již má zateplení a měla zesílená
skla, což mohlo mít vliv na naplnění
potřebných monitorovacích indikátorů,“
vysvětlil důvod nezískání dotace a ročního odkladu celé akce Petr Kořenek
s tím, že radnice se tedy rozhodla projekt nakonec financovat z vlastních
prostředků.
-jč, jž-
Kromě nových oken má škola na Ohradě také vyčištěnu fasádu. Září jako nová.
Počasí na Vsetíně v létě
Jaké bylo počasí na Vsetíně během tohoto léta? Především se hodně lišilo
od toho loňského. Zatímco loni nás po většinu prázdnin trápilo sucho s rekordně
vysokými teplotami, letos se hlavním projevem počasí staly časté bouřky, občas
provázené vydatným deštěm.
O řádu pro Sousedíka rozhodne prezident
Žádost vsetínské radnice o udělení
státního vyznamenání rodáku, starostovi a vynálezci Josefu Sousedíkovi
(1894 – 1944) se letos po mnohaletém
snažení dočká naplnění. Alespoň to
tak zatím vypadá. Senát Parlamentu
ČR se totiž návrhy na propůjčení
nebo udělení vyznamenání již zabýval
a doporučil prezidentu republiky,
aby Josefu Sousedíkovi udělil Řád
T. G. Masaryka. Nyní záleží jen na Miloši Zemanovi, zda bude návrhy
Senátu akceptovat a 28. října, ve svátek Dne vzniku samostatného
československého státu, vsetínského
vynálezce, který byl zavražděn gestapem, ocení. Stalo by se tak v roce, kdy
si připomínáme 120 let od narození
a 70 let od smrti této osobnosti.
Návrh na udělení státního vyznamenání Josefu Sousedíkovi se na nejvyšších
místech projednával již osmkrát. Předchozí dva prezidenti, Václav Havel
i Václav Klaus, však neuznali za vhodné
tuto osobnost celoevropského a snad i celosvětového významu ocenit. Až žádost,
kterou letos podalo město Vsetín,
snad bude úspěšná. Senát Parlamentu
ČR ji prezidentovi doporučil ke schválení. „Právo propůjčovat a udělovat
vyznamenání přísluší výhradně prezidentu. Věřím, že bude senátním návrhům
věnovat pozornost a pečlivě je zváží,“
napsal v dopise Tomáši Sousedíkovi, synovi Josefa Sousedíka, předseda Senátu
Milan Štěch.
„Při loňské návštěvě prezidenta
na Vsetíně jsme mu předali novou knihu
o Josefu Sousedíkovi. Povzbuzeni zájmem Miloše Zemana o tuto osobnost
jsme pak letos opět podali žádost o udělení vyznamenání. Věříme tedy, že už to
vyjde,“ uvedla starostka Iveta Táborská
poté, co se dověděla, že žádost města
získala v Senátu podporu. Zda se tak skutečně stane a syn Josefa Sousedíka Tomáš bude moci řád udělený jeho otci
převzít, si musíme počkat do 28. října.
Historickou důležitost Josefa Sousedíka pro Vsetín, ale i celé Valašsko, chce
radnice zdůraznit také tím, že usiluje
o umístění jeho náhrobku na Valašském
Slavíně v rožnovském skanzenu. „Chceme tak Josefu Sousedíkovi vzdát hold,
a to mimo jiné proto, že vlastní hrob
nemá,“ řekla dále starostka Táborská.
Rada starších rožnovského skanzenu
by měla rozhodovat o umístění náhrobku
přibližně v polovině října. Podle informací ředitele muzea Jindřicha Ondruše
by ale jejímu kladnému rozhodnutí
nemělo nic bránit. „Pak bude následovat
vyhlášení soutěže o výtvarný návrh
náhrobku a jeho samotná výroba. Vhodný
termín odhalení budeme konzultovat se
vsetínskou radnicí,“ dodal Ondruš. -jž-
Na Valašsku léto začalo ve druhé
polovině května, kdy se teploty vzduchu
dostaly nad 25 °C. V neděli 8. června
teplota poprvé překonala také hranici
30 stupňů a hned o dva dny později,
odpoledne 10. června, se ve Vsetíně
vyšplhala až na 33,2 °C. Toto maximum
už pak nebylo v dalším průběhu léta
překonáno.
Průměrná červnová teplota 15,9 °C
byla o půl stupně vyšší než dlouhodobý
průměr a celkový měsíční úhrn srážek
49,6 mm dosáhl jen poloviny obvyklého
množství.
Většina července a také začátek srpna
byly nadprůměrně teplým obdobím.
Stejně jako mnohokrát v minulosti, i letos
se červenec stane nejteplejším měsícem
roku. Jeho průměrná teplota 18,9 °C
překonala dlouhodobý teplotní průměr
inzerce
přesně o 2 °C. Za celý měsíc zde spadlo
107,7 mm srážek – většinou během
bouřek.
Minimálně jeden bleskový výboj byl
nad Vsetínem a jeho blízkým okolím
zaregistrován v 16 červencových dnech,
tedy průměrně každý druhý den! Nejsilnější bouřky nad Vsetínskem přešly
21. a 28. července, kdy čítač blesků
zaznamenal 125, respektive 190 výbojů. Odpoledne 28. července bouřku
doprovodila
půlhodinová
průtrž
mračen, při které napršelo 25 mm srážek
a ve městě bylo zatopeno několik ulic,
sklepů či skladů.
Teplé počasí s bouřkami pokračovalo
i na počátku srpna, i když teploty vzduchu
již nebyly tak vysoké a bouřky nebyly tak
silné jako v červenci. Stále však platilo,
že zhruba každý druhý den byl nad
Y,
OOK
B
E
NOT ÍTAČE, MY
POČ A PLAZ
+ dalších 20 000 položek
LCD
na http://eshop.inpraise.cz
za fantastické ceny!
Sychrov 80 (u MAXu), Vsetín
Tel. prodejna: 571 424 002, mobil: 737 515 835
Pomozte nalézt odcizené lavičky
Nejen cykloturisté často míří k odpočívce u cyklostezky poblíž Bečvy v Ústí.
V uplynulých dnech si však toto místo vyhlédl i dosud neznámý zloděj, kterému
se zde zalíbily dvě lavičky. A to už podruhé. Mobiliář byl nainstalován k užitku
všech občanů letos v dubnu v rámci mikroprojektu „Z cyklostezky na průlezky“
a byl hojně všemi, kteří cyklostezkou projížděli nebo se zde zastavili, využíván.
Poprvé byly lavičky odcizeny v samotný den instalace a podruhé nyní. Druhý
nákup laviček ve výši 15 tisíc korun bude město opět hradit ze svého rozpočtu.
Město Vsetín v rámci výzvy z Fondu
mikroprojektů, která je zaměřena na podporu rozvoje příhraniční infrastruktury
cestovního ruchu, získalo finance ve výši
85 % na vybudování místa pro cyklisty
a in-line bruslaře. Na strategických
místech tak byly instalovány jednotlivé
prvky mobiliáře. Jedná se o zmíněnou
plochu na cyklostezce v Ústí a na Ohradě.
Na odpočívadlech byly umístěny lavičky,
hrací prvky, stojany na kola, odpadkové
koše a informační tabule.
„V Ústí byla nainstalována jak nová
odpočívka, tak čtyři informační tabule,
dvě lavičky, dva stojany na kolo a dva
odpadkové koše. To vše za bezmála 150
tisíc korun,“ řekl místostarosta Petr Kořenek. Velmi jej proto mrzí, že se místo,
které má sloužit všem, stalo cílem zloděje.
Značné zklamání z krádeže vyjádřila
také starostka Vsetína Iveta Táborská.
„Bylo zde vybudováno kvalitní zázemí
pro všechny, kteří cyklostezku využívají.
Za necelého půlroku, kdy jsou nová
odpočívadla k dispozici, je to už podruhé,
co byly ze stejného místa lavičky odcizeny.
Vždy, když jsme o těchto případech
informováni, tak nás takové jednání
►
Snímek z doby, kdy byly lavičky ještě na svém místě. Pokud by je někdo někde viděl,
nechť kontaktuje městskou polici na lince 156.
inzerce
mrzí, a zvažujeme, zda má vůbec cenu
něco znovu budovat. Apelujeme proto
na občany, aby v případě, že tyto lavičky
kdekoliv náhodně spatří, aby se obrátili
na městskou policii na číslo 156,“ uvedla
starostka Iveta Táborská.
Stejné rozčarování vyjádřili i místostarostové Petr Kořenek a Stanislav
Pavelec.
„Vandalismus tahá peníze z kapes nás
všech. V případě poškozování či zcizování
městského majetku na odstraňování
řádění vandalů a zlodějů doplácíme
všichni. Pak se ptám, jestli to má nějaký
smysl? Na jedné straně kritika radnice
za vše co činí, na straně druhé krádeže,
ničení a vandalismus. Něco v naší
společnosti není v pořádku, a je to
ke škodě nás všech,“ řekl Petr Kořenek,
který zároveň připomněl řádění vandalů
na jaře letošního roku. „Na Trávníkách
neznámý řidič najel do dopravní značky
a ujel z místa. Přibližně ve stejné době
ve stejném sídlišti vandalové poškodili
čerstvě vysázené stromy. To že se ztrácí
nebo jsou rozkopnuty a tím zničeny
nové odpadkové koše ani nemluvím.
Opakovaně jsou také zcizovány vodovodní
umyvadlové baterie na toaletách
městského úřadu,“ vyjmenoval cíle
zlodějů a vandalů Petr Kořenek. -jč, jž-
SKLENÁŘSTVÍ
SKLO SERVIS VSETÍN
AUTOSERVIS
Jasenická 1576, Vsetín
Po – Pá od 7 do 20 hod., So od 7 do 12 hod.
OTEVŘENO: Po - Pá 7.30 - 17 hodin
Tel.: 777 711 582, www.kotrla.cz,
e-mail:[email protected]
Vsetínskem zaznamenán nějaký bleskový
výboj. Celkově už registrační zařízení
nacházející se v areálu místní hvězdárny
letos napočítalo 1195 výbojů, což je
největší počet blesků zaznamenaných zde
během jednoho roku od začátku tohoto
století. A to nemusí být konečný počet,
neboť bouřky se za příznivého počasí
mohou vytvořit i na podzim.
V sobotu 2. srpna ještě dosáhla maximální teplota vzduchu na Vsetíně 30,4 °C.
Byl to poslední, a celkově letos 10., tzv.
tropický den (s teplotním maximem 30 °C
a vyšším).
Závěr prázdnin se příliš nevydařil.
Přibližně v půlce srpna se výrazně ochladilo a počasí začalo mít zcela odlišný
charakter. Sluníčko vystřídala zatažená
obloha, častější déšť a v noci se vytvářely
mlhy. Ráno už teploty vzduchu několikrát
klesly pod 7 °C a přes den se stěží
přehouply přes 15 °C. Zkrátka, místo
léta jsme tady najednou měli začínající
podzim.
Naštěstí, na přelomu srpna a září se léto
ještě vrátilo a s ním rovněž o něco vyšší
teploty. Díky předchozímu ochlazení
však průměrná srpnová teplota vzduchu
15,9 °C nedosáhla o půl stupně ani
dlouhodobého průměru. Zato celkový
srážkový úhrn 110,7 mm byl v srpnu
nadprůměrný a po měsíci květnu letos
druhý největší.
Pavel Svozil, Hvězdárna Vsetín
On-line diskuze
se starostkou
Další on-line diskuze občanů se
starostkou města Ivetou Táborskou
na webu města www.mestovsetin.cz
se uskuteční ve středu 17. září od 16 do 17 hodin.
Už nyní se můžete ptát na vše,
co vás zajímá, napsat své nápady či
připomínky k životu v našem městě.
Své dotazy a příspěvky můžete na webové stránky vkládat předem nebo
v samotném průběhu diskuze.
-jž-
Podchod v parku
zprůchodněn
Od začátku nového školního roku
byl i přes probíhající rekonstrukci
parku mezi sídlišti Rybníky a Trávníky, jejíž součástí je i oprava podchodu pod železniční tratí, umožněn
stavební firmou jak pro rybnické děti,
které chodí do školy na Trávníky, tak
pro ty, kteří jej využívají při cestě
do práce, bezpečný průchod tímto
podchodem. Rekonstrukce podchodu se již blíží
ke konci, a tak ještě před jeho předáním
do běžného provozu, ke kterému by
mělo dojít do konce září, bylo umožněno
jím procházet. Občané by však měli při
použití podchodu dbát zvýšené osobní
bezpečnosti. -jž-
BROOKS REALITY s.r.o.
REALITNÍ KANCELÁŘ
Ul. 4. května 272, Vsetín
Mobil: 603 510 647
E-mail: [email protected]
Web: www.brooksreality.cz
strana 4
KULTURA - NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Soubor Jasénka zve na oslavy 70. výročí
V letošním roce slaví folklorní
soubor Jasénka 70. výročí svého
založení. Při této příležitosti připravil
řadu vystoupení ve Vsetíně, ale
i v jiných městech. Akcí určených
přímo pro vsetínskou veřejnost je
hned několik. V pátek 10. října proběhne v kině Vatra koncert, který
připravuje muzika Jasénka. Od 6. do 16. listopadu bude ve foyer kina
Vatra ke zhlédnutí výstava a v sobotu
15. listopadu vyvrcholí oslavy galaprogramem v domě kultury.
V letošním roce již v březnu
proběhly v rámvi oslav Fašanky, které
neodmyslitelně patří k programům souboru. Tanečníci tak předvedli tradiční
fašankové tance a půlnoční průvod
masek s pochováváním basy. V květnu
účinkoval soubor při stavění máje
na Dolním náměstí a v červnu vystoupil
v několika programech na festivalu
Vsetínský krpec. „Na 10. října připravuje muzika Jasénka koncert, který se
uskuteční v kině Vatra a vystoupí na něm
jako hosté Klára Obručová a Pavel
Ptáček. Dále bude ve foyeru kina Vatra
od 6. do 16. listopadu k vidění výstava
mapující historii souboru Jasénka.
Návštěvníci zde budou mít možnost
zhlédnout fotodokumentaci od začátků až
po současnost souboru,“ vyjmenovává
prezidentka spolku Jasénka Helena
Galetková a doplňuje: „Oslavy pak
vyvrcholí galaprogramem v sobotu
15. listopadu v domě kultury, kde se
představí všechny generace folklorního
spolku Jasénka v rozpětí od 5 do 88 let.
Moderátorem večera bude Roman Vojtek
Skvělý týden v Kychové
Domov Jitka připravil pro své
klienty, jejich rodinné příslušníky
a přátele stacionáře týden plný soutěží,
her a zábavy. Byl to již náš sedmý
ročník ozdravného pobytu ve valašské
přírodě. A i když nám počasí moc
nepřálo, náladu nám to nezkazilo.
Nádherná příroda a klid nám dodaly
sílu na spoustu aktivit, které jsme si
připravili. Na vaření polévky není
nic složitého, řeknete si, ale když
ji děláte venku v kotlíku a ještě si
musíte sami připravit ohniště, to už
je dobrodružství. Příprava branného
závodu dala spoustu práce, a i když
nás ráno uvítal déšť, nebyla to pro
nás překážka a vše jsme uskutečnili
v prostorách ubytovny. Na vítěze
čekaly diplomy a sladké odměny.
Středu ovládla muzikoterapie pod
vedením manželů Kratochvílových.
Bubnovali jsme, zpívali a poznali
mnoho nezvyklých hudebních nástrojů. Naučili jsme se několik jednoduchých písní a zažili příjemné chvíle
zklidnění s pocitem sounáležitosti při
židovském tanci.
Pak už jsme se jen těšili na táborák
a diskotéku. Přijeli se podívat i naši
kamarádi a dobrovolníci z „Pondělníčku“. Tančilo se
a zpívalo, což nás
všechny
příjemně
unavilo. Nikdo ale
nezmeškal odpolední
přípravy na večerní táborák. Protože
jsme všechno zvládli na jedničku,
mohli jsme si s radostí z vyvinutého
úsilí vychutnat krásně opečené
špekáčky. Při kytaře jsme zavzpomínali na minulé ročníky pobytů a na
a program ponese název „Jasénka včera
a dnes - vážně i nevážně“. Celý program
bude o minulosti souboru, o osobnosti
Zdeňka Kašpara - zakladatele Jasénky,
ale také o současné tváři souboru.
Návštěvníci se mohou těšit i na veselá
překvapení, zkrátka, jak už název
napovídá, vážně i nevážně.“
Soubor Jasénka vznikl v roce 1944.
kamarády, kteří nám tentokrát trošku
chyběli.
Celý pobyt jsme si užili, zůstanou
nám krásné vzpomínky a zážitky.
Děkujeme tímto všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na jeho
uskutečnění, hladkém průběhu i těm,
kdo vymýšleli program, bavili nás,
či jakkoli jinak pomohli. Ti kdo se
účastnili s námi letos poprvé, byli
nad míru spokojení, a slečna Anička
dokonce prohlásila: „Příště s sebou
vezmu mamku i babičku.“ Náš
velký dík patří také Zlínskému kraji
za finanční podporu celé akce.
Veronika Teplá, Domov Jitka
objevovat a vracet lidem krásu lidového
umění, a to nejen v jeho původní podobě,
ale i na různých stupních koncertní
a scénické stylizace,“ dodává Helena
Galetková.
Za dobu svého trvání soubor uskutečnil nespočet vystoupení jak u nás,
tak v zahraničí. Zúčastnil se řady
významných festivalů nejen v Evropě,
ale i v Asii, Africe a na severoamerickém
kontinentu. K prestižním oceněním
patří např. hlavní cena Katalánské vlády
na MFF v Cantonigros ve Španělsku,
první místo v kategorii lidových muzik
v Llangollenu ve Welsu a rovněž účast
na Světovém festivalu lidové písně
v čínském Pekingu.
V současné době vedou kolektiv tanečníků, který svou skladbou patří převážně k mladší generaci, zkušení tanečníci - Eva Lambertová a Martin Bělíček. Soubor doprovází vlastní cimbálová muzika. Na postu primáše se střídá
Zdeněk Zmeškal s Hanou Sýkorovou,
která je dcerou zakladatele souboru,
Zdeňka Kašpara. Členem je i nestor
muziky Stanislav Tomanec, který
v souboru působí nepřetržitě od roku
1956. Nesmíme opomenout ani Růženu
Děckou, virtuózní hráčku na cimbál,
organizačního vedoucího Martina Šedlbauera a prezidentku spolku Jasénka
Helenu Galetkovou. -ak-
V Alcedu začal zápis do kroužků
Se začátkem nového školního
roku začínají rodiče i děti řešit
kroužky. Využít tak mohou bohatou
nabídku, kterou již tradičně připravilo vsetínské Alcedo. Na výběr mají od výtvarných, keramických, modelářských a plaveckých kroužků až po hudební, chovatelské, taneční, sportovní a lezecké. Celkem na sto kroužků.
Zápis začal už 1. září.
Září je startující měsíc nejen pro
školy, ale i pro další školská zařízení.
Jedním z nich je i vsetínské Alcedo.
Nabídka kroužků na školní rok 2014/15
je pestrá. Nechybí v ní kroužky výtvarné,
sportovní, taneční, plavecké, turistické,
chovatelské, modelářské, hudební, fotografické a jiné.
„Mezi novinky letošní nabídky patří
například Mixer, Flamenco, Budu školá-
kem, výuka anglického jazyka Wattsenglish nebo tvořivý kroužek Broučci pro
rodiny s dětmi. Přihlašování je jednoduché, stačí poslat mailem nebo sdělit
telefonicky potřebné informace, ty budou
v Alcedu zpracovány, a rodičům bude
zaslána přihláška s příslušným symbolem pro případ elektronické platby.
To znamená, že rodiče nemusí vůbec
do Alceda chodit. Vše si mohou zařídit
z domu od stolu s počítačem,“ popisuje
Simona Hlaváčová ze vsetínskéhoAlceda.
Zápis do kroužků probíhá i osobně
v ALCEDU na Rybníkách. U všech
kroužků je možnost využít tzv. zkušebních lekcí. To znamená, že během tří
schůzek se mohou rodiče rozhodnout,
zda bude jejich dítě ve vybrané aktivitě
pokračovat nebo ne. V tom případě
Alcedo vrací poměrnou část školného.
Více info a nabídku kroužků naleznete
na www.alcedovsetin.cz a FB.
-ak-
Charita Vsetín zve na Den otevřených dveří
Podzim ve vsetínské knihovně ve znamení vzdělávání
Letní knihovnu plnou her, soutěží a sluníčka střídá bohatá podzimní
nabídka zaměřená zejména na vzdělávání. Na podzim otevírá Masarykova
veřejná knihovna ve Vsetíně kurzy pro veřejnost, které zpravidla budou
probíhat v pondělky a ve středy v odpoledních hodinách.
„V září začínáme kurzem Základy
zpracování digitální fotografie v PC,
v říjnu pak pokračujeme kurzem Práce
s tabletem, který je v rámci Týdne
knihoven bezplatný, a na vyhledávání,
nakupování, bankovnictví nebo fotoalba se zaměří kurz Internet prakticky,“ vyjmenovává ředitelka vsetínské knihovny Helena Gajdušková.
Knihovna bude také pokračovat
od podzimu i v kurzech angličtiny
pro seniory, a to ve čtyřech úrovních,
od začátečníků až po pokročilé.
Nabídne také vzdělávání zaměřené
na tvorbu kroniky s názvem Mladí
kronikáři. Tyto kurzy jsou placené a je
potřeba se na ně včas přihlásit.
Od 1. října pokračuje další semestr
Virtuální univerzity 3. věku, tentokrát
kurzem Umění rané renesance v Itálii
a stále je možné se přihlašovat. Cena
podzimního semestru je 380 korun.
S ohledem na předchozí úspěšné
ročníky otevírá vsetínská knihovna
i letos Akademický rok (nejen) pro
seniory. Letošní podzim se bude skládat ze dvou modulů a na každý je
Jeho zakladatelem byl vynikající
muzikant a sběratel lidových písní
a tanců Zdeněk Kašpar. Na postu
primáše a uměleckého vedoucího stál
neuvěřitelných 58 let, a to od založení
souboru až do svého úmrtí v roce
2002.
„Soubor Jasénka patří k nejstarším
souborům v Čechách i na Moravě.
Prezentuje především folklor regionu
Valašska ze střední a jižní oblasti
Vsacka a Karlovska. Snahou souboru je
12. září 2014
možno přihlásit se samostatně. První
modul nese název Trénování paměti
a mozek a začne od listopadu, na něj
pak naváže modul Zdravý životní
styl v každém věku, který se zaměří
na zásady zdravého stravování, pohybu i prevenci a také první pomoc.
Vzdělávání proběhne ve spolupráci
se Vsetínskou nemocnicí. Čtenáři
registrovaní v Masarykově veřejné
knihovně Vsetín mají moduly zdarma,
pro ostatní je cena stanovena na 100
korun za modul.
cích a plakátech nebo se zastavte
osobně přímo v knihovně,“ dodává
Helena Gajdušková.
-ak-
Uzávěrka
fotosoutěže
Šumný Vsetín
Uzávěrka fotosoutěže je v pondělí
15. září. Fotografie lze zaslat i elektronicky na e-mail: [email protected]
diakonie.cz nebo donést osobně
na CD na adresu: Smetanova 1484,
Vsetín (věžák, 8. patro). Více na www.
diakonievsetin.cz/.
-akinzerce
Od září připravila knihovna na babí
léto pro zájemce turistické vycházky
s Milanem Drlíkem a také cyklovyjížďky s Dušanem Andělem.
Čtvrteční podvečery v knihovně
jsou již tradičně vyhrazeny besedám se
zajímavými osobnostmi. „Kompletní
informace o kurzech a dalších akcích
knihovny včetně přihlášek najdete na
webu knihovny www.mvk.cz, na letá-
Pálenice - Vsetín Jasenka
přijímá v kanceláři na Jasence
od 15. 9. přihlášky k pálení.
Více info každé Po od 15 do 18 hodin
v kanceláři na Jasence nebo
na tel.: 739 998 830.
Provoz bude zahájen v říjnu 2014.
Na středu 17. září připravuje
Charita Vsetín „Den otevřených
dveří“ - tak trochu jinak. Letošní
akce proběhne před budovou
Městského úřadu Vsetín od 10 do 17
hodin a návštěvníkům nabídne
bohatý program. Pro příchozí bude připraveno zdarma měření krevního tlaku, hladiny
krevního cukru (glykemie) a také malé
občerstvení. Děti jistě zaujme zábavné
tvoření, při kterém si mohou vyzkoušet
mimo jiné i výrobu buttonů (placek)
s vlastním motivem.
Hlavní program zahájí ve 14 hodin
krátkým úvodním slovem ředitelka
Charity Vsetín Věra Dulavová spolu
s hostem, představitelem Arcidiecézní
charity Olomouc. Poté vystoupí děti
ze Základní školy Luh - Malé a Velké
Texasky a od 16 hodiny je připraven
koncert pro dobrou náladu.
Charita také představí kompenzační
pomůcky, které pomáhají zlepšit kvalitu
života seniorům a uživatelům služeb.
Některé z nich si bude možné osahat
i vyzkoušet. V průběhu celé akce
proběhne prezentace výrobků uživatelů
služeb s možností jejich zakoupení.
Získané prostředky budou použity
na zakoupení materiálu, který poslouží
k dalšímu tvoření.
„Naši pracovníci jsou připraveni
poskytnout široké veřejnosti spoustu
užitečných rad, jak pečovat o seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Seznámí je také se svou činností a poskytováním sociálních a zdravotních služeb. Přijďte se podívat a podpořte nás,“
zve k návštěvě Věra Dulavová, ředitelka
Charity Vsetín.
-ak-
Světáci pro porodnici
Letošní sezónu zahájí ve čtvrtek
18. září vsetínští divadelníci společně
s hokejisty a poprvé také fotbalisty
slavnostním benefičním představením
úspěšných Světáků. Akce se koná
v sále Lidového domu od 19 hodin.
Výtěžek ze vstupného bude věnován
Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské
porodnice, konkrétně na dovybavení
domácího porodního pokoje.
K dokončení projektu zbývá ještě
pořízení speciálního porodního lůžka.
„Světáci budou prvním představením
divadelní sezóny v Lidovém domě.
Hokejisté VHK na tom budou obdobně,
když jen den předtím, ve středu 17. září,
vstoupí do letošního ročníku druholigové
soutěže mužů na domácím ledě proti
Novému Jičínu. Fotbalisté FC Vsetín sice
budou mít v krajském přeboru odehráno
už šest utkání, i tak ale oficiálně zahájí
sezónu společně s ostatními,“ uvedl za organizátory režisér Divadla v Lidovém
domě Pavel Rejman. Fanoušky tak čeká
nejen setkání s divadelníky, ale také hráči
a představiteli obou sportovních klubů.
Předprodej vstupenek je již tradičně
v Trafice Berta na náměstí Svobody.
Podobná společenská akce se konala
poprvé v minulém roce a vynesla více než
36 tisíc korun, jež byly věnovány rovněž
Nadačnímu fondu pro rozvoj vsetínské
porodnice. -pla-
KULTURA - NEZISKOVÉ ORGANIZACE
strana 5
12. září 2014
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko má narozeniny ►
Ve středu 3. září oslavilo vsetínské Rodinné a mateřské centrum
Sluníčko již třináct let od svého založení. Centrum Sluníčko nabízí denní
provoz. Činnosti a aktivity jsou zde zaměřeny především na práci s rodiči
a jejich dětmi. A vysoká návštěvnost svědčí o tom, že si vsetínské rodiny
mateřské centrum za dobu jeho provozu velmi oblíbily. V loňském roce jej
navštívilo opakovaně více jak 500 rodin, což je 4400 návštěv. Celkem tak
vloni centrum navštívilo devět tisíc rodičů s dětmi.
V mateřském centru se děti učí pracovat v kolektivu se svými vrstevníky
a také s dospělými. Základnou veškerého
dění je komunitní místnost, která
umožňuje přirozený nenucený kontakt
jak pravidelným návštěvníkům, tak nově
příchozím. Děti zde mají k dispozici
hračky a didaktické pomůcky, jež
napomáhají všestrannému rozvoji dítěte.
V komunitní místnosti také probíhají
některé konkrétní aktivity, jako besedy,
workshopy, přednášky nebo kulaté stoly.
Dále je využívána při zajištění krátkodobého hlídání dětí v době, kdy se
rodiče účastní programu pro dospělé.
Komunitní místnost je přístupná bez
omezení dle provozní doby a rodiče
s dětmi zde mohou volně přicházet
a odcházet dle vlastní potřeby.
Pamatováno je však i na rodiče, kteří
mají v centru možnost navštěvovat
spoustu aktivit. Jednou z mnoha
je i oblast sociálně terapeutická,
jež nabízí zprostředkování pomoci
ve spolupráci s odborníky a odbornými
pracovišti. Pohovořit si zde tak můžete
s psychologem, sociální pracovnicí,
porodní asistentkou, právníkem, logopedkou či speciálním pedagogem.
„Nabídkou činností reagujeme na trvalý
nedostatek aktivit pro rodiče s dětmi,
které by pomohly zmírňovat jejich sociální izolaci a nabízely možnosti
dalšího rozvoje v oblasti rodičovských
a partnerských kompetencí,“ zmiňuje
Pavla Fojtíková, vedoucí mateřského
centra, a doplňuje: „Naším dlouhodobým cílem je zároveň snaha, aby se
centrum nestalo jen místem, kde
jsou rodičům a jejich dětem nabízeny
Etnografka Eva Urbachová
oslavila životní jubileum
Významné životní jubileum oslavila
2. září folkloristka, muzejní pracovnice
a etnografka Eva Urbachová.
Paní Eva Urbachová se narodila
v Brně 2. září 1924, kde prožila dětství
a mládí. V letech 1945 - 1949 studovala
na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně obor čeština a francouzština a v letech 1947 - 1951 si
studia rozšířila o etnografii. V roce
1949 nastoupila do Moravského muzea
v Brně, kde se zabývala národopisem
a bádáním o lidové kultuře. V roce
1951 se provdala a o čtyři roky později
následovala svého manžela na Valašsko.
Jejich bydlištěm se stal Vsetín, kde se
začala věnovat výzkumu lidového kroje
pro Národopisnou společnost v Praze.
Od roku 1960 pracovala v Okresním
vlastivědném muzeu ve Vsetíně, kde
vybudovala etnografické pracoviště, které
si získalo vážnost v celé republice jak
úrovní badatelské práce, tak rozsáhlostí
shromážděných sbírkových fondů. Věnovala se především výzkumu lidového
textilu, kroje a starým formám lidových
NAŠE INZERCE
■ KNIHKUPECTVÍ AURA – nabízí
kvalitní duchovní (esoterickou) literaturu
a hodnotné dárkové zboží pro chvíle pohody. Přijďte nás navštívit a pobýt v oáze
klidu a harmonie. Buďte tady a teď. Těšíme se na vaši návštěvu. Najdete nás
v Legu mezi Jednotou a Pohodou.
■ Hledám ke koupi 2pokojový byt
ve Vsetíně. Tel.: 722 659 555.
■ Hledáte dlouhodobý přivýdělek?
Volejte 733 781 716.
■ Nabízím tesařské a pokrývačské
práce, realizaci střešních a pohledových konstrukcí, obkladů, podlah…
Nabízím kvalitu a spolehlivost. Tel.:
732 443 200.
inzerce
řemesel,
jako
zpracování
vlny
a lnu,
křiváčkářství,
keramice, výrobě
brousků a práci
se
dřevem.
Připravila
m n o ž s t v í
výstav, napsala
řadu publikací
a článků vysoké odborné úrovně.
Než odešla na zasloužený odpočinek,
předložila v roce 1994 veřejnosti výsledky
svého dlouholetého výzkumu - stálou
expozici muzea „Vsetínsko v lidové
výrobě, kroji a obyčejích“ a i v současné
době je v kontaktu s pracovníky muzea,
kdy se věnuje korektuře odborných textů.
Za celoživotní práci v oboru národopisu
a muzejnictví získala za rok 2003 Cenu
města Vsetína a v roce 2012 cenu Pro
Amicis Musae za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu. S gratulací a s přáním pohody, zdraví a štěstí se za celé
vedení města Vsetína připojuje ke gratulantům i starostka Iveta Táborská. -r-
■ TAOISTICKÉ TAI CHI - 108
pohybů pro zdraví. PRAVIDELNÁ
CVIČENÍ TAI CHI pro nové zájemce v úterý v tělocvičně SOŠ J. Sousedíka, Vsetín - Rybníky od 16.30 do
18 hodin a od čtvrtka 25. 9. v sále
K3 v Domě kultury Vsetín od 10 do 11.30
hodin. Vedou akreditovaní instruktoři tel.: 721 052 562, 739 733 748, www.
taoist.cz.
■ Prodám byt 2+1 - 53 m2, Vsetín.
Po rekonstrukci, ul. Na Plavisku.
Částečně vybaven, 2P, probíhá
revitalizace domu, RK nevolat. Cena
1.120 tisíc. Tel.: 737 856 579.
inzerce
STAVITELSTVÍ
VSETÍN, s.r.o.
Ul. 4. května 836, Vsetín
 novostavby, rekonstrukce
 zemní práce  autodoprava
 řezání betonů, asfaltů
 zámková dlažba,oplocení
 zateplování staveb
Tel./fax: 571 411 135, tel.: 571 411 138
Mob.: 603 465 400, 603 465 401
E-mail: [email protected]
REKUPERAČNÍ
JEDNOTKY
Elektroinstalace
Tel.: 603 915 379
www.monel-lano.cz
služby zajištěné stálými pracovníky, ale
abychom společně vytvářeli místo, kde
se rodiče i děti vzájemně obohacují,
aktivně se účastní nabízených činností
a získané zkušenosti a dovednosti
přenášejí do svých rodin.“
Mezi další aktivity, které centrum
nabízí patří Čtení rodičů s dětmi nebo
Šikovný valášek. Z besed a workshopů
pak to jsou témata jako rodina, děti,
partnerské vztahy, odpovědný přístup
k financím, rovné příležitosti nebo
podpora osob, které se setkaly s domácím násilím. Od roku 2011 má mateřské centrum od Zlínského kraje Pověření o sociálně právní ochraně dětí.
Mezi pravidelné outdoorové aktivity
Rodinného a mateřského centra Sluníčko
také patří Karneval na zámku, Den rodin,
Den dětí, Den otevřených dveří, Drakiáda
a Mikulášské odpoledne. Za loňský rok
se na těchto komunitních aktivitách sešlo
více jak 1800 osob. „V pátek 3. října
od 16 hodin se uskuteční nad vsetínskou
hvězdárnou a také v jejím areálu další
ročník Drakiády, na který vás zveme.
Přijďte si se svými dětmi užít pohodové
odpoledne,“ zve všechny rodiče s dětmi
Pavla Fojtíková. -ak-
Diakonie chystá
Zahradní slavnost
pro seniory
„I senioři mají své sny“ – tak zněl
podtitul projektu, který nese název
„Plníme přání seniorům“. I senioři
z Domova Jabloňová měli svůj
sen: Uskutečnit Zahradní slavnost,
na které by strávili příjemný čas se
svými rodinami, blízkými a přáteli
při pěkné muzice.
Čtyřicet dva tisíc sedm set korun,
právě takovou částku bylo potřeba získat
na realizaci Zahradní slavnosti pro seniory
Domova Jabloňová. Projekt „Plníme přání
seniorům“ jim dal příležitost: „Stačilo
poslat přání organizátorům a čekat, jestli
se sejde dostatek financí,“ popsala Pavlína
Novotná, vedoucí Domova Jabloňová.
A protože si dárci našli cestu i k přání
seniorů ze Vsetína, podařilo se vybrat
všechny potřebné finance! Termín slavnosti
je stanoven na středu 17. září od 15 hodin.
Slavnost proběhne na zahradě Domova
Jabloňová, kde se kromě seniorů Domova
a jejich rodinných příslušníků sejdou
i senioři z Domova Ohrada a sousedé
z okolí. O hlavní program se postará
dechovka Polančanka, nebude chybět
čas na společné popovídání, občerstvení
nebo prohlídku prostor Domova Jabloňová. „Věříme, že se připravovaná Zahradní slavnost na dlouho vtiskne do srdcí
seniorů i všech příchozích,“ shrnuje
Pavlína Novotná a dodává: „Děkujeme
všem dárcům a firmě Sodexo za splnění
snu obyvatel Domova Jabloňová.“ -mvMěsto Vsetín
Odbor správy a údržby majetku
NABÍZÍ K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY:
Dolní náměstí 1356
- 4 kanceláří (klimatizace) ve 4. NP
15 - 37 m2
- obchodní prostory 67 m2
Smetanova 1484 (věžák)
- 2 kanceláře ve 3. NP, celkem 89 m2
- 3 kanc. a archiv ve 4. NP, celk.
120 m2
- kanceláře v 5. a 6. NP 14 – 39 m2,
sklad 10,03 m2
Rokytnice 413 - Kotovo
- obchodní prostory cca 110 m2
- 4 kanceláře cca 18 m2
- sklad 35,15 m2
- kanceláře (226 m2) vhodné pro
firmu
Sychrov č.p. 53
- restaurace a kuchyně
- obchodní prostory 130 m2 a 55 m2
- kancelář (dílna) 37 m2
- sklad 48,72 m2, 22,58 m2
Smetanova 1056 Lego
- 2. NP - obchody 76 m2 a 66,22 m2,
41,58 m2
Stará cesta 1827
- 1. NP 2 sklady cca 59 m2
- 2. NP kanc. a sklady, celkem 82,96 m2
Garážová stání - Dolní náměstí
1350, Rokytnice 413
Info: 571 491 219, p. Hříbková
SLUNÍČKO
RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM
PROVOZNÍ DOBA: Po od 8 do 13 a od 14 do 18 hodin, Út až Pá od 8 do 13 hodin.
Každé pondělí a čtvrtek od 10 do 11 hod. Šikovný valášek, cvičení rodičů s dětmi r+d.
Pondělky od 11 do 11.30 hodin Čtení rodičů s dětmi.
Pondělí – středa 8 do 12 hodin Individuální činnosti rodičů s dětmi.
Každou středu od 17.30 do 18.30 hod. Jóga pro dospělé a od 17. září od 9 do 12.15
Jazykové kurzy.
Pá 12. 9. 8.30 - 12.30 10.00 - 11.00 Út 16. 9. 10.00 - 11.00 9.00 - 12.00 Malování na hedvábné šátky. (z)
Canisterapie: beseda + ukázka se psy se Š. Zádrapovou.
Beseda: Jak zatočit s nadváhou s I. Škrabánkovou.
Mozaika I. (z)
XXII. BAZÁREK - PODZIM - ZIMA 2014
Pá 19. 9. 13.00 - 17.00 BAZÁREK - PŘÍJEM ZBOŽÍ.
So 20. 9. 8.00 - 13.00 BAZÁREK - PRODEJ ZBOŽÍ.
16.30 - 18.00 VÝDEJ (peněz a neprodaného zboží).
Přijímáme pouze podzimní a zimní zboží do velikosti 164: dětské a kojenecké
oblečení, těhotenská móda, sedačky, nosičky, postýlky …
Poplatek za příjem zboží 40 Kč/osobu. Přijímáme max. 40 kusů na osobu.
Více na tel.: 571 411 694, mob.: 737 502 215.
Út 23. 9. St 24. 9. Čt 25. 9. 9.00 - 12.00 Mozaika II. (z)
8.30 - 9.00 Okénko finanční gramotnosti.
8.00 - 12.30 Kurzy šití na stroji. (z)
9.00 - 11.00 Individuální právní poradenství s M. Charvátovou. (z)
Pá 26. 9. 8.30 - 12.30 Individuální psych. konzultace s A. Střelcovou.
8.30 - 11.30 Kurz 1/4: Zdravé dítě s E. Hurtovou.
Út 30. 9. 9.00 - 11.30 Workshop: Děti jsou hosté, kteří nás potřebují
se Z. Hromadovou. (z)
Všechny aktivity RMC jsou volně přístupny, lze se přihlásit i během roku. RMC,
telefon: 571 411 694, mobil: 737 502 215, e-mail: [email protected], www.
slunicko-vsetin.cz, adresa: Záviše Kalandry 1095, Vsetín 755 01.
Vsetín opět přivítá broučky a berušky
Diakonie Vsetín zve na 9. ročník akce pro malé i velké nazvanou
BROUČCI, která se uskuteční v pátek 26. září od 18.30 hodin na náměstí
Svobody. Společnému setkání budou předcházet tvořivé workshopy
a promítání pohádek. Hlavní část programu nabídne společné zpívání,
ocenění za nejkrásnější kostýmy a společné večerní putování Panskou
zahradou až k zámku na závěrečný ohňostroj.
Letošní ročník akce, která je připoV 18.30 hodin odstartuje oficiální
mínkou odkazu knížky Broučci Jana program akce. Připraven je příběh z kniKarafiáta, otevřou od 17.30 hodin hy Broučci, společné zpívání a zmíněné
workshopy. „Zájemci si budou moci oceňování dětí za nejkrásnější kostým
na místě vyrobit krovky, tykadélka nebo lampičku. Pak už se bude putonebo
broučkovsky
namalovat vat Panskou zahradou: „V parku bude
obličej. I letos se budou hodnotit k vidění Broučkova chaloupka i s Brouča oceňovat nejkrásnější kostýmy kem, Janinkou a Kmotříčkem,“ prozrabroučků a berušek a jejich lampičky zuje Vodáková a dodává: „Společné
či lampiony,“ sdělila Marta Vodáková putování ukončíme u vsetínského
1.
2.
z Diakonie
Vsetín.
zámku
krásným ohňostrojem.“
-ak-
OBČANSKÁ PORADNA VSETÍN
realizuje projekt Spotřebitelské poradenství, jehož cílem je informování občanů
o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství
v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací
a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti
tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím
spotřebitelských úvěrů.
Na bezplatné konzultace je vhodné se telefonicky objednat:
 571 410 231
774 262 243
 [email protected] www.vkci.cz
inzerce
Koberce PONORKA
Josef Juřička, Trávníky 1432, Vsetín,
tel./fax: 571 412 157, 603 853 522
www.koberce-ponorka.cz
Provádíme:
♦ Prodej a pokládka: PVC, marmolea, koberců a plovoucích podlah
♦ Provádíme obšívání koberců
SLEVA Í!
♦ Renovace: broušení, lakování a montáž parket
BOŽ
♦ Úprava nerovných povrchů stěrkou
NA Z
12. září 2014
KULTURA - NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Masarykova veřejná knihovna
DŮM KULTURY
 Sobota 13. a 27. září, od 7 hodin, Dolní náměstí: FARMÁŘSKÝ TRH.
Čerstvá zelenina a ovoce, sušené ovoce, sýry, tvaroh, mléčné výrobky, valašské
frgály, koření a sypané čaje, ryby, uzeniny, domácí vajíčka, chléb, celozrnné
pečivo, med, mošty, víno květiny a bylinky, to vše od farmářů z Valašska.
 Sobota 20. září, od 19 hodin, malý sál: MARTINA TRCHOVÁ TRIO.
Koncert známé pražské písničkářky s kapelou. Martina Trchová – zpěv, Patrik
Henel – kytara, Radomír Polívka – kontrabas.
 Středa 24. září, od 19 hodin, malý sál: KVĚTY. Brněnský band se směsicí rocku,
folku, blues, šansonu, jazzu, world music a hip hopu po dvou letech opět ve Vsetíně.
Připravujeme:
 3. října: ZRNÍ. Alternativní folk-rock z Kladna.
 17. a 18. října: XXI. VSETÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL JOSEFA
AUDESE.
PROGRAM KINA VATRA
Europa * Cinemas
 Pátek až neděle 12. - 14. 9. v 17 hodin: STRÁŽCI GALAXIE (USA 2014).
Nesourodá skupina hrdinů zachraňuje galaxii. Akční vesmírné dobrodružství podle
komiksů MARVEL. Ve verzi 2D s českým dabingem.
 Pátek až neděle 12. - 14. 9. v 19.30 hodin: SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAŽDIL (3D, StudentPass, USA 2014). Historky z města
hříchu plného kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen. 3D film
podle kultovního komiksu Franka Millera.
 Pondělí 15. 9. v 16 hodin: RANHOJIČ (nejen pro seniory, Německo 2013).
Historické drama z 11. století podle románu Noaha Gordona.
 Pondělí až čtvrtek 15. - 18. 9. v 19.30 hodin: FAKJŮ PANE UČITELI
(evropský film, StudentPass, Německo 2013). Když propuštěný zloděj zjistí, že nad
jeho zakopanými penězi postavili tělocvičnu, musí se stát učitelem na gymnáziu, aby
se k nim dostal. Komedie.
 Úterý 16. 9. v 17 hodin, čtvrtek 18. 9. v 17 hodin, pátek a sobota 19. - 20. 9.
v 19.30 hodin: DÁRCE (USA 2013). Drama z budoucnosti podle románu Lois
Lowry. Když mají lidé svobodu volby… vyberou si špatně.
 Středa 17. 9. v 17 hodin: CESTA DO ŠKOLY (dokumentární středa, Francie
2013). Dokumentární film o dětech v různých koutech světa, které spojuje touha
po poznání. Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl.
 Pátek až neděle 19. - 21. 9. v 17 hodin: TŘI BRATŘI (ČR, Dánsko 2014).
Filmová pohádka plná dobrodružství, překvapení, písniček a humoru. Režie: Jan
Svěrák. Scénář: Zdeněk Svěrák. Hudba: Jaroslav Uhlíř.
 Pátek 19. 9. ve 21.30 hodin: POD ZEMÍ (noční kino, USA 2014). Horor
z pařížských katatakomb.
 Neděle 21. 9. v 19.30 hodin, pondělí a úterý 22. - 23. 9. v 17 hodin: ZŮSTAŇ
SE MNOU (USA 2014). Sedmnáctileté Mie obrátí tragická autonehoda život naruby.
 Pondělí a úterý 22. - 23. 9. v 19.30 hodin, středa 24. 9. v 17 hodin: STOLETÝ
STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL (evropský film, StudentPass,
Švédsko 2013). Úžasné dobrodružství stoletého důchodce s kufrem peněz. Podle
románu Jonase Jonassona.
FILMOVÝ KLUB - www.fkvsetin.cz
Středa 24. 9. v 19.30 hodin: KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU (USA 2014).
Romantická komedie Woodyho Allena s Emmou Stone a Colinem Firthem.
 Čtvrtek až neděle 25. - 28. 9. v 17 hodin: POŠŤÁK PAT (V. Británie 2014).
Oblíbený animovaný hrdina se ve filmu zúčastní televizní talentové soutěže.
 Čtvrtek až sobota 25. - 27. 9. v 19.30 hodin: LABYRINT: ÚTĚK (USA 2014).
Sci-fi thriller. Skupina mladých lidí je uvězněna uprostřed tajemného labyrintu, neví
proč nemají vzpomínky, jen se chtějí dostat ven.
 Neděle 28. 9. v 19.30 hodin, pondělí 29. 9. v 18.30 hodin, úterý a středa 30. 9. 1. 10. v 17 hodin: MÍSTA (Vsetínský filmový frgál, ČR 2014). Příběh o lásce, ztrátě
a pomstě. Režie Radim Špaček.
Vsetínský filmový frgál - Cena vsetínských diváků pro jejich nejpopulárnější český
film. Choďte do kina na české filmy a soutěžte o zajímavé ceny. Informace na www.
kinovatra.cz/frgál.
Foyer kina Vatra
Do 17. září: DAKAR 2014. Výstava fotografií vsetínského rodáka Mariana
Chytky z letošního ročníku Rallye Dakar 2014. Otevřeno: po – pá: od 16
do 19.30 hodin a v so a ne od 17 do 19.30 hodin.
GALERIE STARÁ RADNICE
 Do 21. září: JÁ, TY, MY A VY VŠICHNI - SVĚT OČIMA UŽIVATELŮ.
Výstava výtvarných prací a rukodělných výrobků uživatelů Naděje. Otevřeno:
út – pá od 10 do 17 hodin, so a ne od 14 do 17 hodin.
Fusion – pěvecký sbor pro teenagery
přijímá nové členy
Baví tě moderní hudba? Rád zpíváš nebo hraješ na hudební nástroj? Chceš poznat
skvělou partu mladých lidí a užít si srandu? Pokud ano, je Fusion to pravé místo pro
tebe! Scházíme se každou středu od 17 do 19 hodin ve Sborovém domě ČCE Horní
sbor mezi zeleným a žlutým kostelem poblíž ZUŠ.
Ve Fusionu zpíváme většinou rock - pop hudbu, ale v našem repertoáru byl již
i rap nebo gospel. Všechny písně navrhují členové sboru a také o nich rozhodují
v hlasování. Každý kdo má zájem, může se naučit hrát nějakou píseň na různé
hudební nástroje dle vlastního výběru ve workshopech, a pak si ji zahrát na koncertě.
Workshopy jsou kupříkladu klávesové, kytarové nebo bicí.
Fusion podniká také plno akcí. Kromě koncertů, které si sami organizujeme,
jezdíme společně na víkendovky, letní camp nebo na sjezd Fusionů z celé ČR
a zahraničí.
Fusion startuje v září a funguje už pátý rok! Máme za sebou více než patnáct
koncertů. Pokud máš zájem a jsi teenager, dojdi na zkoušku. Rádi tě uvidíme!
Pavel Kotrla, vedoucí Fusion Vsetín
strana 6
Každé pondělí vycházky do okolí, sraz
v 9 hodin u internátu Kostka školy (jen
v případě hezkého počasí).
Každou středu od 9 do 11 hodin a od
18 do 19 hodin - trénink pétanque.
Ve čtvrtek 18. září - Plavba lodí po Baťově
kanále s prohlídkou zámku v Napajedlech. Odjezd do Zlína v 8.35 hodin z autobusového nádraží.
V září zahajujeme: Jazykové kurzy pro
seniory - angličtina, němčina, Základy
práce na PC pro seniory, Cvičení pro
seniory.
V pondělí 29. září od 17 hodin pravidelné
setkání členů Centra v salonku restaurace
Na Špici. Informace o kurzech, plán akcí,
organ. pokyny, přihlášky na výlety atd.
Kontakt: Ing. K. Poláčková, tel.:
571 993 151, 737 706 021, 737 085 721.
Ing. L. Kučná, tel.: 604 363 993, e-mail:
[email protected]
DIAKONIE VSETÍN
DENNÍ STACIONÁŘ
ZAHRADA
Pátek 12. 9.: Tvoření - výroba koláží.
Pondělí 15. 9.: Procházka k vsetínskému
zámku.
Úterý 16. 9.: Četba, procházka.
Středa 17. 9.: Cvičení s míčky.
Čtvrtek 18. 9.: Biblická hodina.
Pátek 19. 9.: Zahrádkářské okénko,
poznávání plodů, květů ze zahrad
a zahrádek.
Pondělí 22. 9.: Vyprávění z cest.
Úterý 23. 9.: Cvičení paměti, významné
dny v září.
Středa 24. 9.: „Sportování“ na zahradě.
Čtvrtek 25. 9.: Biblická hodina,
vycházka.
Pátek 26. 9.: Poslech hudby „ Na přání“.
Kontakt:
Strmá
26,
Vsetín,
PaedDr. Hana Koňaříková, 571 999 407,
739 332 964, [email protected]
diakonie.cz
CHARITA VSETÍN
DENNÍ STACIONÁŘ
PRO SENIORY
Pátek 12. 9.: Posezení na zahradě.
Pondělí 15. 9.: Cvičíme s úsměvem.
Úterý 16. 9.: Setkání - povídání z cest.
Středa 17. 9.: Zdobení perníčků.
Čtvrtek 18. 9.: Cvičíme paměť.
Pátek 19. 9.: Zdobení perníčků.
Pondělí 22. 9.: Cvičíme tancem.
Úterý 23. 9.: Společenské hry.
Středa 24. 9.: Výroba podzimní dekorace.
Čtvrtek 25. 9.: Biblická hodina O. Antonín Fiala, kněz ŘK Vsetín.
Pátek 26. 9.: Výroba podzimní dekorace II.
Začátky aktivit jsou od 9 hodin.
Denní stacionář pro seniory je otevřen
v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin.
Kontakt: Bc. Jitka Palová, tel.:
571 448 026, 737 636 926, www.
vsetin.caritas.cz.
Valašská výstava
králíků, holubů
a drůbeže
ZO ČSCH Vsetín zve na okresní
výstavu, která se koná od 26.
do 28. září v areálu ČSCH Vsetín u nádraží ČD. Záštitu nad výstavou
převzala starostka Iveta Táborská.
Výstava bude otevřená v pátek 26. 9.
od 14 do 18 hodin, v sobotu 27. 9.
od 8 do 18 hodin a v neděli 28. 9.
od 8 do 15 hodin. ČSCH Vsetín
srdečně zve na tombolu, občerstvení
a nákup chovných zvířat.
-ak-
■ Do 30. září, centrální půjčovna: BALENÍ UČEBNIC A PRACOVNÍCH
SEŠITŮ. Neztrácejte čas sháněním obalů, v knihovně vám zabalí jakýkoliv formát.
Balení probíhá do 24 hodin nebo na počkání.
■ V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ. Knihovna se letos již podruhé zúčastní tradiční celorepublikové sbírky pro Světlušku. Celé září budete moci ve všech odděleních MVK
koupit originální světluščí sbírkové předměty, a tím přispět na pomoc nevidomým
dětem a dospělým.
■ Čtvrtek 18. září, od 17 hodin, společenský sál knihovny: ŽILNÍ
PROBLEMATIKA. Nejen o křečových žilách a možnostech léčby s lékařem
chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice Petrem Povýšilem. Partner: Vsetínská
nemocnice.
■ Středa 24. září, od 15 hodin, společenský sál knihovny: V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY
ZÁŘÍ. Charitativní odpoledne plné her a zábavy spojené s celorepublikovou
sbírkou na pomoc nevidomým dětem a dospělým. Jako host vystoupí žáci a žákyně
ZŠ Huslenky s dramatizací knihy Daisy Mrázkové Nádherné úterý čili slečna
Brambůrková chodí po světě. Přijďte i vy, pomůžete dobré věci a zažijete báječné
odpoledne v knihovně!
■ Čtvrtek 25. září, od 17 hodin, K klub: JIŘÍ MIČEK. Beseda se vsetínským
prozaikem, autorem románu Slavík za mříží.
ÚTERNÍ CYKLOVYJÍŽĎKY S DUŠANEM ANDĚLEM
Sraz účastníků vždy ve 13 hodin před knihovnou u TIC Vsetín na Dolním náměstí.
16. září: Vsetín (ČD nádraží, odjezd vlaku v 14.07 hodin), Horní Lideč, Francova
Lhota, Čubův kopec (rozhledna), Dešná, Střelná. Celkem 15 km.
30. září: Vsetín (ČD nádraží, odjezd vlaku v 13.52 hodin), Velké Karlovice, Soláň,
Vsacká Tanečnice, Brodská, Lušová, Vsetín. Celkem 25 km.
ÚTERNÍ VYCHÁZKY S MILANEM DRLÍKEM
16. září: Radošov. Pěší trasa: Valašská Senice, Radošov, Pod Filkou, Zděchov (8 km).
Odjezd z autobusového nádraží (stanoviště č. 16) do Valašské Senice v 11.25 hodin,
návrat ze Zděchova autobusem.
23. září: Oznice. Pěší trasa: Oznice, Nad Oznicí, Bystřička nebo Jarcovská kula
a Jarcová (8 km). Odjezd vlakem na Bystřičku v 12.22 hodin, návrat autobusem nebo
vlakem.
K KLUB
Středa 24. září, od 14 hodin, K klub - U mouchy CC: JSI NA TAHU aneb HRAVÁ
MOUCHA POMÁHÁ SVĚTLUŠCE. Setkání fanoušků stolních her tentokrát
spojené s charitativní sbírkou. Přijďte si zahrát hry a možná i pomoci dobré věci.
KURZY
Od září: KURZY ANGLIČTINY (PRO SENIORY). Kurz bude otevřen při
minimálním počtu 8 účastníků. Lektor: Jitka Fáberová, Cena: 1 300 Kč. Kontaktní
osoba - podrobné informace, přihlášky: Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136. Od září: ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
V PC. Zásady správného fotografování. Základní pojmy. Programy pro
úpravu fotografií. Základní úpravy - jas, kontrast, barvy, oříznutí, perspektiva.
Pokročilejší úpravy - efekty, retušování, koláž, fotomontáž. Celkem 12 hodin.
Termíny: 15., 17., 22., 24. 9. od 16 do 19 hodin (pondělky a středy), počítačová
učebna. Lektor: Petra Románková, cena: 600 Kč, kapacita 12 osob. Vlastní přístroj
i s kabelem. Kontaktní osoba - podrobné informace, přihlášky: Kateřina Janošková,
tel.: 575 755 136. Od září: KURZ PRO MLADÉ KRONIKÁŘE ANEB STAŇTE SE
SPOLUTVŮRCI MĚSTSKÉ KRONIKY. Vždy 1x za 14 dní, určeno pro žáky
6. - 9. tříd. Lektorka: Jana Janovská, kronikářka města Vsetína. Přihlášky a informace:
Jana Machalová, e-mail: [email protected] Zápisné: čtenáři knihovny: 100 Kč/
ročně, nečlenové 200 Kč/ročně.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
MVK jako Konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze vypisuje
kurz UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII. Videopřednášky v knihovně
za přítomnosti moderátora doplněné samostudiem. Termíny konání: 1., 15., 10. a 29.
10., 12. a 26. 11. a 10. 12. od 9 do 11 hodin, společenský sál. Cena: 380 Kč. Kontaktní
osoba - podrobné informace, přihlášky: Kateřina Janošková, tel.: 575 755 136. Alcedo – středisko volného času
 ZÁPIS DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROBÍHÁ
OD ZÁŘÍ. Nabídku a informace k zápisu naleznete na www.alcedovsetin.
cz. Přihlásit se a zaplatit můžete i elektronicky, více na www.alcedovsetin.cz
nebo facebook.com/alcedovsetin. Součástí přihlášky je úhrada školného. Více
informací na tel.: 571 417 704.
 Pondělí 22. září, od 9 hodin, Smetanova ulice: EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2014. Pro děti z MŠ a ZŠ budou připraveny v rámci kampaně aktivity ALCEDA a dalších NNO.
 Středa 24. září od 9 do 16 hodin, horní náměstí Maštaliska: Konference „MÍR
S PLANETOU“. Evropské kapacity budou přednášet ve Vsetíně na konferenci „Mír
s planetou“. Pořadateli konference jsou firma GALVAMET spol. s r. o. Vsetín, město
Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska a ALCEDO.
Aktuální informace facebook.com/alcedovsetin a www.alcedovsetin.cz. ALCEDO
- SVČ Vsetín, Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín, tel.: 571 417 704, www.
alcedovsetin.cz
Hvězdárna Vsetín
 Ve čtvrtek 25. září od 18 hodin: HENRI CARTIER-BRESSON. Medailon zakladatele moderní fotografie a spoluzakladatele agentury Magnum, kterým veřejnost
provede Herbert Ullrich. Program vznikl ve spolupráci s Fotoklubem Vsetín.
 V pátek 26. září od 16 do 21 hodin: NOC VĚDCŮ ANEB JAK SE VAŘÍ ASTRONOMIE. Nahlédněte pod pokličku a ochutnejte menu odborné činnosti vsetínských astronomů. Podíváte se do míst, kde veřejnost běžně nemá přístup. Uvidíte dalekohledy vyzbrojené citlivou záznamovou technikou a mnoho dalšího…
Kontakt: Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, 755 11 Vsetín, tel.: 571 411 819, [email protected]
hvezdarna-vsetin.cz, www.hvezdarna-vsetin.cz.
SPORT
Tenisové kempy na Ohradě se dětem líbily
pět hodin denně, což při běžném
trénování není možné.
Tenis je sice individuální sport, ale
při kempu si děti užily i skupinových
her a soutěží a vytvořily si dobrou partu.
Tyto pozitivní vztahy se jistě přenesou
i do jejich dalšího života. „Zkušenosti
a dovednosti, které během týdne získaly,
budou dětem určitě prospěšné při jejich
budoucím tenisovém vývoji,“ říká dále
Bendlová s tím, že příští prázdniny by
chtěla tato soustředění zopakovat. -jž-
Roman Čechmánek opět v dresu Vsetína
Brankářská osobnost, která v dobách největší slávy vsetínského hokeje vychytala postup do extraligy
a dalších pět titulů mistrů republiky,
se opět vrací na Lapač. Tentokrát
už ale olympijský vítěz z Nagana
a pětinásobný mistr světa nebude
hájit vsetínskou svatyni. Vsetínský
klub jej angažoval jako trenéra
brankářů a asistenta trenéra týmu
mladšího dorostu.
Roman Čechmánek se vsetínským
klubem spolupracuje již delší dobu,
od nynějška však bude tato spolupráce
velmi úzká. „Mluvit o jeho přínosu je
asi zbytečné, jedná se o brankářskou
ikonu našeho klubu a celého českého
hokeje,“ řekl k návratu Čechmánka
na vsetínský led jednatel Valašského
hokejového klubu Daniel Tobola,
podle jehož strana
informací 2je spolupráce
dohodnuta na celou nadcházející
sezónu. Čechmánek bude spolu
s Petrem Fojtů asistentem hlavního
trenéra mladšího dorostu Jiřího Weintritta a zároveň se bude věnovat i trénování všech brankářů. V této funkci
nahradí dosavadního brankářského
trenéra Richarda Hrazdíru. „Do budoucna obnovení spolupráce s Richardem Hrazdírou nevylučujeme.
S jeho prací jsme byli v minulé sezóně
velmi spokojeni, za což mu patří
poděkování,“ uvedl Tobola.
Roman Čechmánek tak bude mít
v kompetenci trénink všech brankářů
klubu, včetně gólmanů A-týmu.
Vzhledem k jeho zkušenostem má
klub vysoká očekávání. „Očekáváme
zlepšení výkonnosti našich brankářů.
Myslím, že především pro brankáře
samotné to bude obrovská motivace,
mít možnost spolupracovat právě
s Romanem,“ říká Tobola.
-jž-
Wallachien Puck přinesl domácím bronz
Předposlední prázdninový víkend patřil na zimním stadionu Na Lapači
mládežnickému hokeji. Konal se zde 4. ročník mezinárodního turnaje
Wallachian Puck hráčů ročníku narození 2004. Historicky poprvé se jeho
vítězem stal zahraniční tým, a to slovenský HK Poprad. Domácí celek
vybojoval bronzové medaile.
Úvod mladým házenkářům nevyšel
Brzký začátek sezóny, absence
tréninků a také neúplný tým. To
byly hlavní příčiny nezdaru výrazně omlazeného týmu mladších
žáků Klubu házené Zbrojovka Vsetín v prvním utkání nového ročníku Zlínské ligy mladších žáků 1.
Do Luhačovic totiž celek odjel v neděli 7. září pouze v devíti a po jediném absolvovaném tréninku.
Prázdninové volno bylo na hráčích
vidět. Projevilo se i tréninkové manko
způsobené rekonstrukcí domácí haly
Na Lapači. Tým také před prázdninami
opustilo 11 zkušených hráčů, kteří
přestoupili do starších žáků. Z torza
loňské sestavy navíc chyběli dva důležití
hráči, kteří se nedostavili k odjezdu.
Luhačovice naopak nastoupily v plné
síle a vsetínské hráče převyšovaly hlavně
fyzicky. Domácí totiž byli daleko větší
a silovější, což se projevovalo hlavně při
obraně luhačovických střelců.
Po úvodním tlaku, kdy se Luhačovice
dostaly do vedení 9:3, se Vsetínu podařilo vyrovnat hru a postupně snižovat
náskok soupeře. V poločase pak na tabuli
svítil poměrně přijatelný stav 16:13 pro
domácí. Ve druhé půli však Vsetínským
viditelně
začaly
docházet
síly
a zaostávali jak v obraně, tak v útoku.
Střelci se těžko prosazovali přes fyzicky
dobře disponovanou obranu Luhačovic
a dokázali ve druhé půli vstřelit pouze
šest gólů. Naopak domácí přehrávali
vsetínskou obranu, která v mnoha
případech neměla již sílu se rychle vracet,
dali dalších 14 branek, a nakonec vyhráli
30:19. Spoléhali především na Tadeáše
Seka, který převyšoval hostující hráče
výškou o více než hlavu a také výrazně
vyšší hmotností. Byl autorem 13 luhačovických gólů. V dresu Vsetína byli
nejúspěšnějšími střelci Matěj Havran
s 10 a Štěpán Žůrek s 5 brankami.
Na domácí palubovce již otevřené
haly Na Lapači se vsetínské naděje
představí v sobotu 20. října v utkání
s Napajedly.
-jž-
Třídenního turnaje se zúčastnilo
osm celků, mezi nimiž byly i zahraniční týmy Dinamo Riga z Lotyšska
a slovenský HK Porad. A právě tato
družstva byla po skončení turnaje
na čele celkové tabulky. První
místo patřilo Popradu, druhé Rize.
Mladí Slováci přitom zvítězili zcela
zaslouženě, neboť v průběhu turnaje
nepoznali hořkost porážky a jediný
bod ztratili za remízu s nakonec
stříbrnou Rigou. Vsetínský tým, který
neměl optimální vstup do turnaje,
v posledním hracím dni dvakrát
zvítězil a chvíli pomýšlel dokonce
na druhou příčku. Nakonec mu
však patřil bronzový stupínek. Další
pořadí: 4. HC RT Torax Poruba, 5.
HC Zubr Přerov, 6. HC Brumov –
Bylnice, 7. HC Frýdek-Místek, 8. HC
Slezan Opava.
V individuálním hodnocení hráčů
získal cenu pro nejlepšího brankáře
vsetínský Daniel Růžička.
-jž-
Účastníci jednoho ze dvou letních tenisových kempů.
Gymnasté o prázdninách nezaháleli
Holky a kluci z oddílu sportovní
gymnastiky TJ Sokol Vsetín ani
přes prázdniny nepověsili cvičení
na hřebík. Nejprve se na začátku
letních prázdnin účastnili letního
výcvikového táboru v Soboňkách
u Rohatce, v srpnu pak soustředění
na Kohútce.
Na mezinárodním
táborovém
pobytu v Soboňkách mladí gymnasté pilovali a prohlubovali své gymnastické dovednosti. Stejně jako
na jiných táborech však nechyběly
další doprovodné činnosti a aktivity.
Kluci sehráli turnaj ve fotbale, holky
bojovaly ve vybíjené. Pořadatelé nezapomněli ani na táborák nebo stezku
odvahy. Vyvrcholením první části
tábora byl již tradiční závod ve sportovní gymnastice „Memoriál Bortela,
Kejře a Novotného“, v němž se ze
vsetínských účastníků nejvíce dařilo
Johance Kocurkové. Poprvé na závodech zvládla všechny své sestavy bez
hrubé chyby a dosáhla ve své kategorii
na krásné a cenné 4. místo.
Ke konci prázdnin oddíl sportovní
gymnastiky pořádal II. ročník letního
gymnastického soustředění děvčat
na Kohútce, které se i přes nepřízeň
počasí vydařilo. Osmnáct děvčat si
užívalo společné chvíle jak při cvičení,
tak při dalších činnostech. Nechyběly
soutěže ve společenských hrách, stezka
odvahy, noční hry, karneval a tradiční
malování na trička. Hlavní náplní
soustředění ale bylo secvičení vystoupení na Valašské záření, které mohla
veřejnost vidět 6. září. Nově trenéři pro
gymnastky připravili závod „O nejlepší gymnastku Kohútky“. Holky závodily na kladině, v prostných a ve skoku na trampolíně. V první kategorii vyhrála Barča Blizňáková
(2. Aneta Mikušková, 3. Michaela Stuchlíková, 4. Nicol Kovářová). V druhé kategorii zazářila a zlato získala
Nela Holbová (2. Sára Sedlaříková, 3. Kristýna Karlíková, 4. Markéta
Slováková,
5. Jůlie Jordánová
4. června
2010 a Agáta
Kinská). Třetí kategorii ovládla Johana
Kocurková (2. Natálie Mullen, 3. Natálie Stančáková, 4. Ellen Šťastná).
Gymnastický oddíl je otevřen i novým členům. Máte doma pohybově
nadané dítě? Chcete mu dát dobrý
sportovní základ? Neváhejte a přijďte
se podívat, jak to vypadá, když se
to umí. Nábor děvčat (ročníky 2008
a 2009) i chlapců (ročníky 2007 a 2008)
probíhá každé zářijové úterý od 17
hodin v gymnastické tělocvičně ZŠ
Trávníky. Více informací najdete na:
http://sgvsetin.webnode.cz.
-jž-
◄
Prázdninovou novinkou pro mladé vsetínské tenisty byly dva týdenní
tenisové kempy. Organizovala je na antukových kurtech na Ohradě
bývalá tenisová reprezentantka a držitelka Poháru federace Miroslava
Bendlová Koželuhová. Tato zkušená trenérka tak předala něco ze svých
zkušeností celkem 35 dětem ve věku od 4 do 14 let.
Pro děti byly připraveny kromě samo- běžné tréninky a dětem se to moc líbilo.
tného tenisu také nejrůznější míčové hry, Většina z nich ani nechtěla odcházet
rehabilitační a kompenzační cvičení, odpoledne domů,“ říká Miroslava
ale i plavání, plážová přehazovaná, hra Bendlová s tím, že program byl
na tenisovém trenažéru a nahrávacím atraktivní nejen pro začátečníky, ale
stroji. „Náplň soustředění byla pro i závodní hráče, pro které byl vlastně
všechny zajímavější a pestřejší než soustředěním. Tenisu se totiž věnovali
12. září 2014
◄
strana 7
Mladé gymnastky se svými trenéry na soustředění na Kohútce.
Hokejisté VHK zahajují ostrou sezónu
Hokejová II. liga mužů začíná již
Rozpis domácích utkání VHK
v příštích dnech. Přinášíme vám proto rozSt 17. 9. VHK - HK Nový Jičín
So 6. 12. VHK - HK Nový Jičín
pis domácích utkání Valašského hokeSt
24.
9.
VHK
SHK
Hodonín
So 13. 12. VHK - SHK Hodonín
jového klubu, který se poprvé představí
So
4.
10.
VHK
HC
Frýdek-Místek
So 20. 12. VHK - HC Frýdek-Místek
Na Lapači ve středu 17. září, kdy přivítá
So 3. 1. VHK - HC Opava
HK Nový Jičín. Začátky středečních So 11. 10. VHK - HC Opava
viz info: P.M.Caroline
i sobotních utkání na domácím ledě So 18.ok10.
VHK
HC
Zubr
Přerov
So 10. 1. VHK - HC Zubr Přerov
je
u
č
ory p ra
www.reprox.cz St 14. 1. VHK - Technika Brno
k na úspSt
jsou v 17.30 hodin. A jaké jsouTla
plány
22. 10. VHK - Technika Brno
a ambice vsetínských hokejistů? To vám So 1. 11. VHK tel.:
571 448 800 So 24. 1. VHK - HC Poruba
- HC Poruba
v příštím vydání prozradí manažer VHK
SÍDLÍME
VE
DVOŘE
POŠTY VE
So 15. 11. VHK - HC Lvi
Břeclav
SoVSETÍNĚ!
7. 2. VHK - HC Lvi Břeclav
Daniel Tobola. -jžSo 22. 11. VHK - HC Val. Meziříčí
So 14. 2. VHK - HC Val. Meziříčí
inzerce
St 3. 12. VHK - SK Karviná
St 25. 2. VHK - SK Karviná
Nabízí:
☞ výstavba budov na klíč
☞ zateplování budov
☞ výstavba a rekonstrukce
průmyslových objektů
STAVEBNINY - JASENICE 1520 - tel.: 571 802 620
Prodej: ☞ štěrků, písku, kameniva včetně
rozvozu
☞ stavebních materiálů
TM Stav, spol. s r. o., Jasenice 729, Vsetín
Tel./fax: 571 802 619, 603 586 383
e-mail: [email protected]
inzerce
Tiskové řešení
viz info: www.reprox.cz
Univerzální software
tel.: 571 448 800
* sníží Vaše tiskové náklady
* poskytne přehled o využívání tiskáren Vašimi zaměstnanci
* zvýší pohodlí
zdarma verze MyqFree
za zkoušku nic NEdáte!!!
Firemní tisk:
SPORT
strana 8
12. září 2014
Nohejbalisté obhájili republikové stříbro ve dvojicích
Poslední srpnový víkend se konalo Mistrovství ČR trojic i dvojic mužů
v nohejbalu, ve kterém v Karlových Varech bojovalo o titul 24 elitních
trojic a 30 dvojic. Byly mezi nimi i dvě trojky a čtyři dvojky NK Climax
Vsetín. Vsetínští ale nejeli v plné síle. Trenéru Dušanu Padyšákovi chyběli
Ján Brutovský a Patrik Perun. I přesto přivezli medaile.
Nepřítomnost hlavního tahouna vsetínské trojky Brutovského byla citelná.
Hned v základní skupině „A“ formace Climaxu Gebel, Plachý, Pavelka
zaváhala s Českým Brodem B, a proto
ve vyřazovacím pavouku po dvousetovém vítězství nad Karlovými Vary
C narazila už v osmifinále na elitní
modřickou trojku Kop, Topinka, Pelikán
(Mrákava). Ta Vsetínské porazila 2:0
a nakonec dokráčela k titulu. Trojka
Climaxu B (Gargulák, Švirák, Olšák)
skončila už v prvním kole play off
porážkou s Čelákovicemi „B“.
Hned čtyři formace reprezentovaly
NK Climax v soutěži dvojic. Švirák
s Tomkem po slušném výkonu
vybojovali ve čtyřčlenné základní
skupině tři body, ale k postupu do play
off to nestačilo. Postoupit se nepodařilo
ani Gargulákovi s Olšákem. Jako „A“
dvojice byli za Climax nominováni
Gebel s Vichtorou a do play off se
jim podařilo po výborném výkonu
jít z 1. místa. Přetěžko postupovala
B dvojka Plachý a Pavelka, která se
o postup z 2. místa základní skupiny
napřímo, a naštěstí úspěšně, musela
utkat s elitní formací Karlových Varů.
V osmifinále pak bohužel narazily
A a B vsetínské formace na sebe.
Úspěšnější v „bratrovražedném“ boji
byli Plachý s Pavelkou (2:0). Těžší
další cestu turnajem by pak bylo
inzerce
možno pro Plachého s Pavelkou sotva
možno vymyslet: postup do semifinále
vybojovali 2:1 proti Modřicím „A“
a do finále přešli přes Karlovy Vary
„B“ rovněž 2:1. V prvním setu finále
s žateckými bratry Vítovými za stavu
9:9 Climax útočil, ale patrně klíčovou
výměnu celého finále rozhodl skvělou
obranou Ondřej Vít. Ve druhém setu si
zkušení Vítové, kteří již titul mistra ČR
ve dvojicích mají, dokázali vítězství
ohlídat.
Již zítra, v sobotu 13. září se od 14 hodin představí NK Climax
historicky poprvé v semifinále extraligy, když v odvetě přivítá obhájce Vsetínský Pavelka v osmifinále soutěže trojic brání modřického Kopa.
Foto: Vlastimil Pabian.
titulu z Modřic. -jž-
Trofeje z Karolinky patří VK Austin a Hošťavalu
V polovině srpna se v Karolince konal tradiční volejbalový turnaj mužů
a žen, který již řadu let nese název po vsetínském rozhodčím Memoriál
Oldřicha Křivého. V obou kategoriích se jej letos zúčastnilo osm týmů.
Nechyběly mezi nimi i celky složené ze vsetínských hráčů a hráček. Vítězství
si nakonec vybojovaly volejbalistky vsetínského VK Austin a mezi muži
tým složený z hráčů Hošťálkové a Valašského Meziříčí nazvaný Hošťaval.
Pořadatelé zvolili pro obě kategorie
stejný hrací systém, kdy se hrálo
ve dvou čtyřčlenných základních
skupinách, z nichž dva nejlepší celky
postupovaly do semifinále. Odpolední
program turnaje však narušil prudký
déšť a tak se v kategorii žen hrálo
pouze finále mezi vítězkami skupin
a zápas o třetí místo mezi druhými
Fotbalisté v Opavě po pěti letech na bedně
Poslední srpnový pátek a sobotu se mladí vsetínští fotbalisté ročníku
narození 2004 vydali na velký turnaj do Opavy nazvaný Slavia Opava Cup.
I přes ne zcela šťastný začátek se jim nakonec podařilo vybojovat třetí místo.
Po pěti letech tak na Vsetín opět přivezli z tohoto prestižního turnaje medaile.
První zápas, v němž se Vsetín utkal
s Piešťany, postrádal ze strany našich
hráčů odvahu a nasazení, a výsledkem
byla prohra 1:3. Ve druhém utkání se
Spartakem Trnava již byla hra lepší
a tomu i odpovídala remíza 3:3. Kolín se
jen bránil, ale jelikož Vsetínští netrefovali
ani prázdnou branku, odnesli si pouze bod
za remízu 0:0. Baník Ostrava byl zpočátku
lepší, ale postupně se hra vyrovnala
a posledních 10 minut Valaši své soupeře
drtili. Šance střídala šanci, ale do černého
se trefili jen dvakrát a výsledkem byla
prohra 2:4. Podaný výkon však byl
předzvěstí obratu. Do utkání s Havířovem
si Vsetín přinesl obdivuhodné nasazení
a v pohodě zvítězil 3:1. Poslední páteční
utkání s SFC Opava B přineslo Vsetínu
další výhru, a to 5:0.
Sobotní ráno znamenalo jasný úkol
- zvítězit nad Hlučínem - jinak se o medaile nehraje. Soupeř byl však houževnatý a dlouho držel vyrovnaný stav
1:1. Vsetín v závěru zvýšil svůj tlak
a 2 minuty před koncem Honza Štuler
šikovně tečoval střelu Jakuba Němce
Bronzový tým FC Vsetín. Nahoře zleva Radim Dobeš, Jiří Karlík, Jan Štuler, Alex
Urban, Kryštof Adamec, Valdemar Durmon, Martin Zbranek, Ondřej Dobeš, Vít
Adamec a Roman Dobeš, dole zleva: Jarda Orság, Andreas Wandrol, Jakub Němec,
Adam Dobeš, Ondřej Změlík a Tadeáš Trnka.
a postup byl doma. Ve čtvrtfinále pak
Vsetínští narazili na Slovan Liberec.
Vstup do zápasu se jim podařil, když
se po gólech Valdy Durmona a Alexe
Urbana rychle ujali vedení 2:0. Následně
vzal utkání do svých rukou rozhodčí
a i díky němu došlo ke srovnání na 2:2.
Za tohoto stavu po „kose“ na našeho
hráče, i když Slovanisté šli jdou bránit
vědomi si faulu, jim dává rozhodčí míč
a doslova je donutí rozehrát do otevřené
obrany Vsetína. Na Ondru Dobeše se tak
řítí dva hráči. Ten po skvělém zákroku
udržel naděje svého týmu a dotáhl jej
až k penaltovému rozstřelu. Zde byli
nakonec naši hráči lepší. Alex Urban
v brance je úspěšný 2x a naši střelci 4x.
V souboji o finále se pak Vsetín utkal
s polskou Lodží, která díky šikovným
brejkovým hráčům vítězí 4:0. V boji
o bronz čekaly na Vsetín Zlaté Moravce.
Oba celky se střídaly ve vedení a minutu
před koncem vedly Zlaté Moravce 3:2.
Martin Zbranek z 20 metrů z otočky
vyslal ránu pod břevno a srovnal na 3:3.
Při penaltách byla znát únava a nervozita
hráčů obou týmů a tak rozhodl výkon
vsetínského gólmana Alexe Urbana a našich střelců. Na Vsetín si tak hráči odvezli
zaslouženě bronzové medaile.
O branky se v průběhu turnaje podělili:
Durmon 5 , Změlík , Urban a Zbranek 3,
Orság , Štuler a Adam Dobeš 2 , Trnka
a nejlepší hráč týmu Jakub Němec 1.
Pořadí turnaje: 1. Lodž, 2. Baník Ostrava, 3. FC Vsetín, 4. Zlaté Moravce. Celkem se do turnaje zapojilo 18 týmů. -jžinzerce
ve skupinách. Celkovým vítězem se
pak stal tým VK Austin Vsetín, který
přehrál Hošťálkovou 2:0. Stejně skončil i zápas o třetí místo, v němž Valašské Meziříčí zdolalo Jablůnku. Další pořadí: 5. Nykyty, 6. Welzow (Německo), 7. Nový Hrozenkov a 8. Slovanky Vsetín.
V kategorii mužů remizoval
v semifinále Hošťaval s Pavúky (hráči
VK MEZ Vsetín) 1:1, ale na počet
míčů byl úspěšnější prvně jmenovaný
tým. Ve druhém semifinále byla
situace stejná, když do finále postoupil po „lepší“ remíze Helios Jeseník přes SK Borová (veteráni VK
Austin Vsetín). Finále pak skončilo
vítězstvím Hošťavalu 2:0, třetí místo
obsadila SK Borová, která v jednom
dni dokázala podruhé porazit své
největší rivaly Pavúky. Další pořadí:
5. Welzow, 6. Dopijem a dem, 7. Karolinka a 8. Julin tým.
-jž-
Kam za sportem
NK CLIMAX VSETÍN
SEMIFINÁLE EXTRALIGY NOHEJBALU
Sobota 13. září ve 14 hodin: NK CLIMAX - Modřice
FOTBAL – FC VSETÍN
Muži – krajský přebor
Neděle 21. 9. v 15.30 hodin: Vsetín – Vigantice
Starší dorost – Divize E
Sobota 13. 9. v 10.15 hodin: Vsetín – Slavia Opava
Mladší dorost – Divize E
Sobota 13. 9. v 12.30 hodin: Vsetín – Slavia Opava
Biatlonista Pavel Hradil
nenašel v Bystřici přemožitele
Přehoupnutí do druhé poloviny sezóny letního biatlonu znamenalo pro
vsetínské závodníky zúčastnit se zejména už třetího Českého poháru,
který se konal o víkendu 23. - 24.
srpna v Bystřici pod Hostýnem. Z biatlonového klubu Bobrky se na start
postavilo celkem 13 závodníků včetně
trenéra Jána Gabka, který se po dvou
letech vrátil do startovního pole.
V sobotu se vsetínští biatlonisté
postavili na start závodu s hromadným
startem. V širokém poli soupeřů, kteří se
sjeli z celé České republiky, aby změřili
síly, si nejlépe vedl ve své kategorii
Dorostenci A Pavel Hradil (na fotu),
který i po první nepovedené střelbě
dokázal vybojovat vítězství. V kategorii
Dorostenky B obsadila Adéla Kotrlová
3. místo. Dařilo se i všem závodníkům
klubu, avšak na další medailové pozice
to tentokrát nestačilo.
V neděli závodníky čekal start
rychlostního závodu, a i přes rychlé
nohy a ostrý zrak vsetínských biatlonistů
se nepodařilo vybojovat další medaile.
Do celkového žebříčku si však připsali
cenné body a jejich jména se objevují
na předních příčkách.
V září čeká vsetínské závodníky
Mistrovství České republiky v letním
biatlonu, na kterém by chtěli v kvalitních
výsledcích pokračovat.
-jž-
▼
Miniaerobik hledá nové členky
Od počátku září funguje ve fitness
klubu Kohútek kroužek mini aerobiku pod vedením dlouholeté cvičitelky
Anny Kohoutové. Zájemci o něj mají
šanci se přihlásit, a to do konce měsíce.
Rukama Anny Kohoutové prošly
za léta její cvičitelské kariéry stovky
dětí. A ve své práci s mladou generací
pokračuje nadále. „Kdo se chce vydovádět při hudbě, poznat nové kamarády
a zúčastnit se i vystoupení na veřejnosti,
má možnost se do našeho kroužku přihlásit,“ zve nové členy Anna Kohoutová
s tím, že tuto možnost mají děvčata
od 5 do 10 let.
Přijít můžete v pondělí a středu
od 17 do 18 hodin do fitness klubu
Kohútek. Případné další info lze získat
na tel. čísle 604 325 797, na e-mailu
[email protected] nebo ve fitness klubu
Atlantik Na Lapači. Nábor nových členek kroužku probíhá do konce září. -jž-
ZASTAVÁRNA HLÁSENKA
rychlá a výhodná půjčka do výplaty
ověřování pravosti zlata a diamantů
výkup zlata za nejvyšší ceny, až 500 Kč/g

774 871 544
www.cenyaodhady.com
Vsetínské noviny - čtrnáctideník města Vsetína. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Technické služby města Vsetína, p. o., Vsetín, Jasenice 528, IČ: 75063468. Redakce: Městský úřad
Vsetín, Svárov 1080, 5. poschodí. Vedoucí redakce: Jiří Žůrek, tel.: 571 491 587, e-mail: [email protected], redaktor: Adéla Kousalová, tel.: 571 491 512, e-mail: [email protected]
Náklad 12.000 kusů. Registrace: MK ČR E 11207. Internetové stránky města: www.mestovsetin.cz. Technická příprava výroby: Studio-mk. Distribuce: Česká pošta, s.p.

Podobné dokumenty

1. Úvodní poznámka

1. Úvodní poznámka okruhu čtenářů v běžné časopisecké podobě, je rovněž k dispozici v Národní knihovně v Praze Klementinu. - V časopisu jsou uveřejňovány materiály vzniklé při řešení projektu GA ČR Investování do soc...

Více

Vs. noviny č. 15

Vs. noviny č. 15 na rok 2014. Kalendář je tištěn v  nákladu 13 tisíc kusů a  je distribuován do občanských schránek ve Vsetíně. Na jeho stránkách kromě dalšího pokračování foto seriálu, jenž dokumentuje vývoj města...

Více

Vsetínské noviny č. 17

Vsetínské noviny č. 17 V úterý 9. září se uskutečnilo 36. zasedání zastupitelstva města. V rámci diskuze se opět probíralo téma týkající se problematiky nesplacených bezúročných půjček ve výši 3,6 milionů korun, které by...

Více