Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410

Komentáře

Transkript

Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410
Okresní organizace SPMP ČR Kladno
Hornická 410, Stochov, 273 03
_______________________________
Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í
Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok 2005.
Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské sdružení a je nestátní
neziskovou organizací. Organizace nemá jako hlavní předmět své činnosti podnikání. Její
hlavní činností je poskytování sociálních služeb mentálně postiženým osobám a osobám s
těžkým postižením.
Účetnictví organizace je vedeno dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle účtové osnovy,
vydané k této vyhlášce.
1. Finanční situace k 31.12.2005.
Finanční prostředky na účtech:
- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny
- Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny
Pokladny:
- Hlavní pokladna
- Pokladna k podúčtu
620 062,56 Kč
18 824,80 Kč
21 598,-- Kč
0,-- Kč
Celkové finanční prostředky
660 485,36 Kč
2. Náklady a výnosy organizace za rok 2005.
Neinvestiční náklady celkem :
21 248 277,07 Kč
- v tom - mzdové náklady celkem (521) - mzdy + OON
- zákonné odvody soc. a zdr. poj. (524)
- provozní náklady celkem
- v tom - spotřeba materiálu(501)
- spotřeba energie (502)
- opravy a udržování (511)
- ostatní služby (518)
- ozdr. pobyt zahraniční (518)
- ostatní daně a poplatky(538)
- jiné ostatní náklady (549)
- účetní odpisy majetku (551)
- poskytnuté příspěvky (582)
2 013 262,-- Kč
555 764,-- Kč
18 679 251.07Kč
385 555,80Kč
140 905,62Kč
90 550,25Kč
277 279,40Kč
17 555 119,-- Kč
6 377,-- Kč
45 445,-- Kč
170 289,-- Kč
7 730,-- Kč
-2Investiční náklady:
- nákup automobilu
- soubory movitých věcí s cenou pořízení do 40ti tisíc,
o kterých účtující jednotka účtuje jako o inv. maj.
- mobil
- automatická pračka
- PC sestava
- Invalidní vozík ( dar VDV)
Celkem
Výnosy organizace celkem:
150 000,-- Kč
6 098,-- Kč
8 990,-- Kč
13 509,-- Kč
21 000,-- Kč
49 597,-- Kč
21 301 811,60Kč
v tom - tržby za služby(60210)
- tržby za pobyty(60230)
- úroky (644)
- jiné ostatní výnosy (649)
- přijaté dary (682)
- přijaté členské příspěvky (684)
- provozní dotace (691)- podrobně viz. dotace
Výsledek hospodaření:
+ 53 534,53Kč
Kromě darů peněžních byly přijaty věcné dary v hodnotě
1 234 844,50Kč
2 591 024,-- Kč
8 278,48Kč
2 453,12Kč
78 865,50Kč
15 600,-- Kč
17 372 746,-- Kč
38 200,-- Kč
2.1. Mzdové náklady organizace v roce 2005:
Celkové mzdové náklady činily v roce 2005
v tom - mzdy zaměstnanců
- ostatní platby za provedenou práci
Mzdy zaměstnanců:
- Stanice pomoci ve Stochově( vč. Centra soc. výchovy a
chráněného bytu)
- Domova dobré vůle v Nouzově
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005
Průměrná mzda 11 629,-- Kč
Ostatní osobní náklady v roce 2005 činily:
- OON Stanice pomoci ......... ve Stochově
- OON Domova dobré vůle v Nouzově
- OON Psych. pobyt tuzemský
- OON Ozdravné pobyty v zahraničí
- OON Klubová a zájmová činnost
2 013 262,-- Kč
1 576 967,-- Kč
436 295,-- Kč
248 286,-- Kč
1 328 681,-- Kč
11,3 PP
436 295,-- Kč
118 470,-- Kč
32 825,-- Kč
5 000,-- Kč
278 000,-- Kč
2 000,-- Kč
3. Dotace na projekty organizace:
- Krajský úřad Středočeského kraje - projekt DDV
- projekt SP
- Hlavní město Praha /ze st. rozpočtu/ pro DDV
- Úřad práce v Kladně pro 2 pracovnice DDV
1 450 000,-- Kč
393 000,-- Kč
375 000,-- Kč
53 701,-- Kč
-3- Dotace na ostatní projekty organizace:
- Integrace zdravotně postižených v Unhošti
- Klubová a zájmová činnost
- Psychorehabilitační pobyt tuzemský
- Dotace VZP ČR na psych. pobyty zahraniční
40 000,-- Kč
16 000,-- Kč
45 045,-- Kč
15 000 000,-- Kč
4. Projekty organizace:
- Projekt Domova dobré vůle v Nouzově- celkové výdaje
2 729 464,37Kč
- v tom - mzdy
1 328 681,-- Kč
- OON
32 825,-- Kč
- zákonné odvody
467 895,-- Kč
- provozní náklady
900 063,37Kč
Dále bylo zakoupeno: automobil 150 000,-- Kč
mobil
6 098,-- Kč
dar- invalidní vozík
21 000,--Kč.
- Projekt Stanice pomoci ... ve Stochově - celkové výdaje
- v tom - mzdy
- OON
- zákonné odvody
- provozní náklady
Dále byla zakoupena automatická pračka - 8990,--Kč
- Projekt Klubová a zájmová činnost
- celkové výdaje
- v tom - OON
- věcné výdaje
718 156,50Kč
248 286,-- Kč
118 470,-- Kč
87 869,-- Kč
263 531,50Kč
23 000,10Kč
2 000,-- Kč
21 000,10Kč
- Projekt Integrace zdrav. post. v Unhošti- celkové výdaje
57 500,50Kč
- Psychorehabilitační pobyt tuzemský
( Šlovice u Rakovníka)
84 245,-- Kč
5 000,-- Kč
79 245,-- Kč
- celkové výdaje
- v tom - OON
- věcné výdaje
5. Psychorehabilitační pobyty zahraniční:
V roce 2005 se uskutečnily 4 čtrnáctidenní turnusy. Celkové náklady a výnosy na tyto
výjezdy činily:
17 904 500,-- Kč
Dotace VZP ČR byla poskytnuta ve výši
15 000 000,-- Kč
Spoluúčast na pobytech činila
2 904 500,-- Kč
Celkové náklady na pobyty: - základní služby
- doplňkové služby
- ostatní výdaje
16 656 360,-- Kč
628 320,-- Kč
619 820,-- Kč
OO SPMP ČR Kladno provedla celkové vyúčtování těchto pobytů pro VZP ČR Praha, jak
bylo uvedeno ve smlouvě s touto institucí.
-46. Hospodářská činnost organizace:
Tato činnost nebyla v roce 2005 provozována.
7. Majetek a inventarizace majetku v roce 2005:
Nákup investičního majetku tj. předměty s cenou pořízení nad 40tis Kč:
- automobil pro DDV Nouzov (nezbytně nutný pro provoz)
/ pořízeno z vlastních prostředků/
Nákupy hmotného majetku s cenou pořízení od 5tis do 40ti tis. Kč“
/jednotka účtuje o tomto majetku jako o investičním/
- automatická pračka pro chráněný byt
- mobil pro DDV
- PC sestava pro kroužky
Pořízení hmotného majetku s cenou pořízení nad 5 tisíc - darem:
- Invalidní vozík pro DDV Nouzov - dar od VDV Praha
Nákupy drobného majetku s pořizovací cenou do 5tis. Kč:
- celkem byly zakoupeny předměty v částce
- darovány věcné dary v hodnotě
150 000,-- Kč
8 990,-- Kč
6 098,-- Kč
13 509,-- Kč
21 000,-- Kč.
17 287,-- Kč
3 300,-- Kč
Inventarizace za rok 2005:
Pro rok 2005 byla ředitelkou zařízení organizace vyhlášena fyzická inventura hospodářských
prostředků, finančních prostředků, cenin, závazků a pohledávek a to dle Zákona o účetnictví
č. 563/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů dle §§ 29 a 30 tohoto zákona. Věci zničené a již
nepotřebné byly navrženy k fyzické likvidaci a seznamy předloženy likvidační komisi. U
strojů a zařízená byly vyžádány znalecké posudky.
Odpisy majetku - /fyzická likvidace/ celkem:
v tom - investiční majetek
- dlouhodobý hmotný majetek
- drobný majetek
69 782,80Kč
50 000,-- Kč
10 767,-- Kč
9 015,80Kč
Účetní odpisy k 31.12.05 celkem:
v tom - budova DDV
- stavby DDV
- inventář
- stroje a zařízení
- dopravní prostředky
Stav majetku dle fyzické inventury k 31.12.2005.
170 289,-- Kč
79 417,-- Kč
21 657,-- Kč
5 786,-- Kč
35 304,-- Kč
28 125,-- Kč
- Dlouhodobý majetek v ceně pořízení nad 40tis Kč/ vč. maj. o kterém jednotka účtuje jako o
investičním - pořizovací cena
5 900 036,-- Kč
- Dlouhodobý hmotný majetek - zůstatková cena
4 765 212,10Kč
- Dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení nad 7tis Kč
11 477,-- Kč
-5- Dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení od 5tis do 40tis Kč
- Drobný hmotný majetek dle ceny pořízení do 5tis Kč
- Peněžní prostředky na bankovních účtech
- Peněžní prostředky v pokladnách
- Pohledávky
- Ceniny
- Závazky - dodavatelé
- jiné závazky
1 214 447,15Kč
439 306,91Kč
638 887,36Kč
21 598,-- Kč
28 244,-- Kč
15,-- Kč
17 217,50 Kč
54 037,-- Kč
Zapsala: Marta Perglerová, hosp. OO SPMP
Za OO SPMP ČR Kladno:
.JaroslavaVršková - předsedkyně výboru
PaedDr. Blanka Dvořáková
ředitelka zařízení OO SPMP ČR Kladno
Okresní organizace SPMP ČR Kladno
Hornická 410, Stochov, 273 03
______________________________
V Ý R O Č N Í Z PR ÁVA
Okresní organizace SPMP ČR Kladno.
Z P R Á V A O Č I N N O S T I za rok 2005.
Název a sídlo organizace.
- Okresní organizace SPMP ČR Kladno,
Hornická 410, Stochov, 273 03,
- IČO 61896403, č. tel. 312651364.
Právní forma organizace.
- Občanské sdružení, nestátní nezisková organizace.
- Základní zřizovací listina - Registrační list, vydaný podle §6, odstavce 2, zákona č. 83/1990
Sb., v souladu se zněním Stanov SPMP ČR.
Zařízení organizace.
- Domov dobré vůle v Unhošti - Nouzově čp. 570 s nepřetržitým provozem pro těžce
postižené osoby.
- Stanice pomoci pro děti a rodiče v tíživé situaci ve Stochově, Hornická 410.
- Centrum sociální výchovy v Unhošti, Hájecká 190.
- Chráněný byt s částečnou asistenční službou ve Stochově, ul. 9.5., čp. 239.
Poslání a cíle organizace.
OO SPMP ČR Kladno je dobrovolná organizace, která sdružuje osoby s mentálním
postižením, osoby s více vadami a jejich rodiny. Sdružuje všechny, kteří chtějí pomáhat
prosazovat zájmy uvedených skupin populace v ČR. Tato organizace podporuje vznik škol a
zařízení nového typu, některé sama zřizuje a provozuje. Organizuje rehabilitační pobyty,
vzdělávací a výchovné pobyty, kulturní a společenské akce v této oblasti. Úzce spolupracuje
se Soukromou speciální školou SLUNCE, o.p.s. ve Stochově a s Nadačním fondem Slunce
svítí pro všechny v Kyšicích.
Od roku 2005 úzce spolupracuje s nově zřízeným Centrem Slunce všem,o.p.s. v Unhošti.
Spolupracuje i s ostatními organizacemi tohoto typu v regionu.
-2Řízení organizace.
Hlavním orgánem OO SPMP ČR Kladno je výbor organizace. Tento výbor má 19 členů a
byl zvolen na Okresní konferenci SPMP Kladno dne 15.11.2001.
Předsedkyní výboru je paní Jaroslava Vršková, místopředsedou výboru je pan František
Chamra, jednatelem výboru je paní Marcela Reichlová. Hospodářkou výboru a zároveň
hospodářkou všech zařízení organizace je paní Marta Perglerová.
Ředitelkou všech zařízení byla jmenována Dr. Blanka Dvořáková.
Statutárním zástupcem paní ředitelky je Bc. MilanEbert.
Vedoucí Stanice pomoci ve Stochově je PhDr. Monika Drdová.
Vedoucím DDV v Nouzově je pan František Chamra.
Při výboru organizace pracuje Revizní komise. Členkami této komise jsou:
Bc. Jana Birošová, paní Vladimíra Bajerová a paní Pavla Chamrová.
Užší výbor organizace se sešel 30. června 2005. Hlavními body programu bylo schválení
hospodářského výsledku organizace za rok 2004 a projednání návrhu ředitelky a jejího
zástupce na zrušení Centra sociální výchovy v Unhošti z důvodu úsporných opatření a velké
finanční náročnosti tohoto zařízení. Odběratele služeb Centra soc. výchovy převezme nově
vzniklé Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti
Členství v organizaci.
OO SPMP ČR Kladno v současné době sdružuje 165 individuálních členů a 16 kolektivních
členů.
Kolektivními členy jsou:
1/ Speciální škola s více vadami Korálek, Kladno, Pařížská 2199.
2/ DD a SŠ Žatec, Volyňských čechů 1015.
3/ ÚSP Kladno, H. Malířové 1802.
4/ ZvŠ Mníšek pod Brdy.
5/ Speciální školy pro mentálně postižené Kladno, Pařížská ul.
6/ Arkadie Teplice, U nových lázní 9.
7/ ZvŠ v Novém Strašecí, Čs. armády 213.
8/ ZvŠ Hostivice.
9/ ZvŠ Slaný, Palackého 570.
10/ Soukromá speciální škola SLUNCE, o.p.s. Stochov, Hornická 410.
11/ ZvŠ Kralupy nad Vltavou, Jódlova 111.
12/ ZvŠ Rudná u Prahy.
13/ ZvŠ Dobřichovice, spec. třídy, ul. 5. května.
14/ ZŠ Roztoky - spec. třídy
15/ Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti.
16/ ÚSP Kamarád Žatec.
Projekty organizace.
V roce 2005 byly zpracovány tyto projekty:
- 3- Projekt pro Domov dobré vůle v Unhošti-Nouzově:
Domov dobré vůle zahájil svoji činnost v květnu roku 2000. Trvale zde v současné době žije
15 obyvatel s různými druhy postižení. Jedno lůžko je k dispozici pro přechodný pobyt. V
roce 2005 jsme zpracovávali tento projekt pro Hlavní město Prahu a pro Krajský úřad
Středočeského kraje. V tomto roce se nám opět podařilo získat finanční prostředky od Úřadu
práce v Kladně na mzdové prostředky pro 2 pracovnice po dobu 6 a 3 měsíců.
- Projekt Stanice pomoci pro děti a rodiče v tíživé situaci ve Stochově:
V roce 2005 jsme zpracovávali tento projekt pro Krajský úřad Středočeského kraje.
Stanice pomoci - jedná se o víkendové a letní pobyty.
Součásti projektu je Centrum sociální výchovy v Unhošti, do kterého docházely osoby s
různými druhy postižení. Jeho činnost byla k 31.12.2005 ukončena.
V chráněném bytě žijí v současné době 4 dospělí obyvatelé.
Další projekty organizace:
- Projekt Integrace zdravotně postižených v Unhošti - garantem tohoto projektu je Mgr. Marie
Bláhová.
- Projekt Klubová a zájmová činnost - garantem projektu je pí. Marcela Reichlová. Náplň této
činnosti je ve výtvarném kroužku, kroužku ručních prací a ve společných kulturních akcích.
- Projekt Psychorehabilitační pobyt v tuzemsku.- V roce 2005 se uskutečnil týdenní pobyt ve
Šlovicích na Rakovnicku. Hlavní vedoucí byla paní Marcela Reichlová.
- Projekt Psychorehabilitační pobyty v Chorvatsku.
OO SPMP ČR Kladno je hlavním organizátorem těchto pobytů s celorepublikovou
působností.
V roce 2005 se uskutečnily čtyři čtrnáctidenní zájezdy do Chorvatska - Crikvenice.
1. turnus - zúčastnil se OV SPMP Hodonín
2. turnus - OO SPMP ČR Kladno
3. turnus - OO SPMP ČR Kladno
4. turnus - OV SPMP Ostrava.
Hlavním organizátorem byla Dr. Blanka Dvořáková - řed. zařízení OO SPMP ČR Kladno.
Zájezdů se zúčastnilo celkem 528 účastníků.Po skončení těchto pobytů bylo provedeno
vyhodnocení za celou republiku a zároveň s tím i konečné vyúčtování finančních prostředků.
2.2. 9.2. 16.2.21.2.14.3.17.3.-
Aktivity organizace:
Benefiční koncert ve Stochově - spoluúčast.
Psychopedická konference UK Praha - spoluúčast na módní přehlídce.
Pravidelná kavárna v Unhošti - spoluúčast.
Školení pracovníků v oblasti požární ochrany.
Spoluúčast na zkušebním provozu Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti.
Svátky jara v Unhošti - spoluúčast.
-421.3.22.3.23.3.12.4.27.4.26.5.1.6. -
Slavnostní otevření Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti / spoluúčast/.
Svátky jara v Kačici a ve Stochově.
Svátky jara v Kyšicích a na Nouzově.
Koncert “Chceme žít s Vámi“ - Sazka Aréna Praha.
Benefiční koncert v Národním domě na Smíchově - spoluúčast.
Oslavy pětiletého výročí DDV Nouzov.
Den dětí - škola Stochov,
divadelní představení ke Dni dětí - Divadlo Bez zábradlí Praha.
22.6.- Letní kavárna ve Stochově - spoluúčast.
23.6.- Návštěva zámku v Častolovicích.
Prázdniny: psychorehabilitační pobyty v Chorvatsku.
Září: psychorehabilitační pobyt ve Šlovicích na Rakovnicku.
9.11.- Klub rodičů a dětí v Centru v Unhošti - spoluúčast.
24.-25.11 -Akce „kasičky“ - spoluúčast.
25.11.- Dobročinný bazar v hotelu Galerie v Unhošti - spoluúčast.
2.12.- Vernisáž výstavy Vánoční andělé v divadle Bez zábradlí v Praze, následuje
představení pro všechny žáky.
8.12.- Aukce dětských obrázků ve vile Portheimka v Praze na Smíchově - spoluúčast.
15.12.-22.12. - Výstava v Městském muzeu v Unhošti - prodej výrobků žáků a klientů.
16.12.-Vernisáž výstavy v kostele sv. Mikuláše - prezentace žáků a klientů řemeslnými
výrobky a výtvarnými dílky.
21.12.-Účast na divadelním představení „České vánoce“ - Středočeské divadlo v Kladně.
22.12.-Setkání u vánočního stromu v DDV Nouzov - přivítání Vánoc a rozloučení se starým
rokem.
Zapsala: Perglerová Marta
Reichlová Marcela
Za OO SPMP ČR Kladno:
Jaroslava Vršková , předsedkyně výboru
PaedDr. Blanka Dvořáková, ředitelka zař. OO SPMP
Ve Stochově 10.2.2006
Přílohy : Zpráva o hospodaření za rok 2005
Revizní zpráva za rok 2005.

Podobné dokumenty

Briefbogen Quack 1. Seite

Briefbogen Quack 1. Seite PŘEDSEDNICTVO: Dipl. Ing. Josef Hladík • RA Prof. Dr.univ. Arsène Verny, M.E.S.• Dipl.Ing. Jiří Pohloudek POKLADNÍ: RA Dipl. Ökonom Marion Zeman

Více

Odvolání - Blog iDNES.cz

Odvolání - Blog iDNES.cz 2. Lidé jsou ponecháni bez prostředků na plnění dalších závazků a tak se prohlubuje jejich dluhová past Viz. má osobní zkušenost. Za minulý rok mi přibyly dluhy na VZP a SSZ a to cca 5tis a cca 17t...

Více

Nápojový lístek

Nápojový lístek (Monin lime a mint, limeta, třtinový cukr, máta, soda)

Více

MEDISTYL-PHARMA, spol. s r.o.

MEDISTYL-PHARMA, spol. s r.o. Pánve Stericup singl - novinka v nabídce Velkoobjemové kontejnery na použitý materiál Dezinfekce a prací prášky společnosti ECOLAB

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY PROVOZU PŘÍJMOVÉHO ODDĚLENÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY PROVOZU PŘÍJMOVÉHO ODDĚLENÍ • Jde především o pacienty z UP. • To je částka, která by měla být pro fungování OCP pojišťovnou pro hospitalizované pacienty proplacena • Za rok to představuje 39, 4 mil.Kč pouze na hospitalizace....

Více

Návod pro LpD

Návod pro LpD obrázek znázorňuje opačnou variantu tj. zohlednění stálých cen a individuálních přirážek, které jsou uvedeny na jednotlivých skladových kartách. O přecenění každé položky skladové karty se vytvoří ...

Více

Nabídka zboží

Nabídka zboží Nabídka zboží

Více